VÄLITÄ NUORESTA ÄLÄ VÄLITÄ NUORELLE ALKOHOLIA, VAASAN MALLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLITÄ NUORESTA ÄLÄ VÄLITÄ NUORELLE ALKOHOLIA, VAASAN MALLI"

Transkriptio

1 VÄLITÄ NUORESTA ÄLÄ VÄLITÄ NUORELLE ALKOHOLIA, VAASAN MALLI NUTTU2.1 Kehittämisprojekti ja siihen liittyvät opinnot Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos Susanna Weber

2 Sisällysluettelo 1. Projektin tausta ja tarve Ehkäisevä päihdetyö ja monialainen yhteistyö Nuorten alkoholinkäytöstä 5 1.3Nuorten päihteidenkäytöstä johtuvia haittoja 6 2. Kampanjan sisältämiä tavoitteita Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ehkäisevän päihdetyön hankkeen tavoitteet Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanjan tavoite 7 3. Aikataulut ja projektin vaiheistus 8 4. Riskitekijät Projektiorganisaatio Yhteistyökumppanit, heidän roolinsa ja vastuunsa Projektin edistymistä kuvaavat mittarit ja niiden seurantajärjestelmä Tuloksia katugallupista Toimijoiden palautteet kampanjasta Viestintäsuunnitelma Projektin lopputulos, jatkotoimenpiteet ja itsearviointi 17 Lähdeluettelo Liitteet 2

3 1. Projektin tausta ja tarve Keväällä 2009 Vaasassa toteutettiin kehittämisprojekti nimeltään Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle. Projektin tuotos oli luonteeltaan noin viikonmittainen tempausluontoinen tapahtuma ja se toteutettiin monialaisesti sektorirajoja ylittäen. Välitä nuoresta projektin idea pohjasi Etelä Suomessa aikaisemmin järjestettyyn Aikuinen välittää kampanjaan. Pääkaupunkiseudun ehkäisevän päihdetyön toimijat järjestivät lokakuussa 2008 kampanjan, jossa eri toimijat jalkautuivat yhdessä kadulle keskustelemaan aikuisten vastuusta. Tempauksessa tehtiin katugallup liittyen alaikäisten alkoholinkäyttöön, jonka tuloksena suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että tiukempi puuttuminen alaikäisten alkoholinkäyttöön on tarpeen. (http://info.stakes.fi/alkoholiohjelma/fi/ajankohtaista/aikuiset_valittaa.htm) Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle tapahtumaviikko toteutettiin osana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ehkäisevän päihdetyön (EPT) hanketta ( ). Hankkeessa vaikutetaan nuorten päihteiden käyttöön kolmella tasolla: vanhempiin ja kasvattajiin, nuoriin itseensä sekä lähiyhteisöön kohdistuvilla interventioilla. Hankkeen aikana kehitellään erilaisia toimintoja, joiden avulla voidaan tukea kohderyhmän valmiuksia kohdata päihteiden käyttöä ja siihen liittyviä tilanteita. EPT hanke toimii Vaasan seudulla sekä Mikkelissä ja Kirkkonummella. Hankkeen aikana seurataan yhtä ikäluokkaa ja heidän vanhempiaan 6. 9.luokkien ajan. (http://www.mll.fi/kasvattajille/ept/) Suomen lain mukaan alle 18 vuotiaille ei saa myydä eikä tarjoilla alkoholia (Alkoholilaki 1143/ ), silti alaikäisten nuorten ei ole vaikeaa saada alkoholia. Useimmiten alkoholia alaikäisille ostavat kaverit tai vanhemmat sisarukset, toisinaan myös vanhemmat. Nuoret myös kokeilevat ostaa alkoholia itse, jolloin kontrolloivana osapuolena avainasemassa ovat alkoholinmyyjät ja anniskelijat sekä alkoholiviranomaiset. (Karlsson, Rantasalo & Holmila 2007, 149.) Aihe on herkkä, mutta siitä on tarpeen keskustella. Välitä nuoresta, älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanjan keskeinen tehtävä oli nostaa aihetta esille, herättää ajatuksia ja keskustelua niin täysi ikäisten kavereiden ja sisarusten kuin myös vanhempien keskuudessa. Kampanjan aikana käytiin päihdekeskusteluja myös nuorten kanssa. 3

4 1.1 Ehkäisevä päihdetyö ja monialainen yhteistyö Ehkäiseväksi päihdetyöksi sanotaan toimintaa, jonka tarkoitus on mm. edistää turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Sillä pyritään vaikuttamaan mm. päihteiden saatavuuteen ja tarjontaan sekä haittoihin. Vaikuttamiskohteita ovat päihteitä koskevat tiedot, asenteet ja oikeudet sekä päihteiden haittoja suojaavat tekijät kuin myös päihteiden käyttö ja käyttötavat. Ehkäisevään päihdetyöhön sisältyy yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy. Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä, mutta sitä tekevät myös järjestöt ja yhteisöt paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. (Stakes 2006, 9 10) Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kolmella eri tasolla, joita ovat primaari, sekundaari ja tertiääritaso. Primaaritasolla tehdään interventio ennen ongelmien syntymistä. Sekundaaritasolla keskitytään kohdistettuun riskiryhmään käytännön tasolla ja pyritään puuttumaan varhain mahdollisiin tuleviin ongelmiin. Tertiääritaso on korjaavaa päihdetyötä ja kohderyhmänä ovat ongelmakäyttäjät. (Kylmänen 2005, 9.) Ehkäisevässä päihdetyössä tulisi kiinnittää huomiota täysi ikäisten kavereiden ja sisarusten sekä vanhempien ja nuorten itsensä vastuuntuntoon liittyen nuorten alkoholinkäyttöön. Ehkäisevässä työssä tulisi myös painottaa yrittäjien kouluttamiseen ja myynnin valvonnan tehostamiseen, jolloin parannettaisiin myös alaikäisille myynnin kieltävää ja sen tuomitsevaa asenneilmapiiriä niin aikuisten kuin myös nuorten keskuudessa. (Karlsson ym. 2007, 158.) Ehkäisevän päihdetyön verkostot toimivat primääriprevention tasolla ja tarttuvat toimintaan erityisesti ongelmien ilmaannuttua. Verkostot voivat koostua niin julkisen sektorin viranomaisia poikkihallinnollisesti kuin myös järjestöjen edustajia sekä yksityisiä henkilöitä. Verkostoyhteistyön voidaan sanoa olevan väline, jota käytetään yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Yhteistyön etuna voidaan mainita mm. työntekijöiden tieto taidon jakaminen ja tämän myötä päällekkäisyyksien välttäminen sekä resurssien säästäminen. Avoin keskustelu, erilaisten haasteiden ja ongelmien määrittely sekä toimintamallien kehittäminen ovat keskeisiä laadukkaan ehkäisevän päihdetyön verkostotyössä. (Kylmänen 2005, ) Moniammatillisuus käsitteenä pitää sisällään monia erilaisia yhteistyön muotoja. Asiantuntijoilla on yhteinen tehtävä tai ongelma, jota he yhdessä tekevät tai ratkaisevat. Moniammatillisella työryhmällä on yhteinen tavoite tai he laativat yhteisen tavoitteen, jota kohti he lähtevät yhdessä 4

5 kulkemaan. Työryhmän toiminnan tavoitteena on, että jokainen työhön osallistuva voisi vaikuttaa yhteiseen keskusteluun ja päätöstentekoon sekä tuoda työpöydälle oman osaamisensa ja näkökulmansa rikastuttamaan yhteistyötä. (Isoherranen 2008, ) Työskentely moniammatillisessa yhteistyöryhmässä tuo työhön uusia näkökulmia ja laajempaa tietoa. Moniammatillinen yhteistyö voidaankin jakaa kolmeen eri osaan. Ensimmäisenä osana voidaan mainita omien tavoitteiden siirtäminen, jolloin yksittäinen toimija pyrkii siirtämään omat tavoitteensa myös toisen toimijan tavoitteeksi. Toiseksi moniammatillisen yhteistyön osaksi voidaan nimetä konsultoinnin, jolloin eri sektoreilta tulevat toimijat jakavat tietoaan yli sektorirajojen. Kolmas toiminnan muoto on käytännön yhteistyö, jossa uusia yhteisiä toimintamuotoja järjestetään eri toimijoiden taholta. Välitä nuoresta kampanja edustaa monialaista käytännön yhteistyötä sektorirajat ylittäen. (Vehviläinen 2002, ) 1.2 Nuorten alkoholinkäytöstä Vaasassa vuonna luokkalaisille tehdyn TOBALK tutkimuksen mukaan noin puolet pojista ja 44% tytöistä oli kokeillut alkoholia. Yleisin alkoholinkäyttötiheys oli 1 2 kertaa kuukaudessa, viikoittain alkoholia kertoivat käyttävänsä 9% tytöistä ja 5% pojista. TOBALK tutkimuksen mukaan viidesosa 9. luokkalaisista kertoi olleensa kunnolla humalassa. (Huttunen Metsi & Tammela 2008, ) Yli puolet vaasalaisista 9. luokkalaisista tytöistä kokee, että molemmat tai toinen vanhemmista hyväksyy nuoren alkoholinkäytön, pojista vastaava luku on 44%. TOBALK tutkimuksen mukaan vanhempien suhtautumisella on suuri vaikutus nuorten alkoholinkäyttöön. Nuorista, joiden vanhemmat hyväksyivät heidän alkoholin käyttönsä, 62% käytti alkoholia 1 2 kertaa kuukaudessa ja 22% viikoittain. Niissä perheissä, joissa vanhemmat olivat selkeästi ilmoittaneet kielteisen kantansa nuorten alkoholinkäytölle, 20% käytti alkoholia 1 2 kertaa kuukaudessa ja ainoastaan 4% joka viikko. (Emt., ) Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen Mannerheimin lastensuojeluliitolle toteuttaman seurantatutkimuksen mukaan suurin osa 7. luokkalaisten nuorten alkoholikokeiluista ja maistamisista oli tapahtunut vanhempien läsnä ollessa kotona. Tutkimuksen mukaan kolmannes nuorista oli kokeillut alkoholia. Tutkimuksessa myös vanhemmille tehtiin päihdeaiheinen kysely. Suurin osa vanhemmista koki, että alkoholikokeilut eivät ole ajankohtaisia 5

6 oman lapsen kohdalla. Jopa vajaa kolmasosa vanhemmista kertoi, ettei pidä lapsensa alkoholikokeiluja lainkaan ajankohtaisina. (Jyväskylän yliopisto 2008; 16, 21) 1.3Nuorten päihteidenkäytöstä johtuvia haittoja Nuorten kokemattomuus alkoholinkäytössä aiheuttaa useita vaaratekijöitä. Alkoholi alentaa verensokeria, mikä puolestaan hankaloittaa aivojen toimintakykyä ja energian saantia. Tämä saattaa johtaa vakavaan alkoholimyrkytykseen ja sitä kautta tajuttomuuteen, jopa kuolemaan. Päihteet ovat niin nuoren kuin myös aikuisen terveydelle haitallisia. Nuoret ovat vielä kasvuvaiheessa ja päihteet vaikuttavat haitallisesti mm. nuorten aivojen ja keskushermoston kehitykseen. Päihteet vaikuttavat haitallisesti myös sukupuoli ja kasvuhormonin tuotantoon ja keskushermoston kehitykseen. (Pirskanen 2007, 30) Nuorten päihdehäiriöissä on yleistä mielenterveyshäiriöiden samanaikainen esiintyminen, joita ovat esim. käytöshäiriöt, tarkkaavaisuuden häiriöt sekä mieliala ja syömishäiriöt. Nuoren päihdehäiriö voi syntyä nopeammin kuin aikuiselle jopa 1 2 vuodessa. Varhain aloitettu päihteidenkäyttö johtaa usein aikuisiän päihdeongelmiin, myös ongelmat koulunkäynnissä ja työnsaannissa sekä rikollinen käyttäytyminen ovat yleisempiä. (Emt ) 2. Kampanjan sisältämiä tavoitteita Välitä nuoresta kampanja oli yksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen Ehkäisevän päihdetyön hankkeen interventioista. Se toteutettiin hankkeen kaikilla pilottipaikkakunnilla, Vaasan lisäksi myös Mikkelissä ja Kirkkonummella. Kyseessä oli yhteisötason interventio, joka kohdistui sekä perheisiin ja kasvattajiin että nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Kampanjan avulla tuettiin perheiden ja nuorten hyvinvointia erityisesti alkoholin käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Välitä nuoresta kampanjan aikana vahvistettiin eri yhteiskunnan toimijoiden ja tasojen toteuttamaa yhteisvastuuta, joka puolestaan tukee perheiden ja kasvattajien kasvatustehtävää. 2.1 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ehkäisevän päihdetyön hankkeen tavoitteet MLL:n Ehkäisevän päihdetyön hankkeen ( ) tavoitteena on ehkäistä nuorten päihteiden käyttöä, vaikuttaa nuorten lähiyhteisöön sekä kehittää järjestöjen ehkäisevää päihdetyötä. Tarkoituksena on mm. vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä päihdeasioissa sekä vaikuttaa 6

7 paikallisen yhteisön käytäntöihin ja asenteisiin nuoria päihteiden käytöltä suojaavasti. Mannerheimin Lastensuojeluliitto hyödyntää Ehkäisevän päihdetyön hankkeessa asiantuntemustaan kehittämällä välineitä ja menetelmiä niin MLL:n omille kuin myös muille ehkäisevää päihdetyötä tekeville tahoille. Ehkäisevän päihdetyön hankkeen myötä MLL kehittää ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja ja menetelmiä, jotka ovat sovellettavissa myös vapaaehtoistoimintaan perustuvassa järjestökentän toiminnassa. Hankkeen aikana vahvistetaan järjestöjen valmiuksia toimia kumppanina ehkäisevän päihdetyön verkostoissa. (http://www.mll.fi/kasvattajille/ept/) Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnan tavoitteena on mm. edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia, myös yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen koetaan MLL:ssa tärkeäksi. Välitä nuoresta kampanja tukee täten myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Ehkäisevän päihdetyön hankkeen kokonaistavoitteita. (www.mll.fi) 2.2 Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanjan tavoite Vehviläinen (2002, 61 62) toteaa moniammatillisten verkostojen syntyvän usein yksittäisten tilanteiden ja kokemusten kautta. Toimija voi luoda itse verkostoja tai osallistua jo olemassa olevien verkostojen toimintaan. Itse luodut verkostot syntyvät usein johonkin konkreettiseen työtehtävään, kuten esimerkiksi kampanjan järjestäminen. Välitä nuoresta kampanjan tavoitteena oli herättää keskustelua alaikäisten päihteiden käytöstä ja alkoholin välittämisestä alaikäiselle, sekä muistuttaa aikuisten ja vanhempien vastuusta. Kampanjan tavoitteena oli jalkauttaa monialaisesti kaupungin toimijoita keskustelemaan kaduille alaikäisten alkoholin käytöstä. Kampanjan keskeinen tehtävä oli myös tukea sektorirajat ylittävää yhteistyötä yhteisen teeman parissa. Välitä nuoresta kampanjan aikana laadittiin vaasalaisten toimijoiden kanssa yhteistyössä niin sanottu Vaasan malli, jota paikalliset verkostotoimijat voivat käyttää pohjana tulevien vuosien kampanjoissa. Suunnittelussa ja toiminnassa hyödynnettiin vankkaa paikallista osaamista ja aikaisempia kokemuksia, mm. Vaasan kaupungissa 2000 luvun alussa toteutetun Turvallisuustalkoot hankkeen kokemuksia. Tavoitteena oli myös kehittää yhteistyötä sosiaali ja terveysalan oppilaitosten kanssa. Vaasalaiset toimijat olivat kokeneet tarpeellisena lisätä avointa vuoropuhelua (kokemuksia, toiveita jne.) oppilaitosten ja muiden toimijoiden välillä. 7

8 3. Aikataulut ja projektin vaiheistus Kampanjan ideointi aloitettiin MLL:n Ehkäisevän päihdetyön hankkeen työntekijöiden keskuudessa alkuvuonna Osa hanketiimin työntekijöistä oli osallistunut pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2008 järjestettyyn Aikuinen välittää kampanjaan, jonka kokemuksia käytettiin hyväksi Välitä nuoresta kampanjaa suunniteltaessa. Paikallinen suunnittelu aloitettiin MLL:n Ehkäisevän päihdetyön hankkeen Vaasan seudun tukiryhmän (ts. paikallinen ohjausryhmä) tapaamisessa viikolla 7, jolloin kartoitettiin innokkaat osallistujat ja kerättiin paikallisten toimijoiden ideoita sekä päätettiin kampanjalle sopiva aikataulu. Viikolla 12 järjestettiin Välitä nuoresta kampanjan monialainen suunnittelutapaaminen, jossa tapahtumaan osallistuvat yhteistyötahot kutsuttiin yhteen ja suoritettiin tehtävien jako. Sovittuja käytännön toimenpiteitä olivat: gallupkysymyksen muotoilu ja gallupintekijöiden kokoaminen sekä heille suunnatun aiheeseen liittyvän tietoiskun kokoaminen valistusvessojen tekeminen, materiaalit niihin flyerin ja julisteen suunnittelu ja painatus mielipidekirjoitusten ja mediatiedotteiden laatiminen, yhteydenotto mediaan julisteiden ja saatekirjeen lähettäminen kaupungin postin kautta mm. kaupungin eri virastoihin ja toimipisteisiin sekä postitse alkoholin vähittäismyyntipaikoille toimintaviikon aikataulutus ja koordinointi Välitä nuoresta kampanja järjestettiin vappuviikolla (vko18) vuonna Tapahtuma jakautui eri puolille Vaasan kaupunkia. Ammattikorkeakouluihin rakennettiin opiskelijoiden voimin ns. valistusvessoja, joiden tarkoitus oli muistuttaa ja välittää viestiä siitä, että alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos. Vaasan kaupungin nuoriso ohjaajat rakensivat valistusvessoja nuorisotaloille, joissa vessoihin ripustettiin päihteisiin ja erityisesti alkoholiin liittyviä tietoiskuja. Torilla aikuiset jakoivat flyereita, joissa oli alkoholin välittämiseen liittyvä viesti. Kohdatuilta aikuisilta kerättiin palautetta gallupkyselyn tapaan ja keskusteltiin aikuisten asenteista alkoholin välittämiseen alaikäisille. Gallup kysymyksenä oli hyväksytkö alaikäisten alkoholinkäytön / alkoholikokeilut? Välitä nuoresta kampanjan kohderyhmänä olivat Vaasan kaupungin perheet, nuoret ja kasvattajat. Interventio kohdistettiin myös vaasalaisten nuorten eri kasvuyhteisöille ja kasvatustahoille, kuten nuorisotaloille ja oppilaitoksiin. Päähuomio katugallupeissa ja keskusteluissa kiinnittyi nuoriin aikuisiin. 8

9 Toimintaviikolle laadittiin mediatiedote, joka toimitettiin Pohjanmaalla ilmestyviin medioihin. Vaasassa ilmestyvän Vaasan ikkuna ilmaisjakelulehden kanssa sovittiin aiheeseen liittyvä viikon mittainen tekstiviestiäänestys. Kysymyksenä oli Hyväksytkö alle 18 vuotiaan alkoholin käytön? Maakuntalehti Pohjalaisen toimittaja ja valokuvaaja olivat mukana tekemässä katugallupia yhden päivän aikana ja lehdessä julkaistiin viikon aikana koko sivun kokoinen näkyvä juttu. Kampanjan sanomaa nostettiin esiin sanomalehtiin maksetuilla mainoksilla ja laajalla julistekampanjalla, joita postitettiin paikallisiin alkoholin vähittäismyyntipisteisiin Länsi Suomen lääniltä saatuihin osoitteisiin. Kaupoissa ja kioskeissa oli esillä kampanja julisteita vaihtelevasti, osa suuremmista marketeista ripusti Välitä nuoresta kampanjan julisteita jokaiselle kassalleen. Internet tiedotus toimi hyvin sekä valtakunnallisesti (www.mll.fi) että paikallisesti (www.vaasa.fi, lisäksi kaupungin työntekijöitä informoitiin kampanjasta sähköpostitse ja sisäisen intranetin kautta. Välitä nuoresta kampanjaa toteuttamaan kutsuttiin suunnitteluryhmässä olleiden tahojen lisäksi sosiaalialan opiskelijoita sekä Vaasan kaupungin nuoriso osasto. Gallupin teossa ja valistusvessoja toteuttamassa oli mukana noin 40 sosionomi opiskelijaa Vaasan ammattikorkeakoulusta sekä kaupungin nuoriso osasto kokonaisuudessaan. He saivat kampanjaan liittyvän luennon kaupungin terveydenedistämisen yhdyshenkilöltä ennen itse gallupin tekoa. Gallupia tehtiin vappuviikolla eri puolilla Vaasaa neljän päivän aikana. Gallupin yhteydessä ihmisille jaettiin flyereita, joissa mainittiin Alkoholilain 31 ja muistutettiin, että alkoholin välittäminen ja tarjoaminen alaikäiselle on Suomessa rikos. Gallupin aikana ihmisten kanssa keskusteltiin myös alkoholin välittämiseen sekä alaikäisten alkoholin käyttöön ja alkoholikokeiluihin liittyvistä asioista. Gallupin lisäksi opiskelijat ja kaupungin nuoriso ohjaajat tekivät valistusvessoja oppilaitoksissa ja nuorisotiloilla. Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja lähetti kattavan materiaalipaketin jokaiselle nuorisotalolle ja oppilaitoksiin, joiden avulla valistusvessat tehtiin. Oppilaitoksissa valistusvessojen viesti liittyi alkoholin välittämiseen, nuorisotaloilla vessoissa valistettiin alkoholin terveyshaitoista. Gallupin tekijät kirjoittivat muistiinpanoja gallup kyselystä ja kirjasivat ihmisten mielipiteitä. Kaikilta kampanjaan osallistuneilta toimijoilta saatiin kirjalliset palautteet. MLL:n ehkäisevän päihdetyön hankkeen projektityöntekijä kokosi toimijaverkoston palautteet ja kampanjaterveiset, jotka voidaan ottaa huomioon tulevien vuosien kampanjoiden ja tempausten valmisteluissa. 9

10 4. Riskitekijät Toiminnalliset riskitekijät liittyivät enimmäkseen kampanjan toteutukseen, yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja kampanjan näkyvyyteen. Oli löydettävä innokkaita yhteistyökumppaneita, jotka olivat valmiita lähtemään mukaan kampanjaan. Jotta kampanjan viestiä saatiin vietyä mahdollisimman laajalle joukolle, myös media ja alkoholin vähittäismyyntipisteet oli innostettava mukaan kampanjaan. Kampanjan toteutukseen kutsuttiin mukaan sosiaalialan opiskelijaryhmiä niin toisen asteen oppilaitoksista kuin myös ammattikorkeakouluilta. Toisen asteen oppilaitoksen opettajat olivat kiinnostuneita kampanjasta, mutta he jäivät pois kampanjan toteuttamisvaiheessa. Kaksi Vaasan ammattikorkeakoulun sosionomi opiskelijaryhmää oli aktiivisesti mukana tekemässä valistusvessoja kouluillensa sekä kahtena päivänä tekemässä katugallupia. Opiskelijat olivat tärkeä osa kampanjan käytännön toteutusta. Ilman heitä katukeskusteluja olisi käyty huomattavasti vähemmän. Opiskelijat antoivat myös rakentavaa käytännönläheistä palautetta kampanjan toteutuksesta. 5. Projektiorganisaatio Suunnitteluryhmässä olivat aktiivisesti mukana Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö, terveydenedistämisen yhdyshenkilö sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ehkäisevän päihdetyön hankkeen projektityöntekijä ja suunnittelija. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sisäasianministeriön poliisiosasto tekevät aktiivisesti yhteistyötä valtakunnallisella tasolla. MLL:n Ehkäisevän päihdetyön hanke tuki myös poliisin toimintaa paikallisesti Välitä nuoresta kampanjan nostaman keskustelun ja tiedotuksen myötä. Vaasan toimijat MLL Poliisi Välitä nuorestakampanja 10

11 Kampanja järjestettiin mahdollisimman pienillä resursseilla, jotta se olisi toistettavissa tulevinakin vuosina. Kampanjakulut sisällytettiin pääosin MLL:n Ehkäisevän päihdetyön hankkeen ja Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikön toimintakuluihin. 6. Yhteistyökumppanit, heidän roolinsa ja vastuunsa Kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa olivat mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Vaasan kaupungin toimijoita. MLL:sta mukana olivat Ehkäisevän päihdetyön hankkeen Vaasan seudun projektityöntekijä ja suunnittelija. Vaasan kaupungin puolesta aktiivisesti kampanjassa toimivat Nuorten päihteiden käyttöä ehkäisevän työryhmän (=NET ryhmä) sihteeri (ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja) ja puheenjohtaja (terveyden edistämisen yhdyshenkilö) sekä vapaaaikaviraston nuoriso osasto. MLL:n Ehkäisevän päihdetyön hankkeen Vaasan seudun projektityöntekijä kutsui työryhmän koolle. Hän koordinoi viikon tapahtumat, hän myös toimitti mediatiedotteet ja ilmoitukset medioille. Projektityöntekijä piti huolen kampanjaviikon aikatauluista ja huolehti siitä, että toimijoilla oli tarvittavat materiaalit ja perehdytys gallupin tekoa sekä valistusvessoja varten. Jokaiselle toimijalle tarjottiin mahdollisuus osallistua informatiiviseen luentotilaisuuteen ennen toiminnan aloitusta. Projektityöntekijä keräsi palautteet kaikilta toimijoilta ja teki niistä yhteenvedon tulevia kampanjoita varten. MLL:n Ehkäisevän päihdetyön hankkeen suunnittelija laati flyerin ja hankki niitä tarvittavan määrän sekä suomen että ruotsinkielisinä. Hän oli tukena tapahtumaa suunniteltaessa tuomalla kokemuksia aikaisemmista kampanjoista ja terveisiä EPT hankkeen pilottipaikkakuntien jo toteutuneista kampanjoista. Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja oli aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa ja tiedottamisessa, mm. kaupungin nettisivuilla (www.vaasa.fi), kaupungin työntekijöiden intranetissä sekä sähköpostitse kaupungin henkilökunnalle, poliisille, oppilaitoksille, järjestöille, seurakunnille ja muille verkostoille. Toiminnanohjaaja toimitti kaupungin virastoille, terveysasemille ja muille toimipisteille kampanjan julisteet kaupungin sisäisen postin kautta. Tietoa kampanjasta välittyi laajasti niin työntekijöille, vapaaehtoistoimijoille kuin heidän kauttaan asiakkaillekin. Toiminnanohjaaja kokosi päihdevalistusaineistoista materiaalipaketit, jotka toimitettiin Vaasan kaupungin nuorisotaloille ja oppilaitoksiin opiskelijoille valistusvessoja varten. 11

12 Toiminnanohjaaja oli myös mukana tekemässä katugallupia ja tarjosi kirjoituksia sanomalehtien yleisönosastopalstoille. Vaasan kaupungin terveyden edistämisen yhdyshenkilö oli mukana kampanjan suunnittelussa. Hän piti aiheeseen liittyvät alustusluennot katugallupin tekijöille niin ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille kuin myös nuoriso osaston ohjaajille. Kaupungin nuoriso osasto haastettiin mukaan kampanjaviikon toimintaan. Nuoriso ohjaajat tarttuivat haasteeseen ja jalkautuivat vappuaattona kaduille keskustelemaan ihmisten kanssa alkoholin välittämisestä alaikäisille. Heille myös toimitettiin päihdevalistusmateriaaleja, joista he tekivät päihdevalistusvessoja nuorisotaloille. Nuorisotiedottaja julkaisi päihdeaiheista tiedotusta nuorisotiedotuspisteen nettisivuilla (www.reimari.info). Länsi Suomen läänin hallituksen kautta hankittiin vaasalaisten alkoholin vähittäismyyntipisteiden osoitteet, joihin lähetettiin tarvittava määrä kampanjajulisteita kampanjaan liittyvän tiedotekirjeen kanssa. Postitus hoitui MLL:n projektityöntekijän ja Vaasan kaupungin ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaajan kautta. Projektityöntekijä ja toiminnanohjaaja tiedottivat yhdessä kampanjasta vaasalaisille sosiaali ja terveysalan oppilaitoksille. Kampanjan toteuttamiseen mukaan lähteneille opiskelijaryhmille tarjottiin vastapalveluksi MLL:n parin tunnin mittaista Toiminnalliset menetelmät päihdekasvatuksessa koulutusta. 7. Projektin edistymistä kuvaavat mittarit ja niiden seurantajärjestelmä Välitä nuoresta kampanjassa oli mukana noin 60 toimijaa sekä tiedotukseen osallistuneet tahot. Julisteita lähetettiin kaikkiin vaasalaisiin alkoholin vähittäismyyntipisteisiin. Valistusvessoja tehtiin oppilaitoksissa noin 10 kpl ja muutamiin kaupungin nuorisotaloihin. Kampanja oli Vaasassa näkyvästi esillä vappuviikon aikana. Kaupoissa ja kioskeissa oli kampanjajulisteita esillä kassojen läheisyydessä. Maakuntalehti Pohjalainen kirjoitti koko sivun mittaisen jutun kampanjasta ja paikallisessa Vaasan ikkuna ilmaisjakelulehdessä oli aiheeseen liittyvä tekstiviestiäänestys, jonka kysymyksenä oli Hyväksytkö alle 18 vuotiaan alkoholin käytön? Äänestykseen vastanneista henkilöistä 25% hyväksyi alaikäisten alkoholinkäytön ja 75% ei hyväksynyt alaikäisten alkoholinkäyttöä. Internet tiedotus oli laajaa niin paikallisella kuin myös valtakunnallisella tasolla. Kampanja näkyi Vaasassa laajasti ja monipuolisesti pitkin vappuviikkoa. Pelkän katugallupin kautta tavoitettiin 581 henkilöä, Vaasan ikkunan tekstiviestiäänestykseen otti kantaa 214 henkilöä 12

13 puhumattakaan internetin, valistusvessojen sekä julisteiden ja median kautta tavoitetuista ihmismääristä. 7.1 Tuloksia katugallupista Katugallupin kautta tavoitettiin 581 täysi ikäistä henkilöä, joista 75% ei hyväksynyt alaikäisen alkoholikokeiluja tai alkoholinkäyttöä. 23,4% tavoitetuista aikuisista hyväksyi alaikäisten alkoholinkäytön tai alkoholikokeilut, kun 1,6% vastasi ehkä tai en osaa sanoa. Hyväksytkö alaikäisen alkoholikokeilut / alkoholinkäytön? Ei Kyllä Ehkä / Ei osaa sanoa Kielteinen suhtautuminen oli selkeästi perusteltua. Useat vastanneista oli tiukasti samaa mieltä lain kanssa, 18 vuoden ikärajasta on hyvä pitää kiinni. Alkoholin välittämisen vastuu oli myös ihmisillä hyvin tiedossa. 18 vuotta täysi ikäisyyden raja Suomessa, niin siksi on ok ikä aloittaa juominen. Noin 60 vuotias mies kertoi, että sanoi yhdelle tytölle ettei halua hakea ja olla vastuussa jos jotain käy ja kohdata vanhemmat. Myönteisesti alaikäisten alkoholinkäyttöön tai kokeiluihin suhtautuvilta löytyi myös perusteita. Useilla oli omat mittapuunsa sille, kuinka paljon nuori voi juoda ja minkä ikäisenä vuotiaana on ok juoda esim. 6 pack. Kyllä 17 on jo ihan hyvä ikä, mutta ei 16 ehkä vielä. Ei vuotiaille. 13

14 Ei se mikään paha asia oo. Sama se on aloittaako 15 vuotiaana vai koska. Kaikkea pitää kokeilla. Vanhempien mielipiteet kotona juomiselle vaihtelivat. Osa vanhemmista oli sitä mieltä, että on hyvä antaa lapsen maistaa alkoholia kotona, osa taas piti tiukasti kiinni lain antamista rajoista. Kotona vanhempien kanssa voi ottaa, ettei lähde 15 vuotiaana kavereiden kanssa kaupungille dokaamaan. Oman juniorin voin antaa maistaa, mutta kenellekään en alkoholia välitä. Parempi juoda kotona ku kaupungilla. Ei kuulu alaikäisille. (nainen, jolla teini ikäinen lapsi kotona) Katugallup herätti monipuolista keskustelua. Muutamat aikuiset innostuivat kertomaan omista nuoruuden kokemuksistaan. Keskusteluissa nousi esiin myös suomalainen juomakulttuuri ja sen vaikutukset alaikäisten juomiseen. Sain maistaa 14 vuotiaana kaljaa, oli niin pahaa ettei lähtenyt juomaan vaikka muut meni. Kylän mies teki viiniä ja pontikkaa, myi sitten niitä nuorille. Vaikea sanoa, ei tuohon voi olla tieteellistä vastausta. Oon mä itsekin joskus juonut. Suomalainen kulttuuri ruokkii humalahakuisuutta, kun muissa maissa alkoholi on normaali ruokajuoma. Eräs vanhempi mies, joka ei hyväksynyt alaikäisen alkoholinkäyttöä, kertoi olleensa yksinhuoltaja ja antaneen lapsensa silti juoda siideriä kotona, mutta oli kertonut alkoholin vaaroista ja yrittänyt opettaa kohtuukäyttäjiksi. Kaveriporukassa oli ollut myös alkoholiperheen lapsi, joka heillä paljon ollessaan oli saanut osansa kasvatuksesta ja lapsi vieläkin lähettää miehelle joulukortteja kakkosperheelleen. 7.2 Toimijoiden palautteet kampanjasta Kaikilta kampanjaan osallistuneilta toimijoilta kerättiin kirjallinen palaute. Palautelomakkeita saatiin 27 kappaletta, joista 4 oli tyhjää. Palautteen sai antaa ryhmänä ja jokaista palautepaperia olikin täyttämässä keskimäärin 3 henkilöä. Palautelomakkeessa oli 12 kysymystä, joihin sai vastata numeerisesti. 5 pistettä oli suurin mahdollinen pistemäärä ja 1 piste pienin mahdollinen pistemäärä kuvaamaan sitä, miten Välitä nuoresta kampanja oli toimijoiden mielestä onnistunut. Lisäksi 14

15 toimijoilla oli mahdollisuus antaa sanallisia perusteluja vastauksilleen sekä terveisiä kampanjan järjestäjille. Toimijoiden palautteet kampanjasta Saattaisin lähteä uudelleenkin kampanjaan mukaan. Mielestäni on tärkeää. että täysi ikäiset eivät luovuta alkoholia alaikäisille. Ihmiset ottivat kampanjan pääosin hyvin vastaan Minun oli helppo sietää ihmisten erilaisia reaktioita Ihmiset olivat montaa mieltä kampanjakortin viestistä Kortin viesti on riittävän selkeä Gallupin viestiä oli helppo perustella Kortti on miellyttävän näköinen Ihmisten puhutteleminen kortin oli luontevaa kortin avulla Sain riittävästi ohjeita gallupin tekemiseen Gallupkysymys oli mielestäni onnistunut Gallup idea oli mielestäni hyvä 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Sanallinen palaute oli lähinnä jaettuihin kortteihin, käytännön järjestelyihin ja ihmisten asenteisiin liittyvää. Palautteiden mukaan kaksikieliset kortit (suomi ruotsi) olisivat olleet helpompia jakaa, kuin kaksi erillistä korttia. Kortti / esite olisi voinut olla toiselta puolelta suomen toiselta ruotsinkielinen. Oli vaikea arvailla ulkonäön perusteella, oliko henkilö ruotsin vai suomenkielinen. Muutenkin ruotsinkielisiä esitteitä jäi yli, kun ruotsinkielisiä ihmisiä tuli vähemmän vastaan. 15

16 Kampanjan koettiin herättäneen vaihtelevasti keskustelua ja tunteita ihmisten keskuudessa. Ihmisiltä saatu palaute koettiin kuitenkin olleen pääosin positiivista. Suurin osa ihmisistä jäi keskustelemaan asioista ja heiltä sai perustellut vastaukset. Käytännönjärjestelyissä toivottiin selkeämpää aluejakoa gallupintekijöille. Useat toimijat olivat jääneet torin luokse, vaikka olisi ollut toivottavaa jakautua myös muualle kaupunkia. Myös yhteistä tunnusmerkkiä kaivattiin, esim. liivin, lippalakin tai pinssin muodossa. Muutama gallupintekijä jäi pohtimaan gallup kysymyksen muotoilua, alkoholikokeilujen ja alkoholinkäytön eroa. Meillä olisi pitänyt olla jonkinlaiset liivit / pinssit / lakit (esim. MLL:n). Silloin meidät oltaisiin voitu ottaa helpommin vastaan. Gallup kysymyksessä käyttö ja kokeilu ovat mielestäni eri asioita. Kokeilut hyväksyttäisiin varmaan helpommin, sään. käyttöä ei. Eli selkeämpi kysymys kun halutaan selkeä vastaus. Itse kysyin gallupissa sanalla alaikäisten alkoholinkäyttö. Kaiken kaikkiaan kampanja koettiin kuitenkin erittäin hyväksi ja mielenkiintoiseksi. 8. Viestintäsuunnitelma Kampanjan viestintä toteutettiin suunnitelman mukaisesti (ks. alla). Sisäinen tiedotus Tiedotuksen sisältö Tiedotuskohteet Ajankohta Vastuutaho Kampanjan koordinointi Kampanjan suunnitteluryhmä kevät 2009 MLL Intra nettisivut Kaupungin työntekijät vko Kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö Julistekampanja Kaupungin virastot ja huhti toukokuu Kaupungin ehkäisevän päihdetyön muut toimipisteet yksikkö Sähköposti Kaupungin virastot ja muut vko Kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimipisteet, poliisi, järjestöt, yksikkö seurakunnat ym. verkostot Ulkoinen tiedotus Tiedotuksen sisältö Tiedotuskohteet Ajankohta Vastuutaho Mielipideäänestys teksti Kaikki vaasalaiset vko MLL (Pohjalainen, Vaasan Ikkuna, 16

17 viestillä, mediatiedotteet Vasabladet, YLE Pohjanmaa, radio Vaasa) Mielipidejutut, mediatietoiskut Kaikki vaasalaiset vko Kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö (paikallislehdet, ks. yllä) Tiedote Vaasan kaupungin Kaikki vaasalaiset vko Kaupungin ehkäisevän päihdetyön nettisivuille (www.vaasa.fi) yksikkö Kampanjamainos lehteen Kaikki vaasalaiset vko 18 MLL (Vaasan Ikkuna) Tiedottava juttu kaupunki Aikuiset, kasvattajat, vko 18 MLL, kaupungin ept toimijat blogiin (www.vaasalaisia.info) vanhemmat Päihdevalistus netissä Nuoret vko 18 Vaasan kaupungin nuoriso osasto (www.reimari.info) Julistekampanja Alkoholin vähittäismyynti huhti toukokuu MLL, Vaasan kaupunki, yrittäjät pisteet Valistusvessat Nuoret aikuiset, nuoret huhti toukokuu MLL, Vaasan kaupungin nuorisoosasto, VAMK Tiedottaminen kampanjasta Valtakunnallinen netti huhtikuusta MLL ja alkoholilaista (www.mll.fi) tiedotus 9. Projektin lopputulos, jatkotoimenpiteet ja itsearviointi Projektin lopputuloksena syntyi Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanjan malli työkaluksi vaasalaisten toimijoiden tulevien vuosien kampanjoille. Samalla saatiin kokemuksia toimintamallista, jota voidaan kehittää eteenpäin osana ehkäisevän päihdetyön, terveyden edistämisen tai nuorisotyön hankkeita. Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanjan aikana tehtiin vaikuttavaa monialaista yhteistyötä kaupungin asukkaiden hyväksi. Samalla saatiin aikaiseksi laaja alaista, ajankohtaiseen aiheeseen liittyvää keskustelua alkoholin välittämisestä alaikäisille ja alaikäisten alkoholikokeiluista. Alkoholin välittäminen alaikäisille on rikos ja tätä viestiä nostetaan Vaasan seudulla esille tulevien kuukausienkin aikana. Vappuviikolla (18) järjestettävä tempaus oli alkuponnistus keskustelulle, jota pidetään yllä verkostoissa ja mediassa pitkin vuotta mm. ehkäisevän päihdetyön viikolla (vko 45). Kampanjan aikana syntynyt verkosto jatkaa tiivistä yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämiseksi. Kampanja toteutetaan uudelleen vappuviikolla 2010 ja siitä pyritään tekemään pysyvä käytäntö vaasalaiseen monialaiseen ehkäisevän päihdetyön kenttään. 17

18 Kampanjan aikana nuorten alkoholikokeiluihin ja alkoholinkäyttöön liittyvä keskustelu oli rakentavaa ja vilkasta, myös vappuviikon ajankohta osoittautui luontevaksi ja ajankohtaiseksi. Kampanjan viestiä saatiin laajasti kuuluviin niin keskustelujen, valistusvessojen ja median kautta kuin myös julisteiden ja internet tiedotuksen avulla. Katugallupin teko keskittyi Vaasan keskustan tuntumaan ja nuorten aikuisten osallistuminen kyselyyn oli sattumanvaraista. Seuraavina vuosina olisi hyvä jalkautua ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin, jolloin nuoria aikuisia tavoitettaisiin kohdennetummin. Lisäksi katugallup tulisi jalkauttaa laajemmin eri kaupunginosiin. Opiskelijoilta ja kampanjaan osallistuvilta nuoriso ohjaajilta kerättiin kirjallinen palaute, jotka koottiin yhteen kampanjan päätteeksi. Palaute oli pääosin positiivista ja sisälsi selkeitä, käytännönläheisiä parannusehdotuksia. Seuraavan kampanjan aikana olisi hyvä, mikäli gallupintekijät erottuisivat muista kadunkulkijoista esim. liivin tai lippalakin avulla. Myös kampanjan gallup kysymystä voitaisiin tarkentaa joko nuorten alkoholikokeiluihin tai alkoholinkäyttöön liittyväksi. Yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä kampanjaan ja ilmaisivat halunsa olla mukana seuraavinakin vuosina. Tämä on mielestäni selkeä merkki siitä, että kampanja onnistui erinomaisesti ja sitä ollaan valmis jatkamaan tulevina vuosina. 18

19 Lähdeluettelo Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit (2006). Työryhmämuistio Helsinki: Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus. Huoponen, K. ym. (2001) Päihteiden käytön ehkäisy opas koulujen ja sidosryhmien yhteistyöhön. Opetushallitus. Huttunen Metsi, Merja & Tammela, Marita (2008). TOBALK Seurantatutkimus Vaasan 9 luokkalaisten tupakoinnista, päihteiden käytöstä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Isoherranen, Kaarina & Rekola, Leena & Nurminen, Raija (2008). Enemmän yhdessä moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy. Jyväskylän yliopisto (2008) Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ehkäisevän päihdetyö (EPT) hankkeen seurantatutkimus. Osa 1, alkukartoitus. Karlsson, Thomas & Raitasalo, Kirsimarja & Holmila, Marja (2007). Alaikäisten alkoholihankintojen sietämätön helppous. Teoksessa Tigerstedt, Christoffer (toim.) Nuoret ja alkoholi. Alkoholi ja huumetutkijaiin seura & Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Helsinki: Hakapaino Oy, Kylmänen, Petri (2005). Kun kaikki muutkin Nuorten ehkäisevä päihdetyö. Tampere: Tammer Paino Oy. Pirkanen, Marjatta (2007). Nuorten päihteettömyyden edistäminen. Varhaisen puuttumisen malli koulu ja opiskeluterveydenhuoltoon. Kuopio: Kopijyvä. Vehviläinen, Jukka (2002). Moniammatillinen nuorisotyö. Yksinäisten sankareiden ajasta tiimityöhön. HUMAK. ( klo 11.30) ( klo 21.00) 19

20 Liitteet Julisteet ja flyerit (suomen ja ruotsinkielinen) Liitekirje alkoholin vähittäismyyntipaikoille Ohje gallup vastausten kirjaamiseen Kampanjan perusteluita gallupin tekijöille Palautelomake gallupin toteuttajille 20

21 Alkoholin vähittäismyyntipaikoille Vappuviikolla (vko18) Vaasassa järjestetään Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanja. Tarkoitus on herättää laajaa keskustelua aikuisten vastuusta. Toivomme, että tulette mukaan yhteistyöhön keskustellen tästä kampanjasta henkilökuntanne kanssa sekä ripustamalla oheisia julisteita näkyvälle paikalle, esimerkiksi kassojen läheisyyteen. Perusteluja Välitä nuoresta kampanjalle Alkoholia alaikäiselle välittävä aikuinen toimii lainvastaisesti ja altistaa nuoren vakavien terveyshaittojen lisäksi mm. tapaturmiin ja väkivaltatilanteisiin. Kampanjan kohderyhmänä ovat kaikki täysi ikäiset; huomio halutaan kiinnittää myös nuoriin aikuisiin ja juuri 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin. Kampanjaan liittyy katugallup aikuisille eri puolilla kaupunkia. Mukana on Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja kaupungin toimijoita sekä opiskelijoita. Välitä nuoresta kampanjasta tiedotetaan julisteiden lisäksi paikallismedioiden kautta. Nuorten alkoholinkäyttöön liittyvät riskit ovat lääketieteellisesti todistettuja. Alkoholin tajuttomuutta aiheuttavan ja tappavan annoksen välinen ero on pieni. Lääkäri Pekka Reinikainen toteaa, että lasten ja nuorten aivoissa tapahtuu voimakasta kasvua vielä ikävuoden välillä. Tässä herkässä vaiheessa alkoholi voi vakavasti vaurioittaa kehittyvää kudosta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että alkoholia käyttäneet nuoret selvisivät koulussa huonommin, heillä esiintyi muita nuoria enemmän depressiota, väkivaltaista käyttäytymistä, itsemurha ajatuksia ja sosiaalisia ongelmia. (Lähde: Pekka Reinikainen: Nuoret ja aivot, Huoli alkoholin välittämisestä alaikäisille on ajankohtainen Suomessa. Hallituksen Alkoholiohjelma huomioi nuoriin kohdistuvan ehkäisevän päihdetyön tarpeellisuuden. Välitä nuoresta kampanja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton, A klinikkasäätiön ja Terveys ry:n valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön hanketta, jonka pilottialueena vuosina ovat mm. Vaasa ja Mustasaari. Lisää hankkeesta Yhteistyöterveisin (Suunnittelutyöryhmän edustajien yhteystiedot) 21

22 Välitä nuoresta kampanja kevät 2009 Vaasan kaupunki, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, A klinikkasäätiö ja Terveys ry OHJE GALLUPVASTAUSTEN KIRJAAMISEEN GALLUPKYSYMYS: Hyväksytkö alaikäisten alkoholinkäytön? /alkoholikokeilut? (Merkitse vastaukset KYLLÄ ja EI kohtiin tukkimiehen kirjanpidolla. Voit myös merkitä muistiin mielipiteiden perusteluja. Kirjoita perustelut tarvittaessa kääntöpuolelle.) KYLLÄ EI Mahdollisia jatkokysymyksiä keskusteluun: Miksi ikäraja 18 vuotta on asetettu? Mikä on alkoholikokeilu, mikä käyttöä? Miksi joku ostaa alkoholia alaikäiselle? Milloin alkoholi alaikäiselle on sopivaa? Minkä ikäisenä lapsi voi maistaa alkoholia aikuisen kanssa esim. yo juhlissa? Mitä mieltä olet, onko oikein, että vanhempi ostaa alaikäiselle alkoholin? Hyväksyt siis nuoren alkoholin käytön, ostaisitko itse lapsellesi? 22

23 VÄLITÄ NUORESTA KAMPANJASTA GALLUPIN TEKIJÖILLE Vappuviikolla Vaasassa järjestetään Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanja. Tarkoitus on herättää laajaa keskustelua aikuisten vastuusta. Mukana on kaupungin toimijoita ja opiskelijoita sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimijoita. Alkoholin vähittäismyyjille on tiedotettu kampanjasta ja heitä on pyydetty laittamaan kampanjan julisteita esille. Kampanjasta tiedotetaan julisteiden lisäksi paikallismedioiden kautta. Kampanjaan liittyy keskeisesti katugallup aikuisille eri puolilla kaupunkia. Perusteluja Välitä nuoresta kampanjalle Alkoholia alaikäiselle välittävä aikuinen toimii lainvastaisesti ja altistaa nuoren vakavien terveyshaittojen lisäksi mm. tapaturmiin ja väkivaltatilanteisiin. Kampanjan kohderyhmänä ovat kaikki täysi ikäiset; huomio halutaan kiinnittää myös nuoriin aikuisiin ja juuri 18 vuotta täyttäneisiin nuoriin. Nuorten alkoholinkäyttöön liittyvät riskit ovat lääketieteellisesti todistettuja. Alkoholin tajuttomuutta aiheuttavan ja tappavan annoksen välinen ero on pieni. Lääkäri Pekka Reinikainen toteaa, että lasten ja nuorten aivoissa tapahtuu voimakasta kasvua vielä ikävuoden välillä. Tässä herkässä vaiheessa alkoholi voi vakavasti vaurioittaa kehittyvää kudosta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että alkoholia käyttäneet nuoret selvisivät koulussa huonommin, heillä esiintyi muita nuoria enemmän depressiota, väkivaltaista käyttäytymistä, itsemurha ajatuksia ja sosiaalisia ongelmia. (Lähde: Pekka Reinikainen: Nuoret ja aivot, Huoli alkoholin välittämisestä alaikäisille on ajankohtainen Suomessa. Hallituksen Alkoholiohjelma huomioi nuoriin kohdistuvan ehkäisevän päihdetyön tarpeellisuuden. Välitä nuoresta kampanja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton, A klinikkasäätiön ja Terveys ry:n valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön hanketta, jonka pilottialueena vuosina ovat mm. Vaasa ja Mustasaari. Lisää hankkeesta Miten keskustella gallupiin vastaajien kanssa? Gallupissa lähdetään siitä, että jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Vaikka ohikulkija sanoisi hyväksyvänsä nuorten alkoholikokeilut, hänelle silti muistutetaan, että Suomessa alkoholin laillinen ikäraja on 18 vuotta. Usein aikuiset ajattelevat, että vuotias voi jo maistaa alkoholia aikuisten seurassa. Mielipiteisiin kannattaa suhtautua kunnioittavasti, mutta silti ystävällisesti muistuttaen laillisesta ikärajasta. Jaettavassa flyerissa mainitaan alkoholilain pykälä (459/168) 85 ). Sakkoja saa alkoholin luovuttamisesta alaikäisille. Vankeusrangaistuksiin liittyy yleensä laajempi alkoholin välittäminen tai rahallinen hyöty. Flyerissa sanotaan myös, että pullon alkuperä voidaan jäljittää, jos nuorelle sattuu jotakin. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisi yleensä saa selville, kuka antoi pullon nuorelle. Jos tarvitset lisätietoja tai ohjausta ollessasi galluppia tekemässä, MLL:n projektityöntekijään (yhteystiedot). 23

24 Välitä nuoresta älä välitä alkoholia alaikäiselle kampanja kevät 2009 Vaasan kaupunki, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, A klinikkasäätiö ja Terveys ry PALAUTELOMAKE GALLUPIN TOTEUTTAJILLE Rengasta mielipidettäsi parhaiten kuvaava numero: Täysin samaa mieltä Lähes samaa mieltä En samaa enkä eri mieltä Lähes eri mieltä 1. Gallup idea oli mielestäni hyvä Gallupkysymys oli mielestäni onnistunut Sain riittävästi ohjeita gallupin tekemiseen Ihmisten puhutteleminen kortin oli luontevaa kortin avulla 5. Kortti on miellyttävän näköinen Gallupin viestiä oli helppo perustella Kortin viesti on riittävän selkeä Ihmiset olivat montaa mieltä kampanjakortin viestistä Minun oli helppo sietää ihmisten erilaisia reaktioita Ihmiset ottivat kampanjan pääosin hyvin vastaan Mielestäni on tärkeää. että täysi ikäiset eivät luovuta alkoholia alaikäisille. 12. Saattaisin lähteä uudelleenkin kampanjaan mukaan Täysin eri mieltä Sanallisia perusteluja vastauksillesi tai muita terveisiä Välitä nuoresta kampanjan järjestäjille. Parannus ja muutosehdotelmia? KIITOS OSALLISTUMISESTASI VÄLITÄ NUORESTA KAMPANJAAN! 24

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 Nuorisopalvelut - tuottaa palveluja lasten, nuorten, perheiden ja viranomaisten tarpeiden pohjalta - arvot oppiminen, osallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Örebro vaikutteiset vanhempainillat

Örebro vaikutteiset vanhempainillat Terveempi Itä-Suomi -hanke Örebro vaikutteiset vanhempainillat Paula Kaukorinne hankekoordinaattori TtM Näin kehiteltiin Örebro vaikutteiset vanhempainillat! Tutkijat Hågan Stattin ja Nikolaus Koutakis

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli käytännössä

Pakka-toimintamalli käytännössä Pakka-toimintamalli käytännössä ROAD SHOW moniammatilliset toimintamallit tutuiksi 26.11.2014, Oulu Ylitarkastaja Raija Fors Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita. Ehkäisevän päihdetyön työkokous

Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita. Ehkäisevän päihdetyön työkokous Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita Ehkäisevän päihdetyön työkokous 31.8.2016 1 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille tehty kysely Kysely lähetettiin Lapin kuntiin kesäkuussa 2016 Vastauksia

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 8.5.2014, Turku Seutukoordinaattori, YTM Susanna Leimio Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Pakka

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus

Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus Päihdehaittojen ehkäisy: kontrolli ja valistus erikoissuunnittelija Elina Kotovirta, VTT Mikä vaikuttaa? -koulutus, 7.11.2012, Lahti 6.11.2012 1 Päihdehaittoja voi ehkäistä Monopoli (+++) Hinta ja verotus

Lisätiedot

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi

PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET. - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi PAKKA-TOIMINTAMALLI JA JÄRJESTÖYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET - alustavia ajatusviivoja toiminnan järjestönäkökulman kehittämiseksi Pakka-toimintamalli pähkinänkuoressa Pakka-toimintamallin erityispiirre on

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä

Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä Päivä Paloasemalla Kodin paloturvallisuusteemapäivä SPEK - yhteenveto 10.12.2008 Mika Jäntti Päivä Paloasemalla palautekysely Päivä Paloasemalla tapahtumaan liittyi arviointi, jossa tapahtumassa mukana

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Päihdekyselyn koonti Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Pohjatietoa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 102 henkilöä Kyselyyn vastasi LÄHI14S, DILO13S, DINU13S, LAPE14S, LANU15K,DIL13S, NUVAV14S Kysely

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila

Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila Pete-kokous 2.9.2015, Orimattilan terveysaseman pieni kokoustila Paikalla: Seppo Koivisto Sarastus, Johanna Vesamäki Orimattilan seurakunta, Päivi Takala Orimattila terveydenhoitaja Phsotey Aava, Leena

Lisätiedot

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä Mikael Palola ja Saarikka Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi muodostivat Paras-hankkeen mukaisen yhteistoiminta-alueen 1.1.2009 Kunnat siirsivät sosiaali- ja terveyspalveluiden (pl.

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Lataa Nuorten päihteettömyyden edistäminen - Marjatta Pirskanen. Lataa

Lataa Nuorten päihteettömyyden edistäminen - Marjatta Pirskanen. Lataa Lataa Nuorten päihteettömyyden edistäminen - Marjatta Pirskanen Lataa Kirjailija: Marjatta Pirskanen ISBN: 9789512703791 Sivumäärä: 132 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 21.92 Mb Väitöskirjan tiivistelmä:

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn?

Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? Uudesta lainsäädännöstä uusia eväitä päihdehaittojen ehkäisyyn? - Johdanto: Alkoholin ja tupakan merkitys kansanterveydelle - Vireillä olevat lakiuudistukset ovat suuri mahdollisuus - Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi. Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.

Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi. Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5. Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Päihdepelisäännöt palvelutaloihin 2009-2011 Toimintatutkimuksellinen kehittämishanke

Lisätiedot

Perheseteli-innovaatio

Perheseteli-innovaatio Perheseteli-innovaatio Alkoholihaittojen vähentäminen lisää tuottavuutta 31.5.2012 Perheliikuntaverkosto Ari Inkinen Helsingin NMKY Tavoitteena Perheseteli Perheseteli olisi työnantajan tarjoama veroton

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 5.6.2014, Mikkeli Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Sari Ilvonen Porin kaupunki,

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

Kokemuksia Turun Pakkatoiminnasta. Jenni Tähkävuori terveysohjaaja/ehkäisevä päihdetyö Turun kaupunki

Kokemuksia Turun Pakkatoiminnasta. Jenni Tähkävuori terveysohjaaja/ehkäisevä päihdetyö Turun kaupunki Kokemuksia Turun Pakkatoiminnasta Jenni Tähkävuori terveysohjaaja/ehkäisevä päihdetyö Turun kaupunki Mitä Pakka on? Paikallista yhteisöön vaikuttamista päihdehaittojen vähentämiseksi Tavoitteena vähentää

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön tulisi näkyä hyvinvointikertomuksissa - kommenttipuheenvuoro

Miten ehkäisevän päihdetyön tulisi näkyä hyvinvointikertomuksissa - kommenttipuheenvuoro Miten ehkäisevän päihdetyön tulisi näkyä hyvinvointikertomuksissa - kommenttipuheenvuoro Merja Huttunen-Metsi Ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja Vaasan kaupunki Hyvinvointi Hyvinvointi vauraus, varakkuus,

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi.

Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. Ehkäisevä päihdetyö Espoossa (Ept) Mitä Ept on? Ept:n Organisoituminen, toimenpiteet ja nykytilan arviointi. MISTÄ ON KYSYMYS EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ? Ehkäisevä päihdetyö (Ept) on tärkeä osa kuntien

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma. Maritta Iso-Aho, Alko Oy

Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma. Maritta Iso-Aho, Alko Oy Valistuksella kulttuurista muutosta? Viisas vanhemmuus vastuullisuusohjelma Maritta Iso-Aho, Alko Oy 20.10.2009 Viisas vanhemmuus Millaisen mallin annat lapselle? Ohjelman taustaa Vanhempien ja aikuisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö

Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö. Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Vanhempien päihdeongelma ja perhetyö Espoo 13.3.2013 Matti Rajamäki Kalliolan Kansalaistoiminnan yksikkö Yleistä Alkoholin kokonaiskulutus oli noin 10,1 litraa asukasta kohden vuonna 2012. Yli 90 % suomalaisista

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus

Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän päihdetyönlaki ja toimintaohjelma tutuksi - tilaisuus Katsaus alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanteeseen 29.4.2016 Kirsimarja Raitasalo 1 ALKOHOLI 29.4.2016

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot