Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo"

Transkriptio

1

2 Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ja luonnonympäristö, suojelu ja häiriöt Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Raision yleiskaava Keskikaupungin osayleiskaavoitus Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osalliset ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus, vertailu ja valintaperusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttamisen ajoitus ja seuranta

3 Selostuksen liitteet 1. Kaava-alueen sijainti 2. Ote yleiskaavasta Ote voimassa olevasta asemakaavasta 4. Tilastolomake 5. Havainnekuva 2

4 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan (Varppeenseutu) korttelin 201 tontteja 5 ja 11, korttelin 202 tontteja 3 ja 4, korttelia 205 sekä katu- ja katuaukioalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu 2. kaupunginosan (Varppeenseutu) korttelin 201 tontit 5 ja12, korttelin 202 tontit 3, 8 ja 9 sekä katu- ja katuaukioalueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Raision ydinkeskustassa Varppeenseudun kaupunginosassa. Alueeseen kuuluu katualueen osa Raisiontiestä, Raision nykyinen torialue ja sen molemmilla puolilla olevat paikoitusalueet, liikekiinteistöt Tasalananttila, Säästötasala ja City-Raisio sekä niiden väliin jäävä Tasalanaukio. Liite 1: Kaava-alueen sijainti 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavoitettavasta alueesta käytetään nimeä Tasalantori. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Raision torin siirtyminen nykyiseltä paikaltaan Tasalanaukiolle. Tavoitteena on löytää kaupungin kaupalliseen ydinkeskustaan sopiva järjestely, jossa sekä autopaikoitusalueiden, että oleskelualueiden ja kevyen liikenteen väylien toimivuus ja mitoitus ovat sopusoinnussa keskenään ja Tasalan alueen kehittämistä voidaan jatkaa kaikkia asukas- ja asiakasryhmiä palvelevana, kaupunkikuvaltaan korkeatasoisena, eloisana ja viihtyisänä keskusta-alueena. Muutettavan asemakaavan kaavamääräyksissä ja -merkinnöissä on lisäksi mahdollista huomioida nykyisten liikekiinteistöjen mahdollisesti muuttuneet tarpeet. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet - Vireilletulo kaavoituskatsauksessa (Raisio Tiedottaa lehti 3/2010. (Sisältyi Ydinkeskustan asemakaavan muutokset otsikon alle. Vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa nimi on tarkennettu Tasalantoriksi.) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavaluonnosaineisto teknisessä lautakunnassa (, josta tiedoksi kaupunginhallitukselle). - Kuulutus luonnosvaiheen nähtävilläolosta (Raision Kaupunkiuutiset -lehti, kaupungin ilmoitustaulu ja Raision kaupungin verkkosivut) Luonnosvaiheen nähtävilläolo Luonnosvaiheen vuorovaikutusten arviointi ja kaavaehdotuksen valmistelu - Asemakaavan muutosehdotus teknisessä lautakunnassa, Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksessa , jossa se jätettiin pöydälle. Asia uudelleen kaupunginhallituksessa Asemakaavan muutosehdotus kaupunginvaltuustossa Asemakaava Kaavanmuutosalueen pinta-ala on n. 2,66 ha. K -korttelialuetta on n. 0,76 ha, LPA -korttelialueita 0,92 ha, katuaukioalueita 0,39 ha, katualueita 0,53 ha ja kevyen liikenteen katualueita 0,06 ha. K-korttelialueella rakennusoikeutta on yhteensä k-m². Alueelle muodostuu kolme K -tonttia ja kaksi LPA -tonttia. Katuaukioaluetta muodostuu kaksi, Raisiontori ja Tasalanaukio. 3

5 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Uutta asemakaavaa voidaan alkaa toteuttaa asemakaavamuutoksen vahvistumisen jälkeen. Ennen toteuttamista Raisiontorin laajennetun pysäköintialueen järjestelyt sekä uuden, Tasalanaukiolle siirtyvän torialueen suunnittelu pintamateriaalien, istutusten, kadunkalusteiden, katosrakennelmien, valaistuksen ym. osalta tapahtuu yksityiskohtaisempien erillissuunnitelmien mukaisesti. Ennen kaavan toteuttamista selvitetään erikseen toteuttamisaikataulu sekä muutoksista aiheutuvien kustannusten jakautuminen kaupungin ja kiinteistönomistajien kesken. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijoittuu Raision ydinkeskustaan ja se käsittää nykyisen Raisiontorin ja Tasalanaukion alueet, niiden väliset liikerakennuskorttelit ja osan Raisiontien katualuetta. Raisiontorilla on kioski-/esiintymislavarakennelma, kaksi kiinteää torikatosta, jo pitkään toimimattomana olleet kaksi vesiallasta sekä kivetty maisemateos Rakennettu ja luonnonympäristö, suojelu ja häiriöt Tasalan liikekeskusta on rakentunut 1980-luvun alkupuolella. Liiketilat ovat nykyisin vajaakäytössä ja ne ovat julkisivuiltaan huonokuntoisia. Tasalanaukion toiminnallinen kehittäminen ja ehostaminen sekä aukiota rajaavien liikerakennusten julkisivujen saneeraus ovat ehdottomina edellytyksinä Raision ydinkeskustan kehittymiselle. Suunnittelualueella ei ole luonnontilassa olevaa ympäristöä eikä suojelukohteita. Ajoneuvoliikenteestä aiheutuu kaupungin keskusta-alueelle tyypillistä häiriötä Maanomistus Suunnittelualueen maanomistajina ovat Raision kaupunki, Raision seurakunta, City-Raisio Kiinteistö Oy, Säästötasala 1 Kiinteistö Oy ja Tasalan huolto Oy. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on tarkistanut alueidenkäytön suunnittelua koskevia tavoitteita. Näitä aikaisemmat tavoitteet olivat vuodelta Alueiden käytön tavoitteita ovat mm. toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, toimivat yhteysverkot ja energianhuolto. Erityistä painoarvoa on nyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ennen kaikkea yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä. Tavoitteissa todetaan mm. seuraavaa: - "Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia" - "Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan." 4

6 - "Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle." - Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina." Maakuntakaava Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä. Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue on osoitettu kokonaan Keskustatoimintojen alueeksi (C) Raision yleiskaava 2020 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raision oikeusvaikutteisen yleiskaavan vuodelle Raision oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa muutosalue on osoitettu kokonaan Ydinkeskustan alueeksi (C). Kaavamääräysten mukaan alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan, erikois- ja julkisten palvelujen, asuntojen ja työpaikkojen tiloja. Täydentävällä rakentamisella ja ulkoilualueiden parantamisella vahvistetaan keskusta-alueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista luonnetta. Liite 2: Ote yleiskaavasta Keskikaupungin osayleiskaavoitus Raision keskustan sekä sen ympärillä olevan keskikaupunkialueen kehittämiseksi laaditaan osayleiskaava. Sen lähtökohdat perustuvat käytyyn suunnittelukilpailuun vv Osayleiskaavatyö alkoi v ja sen yhteydessä selvitetään kaupallisen keskustan kehittämis- ja täydennysrakentamismahdollisuuksia. Keskikaupungin osayleiskaavaehdotus on tulossa virallisesti nähtäville arviolta toukokesäkuussa Osayleiskaavaehdotuksessa asemakaavan muutosalue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi Asemakaava Suunnittelualueen voimassa olevista asemakaavoista Tasalan kaava (02:008) on vahvistunut , Tasala 2 (02:015) , Raision Ydinkeskusta (03:039) ja Torin länsilaita (02:035) Liite 3: Ote voimassa olevasta asemakaavasta Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. 5

7 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Raision ydinkeskustan kehittämisessä otettiin merkittävä askel 2000-luvun alkupuolella, jolloin pääosa kevyenliikenteen betonisilloista ja osa vanhasta liikerakennuskannasta purettiin. Ydinkeskustan kohdalla Raisiontietä kavennettiin ja katutilaa rajattiin viisikerroksisin asuin-liikerakennuksin. Tori ja sen molemmin puolin sijoittuvat paikoitusalueet rakennettiin Raisiontien ja Tasalan liikekeskustan väliin. Raisiontien päälle ripustettiin valoverkko merkittävimpänä osana keskustaa hallitsevaa Valonaukiota ja valoteemaa. Torin itäpään lasikuutio valmistui 2009 ja länsilaidan asuin-liikerakennus Tasalan liikekeskusta on rakentunut 1980-luvun alkupuolella. Liiketilat ovat nykyisin vajaakäytössä ja ne ovat julkisivuiltaan huonokuntoisia. Tasalanaukion toiminnallinen kehittäminen ja ehostaminen sekä aukiota rajaavien liikerakennusten julkisivujen saneeraus ovat ehdottomia edellytyksiä Raision ydinkeskustan kehittymiselle. Raision kaupungin ja Tasalan liikekiinteistöjen omistajien välisissä neuvotteluissa on tullut esille asemakaavamuutoksen tarve alueen kehittämiseksi. Merkittäväksi kehittämiskeinoksi on syntynyt ajatus toritoimintojen siirtämisestä nykyiseltä paikaltaan Tasalanaukiolle, päivittäistavaran veturiyrityksen ja sen myötä pienempien liikeyritysten saaminen Tasalan alueelle sekä parkkipaikkojen lisääminen nykyiselle torialueelle keskusta-alueen ominaispiirteet ja kaupunkikuvalliset erityispiirteet mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksessa Osalliset ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja yhteisöt, naapurit sekä muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat Raision kaupungin hallintokunnat: kaupunginhallitus- ja valtuusto, lautakunnat ja kaupungin henkilöstö sekä Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kaavan valmistelee Raision kaupungin teknisen keskuksen maankäyttöpalveluista kaupunginarkkitehti Olli Arvola ja suunnitteluavustaja Eija Elo. Toimialojen puitteissa valmisteluun osallistuu myös kaupungin asiantuntijoita ympäristö- ja rakennusvalvonta- sekä kunnallisteknisistä palveluista Vireilletulo Kaava on tullut vireille kaavoituskatsauksessa (Raisio Tiedottaa lehti 3/2010. Alue sisältyy Ydinkeskustan asemakaavan muutokset -otsikon alle.) Vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa kaavamuutoshankkeen nimi on tarkennettu Tasalantoriksi Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka saatettiin teknisen lautakunnan tietoon , sekä postitettiin Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Ilmoitus hankkeesta lähetettiin kirjeitse kaavamuutosalueen naapureille. Luonnosvaihe Asemakaavaluonnos oli nähtävillä , jona aikana luonnoksesta jätettiin yksi mielipide ja annettiin yksi lausunto. 6

8 Fortum Sähkönsiirto Oy on lausunnossaan esittänyt, että alueella olevat 20 kv:n maakaapelit merkitään kaavaan niiltä osin kuin ne eivät sijaitse katualueilla. Vastine: Kaavaan on varattu LPA -tontille 20 kv:n maakaapelia varten maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Olof Dahlbom toteaa päivätyssä mielipiteessään, että asemakaavan muutosesityksen selvityksissä ei ole mainintaa sen taloudellisista vaikutuksista Raision kaupungille ja sen johdosta kaavamuutos on keskeytettävä tai talousvaikutukset selvitettävä. Vastine: Olof Dahlbomin kirjallisen mielipiteen mukaan Raision kaupungille kaavamuutos merkitsee noin miljoonan euron kustannusta. Tieto ei pidä paikkansa ja perustunee väärinkäsitykseen. Liikekiinteistöjen omistajat ovat julkisuudessa arvioineet omia saneerauskustannuksiaan mutta kaupunki ei ole omista kustannuksistaan tiedottanut mitään koska ne eivät ole vielä tiedossa. Tasalanaukion ehostamisen vaatimat kustannukset ovat selvillä vasta sitten, kun tiedetään, kuinka laajoja parannustoimenpiteitä aukiolla on tarve tehdä. Asemakaavamuutoksen taloudellisia vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksen kohdassa Ehdotusvaihe Asemakaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana Caruna Oy (entinen Fortum Sähkönsiirto Oy) antoi kaavaehdotuksesta lausunnon ja Olof Dahlbom jätti muistutuksen. Caruna Oy toteaa päivätyssä lausunnossaan, että kaavassa on esitetty johtovaraukset LPA-alueelle mutta jatkosuunnittelussa tulee huomioida myös se, että Tasalanaukion torialueella kulkee kaapeleita, vaikka johtomerkintöjä kaavassa ei ole. Mahdollisista rakennetun verkon muutoksista tulee sopia Caruna Oy:n kanssa hyvissä ajoin. Caruna Oy esittää kaavamääräyksiin lisättäväksi tekstiä, mikä mahdollistaa yleistä sähkönjakelua palvelevien muuntamojen sijoittamista kaava-alueen kiinteistöihin. Vastine: Tori- ja katualueilla kulkevat kaapelit, joita ei asemakaavaan merkitä, kartoitetaan ja otetaan huomioon jatkosuunnittelussa ja niiden mahdollisista muutostarpeista sovitaan yhdessä Caruna Oy:n kanssa. Kaavamääräyksiin lisätään teksti, jonka mukaan kaava-alueen kiinteistöihin saa sijoittaa tarvittavat yleistä sähkönjakelua palvelevat muuntamot. Olof Dahlbom toteaa päivätyssä muistutuksessaan, että ennen kaavan etenemistä ja vahvistamista on rajattava euromääräisesti Raision kaupungille tulevat kustannukset ja vastuut, kuten hän jo luonnosvaiheen mielipiteessä toi esille. Dahlbom toistaa jo mielipiteessään esittämänsä arvion muutostöiden maksavan lähes miljoona euroa ja että arvio voi olla jopa liian alhainen koska rajauksia arvioihin ei ole tehty. Muistuttajan mukaan Raisio ei voi verovaroin tukea kiinteistönomistajia ja varojen käytöstä on käytettävä tarkkaa harkintaa. Vastine: Jo kaavahankkeen luonnosasiakirjoista oli luettavissa, että Laajennetun pysäköintialueen järjestelyt sekä uuden torialueen suunnittelu pintamateriaalien, istutusten, kadunkalusteiden, katosrakennelmien, valaistuksen ym. osalta tapahtuu yksityiskohtaisempien erillissuunnitelmien mukaisesti asemakaavamuutoksen jälkeen. Tämän vuoksi Tasalanaukion ja nykyisen torialueen muutostöiden vaatimat kustannukset ovat selvillä vasta sitten, kun tiedetään, kuinka laajoja toimenpiteitä on tarpeellista tehdä. Kaupunki ei ole sitoutunut investoimaan mitään tiettyä euromäärää hankkeen toteuttamiseksi, vaan hankkeeseen käytettävät kustannukset päätetään erikseen tulevien erillissuunnitelmien ja kiinteistönomistajien kanssa käytävien kaavan toteuttamista eli uudisrakentamista ja olevien rakenteiden purkamista koskevien neuvottelujen tuloksena. Raision kaupungin päättäjät tulevat varmasti käyttämään tarkkaa harkintaa, kuinka paljon kaavahankkeen toteuttamiseksi kaupungin varoja käytetään. 7

9 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa Raision torin siirtäminen nykyiseltä paikaltaan Tasalanaukiolle. Tavoitteena on löytää kaupungin kaupalliseen ydinkeskustaan sopiva järjestely, jossa sekä autopaikoitusalueiden, että oleskelualueiden ja kevyen liikenteen väylien toimivuus ja mitoitus ovat sopusoinnussa keskenään ja Tasalan alueen kehittämistä voidaan jatkaa kaikkia asukas- ja asiakasryhmiä palvelevana, kaupunkikuvaltaan korkeatasoisena, eloisana ja viihtyisänä keskusta-alueena Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Prosessin aikana tavoitteet tarkentuivat ennen kaikkea pysäköintipaikkojen laajentamisen osalta. Kaavamuutosalueen liikekiinteistöjen omistajat esittivät teettämässään, päivätyssä luonnoksessa, että Tasalanaukiolle ja sille johtaville kevyenliikenteenväylille sijoittuisi reilut 60 pysäköintipaikkaa ja nykyisen torialueen pysäköintipaikkojen määrä kaksinkertaistettaisiin n.180 paikkaan. Raision tori oli pysytetty paikoillaan nykyistä suppeammassa muodossa. Kun ajatus torialueen siirrosta oli esitetty, kiinteistönomistajat laativat useita eri versioita rakentaa nykyiselle Raisiontorin alueelle noin 200 autopaikan pysäköintialue. Tehokkaasti rakennetulla paikoitusalueella tavoiteltiin mahdollisimman suurten, autolla liikkuvien asiakasvirtojen sujuvaa liikkumismahdollisuutta. Kaupunki ei nähnyt näitä suunnitelmia realistisina, vaan painotti nykytilanteeseen tukeutuvaa, toteuttamiskelpoista pysäköintialueen laajentamista, mikä mahdollisimman hyvin ottaisi huomioon kaikki kaupunkikeskustassa liikkuvat asukas- ja asiakasryhmät sekä kaupunkikuvalliset tekijät ja hyödyntäisi mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa pysäköintiratkaisua. Yleisesti todettiin, että torin siirto mahdollistaa pysäköintialueen laajentamisen mutta Raision kaupallisen keskustan ongelmat eivät ratkea pysäköintipaikkoja maksimaalisesti lisäämällä. Raisiokeskuksen yrittäjäyhdistys Raikas järjesti katumarkkinoiden yhteydessä kyselyn Raision liikekeskustan kehittämisestä. Torin sijaintipaikkaa koskevaan kysymykseen 32% vastaajista katsoi nykyisen paikan olevan hyvä ja 66% vastaajista näki Tasalanaukion paremmaksi paikaksi. Raision kaupunki järjesti kaupungintalolla esittelytilaisuuden kaavamuutoshankkeesta Raisiokeskuksen yrittäjäyhdistykselle. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus, vertailu ja valintaperusteet Ennen asemakaavamuutoksen luonnosaineiston asettamista nähtäville laadittiin kolme vaihtoehtoista alustavaa suunnitelmaa, joissa kaikissa toritoiminta oli siirretty Tasalanaukiolle mutta pysäköintialuetta oli laajennettu eri tavoin. Vaihtoehto 1:ssa koko Raisiontorin nykyinen torialue oli osoitettu pysäköinnin laajennusalueeksi. Autopaikkoja muodostui yhteensä n Pysäköintialueiden välille oli osoitettu yksisuuntaiset läpiajomahdollisuudet kevyenliikenteenväylän läpi. Vaihtoehto 2:ssa nykyinen torilavarakennelma oli pysytetty paikoillaan ja sen eteen oli osoitettu pieni aukio. Pysäköintialuetta oli laajennettu muilta osin ja autopaikkoja muodostui yhteensä n Pysäköintialueiden välille oli osoitettu läpiajomahdollisuus vain pienemmältä eli itäiseltä alueelta laajennetulle isommalle eli läntiselle alueelle. Vaihtoehto 3:ssa alueen keskelle oli osoitettu laajahko kahdella katoksella varustettu oleskelualue nykyisen katosrakennelman ja torikauppakatosten paikalle. Pysäköintialuetta oli laajennettu siten, että autopaikkoja muodostui yhteensä n Pysäköintialueiden läpiajomahdollisuutta ei syntynyt. 8

10 Vaihtoehtoja vertailemalla todettiin vaihtoehto 1 kehityskelpoisimmaksi vaihtoehdoksi jatkosuunnittelun perustaksi. Todettiin, että jos toritoiminta siirtyy Tasalanaukiolle, selkeintä ja johdonmukaisinta on suunnitella nykyinen torialue mahdollisimman toimivaksi pysäköintialueeksi siten, että kevyenliikenteelle jää kuitenkin nykyiset tilavaraukset sekä itä-länsi -suuntaisesti, että pohjois-etelä -suuntaisesti. Erillisen oleskelualueen jättämistä torin paikalle ei nähty tarkoituksenmukaiseksi vain ajoittain järjestettäviä kaupunkitapahtumia varten, vaan tarvittaessa pysäköintialueet voidaan rajata markkina-alueiksi suurten tapahtumien aikana, kuten tähänkin asti on tehty. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alueella sijaitsee kolme liike- ja toimistorakennusta. Tasalananttila nimisen kiinteistön (tontti 202/3) nykyinen rakennusoikeus on 5170 k-m2, mikä säilyy ennallaan, Säästötasala nimisen kiinteistön (tontti 202/9) nykyinen rakennusoikeus on 2225 k-m2, johon tulee lisää rakennusoikeutta 475 k-m2. Rakennusoikeuden kasvu syntyy nykyisessä rakennuksessa olevan syvennyksen rakentamisesta umpeen. Uusi rakennusoikeus on siten 2700 k-m2. City Raisio nimisen kiinteistön (tontti 201/5) nykyinen rakennusoikeus on 4795 k-m2, mikä säilyy ennallaan. Kiinteistöjen pinta-alat pysyvät ennallaan Palvelut Kaavamuutosalueella sijaitsevien liike- ja toimistorakennusten yhteenlaskettu rakennusala on k-m2. Rakennuksiin sijoittuu erikokoisia liiketiloja, toimistotiloja sekä tulevaisuudessa vanhusten palveluasuntoja. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Liike- ja toimistorakennusten (K) korttelialueita on n. 0,76 ha Muut alueet Autopaikkojen (LPA) korttelialueita on 0,92 ha, katuaukioalueita 0,39 ha, katualueita 0,53 ha ja kevyen liikenteen katualueita 0,06 ha. Kaavanmuutosalueen kokonaispinta-ala on n. 2,66 ha. Liite 4: Tilastolomake 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön näkyvät ensisijaisesti nykyisellä Raisiontorin alueella. Nykyinen torialue on sijoitettu Raisiontien ja sen päällä olevan valoverkon eteläpuolelle ajatuksella, että torialue toimisi Raisiontien katualueen erottamien pohjoisten ja eteläisten keskustakortteleiden välisenä yhdistävänä kaupunkikuvaelementtinä. Vaikkakin torialueella on korkeatasoisesti suunniteltuja aiheita ja rakennelmia, se on kuitenkin koettu tuulisena ja tilallisesti jäsentymättömänä paikoitusalueiden ja katualueen ympäröimänä kenttänä, jota ei ole koettu miellyttäväksi oleskelualueeksi. Alueen valoteema säilyy edelleen oleellisena tekijänä laajennettavalla pysäköintialueella, Tasalan liikerakennusten saneeraussuunnittelussa ja Tasalanaukion kehittämisessä. Raisiontori jää nimenä elämään, koska se on osoitteena monelle Tasalan liikekortteleissa sijaitsevalle yritykselle. 9

11 Alueen nykyiset paikoitusalueet koostuvat kahdesta erillisestä pienehköstä pysäköintiyksiköstä. Alueen läntistä vinopysäköintialuetta jatkamalla itään päin muodostuu koko valoverkon pituinen kaareva paikoitusalue, jossa kevyelle liikenteelle jää sama liikekortteleiden ja pysäköintivyöhykkeen välinen väylä kuin nykytilanteessa. Ydinkeskustan pohjoiset ja eteläiset korttelialueet yhteen liittävä kevyenliikenteenväylä hahmottuu tulevaisuudessakin nykyisen levyisenä jalankulkuakselina. Kaavamuutoksella ei siis kavenneta kevyenliikenteen katualuevarauksia, vaikka itse torialue poistuukin. Tasalanaukioon liittyvät, nykyisin yleisestä käytöstä poistetut kevyenliikenteen rampit ja toisen kerroksen tasolla kulkevat kävelysillat puretaan tarpeettomina. Sekä pysäköintialueen laajentaminen että Tasalanaukion kehittäminen tori- ja tapahtuma-aukiona saavat yhteisvaikutukseltaan aikaan sen, että nyt tyhjillään oleviin liiketiloihin on löytymässä kaupallisia toimijoita. Tämä taas mahdollistaa, paitsi liikerakennusten sisätilojen, myös niiden heikkokuntoisten julkisivujen saneerauksen. Tasalanaukio ympäristöineen on Raision kaupungin keskipiste ja kevyenliikenteen solmukohta, jonka pitkään odotetulla perusparantamisella ja aktivoimisella on ehdottoman myönteinen vaikutus kaupungille Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asemakaavamuutoksella ei ole vaikutusta luontoon ja luonnonympäristöön. Nykyisiä puuistutuksia joudutaan poistamaan mutta vastaavasti uusia puita voidaan istuttaa alueelle nykyistä määrää enemmän Muut vaikutukset Kaavamuutoksen sosiaaliset vaikutukset näkyvät ennen kaikkea siinä, että nykyisellä Raisiontorin alueella tapahtuvat toritoiminnot ja mahdolliset kaupunkitapahtumat siirtyvät Tasalanaukiolle, jonka suljettu tila ja inhimillinen mittakaava luovat nykyistä paremmat olosuhteet sosiaaliselle kanssakäymiselle. Kaavamuutoksen kaupalliset vaikutukset ovat koko Tasalan alueelle ja Raision keskustalle merkittävät. Kaavamuutos luo edellytykset suuren päivittäistavarakaupan yksikön sijoittumiselle Tasalaan, mikä tuo mukanaan kaupallista aktiivisuutta ja parantaa pienempien liikeyritysten toimintaedellytyksiä alueella. Kaavamuutoksen taloudelliset vaikutukset jakaantuvat kiinteistönomistajien ja kaupungin kesken. Kaava-alueella sijaitsevien liike- ja toimistorakennusten sisätilojen ja julkisivujen saneerauskustannukset kohdentuvat luonnollisesti kiinteistönomistajille, kun taas kaupungin vastuulle jää ennen kaikkea Tasalanaukion kohentamistoimenpiteet. Tasalanaukion suunnittelusta on todettu jo kaavaluonnoksessa seuraavasti: Uuden torialueen suunnittelu pintamateriaalien, istutusten, kadunkalusteiden, katosrakennelmien, valaistuksen ym. osalta tapahtuu yksityiskohtaisempien erillissuunnitelmien mukaisesti asemakaavamuutoksen jälkeen. Tasalanaukiolle ei tarvitse tehdä täydellistä remonttia, jossa kaikki uusittaisiin, vaan aukion kohentamisessa voidaan hyödyntää suurelta osin nykytilannetta ja korjata vain rikkoontuneita ja toimimattomia rakenteita. Aukiolla tehtäväksi päätettävät toimenpiteet voidaan myös tarvittaessa suorittaa vaiheittain usean vuoden aikana. Tasalanaukioon kohdistuvat kustannukset määräytyvät siis sen mukaan, minkä tasoista perusparannusta ja uudistusta aukiolle halutaan tehdä. Nykyisen torialueen eli Raisiontorin alueella laajennetun pysäköintialueen järjestelyistä laaditaan niin ikään tarkempi erillissuunnitelma. Pysäköintivyöhykkeen läntinen ja itäinen osa ovat jo valmiina, joten kustannuksia syntyy ainoastaan laajennusosan rakentamisesta ja nykyisistä torirakenteiden purkamisesta. Nykyiset pysäköintialueet ovat tällä hetkellä osin kaupungin, osin Tasalan kiinteistönomistajien omistuksessa. Torialue on kaupungin omistuksessa. Näin ollen Raisiontorin puoleiselle alueelle kohdistuvien kustannusten jaosta sovitaan erikseen eri osapuolten välisissä neuvotteluissa. 10

12 5.5 Ympäristön häiriötekijät Ajoneuvoliikenteestä aiheutuu kaupungin keskusta-alueelle tyypillistä häiriötä. Nykyinen Raisiontori sijoittuu alueelle, jota reunustavat itä- ja länsipuolella pysäköintialueet ja pohjoispuolella Raisiontien katualue. Toritoiminnan siirtäminen Tasalanaukiolle poistaa liikenteestä ja osin tuulisuudestakin aiheutuvat häiriötekijät. Tasalanaukio soveltuu tori- ja tapahtuma-aukioksi hyvin aukion suljetun luonteen ja inhimillisen mittakaavansa ansiosta. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset K-35 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. - Rakennuksiin voidaan sijoittaa myös julkisen palvelujen tiloja ja palveluasuntoja. - Rakennusten Raisiontien puoleiset julkisivut on kunnostettava ja tarvittaessa uusittava. Toimenpiteissä tulee käyttää ohjeena alueelle laadittua erillistä rakentamistapaohjetta. - Kiinteistöjen tulee muodostaa yhtenäinen kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Tasalanaukion puolella julkisivuissa voidaan käyttää sopivissa kohdissa yhtenäisestä materiaali- ja värimaailmasta poikkeavia tehostevärejä ja -materiaaleja. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/50 k-m². - Korttelialueen rakennuksiin tulee voida sijoittaa kaukolämpö-, sähkö- ja puhelinverkostojen vaatimia teknisiä tiloja ja laitteita. LPA-28 Autopaikkojen korttelialue. - Pysäköintialue on jäsennöitävä ja erotettava kevyenliikenteen alueista paikkaan soveltuvilla istutuksilla, eri pintamateriaaleilla tai muilla rakenteilla. - Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. - Alueelle on sallittu katosten, teknisten ym. huoltotilojen ja aluetta palvelevien muiden rakennelmien rakentaminen siten, että niistä ei aiheudu kaupunkikuvallista tai toiminnallista haittaa. ajo-2 Ajoyhteys - Ennen ajoyhteyden toteuttamista on varmistuttava sen turvallisuudesta kevyelle liikenteelle esim. katualueen korottamisen ja vaihtelevan pintamateriaalin sekä liikenneopasteiden avulla. Tori - Torialue tulee rakentaa pintamateriaaleiltaan, materiaalirajauksiltaan, istutuksiltaan, kalusteiltaan ja väritykseltään julkiseksi alueeksi, joka liittyy kiinteästi liikekeskustaan. - Valaistuksen tulee sekä laitteiltaan että luonteeltaan tukea toritilan muotoutumista, viihtyisyyttä ja alueen tärkeää asemaa ydinkeskustan tunnusmerkkinä. - Alueelle voidaan sijoittaa kevyitä katosrakenteita. - Painumattoman ja painuvan rakenteen rajakohtaan tulee tehdä tarpeelliset siirtymärakenteet. Katu - Raisiontie tulee rakentaa välillä Nesteentie - Tornikadun liittymä pintamateriaaleiltaan, materiaalirajauksiltaan, istutuksiltaan, kalusteiltaan ja väritykseltään julkiseksi alueeksi, joka liittyy kiinteästi liikekeskustaan. Kadunvarsille voidaan sijoittaa pysäköintiä. Suojatie tulee rakentaa korotettuna ja sen kiveyksen tulee erottua kadun muista pinnoitteista. Valaistuksen tulee sekä laitteiltaan että luonteeltaan tukea liikenneturvallisuutta ja katutilan tärkeää asemaa ydinkeskustan tunnusmerkkinä. lux-2 - Alueen osa, jonka valaistuksen tulee sekä laitteiltaan että luonteeltaan tukea alueen hahmottumista, viihtyisyyttä ja tärkeää asemaa ydinkeskustassa. Valaistus on toteutettava yhtenäisellä ja johdonmukaisella tavalla alueelle laaditun rakentamistapaohjeen periaatteiden mukaisesti. 11

13

14

15

16

17 RAISION KAUPUNKI Tasalantori 02:041 Kaavan numero ja nimi TILASTOLOMAKE Vireilletulosta ilm. pvm Ehdotuspvm Hyväksymispvm hyväksyjä kv Kaava-alueen pinta-ala 2,6622 Uutta kaavaa 0,0000 Kaavanmuutosta 2,6622 käyttö- kaava-alue tehok- poistuvaa kaavaa uutta kaavaa uudet auto- tonttarkoitus pinta-ala pinta- rak.oik. kuus pinta-ala rak.oik. pinta-ala rak.oik. työpaikat paikat teja ha ala% k-m² e= ha k-m² +/- ha +/- k-m² kpl K 0, , ,66 0, , K YHT. 0, , ,66 0, , LPA 0, ,2 0,6462 0, kadut 0, ,9 0,8222-0,2915 kevyt liikenne 0,0622 3,3 0,0622 aukiot, torit 0, ,6 0,4308-0,0405 L YHT. 1, ,3 0,00 1,8992 0, YHT 2, ,48 2, , Autopaikkamäärät on laskettu havainnekuvasta. RAISION KAUPUNKI TASALANTORI TILASTOLOMAKE LIITE 4

18

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

LIITEASIAKIRJALUETTELO

LIITEASIAKIRJALUETTELO 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä syyskuuta 2010 päivättyä ja lausunnon ja neuvotteluiden perusteella 23.12.2010 muutettua asemakaavakarttaa Kiinanmylly ja - torni (23/2009) 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS.

YLIVIESKA. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 15.4.2014 42 Hyväksyminen Kaupunginhallitus . TEKNINEN PALVELUKESKUS. YLIVIESKA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osa kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Ehdotusvaihe 1/2015 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 19. PÄIVÄNÄ TAMMIKUU- TA 2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Dnro 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: Lohjan kaupungin 1. kaupunginosan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI S-MARKET VAAJAKOSKI 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69.KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN JA 71. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 131 TONTTIEN 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS S-MARKET VAAJAKOSKI KAAVATUNNUS 71:011 KAAVAN PÄIVÄYS 29.11.2011

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.

JAAKKOO- TAARA. ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013. SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10. Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö JAAKKOO- TAARA ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 21/2013 Diaarionumero 8900-2013 SELOSTUS 4.6.2014 muutettu 24.10.2014 (lausunnot) 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2

ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2 FCG Finnish Consulting Group Oy Kauniaisten kaupunki ASEMAKAAVAMUUTOS BENSOWINKUJA 2 Kaavaselostus Selostus koskee 9.5.2012 päivättyä asemakaavakarttaa. Yhdyskuntalautakunta 31.8.2010 137 Kaavaluonnos

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot