LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti LIITE 6 Merja-Liisa Hannuksela AS OY VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET Nähtävänä olo: Lausunto / kommentti / mielipide referointi (liitteenä alkuperäiset) 1 Pirkanmaan pelastuslaitos Vastine Ei huomauttamista suunnitteluaineistoon. 2 Pirkanmaan maakuntamuseo Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti tärkeä ja rakentamisella on vaikutusta myös rantamaisemaan. Kuusikerroksisen uudisrakennuksen sovittaminen tähän ympäristöön on äärimmäisen vaikeaa. Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon lähiympäristön rakennukset ja kulttuurihistoriallisesti arvokas Sastamalan opisto. Parkkipaikan rajaaminen muurimaisella rakenteella on haastavaa. Suunnitteluaineistoa tulee täydentää havainnekuvin siten, että hankkeen kaupunkikuvallisia vaikutuksia, vaikutuksia rantamaisemaan sekä lähiympäristöön erityisesti Sastamalan opiston osalta voidaan arvioida luotettavasti. Kaavahankkeeseen ei tässä tapauksessa liity etukäteen tehtävien arkeologisten selvitysten tarvetta. Museolla ei ole arkeologisen perinnön johdosta huomautettavaa. Ympäristö ja kaupunkikuvalliset näkemykset tulee aina ottaa kaavoituksessa huomioon. Kaupungin tulee uudistua ja muuttua. Ajalliset kerrostumat tuovat elävyyttä ympäristöön. Alueen identiteetti muodostuu rakennetusta ympäristöstä, jossa on mukana ajallista kerrostumaa ja paikallista historiaa näkyvissä. Kaavamääräyksiä tarkistetaan muurimaisen rakenteen osalta ja edellytetään istutuksia katutilan ja paikoitustilan väliin. Kaavamääräyksillä pyritään luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka on tarvittaessa nähtävissä yhdyskuntasuunnittelussa.

2 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Pirkanmaan liitto Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa asemakaavan muutoksen luonnoksesta. 4 Pirkanmaan ELY-keskus ELY-keskus on antanut kommentit kaavaluonnosaineistosta. Rakennuksen sijoittuminen ympäristöön tulee esittää havainnekuvin siten, että rakennusten sijainti on selkeästi nähtävissä suhteessa maisemaan, rannan puustoon ja lähiympäristön rakennuskantaan. Kaavamääräyksiin tulee vielä lisätä maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Mikäli jalankulkusillan alitus aiheuttaa mahdollista ruoppaustarvetta, tulee ELY-keskukseen tehdä vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Liekoveden suuntainen kevyenliikenteen väylä tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se täyttää myös esteettömyyden vaatimukset. 5 Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys Asemakaavan ja siihen perustuvan rakentamisen tulee lisätä Sastamalan vetovoimaa. Rannan käytettävyyttä ja viihtyvyyttä tulee lisätä. Rakennusten tulee hyvin sopeutua Opistotalon ympäristöön. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen perusteella (vaikutusten arvioinnin jälkeen) päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka on tarvittaessa nähtävissä yhdyskuntasuunnittelussa. Kaavamääräyksiin lisätään maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Yleisen alueen jatkossuunnittelussa ja sen toteutuksessa tehdään tarvittaessa vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Kaavan suunnitteluaineistossa on tutkittu vain kevyenliikenteen toteutusmahdollisuus. Varsinainen yleisen alueen suunnittelu tehdään vasta kaavan valmistuttua. Yleisen alueen jatkossuunnittelussa ja sen toteutuksessa huomioidaan esteettömyyden vaatimukset. Kuuluu kaavan tavoitteisiin. Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys Airila on huvilakaupunkimaista Vammalaa. Kaavaluonnoksessa tontin rakennusoikeus on huomattava. Syntyisi yksi massiivinen lasinen, kuusikerroksinen rakennus ja sen eteen kadun varteen iso parkkikenttä. Rakennus ei sopeudu Asemakaava-alue nivoutuu ydinkeskustaan ja alueen miljöö on muuttunut huvilakaupunkialueesta jo 1960-luvulla. Ajalliset kerrostumat tuovat elävyyttä ympäristöön. Alueen identiteetti muodostuu rakennetusta ympäristöstä, jossa on

3 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Opistotalon ympäristöön, vaan poikkeaa rakennustavaltaan siitä jyrkästi. Suuri parkkikenttä ei lisää kaupungin viihtyvyyttä ja vetovoimaa. Tontille esitetään rakennettavaksi useampia pienempiä asuinrakennuksia. Suunnittelun lähtökohtana voisi olla Pororannan puiston toisella laidalla olevaa kahta taloa, jotka sijaitsevat Kävelykadun itälaidassa Kävelykadun ja Saarikadun risteyksessä. Paikoitus tulee suunnitella siten, että Kävelykadun varsi on viihtyisyydeltään vastaavanlainen tai parempi kuin Saarikadusta etelään. Pororannasta kohti kirkkoa johtavan rantapuiston tulee olla riittävän leveä. Istutuksia, näköala- ja levähdyspaikkoja ja vaihtelevuutta tarvitaan. mukana ajallista kerrostumaa. Korttelin muodostaa viereiset lamellikerrostalot. Paikoitusalue ja katutila määrätään kaavamääräyksillä rajaamaan muurimaisella rakenteella. Kaavamääräyksiä tarkistetaan edotukseen. Kaavamääräyksillä pyritään luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin kuin Villa Airilan kohdalla. Kaavassa rantapuiston leveys on vanhan (v. 74 vahvistetun) kaavan mukainen ja noudattaa kiinteistön omistusrajoja. Kaavassa on tutkittu vain, miten on mahdollista toteuttaa voimassa olevan osayleiskaavan mukainen alueen virkistysyhteystarvemerkintä. Lisäksi osayleiskaavamääräyksessä on, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyötäisen virkistysyhteyden toteutumista. Ruoppauksella, rannan täytöllä ja kävelysillalla toteutettu oma ranta saunoineen voi olla hyvä ajatus, kunhan huolehditaan ettei synny likaantuvaa ja umpeen kasvavaa seisovan veden lammikkoa. Tämä edellyttänee kaupungin ja rakentajan / asuntoyhtiöitten sopimusta toteuttamis- ja käyttökustannusten jakamisesta. 6 AS Oy Liekovesi As Oy Rannikkotalo (on mukana tässä kirjelmässä kahden ensimmäisen pääkohdan eli Yleistä sekä Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteyden osalta) Kaavan yhteydessä ei tehdä yleisen alueen suunnitelmia, vaan kaavassa osoitetaan yleiset alueet ja tehdään tarvittavat selvitykset, että esimerkiksi tällainen yleiskaavassa osoitettu virkistysyhteystarve on toteutettavissa. Yleisen alueen suunnitelma tulee tehdä vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee laittaa erikseen nähtäville. Yleistä Rajanaapureille olisi pitänyt lähettää suunnitteluaineisto kommentoitavaksi. Kahden viikon kommentointiaika ei ole riittävä. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä suunnitteluaineiston lähettämistä osallisille eikä mitään vähimmäisaikaa nähtävillä pidolle. Kaavaehdotus on oltava nähtävillä kuukauden (vaikutuksiltaan vähäisissä kaavoissa 14 vuorokautta). Luonnoksen nähtävällä olo on kuulutettu normaalisti. Kaavan vireille tulo on kuulutettu lehdissä toukokuun puolivälissä v Samassa kuulutuksessa on todettu, että tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä Taloyhtiöt vastustavat Liekoveden rantaa myötäilevää kevyenliikenteen väylää. Väylää ei katsota tarpeelliseksi, eikä siihen katsota olevan järkevää perustetta. Kävelykadun kevyenliikenteenväylä on riittävä ja se on viihtyisä ja turvallinen. Taloyhtiöitten näkemyksen mukaan, ei ole perusteltua panostaa tällaisen hankkeiden suunnitteluun, kun sen toteuttamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Virkistys yhteys on voimassa olevassa keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa ja se on ollut myös sitä edeltäneessä osayleiskaavassa. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on lisäksi kaavamääräys, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyönteisen virkistysyhteyden toteutumista. Kaavassa on tutkittu vain, miten on mahdollista toteuttaa osayleiskaavan mukainen alueen virkistysyhteystarve, se ei ole virallinen suunnitelma. Kaavan yhteydessä ei tehdä yleisen alueen suunnitelmia, vaan kaavassa osoitetaan yleiset alueet ja tehdään tarvittavat selvitykset, että esimerkiksi tällainen yleiskaavassa osoitettu virkistysyhteystarve on toteutettavissa. Yleisen alueen suunnitelma tehdään vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee erikseen nähtäville. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin kuin Villa Airilan kohdalla. Kaavassa rantapuiston leveys on vanhan (v. 74 vahvistetun) kaavan mukainen ja noudattaa kiinteistörajoja. Virkistysalueeseen ei ole otettu yksityisten maita. Luonnostekstistä saa helposti käsityksen, että myös ranta-alue yhtiömme kohdalla olisi hoitamaton, villiintynyt ja epäsiisti. Olemme pitäneet veloituksetta kohdaltamme myös kaupungin ranta-alueen hoidettuna ja siistissä kunnossa kymmeniä vuosia. Taloyhtiön edessä oleva kaupungin puistoalue ei kuulu kaava-alueeseen. Ainoastaan Villa Airilan edessä oleva virkistysalue on otettu mukaan suunnittelualueeseen. Teksti koskee suunnittelualueeseen kuuluvaa aluetta. Tekstiä tarkistetaan ehdotukseen, niin ette käy yksiselitteisesti ilmi, että teksti koskee vain kaavaaluetta. Liekoveden rantaa myötäilevän väylän toteutus katsotaan aiheuttavan häiriötä (juopottelua, roskaamista, virtsailua, ulostamista, meluamista, mopoilua) taloyhtiöitten asuntojen eteen. Rantaväylää vastustetaan myös olemassa olevien luontoarvojen pohjalta ja edellytetään luontoselvityksen tekemistä. Lisäksi väylän toteuttamista vastustetaan yhtiölle aiheutuvien kustannusten ja asuntojen arvon alentumisen takia. Mikäli rantaväylän suunnittelua kuitenkin jatketaan, niin yhtiöt haluavat olla mukana sen vuorovaikutteisessa suunnittelussa. As Oy Villa Airilasta Virkistysalueen laajuutta ei olla muuttamassa tällä kaavalla. Kaava-alueeseen kuuluu vain Villa-Airilan edessä oleva alue. Virkistysalueen (puiston) osalta jää voimaan muuten vuoden - 74 kaava. Rannan suuntainen väylä voidaan toteuttaa nykyisenkin kaavan perusteella. Rantaväylän toteutusta on vain tutkittu kaavan yhteydessä ja toteutus edellyttää tarkempia yleisen alueen suunnittelua. Mahdolliset tulevat suunnitelmat tulee laittaa osallisten kuulemista varten nähtäville ja hyväksyä erikseen. Rantapuistokaistaleen omistaa kaupunki. Mielipiteessä esitetään, että tehokkuusluvun tulisi olla 0,8 ja kerrosluvun viisi (V3/4), koska luon- Villa Airilan ensimmäinen kerros tulee olemaan maastollisista korkeussuhteitten takia noin yh-

5 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela noksen suunnitteluaineistossa uudisrakennus on naapurustoa selvästi korkeampi ja massiivisempi. Massiivinen rakennus rajoittaisi pahasti näkymiä ja varjostaisi naapurustoaan. Uudisrakennuksen päätyikkuna/parvekkeet eivät saa olla kohdakkain. Rakennus tulee siirtää Kävelykadulle päin ja rakennusten väli tulee olla yli 10 metriä den kerroksen alempana kuin naapurin taloyhtiön ensimmäinen kerros (As Oy Liekovesi). As Oy Liekoveden kiinteistön kohdalla jää voimaan v. 74 asemakaava. Asemakaavassa tontille on määrätty 6 8 metrin välein lehtipuurivillä istutettava tontin osa, joka sijoittuu tontin puolelle Villla- Airilan rajan suuntaisesti. Kaava sallii tontille neljä varsinaista kerrosta. Koska kysymyksessä on vanha kaava, niin määräys sallii myös maanpäällisen kellarin ja ullakkokerroksen, joita ei sen ajan määräyksen mukaan ole laskettu kerrosalaan eli tehokkuuslukuun, joka kaavassa on 0,6. Eli kaavallisesti kerrosluvussa ja tehokkuusluvussa ei ole suurta eroa. As Oy Liekovesi on toteutettu kolmikerroksisena ja osittain maanpäällisellä kellarikerroksisena ja näin ollen rakennusoikeutta on käytetty huomattavasti vähemmän, mitä kaava olisi sallinut. Lähtökohtana Villa-Airilan kaavassa rakennuksen sijoittelussa on ollut, ettei rakennus saa tulla rannemmaksi kuin saman korttelin muut talot. As Oy Liekoveden päätyjulkisivu on 5 metrin päässä rajasta ja päädyssä olevat portaat ovat alle 4 metrin etäisyydellä. As Oy Villa Airilan rakennusalan raja voidaan siirtää 5 metrin päähän rajasta, jolloin rakennusten etäisyydeksi tulee 10 metriä. Uudisrakennuksen hahmottamiseen ja sijoittumiseen tontilleen ja suhteessa naapureihin tarvitaan lisää havainnekuvia. Pysäköintikatoksen katoksi esitetään viherkattoa, jota voisi hyödyntää vaikka viherpuutarhana. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka pyritään laittamaan nettiin. Videoon voi myös tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Pysäköintikatoksen kattomateriaalina voi käyttää viherkattoa, mutta sitä ei kaavassa pakoteta käyttämään. Pysäköintikatoksen (muurimaisen paikoitusalueen ja katutilaa rajaavaa rakennelman) määräystä kuitenkin tarkennetaan ehdotukseen. Mielipiteessä ehdotetaan lisäksi yhteistä jäteratkaisun suunnittelua Kävelykadun rajalle. Lisäksi yhtiö on kiinnostunut lähellä rajaa olevien suurten Tontin omistajat voivat rakennuslupahankkeen yhteydessä sopia mahdollisesta yhteisestä jäteratkaisusta. Rajanaapureita tulee kuulla raken-

6 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela mäntyjen ja muiden rajapuiden kohtalosta. 7 Kalevi Telilä Kalevi Telilä vastustaa mielipiteessään tontin rakentamista lähes tontin levyisellä kuusikerroksisella kerrostalolla. Telilän mukaan alueelle sopisi paremmin hyvin hoidettu Auringon talvipäivänseisauspuisto istutuksineen. Telilä perustelee mielipidettään sillä, että alueella on tehty kivi- ja pronssikaudella, ilmeisesti myös rautakaudella ja vielä keskiajallakin auringon korkeus-, pituuspiirin sijainti- ja ajanlaskumittauksia. Lisäksi Anneli ja Kalevi Telilän omistama As Oy Liekoveden huoneisto osoitteessa Kävelykatu 3 jäisi uuden rakennuksen varjoon ja auringon valon tulo asuntoon estyisi. nuslupahankkeen yhteydessä. Rakennuslupahakemusasiakirjoihin kuuluu myös asemapiirros, jossa tulee esittää muun muassa säilytettävät ja istutettava puut. Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on jo aiemmin ollut rakentamisen piirissä ja alueella sijainnut puuhuvila on tuhoutunut tulipalossa. Alueella ei sijaitse tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä rakentamisen voida maisemaan ja rakennettuun ympäristöön sovitettuna katsoa heikentävän alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Rakentamisen kerrosluku ei oleellisesti poikkea ympäröivästä rakennuskannasta (ei ainakaan kaavojen sallimista kerrosluvuista). Rakennusala tontilla on pyritty sijoittamaan siten, että rakennuksen varjostava vaikutus kadun toisen puolen rakennuksille olisi mahdollisimman vähäinen. Rakennusalan raja voidaan siirtää 5 metrin päähän rajasta, jolloin rakennusten etäisyydeksi tulee 10 metriä ja molempien kiinteistöjen rakennusalat ovat yhtä kaukana rajasta Merja-Liisa Hannuksela maankäyttöpäällikkö

7

8 DIAR: 460/2014 Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu PL SASTAMALA Lausuntopyyntönne SASTAMALA, AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOS Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut otsikossa mainittuun asemakaavan muutosluonnokseen ja toteaa siitä seuraavaa. Suunnittelualue sijoittuu Sastamalan Vammalan keskustan ranta-alueelle, paikalle jossa aiemmin sijaitsi vuoden 1918 palosta säästynyt Hietalan huvila puutarhamaisine piha-alueineen. Rakennus tuhoutui vuonna 2004 ja paikalle ollaan nyt suunnittelemassa kuusikerroksista asuinkerrostaloa. Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti tärkeä ja rakentamisella on vaikutusta myös rantamaisemaan. Välittömän lähiympäristön rakennukset ovat matalahkoja, massaltaan korkeintaan nelikerroksisia. Rakennuspaikan vieressä olevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Sastamalan opiston (Aittalahden koulu) 1900-luvun alun klassismia edustava kaksikerroksinen rakennus määrittää osaltaan paikan kaupunkikuvaa. Kuusikerroksisen uudisrakennuksen sovittaminen tähän ympäristöön on äärimmäisen vaikeaa. Parkkipaikan rajaaminen muurimaisella rakenteella, joka voi olla esimerkiksi autokatos, on niin ikään haastavaa kaupunkikuvallisesti. Arkkitehdin esittämät luonnossuunnitelmat eivät kerro hankkeen kaupunkikuvallisista vaikutuksista riittävästi. Havainnekuvissa tuleekin esittää rantamaisema ja lähiympäristö siten, että hankkeen vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti, erityisesti Sastamalan opiston osalta. Suunnitelma-asiakirjoja tulee täydentää näiltä osin ja tarpeen mukaan suunnitelmaa tulee tarkistaa uudisrakennuksen sovittamiseksi paremmin ympäristöönsä. Kaava-alueelta ei tunneta ennestään muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaavoitettavan tontin luoteispuolella on sijainnut rautakautinen kalmisto (Kävelykatu 3, mj.rek.nro ), joka on kuitenkin arkeologisten kaivaustutkimusten jälkeen ja modernin maankäytön vaikutuksesta todettu tuhoutuneeksi. Edeltävän johdosta ja ottaen huomioon As Oy Vammalan Villa Airilan tontin nykytila maakuntamuseo toteaa, että kaavahankkeeseen ei tässä ta- PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487, Tampere Käyntiosoite: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5 Puh Fax:

9 2 pauksessa liity etukäteen tehtävien arkeologisten selvitysten tarvetta. Museolla ei ole arkeologisen perinnön johdosta huomautettavaa. Tuotantojohtaja Toimi Jaatinen Tutkija Ulla Lähdesmäki Tiedoksi: Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu/hämeenlinnan toimipiste; Pirkanmaan Elykeskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue/rakennetun ympäristön yksikkö; Pirkanmaan liitto; UL/ul/hk PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487, Tampere Käyntiosoite: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5 Puh Fax:

10 As Oy Villa Airilan asemakaavan muutos (PIRELY/231/07.01/2014) Pirkanmaan ELY -keskus esittää kommentteinaan kyseisestä (Keskustan korttelin 7 tonttia 3 ja siihen liittyvää puisto- katu- ja vesialuetta koskevasta) asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa: Lähiympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen ja maiseman huomioon ottaminen Rakennusten suunnittelussa, rakennustehokkuudessa, sijoittamisessa tontille, massoittelussa ja materiaaleissa tulee kaavoituksen lähtökohtana olla kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö ja sen jo olemassa oleva rakennuskanta. Lisäksi tulee ottaa huomioon rakennuksen sijoittuminen näkyvälle paikalle Liekoveden puistomaiselle ja maisemallisesti keskeiselle ranta-alueelle. Rakennuksen sijoittuminen ympäristöön tulee esittää havainnekuvin siten, että rakennuksen sijainti on selkeästi nähtävissä suhteessa maisemaan, rannan puustoon ja lähiympäristön rakennuskantaan. Tulvariski / vedenpinnan korkeus sekä vesialueen mahdolliset muutostarpeet Kaava-asiakirjoissa on tuotu esille suunnittelualueen rantavyöhykkeen kuuluminen tulvariskialueeseen ja otettu huomioon veden korkeuden vaihtelut. Siihen liittyen kaavamääräyksiin tulee vielä lisätä maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Mikäli jalankulkusillan alitus aiheuttaa mahdollista ruoppaustarvetta, tulee ELY keskukseen tehdä vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Kevyen liikenteenyhteydet ja Liekoveden rannan virkistyskäyttö Asemakaavan muutoksella on osoitettu kevyen liikenteen väylän jatkuminen Liekoveden rannan suuntaisena rakennettavan jalankulkusillan kautta. ELY keskus katsoo, että jatkosuunnittelussa tulee varmistaa kyseisen kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteuttaminen siten, että se täyttää myös esteettömyyden vaatimukset. Tampereella Ylitarkastaja Leena Lusa ---- Leena Lusa Ylitarkastaja, arkkitehti SAFA Rakennetun ympäristön yksikkö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue PL 297, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere Finland

11

12

13

14 Sivu 1 / 3 As Oy Liekovesi " Kävelykatu 3, Sastamala" " Sastamalan kaupunki" Tekninen lautakunta" " MIELIPITEITÄ AS OY VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA! " Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt asettaa yllä mainittuun asemakaavamuutokseen liittyvän luonnoksen nähtäville osallisten kuulemista varten." " As Oy Liekovesi on Villa Airilan sekä hahmotellun rantapuiston ja kävelyväylän naapuri kiinteistö. Tältä pohjalta As Oy Liekovesi haluaa osallisena lausua tässä vaiheessa seuraavat mielipiteet." " Yleistä" - kun Sastamalan kaupunki yleisesti ja myös tässä asiassa painottaa avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta asioiden käsittelyssä, niin toivomme kaupungin liittävän rajanaapurit näin huomattavissa kaava-asioissa siihen piiriin, joille lähetetään luonnos kommentteja varten. Kannaltamme on vaikea kuvitella merkittävämpää lähiympäristöön kohdistuvaa kaavoitusasiaa. " - asunto-osakeyhtiöt ovat asemakaavoitusasioissa yleensä maallikoista koostuvia yhteisöjä. Kun luonnokset ovat lehti-ilmoituksen kautta tiedottaen vain kaksi viikkoa nähtävillä ja kommentoitavana, on tilanne kannaltamme haastava. Kun kaavoitusprosessi itsessään on pitkäkestoinen ja kyseinen tontti on viimeisen tulipalon jälkeenkin odottanut kymmenen vuotta koskemattomana, ei kahden viikon kommentointiaikaa voi pitää perusteltuna ja riittävänä. " - kuten luonnoksestakin on luettavissa, on kyseessä aivan ydinkeskustaan järvenrantaan tuleva suuri kerrostalo sekä maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta koskeva kaavamuutos. Myös tämä korostaa aidon avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden merkitystä, jotta kaikki asiantuntemus ja intressit tulevat tasapuolisesti huomioitua." " Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä" - Liekoveden rantaa myötäilevälle 220 metrin kävelyväylälle ei ole tarvetta eikä järkevää perustetta, koska korttelimme kohdalla on Kävelykadulla vastaavan liikkumis- ja liikuntatarpeen tyydyttävä hyväkuntoinen, viihtyisä ja turvallinen kävely- ja pyörätie. Monipuolisesti hyödynnettävää rantaa on aivan lähellä runsaasti yleisessä käytössä Pororannassa ja Kaalisaaressa sekä myös muualla keskustassa. Rannassa ei myöskään kulje mitään luonnonpolkua eikä edes luontaista reitinpohjaa." - tällaista tarpeetonta tai vain hyvin pientä lisäarvoa tuottavaa ylellisyyshanketta ei pysty perustelemaan kaupungin investointi- ja käyttömenoja lisäävänä hankkeena. Maisemallisesti arvokas paikka edellyttäisi korkealaatuista toteutusta." - ei ole perusteltua panostaa tällaisen hankkeiden suunnitteluun, kun sen toteuttamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia" - luonnostekstistä saa helposti käsityksen, että myös ranta-alue yhtiömme kohdalla olisi hoitamaton, villintynyt ja epäsiisti. Täten ilmoitamme, että olemme pitäneet veloituksetta

15 Sivu 2 / 3 kohdaltamme myös kaupungin ranta-alueen hoidettuna ja siistissä kunnossa kymmeniä vuosia." - kaavaluonnoksessa todetaan kaavan toteuttamisen poistavan kaljoitteluun ja kesäiseen illanviettoon liittyvät häiriötekijät. Airilan kohdalta näin varmasti käy, mutta häiriöt vain siirtyvät rantaväylälle. Mihinkäs häiriöt loppuvat jos häiriköt, juhlinta ja mopot säilyvät. Ne etsivät paikkansa ja siihen uusi kävelyväylä olisi mitä sopivin vanhan tutun paikan vieressä ja ilta-auringon paistaessa. Häiriköintiin liittyen kävelyväylän yhteydessä esiintyisi samanlaista häiriköintiä kuin aikaisemmin Airilan paikalla mutta nyt vain virkistysväylällä asuntojemme edessä eli juopottelua, roskaamista, virtsailua, ulostamista, meluamista ja mopoilua" - kaavaluonnoksessa mainitaan ainakin kahdesti, ettei kaava-alueella ole luonnon kannalta mitään merkittävää. Ei myöskään kerrota mihin tämä näkemys perustuu. Tässä on tärkeä erotella toisistaan kerrostalotontti ja kävelyväylä ympäristöineen. Kerrostalotontilla ei muutamaa uljasta mäntyä lukuunottamatta löydä tutkimatta mitään luonnon kannalta merkittävää. Kävelyväylän suunnitteluosuuden kohdalta tilanne on jo silminnähden toinen. Rantakaistale ja Onkiniemensaari muodostavat hyvin rauhallisen alueen, jossa erityisesti linnut viihtyvät. Tänä vuonna alueella nähtyjä pesiviä tai muuten oleilevia ja osittain valokuvaan saatuja eläimiä ovat olleet esimerkiksi seuraavat; eri lokkilajeja, korppi, naakka, meriharakka, sepelkyyhky, laulujoutsen, isokoskelo, tukkakoskelo, rantasipi, silkkiuikku, kalatiira, hanhi, haikara, monet pikkulinnut, orava, siili ja saukko. Osa näistä suurinakin joukkoina ja osa koko sulan veden ajan. Mainitut eläimet ovat pääsääntöisesti hyvin arkoja ja tulisivat kävelyväylän seurauksena häviämään. Koska luonnoksessa ei ole mainintaa mistään selvityksistä luontoon tai luonnonympäristöön liittyen, tulee tarpeelliset selvitykset tehdä." - kävelyväylän toteutuminen aiheuttaisi yhtiöllemme huomattavia kustannuksia ainakin aitauksen teon, istutusten uusimisen ja nyt täysin läpinäkyvien parvekekaiteiden uusimisen johdosta." - asuntojemme arvo tulee laskemaan häiriöherkän julkisen kulkuväylän ja aidon luontokokemuksen sisältävän näköalan häviämisen johdosta. Asuntoja ostaessa olemme maksaneet hintalisää rauhallisesta ja luontorikkaasta maisemasta." - mikäli rantaväylän suunnittelua päätetään kuitenkin jatkaa, olemme mukana sen vuorovaikutteisessa suunnittelussa" " As Oy Villa Airilasta" - uudisrakennuksesta on luonnosteltu naapurustoa selvästi korkeampi ja massiivisempi. Tehokkuusluvuksi on ehdotettu 1, kun se naapureilla on 0,6 ja 0,8 (Kävelykatu 3 ja 8). Kerrosluvuksi on ehdotettu 6, kun naapureilla on 3,5 ja 4 maanpäälistä kerrosta. Täten rakennuksesta on tulossa huomattavan massiivinen, joka pahasti rajoittaisi näkymiä ja varjostaisi naapurustoaan. Uudisrakennus sijaitsee lähinaapureihin nähden huomattavan osan päivästä auringon puolella. Esitämme, että maanpäällisiä kerroksia saa olla korkeintaan viisi siten, että viides kerros saa olla korkeintaan 3/4 neljännen kerrroksen kerrosalasta ja tehokkuusluvun 0,8 käyttämistä. Viides kerros tulee sijoittaa niin, ettei se näy ollenkaan Kävelykatu 3 ikkunoista. Ehdotuksemme viidelle kerrokselle perustuu huonoista havainnekuvista saatuun näkemykseen, että uudisrakennus sijoittuu pari metriä taloamme alemmaksi." - uudisrakennus on luonnosteltu siten, että päätyikkunat/parvekkeet olisivat kohdakkain talomme päätyikkunoiden kanssa. Tätä on vaikea perustella niin uudisasukkaille kuin nykyisillekkään. Esitämme rakennusten porrastamista siten, että uudisrakennusta siirretään Kävelykadulle päin kuten Kävelykatu 1. Tämä rakennusten porrastaminen on keskeinen esityksemme. Rakennuksen siirto kasvattaisi myös järven ja auringon puoleista pihaa ja antaisi uusia mahdollisuuksia sen vetovoimaiseen toteuttamiseen.

16 Sivu 3 / 3 Rakennukset sijaitsevat myös alle 10 metrin päässä toisistaan. Esitämme yli 10 metrin etäisyyttä. Nämä siirrot vähentäisivät myös varjostusta." - uudisrakennuksen hahmottamiseen ja sijoittumiseen tontilleen ja suhteessa naapureihin tarvitaan lisää havainnekuvia. Niistä tulee selvitä ainakin korkeusasemat sekä sijainti ja koko suhteessa naapureihin myös ilman perpektiivejä. Kohdassa 6.1. olevat perspektiivikuvat ovat näyttäviä, mutta niissä Aittalahden 2-kerroksinen koulukin näyttää samankorkuiselta kuin 6-kerroksinen uudisrakennus. Kaupunkilaisten arviointikykyä ei ole syytä aliarvioida tyytymällä pelkästään tällaisiin mainoskuviin. Me kaikki haluamme hienon toteutuksen yhdelle kaupungin parhaista tonteista. Mutta tietenkin yleisesti hyväksyttävin ehdoin." - tontille on luonnosteltu huomattavan suuri pysäköintikatos ja sen läheisyydessä olisi kerrostaloja, joille iso katto ei olisi miellyttävä näkymä. Ehdotamme katokselle viherkattoa, jota voisi hyödyntää vaikka viherpuutarhana. Autopaikkoja voisi toteuttaa myös talon/maan alle, joka helpottaisi talon sijoittelua ja tuottaisi arvoasuntojen omistajien kaipaamia tasokkaita autopaikkoja. Tämäkin lisäisi kohteen houkuttelevuutta." - ehdotamme Liekoveden kanssa yhteisen jäteratkaisun suunnittelua rajallemme Kävelykadun varteen" - olemme kiinnostuneita lähellä rajaa olevien suurten mäntyjen ja muiden rajapuiden kohtalosta." " Sastamalassa" " " Kävelykatu 3 asukkaiden ja osakkaiden puolesta" " Tapio Jalonen" As Oy Liekovesi, hallituksen puheenjohtaja" " As Oy Rannikkotalo" Kävelykatu 1, Sastamala" " As oy Rannikkotalo on mukana tässä kirjelmässä kahden ensimmäisen pääkohdan eli Yleistä sekä Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä osalta." " Ossi Lahti" As Oy Rannikkotalo, hallituksen puheenjohtaja" " " Yhteystietoja:" Hallituksen pj. Tapio Jalonen, puh , " Hallituksen pj. Ossi Lahti, puh , " Isännöitsijä Jukka Kallio, Realia Oy, puh ,

17 Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla III kt Täytettävä alue, reunaan luonnonkiveys Penkki ja roskis Rantapuustoa huonokuntoiset puut poistetaan 1 IV V rantapolku Täytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Liekoveden Asunto-osakeyhtiön asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettu vesialue Puinen kaarisilata n m Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIEKOVESI Laituri Säilytettävät koivut (paikkat arvioitu) Onkiniemensaari w Liekovedenranta Penkki ja roskis Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Jalankulkuväylä n m, kivituhka (ei talvikunnossapitoa) IV Puinen kaarisilta 8-10m Täyttettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla kesäkahvilan terassi Kävelykatu Istutettavia tai säilytettäviä lehtipuita w-1 Ruopattava alue Istutettava lehtipuuryhmä Istutettava lehtipuuryhmä kesäkahvila 2553 SASTAMALAN KAUPUNKI Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve A 1: LIITE 7

18 Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIITE III kt Täytettävä alue, reunaan luonnonkiveys Penkki ja roskis Rantapuustoa huonokuntoiset puut poistetaan 1 IV V Liekoveden rantapolku Täytettävä alue Kävelykatu ar Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIEKOVESI Laituri ? Säilytettävät koivut (paikkat arvioitu) IV Onkiniemensaari Penkki ja roskis Liekovedenranta Täyttäytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Täytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Jalankulkuväylä n m, kivituhka (ei talvikunnossapitoa) Täytettävä alue Istutettava lehtipuuryhmä 2553 SASTAMALAN KAUPUNKI Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve B 1: LIITE 7

19 LIITE 8

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN (keskustan korttelin 7 osan) ASEMAKAAVA MUUTOS 08.05.20014 Suunnittelukohde KUVA 1:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 Kristiina Strömmer 25.1.2013 VASTINEET 1 (8) SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 LUONNOSVAIHEEN VASTINEET Asemakaavamuutosluonnos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUS VASTINEINEEN

EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUS VASTINEINEEN 17.8.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS / MINNA CANTHIN KATU 11 EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUS VASTINEINEEN Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 10.6.2015 Minna Canthin katu 11 asemakaavan muutosehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) VARTIOHARJUN HOIVAKOTI, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12139 Hankenro 0749_14 HEL 2011-007117 SISÄLLYS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Viherlaakso 61. kaupunginosa, Viherlaakso Osa korttelia 61009 Asemakaavan muutos

Viherlaakso 61. kaupunginosa, Viherlaakso Osa korttelia 61009 Asemakaavan muutos 1 (6) Asianumero 907/10.02.03/2014 Aluenumero 150337 Viherlaakso 61. kaupunginosa, Viherlaakso Osa korttelia 61009 Asemakaavan muutos Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelupäällikön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5179 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 24.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 9. kaupunginosan (Kärki) korttelin 736 tontteja 9 ja 10 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot