SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013"

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Antti Kivelä Juha Koivula Riitta Korhonen, puheenjohtaja Martti Lamberg Olavi Martikainen, Toini Juvosen henkilökohtainen varajäsen Matti Notko Pauli Ruotsalainen Elina Vepsäläinen POISSA Toini Juvonen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Olli Helanterä esittelijä / talousjohtaja, kuntayhtymän johtajan sijainen, pykälien 1 4 ja 6 14 käsittelyn ajan Veli-Matti Tolppi esittelijä / kuntayhtymän johtaja, pykälien 1 4 ja 7-11 ja 14 käsittelyn ajan Mervi Vidgren vararehtori pykälien 1 14 käsittelyn ajan Matti Jalkanen kiinteistöpäällikkö pykälien 1-5 käsittelyn ajan Aleksi Eskelinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja Matti Kartano yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja Anna Olkkonen yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite / Viite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl SAVONIAN TILAJÄRJESTELYT KUOPIOSSA 6 2 kpl TILANNEKATSAUS OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN RUOKAPALVELUJEN HANKINTAA KOSKEVASSA TÄYTÄNTÖÖNPANOASIASSA 7 SIIVOUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS 8 1 kpl VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE TILIKAUDELTA Sivu 1

2 9 TALOUSARVION 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN 10 SUUHYGIENISTIKOULUTUKSEN UUSIIN TILOIHIN TULEVIEN KALUSTOHANKINTOJEN VUODEN 2013 INVESTOINTIBUDJETIN KOROTTAMINEN 11 1 kpl SISÄISEN TARKASTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA kpl BENCHMARKING-MATKA KIINAAN YHTEISTYÖSSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON JA KUOPION KAUPUNGIN KANSSA 13 YHTYMÄVALTUUSTON VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖSTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUS 14 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 15 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Riitta Korhonen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Iris Asikainen pöytäkirjantarkastaja Antti Kivelä pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin muutettuna niin, että ylimääräisissä asioissa käsitellään kohta 15.1 Savonia-ammattikorkeakoulun rehtorin viran hakijat. Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti kokouksessa (6 ) kevätkauden 2013 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Iris Asikainen ja Toini Juvonen. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iris Asikainen ja Antti Kivelä. Sivu 6

7 5 SAVONIAN TILAJÄRJESTELYT KUOPIOSSA Keväällä 2007 Savonia päätti kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun strategiaseminaarissa jatkaa Iisalmen ja Varkauden mallin mukaista toimintojen keskittämistä kampusalueelle Kuopiossa. Savonia solmi Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) Oy:n kanssa esisopimuksen 1. vaiheen rakennuttamisesta Savilahteen. Tarkoitus oli rakentaa ensivaiheessa tilat terveysalan koulutukselle. Lisäksi oli suunnitelmat 2. vaiheen rakennuttamisesta, joka kokoaisi Kuopiossa olevia hajanaisia toimintoja. Syksyllä 2010 kustannusarvion valmistuttua esisopimus irtisanottiin. Yhteistyötä jatkettiin suuhygienistikoulutuksen tilojen osalta. Tarjouskilpailun kautta Savonia solmi Technopolis Oyj:n kanssa aiesopimuksen Microkadun kampuksen toimitilojen vuokraamisesta, kumppanuusjärjestelyistä ja toimintaympäristön kehittämisestä Kuopiossa. Sen perusteella aloitettiin tilojen suunnittelu ja tilakartoitukset. Yhtymävaltuusto päätti (4 ) Microkadun kampuksen toimitilojen vuokrausta ja kumppanuusjärjestelyjä koskevasta hankinnasta Technopolis Oyj:ltä. Microkadun kampuksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta yhtymävaltuusto teki päätöksen (4 ). Päätöksestä valitettiin Kuopion hallinto-oikeuteen, joka antoi asiassa päätöksensä Päätöksellä kiellettiin Savoniaa panemasta täytäntöön Savonian yhtymänvaltuuston päätöstä (4 ). Kuopion hallinto-oikeuden päätöksellä kumottiin Savonian yhtymävaltuuston päätös (4 ). Päätöksen kumoamisen johdosta kampustilojen päätökset ja suunnittelu on käynnistettävä uudelleen. Tässä tilanteessa on huomioitava toimintaympäristön muutos mm. aloituspaikkavähennykset ja talouden supistuminen. Savonian tila-asioissa on syytä pikaisesti linjata ja päättää Kuopiossa olevien toimintojen lähiajan ja tulevaisuuden tilaratkaisut mm: 1. Sairaalakadun kampuksen tilat ja terveysalan koulutuksen tilaratkaisut 2. Muotoilun koulutuksen sijoittuminen ja tilat 3. Opistotien kampuksen kunnostus ja tilamuutokset 4. Microkadun kampuksen tulevat vuokratilat Savonian tilajärjestelyjä on kuvattu liitteessä. - Savonian tilajärjestelyt Kuopiossa Yhtymähallitus on (9.2 ) päätöksellään valtuuttanut esteettömän viranhaltijan käynnistämään Microkadun kampus-asian uudelleenvalmistelun. Lähtökohtaisesti virkamiehen on ratkaistava itse kysymys esteellisyydestään. Monijäseninen toimielin päättää jäsenensä ja esittelijänsä sekä muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Hallintolain 30 :n mukaan esteellisen virkamiehen tilalle on viipymättä määrättävä esteetön virkamies. Sen vuoksi ja ottaen lisäksi huomioon hallinnon puolueettomuuden ja avoimuuden vaatimukset Microkadun kampusvalmistelusta vastuullisen viranhaltijan nimeäminen on tarpeen käsitellä yhtymähallituksessa. Sivu 7

8 Kuntayhtymän ylläpitäjähallintoon kuuluvia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan lisäksi vararehtorit. Vararehtori Mervi Vidgren on osallistunut Microkadun kampus-valmisteluun lähinnä oppimisympäristön tilatarpeiden suunnittelun näkökulmasta. Hän on ollut mukana asian valmistelussa ja rakennustoimikunnassa ensisijaisesti tässä roolissaan. Rakennustoimikunnalla ei ole ollut asiassa päätösvaltaa. Hän on osallistunut asian käsittelyyn toimielimissä läsnäoloon oikeutettuna, mutta ei ole ollut asiassa esittelijänä, toimielimen jäsenenä tai muussa vastaavassa päätöksenteon kannalta vaikuttavassa asemassa. Pelkkä osallistuminen viranomaisvalmisteluun virkatehtäviin kuuluvana asiana ei käsityksemme mukaan aiheuta virkamiehelle sellaista hallintolain (HL kohta) tarkoittamaa erityistä syytä, jonka vuoksi puolueettomuus asian uudelleenvalmisteluun olisi vaarantunut. Vararehtori Mervi Vidgrén tuntee toiminnan kannalta Microkadun kampusvalmistelun kokonaistilanteen. Sen vuoksi olisi perusteltua määrätä vararehtori Mervi Vidgren Microkadun kampusvalmistelusta vastaavaksi viranhaltijaksi. Kuntayhtymän edun mukaista on ollut nimetä Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n hallitukseen edustaja valvomaan kuntayhtymän etuja osakkeenomistajana. Ylläpitäjähallintoon kuuluvista viranhaltijoista vararehtori Riitta Rissanen on osallistunut Microkadun kampuksen suunnitteluun lähinnä vastuualueensa (TKI) tilatarpeiden suunnittelun näkökulmasta. Hän ei ole ollut rakennustoimikunnassa eikä toimielimissä esittelijänä, jäsenenä tai muussa vastaavassa päätöksenteon kannalta vaikuttavassa asemassa ja on ollut läsnä vain vähäisessä määrin Kampusasiaa toimielimissä käsiteltäessä. Sen vuoksi esitetään, että yhtymähallitus toteaa, että vararehtori Riitta Rissanen toimii kuntayhtymän edustajana Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n hallituksessa. Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen ( , 13/0076/3) lainvoimaisuus Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta puhelimitse saadun tiedon mukaan Kuopion hallinto-oikeuden Microkadun kampusta koskevasta päätöksestä ei ole määräpäivään ( ) mennessä toimitettu valituskirjelmää korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Kuopion hallinto-oikeuden päätös on siten saavuttanut lainvoiman. Sivu 8

9 Asiaa käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallitus käy asiasta evästyskeskustelun. Lisäksi yhtymähallitus määrää Microkadun kampusvalmistelusta vastaavaksi viranhaltijaksi vararehtori Mervi Vidgrénin ja toteaa että kuntayhtymän edustajaksi Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1:n hallitukseen on nimetty vararehtori Riitta Rissanen. Edelleen yhtymähallitus toteaa, että Kuopion hallintooikeuden päätös ( , 13/0076/3) yhtymävaltuuston ( 4) kumoamisesta on saanut lainvoiman. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi ja talousjohtaja Olli Helanterä poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajan selostuksen pohjalta yhtymähallitus kävi asiasta evästyskeskustelun ja päätti palauttaa asian kokonaisuudessaan jatkovalmisteluun ja pyytää Kuntaliitolta lausunnon esitettyjen henkilöiden esteettömyydestä. Sivu 9

10 6 TILANNEKATSAUS OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN RUOKAPALVELUJEN HANKINTAA KOSKEVASSA TÄYTÄNTÖÖNPANOASIASSA Yhtymähallitus valtuutti tekemällään päätöksellä talousjohtaja Olli Helanterän valmistelemaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpanoon liittyviä toimenpiteitä oppilaitoskiinteistöjen ruokapalvelujen hankintaa koskevassa asiassa. Hankintapäätöksen kumoutumisen vaikutuksia on arvioitava useasta sekä käytännön toimintaan että oikeuskysymyksiin liittyvästä näkökulmasta. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää neuvotteluja myös palveluntarjoajien kanssa. Nykyisille palveluntarjoajille on lähetetty ilmoitus korkeimman hallintooikeuden päätöksen vaikutuksesta palvelusopimuksiin. - Ilmoitus Päätöksen täytäntöönpanoon liittyvien oikeuskysymysten osalta asiassa on tarkoitus konsultoida Kuntaliiton hankintajuristia. Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys on lähettänyt korkeimman hallintooikeuden päätöksen johdosta yhtymähallitukselle osoitetun kirjeen. - Kuopion Tekun opiskelijayhdistys ry:n kirje (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) Esitys päätöksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä tuodaan yhtymähallituksen myöhemmin pidettävään kokoukseen, kun edellä kuvatut valmistelun edellyttämät toimet on saatettu loppuun. Kuntayhtymän johtajan sijaisen esitys Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsauksen ja yhtymähallitukselle osoitetun Kuopion Tekun Opiskelijayhdistyksen kirjeen tiedoksi. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi poistui asian käsittelyn ajaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 10

11 7 SIIVOUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS Voimassa oleva siivouspalvelusopimus SOL-Palvelut Oy:n kanssa päättyy IS-Hankinta Oy on valmistelemassa toimeksiannostamme siivouspalveluiden kilpailutusta. Hankinnan kokonaisarvo on n / vuosi (neljälle vuodelle laskettuna arviolta n. 1,2 1,5 milj. ), riippuen siitä, onko Sairaalakadun kiinteistö ammattikorkeakoulun käytössä vuoden 2014 jälkeen. Kilpailutus koskee kaikkia Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen tiloja (Kuopiossa Opistotie 2 ja Sairaalakatu 6 8, Varkaudessa Osmajoentie 75 ja Iisalmessa Haukisaarentie 2). Kilpailutus on tarkoitus käynnistää välittömästi, jotta uuden sopimuksen mukainen palvelutuotanto on mahdollista aloittaa tai sen jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoimaisuuden ja uuden sopimuksen mukainen toimeksisaaja voi käytännön järjestelyjen puolesta ottaa toimeksiannon vastaan. Mahdollisen väliaikainen siirtymäajan palvelutuotanto pyritään sopimaan nykyisen toimeksisaajan kanssa erikseen. Uusi palvelusopimus on tarkoitus kilpailuttaa ja laatia siten, että sopimus on voimassa toistaiseksi kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus antaa luvan käynnistää välittömästi siivouspalveluiden hankintakilpailutuksen siten, että IS-Hankinta Oy toteuttaa kilpailutuksen ja tekee hankintapäätöksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän puolesta. IS-Hankinta Oy:llä on voimassa oleva valtakirja hankintojen toteuttamiseen ja sopimusten allekirjoittamiseen kuntayhtymän puolesta. Kuntayhtymän johtaja täsmensi kokouksessa esitystään seuraavasti: Yhtymähallitus antaa luvan käynnistää välittömästi siivouspalveluiden hankintakilpailutuksen siten, että IS-Hankinta Oy toteuttaa kilpailutuksen. IS-Hankinta Oy:llä on voimassa oleva valtakirja hankintojen toteuttamiseen ja sopimusten allekirjoittamiseen kuntayhtymän puolesta. Kilpailutuksen on mahdollistettava kaupunkikohtainen palvelutarjonta ja valintapäätöksen tekee yhtymähallitus. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa täsmentämän mukaisesti. Sivu 11

12 8 VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE TILIKAUDELTA Uuden tilintarkastustavan ja käytännön mukaisesti mm. kuntayhtymissä tulee kuntayhtymän hallituksen antaa tilintarkastajille vahvistusilmoituskirje osana tilintarkastusprosessia, jotta tilintarkastaja voi noudattaa hyvää tilintarkastustapaa. Vahvistusilmoituskirje annetaan liittyen tilintarkastukseen, jonka kohteena on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta ja tarkoituksena on antaa lausunto siitä, 1) onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti 2) onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kuntayhtymän sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti. Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta yhtymähallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Vahvistuskirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. Kuntayhtymän hallitus ja ilmoituskirjeen allekirjoittaja sitoutuvat ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista heidän tietoonsa tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. - Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy esitetyn vahvistusilmoituskirjeen ja sen antamisen tilintarkastajalle ja valtuuttaa sen allekirjoittajaksi kuntayhtymän johtajan. Esitys hyväksyttiin. Sivu 12

13 9 TALOUSARVION 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN Esitetään muutettavaksi yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman investointiosaa Kuopion Opistotie 2:ssa 1-5 vuoden sisällä tehtäväksi tulevien korjausten vuoksi seuraavasti: Hanke Kustannusarvio Kuntayhtymän johtajan esitys Tilapalvelut TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Kuopio, Opistotie yhteensä (ent ) (ent ) (ent ) (ent ) Lähivuosina tehtävien kiireellisten korjaustoimenpiteiden kustannusarvio perustuu Kiratek Oy:n laatimaan kuntoarvioraporttiin ja Savonian kiinteistöhallinnon laatimiin toteuttamissuunnitelmiin. Korjausten kustannuksiin varaudutaan tekemällä v tilinpäätöksessä euron investointivaraus. Tilinpäätöksessä 2012 tehtäväksi esitetty euron investointivaraus edellyttää talousarvion ja -suunnitelman muuttamista tällä tavoin ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman muutoksen edellä esitetyllä tavalla ja esittää asian edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 13

14 10 SUUHYGIENISTIKOULUTUKSEN UUSIIN TILOIHIN TULEVIEN KALUSTOHANKINTOJEN VUODEN 2013 INVESTOINTIBUDJETIN KOROTTAMINEN Kuntayhtymän hallitus on ( 9) käsitellyt ja hyväksynyt tätä asiaa koskevan kokonaisuuden, eli suuhygienistikoulutuksen tilojen rakennuttamisen, tilojen vuokraamisen, harjoittelua koskevan toiminnan järjestämisen ja kalustohankinnat. Yhtymänhallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan tai hänen erikseen delegointipäätöksessään valtuuttamansa henkilön hoitamaan asian operatiivisen hallinnon neuvottelut ja tekemään sopimukset. Hankekokonaisuus on edennyt muilta osin hyvin toteutuksen, kustannusten ja rakentamisen aikataulun osalta (tilat otettu jo käyttöön vuoden 2012 lopussa), mutta suuhygienistikoulutuksen kalustohankintojen toteutuksen aikataulussa on ollut osittaista viivettä eikä niiden osalta hankinta ole toteutunut vielä vuoden 2012 aikana. Hallituksen päätöksen pohjatekstin mukaisesti: Oppimisympäristön ja muun kaluston hankinta: Toimintaan ja tiloihin liittyy läheisesti myös kaluston (oppimisympäristön koneiden, laitteiden ja kalusteiden) hankinnan toteuttaminen ja siitä sopiminen. Jo aiemmin on tämä hankinta käynnistetty, mutta se keskeytettiin uusia sopimusjärjestelyjä odottamaan. Uusi hankinnan toteutuksen suunnittelu ja valmistelu on menossa ja hankinnan hankintalain mukaisen kilpailutuksen tulee toteuttamaan IS-hankinta Oy. Mukana hankinnassa ovat Savonian lisäksi UEF ja PSSHP ja siihen tullee mukaan myös tiloihin tuleva Kuopion kaupunki, hammashoito. Hankinnan kokonaisarvo on taloudellisesti merkittävä ja Savonian osalta sen voi ennakoida olevan määrältään tasoa 1,3 milj.. Osaan hankkeen laitehankinnoista on haettu ja saatu EAKRrahoitusta (tutkimus- ja oppimisympäristö) ja Savonian taitopajan kustannusosuus siinä on , johon EU-rahoitusta tulee Varsinaisten koneiden ja laitteiden lisäksi Savonian tarvitsee hankkia toimintaa varten myös muuta kalustoa ja välineitä. EAKR-hankkeen osalta tulee tehtäväksi sopijapuolten kesken Yhteistyösopimus. Tämän oppimisympäristön hankinnan ja sen kustannusten hyvä hallinta toimijaosapuolten toimesta on tärkeää. Kalustohankintaa on valmistellut ja hoitanut IS-Hankinta Oy ja siihen eri osapuolista nimetty ohjausryhmä. Hanke ja sen kalustohankinnat on yhteistoteutus UEF-Kuopion yksikön, KYS/PSSHP:n, Savonia-amk ky:n ja Kuopion kaupungin hammaspuolen kesken. Kalustohankinta-projekti on edennyt hyvin, vaikkakin sen alkuperäisestä aikataulusta on hieman jääty. Yhtymähallitus on tehnyt jo tässä asiassa päätöksen hyväksyä hyvinvointiosaamisalueen investointiosaan varattavaksi Hampaansuuhygienialaitteiston hankintaan euroa. Hankinnat eivät kuitenkaan ole toteutuneet vuonna 2012 eikä ko. investointiin ole rahoitusta siten vielä tarvittu eikä käytetty. Sivu 14

15 Hanke on kuitenkin nyt edennyt uuden aikataulutuksen mukaisesti ja vuoden 2013 aikana hankkeen suunnitellut investoinnit toteutuvat, vaikkakin osin ajallisesti alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Koska hankkeen toteutus on osin siirtynyt eikä toteutunutkaan vuoden 2012 aikana, ei vuoden 2013 investointiosaan hankkeelle varattu rahoitus ole riittävä vaan vuoden 2013 investointiosan investointia ja siihen varattavaa rahoitusta tulee korottaa. Alkuperäistä kustannusarviota ei hankkeessa kuitenkaan ylitetä. Vuoden 2013 investointiosaan tarvitaan lisää hampaan kalustohankintoihin euroa (perusopetuksen invest. projekti). Vuoden 2013 investointiosassa on tarkoitusta varten olemassa euroa ja sille saatavaa rahoitusosuutta euroa ja siten investoinnille nettona rahoitustarvetta euroa. Nyt lisäyksen jälkeen ko. hanke nousisi investointibudjetissa tasoon euroa ja nettona tasoon euroa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan vuoden 2013 talousarvion hyvinvointiosaamisalueen investointiosaan varattavaksi Hampaansuuhygienialaitteiston hankintaan lisäystä ja lisärahoitusta euroa ja esittää investointiosan muutoksen valtuustolle hyväksyttäväksi. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja korjasi esitystekstin viimeisen virkkeen kuuluvaksi seuraavasti: Nyt lisäyksen jälkeen ko. hanke nousisi investointibudjetissa tasoon euroa ja nettona tasoon euroa. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa korjaaman mukaisena. Sivu 15

16 11 SISÄISEN TARKASTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2013 Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntayhtymän / ammattikorkeakoulun toiminta on tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista, ja että toiminta tukee asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi se tukee toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmien kehittämistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa (2008) kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta todetaan, että sisäinen tarkastus avustaa kuntayhtymän johtoa heidän valvontavelvollisuuden täyttämisessä. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea kuntayhtymän johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä riskienhallinnan toteuttamisessa. Toimintakertomuksessa tulee olla selonteko, josta käy ilmi, miten sisäinen tarkastus on kuntayhtymässä järjestetty, tarkastustoiminnan laajuus, kohdentuminen ja keskeiset tulokset päättyneeltä tilikaudelta ja johtopäätökset. - Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2013 (salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) Sisäistä tarkastusta lisätään kuntayhtymässä vuodelle 2013 ja vuoden 2012 aikana on kilpailutettu sisäisen tarkastuksen ulkopuolinen hankinta IS- Hankinta oy:n toimesta. Kilpailutuksen perusteella valittiin sisäisen tarkastuksen toimittajaksi BDO Audiator oy. Vuodelle 2013 on laadittu Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma ja sitä täydentävä täytäntöönpanosuunnitelma yhdessä kuntayhtymän ja BDO Audiator oy:n kanssa. Täytäntöönpanosuunnitelmassa on määritelty mitkä suunnitelman mukaiset tarkastukset suorittaa BDO Audiator oy ja mitkä osiot suoritetaan omana tarkastuksena. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan vuosisuunnitelman vuodelle Kuntayhtymän täsmensi kokouksessa esitystään siten, että vuosisuunnitelman kohtaan 4 lisätään vararehtorit ja hallitus toteaa sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan vuosisuunnitelma vuodelle 2013 on julkinen asiakirja. Sivu 16

17 12 BENCHMARKING-MATKA KIINAAN YHTEISTYÖSSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON JA KUOPION KAUPUNGIN KANSSA Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen benchmarking-hanke Strateginen Kiina-yhteistyö kansainvälistymisen menestystekijät / benchmarking-matka Shanghai, Kiina toteutuu Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) päättämän tuen myötä. KKA myönsi tukea seitsemälle korkeakoululle kolmenkymmenen viiden hakijan joukosta. Tukea myönnettiin Savonian ja Itä-Suomen yliopiston laadunhallinnan kehittämistä tukevaan hankkeeseen annetulla arviointitukipäätöksellä. - Arviointitukipäätös Hankkeesta on tehty projektisuunnitelma, sovittu ohjelmasta sekä raportoinnista. Hankkeessa on mukana myös Kuopion kaupunki. Benchmarking-hankkeessa keskitytään kolmeen pääteemaan: 1. Korkeakoulun kansainväliseen toimintaan 2. Korkeakoulujen laadun ja vetovoiman lisäämiseen kansainvälistyvässä toiminnassa 3. Osaamisen viennin edistämiseen kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla Hankkeeseen liittyy oleellisena osana benchmarking-matka Shanghaihin Kiinaan yhteistyökorkeakouluihin sekä tapaamiset muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toukokuussa Hankkeessa on sovittu 12 henkilön ryhmästä, jonka mukaisesti KKA on tehnyt hanke- ja rahoituspäätöksensä. Savoniasta matkalle osallistuu 4 henkilöä, Itä-Suomen yliopistosta 3 henkilöä ja Kuopion kaupungilta 3 henkilöä. Lisäksi esityksen ja KKA:n päätöksen mukaisesti Kiinasta Suomeen saapuvia vierailijoita rahoitetaan kahden henkilön verran vastavierailuna myöhemmin sovittavana ajankohtana. Savoniasta matkalle osallistuvat rehtori ja kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi, vararehtori Mervi Vidgren, kansainvälisten asioiden päällikkö Ilkka Toroi sekä benchmarking-hankkeesta vastuullisena toimiva laatupäällikkö Riitta Paasivuori. Lisäksi bencmarking-vierailulle osallistuvat Kiinassa asiantuntijavaihdossa olevat Savonian lehtorit. Lentolippujen ja majoituksen kustannukset edellä mainitulle neljältä hengeltä ovat yhteensä noin 5 400,00. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja poistui asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että kuntayhtymän johtajan sijainen muutti kokouksessa kuntayhtymän johtajan esitystä seuraavasti: Merkittiin tiedoksi, että vararehtori Mervi Vidgren ei osallistu matkalle. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 17

18 13 YHTYMÄVALTUUSTON VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖSTÄ JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUS Kuopion hallinto-oikeus antoi päätöksen (13/007/6/3) kunnallisvalitusasiassa, joka koski yhtymävaltuuston tekemää päätöstä vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä yhtymähallituksen puheenjohtajalle, kuntayhtymän johtajalle ja talousjohtajalle. Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta puhelimitse saadun tiedon mukaan korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamoon ei määräpäivään ( ) mennessä ole toimitettu valituskirjelmää asiassa. Kuopion hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään asiassa tehdyn kunnallisvalituksen. Sen vuoksi yhtymähallituksen on todettava, että vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus on hyväksytty ja vastuuvapaus myönnetty kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneiden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille ja yhtymävaltuuston päätös on tullut lainvoimaisena täytäntöönpanokelpoiseksi. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus toteaa, että vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus on hyväksytty ja vastuuvapaus myönnetty kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneiden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille ja yhtymävaltuuston päätös on siten tullut lainvoimaisena täytäntöönpanokelpoiseksi. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja Veli-Matti Tolppi ja talousjohtaja Olli Helanterä poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että esittelytekstin on laatinut hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Diov Puheenjohtajan tekemä esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 14 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön :ssä määrätään yhtymähallituksen otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Vararehtori Riitta Rissanen 0714 / 4 / : Tietokoneiden ja projektoreiden hankinta Iisalmen yksikköön Osaamisaluejohtaja Salla Seppänen 2622 / 7 / : Aikuinen potilassimulaatio ja liikuteltava av- ja debriefing-järjestelmä Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 19

20 15 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (esityslistassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORIN VIRAN HAKIJAT Savonia-ammattikorkeakoulussa on ollut julkisesti haettavana rehtorin virka lukien (tai sopimuksen mukaan) toistaiseksi. Hakuaika tehtävään päättyi klo Hakuajan päättymiseen mennessä hakijoita oli 16 kpl. Ammattikorkeakoulun rehtorin rekrytointia varten on asetettu valmisteluryhmä. Valmisteluryhmään kuuluu yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen, johdon edustaja osaamisaluejohtaja Salla Seppänen, henkilöstön edustaja lehtori Pirjo Suhonen sekä opiskelijoiden edustaja pääsihteeri Juha Antikainen. Rehtorin valinnassa käytetään henkilöstövalintakonsulttia (Mercuri Urval). Valmisteluryhmä tuo yhtymähallitukselle pidettävään kokoukseen tiedot virkaa hakeneista ja esityksensä haastatteluun kutsuttavista hakijoista. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta seuraavasti: Yhtymähallitus merkitsee rehtorin viran hakijat ja asian tiedoksi. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin puheenjohtajan kokouksessa täsmentämässä muodossa niin, että valmisteluryhmä on yhtymävaltuuston päättämän mukainen ja haastatteluryhmän kokoonpanossa huomioidaan yhtymävaltuuston päätöksen mukainen alueellinen jakauma. Lisäksi yhtymähallitus päätti jatkaa hakuaikaa saakka. Sivu 20

21 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 21

22 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakua koskevien määräysten mukaan yhtymähallituksen päätöksistä voi asianosainen, jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen tehnyt asianosainen ja jäsenkunnan jäsen voi valittaa päätöksestä laillisuusperusteilla. Jos yhtymähallitus on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös muu asianosainen tai muu jäsenkunnan jäsen. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevia säännöksiä noudatetaan ensisijaisesti. Tällöin asianosainen voi tehdä hallintovalituksen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. I MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Yhtymähallituksen päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n ja hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimusta eikä valitusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Oikaisuvaatimusta ja valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksen pykälien päätöksistä, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. II OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei I tai III kohdista muut johdu. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pykälän 8 ja 10 - osalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1, 4. kerros). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sivu 22

23 III VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Kuopion hallinto-oikeudelle osoitteella Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL 1744, KUOPIO. Kuopion hallinto-oikeuden kanslian puhelinnumero on ja faksin numero on (http://www.oikeus.fi/5989.htm) Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään päämiehensä allekirjoittama valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Sivu 23

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013 AIKA Perjantai 3.5.2013 kello 15.00 16.51 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2011. Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio AIKA Tiistai 12.4.2011 kello 16.00 16.29 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Hannu Kananen

Lisätiedot

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 15.00 - PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

elinkeino- ja muun työelämän edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 5.11.2014 kello 15.00 16.30 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen AIKA Tiistai 18.6.2013 kello 15.00 16.47 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014 AIKA Torstai 23.10.2014 kello 15.00 15.45 PAIKKA Varkauden kampus, 2. kerroksen neuvotteluhuone C-2030 käyntiosoite: Osmajoentie 75, 78210 Varkaus LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 17.21 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 01/2011 AIKA Torstai 3.2.2011 kello 15.00-15.17 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 kello 15.00 16.30 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2014 AIKA Tiistai 15.4.2014 kello 16.00 20.00 PAIKKA Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014 AIKA Tiistai 20.5.2014 kello 16.00 19.18 PAIKKA Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Kokoustila 7 käyntiosoite: Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Juha Koivula Riitta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015 AIKA Tiistai 24.2.2015 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kunnanhallituksen kokous 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Muonion kunta Esityslista/ 6/2014 168 Kunnanhallituksen kokous Aika ti klo 18.00 19.15 Paikka kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot