TAIPALSAAREN KUNTA PAPPILANNIEMEN ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PAPPILANNIEMEN ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PAPPILANNIEMEN ASEMAKAAVA Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Taipaleen kylän tiloja Lahdenperä , korttelia 152, puistoalueitta, suojelualuetta ja vesialuetta Asemakaavalla muodostuu keskustan korttelit 152, 164 ja 165 suojelualuetta, venevalkama-aluetta, vesialuetta ja puistoaluetta KUNNAN KAAVATUNNUS 831AKA Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Taipalsaaren Pappilanniemen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7. päivänä kesäkuuta 2014 päivättyä kaavakarttaa ja kaavamääräyksiä. Koskien Taipaleen kylän tilaa Lahdenperä , korttelia 152, puistoaluetta, suojelualuetta ja vesialuetta Koko 33,3668 ha Asemakaavan tunnus: 831AKAM12014 Asemakaavan päiväys: Pohjakartta vuodelta Kaavan laatija: Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy Seulakatu 4, 3870 KANKAANPÄÄ Ilmari Mattila puh

3 Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Taipalsaaren keskustassa Pappilanniemessä. Tiestön kautta etäisyys kunnantalolta 1,8km. Kaavan nimi ja tarkoitus TAIPALSAARI, PAPPILANNIEMEN ASEMAKAAVA ja ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan tarkoituksena on: - lisätä Pappilannimeen uusi pieni omakotialue - tarkistaa virkistys- ja suojelualueiden rajauksia ja käyttöä - parantaa kerrostalokorttelin rakentumisedellytyksiä - osoittaa asukkaiden käyttöön laadukkaat venevalkama-alueet 2. LIITTEET - Kaavakartat ja kaavamääräykset - Havainnekuva

4 3.TIIVISTELMÄ 3.1. Kaavaprosessin vaiheet Pappilanniemen asumiskäyttöön osoitettu asemakaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa Kaavassa ei vielä tuossa vaiheessa ratkaistu alueen venevalkamiin ja laitureihin liittyviä kysymyksiä. Asemakaavan täydentäminen ja tarkistaminen käynnistettiin vuoden 2014 keväällä Asemakaava Asemakaavan muutoksella ja asemakaavalla osoitetaan kaksi uutta pientalokorttelia, joihin on osoitettu 7 uutta omakotitonttia. Kerrostaloille osoitettua korttelia 152 on laajennettu. Suojelu ja virkistysalueiden rajauksia ja toimintoja on tarkistettu toimintojen tarpeita ja nykytilannetta vastaavaksi. Asemakaavassa on osoitettu useita venevalkama-alueita Asemakaavan toteutus Taipalsaaren kunta toteuttaa alueen kunnallistekniikan reitistön ja tiestön. Asuinkorttelit toteutuvat yksityisten toimijoiden toimesta.

5 4.LÄHTÖKOHDAT 4.1. Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue sijaitsee Taipalsaaren kunnan keskustaajaman alueella. Suunnittelualue on niemi, joka rajoittuu pääosin Saimaan vesistöön. Kulkuyhteys mantereen kautta alueelle tapahtuu Taipaltien kautta Luonnonympäristö Pappilanniemen alue on luonnonympäristöltään monipuolinen ja vaihteleva. Alueelta löytyy: korkeampia kallioisia alueita, lehtomaisia alueita ja rantasuoalue Taipalsaaren kunta on teettänyt Pappilanniemen täydentävän luontoselvityksen FCG:llä 2014 (liitteenä) Selvityksen johtopäätökset ja suositukset: Venesatama (LV-1): Ne sijoittuvat ranta-alueille, joilla ei ole merkittäviä luontoarvoja. Vaikutukset luontoon ovat vähäiset. Venevalkama (LV): LV (1) voidaan sijoittaa kivennäismaan osalle. Sen pituus on noin m LV (2) sijoittuu ruovikkoranta osalle, jossa ei ole merkittäviä luontoarvoja. Vaikutukset luontoon ovat vähäiset. Erillispientalojen korttelialue (AO-1): Alueella on männikköä. Vaikutukset luontoon ovat vähäiset. Reitistö: Reitit ja kevyen liikenteen siltä voidaan rakentaa siten, että vaikutukset luontoon ovat vähäiset. Alla olevassa kuvissa on esitys reittien sijoittumisesta, siten että ne kiertävät arvokkaimmat luontokohteet. Puuston ja pensaiden poisto: Kartassa on esitys miltä alueella toimet voidaan tehdä niin että arvokkaimmat luonto-osat (tulvametsä / rantalehto) säilyvät. Puuston ja pensaiden poisto muuttaa merkittävästi nykyistä maisemaa ja sen tehtävä on näkymien avaaminen lahdelle. Pensaiden ja puiden poistoa ei tehdä virtaviivaisesti vaan toimet on sovitettava nykyiseen maisemakokonaisuuteen. Eli toimet on suunniteltava siten, että säästetään joitain isompia puita ja pensasryhmiä. Vaikutukset: Kasvillisuus muuttuu. Sarat, heinät ja eräät ruohot hyötyvät toimista. Pensas- ja metsäluhta muuttuu saraluhdaksi. Myös haihdunta muuttuu. Hakatut osat muuttuvat vetisemmäksi kuin ne nyt ovat. Veneväylä: Sen ruopataan kohtaan mistä on otettu turvetta (kuvat).

6 Vaikutukset: Väylän avaaminen muuttaa suon vesiolosuhteita. Nykyisen valtaojan vaikutus näkyy noin metrin päässä kasvillisuudessa. Ruopattu veneväylä muuttaa suon luonnetta, mutta mikäli ruoppaus voidaan tehdä pohjamaan saakka ja vallit tehdään kiinteästä maasta, vaikutukset eivät ole niin merkittäviä. Vallien massa painaa turpeen pohjamaahan, jolloin kuivatusvaikutukset eivät ulotu laajalle. Tämä takaa myös sen, että väylää ei tarvitse ruopata koko ajan. Näin voidaan säästää suoalueen arvokkaimmat osat. Ruopattava väylä sijoittuu kohdalle mistä on otettu turvetta ja avattu oja. Huomaa vasemmalla oleva vanha ruoppausmassoista tehty matala valli, missä kasvaa koivua.

7

8 Pappilanniemen maaperä Pääosin Pappilanniemen maaperä on kalliota Pappilanlahden perukka on savipohjainen alue, jonka päällä on saraturvetta. Kaavaalueen itäreunassa on karkeaa hietaa. Lisäksi Pappilanniemen keskiosasta löytyy matalampi hienoa hietaa oleva alue. Rakennettavuudeltaan Pappilanniemen parhaita alueita ovat kallioperäiset alueet.

9

10 Taipalsaari Pappilanniemi maisema-analyysi, Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy, 2010 Maiseman kannalta parhaaksi rakentamisen alueeksi on arvioitu Pappilanniemen eteläosan korkeampi kallioinen selännealue.

11 Rakennettu ympäristö Kaava-alueen tiestö on rakentunut ja osa omakotitaloista on rakenteilla Muinaisjäännökset Kaava-alueelta ei ole löytynyt kiinteitä muinaisjäännöksiä Yhdyskuntarakenne Pappilanniemen alue rajoittuu välittömästi kuntakeskukseen. Aluetta voidaan pitää yhdyskuntarakenteellisesti osana Taipalsaaren kunnan keskustaajamaa. Pappilanniemi sijaitsee vain 15km etäisyydellä Lappeenrannan keskustasta ja on osa seutukeskuksen kasvuvyöhykettä Yhdyskuntatekniikka Alueella on kattava tiestö ja kunnallistekniikkaa Maanomistus Kaava-alue Taipalsaaren kunnan omistuksessa lukuun ottamatta myytyjä tontteja ja vesialueita.

12 4.2.Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset Etelä-Karjalan maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavaehdotuksessa Pappilanniemi on osa seutukeskuksen laatukäytävää, taajamatoimintojen aluetta ja laatukäytävään kuuluvaa aluekeskusta. Maakuntakaavassa merkinnät: (ruskea viiva) Kasvukeskusalueen laatukäytävä, (cl) Laatukäytävään kuuluva aluekeskus, (A) Taajamatoimintojen alue.

13 Taipalsaari, Kirkonkylän, Saimaanharjun ja Kuivaketveleen osayleiskaava Ei oikeusvaikutteinen. Osayleiskaavassa Pappilanniemeen on osoitettu pientalovaltainen asuntoalue, virkistysalueita ja venevalkama-alueita. Yleiskaavassa merkinnät: (AP) Pientalovaltainen asuntoalue, (V)Virkistysalue, (VL)Lähivirkistysalue, (LV) Vesiliikenteen alue, (TY) Ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden alue

14 Taipalsaaren keskustan asemakaava. Kaava-alue rajoittuu keskustaajaman asemakaavaan

15 Pappilanniemen asemakaava hyväksytty

16

17 Taipalsaaren kunnan maankäytön strateginen suunnitelma vuodelta 1999 Strategisessa suunnitelmassa on Pappilanniemi todettu merkittäväksi kohteeksi, jonka eteläosaan voidaan kaavoittaa ensivaiheessa korkeatasoista rakennuspaikkaa. Pappilanniemeä esitetään lisäksi kunnostettavaksi toimivaksi virkistysalueeksi Pappilanlahden luontokohteet huomioiden.

18 Suunnitteluun vaikuttavat päätökset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 5.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Pappilanniemi on Taipalsaaren kunnan tärkein uusi asuinalue. Alueen toimivuuden ja virkistyskäytön kehittämiseksi nähtiin tarpeelliseksi käynnistää Pappilanniemen asemakaavoituksen jatkohanke Suunnittelun käynnistäminen ja kaavan vaiheet Taipalsaaren kunta pyysi tarjouksen kaavan tarkistamisesta Pappilannimen kaavoittaneelta Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy:ltä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä Kaavaehdotus oli nähtävillä Kunnanhallitus käsitteli kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset ja esitti valtuustolle kaavan hyväkymistä Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan

19 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat Naapurikiinteistöjen omistajat Lähialueen asukkaat Kunnan viranomaiset Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö Osallistuminen ja vuorovaikutus Kaavahankkeesta järjestettiin neuvottelutilaisuus vesiosuuskunnan edustajien kanssa Osallistumis- ja arviointi suunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä nähtävillä pidosta kuulutettiin lehti-ilmoituksella ja koko kaavamateriaali oli saatavissa myös kunnan nettisivuilta. Luonnoksen nähtävillä olon yhteydessä järjestettiin kuulemistilaisuus kuntalaisille Kaava on ollut nähtävillä ehdotuksena, josta on kuulutettu lehti-ilmoituksella Viranomaisyhteistyö Kaavaan liittyvä viranomaisneuvottelu/ aloituskokous järjestettiin Kunnan virkamiehet ovat esitelleet kaavaluonnoksia Etelä-Karjalan liiton virkamiehille. Kaavasta pyydetään lausunnot viranomaisilta luonnos- ja ehdotusvaiheessa.

20 5.3. Asemakaavan tavoitteet Tavoitteet kunnan ja asukkaiden kannalta Taipalsaari on tulevaisuudessa keskeinen osa seutukeskusta. Sen rooli seutukeskuksessa on tarjota monipuolisia ja omaleimaisia asumisen ja lomailun vaihtoehtoja. Pappilanniemen tulisi nostaa kunnan vetovoimaa ja imagoa korkeatasoisena, uusia vaihtoehtoja tarjoavana asumisen, etätyön ja lomailun yhdistävänä asuinalueena. Kunnan tavoitteena on tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuudet Pappilanniemen alueella Parantaa alueen asumisviihtyisyyttä ja veteen liittyviä virkistys/ harrastusmahdollisuuksia. Asemakaavan tavoitteet Tutkitaan täydennysrakentamismahdollisuus kaava-alueen itäosassa. Kehitetään ja tarkennetaan kaava-alueen pohjoisosan virkistys ja suojelualueita. Selvitetään alueelle parhaiten soveltuvat laituriratkaisut. Tarkistetaan kerrostalokorttelin toteuttamismahdollisuuksia.

21 6. ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavaratkaisu Asemakaavan muutoksella ja asemakaavalla osoitetaan kaava-alueen koillis-osaan kaksi uutta pientalokorttelia, joihin on osoitettu 7 uutta omakotitonttia. Kerrostaloille osoitettua korttelia 152 on laajennettu ja leikkipuistolle osoitettu varaus on poistettu ydinalueelta. Leikkipuistoja voidaan toteuttaa Pappilannimen VL ja VR alueilla. Suojelu- ja virkistysalueiden rajauksia ja toimintoja on tarkistettu toimintojen tarpeita ja nykytilannetta vastaavaksi. Asemakaavassa on osoitettu useita venevalkama-alueita, joista osalle voidaan toteuttaa kiinteitä laiturirakenteita. Kiinteille laiturirakenteille voidaan toteuttaa pieniä rantahuoneita palvelemaan asukkaiden veneilyä ja virkistyskäyttöä Mitoitus Merkintä tontit pinta-ala kerrosala asuntoja asukkaita AK 1 m2 6300m AR AO m2 P LP LV VR VU VK VV VL S W KADUT YHTEENSÄ m2 m2 AO Erillispientalot voidaan toteuttaa myös paritaloina, jolloin enemmän asuntoja.

22 Palvelut Kaava-alue sijaitsee Taipalsaaren keskustassa 1,8km etäisyydellä ydinalueesta, jossa pääosa kunnan palveluista sijaitsee. Kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeus palvelurakennukselle. Rakennukseen voisi sijoittua kahvio/kioski, alueen yhteisiä toiminta/juhlatiloja ja työtiloja ALUEVARAUKSET Korttelialueet AK-1 Asuinkerrostalojen korttelialue Asemakaavassa on osoitettu yksi kerrostalotontti, jolle saa sijoittaa kolme enintään viisi kerroksista pistetaloa. Rakennuksiin voidaan toteuttaa kellarikerros. Kerrostalojen rakennusoikeus on 5000 k-m2. Kerrostaloista avautuu näkymä ilta-aurinkoon. Jokaista asuntoa kohden tulee toteuttaa yksi autopaikka. AO-1 Erillispientalojen korttelialue Asemakaavassa on osoitettu kaava-alueen koillisosaan kaksi korttelia, joille sijoittuu 7 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikan rakennusoikeus on 300 k-m2. Rakennuspaikalle saa sijoittaa yksi- tai kaksiasuntoisen erillispientalon. Talot voivat olla kellarikerroksellisia tai 1½ kerroksisia. Muut alueet LV Venevalkama Kaava alueelle on osoitettu useita venevalkama-alueita, joista osaan voidaan toteuttaa kiinteitä laiturirakenteita. Kiinteiden laiturirakenteiden yhteyteen on mahdollista toteuttaa alueen asukkaita palvelevia pieniä rantahuoneita. VL lähivirkistysalue Lähivirkistysalue merkinnällä on osoitettu yhteiseen käyttöön läntiset ja eteläiset rantaalueet. Myös alueen sisääntulon yhteyteen alaville alueille on osoitettu lähivirkistysaluetta.

23 VU Urheilu ja virkistyspalvelujen alue. Merkinnällä on osoitettu alue urheilutoimintaa varten. Alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi pallokenttä. S-1 Suojelualue Merkinnällä on osoitettu kaava-alueen arvokkaimmat luontokohteet. Alueille voidaan toteuttaa luontopolkuja, pitkospuita ja niihin liittyviä rakennelmia. W Vesialue Merkinnällä on osoitettu osa Pappilanlahden alueesta. Kadut Koillisosan asuntoalueelle on osoitettu uusi katu. Kevyenliikenteen yhteydet Kevyenliikenteen yhteyksiä on osoitettu Pappilannimen virkistys- ja suojelualueille. Kaavakartat ja määräykset liitteenä

24 HULEVEDET Rakentamiseen osoitetut alueet ovat maaperältään kalliota, jota peittävät maa-ainekset ovat melko vähäisiä. Näin ollen runsaiden sateiden aiheuttamat hulevedet eivät kaikilta osin imeydy maastoon. Hulevesien osalta rakentamiseen osoitettu alue jakautuu 9 valuma-alueeseen. Tonteilta tulevat hulevedet pystytään pääosin ohjaamaan katuveron avulla pois rakennetuilta alueilta, joko hulevesiviemäröinnillä tai avo-ojilla. Korttelien 456 ja 159 Pappilanniementien viereisten tonttien osalta tulee huomioida ylemmiltä tonteilta tulevat hulevedet ja ottaa ne huomioon rakennusten ja pihojen suunnittelussa. Pappilanniementien varteen on osoitettu matalimpiin kohtiin puistokaistoja, jota pitkin hulevedet on mahdollista ohjata alemmille kosteikkoalueille. Kaavassa on osoitettu alueet, joille voidaan tarvittaessa toteuttaa painanne hulevesiä varten TULVARISKIN TORJUNTA Kaava-alueen alin rakentamiskorkeus on määritelty kerran 100 vuodessa tapahtuva tulvan varalta (HW1/100). Tämä tulvakorkeus on Eteläisellä Saimaalla + 77,8m. alueet joilla on pieni tulvariski ovat kortteleissa 154 ja155. Alue on Pappilanlahden pohjukkaa, joten aaltoilu on alueella vähäistä. Aaltoiluvaraa on lisätty 0,1m. Kaavaalueen alin rakentamiskorkeus on 77,9m. Kortteleissa 154 ja 155 tämän tason alle voivat jäädä lähinnä autotallit/ katokset, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa tämä tulee huomioida. Tarkempi perustamistason määrittely esitetään rakentamistapaohjeessa.

25 6.3. Kaavan vaikutukset Kuntatalouteen Uusilla tonteilla ja aluetta kehittävillä toimilla on vaikutusta kuntatalouteen alueen vetovoiman lisääntymisenä, mikä lisää kunnan asukasmäärää Yhdyskuntatalouteen Kaavalla täydennetään keskustaajaman asuntorakentamista Kunnallistekniikkaan Alue liittyy välittömästi kunnan nykyiseen kunnallistekniikkaan Sosiaaliseen ympäristöön Uudet laituriratkaisut lisäävät rantojen käyttöä ja ihmisten kohtaamisia Virkistykseen Kaava lisää asukkaiden viihtyisyyttä Palveluihin Ei huomioitavia vaikutuksia palveluihin Luontoon Tarkistettu luontokartoitus varmistaa luonnonympäristöjen arvojen säilymisen Maisemaan Laiturirakenteet muuttavat maisemaa. Laiturirakenteiden ja rantahuoneiden toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne sopeutuvat rantamaisemaan.

26 Kulttuuriperintöön Alueella ei ole rakennuskantaa, kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä merkittäviä historiallisia kohteita, joten kaavalla ei ole vaikutuksia kulttuuriperintöön Maa- ja kallioperään ja veteen Kaava pyritään toteuttamaan siten että maaston muokkauksia jouduttaisiin tekemään mahdollisimman vähän Ympäristön häiriötekijät Ei häiriötekijöitä 7. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Taipalsaaren kunta toteuttaa alueen kunnallistekniikan ja tiestön. Asuinkorttelit toteutuvat asuntorakentajien toimesta.

27

28

29

30 Hulevesisuunnitelma

31 Kattokaltevuuden arviointimalli

32