Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64"

Transkriptio

1 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto Valtuusto on päätöksellään päättänyt käsitellä kaupungin tilinpäätöksen ja hyväksynyt tilikauden tuloksen käsittelemisen seuraavasti: - investointivarauksia ei muodosteta, - investointivarauksia puretaan ,26 euroa, - investointivarauksia tuloutetaan ,88 euroa, - poistoero kirjataan käyttöomaisuuskirjanpidon mukaisesti, - tulevaisuusrahaston alijäämä siirretään rahaston ali-/ylijäämätilille, - elinkeinorahaston ylijäämä siirretään rahaston ali-lylijaämatilille, - tilikauden ylijääma ,62 euroa siirretään taseen oman pääoman erään edellisten tilikausien ylijääma. Lisäksi valtuusto on mainitulla päätöksellään oikeuttanut talous- ja strategiayksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia. Valtuusto on päätöksellään merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta seka velvoittanut kaupunginhallituksen ja lautakunnat ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitet- Osoite Puhelin Faksi Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL KUOPIO Sähköposti

2 VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA tyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle syyskuun loppuun mennessä. Valtuusto on päätöksellään merkinnyt tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta tiedoksi, hyväksynyt vuoden tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväaiueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Valtuuston päätökset on lainvastaisina ja virheellisinä kurnottava ja asiat palautettava valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Päätösten täytantöönpano on kiellettävä. Tilinpäätös olisi tullut käsitellä valtuustossa yhden ja saman pykälän alla eikä kolmessa osassa, kuten nyt on tapahtunut. Valittajan oikeudenkäyntikulut on korvattava. Valittajalta ei tule periä hallinto-oikeudessa päätöksesta oikeudenkäyntimaksua, sillä hän ajaa äänestäjien etuja ja oikeuksia. Valittaj a on perustellut vali tustaan seuraavasti: 1) Valtuuston päätöksissä 5 62 ja 64 valtuuston puheenjohtaja Pentti Keskisa10 oli esteellinen, koska hän on Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n (nykyinen Puhas Oy) hallituksen puheenjohtaja. T hä yhtiö korotti merkittävästi j ätteenkäsittelyrnaksuja vuodelle Joensuun tekninen lautakunta kokouksessaan hyväksyi korotukset sellaisinaan, kuten yhtiö oli esittänyt. Puhas Oy on osakkaana BioKymppi Oy:ssä. Siitä ei ole kuitenkaan tietoa tilinpäätöksessä. Keskisalo on ollut hyväksymässä esityksen, jossa kaupungin omaisuutta käytetaan virheellisesti lainan takaamiseen valtuuston ulottumattomissa olevalle konkurssikypsälle osakeyhtiölle. Keskisalo on myös kaupungin liiketoimintayksikön puheenjohtaja, Joensuun Vesi -1iikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja Joensuun Tilakeskus -1iikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja siksi ollut esteellinen asiassa. Keskisalo oli esteellinen osallistumaan valtuuston kokouksen ja 64 päätöksiin, koska hän oli ollut valtuustossa aikanaan hyväksymässä kahdeksan miljoonan euron investointeja mainituille toimijoille. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat tilinpäätöskokouksessa esteellisiä, koska heitä koskeva valitus, joka koskee kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksymistä, on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaupunginjohtaja Karjalaiselle maksetaan liikaa palkkaa. Karjalaisen palkka on euroa kuukaudessa, kun oikea määrä olisi euroa. Liikaa maksettu euroa on perittävä takaisin. Perusteettomilla j ätemaksuj en korotuksilla maksatetaan virkamiesten, kuten kaupunginjohtajan, ylisuuria palkkoja.

3 Valtuuston päätöksen 5 62 käsittelyssä Keskisalo virheellisesti esti vastaamasta valittajan tekemiin jatemaksuja, Puhas Oy:tä sekä BioKymppi Oy:tä koskeviin kysymyksiin. Naista ei ollut selvityksia tilinpäätöksessa. 2) Tilinpäätös ei anna riittävän yksilöityja ja oikeita tietoja kaupungin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, muun muassa tuloksen ja valtionosuuksien muodostumiseen liittyvistä seikoista. Tilinpäätös ei avautunut, koska sitä ei esitelty, eikä valtuustossa vastattu valittajan tilinpäätösta koskeviin kysymyksiin. 3) Tilinpäätöksessä ei ole riittäviä ja yksilöityja selvityksia konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä konsernissa ja sen osakkuusyhtiöissä. 4) Tilinpaatöksesta puuttuvat kokonaan konsernin osakkuusyhtiöt ja selvitys niiden taloustilanteesta. Joensuu on osakkaana BioKymppi Oy:ssä, mutta tilinpäätöksessa esimerkiksi siitä ei ole mitään merkintää. BioKymppi Oy on suurissa talousvaikeuksissa. Yhtiö on hakenut euron lisalainan takausta Puhas Oy:ltä. Osakkuus vaikuttaa haitallisesti kaupungin tulokseen ja myös jatemaksujen suuruuteen kaupungissa. 5) Vuoden toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on laadittu puutteellisesti. Tilinpaatöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille eli kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimien jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta ei olisi pitänyt tehda, koska perusteita ei ollut. 6) Tilinpaatöksestä ei käy ilmi, miten valtionosuudet ovat muodostuneet. Valtionosuuksia on käytetty väärin hallinnon virkamiesten, kuten kaupunginjohtajan, palkkoihin. 7) Jätemaksuja on peritty väärin perustein. Maksuista valittaneita on syrjitty lainvastaisesti. Valittajalle väärin määrätyt vuosien jatemaksut on oikaistava tilinpäätöksessä. Jokaiselle jatemaksusta vapautusta tai huojennusta hakeneelle on myönnettävä maksuvapautus hakemuksen mukaisesti, koska valmisteleva virkamies on saanut palkkaansa valtionavustusta. Jatemaksuilla on kerätty jateveroa, mutta veroa ei ole palautettu kaupungin kassaan. 8) Valittajan jatemaksuja vuosilta on ulosmitattu väärin perustein. 9) Alueellinen jatelautakunta ei ole perustuslain mukainen. Tarkastuslautakunta ei ole selvittänyt alueellisen jatelautakunnan kokoonpanon laillisuutta. 10) Valtuusto päätöksellään myönsi kaupungin talous- ja strategiayksikölle valtuudet tehda tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia. Tilinpaatöksen hyväksymisen jälkeen tilinpäätökseen ei saa tehda muutoksia. 1 1) Kaupunki keräsi tilikautena lainvastaisesti jateveroa jatemaksujen yhteydessä eikä tilittänyt kaikkia jateveroja valtiolle. Perityt jatemaksut vuonna sisälsivät perusteetonta jateveroa.

4 12) Kaupungin vesilaitoksen tuotto on lainvastainen. Kaupunkilaisten vesimaksut ja jätevesimaksut on ylihinnoiteltu. Lausunto ja vastineet Kaupunginhallitus on antanut lausunnon valituksesta kokouksessaan Lausunnon mukaan kaupunki vastustaa kaikkia valittajan esittamiä vaatimuksia ja vaatii valituksen hylkäämistä. Siltä osin kuin valitus koskee kaupunginvaltuuston päätöstä , kaupunki katsoo, että päätös on verrattavissa kuntalain 9 1 :n mukaiseen valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen, josta ei voi valittaa. Lisäksi lausunnossa on vaadittu valittajan velvoittamista korvaamaan kaupungin lausunnon antamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut yhteensä 500 euroa. Valittaja on antanut lausunnosta vastineen ja vaatinut siina oikeudenkäyntikuluina korvattavaksi 500 euroa. Lisäksi valittaja on lausunut, että kaupunginjohtaja Kari Karjalainen oli esteellinen esittelemään lausuntoa kaupunginhallituksessa ( ), koska valittaja on valituksessaan katsonut hänen olleen esteellinen valtuuston tilinpäätöksen käsittelyä koskevissa päätöksissä. Samasta syystä myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kokoukseen osallistunut Pentti Keskisalo oli esteellinen osallistumaan mainittuun päätöksentekoon. Kaupunginhallitus on antanut vastineen valittajan kuluvaatimuksesta. Valittaja on antanut vastineen kaupunginhallituksen edellä mainitusta vastineesta ja vaatinut siina oikeudenkäyntikuluina korvattavaksi euroa. Kaupunginhallitus on antanut vastineen kuluvaatimuksesta. Vastine on annettu tiedoksi valittajalle. TAYTANT~~NPAN~KIELT~A KOSKEVA RATKAISU HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Hallinto-oikeus on päätöksellään nro hylännyt valittajan vaatimuksen valtuuston valituksenalaisten päätösten täytäntöönpanon kieltämiseksi. Hallinto-oikeus hylkää lausunnon antamista koskevan oikeudenkayntiväitteen. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valituksen siltä osin kuin se kohdistuu valtuuston päätökseen !j 63. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta asiaan kuulumattomat valitusperusteet ja asiassa esitetyn hallintokantelun. Hallinto-oikeus kumoaa valtuuston päätöksen siltä osin kuin valtuusto on oikeuttanut talous- ja strategiayksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä valittajan oikeudenkäyntimaksua ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

5 Hallinto-oikeus hylkää kaupungin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. 5 (13) Perustelut Lausunnon antamista koskeva oikeudenkäyntivaite Valittaja katsoo vastineessaan , että seka kaupunginjohtaja Karjalainen että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Keskisalo ovat olleet esteellisia kaupunginhallituksen kokouksessa , jossa on annettu lausunto hallinto-oikeudelle valittajan valituksesta. Valittaja on vaatinut kaupunginhallituksen lausunnon mitätöimistä. Kaupunginjohtaja Karjalainen on ollut läsnä kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginhallituksen esittelijänä. Keskisalo on ollut kokouksessa lasnä kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Kaupunginhallitus on ottanut lausunnossaan kantaa muun muassa valituksessa esitettyihin Karjalaisen ja Keskisalon esteellisyytta koskeviin valitusperusteisiin. Hallinto-oikeus toteaa, että esteellisyysvaitteen kohteena oleva henkilö voi joissain tilanteissa olla esteellinen antamaan lausuntoa valituksesta, jossa esteellisyysvaite on esitetty. Kuitenkin tässä tapauksessa, kun otetaan huomioon, että Karjalainen ja Keskisalo eivat ole kaupunginhallituksen jäseniä, eivätkä he siten ole olleet päättämässä yksimielisesti annetun lausunnon antamisesta sekä enemmän viivästyksen välttämiseksi hallinto-oikeus arvioi, että kunnanhallitukselta ei ole tarpeen pyytää uutta lausuntoa asiassa. Hallinto-oikeus hylkää lausunnon antamista koskevan oikeudenkäyntiväitteen. Tutkimatta jättäminen Kaupunginvaltuuston päätös Valtuusto on päätöksessään merkinnyt tiedokseen tarkastuslautakunnan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskevan arviointikertomuksen vuodelta ja velvoittanut kaupungin toimielimiä ryhtymään toimiin awiointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan niistä valtuustolle myöhemmin. Asian tiedoksi merkitseminen taikka toimenpiteiden vaatiminen ja niistä raportoiminen eivat sisällä sellaista lopullista ratkaisua, josta voitaisiin hakea muutosta. Kaupunginvaltuuston mainitussa päätöksessä on kysymys kuntalain 91 :n tarkoittarnasta valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä, josta ei saa tehdä kunnallisvalitusta. Valitus jätetään siksi tältä osin tutkimatta. Asiaan kuulumattomat valitusperusteet ja vaatimukset Valtuusto on valituksenalaisilla päätöksillaan päättänyt tilinpäätöksen kasittelemisesta ja hyväksynyt kaupungin tilinpäätöksen mukaan lukien konsernitilinpäätöksen sekä päättänyt vastuuvapauden myöntämisestä. Valituksessa esitetyt kaupunginjohtajan ja kaupungin viranhaltijoiden palkan määrään ja niiden takaisin perimiseen, jätemaksujen perusteeseen ja niiden perimiseen, jatemaksujen käyttämiseen kunnan taloudessa, jateveroihin, valittajan omiin jatemaksuihin, alueelliseen jätelautakuntaan, vesilaitoksen toimintaan seka vesi- ja jatevesimaksuihin liittyvät valitusperusteet eivat siten kuulu

6 nyt käsiteltävänä olevaan asiaan. Nämä asiaan kuulumattomat valitusperusteet on jätettävä tutkimatta. Valituskirjelmässä olevat kohdat, jotka liittyvät valtionosuuksien käyttämiseen valituksessa tarkoitettuihin kohteisiin, ovat kantelua. Valittaja on vedonnut myös siihen, että tarkastuslautakunta on laiminlyönyt tehtävänsä, kun se ei ole valvonut viranhaltijoiden toiminnan laillisuutta. Hallinto-oikeus toteaa, että mainitunlainen kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden menettelyä koskeva moite on luonteeltaan hallintokantelua. Kantelujen tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan. Päätöksen jälkimmäinen osa Valtuusto on oikeuttanut päätöksessään muun ohella talous- ja strategiayksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia. Valittaja on vaatinut päätöksen tämän kohdan kumoamista, koska tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen tilinpäätökseen ei saa tehda muutoksia. Kaupunginhallitus on valitukseen antamassaan lausunnossa todennut, että kysymyksessä on sellainen tekninen virhe päätöksessä, jolla ei ole käytännön merkitystä. Mainittu kirjaus johtui siitä, että kaupunginhallitus käsitellessään tilinpäätöstä teki mainitunlaisen oikeutuksen talous- ja strategiayksikölle. Tämä maininta on epähuomiossa siirtynyt myös valtuuston päätösehdotukseen. Koska valtuusto on käsitellyt tilinpäätöksen ja hyväksynyt tuloksen käyttarmsen pykälässä 62 ja sen jälkeen hyväksynyt tilinpäätöksen pykälässä 64, ei kyseisellä kirjauksella ole käytännön merkitystä, eika se anna kyseiselle yksikölle mitään toimivaltuuksia tehda tilinpäätökseen myöhemmin muutoksia. Kun otetaan huomioon, mitä kaupunginhallitus on lausunnossaan päätöksenteosta selostanut, hallinto-oikeus selvyyden vuoksi kumoaa päätöksen rnainituilta osin. Sovelletut oikeusohjeet pääasiassa Kuntalain 52 :n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain ( ) 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Kuntalain 52 :n 2 momentin mukaan kunnan viranhaltijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Hallintolain 27 :n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian kasittelyyn eika olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Hallintolain 28 $:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen: 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityista hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavis-

7 sa erityistä hyötya tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hailintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötya tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Kuntalain 68 $:n 1 momentin mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessa ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston kasiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessa. Saman pykalän 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toirnintakertomus. Saman pykalän 3 momentin mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 68a $:n 1 momentin kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsemitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpaätös. Saman pykalän 2 momentin mukaan konsernitilinpäätös laaditaan konsemiyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsemin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 69 $:n 1 momentin mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtäva selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Saman pykalän 2 momentin mukaan jos kunnan taseessa on kattarnatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtäva selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Saman pykalän 3 momentin mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtäva esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntalain 70 :n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

8 Kuntalain 75 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 90 $:n 1 momentin mukaan valtuuston ja kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessa; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Asioiden kasitteiyjärjestys Valittajan mukaan tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen olisi tullut yhdessä pykälässä eikä kolmessa, kuten nyt on tapahtunut. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin vuotta koskevaa tilinpäätöstä kokouksessaan Valtuuston päätös 4 62 koskee tilikauden tuloksen käsittelemistä. Päätös 5 63 koskee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi merkitsemista ja toimielinten velvoittamista ryhtymään kertomuksessa esitettyihin toimiin. Päätös 8 64 koskee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemistä, tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Kuntalaissa tai Joensuun kaupunginvaltuuston työjiiqestyksessäkään ei säädetä sitä, pitääkö tilinpäätöstä koskevat päätökset hyväksyä yhdessä vai useammassa päätöskohdassa. Valtuusto on siten voinut käsitellä asian tässä jajestyksessä harkintansa mukaan. Päätökset eivät ole syntyneet virheellisessa järjestyksessä, eivätkä ne ole muutoin lainvastaisia tällä valituksessa esitetyllä perusteella. Valittaja lausuu valituksessaan, että valtuuston puheenjohtaja esti valittajaa käyttamästä puheenvuoroja valtuuston puheena olevassa kokouksessa. Lisäksi valituksessa on lausuttu, että puheenjohtaja salasi Biokymppi Oy:öön liittyviä tietoja. Hallinto-oikeus kuitenkin arvioi jmeen näyttamättä, että kokouksen kulku puheenvuoroja jaettaessa olisi ollut sillä tavoin virheellistä, että päätökset tulisi valituksen johdosta kumota. Puheenjohtaja on voinut rajoittaa puheenvuorojen käyttamistä kuntalain 15a :n mukaisesti. Päätökset eivät ole syntyneet virheellisessa järjestyksessä tällä valittajan tarkoittarnalla perusteella. Esteellisyys valtuuston päätöksissä Valtuuston puheenjohtajan Pentti Keskisalon esteellisyys Valittaja katsoo, että Keskisalo oli esteellinen valtuuston päätöksissä siksi, että hän on paitsi Puhas Oy:n hallituksen puheenjohtaja myös siksi, että hän

9 on valituksessa mainittujen kaupungin eri yksiköiden tai liikelaitosten puheenjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja. Lisäksi valittaja katsoo, että Keskisalo oli esteellinen mainituissa päätöksissä siksi, että Puhas Oy on osakkaana Biokymppi Oy:ssä, ja valittajan mukaan kaupunki on tehnyt taloudellisia oikeustoimia näiden kanssa. Edelleen valittaja katsoo, että Keskisalo on ollut esteellinen siksi, että hän ollut ollut myöntämässä lainoja valituksessa mainituille toimijoille. Keskisalo on ollut valtuutettuna päättämässä kaupungin tilinpäätöksen käsittelemistä ja hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämista koskevista asioista. Hallinto-oikeuden arvion mukaan kaupungin tilinpäätöksen käsittelemistä ja hyväksymistä koskevat asiat eivät koske Keskisaloa kuntalain 52 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti. Valtuuston päätös vastuuvapauden myöntämisestä perustuu Oy Audiator Ab:n JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkaraisen laatimaan tilintarkastuskertomukseen, jossa on esitetty vastuuvapauden myöntämista tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty tilivelvollisia koskevia muistutuksia. Valtuusto on päätöksellään myöntänyt vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Vaikka vastuuvapauden myöntäminen koskisi Keskisaloa, ei päätöksen olisi katsottava koskevan häntä kuntalain 52 :ssä tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti ottaen huomioon mitä vastuuvapauden myöntämisestä on tilintarkastuskertomuksessa todettu (näin myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 1999:36). Päätökset 5 62 ja 64 eivat siten ole koskeneet Keskisaloa kuntalain 52 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti, eika hän siten ole osallistunut asioiden käsittelyyn esteellisenä. Päätökset eivat ole Keskisalon esteellisyyttä koskevan valitusperusteen johdosta syntyneet virheellisessa järjestyksessä eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia. Kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen esteellisyydet Valittaja katsoo, että kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies olivat esteellisiä siksi, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä valitus, joka koskee kaupunginjohtajan johtajasopimusta. Joensuun kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä allekirjoitetun kaupungin ja kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen välillä solmitun kaupunginjohtajasopimuksen ja sen mukaiset kaupunginjohtajan palvelussuhteen ehdot. Kuopion hallinto-oikeus päätöksellään nro 12/ hylkäsi Jouko Kärnän päätöksestä tekemän valituksen. Kärnä on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se, että kaupunki on tehnyt aikanaan kyseisenlaisen sopimuksen kaupunginjohtajan kanssa ja se, että sopimus ei muutoksenhaun johdosta ole vielä saavuttanut lainvoimaa, ei ole tehnyt kaupunginjohtajasta eika myöskään kaupunginlakimiehestä hallintolain 28 5:n 1 momentissa tarkoitetulla taval-

10 la esteellisiä osallistumaan kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntamistä koskevaan päätöksentekoon. Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Valittaja vaatii valtuuston päätöksien kumoamista silla perusteella, että toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on laadittu puutteellisesti. Valittaja ei ole tarkemmin yksilöinyt niitä tosiasioita ja seikkoja, joilla hän valitustaan tukee eli valitusperusteluita. Tilintarkastuskertomuksen on laatinut Oy Audiator Ab:n JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen. Tilintarkastuskertomus sisältää selostuksen tilintarkastuksen tekemisestä, tarkastuksen tuloksen sekä lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Ottaen huomioon tilintarkastuskertomuksen sisällön ja sen, että tilintarkastuskertomuksen on laatinut julkishailinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittanut tilintarkastaja, hallinto-oikeus arvioi, että tilintarkastuskertomuksen asianrnukaisuutta ei ole syytä epäillä. Tämän johdosta ja koska valittaja ei ole tarkemmin perustellut vaitettään tilintarkastuskertomuksen puutteeilisuudesta, päätöstä ei ole kumottava täilä valituksessa esitetyllä perusteella. Tilintarkastuskertomuksessa on esitetty vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty tilivelvollisia koskevia muistutuksia. Valtuusto on tilintarkastuskertomuksen perusteella harkintansa mukaan voinut myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Vastuuvapauden myöntaminen on siten ollut perusteltua. Valittaja ei ole tarkemmin perustellut väitettään siitä, että vastuuvapauden myöntämiselle ei olisi ollut perusteita. Toimintakertomus sisäityy valtuuston hyväksymään tilinpäätökseen. Toimintakertomus sisa1taa kaupunginjohtajan katsauksen sekä osiot kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset, yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys, kaupungin toiminnan ja talouden kehitys, kaupungin henkilöstö sekä ympäristötekijät. Tiintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätös toimintakertomus mukaan lukien ei sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Ottaen huomioon toimintakertomuksen sisallön ja sen mitä tilinpiiätöksestä on tilintarkastuskertomuksessa esitetty, hallinto-oikeus arvioi, että toirnintakertomusta on pidettävä asianmukaisena ja riittävänä. Tämän johdosta ja koska valittaja ei ole tarkemmin perustellut väitettään toimintakertomuksen puutteellisuudesta, päätöstä ei ole kumottava tällä valituksessa esitetyllä perusteella. Tilinpäätöksen sisältö Valittaja vaatii valtuuston paatöksien kumoamista sillä perusteella, että tilinpäätös ei anna riittävän yksilöityjä ja oikeita tietoja kaupungin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Valittaja viittaa esimerkkina tuloksen muodosturniseen liittyviin seikkoihin ja valtionavustuksiin. Tilinpäätösasiakirja sisäitaa lahes 270 sivua. Siinä on muun muassa otsikoiden tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus, tilikauden toiminta ja talous, talousarvion toteutuminen ja tilinpaatöslaskelmat alla kä-

11 sitelty kaupungin tulosta ja taloudellista asemaa. Tilintarkastuskertomuksen mukaan kaupungin tilinpaatös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpaatös antaa oikeat ja riittävat tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilinpäätösasiakirjan sisällön ja tilintarkastuskertomuksen perusteella hallinto-oikeus arvioi, että tilinpaatös on riittävän yksilöity ja että se antaa oikeat ja riittavat tiedot kaupungin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Asiassa ei ole osoitettu, että tästä asiakirjasta ei saisi kuntalain 69 :n 3 momentissa tarkoitettua riittävää tietoa näistä asioista. Valtuusto on pitänyt saamiaan tietoja riittavina. Valtuuston päätöstä ei ole syytä kumota tälla valittajan tarkoittamalla perusteella. Kaupungin tilinpäätöksestä kohdasta käy ilmi, että valtionosuuksia kertyi kaupungille yhteensä 140,6 miljoonaa euroa. Tilintarkastuskertomuksen mukaan sen laatinut yhtiö on tarkastanut myös valtionosuuksien perusteista ja kaytösta annettujen tietojen oikeellisuutta. Tilintarkastuskertomuksen mukaan valtionosuuksien perusteista ja kaytösta annetut tiedot ovat oikeita. Valtuusto on pitänyt tätä tietoa riittävänä. Valtuuston päätöstä ei ole syytä kumota tällä valittajan tarkoittamalla perusteella. Konsernitilinpaatöksen sisältö Kaupunginhallitus on valitukseen antamassaan lausunnossa selvittänyt, että kaupunki itse ei ole osakkaana BioKymppi Oy:ssä. Yhtiön yhtenä vähemmistöosakkeenomistajana on Puhas Oy. Puhas Oy on jätehuoltoyhtiö, jonka omistavat Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat. Koska BioKymppi Oy ei ole kuntalain 16 a :ssä tarkoitettu kaupungin tytäryhteisö, tämän yhtiön tietoja ei ole tullut sisällyttää kuntalain 68 a 5:ssa tarkoitettuun konsernitilinpäätökseen. Tilinpäätösasiakirjassa kuntakonsernista annetaan selvitystä muun ohella otsikoiden kuntakonsernin toiminta ja talous, konsernin tavoitteiden toteutuminen sekä konsernilaskelmat alla. Tilinpäätösasiakirjan sivulla 38 on lueteltu kaupungin omistamien tytäryhtiöiden nimet sekä muun muassa niiden tulokset ja taseiden loppusurnrnat. Seuraavilla sivuilla selvitetään konserni tilinpäätös ja sen tunnusluvut. Asiassa ei ole osoitettu, että kaupungin tilinpäätöksestä ei saisi oikeita ja riittäviä tietoja kuntakonsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuskertomuksen mukaan myös kaupungin tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja mmäysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittavat tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilinpäätösasiakirjan ja tilintarkastuskertomuksen perusteella hallinto-oikeus arvioi, että myös konsernitilinpäätös on riittävän yksilöity ja että se antaa oikeat ja riittävat tiedot kuntakonsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Valtuusto on pitänyt saamiaan tietoja riittävinä. Valtuuston päätöstä ei ole syytä kumota tälla valittajan tarkoittamalla perusteella.

12 Lopputulos Valtuuston tilinpäätöksen käsittelemistä ja hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä koskevat päätökset ja 5 64 eivat ole syntyneet valituksessa esitetyillä perusteilla edellä selostettua kumottua osiota lukuun ottamatta virheellisessa jarjestyksessä, eivätka ne ole muutoinkaan lainvastaisia. Oikeudenkäyntimaksu Oikeudenkäyntimaksusta sääde.taan tuomioistuinten ja eräiden oi keushallintoviranomaisten suoritteista peritiävistä maksuista annetussa laissa ( ). Kunnallisasiassa annettua hallinto-oikeuden päätöstä ei ole säädetty maksuttomaksi suoritteeksi. Asiassa ei ole tuotu esille muutakaan sellaista hyväksyttävää perustetta, jonka johdosta valittajalle ei tulisi määrätä oikeudenkiiyntirnaksua. Tämän johdosta asian esittelijä määrää valittajalle tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain mukaisen oikeudenkäyntimaksun, johon voi hakea muutosta erikseen säädetyllä tavalla. Oikeudenkäyntikulut Valitus on pääosaltaan hylätty. Asian laatu ja päätöksen lopputulos huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitmäan oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Koska valittajan vaatimukset eivat ole olleet ilmeisen perusteettomia, on kaupungin oikeudenkäyntikuluvaatimus hylättävä. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja Hallinto-oikeuslaki 3 5 Hallintolainkäyttölaki mom. ja 74 5 Muutoksenhaku 8 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittarnalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (LO K).

13 Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Jukka Hartikainen, Anu Klemetti ja Kirmo Saastamoinen. Esittelijäj %en Kirmo Saastamoinen u Niina Heikkinen l toirnistosihte-eri Jakelu Päätös Oikeudenkäyntimaksu Jäljennös Jouko Kärnä, haas tetiedoksiantona 90 euroa Joensuun kaupunginhallitus, jonka on kuntalain 97 6:n mukaisesti ilmoitettava piiätöksesq

14 Liite hallinto-oikeuden päätökseen VALITUSOSOITUS Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustaululla. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä todistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelma on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä paivänä ennen viraston aukioloajan pääiiymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajaile voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka, jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettäva - hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä paivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettäva valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole vakuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Korkeimman hallinto-oikeuden osoite Postiosoite: PL 180, Helsinki Telekopionumero: Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki

15 Liite hallinto-oikeuden päätökseen KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PAÄT~KSESTÄ PERITTAVA OIKEUDEN- KÄYNTIMAKSU Muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 226 euron suuruinen oikeudenkayntimaksu. Mikäli korkein hallintooikeus ei valituslupa-asiassa myönnä valituslupaa, oikeudenkayntimaksu on 1 13 euroa. Oikeudenkayntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelusuhdetta koskevissa asioissa, vaaleja koskevissa asioissa eikä muissakaan asioissa, jotka ovat laissa säädetty maksuttomiksi. Oikeudenkayntimaksua ei peritä myöskään, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa veroa tai julkista maksua koskevaa hallintooikeuden päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai jos muutoksenhakija on asianmukaisesti todettu varattomaksi ja asia koskee hänen etuaan tai oikeuttaan. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittavistä maksuista (70 1/93). Ilmoitus oikeudenkäyntimaksusta

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1

Antopaiva 25.9.2014 14/0273/1 Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva Paiitosnumero 25.9.2014 14/0273/1 1 (7) Diaarinumero 00959/13/2299 Asia Kunnallisvali s ja hallintoriita ~.. l..i:.!z~r-~'l~1_abc'i...-.---~ ~. 2 9-09- 2014 Dno

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot