KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (40 ) Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalon 3. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Lapin Hoivataito Oy 105 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokousaikataulu Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015/ Muutokset 107 Avoterveydenhuollon ylilääkärin avoimen viran hoito Toimivalta asiakkaisiin kohdistuvissa päätöksissä Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelman laatimista varten 110 Maisemaraportti 1-6/ Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin liittyen 112 Kulttuuripalveluja edullisesti / pienituloisille Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja läheiset ry:n aiesopimus Sosiaalisen luototuksen tilannekatsaus vuodelta Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat INR-mittarit potilaiden itsehoitoon Ostopalvelusopimuksen irtisanominen Meri-Lapin Mielenterveysseura ry:n kanssa 118 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin 119 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset v Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Potilasasiamiehen raportti v Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Fazer Food Services Oy

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) 123 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Merilapin Dialyysi Oy 124 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Terveysoperaattori Oy 125 Saapuneet kirjeet Muut asiat

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiilikainen Aaro 15:00-18:40 puheenjohtaja Ekorre-Nummikari Sari 15:00-18:40 jäsen Kapraali Riitta 15:45-18:40 jäsen Keskikallio Raimo 15:00-18:40 jäsen Korhonen Jukka 15:00-18:40 jäsen Korrensalo Sisko 15:00-18:40 jäsen Miettunen Ulla 15:00-18:40 jäsen Nyberg Sven 15:00-18:40 jäsen Pietiläinen Hannele 15:00-18:40 jäsen Hietala Katja 15:00-18:40 varajäsen Jaakkonen Mauri 15:00-18:40 varajäsen MUU Hyötylä Pirita 15:00-18:40 KH:n edustaja Niiranen Liisa 15:00-18:40 STJ, esittelijä Alajärvi Arto 15:00-18:40 SJ, esittelijä Hannu Rauha 15:00-18:40 VANVJ, esittelijä Kääriäinen Outi 15:00-18:40 TERHJ, esittelijä Kakko Irma 15:00-18:40 sihteeri Nyman Jussi 15:00-15:30 Lapin Hoivataito Oy Tornberg Vesa 15:00-15:30 Lapin Hoivataito Oy Karisaari-Kittilä Teija 15:30-15:45 Erityistukea Elämään -hanke Karhu Mira 15:30-15:45 Erityistukea Elämään -hanke POISSA Kaarre Matti jäsen Nissinen Tero kpj ALLEKIRJOITUKSET Aaro Tiilikainen Puheenjohtaja Irma Kakko Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Raimo Keskikallio Sven Nyberg PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen hallinnon toimisto

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus Pj Tiilikainen: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus Pj Tiilikainen: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Keskikallio ja Sven Nyberg. Pöytäkirjan tarkastus on

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Lapin Hoivataito Oy 161/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetun lain 11 :n mukaan yk sityi sen sosiaalipalvelun tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosi aa li pal ve lu ja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista tai olen nais ta muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuote taan. Kunnan on annettava tiedot aluehallintovirastolle rekisteriin mer kit se mistä varten lukuunottamatta sel lai sia palvelujen tuottajia, jotka tuottavat ko ti pal velui hin kuuluvia tu ki pal ve lu ja tai niihin rin nas tet ta via palveluja. Kunnan toimielimen on liitettävä ilmoitukseen lausuntonsa, josta ilmenee, täyttää kö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista an netus sa laissa säädetyt edellytykset. Lapin Hoivataito Oy on toimittanut il moi tuk sen yksityisten so si aa li palve lu jen tuot ta mi ses ta Kemissä. Lapin Hoivataito Oy:n kotikunta on Kajaani. Toimintasuunnitelman mukaan yritys tuottaa tukiasumista 10:lle ke mi läi sel le vam mai sel le henkilölle. Suunnitelman mukaan henkilökuntaa on kaksi, joista toinen on suorittanut sosiaali-tai terveysalan AMK tutkinnon ja toinen on lähihoitaja. Tue tus sa asu mi ses sa asiakkaat tarvitsevat tukea pystyäkseen asumaan omassa ko dis saan ja ky ke ne vät selviytymään itsenäisesti yön yli. Asiakkaalle tarjotaan tu kea mm. asioin neis sa, ruokahuollossa, hygieniassa, sosiaalisten suhteiden ja har ras tus ten yl lä pi dos sa sekä psykososiaalista tukea. Lapin Hoivataito Oy:n palvelutoiminta täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista anne tus sa lais sa säädetyt edellytykset. Vesa Tornberg ja Jussi Nyman ovat kokouksessa klo esittelemässä käynnis ty vää toimintaa. Lapin Hoivataito Oy:n ilmoitus liitteineen on nähtävänä kokouksessa.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. hyväksyä Lapin Hoivataito Oy:n ilmoituksen yksityisten so si aa li pal ve lujen käyn nis ty mi ses tä , 2. ilmoittaa toiminnan käynnistymisestä Lapin aluehallintovirastolle.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston kokousaikataulu Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Hallintosihteeri Irma Kakko Kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta pitää kokouk sen sa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä te kee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, kolmea päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- tai otto-oikeus. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä varapuheenjohtaja. Kokous kut sus sa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja esittelijän pää töseh do tuk sen, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaan sa. Jaoston kokouksiin sovelletaan samoja määräyksiä kuin lautakunnan kokouksiin soveltuvin osin. Ehdotus PJ Tiilikainen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä syksyn 2015 ensimmäisiksi kokous ajoik si seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta tiistaina klo Jaosto torstaina klo Syksyn 2015 kokousaikataulu tuodaan lautakuntaan, kun mm. tilausesityksen 2016 aikataulu on varmistunut. Päätös STLTK : Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Suunnittelusihteeri Taina Alajärvi

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus Pj Tiilikainen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä seuraavan kokousaikataulun aj : LAUTAKUNTA: klo 15 JAOSTO: klo 15 Keskiviikkona Tilausesitys Keskiviikkona Keskiviikkona Yhteiskokous Torniossa Keskiviikkona Torstaina Torstaina Torstaina Torstaina Tiistaina

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015/ Muutokset 492/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuosittain määrättävä oman toimialansa tilinkäyttäjät sekä heille varahenkilöt. Nimilista toimitetaan rahatoimistoon vuodenvaihteessa. Palvelualuepäälliköiden kululaskut ja heille kohdistuvat maksut hyväksyy kaupunginjohtaja. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt vuoden 2015 tilinkäyttöoikeuksista Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1) myöntää laskujen hyväksymisoikeuden vuonna 2015: VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Kuljetuspalvelut Palveluliikenne: Marja Palmgren VPL:n mukaiset kuljetukset: Marja Palmgren VASTAANOTTOPALVELUT : Hannu Pesonen Kotona asumista tukevat palvelut ( ) Omaishoidontuki Marianne Greus Tehostettu palveluasuminen ( ) Oma toiminta Palvelukoti Iltarusko: Merja Orre-Sillanpää 2) ilmoittaa muutoksista rahatoimistolle.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Avoterveydenhuollon ylilääkärin avoimen viran hoito 193/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston johtosäännön 7 :n mukaan sosiaalija terveyslautakunta valitsee tulosalueiden ja -yksiköiden päälliköt ja määrää näiden sijaiset. Avoterveydenhuollon ylilääkärin virka on ollut vakinaisesti täyttämättä al kaen. Tehtävä on ollut useaan kertaan haettavana sen jälkeen. Viimeksi hakuaika päättyi eikä virkaan ollut yhtään hakijaa. Tehtävää on hoidettu erilaisin määräaikaisin järjestelyin. Vastaavan lääkärin tehtä vät on siirretty vanhustyön ylilääkärin hoidettavaksi. Terveyskeskuslääkäri Han nu Pesonen on antanut suostumuksensa viran hoitoon ajalle Sosiaali- ja terveystoimen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen ajal le Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää siirtää terveyskeskuslääkäri Hannu Pe sosen avoterveydenhuollon ylilääkärin virkaan ajalle Tehtäväkohtainen palkka on /kk.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimivalta asiakkaisiin kohdistuvissa päätöksissä 81/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaalihuoltolain 6 :n mukaan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään sosiaalilautakunnan tai muun vastaavan toimielimen tehtäväksi huolehtii yksi tai useampi kunnan mää rää mä monijäseninen toimielin. Toimielimen laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämiseen voi daan johtosäännöllä siirtää toimielimen alaisille viranhaltijoille henkilön tahdos ta riippumatonta huoltoa koskevia päätöksiä lukuun ottamatta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston johtosäännön 4 :n mukaan sosiaalija terveyslautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt asiakkaaseen kohdistuvien päätösten de le goin nis ta ja tarkistanut delegointipäätöstä lastensuojeluun liittyvien päätösten osalta. Vanhus- ja vammaispalveluissa on aloit ta nut uusi sosiaalityöntekijä ja delegointipäätöstä esitetään tar kistet ta van ja muutettavan vanhus- ja vammaispalveluihin liittyvien päätösten osalta. Liitteenä uusi ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirtämisestä sen alaisille viranhaltijoille. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiakkaisiin kohdistuvan rat kaisu val lan siirtämisen viranhaltijoille liitteen mukaisesti. Liitteet Liite 1 Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan siirtämisestä sen alaisille viranhaltijoille

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelman laatimista varten 245/ /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on pyytänyt mennessä jä sen kun tien hallituksilta lausuntoa ja esitystä vuoden 2016 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa varten. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuntayhtymän toimintatuottojen toteutuma oli 104,7 % ja toimintakulujen toteutuma oli 100,2%. Tilinpäätökseen sisältyy in vestoin ti va rauk sen lisäys kuntayhtymän uudis- ja/tai korjausrakentamiseen n euroa. Kolpeneen kuntayhtymä toivoo kunnilta taloudellisten resursoinnin ja pal ve lu tuotan non varmistamiseksi entistä tarkempaa ja mahdollisimman pitkäjänteistä palve lu tar pei den arviointia. Kemin kaupunki järjestää kehitysvammapalvelut ensisijaisesti kunnan omana toimin ta na tai seudullisesti. Kemin kehitysvammahuolto pystyy tarjoamaan tuetut, oh ja tut ja autetut asumispalvelut omassa kunnassa heti sitä tarvitseville asiakkail le. Palvelukoti Apilaan on suunniteltu yksikköä, johon voidaan sijoittaa nuoria ly hyen aikaa laitoksissa olleita asiakkaita. Näin palvelut järjestetään lähellä ko tipaik kaa ja asiakkaiden sosiaalista verkostoa. Tilapäishoidon vapaat ja omais hoidon lomitukset järjestetään edelleen omana toimintana tai seudullisesti. Erityispoliklinikalle tai kunnan omalle kehitysvammahuollosta vastaavalle lää käril le ohjataan kuntoutusarvioon ne asiakkaat, jotka eivät tarvitse tutkimus- tai laitos kun tou tus jak soa. Kolpeneen toivotaan ohjaavan ne asiakkaat eri tyis po li kli nikal le tai perusterveydenhuollon piiriin, silloin kun se on asiakkaan kannalta tarkoi tuk sen mu kais ta. Autististen lasten kuntoutuspalvelut ostetaan edelleen Kolpeneen pal ve lu kes kukses ta. Neuvolapalveluita ei osteta Kolpeneen palvelukeskuksesta, vaan asiakkaat ohjautuvat erityispoliklinikalle. Kuntotus- ja tutkimusjaksojen ostojen osuus on vähentynyt. Lääkärin lähetteellä tapahtuva tutkimus, kuntoutus ja hoito niissä ti lan teis sa, joissa tarpeellista osaamista ei ole erikoissairaanhoidossa tai pe ruster vey den huol los sa, ostetaan Kolpeneen palvelukeskuksesta. Tältä osin kus tannuk set tulevat terveyspalvelujen kustannettaviksi. Peruskoulun jälkeiseen jatkoope tuk seen ohjaaminen tapahtuu kotikunnan kautta. Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt, mutta toivot tai siin edelleen asiakaskohtaisia palavereita asiakkaan ollessa tutkimus- tai kun tou tus jak sol la.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sote-uudistukseen liittyen erityishuoltopiirien asemaa tulisi selvittää ja arvioida uu del leen. Kolpeneen pal ve lu kes kuk sen kuntayhtymän lausuntopyyntö on liitteenä. Arvio Kolpeneen palvelukeskuksen palvelujen käytöstä ja kehittämistarpeista on liit tee nä. Ehdotus VANVJ Hannu: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. antaa yllä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle Kolpeneen kun tayh ty män 2016 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelman laa ti mis ta varten, 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Liitteet Liite 2 Arvio Kolpeneen palvelukeskuksen palvelujen käytöstä Liite 3 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän kirje; Esitysten tekeminen Kolpeneen talousarviota varten

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Maisemaraportti 1-6/ / /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen menoista on toteutunut kesäkuun loppuun men nes sä 53,1 % ja tuloista 44 %. Menojen laskennallinen ennuste kesäkuun lo pun toteutuman perusteella on 96,117 milj. ja tulojen 12,286 milj.. En nusteen perusteella menot ylittyisivät 6,2 milj. ja tulot alittuisivat 0,3 milj.. Ta lousar vion toteutumaa on seurattu kuukausittain ja aiempiin seu ran toi hin verrattuna eri kois sai raan hoi don ylitysennuste on kasvanut. Tuoteryhmä- ja kus tan nus paikka koh tai nen talousarvio- ja henkilötyövuosiseuranta ja tilastoa eri kois sai raan hoidos ta on oheis ma te ri aa li na. Kaupunginhallitus edellytti ,5 %:n talousarviosopeutuksen te ke mistä. Sopeuttamisohjelma käsiteltiin lautakunnassa ja valtuustossa Sopeuttamisohjelma on oheismateriaalina. Sopeuttamisohjelman toteuttamisen lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut on val mistel lut Sauvosaaren sairaalan akuutin- /kuntouttavan hoidon muutosta. Tästä tehdään tarkennettu esitys talousarvioesityksen yhteydessä. Lisäksi on tehty alusta va suunnitelma mielenterveyskuntoutujien omien asumispalveluiden yh dis tämi ses tä ja kotikuntoutuksen resurssoinnista sekä päihdehuollon asu mis pal ve luiden edelleen muuttamisesta. Muutokseen liittyy hoivaa tarvitsevien asiakkaiden si joit tu mi nen mielenterveys- ja päihdepalveluista vanhuspalveluihin. Myös tästä teh dään tarkennettu esitys talousarvioesityksen yhteydessä. Talousarvioon si sälty nyt päihdehuollon asumispalveluiden ostojen vähentäminen ja tukiasumisen käyn nis ty mi nen on jo toteutunut. Myös kehitysvammaisten asumispalveluissa Api lan toiminnallinen muutos on käynnistynyt Kesäkuun lopun talousarvion toteutuman perusteella on tehty maisemaraportti ja en nus teet lop pu vuo den toteutumasta. Erikoissairaanhoidon ennusteessa ei ole voi tu ottaa huomioon mahdollisia maksujen palautuksia. Sosiaali- ja ter veys palve lu kes kuk sen mai se ma ra port ti 1-6/2015 ja strategian toteutuminen on oheisma te ri aa li na. Tulosaluejohtajat esittelevät tilaukset kokouksessa. Kesäkuun toteutuman ja ennusteen perusteella sosiaali- ja ter veys pal ve lu keskuk sen ti lauk seen tulisi tehdä seuraavat muutokset:

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Menot Tulot Netto Hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammaispalvelut Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palvelut Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoiva Yhteensä Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen val tuus tol le sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilaukseen tehtävän seuraavat tilaus muu tok set: Menot Tulot Netto Hallinto Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Vammaispalvelut Vastaanotto Kuntoutus Suun terveydenhuolto Työterveys Aikuispsykososiaaliset palvelut Erikoissairaanhoito Hoito- ja hoiva Yhteensä Oheismateriaali Sosterin tuoteryhmä- ja kustannuspaikkakohtainen talousarvio- ja henkilötyövuosiseuranta ja tilastoa erikoissairaanhoidosta Sopeuttamisohjelma Soster maisemaraportti 1-6/2015 ja strategian toteutuminen

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin liittyen 125/ /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt mennessä selvitystä ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin liittyen. Selvityspyyntö on liitteenä. Sosiaali- ja terveystoimen johtaja ja vanhus- ja vammaispalvelujohtaja ovat antaneet pyydetyn selvityksen. Annettu selvitys liitteineen on liitteenä. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä annetun selvityksen tiedoksi. Päätös STLTK : Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Lapin aluehallintovirastolta on tullut päätös ikäihmisten palvelutarpeen arviointia kos ke vaan selvitykseen. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan palvelutarpeen arvioinnissa käytetään mo ni puo lis ta mittaristoa sekä moniammatillista yhteistyötä vanhuspalvelulain 15 :n mukaisesti. Hallintolain 44 :n mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) pää tök sen tehnyt viranomainen ja päätöksen ajankohta; 2) asianosaiset, joihin pää tös välittömästi kohdistuu; 3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkais tu; sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi tarvittaessa pyytää lisätietoja. Päätös on hallintolain 45 :n mukaan perusteltava. Perustelussa on il moi tet ta va, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainit ta va sovellettavat säännökset. Aluehallintoviraston käsityksen mukaan päätökset ovat perustelujen osalta puutteellisia. Päätöksissä viitataan numeerisiin arvoihin ja pää tök sis tä puuttuvat säännökset, joihin päätökset perustuvat. Aluehallintoviraston päätöksen pohjalta vanhus- ja vammaispalvelut on korjannut palveluasumista koskevaa päätöslomaketta.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Aluehallintoviraston päätös on liitteenä. Palveluasumista koskeva päätöslomake on liitteenä. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi Aluehallintoviraston päätöksen ja palveluasumista koskevan korjatun päätöslomakkeen. Liitteet Liite 4 AVI:n päätös/palvelutarpeen arviointi Liite 5 Palveluasumista koskeva päätöslomake

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kulttuuripalveluja edullisesti / pienituloisille 191/12.03/2015 Kulttuurilautakunta Valmistelu: kulttuuriosaston päällikkö Silvennoinen Espoossa on meneillään Kaikukortti - hanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa pienituloisten kulttuuripalvelujen saanti. Kaikukortti on alennuskortti, jolla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Kaikukortti-verkostossa mukana olevaan kulttuuritarjontaan. Kaikukortti on tarkoitettu sosiaalialan yhteisöjen asiakkaille, jotka kokevat olevansa taloudellisesti tiukassa tilanteessa. "Mahdollisuus kulttuuripalveluihin ei saisi olla kiinni rahasta Kaikukortti on suunnattu taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville sosiaalialan yhteisöjen asiakkaille sekä heidän lapsilleen. Myös 16 vuotta täyttänyt nuori voi saada itselleen oman Kaikukortin. Kaikukortti-kokeilun taustalla on tavoite edistää mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään varallisuudesta riippumatta. Valinnan siitä, käyttääkö kulttuuripalveluja vai ei, ei tulisi olla kiinni siitä onko siihen rahaa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 pienituloisiin kuului koko Suomessa henkilöä. Pienituloisuuden raja oli euroa kuukaudessa. Pienituloisten joukko on hyvin moninainen, ja siihen kuuluvien henkilöiden elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Kun Kaikukortti-kokeilua suunniteltiin yhdessä sosiaali- ja kulttuurialan espoolaisten ja valtakunnallisten asiantuntijoiden kanssa viime syksynä, kokeilun yhdeksi tärkeimmistä periaatteista muodostui se, että ainakaan kokeiluvaiheessa Kaikukortin saamiselle ei ole tiettyä tulorajaa, eikä Kaikukortin saajan tarvitse todistaa tulojaan korttia pyytäessään. Tulorajan asettamista haluttiin välttää, sillä se voisi rajata pois henkilöitä, jotka elävät kohtuullisista tuloista huolimatta taloudellisesti tiukassa tilanteessa esimerkiksi velkavankeuden takia. Tulojen todistamisvaatimusta pidettiin puolestaan asiana, joka saattaisi tuntua monimutkaiselta ja työläältä, ja siten pahimmassa tapauksessa vaikuttaa siten, että kortin jättää pyytämättä. Osallistumisen helppouteen vaikuttaa moni muukin asia kuin maksuttomuus. Pilotointivaiheessa Kaikukortin rinnalla kokeillaan esimerkiksi yhteisön Kaikukorttia, jolla pyritään edistämään sitä, että sosiaalialan yhteisöt järjestäisivät Kaikukortin omaaville asiakkailleen pienryhmäkäyntejä kulttuurikohteisiin. Pienessä ryhmässä esimerkiksi teatterissa käyminen voi tuntua helpommalta ja mukavammalta, ainakin jos on käymässä ensimmäisiä kertoja. Samoin Kaikukortti-kokeilussa tehdään yhteistyötä Espoon kulttuurikaveri -toiminnan kanssa. Kulttuurikaverit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Kulttuurilautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta tarjoavat seuraansa kulttuurikohteissa käymiseen. Kulttuurikaveri tarjoaa juttuseuraa ja voi lisäksi auttaa esimerkiksi liikkumisessa ja lippujen hankinnassa. Usein kulttuurikohteet tarjoavat kulttuurikavereille maksuttoman sisäänpääsyn. On todella hienoa, että kaikki Kaikukortti-kokeilussa mukana olevat kulttuurikohteet ovat nyt myös kulttuurikaveri-kohteita, nämä kaksi toimintamuotoa täydentävät toisiaan monin tavoin." ( Hankejohtaja Aura Linnapuomi, Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti, Etusivu, ) Ehdotus kulttuuriosaston päällikkö Silvennoinen: Kulttuurilautakunta keskustelee kulttuuripalvelujen tuottamisesta pienituloisille Kemissä ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös Kulttuurilautakunta : Kulttuurilautakunta esittää, että kulttuuriosaston johtoryhmä toimii asiaa valmistelevana työryhmänä täydennettynä sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajilla. Kulttuurilautakunta pyytää sosiaali- ja terveyslautakuntaa nimeämään edustajat työryhmään. Työryhmä voi tarvittaessa pyytää edustajia työryhmään myös muilta yhteistyötahoilta. Työryhmän esitys esitetään kulttuurilautakunnalle mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Sosiaali- ja terveyslautakunta paäättää nimetä työryhmään sosiaali- ja terveystoimen edustajaksi sosiaalityön johtaja Arto Alajärven.

21 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja läheiset ry:n aiesopimus 320/ /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja läheiset ry on toimittanut aiesopimuksen yhteistoiminnasta Kemin kaupungille. Aiesopimus on liitteenä. Koska aiesopimus esitys on tullut kaikille alueen kunnille, sopimusta on käsitelty alueellisen palvelutiimin kokouksessa. Kokouksessa to det tiin yhteisenä linjauksena, että yhteistyö eri järjestöjen ja yhdistysten, kuten myös Länsi-Pohjan Omais hoi ta jat ja läheiset ry:n kanssa on tärkeää. Järjestöjen suuren määrän vuok si ei kuitenkaan tehdä aiesopimuksia yksittäisten järjestöjen kanssa. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää todeta, että yhteistyö Länsi-Pohjan Omaishoi ta jat ja läheiset ry:n kanssa on tärkeää, mutta yksittäisten järjestöjen kanssa ei tehdä erillisiä aiesopimuksia. Liitteet Liite 6 Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja läheiset ry:n aiesopimus

22 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalisen luototuksen tilannekatsaus vuodelta / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus SJ Alajärvi: Valmistelu: Sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei eri syistä, esim. vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi, ole mah dol li suut ta saada kohtuuehtoista luottoa. Yleisimmin sosiaalista luottoa käytetään ulosottojen ja erilaisten kor kea kor koisten kortti-, pika- yms. luottojen saneeraukseen. Luottoa myönnetään myös kodin han kin toi hin, pieniin asunnon muutostöihin, takuuvuokriin, työn edellyttämien väli nei den ostoon, vuokra- ja osamaksurästeihin ja muihin asiakkaan itsenäistä selviy ty mis tä tukeviin menoihin. Luoton takaisinmaksuehdot sovitaan luotonsaajan kanssa hänen todellisen maksu ky kyn sä mukaan. Luoton takaisinmaksuaika on enimmillään viisi vuotta. Luotos ta tehdään velkakirja, jossa sovitaan takaisinmaksuehdot. Ta kai sin mak su aika na sosiaalisen luoton saaja voi hakea muutosta takaisinmaksuehtoihin, jos hänen taloudellisessa tilanteessaan tapahtuu muutoksia. Liitteenä sosiaalista luottoa koskevaa tilastotietoa. Luottoja myönnettiin vuonna 2014 yhteensä 72. Neljä luottohakemusta hylättiin. Luot to ja myönnettiin yhteensä euroa. Keskimääräinen luoton määrä oli 1.944,45 euroa. Keskimääräinen luo ton määrä kokeilun alusta, vuodesta 1999, alkaen on ollut 1.513,44 euroa. Vanhoihin rästeihin on tullut suorituksia ajalla yhteensä ,56 euroa ja rästissä luotoista oli yhteensä ,79 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä sosiaalisen luototuksen tilanteen tiedoksi. Liitteet Liite 7 Sosiaalisen luototuksen tilastoja

23 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat / /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter veys pal ve luis ta (980/2012) edellyttää, että sosiaalipalvelujen odotusajoista on jul kais ta va tiedot puolivuosittain eli tiedot siitä missä ajassa henkilö voi saada ha ke man sa sosiaalipalvelut 26. Tiedot on julkaistava siten, että iäkkäällä ih misel lä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen. Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin pe rus teella. Iäkkäälle henkilölle myönnettävistä sosiaalipalveluista tehdään muu tok sen haku kel poi nen päätös. Päätökset perustuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan asiakkuus kri tee rei hin. Kemin kaupungin ikäihmisten keskimääräiset odotusajat sosiaalipalveluihin julkais taan kaupungin internet sivuilla, keskustan palvelutalon ilmoitustaululla ja vie dään tiedoksi Vanhusneuvostolle. Liitteenä ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pää syn keskimääräiset odotusajat Kemissä Ehdotus VANVJ Hannu: Sosiaali ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ikäihmisten sosiaalipalvelujen odo tus ajat. Liitteet Liite 8 Ikääntyneiden sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräiset odotusajat Kemissä

24 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta INR-mittarit potilaiden itsehoitoon 326/ /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen Sauvosaaren terveysasemalla hoidetaan verenohennuslääkkeitä käyttäviä po tilai ta. Hoito on pääsääntöisesti pitkäkestoista, jopa elinikäistä kun tarve hoidolle to de taan. Hoito sairaanhoitajan toteuttamana on käytännössä veriarvojen seuran taa hoitotasapainon säilyttämiseksi lääkärin määräämissä rajoissa. Potilaita on tällä hetkellä 582 ja käyntejä kuukausittain noin 700 ja potilasryhmää hoitaa yk si sairaanhoitaja ja toimintaan varattu työpanos alkaa käydä riittämättömäksi. Re surs sin li säyk sen estämiseksi ja potilaiden omahoidon tukemiseksi ter veys palve lut esittää jaettavaksi tarkoin kohdennetulle potilasryhmälle helppokäyttöiset ja tar koi tuk seen valmistetut seurantalaitteet. Roche Diagnostics Oy on tarjonnut terveyspalveluille CoaguChek XS hyy ty mis aika mit ta rei ta 10 kpl Muita kilpailevia tuotteita ei ole toistaiseksi mark ki noilla. Hankinta sisältää laitekoulutukset sovitulle potilasryhmälle yhdessä INR -hoita jien kanssa. Terveysasemalle tilattavat mittarit on tarkoitus jakaa potilaille kotiin pi lo toin ti mie les sä kuluvana vuonna Mikäli käyttökokemukset ovat hyvät ja toi min ta vaikuttavaa, olisi mittareita hyvä saada jatkossa yhteensä noin 50 po tilaal le. Palvelulla tavoitellaan potilaiden omahoidon lisäämistä ja samalla väl tetään mahdollinen vastaanoton resurssinlisäystarve. CoaguChek XS -hyy ty mis aika lait tei den kustannukset vuonna 2015 ovat 3000 eli yksi mittari maksaa 300 (alv 0%). Mittareiden käyttöikä on valmistajalta saadun tiedon mukaan viisi (5) vuot ta ja potilaalle kohdistuva leasingvuokra olisi 10 /kk. Summa laskutettaisiin 6 kk:n välein. Kun hankintakustannus 300 on maksettu noin 2,5 vuoden ai kana, potilas saa mittarin omakseen. Toiminnan ja omahoidon jatkuvuuden turvaamiseksi terveyspalvelut esittää, että mit ta rit jaetaan potilaille leasing -periaatteella ja mittareita tarjotaan va paa eh toisuu teen perustuen. Tämä tarkoittaa, että potilas maksaa kuukausittain mittarista vuok raa ja kun hankintahinta on saavutettu, potilas voi lunastaa mittarin itselleen. Ro va nie men kaupunki toteuttaa jo esitettyä hoitomenettelyä.

25 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus TERHJ Kääriäinen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. jakaa INR-mittarit leasingvuokra -periaatteella niille terveyspalveluiden asiak kail le, joiden hoitoon lääkäri on arvioinut tämän menettelyn so pivan, 2. periä leasingvuokraa 10 /kk.

26 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ostopalvelusopimuksen irtisanominen Meri-Lapin Mielenterveysseura ry:n kanssa 686/ /2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kemin kaupungilla ja Meri-Lapin Mielenterveysseura ry:llä on voimassa oleva osto pal ve lu so pi mus turva- ja tukiasumisesta. Sopimus päättyy Os topal ve lu so pi mus on liitteenä. Turvakotipalvelut ovat siirtyneet valtion rahoitettavaksi alkaen. Me ri-lapin Mielenterveysseura on hakenut mahdollisuutta toimia etäyksikkönä Ro va niemen yksikölle, mutta hakemusta ei ole hyväksytty. Lisäksi toiminta on siirtynyt Kai vo ka tu 5:n tiloihin, jossa tukiasumisen järjestämiseen ei ole mahdollisuutta. Kriisiasuntojen asiakasmäärä on vuoden 2015 aikana vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna mennessä kemiläisiä asiakkaita on ollut yhteensä kuusi ja 154 asumispäivää. Tilasto on liitteenä. Meri-Lapin Mielenterveysseura ry:n toiminnanjohtajan kanssa on sovittu, että osto pal ve lu so pi mus voidaan yhteisesti sopien lopettaa ilman so pi muksen mukaista irtisanomisaikaa. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää irtisanoa turva- ja tukiasumista koskevan os to pal ve lu so pi muk sen päättymään Liitteet Liite 9 Kemin kaupungin ja Länsi-Pohjan mielenterveysseura ry:n välinen sopimus Kriisikeskus Turvapoijun tuottamista palveluista Liite 10 Meri-Lapin Mielenterveysseura ry:n kriisiasuntojen asiakastilasto

27 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin 473/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kuntaliitto on koonnut koosteen 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edel lis vuo teen ja talousarvioihin. Raportti on oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 nettotoimintamenot kasvoivat edellisen vuo den huhtikuun loppuun verrattuna 3,7 %. Kemin sosiaali- ja terveystoimen net to toi min ta me not kasvoivat 3,9 %. Asukaskohtaiset nettotoimintamenot ovat kun ta jou kon toiseksi korkeimmat. Sosiaalitoimen nettotoimintamenot kasvoivat keskimäärin 5,4 %. Kemin so si aa litoi men menot kasvoivat 5,1 %. Sosiaalitoimen menoista toimeentulotuen menot kas voi vat keskimäärin 1,3 %. Kemin toimeentulotuen menot alenivat -3,1 %. Terveystoimen nettotoimintamenot kasvoivat keskimäärin 2,3%. Kan san ter veystyön menojen kasvu oli keskimäärin 1 % ja erikoissairaanhoidon 2,7 %. Kemin ter veys toi men menot kasvoivat tammi-huhtikuussa edelliseen vuoteen verrattuna 3,1%. Kansanterveystyön menot alenivat 6,6 % ja erikoissairaanhoidon menot kas voi vat 8,2 %. Osa kasvusta selittyy yhteispäivystyksen ja eri kois sai raan hoidon päivystyksen yhdistymisellä akuuttiklinikaksi. Edelleenkin, kun Kemin terveystoimen menoja vertaillaan väestön sai ras ta vuustie toi hin, Kemi käyttää muuta kuntajoukkoa vähemmän terveydenhuoltoonsa sairas ta vuu teen nähden. Täydellisyysperiaatteen mukaisesti talousarvioon olisi otettava tiedossa olevat tu lot ja menot. Vuoden 2015 talousarvioissa moni yhteenvedon kunnista on lähte nyt siitä, että nettotoimintamenot tulevat olemaan pienemmät kuin v toteu tu ma.

28 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä kuntaliiton raportin tiedoksi. Oheismateriaali Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

29 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset v / /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Kemi on ollut mukana Kuntaliiton keskisuurten kuntien terveydenhuollon kus tannus ver tai lus sa vuodesta 2002 lähtien. Vuodesta 2004 lähtien vertailussa ovat olleet mukana myös sosiaalitoimen kustannukset. Vuonna 2014 kustannusvertailussa olivat mukana: Imatra, Järvenpää, Kaarina, Kai nuu, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Mustijoki, Por voo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Sipoo, Tuusula ja Varkaus. Vertailuraportti on oheis ma te ri aa li na. Vertailussa mukana olevien kuntien sosiaali- ja terveystoimen keskimääräiset ikävakioidut kustannukset olivat v /asu kas. Korkeimmat ikävakioidut kustannukset olivat Kemissä /as, Kot kas sa /as ja Varkaudessa /as. Alhaisimmat kustannukset olivat Si poos sa /as. V Kemin kustannukset olivat vertailun kolmanneksi korkeimmat /as. V vertailussa olivat mukana myös päivähoidon ja esiopetuksen kustan nuk set, joten kustannukset eivät ole vertailukelpoiset. Kemin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten reaalikasvu oli 4,6 %. Lisätyn terveydenhuollon kustannukset v olivat ikävakioituna keskimäärin /as. Kemin kustannukset olivat /as ja vertailun korkeimmat. Tarve va kioin ti huomioiden Kemin lisätyn terveydenhuollon kustannukset olivat v /as. Turussa ja Loviisassa oli korkeammat tarvevakioidut kus tannuk set kuin Kemissä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna Kemin sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kus tannuk set olivat korkeammat ikäryhmissä 15-49, ja Kemin sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat 12,3 milj. korkeammat kuin vertailussa mukana olleiden kuntien keskimääräiset kustannukset. Tästä 10,1 milj. aiheutui terveydenhuollon keskimääräistä korkeammista kustannuksista. Terveydenhuollon kus tan nuk sis ta 8,2 milj. erikoishoidon, 1,2 milj. oman avoterveydenhuollon ja 0,9 milj. pe rus ter vey den huol lon laitoshoidon kustannuksia. Hammashuollon kus tan nuk set olivat 0,3 milj. alle keskimääräisten kustannusten ja ne olivat vertailun nel jän nek si pienimmät. Sosiaalitoimen kustannukset olivat 2,2 milj. yli vertailun keskimääräisten kustan nus ten. Vanhuspalvelujen kustannukset olivat 0,8 milj. alle keskiarvon ja vam mais ten palveluiden 0,3 milj. alle keskiarvon. Toimeentuloturvan ja työl lis tämi sen menot olivat 1,8 milj. yli keskimääräisen kustannustason ja päih de huol-

30 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta lon 0,8 milj. yli keskimääräisen kustannusten. Vuosina sosiaali- ja terveystoimessa toteutetun ikäihmisten palvelujen rakennemuutoksen yh tey des sä on resurssoitu omaa vanhuspalvelua, mutta kustannukset ovat edelleen al le vertailun keskiarvon. Ikäihmisen erikoissairaanhoidon käyttö ja kustannukset on vähentynyt 33 %, mutta se ei näy sosiaali-ja terveyspalveluiden kokonaiskustannuksissa eikä erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden rakennemuutos on käynnistynyt vuoden 2014 ai ka na ja sen vaikutukset kustannuksin on nähtävissä v aikana. Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi keskisuurten kuntien sosiaali- ja ter veys toi men kustannusvertailun vuodelta 2014 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Oheismateriaali Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset v. 2014

31 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta / /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista mukaan jokaisessa kunnas sa tulee olla nimetty sosiaaliasiamies, joka voi olla myös useamman kunnan yh tei nen. Sosiaaliasiamiehen tehtäviä ovat: 1. Neuvoa asiakkaita ja työntekijöitä asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liit tyvis sä kysymyksissä, 2. Avustaa asiakasta tarvittaessa muistutuksen ja muiden oi keus tur va keino jen tekemisessä, 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista, 4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to teut ta mi seksi, 5. Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnissa sekä antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Länsi-Pohjan mielenterveysseura on tuottanut sosiaaliasiamiehen palvelut vuonna 2014 Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnille sekä Kemin ja Tornion kaupun gil le. Vuonna 2014 yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen oli yhteensä 86, näistä 72 tapauk ses sa yhteydenottaja oli asiakas itse. Suoritteita oli yhteensä 263. Kemiläisten yhteydenottoja asiatapahtumista 38 ja suoritteista 116. Sekä yhteydenotot että suo rit teet vähenivät vuodesta 2013 (111/429, joista kemiläisiä 43/142). Suurin osa yh tey den otois ta koski toimeentulotukea (37) ja seuraavaksi eniten päihdehuoltoa (15) ja ikääntyneiden asumis- ja kuljetuspalveluja (12). Sosiaaliasiamieheen otettiin eniten yhteyttä sosiaalihuollon palveluista tehdyistä pää tök sis tä (33), palvelun toteuttamisesta (21) sekä jonotus- ja käsittelyajoista (10) ja kohtelusta (9). Sosiaaliasiamiehen toimenpiteet olivat pääosin neuvontaa, muistutusneuvontaa ja sovittelua. Sosiaaliasiamiehen raportti käsitellään sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmissä ja henkilöstöpalavereissa. Sosiaaliasiamiehen raportti oheismateriaalina.

32 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus STJ Niiranen: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. merkitä sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2014 tiedoksi, 2. lähettää selvityksen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Oheismateriaali Sosiaaliasiamiehen raportti 2014

33 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Potilasasiamiehen raportti v / /2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Länsi-Pohjan alueella on tuotettu potilasasiamiespalvelut seutukunnallisesti vuodes ta 2005 alkaen lähtien mukana ovat kaikki alueen kunnat ja Länsi-Poh jan sairaanhoitopiiri. Potilasasiamiespalvelut tuottaa Meri-Lapin Mielenterveysseura ry. V potilasasiamieheen oli 390 yhteydenottoa (vrt v. 2013, 373). Yh tey denotois ta tuli Länsi-Pohjan keskussairaalan kautta 237. Kaikista yhteydenotoista 187 oli kemiläisten yhteydenottoja, joista 93 tuli muualta kuin keskussairaalasta. Suu rin osa yhteydenotoista koski omaisten tyytymättömyyttä hoitoon tai pal veluun sekä potilasvahinkoasioita. Seuraavaksi eniten yhteydenotot koskivat hoitoon pääsyä ja lääkitystä. Potilasasiamiehen toimenpiteistä pääosa oli neuvontaa, tapaamisia krii si kes kukses sa ja muualla sekä muistutuksen teossa avustamista. Potilasasiamiehen raportti tullaan käymään läpi sosiaali- ja tereystoimen johtoryhmissä ja hen ki lös tö pa la ve reis sa. Ehdotus STJ Niiranen: Potilasasiamiehen raportti vuodelta 2014 on oheismateriaalina. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä potilasasiamiehen raportin vuo delta 2014 tiedoksi. Oheismateriaali Potilasasiamiehen raportti v. 2014

34 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Fazer Food Services Oy 161/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Hallintosihteeri Irma Kakko Fazer Food Services Oy on toimittanut ilmoituksen yksityisten so si aali pal ve lu jen tuot ta mi ses ta. Fazer Food Services Oy:n kotikunta on Helsinki, mutta yrityksen toi mi pis te Ravintola Luotohovi valmistaa ja toimittaa ateriat Hoivakoti Ter va rin teel le. Fazer Food Services Oy toimittaa Hoivakoti Tervarinteelle kaikki ateriapalvelut yri tys ten keskenään laaditun sopimuksen mukaan. Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetun lain 27 :n mukaan val takun nal li seen yksityisten palveluiden antajien rekisteriin ei talleteta tietoja sel laisis ta palvelujen tuottajista, jotka tuottavat sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 3. koh das sa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rin nas tetta via palveluja. Em. yksityisten sosiaalipalveluja koskevat ilmoitukset merkitään sen kunnan rekis te riin, jossa palvelutoimintaa tuotetaan. Ehdotus STJ Niiranen: Fazer Food Services Oy:n ilmoitus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Fazer Food Services Oy:n il moituk sen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kemin kaupungin yksityisten so si aa li pal ve lu jen rekisteriin.

35 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Merilapin Dialyysi Oy 161/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetun lain 11 :n mukaan yk sityi sen sosiaalipalvelun tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosi aa li pal ve lu ja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista tai olen nais ta muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuote taan. Kunnan on annettava tiedot aluehallintovirastolle rekisteriin mer kit se mistä varten lukuunottamatta sel lai sia palvelujen tuottajia, jotka tuottavat ko ti pal velui hin kuuluvia tu ki pal ve lu ja tai niihin rin nas tet ta via palveluja. Kunnan toimielimen on liitettävä ilmoitukseen lausuntonsa, josta ilmenee, täyttää kö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista an netus sa laissa säädetyt edellytykset. Merilapin Dialyysi Oy on toimittanut il moi tuk sen yksityisten so si aa li pal ve lu jen tuot ta mi ses ta Kemissä. Merilapin Dialyysi Oy:n kotikunta on Kemi. Toimintasuunnitelman mukaan yritys tuottaa kotihoitopalveluita ja hen ki lö kohtais ta apua vanhuksille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille sekä omais hoi tajil le. Henkilökuntaa on kaksi sairaanhoitajaa. Yrityksen tarkoituksena tulevana syk sy nä on lisätä toimintaan myös kotisairaanhoito, jonka lupa-asia on vireillä. Toiminnan suunniteltu aloit ta mis päi vä on Merilapin Dialyysi Oy:n palvelutoiminta täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista anne tus sa lais sa säädetyt edellytykset. Ehdotus STJ Niiranen: Merilapin Dialyysi Oy:n ilmoitus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. hyväksyä Merilapin Dialyysi Oy:n ilmoituksen yksityisten so si aa li pal velu jen käyn nis ty mi ses tä , 2. ilmoittaa toiminnan käynnistymisestä Lapin aluehallintovirastolle.

36 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta/ Terveysoperaattori Oy 161/ /2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelu: Hallintosihteeri Irma Kakko Terveysoperaattori Oy on toimittanut ilmoituksen yksityisten so si aa lipal ve lu jen tuottamisesta. Terveysoperaattori Oy:n kotikunta on Helsinki, mutta pal ve lu alu ee na on koko Suomi. Toimintasuunnitelman mukaan yrityksen tavoitteena on käynnistää terveyden etä mo ni to roin ti pal ve lu ja kesäkuusta 2015 alkaen. OMA-seniori-palvelu koostuu van huk sen kotiin asennettavista laitteista ja sovellusohjelmasta. Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetun lain 27 :n mukaan val takun nal li seen yksityisten palveluiden antajien rekisteriin ei talleteta tietoja sel laisis ta palvelujen tuottajista, jotka tuottavat sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 3. koh das sa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rin nas tetta via palveluja. Em. yksityisten sosiaalipalveluja koskevat ilmoitukset merkitään sen kunnan rekis te riin, jossa palvelutoimintaa tuotetaan. Ehdotus STJ Niiranen: Terveysoperaattori Oy:n ilmoitus liitteineen on nähtävänä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä Terveysoperaattori Oy:n il moi tuksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kemin kaupungin yksityisten sosi aa li pal ve lu jen rekisteriin.

37 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (40 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta Saapuneet kirjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapin aluehallintoviraston päätös : Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja yksityisen ympärivuorokautisen sosiaalipalvelujen tuottamista koskevan luvan muuttaminen/ Botnia 24h Oy Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 6/2015: Isyyslaki uudistuu v isyyden voi tunnustaa jo äitiysneuvolassa Lapin aluehallintoviraston päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Galateas Oy Valviran ohje : Hoitosuunnitelmat ja DNR-päätös pitkäaikaishoidossa sekä ensihoito Valviran päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy Valviran ilmoitus : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Puukkotohtori Oy Valviran päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvanmuuttaminen/ Tutoris Oy Lapin aluehallintoviraston päätös : Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti/meri-lappi/ Terameri Kuntoutus Oy Valviran päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen/ Perheterapia Koho Oy Lapin aluehallintoviraston päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Vitamind Oy Lapin aluehallintoviraston ilmoitus ja päätös : Ilmoitus ja lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Team Meri-Lapin Panda Oy Lapin aluehallintoviraston päätös : Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Tornion Erikoislääkärikeskus Oy Lapin aluehallintoviraston ilmoitus: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta/ Merikratos Lastensuojelu Oy Valviran päätös : Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Optima Terveys Oy

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2014: Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 12.12.2013 Tilinkäyttöoikeudet v. 2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 165 Kemin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella toimielimen on vuo sittain

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa:

Ilmoitustenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa: Perusturvalautakunta 38 15.03.2017 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA ARVONLISÄVEROTTOMANA OSK SINIWUOKOT 7/7/2016 Perusturvalautakunta 15.03.2017 38 Ilmoituksenvarainen toiminta (Valviran

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015:

Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Liisa Niiranen. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeudet vuonna 2015: Sosiaali- ja terveyslautakunta 147 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen tilinkäyttöoikeudet v. 2015 492/02.06.00/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2014 147 Valmistelu: Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat.

3.4.8 Lohja. kustannukset olivat vertailukaupunkien seitsemänneksi pienimmät ja lasten ja perheiden palvelujen kustannukset kuudenneksi suurimmat. ..8 n sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset ( euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi suurimmat. Kustannukset olivat, prosenttia painotettua keskiarvoa suuremmat. Terveydenhuollon

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 8/2017 121 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 31.10.2017 klo 16:00-18:59 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät)

Virkanimikkeen muutos / toimintakeskuksen johtaja (työsuojelupäällikön tehtävät) Sos.- ja terv.lautakunta 16 25.02.2014 Kaupunginhallitus 67 10.03.2014 Kaupunginhallitus 134 28.04.2014 Sos.- ja terv.lautakunta 42 27.05.2014 Kaupunginhallitus 283 09.06.2014 Kaupunginvaltuusto 67 18.08.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot