VUOSIKER ANNU AL REPOR TOMUS 2013 T 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKER ANNU AL REPOR TOMUS 2013 T 2013"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013 ANNUAL REPORT 2013

2

3 Paikkatietoa Maasta avaruuteen Geodeettisessa laitoksessa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimusta ja kehitystyötä. Geodeettinen laitos: tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle tutkii ja kehittää paikkatietojen mittaus-, tuottamis- ja hyödyntämismenetelmiä tekee yhteistyötä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen kanssa Geoinformation from space to Earth The Finnish Geodetic Institute (FGI) carries out research and development for spatial data infrastructures. The FGI: provides a scientific basis for Finnish maps and geospatial information carries out research and development on methods for the measurements, data acquisition, processing and exploiting of geospatial information co-operates with industry, universities and governmental organisations nationally and internationally

4

5 Sisältö 6 Johdon katsaus 10 Referenssijärjestelmät 18 Mobiili geomatiikka 28 Paikkatietoinfrastruktuurit 40 Muuttuva Maa 46 Henkilöstö ja talous 50 Julkaisut 2013 Contents 6 FGI Executive Board s review 10 Reference systems 18 Mobile geomatics 28 Spatial data infrastructures 40 Changing Earth 46 Personnel and finance 50 Publications Publications 2011

6 Johdon Ylijohtajan katsaus katselmus 2013 Vuosi 2013 oli Geodeettiselle laitokselle varsin turbulentti, mutta ansiokas. Laitos osallistui vuoden alkupuoliskolla maa- ja metsätalousministeriön ELMAesiselvitykseen koskien valtion tutkimuslaitosuudistusta. Hallitus linjasi periaatepäätöksessään ELMA-selvityksen mukaisesti, että Geodeettinen laitos, Maanmittauslaitoksen Inspire-asiat ja paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen ja kehittämiseen liittyvä toiminta, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) toimialariippuvat tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen yhdistetään Paikkatiedon tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksessa valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseksi linjattiin edelleen, että maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietotekniikan kehittämistehtäviä, Geodeettisen laitoksen tutkimus- ja kehittämistehtävät, Maanmittauslaitoksen paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseen liittyviä tehtäviä ja mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan eri virastojen muita toimialariippuvia tietotekniikan kehittämistehtäviä valmistaudutaan keskittämään vuoden 2015 alusta lukien (ELMA-hanke). ELMAselvitys jatkuu vuonna 2014 Yhteen2015-projektina, jonka tehtävänä on ELMA-selvityksessä syntyneen suunnitelman toimeenpano Geodeettisen laitoksen ja Tiken yhdistämiseksi Maanmittauslaitokseen. Muutosprojekti onkin lisännyt niin työtä kuin levottomuuttakin laitoksessa, kun tutkimuslaitoksen yhdistäminen Maanmittauslaitokseen on edennyt hitaasti, mutta varmasti. Työ on syönyt aimo annoksen johtoryhmän työaikaa lukuisine kokouksineen asian tiimoilta. Mutta kun tämä väistämätön muutos vähitellen hyväksytään, katseet voidaan suunnata kiinnostuksella kohti yhteistä tulevaisuutta. Vuoden 2013 Geodeettisen laitoksen toiminnan ehdottomiin valopilkkuihin voidaan lukea Suomen Akatemian huippuyksikön myöntäminen laitokselle vuosille Laserkeilauksen huippuyksikkö on ainut huippuyksikkö, jota johtaa tutkimuslaitos. Huippuyksikkö tulee entisestään viitoittamaan laitoksen asemaa tieteenalan globaalina johtajana. Jo nyt hyödyt laserkeilausosaamisesta ovat kymmeniä miljoonia euroja suomalaiselle yhteiskunnalle. FGI Executive Board s review 2013 Year 2013 was a fairly turbulent but meritorious year for the Finnish Geodetic Institute (FGI). During the first half of the year, the institute participated in the ELMA preliminary report concerning the reform of the governmental research institutes. In their decision in principle, on 5th September, the Government aligned their policy in accordance with the ELMA survey so that the FGI, Inspire issues and activities of the National Land Survey of Finland (NLS) related to the promotion and development of joint use of geospatial information, the sector-dependent information systems and their promotion of the Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry (Tike) and their development will be combined into a Research and Development Centre of Geospatial Data. In their policy proposal of 8th August 2013 for the Government s 2014 draft budget, the Ministry of Agriculture and Forestry further stated that, from the beginning of 2015 (ELMA project), preparations should be made to integrate the information technology development tasks of Tike, the research and development tasks of the Finnish Geodetic Institute, tasks related to the advancement of joint use and development of geospatial information by the National Land Survey of Finland and, as far as possible, other sector-dependent information technology development tasks of various offices in the administrative sector. The ELMA survey will continue this year as the Yhteen2015 (Together2015) project with the task of implementing the plan created in the ELMA survey to merge the FGI and Tike to the National Survey of Finland. The transition project has increased both work and disquiet in the institute, while the joining of the research institute to the NLS has proceeded slowly but surely. The work has gobbled a fair bit of the executive board s work time with its numerous meetings dealing with the matter. But now as the future change has gradually began to take root in the minds of those affected, the idea of merging has become easier to digest and the attention is directed with interest towards the common future. The Academy of Finland s granting to the FGI the status of Centre of Excellence (CoE) has been among the undisputed glimmers of light for the institute s activities. The CoE in Laser Scanning Research is the only Centre of Excellence led by a research institute. It will further pave the way for the status of the institute among the global leaders in this field. Already the benefits of laser scanning bring tens of millions of euros for the Finnish society. The accuracy and usability of satellite positioning systems (GNSS) is improving, which will increase the 6

7 Satelliittipaikannusjärjestelmien paikannustietojen tarkkuus ja käytettävyys kasvavat nykyisestä, mikä tulee lisäämään satelliittipohjaisen navigaation merkitystä ja kasvattamaan paikkatiedon markkinoita. Geodeettinen laitos aloitti avoimen korjatun satelliittipaikannussignaalin tarjoamisen vuoden 2014 alussa. Signaalin avulla paikannustarkkuus on noin 0,5 metriä. Suomessa mm. älykkään liikenneinfrasruktuurin kehittäminen perustuu tarkkaan satelliittipaikannukseen, minkä edellytykset paranevat Geodeettisen laitoksen FinnRefuudistuksen myötä. FinnRef-hanke on yksi valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuushankkeista. Retkeilijät, paikkatiedon loppukäyttäjinä, ovat päässeet hyödyntämään laitoksen tutkimustuloksia toukokuussa avatussa Suomen luontokeskus Haltiassa, jossa Tassu-monikosketuskartta on esillä Viherkehänäyttelyssä. Geodeettinen laitos on siis ollut monin tavoin näky- villä kuluneena vuotena. Laitoksen tiedotusvastuulla olleen, ilmakehässä tuhoutuneen Goce-satelliitin koko tarina on vielä luettavissa: importance of satellite-based navigation and also the markets for geospatial data. The FGI started to provide open correction signal for satellite navigation and positioning from the beginning of With the help of the signal, the positioning accuracy is about 0.5 metres. In Finland, for example the development of intelligent traffic infrastructure will be based on accurate satellite positioning. The conditions for this will be improved with the renewal of the FinnRef GNSS network. FinnRef is also one of the topics in the Government s Effectiveness and Productivity Programme. Hikers, as the end users of geospatial information, have been able to use the institute s research results in Haltia, the Finnish Nature Centre, which was opened in May and where the Tassu multitouch map is shown at the Green Belt exhibition. Thus the Finnish Geodetic Institute has made itself visible in many ways during the past year. The whole story of the Goce satellite, which was disintegrated in the atmospheric re-entry at the end of its journey and for which the information responsibility fell to the institute, can still be read at: 7

8 Johdon katsaus Kuva: Anssi Krooks / Photo: Anssi Krooks Jarkko Koskinen Ylijohtaja Tiina Sarjakoski Tutkimusjohtaja Juha Hyyppä Osastonjohtaja Kaukokartoitus ja fotogrammetria Laura Ruotsalainen Osastonjohtaja ma Navigointi ja paikannus Markku Poutanen Osastonjohtaja Geodesia ja geodynamiikka Tapani Sarjakoski Osastonjohtaja Geoinformatiikka ja kartografia Jarkko Koskinen Director General Tiina Sarjakoski Research Director Juha Hyyppä Head of Department Remote Sensing and Photogrammetry Laura Ruotsalainen Deputy Head of Department Navigation and Positioning Markku Poutanen Head of Department Geodesy and Geodynamics Tapani Sarjakoski Head of Department Geoinformatics and Cartography 8

9 9

10 Referenssijärjestelmät Pysyvän GNSS-verkon uudistaminen ja paikannuspalvelu Geodeettinen laitos on ylläpitänyt 1990-luvun lopulta saakka GNSS-verkkoa (FinnRef ), joka toimii kansallisen vertauskehyksen (EUREF-FIN) runkona. FinnRef verkon kautta olemme liittyneet eurooppalaisiin ja maailmanlaajuisiin järjestelmiin. Pysyvän GNSS-verkon jatkuvat havainnot takaavat, että vertauskehyksemme, johon maamme kartat perustuvat, on Euroopan parlamentin ja neuvoston Inspire-direktiivin mukainen, ja sen mahdollisia deformaatioita seurataan jatkuvasti. FinnRef verkko on uudistettu maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoituksella viimeisen puolentoista vuoden aikana. Uudistetun FinnRef -verkon 19 tukiasemaa on rakennettu avoimille paikoille, ja ne kattavat tasaisesti koko Suomen. Suurin osa uusista GNSS-asemista on rakennettu vanhan aseman välittömään läheisyyteen, ja lisäasemilla on taattu parempi valtakunnallinen kattavuus. Tukiasemien antennit on kalibroitu ja asennettu peruskallioon pystytettyjen matalien mastojen huipulle. Aseman vastaanotin havaitsee kaikkia näkyvissä olevia GNSS-satelliitteja, ja lähettää kerätyn datan tosiaikaisena Geodeettisen laitoksen laskentakeskukseen. GNSS-data analysoidaan laskentakeskuksessa, jossa mallinnetaan paikannukseen liittyviä virheitä. Tukiasemien data ja niistä johdetut korjaukset tulevat olemaan maksutta kaikkien käytettävissä. Tosiaikainen korjausdata tullaan jakamaan Internetin välityksellä ja jälkilaskentadata WWW-palvelun kautta. Paikannuspalvelun ensimmäinen vaihe, jossa vapautetaan DGPS-data avataan tammikuussa Reference systems Renewal of the permanent GNSS network and the positioning service The Finnish Geodetic Institute has maintained the Finn- Ref GNSS network since the end of 1990 s. FinnRef is the basis for the national EUREF-FIN reference frame and connects it to the European and Global frames. Continuous observations of the GNSS network guarantee that deformations of the frame are continuously monitored and that our reference frame, the basis of our maps, fulfills the requirements of the Inspire directive of The European Parliament and of the Council. During the last one and half years the FinnRef network was renewed with funding allocated by the Ministry of Agriculture and Forestry. 19 new GNSS stations were constructed so that they cover the whole country equally. Most of the new stations were built in the vicinity of old stations; additional stations guarantee better national coverage. The antennas of the GNSS stations were calibrated and they are installed on top of low masts attached to the bedrock. The receivers track all visible GNSS satellites and continuously transmit the data to the processing center of the FGI. At the processing center the GNSS data are analyzed and errors related to positioning are estimated. Reference station data and corrections based on the data will be freely available. Real time corrections will be delivered via Internet and post-processing data through a www-service. The first stage of the positioning service, where DGPS data will be available, will be launched in January Contact persons: Hannu Koivula and Sonja Nyberg Yhteyshenkilöt: Hannu Koivula ja Sonja Nyberg 10

11 Uudistetun FinnRef -verkon 19 tukiasemaa kattavat tasaisesti koko Suomen. 19 GNSS stations of the renewed FinnRef cover the country equally. 11

12 Referenssijärjestelmät Absoluuttiset painovoimamittaukset ja niiden metrologia Vuonna 2013 Geodeettinen laitos päivitti absoluuttigravimetrinsä (FG5-221) uudemmaksi malliksi (FG5X-221). Absoluutti tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että mittaus perustuu suoraan pituuden ja ajan mittanormaaleihin; esimerkiksi siinä ei tarvita tunnettuja painovoima-arvoja joillakin peruspisteillä. FG5X- 221-absoluuttigravimetrissä pudotetaan laserheijastinta tyhjiössä 0,3 metrin matkan. Toistamalla pudotuskoe satoja kertoja saadaan tuloksen eli painovoiman kiihtyvyyden (putoamiskiihtyvyyden) mittausepävarmuus pienemmäksi kuin 0, m s 2. Geodesian ja geodynamiikan osasto on pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallinen mittanormaalilaboratorio. Absoluuttigravimetri FG5X-221 on putoamiskiihtyvyyden primäärinormaali ja kansallinen mittanormaali. Eri maiden mittanormaaleja verrataan ajoittain keskenään niiden toiminnan ja mittausepävarmuuden verifioimiseksi. Marraskuussa 2013 osallistuttiin Luxemburgissa järjestettyyn absoluuttigravimetrien kansainväliseen vertailuun (ICAG-2013). Se oli myös järjestyksessä toinen CIPM:n (kansainvälisen mitta- ja painokomitean) massasuureiden konsultatiivisen komitean järjestämä avainvertailu (CCM.G-K2). Fennoskandian jääkauden jälkeinen maannousu muuttaa painovoimaa Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa. Siitä syystä absoluuttisia painovoimanmittauksia toistetaan säännöllisesti kansainvälisenä yhteistyönä, ja työhön osallistuvia absoluuttigravimetrejä verrataan tiheästi metrologisten vertailujen välilläkin. Absolute gravimetry and its metrology The absolute gravimeter (FG5-221) of the FGI was in 2013 updated to the latest model (FG5X-221). Absolute in this context means that the measurement is based directly on standards of length and frequency: no known gravity values are used. In the FG5X a corner-cube retroreflector tracked by a laser beam falls a distance of 0.3 metres in a vacuum chamber. Repeating the experiment a few hundred times gives the acceleration of gravity (acceleration of free fall) with an uncertainty of less than m s 2. The Department of Geodesy and Geodynamics is a National Standards Laboratory for the acceleration of free fall and for length. The FG5X-221 is a primary standard and the national standard for the acceleration of free fall. To verify that the standards function properly and that their declared uncertainties are realistic, the national standards of different countries are regularly compared with each other. In November 2013 the FGI participated in the International Comparison of Absolute Gravimeters ICAG-2013 in Luxembourg. The ICAG-2009 was the second Key Comparison (CCM.G-K2) organized by the Absoluuttigravimetrien kansainväliseen vertailuun (ICAG-2013) Luxemburgissa osallistui yli kaksikymmentä kojetta. Uusi absoluuttigravimetri FG5X-221 on kuvassa keskellä. Kuva: Jyri Näränen More than 20 absolute gravimeters participated in the international comparison ICAG-2013 in Luxembourg. The FG5X-221 is in the middle. Photo: Jyri Näränen 12

13 Kotimaisten mittausten lisäksi tehtiin kesäkuussa 2013 Venäjällä yhteistyössä karttalaitoksen (TsNIIGAiK) ja kansallisen metrologian laitoksen (VNIIM) kanssa absoluuttimittauksia viidellä pisteellä (Pulkovo, Svetloe, Moskova/TsNIIGAiK, Zvenigorod, Lomonosov). Mittauksiin liittyi vertailu absoluuttigravimetreihin FG5-110, GBL-2, GABL-M, GABL-PM ja ABG- VNIIM-1 ja painovoiman ajallisen muutoksen määrittäminen. Baltian maissa mitattiin marras-joulukuussa yhteistyössä kansallisten laitosten kanssa kuudella pisteellä: Vilnius (Liettua); Riga, Pope, Irbene ja Vi sķi (Latvia); Suurupi (Viro). Aivan ensimmäinen FG5X- 221:n ulkomaanmatka tehtiin kuitenkin toukokuussa Ruotsiin, Mårtsbon tutkimusasemalle Gävleen, jossa sitä verrattiin Lantmäterietin absoluuttigravimetriin FG Alueellisen painovoimanmuutoksen ja maannousunopeuden yhdistetty tulkinta antaa tärkeää tietoa maannousun fysikaalisesta mekanismista ja globaalimuutokseen liittyvistä kiinteän maapallon ja sen vesikehän muutoksista. Sen avulla voidaan myös verifioida painovoimasatelliitti GRACE:n tulokset, ja jopa maailmanlaajuisen koordinaattijärjestelmän origon stabiilisuus. Yhteyshenkilö: Jaakko Mäkinen Consultative Committee for Mass and Related Quantities of the CIPM (International Committee for Weights and Measures). Due to the Fennoscandian postglacial rebound (PGR), gravity is steadily changing in Finland and elsewhere in Northern Europe. Because of this, absolute gravity measurements are regularly repeated in international cooperation and the participating gravimeters compared more frequently than in the international metrological comparisons. In addition to work in Finland, the FGI performed measurements in Russia. Five stations (Pulkovo, Svetloe, Moscow/TsNIIGAiK, Zvenigorod, Lomonosov) were measured in cooperation with the Central Research Institute of Geodesy, Aerial Surveying and Cartography (TsNIIGAiK) and the National Metrological Institute VNIIM. The work encompassed both the comparison with the absolute gravimeters FG5-110, GBL-2, GABL-M, GABL-PM and ABG-VNIIM-1, and the determination of gravity change at the stations. In the Baltic countries six stations were observed in November- December in cooperation with national institutions: Vilnius (Lithuania) together with the Vilnius Gediminas Technical University; Riga, Pope, Irbene, Vi sķi (Latvia) together with the Latvian Geospatial Information Agency and Riga Technical University; and Suurupi (Estonia) together with the Estonian Land Board. However, the first international deployment of the FG5X-221 took place in May in Gävle, Sweden, where it was compared with the FG5-233 of Lantmäteriet. Joint interpretation of regional gravity change and vertical motion gives important information on the phys- ics of the PGR. The results also shed light on the changes in the solid Earth as well as in the hydrosphere and cryo- spheree due to global change. They are used to validate the resultss of the satellite gravity mission GRACE and the stability of the origin of the global coordinate system. Contact person: Jaakko Mäkinen Geodeettisen laitoksen absoluuttiset painovoimanmittaukset Fennoskandian maannousualueen itäosassa. Musta ympyrä = mitattu piste, punainen reunus = mitattu viimeksi vuonna 2013, vihreä ympyrä = rakennettu vuonna 2013 myöhempiä mittauksia varten. Suomessa pisteet ovat FinnRef -asemilla. Käyrät antavat maannousun BIFROST-hankkeessa laaditun geofysikaalisen mallin mukaan (mm/v). Mittaukset maannousualueen reunalla ja sen ulkopuolella negatiivisen maannousun alueella ovat nyt erityisen tärkeitä, koska ne antavat oikean taustan maannousualueen muutoksille. Absolute-gravity measurements by the FGI in the eastern region of the Fennoscandian postglacial rebound. Solid black circles = measured stations, red rim = last measured in 2013, green solid circles = station prepared in 2013 for later measurements. In Finland the stations are collocated with the FinnRef GNSS network. The isolines give vertical velocities predicted by a geophysical model that was constructed in the BIFROST project, in mm/yr. Measurements in the margins of the PGR region and in the subsiding forebulge are particularly important to give the background to the gravity rates in the central area. 13

14 Referenssijärjestelmät Nummelan normaaliperusviiva Euroopan metrologian tutkimusohjelmassa Geodesian ja geodynamiikan osasto on kahden mittaussuureen: pituuden ja putoamiskiihtyvyyden, kansallinen mittanormaalilaboratorio, jonka erikoisalaa ovat geodeettiset ja gravimetriset mittaukset. Pitkien etäisyyksien kansallinen mittanormaali, Nummelan normaaliperusviiva mitattiin syksyllä 2013 Väisälän interferenssikomparaattorilla 16:nnen kerran. Alustavat tulokset osoittavat pilarivälien pituuksien säilyneen mittausepävarmuuksien puitteissa ennallaan. Mittanormaali rakennettiin 80 vuotta sitten, ja millimetriä pitkän viivan pituus tunnetaan Nummela Standard Baseline in the European Metrology Research Programme The Department of Geodesy and Geodynamics (FGI-GG) is a National Standards Laboratory for two quantities, length and acceleration of free fall, with special expertise in geodetic and gravimetric measurements. Nummela Standard Baseline, the national standard for long distances, was measured in autumn 2013 for the 16th time using the Väisälä interference comparator. Preliminary results show, that within the uncertainty of measurement, the lengths between pillars have remained unchanged. The entire length of the 80 years old mm long baseline is known with one tenth of a millimetre accuracy. The result is metrologically traceable to the definition of the SI unit metre. 14

15 kymmenesosa-millimetrin tarkkuudella. Tulos on metrologisesti jäljitettävissä SI-mittayksikköjärjestelmän metrin määritelmään. Nummelan tuloksia käytetään kesällä 2013 alkaneessa Euroopan komission osittain rahoittamassa metrologiatutkimusprojektissa (EMRP SIB60), joka pyrkii parantamaan pitkien etäisyyksien metrologista jäljitettävyyttä maanmittaussovelluksissa. Projektissa on mukana yhdeksän eurooppalaista tutkimuslaitosta ja kolme yliopistoa. Vuonna 2014 Nummelan normaaliperusviiva on mukana tarkimpien eurooppalaisten geodeettisten perusviivojen keskinäisessä vertailumittauksessa. Uusien synteettisten aallonpituuksien interferometriaan perustuvien, absoluuttisten etäisyysmittarien (ADM) testaus jatkuu Nummelassa vuonna Geodesian ja geodynamiikan osasto on mukana myös työryhmissä, jotka kehittävät GNSS-mittausten metrologiaa ja jäljitettävyyttä sekä sidosmittauksia globaalin geodesian havaintoasemilla. Nämä työt tehdään pääasiassa Metsähovin tutkimusasemalla. Projekti jatkuu vuoteen The results from Nummela will be used in the European Metrology Research Programme joint research project EMRP SIB60, Metrology for long distance surveying, begun in summer 2013 and partly funded by the European Commission. The purpose is to improve metrological traceability of long distances in surveying applications. Nine European research institutes and three universities participate in the project. In year 2014 Nummela will be included in the comparison between the best European geodetic baselines. Testing of novel absolute distance measurement (ADM) instruments, based on interferometry of synthetic wavelengths, will continue at Nummela in the year FGI-GG is also active in working groups, which develop metrology and traceability of GNSS measurements, as well as local tie measurements at observation stations for global geodesy. Much of these works will be performed at the Metsähovi research station. The project will continue until the year Contact person: Jorma Jokela Yhteyshenkilö: Jorma Jokela Jorma Jokela havaitsee Väisälän interferenssikomparaattorilla Nummelan normaaliperusviivalla. Kuva: Markku Poutanen Jorma Jokela observes at the Nummela Standard Baseline with the Väisälä interference comparator. Photo: Markku Poutanen 15

16 16

17 17

18 Mobiili geomatiikka Kaikki navigointisignaalit näkyviin Geodeettisen laitoksen uraauurtavalla GNSS-signaalivastaanottimella Viime vuosina paikannukseen ja navigointiin käytettävien satelliittien Global Navigation Satellite Systems (GNSS) signaalivastaanottimien suunnittelu on monimutkaistunut ja muuttunut yhä kiinnostavammaksi. Uusia näkökulmia tutkimukseen tarvitaan, sillä käytettävissä on uusia satelliittijärjestelmiä, eurooppalainen Galileo ja Kiinan BeiDou, ja myös nykyiset satelliittijärjestelmät, Yhdysvaltojen GPS ja Venäjän Glonass, ovat kehittyneet. Euroopan Unionin Galileo-järjestelmän kolmannen ja neljännen satelliitin saaminen kiertoradalle (in-orbit validation, IOV) vuonna 2012 teki mahdolliseksi vain Galileo-satelliitteihin perustuvan paikannuksen ja navigoinnin. Samaan aikaan Kiina astui uusille urille avaamalla BeiDou-satelliittijärjestelmänsä yleiseen käyttöön joulukuussa Kehityksen ansiosta tänä päivänä kiertoradalla on 69 neljän eri satelliittijärjestelmän satelliittia. Vaikka eri järjestelmien satelliittien lähettämät signaalit eroavat merkittävästi toisistaan, voidaan signaaleja käsitellä samalla vastaanottimella ja muuttaa yhteiseen mittaustyyppiin (ns. pseudorange, pseudoetäisyys), jota edelleen käytetään vastaanottimen sijainnin määritykseen. Jotta uusien satelliittisignaalien mahdollisuuksia voidaan hyödyntää, Geodeettisen laitoksen tutkijat kehittävät maailman ensimmäistä kaikkien järjestelmien mittauksia yhdistävää ohjelmistopohjaista GNSS-signaalivastaanotinta, joka tunnetaan nimellä FGI-GSRx (FGI GNSS Software Receiver). Vastaanotinta on vuonna 2013 kehitetty merkittävästi. Vastaanottimen alkuperäisessä muodossa eri satelliittijärjestelmien signaaleja käsiteltiin erikseen, jolloin saatiin erilliset sijainnin määritykset (sijainti, nopeus, aika). Kehitystyön myötä eri järjestelmien signaalien tiedot muutetaan yhtenäisiksi (ns. pseudorange), jolloin saadaan yhä tarkempi ja luotettavampi paikannustieto. Monisatelliittipaikannuksen edut näkyvät erityisesti silloin, kun paikannetaan haasteellisissa, kuten katveisissa, olosuhteissa, tai kun satelliittisignaaleja tahallisesti tai tahattomasti häiritään. Sijainnin määritykseen Mobile Geomatics Seeing all the Signals in the Sky by the FGI s ground-breaking multi-gnss receiver In recent years, the design of receivers for Global Navigation Satellite Systems (GNSS) has become more complex, as well as more exciting. With the building up of new GNSS constellations in space (Galileo and Beidou), as well as the modernization of existing constellations (GPS and GLONASS), new approaches to receiver design are needed. Notably, the European Union marked an important achievement in November 2012 by launching and commissioning the third and fourth Galileo in-orbit validation (IOV) satellites. The importance of this milestone is further appreciated when it is understood that four is the minimum number of satellites needed to achieve a GNSS navigation solution. Likewise, China broke new ground in December 2012 by opening its Beidou system for public use. As a result of these developments, there are now some 69 operational GNSS satellites in orbit from four different national or international providers. Although the signals from these different providers differ significantly from one another in terms of the signal design, all GNSS signals can be processed by a receiver to a common measurement type, known as pseudorange, which is then used to compute the position of the receiver. In order to take advantage of this expanding availability of GNSS signals, researchers at the Finnish Geodetic Institute have been developing a first-of-its-kind, software-defined multi-gnss receiver, known as the FGI GNSS Software Receiver or FGI-GSRx. During 2013 this receiver has undergone significant re-design. In its original form signals from different satellite constellations were processed separately producing independent navigation solutions (position, velocity, and time estimates). In the new version of FGI-GSRx, measurements (i.e. pseudoranges) from different satellite constellations are combined, in order to achieve a more accurate multi- GNSS navigation solution. Not only does this approach lead to more accurate navigation solutions, it also provides greater reliability. In some cases it may not be possible to successfully acquire and track signals from the minimum number of satellites of a given constellation. This may be due to blockage of the signals from buildings, unintentional interference, or even signal jamming. When measurements from multiple constellations are combined in the manner described above, the chances of successfully acquiring and tracking at least four satellites in all circumstances are significantly improved. 18

19 vaadittavan neljän satelliitin tavoittamiseksi on tärkeää voida hyödyntää kaikkia saatavilla olevia satelliittisignaaleja. Kun moneen satelliittijärjestelmään perustuva paikannus on saatavilla tutkimuskäyttöön, voidaan alalla saavuttaa uusia kehitysaskeleita. Viime vuosina signaalien tahallinen häirintä ja harhautus ja sen uhka ovat lisääntyneet. Joissakin tapauksissa on saatu aikaan vahinkoa häiritsemällä signaaleja laittomin keinoin. Geodeettisen laitoksen tutkijat kehittävät parhaillaan algoritmeja häirinnän ja harhautuksen tunnistamiseen ja torjuntaan. Kaikkien käytettävissä olevien GNSSsignaalien hyödyntäminen palvelee myös tätä turvallisempaa ja toimintavarmempaa paikannusta. With the availability of a truly multi-gnss softwaredefined receiver for research purposes, new advances in multi-gnss positioning are being pursued. For example, the threat of illegal signal jamming or signal spoofing has grown in recent years. There have been documented cases of rendering GNSS receivers useless by means of simple albeit illegal jamming devices. Researchers at the FGI have been developing new algorithms for detecting and mitigating the effects of such intentional interference. By utilizing all of the available GNSS signals, it becomes much more difficult to interfere with the signals, thereby increasing the safety and security of GNSS positioning. Contact persons: Robert Guinness and Laura Ruotsalainen Yhteyshenkilöt: Robert Guinness ja Laura Ruotsalainen FGI-GSRx -vastaanottimella kehitetään uuden sukupolven monisatellittipaikannusta. Kuva: Heidi Kuusniemi FGI-GSRX -receiver enables the development of new generation multi-gnss positioning. Photo: Heidi Kuusniemi 19

20 Mobiili geomatiikka Geodeettinen laitos tutkii ensimmäisenä Suomessa Kiinan uutta satelliittijärjestelmää BeiDou:ta Kiinan satelliittinavigointijärjestelmä COMPASS, viralliselta nimeltään BeiDou, etenee kohti maailmanlaajuista kattavuutta. Geodeettisen laitoksen Navigoinnin ja paikannuksen osasto tutkii ensimmäisenä Suomessa satelliittijärjestelmää ja sen käyttömahdollisuuksia Suomessa. Tekesin ja yritysten rahoittaman hankkeen Finland s Enhanced Navigation using COMPASS/ Beidou Signals (FinCOMPASS) tavoitteena on tarjota suomalaiselle tutkimus- ja yritysmaailmalle uutta tietoa Kiinan satelliittijärjestelmästä ja sen mahdollisuuksista, sekä luoda uusia useaan satelliittijärjestelmään (BeiDou, USA:n GPS, Euroopan Galileo, Venäjän Glonass) perustuvan paikannuksen käyttömahdollisuuksia suomalaisten ja kiinalaisten yhteistyön tuloksena. Tällä hetkellä toiminnassa on 14 COMPASS-satelliittia ja järjestelmän toiminta Aasian ja Tyynenmeren alueella on alkanut. Koko maapallon kattava paikannus ja navigointi Kiinan satelliiteilla on mahdollista vuoteen The Finnish Geodetic Institute the first in Finland to study China s new satellite system BeiDou The Chinese satellite navigation system COMPASS, officially named BeiDou, is at the dawn to become open to the whole world. The Department of Navigation and Positioning at the Finnish Geodetic Institute is conducting research on the new satellite system as a pioneer in Finland. The goal of the Tekes and company funded project entitled Finland s Enhanced Navigation using COM- PASS/BeiDou Signals (FinCOMPASS) is to provide the Finnish industry and society with new knowledge about the Chinese satellite navigation system COMPASS as well as to introduce novel approaches for multi-gnss (Global Navigation Satellite System) positioning through cooperative research between Chinese and Finnish partners. Currently fourteen COMPASS satellites are in orbit, and the regional system has started to provide operational service in Asia pacific region. The COMPASS system is expected to achieve global coverage by the end of The Finnish Geodetic Institute will develop enhanced algorithms for COMPASS signal acquisition and tracking and produce a COMPASS-enabled multi-gnss positioning solution. In this project, the multi-gnss positioning - the next generation of GNSS positioning Geodeettisen laitoksen ohjelmistopohjaisella GNSS-vastaanottimella tuotettu BeiDou-satelliitteihin perustuva sijainnin määritys Geodeettisen laitoksen Google Earth -näkymäkuvassa. Kuva: Zahidul Bhuiyan BeiDou-only navigation fix by the software defined GNSS-receiver developed at the Finnish Geodetic Institute on Google Earth view of the Finnish Geodetic Institute rooftop. Picture:Zahidul Bhuiyan 20

21 2020 mennessä. Geodeettinen laitos kehittää algoritmeja COMPASS-signaalin hyödyntämiseen ja tuottaa lisäksi COMPASS-signaaleja käyttävän monisatelliittipaikannusratkaisun. Projektissa tuotettava seuraavan sukupolven monipaikannusratkaisu tulee parantamaan paikannuksen korkeuden määritystä, tarjoamaan tarkempaa navigointia ja parempaa paikannussignaalin saatavuutta myös haasteellisissa, katveisissa ympäristöissä. Tuloksista hyötyvät navigointi-, paikannus- ja sijaintiin perustuvia mittauslaitteita kehittävät yritykset ja alan tutkimus. FinCOMPASS-hankkeen kiinalaiset yhteistyökumppanit ovat GNSS Research Center Wuhan University (GRC) ja Chinese Antarctic Center of Surveying and Mapping (CACSM). GRC on yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kehittänyt ja rakentanut COMPASS/ GPS-seuranta-asemien verkoston tieteellisiin tarkoituksiin. Yksi asema tullaan pystyttämään Geodeettiselle laitokselle. Suomalaisina yrityskumppaneina projektiin osallistuvat Nokia, Vaisala ja Roger-GPS Oy. - will be demonstrated in real environment with anticipation to provide more accurate height estimation, higher navigation accuracy and availability benefiting the Finnish industry focusing on industrial instruments and navigational devices. The FinCOMPASS project partners from China are the GNSS Research Center at Wuhan University (GRC) and the Chinese Antarctic Center of Surveying and Mapping (CACSM). With globally distributed partners, GRC has built up a global network of COMPASS/GPS tracking stations for scientific purposes one tracking station is also to be set up in Finland at the FGI. Nokia Ltd., Vaisala Ltd., and Roger-GPS Ltd. are the industrial collaboration partners from Finland. Contact persons: Zahidul Bhuiyan, Sarang Thombre and Laura Ruotsalainen Yhteyshenkilöt: Zahidul Bhuiyan, Sarang Thombre ja Laura Ruotsalainen 21

22 Mobiili geomatiikka Geodeettiselle laitokselle Suomen Akatemian huippuyksikkö Suomen Akatemian hallitus on valinnut professori Juha Hyypän johtaman laserkeilauksen tutkimusryhmittymän tutkimuksen huippuyksiköksi kaudelle Geodeettisen laitoksen lisäksi uudessa Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikössä ovat mukana tutkimusryhmät Oulun yliopistosta (akatemiaprofessori Juha Kostamovaara), Helsingin yliopistosta (professori Markus Holopainen) ja Aalto-yliopistosta (professori Hannu Hyyppä). Geodeettinen laitos sai ainoana tutkimuslaitoksena Suomessa vetovastuun huippuyksiköstä vuosien haussa. Laserkeilauksen sovellukset ovat keskeisiä esimerkiksi metsätaloudessa puuston arvioinnissa ja rakennetun ympäristön 3D-mallinnuksessa. Tulevaisuudessa laserkeilaukseen perustuvien sovellusten odotetaan tulevan osaksi arkea. Muun muassa ilman kuljettajaa ajavat autot käyttävät laserkeilausta. Metsien mittaamisessa tarvitaan laserkeilauksen mahdollistamaa yhä tarkempaa tietoa, jota hyödynnetään metsävarojen käytön optimoinnissa ja metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelussa. Kehitys tuo etuja niin maanomistajille kuin metsäyrityksillekin. Huippuyksikön työ tukee näitä kehityspolkuja, ja sen tehtävänä on laserkeilaukseen perustuvan 3D- ja 4D (4D:ssä mukana ajallinen ulottuvuus) -tiedon tuottaminen metsistä ja rakennetusta ympäristöstä. Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikkö panostaa 3D-karttojen kehitykseen. Huippuyksikön osaaminen kattaa laserkeilauksen laitetekniikan tutkimuksen ja kehityksen a:sta ö:hön: nopeiden piirien elektroniikasta uusien liikkuvien laserkeilausjärjestelmien rakentamiseen ja paikannusteknologioiden Finnish Geodetic Institute to coordinate a Centre of Excellence The Academy of Finland has selected the research consortium led by Professor Juha Hyyppä as the Centre of Excellence in Laser Scanning Research for the period In addition to the FGI, the research groups involved in the new Centre of Excellence (CoE) are from the University of Oulu (led by Academy Professor Juha Kostamovaara), the University of Helsinki (Prof. Markus Holopainen) and Aalto University (Prof. Hannu Hyyppä). The Finnish Geodetic Institute is the only governmental research institute to lead a Centre of Excellence in the call for the years Laser scanning applications are essential, for instance, in forestry inventory and for 3D modeling of a built environment. In the future, the aim is that laser scanning will be omnipresent and affect the life of every citizen. Currently, laser scanning is utilised in, i.e. driverless cars. Furthermore, the precise information provided by laser scanning applications is needed in forestry, where the new Prof. Juha Hyyppä luo suuntaviivoja aloittavalle huippuyksikölle: Together what is otherwise impossible. Kuva: Ville Kankare (Helsingin yliopisto) Prof. Juha Hyyppä leading the Centre of Excellence personnel to achieve together what is otherwise impossible. Photo: Ville Kankare (University of Helsinki) 22

23 kehittämiseen. Yksikkö tutkii myös datan käsittelymenetelmiä, esitystekniikoita ja sovelluksia. Liikkuvan laserkeilauksen alalla huippuyksikössä on maailman eturivin tutkijoita. Lähtökohtana on organisaatio-, tieteenala- ja maarajat ylittävä yhteistyö ja tavoitteena on uudet innovaatiot laserkeilauksessa. Huippuyksikkö toimii metsä-, maankäyttö- ja insinööritieteiden rajapinnoilla: esimerkiksi insinöörit ja fyysikot rakentavat ja kehittävät laitteita, joita metsätieteilijät testaavat pitäen mielessään käytännön metsätalouden vaatimukset. Huippuyksikköpäätös on merkittävä tunnustus ja resurssi ryhmittymälle, joka on jo nyt maailman johtava alallaan. Ryhmittymä on edistänyt laserkeilauksen käyttöönottoa Suomessa muun muassa metsien inventoinnissa valtakunnallisen korkeusmallin osalta ja siirtämällä uutta tietoa yrityksille. Status mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimuksen koko konsortiossa. Suomen Akatemialta saatu noin kuuden miljoonan euron huippuyksikkörahoitus on viidesosa ryhmittymän tutkimusrahoituksesta vuosina Muu rahoitus on täsmärahoitusta eri laserkeilauksen osa-alueiden kehitykseen yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin huippuyksikkö pyrkii siirtämään tutkimustietoa aktiivisesti yhteiskuntaan. Kansainvälinen rahoitus on tärkeä osa huippuyksikön resursseja, ja huippuyksikköstatus tuo knowledge is used to optimise the use of forest resources and plan forest management. Both forest owners and companies in the field are expected to benefit from the advances in laser scanning. The Centre of Excellence in Laser Scanning Research will strongly contribute to this development and its task will be to provide next-generation 3D and 4D knowledge (with time as a fourth dimension) on forests and the built environment. The Centre of Excellence has put a great deal of effort into developing next-generation 3D maps. The consortium will cover the full complementary technology chain of laser scanning: hardware electronics, system integration, positioning technologies, information extraction and data processing, as well as the applications and visualisations used in the 3D game engine of smartphones. The leading researchers in the field of mobile laser scanning work at the Centre of Excellence. The organisation is grounded in the principle of cooperation across organisational national borders, as well as different fields of science, and it aims to provide groundbreaking innovations in laser scanning. The CoE will operate at the interface of forest, land use and engineering sciences; engineers and physicists will develop devices that the forest researchers will test while keeping in mind the needs of a forest economy. The CoE decision is significant in terms of the status and resources allocated to a consortium that is already a world leader in its field. Until now, the consortium has advanced the utilisation of laser scanning in forest inventories though its contribution to national elevation Huippuyksikössä työskentelee tutkijoita useista tutkimusorganisaatioista. Etualalla Helsingin yliopiston prof. Markus Holopainen. Kuva: Ville Kankare (Helsingin yliopisto) The Centre of Excellence consists of researchers from several research organizations. Prof. Markus Holopainen from the University of Helsinki in the foreground. Photo: Ville Kankare (University of Helsinki) 23

24 Mobiili geomatiikka entistä parempia mahdollisuuksia myös kansainväliselle yhteistyölle. Huippuyksikkö tukee osaamisperustaista kasvua ja jatkaa menestyksekästä yhteistyötä suomalaisten yritysten ja vientiteollisuuden kanssa. Suomi on maailman johtava maa laserkeilauksessa niin tutkimuksessa kuin sen hyödyntämisessäkin. Huippuyksikkö tekee yhteistyötä suomalaisten eturivin yritysten, kuten Nokia, TerraSolid, Stora Enso, Metsägroup ja Indufor, sekä kolmen strategisen huippuosaamisen keskittymän (FIBIC, RYM ja CLEEN) kanssa. Huippuyksikköohjelmaan valittiin kaikkiaan 14 yksikköä 128 hakemuksesta. Hakemukset arvioitiin kansainvälisissä arviointipaneeleissa. Huippuyksiköt ovat suomalaisen tutkimuksen lippulaivoja. Oman tieteenalansa kansainvälisessä kärjessä olevat yksiköt uudistavat tutkimusta, kehittävät luovia tutkimusympäristöjä ja kouluttavat suomalaiseen tutkimus- ja elinkeinoelämään uusia lahjakkaita tutkijoita. Yhteyshenkilö: Juha Hyyppä modeling, and it has transferred new knowledge to companies in the field of laser scanning. The Centre of Excellence status will enable a long-term focus on research done by the whole consortium. The CoE funding of approximately 6 million euros from the Academy of Finland during the period will account for approximately a fifth of the total research funding obtained by the consortium. As for other funding sources, there will be projects targeted at specific aspects of laser scanning carried out together with various research partners. The aim of the CoE will be to efficiently transfer knowledge to society though these projects. International funding sources are also important to the consortium, and the Centre of Excellence s status will also open up even better opportunities for international cooperation. Continuation of the cutting edge research along with successful cooperation with Finnish companies, and increasingly with the export industry, can be expected. Finland is a world leader in the field of laser scanning, both in terms of research and commercial applications. The CoE group collaborates with leading Finnish companies, such as Nokia (Navteq), Terrasolid, Stora Enso, the Metsä Group and Indufor, and furthermore with the strategic centers of science, technology and innovation FIBIC, RYM and CLEEN. Fourteen consortiums out of a total of 128 applications were chosen as a Centre of Excellence in the call for the years The applications were evaluated by international expert panels. CoEs are the flagships of Finnish research. They are at the very cutting edge of science in their fields, carving out new avenues for research, developing creative research environments and training new talented researchers for Finnish society, business and industry. Contact person: Juha Hyyppä 24

25 Saumaton tiedonkeruu kannettavalla laserkeilauksella Kolmiulotteisen kartoitustiedon tarve on yhä korostuneempi. Useat modernin yhteiskunnan toiminnot, kuten kaupunki-, katu- ja väyläsuunnittelu, luonnonvara- ja paikkatietopalvelut, ja navigointi nojaavat kolmiulotteiseen tietoon. Myös tiedon ajantasaisuus ja kattavuus asettavat haasteita aineistojen käytettävyydelle, erityisesti nopeasti kehittyvässä dynaamisessa kaupunkiympäristössä. Liikkuva kartoitus on tehokas tapa kerätä ja tallentaa kolmiulotteista kohdetietoa kaupunki- ja tieympäristöistä. Mittaustapansa ansiosta mittaukset pystytään suorittamaan muun liikenteen seassa, mikä parantaa mittaushenkilöstön työturvallisuutta merkittävästi. Mitattua pistepilviaineistoa voidaan käyttää datavarastona, joka on myöhemminkin hyödynnettävissä yksityiskohtaisempaan täydennyskartoitukseen ilman, että kohdetta täytyy uudelleen kartoittaa. Tyypillisiä kaupunkialueelta kartoitettavia kohteita ovat tie- ja katualueet, päällysteen reunat, valaisinpylväät, portaalit, liikennemerkit, rakennukset ja sillat. Näiden geometria voidaan hyvin mitata liikkuvalla kartoituksella. Laserin lisäksi kohteen tunnistuksessa ja luokittelussa on mahdollista hyödyntää intensiteetti- ja kuvainformaatiota. Teollisuusympäristöissä kartoitettavat kohteet ovat samantyyppisiä kuin kaupunkialueella, Seamless Data collection with Back-pack MLS Three-dimensional (3-D) geospatial information is becoming increasingly pronounced, which is the foundation of many modern social elements and activities, such as city, street and railway engineering, natural resources and geographic information services and navigation. The collection of up-to-date and full-coverage 3-D geospatial information is, however, very challenging in the rapidly evolving dynamic urban environment. The mobile mapping is an efficient mapping solution to collect 3-D information in cities and their surroundings. Measurements can be performed amidst the traffic, which improves the employee s safety significantly. The measured point cloud data can be used as a data repository, which can be measured further in detailed mapping later at another point of time without the need of re-visiting the actual site. In addition to the point cloud data, image information (captured by camera or scanner itself) can also be utilized in the target detection and classification. In industrial environments the mapped objects are similar to those in urban areas, although the requirements of detail, for example, the factory area of individual plants may be higher. Mobile laser scanning of such environments can produce dense point cloud data of different objects such as pipelines, equipment and constructions for modeling. In addition, the point cloud can be directly used in the design of new structures as source data e.g., for collision detection. Mobile mapping produced point clouds can of course be combined to, for example, data from terrestrial or airborne laser scanning for compliment. Kokkolan sataman öljynpumppauslaitteistoja Akhka R2-järjestelmällä mitattuna. Port of Kokkola oil pumping equipment captured with Akhka R2 PLS system. 25

26 Mobiili geomatiikka joskin vaatimukset yksityiskohtaisuudessa esimerkiksi tehdasalueen yksittäisten laitteistojen osalta saattavat olla korkeammat. Liikkuvalla laserkeilauksella voidaan tällaisissa ympäristöissä tuottaa tiheää pistepilviaineistoa erilaisten kohteiden putkistojen, laitteistojen ja rakennusten mallintamiseen. Lisäksi pistepilvi on suoraan käytettävissä uusien rakenteiden suunnittelun lähtötietona. Liikkuvalla kartoituksella tuotettuihin pistepilviin voidaan luonnollisesti liittää esimerkiksi maalaserkeilattuja tai ilmasta mitattuja pistepilviaineistoja hyvän kokonaiskuvan muodostamiseksi. Akhka R2 -MLS-järjestelmällä voidaan suorittaa liikkuvan laserkeilauksen projekteja joko ajoneuvoasenteisena tai reppusovelluksena. Monessa tapauksessa ajoneuvolla kerätään aineiston runko, johon jää kuitenkin aukkoja esimerkiksi vaikeakulkuisissa tai herkästi vaurioituvissa paikoissa, joihin ajoneuvolla ei päästä. Kannettavalla keilauksella pystytään kartoittamaan nämä katvealueet ja tarvittaessa täydentämään ja tihentämään ajoneuvolla kerättyä aineistoa. Joissain sovelluksissa voidaan koko mittaus suorittaa kannettavalla mittauksella. Maalaserkeilaukseen verrattuna MLS mahdollistaa nopean datankeruun laajoilta alueilta yksityiskohtaisuutta menettämättä. Tämä kuitenkin vaatii käytettävältä laitteistolta mahdollisuutta muunneltavuuteen, jotta kartoitettavien kohteiden erityispiirteet voidaan huomioida. Lisäksi esitetyt laitteistot ovat suorituskykyynsä nähden erittäin kustannustehokkaita hankkia ja käyttää. Tutkimusten perusteella voidaan perustellusti väittää, että kehitetyt järjestelmät tarjoavat laajan sovellettavuuden mitä erilaisimpiin kartoitus- ja mallinnustarpeisiin. Niiden tuottamat aineistot ovat tarkkoja, kohteet saumattomasti kuvaavia, ja pistetiheys mahdollistaa pientenkin yksityiskohtien erottamisen. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia MLS:n käyttöön uusilla aloilla. One main challenge of applying MLS is that the mobility of the platform is limited to open area and good road network. Data gaps therefore emerge in denselybuilt city areas and rough terrain. For example, forest floor is characterized by rugged terrain and obstacles, such as rocks, dead wood and undergrowth, which may be not easy or even suitable for vehicle movement. To collect seamless geospatial data in a large area, these data gaps need to be filled. And personal laser scanning (PLS) has shown to have great potential to fill those gaps and provide seamless coverage of a study area together with MLS. The first study of applying PLS in forest sample plot inventory shows that the multi-view mapping scenario of PLS records an object from different directions and improve the target detecting accuracy. The measurement accuracy depends largely on the visibility of GNSS satellites and is currently about 5 cm. Compared to TLS, MLS allows fast data collection over large areas without losing detail for many different purposes. However, this requires the possibility of adaptability in order to take into account the specific features of mapped targets. In addition, with respect to their performance, the presented systems are very cost effective and easy to operate. According to studies, it can be concluded that the developed PLS system, together with MLS, offers a wide applicability in a wide variety of mapping and modeling tasks. The data provided is accurate, describing the objects seamlessly, and the point density allows for the separation of small details. This opens up new possibilities for MLS use in new application areas. Contact persons: Antero Kukko, Harri Kaartinen and Xinlian Liang Yhteyshenkilöt: Antero Kukko, Harri Kaartinen ja Xinlian Liang Selässä kannettava laserkeilausjärjestelmä (PLS) mahdollistaa liikkuvan laserkeilauksen vaikeassakin maastossa: Akhka R2X. Kuva: Harri Kaartinen Personal Laser Scanning system allows ubiquitous 3-D data collection and interpretation even on rough terrain: Akhka R2X. Photo: Harri Kaartinen 26

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status

EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status EVE-Electric Vehicle Systems 2011-2015 Programme status ECV national seminar 24.9.2014 Martti Korkiakoski Tekes EVE Electric Vehicle Systems 2011-2015 Need Innovations for new businesses in the growing

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37

FINLAND: Total EC Funding: 134.9 M (2.2% of total) Total number of participations: 408 (2.2% of total) Number of project co-ordinations: 37 Finland ICT R&I In 2009, business expenditure on R&D in the ICT sectors amounted to 2,865 M, down from 3,032M the year before. The share of ICT in total BERD is the highest in Europe, at 60%; In 2011,

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi

WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing. 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi WAMS 2010,Ylivieska Monitoring service of energy efficiency in housing 13.10.2010 Jan Nyman, jan.nyman@posintra.fi Background info STOK: development center for technology related to building automation

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

GNSS-vastaanottimet. Havaintosuureet

GNSS-vastaanottimet. Havaintosuureet GNSS-vastaanottimet vastanottimien tyyppejä antennit signaalin havaitseminen Havaintosuureet Nyt: C/A-koodi L1 L1-kantoaalto L1 Doppler L2 kantoaalto L2 Doppler P-koodi L1 P-koodi L2 Tulevaisuudessa: C/A-koodi

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Tree map system in harvester

Tree map system in harvester Tree map system in harvester Fibic seminar 12.6.2013 Lahti Timo Melkas, Metsäteho Oy Mikko Miettinen, Argone Oy Kalle Einola, Ponsse Oyj Project goals EffFibre project 2011-2013 (WP3) To evaluate the accuracy

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

Finnish way to build competitiveness

Finnish way to build competitiveness Finnish way to build competitiveness Learning Clusters 12th TCI Annual Global Conference Jyväskylä, Finland 14.10.2009 Antti Valle MEE, Innovation Dept. Division of R&D investments Large firms 1 = Share

Lisätiedot

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Finland/Europe. Helsinki. Metrex Partners. Helsinki Metropolitan Area - Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Finland/Europe Metrex Partners Helsinki Helsinki Metropolitan Area SWEDEN Stockholm Area Baltic Sea FINLAND Helsinki Area Tallinn Area ESTONIA RUSSIA St. Petersburg Area Finland in Europe Regions By population

Lisätiedot

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015

STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 STN-ohjelmat ja haut 2015 SRC Programmes and Calls 2015 Eemeli Workshop 2.2.2015 Otaniemi Leena Sarvaranta Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy VTT Technical Research Centre of Finland Ltd CONTENTS 1. Why?

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Maastolaserkeilauksen mahdollisuudet metsävaratiedon hankinnassa ja puunkorjuussa. Harri Kaartinen , FOREST BIG DATA -hankkeen tulosseminaari

Maastolaserkeilauksen mahdollisuudet metsävaratiedon hankinnassa ja puunkorjuussa. Harri Kaartinen , FOREST BIG DATA -hankkeen tulosseminaari Maastolaserkeilauksen mahdollisuudet metsävaratiedon hankinnassa ja puunkorjuussa Harri Kaartinen 9.3.2016, FOREST BIG DATA -hankkeen tulosseminaari Maastolaserkeilaus Staattinen laserkeilaus, keilain

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden

Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden ISBN-13: 978-951-40-2023-0 (PDF) ISBN-10: 951-40-2023-5 (PDF) ISSN 1795-150X Forest Planning in Private Forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden Proceedings of ELAV seminar 23-24 March

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Uudet alueelliset tietomallikonseptit kaupunkien päätöksenteon tukena

Uudet alueelliset tietomallikonseptit kaupunkien päätöksenteon tukena Uudet alueelliset tietomallikonseptit kaupunkien päätöksenteon tukena virtuaalisuus ja digitaalisuus älykkään kaupunkiosaamisen pohjana Professori Hannu Hyyppä - Aalto-yliopisto Professori Juha Hyyppä

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer

Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus. Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Teknologinen muutos ja yliopistojen tulevaisuus Tievie-seminaari Helsinki 22.11.2001 Antti Auer Verkko-opetuksen neljä strategiaa (mukailtu Collis & Gommer, 2001 artikkeleista) Instituutio määrittelee

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Ubiquitous Real World Real Time for First Lives Jari Ikonen 16.10.2012 Ubicom sulautettu tietotekniikka Ubicom - Sulautettu tietotekniikka -ohjelma Alkoi vuonna 2007

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta

Making diversity manageable. Miradore. Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta. Tiistai 17.4.2012 Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Käytännön kokemuksia rahoituksen hakemisesta Tiistai Technopolis Vapaudenaukio / Lappeenranta Miradore Ltd Established in 2006, spin-off from UPM The story started already in 1995 from a burning

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot