Kyseiset arvot toimivat kasvatuksemme perustana ja ne näkyvät kaikessa kasvatustoiminnassa sekä kanssakäymisessä toisten aikuisten ja lasten kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyseiset arvot toimivat kasvatuksemme perustana ja ne näkyvät kaikessa kasvatustoiminnassa sekä kanssakäymisessä toisten aikuisten ja lasten kanssa."

Transkriptio

1

2 HISTORIAA Vuonna 1995 Kaanaan päiväkoti aloitti toimintansa Kaanaan esiopetuksena Kaanaan koulun yhteydessä. Vaikka nimenä oli Kaanaan esiopetus, niin toiminta oli varsin monipuolista. Esiopetusikäisten lasten lisäksi ryhmässä oli nuorempiakin lapsia osa- ja kokopäivähoidossa. Myös ekaluokkalaisilla oli koulupäivän jälkeen mahdollisuus, vanhempien niin halutessa saada iltapäivähoitoa ryhmässä. Toimintaa lähdettiin toteuttamaan lapsilähtöistä pedagogiikkaa noudattaen. Suunnittelussa ja toiminnassa haluttiin mahdollisimman paljon ottaa huomioon lapsien omat tarpeet ja toiveet. Vuonna 1997 Raision asuntomessuja varten uudistetut päiväkotitilat avattiin saman vuoden syksynä. Uudet tilat sijaitsivat koulun vieressä ja olivat rakennettu koulun vanhoihin asuntolatiloihin. Tiivis yhteistyö koulun kanssa jatkui edelleen. Isompien tilojen ja lapsimäärän kasvaessa myös lasten ikäjakauma laajeni käsittämään myös 3-5 -vuotiaat lapset esiopetusikäisten lisäksi. Laajentunut toiminta mahdollisti myös entistä yhteisöllisemmän tavan tehdä työtä. Vuonna 1999 alusta päiväkoti laajeni nykyisiin tiloihin ja toimintaa oli kahdessa eri rakennuksessa. Laajennus toteutettiin vanhoihin ja vapaaksi jääneisiin koulun asuntolatiloihin. Päiväkodin uusiin tiloihin oli mahdollista sijoittaa 3-5 -vuotiaat lapset. Vanhat tilat olivat pelkästään esiopetusikäisille. Tämän laajennuksen yhteydessä yksikkömme nimi muuttui vuonna 2000 Kaanaan lastentarhaksi. Vuoden 2001 syksyllä Kaanaan alueen asutuksen laajenemisen ja päivähoitotarpeen lisääntymisen myötä lastentarha sai koululta uudelleen käyttöönsä kaksi luokkahuonetta esiopetusta varten. Luokkahuone oli päivähoidon käytössä kolme vuotta. Hoitopaikkojen lukumäärä Kaanaan lastentarhassa vaihtelee vuosittain paikan välillä. Toiminnan alussa hoitopaikkoja oli 21 ja suurimmillaan määrä on ollut 74 lasta. Henkilökunnan määrä vaihtelee suhteessa hoidossa olevien lasten lukumäärään nähden.

3 Kaanaan lastentarha toimi vuodesta 1997 aina vuoteen 2005 omana itsenäisenä tulosvastuuyksikkönä. Lastentarhan hallinnolliset tehtävät ja päätökset, osa ruokahuoltoa sekä laitoshuollon tehtävät kuuluivat hoito- ja kasvatushenkilökunnalle. Saavutetun tuloksen/ säästön perusteella voitiin henkilökunnalle maksaa tulospalkkaa. Vuoden 2005 heinäkuusta Kaanaan lastentarhan tulosvastuu päätettiin lakkauttaa henkilökunnan toimesta ja Kaanaa liitettiin hallinnollisesti Hakinmäen päiväkodin kanssa yhteiseksi tulosyksiköksi. TOIMINTA-AJATUS Lastentarhamme tarjoaa 2-6 -vuotiaille lapsille turvallisen, virikkeellisen, monipuolisen ja kodikkaan kasvuympäristön. Tavoitteenamme on tukea lapsen tasapainoista, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Toiminnassa on keskeistä leikin omaisuus, tekemisen ilo, kiireetön yhdessäolo ja toisten huomioon ottaminen. Lapset harjoittelevat toiminnan ja kokemusten kautta omatoimisuutta arjen taidoissa, sekä vuorovaikutustaitoja. Oppiminen on konkreettista ja kokonaisvaltaista ja opittava asia toistuu eri sisältöalueilla.

4 Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on lapsilähtöinen pedagogiikka, joka perustuu lapsen haluun ja kykyyn oppia. Meillä lapsilähtöisyydessä huomioidaan lapsilta tulevat ajatukset, ideat ja mielenkiinnon kohteet. Suunnitelmaa ja toimintaa käsitellään joko yksittäin, pienryhmissä tai koko ryhmän kesken ottaen huomioon lasten yksilölliset kehitystasot. Aikuinen antaa tekemiselle puitteet, työkalut sekä on tarvittaessa ohjaamassa toimintaa, antamassa rajat ja innostamassa tutkimaan lasta kiinnostavia asioita. Lapsille annetaan näin mahdollisuus myönteisiin oppimiskokemuksiin. Toiminta on joustavaa ja kiireetöntä. Perusopetuslainmukainen esiopetus on kaikille 6 -vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, ja olennainen osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Lastentarhan sijainti koulun yhteydessä antaa jatkumolle hyvät puitteet ja mahdollisuudet. ARVOT Tärkeimpinä kasvatusarvoina perheessä vanhemmat pitivät toisten huomioonottamista ja kunnioittamista, hyviä käytöstapoja sekä rehellisyyttä. Vanhempien kasvatusarvot koottiin heidän palauttamastaan esiopetuksen arviointilomakkeesta. Henkilökunnan arvoja koottiin kyselylomakkeella, joiden pohjalta käytiin yhteinen arvokeskustelu. Tärkeimpiä arvoja joita henkilökunta haluaa lapsille välittää ovat: - lapsuuden vaaliminen - toisten huomioonottaminen ja kunnioittaminen

5 - tekemisen ja oppimisen ilo - kiireetön yhdessäolo - luonnon kunnioittaminen Kyseiset arvot toimivat kasvatuksemme perustana ja ne näkyvät kaikessa kasvatustoiminnassa sekä kanssakäymisessä toisten aikuisten ja lasten kanssa. PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Näitä edellytyksiä ovat luomassa ja kehittämässä seuraavat asiat: - turvalliset ihmissuhteet - leikin merkityksen huomioiminen kaikessa oppimisessa sekä oppimisen ilo - terveen itsetunnon kehittyminen - erilaisuuden hyväksyminen ja toisen kunnioittaminen - hyvien tapojen sisäistäminen

6 Varhaiskasvattaja kunnioittaa lasten ja vanhempien kokemuksia ja mielipiteitä sekä työskentelee kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. Mitä asioita Kaanaan lastentarhassa halutaan säilyttää (Henkilökunnan ajatuksia ja mietteitä syyskaudella 2010) - kodikas ilmapiiri - lapsilukumäärä koettu sopivaksi - lasten ikäjakauma 2-6v. - henkilökunnan säilyminen samana (vakituiset työsuhteet) - oma vapaus tehdä asioita, joustavuus eikä tarvitse koko ajan mennä kellon mukaan - kestävän kehityksen periaatteet ja niiden mukaan toimiminen - yhteistyö koulun kanssa - vanhempien arvostaminen ja huomioiminen TULEVAISUUDEN VISIOT KAANAAN LASTENTARHASSA Kaanaan lastentarhassa annetaan päivähoitoa ja esiopetusta myös pienissä ryhmissä kodinomaisessa, viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja innokkaan henkilökunnan ohjauksessa, erityislastentarhanopettajan avustamana. Kunnioitamme kestävän kehityksen periaatteita sekä panostamme pienryhmätoimintaan ja sen kehittämiseen. Kaanaan lastentarhan henkilökunta arvioi säännöllisesti omaa työtään ja kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan. Henkilökunta osallistuu erilaisiin varhaiskasvatukseen liittyviin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Kululuvan toimintakauden aikana henkilökuntaa on osallistunut pienten lasten liikunta koulutukseen sekä varhaiskasvatuksen liikunta oppisopimuskoulutukseen. Kevätkaudella tullaan osallistumaan ainakin kasvatuskumppanuus koulutukseen.

7 OPPIMISYMPÄRISTÖ Oppimisympäristöön kuuluvat sosiaalinen ja fyysinen ympäristö. Lapsen ja oppimisympäristön vuorovaikutus on olennainen osa kasvatus- ja oppimistapahtumaa. Vuorovaikutussuhteiden tulee olla tasavertaisia sekä lasta tukevia ja kannustavia. Ilmapiiri on erilaisuutta hyväksyvä, yksilöiden tarpeet huomioon ottava, joustava ja kiireetön. Turvallinen ympäristö tukee monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista. Lastentarhan sijainti koulun välittömässä läheisyydessä antaa laajan ja monipuolisen toimintaympäristön. Käytössämme on iso piha-alue sekä koulun sisätiloista erityisesti liikunta- sekä ruokasali. Muuntautumiskykyinen ja innostava ympäristö antaa lapselle mahdollisuuden tehdä havaintoja, saada elämyksiä, pohtia ja löytää ratkaisuja, edistää leikkiä, oppimista ja tutkimista. Leikki- ja oppimisympäristönä käytämme myös kävelyetäisyydellä olevaa lähimetsää, Raisionlahtea sekä Uikkupolkua. Hyvä leikkiympäristö on myös hyvä oppimisympäristö, joten erilaisille leikeille tehdään tilaa ja annetaan mahdollisuuksia. Lasten omaehtoisen, yksilöllisen toiminnan mahdollistamiseksi oppimisvälineet ja -materiaalit sekä leikkivälineet ovat omilla paikoillaan koko ajan lasten saatavilla. Lasten edellytetään myös palauttavan tarvikkeet takaisin omille paikoilleen esim. piirustusvälineet, muovailuvahat, lelut jne. Lasten kanssa yhdessä luodaan esteettinen ympäristö ja heitä ohjataan ottamaan vastuuta siitä. Erityistä huomiota kiinnitämme ympäristöystävällisiin ratkaisuihin; jätteiden lajitteluun, jätteiden vähentämiseen sekä materiaalien valintaan toimiaksemme kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

8 LEIKKI Leikki on varhaiskasvatuksen perusta ja toimiva sekä monipuolinen leikkiympäristö toimii myös oppimisympäristönä. Lapsilähtöisessä pedagogiassa korostuu leikin merkitys. Leikin pitää olla lapsen elämässä aina läsnä. Leikin kautta lapsi luo suhteita toisiin ihmisiin ja ympäristöön ja oppii asioita kuvittelemalla ja toimimalla. Leikki luo kehyksen sosiaaliselle, emotionaaliselle ja älylliselle oppimiselle. Kaanaan lastentarhassa leikkiä on toteutettu lasten vapaana leikkinä ja ohjattuna leikkinä. Vapaassa leikkitilanteessa aikuinen toimii leikin tarkkailijana ja on läsnä tarvittaessa. Lapset saavat itse päättää mitä leikkivät, missä leikkivät ja kenen kanssa. Ohjatussa leikissä aikuinen määrää leikkiryhmät ja leikit sekä luo leikeille alun rakentamalla leikkipaikat osin valmiiksi. Erityisen suosittuja ovat roolileikit. Roolileikkeinä voidaan leikkiä esimerkiksi kauppaa, parturia, pankkia, kahvilaa, lääkäriä tai linja-autoa. Aikuinen on mukana osana leikkiä ja ohjaa lapsia leikin kuluessa. MUSIIKKI Musiikkikasvatus on monipuolinen ja erilaisia taitoja rikastuttava alue. Musiikin perustana on hiljaisuus ja kuuntelemisen taito. Rytmiikka on keskeinen musiikin osa-alue, joka tukee kehitystä ja kasvamista muillakin taitoalueilla. Musiikin opetus etenee loruista ja lauluista kehonsoittimiin, siitä liikkeeseen, sitten soittimiin ja lopulta esiintymiseen. Tavoitteena on kokonaisvaltainen musiikista nauttiminen kuuntelemalla ja osallistumalla musiikin tekemiseen.

9 LORUT, LAULUT JA PERINNELEIKIT - äänen ja rytmitajun tuottaminen - erilaiset laulut, perinteisistä lastenlauluista nykypäivän lauluihin RYTMIIKKA JA SOITTAMINEN - perusrytmi- ja syke - melodia- ja sanarytmi - rytmitavut ja tauot - soittimet ja kehonsoittimet KUUNTELEMINEN - hiljaisuus - äänien erotteleminen - musiikkiesitykset ja konsertit LUOVA ILMAISU - musiikkiliikunta ja -maalaus - rentoutuminen LIIKUNTA Kaanaassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun ja vapaaseen liikkumiseen. He saavat kokemuksia ja elämyksiä ulkoilusta ja liikkumisesta erilaisella säällä. Yhteistyötaitoja on helppo harjoitella joukkue- ja sääntöleikeillä. Lapset tutustuvat erilaisiin leikkeihin sekä ulko- ja sisäliikuntalajeihin. Kaanaan koulu tarjoaa hyvät sisäliikuntatilat ja liikuntavälineet. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet otetaan huomioon sään mukaan. SISÄLIIKUNTA - Tapahtuu usein koulun liikuntasalissa, siellä tehdään mm.

10 erilaisia temppuratoja missä voi olla puolapuilla kiipeilyä, köysissä ja renkaissa roikkumista, pallon heittelyä sekä kuperkeikkojen harjoittelua, jne. Salissa voidaan myös pelata sählyä tai leikkiä erilaisia liikuntaleikkejä. ULKOLIIKUNTA - Talvella käymme hiihtämässä ja luistelemassa lähiympäristössämme. Kesäkaudella harjoittelemme lähikentällä yleisurheilua, jalkapalloa ym. liikuntaleikkejä. Olemme kokeilleet myös sauvakävelyä. Esiopetuksen kanssa käydään Ulpukassa muutamia kertoja harjoittelemassa uimataidon alkeita. Talvikaudella käymme myös Kerttulan jäähallissa luistelemassa. Onnistumisen hetket ja liikunnan ilo ovat hyvin tärkeä osa lapsen kehityksessä. Ulkoilu ja liikkuminen edistävät lapsen terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat oppimista. LUONTO JA YMPÄRISTÖ Kaanaan lastentarhassa keskeiset havainnoinnin kohteet ovat lähimetsä, Raisionlahden luontopolku, koulun- ja tarhan lähiympäristö sekä Hahdenniemen ranta. Havainnoimme mahdollisuuksien puitteissa eläimien elämää, kasveja, luonnon kiertokulkua sekä lähiympäristön muuttumista luonnonvaraisesta asutuksi ympäristöksi. Kaanaan lastentarha on ollut useana vuonna mukana kansainvälisessä Vihreä lippu ohjelmassa. Teemojamme ovat olleet mm. lähimetsä, jätteiden vähentäminen, vesi ja energia. Kaikki nämä teemat näkyvät edelleen arjessamme. Syksyllä 2010 jättäydyimme pois Vihreä lippu ohjelmasta, mutta jatkamme edelleen kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Päivittäin kierrätämme eloperäiset jätteet, paperin, kartongin, metallin, lasin sekä ongelmajätteen. Suosimme myös aineettomia lahjoja ja järjestämme erilaisia tempauksia. Näiden pohjalta opettelemme syy-seuraus suhteiden ymmärtämistä.

11 KUVAAMATAITO JA KÄDENTAIDOT Kuvataide kehittää myönteistä asennetta taiteeseen, kulttuuriin ja ympäröivään esteettiseen maailmaan sekä rikastuttaa elämysmaailmaa. Visuaalisen ympäristön ymmärtäminen sekä oman kuvallisen ilmaisun kehittäminen ovat keskeisiä tavoitealueita. Omien kuvallisten tuotosten syntymisessä on tärkeintä kunnioittaa lapsen omia tavoitteita ja omaa ilmaisutapaa. Tavoitteena on keksivä, tutkiva ja kokeileva lapsi. Kuvataiteen eri alueisiin tutustuminen, niistä nauttiminen ja niiden tuottaminen lisäävät lapsen itsetuntemusta ja luottamusta. Tavoitteena on pitkäjänteisen työskentelyn harjoittelu ja lapsen mielikuvituksen ja hienomotoriikan kehittäminen. Kaanaan lastentarhassa maalataan, piirretään, nikkaroidaan, askarrellaan ja ommellaan. MAALAUS - Sormiväri-, vesiväri- ja muita maalaustekniikoita. PIIRTÄMINEN - Hiilipiirrokset, vahaliidut ym.

12 PUUTYÖT - Esikoululaiset ovat monena vuotena nikkaroineet esim. kellot vuotiaat tutustuvat puutöihin vasaroiden ja naulojen avulla. ASKARTELU - Askarrellaan vuodenaikojen mukaan ja hyödynnetään luontoa ja kierrätystä. OMPELU - Kaanaan lastentarhassa ommellaan ikäryhmien vaatimustasojen mukaan. Esikouluvuoden aikana on mahdollisuus käydä tutustumassa Harkon näyttelyyn ja museoon. Taiteellisen kokemisen ja tekemisen kautta lapsi kehittyy yksilönä ja ryhmänjäsenenä. ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN LAPSELLE Jokaisen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on yksilöllistä. Jokaisen lapsen tulee saada tarvitsemansa pedagoginen ja kuntoutuksellinen tuki päivähoitopaikassaan. Vanhempien asiantuntemus sekä henkilökunnan tekemä arviointi, havainnointi ja dokumentointi on perusta toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle. Varhaiskasvatuksen tukitoimet pyritään aloittamaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tarvittaessa konsultoidaan vanhempien kanssa yhdessä sovitulla tavalla esimerkiksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa tai muiden tahojen asiantuntijoita. Yhteistyötä neuvolan kanssa on etenkin 5-vuotiaiden kohdalla. Kaanaan lastentarhassa erityistä tukea tarvitsevat lapset on sijoitettu tavallisiin ryhmiin. Kuntouttavaa toimintaa toteutetaan yksilö- ja/tai pienryhmäopetuksena muun toiminnan ohessa. Toimintakauden aikana järjestetään tarvittaessa pienryhmiä, joissa harjoitellaan mm. vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja leikin avulla. Tarvittaessa lapsen tai ryhmän tukena on avustaja ja/tai ryhmäkokoa pienennetään. Avustajan tehtävänä on taata lapsen

13 mahdollisimman täysipainoinen ryhmässä toimiminen. Lisäksi avustaja tekee yhdessä lapsen kanssa lapselle suunniteltuja tehtäviä, jotka tukevat lapsen kehitystä. Vanhemmat, ryhmän aikuiset, kiertävä erityislastentarhanopettaja Tarja Keskisarja sekä tarvittavat kuntouttavat tahot (puheterapeutti, psykologi, toimintaterapeutti) tekevät yhdessä lapselle kuntoutussuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuuksien ja harjaannuttamisalueiden lisäksi tarvittavat muutokset ympäristöön sekä aikuisten tehtävät. Lapsen oma suunnitelma eheyttää ja niveltää eri kasvatusympäristöjä toisiinsa (koti, lastentarha, esikoulu, koulu) sekä turvaa joustavan etenemisen lapsen siirtyessä uuteen ryhmään tai kouluun. Lapset jotka ovat 11 -vuotisen oppivelvollisuuden piirissä viettävät ensimmäisen oppivelvollisuusvuotensa lastentarhassa. Nämä lapset saavat erityistä tukea jo 6-vuotiaana tulevan erityisluokan opettajalta. YHTEISTYÖ. YHTEISTYÖ KODIN KANSSA Yhteistyön lähtökohtana päivähoidossa, niin esiopetuksessa kuin varhaiskasvatuksessa, on yhteinen kasvatus vastuu lapsesta kodin kanssa. Vanhemmilla on ensisijainen vastuu oman lapsensa kasvatuksesta, koska he tuntevat lapsensa parhaiten. Päivähoidon henkilöstö pyrkii tukemaan kotien kasvatustehtävää ja vastaa kasvun ja kehityksen asiantuntijana lapsen yksilöllisiin kehitystarpeisiin. Yhteistyö päivähoidon ja kodin välillä on ehdoton edellytys lapsen kokonaisvaltaisen hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Päivähoidon ja kodin yhteistyömuotoihin sisältyvät esim. päivittäiset keskustelutuokiot vanhempien kanssa, havainnointilomakkeen pohjalta käytävät lapsikohtaiset keskustelut, vanhempainillat, vanhempainkerhotoiminta, juhlat tai yhteiset retket.

14 YHTEISTYÖ PERUSOPETUKSEN KANSSA Yhteistyö päiväkodin ja koulun välillä on sekä lasten että aikuisten vuorovaikutusta. Lähikoulun kanssa voidaan järjestää yhteisiä juhlia, urheilutapahtumia sekä yhteistoiminnallisia ryhmiä, joissa lastentarhan- ja luokanopettajat järjestävät yhdessä toimintaa. Lähikoulun luokkien kanssa voidaan myös järjestää kummitoimintaa. Myös päiväkodin tai lähikoulun tilat (esim. liikuntasali) voivat olla yhteiskäytössä. Kouluun menevien lasten vanhemmille järjestetään myös toimintavuoden aikana yhteisiä vanhempainiltoja, joissa pohditaan kouluun siirtymiseen liittyviä asioita ja mahdollisia ongelmia. Keväisin pohditaan myös tulevien ekaluokkalaisten luokkajakoa esikouluopettajien ja koulun opettajien sekä erityisopettajien yhteisissä palavereissa. MUUT YHTEISTYÖTAHOT Lapsi- ja asiakaslähtöinen päivähoito ja esiopetus toteutuvat kun jo suunnitteluvaiheessa kuunnellaan lapsiryhmän tarpeita ja vanhempien odotuksia. Päiväkodin lähiympäristön omaleimaisuus huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja yhteistyötä tehdään alueen koulun,

15 perhepäivähoidon, kulttuuritoimen, nuoriso- ja liikuntatoimen, kerho- ja harrastustoiminnan ja eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Raisiossa apua erilaisissa tilanteissa antaa verkosto, jossa mukana ovat mm. sosiaalitoimi, neuvola (5-vuotisneuvolat), erityisopetus, puhe- ja toimintaterapeutit, poliisi (poliisin vierailut, liikennekasvatus) ja pelastuslaitos (palosuunnitelmat ja -harjoitukset), seurakunta (juhlapyhiin liittyvät kirkkovierailut ja pikkukirkot), urheiluseurat (erilaiset liikuntatapahtumat ja tempaukset), erilaiset yhtiöt ja vapaaehtoisjärjestöt lahjoituksineen. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA SEURANTA Jokaiselle 2-5 -vuotiaalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeet. Henkilöstö huolehtii siitä, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma muodostavat toimivan kokonaisuuden. Keväällä 2006 Kaanaan lastentarhassa on tehty oma varhaiskasvatussuunnitelma ja sitä on tarkoitus muokata tarpeen mukaan vuosittain. Henkilökunnalla on mahdollisuus suunnitella ja arvioida toimintaa kullekin sopivalla tavalla esim. koko lastentarhan suunnitteluilloilla. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman arviointia suoritetaan jatkuvasti varhaiskasvatushenkilöstön ja lapsen vuorovaikutuksessa. Syksyisin vanhemmat ja lapsen hoitoon ja kasvatukseen osallistuvat henkilöt sopivat lapsen yksilöllisen varhaiskasvatuksen tavoitteet. Varhaiskasvatusta arvioidessaan vanhempien tulee olla tietoisia asetetuista tavoitteista. Keväisin vanhempien kanssa käydään palautekeskustelu, jossa yhdessä arvioidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteutumista. TEHDÄÄN YHDESSÄ LAPSELLE HYVÄ ARKI!

16

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄKODIN ESITTELY 2. TOIMINTA-AJATUS 3. LAPSIKÄSITYS 4. OPPIMISKÄSITYS 5. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA 5.1 LEIKKIEN 5.2 LIIKKUEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 TAKAJÄRVEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS ESIOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖ ESIOPETUKSESSA NOUDATETTAVAT KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KITKONPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 KITKONPUISTON PÄIVÄKOTI... 3 2 KITKON LAULU... 4 3 TOIMINTA-AJATUS... 5 4 ARVOT... 5 5 LAPSILÄHTÖISYYS... 6 6 OPPIMISYMPÄRISTÖ... 6 7 KASVATUSKUMPPANUUS...

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllärin päiväkoti sijaitsee Länsi-Tampereella, Ikurin kaupunginosassa. Päiväkoti on aloittanut toimintansa tammikuussa 2012 Myllärin päiväkoti on osa Mylläri-Virontörmän

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Hembackan päiväkoti 1 Hembackan päiväkoti on Loviisan Liljendalissa sijaitseva päiväkoti. Päiväkodissa on kaksi osastoa, 12 paikan pienten puoli 1-3-vuotiaille ja 20 paikan isojen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 PÄIVÄKODIN ESITTELY Kettukallion päiväkoti sijaitsee Janakkalan Tervakoskella kolmessa eri osoitteessa - Kettukalliontie 2:ssa koulun kanssa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

Länsi Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Länsi Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Länsi Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Länsi Tesoman päiväkoti on perustettu vuonna 1970 ja se sijaitsee länsi Tampereella Ikurin kaupunginosassa. Toimitiloja meillä on kahdessa kerroksessa.

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

Lapsi työskentelee ja oppii

Lapsi työskentelee ja oppii Lapsi työskentelee ja oppii Esiopetukseen ilmoittautuvien lasten vanhemmille suunnattu kysely keväällä 2015 Kyselyn aiheina: Lapsen työskentelytavat, lapsi oppii parhaiten, lastani kiinnostaa, toivoisin,

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot