LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HANKINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HANKINTAOHJE"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HANKINTAOHJE Käsitelty työalavastaavien kokouksessa Käsitelty työntekijäkokouksessa Käsittely kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa Hyväksytty kirkkoneuvostossa

2 2 Johdanto Tämä hankintaohje on laadittu noudatettavaksi Lempäälän seurakunnassa. Seurakunnan työntekijöistä lähes kaikki tekevät hankintoja, jotka kuitenkin ovat rahamääräisesti pieniä. Edellisestä johtuen tässä ohjeessa on pyritty antamaan tietoja nimenomaan pienien hankintojen kilpailutuksesta ja hankinnasta. Käytännössä talouspäällikkö hoitaa EU- ja kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintojen prosessit. Tämän ohjeen laatimisessa on käytetty pohjana kirkkohallituksen ylläpitämillä sivustoilla olleita seurakunnille tarkoitettuja ohjeita hankinnoista: - hankintalain noudattaminen seurakunnissa - suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen ( ) Lempäälässä Aulikki Puntola

3 3 Yleistä Pääperiaatteena julkisissa hankinnoissa on avoimuus, tasapuolisuus, ehdokkaiden ja tarjoajien syrjimätön kohtelu sekä julkisuus. Kun hankintayksikkö (joka voi olla seurakunnan työntekijä, toimielin tai luottamushenkilö) tekee hankintoja, on yksikön käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Koska julkisia hankintoja säädellään tarkoin lailla, julkisen hankinnan toteuttaminen noudattaa aina pääpiirteittäin samaa kaavaa: hankintaprosessia. Seurakunnat noudattavat hankinnoissaan - lakia julkisista hankinnoista (348/2007; hankintalakia), - asetusta julkisista hankinnoista (614/2007; hankinta-asetusta), - tilaajavastuulakia (1233/2006, voimaan ), - julkisuuslakia ja - hallintolakia. Erityisalojen hankintalaki ei koske seurakuntia, joten sen säädöksiä ei esitetä tässä hankintaohjeessa. Hankintalakia ja -asetusta tarkennettiin Hankinta-asetuksella säädetään mm. hankintailmoitusten ilmoittamisvelvoitteista, ilmoitusten lähettämisessä käytettävistä viestintävälineistä, ilmoitusten sisällöstä, julkaisemisesta ja muista ilmoittamisvelvollisuuteen liittyvistä seikoista. Hankintalain rakenne 1. osa sisältää yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta; 2. osa sisältää EU-kynnysarvon ylittäviä tavarahankintoja, liitteen A mukaisia ensisijaisia palveluhankintoja, rakennusurakoita, käyttöoikeusurakoita ja suunnittelukilpailuja koskevat säännökset; 3. osa sisältää kansallisia menettelyjä koskevat säännökset; ja

4 4. osa sisältää yhteisiä säännöksiä hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemisestä, oikeusturvakeinoista sekä erinäiset säännökset. 4 Tilaajavastuulaista lyhyesti Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tuli voimaan Tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lain mukaan tilaajan tulee ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen tekemistä pyytää sopimuspuoleltaan selvitys lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta ja sovellettavista työehdoista. Hankintalaissa hankinnat jaotellaan kolmiportaisesti hankintahinnan perusteella EU-hankinnoilla tarkoitetaan EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa euroa ja rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa euroa. - direktiivien mukaiset kilpailuttamismenettelyt EU-laajuinen ilmoitusvelvoite valitusosoitus markkinaoikeuteen Kansallisilla hankinnoilla tarkoitetaan kansallisia kynnysarvojen ylittäviä, mutta EUkynnysarvojen alittavia hankintoja. Kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoissa euroa ja rakennusurakoissa euroa. kilpailuttamisvelvoite, mutta menettelyt joustavampia kuin EU-hankinnoissa kansallinen ilmoitusvelvoite valitusosoitus markkinaoikeuteen Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisten kynnysarvojen alle jääviä hankintoja. hankintalain soveltamisalan ulkopuolella ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen seurakunnallinen oikaisuvaatimus mahdollinen. Lukumääräisesti suuri osa Lempäälän seurakunnan hankinnoista on pienhankintoja. Vaikka hankintalakia ei niihin sovelleta, on myös pienhankintoja soveltuvin osin kilpailutettava ja silloin kilpailutuksessa tulee noudattaa hankintalain periaatteita. Hankintaa ei saa pilkkoa osiin tavoitteena esim. kynnysarvon alittaminen.

5 5 Yleiset hankintaperiaatteet Kaikki hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet (HL 2 ). Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on esitetty. Hankinnoissa on noudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Hankintaoikeudet Hankintaoikeudet ja niiden valta- ja vastuuasiat sisältyvät sisäisen valvonnan toimintaohjeeseen, joten niitä ei käsitellä tässä ohjeessa. Hankintamenettelyt Ensisijaisia hankintamenetelmiä ovat avoin ja rajoitettu menettely. Muista hankintamenettelyistä yleisin on suorahankinta. Neuvottelumenettelyä, kilpailullista neuvottelumenettelyä ja puitemenettelyä ei käsitellä tässä ohjeessa. EU- ja kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on käytettävä hankintamenetelmiä. Avoin menettely Avoin menettely tarkoittaa, että hankintayksikön on julkaistava tulevasta hankinnasta ilmoitus osoitteessa Tämän lisäksi ilmoitus voidaan julkaista sanomalehdessä tai muulla tavalla. Rajoitettu menettely Rajoitettu menettely tarkoittaa, että hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, jonka perusteella toimittajat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa osallistua tarjouskilpailuun. Kiinnostuksensa ilmaisseista toimittajista seurakunta valitsee vähintään 5 soveltuvaa toimittajaa, joilla on mm. riittävä tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys hankinnan toteuttamiseen ja joille lähetetään tarjouspyyntö.

6 6 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettelyä käytetään poikkeuksellisesti, mikäli saatua tarjousta ei voida hyväksyä sellaisenaan tai kun muuten on ilmeistä, ettei ilman neuvotteluja päästä tyydyttävään tulokseen. Neuvottelumenettely ei oikeuta poikkeamaan tarjolla olevien kilpailumahdollisuuksien käytöstä eikä saatujen tarjousten tasapuolisesta kohtelusta. Suora hankinta Hankinta ilman kilpailua eli suora hankinta on mahdollinen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa, jos hankinnan arvo on vähäinen tai, jos tarjouskilpailun järjestäminen olisi - ilmeisen kohtuutonta, - epätarkoituksenmukaista tai - aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia mahdollisesti tulevaan hyötyyn verrattuna. Lempäälän seurakunnan hankinnoissa, joiden arvo on - alle euroa, voidaan käyttää suorahankintaa euron välillä, on hankintapäätös tehtävä vähintään 2 tarjouksen perusteella ja euron välillä, on hankintapäätös tehtävä kilpailutuksen perusteella ja pyrittävä noudattamaan hankintalain säännöksiä. Jos hankinnan arvo on yli euroa, hankinnasta pitää kuitenkin tehdä kirjallinen päätös ja antaa oikaisuvaatimus, joka annetaan kirkkoneuvostolle. Tätä sovelletaan kaikkiin viranhaltijoiden tekemiin hankintapäätöksiin. Suorahankinta on mahdollinen myös ennalta arvaamattomissa ja kiireellisissä tilanteissa, jotka eivät johdu seurakunnan toiminnasta (esim. vesivahingot). Suora osto pienhankinnoissa ei ole sama asia kuin hankintalain mukainen suorahankinta. Rakennusurakoiden osalta päätökset kilpailutuksesta tehdään tapauskohtaisesti. Suorahankintaa käytetään hyvin paljon Lempäälän seurakunnassa, koska hankinnat ovat pieniä.

7 7 Seurakunnan yhteishankinnat Seurakunnan jatkuvat alle euron hankinnat hoidetaan pääsääntöisesti yhteishankintoina, joista vastaa talouspäällikkö ja vie tarvittaessa asian taloudellisen jaoston ratkaistavaksi. Hankintojen keskittäminen Tietotekniset hankinnat tekee Tampereen seurakuntien it-palvelukeskus. Palvelukeskus voi hankkia yhteisesti myös tulostimia, kopiokoneita, skannereita ja puhelimia. Tampereen seudun seurakunnat ovat päättäneet selvittää myös laajempaa yhteistyötä hankintojen osalta. Tavoitteena on taloudellinen hyöty edullisempien hankintahintojen ja -ehtojen saavuttamiseksi (hankintavolyymit suuremmat), päällekkäisen työn vähentäminen ja asiantuntijapalvelusten saaminen. Hankintojen tarkoituksenmukainen tekeminen edellyttää työntekijöiden yhteistyötä. Yhteistyöllä pyritään myös toiminnan tehostamiseen. Hankintailmoitukset EU- ja kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat on ilmoitettava julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA), internetosoitteessa Myös kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat voidaan ilmoittaa samassa osoitteessa. Ilmoituskanavan kautta on mahdollista löytää erikoisalojen osaajia, joita muilla keinoilla on vaikea löytää. Tarkempia ohjeita hankintailmoituksen tekemisestä, määräajoista yms. on edellä mainitussa nettiosoitteessa. Tarjouspyyntö Ehkä tärkein asiakirja hankintaprosessissa on tarjouspyynnön laadinta. Esimerkkikaavake tarjouspyynnöstä on liitteenä 1. Tarjouspyynnön on oltava niin selkeä, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Suullinen tarjouspyyntö on vain poikkeuksellisesti mahdollinen suorahankinnassa ja neuvottelumenettelyssä. Tarjouspyynnön tekemiseen kannattaa käyttää aikaa, resursseja ja asiantuntijoita.

8 8 Tarjouspyynnössä seurakunta määrittelee hankinnan määrän, laadun ja muut hankintaan liittyvät osatekijät. Kilpailutettavaa hankintaa ei saa määritellä siten, että se suosisi jotain tuotemerkkiä, yritystä tai muuta toimijaa. Tarjouspyynnössä tulee ilmoittaa mm. seuraavia asioita: - tiedot hankintayksiköstä - hankinnan sisältö eli hankittavien tavaroiden tai palvelujen määrä ja erityisominaisuudet samoin kuin rakennustyön tekninen sisältö. Myös toimitukselta edellytettävät laatuvaatimukset on määriteltävä. - sovellettava hankintamenettely (avoin, rajoitettu, neuvottelumenettely jne.) - ilmoitus toimittajien kelpoisuusvaatimuksista ja sen osoittamiseksi vaadittavista asiakirjoista - tarjouksen valintaperusteet (kokonaistaloudellisesti edullisin / halvin tarjous) ja yksityiskohtaiset vertailuperusteet (sekä valintaperusteiden tärkeysjärjestys tai painoarvot) - voidaanko kokonaistarjouksen lisäksi tehdä osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia - vaatimus huolto- ja käyttöohjeista sekä koulutuksesta, joiden tulee sisältyä tarjoukseen - mahdollisten varaosien saantimahdollisuudet, tuotteen huolto- ja korjausmahdollisuudet ym. - hankittavan tavaran toimitusaika ja -paikka (-paikat) - määräaika kellonaikoineen tarjouksen jättämiselle sekä osoite, johon tarjous on toimitettava, samoin kuin tarjouskuoren päälle merkittävä tunnus - mihin päivämäärään saakka tarjouksen pitää olla voimassa - maksuehdot ja mahdolliset vakuudet - edellytetäänkö tarjoukselta kiinteää hintaa vai hyväksytäänkö myös hinnanmuutosperusteeseen sidottu hinta, jolloin sidonnaisuus on ilmoitettava tarjouspyynnössä - vakuuttamisvelvollisuus - asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu - sovellettavat toimialakohtaiset yleiset sopimusehdot (YSE, KSE, JYSE, VYSE jne.) - erimielisyyksien käsittelypaikka; yleisen alioikeuden nimi (N:n käräjäoikeus) - hankintasopimuksen sitova alkamisajankohta - maininta, että seurakunnalla on oikeus hylätä saadut tarjoukset esimerkiksi sen

9 vuoksi, että hintatarjoukset ylittävät oleellisesti talousarvioon varatut määrärahat sekä 9 Tarjouspyynnössä on mainittava valintaperuste eli tehdäänkö hankintapäätös a) kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon vai b) hinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella. Kokonaistaloudellisesti edullisimmassa vaihtoehdossa kriteereinä voivat olla esim. hinta, laatu, käyttökustannukset, ympäristöystävällisyys jne. Kriteereille on annettava painotusarvot, joiden on käytävä ilmi tarjouspyynnöstä. Yhtenä vaihtoehtona on aina hinta ja sen painoarvo on yleensä huomattava. Mitä tarkemmin määritellään hankinnan kohde, sitä pienempi määrä valintakriteerejä tarvitaan. Hankintaprosessin aikana ei valintaperusteita saa muuttaa. Tarjouspyynnössä on mainittava määräaika, johon mennessä toimittajan tulee antaa tarjous. Määräajan jälkeen jätetyt tarjoukset on hylättävä. Tarjousten tekemiseen on annettava riittävästi aikaa. Tarjousten käsittely Paras vaihtoehto tarjousten jättämiseen on suljettu kirjekuori. Tarjousten päälle merkitään vastaanottoaika ja vastaanottajan nimi. Mikäli seurakunta on poikkeuksellisesti hyväksynyt tarjousten antamisen sähköisesti, on tarjousten vastaanotto järjestettävä siten, että tarjousten sisältö ei tule kenenkään tietoon. Sähköisesti annetut tarjoukset suljetaan kirjekuoreen, johon merkitään tarjouksen saapumisaika, lähettäjän nimi, tarjouksen kohde sekä vastaanottajan nimi. Tarjoukset avataan tarjousten antamiseen varatun määräajan päätyttyä. Avaamistilaisuudessa on läsnä vähintään 2 henkilöä ja tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat läsnäolijat. Avaustilaisuudessa saadut tiedot eivät ole julkisia. Hankintalaissa on kerrottu, millä perusteilla tarjous voidaan hylätä. Hyväksytyistä tarjouksista on tehtävä vertailu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Vertailussa ei saa ottaa mukaan perusteita, joita ei ole mainittu tarjouspyynnössä. Toimittajilta ei saa enää tinkiä lisäalennuksia tai muuta vastaavaa.

10 10 Hankintalaissa on määritelty millaisin perustein tarjoukset voidaan hylätä. Näitä perusteita ovat mm: tarjous on tarjouspyynnön vastainen, tarjous on saapunut myöhässä jne. Talousrikollisuus sulkee tarjoajan kilpailusta. Tarjousten osalta kiellettyjä arviointiperusteita ovat kaikki välilliset edut, esim.: - kotimaisuus - kotikunta (eli kunnan oma yrittäjä, työllisyyden hoito, verotulot). Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekee se viranhaltija tai toimielin, jolle hankintaoikeus on määrätty seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeessa. Hankintapäätökset on kirjattava pöytäkirjaan tai päätösluetteloon siten, että niistä ilmenevät hankintaprosessin keskeiset vaiheet. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankintapäätös ja ohje oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen tekemisestä on annettava tiedoksi niille, joita asia koskee. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintapäätökseen tulee liittää kirjallinen ohje asian saattamisesta markkinaoikeuteen. Hankinta-asiakirjojen julkisuus - Tieto, keneltä tarjoukset on pyydetty on julkinen. - Tarjouspyyntö liitteineen on julkinen allekirjoituksen jälkeen. - Tarjousten avaus sitä edellytettäessä on julkinen. - Hankinta-asiakirjat ovat julkisia asianosaisille, kun päätös hankinnasta on tehty. - Hankinta-asiakirjat ovat julkisia yleisölle, kun sopimus hankinnasta on tehty. - Tarjoushinta on julkinen tieto. - Liike- ja ammattisalaisuudet on pidettävä salassa Lisäinformaatio - ajantasaiset säädökset

11 11 - hankintasäädöksistä ja niiden soveltamisesta - julkisten hankintojen neuvontayksikkö (lakiasiat) - Markkinaoikeus - julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilma

12 12 Liite 1 Kynnysarvion alittava tavarahankinta Tarjouspyyntö Diaarinumero Kynnysarvon alittava tavarahankinta Hankintayksikkö Nimi Osoite Puhelinnumero Telefax WWW-osoite Yhteyshenkilö Nimi: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero Toimitusosoite Osatarjoukset osatarjoukset otetaan huomioon Vaihtoehdot vaihtoehdot otetaan huomioon Tärkeimmät sopimusehdot Toimitusehto osatarjouksia ei oteta huomioon vaihtoehtoja ei oteta huomioon Maksuehto Takuuehdot Muut Noudatettavat yleiset sopimusehdot Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot Muut yleiset sopimusehdot: Hankittavan tuotteen yksilöinti Tuote Määrä Yksikkö Yksilöinti on liitteenä

13 13 Tekniset eritelmät Tarjouksiin liitettävät liitteet ja selvitykset kaupparekisteriote selvitys toimittajan taloudellisesta asemasta ennakkoperintärekisterin ote todistus maksetuista sosiaaliturva- ja työeläkemaksuista referenssiluettelo selvitys käytettävistä alihankkijoista Muu selvitys selvityksiä ei tarvitse liittää tarjoukseen. Hankintayksikkö pyytää erikseen tarjousvertailussa menestyneitä tarjoajia toimittamaan yllämainitut selvitykset. Tarjouksen valintaperusteet ja niiden painoarvot Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin Tarjouksista valitaan seuraavien arviointiperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin: hinta laatu toimitusaika käyttökustannukset tekniset ansiot esteettiset tai toiminnalliset ominaisuudet huoltopalvelut tekninen tuki toimitusvarmuus ympäristövaikutukset Arviointikriteerien tärkeysjärjestys on merkitty numeroin tai suhteellinen painoarvo prosentein. Tarjousten jättöaika Tarjoukset tulee jättää klo mennessä. Osoite: Sähköpostiosoite: Hankinnan tunnus: Sitovat tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa, jonka päälle on merkitty hankinnan tunnus. Tarjousten tulee olla voimassa saakka. Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia, kun sopimus asiasta on tehty.

14 14 Allekirjoitus Päivämäärä Liitteet: Nimi Virka-asema

15 15 LIITE 2 VALAEHTOINEN VAKUUTUS Tarjoaja vakuuttaa valaehtoisesti seuraavaa (kyllä = väite pitää paikkaansa; Ei = väite ei pidä paikkaansa) a. tarjoaja on sijoittautumismaassaan merkitty elinkeinorekisteriin Kyllä Ei b. tarjoaja ei konkurssissa eikä konkurssihakemusta ole vireillä; tarjoajaa ei ole asetettu yrityssaneeraukseen tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn eikä menettelyä koskevaa hakemusta ole vireillä, Kyllä Ei c. tarjoaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa maan, jossa hankintayksikkö on, lainsäädännön mukaiset sosiaaliturvamaksut, Kyllä Ei d. tarjoaja on täyttänyt velvollisuutensa maksaa maan, jossa hankintayksikkö on, lainsäädännön mukaiset verot, Kyllä Ei e. tarjoaja tai sen vastuuhenkilö eivät ole syyllistyneet 1) rikoslain 17 luvun 1 a :n mukaiseen osallistumiseen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan; 2) rikoslain 16 luvun 13 :n mukaiseen lahjuksen antamiseen, 16 luvun 14 :n mukaiseen törkeä lahjuksen antamiseen tai 30 luvun 7 :n mukaiseen lahjomiseen elinkeinotoiminnassa; 3) rikoslain 29 luvun 1 :n mukaiseen veropetokseen tai 29 luvun 2 :n mukaiseen törkeään veropetokseen, 29 luvun 5 :n mukaiseen avustuspetokseen, 29 luvun 6 :n mukaiseen törkeään avustuspetokseen, 29 luvun 7 :n mukaiseen avustuksen väärinkäyttöön; 4) rikoslain 32 luvun 6 :n mukaiseen rahanpesuun tai 32 luvun 7 :n mukaiseen törkeään rahanpesuun; taikka 5) rikoslain 47 luvun 3 a :n mukainen kiskonnantapaiseen työsyrjintään. 6) muussa valtiossa kohdissa mainittuja rikoksia vastaaviin rikoksiin. Kyllä Ei f. tarjoaja tai sen vastuuhenkilö ei ole saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaista tuomiota. Kyllä Ei, kuun päivänä 20 Tarjoajan nimi: Laillisen edustajan nimi Allekirjoitus

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012.

Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet Kaupunginhallituksen 14.5.2012 hyväksymät, voimaantulo 1.6.2012. 1. Yleiset ohjeet 1.1. Hankintaohjeiden soveltaminen Sen lisäksi, mitä julkisista hankinnoista

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 26.1.2015 klo 18:00 19:30 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOKKOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 23.01.2012. Voimassa 01.02.2012 alkaen. Johdanto Laki julkisista hankinnoista (2007/348), jäljempänä hankintalaki, on tullut voimaan 1.6.2007.

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE

VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä pp.kk.vvvv Päivitetty pp.kk.vvvv 1 VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE Sisällysluettelo HANKINTOJEN SUORITTAMINEN VETELIN KUNTAKONSERNISSA...

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN

HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJEET 1 Kunnanhallitus hyväksynyt 15.6.2010 (230 ) 1. HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN 2. TOIMINTAOHJE 2.1. Yleistä 2.2. Hankintaohjeen tavoite 2.3. Hankintojen ohjaus ja organisointi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksessa 102 / 16.12.2008 Voimaantulo 16.12.2008 SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 Määritelmiä ja käsitteitä...

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 1 (12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymä Voimaantulo 1.4.2014 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Hankintaorganisaatio 3 Hankintavaltuudet 2 HANKINTAPERIAATTEET

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 510/2015 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma ============================================================================== PIETARSAAREN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet

Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet Tammelan kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 3.9.2007 Voimaantuloajankohta 11.9.2007 2 TAMMELAN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 7

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET

HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET 1 HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksessa 2.6.2008 2 1 Yleiset määräykset Kunnan tavaroiden ja palvelujen ostaminen, vuokraaminen tai siihen rinnastettava toiminta sekä urakalla

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008. Hankintaohjeet

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008. Hankintaohjeet HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.12.2008 Hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä...3 1. Yleistä...7 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen...7 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...7 1.3

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty 4.4.2008 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet... 5 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu... 6 3 Hankintojen

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot