Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut. Sopimus nro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut. Sopimus nro"

Transkriptio

1 1 LIITE 8A PUITESOPIMUS Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy Opintohallinnon IT-konsultointipalvelut Sopimus nro PUITESOPIMUS

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT MÄÄRITELMÄT SOPIMUKSEN KOHDE PUITEJÄRJESTELY PUITEJÄRJESTELYN JA ASIAKASKOHTAISEN SOPIMUKSEN SOPIMUSKAUSI OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOITTEET TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU JA ALIHANKINNAT RYHMITTYMÄN VASTUU HINNAT JA HINNANMUUTOKSET LASKUTUS JA MAKSUEHTO TILAAMINEN TOIMITUSAIKA, TOIMITUSPAIKKA JA TOIMITUSEHTO TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS VIRHE JA REKLAMAATIOT TAKUU TEKIJÄN-, OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUDET TIETOTURVA JA VARAUTUMINEN TURVALLISUUSSELVITYKSET JA TURVALLISUUSSOPIMUS LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO VIIVÄSTYMINEN, HINNANALENNUS JA SOPIMUSSAKKO VAHINGONKORVAUS... 18

3 3 22 VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE YLIVOIMAINEN ESTE PUITESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN TOIMITTAJAN AVUSTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ SOPIMUKSEN SIIRTO SOPIMUSMUUTOKSET SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SOPIMUSKAPPALEET ALLEKIRJOITUKSET... 21

4 4 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Sopijapuolet ovat: 1. Tieteen tietotekniikan keskus Oy (jäljempänä CSC) PL ESPOO Y-tunnus X Oy [ja Y Oy:n muodostama ryhmittymä] (jäljempänä Toimittaja) osoite Y-tunnus 1.2 Sopijapuolten yhteyshenkilöt vastuualueineen [sekä ryhmittymään kuuluvien yhtiöiden raportoinnin ja asiakaslaskutuksen yhteyspiste] on nimetty liitteessä 1. Sopijapuoli ilmoittaa yhteyshenkilönsä vaihdoksesta toiselle sopijapuolelle kirjallisesti etukäteen. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Alihankkija tarkoittaa kaikkia sellaisia kolmansia tahoja, jotka osallistuvat tässä puitesopimuksessa tai asiakaskohtaisessa sopimuksessa tarkoitettujen sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sopijapuolen puolesta. 2.2 Asiakas on yhtä kuin CSC. 2.3 Asiakaskohtainen sopimus tarkoittaa tähän sopimukseen perustuvaa CSC:n ja Toimittajan välistä sopimusta. 2.4 JIT 2007 erityisehdot tarkoittavat seuraavia julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja: (a) JIT 2007 Erityisehtoja konsultointipalveluista (b) JIT 2007 Erityisehtoja palveluista (c) JIT 2007 Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista (d) JIT 2007 Erityisehtoja valmisohjelmistohankinnoista 2.5 Kevennetty kilpailutus tarkoittaa julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 32 :n 2 ja 3 momentin mukaista hankintatapaa puitejärjestelyn sisällä. Kevennetyssä kilpailutuksessa Asiakas tekee kirjallisen tarjouspyynnön ja lähettää sen kaikille puitejärjestelyn kyseessä olevalle osa-alueelle valituille sopimustoimittajille, joilla on edellytykset hankinnan toteuttamiseen. 3 SOPIMUKSEN KOHDE

5 5 3.1 Puitejärjestelyn kohteena on IT-asiantuntijapalveluiden tuottaminen Asiakkaille. Asiantuntijapalvelut liittyvät erilaisten tietojärjestelmien määrittelyyn, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. Palvelut voivat kohdistua määrämittaisiin projekteihin ja toistaiseksi jatkuvaan palvelutarpeeseen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 (tarjouspyynnön liite hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset). 3.2 Puitejärjestelyyn kuuluvat asiantuntijapalvelut on jaettu osa-alueisiin niiden luonteen ja sisällön mukaan. Tämä sopimus kattaa seuraavat osa-alueet, jolle Toimittaja on valittu sopimustoimittajaksi: 1 Projektinhallintapalvelut 2 Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut 3 Sovelluskehityspalvelut 4 Käyttöliittymäsuunnittelu- ja toteutus 5 Tietokanta- ja integraatiopalvelut 6 Ohjelmisto- ja järjestelmätestauspalvelut 7 Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut 3.3 Asiakas ja Toimittaja sopivat puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta asiakaskohtaisessa sopimuksessa. 3.4 Puitejärjestelyn kohteena oleville asiantuntijapalveluille on asetettu kokemukseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. Ne on esitetty liitteessä 2 (hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset). Puitesopimuskaudella tarjottavien asiantuntijaresurssien on vastattava liitteessä 2 määriteltyjä vaatimuksia. Asiakkaan palveluhankinnat kohdistuvat osaamisalueella asiantuntijatyöhön, joka vastaa osaamisalueen sisällön kuvausta ja sen mukaisten toimenkuvien sisältöä. 3.5 Puitejärjestelyn kohteena oleva asiantuntijapalvelu suoritetaan noudattaen liitteen 3 mukaista perustason tietoturvallisuutta. Puitejärjestelyn kohteena oleva asiantuntijatyö voidaan suorittaa myös korotetulla tai korkealla tietoturvatasolla Asiakkaan niin edellyttäessä. 3.6 Puitesopimuksen kohteena olevien IT-asiantuntijapalveluiden yksityiskohtainen sisältö ja lopputulokset määräytyvät Asiakkaan hankintatarpeen ja asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti. Konsultointipalvelujen lopputulos voi olla myös asiakaskohtainen sovellus. Kohteen rajaus 3.7 Sopimuksen kohteena eivät ole valmisohjelmistot ja -ohjelmistokomponentit, vaan tällaiset valmiit ohjelmistotuotteet hankitaan pääsääntöisesti erikseen. Asiakaskohtaisiin sovelluksiin voidaan kuitenkin

6 6 vähäisessä määrin (korkeintaan 15 % toimituksen kokonaisarvosta) toimittaa myös valmisohjelmistoja tai -ohjelmistokomponentteja. Asiantuntijapalvelut voivat kohdistua myös esimerkiksi valmisohjelmistojen soveltuvuusselvityksiin, jatkokehittämiseen, integrointiin tai käyttöönottoihin. 3.8 Sopimuksen ulkopuolelle jäävät itsenäisinä palveluina tietohallintostrategian kehittämiseen liittyvät konsultointipalvelut, kuten esimerkiksi tietohallinnon toimintamallien uudistaminen, tietohallinnon toiminnan mittaaminen sekä tietohallinnon investointien arviointi siltä osin kuin ne eivät välittömästi liity Asiakkaan hankinnan kohteena olevaan toteutusprojektiin. 3.9 Sopimuksen piiriin ei myöskään kuulu yleisesti saatavilla oleva tietotekniikan koulutuspalvelu. Tämän sopimuksen perusteella tuotettavat palvelut voivat kuitenkin sisältää tämän sopimuksen perusteella syntyviin menetelmiin, käytäntöihin ja työn tuloksiin kohdistuvaa koulutusta. 4 PUITEJÄRJESTELY 4.1 CSC:n opintohallinnon IT-konsultointia koskevan tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen toimittajien kanssa. Toimittajien kanssa tehdään puitesopimukset (puitejärjestely). Puitesopimuksissa sovitaan niistä ehdoista, joita sovelletaan tehtäessä puitejärjestelyyn perustuvia hankintoja. Sopimusehtoja noudatetaan CSC:n ja Toimittajan välisessä suhteessa. 4.2 Tämän puitesopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa ja varmistaa CSC:lle osaava ja saatavilla oleva asiantuntijapooli sekä opintohallinnon tietojärjestelmähankkeisiin että palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon. 4.3 Kevennetty kilpailutus järjestetään niiden toimittajien välillä, jotka hankinta-päätöksen mukaisesti on valittu sopimustoimittajiksi sille osaamisalueelle, jota CSC:n hankintatarve koskee. 4.8 Kevennytyssä kilpailutuksessa, joka koskee sovelluksen, projektin tai projektin lopputuloksen tai muun työn tuloksen hankkimista CSC voi käyttää vertailuperusteina: - hintaa - asiantuntijoiden laatua 4.9 Kevennytyssä kilpailutuksessa, joka koskee asiantuntijatyötä CSC:n ohjauksessa, CSC voi käyttää seuraavia vertailuperusteita: - hinta - asiantuntijoiden laatu - muu laadullinen tekijä - esitystä toimituksen sisällöstä

7 7 -muuta laadullista kriteeriä 4.10 Osana kokemuksen ja osaamisen arviointia CSC voi selvittää asiantuntijan referenssejä ja/tai järjestää tarjotun asiantuntijan haastattelun ja/tai pyytää työnäytteen suunnitellusta lopputuloksesta CSC täsmentää vertailuperusteet ja niiden painoarvot kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä Tämän puitesopimuksen mukaiset palvelut voivat sisältyä myös muihin CSC:n tekemiin puitejärjestelyihin. Puitesopimuksen mukaiset ja asiakaskohtaisesti tarjottavat asiantuntijat 4.13 Luettelo Toimittajan tämän puitesopimuksen mukaisia palveluja tuottavista asiantuntijoista [sopimuksen kohdan 3.2 mukaisella osa-alueella] on sopimuksen liitteenä 5 (asiantuntija- ja hintalomake). Toimittaja tarjoaa asiakaskohtaisissa kevennetyissä kilpailutuksissa ensisijaisesti liitteen 5 asiantuntijaluettelossa osa-alueelle ilmoitettuja asiantuntijoita. Toimittaja voi tarjota asiakaskohtaisissa kevennetyissä kilpailutuksissa myös muita asiantuntijoita. Toimittajan kevennetyssä kilpailutuksessa tarjoamien henkilöresurssien osaamisen ja kokemuksen on kuitenkin aina vastattava sopimuksen liitteessä 2 osaamisalueelle määriteltyjä kokemusvaatimuksia Toimittajalla on oikeus vaihtaa asiantuntija- ja hintalomakkeella (liite 5) nimetty asiantuntija kokemukseltaan ja osaamistasoltaan vastaavaan asiantuntijaan, jos nimetty asiantuntija ei voi Toimittajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua puitesopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen. Asiantuntijan vaihtamisesta käynnissä olevan toimituksen aikana on määrätty erikseen toimitussopimuksessa. Toimittaja voi ehdottaa muutoksia puitesopimuksen asiantuntijaluetteloon kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Sopijapuolet neuvottelevat tällöin päivityksen tekemisestä puitesopimuksen liitteenä olevaan Toimittajan asiantuntijaluetteloon. Asiantuntijaluettelon muuttaminen edellyttää CSC:n hyväksyntää Asiantuntijapalvelua suorittavan, asiakaskohtaisessa sopimuksessa nimetyn asiantuntijan vaihtamiseen sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan palveluun soveltuvia JIT 2007 erityisehtoja (JIT sovellukset 5, JIT palvelut 4.5, JIT konsultointi 2). Asiakaskohtainen sopimus 4.16 CSC ja Toimittaja sopivat puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta asiakaskohtaisessa sopimuksessa. Asiakaskohtaisessa sopimuksessa voidaan sopia muun muassa seuraavista asioista: käytettävistä asiantuntijoista asiakaskohtaisista vaatimuksista palvelun tai työn tulosten määritellystä ja aiotusta käytöstä palveluun liittyvistä työtehtävistä

8 8 työn välituloksista ja työn lopputuloksesta työn toteuttavien konsulttien nimeämisestä hankintahinnasta laskutuskausista ja -aikataulusta, laskutusyksiköistä sekä laskun erittelystä työn tekemisen ja lopputulosten luovuttamisen aikataulusta työn tekemisen paikasta ja työvälineistä palvelun ja työn lopputuloksen kielestä asiakaskohtaisesta raportoinnista projektiorganisaatiosta ja sen tehtävistä muutosten hallinnasta riskien hallinnasta mahdollisesta palvelulle tai lopputulokselle annettavasta takuusta tietoturva-asioista, kuten palvelussa noudatettavasta tietoturvatasosta palveluun sovellettavista JIT 2007 erityisehdoista päivystyspalvelun hinnoittelusta asiakaskohtaisesta tiedottamisesta ja referenssikäytöstä toimituksen hyväksymiskriteereistä asiakaskohtaisen sopimuksen irtisanomisesta oikeuksista työn tuloksiin Jos konsultointityön lopputuloksena on asiakaskohtainen sovellus, asiakaskohtaisessa sopimuksessa voidaan sopia lisäksi esimerkiksi: sovelluksen määritellystä ja aiotusta käytöstä sovelluksen toiminnallisista ominaisuuksista sovelluksen käyttöönottokoulutuksesta

9 9 Asiakaskohtaisten sovellusten ylläpitoa koskevissa sopimuksissa voidaan sopia lisäksi esimerkiksi: ylläpidon sisällöstä ja laajuudesta palvelun määritellystä ja aiotusta käytöstä varallaolosta palvelutasosta (kiireellisyysluokituksesta ja vasteajasta) ja sanktioinnista 4.17 Puitesopimuksen ehtoja sovelletaan, elleivät CSC ja Toimittaja ole asiakaskohtaisessa sopimuksessa nimenomaisesti muusta sopineet. CSC ja Toimittaja eivät kuitenkaan voi poiketa olennaisesti puitesopimuksessa sovitusta CSC ja Toimittaja sopivat lisäyksistä ja muutoksista asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisen palvelun tai työn lopputuloksen sisältöön sekä toimitusaikaan kirjallisesti. Muutoksista ja lisäyksistä sovittaessa tulee huomioida myös niiden vaikutus alkuperäiseen toimitukseen Toimittaja toimittaa viivytyksettä CSC:n yhteyshenkilölle allekirjoitettuina pdf-dokumentteina tai vastaavina dokumentteina tiedoksi tehdyt asiakaskohtaiset sopimukset sekä niihin tehdyt vähäistä merkittävämmät muutokset. 5 PUITEJÄRJESTELYN JA ASIAKASKOHTAISEN SOPIMUKSEN SOPIMUSKAUSI 5.1 Puitesopimus tulee voimaan xx.xx Puitesopimuksen voimassaolo päättyy CSC:llä on oikeus lisäoptiona ulottaa sopimus koskemaan myös vuotta Asiakas ja Toimittaja sopivat asiakaskohtaisen sopimuksen voimassaolosta. Asiakaskohtainen sopimus voidaan tehdä vain puitesopimuksen voimassaoloaikana ja se voi olla voimassa 12 kuukautta tämän puitesopimuksen päättymisen jälkeen. 5.3 Puitesopimuksen ehtoja sovelletaan asiakaskohtaisen sopimuksen perusteella toteutettavaan palveluun riippumatta puitesopimuksen päättymisestä esimerkiksi irtisanomisen johdosta. Puitesopimuksen päättyessä keskeneräiset palvelut toteutetaan sovitulla tavalla loppuun. 5.4 Puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen irtisanomisesta on sovittu kohdassa OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOITTEET Toimittaja 6.1 Toimittaja vastaa siitä että toimitettavat palvelut sekä työn tulokset ovat vaatimusten mukaisia. Vaatimuksia ovat:

10 10 1) Tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaiset vaatimukset, CSC:n ja Toimittajan välisen asiakaskohtaisen sopimuksen mukaiset vaatimukset ja sopijapuolten sopimien muutosten mukaiset vaatimukset. Vaatimukset voivat liittyä muun muassa työn suorittamiseen ja sisältöön, tulosten toiminnallisiin ominaisuuksiin, teknisiin määrityksiin ja suorituskykyyn; 2) Palvelun tai työn tuloksen soveltuvuus CSC:n ilmaisemaan palvelun tai työn tuloksen aiottuun käyttötarkoitukseen ottaen huomioon se, mitä alalla toimivalta huolelliselta ja ammattitaitoiselta toimittajalta voidaan edellyttää, 3) Kaikki lisävaatimukset, jotka Toimittaja on itse määrittänyt edellyttäen että ne eivät heikennä vaatimuksia 1-2 tai ole ristiriidassa niiden kanssa. 6.2 Toimittaja tuottaa asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovitut palvelut ja niiden lopputulokset sisällöltään ja tasoltaan puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisina. Palvelut tulee suorittaa ja työn tulokset luovuttaa asiakaskohtaisessa sopimuksessa tai muuten sovitussa aikataulussa. Ellei CSC:n ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, Toimittaja noudattaa palvelun tuottamisessa vähintään liitteessä 7 kuvattuja laadunhallinnan menettelyjä. 6.3 Toimittaja avustaa CSC:tä asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti toteutettujen sovellusten käytettävyyteen liittyvissä asioissa myös silloin, kun niihin liittyy kolmannen osapuolen palveluja tai järjestelmiä. Toimittaja avustaa CSC:tä myös asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti toteuttamiensa sovellusten jatkokehityksen tai ylläpidon mahdollisesti siirtyessä toiselle toimittajalle esimerkiksi uudelleen kilpailuttamisen vuoksi. Toimittajalla on oikeus veloittaa avustamistyöstä aiheutuneet kustannukset noudattaen asiakaskohtaisen sopimuksen mukaista hinnoittelua. 6.4 Mikäli CSC:n ja Toimittajan välillä on sovittu päivystysluonteisesta palvelusta, Toimittajan tulee sovittuna päivystysaikana ryhtyä puolen tunnin sisällä CSC:n jättämästä palvelupyynnöstä toimenpiteisiin annetun tehtävän suorittamiseksi ellei CSC:n ja Toimittajan välillä muuta ole sovittu. Toimittajan tulee raportoida Asiakkaalle välittömästi siitä, mihin toimenpiteisiin se on palvelupyynnön perusteella ryhtynyt. Palvelutasovaatimuksista voidaan sopia tarkemmin asiakaskohtaisessa sopimuksessa. 6.5 Toimittajalla on voimassaoleva IT-asiantuntijapalvelua koskeva vastuuvakuutus Asiakkaalle palveluja tuottaessaan. 6.6 Asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovittu palvelu tuotetaan sovituin asiantuntijavoimin perustuen asiakaskohtaisen kevennetyn kilpailutuksen tarjouksessa tarjottuihin resursseihin. 6.7 Ellei CSC:n ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, palvelujen toimittamisessa, yhteydenpidossa CSC:n ja Toimittajan välillä sekä Toimittajan ohjelmistoihin liittyvässä koulutuksessa käytetään suomen, ruotsin ja/tai englannin kieltä CSC:n valinnan mukaan. Samoin, ellei CSC:n ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, toteutetaan työn tuloksena syntyvä välittömään käyttöön tuleva ohjeistus, mahdolliset käyttöliittymät sekä tekninen dokumentaatio suomeksi, ruotsiksi ja/tai englanniksi CSC:n valinnan mukaan.

11 Ellei CSC:n ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, Toimittaja raportoi ilman eri veloitusta CSC:lle kuukausittain kirjallisesti tuottamistaan palveluista. Raportoinnin tulee sisältää työkohteittain ja asiantuntijoittain jaotellut tiedot vähintään: - suunnitellusta, toteutuneesta ja laskutettavasta työmäärästä sekä työtehtävistä - seuraavalle kaudelle suunnitellusta työmäärästä ja työtehtävistä - palvelua tuottaneista asiantuntijoista - työn tuloksista ja valmiusasteesta 6.9 Raportti on toimitettava CSC:lle raportointikuukautta seuraavan kalenterikuukauden 10. päivään mennessä. Raportti on toimitettava kuitenkin viimeistään laskun yhteydessä Asiakas ja Toimittaja voivat sopia asiakaskohtaisessa sopimuksessa muista Toimittajan velvoitteista. Ellei Asiakkaan ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, Toimittajan velvoitteiden osalta sovelletaan soveltuvia JIT 2007 erityisehtoja JIT 2007 yleisten ehtojen kohdan 5 alakohtia (1) ja (4) ei sovelleta. Asiakas 6.13 CSC sitoutuu myötävaikuttamaan sen määrättävissä tai hallittavissa olevin tavoin ja keinoin puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen tarkoituksen täyttämiseen CSC:n tulee antaa Toimittajalle riittävät ja oikeat tiedot palvelun tai työn tuloksen aiotusta käyttötarkoituksesta Elleivät CSC ja Toimittaja ole erikseen muusta sopineet, Asiakkaan velvoitteet määräytyvät JIT 2007 yleisten ehtojen ja soveltuvien JIT 2007 erityisehtojen mukaisesti. Asiakkaan velvoitteista voidaan sopia tarkemmin asiakaskohtaisessa sopimuksessa CSC vastaa tämän puitesopimuksen ylläpidosta ja siihen liittyvästä sopimusyhteistyöstä suhteessa Toimittajaan. 7 TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU JA ALIHANKINNAT 7.1 Toimittajalla on kokonaisvastuu tämän sopimuksen sekä asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä CSC:tä ja kohtaan. 7.2 Toimittajalla on oikeus käyttää sopimuksen liitteessä 9 (luettelo Toimittajan alihankkijoista) nimettyjä alihankkijoita tässä puitesopimuksessa tarkoitetun palvelun tuottamisessa. Toimittajan alihankkijaluettelo ilmentää Toimittajan kiinteitä alihankintasuhteita. Muutokset alihankintasuhteissa eivät saa johtaa olennaiseen sopimusmuutokseen. Muutokset eivät ole mahdollisia muun muassa seuraavissa tilanteissa:

12 12 - muutos heikentää Toimittajan taloudellisia, teknisiä tai muita edellytyksiä palvelun tuottamisessa - muutos heikentää tai muuttaa olennaisesti Toimittajan kapasiteettia tai heikentää palvelun tasoa - muutoksella pyritään tyydyttämään tapauskohtainen tarve 7.3 Toimittaja voi esittää alihankkijaluetteloon päivityksiä kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Toimittajan on toimitettava CSC:n pyynnöstä selvitys ehdottamistaan alihankkijoista sekä sellaisista alihankkijoidensa kanssa tekemistään sopimuksista taikka sitoumuksista, jotka vaikuttavat Toimittajan taloudellisiin, teknisiin ja muihin edellytyksiin puitesopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa sekä Toimittajan ja alihankkijoiden välisiin palvelun tuottamista ja vastuunjakoa koskeviin seikkoihin. 7.4 Puitesopimuksen alihankkijamuutokset tulevat voimaan vasta CSC:n kirjallisen hyväksymisen ja sopimusmuutoksen tekemisen jälkeen. Asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovitun alihankkijan vaihtaminen edellyttää CSC:n suostumusta. 7.5 Alihankkijan hyväksyminen edellyttää muun ohella, että siihen ei kohdistu hankintalain 53 tai 54 :ssä tarkoitettu poissulkuperuste. Jos Toimittajan liitteessä 9 listattuun alihankkijaan kohdistuu hankintalain 53 tai 54 :ssä tarkoitettu poissulkuperuste, Toimittajan tulee poistaa tai vaihtaa tämä alihankkija. 7.6 Asiakaskohtaisissa kevennetyissä kilpailutuksissa voidaan edellyttää Toimittajan erikseen ilmoittavan ne palvelut, joita Toimittaja tulee teettämään alihankkijoillaan sekä ehdotetut alihankkijat. 7.7 CSC:llä on oikeus käyttää alihankkijoita ilman Toimittajan suostumusta. 7.8 Sopijapuolet vastaavat käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan sekä vastaavat siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan sopimuksen mukaisia velvoitteita. 7.9 JIT 2007 yleisten ehtojen 4 kohtaa ei sovelleta. 8 RYHMITTYMÄN VASTUU 8.1 Ryhmittymän muodostavat yritykset vastaavat yhteisvastuullisesti sopimusvelvoitteiden täyttämisestä esimerkiksi siten, että mikäli yksi tai useampi yhteenliittymään kuuluva yritys rikkoo sopimusta, on CSC:llä oikeus vaatia sopimuksenmukaisen velvollisuuden täyttämistä tai sopimusrikkomuksesta johtuvaa vahingonkorvausta tai sopimussakkoa miltä tahansa ryhmittymään kuuluvalta yritykseltä ja ko. yritys on tällöin velvollinen vastaamaan sopimisvelvoitteista omalta ja muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten osalta. Sopimusrikkomusten seurauksia laskettaessa ryhmittymä katsotaan yhdeksi oikeushenkilöksi siten, että esim. sopimuksenmukainen viivästyssakko peritään vain kertaalleen. 8.2 Reklamaatiot lähetetään ryhmittymän määrittämään yhteyspisteeseen.

13 Ryhmittymä laskuttaa asiakasta yhteyspisteensä kautta, eli ryhmittymään kuuluvat yhtiöt eivät lähetä CSC:lle erillisiä laskuja. Ryhmittymä raportoi CSC:lle keskitetysti. 8.4 Mikäli yhtä ryhmittymään kuuluvaa yhtiötä koskee tämän puitesopimuksen mukainen irtisanomisperuste, CSC:llä on oikeus irtisanoa sopimus koko ryhmittymän osalta. 9 HINNAT JA HINNANMUUTOKSET 9.1 Toimittajan asiantuntijapalvelujen enimmäishinnat on ilmoitettu sopimuksen asiantuntija- ja hintalomakkeella (liite 5). Liitteen hinnat ovat enimmäishintoja, joita puitejärjestelyn sisäisissä kevennetyn kilpailutuksen tarjouksissa ei voida ylittää, ellei jäljempänä ole toisin mainittu. Toimituskohtainen hinnoittelu perustuu kevennettyyn kilpailutukseen. CSC voi edellyttää kevennetyssä kilpailutuksessa hintojen esittämistä esimerkiksi tuntihintoina, kiinteinä kokonaishintoina, tavoitehintoina tai henkilöresurssien todelliseen käyttöön perustuvina hintoina. Tuntihinta saadaan, kun päivähinta jaetaan luvulla 7, Liitteen 5 enimmäishinnat sisältävät liitteen 3 tietoturvallisuuden perustason vaatimukset. Jos CSC edellyttää palvelun tai työn tuloksen tuottamista korotetulla tai korkealla tietoturvatasolla, Toimittaja voi CSC:n kevennettyyn kilpailutukseen antamassaan tarjouksessa siltä osin ylittää liitteen 5 mukaiset enimmäishinnat. 9.3 Elleivät CSC ja Toimittaja ole muusta sopineet, CSC:n erillisestä määräyksestä tapahtuvasta matkustuksesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. Toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa matkakuluja tai matka-ajan palkkaa pääkaupunkiseudulla tehtävistä matkoista tai matkoista, jotka ovat enintään 30 kilometriä CSC:n kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä määrittelemästä toimipisteestä. Yli 30 kilometrin pituisen matkan matka-ajasta Toimittajalla on oikeus veloittaa puolet hinnaston mukaisesta tuntihinnasta. 9.4 Jos palvelun toteuttamispaikka aiheuttaa poikkeuksellisesti erityisiä matka-kustannuksia, CSC voi käyttää Toimittajan matkakustannuksia kevennetyn kilpailutuksen tarjousten vertailussa edellyttäen, että palvelun toteuttamisen edellyttämät matkat voidaan yksilöidä riittävällä tarkkuudella. 9.5 Mikäli CSC ja Toimittaja sopivat palveluun sisältyvästä varallaolosta, varallaolon laskutus voi olla korkeintaan 30 % liitteessä 5 määritellystä asiantuntijan enimmäishinnasta. Hälytyksestä tehtävästä työstä Toimittajalla on oikeus laskuttaa kevennetyssä kilpailutuksessa vahvistetun hinnaston mukaisesti sekä matkakulut kohdan 9.3 mukaisesti, jollei matkakuluista toisin sovita. 9.6 Toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa CSC:tä erikseen palvelun toteuttamisessa tarvittavista tavanomaisista työvälineistä, kuten tietokoneista, tietoliikenneyhteyksistä tai sovelluskehitysohjelmista taikka toimitiloista. Mikäli palvelun toimittaminen edellyttää Toimittajalta merkittäviä ylimääräisiä investointeja, kuten esimerkiksi kehitysympäristöjä tai palvelun tuottamiseen tarvittavia lisenssejä, niiden korvaamisesta sovitaan CSC:n ja Toimittajan välillä erikseen.

14 Toimittaja ei veloita mahdollisesti ylityönä teettämästään työstä CSC:ltä lisähintaa. Toimittajan ylityönä teettämästä työstä maksettavat korvaukset si- sältyvät asiantuntija- ja hintalomakkeen (liite 5) mukaisiin hintoihin sekä asiakaskohtaisessa sopimuksessa sovittuihin hintoihin. CSC:n pyynnöstä tehtävästä ylityöstä sovitaan CSC:n ja Toimittajan välillä etukäteen. Elleivät CSC ja Toimittaja ole muuta sopineet, korvataan CSC:n pyynnöstä arkipäivinä kello ja 8.00 välisenä aikana sekä arkilauantaina tehty työ 50 prosentilla korotetulla hinnalla sekä sunnuntaina ja pyhäpäivinä tehty työ 100 prosentilla korotetulla hinnalla. 9.8 Sopimuksen asiantuntija- ja hintalomakkeen (liite 5) mukaiset enimmäishinnat ovat voimassa saakka (kiinteä hinnoittelujakso). 9.9 Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen tai arvonlisäveron suuruus tai kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti. Tämä koskee hintoja myös kiinteän hinnoittelujakson aikana Kiinteän hinnoittelujakson jälkeen sopimushinnaston muutokset yleistä kustannuskehitystä vastaaviksi ovat mahdollisia vuosittain siten, että ne tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Ensimmäinen hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan Asiakaskohtaisen sopimuksen hintojen muutokset ovat mahdollisia vain, mikäli siitä on CSC:n ja Toimittajan välillä erikseen sovittu. Toimittajan on tehtävä esitys CSC:lle puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen hintojen muutoksesta lokakuun aikana. Toimittajan on CSC:n niin pyytäessä esitettävä asianmukainen ja perusteltu selvitys todellisesta kustannusten kehityksestä. Vuosittainen hintojen korotus ei voi ylittää viittä (5) prosenttia. Puitesopimuksen hintojenmuutokset tulevat voimaan vasta CSC:n hyväksymisen jälkeen. Vastaavasti asiakaskohtaisen sopimuksen hintojenmuutokset tulevat voimaan vasta CSC:n hyväksymisen jälkeen. Jos hintojenmuutosta ei hyväksytä, CSC ilmoittaa asiasta Toimittajalle viimeistään marraskuun aikana. Hintojen korottamiseen liittyvästä irtisanomisoikeudesta on sovittu kohdassa Mikäli palvelujen yleinen hintataso laskee, Toimittajan on huomioitava tämä hinnoissa välittömästi Jos CSC on voimassa olevan sopimuksen perusteella oikeutettu hankinta-volyymeihin perustuviin alennuksiin, nämä alennukset koskevat myös tuotteen uusia tai korvaavia versioita ja laajennuksia JIT 2007 yleisten ehtojen 13 kohtaa ei sovelleta. 10 LASKUTUS JA MAKSUEHTO 10.1 Laskutukseen ja maksuehtoihin sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen 14 kohtaa seuraavin täsmennyksin: 10.2 Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä Elleivät CSC ja Toimittaja ole muusta sopineet, Toimittaja laskuttaa CSC:ltä toistuvaismaksut sopimuksen mukaisesti tehdystä työstä kuukausittain jälkikäteen.

15 Laskussa on eriteltävä, kenen asiantuntijan työhön kukin laskutettava tunti perustuu sekä kunkin asiantuntijan laskutettavat päivät tai tunnit sekä yksikköhinnat. Lisäksi laskussa tulee olla riittävä erittely laskutuksen perusteista. Lasku tulee olla jäljitettävissä tiettyyn toimitukseen. CSC ja Toimittaja voivat sopia laskuerittelystä tarkemmin asiakaskohtaisessa sopimuksessa Toimittaja lisää puitesopimusmyyntiin perustuviin laskuihin viitteen oha ps (=opintohallinnon puitesopimus) mahdollista tarkastusta varten Toimittaja laskuttaa ensisijaisesti verkkolaskulla. Verkkolaskun mukana voi olla myös sähköisiä liitetiedostoja. CSC:n käytössä olevat verkkolaskuosoitteet löytyvät osoitteesta Laskut toimitetaan tarvittaessa erikseen CSC:n toimipisteille tai tulosyksiköille ilman eri veloitusta Edelliseen vuoteen kohdistuvat laskut, jotka Toimittaja tämän sekä kohdan 13 (toimituksen hyväksyminen ja vastaanottotarkastus) mukaisesti on oikeutettu laskuttamaan, tulee toimittaa CSC:lle viimeistään tammikuun 15. päivänä JIT 2007 yleisten ehtojen kohtaa 14.1 ei sovelleta. 11 TILAAMINEN 11.1 Tilauksista sovitaan aina Toimittajan palveluvastaavan kanssa. 12 TOIMITUSAIKA, TOIMITUSPAIKKA JA TOIMITUSEHTO 12.1 Asiakaskohtaisen sopimuksen mukaiset palvelut tuotetaan sovittuna aikana CSC:n ja Toimittajan sopimassa paikassa Toimittaja luovuttaa CSC:lle konsultointipalvelun ja sovellushankintojen sovitut työn väli- ja lopputulokset sekä muun sovitun aineiston asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti. 13 TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTAANOTTOTARKASTUS 13.1 Jollei Asiakkaan ja Toimittajan välillä ole muuta sovittu, toimituksen hyväksymiseen ja vastaanottotarkastukseen sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen 10 ja 11 kohtia. Asiakaskohtaisten sovellusten vastaanottomenettely määräytyy JIT 2007 sovellukset -ehtojen 3 kohdan mukaisesti. 14 VIRHE JA REKLAMAATIOT 14.1 Virheeseen ja sen korjaamiseen sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen 16 kohtaa sekä hankintaan soveltuvia JIT 2007 erityisehtoja seuraavin lisäyksin: 14.2 Jos CSC on huomauttanut virheestä kirjallisesti, Toimittaja vastaa huomautukseen kirjallisesti ja kuvaa ne toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt tai ryhtyy virheen korjaamiseksi. 15 TAKUU

16 Elleivät CSC ja Toimittaja ole muusta sopineet, takuu määräytyy JIT 2007 yleisten ehtojen 17 kohdan ja soveltuvien JIT 2007 erityisehtojen mukaisesti (JIT 2007 sovellukset 6 kohta, JIT 2007 valmisohjelmistot 6 kohta). Takuu-aika alkaa työn tulosten tultua hyväksytysti toimitetuiksi sopimuksen kohdan 13.1 (ja asiakaskohtaisen sopimuksen) mukaisesti. 16 TEKIJÄN-, OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUDET 16.1 Omistus-, käyttö- ja tekijänoikeudet siirtyvät pääsääntöisesti kokonaisuudessaan CSC:lle elleivät CSC ja Toimittaja erikseen sovi muuta Asiakaskohtaisessa sopimuksessa CSC voi asiakaskohtaisen kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä ja sopimuksessa poiketa edellä mainitusta. 17 TIETOTURVA JA VARAUTUMINEN 17.1 Useiden valtion virastojen toiminta on kriittistä poikkeusoloissa. Tärkeysluokitellut virastot voivat edellyttää Toimittajalta sopimussuhteen aikana selvityksiä poikkeusoloihin varautumisesta Toimittaja noudattaa palvelua toimittaessaan valtioneuvoston asetuksessa tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) määriteltyä perustason tieto-turvallisuutta. Palvelun tuottamiseen kohdistuvat perustason tietoturvallisuus-vaatimukset on lueteltu liitteessä CSC:llä on oikeus edellyttää Toimittajalta kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä myös korotettua tai korkeaa tietoturvatasoa (liite 3) palvelun tuottamisessa. Tällöin palvelun hinta määräytyy Toimittajan kevennetyssä kilpailutuksessa antaman tarjouksen perusteella, eivätkä liitteen 5 mukaiset enimmäishinnat ole voimassa. 18 TURVALLISUUSSELVITYKSET JA TURVALLISUUSSOPIMUS 18.1 Toimittajan on sitouduttava CSC:n niin edellytettäessä CSC:n vaatimiin ja CSC:n kanssa erikseen sovittaviin turvallisuus- tai muihin vastaaviin selvityksiin. CSC vastaa näiden selvitysten Toimittajalle aiheuttamista kustannuksista Toimittaja sitoutuu lisäksi CSC:n niin edellyttäessä tekemään CSC:n kanssa erillisen turvallisuussopimuksen, jonka malli on tämän sopimuksen liitteenä CSC:llä on oikeus vaatia ja saada palvelua tuottavalta asiantuntijalta tai muulta Toimittajan edustajalta salassapitositoumus Jos CSC:n ja Toimittajan välillä on tehty erillinen turvallisuussopimus, on CSC:llä tai hänen määräämällään oikeus auditoida Toimittajan ja Toimittajan alihankkijan sopimuksen mukainen toiminta ja järjestelmät turvallisuussopimuksessa kuvattuja menettelyjä noudattaen. 19 LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO

17 Tämä Puitesopimus on luottamuksellinen ja se voi sisältää CSC:n ja/tai Toimittajan liike- ja ammattisalaisuuksia. CSC ja Toimittaja sitoutuvat olemaan antamatta tätä Puitesopimusta tai sitä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta, ellei tietojen antaminen perustu lakiin tai viranomaisen määräykseen tai ole tarpeen puitesopimuksen tarkoituksen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sitä koskevan riitaisuuden ratkaisemiseksi. Tässä kohdassa tarkoitettuna kolmantena osapuolena ei pidetä sopijapuolen alihankkijaa Salassapito ja luottamuksellisuus CSC:n ja Toimittajan välillä määräytyy JIT yleisten ehtojen kohdan 26 mukaan. Toimittaja sitoutuu myös sopimaan luottamuksellisuudesta ja salassapidosta erillisessä turvallisuussopimuksessa CSC:n niin edellyttäessä. 20 VIIVÄSTYMINEN, HINNANALENNUS JA SOPIMUSSAKKO 20.1 Työn tulos katsotaan viivästyneeksi, jos sitä muusta kuin CSC:tä riippuvasta syystä tai ylivoimaisesta esteestä johtuen ei ole luovutettu sovittuna aikana ja vaatimusten mukaisena Toimittaja tiedottaa välittömästi mahdollisesta viivästyksestä sekä sen tiedossa olevista vaatimusten täyttämiseen liittyvistä uhkista. Toimittaja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin mahdollisen viivästyksen sekä vaatimusten täyttämättä jättämisen ehkäisemiseksi. Toimittaja ilmoittaa CSC:lle uuden toimitusajan niin pian kuin mahdollista Toimittaja korjaa virheen välittömästi ja ryhtyy kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin viivästyksen syyn poistamiseksi Jos työn tulos viivästyy asiakaskohtaisessa sopimuksessa tai muuten sovitusta taikka vastaanottotarkastuksessa havaitaan, että työn tulosta ei voida hyväksyä virheen vuoksi, CSC on oikeutettu pidättäytymään maksujen suorittamisesta virhettä tai viivästystä vastaavalta osalta siihen saakka, kunnes työn tulos on hyväksytysti toimitettu. CSC:llä on oikeus pidättäytyä hinnan maksamisesta myös Toimittajan muun suorituksen viivästyessä asiakaskohtaisessa sopimuksessa tai muuten sovitusta, jolloin oikeus hinnanpidätykseen kohdistuu viivästyneen suorituksen lisäksi myös sellaiseen palveluun, jota ei ole viivästyksen vuoksi voitu ottaa käyttöön. Pidätetyn maksun maksuaika alkaa siitä päivästä, jolloin palvelu on tuotettu hyväksytysti tai sovittu tulos toimitettu hyväksytysti. CSC:llä ei kuitenkaan ole hinnanpidätysoikeutta silloin, kun kysymys on sovelluksen ylläpitopalvelusta Ellei asiakaskohtaisessa kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä ole muuta edellytetty tai CSC ja Toimittaja ole muusta sopineet, CSC:llä on lisäksi oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Sopimussakko on yksi (1) prosentti jokaiselta alkavalta seitsemän vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Sopimussakko lasketaan viivästyksen kohteena olevan toimituksen arvosta tai viivästyksen kohteena olevan jatkuvan palvelun laskennallisesta 12 kuukauden hinnasta. Sopimussakko on kuitenkin enintään 25 prosenttia kyseisestä hinnasta. Käytön estävien asiakirjojen tai tietojen viivästyminen rinnastetaan toimituksen viivästymiseen. Jos virhe on vain vähäinen ja se korjataan viivytyksettä, CSC:llä ei ole oikeutta sopimussakkoon.

18 Elleivät CSC ja Toimittaja ole sopineet uudesta toimitusajasta vaiheittaisessa toimituksessa ja sopimussakkoon oikeuttava viivästys johtaa seuraavien vaiheiden viivästykseen, seuraavien vaiheiden viivästyksestä maksetaan sopimussakkoa vain siltä osin kuin sopimussakon määrä ylittää samasta syystä aiemmassa vaiheessa maksetun sopimussakon CSC:llä on oikeus pidättää virhettä tai viivästystä koskeva hinnanosuus ja periä viivästystä koskeva sopimussakko mistä tahansa Toimittajan CSC:lle toimittamasta kyseistä palvelua koskevasta laskusta Toimittajalla ei ole oikeutta saada sopimussakkoa CSC:n viivästyksestä JIT 2007 yleisten ehtojen kohtia 16.2, 16.3 ja 18 ei sovelleta. 21 VAHINGONKORVAUS 21.1 CSC:n ja Toimittajan oikeus vahingonkorvaukseen määräytyy JIT 2007 yleisten ehtojen kohdan 21 mukaisesti seuraavin täsmennyksin: 21.2 CSC:llä on lisäksi oikeus saada korvaus niistä välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että Toimittaja on ilman CSC:n nimenomaista suostumusta poikennut oikeudettomasti CSC:n vahingoksi tämän puitesopimuksen mukaisista ehdoista Toimittajan ja CSC:n välisessä yhteistyössä. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä tässä tapauksessa on euroa CSC:llä ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli tuomioistuin määrää tämän tai asiakaskohtaisen sopimuksen tehottomaksi tai lyhentää sopimuskautta CSC:llä on oikeus saada korvaus kaikista niistä välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sille Toimittajan viivästyksestä, virheestä, laiminlyönnistä tai muusta puitesopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä, ellei viivästys, virhe tai laiminlyönti ole aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on euroa Välillisiä vahinkoja ei korvata. Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset eivät koske tapausta, jossa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, salassapitovelvoitetta rikkoen tai immateriaalioikeuksia loukaten. 22 VAHINGOT KOLMANNELLE TAHOLLE 22.1 CSC ei vastaa miltään osin toimitetun palvelun aiheuttamista vahingoista riippumatta vahingon laadusta tai siitä aiheutuuko vahinko Toimittajalle, CSC:lle tai kolmannelle osapuolelle. 23 YLIVOIMAINEN ESTE 23.1 Sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen kohtaa PUITESOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

19 19 Yleinen irtisanomisperuste 24.1 CSC:llä on riippumatta kohdan 5.1 mukaisesta sopimuskaudesta oikeus irtisanoa puitesopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Puitesopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään aikaisintaan yhden (1) vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Tämä ei rajoita CSC:n oikeutta irtisanoa sopimus kohtien 24.3, 24.4, 24.6 ja 24.9 mukaisesti Toimittajalla on oikeus irtisanoa asiakaskohtainen sopimus noudattaen kolmen (3) kuukauden pituista irtisanomisaikaa, mikäli CSC viivästyy maksuissaan olennaisesti ja toistuvasti. Erityinen irtisanomisperuste 24.3 Tämän sopimuksen sopijapuolella on oikeus irtisanoa puitesopimus ja, jollei muuta ole sovittu, asiakaskohtaisen sopimuksen sopijapuolilla on oikeus irtisanoa asiakaskohtainen sopimus osittain tai kokonaisuudessaan noudattaen kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos hintamuutoksista tai alihankkijamuutoksista ei päästä sopijapuolten välillä yhteisymmärrykseen CSC voi lisäksi irtisanoa puitesopimuksen, mikäli useampi kuin yksi asiakaskohtainen sopimus on irtisanottu tai purettu Toimittajan sopimusrikkomuksen vuoksi Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja Tämän sopimuksen sopijapuolella on oikeus irtisanoa puitesopimus osittain tai kokonaisuudessaan välittömästi päättymään, jos - sopijapuoli joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, - sopijapuolta koskee julkisista hankinnoista annetun lain 53 tai 54 :n mukainen peruste, - sopijapuoli ryhtyy toimenpiteeseen, joka voi vaikuttaa olennaisesti palvelun toimittamiseen ja tällä seikalla on sopimukselle tai puitejärjestelyn toimivuudelle oleellinen merkitys ja Toimittaja tämän tiesi tai hänen olisi tullut se tietää, - sopijapuoli on toistuvasti viivästynyt suorituksessaan tai suoritus on ollut toistuvasti virheellinen muusta kuin CSC:stä tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä, - sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia tietoturvallisuusvelvoitteitaan, tai - sopijapuoli rikkoo olennaisesti puitesopimusta, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sitä koskevan kirjallisen huomautuksen lähettämisestä Maksujen vähäistä myöhästymistä ei pidetä olennaisena sopimusrikkomuksena Asiakaskohtaisen sopimuksen purkuoikeuteen sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen kohtaa 22.

20 Mikäli tuomioistuin määrää sopimuskauden lyhennettäväksi, CSC:llä on oikeus irtisanoa puitesopimus ja asiakaskohtainen sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden pituista irtisanomisaikaa Puitesopimuksen ja asiakaskohtaisen sopimuksen irtisanominen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Puitesopimuksen irtisanomisen vaikutukset Ennen puitesopimuksen irtisanomista tehtyihin asiakaskohtaisiin sopimuksiin sovelletaan tämän puitesopimuksen ehtoja asiakaskohtaisen sopimuksen päättymiseen saakka. Puitesopimuksen irtisanomisen jälkeen ei voida tehdä uusia asiakaskohtaisia sopimuksia Jos puitesopimus irtisanotaan Toimittajan sopimusrikkomuksen tai muun Toimittajan toiminnasta johtuvan syyn vuoksi, on CSC:llä oikeus lisäksi peruuttaa tekemänsä tilaukset niiltä osin, kun tuotteita tai palveluita ei ole vielä CSC:n puolelta vastaanotettu Puitesopimuksen päättymisen jälkeen Toimittaja poistaa myynti- ja markkinointimateriaaleistaan viittaukset puitesopimukseen. Toimittajalla ei ole tämän jälkeen oikeutta millään tavalla hyödyntää puitesopimusta markkinoidessaan ja myydessään tuotteitaan tai palveluitaan Toimittaja on puitesopimuksen irtisanomisen jälkeen mm. velvollinen toimittamaan ja laskuttamaan tuotteet ja palvelut sovitun mukaisesti. 25 TOIMITTAJAN AVUSTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ 25.1 Selvyyden vuoksi todettakoon, että sovelletaan JIT 2007 palvelut -ehtojen 7 kohtaa. 26 SOPIMUKSEN SIIRTO 26.1 Toimittajalla ei ole oikeutta osaksikaan siirtää puitesopimusta tai sen mukaisia velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman CSC:n kirjallista hyväksyntää CSC:llä on oikeus siirtää puitesopimus joko osittain tai kokonaisuudessaan toiselle valtionhallinnon yksikölle tai sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle CSC:n tehtävät joko kokonaan tai osittain ovat siirtyneet. Muunlainen siirto edellyttää Toimittajan hyväksynnän Siirtoon liittyvistä käytännön toimenpiteistä sovitaan erikseen CSC:n, Toimittajan ja niiden yksiköiden kesken, joita uudelleenjärjestely koskee CSC:n oikeuteen siirtää asiakaskohtainen sopimus sovelletaan JIT 2007 yleisten ehtojen kohtaa SOPIMUSMUUTOKSET 27.1 Kaikki muutokset tähän puitesopimukseen on tehtävä kirjallisesti paperisella asiakirjalla ja molempien sopijapuolten asianmukaisesti allekirjoitettava. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet muutokset, ellei muutosasiakirjoissa ole toisin sovittu.

21 Kohdassa 27.1 lausutun estämättä sopimuksen yhteyshenkilöt voivat sopia muutoksista sopimuksen liitteisiin 1, 5 ja 6. Muutokset tulee tehdä kirjallisesti. 28 SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS 28.1 Tämä puitesopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta ja seuraavista liitteistä: Liite 1 Yhteyshenkilöt Liite 2 Osaamisalueet Liite 3 CSC:n turvallisuussopimus Liite 4 Asiantuntija- ja hintalomake [toimittajan tarjouksesta] Liite 5 Alihankkijat [toimittajan tarjouksesta] 28.2 Mikäli sopimusasiakirjan ja liitteiden välillä on ristiriitaa, ratkaisee sopimusasiakirjan sanamuoto. Mikäli liitteiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan soveltamisjärjestyksenä niiden numerojärjestystä, siten että ristiriitatilanteessa sovelletaan sitä liitettä, jonka järjestysnumero on pienempi Selvyyden vuoksi todetaan, että liitteenä 8 olevaa JIT-ehtokokonaisuutta sovelletaan siltä osin kuin siitä ei ole tässä sopimuksessa poikettu. Seuraavia JIT-ehtojen kohtia ei kuitenkaan sovelleta: i JIT 2007 yleiset ehdot: 2.2, 3, 4, 5.1, 5.4, 8, 13, 14.1, 16.2, 16.3, 18. ii JIT 2007 konsultointi: 2.5, 6, 7. iii JIT 2007 palvelut: 4.6.3, 6.3, SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 29.1 Tähän puitesopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä Puitesopimuksen tulkinnasta tai muista seikoista mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään selvittämään sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä ei saada sopijapuolten välillä sovituiksi, ratkaistaan asia ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. 30 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SOPIMUSKAPPALEET 30.1 Tämä puitesopimus tulee voimaan kohdan 5 mukaisesti Tätä puitesopimusta on tehty kaksi (2) yhdenmukaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. 31 ALLEKIRJOITUKSET

22 22 Espoossa / 2012 CSC OY Johtaja [Paikka] / 2012 OY AB [kaikki ryhmittymän yhtiöt]

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite:

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus 0164690-3), osoite: Otto Mannisentie 2 1.2 51200 Kangasniemi ( Tilaaja ) Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: ja 1.3 Kuntien Tiera Oy

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Opetushallituksen palvelukokonaisuuden sovelluskehityspalvelut

Opetushallituksen palvelukokonaisuuden sovelluskehityspalvelut Opetushallituksen palvelukokonaisuuden sovelluskehityspalvelut Dnro OPH-51-2017 Sisällys 1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt... 4 2. Sopimuksen tausta... 4 3. Sopimuksen kohde... 4 4. Puitejärjestely...

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) Versio: 2.1 Julkaistu: 15.10.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) Versio: 2.0 Julkaistu: 22.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Mäntsälän kunta Y tunnus: 0129261-5 Osoite: Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Toimittaja: Y tunnus: Osoite: 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mäntsälän kunta on kilpailuttanut omien toimipisteidensä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

VD/9119/02.08.00.00/2014

VD/9119/02.08.00.00/2014 VD/9119/02.08.00.00/2014 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Veromiehen ja Pakkalan alueella selvitystyön

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv.

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv. IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 OHJELMISTOJEN YLLÄPITOSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen ohjelmistojen ylläpidosta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

VISUAALISEN KOMMUNIKAATION PALVELURATKAISU - Asiakaspalveluratkaisu

VISUAALISEN KOMMUNIKAATION PALVELURATKAISU - Asiakaspalveluratkaisu VISUAALISEN KOMMUNIKAATION PALVELURATKAISU - Asiakaspalveluratkaisu ASIAKASKOHTAINEN PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Tampereen kaupunki (jäljempänä Asiakas) Y- tunnus: 0211675-2 Osoite: Tampereen kaupunki

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn JIT 2007 SOPIMUSEHDOT Tiina Ashorn JIT 2007 EHDOT Julkisen sektorin IT hankintoja koskevat sopimusehdot (JIT 2007) korvaavat VYSE 1998 ehdot. Valtiohallinnon lisäksi nyt myös kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSLUONNOS

PALVELUSOPIMUSLUONNOS Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Toimittaja

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

KOy Auroranlinna. Liite 4 PUITESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Kiinteistö Oy Auroranlinna (jäljempänä Tilaaja ) Tukholmankatu 2, 3. kerros 00250 Helsinki

KOy Auroranlinna. Liite 4 PUITESOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Kiinteistö Oy Auroranlinna (jäljempänä Tilaaja ) Tukholmankatu 2, 3. kerros 00250 Helsinki PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Kiinteistö Oy Auroranlinna (jäljempänä Tilaaja ) Tukholmankatu 2, 3. kerros 00250 Helsinki sekä [täydennetään] (jäljempänä Toimittaja ) 2. Puitesopimuksen kohde Puitesopimuksen

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite

HANKINTASOPIMUS. Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) nro 3088/ /2012. Päiväys SOPIJAPUOLET. osoite. Vantaan kaupunki osoite Hankintapalvelut SOPIMUS / LIITE 4 1 (9) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Espoon kaupunki osoite Vantaan kaupunki osoite Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS LUONNOS 141117 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUS 1(5) VALLILAN TYÖ- JA VALMENNUSKESKUKSEN ATERIAPALVELUT SEMPATIK OY:ltä 1 SOPIJAPUOLET Helsingin kaupunki (Tilaaja) Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000, 00099

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja palveluista

JIT 2015: Erityisehtoja palveluista Senaatti-kiinteistöt Julkaisujärjestelmän kilpailutus 372257 Liite 5.3 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: JIT 2015: Erityisehtoja palveluista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 2 3 Palvelu

Lisätiedot

Tämän sopimuksen kohteena on selvitys tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainvälisistä vähimmäisvaatimuksista.

Tämän sopimuksen kohteena on selvitys tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainvälisistä vähimmäisvaatimuksista. Liite 2. Sopimusmalli YM12/5511/2017 Sopimus; Tulevaisuuden maankäyttöpäätöstietojen kansainväliset vähimmäisvaatimukset; palvelun toimittamisesta 1. Sopijapuolet Ympäristöministeriö (jäljempänä Ministeriö)

Lisätiedot

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio

SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio SOPIMUS HANKINTAYHTEISTYÖSTÄ (raamisopimus) Kirkon keskusrahasto/kirkkohallitus KL-Kuntahankinnat Oy X:n seurakunta tai muu kirkon organisaatio 2 1. Osapuolet 1. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) Y

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta. Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja)

Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta. Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja) ASIA SOPIMUSEHDOT 1. Sopijapuolet 2. Sopijapuolten edustajat 3. Sopimuksen tarkoitus Sopimus tutkimus- ja kehittämispalveluiden hankinnasta Pirkanmaan ELY-keskus (jäljempänä tilaaja) Päähakija (jäljempänä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

(myöhemmin myös osapuoli tai osapuolet tai sopijapuoli tai sopijapuolet tai näiden eri muodot) Opetushallitus (myöhemmin myös Tilaaja )

(myöhemmin myös osapuoli tai osapuolet tai sopijapuoli tai sopijapuolet tai näiden eri muodot) Opetushallitus (myöhemmin myös Tilaaja ) SOPIMUS 1 (8) SOPIMUS 1. OSAPUOLET (myöhemmin myös osapuoli tai osapuolet tai sopijapuoli tai sopijapuolet tai näiden eri muodot) Opetushallitus (myöhemmin myös Tilaaja ) Yhteyshenkilö xx Yhteystiedot

Lisätiedot