Tarjouspyyntö 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö 1 (7) 4.11.2011"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ KATUVALOJEN JA KATUVALOKESKUSTEN KUNTOTUTKIMUKSESTA JA SA- NEERAUSSUUNNITTELUSTA JANAKKALAN KUNNAN ALUEELLA Janakkalan kunta, kadunpidon tulosalue pyytää teiltä tarjousta kunnan katuvalojen ja katuvalokeskusten kuntotutkimuksesta sekä saneeraussuunnittelusta Janakkalan kunnan alueella. Valaisinpisteiden ja katuvalokeskusten inventointi toteutetaan talvi 2011-kesä 2012 mennessä ja investointituenhakemus tuen saamiseksi ESCO projektille on oltava valmis mennessä. Hankintamenettely Hankinta toteutetaan avoimen menettelyn mukaisena. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Tarjoajan omat tai tarjoajan oman alan ehdot otetaan sopimukseen mukaan soveltuvin osin ja tästä sovitaan tarvittaessa tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007), Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhteisöjen yleisiä hankintaohjeita sekä Janakkalan kunnan hankintaohjeita. Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous tai jos ostajaryhmittymän käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Pidätetään oikeus keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Muulta osin pidätetään oikeus keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja myyjän välille. Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus ostajan ja valitun toimittajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) tai (019) Juttilantie 1 Fax (03) tai (019) Turenki

2 2 (7) Hankinnan arvo Hankinnan kokonaisarvo ylittää hankintal 15 :n mukaisen kansallisen kynnysarvon. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Jos tarjoaja katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset ovat sitovia, kunnes valitun yrityksen kanssa on allekirjoitettu sopimus, kuitenkin enintään 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli. Kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset tulee esittää liitteen 2 mukaisesti. Edellä mainitut asiakirjat tulee liittää tarjoukseen, eivätkä ne saa olla 3 kk vanhempia. TEHTÄVÄ Ulkovalaistuksen suunnittelutehtävät: Nykyinen ulkovalojen ohjausratkaisu poistetaan ja vapautuvaan tilaan asennetaan tarvittavat ulkovalaistuksen ohjauslaitteet. Tarjoaja suunnittelee yhteistyössä tilaajan kanssa tarkoituksenmukaiset ohjausalueet. Valaistusta on voitava hallita itsenäisesti eri keskustojen, asunto-alueiden ja vähäliikenteisten alueiden osalta. Suunnitellaan edellä kuvattujen erilaisten ohjausalueiden rajapinnoissa olevissa katuvalokeskuksissa tarvittavat kytkentämuutokset eri ohjausalueiden itsenäisen ohjauksen mahdollistamiseksi. Suunnitellaan tekniset ratkaisut taajama-alueiden tonttikatujen sammuttamiseksi halutuiksi ajanjaksoiksi kokoojateiden säilyessä valaistuna. Suunnittelutyöhön sisältyy tarvittavien sähkökaappien suunnittelu pienohjaimineen katujen risteyksiin. Suunnitellaan eri liikunta-alueiden valaistuksen ohjauksen etähallittaviksi. Puistojen, muistomerkkien ja kunnan kiinteistöjen julkisivuvalaistus on voitava liittää suunniteltavaan ohjausratkaisutoteutukseen. Toimittaja laatii toteutuskonseptin etäohjausratkaisusta erityiskohteiden osalta. Näiden pienkohteiden valaistuksen ohjauksen yksityiskohtaista toteutussuunnittelua ei tehdä eikä suunnittelutyö sisälly tarjouspyyntöön.

3 3 (7) Määritetään eri katuvalokeskuksissa tarvittavien ohjausreleiden määrä. Jouluvalaistusta on voitava ohjata itsenäisesti. Sytytettäessä jouluvalot alueen katuvalaistusta on voitava himmentää tai sammuttaa halutut katuvalaisimet joulukadulta. Kunta jaetaan kahteen valoisuuden mittausalueeseen. Valoisuuden mittaus tapahtuu molemmilla alueilla kolmella valoisuusanturilla (yhteensä kuusi mittauspistettä). Toimittaja kartoittaa ja suunnittelee optimaaliset valoisuuden mittauspaikat kullekin valoisuusanturille. Katuvalot ja pylväät Janakkalan kunnan alueella on noin 5300 kpl katuvalaistuspistettä ja reittivalaisimia noin 300 kpl joista suurin osa on elohopeahöyrylamppuja. Suunnittelutyö käsittää nykyisten valaisinlinjojen, valaisinpisteiden ja pylväiden kuntokartoituksen kaikilta osin, saneeraussuunnitelman laadinnan ja investointitukihakemuksen valmistelun ESCO -projektille. ESCO projekti on säästösopimus jossa kunta sitoutuu investoimaan uuteen energiatehokkaaseen teknologiaan. Aluksi määritellään energiankulutuksen nykytaso, tutkitaan paljonko säästetään investoimalla älykkääseen katuvaloohjaukseen ja uusimalla elohopeahöyrylaput vähemmän kuluttaviksi valaisimiksi. Syntyneillä säästöillä rahoitetaan investointi. TE-keskus avustaa investointia %. 1. Valaisinlinjojen, valaisinpisteiden ja pylväiden inventointi. Kustakin valaisinpisteeltä kerättävät tiedot: Kunkin valaisinpisteen koordinaatti Valaisimen tyyppi (elohopea / suurpainenatrium / monimetalli / muu) Valaisimen teho (W) Pylvään pituus (m) Valaisimen asennuskorkeus tien pinnasta (m) Pylvään etäisyys tien reunasta Pylväsväli (m) Pylväsmateriaali Kaapelointitapa (maa/ ilma) Katutyyppi (maantie, pääkatu, kokoojakatu, tonttikatu, kadun nimi) Tien leveys (myös mahdolliset kvl/ keskikaistat) Valaistusjakson pituus tai alue sekä alku- ja päättymiskoodinaatit (keskus & pylväät) Asennustapa (pylvään päähän/ valaisinvarteen)

4 4 (7) Valaisinvarren pituus (m) Pylväiden kuntokartoitus. Pylvään kunto luokitellaan neljään kuntoluokkaan (A, B, C, D). Tarvittaessa pylvään kunto varmennetaan kairauskokeella tai silmämääräisesti. Yhteiskäyttöpylväiden merkintä (samassa pylväässä sähkö- ja puhelinjohtoja) 2. Laaditaan ehdotus kokonaan uusittaviksi valaisinlinjoiksi. 3. Laaditaan vaiheistettu saneeraussuunnitelma elohopeahöyrylamppujen valaistuksen uusimiseksi EU-direktiivin sallimalla tavalla sisältäen valaisimien ja tarvittavien pylväiden vaihdot. Tehdyt suunnitelmat kustannus- ja aikatauluarvioineen hyväksytetään tilaajalla. 4. Laaditaan kustannuksien ja toteutuksen takaisinmaksuaika. Valmistellaan investointitukihakemus liitteineen tuen saamiseksi ESCO projektia varten elohopeahöyryvalaisimien uusimiseksi. Katuvalokeskukset Janakkalan kunnan alueella on 82 kpl katuvalokeskuksia. Keskukset ovat sijoitettu puistomuuntajiin, jakokaappeihin, pylväisiin ja keskusta-alueella myös kiinteistömuuntajiin. Toimittaja tekee tarjouspyynnön kohteena oleville katuvalokeskuksille kuntotutkimuksen ja saneeraussuunnitelman. Tavoite on nykyisten katuvalokeskusten kuntotutkimus kaikilta osiltaan sekä lähtötietojen kirjaaminen ulkovalaistuksen ohjausratkaisun suunnittelemiseksi. Saneeraussuunnitelman laadinnan ja investointitukihakemuksen valmistelun ESCO -projektille. ESCO projekti on säästösopimus jossa kunta sitoutuu investoimaan uuteen energiatehokkaaseen teknologiaan. Aluksi määritellään energiankulutuksen nykytaso. Lisäksi tutkitaan paljonko säästetään investoimalla älykkääseen katuvalo-ohjaukseen sekä uusimalla elohopeahöyrylaput vähemmän kuluttaviksi valaisimiksi. Syntyneillä säästöillä rahoitetaan investointi. TE-keskus avustaa investointia %. Työn valmistuttua tilaajalla on tieto kunnan katuvalokeskusten: turvallisuudesta käytettävyydestä teknisestä kunnosta ennakoitavan kunnossapidon tarve

5 5 (7) valaistuksen ohjausratkaisun toteutusmahdollisuuksista Tarvittaessa keskuksista tulee ottaa tarvittavat näytteet (esimerkiksi ongelmajätteet, asbesti). Toimittaja mittaa ja raportoi keskuskohtaisesti: Keskuksen valoryhmät sekä määrittää mahdollisuuden valaistuksen ryhmä- tai aluekohtaiseen ohjaukseen sekä keskuksen valmiuden vaihekohtaiseen ohjaukseen. Selvittää ylimitoitetut syöttötariffit keskuksissa. Määrittää valaistuksen ohjausyksikön sijoituksen keskuksissa. Laatii ulkovalaistuksenohjausratkaisun suunnittelemiseksi ehdotukset soveltuviksi valoisuusmittauspaikoiksi. Suorittaa vaihekohtaiset virta- ja jännitemittaukset sekä tehomittaukset mm. loistetehon selvittämiseksi. Lämpökuvaa keskukset ja laatii kuntoanalyysin lämpökamerakuvien perusteella ennakoivan kunnossapidon tarpeisiin. Mittaa keskuskohtaisesti sekä 2G että 3G kenttävoimakkuudet DNA:n, Elisan ja Soneran mobiiliverkoissa. Kirjaa seuraavat tiedot keskuksiin: käyttökytkimet, sijoitus, valoryhmien tiedot, kojetiedot, koordinaatit, osoite, tunnustieto. Liikuntapaikkojen ja alueiden osalta selvitetään, onko yhteisiä keskuksia katuvalojen ohjauksen kanssa. Suunnitellaan tarvittavat keskusmuutokset liikunta-alueiden valaistuksen erillistämiseksi omaksi ohjausalueekseen. Tilaajan kanssa määritetään tarvittavat katuvalaistuksen ohjausalueet (keskustat, asuinalueet ja haja-asutusalueet). Toimittaja selvittää eri ohjausalueiden rajapinnoissa olevat katuvalokeskukset ja suunnittelee tarvittavat keskusmuutokset eri ohjausalueiden ulkovalojen ohjauksen mahdollistamiseksi. Tutkimuksen päätyttyä tilaajalle toimitetaan: 1. Kuntotutkimusraportti, joka sisältää toimenpide-ehdotuksen, sekä kuntoarvion katuvalokeskuksissa tarvittavista muutostöistä ja tarvikkeista sekä keskusten uusinnoista. 2. Suunnitelma nykyaikaisen ulkovalaistuksen ohjausratkaisun toteuttamiseksi Janakkalan kunnan toimialueelle (katuvalokarttaluonnokset 18 kpl pdf- tiedostoja)

6 6 (7) 3. Aikataulutettu saneeraussuunnitelma, kustannusarvio ja takaisinmaksusuunnitelma keskuksissa tarvittavista muutostöistä sekä valaistuksen ohjausratkaisusta.. Suunnitelmat hyväksytetään tilaajalla. 4. Lasketaan aiheutuvat kustannukset ja toteutuksen takaisinmaksuaika. Valmistellaan investointihakemus liitteineen ESCO projektia varten. Tulosteet sisältyvät kokonaishintatarjoukseen kolmena (3) paperisarjakopiona ja sähköisenä tallenteena dwg-muodossa. Valmisteltu investointitukihakemus ES- CO projektille liitteineen kahtena kansiona. TARJOUS Ehdottomat vaatimukset Katuvalokeskukset kuntotutkimuksen toteuttavalla henkilöstöllä on oltava pätevyys tehdä sähkölaitteistojen kuntotutkimuksia. Tarjoukseen on liitettävä todistus pätevyydestä, esimerkiksi ao. sertifikaatti sekä tarjouspyyntöä vastaavat referenssit. Tarjoajan on osoitettava tuntevansa tilaajan vaatimusten mukaisten nykyaikaisten ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmien tekniset toimintaperiaatteet. Kaikki hinnat tulee esittää arvonlisäverottomana (alv. 0 %). Tarjouksen sisältö Tarjouksen tulee sisältää kaikki valaisinpisteiden inventoinnista aiheutuneet matkakustannukset ja suunnitteluvaiheen osalta kaksi suunnittelukokousta tilaajan toimitiloissa matkakustannuksineen. Tarjouksessa tulee ilmoittaa työssä käytettävä henkilöstö ja tarjouspyyntöä vastaavat referenssiasiakkuudet. Tarjouksessa tulee hinnoitella erikseen inventointi (valaisinpisteet ja keskukset) ja suunnittelu liitteen 1 mukaisesti. Valintaperusteet Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteet ovat: Hinta painoarvo 50 p. Laatu painoarvo 50 p.

7 7 (7) Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Kokonaistaloudellinen vertailu tehdään liitteen 3 vertailutaulukon mukaisesti. Hintapisteet lasketaan siten, että tarjoushinnoista halvimmalle kokonaishinnalle annetaan 50 hintapistettä. Muiden tarjoushintojen hintapisteet lasketaan siten, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla ja tämä kerrotaan 50:llä. Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: mennessä. Kysymyksiin laaditaan kirjallinen vastaus niiden käsittelyn jälkeen. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan Janakkalan kunnan internetsivuilla viimeistään 4 päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista osoitteessa: Tarjouksen jättäminen Tarjous tulee toimittaa Janakkalan kuntaan perjantaihin klo mennessä suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Janakkalan kunta/ kadunpito Pirjo Saartenkorpi Juttilantie TURENKI Kirjekuoreen merkintä: Katuvalojen ja katuvalokeskusten kuntotutkimus ja saneeraussuunnittelu. JANAKKALAN KUNTA Hannu Seppälä teknisen toimen ja maankäytön johtaja