Kuntien tietohallinto Suomen Kuntaliitto Elisa Grekula Pekka Kopra tarkistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien tietohallinto 2005 2006. Suomen Kuntaliitto Elisa Grekula Pekka Kopra 16.4.2007 tarkistettu 7.9.2007"

Transkriptio

1 1 Kuntien tietohallinto Suomen Kuntaliitto Elisa Grekula Pekka Kopra tarkistettu

2 2 sisällys 1 JOHDANTO KARTOITUS KARTOITUKSEN TOTEUTUS IT -STRATEGIAT JA MERKITTÄVÄT HANKKEET STRATEGIAT MERKITTÄVÄT KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET JA YHTEISTYÖSUUNNITELMAT Kunnan palveluiden järjestäminen ja niiden sähköistäminen Tietojärjestelmien infrastruktuuri ja ylläpito IT -YHTEISTYÖ JA TIETOHALLINNON ORGANISOINTI PALVELUTUOTANTO PALVELUPROSESSIEN KUVAUKSET SÄHKÖISET PALVELUT KUNTIEN HALLINNON AUTOMAATIO IT TOIMINNAN MENOT IT-MENOT IT-menojen kustannuskehitys Paljonko menot muuttuvat? IT-menokehitys kuntakoon mukaan Kustannusten jakautuminen eri menoryhmiin Kuntien IT-menot yhteensä HENKILÖSTÖ MUUT TIEDOT TYÖASEMAT, TYÖASEMAVERKON PALVELIMET JA SOVELLUSPALVELIMET AVOIMEN LÄHDEKOODIN KÄYTTÖ SÄHKÖINEN TUNNISTUS, ALLEKIRJOITUS JA MAKSAMINEN MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN: LÄHIVUOSIEN HAASTEET? VALMIUKSIEN, JÄRJESTELMIEN, PALVELUIDEN JA INFRASTRUKTUURIN KEHITTÄMINEN DOKUMENTTIEN- JA ASIANHALLINTA, ARKISTOINTI, TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO, TOIMINNANOHJAUS TIETOJÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI JA YLLÄPITO KUNTALIITOKSET, YHTEISTYÖ, OSAAMINEN SEKÄ MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA RESURSSIT STRATEGIAT JA SUUNNITTELU...26

3 3 1 Johdanto Kuntaliitto ja sen edeltäjät ovat tehneet kuntien tietotekniikkakartoitusta vuodesta 1983 lähtien. Viimeisten vuosien aikana selvityksen tekeminen on muuttunut yhä vaikeammaksi johtuen lähinnä kuntien tietotekniikan tuotannon organisoinnissa käynnissä olevista suurista muutoksista. Niistä merkittävin on kuntien yhteisten palvelukeskusten nopea lisääntyminen. Ostopalvelut ovatkin suurin yksittäinen menoerä IT-budjeteissa. Suurten muutosten vuoksi tässä kartoituksessa on jouduttu jättämään pois eräitä volyymilukuja. Tulevaisuudessa koko selvityksen tekotapaa joudutaankin arvioimaan uudestaan. Vuosituhannen alkuvuodet ovat muutenkin indikoineet julkisen sektorin organisoinnin ja palvelutuotannon murrosta. Tätä muutosta ennakoi erityisesti kuntarakenneuudistus, johon liittyviä toimenpiteitä on käynnistetty jo vuosien aikana. Kuntakokoa kasvattamalla sekä erilaisilla kuntien yhteistyömuodoilla pyritään tehostamaan ja turvaamaan kuntien palvelutuotantoa. Henkilöstön määrä väheni ensimmäistä kertaa vuonna 2005 ja pysyi viime vuonna ennallaan. Enimmillään kunnilla oli omaa IT-väkeä noin 3200 henkeä vuonna Nyt oma henkilöstömäärä on noin Kunnat käyttivät vuonna 2005 tietotekniikaan noin 450 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat kahdessa vuodessa 20 prosenttia. Viime vuonna menojen arvellaan kasvaneen vain prosentin verran. Luvuissa eivät ole mukana kuntayhtymät. Kartoituksen perusteella kuntien IT-organisaatioiden strateginen valmius on korkea. Useampi kuin kolme neljästä kunnasta on äskettäin tehnyt keskeiset tietohallinnon strategiat tai suunnittelee strategiatyön käynnistämistä. Selvityksen mukaan tietohallinnon lähiajan haasteita ovat osin kuntarakenteen muutoksiin liittyvät tietojärjestelmäintegraatiot, tietojärjestelmäarkkitehtuurit, verkkopalvelujen kehittäminen ja hallinnon automatisointi. Toiminnan tehostamiseen tähdätään monessa kunnassa toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotolla. Myös tietoverkoissa on edelleen haasteita. Kunnat rakentavat edelleen aktiivisesti verkkopalveluja. Palveluja on lisätty internetin ohella muille kanaville ja erityisesti mobiiliaitteille. Puhelinjärjestelmiä ja palveluita uusitaan useissa kunnissa. Tietohallinnon merkitys kuntien palvelutuotannolle ja kuntarakenneuudistukselle on keskeinen. Lähivuosina odotetaan IT-toiminnan roolin kasvavan myös kunnan keskushallinnon strategisessa suunnittelussa. Kunnat pyrkivät yhdessä muun julkishallinnon kanssa yhteisiin tietohallinnon linjauksiin, järjestelmä- ja palveluyhteistyöhön sekä yhteistyöhön muun muassa hankintojen kilpailuttamisessa ja yhteispalvelussa. Tähän velvoittaa myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaki.

4 4 2 Kartoitus Kuntaliitto on kartoittanut kuntien ja kuntayhtymien tietohallintoa ja tietotekniikkaa joka toinen vuosi. Kartoituksissa on selvitetty it-toiminnan kokonaisvolyymiä (kustannukset ja kustannusten jakaumat pääkohdin, henkilöstö, palvelut). Tapauskohtaisesti on selvitetty ajankohtaisia aiheita, kuten käyttöjärjestelmiä, tietoverkkoja tai sähköisiä palveluja. Edellinen kartoitus tehtiin vuonna Vuosien tiedot koskevan poikkeuksellisesti vain kuntia, kuntayhtymät on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Vuoden 2003 kartoituksen yhteydessä koottiin laajasti kuntien tietotekniikkaa koskevaa tietoa myös muista ajankohtaisista lähteistä ja siten muodostettiin pelkkää kartoitusta laajempi kuva ittoiminnan tilasta ja tulevaisuuden haasteista. Tässä vuosien raportissa ei ole referoitu muita lähdeaineistoja kuin syksyllä 2006 tehdyn kyselyn tuloksia. 2.1 Kartoituksen toteutus Otantaan poimittiin runsaat 100 Suomen kuntaa. Otokseen sisältyvät kaikki maan suurimmat kaupungit (yli asukasta) ja kaikki Tietotekniikkavastaavat ry:n jäsenkunnat. Loput kunnat valittiin satunnaispoimintana. Kartoitus tehtiin verkkolomakkeella syksyllä Vastaajat täyttivät kyselylomakkeen saatuaan lomakkeen web-osoitteen sähköpostilla. Käytetty ohjelma rajoitti kysymysten luonnetta, erityisesti kaikki systemaattiset taulukkomuotoiset vastaukset jouduttiin jättämään pois kartoituksesta. Lisäksi kyselyn vastausprosenttia pyrittiin saamaan mahdollisimman korkeaksi välttämällä monimutkaisia ja paljon työtä vaativia kysymyksiä. Vuoden 2005 tiedot ovat lopullisia, vuoden 2006 tiedot sisältävät kyselyn ajankohdan vuoksi myös arvioita. Vastauksia saatiin 51 kappaletta, mukaan lukien kaikki suuret kaupungit. Vastaukset eivät ole täysin yhteismitallisia muun muassa siksi, että toiminta on organisoitu kunnittain vaihtelevasti. Toiminnan rajauksissa on myös eroja. Eräissä tapauksissa tietohallinnon piiriin on laskettu esimerkiksi koulujen tietotekniikkakustannukset, kun toisissa ne on jätetty laskelmien ulkopuolelle. Aina ei ole voitu edes selvittää hallinnonalojen IT-kuluja, koska näitä ei ole välttämättä koottu yhteisen ITotsikon alle. 1 Kartoitusten tulokset ovat Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikön sivuilla osoitteessa

5 5 Kuva 1: Otoksessa mukaa olleet kunnat Vastanneiden kuntien väestö on runsaat 2, 4 miljoonaa eli noin 46 % maan väestöstä. Seuraavassa taulukossa kuvataan kyselyyn vastanneiden kuntien perustiedot kuntakoon mukaan ryhmiteltynä. Kuntakoko Kuntia yhteensä Asukkaita yhteensä Kyselyssä kuntaa Asukkaita kyselyssä % Luokasta % Väestöstä ,15 3, ,90 6, ,53 9, ,20 10, ,27 27, ,54 61, ,00 100,00 Koko maa ,83 46,12 Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet kunnat koon mukaan ryhmiteltyinä. Kuvassa 2 on esitetty kyselyyn vastanneiden kuntien määrä suhteessa kaikkiin kuntiin kuntakoon mukaan. Koska tiedot saatiin kaikilta yli asukkaan kaupungeilta, saatiin kyselyn väestöpohja suureksi pienestä kuntamäärästä huolimatta.. Vastanneiden kuntien kokojakauma ei vastaa koko maan jakaumaa. Pienet kunnat ovat selvästi aliedustettuin. Kun toisaalta suurimmat kunnat ovat kattavasti mukana vastauksissa, on koko maata koskevilla arvioilla melko luotettava pohja.

6 6 Kartoituksen kunnat Kuntien lukumäärä kaikki kunnat kartoituksessa Alle Yli Kuntakoko/asukasta Kuva 2. Kartoitukseen vastanneiden kuntien lukumäärä suhteessa kaikkiin saman kokoluokan kuntiin nähden.

7 7 3 IT -strategiat ja merkittävät hankkeet 3.1 Strategiat Kunnissa on laadittu laajasti tietotekniikkaan liittyviä strategioita (kuva 3). Jopa 81 prosenttia vastaajakunnista oli laatinut tietotekniikkastrategioita ja loputkin vastaajista olivat suunnittelemassa strategian tekemistä vielä vuoden 2006 tai 2007 aikana 2. Kehitys on ollut ennakoitua: vuonna 2003 tietohallintostrategia oli valmiina vajaassa puolessa kunnista ja vuoteen 2005 mennessä luvun ennakoitiiin nousevan noin 75:een. Tietotekniikkastrategia: tehdään % Tietotekniikkastrategia: tehdään % Tietotekniikkastrategia kunnissa Tietotek niikkastrategia: on tehty 81 % Kuntien verkkopalvelustrategiat Verkkopalvelustrategia: tehdään 2007, 45 % Verkkopalvelu strategia: on tehty 43 % Verkkopalvelustrategia: tehdään % Kuntien tietoturvastrategiat Tietoturvastrategia:teh dään % Tieto-turvastrategia:on tehty 67 % Tietoturvastrategia: tehdään % Kuva 3. Kuntien IT-strategiat Kunnat suhtautuvat vakavasti myös tietoturvaan. Tästä kertoo kuntien tietoturvastrategioiden määrä: 67 prosentissa vastaajakunnista tietoturvastrategia oli jo laadittu, ja loput vastaajista kertoivat sellaisen olevan suunnitteilla lähitulevaisuudessa. 2 Kysymyksenasettelusta saattaa johtua lievä virhe vastausprosenttiin, koska ei tehty eikä tehdä vastaus voitiin antaa vain jättämällä kysymys kokonaan väliin.

8 8 Kunnissa on lisäksi meneillään tai vireillä muun muassa tietoturvaan, paikkatietoon ja puhelinjärjestelmiin liittyviä strategioita ja toimenpideohjelmia. 3.2 Merkittävät käynnissä olevat hankkeet ja yhteistyösuunnitelmat Kuntaliitosten, kuntien tai seutujen vapaaehtoisen yhteistyön myötä kunnissa on meneillään lukuisia hankkeita. Seudullisia yhteistyöhankkeita oli 2006 meneillään palveluiden sähköistämiseen ja sähköiseen asiointiin, toiminnanohjausjärjestelmien kehittämiseen sekä kuntien tietojärjestelmien yhteensovittamiseen ja uusimiseen liittyen. Myös langattomia yhteyksiä, puheviestintäkeskuksia ja seutuverkkoja kehitettiin yhteistyönä. It- ja tietohallintopalveluiden siirtoa yhteisille palvelukeskuskuksille ja yhtiöille on jatkettu. 3. Tietoliikenne- ja tekniikkainfrastruktuuriin liittyvän yhteistyön lisäksi vastauksista näkyi, että kunnat tekevät enenevissä määrin yhteistyötä myös tietohallintoon, yhteiseen tieto-, talous- ja henkilöstöhallintaan liittyen. Vastausten perusteella näyttää myös, että kunnat eivät tee vain yhtä kehittämisprojektia kerrallaan, vaan niissä on meneillään useita eri asioihin liittyviä kehittämishankkeita samanaikaisesti. Suuntaus kuntien tiivimpään yhteistyöhön näkyi myös meneillään olevissa seutuhankkeissa, joissa pyrittiin yhteisten seudullisten palvelimien ja sovellusten käyttöönottoon, ylikunnallisten portaalien ja seutuverkkojen rakentamiseen ja ylipäätään seudulliseen integraatioon ja yhteistyön kehittämiseen. Mahdolliset kuntaliitokset ovat vaikuttaneet välillisesti muiden hankkeiden toteuttamiseen kehitystyö on joissakin tapauksessa pantu jäihin odottamaan kuntarakennetta koskevia ratkaisuja. Pelkästään kuntaliitoksiin ei tulevaisuuden suunnitelmia rakennettu, vaan ithallinnossa selvitettiin myös vaihtoehtoisia yhteistyömuotoja. Kehittämishankkeet voidaan ryhmitellä 1) kunnan sisäisen työn organisointiin ja tehostamiseen, 2) infrastuktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon sekä 3) kuntalaisten palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Paitsi että tehokkuuteen on pyritty kuntien yhteistyöllä, on kunnissa tehostettu myös omaa toimintaa, jotta palvelut kyetään hoitamaan myös tulevaisuuden työvoimapulan aikana. Tällaiset kuntien oman toiminnan tehostamiseen ja uudelleenjärjestämiseen liittyvät järjestelmähankkeet koskivat talous- ja henkilöstöhallintoa, toiminnanohjausta, laskenta- ja kirjanpitojärjestelmien uudistamista, raportointipalveluiden kehittämistä, palkkajärjestelmiä, vuosisuunnittelua ja tuotannonohjausta ja tietojen keräämistä osana erp/hp-integraatiota. Toimialakohtaisia tietojärjestelmähankkeitta on käynnissä tai suunnitteilla mm. sosiaalitoimessa, terveydenhuollossa ja rakennusvalvonnassa. Sosiaalitoimessa oli esimerkiksi meneillään mobiiliteknologiahankkeita kotihoidon kehittämiseksi. Dokumenttien hallinta ja yleensä asiain- ja asiakirjahallinnon sekä arkistointijärjestelmien kehittäminen sekä siirtyminen sähköiseen asiakirjahallintoon on ajankohtainen työ monessa kunnassa. 3 Toiminnan uudelleenorganisoinnista on esimerkkinä Kuusamo, Posio ja Taivalkoski, jotka perustetivat vuonna 2005 oma TykPake- yksikkö tuottamaan it palveluita.

9 Kunnan palveluiden järjestäminen ja niiden sähköistäminen Käynnissä on menossa paljon kuntalaisten sähköisten palveluiden ja sisäisen hallinnon palveluiden kehityshankkeita. Virkailijan sähköinen työpöytä ja viranomaisten järjestelmien (osittainen) avaaaminen myös kuntalaisille ovat esimerkkejä tällaisista hankkeista. Järjestelmien helppokäyttöisyyteen liittyvä sähköisen identiteetin hallintaan on esimerkkinä käynnistymässä olevasta kehitystyöstä. Kuntalaisten arkipäivää läheisesti koskettavista hankkeista esimerkeiksi käyvät joukkoliikenteen rahastusjärjestelmän uudistustaminen paremmin asiakkaiden itsepalvelua tukevaksi ja ne julkaisujärjestelmä-, kansalaisportaali-, ja verkkohankkeet sekä internetsivujen, intra- ja extranettien kehittämistoimenpiteet, joilla parannetaan tiedottamista kuntalaisille ja tehdään kunnan toiminnasta entistä avoimemmaksi Tietojärjestelmien infrastruktuuri ja ylläpito Kuntien sähköisten palveluiden ja järjestelmien kehittäminen edellyttää jatkuvaa infrastruktuurin, perusjärjestelmien ja toimintojen ylläpitoa ja kehittämistä. Useat kuntien kehittämishankkeista liittyivät tämän vuoksi juuri infrastruktuuriin tai perusjärjestelmiin. Kehittämistoimenpiteitä kohdistuivatt esimerkiksi tietoturvaan, tietojärjestelmäarkkitehtuuriin, sähköpostijärjestelmiin, palvelinrakenteisiin, (langattomiin) tietoliikenneverkkoihin sekä levyjärjestelmien ja käyttöjärjestelmien uusimiseen. Vastauksissa näkyi myös kilpailuttaminen, johon liittyviä kehittämishankkeita oli ainakin tietoliikennejärjestelmien hankinnassa ja perustietotekniikkassa. Oman toiminnan tehostamiseksi kehitettiin palvelinrakennetta, sähköisen identiteetin hallintaa, tietohallintoa ja dokumenttien hallintaa, käyttäjätunnusten hallintaa, palvelinympäristöjä sekä langattoman verkon käyttöönottoa. Myös alustoja, palveluita, varausjärjestelmiä sekä toiminnan- ja taloudenohjauksen ja sähköisen asioinnin perusratkaisuja kehitettiin. Prosessikuvauksia on laadittu esimerkiksi tietoliikenteen vikailmoituksiin, alueverkon tietoliikenteeseen, tietoturvaan, sovellusten ja ohjelmistojen tukeen ja ylläpitoon, palvelimien ja verkon hallintaan, käyttöpalveluihin, järjestelmien hankintaan- ja käyttöönottoon, tietoliikenteen vikailmoituksiin ja järjestelmien ja arkkitehtuurien suunnitteluun liittyen. Myös Helpdesk palveluihin liittyviä prosessikuvauksia oli tehty useammassakin kunnassa.

10 10 4 IT -yhteistyö ja tietohallinnon organisointi Tietohallinnon organisointi ja palvelutuotanto on järjestetty kunnissa hyvin usealla eri tavalla (kuva 4). Toiminnan kuntakohtaisen organisoinnin lisäksi on tehty kuntarajat ylittävää yhteistyötä joko isäntäkuntamallia soveltaen tai kuntayhtymäpohjalta. Palvelutuotannossa on oman tuotannon lisäksi käytetty mm. kuntayhtymiä, kunnallisia liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä sekä muita yrityksiä. Yhteistyölle ja ulkoistuksille on pitkät perinteet ja toiminnan uudelleen organisointi jatkuu edelleen. Tästä on hyvänä mutta ei ainoana esimerkkinä Kainuun maakuntakokeilu, jossa pääosa myös tietotekniikan palveluista tuotetaan maakunnan puitteissa. IT-toiminnan rakenteiden käynnissä oleva muutos on niin merkittävää, että tietohallinnon kuntakohtainen seuranta on vaikeaa eikä anna kuntien ja kuntayhtymien muodostamasta kokonaisuudesta aivan oikeata kuvaa. Kuva 4. Kuntien palvelutuotannon järjestämisvastuu ja palvelutuotannon organisointi. Yhteistyön sisältö vaihtelee laajuudeltaan (kuva 5). Useimmiten yhteistyötä on verkkopalvelujen kehittämisessä ja laitehankinnoissa, vähiten kansalaisille ja yrityksille tarkoitettujen laajakaistapalvelujen tuottamisessa.

11 11 % Kuntien yhteistyö % (51 vastaajaa) Tietotekniikan hankinta Verkkopalvelujen kehittäminen Verkkopalvelujen tuotanto Yhteinen tietoliikenneverkko Kansalaisten ja yritysten laajakaista Kuva 5. Kuntien tietotekniikkayhteistyö. Ulkopuolise na työnä 13 % Tietotekniikan ylläpito on järjestetty kunnissa: Muu tapa 14 % Pääosin oman henkilöstön voimin 59 % Pääosin kuntien yhteistyönä 14 % Kuva 6. Kuntien tietotekniikan ylläpito. Monista yhteistyökohteista poiketen tietotekniikan ylläpito on järjestetty kunnissa useimmiten oman henkilöstön voimin, kuten kuva 6 osoittaa. Vain 14 prosenttia kunnista ilmoitti toteuttavansa tietotekniikan ylläpidon pääosin kuntien yhteistyönä. Suunnilleen saman verran tietotekniikan ylläpidosta on järjestetty ulkopuolisena työnä tai muulla tavoin. Ryhmään muut on sijoitettu mm. kuntien omistamia tietotekniikkayhtiöitä, joten väljästi tulkiten kuntien välinen yhteistyö on myös tietotekniikan ylläpidossa merkittävä tekijä.

12 12 5 Palvelutuotanto 5.1 Palveluprosessien kuvaukset Vastanneet kunnat olivat viittä lukuunottamatta tehneet palveluprosessien kuvauksia. Laajimmillaan palveluprosessien kuvauksia oli tehty periaatteessa kaikissa hallintokunnissa, ongelmaksi oli muodostunut kuvaustapojen epäyhtenäisyys ja toimintolähtöisyys. Epäyhtenäisyys vaikeutti eri hallinnonalat ylittävien toimintamallien luomista ja mallien edellyttämien muutosten hahmottamista. Prosessikuvauksia on tehty sekä kuntalaisille että sisäisille asiakkaille tarkoitetuista palveluista. Esimerkkejä kuvauksista ovat: kaavoitus, rakennusvalvonta, huoneistojen vuokraus, vesihuollon laskutuskäytännöt, vesihuoltolaitokseen liittymät, elatusturva, kotihoito, päivähoito, toimeentulotuki ja vuodeosastojen prosessit Sähköiset palvelut Sähköisiä palveluja selvitettin nimeämällä 20 yksittäista palvelua ja avoimella kohdalla muu Kuva 7. seuraavalla sivulla havainnollistaa sähköisten palvelujen tilannetta. Parhaiten sähköisenä tarjotaan kirjaston palveluita, jonka jälkeen tuleva verkossa täytettävät ja sähköisenä lähetettävät lomakkeet. Vesi- ja sähkömittarin lukeamat voidaan ilmoittaa sähköisesti yli 70 prosentissa kunnista ja kansalaisopistojen kursseillekin voi ilmotitautua sähköisesti yli 60 prosentissa kunnissa. Yli 50 prosenttia kunnista tarjoaa mahdollisuuden hakea Tilaa tai paikkaa tai päivähoitopaikkaa sähköisesti. Heikoiten kunnat tarjoavat mahdollisuuksia maksaa kunnan maksuja luottokortilla, eikä kunnissa ole juurikaan tarjolla sähköisiä palveluita digitaalisen television välityksellä. 4 Oulun seudulla on tehty mallinnukset 29 eri alueelta: Elintarvikehuoneiston tarkastaminen, elintarvike- ja ympäristölaboratorion näytteiden analysointi, elintarvikevalvonta, ensisaapumispaikan ilmoittautumisvelvollisuus, ensisaapumispaikan tarkastus, erityispäivähoidon hakeminen, hallintopakon käyttö, hygienialain mukaisen laitoksen tarkastaminen, ilmanlaadun seuranta, jätehuollon valvonta, kirjaamisprosessi, koetoimintailmoituksen käsittely, kotihoidon hakeminen, lautakuntakäsittely, omaishoidontuen hakeminen, omavalvonnan toimivuuden tarkastaminen, pakkausmerkintöjen valvonta, perehdyttäminen (ympäristövirasto), ravitsemus- ja majoitusliikehuoneiston tarkastaminen, roskaamiskiellon valvonta, ruokamyrkytys, suuri yleisötapahtuma, terveyskeskuksen ajanvaraus, TSL 13 :n mukainen ilmoitusmenettely, TSL 14 ilmoitus eräissä tapauksissa, TSL 18 Vesilaitosilmoitus, TSL 38 Ruokamyrkytysilmoitus, tupakkalain valvonta Ympäristölupa (nykytila), ympäristölupa (tavoitetila). Vastaavasti Oulun kaupungissa on tehty kuvaukset 13 osa-alueelta: Aloiteprosessi, hankintaprosessi, toimielimen päätös, muutoksenhaku, perehdyttäminen, rekrytointi (päivitys), sopimusohjaukseen siirtyminen, talousarvio, työsopimuksen ja virkamääräyksen laatiminen, vakanssin perustaminen, viranhaltijapäätöksen tekeminen, manuaalisen aineiston arkistointi, tilavuorojen hakeminen (liikuntavirasto).

13 13 Kuntien sähköiset palvelut % Kirjaston aineiston varaaminen verkossa Kirjaston kokoelmien selaaminen verkossa Verkossa täytettävät ja sähköisinä lähetettävät lomakkeet Vesi- tai sähkömittarin lukeman ilmoittaminen verkossa Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille Tilan tai paikan hakeminen Päivähoitopaikan hakeminen Sähköisen kirjan lainaaminen kirjastosta Maksun maksaminen kunnalle verkkopankissa Oman asian vireillepano ja käsittelyn seuranta Vuokra-asunnon hakeminen Palveluita matkapuhelimella Tontin varaaminen Kunnan hankintojen tarjouspyyntö Rakennusluvan hakeminen Lääkäriajan varaaminen Asiantuntijan kanssa konsultointi Toimeentulotuen hakeminen Muu Maksun maksaminen kunnalle luottokortilla Palveluita digitaalisen television välityksellä On tehty Tehdään Kuva 7. Kuntien tarjoamat sähköiset palvelut prosentteina. Jos kuntien vastauksia tarkastellaan tarkemmin, näyttää siltä että sähköisiä palveluita kuitenkin kehitetään tasaisesti, vaikka mitään buumia ei voikaan sanoa olevan meneillään. Mikään palvelukokonaisuus ei jäänyt mainitsematta, kun kysyttiin onko sitä aikomus tulevaisuudessa toteuttaa sähköisenä. Alla oleva kuva X kuvaa tätä asiaa. Palkin tumma alaosa kuvaa tilannetta kyselyn toteuttamishetkellä ja vaalea yläsosa kuntien suunnitelmia toteuttaa kyseinen palvelu vuosien aikana. Jos kunnilta olisi kysytty pidemmälle tulevaisuuteen, vaalet palkit olisivat todennäköisesti vain kasvaneet. Nyt tilanne lienee kuitenkin hyvin totuudenmukainen, sillä tulevaisuus jota kartotettiin oli kuitenkin hyvin lähellä ja suunnitelmat lienevät myös hyvin totuudenmukaisia.

14 Lomakkeet Kirjasto Aikuiskoulutus Tilavaraus Tonttivaraus Päivähoito Vuokra-asunto Mittarilukema Tarjous Kuva 8. Kuntien sähköiset palvelut ja suunnitelmat niiden lisäämiseksi. 5.3 Kuntien hallinnon automaatio Hallinnon alan prosessikuvauksia oli tehty laajalti. Prosessikuvauksia oli tehty monissa kunnissa ainakin talous- ja henkilöstöhallintoon liittyen Monissa kunnissa prosessikuvaukset liittyivät ERP-hankkeisiin. Prosessikuvauksia oli tehty myös koulujen oppilashallintoon, hallinnon vuosisuunnitteluun, palkanlaskentaan, luottamushenkilöiden palkkioiden maksuun, tietohallintoon, projektien ja hankkeiden hallintaan, sairauslomien käsittelyyn ja sijaisten palkkaukseen, ostolaskujen käsittelyyn, taloussuunnitteluun, kirjanpitoon sekä vuosilomiin liittyen. Toimialakohtaisesti rajattuja palveluprosessien kuvauksia on tehty esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa sekä yhdyskuntatoimessa. Moni myös mainitsi, että vaikka monia hallintoon liittyviä prosessikuvauksia oli jo tehty, useita prosesseja on edelleen myös määrittelemättä. Hallinnon automatisointi on pääpiirtein edennyt vuoden 2003 kartoituksessa ennakoidulla tavalla. Asianhallinta sekä talous- ja henkilöstöhallinto on nopeasti siirtynyt sähköiseksi ja työtä tehdään myös luottamushenkilöille tarkoitettujen palvelujen digitalisoimiseksi (sähkköiset esityslistat, intranetit ja luottamushenkilöiden työasemat). Kartoituksen aikaan oli kunnissa käynnissä toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoja, mutta näiden vaikutus ei vielä näy laajasti vastauksissa. Hallinnon rutiinien automatisointi jatkuu myös lähivuosina voimakkaana, ei vähiten kuntarakenneuudistuksen vaikutuksesta.

15 15 Hallinnon automaatio automaatiokohteet sähköinen asianhallinta integroidut hakemukset sähköinen laskutus sähköinen laskunkäsittely henkilöstöhallinnon palvelut sähköiset esityslistat luottamushenkilöiden intranet luottamushenkilöiden työas em at vastanneiden lukumäärä on tehty Kuva 9: kuntien hallinnon sähköistäminen

16 16 6 IT toiminnan menot 6.1 IT-menot Kustannusten osalta kaikilta kunnilta ei saatu täydellisiä tietoja. Kuntien antamissa menotietoihin sisältyy myös arviolukuja. Lisäksi kunnissa menot jakautuvat ja usein kirjataankin eri tavoin. Joidenkin tietoihin sisältyi esimerkiksi palkkakustannukset ja opetustoimen kustannukset, kun toisten kuntien lukuihin näitä tietoja ei sisältynyt. Kustannustiedot ovat siis suuntaa-antavia. Kustannuksiin vaikuttaa myös aiemmin esitelty kuntien moninainen yhteistyöpaletti. Kunnat järjestävät tietotekniikan ja tietotekniset palvelut, tuen ja hankinnat hyvin eri tavoin. Jotkut kunnat hoitavat kaiken itse, kun toisaalla tehdään yhteistyötä naapurikuntien kanssa tai esimerkiksi kuntayhtymien kautta, jolloin it-kustannukset jakautuvat ja kirjautuvat kirjanpitoon hyvin eri tavoin, vaikka lopputulos olisikin samanlainen. Myös kuntien tarjoamat sähköiset palvelut jne. vaihtelevat merkittävästi. Kuntayhtymiä ei tässä kyselyssä huomioitu. Kuva 10 esittää kuntien IT-menojen kehitystä kuntakoon mukaan tarkasteltuna vuosien välillä. Kunnat on jaettu seitsemään eri luokkaan. Jokaisen värin kohdalla oleva numero kertoo, montako kuntaa tieto koskee. Yhtä luokkaa kohden on neljästä kahteentoista kuntaa. IT-menojen kasvu näyttää painottuvan pieniin kuntiin ja toisaalta suuriin kaupunkeihin, kun keskikokoiset kunnat ja pienet kaupungit vaikuttavat osittain jopa pienentävän IT-menojaan. 15 kunnassa menot ovat pysyneet ennallaan. Kuvaa täytyy kuitenkin tulkita hyvin viitteellisesti, koska ensinnäkin vertailu on tehty peräkkäisiltä vuosilta ja vain kahden vuoden lukuja katsoen. Pitemmällä aikavälillä Kuntien IT-menojen kehitys kuntakoon mukaan Kasvaa Ennallaan Laskee Ei tietoja 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kuntakoko Kuva 10: IT-menojen kehitys kuntakoon mukaan

17 IT-menojen kustannuskehitys Katsottaessa kuntien IT-menojen kehitystä vuodesta 2005 vuoteen 2006, menokehitys on erittäin maltillista. IT-budjetti per asukas on kasvanut 24 kunnassa (47 % otoksesta) ja pienenee 12 kunnassa (24 % otoksesta). Budjetti pysyy ennallaan 13 kunnassa, eli neljäsosassa vastaajista. Kahden kunnan osalta tiedot ovat vajavaiset. Voimakkainta IT-menojen kasvu on ollut pienissä asukkaan kaupungeissa. Tässä ryhmässä vain yhdellä kaupungilla menot ovat laskeneet, kaikilla muilla on tapahtunut kasvua. Muutamassa kunnassa budjetti kasvaa todella vähän, jolloin absoluuttisesti katsottuna IT-menot kasvavat, mutta henkilöihin suhteutettuna pysyvät ennallaan. Menojen kehitys näyttää hieman erilaiselta suhteutettuna väestömäärään kuin suhteutettuna kuntien määrään. IT-budjetin kasvu koskee 46 prosenttia väestöstä ja pieneneminen 9 prosenttia väestöstä. Ennallaan budjetti pysyy 44 prosentin väestön osalta Paljonko menot muuttuvat? Kunnat joissa IT-budjetti kasvaa, kasvua vuoden 2005 budjetista vuoden 2006 budjettiin tapahtuu keskimäärin 16 prosenttia. Täsmälleen saman verran 16 prosenttia on keskimäärin budjettiaan pienentävien kuntien tekemät pienennykset IT-menoihinsa. Kasvubudjetin kuntien väestömäärä vastaa noin 46 prosenttia otoksen väestömäärästä ja pienenevien budjettikuntien noin 9 prosenttia otoksen väestöstä. Budjetin ennallaan säilyttävien kuntien väestömäärä on lähes yhtä suuri, kuin kasvusuunnalla olevien kuntien. Toisin sanoen, vaikka kuntakohtaisesti tarkasteltuna neljäsosa kunnista pienentää IT-budjettiaan, todellisuudessa väestömäärään suhteutettuna tämä koskee vain 9 prosenttia väestöstä. Kunnat joissa IT-menot vähenevät, ovat siis väestömäärältään verrattain pieniä kuntia. Valtaosa suomalaisista asuu kunnissa, joissa IT-menot joko kasvoivat tai pysyivät ennallaan vuosina IT-menokehitys kuntakoon mukaan Kuntakoko ja keskimääräinen it-kustannus asukasta kohti korreloivat kohtalaisesti. Kysymys ei ole tietotekniikan toteutuksen tehokkuudesta, vaan pääosin siitä, että tuotettavat palvelut ovat erilaisia pienissä ja isoissa kunnissa ja osittain siitä, että pienet kunnat tekevät toisten kuntien kanssa yhteistyötö. Kuntakoko luokittain Kuntien IT-menot it-kulut % Kuntien IT-menot e/vuosi/keskiarvo e/asukas keskiarvo Kuntia toimintakuluista , , , , , , ,16 Taulu 2: Kuntien it-menot vuosina 2005 ja 2006 kuntakoon mukaan.

18 18 Kuntien IT-menot keskimäärin Kunnan koko Kuva 11: Kuntien IT menot keskimäärin Kuvassa 11 ovat vastaajakuntien IT-menot vuosina 2005 ja 2006 väestöluokittain ryhmiteltynä. Vasemman puoleisessa palkissa ovat vuoden 2005 ja oikeanpuoleisessa vuoden 2006 menot. Kuva osoittaa, että menokehitys on hyvin maltillista. Suurimpien kaupunkien osalta budjetit jopa hieman pienenevät. Kuva 12: Asukaskohtaiset IT -menot kuntakoon mukaan vuonna Helsinki on poissa kuviosta kaavion skaalauksen vuoksi.

19 Kuntien IT-menot keskimäärin e/asukas e/asukas/vuosi Kunnan koko/asukasta Kuva 13: Kuntien IT menot asukasta kohti Kuva 13 osoittaa menokehityksen per asukas laskettuina. Nuolet osoittavat ryhmät, joissa menokehitys on kasvava ja laskeva. Seitsemästä kuntaluokasta viidessä menokehitys on kasvava, kun kahdessa se on laskeva. Suuria muutoksia edellisen vuoden budjettiin ei ole missään luokassa. Kuva osoittaa, että suurten kuntien ja kaupunkien IT-menot ovat suuria myös asukaslukuun suhteutettuna. Menojen kasvu ei ole kovin rajua ja kahdessa ryhmässä se on jopa laskenut. Lähtötiedoissa halvimmillaan kunnan IT-menot per asukas ovat eräässä alle 2000 asukkaan kunnassa, 7 euroa/asukas (2005) ja 9 euroa/asukas (2006). Kalleimmillaan IT-meno per asukas olivat tämän aineiston mukaan eräässä yli asukkaan kaupungissa, 147 euroa/asukas (2005 ja 2006) Kustannusten jakautuminen eri menoryhmiin IT-kustannusten jakaumaa selvitettiin soveltaen valtion it-kartoituksessa käytettyä menoryhmittelyä. Yksityiskohtaisia summia olisi ollut vaikea saada luotettavasti ja kohtuullisin työmäärin selvitettyä, minkä vuoksi pitäydyttiin suuntaa-antaviin prosenttiosuuksiin kokonaiskustannuksista. Menoryhmiä ja prosenttiosuuksia kuvaa seuraava kaavio: Menoryhmä Oman henkilöstön palkat ym. Laitevuokrat ja leasingmaksut Palvelujen osto Tietoliikenne ja tiedonsiirto Laiteostot Valmisohjelmistot Muut menot prosenttiosuus kaikista IT-menoista, ryhmät alle 5 % 5-24 % % % %

20 20 Yleislinjana on menojen melko tasainen jakauma eri ryhmien välillä. Kuntakohtaisia vaihteluita kuitenkin on, erityisesti ostopalvelujen osuus vaihtelee tuntuvasti. Käytetyllä yleistystasolla ei kovin suuria korrelaatioita eri menoerien välillä voitu osoittaa, vain yhteys ostopalvelujen ja oman henkilöstön palkkojen välillä oli melko merkitsevä: jos menoista suuri osa on ostopalveluissa, on vastaavasti oman henkilöstön palkkojen osuus keskimääräistä pienempi. Todennäköisesti kustannuserojen takana on useita eri tekijöitä kuntakoosta lähtien, mutta erityisesti tässä yhteydessä korostuu kuntien välisen yhteistyön ja ulkoistusten yleisyys. Seuraavassa menoeräkohtaisessa tarkastelussa on käytetty vuoden 2005 kustannustietoja. Erot vuoden 2006 vastaaviin jakaumiin eivät ole merkittäviä. Oman henkilöstön palkat ym: Vastaajista yli 60 prosenttia (30 kuntaa) ilmoitti henkilökunnan palkkojen osuuden nousevan enintään neljännekseen kaikista it-kustannuksista. Viisi kuntaa, joissa henkilöstön palkkojen osuus kuluista oli alle 5 prosenttia, olivat panostaneet erityisesti palvelujen, laitteiden ja valmisohjelmistojen ostoon. Vastaavasti näiden ostojen osuus oli erittäin pieni kunnissa, joissa henkilöstöpalkkojen osuus oli yli puolet kaikista it-menoista. Laitevuokrat ja leasingmaksut: Enemmistö vastaajista (58 %) ilmoitti käyttävänsä näihin menoihin alle 5 % kaikista kuluista. Monet näistä kunnista käyttivät suuren osan menoistaan ostopalveluihin ja oman henkilöstön palkkoihin, mutta myös merkittävät laite- ja valmisohjelmistoostot mainittiin usein. Käytännössä mikään kunta ei kuluta laitevuokriin ja leasingmaksuihin yli puolta menoistaan. Palvelujen osto: Ryhmä jakaa selvästi kuntia, vaikka palvelujen osto ei kovin hyvin selitäkään muiden menoerien vaihtelua. Runsas neljännes kunnista ilmoitti käyttävänsä vähintään puolet menoistaan palvelujen ostoon, näistä yli 75 prosentin osuuden mainitsi viisi kuntaa (10 %). Viimemainitut kunnat ovat selkeästi joko ulkoistaneet it-toimintansa tai tehneet toisen kunnan kanssa yhteistyösopimuksen palveluista. Alle viisi prosenttia palvelujen ostoon ilmoitti käyttävänsä niinikään viisi kuntaa. Palvelujen ostolla ja kuntakoolla ei tulosten perusteella ole merkittävää keskinäistä riippuvuutta, ei myöskään palvelujen ostolla ja it-kustannuksilla per asukas. Muutoinkaan ei tuloksista voida päätellä ulkoistusten tai kuntien välisen yhteistoiminnan kustannustehokkuutta tai -tehottomuutta suhteessa kunnan omaan it-palvelutuotantoon. Tietoliikenne ja tiedonsiirto: Lähes yhdeksänkymmentä prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä tietoliikenteeseen ja tiedonsiirtoon enintään 24 prosenttia menoista. Kaksikymmentä viisi prosenttia tai enemmän ilmoitti käyttävänsä 6 vastaajaa. Todennäköisesti kustannuserän suuruuteen on vaikuttanut jonkin verran se, miten puhelinkuluja on käsitelty kustannuseränä. Laiteostot: Runsaat kahdeksankymmentä prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä laiteostoihin enintään 24 prosenttia menoista. Kahdeksan kuntaa (17%) sijoittui ryhmään 25-49%. Valmisohjelmistot: Vajaa kahdeksankymmentä prosenttia kunnista käytti alle 25 menoista valmisohjeistoihin, seitsemän kuntaa (16%) prosenttia. Muut menot: Menoerä oli selvästi vähäpätöinen, lähes 70 prosenttia ilmoitti muita menoja olevan alle viisi prosenttia kaikista menoista.

21 Kuntien IT-menot yhteensä Vuonna 2005 IT-menot asukasta kohden olivat keskimäärin 91 ja vuonna 2006 keskimäärin 92. Kun vuonna 2003 elettiin menotasossa 76 asukasta kohden, menot ovat kolmen vuoden aikana lisääntyneet runsaat 21 prosenttia. Menojen lisäys vuodesta 2005 vuoteen 2006 on ollut erittäin vähäinen, vain noin 1 %, joten tosiasiallinen kasvu on kohdistunut vuosiin Vuonna 2006 kuntien IT-menot olivat runsaat 450 miljoonaa euroa. Lukuun eivät sisälly kuntayhtymät, joiden it-kustannuksia ei tällä kertaa selvitetty. 7 Henkilöstö Vuoden 2003 osalta löytyvät laskelmat sekä koko kuntakentän IT-henkilöstön määrästä (noin 3200 henkilöä) että IT-henkilöstöstä peruskunnissa (noin 2450 henkilöä). Vuoden 2003 jälkeen on seurattu ainoastaan IT-henkilöstön määrää peruskunnissa. Vuodesta 1981 asti katkeamatta jatkunut kuntien tietotekniikkahenkilökunnan kasvu on uuden vuosituhannen alkupuolella ensi kertaa taittunut peruskunnissa. Kuntien IT-henkilökunnan määrä Kuntien IT-henkilöstön määrä kokonaisuudessaan IT-henkilöstö peruskunnissa Henkilöiden lkm Vuosi Vuosi Kuva 14: Kuntien IT -henkilöstön määrän muutokset vuosina Punainen viiva kuvaa Kuntien IT -henkilöstön kokonaismäärää, sininen viiva IT -henkilöstöä peruskunnissa. Vuodelta 2003 on tiedossa arviot henkilöstömääristä sekä peruskunnissa, että koko kuntasektorilla, mutta tuon jälkeen on laskettu vain IT -henkilöstön määrää peruskunnissa.

22 22 Vuosia koskeneeseen kyselyyn vastanneissa 51 kunnassa oman päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön määrä säilyi aikajaksolla ennallaan 43 kunnassa, kasvoi viidessä kunnassa ja väheni kolmessa kunnassa. Kyse ei ole työmäärän kasvun pysähtymisestä vaan pikemminkin tehtävien ulkoistamisesta ja ostopalvelujen kasvavasta käytöstä. Toiminnan uudelleenjärjestelyn aiheuttamien henkilöstövähennysten vastapainona oli nähtävissä. mm. laajoihin ERP käyttöönottoihin liittyneet henkilöstön lisäystarpeet. Koko kuntasektorilla IT-tehtävissä olevan henkilöstön määrä vuonna 2006 on enemmän kuin tuo noin 2500 henkilöä, koska luvusta puuttuu kuntayhtymien it-henkilöstö. 8 Muut tiedot 8.1 Työasemat, työasemaverkon palvelimet ja sovelluspalvelimet Sekä työasemien että työasema- ja sovelluspalvelimien määrää kysyttiin kartoituksessa. Työasemien määrä oli vuodesta 2003 selvästi kasvanut, mutta yksityiskohtaisen tilaston teko nähtiin kahdestakin syystä tarpeettomaksi. Ensinnäkin työasemien rooli kokonaisuudessa on vähentynyt, ne eivät ole investointeinakaan enää juuri avainasemassa. Kartoituksessa ei myöskään tullut mitään signaalia työasemien määrään liittyvistä ongelmista. Toiseksi työasema käsite alkaa olla epätäsmällinen, koska erilaisten kannettavien päätelaitteiden määrä on nopeasti kasvanut ja ennen työasemalle kuuluvia toimintoja (sähköposti, www-selailu, yhteys tietokantoihin) on siirtynyt mobiililaitteisiin. Palvelimien määrä todettiin vaikeasti tilastoitavaksi asiaksi, koska useat kunnat käyttävät ulkoisen palveluntuottajan palvelimia ja samoilla palvelimilla on usean kunnan tietopalveluja. Palvelimia koskevaan kysymykseen tuli joitakin kommenttejea, jossa em. ongelmallista laskentatapaa demonstroitiin. 8.2 Avoimen lähdekoodin käyttö Avoimen lähdekoodin käyttöä koskevaan kysymykseen vastasi vajaat 60 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista. Vastaamatta jättäminen tulkittiin niin, että kunnassa ei ole avointa lähdekoodia käytössä ainakaan merkittävästi. Aiemman kartoituksen kanssa yhtäpitävästi avoin lähdekoodi on laajasti käytössä kunnissa. Käyttö keskittyy erityisesti sovelluspalvelimiin, internet-palvelimiin ja yleisemmin koulujen opetuskäyttöön. Prosenttiluvut antavat käytöstä todennäköisesti vähättelevän kuvan. Syy on siinä, että kunnat käyttävät paljon ulkoistettuja tietotekniikkapalveluja, jolloin tieto palvelimien ohjelmistopohjasta ei aina ole tullut mukaan kartoituksen vastauksiin.

23 23 Kuva 15: Avoimen lähdekoodin käyttö kunnissa 8.3 Sähköinen tunnistus, allekirjoitus ja maksaminen Kartoituksen kysymys oli muotoiltu siten, että vastaus ei sisällä täsmällistä ilmoitusta niiden palvelujen lukumäärästä, joihin tunnistus, allekirjoitus tai maksaminen on kytketty. Vastaukset kuvastavat siten lähinnä niiden kuntien määrää, jotka ovat yhdessä tai useassa palvelussa ottaneet em. välineet käytöön. Kun tähän kysymykseen vastasi vain noin 45 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista, on tuloksena selvä jako kuntiin, jotka ovat ottaneet useita eri tunnistusvälineitä käyttöön ja kuntiin, jotka eivät käytä mitään tunnistusta. Kuntien palveluihin on toistaiseksi kytketty melko harvoin sähköinen tunnistus. Kyselyyn vastanneista kunnista HST-korttiin perustuva tunnistus oli käytössä kolmessa kunnassa vuonna 2005, kaksi vastaajaa ilmoitti käyttöönotosta vuonna 2006 ja suunnitteilla käyttöönotto vuonna 2007 oli seitsemässä vastauksessa. Pankkitunnisteen osalta vastaavat luvut olivat 2 (2005), 3 (2006) ja 8(2007). Tavallisimpia tunnistustapoja ovat tähän asti olleet käyttäjätunnus salasana yhdistelmä ja palvelukohtainen käyttäjätunnus. Näiden osuus kaikista tunnistusvälineistä oli vuonna 2005 noin 76 prosenttia. Luontevaa on myös, että tämän ryhmän osuus on pienenemässä; vuosille 2006 ja 2007 oli suunniteltu vain vähän uusia käyttäjätunnuksiin perustuvia ratkaisuja. Mobiilivarmenteita ilmoitti vuonna 2005 käyttävänsä 1 vastaaja. Määrä on kasvamassa, vuodelle 2007 oli ilmoitettu 5 suunniteltua käyttöönottoa.

24 24 9 Miten tästä eteenpäin: lähivuosien haasteet? Kunnat kuvasivat merkittävimpiä lähivuosien haasteita tietohallinnossa. Näitä on seuraavassa ryhmitelty teemoittain. 9.1 Valmiuksien, järjestelmien, palveluiden ja infrastruktuurin kehittäminen Kunnille haasteita aiheuttaa kuntaorganisaation muutosteen tuomiin haasteisiin vastaaminen, tietoliikennekehitys ja kasvavat it-menot. Sähköisen asioinnin ja sähköisten palveluiden, kuten kirjastojärjestelmien lisääminen ja kehittäminen koettiin useassa kunnassa haastavana, samoin kuin niiden käytönhallinnan kehittäminen. Tähän liittyvät myös tietojärjestelmäratkaisut, kuntien palveluntuotannon yhteistyötä tukevat tietojärjestelmäratkaisut ja käyttäjien vahvan tunnistamisen ratkaisujen toteuttaminen. Useissa vastauksissa näkyi kuntien tahto luoda ja kehittää sähköisiä palveluja. Myös useat infrastruktuurin hankintaan tai ylläpitoon liittyvät haasteet kytkeytyivät jollain tapaa sähköisiin palveluihin. Osa kunnista koki haastavaksi tiedottamisen kunnan toiminnasta, kuten kotisivujen uudistamista, sekä alueellisen toiminnan kehittämisen. Luottamushenkilöiden kokoustyöskentelyn muuttamista paperittomaksi suunniteltiin. Haasteeksi mainittiin myös sähköisten palveluiden parempi integraatio ja sisäisten prosessien automaatio. Myös 24/7-verkkopalvelun toteuttamista suunniteltiin, samoin siihen mahdollisesti liittyviä tukiratkaisuja, kuten Call Centeriä. 9.2 Dokumenttien- ja asianhallinta, arkistointi, talous- ja henkilöstöhallinto, toiminnanohjaus Muutamassa kunnissa haasteet liittyivät sähköiseen (sopimusten) arkistointiin, elektroniseen arkistointiin ja sähköiseen asiointiin. Merkittävänä tulevana haasteena pidettiin myös asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa, identiteetin hallintaa ja ERP-integraatiota. Samoin kunnissa pidettiin haasteina muun muassa sähköisen osto- ja myyntilaskujen käsittelyn käyttöönottoa. Haasteita löytyi myös tietohallinnossa, talous- ja henkilöstöhallinnon uudistamisessa. 9.3 Tietojärjestelmien infrastruktuuri ja ylläpito Infrastruktuuriprojekteja liittyi kunnissa puheviestinnän ja atk-verkon yhdistämiseen, infrastruktuurin ja osaamisen hallinta (järjestelmien elinkaarikustannusten pienentäminen ja tietotekniikan parempi hyödyntäminen), tietoteknisten tuotantopalveluiden kehittämiseen sovelluksien kriittisyyden kasvaessa. Kaupunkitasoisen, palveluarkkitehtuuri-ajatteluun perustuvan ICT-järjestelmäarkkitehtuurin luominen ja toteuttaminen, sähköisen asioinnin palveluiden kehittämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen, sähköisen asioinnin perusinfrastruktuurin luominen sekä toimistojärjestelmien uusiminen ja uuden julkaisujärjestelmän hankinta. Myös käyttäjien liikkuvuus, tietoturva, sähköisen identiteetin hallinta, mobiilipääteratkaisut- ja palvelut ja yhteisten tietovarantojen kehittäminen aiheuttivat päänavaivaa kunnissa. Haasteita liittyy

25 25 myös opetuksen tietoteknisiin apuvälineisiin, sähköisten asiointiprosessien toteuttamiseen ja integrointiin olemassa olevaan toimintaan. 9.4 Kuntaliitokset, yhteistyö, osaaminen sekä muutokset organisaatiossa Kuntien välisen yhteistyön lisääntyminen näkyi myös kyselyn avoimissa vastauksissa. Lähes jokainen avoimiin kysymyksiin vastannut kertoi haasteekseen yhteistyön kehittämisen alueellisesti, tiettyjen kuntien kesken tai sähköiseen yhteistyöhön liittyen. Yhteistyön mainittiin usein liittyvän johonkin tiettyyn tietohallinnon osa-alueeseen tai asiaan, kuten yhteisen tietopalveluyhtiön perustamiseen, tietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen naapurikuntien kanssa, yhteiseen palveluntuotantoon tai hankintayhteistyöhön liittyen. Merkittävimpiä haasteita ovat osaamisen ylläpito ja siirtyminen tekniikan ylläpidosta järjestelmäpäällikkyyden ja projektiosaamisen suuntaan. Perusteita yhteistyölle löydettiin myös sähköisten palveluiden kehittämisen todellisuudesta; eräässä vastauksessa mainittiin että sähköisten palveluiden kehittäminen vaatii niin suuren väestöpohjan, että yksin niitä ei ole järkevää ryhtyä kehittämään. Huolimatta siitä, että yhteityön tarpeet tunnistetaan, haasteita alueellisesta, seudullisessa tai yli kuntarajat ylittävässä yhteistyössä on esimerkiksi kunnille sopivien yhteistyömuotojen löytämisessä (erikoistuminen, isäntäkuntamallit jne.), palveluprosessien muototutumisessa, kuntaliitosten aiheuttamissa paineissa ja yleisessä epävarmuudessa tulevaisuuden suhteen. Yhteistyöllä pyrittiin merkittäviin säästöihin tietohallinnossa, yhdenmukaisiin käytäntöihin, tietoverkkoihin ja tietojärjestelmiin, tuottamaan vähintäänkin samat (sähköiset) palvelut huolimatta kuntaliitoksista ja vähenevistä resursseista. Pääkaupunkiseudulla on käynnistymässä yhteisiä palvelutuotannon hankkeita, jotka aiheuttanevat paljon muutoksia tieto- ja viestintätekniikkaan sekä erilaisia integraatioita eri järjestelmien välillä. Tietohallinnon kehittämisohjelmassa keskeiseksi asiaksi nousi sähköinen asiointi, jonka lisääminen vaatii palvelutuotannosta vastaavien ja tietohallintoihmisten tiivistä yhteistä prosessien kehittämiseen ja erilaisten järjestelmien integrointia. Haasteet liittyvät hankintayhteistyöhön, kehitysohjelmien hallintaan, palveluprosessien ja toimintamallien kehittämiseen ja sähköistämiseen. Tietohallinnon merkittävimpiä haasteita kunnassa ovat seutuyhteistyö, tietohallinnon ja -tekniikan roolien täsmentäminen sekä palveluiden määrittely. Merkittävimpiä haasteita ovat yhteistyö muiden kuntien kanssa sekä sähköinen asiointi. Merkittävimpiä haasteita tietohallinnon näkökulmasta ovat seutuverkon kehittäminen, laitteistojen uusiminen ja sähköisten palvelujen monipuolistuminen ja lisääntyminen. Haaste on palvelurakenneuudistuksen mukanaan tuoma ATK-rakenneuudistus, identiteetin hallinta sekä henkilökunnalle, että kuntalaisille palveluissa. Julkishallinnon yhteistyö (vrt. KuntaIt) ja yhteishankkeiden resurssointi, Erp-hankkeet ja sähköisen hallinnon kehittäminen ja osaamisen varmistaminen. Osana kuntarakenteen muutoksen valmistautumista on tehty ja tehdään prosessikuvauksia tärkeistä palveluista. Kuvauksia laaditaan esimerkiksi seudullisen yhteistyön suunnittelun pohjaksi tai kuntaliitoksen onnistumiseksi.

26 26 Tietotekniikassa palveluprosessien kuvauksia on tehty mm. helpdeskistä ja työasemien hankinnasta, sovelluksien ja työasemien elinkaaren hallinnasta, puhelinpalveluiden hallintaprosessista, talous- ja henkilöstöhallinnosta. Joissain kunnissa prosessikuvaukset liittyivät myös kunnan talouden kohentamiseen tai palveluiden laadun parantamiseen, johon liittyi kaikkien toimialojen palveluprosessien kuvaus. 9.5 Resurssit Usea kunta mainitsi merkittävimpien haasteidensa tietohallinnon osalta liittyvän resurssipulaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Resurssipula mainittiin usein samassa yhteydessä, kuin mainittiin yhteistyöstä muiden kuntien kanssa: Merkittävimpiä haasteita on lisätä kustannustehokkuutta kaikissa toiminnoissa ja lisätä tietoturva ja alueellista yhteistyötä, tai Merkittävimmät haasteet ovat resurssit ja Ict-yhteistyö naapurikuntien kanssa. Resurssien puute ja kustannukset toistuivat merkittävimpien haasteiden listalla läpi vastausten. 9.6 Strategiat ja suunnittelu Jotkut vastaajista kokivat vaikeimmaksi haasteekseen saada tietohallinnolle sille kuuluva asema ja arvostusta omassa organisaatiossaan, jotta nykyajan vaatimukset olisi tietohallinnossa sen myötä helpompi täyttää. Haasteita nähtiin myös omassa tietohallintotavoissa ja kehittämistavoitteisten toimintatapojen jalkauttamisessa henkilöstön käyttöön. Jossakin kunnassa oli tarve tehdä selvä ero tietohallinnon ja tietotekniikan välille. Myös muutokset siirryttäeessä uusiin toimintamalleihin ja periaatteisiin olivat haasteellisia joissain kunnissa, esimerkiksi siirryttäessä tilaaja-tuottaja -malliin ja monitoimittaja -malliin.

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Suomen julkisen sektorin omien konesalitilojen nykytila, kustannusrakenne ja kehitystarpeet

LOPPURAPORTTI. Suomen julkisen sektorin omien konesalitilojen nykytila, kustannusrakenne ja kehitystarpeet Suomen julkisen sektorin omien konesalitilojen nykytila, kustannusrakenne ja kehitystarpeet LOPPURAPORTTI Gearshift Group Oy Tiina Kanninen Vesa Weissmann 29.2.2012 Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 2.

Lisätiedot

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA

SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Selvitys pk-yritysten tietotekniikan ja sähköisen liiketoiminnan tarpeista 0 SELVITYS PK-YRITYSTEN TIETOTEKNIIKAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN TARPEISTA Helsingin seudun kauppakamari Taitto ja ulkoasu:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET. Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund

KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET. Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLINEN ICT-STRATEGIA - KUNTIEN ICT SEKÄ ICT:TÄ HYÖDYNTÄVÄT YRITYKSET Harri Hyvönen Jouko Nieminen Henri Fagerlund 20.1.2011 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KESKI-SUOMI ICT MAAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNIIKKAKARTOITUS 1999

SOSIAALIALAN TIETOTEKNIIKKAKARTOITUS 1999 1 SOSIAALIALAN TIETOTEKNIIKKAKARTOITUS 1999 Perttu Iso-Markku Jaakko Kurhila 1/1999 Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/1999 ISSN 1457-1145 OSAAVIEN KESKUSTEN VERKOSTO Monistuspaikka: Multiprint,

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke HETA hanke 9.12.2007 Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset...2 2 Tiivistelmä...3 3 Projektin kulku...6 4 Taloushallinnon tila...8 4.1 Ostolaskujen käsittely...9 4.2 Myyntilaskutus...9

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittämisen ja taloushallinnon yhteistyön esiselvitys Kaustisen seudulla ja Kannuksen kaupungissa

Sähköisten palvelujen kehittämisen ja taloushallinnon yhteistyön esiselvitys Kaustisen seudulla ja Kannuksen kaupungissa Kaustisen seutukunta Sähköisten palvelujen kehittämisen ja taloushallinnon yhteistyön esiselvitys Kaustisen seudulla ja Kannuksen kaupungissa Tuomas Jalava & Jarmo Asikainen FCG KONSULTOINTI OY 30.4.2015

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä

Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Laskentatoimi 17.2.2011 Taloushallinnon kartoitus ja kehittäminen pk-yrityksessä Evaluation and Development of Financial Management in an SME Tekijä:

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

MUISTIO 29.4.2004. Päivi Mutanen, Tietoyhteiskuntaohjelma SUURTEN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖ TIETOYHTEISKUNTA-ASIOISSA

MUISTIO 29.4.2004. Päivi Mutanen, Tietoyhteiskuntaohjelma SUURTEN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖ TIETOYHTEISKUNTA-ASIOISSA MUISTIO 29.4.2004 Päivi Mutanen, Tietoyhteiskuntaohjelma SUURTEN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖ TIETOYHTEISKUNTA-ASIOISSA Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman yhtenä toimenpiteenä on selvittää suurten kaupunkien

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013

Helsingin seudun kauppakamarin selvitys. pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 2013 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä liiketoiminnasta 201 Helsingin seudun kauppakamarin selvitys pk-yritysten tietoteknisistä tarpeista ja sähköisestä

Lisätiedot

Tietoja valtion tietohallinnosta

Tietoja valtion tietohallinnosta Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 25a/2009 Hallinnon kehittäminen Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL

Lisätiedot

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys

Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 1 Loppuraportti 5.12.2014 Vaasan seudun kuntarakennelain mukainen selvitys ICT-selvitys 2 Sisällysluettelo YHTEENVETO... 3 JOHDANTO... 4 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 5 Kuntien ICT-henkilöstö ja kustannukset...

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS HALLINTO JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ VERSIO 16.11.2007 1(28) 2 SISÄLLYSLUETTELO Taustaksi 1. Hallinto ja tukipalveluiden nykytilan kuvaus 1.1 Hallinto ja tukipalveluiden

Lisätiedot

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Raportti 28.2.2014 Versio 1.1 Porin seudun kunnat 2 (60) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 3 1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA

KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunta- ja palvelustrategia KIRKKONUMMEN KUNTA- JA PALVELUSTRATEGIA Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta11.9.2006 Kunnanhallituksen kehittämistyöryhmä 11.9.2006 Kunnanhallitus 18.9.2006 Kunnanvaltuusto,

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot