LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti LIITE 6 Merja-Liisa Hannuksela AS OY VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET Nähtävänä olo: Lausunto / kommentti / mielipide referointi (liitteenä alkuperäiset) 1 Pirkanmaan pelastuslaitos Vastine Ei huomauttamista suunnitteluaineistoon. 2 Pirkanmaan maakuntamuseo Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti tärkeä ja rakentamisella on vaikutusta myös rantamaisemaan. Kuusikerroksisen uudisrakennuksen sovittaminen tähän ympäristöön on äärimmäisen vaikeaa. Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon lähiympäristön rakennukset ja kulttuurihistoriallisesti arvokas Sastamalan opisto. Parkkipaikan rajaaminen muurimaisella rakenteella on haastavaa. Suunnitteluaineistoa tulee täydentää havainnekuvin siten, että hankkeen kaupunkikuvallisia vaikutuksia, vaikutuksia rantamaisemaan sekä lähiympäristöön erityisesti Sastamalan opiston osalta voidaan arvioida luotettavasti. Kaavahankkeeseen ei tässä tapauksessa liity etukäteen tehtävien arkeologisten selvitysten tarvetta. Museolla ei ole arkeologisen perinnön johdosta huomautettavaa. Ympäristö ja kaupunkikuvalliset näkemykset tulee aina ottaa kaavoituksessa huomioon. Kaupungin tulee uudistua ja muuttua. Ajalliset kerrostumat tuovat elävyyttä ympäristöön. Alueen identiteetti muodostuu rakennetusta ympäristöstä, jossa on mukana ajallista kerrostumaa ja paikallista historiaa näkyvissä. Kaavamääräyksiä tarkistetaan muurimaisen rakenteen osalta ja edellytetään istutuksia katutilan ja paikoitustilan väliin. Kaavamääräyksillä pyritään luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka on tarvittaessa nähtävissä yhdyskuntasuunnittelussa.

2 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Pirkanmaan liitto Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa asemakaavan muutoksen luonnoksesta. 4 Pirkanmaan ELY-keskus ELY-keskus on antanut kommentit kaavaluonnosaineistosta. Rakennuksen sijoittuminen ympäristöön tulee esittää havainnekuvin siten, että rakennusten sijainti on selkeästi nähtävissä suhteessa maisemaan, rannan puustoon ja lähiympäristön rakennuskantaan. Kaavamääräyksiin tulee vielä lisätä maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Mikäli jalankulkusillan alitus aiheuttaa mahdollista ruoppaustarvetta, tulee ELY-keskukseen tehdä vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Liekoveden suuntainen kevyenliikenteen väylä tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se täyttää myös esteettömyyden vaatimukset. 5 Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys Asemakaavan ja siihen perustuvan rakentamisen tulee lisätä Sastamalan vetovoimaa. Rannan käytettävyyttä ja viihtyvyyttä tulee lisätä. Rakennusten tulee hyvin sopeutua Opistotalon ympäristöön. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen perusteella (vaikutusten arvioinnin jälkeen) päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka on tarvittaessa nähtävissä yhdyskuntasuunnittelussa. Kaavamääräyksiin lisätään maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Yleisen alueen jatkossuunnittelussa ja sen toteutuksessa tehdään tarvittaessa vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Kaavan suunnitteluaineistossa on tutkittu vain kevyenliikenteen toteutusmahdollisuus. Varsinainen yleisen alueen suunnittelu tehdään vasta kaavan valmistuttua. Yleisen alueen jatkossuunnittelussa ja sen toteutuksessa huomioidaan esteettömyyden vaatimukset. Kuuluu kaavan tavoitteisiin. Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys Airila on huvilakaupunkimaista Vammalaa. Kaavaluonnoksessa tontin rakennusoikeus on huomattava. Syntyisi yksi massiivinen lasinen, kuusikerroksinen rakennus ja sen eteen kadun varteen iso parkkikenttä. Rakennus ei sopeudu Asemakaava-alue nivoutuu ydinkeskustaan ja alueen miljöö on muuttunut huvilakaupunkialueesta jo 1960-luvulla. Ajalliset kerrostumat tuovat elävyyttä ympäristöön. Alueen identiteetti muodostuu rakennetusta ympäristöstä, jossa on

3 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Opistotalon ympäristöön, vaan poikkeaa rakennustavaltaan siitä jyrkästi. Suuri parkkikenttä ei lisää kaupungin viihtyvyyttä ja vetovoimaa. Tontille esitetään rakennettavaksi useampia pienempiä asuinrakennuksia. Suunnittelun lähtökohtana voisi olla Pororannan puiston toisella laidalla olevaa kahta taloa, jotka sijaitsevat Kävelykadun itälaidassa Kävelykadun ja Saarikadun risteyksessä. Paikoitus tulee suunnitella siten, että Kävelykadun varsi on viihtyisyydeltään vastaavanlainen tai parempi kuin Saarikadusta etelään. Pororannasta kohti kirkkoa johtavan rantapuiston tulee olla riittävän leveä. Istutuksia, näköala- ja levähdyspaikkoja ja vaihtelevuutta tarvitaan. mukana ajallista kerrostumaa. Korttelin muodostaa viereiset lamellikerrostalot. Paikoitusalue ja katutila määrätään kaavamääräyksillä rajaamaan muurimaisella rakenteella. Kaavamääräyksiä tarkistetaan edotukseen. Kaavamääräyksillä pyritään luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin kuin Villa Airilan kohdalla. Kaavassa rantapuiston leveys on vanhan (v. 74 vahvistetun) kaavan mukainen ja noudattaa kiinteistön omistusrajoja. Kaavassa on tutkittu vain, miten on mahdollista toteuttaa voimassa olevan osayleiskaavan mukainen alueen virkistysyhteystarvemerkintä. Lisäksi osayleiskaavamääräyksessä on, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyötäisen virkistysyhteyden toteutumista. Ruoppauksella, rannan täytöllä ja kävelysillalla toteutettu oma ranta saunoineen voi olla hyvä ajatus, kunhan huolehditaan ettei synny likaantuvaa ja umpeen kasvavaa seisovan veden lammikkoa. Tämä edellyttänee kaupungin ja rakentajan / asuntoyhtiöitten sopimusta toteuttamis- ja käyttökustannusten jakamisesta. 6 AS Oy Liekovesi As Oy Rannikkotalo (on mukana tässä kirjelmässä kahden ensimmäisen pääkohdan eli Yleistä sekä Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteyden osalta) Kaavan yhteydessä ei tehdä yleisen alueen suunnitelmia, vaan kaavassa osoitetaan yleiset alueet ja tehdään tarvittavat selvitykset, että esimerkiksi tällainen yleiskaavassa osoitettu virkistysyhteystarve on toteutettavissa. Yleisen alueen suunnitelma tulee tehdä vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee laittaa erikseen nähtäville. Yleistä Rajanaapureille olisi pitänyt lähettää suunnitteluaineisto kommentoitavaksi. Kahden viikon kommentointiaika ei ole riittävä. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä suunnitteluaineiston lähettämistä osallisille eikä mitään vähimmäisaikaa nähtävillä pidolle. Kaavaehdotus on oltava nähtävillä kuukauden (vaikutuksiltaan vähäisissä kaavoissa 14 vuorokautta). Luonnoksen nähtävällä olo on kuulutettu normaalisti. Kaavan vireille tulo on kuulutettu lehdissä toukokuun puolivälissä v Samassa kuulutuksessa on todettu, että tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä Taloyhtiöt vastustavat Liekoveden rantaa myötäilevää kevyenliikenteen väylää. Väylää ei katsota tarpeelliseksi, eikä siihen katsota olevan järkevää perustetta. Kävelykadun kevyenliikenteenväylä on riittävä ja se on viihtyisä ja turvallinen. Taloyhtiöitten näkemyksen mukaan, ei ole perusteltua panostaa tällaisen hankkeiden suunnitteluun, kun sen toteuttamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Virkistys yhteys on voimassa olevassa keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa ja se on ollut myös sitä edeltäneessä osayleiskaavassa. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on lisäksi kaavamääräys, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyönteisen virkistysyhteyden toteutumista. Kaavassa on tutkittu vain, miten on mahdollista toteuttaa osayleiskaavan mukainen alueen virkistysyhteystarve, se ei ole virallinen suunnitelma. Kaavan yhteydessä ei tehdä yleisen alueen suunnitelmia, vaan kaavassa osoitetaan yleiset alueet ja tehdään tarvittavat selvitykset, että esimerkiksi tällainen yleiskaavassa osoitettu virkistysyhteystarve on toteutettavissa. Yleisen alueen suunnitelma tehdään vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee erikseen nähtäville. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin kuin Villa Airilan kohdalla. Kaavassa rantapuiston leveys on vanhan (v. 74 vahvistetun) kaavan mukainen ja noudattaa kiinteistörajoja. Virkistysalueeseen ei ole otettu yksityisten maita. Luonnostekstistä saa helposti käsityksen, että myös ranta-alue yhtiömme kohdalla olisi hoitamaton, villiintynyt ja epäsiisti. Olemme pitäneet veloituksetta kohdaltamme myös kaupungin ranta-alueen hoidettuna ja siistissä kunnossa kymmeniä vuosia. Taloyhtiön edessä oleva kaupungin puistoalue ei kuulu kaava-alueeseen. Ainoastaan Villa Airilan edessä oleva virkistysalue on otettu mukaan suunnittelualueeseen. Teksti koskee suunnittelualueeseen kuuluvaa aluetta. Tekstiä tarkistetaan ehdotukseen, niin ette käy yksiselitteisesti ilmi, että teksti koskee vain kaavaaluetta. Liekoveden rantaa myötäilevän väylän toteutus katsotaan aiheuttavan häiriötä (juopottelua, roskaamista, virtsailua, ulostamista, meluamista, mopoilua) taloyhtiöitten asuntojen eteen. Rantaväylää vastustetaan myös olemassa olevien luontoarvojen pohjalta ja edellytetään luontoselvityksen tekemistä. Lisäksi väylän toteuttamista vastustetaan yhtiölle aiheutuvien kustannusten ja asuntojen arvon alentumisen takia. Mikäli rantaväylän suunnittelua kuitenkin jatketaan, niin yhtiöt haluavat olla mukana sen vuorovaikutteisessa suunnittelussa. As Oy Villa Airilasta Virkistysalueen laajuutta ei olla muuttamassa tällä kaavalla. Kaava-alueeseen kuuluu vain Villa-Airilan edessä oleva alue. Virkistysalueen (puiston) osalta jää voimaan muuten vuoden - 74 kaava. Rannan suuntainen väylä voidaan toteuttaa nykyisenkin kaavan perusteella. Rantaväylän toteutusta on vain tutkittu kaavan yhteydessä ja toteutus edellyttää tarkempia yleisen alueen suunnittelua. Mahdolliset tulevat suunnitelmat tulee laittaa osallisten kuulemista varten nähtäville ja hyväksyä erikseen. Rantapuistokaistaleen omistaa kaupunki. Mielipiteessä esitetään, että tehokkuusluvun tulisi olla 0,8 ja kerrosluvun viisi (V3/4), koska luon- Villa Airilan ensimmäinen kerros tulee olemaan maastollisista korkeussuhteitten takia noin yh-

5 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela noksen suunnitteluaineistossa uudisrakennus on naapurustoa selvästi korkeampi ja massiivisempi. Massiivinen rakennus rajoittaisi pahasti näkymiä ja varjostaisi naapurustoaan. Uudisrakennuksen päätyikkuna/parvekkeet eivät saa olla kohdakkain. Rakennus tulee siirtää Kävelykadulle päin ja rakennusten väli tulee olla yli 10 metriä den kerroksen alempana kuin naapurin taloyhtiön ensimmäinen kerros (As Oy Liekovesi). As Oy Liekoveden kiinteistön kohdalla jää voimaan v. 74 asemakaava. Asemakaavassa tontille on määrätty 6 8 metrin välein lehtipuurivillä istutettava tontin osa, joka sijoittuu tontin puolelle Villla- Airilan rajan suuntaisesti. Kaava sallii tontille neljä varsinaista kerrosta. Koska kysymyksessä on vanha kaava, niin määräys sallii myös maanpäällisen kellarin ja ullakkokerroksen, joita ei sen ajan määräyksen mukaan ole laskettu kerrosalaan eli tehokkuuslukuun, joka kaavassa on 0,6. Eli kaavallisesti kerrosluvussa ja tehokkuusluvussa ei ole suurta eroa. As Oy Liekovesi on toteutettu kolmikerroksisena ja osittain maanpäällisellä kellarikerroksisena ja näin ollen rakennusoikeutta on käytetty huomattavasti vähemmän, mitä kaava olisi sallinut. Lähtökohtana Villa-Airilan kaavassa rakennuksen sijoittelussa on ollut, ettei rakennus saa tulla rannemmaksi kuin saman korttelin muut talot. As Oy Liekoveden päätyjulkisivu on 5 metrin päässä rajasta ja päädyssä olevat portaat ovat alle 4 metrin etäisyydellä. As Oy Villa Airilan rakennusalan raja voidaan siirtää 5 metrin päähän rajasta, jolloin rakennusten etäisyydeksi tulee 10 metriä. Uudisrakennuksen hahmottamiseen ja sijoittumiseen tontilleen ja suhteessa naapureihin tarvitaan lisää havainnekuvia. Pysäköintikatoksen katoksi esitetään viherkattoa, jota voisi hyödyntää vaikka viherpuutarhana. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka pyritään laittamaan nettiin. Videoon voi myös tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Pysäköintikatoksen kattomateriaalina voi käyttää viherkattoa, mutta sitä ei kaavassa pakoteta käyttämään. Pysäköintikatoksen (muurimaisen paikoitusalueen ja katutilaa rajaavaa rakennelman) määräystä kuitenkin tarkennetaan ehdotukseen. Mielipiteessä ehdotetaan lisäksi yhteistä jäteratkaisun suunnittelua Kävelykadun rajalle. Lisäksi yhtiö on kiinnostunut lähellä rajaa olevien suurten Tontin omistajat voivat rakennuslupahankkeen yhteydessä sopia mahdollisesta yhteisestä jäteratkaisusta. Rajanaapureita tulee kuulla raken-

6 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela mäntyjen ja muiden rajapuiden kohtalosta. 7 Kalevi Telilä Kalevi Telilä vastustaa mielipiteessään tontin rakentamista lähes tontin levyisellä kuusikerroksisella kerrostalolla. Telilän mukaan alueelle sopisi paremmin hyvin hoidettu Auringon talvipäivänseisauspuisto istutuksineen. Telilä perustelee mielipidettään sillä, että alueella on tehty kivi- ja pronssikaudella, ilmeisesti myös rautakaudella ja vielä keskiajallakin auringon korkeus-, pituuspiirin sijainti- ja ajanlaskumittauksia. Lisäksi Anneli ja Kalevi Telilän omistama As Oy Liekoveden huoneisto osoitteessa Kävelykatu 3 jäisi uuden rakennuksen varjoon ja auringon valon tulo asuntoon estyisi. nuslupahankkeen yhteydessä. Rakennuslupahakemusasiakirjoihin kuuluu myös asemapiirros, jossa tulee esittää muun muassa säilytettävät ja istutettava puut. Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on jo aiemmin ollut rakentamisen piirissä ja alueella sijainnut puuhuvila on tuhoutunut tulipalossa. Alueella ei sijaitse tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä rakentamisen voida maisemaan ja rakennettuun ympäristöön sovitettuna katsoa heikentävän alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Rakentamisen kerrosluku ei oleellisesti poikkea ympäröivästä rakennuskannasta (ei ainakaan kaavojen sallimista kerrosluvuista). Rakennusala tontilla on pyritty sijoittamaan siten, että rakennuksen varjostava vaikutus kadun toisen puolen rakennuksille olisi mahdollisimman vähäinen. Rakennusalan raja voidaan siirtää 5 metrin päähän rajasta, jolloin rakennusten etäisyydeksi tulee 10 metriä ja molempien kiinteistöjen rakennusalat ovat yhtä kaukana rajasta Merja-Liisa Hannuksela maankäyttöpäällikkö

7

8 DIAR: 460/2014 Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu PL SASTAMALA Lausuntopyyntönne SASTAMALA, AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOS Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut otsikossa mainittuun asemakaavan muutosluonnokseen ja toteaa siitä seuraavaa. Suunnittelualue sijoittuu Sastamalan Vammalan keskustan ranta-alueelle, paikalle jossa aiemmin sijaitsi vuoden 1918 palosta säästynyt Hietalan huvila puutarhamaisine piha-alueineen. Rakennus tuhoutui vuonna 2004 ja paikalle ollaan nyt suunnittelemassa kuusikerroksista asuinkerrostaloa. Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti tärkeä ja rakentamisella on vaikutusta myös rantamaisemaan. Välittömän lähiympäristön rakennukset ovat matalahkoja, massaltaan korkeintaan nelikerroksisia. Rakennuspaikan vieressä olevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Sastamalan opiston (Aittalahden koulu) 1900-luvun alun klassismia edustava kaksikerroksinen rakennus määrittää osaltaan paikan kaupunkikuvaa. Kuusikerroksisen uudisrakennuksen sovittaminen tähän ympäristöön on äärimmäisen vaikeaa. Parkkipaikan rajaaminen muurimaisella rakenteella, joka voi olla esimerkiksi autokatos, on niin ikään haastavaa kaupunkikuvallisesti. Arkkitehdin esittämät luonnossuunnitelmat eivät kerro hankkeen kaupunkikuvallisista vaikutuksista riittävästi. Havainnekuvissa tuleekin esittää rantamaisema ja lähiympäristö siten, että hankkeen vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti, erityisesti Sastamalan opiston osalta. Suunnitelma-asiakirjoja tulee täydentää näiltä osin ja tarpeen mukaan suunnitelmaa tulee tarkistaa uudisrakennuksen sovittamiseksi paremmin ympäristöönsä. Kaava-alueelta ei tunneta ennestään muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaavoitettavan tontin luoteispuolella on sijainnut rautakautinen kalmisto (Kävelykatu 3, mj.rek.nro ), joka on kuitenkin arkeologisten kaivaustutkimusten jälkeen ja modernin maankäytön vaikutuksesta todettu tuhoutuneeksi. Edeltävän johdosta ja ottaen huomioon As Oy Vammalan Villa Airilan tontin nykytila maakuntamuseo toteaa, että kaavahankkeeseen ei tässä ta- PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487, Tampere Käyntiosoite: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5 Puh Fax:

9 2 pauksessa liity etukäteen tehtävien arkeologisten selvitysten tarvetta. Museolla ei ole arkeologisen perinnön johdosta huomautettavaa. Tuotantojohtaja Toimi Jaatinen Tutkija Ulla Lähdesmäki Tiedoksi: Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu/hämeenlinnan toimipiste; Pirkanmaan Elykeskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue/rakennetun ympäristön yksikkö; Pirkanmaan liitto; UL/ul/hk PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487, Tampere Käyntiosoite: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5 Puh Fax:

10 As Oy Villa Airilan asemakaavan muutos (PIRELY/231/07.01/2014) Pirkanmaan ELY -keskus esittää kommentteinaan kyseisestä (Keskustan korttelin 7 tonttia 3 ja siihen liittyvää puisto- katu- ja vesialuetta koskevasta) asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa: Lähiympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen ja maiseman huomioon ottaminen Rakennusten suunnittelussa, rakennustehokkuudessa, sijoittamisessa tontille, massoittelussa ja materiaaleissa tulee kaavoituksen lähtökohtana olla kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö ja sen jo olemassa oleva rakennuskanta. Lisäksi tulee ottaa huomioon rakennuksen sijoittuminen näkyvälle paikalle Liekoveden puistomaiselle ja maisemallisesti keskeiselle ranta-alueelle. Rakennuksen sijoittuminen ympäristöön tulee esittää havainnekuvin siten, että rakennuksen sijainti on selkeästi nähtävissä suhteessa maisemaan, rannan puustoon ja lähiympäristön rakennuskantaan. Tulvariski / vedenpinnan korkeus sekä vesialueen mahdolliset muutostarpeet Kaava-asiakirjoissa on tuotu esille suunnittelualueen rantavyöhykkeen kuuluminen tulvariskialueeseen ja otettu huomioon veden korkeuden vaihtelut. Siihen liittyen kaavamääräyksiin tulee vielä lisätä maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Mikäli jalankulkusillan alitus aiheuttaa mahdollista ruoppaustarvetta, tulee ELY keskukseen tehdä vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Kevyen liikenteenyhteydet ja Liekoveden rannan virkistyskäyttö Asemakaavan muutoksella on osoitettu kevyen liikenteen väylän jatkuminen Liekoveden rannan suuntaisena rakennettavan jalankulkusillan kautta. ELY keskus katsoo, että jatkosuunnittelussa tulee varmistaa kyseisen kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteuttaminen siten, että se täyttää myös esteettömyyden vaatimukset. Tampereella Ylitarkastaja Leena Lusa ---- Leena Lusa Ylitarkastaja, arkkitehti SAFA Rakennetun ympäristön yksikkö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue PL 297, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere Finland

11

12

13

14 Sivu 1 / 3 As Oy Liekovesi " Kävelykatu 3, Sastamala" " Sastamalan kaupunki" Tekninen lautakunta" " MIELIPITEITÄ AS OY VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA! " Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt asettaa yllä mainittuun asemakaavamuutokseen liittyvän luonnoksen nähtäville osallisten kuulemista varten." " As Oy Liekovesi on Villa Airilan sekä hahmotellun rantapuiston ja kävelyväylän naapuri kiinteistö. Tältä pohjalta As Oy Liekovesi haluaa osallisena lausua tässä vaiheessa seuraavat mielipiteet." " Yleistä" - kun Sastamalan kaupunki yleisesti ja myös tässä asiassa painottaa avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta asioiden käsittelyssä, niin toivomme kaupungin liittävän rajanaapurit näin huomattavissa kaava-asioissa siihen piiriin, joille lähetetään luonnos kommentteja varten. Kannaltamme on vaikea kuvitella merkittävämpää lähiympäristöön kohdistuvaa kaavoitusasiaa. " - asunto-osakeyhtiöt ovat asemakaavoitusasioissa yleensä maallikoista koostuvia yhteisöjä. Kun luonnokset ovat lehti-ilmoituksen kautta tiedottaen vain kaksi viikkoa nähtävillä ja kommentoitavana, on tilanne kannaltamme haastava. Kun kaavoitusprosessi itsessään on pitkäkestoinen ja kyseinen tontti on viimeisen tulipalon jälkeenkin odottanut kymmenen vuotta koskemattomana, ei kahden viikon kommentointiaikaa voi pitää perusteltuna ja riittävänä. " - kuten luonnoksestakin on luettavissa, on kyseessä aivan ydinkeskustaan järvenrantaan tuleva suuri kerrostalo sekä maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta koskeva kaavamuutos. Myös tämä korostaa aidon avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden merkitystä, jotta kaikki asiantuntemus ja intressit tulevat tasapuolisesti huomioitua." " Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä" - Liekoveden rantaa myötäilevälle 220 metrin kävelyväylälle ei ole tarvetta eikä järkevää perustetta, koska korttelimme kohdalla on Kävelykadulla vastaavan liikkumis- ja liikuntatarpeen tyydyttävä hyväkuntoinen, viihtyisä ja turvallinen kävely- ja pyörätie. Monipuolisesti hyödynnettävää rantaa on aivan lähellä runsaasti yleisessä käytössä Pororannassa ja Kaalisaaressa sekä myös muualla keskustassa. Rannassa ei myöskään kulje mitään luonnonpolkua eikä edes luontaista reitinpohjaa." - tällaista tarpeetonta tai vain hyvin pientä lisäarvoa tuottavaa ylellisyyshanketta ei pysty perustelemaan kaupungin investointi- ja käyttömenoja lisäävänä hankkeena. Maisemallisesti arvokas paikka edellyttäisi korkealaatuista toteutusta." - ei ole perusteltua panostaa tällaisen hankkeiden suunnitteluun, kun sen toteuttamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia" - luonnostekstistä saa helposti käsityksen, että myös ranta-alue yhtiömme kohdalla olisi hoitamaton, villintynyt ja epäsiisti. Täten ilmoitamme, että olemme pitäneet veloituksetta

15 Sivu 2 / 3 kohdaltamme myös kaupungin ranta-alueen hoidettuna ja siistissä kunnossa kymmeniä vuosia." - kaavaluonnoksessa todetaan kaavan toteuttamisen poistavan kaljoitteluun ja kesäiseen illanviettoon liittyvät häiriötekijät. Airilan kohdalta näin varmasti käy, mutta häiriöt vain siirtyvät rantaväylälle. Mihinkäs häiriöt loppuvat jos häiriköt, juhlinta ja mopot säilyvät. Ne etsivät paikkansa ja siihen uusi kävelyväylä olisi mitä sopivin vanhan tutun paikan vieressä ja ilta-auringon paistaessa. Häiriköintiin liittyen kävelyväylän yhteydessä esiintyisi samanlaista häiriköintiä kuin aikaisemmin Airilan paikalla mutta nyt vain virkistysväylällä asuntojemme edessä eli juopottelua, roskaamista, virtsailua, ulostamista, meluamista ja mopoilua" - kaavaluonnoksessa mainitaan ainakin kahdesti, ettei kaava-alueella ole luonnon kannalta mitään merkittävää. Ei myöskään kerrota mihin tämä näkemys perustuu. Tässä on tärkeä erotella toisistaan kerrostalotontti ja kävelyväylä ympäristöineen. Kerrostalotontilla ei muutamaa uljasta mäntyä lukuunottamatta löydä tutkimatta mitään luonnon kannalta merkittävää. Kävelyväylän suunnitteluosuuden kohdalta tilanne on jo silminnähden toinen. Rantakaistale ja Onkiniemensaari muodostavat hyvin rauhallisen alueen, jossa erityisesti linnut viihtyvät. Tänä vuonna alueella nähtyjä pesiviä tai muuten oleilevia ja osittain valokuvaan saatuja eläimiä ovat olleet esimerkiksi seuraavat; eri lokkilajeja, korppi, naakka, meriharakka, sepelkyyhky, laulujoutsen, isokoskelo, tukkakoskelo, rantasipi, silkkiuikku, kalatiira, hanhi, haikara, monet pikkulinnut, orava, siili ja saukko. Osa näistä suurinakin joukkoina ja osa koko sulan veden ajan. Mainitut eläimet ovat pääsääntöisesti hyvin arkoja ja tulisivat kävelyväylän seurauksena häviämään. Koska luonnoksessa ei ole mainintaa mistään selvityksistä luontoon tai luonnonympäristöön liittyen, tulee tarpeelliset selvitykset tehdä." - kävelyväylän toteutuminen aiheuttaisi yhtiöllemme huomattavia kustannuksia ainakin aitauksen teon, istutusten uusimisen ja nyt täysin läpinäkyvien parvekekaiteiden uusimisen johdosta." - asuntojemme arvo tulee laskemaan häiriöherkän julkisen kulkuväylän ja aidon luontokokemuksen sisältävän näköalan häviämisen johdosta. Asuntoja ostaessa olemme maksaneet hintalisää rauhallisesta ja luontorikkaasta maisemasta." - mikäli rantaväylän suunnittelua päätetään kuitenkin jatkaa, olemme mukana sen vuorovaikutteisessa suunnittelussa" " As Oy Villa Airilasta" - uudisrakennuksesta on luonnosteltu naapurustoa selvästi korkeampi ja massiivisempi. Tehokkuusluvuksi on ehdotettu 1, kun se naapureilla on 0,6 ja 0,8 (Kävelykatu 3 ja 8). Kerrosluvuksi on ehdotettu 6, kun naapureilla on 3,5 ja 4 maanpäälistä kerrosta. Täten rakennuksesta on tulossa huomattavan massiivinen, joka pahasti rajoittaisi näkymiä ja varjostaisi naapurustoaan. Uudisrakennus sijaitsee lähinaapureihin nähden huomattavan osan päivästä auringon puolella. Esitämme, että maanpäällisiä kerroksia saa olla korkeintaan viisi siten, että viides kerros saa olla korkeintaan 3/4 neljännen kerrroksen kerrosalasta ja tehokkuusluvun 0,8 käyttämistä. Viides kerros tulee sijoittaa niin, ettei se näy ollenkaan Kävelykatu 3 ikkunoista. Ehdotuksemme viidelle kerrokselle perustuu huonoista havainnekuvista saatuun näkemykseen, että uudisrakennus sijoittuu pari metriä taloamme alemmaksi." - uudisrakennus on luonnosteltu siten, että päätyikkunat/parvekkeet olisivat kohdakkain talomme päätyikkunoiden kanssa. Tätä on vaikea perustella niin uudisasukkaille kuin nykyisillekkään. Esitämme rakennusten porrastamista siten, että uudisrakennusta siirretään Kävelykadulle päin kuten Kävelykatu 1. Tämä rakennusten porrastaminen on keskeinen esityksemme. Rakennuksen siirto kasvattaisi myös järven ja auringon puoleista pihaa ja antaisi uusia mahdollisuuksia sen vetovoimaiseen toteuttamiseen.

16 Sivu 3 / 3 Rakennukset sijaitsevat myös alle 10 metrin päässä toisistaan. Esitämme yli 10 metrin etäisyyttä. Nämä siirrot vähentäisivät myös varjostusta." - uudisrakennuksen hahmottamiseen ja sijoittumiseen tontilleen ja suhteessa naapureihin tarvitaan lisää havainnekuvia. Niistä tulee selvitä ainakin korkeusasemat sekä sijainti ja koko suhteessa naapureihin myös ilman perpektiivejä. Kohdassa 6.1. olevat perspektiivikuvat ovat näyttäviä, mutta niissä Aittalahden 2-kerroksinen koulukin näyttää samankorkuiselta kuin 6-kerroksinen uudisrakennus. Kaupunkilaisten arviointikykyä ei ole syytä aliarvioida tyytymällä pelkästään tällaisiin mainoskuviin. Me kaikki haluamme hienon toteutuksen yhdelle kaupungin parhaista tonteista. Mutta tietenkin yleisesti hyväksyttävin ehdoin." - tontille on luonnosteltu huomattavan suuri pysäköintikatos ja sen läheisyydessä olisi kerrostaloja, joille iso katto ei olisi miellyttävä näkymä. Ehdotamme katokselle viherkattoa, jota voisi hyödyntää vaikka viherpuutarhana. Autopaikkoja voisi toteuttaa myös talon/maan alle, joka helpottaisi talon sijoittelua ja tuottaisi arvoasuntojen omistajien kaipaamia tasokkaita autopaikkoja. Tämäkin lisäisi kohteen houkuttelevuutta." - ehdotamme Liekoveden kanssa yhteisen jäteratkaisun suunnittelua rajallemme Kävelykadun varteen" - olemme kiinnostuneita lähellä rajaa olevien suurten mäntyjen ja muiden rajapuiden kohtalosta." " Sastamalassa" " " Kävelykatu 3 asukkaiden ja osakkaiden puolesta" " Tapio Jalonen" As Oy Liekovesi, hallituksen puheenjohtaja" " As Oy Rannikkotalo" Kävelykatu 1, Sastamala" " As oy Rannikkotalo on mukana tässä kirjelmässä kahden ensimmäisen pääkohdan eli Yleistä sekä Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä osalta." " Ossi Lahti" As Oy Rannikkotalo, hallituksen puheenjohtaja" " " Yhteystietoja:" Hallituksen pj. Tapio Jalonen, puh , " Hallituksen pj. Ossi Lahti, puh , " Isännöitsijä Jukka Kallio, Realia Oy, puh ,

17 Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla III kt Täytettävä alue, reunaan luonnonkiveys Penkki ja roskis Rantapuustoa huonokuntoiset puut poistetaan 1 IV V rantapolku Täytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Liekoveden Asunto-osakeyhtiön asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettu vesialue Puinen kaarisilata n m Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIEKOVESI Laituri Säilytettävät koivut (paikkat arvioitu) Onkiniemensaari w Liekovedenranta Penkki ja roskis Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Jalankulkuväylä n m, kivituhka (ei talvikunnossapitoa) IV Puinen kaarisilta 8-10m Täyttettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla kesäkahvilan terassi Kävelykatu Istutettavia tai säilytettäviä lehtipuita w-1 Ruopattava alue Istutettava lehtipuuryhmä Istutettava lehtipuuryhmä kesäkahvila 2553 SASTAMALAN KAUPUNKI Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve A 1: LIITE 7

18 Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIITE III kt Täytettävä alue, reunaan luonnonkiveys Penkki ja roskis Rantapuustoa huonokuntoiset puut poistetaan 1 IV V Liekoveden rantapolku Täytettävä alue Kävelykatu ar Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIEKOVESI Laituri ? Säilytettävät koivut (paikkat arvioitu) IV Onkiniemensaari Penkki ja roskis Liekovedenranta Täyttäytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Täytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Jalankulkuväylä n m, kivituhka (ei talvikunnossapitoa) Täytettävä alue Istutettava lehtipuuryhmä 2553 SASTAMALAN KAUPUNKI Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve B 1: LIITE 7

19 LIITE 8

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005

AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVANMUU- TOS A_005 KAAVAMUUTOS- KOHDE Viistoilmakuva kaava-alueesta Asemakaavan selostus 14.11.2014 (luonnos) OAS Tekninen lautakunta 8.5.2014. 47 Vireilletulosta kuulutettu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.05.2015 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 22.5.2015 muutettua (lausunnot ja muistutukset) asemakaavakarttaa Halvarinkatu (4/2014) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011

LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011 Häme Alueidenkäyttöyksikkö Lausunto 19.8.2011 Dnro HAMELY/226/07.01/2011 Nro ALU/276 A/2011 LIITE 15 Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011 Lausunto Salpakankaan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KOULURANTA, SÄYNÄTSALO 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:023 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULURANTA, SÄYNÄTSALO KAAVATUNNUS 31:023 KAAVAN PÄIVÄYS 21.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 25.9.2012 31:023 / KOULURANTA / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos

SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos Työnumero 1634 27.11.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos KAAVASELOSTUS,luonnos KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo 20.2.2013 KrakLK Nähtävillä

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010 Erityisasumista,

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 RAAHEN KAUPUNGIN 8. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 31 TONTTIEN 7-13 ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 213 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.8.2010, tarkistukset 4.10.2010, 2.12.2010, 11.1.2012, 6.3.2012 ja 25.5.2012.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä syyskuuta 2010 päivättyä ja lausunnon ja neuvotteluiden perusteella 23.12.2010 muutettua asemakaavakarttaa Kiinanmylly ja - torni (23/2009) 1 PERUS-

Lisätiedot

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ

VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ Liite 5 VASTINELUETTELO PIEKSÄMÄKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.2.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY ARKKITEHTI TIMO RYSÄ PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN 5.3.2015 LIITE 15 MUOTOILUAKATEMIA 1-20, VÄINÖLÄNNIEMI VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT Valmisteluvaiheen aineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 27.8.2014 ja nähtävänä aineisto on ollut MRL

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 L A P I N L A H T I KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 E 34 Ringettet. Ote opaskartasta Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Ote osayleiskaavasta

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle

2 Väestönsuojatiloja erillispientalojen suojelutarpeisiin Kaava-alueelle on sijoitettu tilavaraus kolmelle NASTOLA, ASEMAKAAVA, V092 Kyynäränkannas ja Niemelänniemi Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet vastineet korjattu 8.1.2014 päivätyn kaavaehdotuksen mukaan 1. LAUSUNNOT nro

Lisätiedot