KYNNYSARVON ALLE JÄÄJ ÄÄVÄT T HANKINNAT PIENHANKINNAT. Hallitussihteeri Anne Juutilainen Helmikuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYNNYSARVON ALLE JÄÄJ ÄÄVÄT T HANKINNAT PIENHANKINNAT. Hallitussihteeri Anne Juutilainen Helmikuu 2009"

Transkriptio

1 KYNNYSARVON ALLE JÄÄJ ÄÄVÄT T HANKINNAT PIENHANKINNAT Hallitussihteeri Anne Juutilainen Helmikuu 2009

2 TERVETULOA

3 15 % BKT:stä Julkisten hankintojen vuosittainen kokonaisarvo Suomessa on noin 22 miljardia euroa, noin 15 % BKT:sta. Hankintojen kokonaismäärästä noin 13 miljardia euroa kuuluu julkisten hankintojen lainsäädännön soveltamisalaan, ja tällöin hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava julkisesti.

4 Mikä on kynnysarvo? Kynnysarvo on euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyminen tai alittuminen määrittää julkisissa hankinnoissa kyseistä hankintaa koskevan kilpailuttamisen laajuuden.

5 Hankintalain soveltaminen Hankintalaki ei sovellu alle euron tavara- ja palveluhankintoihin eli niin sanottuihin pienhankintoihin.

6 Kynnysarvot Kansalliset kynnysarvot ovat hankintalaissa erityyppisille hankinnoille määritellyt hankintalain noudattamisen alarajat. Kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on euroa EU-kynnysarvo on hankintalaissa säädetty tietty euromäärä, jonka ylittävissä hankinnoissa on noudatettava tarkempia ja yksityiskohtaisempia menettelytapoja kuin EUkynnysarvot alittavissa hankinnoissa. EUkynnysarvo on tavara- ja palveluhankinnoissa euroa

7 LÄPINÄKYVYYS AVOIMUUS TASAPUOLI- SUUS

8 Hyvää hallintoa pienhankinnoissa Se, että hankintalaki ei koske pienhankintoja ei tarkoita etteikö niiden tekemistä tulisi suorittaa hallitusti noudattaen hallinnon yleisiä avoimuus ja tasapuolisuusperiaatteita.

9 Periaatteiden noudattamatta jättj ttäminen Periaatteiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Oikeuspaikkana käräjäoikeus. Koska hankintalakia ei sovelleta pienhankintoihin, ei asiaa myöskään käsitellä markkinaoikeudessa.

10 Tämä tarkoittaa, ettei hankintalaissa ole säädetty niitä koskevia määrämuotoisia kilpailuttamisvelvoitteita.

11 Mutta hallinto ei voi toimia mielivaltaisesti, kun kyse on valtion varojen käyttämisestä, vaan meidän tehtävänä on tällöin luoda järkevät menettelyt pienhankintojen toteuttamiselle.

12 Hankintalaki 2 Hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimensa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

13 Hankintalaki 20 Hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin tämän lain säännösten soveltamisen välttämiseksi.

14

15 Pienhankinnan suunnittelu Budjetoi Tarkasta määrärahan riittävyys Suunnittele yhteistyössä tarvetta Aloita ajoissa Selvitä tarjontaa etukäteen

16 Ympärist ristöystävällinen, kestävä kehitys Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

17 Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) asettaa viranomaiselle selonottovelvollisuuden Alihankintasopimuksen arvo alle Laiminlyöntimaksu

18 TA-maksut maksettu ja verot

19 TA-maksut maksettu Taloudellisten edellytysten todentamiseksi tarjoukseen tulee liittää verovelkatodistus (verotoimistosta) ja todistus lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta sekä yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta YEL-todistus (vakuutusyhtiöstä).

20 Suulliset sopimukset, puhelintilaukset Ei suullisia sopimuksia.

21 Ammatti- ja liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot Pienhankinnoissakin voi tarjoajan tarjoukseen sisältyä ammatti- ja liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Koska asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia, on järkevää pyytää jo tarjouspyyntövaiheessa (tai puhelun aikana), että tarjoaja selkeästi ilmoittaa tarjouksessaan ammatti- ja liikesalaisuuden piiriin kuuluvat kohdat.

22 Ammatti- ja liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot Hinta ei voi olla sellainen tieto, koska se on aina julkinen! Yksinkertaisin tapa saada näkyville tarjoajan ammatti- ja liikesalaisuuden piiriin on edellyttää, että tarjoaja merkitse selkeästi punaisella lihavoidulla kursiivilla kaikki ne kohdat (sana sanalta), jotka katsoo olevan salaisuuden piirissä ja toimittamaan version myös muokattavissa olevassa muodossa CD-rom levyllä tai sähköisesti

23 Ostamisen osaaminen

24 Hankintasuunnitelma Määräraha hankintaan tulee olla olemassa ja hankintojen tulisi perustua hankintasuunnitelmiin ainakin karkealla tasolla. Pienhankinnat on käsiteltävä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina.

25 Pienhankintojen toteuttaminen Pääsääntönä on, että pienhankinnat kilpailutetaan. Tarjoukset tulee pyytää useammalta toimittajalta - vähintään kolmelta. Tarjouskilpailu järjestetään, kun vallitsevasta hintatasosta ei ole varmuutta lähiaikoina toteutetun tarjouskilpailun perusteella ja halutaan varmistaa mahdollisimman edulliset hankintaehdot.

26 Oma hankinta Kun pienhankinta toteutetaan omana hankintana, tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden ja avoimuuden yleiset periaatteet tulevat aina noudatettaviksi.

27 Hankinnan osiin jakamisen tulee aina perustua taloudellisiin tai teknisiin seikkoihin, jotka hankintayksikön tulee myöhemmin pystyä näyttämään toteen.

28 Pienhankintojen toteuttaminen Tarjouskilpailu voidaan toteuttaa seuraavasti: Tarjouspyyntö tehdään pääsääntöisesti ja tarjoukset pyydetään sähköpostilla. Tarjouspyyntö voidaan lähettää suoraan potentiaalisille toimittajille. Tarjoukset pyydetään sekä käsittelijän että kirjaamon sähköpostiin. Sähköpostiin tulleet tarjoukset on tulostettava ja arkistoitava.

29 Pienhankintojen toteuttaminen Ainoastaan arvoltaan vähäisissä 2000 hankinnoissa voidaan hinta- ja saatavuustietoja selvittää suullisesti. Saadut tiedot on kirjattava ylös ja säilytettävä asianmukaisesti kuten muutkin hankinta-asiakirjat.

30 Pienhankintojen toteuttaminen Tarjouspyynnössä tai suullisessa tiedustelussa on esitettävä kaikki tiedot, joilla on merkitystä hankinnassa. Tarjousajan tulee olla kohtuullinen (tarjoajalle tulee antaa riittävä aika tarjouksen tekemiseen). Valintaperusteena voidaan käyttää joko halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista edullisuutta. Kirjalliset tarjoukset avataan tarjousten jättöajan jälkeen. Tarjoukset käsitellään ja vertaillaan.

31 Kaikki tiedot. Lisäty työ Tinkiminen

32 Ratkaisuoikeudet Ratkaisuoikeuden haltija tulee selvittää organisaatiossa esimerkiksi siten, että alle ja asti pienhankintojen osalta. Hankinnan hyväksyminen tapahtuu joko tietojärjestelmässä tai merkitsemällä hyväksymisensä hankintamuistioon tai allekirjoittamalla tilauksen. Tilaus on dokumentoitava/laadittava kirjallisesti.

33 Hankintapää äätös Pienhankinnasta ei ole välttämätöntä tehdä erillistä hankintapäätöstä. Hankintapäätöstä ei anneta tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuville. Pienhankinnoista ei voi valittaa markkinaoikeuteen. Kirjalliseen tarjouskilpailuun osallistuneille on annettava tieto siitä, että tarjous ei voittanut tarjouskilpailua.

34 Asiakirjojen säilytts ilyttäminen Pienhankintojen kilpailuttamisvaiheessa käytettävät ja siinä muodostuvat asiakirjat säilytetään luetteloituina. Asiakirjoja tulee säilyttää niin kauan kuin ne ovat tarpeen tilinpidon valvonnan tai hankintoihin liittyvän laaduntarkkailun ja takuuvalvonnan vuoksi. Hankinta-asiakirjat tulee säilyttää huolellisesti. * *Säilytysaika on määritelty hallintoviranomaisen ohjeessa/arkistonmuodostamissuunnitelmassa

35 Julkisuusperiaate Kaikki on julkista, paitsi se, mikä on erikseen julistettu salaiseksi. Toiminnan tulee olla läpinäkyvää.

36 Julkisuuslaki eli (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621) 1 Julkisuusperiaate Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.

37 Julkisuuslaki 6 3-k Asiakirjan julkiseksi tuleminen Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä, seuraavasti:

38 Julkisuuslaki hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tarjousten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva tarjouksen täydennyspyyntö ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat, kun sopimus asiassa on tehty;

39 Suorahankintaperusteet Suorahankinnat ovat poikkeus kilpailuttamisvelvoitteesta. Suorahankinnalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö valitsee menettelyyn osallistuvat ja neuvottelee näiden kanssa hankintasopimuksen ehdoista. Hankintayksikkö voi valita myös vain yhden yrityksen, jonka kanssa se neuvottelee hankintasopimuksesta. Menettelystä ei julkaista ilmoitusta. Perusteet suorahankinnan käyttämiseen on todettava ennalta ja suorahankinnan käyttö on perusteltava hankintapäätökseen tai siihen liittyvään muuhun asiakirjaan

40 Pienhankinnat suorahankinta Peruste suorahankinnan tekemiseen on aina kirjoitettava hankinta- asiakirjaan (tilaukseen tai hankintapäätökseen).

41 Suorahankintaperusteita Hankinta on arvoltaan vähäinen (2000 ) Hankinnalla on hankintayksiköstä riippumaton kiire Vastaavaa tuotetta on hankittu lähiaikoina ja hintataso on selvillä Tarjouskilpailun kustannukset ylittävät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn Muita toimittajia ei ole tiedossa. Lisäksi hankintalain suorahankintaperusteet oikeuttavat hankintaan ilman kilpailuttamista

42 Suorahankinnoissa valitusaika markkinaoikeuteen ei ala kulumaan eli hankintapäätökseen ei tarvitse liittää hakemusosoitusta.

43 Esteellisyys Henkilö on esteellinen käsittelemään tarjousta, hankintaa koskevaa sopimusta tai sopimuksen tulkintaa koskevaa asiaa, jos tarjouksen tekijänä tai ostajan sopimuspuolena on hän itse, hänen puolisonsa/avopuolisonsa, lapsensa, otto- tai kasvattilapsensa, vanhempansa, puolisonsa tai avopuolisonsa vanhempi, sisaruksensa tai sisaruksensa lapsi tai puoliso.

44 Esteellisyys Henkilö on esteellinen myös silloin, kun tarjouksen tekijänä tai sopijapuolena on sellainen yksityisoikeudellinen yhteisö tai laitos, jonka hallitukseen tai hallintoon hän kuuluu, sellainen yksityisoikeudellinen yhteisö tai laitos, josta hänellä tai häneen yllä olevassa luettelossa mainitussa suhteessa olevalla henkilöllä on tuntuvaa etua, yrittäjä, jolta hän saa palkkaa tai palkkiota.

45 Esteellisyys Henkilöä, joka on toimittajaan edellä mainitussa suhteessa, ei saa määrätä myöskään hankinnan kaupalliseksi tai tekniseksi asianhoitajaksi.

46 KYNNYSARVON YLITTÄVÄT T JULKISET HANKINNAT

47 Hankintojen suunnittelu ja valmistelu

48 Hankintojen suunnittelu ja valmistelu Hankintalaki ei säätele hankinnan aloitusvaihetta.

49 Suunnittelu ja valmistelu.

50 Hankinnat tulisi hankintalain mukaan toteuttaa tehokkaasti suunnitelmallisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

51 Markkinoiden kartoitus

52 Markkinoiden kartoitus Selvitys markkinoilla olevista tuotteista ja palveluista sekä niiden tarjoajista. Tietopyynnöllä tarkoitetaan epävirallista, tarjoajille suunnattua kyselyä, jolla kartoitetaan tarjontaa, erilaisia ratkaisuja ja hintatasoa. Tietopyynnössä voidaan tiedustella hankintaan liittyvää kuten hintatasoa, toimitusaikoja, teknisiä ominaisuuksia, mahdollisia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja toteuttaa hankinta.

53 Hankinnat toteutetaan Parhaiten soveltuvalla hankintamenettelyllä.

54 Hankintamenettelyn valinta Hankinnan Arvo Kohde Luonne Monimutkaisuus Ajankäytöstä Toimittajien lukumäärästä Valintaperusteista Hankintayksikön asiantuntemuksesta

55 Hankintamenettelyn valinta Kansallisissa menettelyissä ovat käytettävissä kaikki samat hankintamenettelyt kuin EU-kynnysarvot ylittävissäkin hankinnoissa. Menettelyt ovat joustavammat, eikä lakisääteisiä määräaikoja ole hankinnoista ilmoittamisesta tai tarjousajoista. Tarjousaikojen tulee olla kohtuullisia

56 Avoin menettely Käynnistetään hankintailmoituksella Yksivaiheinen Kaikki halukkaat tarjoajat saavat tehdä tarjouksen Selkeä Sopii perushankintoihin Neuvottelumahdollisuutta ei ole

57 Rajoitettu menettely Käynnistetään hankintailmoituksella Kaksivaiheinen Hankintayksikkö valitsee tahot joille tarjouspyyntö lähetetään Hyvä vaihtoehto perushankinnoille, joissa on selkeä todettavissa oleva järkevä syy rajoittaa osallistujien määrää Neuvottelumahdollisuutta ei ole

58 Neuvottelumenettely Käynnistetään hankintailmoituksella Kaksivaiheinen Hankintayksikkö neuvottelee tarjoajien kanssa sopimusehdoista Laissa määritellyt edellytykset!

59 Suorahankinta Yksivaiheinen menettely Hankintayksikkö valitsee yhden tai useamman toimittajan ja neuvottelee heidän kanssaan sopimuksen Ei hankintailmoitusta Laissa määritellyt edellytykset!

60 Suorahankintaperusteet Suorahankinnat ovat poikkeus kilpailuttamisvelvoitteesta. Perusteet suorahankinnan käyttämiselle on todettava ennalta ja suorahankinnan käyttö tulee perustella hankintapäätökseen tai siihen liittyvään muuhun asiakirjaan

61

62 Äärimm rimmäinen inen kiire Kiireen tulee johtua hankintayksiköstä riippumattomista ulkopuolisista syistä, joita hankintayksikkö ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Hankintayksikkö ei voi vedota äärimmäiseen kiireeseen, joka johtuu sen omasta viivyttelystä hankkeen toteuttamisessa. Lisäksi edellytetään, että hankinnan tekemisen tulee olla ehdottoman välttämätöntä.

63 Äärimm rimmäinen inen kiire Äärimmäisen kiireen esimerkkejä äkillisen luonnonilmiön tai onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa hankintayksikön toiminnalle kriittisen laitteen rikkoutuessa ennalta arvaamattomasti

64 Hankintalakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat. tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan

65 Hankintalain 8 :n 6-kohdalla6 Pyritään edistämään yhteisön tutkimuksen ja teknologian kehittämistä Soveltamisalan ulkopuolella ovat korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja muiden tiedeyhteisöjen yhteisesti rahoittamat tutkimusohjelmat

66 8 Tutkimushankkeiden tunnistamisessa merkityksellistä on tutkimuksen avoimuus ja tutkimuksen hyödynnettävyys mahdollisimman laajasti.

67

68 Optioiden käyttk yttäminen Optio on sopimuksen pidennysehto Pidennetään kilpailutetun sopimuksen voimassaoloa Ei voida hankkia muuta, kuin mitä on kilpailutettu Hankintailmoituksessa on mainittu option käytöstä Hankintalaissa ei ole määritelty optioiden kestoa

69 Sopimuskauden kesto mahdollisine optioineen Sopimuskausi tulee sopia järkevän pituiseksi Jos on kyse esimerkiksi ohjelmakauden loppuun asti tarvittavasta palvelusta, on järkevää sopia esimerkiksi kuluva vuosi ja seuraava vuosi sopimuskaudeksi ja käyttää optioita Tällöin on mahdollista kilpailuttaa ennen seuraavaa ohjelmakautta palvelu uudelleen

70 Sopimuskauden pituudessa on otettava huomioon Läpinäkyvyys, tasapuolisuus, avoimuus Tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus Mikä on varainkäytön kannalta järkevää ja edullista

71 Vertailukriteerit Vertailukriteerit tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä yksiselitteisesti siten, että tarjoaja pystyy laskemaan pisteensä tarjouksen jättämisen yhteydessä. Vertailukriteeriksi ei riitä prosenttien ilmoittaminen esimerkiksi hinta 50%, osaaminen 40%, toimitusvarmuus 10% Painoarvojen ilmoittaminen on ehdoton vaatimus EU-laajuisissa kilpailutuksissa Turhien valitusten välttämiseksi järkevää myös kansallisissa kilpailutuksissa

72 Yhteydenpito ja tarjouspyynnön esittelytilaisuus Tarjouspyynnössä on ilmoitettava yhteydenpito siten, ettei mahdollisia tarjoajia aseteta eriarvoiseen asemaan Tarjouspyynnössä on pyydettävä tarjoajien ilmoittamaan yhdyshenkilö varahenkilöineen sekä näiden sähköpostiosoitteet Yhteydenpito tarjouskilpailun aikana hoidetaan sähköpostitse ja/tai webbiosoitteen kautta. Kaikki kysymykset ja vastaukset on toimitettava kaikille tarjoajille, ilmoittamatta kysymyksenasettajaa samanaikaisesti

73 Yhteydenpito ja tarjouspyynnön esittelytilaisuus Kysymysten vastauspäivä on ilmoitettava tarjouspyynnössä ja sen tulisi olla noin 5 päivää ennen tarjousten jättämiselle asetettua päivämäärää. Puhelimitse voidaan vastata teknisiin kysymyksiin, ei sisällöllisiin. Esittelytilaisuuden pitäminen tulee ilmoittaa tarjouspyynnössä ja erityisesti muistettava mainita, ettei mahdollisille tarjoajille makseta tästä korvausta.

74 Hankintapää äätös, hakemusosoitus ja vertailumuistio Kun hankintapäätös on tehty on sekä valitulle toimittajalle että hävinneille tarjoajille lähettävä hankintapäätös josta on käytävä ilmi valittu toimittaja ja lyhyesti valintaperusteet. Hankintapäätökseen on liitettävä vertailumuistio, jossa vertailukriteerit ja painoarvot tulee olla laskettuna tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Lisäksi tulee jokaiseen (valitulle ja hävinneille) päätökseen liittää hakemusosoitus markkinaoikeuteen. Hankintapäätös on allekirjoitettava

75 Hakemusosoitus. Valitusaika markkinaoikeuteen on päivää Järkevää soittaa päivänä numero 29 MAO:n kansliaan ja kysyä onko hankintapäätöksestä valitettu Sopimusta ei saa solmia valitusajan kuluessa Sopimusneuvotteluja ei tulisi käydä valitusajan kuluessa Valitusaika ei ala kulumaan jos hakemusosoitus tai vertailumuistio ei ole liitteenä!

76 HE 190/2009

77 Laki julkisista hankinnoista uudistuu hankintalakia uudistetaan toimittajien oikeussuojan parantamiseksi direktiivin 2007/66/EY kansallinen toimeenpano julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi uusittu laki joka tulee voimaan keväällä 2010 sovelletaan hankintoihin, jotka on aloitettu voimaantulon jälkeen

78 Keskeisiä muutoksia 1. Kynnysarvot muuttuvat 2. Hankintailmoitukset 3. Hankintapäätös 4. Hankintaoikaisu 5. Hankintasopimus 6. Muutoksenhaku 7. Seuraamukset

79 HE 190/ Kansalliset kynnysarvot nousevat (15 ) Alle ilman arvonlisäveroa 2. Hankintailmoitukset Hilmaan Pienhankinnoista ja suorahankinnoista Jälki-ilmoitusvelvollisuus kun hankintasopimus solmittu 3. Hankintapäätös Kirjallinen päätös, perusteltava Käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttavat seikat Valintaperusteet sisältäen painoarvot

80 HE 190/ Hankintaoikaisu Valitusosoitus ja oikaisuohje Valitusosoituksesta on käytävä ilmi miten asia on mahdollista saattaa MAO:n ratkaistavaksi Oikaisuohjeesta on käytävä ilmi miten asia on mahdollista saattaa uudelleen käsiteltäväksi Tarjoja (14 vrk) Ehdokas (14 vrk) Hankintayksikkö (60 vrk) Jos hankintasopimusta ei ole tehty Ei edellytä asianosaisen suostumusta Tulee vireille hankintayksikön toimesta Ilmoitusvelvollisuus hankintaprosessiin osallistuneille

81 HE 190/ Hankintasopimus Kirjallinen EU-hankinnoissa 21 päivän odotusaika 6. Muutoksenhaku Valituksella MAO:een se jota asia koskee Muutoksenhakijan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta MAO:n käsittelyyn

82 HE 190/ Seuraamukset 92 hankintayksikön väliaikainen sitoumus olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kun asia on MAO:ssa vireillä 93 hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jos sitä ei voi sen luonteen vuoksi lykätä Hankintapäätös kumotaan osaksi tai kokonaan MAO voi kieltää soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa Velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelyn

83 HE 190/2009 Seuraamukset 94 MAO voi kumota päätöksen osaksi tai kokonaan Kieltää soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa virheellistä menettelyä Velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä Määrätä hyvitysmaksun maksettavaksi asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä Määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraus Määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun Lyhentää sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua 100 uhkasakko

84 Hallitussihteeri Anne Juutilainen Helmikuu 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastopolitiikkaryhmä Mikonkatu 4, PL VALTIONEUVOSTO Tel.: Fax: URL: URL:

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet 1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo 1. PIENHANKINTOJEN JA KYNNYSARVOJEN YLITTÄVIEN HANKINTOJEN MÄÄRITELMÄT... 3 1.1 Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen... 4 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksessa 102 / 16.12.2008 Voimaantulo 16.12.2008 SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 Määritelmiä ja käsitteitä...

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hallitus 25.5.2010 liite 1 82.5.2010/ OK, LT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen...2 2. Sairaanhoitopiirin hankintojen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012.

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1. Yleiset ohjeet 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012

HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) HANKINTAOHJE. Yhtymähallinto 29.3.2012 HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 1 (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE Yhtymähallinto 29.3.2012 HANKINTAOHJE HELSINGIN JA UUDENMAAN PYSYVÄISOHJE 5/2012 2 (50) SAIRAANHOITOPIIRI HANKINTAOHJE

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET KIRKKONUMMEN KUNTA 1482/103/2007 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET EU kynnysarvot Kansalliset kynnysarvot Ei sovelleta hankintalakia EU - kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansallisen kynnysarvon

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot