LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti LIITE 6 Merja-Liisa Hannuksela AS OY VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET Nähtävänä olo: Lausunto / kommentti / mielipide referointi (liitteenä alkuperäiset) 1 Pirkanmaan pelastuslaitos Vastine Ei huomauttamista suunnitteluaineistoon. 2 Pirkanmaan maakuntamuseo Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti tärkeä ja rakentamisella on vaikutusta myös rantamaisemaan. Kuusikerroksisen uudisrakennuksen sovittaminen tähän ympäristöön on äärimmäisen vaikeaa. Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon lähiympäristön rakennukset ja kulttuurihistoriallisesti arvokas Sastamalan opisto. Parkkipaikan rajaaminen muurimaisella rakenteella on haastavaa. Suunnitteluaineistoa tulee täydentää havainnekuvin siten, että hankkeen kaupunkikuvallisia vaikutuksia, vaikutuksia rantamaisemaan sekä lähiympäristöön erityisesti Sastamalan opiston osalta voidaan arvioida luotettavasti. Kaavahankkeeseen ei tässä tapauksessa liity etukäteen tehtävien arkeologisten selvitysten tarvetta. Museolla ei ole arkeologisen perinnön johdosta huomautettavaa. Ympäristö ja kaupunkikuvalliset näkemykset tulee aina ottaa kaavoituksessa huomioon. Kaupungin tulee uudistua ja muuttua. Ajalliset kerrostumat tuovat elävyyttä ympäristöön. Alueen identiteetti muodostuu rakennetusta ympäristöstä, jossa on mukana ajallista kerrostumaa ja paikallista historiaa näkyvissä. Kaavamääräyksiä tarkistetaan muurimaisen rakenteen osalta ja edellytetään istutuksia katutilan ja paikoitustilan väliin. Kaavamääräyksillä pyritään luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka on tarvittaessa nähtävissä yhdyskuntasuunnittelussa.

2 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Pirkanmaan liitto Pirkanmaan liitto ei jätä lausuntoa asemakaavan muutoksen luonnoksesta. 4 Pirkanmaan ELY-keskus ELY-keskus on antanut kommentit kaavaluonnosaineistosta. Rakennuksen sijoittuminen ympäristöön tulee esittää havainnekuvin siten, että rakennusten sijainti on selkeästi nähtävissä suhteessa maisemaan, rannan puustoon ja lähiympäristön rakennuskantaan. Kaavamääräyksiin tulee vielä lisätä maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Mikäli jalankulkusillan alitus aiheuttaa mahdollista ruoppaustarvetta, tulee ELY-keskukseen tehdä vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Liekoveden suuntainen kevyenliikenteen väylä tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että se täyttää myös esteettömyyden vaatimukset. 5 Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys Asemakaavan ja siihen perustuvan rakentamisen tulee lisätä Sastamalan vetovoimaa. Rannan käytettävyyttä ja viihtyvyyttä tulee lisätä. Rakennusten tulee hyvin sopeutua Opistotalon ympäristöön. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen perusteella (vaikutusten arvioinnin jälkeen) päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka on tarvittaessa nähtävissä yhdyskuntasuunnittelussa. Kaavamääräyksiin lisätään maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Yleisen alueen jatkossuunnittelussa ja sen toteutuksessa tehdään tarvittaessa vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Kaavan suunnitteluaineistossa on tutkittu vain kevyenliikenteen toteutusmahdollisuus. Varsinainen yleisen alueen suunnittelu tehdään vasta kaavan valmistuttua. Yleisen alueen jatkossuunnittelussa ja sen toteutuksessa huomioidaan esteettömyyden vaatimukset. Kuuluu kaavan tavoitteisiin. Tyrvään seudun Kotiseutuyhdistys Airila on huvilakaupunkimaista Vammalaa. Kaavaluonnoksessa tontin rakennusoikeus on huomattava. Syntyisi yksi massiivinen lasinen, kuusikerroksinen rakennus ja sen eteen kadun varteen iso parkkikenttä. Rakennus ei sopeudu Asemakaava-alue nivoutuu ydinkeskustaan ja alueen miljöö on muuttunut huvilakaupunkialueesta jo 1960-luvulla. Ajalliset kerrostumat tuovat elävyyttä ympäristöön. Alueen identiteetti muodostuu rakennetusta ympäristöstä, jossa on

3 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Opistotalon ympäristöön, vaan poikkeaa rakennustavaltaan siitä jyrkästi. Suuri parkkikenttä ei lisää kaupungin viihtyvyyttä ja vetovoimaa. Tontille esitetään rakennettavaksi useampia pienempiä asuinrakennuksia. Suunnittelun lähtökohtana voisi olla Pororannan puiston toisella laidalla olevaa kahta taloa, jotka sijaitsevat Kävelykadun itälaidassa Kävelykadun ja Saarikadun risteyksessä. Paikoitus tulee suunnitella siten, että Kävelykadun varsi on viihtyisyydeltään vastaavanlainen tai parempi kuin Saarikadusta etelään. Pororannasta kohti kirkkoa johtavan rantapuiston tulee olla riittävän leveä. Istutuksia, näköala- ja levähdyspaikkoja ja vaihtelevuutta tarvitaan. mukana ajallista kerrostumaa. Korttelin muodostaa viereiset lamellikerrostalot. Paikoitusalue ja katutila määrätään kaavamääräyksillä rajaamaan muurimaisella rakenteella. Kaavamääräyksiä tarkistetaan edotukseen. Kaavamääräyksillä pyritään luomaan edellytykset saavuttaa hyvällä suunnittelulla katutiloista viihtyisiä julkisia ulkotiloja. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin kuin Villa Airilan kohdalla. Kaavassa rantapuiston leveys on vanhan (v. 74 vahvistetun) kaavan mukainen ja noudattaa kiinteistön omistusrajoja. Kaavassa on tutkittu vain, miten on mahdollista toteuttaa voimassa olevan osayleiskaavan mukainen alueen virkistysyhteystarvemerkintä. Lisäksi osayleiskaavamääräyksessä on, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyötäisen virkistysyhteyden toteutumista. Ruoppauksella, rannan täytöllä ja kävelysillalla toteutettu oma ranta saunoineen voi olla hyvä ajatus, kunhan huolehditaan ettei synny likaantuvaa ja umpeen kasvavaa seisovan veden lammikkoa. Tämä edellyttänee kaupungin ja rakentajan / asuntoyhtiöitten sopimusta toteuttamis- ja käyttökustannusten jakamisesta. 6 AS Oy Liekovesi As Oy Rannikkotalo (on mukana tässä kirjelmässä kahden ensimmäisen pääkohdan eli Yleistä sekä Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteyden osalta) Kaavan yhteydessä ei tehdä yleisen alueen suunnitelmia, vaan kaavassa osoitetaan yleiset alueet ja tehdään tarvittavat selvitykset, että esimerkiksi tällainen yleiskaavassa osoitettu virkistysyhteystarve on toteutettavissa. Yleisen alueen suunnitelma tulee tehdä vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee laittaa erikseen nähtäville. Yleistä Rajanaapureille olisi pitänyt lähettää suunnitteluaineisto kommentoitavaksi. Kahden viikon kommentointiaika ei ole riittävä. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei edellytä suunnitteluaineiston lähettämistä osallisille eikä mitään vähimmäisaikaa nähtävillä pidolle. Kaavaehdotus on oltava nähtävillä kuukauden (vaikutuksiltaan vähäisissä kaavoissa 14 vuorokautta). Luonnoksen nähtävällä olo on kuulutettu normaalisti. Kaavan vireille tulo on kuulutettu lehdissä toukokuun puolivälissä v Samassa kuulutuksessa on todettu, että tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä Taloyhtiöt vastustavat Liekoveden rantaa myötäilevää kevyenliikenteen väylää. Väylää ei katsota tarpeelliseksi, eikä siihen katsota olevan järkevää perustetta. Kävelykadun kevyenliikenteenväylä on riittävä ja se on viihtyisä ja turvallinen. Taloyhtiöitten näkemyksen mukaan, ei ole perusteltua panostaa tällaisen hankkeiden suunnitteluun, kun sen toteuttamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Virkistys yhteys on voimassa olevassa keskustaajaman rakenneosayleiskaavassa ja se on ollut myös sitä edeltäneessä osayleiskaavassa. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on lisäksi kaavamääräys, että asemakaavoituksella tulee edistää taajama-alueen rannanmyönteisen virkistysyhteyden toteutumista. Kaavassa on tutkittu vain, miten on mahdollista toteuttaa osayleiskaavan mukainen alueen virkistysyhteystarve, se ei ole virallinen suunnitelma. Kaavan yhteydessä ei tehdä yleisen alueen suunnitelmia, vaan kaavassa osoitetaan yleiset alueet ja tehdään tarvittavat selvitykset, että esimerkiksi tällainen yleiskaavassa osoitettu virkistysyhteystarve on toteutettavissa. Yleisen alueen suunnitelma tehdään vuorovaikutteisesti ja suunnitelma tulee erikseen nähtäville. Rantapuisto ei kuulu kaava-alueeseen muilta osin kuin Villa Airilan kohdalla. Kaavassa rantapuiston leveys on vanhan (v. 74 vahvistetun) kaavan mukainen ja noudattaa kiinteistörajoja. Virkistysalueeseen ei ole otettu yksityisten maita. Luonnostekstistä saa helposti käsityksen, että myös ranta-alue yhtiömme kohdalla olisi hoitamaton, villiintynyt ja epäsiisti. Olemme pitäneet veloituksetta kohdaltamme myös kaupungin ranta-alueen hoidettuna ja siistissä kunnossa kymmeniä vuosia. Taloyhtiön edessä oleva kaupungin puistoalue ei kuulu kaava-alueeseen. Ainoastaan Villa Airilan edessä oleva virkistysalue on otettu mukaan suunnittelualueeseen. Teksti koskee suunnittelualueeseen kuuluvaa aluetta. Tekstiä tarkistetaan ehdotukseen, niin ette käy yksiselitteisesti ilmi, että teksti koskee vain kaavaaluetta. Liekoveden rantaa myötäilevän väylän toteutus katsotaan aiheuttavan häiriötä (juopottelua, roskaamista, virtsailua, ulostamista, meluamista, mopoilua) taloyhtiöitten asuntojen eteen. Rantaväylää vastustetaan myös olemassa olevien luontoarvojen pohjalta ja edellytetään luontoselvityksen tekemistä. Lisäksi väylän toteuttamista vastustetaan yhtiölle aiheutuvien kustannusten ja asuntojen arvon alentumisen takia. Mikäli rantaväylän suunnittelua kuitenkin jatketaan, niin yhtiöt haluavat olla mukana sen vuorovaikutteisessa suunnittelussa. As Oy Villa Airilasta Virkistysalueen laajuutta ei olla muuttamassa tällä kaavalla. Kaava-alueeseen kuuluu vain Villa-Airilan edessä oleva alue. Virkistysalueen (puiston) osalta jää voimaan muuten vuoden - 74 kaava. Rannan suuntainen väylä voidaan toteuttaa nykyisenkin kaavan perusteella. Rantaväylän toteutusta on vain tutkittu kaavan yhteydessä ja toteutus edellyttää tarkempia yleisen alueen suunnittelua. Mahdolliset tulevat suunnitelmat tulee laittaa osallisten kuulemista varten nähtäville ja hyväksyä erikseen. Rantapuistokaistaleen omistaa kaupunki. Mielipiteessä esitetään, että tehokkuusluvun tulisi olla 0,8 ja kerrosluvun viisi (V3/4), koska luon- Villa Airilan ensimmäinen kerros tulee olemaan maastollisista korkeussuhteitten takia noin yh-

5 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela noksen suunnitteluaineistossa uudisrakennus on naapurustoa selvästi korkeampi ja massiivisempi. Massiivinen rakennus rajoittaisi pahasti näkymiä ja varjostaisi naapurustoaan. Uudisrakennuksen päätyikkuna/parvekkeet eivät saa olla kohdakkain. Rakennus tulee siirtää Kävelykadulle päin ja rakennusten väli tulee olla yli 10 metriä den kerroksen alempana kuin naapurin taloyhtiön ensimmäinen kerros (As Oy Liekovesi). As Oy Liekoveden kiinteistön kohdalla jää voimaan v. 74 asemakaava. Asemakaavassa tontille on määrätty 6 8 metrin välein lehtipuurivillä istutettava tontin osa, joka sijoittuu tontin puolelle Villla- Airilan rajan suuntaisesti. Kaava sallii tontille neljä varsinaista kerrosta. Koska kysymyksessä on vanha kaava, niin määräys sallii myös maanpäällisen kellarin ja ullakkokerroksen, joita ei sen ajan määräyksen mukaan ole laskettu kerrosalaan eli tehokkuuslukuun, joka kaavassa on 0,6. Eli kaavallisesti kerrosluvussa ja tehokkuusluvussa ei ole suurta eroa. As Oy Liekovesi on toteutettu kolmikerroksisena ja osittain maanpäällisellä kellarikerroksisena ja näin ollen rakennusoikeutta on käytetty huomattavasti vähemmän, mitä kaava olisi sallinut. Lähtökohtana Villa-Airilan kaavassa rakennuksen sijoittelussa on ollut, ettei rakennus saa tulla rannemmaksi kuin saman korttelin muut talot. As Oy Liekoveden päätyjulkisivu on 5 metrin päässä rajasta ja päädyssä olevat portaat ovat alle 4 metrin etäisyydellä. As Oy Villa Airilan rakennusalan raja voidaan siirtää 5 metrin päähän rajasta, jolloin rakennusten etäisyydeksi tulee 10 metriä. Uudisrakennuksen hahmottamiseen ja sijoittumiseen tontilleen ja suhteessa naapureihin tarvitaan lisää havainnekuvia. Pysäköintikatoksen katoksi esitetään viherkattoa, jota voisi hyödyntää vaikka viherpuutarhana. Luonnoksen nähtävillä olon jälkeen suunnittelualueesta ja sen lähiympäristöstä on tehty mahdollisimman todenmukainen virtuaalimallinnus valmiiksi rakennettuna. Mallinnuksen jälkeen päädyttiin luonnosta jonkin verran muuttamaan ja ehdotusta varten muutokset tehtiin myös mallinnukseen. Visualisoinnista liitetään kaavaaineistoon kuvia ja mikäli tarvitsee enemmän näkymiä, niin 3-d mallinnukseen voi tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Mallinnuksesta on tehty myös video, joka pyritään laittamaan nettiin. Videoon voi myös tutustua yhdyskuntasuunnittelussa aikavarauksella. Pysäköintikatoksen kattomateriaalina voi käyttää viherkattoa, mutta sitä ei kaavassa pakoteta käyttämään. Pysäköintikatoksen (muurimaisen paikoitusalueen ja katutilaa rajaavaa rakennelman) määräystä kuitenkin tarkennetaan ehdotukseen. Mielipiteessä ehdotetaan lisäksi yhteistä jäteratkaisun suunnittelua Kävelykadun rajalle. Lisäksi yhtiö on kiinnostunut lähellä rajaa olevien suurten Tontin omistajat voivat rakennuslupahankkeen yhteydessä sopia mahdollisesta yhteisestä jäteratkaisusta. Rajanaapureita tulee kuulla raken-

6 SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti Merja-Liisa Hannuksela mäntyjen ja muiden rajapuiden kohtalosta. 7 Kalevi Telilä Kalevi Telilä vastustaa mielipiteessään tontin rakentamista lähes tontin levyisellä kuusikerroksisella kerrostalolla. Telilän mukaan alueelle sopisi paremmin hyvin hoidettu Auringon talvipäivänseisauspuisto istutuksineen. Telilä perustelee mielipidettään sillä, että alueella on tehty kivi- ja pronssikaudella, ilmeisesti myös rautakaudella ja vielä keskiajallakin auringon korkeus-, pituuspiirin sijainti- ja ajanlaskumittauksia. Lisäksi Anneli ja Kalevi Telilän omistama As Oy Liekoveden huoneisto osoitteessa Kävelykatu 3 jäisi uuden rakennuksen varjoon ja auringon valon tulo asuntoon estyisi. nuslupahankkeen yhteydessä. Rakennuslupahakemusasiakirjoihin kuuluu myös asemapiirros, jossa tulee esittää muun muassa säilytettävät ja istutettava puut. Kaavamuutoksen kohteena oleva alue on jo aiemmin ollut rakentamisen piirissä ja alueella sijainnut puuhuvila on tuhoutunut tulipalossa. Alueella ei sijaitse tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä rakentamisen voida maisemaan ja rakennettuun ympäristöön sovitettuna katsoa heikentävän alueen kulttuurihistoriallista arvoa. Rakentamisen kerrosluku ei oleellisesti poikkea ympäröivästä rakennuskannasta (ei ainakaan kaavojen sallimista kerrosluvuista). Rakennusala tontilla on pyritty sijoittamaan siten, että rakennuksen varjostava vaikutus kadun toisen puolen rakennuksille olisi mahdollisimman vähäinen. Rakennusalan raja voidaan siirtää 5 metrin päähän rajasta, jolloin rakennusten etäisyydeksi tulee 10 metriä ja molempien kiinteistöjen rakennusalat ovat yhtä kaukana rajasta Merja-Liisa Hannuksela maankäyttöpäällikkö

7

8 DIAR: 460/2014 Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu PL SASTAMALA Lausuntopyyntönne SASTAMALA, AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOS Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut otsikossa mainittuun asemakaavan muutosluonnokseen ja toteaa siitä seuraavaa. Suunnittelualue sijoittuu Sastamalan Vammalan keskustan ranta-alueelle, paikalle jossa aiemmin sijaitsi vuoden 1918 palosta säästynyt Hietalan huvila puutarhamaisine piha-alueineen. Rakennus tuhoutui vuonna 2004 ja paikalle ollaan nyt suunnittelemassa kuusikerroksista asuinkerrostaloa. Rakennuspaikka on kaupunkikuvallisesti tärkeä ja rakentamisella on vaikutusta myös rantamaisemaan. Välittömän lähiympäristön rakennukset ovat matalahkoja, massaltaan korkeintaan nelikerroksisia. Rakennuspaikan vieressä olevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Sastamalan opiston (Aittalahden koulu) 1900-luvun alun klassismia edustava kaksikerroksinen rakennus määrittää osaltaan paikan kaupunkikuvaa. Kuusikerroksisen uudisrakennuksen sovittaminen tähän ympäristöön on äärimmäisen vaikeaa. Parkkipaikan rajaaminen muurimaisella rakenteella, joka voi olla esimerkiksi autokatos, on niin ikään haastavaa kaupunkikuvallisesti. Arkkitehdin esittämät luonnossuunnitelmat eivät kerro hankkeen kaupunkikuvallisista vaikutuksista riittävästi. Havainnekuvissa tuleekin esittää rantamaisema ja lähiympäristö siten, että hankkeen vaikutuksia voidaan arvioida luotettavasti, erityisesti Sastamalan opiston osalta. Suunnitelma-asiakirjoja tulee täydentää näiltä osin ja tarpeen mukaan suunnitelmaa tulee tarkistaa uudisrakennuksen sovittamiseksi paremmin ympäristöönsä. Kaava-alueelta ei tunneta ennestään muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaavoitettavan tontin luoteispuolella on sijainnut rautakautinen kalmisto (Kävelykatu 3, mj.rek.nro ), joka on kuitenkin arkeologisten kaivaustutkimusten jälkeen ja modernin maankäytön vaikutuksesta todettu tuhoutuneeksi. Edeltävän johdosta ja ottaen huomioon As Oy Vammalan Villa Airilan tontin nykytila maakuntamuseo toteaa, että kaavahankkeeseen ei tässä ta- PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487, Tampere Käyntiosoite: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5 Puh Fax:

9 2 pauksessa liity etukäteen tehtävien arkeologisten selvitysten tarvetta. Museolla ei ole arkeologisen perinnön johdosta huomautettavaa. Tuotantojohtaja Toimi Jaatinen Tutkija Ulla Lähdesmäki Tiedoksi: Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu/hämeenlinnan toimipiste; Pirkanmaan Elykeskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue/rakennetun ympäristön yksikkö; Pirkanmaan liitto; UL/ul/hk PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO, PL 487, Tampere Käyntiosoite: Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5 Puh Fax:

10 As Oy Villa Airilan asemakaavan muutos (PIRELY/231/07.01/2014) Pirkanmaan ELY -keskus esittää kommentteinaan kyseisestä (Keskustan korttelin 7 tonttia 3 ja siihen liittyvää puisto- katu- ja vesialuetta koskevasta) asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa: Lähiympäristön kulttuurihistoriallisten arvojen ja maiseman huomioon ottaminen Rakennusten suunnittelussa, rakennustehokkuudessa, sijoittamisessa tontille, massoittelussa ja materiaaleissa tulee kaavoituksen lähtökohtana olla kulttuurihistoriallisesti merkittävä lähiympäristö ja sen jo olemassa oleva rakennuskanta. Lisäksi tulee ottaa huomioon rakennuksen sijoittuminen näkyvälle paikalle Liekoveden puistomaiselle ja maisemallisesti keskeiselle ranta-alueelle. Rakennuksen sijoittuminen ympäristöön tulee esittää havainnekuvin siten, että rakennuksen sijainti on selkeästi nähtävissä suhteessa maisemaan, rannan puustoon ja lähiympäristön rakennuskantaan. Tulvariski / vedenpinnan korkeus sekä vesialueen mahdolliset muutostarpeet Kaava-asiakirjoissa on tuotu esille suunnittelualueen rantavyöhykkeen kuuluminen tulvariskialueeseen ja otettu huomioon veden korkeuden vaihtelut. Siihen liittyen kaavamääräyksiin tulee vielä lisätä maanalaisen kellarikerroksen ja muun maanalaisen rakentamisen kieltävät määräykset. Mikäli jalankulkusillan alitus aiheuttaa mahdollista ruoppaustarvetta, tulee ELY keskukseen tehdä vesilain mukainen ruoppausilmoitus. Kevyen liikenteenyhteydet ja Liekoveden rannan virkistyskäyttö Asemakaavan muutoksella on osoitettu kevyen liikenteen väylän jatkuminen Liekoveden rannan suuntaisena rakennettavan jalankulkusillan kautta. ELY keskus katsoo, että jatkosuunnittelussa tulee varmistaa kyseisen kevyen liikenteen väylän suunnittelu ja toteuttaminen siten, että se täyttää myös esteettömyyden vaatimukset. Tampereella Ylitarkastaja Leena Lusa ---- Leena Lusa Ylitarkastaja, arkkitehti SAFA Rakennetun ympäristön yksikkö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue PL 297, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere Finland

11

12

13

14 Sivu 1 / 3 As Oy Liekovesi " Kävelykatu 3, Sastamala" " Sastamalan kaupunki" Tekninen lautakunta" " MIELIPITEITÄ AS OY VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAMUUTOKSESTA! " Tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt asettaa yllä mainittuun asemakaavamuutokseen liittyvän luonnoksen nähtäville osallisten kuulemista varten." " As Oy Liekovesi on Villa Airilan sekä hahmotellun rantapuiston ja kävelyväylän naapuri kiinteistö. Tältä pohjalta As Oy Liekovesi haluaa osallisena lausua tässä vaiheessa seuraavat mielipiteet." " Yleistä" - kun Sastamalan kaupunki yleisesti ja myös tässä asiassa painottaa avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta asioiden käsittelyssä, niin toivomme kaupungin liittävän rajanaapurit näin huomattavissa kaava-asioissa siihen piiriin, joille lähetetään luonnos kommentteja varten. Kannaltamme on vaikea kuvitella merkittävämpää lähiympäristöön kohdistuvaa kaavoitusasiaa. " - asunto-osakeyhtiöt ovat asemakaavoitusasioissa yleensä maallikoista koostuvia yhteisöjä. Kun luonnokset ovat lehti-ilmoituksen kautta tiedottaen vain kaksi viikkoa nähtävillä ja kommentoitavana, on tilanne kannaltamme haastava. Kun kaavoitusprosessi itsessään on pitkäkestoinen ja kyseinen tontti on viimeisen tulipalon jälkeenkin odottanut kymmenen vuotta koskemattomana, ei kahden viikon kommentointiaikaa voi pitää perusteltuna ja riittävänä. " - kuten luonnoksestakin on luettavissa, on kyseessä aivan ydinkeskustaan järvenrantaan tuleva suuri kerrostalo sekä maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta koskeva kaavamuutos. Myös tämä korostaa aidon avoimuuden ja vuorovaikutteisuuden merkitystä, jotta kaikki asiantuntemus ja intressit tulevat tasapuolisesti huomioitua." " Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä" - Liekoveden rantaa myötäilevälle 220 metrin kävelyväylälle ei ole tarvetta eikä järkevää perustetta, koska korttelimme kohdalla on Kävelykadulla vastaavan liikkumis- ja liikuntatarpeen tyydyttävä hyväkuntoinen, viihtyisä ja turvallinen kävely- ja pyörätie. Monipuolisesti hyödynnettävää rantaa on aivan lähellä runsaasti yleisessä käytössä Pororannassa ja Kaalisaaressa sekä myös muualla keskustassa. Rannassa ei myöskään kulje mitään luonnonpolkua eikä edes luontaista reitinpohjaa." - tällaista tarpeetonta tai vain hyvin pientä lisäarvoa tuottavaa ylellisyyshanketta ei pysty perustelemaan kaupungin investointi- ja käyttömenoja lisäävänä hankkeena. Maisemallisesti arvokas paikka edellyttäisi korkealaatuista toteutusta." - ei ole perusteltua panostaa tällaisen hankkeiden suunnitteluun, kun sen toteuttamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia" - luonnostekstistä saa helposti käsityksen, että myös ranta-alue yhtiömme kohdalla olisi hoitamaton, villintynyt ja epäsiisti. Täten ilmoitamme, että olemme pitäneet veloituksetta

15 Sivu 2 / 3 kohdaltamme myös kaupungin ranta-alueen hoidettuna ja siistissä kunnossa kymmeniä vuosia." - kaavaluonnoksessa todetaan kaavan toteuttamisen poistavan kaljoitteluun ja kesäiseen illanviettoon liittyvät häiriötekijät. Airilan kohdalta näin varmasti käy, mutta häiriöt vain siirtyvät rantaväylälle. Mihinkäs häiriöt loppuvat jos häiriköt, juhlinta ja mopot säilyvät. Ne etsivät paikkansa ja siihen uusi kävelyväylä olisi mitä sopivin vanhan tutun paikan vieressä ja ilta-auringon paistaessa. Häiriköintiin liittyen kävelyväylän yhteydessä esiintyisi samanlaista häiriköintiä kuin aikaisemmin Airilan paikalla mutta nyt vain virkistysväylällä asuntojemme edessä eli juopottelua, roskaamista, virtsailua, ulostamista, meluamista ja mopoilua" - kaavaluonnoksessa mainitaan ainakin kahdesti, ettei kaava-alueella ole luonnon kannalta mitään merkittävää. Ei myöskään kerrota mihin tämä näkemys perustuu. Tässä on tärkeä erotella toisistaan kerrostalotontti ja kävelyväylä ympäristöineen. Kerrostalotontilla ei muutamaa uljasta mäntyä lukuunottamatta löydä tutkimatta mitään luonnon kannalta merkittävää. Kävelyväylän suunnitteluosuuden kohdalta tilanne on jo silminnähden toinen. Rantakaistale ja Onkiniemensaari muodostavat hyvin rauhallisen alueen, jossa erityisesti linnut viihtyvät. Tänä vuonna alueella nähtyjä pesiviä tai muuten oleilevia ja osittain valokuvaan saatuja eläimiä ovat olleet esimerkiksi seuraavat; eri lokkilajeja, korppi, naakka, meriharakka, sepelkyyhky, laulujoutsen, isokoskelo, tukkakoskelo, rantasipi, silkkiuikku, kalatiira, hanhi, haikara, monet pikkulinnut, orava, siili ja saukko. Osa näistä suurinakin joukkoina ja osa koko sulan veden ajan. Mainitut eläimet ovat pääsääntöisesti hyvin arkoja ja tulisivat kävelyväylän seurauksena häviämään. Koska luonnoksessa ei ole mainintaa mistään selvityksistä luontoon tai luonnonympäristöön liittyen, tulee tarpeelliset selvitykset tehdä." - kävelyväylän toteutuminen aiheuttaisi yhtiöllemme huomattavia kustannuksia ainakin aitauksen teon, istutusten uusimisen ja nyt täysin läpinäkyvien parvekekaiteiden uusimisen johdosta." - asuntojemme arvo tulee laskemaan häiriöherkän julkisen kulkuväylän ja aidon luontokokemuksen sisältävän näköalan häviämisen johdosta. Asuntoja ostaessa olemme maksaneet hintalisää rauhallisesta ja luontorikkaasta maisemasta." - mikäli rantaväylän suunnittelua päätetään kuitenkin jatkaa, olemme mukana sen vuorovaikutteisessa suunnittelussa" " As Oy Villa Airilasta" - uudisrakennuksesta on luonnosteltu naapurustoa selvästi korkeampi ja massiivisempi. Tehokkuusluvuksi on ehdotettu 1, kun se naapureilla on 0,6 ja 0,8 (Kävelykatu 3 ja 8). Kerrosluvuksi on ehdotettu 6, kun naapureilla on 3,5 ja 4 maanpäälistä kerrosta. Täten rakennuksesta on tulossa huomattavan massiivinen, joka pahasti rajoittaisi näkymiä ja varjostaisi naapurustoaan. Uudisrakennus sijaitsee lähinaapureihin nähden huomattavan osan päivästä auringon puolella. Esitämme, että maanpäällisiä kerroksia saa olla korkeintaan viisi siten, että viides kerros saa olla korkeintaan 3/4 neljännen kerrroksen kerrosalasta ja tehokkuusluvun 0,8 käyttämistä. Viides kerros tulee sijoittaa niin, ettei se näy ollenkaan Kävelykatu 3 ikkunoista. Ehdotuksemme viidelle kerrokselle perustuu huonoista havainnekuvista saatuun näkemykseen, että uudisrakennus sijoittuu pari metriä taloamme alemmaksi." - uudisrakennus on luonnosteltu siten, että päätyikkunat/parvekkeet olisivat kohdakkain talomme päätyikkunoiden kanssa. Tätä on vaikea perustella niin uudisasukkaille kuin nykyisillekkään. Esitämme rakennusten porrastamista siten, että uudisrakennusta siirretään Kävelykadulle päin kuten Kävelykatu 1. Tämä rakennusten porrastaminen on keskeinen esityksemme. Rakennuksen siirto kasvattaisi myös järven ja auringon puoleista pihaa ja antaisi uusia mahdollisuuksia sen vetovoimaiseen toteuttamiseen.

16 Sivu 3 / 3 Rakennukset sijaitsevat myös alle 10 metrin päässä toisistaan. Esitämme yli 10 metrin etäisyyttä. Nämä siirrot vähentäisivät myös varjostusta." - uudisrakennuksen hahmottamiseen ja sijoittumiseen tontilleen ja suhteessa naapureihin tarvitaan lisää havainnekuvia. Niistä tulee selvitä ainakin korkeusasemat sekä sijainti ja koko suhteessa naapureihin myös ilman perpektiivejä. Kohdassa 6.1. olevat perspektiivikuvat ovat näyttäviä, mutta niissä Aittalahden 2-kerroksinen koulukin näyttää samankorkuiselta kuin 6-kerroksinen uudisrakennus. Kaupunkilaisten arviointikykyä ei ole syytä aliarvioida tyytymällä pelkästään tällaisiin mainoskuviin. Me kaikki haluamme hienon toteutuksen yhdelle kaupungin parhaista tonteista. Mutta tietenkin yleisesti hyväksyttävin ehdoin." - tontille on luonnosteltu huomattavan suuri pysäköintikatos ja sen läheisyydessä olisi kerrostaloja, joille iso katto ei olisi miellyttävä näkymä. Ehdotamme katokselle viherkattoa, jota voisi hyödyntää vaikka viherpuutarhana. Autopaikkoja voisi toteuttaa myös talon/maan alle, joka helpottaisi talon sijoittelua ja tuottaisi arvoasuntojen omistajien kaipaamia tasokkaita autopaikkoja. Tämäkin lisäisi kohteen houkuttelevuutta." - ehdotamme Liekoveden kanssa yhteisen jäteratkaisun suunnittelua rajallemme Kävelykadun varteen" - olemme kiinnostuneita lähellä rajaa olevien suurten mäntyjen ja muiden rajapuiden kohtalosta." " Sastamalassa" " " Kävelykatu 3 asukkaiden ja osakkaiden puolesta" " Tapio Jalonen" As Oy Liekovesi, hallituksen puheenjohtaja" " As Oy Rannikkotalo" Kävelykatu 1, Sastamala" " As oy Rannikkotalo on mukana tässä kirjelmässä kahden ensimmäisen pääkohdan eli Yleistä sekä Rantapuistosta, kävelyväylästä ja virkistysyhteydestä osalta." " Ossi Lahti" As Oy Rannikkotalo, hallituksen puheenjohtaja" " " Yhteystietoja:" Hallituksen pj. Tapio Jalonen, puh , " Hallituksen pj. Ossi Lahti, puh , " Isännöitsijä Jukka Kallio, Realia Oy, puh ,

17 Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla III kt Täytettävä alue, reunaan luonnonkiveys Penkki ja roskis Rantapuustoa huonokuntoiset puut poistetaan 1 IV V rantapolku Täytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Liekoveden Asunto-osakeyhtiön asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettu vesialue Puinen kaarisilata n m Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIEKOVESI Laituri Säilytettävät koivut (paikkat arvioitu) Onkiniemensaari w Liekovedenranta Penkki ja roskis Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Jalankulkuväylä n m, kivituhka (ei talvikunnossapitoa) IV Puinen kaarisilta 8-10m Täyttettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla kesäkahvilan terassi Kävelykatu Istutettavia tai säilytettäviä lehtipuita w-1 Ruopattava alue Istutettava lehtipuuryhmä Istutettava lehtipuuryhmä kesäkahvila 2553 SASTAMALAN KAUPUNKI Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve A 1: LIITE 7

18 Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIITE III kt Täytettävä alue, reunaan luonnonkiveys Penkki ja roskis Rantapuustoa huonokuntoiset puut poistetaan 1 IV V Liekoveden rantapolku Täytettävä alue Kävelykatu ar Täytettävä alue, reunus isoilla luonnon kivilohkareilla LIEKOVESI Laituri ? Säilytettävät koivut (paikkat arvioitu) IV Onkiniemensaari Penkki ja roskis Liekovedenranta Täyttäytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Täytettävä alue reunus isoilla luonnon kivilohkareilla Jalankulkuväylä n m, kivituhka (ei talvikunnossapitoa) Täytettävä alue Istutettava lehtipuuryhmä 2553 SASTAMALAN KAUPUNKI Esiselvitys rantapuiston kävelyväylän toteuttamismahdollisuudesta Ve B 1: LIITE 7

19 LIITE 8

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA AS OY VAMMALAN VILLA AIRILAN (keskustan korttelin 7 osan) ASEMAKAAVA MUUTOS 08.05.20014 Suunnittelukohde KUVA 1:

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LÄHTEENKATU 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ, KORTTELI 28, TONTTI 2 VALMISTELIJA: PATRICIA BROAS, KAAVOITUSARKKITEHTI, PUH. 040 647 1539 KAAVA NRO 0417

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 Kristiina Strömmer 25.1.2013 VASTINEET 1 (8) SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 LUONNOSVAIHEEN VASTINEET Asemakaavamuutosluonnos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli ja katualue

Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli ja katualue 1 (5) Asianumero 4794/10.02.03/2014 Aluenumero 230961 Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14081 ja katualue Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelupäällikön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUS VASTINEINEEN

EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUS VASTINEINEEN 17.8.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS / MINNA CANTHIN KATU 11 EHDOTUSVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUS VASTINEINEEN Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 10.6.2015 Minna Canthin katu 11 asemakaavan muutosehdotuksen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saadut kommentit (yhteensä 3 kpl) ja mielipiteet (yhteensä 3 kpl).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saadut kommentit (yhteensä 3 kpl) ja mielipiteet (yhteensä 3 kpl). TAMPEREEN KAUPUNKI 15.8.2016 XII (KYTTÄLÄ), TUOMIOKIRKONKATU 38, OTAVALANKATU 8, ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8564. Diaarinumero: TRE: 5809/10.02.01/2014 PALAUTEKOOSTE

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1252-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0890_6 HEL 2016 004230 19.5.2016 SÄÄTALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot