Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut. Sopimus nro

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut. Sopimus nro"

Transkriptio

1 1 LIITE 8A PUITESOPIMUS Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut Sopimus nro PUITESOPIMUS

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT MÄÄRITELMÄT SOPIMUKSEN KOHDE PUITEJÄRJESTELY PUITEJÄRJESTELYN JA ASIAKASKOHTAISEN SOPIMUKSEN SOPIMUSKAUSI OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOITTEET TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU JA ALIHANKINNAT RYHMITTYMÄN VASTUU HINNAT JA HINNANMUUTOKSET LASKUTUS JA MAKSUEHTO TILAAMINEN TOIMITUSAIKA, TOIMITUSPAIKKA JA TOIMITUSEHTO TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS VIRHE JA REKLAMAATIOT TAKUU TEKIJÄN-, OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUDET TIETOTURVA JA VARAUTUMINEN TURVALLISUUSSELVITYKSET JA TURVALLISUUSSOPIMUS LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO VIIVÄSTYMINEN, HINNANALENNUS JA SOPIMUSSAKKO VAHINGONKORVAUS... 18

3 3 22 VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE YLIVOIMAINEN ESTE PUITESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN TOIMITTAJAN AVUSTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ SOPIMUKSEN SIIRTO SOPIMUSMUUTOKSET SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SOPIMUSKAPPALEET ALLEKIRJOITUKSET... 21

4 4 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Sopijapuolet ovat: 1. Tieteen tietotekniikan keskus Oy (jäljempänä CSC) PL ESPOO Y-tunnus X Oy [ja Y Oy:n muodostama ryhmittymä] (jäljempänä Toimittaja) osoite Y-tunnus 1.2 Sopijapuolten yhteyshenkilöt vastuualueineen [sekä ryhmittymään kuuluvien yhtiöiden raportoinnin ja asiakaslaskutuksen yhteyspiste] on nimetty liitteessä 1. Sopijapuoli ilmoittaa yhteyshenkilönsä vaihdoksesta toiselle sopijapuolelle kirjallisesti etukäteen. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Alihankkija tarkoittaa kaikkia sellaisia kolmansia tahoja, jotka osallistuvat tässä puitesopimuksessa tai asiakaskohtaisessa sopimuksessa tarkoitettujen sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sopijapuolen puolesta. 2.2 Asiakas on yhtä kuin CSC. 2.3 Asiakaskohtainen sopimus tarkoittaa tähän sopimukseen perustuvaa CSC:n ja Toimittajan välistä sopimusta. 2.4 JIT 2007 erityisehdot tarkoittavat seuraavia julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja: (a) JIT 2007 Erityisehtoja konsultointipalveluista (b) JIT 2007 Erityisehtoja palveluista (c) JIT 2007 Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista (d) JIT 2007 Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista 2.5 Kevennetty kilpailutus tarkoittaa julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 32 :n 2 ja 3 momentin mukaista hankintatapaa puitejärjestelyn sisällä. Kevennetyssä kilpailutuksessa Asiakas tekee kirjallisen tarjouspyynnön ja lähettää sen kaikille puitejärjestelyn kyseessä olevalle osa-alueelle valituille sopimustoimittajille, joilla on edellytykset hankinnan toteuttamiseen. 3 SOPIMUKSEN KOHDE

5 5 3.1 Puitejärjestelyn kohteena on IT-asiantuntijapalveluiden tuottaminen Asiakkaille. Asiantuntijapalvelut liittyvät erilaisten tietojärjestelmien määrittelyyn, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Palvelut voivat kohdistua määrämittaisiin projekteihin ja toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 (tarjouspyynnön liite hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset). 3.2 Puitejärjestelyyn kuuluvat asiantuntijapalvelut on jaettu osa-alueisiin niiden luonteen ja sisällön mukaan. Tämä sopimus kattaa seuraavat osa-alueet, jolle Toimittaja on valittu sopimustoimittajaksi: 1 Projektinhallintapalvelut 2 Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut 3 Sovelluskehityspalvelut 4 Käyttöliittymäsuunnittelu- ja toteutus 5 Tietokanta- ja integraatiopalvelut 6 Ohjelmisto- ja järjestelmätestauspalvelut 7 Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut 3.3 Asiakas ja Toimittaja sopivat puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta asiakaskohtaisessa sopimuksessa. 3.4 Puitejärjestelyn kohteena oleville asiantuntijapalveluille on asetettu kokemukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. Ne on esitetty liitteessä 2 (hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset). Puitesopimuskaudella tarjottavien asiantuntijaresurssien on vastattava liitteessä 2 määriteltyjä vaatimuksia. Asiakkaan palveluhankinnat kohdistuvat osaamisalueella asiantuntijatyöhön, joka vastaa osaamisalueen sisällön kuvausta ja sen mukaisten toimenkuvien sisältöä. 3.5 Puitejärjestelyn kohteena oleva asiantuntijapalvelu suoritetaan noudattaen liitteen 3 mukaista perustason tietoturvallisuutta. Puitejärjestelyn kohteena oleva asiantuntijatyö voidaan suorittaa myös korotetulla tai korkealla tietoturvatasolla Asiakkaan niin edellyttäessä. 3.6 Puitesopimuksen kohteena olevien IT-asiantuntijapalveluiden yksityiskohtainen sisältö ja lopputulokset määräytyvät Asiakkaan hankintatarpeen ja asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti. Konsultointipalvelujen lopputulos voi olla myös asiakaskohtainen sovellus. Kohteen rajaus 3.7 Sopimuksen kohteena eivät ole valmisohjelmistot ja -ohjelmistokomponentit, vaan tällaiset valmiit ohjelmistotuotteet hankitaan pääsääntöisesti erikseen. Asiakaskohtaisiin sovelluksiin voidaan kuitenkin

6 6 vähäisessä määrin (korkeintaan 15 % toimituksen kokonaisarvosta) toimittaa myös valmisohjelmistoja tai -ohjelmistokomponentteja. Asiantuntijapalvelut voivat kohdistua myös esimerkiksi valmisohjelmistojen soveltuvuusselvityksiin, jatkokehittämiseen, integrointiin tai käyttöönottoihin. 3.8 Sopimuksen ulkopuolelle jäävät itsenäisinä palveluina tietohallintostrategian kehittämiseen liittyvät konsultointipalvelut, kuten esimerkiksi tietohallinnon toimintamallien uudistaminen, tietohallinnon toiminnan mittaaminen sekä tietohallinnon investointien arviointi siltä osin kuin ne eivät välittömästi liity Asiakkaan hankinnan kohteena olevaan toteutusprojektiin. 3.9 Sopimuksen piiriin ei myöskään kuulu yleisesti saatavilla oleva tietotekniikan koulutuspalvelu. Tämän sopimuksen perusteella tuotettavat palvelut voivat kuitenkin sisältää tämän sopimuksen perusteella syntyviin menetelmiin, käytäntöihin ja työn tuloksiin kohdistuvaa koulutusta. 4 PUITEJÄRJESTELY 4.1 CSC:n opintohallinnon IT-konsultointia koskevan tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen toimittajien kanssa. Toimittajien kanssa tehdään puitesopimukset (puitejärjestely). Puitesopimuksissa sovitaan niistä ehdoista, joita sovelletaan tehtäessä puitejärjestelyyn perustuvia hankintoja. Sopimusehtoja noudatetaan CSC:n ja Toimittajan välisessä suhteessa. 4.2 Tämän puitesopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa ja varmistaa CSC:lle osaava ja saatavilla oleva asiantuntijapooli sekä opintohallinnon tietojärjestelmähankkeisiin että palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. 4.3 Kevennetty kilpailutus järjestetään niiden toimittajien välillä, jotka hankinta-päätöksen mukaisesti on valittu sopimustoimittajiksi sille osaamisalueelle, jota CSC:n hankintatarve koskee. 4.8 Kevennytyssä kilpailutuksessa, joka koskee sovelluksen, projektin tai projektin lopputuloksen tai muun työn tuloksen hankkimista CSC voi käyttää vertailuperusteina: - hintaa - asiantuntijoiden laatua 4.9 Kevennytyssä kilpailutuksessa, joka koskee asiantuntijatyötä CSC:n ohjauksessa, CSC voi käyttää seuraavia vertailuperusteita: - hinta - asiantuntijoiden laatu - muu laadullinen tekijä - esitystä toimituksen sisällöstä

7 7 -muuta laadullista kriteeriä 4.10 Osana kokemuksen ja osaamisen arviointia CSC voi selvittää asiantuntijan referenssejä ja/tai järjestää tarjotun asiantuntijan haastattelun ja/tai pyytää työnäytteen suunnitellusta lopputuloksesta CSC täsmentää vertailuperusteet ja niiden painoarvot kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä Tämän puitesopimuksen mukaiset palvelut voivat sisältyä myös muihin CSC:n tekemiin puitejärjestelyihin. Puitesopimuksen mukaiset ja asiakaskohtaisesti tarjottavat asiantuntijat 4.13 Luettelo Toimittajan tämän puitesopimuksen mukaisia palveluja tuottavista asiantuntijoista [sopimuksen kohdan 3.2 mukaisella osa-alueella] on sopimuksen liitteenä 5 (asiantuntija- ja hintalomake). Toimittaja tarjoaa asiakaskohtaisissa kevennetyissä kilpailutuksissa ensisijaisesti liitteen 5 asiantuntijaluettelossa osa-alueelle ilmoitettuja asiantuntijoita. Toimittaja voi tarjota asiakaskohtaisissa kevennetyissä kilpailutuksissa myös muita asiantuntijoita. Toimittajan kevennetyssä kilpailutuksessa tarjoamien henkilöresurssien osaamisen ja kokemuksen on kuitenkin aina vastattava sopimuksen liitteessä 2 osaamisalueelle määriteltyjä kokemusvaatimuksia Toimittajalla on oikeus vaihtaa asiantuntija- ja hintalomakkeella (liite 5) nimetty asiantuntija kokemukseltaan ja osaamistasoltaan vastaavaan asiantuntijaan, jos nimetty asiantuntija ei voi Toimittajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua puitesopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen. Asiantuntijan vaihtamisesta käynnissä olevan toimituksen aikana on määrätty erikseen toimitussopimuksessa. Toimittaja voi ehdottaa muutoksia puitesopimuksen asiantuntijaluetteloon kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Sopijapuolet neuvottelevat tällöin päivityksen tekemisestä puitesopimuksen liitteenä olevaan Toimittajan asiantuntijaluetteloon. Asiantuntijaluettelon muuttaminen edellyttää CSC:n hyväksyntää Asiantuntijapalvelua suorittavan, asiakaskohtaisessa sopimuksessa nimetyn asiantuntijan vaihtamiseen sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan palveluun soveltuvia JIT 2007 erityisehtoja (JIT sovellukset 5, JIT palvelut 4.5, JIT konsultointi 2). Asiakaskohtainen sopimus 4.16 CSC ja Toimittaja sopivat puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta asiakaskohtaisessa sopimuksessa. Asiakaskohtaisessa sopimuksessa voidaan sopia muun muassa seuraavista asioista: käytettävistä asiantuntijoista asiakaskohtaisista vaatimuksista palvelun tai työn tulosten määritellystä ja aiotusta käytöstä palveluun liittyvistä työtehtävistä

8 8 työn välituloksista ja työn lopputuloksesta työn toteuttavien konsulttien nimeämisestä hankintahinnasta laskutuskausista ja -aikataulusta, laskutusyksiköistä sekä laskun erittelystä työn tekemisen ja lopputulosten luovuttamisen aikataulusta työn tekemisen paikasta ja työvälineistä palvelun ja työn lopputuloksen kielestä asiakaskohtaisesta raportoinnista projektiorganisaatiosta ja sen tehtävistä muutosten hallinnasta riskien hallinnasta mahdollisesta palvelulle tai lopputulokselle annettavasta takuusta tietoturva-asioista, kuten palvelussa noudatettavasta tietoturvatasosta palveluun sovellettavista JIT 2007 erityisehdoista päivystyspalvelun hinnoittelusta asiakaskohtaisesta tiedottamisesta ja referenssikäytöstä toimituksen hyväksymiskriteereistä asiakaskohtaisen sopimuksen irtisanomisesta oikeuksista työn tuloksiin Jos konsultointityön lopputuloksena on asiakaskohtainen sovellus, asiakaskohtaisessa sopimuksessa voidaan sopia lisäksi esimerkiksi: sovelluksen määritellystä ja aiotusta käytöstä sovelluksen toiminnallisista ominaisuuksista sovelluksen käyttöönottokoulutuksesta

9 9 Asiakaskohtaisten sovellusten ylläpitoa koskevissa sopimuksissa voidaan sopia lisäksi esimerkiksi: ylläpidon sisällöstä ja laajuudesta palvelun määritellystä ja aiotusta käytöstä varallaolosta palvelutasosta (kiireellisyysluokituksesta ja vasteajasta) ja sanktioinnista 4.17 Puitesopimuksen ehtoja sovelletaan, elleivät CSC ja Toimittaja ole asiakaskohtaisessa sopimuksessa nimenomaisesti muusta sopineet. CSC ja Toimittaja eivät kuitenkaan voi poiketa olennaisesti puitesopimuksessa sovitusta CSC ja Toimittaja sopivat lisäyksistä ja muutoksista asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisen palvelun tai työn lopputuloksen sisältöön sekä toimitusaikaan kirjallisesti. Muutoksista ja lisäyksistä sovittaessa tulee huomioida myös niiden vaikutus alkuperäiseen toimitukseen Toimittaja toimittaa viivytyksettä CSC:n yhteyshenkilölle allekirjoitettuina pdf-dokumentteina tai vastaavina dokumentteina tiedoksi tehdyt asiakaskohtaiset sopimukset sekä niihin tehdyt vähäistä merkittävämmät muutokset. 5 PUITEJÄRJESTELYN JA ASIAKASKOHTAISEN SOPIMUKSEN SOPIMUSKAUSI 5.1 Puitesopimus tulee voimaan xx.xx Puitesopimuksen voimassaolo päättyy CSC:llä on oikeus lisäoptiona ulottaa sopimus koskemaan myös vuotta Asiakas ja Toimittaja sopivat asiakaskohtaisen sopimuksen voimassaolosta. Asiakaskohtainen sopimus voidaan tehdä vain puitesopimuksen voimassaoloaikana ja se voi olla voimassa 12 kuukautta tämän puitesopimuksen päättymisen jälkeen. 5.3 Puitesopimuksen ehtoja sovelletaan asiakaskohtaisen sopimuksen perusteella toteutettavaan palveluun riippumatta puitesopimuksen päättymisestä esimerkiksi irtisanomisen johdosta. Puitesopimuksen päättyessä keskeneräiset palvelut toteutetaan sovitulla tavalla loppuun. 5.4 Puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen irtisanomisesta on sovittu kohdassa OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOITTEET Toimittaja 6.1 Toimittaja vastaa siitä että toimitettavat palvelut sekä työn tulokset ovat vaatimusten mukaisia. Vaatimuksia ovat:

10 10 1) Tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaiset vaatimukset, CSC:n ja Toimittajan välisen asiakaskohtaisen sopimuksen mukaiset vaatimukset ja sopijapuolten sopimien muutosten mukaiset vaatimukset. Vaatimukset voivat liittyä muun muassa työn suorittamiseen ja sisältöön, tulosten toiminnallisiin ominaisuuksiin, teknisiin määrityksiin ja suorituskykyyn; 2) Palvelun tai työn tuloksen soveltuvuus CSC:n ilmaisemaan palvelun tai työn tuloksen aiottuun käyttötarkoitukseen ottaen huomioon se, mitä alalla toimivalta huolelliselta ja ammattitaitoiselta toimittajalta voidaan edellyttää, 3) Kaikki lisävaatimukset, jotka Toimittaja on itse määrittänyt edellyttäen että ne eivät heikennä vaatimuksia 1-2 tai ole ristiriidassa niiden kanssa. 6.2 Toimittaja tuottaa asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovitut palvelut ja niiden lopputulokset sisällöltään ja tasoltaan puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisina. Palvelut tulee suorittaa ja työn tulokset luovuttaa asiakaskohtaisessa sopimuksessa tai muuten sovitussa aikataulussa. Ellei CSC:n ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, Toimittaja noudattaa palvelun tuottamisessa vähintään liitteessä 7 kuvattuja laadunhallinnan menettelyjä. 6.3 Toimittaja avustaa CSC:tä asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti toteutettujen sovellusten käytettävyyteen liittyvissä asioissa myös silloin, kun niihin liittyy kolmannen osapuolen palveluja tai järjestelmiä. Toimittaja avustaa CSC:tä myös asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti toteuttamiensa sovellusten jatkokehityksen tai ylläpidon mahdollisesti siirtyessä toiselle toimittajalle esimerkiksi uudelleen kilpailuttamisen vuoksi. Toimittajalla on oikeus veloittaa avustamistyöstä aiheutuneet kustannukset noudattaen asiakaskohtaisen sopimuksen mukaista hinnoittelua. 6.4 Mikäli CSC:n ja Toimittajan välillä on sovittu päivystysluonteisesta palvelusta, Toimittajan tulee sovittuna päivystysaikana ryhtyä puolen tunnin sisällä CSC:n jättämästä palvelupyynnöstä toimenpiteisiin annetun tehtävän suorittamiseksi ellei CSC:n ja Toimittajan välillä muuta ole sovittu. Toimittajan tulee raportoida Asiakkaalle välittömästi siitä, mihin toimenpiteisiin se on palvelupyynnön perusteella ryhtynyt. Palvelutasovaatimuksista voidaan sopia tarkemmin asiakaskohtaisessa sopimuksessa. 6.5 Toimittajalla on voimassaoleva IT-asiantuntijapalvelua koskeva vastuuvakuutus Asiakkaalle palveluja tuottaessaan. 6.6 Asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovittu palvelu tuotetaan sovituin asiantuntijavoimin perustuen asiakaskohtaisen kevennetyn kilpailutuksen tarjouksessa tarjottuihin resursseihin. 6.7 Ellei CSC:n ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, palvelujen toimittamisessa, yhteydenpidossa CSC:n ja Toimittajan välillä sekä Toimittajan ohjelmistoihin liittyvässä koulutuksessa käytetään suomen, ruotsin ja/tai englannin kieltä CSC:n valinnan mukaan. Samoin, ellei CSC:n ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, toteutetaan työn tuloksena syntyvä välittömään käyttöön tuleva ohjeistus, mahdolliset käyttöliittymät sekä tekninen dokumentaatio suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi CSC:n valinnan mukaan.

11 Ellei CSC:n ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, Toimittaja raportoi ilman eri veloitusta CSC:lle kuukausittain kirjallisesti tuottamistaan palveluista. Raportoinnin tulee sisältää työkohteittain ja asiantuntijoittain jaotellut tiedot vähintään: - suunnitellusta, toteutuneesta ja laskutettavasta työmäärästä sekä työtehtävistä - seuraavalle kaudelle suunnitellusta työmäärästä ja työtehtävistä - palvelua tuottaneista asiantuntijoista - työn tuloksista ja valmiusasteesta 6.9 Raportti on toimitettava CSC:lle raportointikuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivään mennessä. Raportti on toimitettava kuitenkin viimeistään laskun yhteydessä Asiakas ja Toimittaja voivat sopia asiakaskohtaisessa sopimuksessa muista Toimittajan velvoitteista. Ellei Asiakkaan ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, Toimittajan velvoitteiden osalta sovelletaan soveltuvia JIT 2007 erityisehtoja JIT 2007 yleisten ehtojen kohdan 5 alakohtia (1) ja (4) ei sovelleta. Asiakas 6.13 CSC sitoutuu myötävaikuttamaan sen määrättävissä tai hallittavissa olevin tavoin ja keinoin puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen tarkoituksen täyttämiseen CSC:n tulee antaa Toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tai työn tuloksen aiotusta käyttötarkoituksesta Elleivät CSC ja Toimittaja ole erikseen muusta sopineet, Asiakkaan velvoitteet määräytyvät JIT 2007 yleisten ehtojen ja soveltuvien JIT 2007 erityisehtojen mukaisesti. Asiakkaan velvoitteista voidaan sopia tarkemmin asiakaskohtaisessa sopimuksessa CSC vastaa tämän puitesopimuksen ylläpidosta ja siihen liittyvästä sopimusyhteistyöstä suhteessa Toimittajaan. 7 TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU JA ALIHANKINNAT 7.1 Toimittajalla on kokonaisvastuu tämän sopimuksen sekä asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä CSC:tä ja kohtaan. 7.2 Toimittajalla on oikeus käyttää sopimuksen liitteessä 9 (luettelo Toimittajan alihankkijoista) nimettyjä alihankkijoita tässä puitesopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamisessa. Toimittajan alihankkijaluettelo ilmentää Toimittajan kiinteitä alihankintasuhteita. Muutokset alihankintasuhteissa eivät saa johtaa olennaiseen sopimusmuutokseen. Muutokset eivät ole mahdollisia muun muassa seuraavissa tilanteissa:

12 12 - muutos heikentää Toimittajan taloudellisia, teknisiä tai muita edellytyksiä palvelun tuottamisessa - muutos heikentää tai muuttaa olennaisesti Toimittajan kapasiteettia tai heikentää palvelun tasoa - muutoksella pyritään tyydyttämään tapauskohtainen tarve 7.3 Toimittaja voi esittää alihankkijaluetteloon päivityksiä kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Toimittajan on toimitettava CSC:n pyynnöstä selvitys ehdottamistaan alihankkijoista sekä sellaisista alihankkijoidensa kanssa tekemistään sopimuksista taikka sitoumuksista, jotka vaikuttavat Toimittajan taloudellisiin, teknisiin ja muihin edellytyksiin puitesopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa sekä Toimittajan ja alihankkijoiden välisiin palvelun tuottamista ja vastuunjakoa koskeviin seikkoihin. 7.4 Puitesopimuksen alihankkijamuutokset tulevat voimaan vasta CSC:n kirjallisen hyväksymisen ja sopimusmuutoksen tekemisen jälkeen. Asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovitun alihankkijan vaihtaminen edellyttää CSC:n suostumusta. 7.5 Alihankkijan hyväksyminen edellyttää muun ohella, että siihen ei kohdistu hankintalain 53 tai 54 :ssä tarkoitettu poissulkuperuste. Jos Toimittajan liitteessä 9 listattuun alihankkijaan kohdistuu hankintalain 53 tai 54 :ssä tarkoitettu poissulkuperuste, Toimittajan tulee poistaa tai vaihtaa tämä alihankkija. 7.6 Asiakaskohtaisissa kevennetyissä kilpailutuksissa voidaan edellyttää Toimittajan erikseen ilmoittavan ne palvelut, joita Toimittaja tulee teettämään alihankkijoillaan sekä ehdotetut alihankkijat. 7.7 CSC:llä on oikeus käyttää alihankkijoita ilman Toimittajan suostumusta. 7.8 Sopijapuolet vastaavat käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä vastaavat siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan sopimuksen mukaisia velvoitteita. 7.9 JIT 2007 yleisten ehtojen 4 kohtaa ei sovelleta. 8 RYHMITTYMÄN VASTUU 8.1 Ryhmittymän muodostavat yritykset vastaavat yhteisvastuullisesti sopimusvelvoitteiden täyttämisestä esimerkiksi siten, että mikäli yksi tai useampi yhteenliittymään kuuluva yritys rikkoo sopimusta, on CSC:llä oikeus vaatia sopimuksenmukaisen velvollisuuden täyttämistä tai sopimusrikkomuksesta johtuvaa vahingonkorvausta tai sopimussakkoa miltä tahansa ryhmittymään kuuluvalta yritykseltä ja ko. yritys on tällöin velvollinen vastaamaan sopimisvelvoitteista omalta ja muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten osalta. Sopimusrikkomusten seurauksia laskettaessa ryhmittymä katsotaan yhdeksi oikeushenkilöksi siten, että esim. sopimuksenmukainen viivästyssakko peritään vain kertaalleen. 8.2 Reklamaatiot lähetetään ryhmittymän määrittämään yhteyspisteeseen.

13 Ryhmittymä laskuttaa asiakasta yhteyspisteensä kautta, eli ryhmittymään kuuluvat yhtiöt eivät lähetä CSC:lle erillisiä laskuja. Ryhmittymä raportoi CSC:lle keskitetysti. 8.4 Mikäli yhtä ryhmittymään kuuluvaa yhtiötä koskee tämän puitesopimuksen mukainen irtisanomisperuste, CSC:llä on oikeus irtisanoa sopimus koko ryhmittymän osalta. 9 HINNAT JA HINNANMUUTOKSET 9.1 Toimittajan asiantuntijapalvelujen enimmäishinnat on ilmoitettu sopimuksen asiantuntija- ja hintalomakkeella (liite 5). Liitteen hinnat ovat enimmäishintoja, joita puitejärjestelyn sisäisissä kevennetyn kilpailutuksen tarjouksissa ei voida ylittää, ellei jäljempänä ole toisin mainittu. Toimituskohtainen hinnoittelu perustuu kevennettyyn kilpailutukseen. CSC voi edellyttää kevennetyssä kilpailutuksessa hintojen esittämistä esimerkiksi tuntihintoina, kiinteinä kokonaishintoina, tavoitehintoina tai henkilöresurssien todelliseen käyttöön perustuvina hintoina. Tuntihinta saadaan, kun päivähinta jaetaan luvulla 7, Liitteen 5 enimmäishinnat sisältävät liitteen 3 tietoturvallisuuden perustason vaatimukset. Jos CSC edellyttää palvelun tai työn tuloksen tuottamista korotetulla tai korkealla tietoturvatasolla, Toimittaja voi CSC:n kevennettyyn kilpailutukseen antamassaan tarjouksessa siltä osin ylittää liitteen 5 mukaiset enimmäishinnat. 9.3 Elleivät CSC ja Toimittaja ole muusta sopineet, CSC:n erillisestä määräyksestä tapahtuvasta matkustuksesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa matkakuluja tai matka-ajan palkkaa pääkaupunkiseudulla tehtävistä matkoista tai matkoista, jotka ovat enintään 30 kilometriä CSC:n kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä määrittelemästä toimipisteestä. Yli 30 kilometrin pituisen matkan matka-ajasta Toimittajalla on oikeus veloittaa puolet hinnaston mukaisesta tuntihinnasta. 9.4 Jos palvelun toteuttamispaikka aiheuttaa poikkeuksellisesti erityisiä matka-kustannuksia, CSC voi käyttää Toimittajan matkakustannuksia kevennetyn kilpailutuksen tarjousten vertailussa edellyttäen, että palvelun toteuttamisen edellyttämät matkat voidaan yksilöidä riittävällä tarkkuudella. 9.5 Mikäli CSC ja Toimittaja sopivat palveluun sisältyvästä varallaolosta, varallaolon laskutus voi olla korkeintaan 30 % liitteessä 5 määritellystä asiantuntijan enimmäishinnasta. Hälytyksestä tehtävästä työstä Toimittajalla on oikeus laskuttaa kevennetyssä kilpailutuksessa vahvistetun hinnaston mukaisesti sekä matkakulut kohdan 9.3 mukaisesti, jollei matkakuluista toisin sovita. 9.6 Toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa CSC:tä erikseen palvelun toteuttamisessa tarvittavista tavanomaisista työvälineistä, kuten tietokoneista, tietoliikenneyhteyksistä tai sovelluskehitysohjelmista taikka toimitiloista. Mikäli palvelun toimittaminen edellyttää Toimittajalta merkittäviä ylimääräisiä investointeja, kuten esimerkiksi kehitysympäristöjä tai palvelun tuottamiseen tarvittavia lisenssejä, niiden korvaamisesta sovitaan CSC:n ja Toimittajan välillä erikseen.

14 Toimittaja ei veloita mahdollisesti ylityönä teettämästään työstä CSC:ltä lisähintaa. Toimittajan ylityönä teettämästä työstä maksettavat korvaukset si- sältyvät asiantuntija- ja hintalomakkeen (liite 5) mukaisiin hintoihin sekä asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovittuihin hintoihin. CSC:n pyynnöstä tehtävästä ylityöstä sovitaan CSC:n ja Toimittajan välillä etukäteen. Elleivät CSC ja Toimittaja ole muuta sopineet, korvataan CSC:n pyynnöstä arkipäivinä kello ja 8.00 välisenä aikana sekä arkilauantaina tehty työ 50 prosentilla korotetulla hinnalla sekä sunnuntaina ja pyhäpäivinä tehty työ 100 prosentilla korotetulla hinnalla. 9.8 Sopimuksen asiantuntija- ja hintalomakkeen (liite 5) mukaiset enimmäishinnat ovat voimassa saakka (kiinteä hinnoittelujakso). 9.9 Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen tai arvonlisäveron suuruus tai kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti. Tämä koskee hintoja myös kiinteän hinnoittelujakson aikana Kiinteän hinnoittelujakson jälkeen sopimushinnaston muutokset yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi ovat mahdollisia vuosittain siten, että ne tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Ensimmäinen hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan Asiakaskohtaisen sopimuksen hintojen muutokset ovat mahdollisia vain, mikäli siitä on CSC:n ja Toimittajan välillä erikseen sovittu. Toimittajan on tehtävä esitys CSC:lle puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen hintojen muutoksesta lokakuun aikana. Toimittajan on CSC:n niin pyytäessä esitettävä asianmukainen ja perusteltu selvitys todellisesta kustannusten kehityksestä. Vuosittainen hintojen korotus ei voi ylittää viittä (5) prosenttia. Puitesopimuksen hintojenmuutokset tulevat voimaan vasta CSC:n hyväksymisen jälkeen. Vastaavasti asiakaskohtaisen sopimuksen hintojenmuutokset tulevat voimaan vasta CSC:n hyväksymisen jälkeen. Jos hintojenmuutosta ei hyväksytä, CSC ilmoittaa asiasta Toimittajalle viimeistään marraskuun aikana. Hintojen korottamiseen liittyvästä irtisanomisoikeudesta on sovittu kohdassa Mikäli palvelujen yleinen hintataso laskee, Toimittajan on huomioitava tämä hinnoissa välittömästi Jos CSC on voimassa olevan sopimuksen perusteella oikeutettu hankinta-volyymeihin perustuviin alennuksiin, nämä alennukset koskevat myös tuotteen uusia tai korvaavia versioita ja laajennuksia JIT 2007 yleisten ehtojen 13 kohtaa ei sovelleta. 10 LASKUTUS JA MAKSUEHTO 10.1 Laskutukseen ja maksuehtoihin sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen 14 kohtaa seuraavin täsmennyksin: 10.2 Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä Elleivät CSC ja Toimittaja ole muusta sopineet, Toimittaja laskuttaa CSC:ltä toistuvaismaksut sopimuksen mukaisesti tehdystä työstä kuukausittain jälkikäteen.

15 Laskussa on eriteltävä, kenen asiantuntijan työhön kukin laskutettava tunti perustuu sekä kunkin asiantuntijan laskutettavat päivät tai tunnit sekä yksikköhinnat. Lisäksi laskussa tulee olla riittävä erittely laskutuksen perusteista. Lasku tulee olla jäljitettävissä tiettyyn toimitukseen. CSC ja Toimittaja voivat sopia laskuerittelystä tarkemmin asiakaskohtaisessa sopimuksessa Toimittaja lisää puitesopimusmyyntiin perustuviin laskuihin viitteen oha ps (=opintohallinnon puitesopimus) mahdollista tarkastusta varten Toimittaja laskuttaa ensisijaisesti verkkolaskulla. Verkkolaskun mukana voi olla myös sähköisiä liitetiedostoja. CSC:n käytössä olevat verkkolaskuosoitteet löytyvät osoitteesta Laskut toimitetaan tarvittaessa erikseen CSC:n toimipisteille tai tulosyksiköille ilman eri veloitusta Edelliseen vuoteen kohdistuvat laskut, jotka Toimittaja tämän sekä kohdan 13 (toimituksen hyväksyminen ja vastaanottotarkastus) mukaisesti on oikeutettu laskuttamaan, tulee toimittaa CSC:lle viimeistään tammikuun 15. päivänä JIT 2007 yleisten ehtojen kohtaa 14.1 ei sovelleta. 11 TILAAMINEN 11.1 Tilauksista sovitaan aina Toimittajan palveluvastaavan kanssa. 12 TOIMITUSAIKA, TOIMITUSPAIKKA JA TOIMITUSEHTO 12.1 Asiakaskohtaisen sopimuksen mukaiset palvelut tuotetaan sovittuna aikana CSC:n ja Toimittajan sopimassa paikassa Toimittaja luovuttaa CSC:lle konsultointipalvelun ja sovellushankintojen sovitut työn väli- ja lopputulokset sekä muun sovitun aineiston asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti. 13 TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS 13.1 Jollei Asiakkaan ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, toimituksen hyväksymiseen ja vastaanottotarkastukseen sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen 10 ja 11 kohtia. Asiakaskohtaisten sovellusten vastaanottomenettely määräytyy JIT 2007 sovellukset -ehtojen 3 kohdan mukaisesti. 14 VIRHE JA REKLAMAATIOT 14.1 Virheeseen ja sen korjaamiseen sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen 16 kohtaa sekä hankintaan soveltuvia JIT 2007 erityisehtoja seuraavin lisäyksin: 14.2 Jos CSC on huomauttanut virheestä kirjallisesti, Toimittaja vastaa huomautukseen kirjallisesti ja kuvaa ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt tai ryhtyy virheen korjaamiseksi. 15 TAKUU

16 Elleivät CSC ja Toimittaja ole muusta sopineet, takuu määräytyy JIT 2007 yleisten ehtojen 17 kohdan ja soveltuvien JIT 2007 erityisehtojen mukaisesti (JIT 2007 sovellukset 6 kohta, JIT 2007 valmisohjelmistot 6 kohta). Takuu-aika alkaa työn tulosten tultua hyväksytysti toimitetuiksi sopimuksen kohdan 13.1 (ja asiakaskohtaisen sopimuksen) mukaisesti. 16 TEKIJÄN-, OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUDET 16.1 Omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet siirtyvät pääsääntöisesti kokonaisuudessaan CSC:lle elleivät CSC ja Toimittaja erikseen sovi muuta Asiakaskohtaisessa sopimuksessa CSC voi asiakaskohtaisen kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä ja sopimuksessa poiketa edellä mainitusta. 17 TIETOTURVA JA VARAUTUMINEN 17.1 Useiden valtion virastojen toiminta on kriittistä poikkeusoloissa. Tärkeysluokitellut virastot voivat edellyttää Toimittajalta sopimussuhteen aikana selvityksiä poikkeusoloihin varautumisesta Toimittaja noudattaa palvelua toimittaessaan valtioneuvoston asetuksessa tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) määriteltyä perustason tieto-turvallisuutta. Palvelun tuottamiseen kohdistuvat perustason tietoturvallisuus-vaatimukset on lueteltu liitteessä CSC:llä on oikeus edellyttää Toimittajalta kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä myös korotettua tai korkeaa tietoturvatasoa (liite 3) palvelun tuottamisessa. Tällöin palvelun hinta määräytyy Toimittajan kevennetyssä kilpailutuksessa antaman tarjouksen perusteella, eivätkä liitteen 5 mukaiset enimmäishinnat ole voimassa. 18 TURVALLISUUSSELVITYKSET JA TURVALLISUUSSOPIMUS 18.1 Toimittajan on sitouduttava CSC:n niin edellytettäessä CSC:n vaatimiin ja CSC:n kanssa erikseen sovittaviin turvallisuus- tai muihin vastaaviin selvityksiin. CSC vastaa näiden selvitysten Toimittajalle aiheuttamista kustannuksista Toimittaja sitoutuu lisäksi CSC:n niin edellyttäessä tekemään CSC:n kanssa erillisen turvallisuussopimuksen, jonka malli on tämän sopimuksen liitteenä CSC:llä on oikeus vaatia ja saada palvelua tuottavalta asiantuntijalta tai muulta Toimittajan edustajalta salassapitositoumus Jos CSC:n ja Toimittajan välillä on tehty erillinen turvallisuussopimus, on CSC:llä tai hänen määräämällään oikeus auditoida Toimittajan ja Toimittajan alihankkijan sopimuksen mukainen toiminta ja järjestelmät turvallisuussopimuksessa kuvattuja menettelyjä noudattaen. 19 LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO

17 Tämä Puitesopimus on luottamuksellinen ja se voi sisältää CSC:n ja/tai Toimittajan liike- ja ammattisalaisuuksia. CSC ja Toimittaja sitoutuvat olemaan antamatta tätä Puitesopimusta tai sitä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta, ellei tietojen antaminen perustu lakiin tai viranomaisen määräykseen tai ole tarpeen puitesopimuksen tarkoituksen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sitä koskevan riitaisuuden ratkaisemiseksi. Tässä kohdassa tarkoitettuna kolmantena osapuolena ei pidetä sopijapuolen alihankkijaa Salassapito ja luottamuksellisuus CSC:n ja Toimittajan välillä määräytyy JIT yleisten ehtojen kohdan 26 mukaan. Toimittaja sitoutuu myös sopimaan luottamuksellisuudesta ja salassapidosta erillisessä turvallisuussopimuksessa CSC:n niin edellyttäessä. 20 VIIVÄSTYMINEN, HINNANALENNUS JA SOPIMUSSAKKO 20.1 Työn tulos katsotaan viivästyneeksi, jos sitä muusta kuin CSC:tä riippuvasta syystä tai ylivoimaisesta esteestä johtuen ei ole luovutettu sovittuna aikana ja vaatimusten mukaisena Toimittaja tiedottaa välittömästi mahdollisesta viivästyksestä sekä sen tiedossa olevista vaatimusten täyttämiseen liittyvistä uhkista. Toimittaja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin mahdollisen viivästyksen sekä vaatimusten täyttämättä jättämisen ehkäisemiseksi. Toimittaja ilmoittaa CSC:lle uuden toimitusajan niin pian kuin mahdollista Toimittaja korjaa virheen välittömästi ja ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin viivästyksen syyn poistamiseksi Jos työn tulos viivästyy asiakaskohtaisessa sopimuksessa tai muuten sovitusta taikka vastaanottotarkastuksessa havaitaan, että työn tulosta ei voida hyväksyä virheen vuoksi, CSC on oikeutettu pidättäytymään maksujen suorittamisesta virhettä tai viivästystä vastaavalta osalta siihen saakka, kunnes työn tulos on hyväksytysti toimitettu. CSC:llä on oikeus pidättäytyä hinnan maksamisesta myös Toimittajan muun suorituksen viivästyessä asiakaskohtaisessa sopimuksessa tai muuten sovitusta, jolloin oikeus hinnanpidätykseen kohdistuu viivästyneen suorituksen lisäksi myös sellaiseen palveluun, jota ei ole viivästyksen vuoksi voitu ottaa käyttöön. Pidätetyn maksun maksuaika alkaa siitä päivästä, jolloin palvelu on tuotettu hyväksytysti tai sovittu tulos toimitettu hyväksytysti. CSC:llä ei kuitenkaan ole hinnanpidätysoikeutta silloin, kun kysymys on sovelluksen ylläpitopalvelusta Ellei asiakaskohtaisessa kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä ole muuta edellytetty tai CSC ja Toimittaja ole muusta sopineet, CSC:llä on lisäksi oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Sopimussakko on yksi (1) prosentti jokaiselta alkavalta seitsemän vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Sopimussakko lasketaan viivästyksen kohteena olevan toimituksen arvosta tai viivästyksen kohteena olevan jatkuvan palvelun laskennallisesta 12 kuukauden hinnasta. Sopimussakko on kuitenkin enintään 25 prosenttia kyseisestä hinnasta. Käytön estävien asiakirjojen tai tietojen viivästyminen rinnastetaan toimituksen viivästymiseen. Jos virhe on vain vähäinen ja se korjataan viivytyksettä, CSC:llä ei ole oikeutta sopimussakkoon.

18 Elleivät CSC ja Toimittaja ole sopineet uudesta toimitusajasta vaiheittaisessa toimituksessa ja sopimussakkoon oikeuttava viivästys johtaa seuraavien vaiheiden viivästykseen, seuraavien vaiheiden viivästyksestä maksetaan sopimussakkoa vain siltä osin kuin sopimussakon määrä ylittää samasta syystä aiemmassa vaiheessa maksetun sopimussakon CSC:llä on oikeus pidättää virhettä tai viivästystä koskeva hinnanosuus ja periä viivästystä koskeva sopimussakko mistä tahansa Toimittajan CSC:lle toimittamasta kyseistä palvelua koskevasta laskusta Toimittajalla ei ole oikeutta saada sopimussakkoa CSC:n viivästyksestä JIT 2007 yleisten ehtojen kohtia 16.2, 16.3 ja 18 ei sovelleta. 21 VAHINGONKORVAUS 21.1 CSC:n ja Toimittajan oikeus vahingonkorvaukseen määräytyy JIT 2007 yleisten ehtojen kohdan 21 mukaisesti seuraavin täsmennyksin: 21.2 CSC:llä on lisäksi oikeus saada korvaus niistä välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Toimittaja on ilman CSC:n nimenomaista suostumusta poikennut oikeudettomasti CSC:n vahingoksi tämän puitesopimuksen mukaisista ehdoista Toimittajan ja CSC:n välisessä yhteistyössä. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä tässä tapauksessa on euroa CSC:llä ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli tuomioistuin määrää tämän tai asiakaskohtaisen sopimuksen tehottomaksi tai lyhentää sopimuskautta CSC:llä on oikeus saada korvaus kaikista niistä välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sille Toimittajan viivästyksestä, virheestä, laiminlyönnistä tai muusta puitesopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä, ellei viivästys, virhe tai laiminlyönti ole aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on euroa Välillisiä vahinkoja ei korvata. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, salassapitovelvoitetta rikkoen tai immateriaalioikeuksia loukaten. 22 VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE 22.1 CSC ei vastaa miltään osin toimitetun palvelun aiheuttamista vahingoista riippumatta vahingon laadusta tai siitä aiheutuuko vahinko Toimittajalle, CSC:lle tai kolmannelle osapuolelle. 23 YLIVOIMAINEN ESTE 23.1 Sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen kohtaa PUITESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

19 19 Yleinen irtisanomisperuste 24.1 CSC:llä on riippumatta kohdan 5.1 mukaisesta sopimuskaudesta oikeus irtisanoa puitesopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Puitesopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Tämä ei rajoita CSC:n oikeutta irtisanoa sopimus kohtien 24.3, 24.4, 24.6 ja 24.9 mukaisesti Toimittajalla on oikeus irtisanoa asiakaskohtainen sopimus noudattaen kolmen (3) kuukauden pituista irtisanomisaikaa, mikäli CSC viivästyy maksuissaan olennaisesti ja toistuvasti. Erityinen irtisanomisperuste 24.3 Tämän sopimuksen sopijapuolella on oikeus irtisanoa puitesopimus ja, jollei muuta ole sovittu, asiakaskohtaisen sopimuksen sopijapuolilla on oikeus irtisanoa asiakaskohtainen sopimus osittain tai kokonaisuudessaan noudattaen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos hintamuutoksista tai alihankkijamuutoksista ei päästä sopijapuolten välillä yhteisymmärrykseen CSC voi lisäksi irtisanoa puitesopimuksen, mikäli useampi kuin yksi asiakaskohtainen sopimus on irtisanottu tai purettu Toimittajan sopimusrikkomuksen vuoksi Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja Tämän sopimuksen sopijapuolella on oikeus irtisanoa puitesopimus osittain tai kokonaisuudessaan välittömästi päättymään, jos - sopijapuoli joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, - sopijapuolta koskee julkisista hankinnoista annetun lain 53 tai 54 :n mukainen peruste, - sopijapuoli ryhtyy toimenpiteeseen, joka voi vaikuttaa olennaisesti palvelun toimittamiseen ja tällä seikalla on sopimukselle tai puitejärjestelyn toimivuudelle oleellinen merkitys ja Toimittaja tämän tiesi tai hänen olisi tullut se tietää, - sopijapuoli on toistuvasti viivästynyt suorituksessaan tai suoritus on ollut toistuvasti virheellinen muusta kuin CSC:stä tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä, - sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia tietoturvallisuusvelvoitteitaan, tai - sopijapuoli rikkoo olennaisesti puitesopimusta, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sitä koskevan kirjallisen huomautuksen lähettämisestä Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena Asiakaskohtaisen sopimuksen purkuoikeuteen sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen kohtaa 22.

20 Mikäli tuomioistuin määrää sopimuskauden lyhennettäväksi, CSC:llä on oikeus irtisanoa puitesopimus ja asiakaskohtainen sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden pituista irtisanomisaikaa Puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen irtisanominen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Puitesopimuksen irtisanomisen vaikutukset Ennen puitesopimuksen irtisanomista tehtyihin asiakaskohtaisiin sopimuksiin sovelletaan tämän puitesopimuksen ehtoja asiakaskohtaisen sopimuksen päättymiseen saakka. Puitesopimuksen irtisanomisen jälkeen ei voida tehdä uusia asiakaskohtaisia sopimuksia Jos puitesopimus irtisanotaan Toimittajan sopimusrikkomuksen tai muun Toimittajan toiminnasta johtuvan syyn vuoksi, on CSC:llä oikeus lisäksi peruuttaa tekemänsä tilaukset niiltä osin, kun tuotteita tai palveluita ei ole vielä CSC:n puolelta vastaanotettu Puitesopimuksen päättymisen jälkeen Toimittaja poistaa myynti- ja markkinointimateriaaleistaan viittaukset puitesopimukseen. Toimittajalla ei ole tämän jälkeen oikeutta millään tavalla hyödyntää puitesopimusta markkinoidessaan ja myydessään tuotteitaan tai palveluitaan Toimittaja on puitesopimuksen irtisanomisen jälkeen mm. velvollinen toimittamaan ja laskuttamaan tuotteet ja palvelut sovitun mukaisesti. 25 TOIMITTAJAN AVUSTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ 25.1 Selvyyden vuoksi todettakoon, että sovelletaan JIT 2007 palvelut -ehtojen 7 kohtaa. 26 SOPIMUKSEN SIIRTO 26.1 Toimittajalla ei ole oikeutta osaksikaan siirtää puitesopimusta tai sen mukaisia velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman CSC:n kirjallista hyväksyntää CSC:llä on oikeus siirtää puitesopimus joko osittain tai kokonaisuudessaan toiselle valtionhallinnon yksikölle tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle CSC:n tehtävät joko kokonaan tai osittain ovat siirtyneet. Muunlainen siirto edellyttää Toimittajan hyväksynnän Siirtoon liittyvistä käytännön toimenpiteistä sovitaan erikseen CSC:n, Toimittajan ja niiden yksiköiden kesken, joita uudelleenjärjestely koskee CSC:n oikeuteen siirtää asiakaskohtainen sopimus sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen kohtaa SOPIMUSMUUTOKSET 27.1 Kaikki muutokset tähän puitesopimukseen on tehtävä kirjallisesti paperisella asiakirjalla ja molempien sopijapuolten asianmukaisesti allekirjoitettava. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset, ellei muutosasiakirjoissa ole toisin sovittu.

21 Kohdassa 27.1 lausutun estämättä sopimuksen yhteyshenkilöt voivat sopia muutoksista sopimuksen liitteisiin 1, 5 ja 6. Muutokset tulee tehdä kirjallisesti. 28 SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS 28.1 Tämä puitesopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta ja seuraavista liitteistä: Liite 1 Yhteyshenkilöt Liite 2 Osaamisalueet Liite 3 CSC:n turvallisuussopimus Liite 4 Asiantuntija- ja hintalomake [toimittajan tarjouksesta] Liite 5 Alihankkijat [toimittajan tarjouksesta] 28.2 Mikäli sopimusasiakirjan ja liitteiden välillä on ristiriitaa, ratkaisee sopimusasiakirjan sanamuoto. Mikäli liitteiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan soveltamisjärjestyksenä niiden numerojärjestystä, siten että ristiriitatilanteessa sovelletaan sitä liitettä, jonka järjestysnumero on pienempi Selvyyden vuoksi todetaan, että liitteenä 8 olevaa JIT-ehtokokonaisuutta sovelletaan siltä osin kuin siitä ei ole tässä sopimuksessa poikettu. Seuraavia JIT-ehtojen kohtia ei kuitenkaan sovelleta: i JIT 2007 yleiset ehdot: 2.2, 3, 4, 5.1, 5.4, 8, 13, 14.1, 16.2, 16.3, 18. ii JIT 2007 konsultointi: 2.5, 6, 7. iii JIT 2007 palvelut: 4.6.3, 6.3, SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 29.1 Tähän puitesopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä Puitesopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään selvittämään sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada sopijapuolten välillä sovituiksi, ratkaistaan asia ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. 30 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SOPIMUSKAPPALEET 30.1 Tämä puitesopimus tulee voimaan kohdan 5 mukaisesti Tätä puitesopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. 31 ALLEKIRJOITUKSET

22 22 Espoossa / 2012 CSC OY Johtaja [Paikka] / 2012 OY AB [kaikki ryhmittymän yhtiöt]

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille

Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille 1. Yleistä Näitä erityisehtoja sovelletaan kaikkiin Anvia Oyj:n tai sen konserniyhtiön (jäljempänä Toimittaja ) ja yritysasiakkaiden (jäljempänä Asiakas ) yhdessä osapuolet (jäljempänä Osapuolet ) välisiin

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSLUONNOS

PALVELUSOPIMUSLUONNOS Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Toimittaja

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA

Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEIDEN TOIMITTAMISESTA Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Tarjouspyyntö 2 Liite 1, Tarjouslomake 5 Liite 2, Tarjottavien kopiokoneiden luokitus ja

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE.

LynxNet. Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. LynxNet Lynxnet Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA- JA YRITYSASIAKKAILLE. 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Lynxnet Oy:n asiakkaalle toimittamiin palveluihin.

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (JIT 2015 Palvelut verkon kautta) Versio: 2.0 Julkaistu: 22.9.2015

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot