Alle 29-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten. nuorten palveluita Vaasassa Kartoitus Vaasan monialaiselle viranomaisyhteistyöryhmälle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alle 29-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten. nuorten palveluita Vaasassa 2013. Kartoitus Vaasan monialaiselle viranomaisyhteistyöryhmälle"

Transkriptio

1 Kartoitus Vaasan monialaiselle viranomaisyhteistyöryhmälle Alle 29-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluita Vaasassa 2013 Vaasan kaupungin nuoriso-osasto Monikulttuurisen nuorisotyön nuoriso-ohjaaja Emine Ehrström

2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tilastoja Suomessa asuvista ulkomaista syntyperää olevista henkilöistä... 2 Tilastoja Vaasassa asuvista ulkomaista syntyperää olevista henkilöistä Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelukartoituksen toteuttaminen Tulokset maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluista Vaasassa vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelut Vaasassa Palveluiden kehittäminen Koulutusjärjestelmä... 8 Peruskouluopetus ja peruskoulun päättötodistus... 8 Opinnot oppivelvollisuuden jälkeen Tiedon jakaminen opettajille ja huoltajille Työllistymismahdollisuudet Harrastusmahdollisuudet Integroidut harrasteryhmät Maahanmuuttajataustaisille tarkoitetut harrastusryhmät Yleiset rajoitteet harrastustoimintaan osallistumisessa Asumispolitiikka Vaasassa Mielenterveyden terveydenhuolto Tiedottaminen palvelutarjonnasta Maahanmuuttajataustaisten nuorten jääminen yhteiskunnallisten palveluiden ulkopuolelle Yhteenveto LIITTEET... 22

3 Taulukkoluettelo Taulukko 1: Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 20 suurimmassa kaupungissa Taulukko 2: Suurimmat ulkomaista syntyperää olevat ryhmät Suomen väestössä Taulukko 3: Vaasalaiset kansalaisuuden mukaan Taulukko 4: Vaasalaiset äidinkielen mukaan Taulukko 5: Organisaatio Taulukko 6: Hallintokunta Taulukko 7: Palvelut Taulukko 8: Ohjausmuoto Taulukko 9: Kohderyhmä Taulukko 10: Ikä Taulukko 11: Vapaaehtoisuus Taulukko 12: Palveluiden suuntautuminen

4 Johdanto Vaasan kaupungin monialainen viranomaisyhteistyöryhmä päätti alle 29-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten (mmt) nuorten palveluiden kartoituksen laatimisesta. Kartoitus annettiin vapaa-aikaviraston/nuoriso-osaston tehtäväksi. Kartoituksen toteutti nuoriso-osaston monikulttuurisen nuorisotyönohjaaja ja ohjasi nuorisotoimenjohtaja Tuula Ahonpää. Osa-kartoitus esiteltiin toukokuussa 2013 Vaasan monialaiselle viranomaisyhteistyöryhmälle ja palvelukartoitus valmistui kokonaisuudessaan vuoden 2013 joulukuussa. Kartoitus käsitellään monialaisen viranomaisyhteistyöryhmän kokouksessa 13. helmikuuta Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelukartoitus toteutettiin haastattelumenetelmällä käyttäen apuna puolistrukturoitua haastattelulomaketta (Liite 1). Haastateltaviksi valikoitui eri palvelujen tuottajia julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Haastattelujen keskeisiä teemoja olivat maahanmuuttajataustaisille nuorille tarkoitetut palvelut ja palveluiden edelleen kehittämisen tarve. Kartoitukseen osallistui kolmekymmentä eri palvelujen tuottajaa. Kartoituksessa selvitettiin monikulttuurisille nuorille suunnattu palvelutarjonta Vaasassa. Selvityksen avulla palvelujen tuottajilla oli mahdollisuus esittää myös uusia palvelu- ja toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluiden, kotouttamisen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Keskeisiksi teemoiksi haastatteluissa haastateltavat nostivat suomalaisen koulutusjärjestelmän, työllistymis- ja harrastusmahdollisuudet, asumispolitiikan, mielenterveyspalvelut sekä yleisen palveluista tiedottamisen. Tutkimustulosten mukaan useimmat maahanmuuttajataustaisille nuorille palveluja tuottavat organisaatiot ja yhteisöt tunsivat heikosti muita maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnattuja palveluita. Tämän vuoksi maahanmuuttajataustaisille nuorille palveluista tiedottaminen ja ohjaaminen palveluiden piiriin olivat puutteellisia. Haastateltavien mukaan tiedottamiseen tulee jatkossa kehittää työkaluja, joiden avulla voidaan parantaa yhteistyötä eri palvelutarjoajien välillä. 1

5 Tilastoja Suomessa asuvista ulkomaista syntyperää olevista henkilöistä Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa asui vakituisesti vuoden 2012 lopussa ulkomaista syntyperää olevaa henkilöä, mikä on 5,2 prosenttia väestöstä. Ensimmäisen polven ulkomaista syntyperää olevia oli henkilöä ja Suomessa syntyneitä eli toisen polven ulkomaista syntyperää olevia oli henkilöä. Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa vakituisesti vuoden 2012 lopussa asuneista vuotiaista lähes joka kymmenes oli ulkomaista syntyperää. (Tilastokeskus ) Vaasassa maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä on alueen asukasmäärään suhteutettuna yksi maan suurimmista. Taulukko 1: Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 20 suurimmassa kaupungissa

6 Suurimman ulkomaista syntyperää olevan ryhmän muodostavat Suomessa venäläiset. Toisena ovat virolaiset ja kolmantena somalit. Taulukko 2: Suurimmat ulkomaista syntyperää olevat ryhmät Suomen väestössä Tilastoja Vaasassa asuvista ulkomaista syntyperää olevista henkilöistä Ulkomaan kansalaisia oli Vaasassa vuoden 2012 lopussa yhteensä 3678 henkilöä, eli 5,6 prosenttia Vaasan väestöstä. Koko väestöön suhteutettuna maahanmuuttajataustaisten osuus Vaasassa on maan yksi suurimmista Helsingin jälkeen. Maahanmuuttajien tulo on jatkuvaa, ja Vaasassa vastaanottokeskuksen paikkaluku on 150. Vaasassa asuvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat monimuotoinen ryhmä niin kansalaisuuden kuin äidinkielen mukaan. 3

7 Taulukko 3: Vaasalaiset kansalaisuuden mukaan Tilastollisesti suurimpana ryhmänä Vaasassa asuvista eri maan kansalaisuuksista oli vuonna 2012 Somalia. Toiseksi suurimpana oli Venäjä ja kolmantena Sudan. Monien kansalaisuuksien lisäksi on myös paljon eri äidinkieliä. Vuoden 2012 lopussa Vaasassa asui suomenkielistä ja ruotsinkielistä asukasta. Väestöstä henkilöllä, eli 6,8 prosentilla, oli jokin muu äidinkieli. Tarkastellessa vaasalaisia äidinkielen mukaan, näyttäytyvät vähemmistöt hyvin monikielisenä ryhmänä. Taulukko 4: Vaasalaiset äidinkielen mukaan

8 Tilastollisesti suurimpana kieliryhmänä Vaasassa vuonna 2012 oli venäjän kieli (411 henkilöä). Aikaisempana vuonna venäjän kieli sijoittui tilastoissa toiseksi suurimmaksi kieliryhmäksi (353 henkilöä). Somalian kieli sijoittui tilastoissa toiseksi vuonna 2012 (365 henkilöä) kun se vuonna 2011 oli suurin Vaasan kieliryhmistä (372 henkilöä). Kolmanneksi suurimpana vuosina oli arabian kieli (317/327 henkilö). Esimerkiksi sudanilaiset sekä yleisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueelta tulevat henkilöt puhuvat usein arabiaa äidinkielenään. 1. Maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelukartoituksen toteuttaminen Kartoituksessa käytettiin puolistrukturoitua kyselylomaketta (liite 1). Avoimien kysymysten kohdalla käytettiin teemahaastattelua. Vastaajilla oli mahdollisuus painottaa eri teemoja ja viedä keskustelua teemojen rajoissa keskeisiin asioihin. Kartoituksen lähtökohtana oli selvittää haastateltavien kokemuksia maahanmuuttajataustaisille suunnatuista palveluista Vaasassa. Haastatteluiden yhteydessä haastattelija kirjasi keskeisiä asioita muistiin. Strukturoidut kysymyskohdat käytiin haastateltavan kanssa yhdessä läpi. Haastattelut olivat hyvin antoisia ja keskustelut venyivät keskimäärin tunnin mittaisiksi. Koska haastateltavat jakoivat haastatteluissa henkilökohtaisia asioita ja kokemuksia on haastateltavien anonymiteetin suojaaminen erityisen tärkeää. Haastatteluun vastaaminen anonyymisti lisäsi vastausten luotettavuutta, toi esiin oikeita epäkohtia ja kehityskohteita. 5

9 2. Tulokset maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluista Vaasassa vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelut Vaasassa Kartoitukseen osallistui julkisen sektorin ja kolmannen sektorin palveluntuottajia. Taulukko 5: Organisaatio Taulukko 6: Hallintokunta Kunta Kolmas sektori Valtio Kartoitukseen osallistuneet palveluntuottajat: Julkinen sektori: Perusopetusosaston palveluyksikkö, Variskan yläkoulu, Vöyrinkaupungin yläkoulu, Joustava perusopetus (Jopo), Vaasan ammattiopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Sosiaalityön palvelualue, Nuorisoasema Klaara, Ulkomaalaistoimisto, Osallisena Suomessa hanke, Welcome office hanke, Etsivä nuorisotyö Origo, Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Reimari, Perhekeskus, liikuntaosasto, Vaasan vastaanottokeskus, Vasa Arbis, Vaasa-opisto/Vaasan työväenopisto, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Pohjanmaan TE-toimisto. Kolmas sektori: Erityishuoltojärjestöjenliitto EHJÄ ry, Jupiter-säätiö, Kansainvälinen kulttuuriseura Mira ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto Vaasan yhdistys ry, Punainen risti Vaasan suomalainen osasto, Suomen pakolaisapu järjestöhautomo, UNwomen ry, Vaasan 4H yhdistys ry, Vaasan ensi- ja turvakodin avopalvelupiste Avokki, Vaasan suomalainen seurakunta Kartoitus osoitti, että maahanmuuttajataustaisille suunnattu palvelutarjonta kohdistuu suurimmaksi osaksi kotouttamisen, opiskelun ja harrastamisen eri osa-alueille. 6

10 Taulukko 7: Palvelut Kotouttamispalveluihin sisältyy sekä yksilöohjausta että ryhmäohjausta. Koulutus, työhönohjaus- ja harrastuspalveluita tuotettiin pääasiassa ryhmille. Yksilöohjausta annettiin pääasiassa terveyteen ja toimeentuloon liittyvissä palveluissa (Liite 2). Kartoitukseen osallistuvien toimijoiden palvelut oli kohdistettu pääasiassa kaikille maahanmuuttajataustaisille vaasalaisille sukupuolesta riippumatta (Liite 3). Suurin osa palveluista oli suunnattu vuotiaille nuorille, pieni osa 7 12-vuotiaille lapsille (Liite 4). Naisille ja tytöille suunnattua palvelutoimintaa oli vähän ja miehille/pojille erikseen kohdistettua toimintaa ei ollut lainkaan. Palveluista 76% kohdistui kaikille vaasalaisille nuorille ja 24% maahanmuuttajataustaisille nuorille (Liite 6). Maahanmuuttajataustaisten nuorten palveluihin osallistuminen perustui pääosin vapaaehtoisuuteen (Liite 5). Tilastotiedot antavat suppean kuvan Vaasassa asuvien monikulttuuristen nuorten palveluista. Kartoitus laajensi kuvaa nykyisistä monikulttuuristen nuorten palveluista. Useat haastateltavat kokivat haastavaksi palveluidensa rajaamisen. Palvelut ovat usein laajoja ja tarkoitettu laajoille väestöryhmille. Esimerkiksi ensisijaisen kohderyhmän rajaaminen osoittautui haastavaksi. Osa palveluntarjoajista ei myöskään tilastoi erikseen maahanmuuttajataustaisia nuoria asiakaskuntana. Tämän vuoksi voidaan todeta, maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelutarjonta on merkittävästi laajempaa kuin pelkästään maahanmuuttajataustaisille suunnattujen palveluluiden tilastotiedot kertovat. Palveluntuottajien antamista tilastoista voidaan kuitenkin nähdä minkä tyyppisiä palveluita tuotetaan, kenelle ne on kohdennettu ja mitä palveluita tulisi lisätä tai mitkä palvelut puuttuvat kokonaan. 7

11 2.2 Palveluiden kehittäminen edelleen Koulutusjärjestelmä Tärkeäksi haastateltavat näkivät maahanmuuttajataustaisille nuorille palveluista tiedottamisen; millaisiin koulutuksiin nuorilla on oikeus ja mahdollisuus hakea. Koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen ja koulutukseen ohjaus edistävät nuoria luomaan henkilökohtaisen opintopolun. Peruskouluopetus ja peruskoulun päättötodistus Maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutusmahdollisuuksien parantaminen oli yksi keskeisimmistä keskustelunaiheista ja edelleen kehittämistä vaativista asioista. Ongelmien katsottiin alkavan jo alakoulussa. Haastateltavien mukaan useilla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla, jotka siirtyvät alakoulusta yläkouluun normaalin perusopetuksen piiriin, ei ole riittävästi tietoa ja taitoa selviytyä opetuksesta. Haastateltavat näkivät, että maahanmuuttajataustaisten nuorten opetukseen tulisi lisätä nykyistä enemmän resursseja erityisesti kielen opettamiseen. Peruskoulusta selviytymiseen toivottiin yksilöllisempää kieliopetusta. Kielitaito on avain yhteiskunnan ja kulttuurin sisäistämiseen ja tätä kautta integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulujen toivottiin painottavan toisen polven maahanmuuttajataustaisille nuorille heidän äidinkielen merkitystään. Kun nuorella on vahva äidinkieli, on hänellä paremmat edellytykset oppia suomen - tai ruotsin kieli. Paljon keskustelua herätti maahanmuuttajataustaisten nuorten peruskoulun päättötodistuksen puuttumisen ongelmat. Peruskoulun päättötodistus on vaikeaa saada yli 17-vuotiaana. Yli 17- vuoden ikäisenä Suomeen tulleen maahanmuuttajataustaisen nuoren on lähes mahdotonta saada peruskoulun päättötodistus. Tämän katsottiin vaikeuttavan maahanmuuttajataustaisten sijoittumista jatko-opintoihin. Toisen asteen koulutukseen on mahdollista päästä ilman peruskoulun päättötodistusta joustavan haun kautta, mutta tämän haun kautta sisään pääsee vain pieni osa nuoria. Päättötodistusta vailla olevat nuoret ovat suuressa vaarassa joutua väliinputoajiksi, sillä koulutusmahdollisuudet ovat heikot. Kaikilla yli 18-vuotiailla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on mahdollisuus hakea Vaasan aikuiskoulutuskeskukseen opiskelemaan. Nuorilla on mahdollisuus 8

12 suorittaa perustutkinnon osa tai koko ammattitutkinto, eikä opiskelu vaadi hakijalta peruskoulun päättötodistusta. Maahanmuuttajataustaisilla on mahdollisuus hakea sekä valmistavaan koulutukseen että vain maahanmuuttajille suunnattuun perustutkintoon tai yleiseen ammattiin tähtääviin opintoihin. Vaasa-opiston ja Vaasan lyseon lukion yhteistyössä tuottamalla nuorisoluokalla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on mahdollisuus suorittaa peruskoulu 1 2-vuodessa. Haastateltavien mukaan maahanmuuttajataustaisella on erittäin haasteellista suorittaa koko peruskoulun vaatimat opinnot 1 2-vuodessa, vaikka nuorella olisi riittävä suomen kielen taito. Nuorisoluokkien toivottiin laajentuvan myös kantaväestölle, jolloin ryhmän kohteena olisivat erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Näin maahanmuuttajataustaiset nuoret eivät leimaantuisi omaksi erilliseksi ryhmäkseen. Vaasan lyseon lukiolla on oikeus antaa sekä peruskouluopetusta että myöntää peruskoulun päättötodistus. Peruskoulua lukioon suorittamaan voivat hakeutua kaikki peruskoulun päättötodistusta vailla olevat nuoret, myös maahanmuuttajataustaiset. Opetusta annetaan verkkoopintoina eikä lähiopetusta ole. Opiskelu edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Haastateltavien mukaan Vaasan lyseon lukion oikeutta peruskouluopetuksen antamiseen voitaisiin hyödyntää enemmän maahanmuuttajataustaisten nuorten opetuksessa. Nykyistä lukion järjestelmää voitaisiin kehittää edelleen perinteisen peruskouluopetuksen rinnalle ja suunnata yli 18-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille. Peruskoulun päättötodistus tarjoaa maahanmuuttajataustaisille nuorille yhdenvertaisen mahdollisuuden jatko-opintoihin ja työelämään. Uutena palveluna esitettiin toiminnallisten työpajojen luomista nuorille (kts. malli Tampere Siltavalmennusyhdistys). Toiminnallinen työpaja vastaisi nykyistä peruskoulun kymppiluokkaa. Kymppiluokalla nuorella on mahdollisuus korottaa todistuksen arvosanoja ja näin parantaa mahdollisuuksiaan päästä jatko-opintoihin. Epäkohdaksi nähtiin myös se, että peruskouluopetuksessa oleva 17-vuotias maahanmuuttajataustainen nuori ei voi saada opintotukea. Vastaavanikäisen toisen asteen opiskelijan puolestaan on mahdollista saada opintotukea. 9

13 Opinnot oppivelvollisuuden jälkeen Suomenkielisen peruskoulun suorittaneet maahanmuuttajataustaiset nuoret hakevat pääasiassa opiskelemaan toiselle asteelle Vaasan ammattiopistoon. Peruskoulun päättötodistus ei takaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle jatko-opintoihin pääsyä, jos nuorella on puutteellinen suomen kielen kirjoitustaito (kielikoe). Ammattiopistossa on mahdollista opiskella maahanmuuttajille suunnatussa valmistavassa opetuksessa. Haastateltavat toivoivat, että maahanmuuttajataustaisia nuoria saataisiin enemmän opiskelemaan lukioon. Syksyllä 2014 Vaasan lyseon lukiossa alkaa mahdollisesti maahanmuuttajille suunnattu valmistava opetus. Tämän toivottiin lisäävän tulevaisuudessa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrää lukiossa ja korkeakouluissa. Toisen asteen oppilaitosten ja aikuiskoulutuskeskuksen toivottiin tekevän tiiviimpää yhteistyötä perustutkintopaikkojen jaossa. Nykyisen järjestelmän katsottiin heikentävän yli 18 vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspaikan saamisen mahdollisuuksia. Haastateltavien mukaan maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat usein viimeiseksi sijoittuvat avoimet koulutuspaikat ja ilmoitus näistä paikoista tapahtuu usein liian myöhään. Esimerkiksi Vaasan aikuiskoulutuskeskus on merkittävä opiskelupaikka yli 18-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille, mutta opiskelupaikkoja on tarpeeseen nähden riittämättömästi. Haastateltavat pohtivat miten oppisopimustoimintaa saataisiin paremmin kohdistettua maahanmuuttajataustaisille nuorille? Oppisopimuspaikka tulee usein löytää itse omia verkostoja hyödyntämällä, mutta ongelmana oppisopimuskäytännöissä katsottiin maahanmuuttajataustaisten nuorten rajalliset verkostot. Pohtimista tuotti myös maahanmuuttajataustaisten nuorten asema nuorisotakuun, erityisesti koulutustakuun piirissä. Kohdistuuko koulutustakuu myös maahanmuuttajataustaisiin nuoriin? Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU) järjestää Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen työllisyyspoliittisella avustuksella rahoittaman "Työtä nuorille yrityksistä ja yhdistyksistä" hankkeen. Voisiko vastaavanlaista hanketta ajatella myös Vaasaan? Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen Nuorten aikuisten osaamisohjelma hanke on kohdistettu vuotiaille nuorille. Ohjelma on suunniteltu nuorisotakuun edistämiseksi ja se on opiskelijoille maksuton. Ohjelmassa oppilaalla on mahdollisuus yksilölliseen opetukseen ja hankkia joustavasti ammatillinen pätevyys. Hanke on esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille vuotiaille nuorille erinomainen mahdollisuus. Usein käytännössä vaatimukset ovat liian korkeat 10

14 maahanmuuttajataustaisille nuorille. Vaatimuksena on esimerkiksi aikaisempi osaaminen tai työkokemus alalta, jota useammalla maahanmuuttajataustaisella nuorella ei ole. Haastateltavien mukaan osaamisohjelman hankkeeseen tulee lisätä perustutkintoon tähtäävää koulutusta. Tällöin myös maahanmuuttajataustaiset nuoret voisivat hyödyntää ohjelmaa. Tiedon jakaminen opettajille ja huoltajille Toisen asteen opetuksessa toivottiin opettajilta enemmän työelämälähtöisempää opetusta. Tavoitteeksi tulisi asettaa nuoren työllistyminen valmistumisen jälkeen. Työelämälähtöisempi opiskelu helpottaa myös rajallisen kielitaidon omaavan maahanmuuttajataustaisen nuoren oppimista. Toisena keskeisenä haasteena haastateltavat näkivät opettajien koulutuksen puutteellisuuden kohdata maahanmuuttajataustainen nuori ja tämän huoltajia. Erityisenä haasteena nähtiin ne vuorovaikutustilanteet, joissa maahanmuuttajataustaisen nuorten huoltajilla oli puutteellinen suomen kielen taito ja erilainen kulttuuritausta. Haastateltavat toivoivat opettajille kulttuuritietoisuuden lisäämistä. Maahanmuuttajataustaisen nuoren opinnoissa menestykseen vaikuttavat keskeisesti nuoren huoltajat. Maahanmuuttajataustaisten nuorten huoltajat tarvitsevat tietoa koulutuksen merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Eräänä keskeisenä tiedonkulun esteenä nähtiin yhteisen kielen puuttuminen koulun ja perheen välillä. Toisinaan nuori toimi tulkkina koulun ja perheen välillä, jolloin tiedonkulku ei välttämättä täydellisesti toteudu. Toimenpiteenä nähtiin maahanmuuttajataustaisille huoltajille suunnattua omakielisten vanhempainiltojen järjestämistä. Maahanmuuttajaperheiden ja koulun välisen tiedonkulun haasteena pidettiin myös sähköisten tiedonvälitysjärjestelmien kuten Wilman tai Helmen käyttöä. Maahanmuuttajataustaisilla huoltajilla on usein puutteellinen suomen kielen taito ja ATK-taidot. Toimenpiteenä nähtiin vaihtoehtoisten tiedonkulun työvälineiden kehittämistä perheen ja koulun välille. Useimmissa työpaikoissa vaaditaan molempien kotimaisten kielten hallintaa. Tämän maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat kokeneet haasteelliseksi. Osa palveluntarjoajista on pyrkinyt opettamaan nuorille ruotsin kielen perusteita, kuten kohteliaisuusfraaseja, jotta nuoret saisivat itsevarmuutta eri asioimistilanteissa. Resurssit ruotsin kielen opettamiselle ovat kuitenkin rajalliset ja kysyntää kielen opettelemiseen löytyy enemmän kuin siihen voidaan tämän hetkisellä tarjonnalla vastata. Nykyisten opistoilla (Arbis & Vaasa-opisto) järjestettävien kielikurssien opetus on 11

15 kuitenkin koettu liian nopeasti eteneviksi, mikä rajoittaa osallistumista sekä osallistumismotivaatiota. Lisäksi kielten opetusta toivottiin lisättävän. Haastateltavat toivoivat, että opistot tekisivät tiiviimpää yhteistyötä. Näin voitaisiin karsia palvelutarjonnasta päällekkäisyydet ja lisätä palvelutarjontaa vapautuneilla resursseilla. Erityisesti kesäaikaan toivottiin lisää opetusta ja kursseja, sillä tällä hetkellä opistojen kesätarjonta koettiin suppeaksi. Kieliopetuksen tasokurssit tulisi opistojen kesken yhdenmukaistaa, jolloin tunnit eivät enää ole määräävä tekijä. Opistoihin toivottiin myös enemmän maahanmuuttajataustaisia opettajia, joka madaltaisi maahanmuuttajataustaisten nuorten opintoihin ja kursseille osallistumista Työllistymismahdollisuudet Harjoittelupaikkojen ja työpaikan saamisen katsottiin olevan maahanmuuttajataustaisille nuorille haastavampaa kuin kantaväestön nuorille. Nuorten katsottiin tarvitsevan harjoittelupaikan ja työpaikan saamiseen enemmän tukea. Palveluohjaajilta toivottiin enemmän ohjausta, tiedottamista ja yhteistyötä nykyisten työharjoittelupaikkojen tarjoajien kanssa, jotta nuoret hyödyntäisivät jo olemassa olevia vapaita harjoittelupaikkoja. Toisinaan heikkojen työmahdollisuuksien ei katsottu olevan ohjauksesta kiinni vaan työ- ja harjoittelupaikkojen vähäisestä määrästä. Työ- ja harjoittelupaikkoja voitaisiin lisätä. Maahanmuuttajataustaisille nuorille on kehitetty erilaisia työelämän koulutuspaketteja. Nuorille on myös kehitetty erilaisia palveluita, joiden avulla he saisivat ensimmäisen kosketuksen työelämään. Palveluita ei ole kuitenkaan suoranaisesti kohdistettu maahanmuuttajataustaisille nuorille vaan nuorille yleisesti. Vastaavanlaisia koulutuspaketteja olisikin hyvä kehittää edelleen vastaamaan paremmin maahanmuuttajataustaisten nuorten tarpeita. Maahanmuuttajataustaisten nuorten CV:n ja työhakemusten kirjoittamisessa toivottiin enemmän ohjeistusta ohjaajille; millainen hakemus olisi hyvä kirjoittaa, jotta ulkomaalainen nimi tai ulkomaalaistausta ei rajoittaisi maahanmuuttajataustaisten työmahdollisuuksia. Usein täydellisestikin suomen kielen hallitsevat menettävät mahdollisuuden työhön kun työnantajat eivät luota hakijan riittävään kielitaitoon ja siihen, että hakemus on hakijan itsenäisesti kirjoittama. Nuorten kanssa toivottiin työhaastattelutilanteiden harjoittelua. Haastattelutilanteita voitaisiin videoida nuorten kanssa, jolloin nuoret voisivat katsoa omaa toimintaansa videolta ja näin reflektoida omaa toimintaansa sekä oppia työhaastattelun suomalaisia käytänteitä. 12

16 2.2.3 Harrastusmahdollisuudet Integroidut harrasteryhmät Kartoituksessa painottuivat integroidut harrasteryhmät. Integroiduissa harrastusryhmissä on sekä maahanmuuttajataustaisia että kantaväestön nuoria. Integroidun ryhmän perustaminen on haastateltavien mukaan osoittautunut vaikeaksi. Yksi este on se, että kerhojen markkinoinnissa käytetään usein monikulttuurisuus-sanaa, jolloin kantaväestön nuoria on vaikea saada kerhoihin mukaan. Heikko kielitaito on näyttäytynyt yhtenä haasteena harrastuksiin osallistumisessa ja niihin sitoutumisessa. Esimerkiksi kummitoiminta koettiin yhtenä hyvänä keinona osallistaa maahanmuuttajataustaisia nuoria harrastustoimintaan. Kummi voi selittää epäselväksi jääneitä asioita nuorelle sekä olla sosiaalisena turvana uusissa tilanteissa. Maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnatussa kerhotoiminnassa haastateltavat esittivät sellaisen toiminnan lisäämistä, jossa kieli ei ole keskeinen tekijä (esimerkiksi erilaiset liikuntakerhot ja kokkikerhot). Lisäksi tuotiin esiin muita hyviä toiminnallisen harrastekerhon muotoja: taide ja kulttuuri, musiikki, tanssi sekä palstaviljely. Tämän tyyppisissä toiminnan muodoissa on maahanmuuttajataustaisilla nuorilla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua harrastustoimintaan. Tavoitteena on saada maahanmuuttajataustaisille nuorille onnistumisen kokemuksia ja kontakteja kantaväestön nuoriin. Haastateltavien mukaan suomalaiskontaktien avulla maahanmuuttajataustaisten suomen kielen käyttö harjaantuisi luontevasti ja motivaatio kielen oppimiseen voisi jopa kasvaa. Maahanmuuttajataustaisille nuorille tulisi luoda mahdollisuuksia tuoda esiin omaa kulttuuriaan ja taitojaan kantaväestön nuorille, jolloin oma kulttuuri näyttäytyy kiinnostavana ja rikkaana suomalaisen kulttuurin rinnalla. Mielenkiintoisena näyttäytyivät integroidut harrastekerhot, joissa maahanmuuttajataustaiset ja kantaväestön nuoret voisivat tutustua eri maiden kulttuureihin. Esimerkiksi monikulttuuristen kokkikerhojen avulla nuoret voivat opettaa toisilleen eri kulttuurien perinneruokia. Näin maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan voidaan edistää ja samalla luoda heille positiivisia kokemuksia. Integraation onnistumiseksi maahanmuuttajataustaisen nuoren on myös tärkeää oppia ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. 13

17 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitetut harrastusryhmät Selkeä tarve oli pelkästään maahanmuuttajataustaisille nuorille suunnattujen palveluiden kehittäminen edelleen. Maahanmuuttajataustaisen nuoren tulee voida säilyttää myös omaa kulttuuriaan ja identiteettiään kasvun ja kehityksen vuoksi. Usean maahanmuuttajataustaisten nuorten kulttuuritaustat edustavat kollektiivista kulttuuria, jossa perhe ja yhteisö ovat keskeisessä asemassa. Koko perheille suunnattua toimintaa järjestetään Vaasassa kuitenkin vähän. Esimerkiksi maanviljely on usean maahanmuuttajataustaisten perheiden kotimaassa keskeisessä asemassa. Näin esimerkiksi palstaviljelyä voitaisiin edelleen kehittää, eli parantaa markkinointia ja lisätä palvelutarjontaa. Haastateltavien mukaan olisi mielenkiintoista järjestää erilaisia toritapahtumapäiviä, joissa maahanmuuttajataustaiset voisivat myydä sekä itse viljelemiään tuotteita että oman maan ja kulttuurin keskeisiä raaka-aineita. Haastateltavat näkivät huoltajien osallistamisen harrastetoimintaan lisäävän maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistumismahdollisuuksia harrastustoimintaan. Maahanmuuttajataustaisen nuoren huoltajat ovat haastateltavien mukaan usein ennakkoluuloisia nuoren harrastuksia kohtaan, sillä monessa kulttuurissa ei edes tunneta harrastuksen käsitettä. Huoltajat pelkäävät myös nuoren suomalaistumista ja yhdistävät suomalaisohjaajat viranomaisiin. Tämä rajoittaa maahanmuuttajataustaisen nuoren osallistumista harrastustoimintaan. Harrastuspalvelutarjoajien tulisi tiedottaa palveluistaan myös huoltajille. Tämän vuoksi harrastuspalvelutarjoajien ja huoltajien välillä toivottiin enemmän yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Vertaistukiryhmät näyttäytyivät tärkeinä kehittämiskohteina. Vertaistukiryhmissä nuorilla on mahdollisuus jakaa muiden maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa ajatuksia ja kokemuksia suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Myös toisen polven maahanmuuttajien katsottiin tarvitsevan erilaista ryhmämuotoista vertaistukitoimintaa, sillä he elävät usein kahden kulttuurin asettamien erilaisten vaatimuksien ristiriidassa. Monesti maahanmuuttajataustaiset nuoret hallitsevat suomen kielen huoltajiaan paremmin, minkä vuoksi monet huoltajat kokevat oman asemansa uhatuksi. Haastateltavien mukaan uhatuksi tulemisen seurauksena erityisesti isät hyödyntävät pelottelua, uhkailua ja toisinaan myös väkivallan käyttöä säilyttääkseen oman asemansa perheen sisällä. Tämän myötä olisi hyvä lisätä tiedottamista väkivallan eri muodoista sekä oikeuksista. Kotouttamistoiminnassa nähtiin tärkeäksi hyödyntää jo pitkään Suomessa asuneita ja hyvin kotoutuneita maahanmuuttajataustaisia nuoria ja aikuisia. Kotoutuneet maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset toimivat hyvinä esimerkkeinä ja luovat positiivisia tulevaisuuden näkymiä 14

18 integroitumisesta uuteen kulttuuriin. Esimerkiksi Suomessa pitkään asuneiden nuorten ja aikuisten tietotaitoja voitaisiin hyödyntää perheiden ja nuorten välisissä ristiriitatilanteissa. Ristiriitatilanne syntyy usein siitä, että nuori elää kahden kulttuurin välissä ja alkaa perinteisesti nuoren ollessa vuotias, eli nuoren itsenäistymisvaiheessa. Yli 18-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille kohdistettua toimintaa katsottiin olevan heikosti tarjolla. Varsinkin isättömillä ja yksintulleilla pakolaistaustaisilla pojilla on riski syrjäytyä yhteiskunnasta ja näin kyseisen ryhmän tuen tarve on suuri. Maahanmuuttajataustaisille suunnattu televisio-ohjelma ja radio-ohjelma koettiin tarpeelliseksi, sillä niiden kautta paikallisia uutisia olisi mahdollista tiedottaa maahanmuuttajataustaisten nuorten omalla äidinkielellä, jolloin he pysyisivät ajankohtaisista asioista perillä puutteellisesta kielitaidosta huolimatta. Tiedottamisen parantaminen edistäisi myös integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja vähentäisi ennakkoluuloja lisääntyvän tiedon johdosta. Yleiset rajoitteet harrastustoimintaan osallistumisessa Vastaanottokeskuksissa asuvat nuoret ovat sitoutuneet linja-autoaikatauluihin. Tämän vuoksi kerhojen ajankohtia on haastateltavien mukaan ollut vaikea sovittaa nuorten aikatauluihin. Harrastaminen Vaasassa on muodostunut käytännössä jopa mahdottomaksi. Haastateltavat toivoivat maahanmuuttajataustaisille nuorille lisää harrastustoimintaa kouluille. Näin madallettaisiin maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistumismahdollisuutta kerhoihin ja muuhun harrastustoimintaan, eivätkä linja-autoaikataulut olisi este kerhotoimintaan osallistumiseen. Monen maahanmuuttajataustaisen nuoren kulttuurissa harrastamisen käsite on vieras. Tämän vuoksi lupaa saada osallistua harrastustoimintaan ei usein huoltajilta saada. Erilaisen kerhotoiminnan ja harrastustoiminnan kirjaaminen osaksi koulutoimintaa nähtiin myös edistävän nuorten osallistumismahdollisuuksia. Useat nuorista maahanmuuttajataustaisista naisista on yksinhuoltajia ja lastenhoitoa on vaikea löytää vähäisten kontaktien vuoksi. Tämän vuoksi useat maahanmuuttajataustaiset yksinhuoltajat eivät harrasta mitään. Erityisesti kuntosalilla käynti on noussut maahanmuuttajataustaisten nuorten suosioon, mutta se koettiin usein liian kalliiksi. Tämän vuoksi toivottiin lisää edullisempia kuntosalivaihtoehtoja. 15

19 Vaasassa on 32 monikulttuurista yhdistystä, jotka ovat pääasiassa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten huoltajien perustamia. Yhdistyksien yhteisenä tavoitteena on oman maan kulttuurin säilyttäminen ja opettaminen jälkipolvelle. Yhdistystoiminnan haasteeksi on noussut kokoontumistilojen puute. Yhdistykset olisivat halukkaita järjestämään paljon useammin erilaista toimintaa maahanmuuttajataustaisille lapsille, nuorille ja aikuisille, mutta tilojen puute ja niiden maksullisuus on rajoittanut yhdistysten toimintaa Asumispolitiikka Vaasassa Vaasassa maahanmuuttajataustaisten perheiden asuminen on jakautunut muutamille kaupungin osaalueille. Tämä johtuu kaupungin vuokra-asuntojen sijainnista. Perheet ovat usein suuria, asuntotarjontaa on kuitenkin hyvin rajallisesti tarjolla suurperheille eikä asumismahdollisuuksissa ole huomioitu suurperheiden arkea. Seuraava esimerkki havainnollistaa ongelmaa: Suurperheen vaatteiden pesu vaatii keskimääräistä enemmän pesutuvan käyttöä, mistä on syntynyt konflikteja naapureiden kanssa. Maahanmuuttajataustaisten määrä kasvaa, minkä vuoksi nykyistä asumispolitiikkaa tulisi edelleen kehittää. Asumispolitiikan parantamisella voitaisiin näin ennaltaehkäistä suomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten perheiden välisiä konflikteja. Maahanmuuttajataustainen nuori haluaa usein muuttaa omaan asuntoon 18-vuotiaana. Nuoret harvoin ymmärtävät itsenäisestä asumisesta syntyviä taloudellisia kustannuksia, minkä vuoksi siitä olisikin hyvä tiedottaa ja keskustella nuorten kanssa. Nuorella on oltava selvät suunnitelmat ennen omaan vuokra-asuntoon muuttoa, eli koulupaikka, työpaikka tms Mielenterveyden terveydenhuolto Useat maahanmuuttajataustaiset ovat kotimaassaan kokeneet traumaattisia asioita. Myös uudessa kotimaassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtaamat mahdolliset ennakkoluulot ja rasismi synnyttävät haastateltavien mukaan usein nuorissa masennusta ja muita mielenterveydellisiä ongelmia. Mielenterveyspalveluita tarvitsevia maahanmuuttajataustaisia asiakkaita on haastateltavien mukaan enemmän kuin palvelutarjontaa. Palveluiden saamisen yhtenä esteenä nähtiin tulkkien saatavuus ja puutteellinen ammattitaito (mielenterveyspalvelut). Tulkkien yleiskoulutusta tulisi lisätä. Tulkin läsnäolo esimerkiksi terapiaistunnoissa voi muodostua jopa esteeksi nuoren arkaluontoisista asioista avautumiselle. 16

20 Joissakin tilanteissa tulkki joutuu kuulemaan hyvin vakavia kertomuksia, jotka vaikuttavat tulkin mahdollisuuksiin tulkata asioita. Tämä vaikuttaa keskeisesti nuoren ja ohjaajan väliseen vuorovaikutustilanteeseen ja nuori voi pahimmassa tapauksessa lamaantua tulkin reagoinnista ja näin vaikeista asioista ei haluta enää puhua. Useat maahanmuuttajataustaiset ovat syrjäytymisvaarassa olevia nuoria heikon koulutus- ja työmahdollisuuksien vuoksi. Useat tutkimukseen osallistuneet pohtivatkin sitä, että kenen ensisijainen tehtävä on reagoida näihin syrjäytymisvaarassa oleviin maahanmuuttajataustaisiin nuoriin? Toisaalta, kenen tehtävänä on aktivoida jo syrjäytyneitä maahanmuuttajataustaisia nuoria ja saattaa heidät palveluiden piiriin? Tiedottaminen palvelutarjonnasta Suurin osa haastateltavista katsoi, ettei monikulttuuristen palveluiden tarjoajilla ole riittävästi tietoa muista monikulttuuristen palveluiden tarjoamista toimijoista ja heidän tuottamistaan palveluista. Keskeisen vaikuttavana tekijänä haastateltavat näkivät, että maahanmuuttajataustaisille tarjottavat palvelut ovat usein projekteja tai hankkeita. Tarjottavia palveluita tulee tulevaisuudessa vakinaistaa, jotta yleiskuva maahanmuuttajataustaisille suunnatusta palvelutarjonnasta saisi pysyvän luonteen. Tämä helpottaa sekä maahanmuuttajataustaisten vaasalaisten hakeutumista palveluiden piiriin että eri toimijoiden välistä yhteydenpitoa ja yhteistyön kehittymistä. Vaasan seudun maahanmuuttajatoimijoiden yhteistyötä koordinoivaa Resurssirengasta pidettiin hyvänä tiedon välittämisen välineenä. Toisaalta Resurssirenkaan kautta on yksittäisiin asioihin vaikea syventyä ja pohtia yhdessä palveluiden mahdollisia kehittämiskohteita. Useat haastateltavat esittivät, että keskeiset maahanmuuttajien parissa työskentelevät toimijat kokoontuisivat yhteen vapaamuotoiseen verkostotapaamiseen kaksi kertaa vuodessa ja jakaisivat tietoa monikulttuurisista palveluista Vaasassa ja pohtisivat yhdessä mahdollisia kehittämiskohtia. Nuoriso-osasto järjesti ensimmäisen vapaamuotoisen verkostotapaamisen loppuvuodesta Vaasan kaupungin kotisivut koettiin haasteelliseksi sekä palvelutarjoajille että maahanmuuttajataustaisille nuorille. Eri palvelutuottajat järjestävät erilaista toimintaa ja toiminta muuttuu jopa vuosittain. Tämän vuoksi toivottiin yhteistä kotisivua, foorumia tai muuta tiedotustapaa, jossa kävisi ilmi yksityiskohtaisempi palvelutarjonta maahanmuuttajataustaisille vaasalaisille. Haastateltavat toivoivat myös, että tiedottamisessa maksulliset ja maksuttomat palvelut eriytettäisiin toisistaan. Tämä helpottaisi nuorten ohjaamista palveluiden piiriin. Näin 17

21 voitaisiin edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista ja itsenäistymistä. Tavoitteena on, että maahanmuuttajataustaiset nuoret osaisivat hyödyntää Vaasassa tarjolla olevia palveluita kotoutumisajan loputtua. Pääosa maahanmuuttajataustaisista nuorista hallitsee englannin kielen alkeet tullessaan Suomeen. Tiedottamisen lisäämistä erityisesti englannin kielellä toivottiin lisättävän. Nykyään useat palvelutiedotukset ovat vain suomen ja/tai ruotsin kielillä. 3. Maahanmuuttajataustaisten nuorten jääminen yhteiskunnallisten palveluiden ulkopuolelle Haastateltavia pyydettiin pohtimaan miksi arviolta 200 maahanmuuttajataustaista nuorta on jäänyt yhteiskunnallisten palveluiden 1 ulkopuolelle Vaasassa. Useat haastateltavat pitivät kahdensadan maahanmuuttajataustaisen nuoren palvelujen ulkopuolelle jäämistä epärealistisena. Haastateltavat eivät ymmärtäneet mihin väite perustuu. Seuraavaksi esitetyt pohdinnat yhteiskunnallisten palveluiden epäkohdista voivat haastateltavien mukaan osittain selittää miksi mahdollisesti moni maahanmuuttajataustainen nuori on jäänyt yhteiskunnallisten palveluiden ulkopuolelle Vaasassa. - Kieli ja lukutaidottomien maahanmuuttajataustaisten nuorten nähtiin jäävän yhteiskuntapalveluiden ulkopuolelle - Yhtenä mahdollisena tekijänä on nykyinen peruskoulujärjestelmä, joka käytännössä ei mahdollista (yli 17-vuotiaille) maahanmuuttajataustaisille nuorille peruskoulunpäättötodistusta eikä näin ollen jatko-opintoihin pääsemistä. - Syrjäytymisvaarassa oleville vaasalaisille nuorille on kehitetty palveluita, joiden tavoitteena on saada nuoret palveluiden piiriin. Haastateltavat näkivät, että osa 200 maahanmuuttajataustaisesta nuoresta on etsivän nuorisotyön palvelun piirissä. 1 Yhteiskunnallisiin palveluihin kuuluvat tässä koulutuspalvelut, työ, TE-toimisto 18

22 - Osa haastateltavista katsoi, että maahanmuuttajataustaiset tytöt sijoittuvat keskimäärin vähemmän palveluiden piiriin kuin pojat. Tätä selittää muun muassa se, että joissakin kulttuureissa tyttöjen yhteiskunnallisen paikan katsotaan sijoittuvan kotiin eikä koulutusta ihannoida. Pojilla sen sijaan katsottiin olevan enemmän itsemääräämisvaltaa oman tulevaisuutensa suhteen. - Osa maahanmuuttajataustaisista nuorista omaa korkeamman syrjäytymisriskin etnisen taustansa vuoksi. Näitä olivat esimerkiksi somalit, joiden yhteisöllisen kulttuurin katsottiin poikkeavan suomalaisesta yksilökeskeisestä kulttuurista merkittävästi. Myös Lähi-idän maista tulevien erityisesti miesten on vaikea työllistyä ja integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan - Osa nuorista on tottunut liikkuvaan elämäntapaan. Tämän vuoksi heillä on vaikea asettua yhteen paikkaan ja sitoutua pitemmäksi aikaa esimerkiksi koulutukseen. Tämä näkyy esimerkiksi vaikeutena suorittaa opinnot loppuun - Työperäisten maahanmuuttajien lapset eivät yleisesti kuulu minkään palveluiden piiriin. Heillä on sosiaaliturvatunnukset mutta käytännössä ei ole toimijoita, jotka huolehtisivat heidän koulunkäynnistään, eli sijoittaisivat heidät kouluun ja saattaisivat eri palveluiden piiriin. Työperäiset nuoret voivat jäädä kotiin ilman, että kukaan sitä tietää. Haastateltavat toivoivat, että työnantajat ottaisivat enemmän vastuuta työperäisten maahanmuuttajalasten ja nuorten sijoittamisesta kouluun. Työperäisille maahanmuuttajille ei ole myöskään pakollisia kielikursseja eikä heidän kielitaitojen kehittymistä siten valvota. - Mielenterveysongelmien katsottiin myös osaltaan selittävän sitä, miksi osa maahanmuuttajataustaisista nuorista jää yhteiskunnallisten palveluiden ulkopuolelle. - Haastateltavien mukaan osalla maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on vakavia päihdeongelmia ja osa on mahdollisesti mukana rikollisessa toiminnassa. 19

23 4. Yhteenveto Kartoitus osoitti, että palvelutarjonta maahanmuuttajataustaisille nuorille on Vaasassa monipuolinen. Keskeisimmäksi haastattelun teemaksi nousi maahanmuuttajataustaisten nuorten heikot koulutusmahdollisuudet, joiden katsottiin vaikuttavan nuorten mahdolliseen syrjäytymiseen. Esimerkiksi nuorisoluokat on kohdistettu hyvän suomen kielen taidon omaaville maahanmuuttajataustaisille nuorille. Heikon kieli taidon omaavat maahanmuuttajataustaiset nuoret jäävät usein koulutuspalveluiden ulkopuolelle. Yleisesti heikommassa asemassa ovat yli 17-vuotiaat kielitaidottomat maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka eivät ole koulutuspalveluiden piirissä. Heille palvelutarjontaa pitäisi suunnata aikaisempaa enemmän. Maahanmuuttajataustaisille nuorille toivottiin enemmän toiminnallisia työmalleja, joiden avulla nuoret saisivat suoritettua peruskoulun. Toiminnallisuuden painottaminen perusopetuksessa lisäisi myös heikon kielitaidon omaavien maahanmuuttajataustaisten nuorten jatkokoulutusmahdollisuuksia. Oppisopimuskoulutus tarjoaa toisen asteen opiskelijoille hyvän toiminnallisen oppimisen mahdollisuuden, mutta maahanmuuttajataustaisilta nuorilta puuttuu usein verkostot työpaikkojen löytämiseen. Pohdintaa tuotti se, mikä on maahanmuuttajataustaisten nuorten asema nuorisotakuun piirissä? Koulujen ja maahanmuuttajataustaisten nuorten huoltajien välille toivottiin enemmän yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Haasteena vuorovaikutustilanteessa on huoltajien puutteellinen suomen kielen taito, erilainen kulttuuritausta ja heidän asennoituminen nuoren koulunkäyntiin. Opettajien kulttuuritietoisuuteen tähtäävään koulutukseen toivottiin lisää resursseja, jotta opettajat saisivat toimintamalleja, joita voitaisiin hyödyntää haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa. Maahanmuuttajataustaisten nuorten huoltajien erillisiä vanhempainiltoja toivottiin järjestettävän useamman kerran lukuvuoden aikana. Harjoittelupaikkojen ja työpaikan saamisen katsottiin olevan maahanmuuttajataustaisille nuorille haastavampaa kuin kantaväestön nuorille. Suomalainen työnhakujärjestelmä on suhteellisen vieras maahanmuuttajataustaisille nuorille. Tämä heijastuu esimerkiksi ansioluettelon laatimisessa ja haastattelutilanteissa toimimisessa. Suomalaisen työelämän perehdytykseen toivotaan enemmän kohdistettua palvelutarjontaa maahanmuuttajataustaisille nuorille. Harrastusmahdollisuuksia löytyy Vaasasta monipuolisesti, mutta eniten palvelutarjontaa toivotaan lisättävän yli 18-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille. Täysi-ikäisenä nuoret sijoittuvat uusien palveluiden piiriin ja elävät siirtymävaiheessa, jossa he tarvitsevat erityistä tukea. 20

24 Integroidut ryhmät olivat monessa tapauksessa toivottuja. Toiminnallisilla työmalleilla on suuri merkitys maahanmuuttajataustaisille nuorille integraation toteutumisen suhteen. Ne ovat maahanmuuttajataustaisille ja kantaväestön nuorille luonnollisia kohtaamispaikkoja, joissa molemmat toimivat yhdenvertaisina yksilöinä. Integroidun ryhmän perustaminen on haastateltavien mukaan osoittautunut vaikeaksi. Yksi este on se, että kerhojen markkinoinnissa käytetään usein monikulttuurisuus-sanaa, jolloin kantaväestön nuoria on vaikea saada kerhoihin mukaan. Maahanmuuttajataustaisille nuorille kohdistetussa palvelutarjonnassa tulee lisätä vertaistukiryhmiä. Vertaistukiryhmissä kuten kotouttamistoiminnassa yleisesti toivottiin palveluntarjoajien hyödyntävän jo pitkään Suomessa asuneita ja kotoutuneita maahanmuuttajataustaisia nuoria ja aikuisia. Maahanmuuttajanuorten huoltajat ovat usein ennakkoluuloisia nuoren harrastuksia kohtaan, sillä monessa kulttuurissa ei tunneta harrastuksen käsitettä. Toisaalta huoltajat pelkäävät nuoren suomalaistumista ja yhdistävät suomalaisohjaajat viranomaisiin. Tämä rajoittaa nuorten osallistumista harrastustoimintaan. Harrastuspalvelutarjoajien tulisi tiedottaa palveluistaan myös huoltajille. Tämän vuoksi harrastuspalvelutarjoajien ja huoltajien välillä toivottiin enemmän yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Maahanmuuttajataustaisten ohjaajien hyödyntäminen ohjaustoiminnassa oletettavasti edistäisi myös maahanmuuttajataustaisten huoltajien luottamusta harrastustarjoajiin ja näin parantaisi nuorten mahdollisuuksia osallistua harrasteryhmiin. Vaikka harrastustoimintaa on monipuolisesti, useat tahot näkivät omien kontaktien olevan rajalliset. Palvelutarjonta on siis laaja, mutta palvelutunnettavuus heikko. Tämän vuoksi toivottiin enemmän yhteistyötä eri palveluntarjoajien välille, jotta tiedottaminen palveluista saavuttaisi paremmin kohderyhmän ja palveluita voitaisiin laajentaa edelleen suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Puutteena suurin osa palveluntarjoajista näki Vaasassa sen, ettei muiden palveluntarjoajien palvelutarjonnasta ole riittävästi tietoa. Toivomuksena oli yhteisen kotisivun, foorumin tai muun vastaavan tilaisuuden järjestäminen, jossa esitettäisiin yksityiskohtaisesti maahanmuuttajataustaisille vaasalaisille kohdennetut palvelut. 21

25 LIITTEET Liite 1 Kyselylomake Selvitys monialaiselle viranomaisyhteistyöryhmälle alle 29-vuotiaille monikulttuurisille nuorille tarjottavista palveluista Vaasassa Vaasan monialainen viranomaisyhteistyöryhmä kartoittaa alle 29-vuotiaille monikulttuurisille nuorille suunnattuja palveluita Vaasassa. Monialainen viranomaisyhteistyöryhmä on kaupungin hallituksen asettama ja sen toiminta perustuu nuorisolakiin. Puheenjohtajana toimii toimialajohtaja Christina Knookala. Työryhmän tarkoitus on parantaa nuorten kasvu ja elinoloja. Kyseinen selvitys tullaan käsittelemään työryhmän kokouksessa vuoden 2013 lopussa. Ohjeistusta kyselyn täyttämiseen: Monikulttuurisilla nuorilla tarkoitetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria (Mmt). Kysymykset käsittelevät nimenomaan monikulttuurisille nuorille suunnattuja palveluita. Emine Ehrström Emine Ehrström Monikulttuurisen nuorisotyönohjaaja Vaasan kaupunki I Vasa stad Vapaa-aika virasto/nuoriso-osasto Reimari Fritidsverket/ Ungdomsavdelning Reimari Raastuvankatu Vaasa/ Rådhusgatan Vasa PuhI Tfn +358(0) / Organisaatio * (a) Kunta (b) Kolmas sektori (Esim. yhdistykset, järjestöt, seurat jne.) (c) Valtio (d) Yksityinen 22

26 1.1 Jos työnantajasi on kunta, mihin hallintokuntaan sijoitut? Valitse vain, mikäli kunta on työnantajasi (a) Sosiaali- ja terveystoimi (b) Varhaiskasvatus- ja perusopetustoimi (c) Toisen asteen koulutus (d) Ammattikorkeakoulu (e) Kulttuuritoimi (f) Vapaa-aikatoimi (g) Taidelaitokset (h) Kirjasto Muu: 2. Toimipiste * esim. Vöyrinkaupungin koulu 3. Kuuluuko palvelujenne piiriin monikulttuurisia nuoria? * (a) Kyllä (b) Ei 4. Kenelle palvelut on suunnattu? * (a) Palvelut on suunnattu yksinomaan monikulttuurisille nuorille (b) Palvelut on suunnattu sekä kantaväestön nuorille että monikulttuurisille nuorille Muu: 4.1 Minkä ikäisiä palvelujenne piirissä olevat monikulttuuriset nuoret pääasiassa ovat? * (a) 7-12 vuotiaita (b) vuotiaita (c) vuotiaita (d) vuotiaita 23

27 4.2 Ketkä ovat palveluidenne ensisijainen kohderyhmä, joille palveluita tuotetaan? * (a) Pojat/ Miehet (b) Tytöt/ Naiset (c) Pojat ja tytöt/ Miehet ja naiset (d) Perheet (e) Yksinhuoltajat Muu: 4.3 Monikulttuurisille nuorille suunnatut palvelut on pääasiassa kohdistettu * (a) Yksilölle (b) Ryhmälle 4.4 Onko palveluihin osallistuminen vapaaehtoista? * (a) Kyllä (b) Ei 4.5 Millaisia palveluita monikulttuurisille nuorille tuotetaan? Valitse kaksi (2) mielestäsi tärkeintä. * (a) Kotouttaminen (b) Toimeentulo (c) Asuminen (d) Opiskelu (e) Työ (f) Harrastaminen (g) Terveys Muu: 4.6 Millaisia palveluita monikulttuurisille nuorille tuotetaan? * Kerro yksityiskohtaisemmin palveluistanne. Esim. millaisia liikuntaryhmiä? Painotetaanko liikuntakerhoissa jotakin urheilulajia? jne. 4.7 Miten kehittäisit monikulttuurisille nuorille tuottamianne palveluita edelleen? * Kirjoita vastauksesi ennen kaikkea monikulttuuristen nuorten näkökulmasta. Miten palveluita pitäisi kehittää nuorten näkökulmasta? 4.8 Mitä palveluita monikulttuurisilta nuorilta mahdollisesti puuttuu Vaasassa? Mitä palveluita pitäisi lisätä? * Kirjoita vastauksesi ennen kaikkea monikulttuuristen nuorten näkökulmasta. 24

28 4.9 Osaavatko monikulttuuriset nuoret mielestänne hyödyntää palveluitanne? * (a) Kiitettävästi (b) Hyvin (c) Tyydyttävästi Muu: 5. Koetko, että monikulttuurisia nuoria jää yhteiskunnan tuottamien palveluiden ulkopuolelle? Ketkä monikulttuurisista nuorista mahdollisesti jäävät yhteiskuntapalveluiden ulkopuolelle? Missä he ovat? Milloin ulkopuolelle jääminen tapahtuu? Olettaen, että palveluiden ulkopuolelle jääviä monikulttuurisia nuoria on, montako (arvioisit) vuotiasta monikulttuurista nuorta on tällä hetkellä palveluiden ulkopuolella Vaasassa? Yhteiskuntapalveluilla tarkoitetaan mm. koulu, TE-keskus, työ. Liite 2. Taulukko 8. Ohjausmuoto Yksilölle Ryhmälle 25

29 Liite 3. Taulukko 9. Kohderyhmä Liite 4. Taulukko 10. Ikä vuotiata vuotiata vuotiaita vuotiata 26

30 Liite 5. Taulukko 11. Vapaaehtoisuus Kyllä Ei Liite 6. Taulukko 12. Palveluiden suuntautuminen Palvelut on suunnattu yksinomaan monikulttuurisille nuorille Palvelut on suunnattu sekä kantaväestön nuorille että monikulttuurisille nuorille 27

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA PORIN KAUPUNKI MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN TUKEMINEN... 3 2.1. Maahanmuuton alkuvaiheen

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2015

Kotouttamisohjelma 2015 Kotouttamisohjelma 2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1 KOTOUTTAMISTA OHJAAVA TOIMINTA... 2 1.1 Valtion kotouttamisohjelma...2 1.2 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ohjaa kotoutumista...2 1.3 Mitä kotouttaminen

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja. ohjelmista?

Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja. ohjelmista? Mitä Etelä-Savossa voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? Timo Aro ja Anna Laiho 7.3.2013 1. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi

Lisätiedot

PALVELUTOIMINNAN PROJEKTI

PALVELUTOIMINNAN PROJEKTI 7081097 Palvelutoiminnan projekti Sosiaalialan koulutusohjelma 2014 Jarkko Kaijanen, Pirkko Lehto, Hanne Leinonen, Noora Niemi, Susanna Salin, Taru Tulonen ja Leena Uuppo PALVELUTOIMINNAN PROJEKTI HALATEN-hankkeen

Lisätiedot

Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa

Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö Soveltavan kielentutkimuksen keskus KIELIKOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSESSA Tavoitteet,

Lisätiedot

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS NUORISOTAKUUKOULUTUS OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS Erilaiset elämäntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpeita.

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM 27.3.2013 Arviointi on Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty 03.04.2013

Sisältö. Päivitetty 03.04.2013 Päivitetty 03.04.2013 Sisältö Alkusanat 3 1. Tavoite ja tausta 4 2. Keskeiset käsitteet 7 3. Maahanmuuttajat alueella, tilastoa 8 4. Viranomaisten välinen vastuun- ja työnjako 10 4.1. Länsi-Uudenmaan maahanmuuttajapalvelu,maahanmuuttajatoimisto

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma

Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1. TYÖ JA TOIMEENTULO 7 1.1. Maahanmuuttajien työllisyys ja sen esteet 7 1.2. Työvoiman saatavuus ja harmaa talous 10 1.3. Hämeenlinnan

Lisätiedot

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TERMINOLOGIA TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ TAMPEREELLA MITÄ NUORET

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

FINSURVIVOR Yksintulleiden alaikäisten kotoutumista tukemassa - mielenkiinnonkohteiden arvioinnista mielekkääseen toimintaan

FINSURVIVOR Yksintulleiden alaikäisten kotoutumista tukemassa - mielenkiinnonkohteiden arvioinnista mielekkääseen toimintaan Projektiraportti Hämäläinen Anna, Koskiniemi Satu, Palo Marketta & Saarinen Hanna Toimintaterapian syventävät opinnot Toimintaterapia koulutus Turun ammattikorkeakoulu, Terveys ja hyvinvointi -tulosalue

Lisätiedot

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Toimittaja Matti

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016

KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016 Eero-Tapani Hynynen Sisällysluettelo KAARINAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISOHJELMA 2013-2016... 1 1. Maahanmuutto ja kotouttaminen osana Kaarinan kaupungin strategiaa...

Lisätiedot

Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa

Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa Nyt voin näyttää, että osaan suomea Kokemuksia kielikoulusta ja julkisten terveyspalveluiden käytöstä Saphaan-hankkeessa Niina Vuolajärvi Vaula Tuomaala (toim.) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Torstai 17.10.2013 aamupäivä, puheenjohtajana Satu Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelupäivien avaussanat Vantaan kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi. Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi. Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Pakolaisten asuminen ja palvelut

Pakolaisten asuminen ja palvelut Siirtolaisuusinstituutti Euroopan pakolaisrahasto Pakolaisten asuminen ja palvelut Omaan kotiin -hankkeen tutkimusraportti Maria Pikkarainen ja Sirkku Wilkman Webreports No 36 Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus

Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus Kohti määrittämätöntä Maahanmuuttajien vertaisryhmiin osallistuneiden naisten toimijuus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteen laitos Kasvatustieteen koulutus Pro gradu -tutkielma Eeva Ahtee Huhtikuu

Lisätiedot

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN MONIKULTTUURIYHDISTYS FAMILIA CLUB RY:N TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Saija Palmutie Tiina Sillah Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja Kasvatusalan

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SIPOON KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Lisätiedot: Saana Hansen Pakolaiskoordinaattori saana.hansen@sipoo.fi p. 09 235 36505 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Kotoutumiskäsitteistöä 3 3 Maahanmuuttajat Sipoossa

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 KOTOUTTAMISLAIN JA KOTOUTTAMISOHJELMAN TARKOITUS 4 3 LAIN MUKAISET KOTOUTTAMISTA EDISTÄVÄT JA TUKEVAT PALVELUT 6 4

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot