Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64"

Transkriptio

1 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto Valtuusto on päätöksellään päättänyt käsitellä kaupungin tilinpäätöksen ja hyväksynyt tilikauden tuloksen käsittelemisen seuraavasti: - investointivarauksia ei muodosteta, - investointivarauksia puretaan ,26 euroa, - investointivarauksia tuloutetaan ,88 euroa, - poistoero kirjataan käyttöomaisuuskirjanpidon mukaisesti, - tulevaisuusrahaston alijäämä siirretään rahaston ali-/ylijäämätilille, - elinkeinorahaston ylijäämä siirretään rahaston ali-lylijaämatilille, - tilikauden ylijääma ,62 euroa siirretään taseen oman pääoman erään edellisten tilikausien ylijääma. Lisäksi valtuusto on mainitulla päätöksellään oikeuttanut talous- ja strategiayksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia. Valtuusto on päätöksellään merkinnyt tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta seka velvoittanut kaupunginhallituksen ja lautakunnat ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitet- Osoite Puhelin Faksi Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL KUOPIO Sähköposti

2 VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA tyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle syyskuun loppuun mennessä. Valtuusto on päätöksellään merkinnyt tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta tiedoksi, hyväksynyt vuoden tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväaiueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Valtuuston päätökset on lainvastaisina ja virheellisinä kurnottava ja asiat palautettava valtuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Päätösten täytantöönpano on kiellettävä. Tilinpäätös olisi tullut käsitellä valtuustossa yhden ja saman pykälän alla eikä kolmessa osassa, kuten nyt on tapahtunut. Valittajan oikeudenkäyntikulut on korvattava. Valittajalta ei tule periä hallinto-oikeudessa päätöksesta oikeudenkäyntimaksua, sillä hän ajaa äänestäjien etuja ja oikeuksia. Valittaj a on perustellut vali tustaan seuraavasti: 1) Valtuuston päätöksissä 5 62 ja 64 valtuuston puheenjohtaja Pentti Keskisa10 oli esteellinen, koska hän on Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n (nykyinen Puhas Oy) hallituksen puheenjohtaja. T hä yhtiö korotti merkittävästi j ätteenkäsittelyrnaksuja vuodelle Joensuun tekninen lautakunta kokouksessaan hyväksyi korotukset sellaisinaan, kuten yhtiö oli esittänyt. Puhas Oy on osakkaana BioKymppi Oy:ssä. Siitä ei ole kuitenkaan tietoa tilinpäätöksessä. Keskisalo on ollut hyväksymässä esityksen, jossa kaupungin omaisuutta käytetaan virheellisesti lainan takaamiseen valtuuston ulottumattomissa olevalle konkurssikypsälle osakeyhtiölle. Keskisalo on myös kaupungin liiketoimintayksikön puheenjohtaja, Joensuun Vesi -1iikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja Joensuun Tilakeskus -1iikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja siksi ollut esteellinen asiassa. Keskisalo oli esteellinen osallistumaan valtuuston kokouksen ja 64 päätöksiin, koska hän oli ollut valtuustossa aikanaan hyväksymässä kahdeksan miljoonan euron investointeja mainituille toimijoille. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen olivat tilinpäätöskokouksessa esteellisiä, koska heitä koskeva valitus, joka koskee kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksymistä, on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaupunginjohtaja Karjalaiselle maksetaan liikaa palkkaa. Karjalaisen palkka on euroa kuukaudessa, kun oikea määrä olisi euroa. Liikaa maksettu euroa on perittävä takaisin. Perusteettomilla j ätemaksuj en korotuksilla maksatetaan virkamiesten, kuten kaupunginjohtajan, ylisuuria palkkoja.

3 Valtuuston päätöksen 5 62 käsittelyssä Keskisalo virheellisesti esti vastaamasta valittajan tekemiin jatemaksuja, Puhas Oy:tä sekä BioKymppi Oy:tä koskeviin kysymyksiin. Naista ei ollut selvityksia tilinpäätöksessa. 2) Tilinpäätös ei anna riittävän yksilöityja ja oikeita tietoja kaupungin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, muun muassa tuloksen ja valtionosuuksien muodostumiseen liittyvistä seikoista. Tilinpäätös ei avautunut, koska sitä ei esitelty, eikä valtuustossa vastattu valittajan tilinpäätösta koskeviin kysymyksiin. 3) Tilinpäätöksessä ei ole riittäviä ja yksilöityja selvityksia konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä konsernissa ja sen osakkuusyhtiöissä. 4) Tilinpaatöksesta puuttuvat kokonaan konsernin osakkuusyhtiöt ja selvitys niiden taloustilanteesta. Joensuu on osakkaana BioKymppi Oy:ssä, mutta tilinpäätöksessa esimerkiksi siitä ei ole mitään merkintää. BioKymppi Oy on suurissa talousvaikeuksissa. Yhtiö on hakenut euron lisalainan takausta Puhas Oy:ltä. Osakkuus vaikuttaa haitallisesti kaupungin tulokseen ja myös jatemaksujen suuruuteen kaupungissa. 5) Vuoden toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on laadittu puutteellisesti. Tilinpaatöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille eli kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimien jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta ei olisi pitänyt tehda, koska perusteita ei ollut. 6) Tilinpaatöksestä ei käy ilmi, miten valtionosuudet ovat muodostuneet. Valtionosuuksia on käytetty väärin hallinnon virkamiesten, kuten kaupunginjohtajan, palkkoihin. 7) Jätemaksuja on peritty väärin perustein. Maksuista valittaneita on syrjitty lainvastaisesti. Valittajalle väärin määrätyt vuosien jatemaksut on oikaistava tilinpäätöksessä. Jokaiselle jatemaksusta vapautusta tai huojennusta hakeneelle on myönnettävä maksuvapautus hakemuksen mukaisesti, koska valmisteleva virkamies on saanut palkkaansa valtionavustusta. Jatemaksuilla on kerätty jateveroa, mutta veroa ei ole palautettu kaupungin kassaan. 8) Valittajan jatemaksuja vuosilta on ulosmitattu väärin perustein. 9) Alueellinen jatelautakunta ei ole perustuslain mukainen. Tarkastuslautakunta ei ole selvittänyt alueellisen jatelautakunnan kokoonpanon laillisuutta. 10) Valtuusto päätöksellään myönsi kaupungin talous- ja strategiayksikölle valtuudet tehda tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkennuksia. Tilinpaatöksen hyväksymisen jälkeen tilinpäätökseen ei saa tehda muutoksia. 1 1) Kaupunki keräsi tilikautena lainvastaisesti jateveroa jatemaksujen yhteydessä eikä tilittänyt kaikkia jateveroja valtiolle. Perityt jatemaksut vuonna sisälsivät perusteetonta jateveroa.

4 12) Kaupungin vesilaitoksen tuotto on lainvastainen. Kaupunkilaisten vesimaksut ja jätevesimaksut on ylihinnoiteltu. Lausunto ja vastineet Kaupunginhallitus on antanut lausunnon valituksesta kokouksessaan Lausunnon mukaan kaupunki vastustaa kaikkia valittajan esittamiä vaatimuksia ja vaatii valituksen hylkäämistä. Siltä osin kuin valitus koskee kaupunginvaltuuston päätöstä , kaupunki katsoo, että päätös on verrattavissa kuntalain 9 1 :n mukaiseen valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen, josta ei voi valittaa. Lisäksi lausunnossa on vaadittu valittajan velvoittamista korvaamaan kaupungin lausunnon antamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut yhteensä 500 euroa. Valittaja on antanut lausunnosta vastineen ja vaatinut siina oikeudenkäyntikuluina korvattavaksi 500 euroa. Lisäksi valittaja on lausunut, että kaupunginjohtaja Kari Karjalainen oli esteellinen esittelemään lausuntoa kaupunginhallituksessa ( ), koska valittaja on valituksessaan katsonut hänen olleen esteellinen valtuuston tilinpäätöksen käsittelyä koskevissa päätöksissä. Samasta syystä myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kokoukseen osallistunut Pentti Keskisalo oli esteellinen osallistumaan mainittuun päätöksentekoon. Kaupunginhallitus on antanut vastineen valittajan kuluvaatimuksesta. Valittaja on antanut vastineen kaupunginhallituksen edellä mainitusta vastineesta ja vaatinut siina oikeudenkäyntikuluina korvattavaksi euroa. Kaupunginhallitus on antanut vastineen kuluvaatimuksesta. Vastine on annettu tiedoksi valittajalle. TAYTANT~~NPAN~KIELT~A KOSKEVA RATKAISU HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Hallinto-oikeus on päätöksellään nro hylännyt valittajan vaatimuksen valtuuston valituksenalaisten päätösten täytäntöönpanon kieltämiseksi. Hallinto-oikeus hylkää lausunnon antamista koskevan oikeudenkayntiväitteen. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta valituksen siltä osin kuin se kohdistuu valtuuston päätökseen !j 63. Hallinto-oikeus jättää tutkimatta asiaan kuulumattomat valitusperusteet ja asiassa esitetyn hallintokantelun. Hallinto-oikeus kumoaa valtuuston päätöksen siltä osin kuin valtuusto on oikeuttanut talous- ja strategiayksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia. Muilta osin hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä valittajan oikeudenkäyntimaksua ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

5 Hallinto-oikeus hylkää kaupungin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. 5 (13) Perustelut Lausunnon antamista koskeva oikeudenkäyntivaite Valittaja katsoo vastineessaan , että seka kaupunginjohtaja Karjalainen että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Keskisalo ovat olleet esteellisia kaupunginhallituksen kokouksessa , jossa on annettu lausunto hallinto-oikeudelle valittajan valituksesta. Valittaja on vaatinut kaupunginhallituksen lausunnon mitätöimistä. Kaupunginjohtaja Karjalainen on ollut läsnä kaupunginhallituksen kokouksessa kaupunginhallituksen esittelijänä. Keskisalo on ollut kokouksessa lasnä kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Kaupunginhallitus on ottanut lausunnossaan kantaa muun muassa valituksessa esitettyihin Karjalaisen ja Keskisalon esteellisyytta koskeviin valitusperusteisiin. Hallinto-oikeus toteaa, että esteellisyysvaitteen kohteena oleva henkilö voi joissain tilanteissa olla esteellinen antamaan lausuntoa valituksesta, jossa esteellisyysvaite on esitetty. Kuitenkin tässä tapauksessa, kun otetaan huomioon, että Karjalainen ja Keskisalo eivat ole kaupunginhallituksen jäseniä, eivätkä he siten ole olleet päättämässä yksimielisesti annetun lausunnon antamisesta sekä enemmän viivästyksen välttämiseksi hallinto-oikeus arvioi, että kunnanhallitukselta ei ole tarpeen pyytää uutta lausuntoa asiassa. Hallinto-oikeus hylkää lausunnon antamista koskevan oikeudenkäyntiväitteen. Tutkimatta jättäminen Kaupunginvaltuuston päätös Valtuusto on päätöksessään merkinnyt tiedokseen tarkastuslautakunnan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskevan arviointikertomuksen vuodelta ja velvoittanut kaupungin toimielimiä ryhtymään toimiin awiointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan niistä valtuustolle myöhemmin. Asian tiedoksi merkitseminen taikka toimenpiteiden vaatiminen ja niistä raportoiminen eivat sisällä sellaista lopullista ratkaisua, josta voitaisiin hakea muutosta. Kaupunginvaltuuston mainitussa päätöksessä on kysymys kuntalain 91 :n tarkoittarnasta valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä, josta ei saa tehdä kunnallisvalitusta. Valitus jätetään siksi tältä osin tutkimatta. Asiaan kuulumattomat valitusperusteet ja vaatimukset Valtuusto on valituksenalaisilla päätöksillaan päättänyt tilinpäätöksen kasittelemisesta ja hyväksynyt kaupungin tilinpäätöksen mukaan lukien konsernitilinpäätöksen sekä päättänyt vastuuvapauden myöntämisestä. Valituksessa esitetyt kaupunginjohtajan ja kaupungin viranhaltijoiden palkan määrään ja niiden takaisin perimiseen, jätemaksujen perusteeseen ja niiden perimiseen, jatemaksujen käyttämiseen kunnan taloudessa, jateveroihin, valittajan omiin jatemaksuihin, alueelliseen jätelautakuntaan, vesilaitoksen toimintaan seka vesi- ja jatevesimaksuihin liittyvät valitusperusteet eivat siten kuulu

6 nyt käsiteltävänä olevaan asiaan. Nämä asiaan kuulumattomat valitusperusteet on jätettävä tutkimatta. Valituskirjelmässä olevat kohdat, jotka liittyvät valtionosuuksien käyttämiseen valituksessa tarkoitettuihin kohteisiin, ovat kantelua. Valittaja on vedonnut myös siihen, että tarkastuslautakunta on laiminlyönyt tehtävänsä, kun se ei ole valvonut viranhaltijoiden toiminnan laillisuutta. Hallinto-oikeus toteaa, että mainitunlainen kunnan viranomaisten ja viranhaltijoiden menettelyä koskeva moite on luonteeltaan hallintokantelua. Kantelujen tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan. Päätöksen jälkimmäinen osa Valtuusto on oikeuttanut päätöksessään muun ohella talous- ja strategiayksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia korjauksia ja tarkennuksia. Valittaja on vaatinut päätöksen tämän kohdan kumoamista, koska tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen tilinpäätökseen ei saa tehda muutoksia. Kaupunginhallitus on valitukseen antamassaan lausunnossa todennut, että kysymyksessä on sellainen tekninen virhe päätöksessä, jolla ei ole käytännön merkitystä. Mainittu kirjaus johtui siitä, että kaupunginhallitus käsitellessään tilinpäätöstä teki mainitunlaisen oikeutuksen talous- ja strategiayksikölle. Tämä maininta on epähuomiossa siirtynyt myös valtuuston päätösehdotukseen. Koska valtuusto on käsitellyt tilinpäätöksen ja hyväksynyt tuloksen käyttarmsen pykälässä 62 ja sen jälkeen hyväksynyt tilinpäätöksen pykälässä 64, ei kyseisellä kirjauksella ole käytännön merkitystä, eika se anna kyseiselle yksikölle mitään toimivaltuuksia tehda tilinpäätökseen myöhemmin muutoksia. Kun otetaan huomioon, mitä kaupunginhallitus on lausunnossaan päätöksenteosta selostanut, hallinto-oikeus selvyyden vuoksi kumoaa päätöksen rnainituilta osin. Sovelletut oikeusohjeet pääasiassa Kuntalain 52 :n 1 momentin mukaan valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain ( ) 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Kuntalain 52 :n 2 momentin mukaan kunnan viranhaltijan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Hallintolain 27 :n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian kasittelyyn eika olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Hallintolain 28 $:n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen: 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityista hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavis-

7 sa erityistä hyötya tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hailintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötya tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Kuntalain 68 $:n 1 momentin mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessa ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston kasiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessa. Saman pykalän 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toirnintakertomus. Saman pykalän 3 momentin mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 68a $:n 1 momentin kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsemitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpaätös. Saman pykalän 2 momentin mukaan konsernitilinpäätös laaditaan konsemiyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsemin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 69 $:n 1 momentin mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtäva selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Saman pykalän 2 momentin mukaan jos kunnan taseessa on kattarnatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtäva selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Saman pykalän 3 momentin mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtäva esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntalain 70 :n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

8 Kuntalain 75 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Kuntalain 90 $:n 1 momentin mukaan valtuuston ja kuntayhtymän 81 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Saman lainkohdan 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessa; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Asioiden kasitteiyjärjestys Valittajan mukaan tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen olisi tullut yhdessä pykälässä eikä kolmessa, kuten nyt on tapahtunut. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt kaupungin vuotta koskevaa tilinpäätöstä kokouksessaan Valtuuston päätös 4 62 koskee tilikauden tuloksen käsittelemistä. Päätös 5 63 koskee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi merkitsemista ja toimielinten velvoittamista ryhtymään kertomuksessa esitettyihin toimiin. Päätös 8 64 koskee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemistä, tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Kuntalaissa tai Joensuun kaupunginvaltuuston työjiiqestyksessäkään ei säädetä sitä, pitääkö tilinpäätöstä koskevat päätökset hyväksyä yhdessä vai useammassa päätöskohdassa. Valtuusto on siten voinut käsitellä asian tässä jajestyksessä harkintansa mukaan. Päätökset eivät ole syntyneet virheellisessa järjestyksessä, eivätkä ne ole muutoin lainvastaisia tällä valituksessa esitetyllä perusteella. Valittaja lausuu valituksessaan, että valtuuston puheenjohtaja esti valittajaa käyttamästä puheenvuoroja valtuuston puheena olevassa kokouksessa. Lisäksi valituksessa on lausuttu, että puheenjohtaja salasi Biokymppi Oy:öön liittyviä tietoja. Hallinto-oikeus kuitenkin arvioi jmeen näyttamättä, että kokouksen kulku puheenvuoroja jaettaessa olisi ollut sillä tavoin virheellistä, että päätökset tulisi valituksen johdosta kumota. Puheenjohtaja on voinut rajoittaa puheenvuorojen käyttamistä kuntalain 15a :n mukaisesti. Päätökset eivät ole syntyneet virheellisessa järjestyksessä tällä valittajan tarkoittarnalla perusteella. Esteellisyys valtuuston päätöksissä Valtuuston puheenjohtajan Pentti Keskisalon esteellisyys Valittaja katsoo, että Keskisalo oli esteellinen valtuuston päätöksissä siksi, että hän on paitsi Puhas Oy:n hallituksen puheenjohtaja myös siksi, että hän

9 on valituksessa mainittujen kaupungin eri yksiköiden tai liikelaitosten puheenjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja. Lisäksi valittaja katsoo, että Keskisalo oli esteellinen mainituissa päätöksissä siksi, että Puhas Oy on osakkaana Biokymppi Oy:ssä, ja valittajan mukaan kaupunki on tehnyt taloudellisia oikeustoimia näiden kanssa. Edelleen valittaja katsoo, että Keskisalo on ollut esteellinen siksi, että hän ollut ollut myöntämässä lainoja valituksessa mainituille toimijoille. Keskisalo on ollut valtuutettuna päättämässä kaupungin tilinpäätöksen käsittelemistä ja hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämista koskevista asioista. Hallinto-oikeuden arvion mukaan kaupungin tilinpäätöksen käsittelemistä ja hyväksymistä koskevat asiat eivät koske Keskisaloa kuntalain 52 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti. Valtuuston päätös vastuuvapauden myöntämisestä perustuu Oy Audiator Ab:n JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkaraisen laatimaan tilintarkastuskertomukseen, jossa on esitetty vastuuvapauden myöntämista tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty tilivelvollisia koskevia muistutuksia. Valtuusto on päätöksellään myöntänyt vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Vaikka vastuuvapauden myöntäminen koskisi Keskisaloa, ei päätöksen olisi katsottava koskevan häntä kuntalain 52 :ssä tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti ottaen huomioon mitä vastuuvapauden myöntämisestä on tilintarkastuskertomuksessa todettu (näin myös korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 1999:36). Päätökset 5 62 ja 64 eivat siten ole koskeneet Keskisaloa kuntalain 52 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti, eika hän siten ole osallistunut asioiden käsittelyyn esteellisenä. Päätökset eivat ole Keskisalon esteellisyyttä koskevan valitusperusteen johdosta syntyneet virheellisessa järjestyksessä eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia. Kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen ja kaupunginlakimies Mikko Kärkkäisen esteellisyydet Valittaja katsoo, että kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies olivat esteellisiä siksi, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä valitus, joka koskee kaupunginjohtajan johtajasopimusta. Joensuun kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä allekirjoitetun kaupungin ja kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen välillä solmitun kaupunginjohtajasopimuksen ja sen mukaiset kaupunginjohtajan palvelussuhteen ehdot. Kuopion hallinto-oikeus päätöksellään nro 12/ hylkäsi Jouko Kärnän päätöksestä tekemän valituksen. Kärnä on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se, että kaupunki on tehnyt aikanaan kyseisenlaisen sopimuksen kaupunginjohtajan kanssa ja se, että sopimus ei muutoksenhaun johdosta ole vielä saavuttanut lainvoimaa, ei ole tehnyt kaupunginjohtajasta eika myöskään kaupunginlakimiehestä hallintolain 28 5:n 1 momentissa tarkoitetulla taval-

10 la esteellisiä osallistumaan kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntamistä koskevaan päätöksentekoon. Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Valittaja vaatii valtuuston päätöksien kumoamista silla perusteella, että toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on laadittu puutteellisesti. Valittaja ei ole tarkemmin yksilöinyt niitä tosiasioita ja seikkoja, joilla hän valitustaan tukee eli valitusperusteluita. Tilintarkastuskertomuksen on laatinut Oy Audiator Ab:n JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen. Tilintarkastuskertomus sisältää selostuksen tilintarkastuksen tekemisestä, tarkastuksen tuloksen sekä lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Ottaen huomioon tilintarkastuskertomuksen sisällön ja sen, että tilintarkastuskertomuksen on laatinut julkishailinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnon suorittanut tilintarkastaja, hallinto-oikeus arvioi, että tilintarkastuskertomuksen asianrnukaisuutta ei ole syytä epäillä. Tämän johdosta ja koska valittaja ei ole tarkemmin perustellut vaitettään tilintarkastuskertomuksen puutteeilisuudesta, päätöstä ei ole kumottava täilä valituksessa esitetyllä perusteella. Tilintarkastuskertomuksessa on esitetty vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty tilivelvollisia koskevia muistutuksia. Valtuusto on tilintarkastuskertomuksen perusteella harkintansa mukaan voinut myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Vastuuvapauden myöntaminen on siten ollut perusteltua. Valittaja ei ole tarkemmin perustellut väitettään siitä, että vastuuvapauden myöntämiselle ei olisi ollut perusteita. Toimintakertomus sisäityy valtuuston hyväksymään tilinpäätökseen. Toimintakertomus sisa1taa kaupunginjohtajan katsauksen sekä osiot kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset, yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys, kaupungin toiminnan ja talouden kehitys, kaupungin henkilöstö sekä ympäristötekijät. Tiintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätös toimintakertomus mukaan lukien ei sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita. Ottaen huomioon toimintakertomuksen sisallön ja sen mitä tilinpiiätöksestä on tilintarkastuskertomuksessa esitetty, hallinto-oikeus arvioi, että toirnintakertomusta on pidettävä asianmukaisena ja riittävänä. Tämän johdosta ja koska valittaja ei ole tarkemmin perustellut väitettään toimintakertomuksen puutteellisuudesta, päätöstä ei ole kumottava tällä valituksessa esitetyllä perusteella. Tilinpäätöksen sisältö Valittaja vaatii valtuuston paatöksien kumoamista sillä perusteella, että tilinpäätös ei anna riittävän yksilöityjä ja oikeita tietoja kaupungin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Valittaja viittaa esimerkkina tuloksen muodosturniseen liittyviin seikkoihin ja valtionavustuksiin. Tilinpäätösasiakirja sisäitaa lahes 270 sivua. Siinä on muun muassa otsikoiden tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus, tilikauden toiminta ja talous, talousarvion toteutuminen ja tilinpaatöslaskelmat alla kä-

11 sitelty kaupungin tulosta ja taloudellista asemaa. Tilintarkastuskertomuksen mukaan kaupungin tilinpaatös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpaatös antaa oikeat ja riittävat tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilinpäätösasiakirjan sisällön ja tilintarkastuskertomuksen perusteella hallinto-oikeus arvioi, että tilinpaatös on riittävän yksilöity ja että se antaa oikeat ja riittavat tiedot kaupungin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Asiassa ei ole osoitettu, että tästä asiakirjasta ei saisi kuntalain 69 :n 3 momentissa tarkoitettua riittävää tietoa näistä asioista. Valtuusto on pitänyt saamiaan tietoja riittavina. Valtuuston päätöstä ei ole syytä kumota tälla valittajan tarkoittamalla perusteella. Kaupungin tilinpäätöksestä kohdasta käy ilmi, että valtionosuuksia kertyi kaupungille yhteensä 140,6 miljoonaa euroa. Tilintarkastuskertomuksen mukaan sen laatinut yhtiö on tarkastanut myös valtionosuuksien perusteista ja kaytösta annettujen tietojen oikeellisuutta. Tilintarkastuskertomuksen mukaan valtionosuuksien perusteista ja kaytösta annetut tiedot ovat oikeita. Valtuusto on pitänyt tätä tietoa riittävänä. Valtuuston päätöstä ei ole syytä kumota tällä valittajan tarkoittamalla perusteella. Konsernitilinpaatöksen sisältö Kaupunginhallitus on valitukseen antamassaan lausunnossa selvittänyt, että kaupunki itse ei ole osakkaana BioKymppi Oy:ssä. Yhtiön yhtenä vähemmistöosakkeenomistajana on Puhas Oy. Puhas Oy on jätehuoltoyhtiö, jonka omistavat Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnat. Koska BioKymppi Oy ei ole kuntalain 16 a :ssä tarkoitettu kaupungin tytäryhteisö, tämän yhtiön tietoja ei ole tullut sisällyttää kuntalain 68 a 5:ssa tarkoitettuun konsernitilinpäätökseen. Tilinpäätösasiakirjassa kuntakonsernista annetaan selvitystä muun ohella otsikoiden kuntakonsernin toiminta ja talous, konsernin tavoitteiden toteutuminen sekä konsernilaskelmat alla. Tilinpäätösasiakirjan sivulla 38 on lueteltu kaupungin omistamien tytäryhtiöiden nimet sekä muun muassa niiden tulokset ja taseiden loppusurnrnat. Seuraavilla sivuilla selvitetään konserni tilinpäätös ja sen tunnusluvut. Asiassa ei ole osoitettu, että kaupungin tilinpäätöksestä ei saisi oikeita ja riittäviä tietoja kuntakonsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuskertomuksen mukaan myös kaupungin tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja mmäysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittavat tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilinpäätösasiakirjan ja tilintarkastuskertomuksen perusteella hallinto-oikeus arvioi, että myös konsernitilinpäätös on riittävän yksilöity ja että se antaa oikeat ja riittävat tiedot kuntakonsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Valtuusto on pitänyt saamiaan tietoja riittävinä. Valtuuston päätöstä ei ole syytä kumota tälla valittajan tarkoittamalla perusteella.

12 Lopputulos Valtuuston tilinpäätöksen käsittelemistä ja hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä koskevat päätökset ja 5 64 eivat ole syntyneet valituksessa esitetyillä perusteilla edellä selostettua kumottua osiota lukuun ottamatta virheellisessa jarjestyksessä, eivätka ne ole muutoinkaan lainvastaisia. Oikeudenkäyntimaksu Oikeudenkäyntimaksusta sääde.taan tuomioistuinten ja eräiden oi keushallintoviranomaisten suoritteista peritiävistä maksuista annetussa laissa ( ). Kunnallisasiassa annettua hallinto-oikeuden päätöstä ei ole säädetty maksuttomaksi suoritteeksi. Asiassa ei ole tuotu esille muutakaan sellaista hyväksyttävää perustetta, jonka johdosta valittajalle ei tulisi määrätä oikeudenkiiyntirnaksua. Tämän johdosta asian esittelijä määrää valittajalle tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain mukaisen oikeudenkäyntimaksun, johon voi hakea muutosta erikseen säädetyllä tavalla. Oikeudenkäyntikulut Valitus on pääosaltaan hylätty. Asian laatu ja päätöksen lopputulos huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitmäan oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Koska valittajan vaatimukset eivat ole olleet ilmeisen perusteettomia, on kaupungin oikeudenkäyntikuluvaatimus hylättävä. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut ja Hallinto-oikeuslaki 3 5 Hallintolainkäyttölaki mom. ja 74 5 Muutoksenhaku 8 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittarnalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (LO K).

13 Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Jukka Hartikainen, Anu Klemetti ja Kirmo Saastamoinen. Esittelijäj %en Kirmo Saastamoinen u Niina Heikkinen l toirnistosihte-eri Jakelu Päätös Oikeudenkäyntimaksu Jäljennös Jouko Kärnä, haas tetiedoksiantona 90 euroa Joensuun kaupunginhallitus, jonka on kuntalain 97 6:n mukaisesti ilmoitettava piiätöksesq

14 Liite hallinto-oikeuden päätökseen VALITUSOSOITUS Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustaululla. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä todistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelma on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä paivänä ennen viraston aukioloajan pääiiymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajaile voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka, jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettäva - hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä paivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettäva valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole vakuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Korkeimman hallinto-oikeuden osoite Postiosoite: PL 180, Helsinki Telekopionumero: Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki

15 Liite hallinto-oikeuden päätökseen KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PAÄT~KSESTÄ PERITTAVA OIKEUDEN- KÄYNTIMAKSU Muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 226 euron suuruinen oikeudenkayntimaksu. Mikäli korkein hallintooikeus ei valituslupa-asiassa myönnä valituslupaa, oikeudenkayntimaksu on 1 13 euroa. Oikeudenkayntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä sosiaaliasioissa, julkisoikeudellista palvelusuhdetta koskevissa asioissa, vaaleja koskevissa asioissa eikä muissakaan asioissa, jotka ovat laissa säädetty maksuttomiksi. Oikeudenkayntimaksua ei peritä myöskään, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa veroa tai julkista maksua koskevaa hallintooikeuden päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai jos muutoksenhakija on asianmukaisesti todettu varattomaksi ja asia koskee hänen etuaan tai oikeuttaan. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittavistä maksuista (70 1/93). Ilmoitus oikeudenkäyntimaksusta

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös

l-ttteas I (4) Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Päätös I l-ttteas Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköpo sti v aasa.hao @o ikeus. fi Päätös KOKKOLAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTAOSASTO.?lrlQ-zo-!-'t---

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 64, 08.06.2015 Valtuusto, 20, 15.06.2015 20 Takauksen antaminen Puumalan Vesiosuuskunnan lainojen konvertoinnille PuuDno-2015-198 Kunnanhallitus,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys

Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n hallituksen esitys Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 179, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 55, 25.05.2015 55 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n lainatakaus MliDno-2015-852 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2013 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 Öllölä VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

1 (4) Paatos. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi

1 (4) Paatos. Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sahkoposti helsinki hao@oikeus fi Paatos 1612015 15/0021/2 Diaarinumero 00604/14/2204 1 (4) Asia Vahttaj

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella.

Pykälät: 357-362, 366-367, 369-372, 374. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2

KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2 KUOPION HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 12/0154/2 Finlex Antopäivä Diaarinumero 3.4.2012 00116/12/1203 ASIA Valittaja Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Harri Ekholm, Lappeenranta Päätös, johon on haettu muutosta

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 4/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 4/2009 88 KOKOUSAIKA 15.6.2009 klo 19.00-20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031.

Päätös. Varausalueen sijainti: Juankoski, Kaavi. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2015:0031. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2015 1 (5) Lupatunnus Boliden Kylylahti Oy Kaivostie 9 83700 Polvijärvi VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 10.8.2015 kaivoslain

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kainuun prikaati Päätös 1 (3)

Kainuun prikaati Päätös 1 (3) Kainuun prikaati Päätös 1 (3) KAJAANI 18.8.2016 MM17530 Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14 Kainuun prikaatin toimintakäsky 2016 KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot