LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2003"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2003 Toukokuu 2004

2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS 1 Vaikuttavuustavoitteet 1 Palvelutavoitteet 3 Taloustavoitteet 5 Kehittämistavoitteet 6 Rahoitus 7 TIEHALLINTO 8 Liikenneturvallisuus 9 Liikenteen sujuvuus 9 Tieverkon kunto 11 Ympäristö 12 Tieliikenteen palvelut ja ohjaus 14 Tiehallinnon toiminnan taloudellisuus 15 Kehittämistavoitteet 18 Rahoitus 19 MERENKULKULAITOS 22 Palvelutaso 22 Vaikuttavuus 24 Taloudellisuus 24 Kustannusvastaavuus 26 Kehittämistavoitteet 27 Rahoitus 28 RATAHALLINTOKESKUS 29 Rataverkon laajuus ja palvelutaso 29 Rataverkon laajuus 29 Rataverkon palvelutaso 29 Liikenteen sujuvuus 30 Liikennerajoitukset 31 Rataverkon kuntoindeksi 31 Turvallisuuden parantaminen 31 Junaliikenneonnettomuuksissa kuolleet 31 Tasoristeysvahingot 31 Radasta aiheutuneet vauriot 32 Radanpidon taloudellisuus 32 2

3 Kiinteistötoimi 33 Kehittämistavoitteet 33 Rahoitus 34 VIESTINTÄVIRASTO 36 Viestintämarkkinat ja palvelut 36 Postipalvelutoiminta 39 Televisiotoiminnan ohjaus ja valvonta 40 Verkkotunnukset 41 Viestintäverkkojen toimivuus ja turvallisuus 41 Standardointi 48 Radiotaajuuksien käytön yleissuunnittelu ja taajuuksien osoittaminen asiakkaille49 Televisiomaksujen hallinto 53 Varautumistoiminta 53 Taloustavoitteet 54 Toiminnan kehittäminen 55 Rahoitus 56 ILMATIETEEN LAITOS 57 Palvelutoiminta 57 Tutkimustoiminta 61 Taloustavoitteet 65 Laitoksen kehittäminen ja muu toiminta 67 Henkilöstöä koskevat tavoitteet 68 Rahoitus 68 MERENTUTKIMUSLAITOS 69 Palvelutoiminta 69 Tutkimustoiminta 72 Taloustavoitteet 74 Rahoitus 75 3

4 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten vuoden 2003 tulostavoitteiden toteuma puolivuotisjaksolla sekä koko vuoden osalta. Raportti käsittää kunkin viraston tai laitoksen tulostavoitteiden seurantalomakkeen. Seurantalomake sisältää kaikki ministeriön tulostavoitekirjeessä virastolla ja laitokselle asettamat tavoitteet. Tavoitteet on esitetty seurantalomakkeen vasemmassa sarakkeessa kohdassa tulostavoite Toteuma (väliraportti) sarakkeessa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamisastetta tai saavuttamattomuuteen vaikuttavia syitä sekä annettu ennuste loppuvuodelle. Toteuma tai toimenpiteet (koko sarakkeessa on analysoitu tulostavoitteiden saavuttamista tai saavuttamattomuutta koko vuoden osalta. Tavoitteen kanna lta merkittävät poikkeamat joko positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan on vahvennettu. Kunkin viraston ja laitoksen osalta seurantalomakkeen alkuun on ministeriössä laadittu yhteenveto. Seurantalomakkeet on käsitelty vuoden 2005 tulosneuvottelujen yhteydessä JAKELU Hallinnonalan virastot ja laitokset Hallinnonalan virastojen ja laitosten talousjohto Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiokonttori Valtiontilintarkastajien kanslia Liikenne- ja viestintäministeriö Ministeri Kansliapäällikkö Osastot ja yksiköt Virastojen ja laitosten tulosohjauksesta vastaavat Virastojen ja laitosten johtokuntaedustajat Erityisavustaja 4

5 AJONEUVOHALLINTOKESKUS Vaikuttavuustavoitteista ei saavutettu uusien kuljettajien indeksillä mitattavaa liikennemenestystavoitetta (tav. väh. 99,5, tot. 97,6). Palvelutavoitteista rekisteritiedon sähköisen käytön suhteellinen osuus saavutettiin (tav. väh. 70 %, tot. 82 %). Palvelutavoitetta, jossa jokaisella ydinprosessilla tuli olla vähintään yksi sähköisesti hoidettava lupa- ja lausuntoprosessin tuote ei saavutettu (AKE:n käyttämä sähköinen allekirjoituspalvelu ja tulostuspalvelu eivät toimineet). Taloustavoitteista liiketaloudellisesti hinnoiteltavan tietopalvelutoiminnan tulos saavutettiin (tav. väh. 1,75 milj. euroa, tot. 2,4 milj. euroa). Kehittämistavoitteista PALKO-hankkeen tavoitteita - kustannukset, sisältö, aikataulu - ei saavutettu kokonaan (kustannusarvio: tav. 26,5 milj. euroa, tot. tarkistettu kustannusarvio 30,623 milj. euroa; vuoden 2003 kustannukset: tav. 7,19 milj. euroa, tot. 6,0 milj. euroa; sisältö ja aikataulu: HENKO- ja VERSO-projektien käyttöönotto toteutui, VERSO-projektin jälkitoimitukset jatkuvat vuonna 2004). VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET Teknisten vikojen osuus riskitekijänä tai avaintapahtumana kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa on alle 25 %. Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enempää kuin 3 tai +7 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Tavoitetason mukaiset hylkäysprosentit saavutetaan vähintään 75 prosentilla katsastustoimipaikoista. Määräaikaiskatsastuksessa vähintään 50 % katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi ennakkoon valittua oleellista vikaa. Vuoden 2003 tietoja ei ole vielä saatavissa. Arvo saadaan kerran vuodessa. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Alkuvuoden toteutuma oli 78,3 %. Kuluvana vuonna suoritetaan kaksi tarkastuskierrosta, joissa molemmissa on kaksi samanlaista autoa. Testit tehdään tänä vuo n- na yhtäaikaisesti, jotta riski testiauton paljastumiselle olisi mahdollisimman pieni. Testit on valmisteltu ja aloitetaan elokuussa ja saatetaan loppuun viimeistään joulukuussa. Tämän vuoksi alkuvuoden toteumia ei ole saatavilla. Tavoite tultaneen saavuttamaan. 1 Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 19 %. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 76,5 %. Tavoite toteutui, koska tulos oli 81,6 %. Vuonna 2003 suoritettiin kolme tarkastuskierrosta, joissa jokaisessa oli kaksi samanlaista autoa. Testit tehtiin melkein yhtäaikaisesti, jotta riski testiauton paljastumiselle olisi ollut mahdollisimman pieni. Testit tehtiin toisen vuosipuoliskon aikana. Testiin osallistui 239 toimipaikkaa, joista 195 löysi ennakkoon va litut kaksi oleellista vikaa.

6 Uusien kuljettajien liikennemenestys indeksillä mitattuna on vähintään 99,5. Tavoite ei toteutune. Alustava tulos on 98,84. Julkisuudessakin huomiotakin saanut nuorten kuljettajien riskikäyttäytyminen liikenteessä näkyy myös liikennemenestysindeksissä. Tavoite ei toteutunut, koska tulos oli 97,63. Indeksin alentuminen vuonna 2003 on sikäli yllättävää, että liikennekuolemien vähenemisen perusteella on muodostunut käsitys, että nuorilla kuljettajilla menee liikenteessä aikaisempaa paremmin. Indeksissä mitataan kuitenkin liikennemenestystä laaja-alaisemmin: ajokortin hankinnalla ensimmäisen ajovuoden aikana saavutettavia hyötyjä verrataan kortin hankinnan kustannuksiin.vahinkomenot ovat tällöin vain yksi, joskin tärkeä hyötyjä alentava tekijä. Koska indeksi perustuu kyselytietoihin, mukaan eivät tule ne kuljettajat, joille on sattunut vakavimpia vahinkoja. Näin ollen liikennekuolemien alentuminen ei vaikuta tähän indeksiin. Indeksin alentumista ei selitä mikään yksittäinen tekijä, vaan epäsuotuisa kehitys kuvastaa usean tekijän yhteisvaikutusta: - Ajokortin hyödyt kertyvät ajosuoritteesta, erityisesti hyötyajoista (työ- ja asiointiajot). Koko ajosuorite on vuonna 2003 alentunut edellisestä vuodesta 5,2 % ja työajot peräti 8,5 %. - Hyötyjä alentava vahinkomeno on kasvanut edellisestä vuodesta 7,1 % (henkilövahingot kallistuneet). - Kustannusten puolella on kasvua siten, että opetuksessa ajoharjoitusten määrä on lisääntynyt opetusluvalla korttinsa hankki- 2

7 neilla 4 %. Samanaikaisesti hinnat ovat nousseet siten, että autokoulun kautta kortin hankkineilla kustannusnousu on 2 % ja opetuslupaa käyttäneillä 7 %. PALVELUTAVOITTEET Ajoneuvorekisterin muutostiedot on päivitetty alle viidessä päivässä. Hakemusasioiden käsittelyaika on keskimäärin enintään kahdeksan päivää. Tavoite toteutunee, alkuvuoden toteutuma oli 4,7 pv. Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan. Hakemusasiat on ratkaistu keskimäärin 8,5 päivässä. Hakemusasiat sisältävät kiinnitysten vahvistamisen, teknisen hyväksynnän luvat, tyyppihyväksynnät, tyyppikatsastukset ja EY-talletukset, valvonnan tarkastus- ja valvontakäyntien kirjalliset palautteet, opetuksen ja tutkintojen lausunnot ja päätökset, ammattiliikenteen ADR-koulutusluvat ja oikaisuvaatimukset sekä lupien ajokorttien ikä- ja terveysvaatimusten poikkeusluvat ja autokoululupalausunnot. Hyötyjen alentuessa ja kustannusten noustessa suhde (hyödyt/kustannukset) alenee jyrkästi, mikä kuvastuu indeksissä. Vahinkomenon kasvu on tästä vain pieni osa. Turvallisuus ei ole vahinkomäärillä mitaten heikentynyt, vaan vahingon hinta on noussut. Toisaalta kokonaan vahingoitta on selvinnyt entistä suurempi osa uusista kuljettajista (priimaprosentti on noussut hieman). Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 4,4 pv. Tavoite toteutui, koska hakemusasiat on ratkaistu keskimäärin 7,7 päivässä. Hakemusasiat sisältävät kiinnitysten vahvistamisen, teknisen hyväksynnän luvat, tyyppihyväksynnät ja EYtalletukset, valvonnan tarkastus- ja valvontakäyntien kirjalliset palautteet, opetuksen ja tutkintojen lausunnot ja päätökset, ammattiliikenteen ADR-koulutusluvat ja oikaisuvaatimukset sekä lupien ajokorttien ikä- ja terveysvaatimusten poikkeusluvat ja autokoululupalausunnot. Käsittelyaikatavoite oli asetettu korkeammalle kuin aikaisempina vuosina. 3

8 Teknisen hyväksynnän osalta hakemusten käsittelyaika on alkuvuonna kasvanut merkittävästi Teknisen hyväksynnän osalta hakemusten käsittelyaika kasvoi alkuvuonna merkittävästi aiheutuen resurssien priorisoinnista johtuen resurssien priorisoinnista PALKO- PALKO-projektiin. Keväällä on lisätty linjatehtäviin määräaikaista resurssia, kun käsittelyaikojen pidentyminen ei alkanut muuten taittua. hankkeeseen. Keväällä kuitenkin lisättiin linjatehtäviin määräaikaista resurssia, kun käsittelyaikojen pidentyminen ei alkanut muuten taittua. Myös lupayksikössä käsittelyajat kasvoivat uusista tehtävistä johtuen. Lupayksikössä käsittelyajat ovat kasvaneet Rekisteritiedon sähköisen käytön suhteellinen osuus on vähintään 70 %. Asiakastyytyväisyys mitattuna asteikolla 1-5 on keskimäärin vähintään 3,6. Jokaisella ydinprosessilla on vähintään yksi sähköisesti hoidettava lupa- ja lausuntoprosessin tuote. Ajoneuvojen vuotuisten verojen kanto voidaan toteuttaa verohallinnon vaatimusten mukaisesti. uusista tehtävistä johtuen. Tavoite toteutunee, koska alkuvuoden toteutuma oli 80 %. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Toteutuma oli viime vuonna 3,8. Asiakkaiden tyyt y- väisyys AKEn toimintaan on kehittynyt positiivisesti. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. VERSO-projekti etenee suunnitelmien mukaan. Lakiluonnokset ovat lausuntokierroksella. Em. seikkojen valossa AKE pystyy hoitamaan veronkantotehtävät tavoitteen mukaisesti. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli 82,12 %. Tämä tavoite ylittyi arvioidusta johtuen siitä, että kyselymäärien suuri lisääntymien onnistuttiin hyvin kanavoimaan sähköisiin palveluihin. Toteutuma oli 3,7, joten tavoite saavutettiin. Tavoite ei toteutunut, koska AKEn käyttämä sähköinen allekirjoituspalvelu sekä tulostuspalvelu eivät toimineet tuotteiden testauksen yhteydessä. Muilta osin tuotteet olivat mennessä valmiit ja näin ollen ne olisi voitu siirtää tuotantoon. Tavoite toteutui.verso-projekti eteni suunnitelmien mukaan.vuoden 2004 ajoneuvoverotus hoidetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) mukaisesti uudella VERO-järjestelmällä. 4

9 TALOUSTAVOITTEET Liiketaloudellisesti hinnoiteltavan tietopalvelutoiminnan tulos on vähintään 1,75 milj. euroa. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Alkuvuoden toteutuma oli 1,4 milj. euroa. Koko vuoden tuloksen arvioidaan ylittävän tavoitteen. Alkuvuoden hyvään tulokseen on vaikuttanut tuottojen jaksotus: volyymiltaan suurimmat ja merkittävimmät tietopalvelutuotteet ovat etupainotteisesti laskutettuja. Toteutuma oli 2,4 milj. euroa, joten tavoite toteutui. Tietopalvelutoiminnan tulos koostuu pääosin kolmesta tuoteryhmästä (suoramarkkinointipalvelut, rekisterikyselyt ja poiminnat markkinatietoon ja tilastointiin). Suoramarkkinointipalveluiden kohdalla budjetoitu myynti ylittyi jonkin verran (noin 7 %), ja toimitetut osoitteet kappaleina ylitti arvioinnin vain 2 %. Budjetin ylitys selittyy lähinnä sillä, että volyymipohjaisen jälleenmyyntihinnastosta johtuen luovutettujen osoitteiden yksikköhinta oli hieman ennakoitua suurempi. Rekisterikyselyiden määrä toteutui huomattavasti yli budjettivaiheessa tehdyn arvion.ylitys oli havaittavissa kaikilla tuotteilla. Tämän taas katsotaan johtuvan vilkkaasta ajoneuvokaupasta.yhden käytetyn auton vaihtaessa omistajaa, saattaa usea eri taho tehdä autoa koskevan rekisterikyselyn. Poiminnat markkinatiedonjalostukseen ja tilastointiin toteutuivat arvion mukaan. Ylijäämän syntymiseen vaikuttivat myös säästöt markkinointikustannuksissa, mikä taas johtui siitä, että löydettiin yhteistyökumppaneita, 5

10 jotka hoitivat palvelun jakelun ja markkinoinnin alihankintana arvioitua taloudellisemmin. Ajoneuvojen rekisteröinnin yksikkökustannus on enintään 9,20 euroa. Tavoite toteutunee. Alkuvuoden toteutuma oli 8,60 euroa. Toteutuma oli 8,96 euroa, joten tavoite toteutui. Verotusjärjestelmän kustannukset / lähetetty verolippu ovat enintään kaksi euroa. KEHITTÄMISTAVOITTEET PALKO-hankkeessa pysytään arvioiduissa enimmäiskustannuksissa ja keskeisten projektien aikatauluissa sekä saavutetaan asetut sisältötavoitteet. Vuoden 2003 PALKOkustannusten arvioidaan olevan 7,19 milj. euroa. PALKO-hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 26,5 milj. euroa. Henkilöstön työtyytyväisyys mitattuna asteikolla 1-5 on keskimäärin vähintään 3,05. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Budjetissa tultaneen pysymään, joten kustannukset/ verolippu pysynevät tavoitteessa. PALKO-hankkeen kustannusten arvioidaan toteutuvan vuonna 2003 budjetin suuruisena. TAE laadinnassa PALKOhankkeen kokonaisbudjetti on korotettu 30,623 milj. euroon. Keskeisten projektien aikataulut ovat toteutumassa viimeisen hyväksytyn hankemäärityksen mukaisina. Myös hankkeen sisältötavoitteet ovat toteutumassa. Sisältö on jäädytetty, eikä uusia toiminnallisuuksia enää oteta hankkeeseen. PALKO-hanke ei ole toteutumassa asetetun tulostavoitteen mukaisesti. Tavoite toteutunee. Toteutuma viime vuonna oli 3,2. Kuluvan vuoden mittaus tehdään elosyyskuun vaihteessa. Tavoite toteutui, koska toteutuma oli kaksi euroa. Tulostavoite toteutui vain osittain. PALKOhankkeen kustannukset eivät toteutuneet budjetoidun mukaisena, koska toteutuma oli 6,0 miljoonaa euroa. TAE 2004-laadinnassa keväällä 2003 PALKO-hankkeen kokonaisbudjetti korotettiin 30,623 miljoonaan euroon. Keskeisten projektien, HENKO ja VERSO, suunnitellut käyttöönottopäivät toteutuivat viimeisen hankemäärityksen mukaisina. Hankkeen sisältötavoitteet toteutuivat HEN- KOn osalta, mutta VERSOn osalta sisältötavoitteisiin ei päästy. VERSOn jälkitoimitukset jatkuvat vielä toukokuulle Tavoite toteutui, koska tulos oli 3,3. Henkilöstön työtyytyväisyys parani lähes jokaisella osaalueella edelliseen vuoteen verrattuna. Henk i- löstö oli yleisesti tyytyväinen työn sisältöön, työtiloihin ja välineisiin, esimieheltä saatavaan tukeen, tasa-arvoon ja AKEn julkikuvaan työnantajana. 6

11 RAHOITUS Valtion vuoden 2003 talousarviossa Ajone u- vohallintokeskus on menopuolelle budjetoitu virasto, jolle osoitetaan nettomäärärahaa euroa verotustehtävien hoitamista varten. Lisäksi vuoden 2003 toisessa lisätalousarviossa osoitettiin euroa. Määrärahaa on siten käytettävissä yhteensä euroa. Vuosiennusteen mukaan momentille kertyisi menoa yhteensä noin euroa. Määrärahaa jäisi siten käyttämättä euroa, joka siirtyy vuodelle 2004 siirtomäärärahana (2 v.). Tässä on jo otettu huomioon eräiden rekisteröintisuoritteiden maksujen alennus alkaen. Verotustehtävien hoitoon tarvitaan ennusteen mukaan suunnilleen budjetissa arvioitu määrä, mutta Ajoneuvohallintokeskuksen maksullinen toiminta on muodostumassa ylijäämäiseksi. Suurimmat tekijät ylijäämään ovat edelleenkin rekisteröinnin ylijäämä (vaikutus n. 2,7 milj. euroa) ja itäliikenteen lupien ylijäämä (va i- kutus n. 1,0 milj. euroa). Momentille kertyi menoa yhteensä euroa. Määrärahaa jäi siten käyttämättä euroa, joka siirtyy vuodelle Rekisteröintisuoritteiden maksujen alennus alkaen oli oikean suuntainen, mutta riittämätön toimenpide.ylijäämä aiheutui ennen muuta maksullisen toiminnan suoritteiden volyymien budjettiylityksistä.verotustehtävien hoitoon toisaalta tarvittiin euroa, joka siten vastasi lähes täysin verotukseen varattua määrärahaa. 7

12 TIEHALLINTO Tavoitteet saavutettiin hyvin. Esim. Liikenneturvallisuustavoitteet o Perustienpidon toimin vähennettiin 54 henkilövahinko-onnettomuutta (tav. 47 henkilövahinko-onnettomuutta). Tavoite ylitettiin selvästi, koska liikenneturvallisuustoimiin oli käytettävissä vuoden 2002 lopun lisätalousarviossa myönnetty 17 milj. euroa (tämän osuus vähenemästä 7 henkilövahinko-onnettomuutta). o Kehittämisinvestoinnein vähennettiin 16 henkilövahinko-onnettomuutta. Tieverkon kuntotavoitteet o Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä saatiin tavoitteen mukaisesti pysymään alle 6000 kilometrissä siirtämällä perustienpidon resursseja pienistä investoinneista kuntoa turvaaviin toimiin. Myös päällystystöiden hintojen lasku (noin 20 % kustannustason lasku) helpotti tavoitteen saavuttamista. Päällystysohjelma oli noin neljänneksen laajempi kuin edellisenä vuonna. o Sorateiden kelirikkohaittoja vähennettiin yhteensä 13,9 % (tav. 10 %). o Siltojen kuntoa kuvaava vauriopistesumma väheni 13,3 % (tav. 11 %). Ympäristötavoitteet o Pohjavesien ympäristövaikutuksia vähennettiin pienentämällä suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa noin tonnia (tav. enint tonnia). Tieliikenteen palvelut ja ohjaus o Liikenteen hallinnan toimet ovat hajaantuneet eri puolille tieverkkoa. Vaikutusten aikaansaamiseksi toimet tulisi tavoitteen mukaisesti keskittää päätieverkon tärkeimmille yhteysväleille ja raportoinnissa tulisi myös kertoa, miten hyvin liikenteen hallinnan järjestelmät kattavat päätieverkon. Tiehallinnon toiminnan taloudellisuus o Tienpidon avaaminen kilpailulle eteni suunnitellulla tavalla ja hoidon kilpailuttamisen säästötavoite (vuosittain 34 milj. euroa vuoden 2004 loppuun mennessä) on näillä näkymin toteutumassa. o Perustienpidon taloudellisuutta koskeva tavoite (hoidon, ylläpidon ja hallinnon kustannukset tiekilometriä kohden) ei toteutunut. Tämä ei kuitenkaan merkittävästi selity epätaloudellisella perustienpidolla, vaan sillä, että Tiehallinto on turvatakseen tiestön kunnon siirtänyt perustienpidon sisäistä painotusta pienistä investoinneista ylläpitoon ja hoitoon. Perustienpidon taloudellisuuden mittari edellyttää jatkokehittelyä. o Tiehallinnon oman toiminnan menot alenivat reaalisesti noin 3,7 % (tav. eivät reaalisesti kasva). 8

13 LIIKENNETURVALLISUUS Tienpidon toimenpiteillä vähennetään 47 laskennallista henkilövahinko-onnettomuutta, jotka vastaavat yhteensä 4,7 liikennekuoleman vähentämistä. Tiehallinto toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvan tienpidon tehostettujen toimenpiteiden ohjelman vuotta 2003 koskevan osuuden. Tiehallinto edistää eri toimintojen yhteistyötä ja vuorovaikutusta varmistamalla omalta osaltaan toiminnan säännönmukaisuuden ja seurannan. LIIKENTEEN SUJUVUUS Tienkäyttäjien tyytyväisyys liikenteen toimivuuteen säilyy hyvällä tasolla. Perustienpidon toimenpitein ml. erillisinvestoinnit ennustetaan saavutettavan 50 henk i- lövahinko-onnettomuuden vähenemä. Lähinnä Paimio-Muurla ja Liminka-Oulu -hankkeiden valmistumisen myötä kehittämishankkeiden tuloutettava henkilövahinkoonnettomuusvaikutus nousee tänä vuonna poikkeuksellisen suureksi eli 16,5 hevaan. Yhteensä onnettomuuksien vähenemäksi muodostuu 66,5. Tavoitteen saavuttamisaste ylittyy huomattavasti. Tiejohtajille ja prosessinomistajille on lähetetty liikenneturvallisuustoimia koskeva kirje. Tiehallinto on osallistunut yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa aktiivisesti alueellisen liikenneturvallisuustyön kehittämiseen. Liikenneturvallisuuden lisätavoitteet ollaankin saavuttamassa hyvin, eräiden tiepiirien osalta erittäin hyvin. Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä liikenteen toimivuuteen mitataan valtakunnallisella tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella kahdesti vuodessa. Tienkäyttäjien tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen on hyvällä tasolla talven kyselyjen perusteella. 9 Perustienpidon toimenpitein ml. erillisinvestoinnit saavutettiin 54,1 henkilövahinkoonnettomuuden vähenemä. Tavoitteen saavuttamisaste ylittyi huomattavasti. Lähinnä Paimio-Muurla ja Liminka-Oulu -hankkeiden valmistumisen myötä kehittämishankkeiden tuloutettava henkilövahinkoonnettomuusvaikutus nousi vuonna 2003 poikkeuksellisen suureksi eli 16,5 hevaan. Yhteensä henkilövahinko-onnettomuuksien laskennallinen vähenemä oli 70,6. Tiehallinto osallistui yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa aktiivisesti alueellisen liikenneturvallisuustyön kehittämiseen. Liikenneturvallisuuden lisätavoitteet saavutettiin hyvin, mikä osoittaa käytännön yhteistyön ja vuorovaikutuksen aktivoituneen entisestään muiden liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen kanssa. Tienkäyttäjien tyytyväisyyttä liikenteen toimivuuteen mitataan valtakunnallisella tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella kahdesti vuodessa. Tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen on vuoden 2003 tutkimusten perusteella hyvällä tasolla. Liikenteen sujuvuus arvioitiin nyt hieman

14 paremmaksi kuin vuonna Asiakassuhteiden hoito systematisoidaan Tiehallinnon asiakkuusstrategian mukaisesti. Joukko- ja kevyen liikenteen toimivuutta parannetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Asiakkuusstrategian kehittämisohjelmissa systematisoidaan ja kehitetään ensisijaisesti sidosryhmäsuhteiden hoitoa. Näin voidaan taata paras mahdollinen palvelu varsinaisille asiakkaille. Tiehallintolaisten ja sidosryhmien edustajien näkemysten kartoittaminen keskinäisen vuoro-vaikutuksen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista on meneillään. Samanaikaisesti on aloitettu muutamien pilottikohteiden kanssa systemaattisempi sidosryhmäyhteistyö. Kesän jälkeen näiden yhteistyökumppanien kanssa toteutetaan itsearviointitilaisuus. Asiakkuusstrategian mukaisesti ollaan ottamassa käyttöön sidosryhmärekisteri ja käynnistämässä laajemman CRM:n sisällön määrittely. Lisäksi sidosryhmäsuhteiden onnistumisen mittareita kehitetään. Tavoite saavutetaan. Tiehallinto on osallistunut liikenne- ja viestintäministeriön JALOIN -projektin kevyen liikenteen olosuhteita parantaviin tutkimushankkeisiin. Kevyen liikenteen väyliä raken- Asiakkuusstrategian kehittämisohjelmissa systematisoidaan ja kehitetään ensisijaisesti sidosryhmäsuhteiden hoitoa. Vuonna 2003 määriteltiin Tiehallinnon tärkeimmät sidosryhmät ja vastuut. Tiehallinnon sidosryhmäyhteistyön toimintalinjat ja ohje sidosryhmäyhteistyön suunnitelman tekemiseen hyväksyttiin Tieha l- linnon johtoryhmässä ja samassa yhteydessä päätettiin niistä sidosryhmäsuhteista, joita lä h- detään systematisoimaan vuoden 2004 aikana. Toimintalinjoissa kuvattua vuorovaikutuksen toimintamallia pilotoitiin yhdeksässä kohteessa. Toimintamallin mukainen systemaattinen toiminta voitiin käynnistää valittujen sidosryhmien kanssa. Sidosryhmärekisteri otettiin käyttöön. Lisäksi asiakastiedon selvittämisestä Tiehallinnossa laaditut periaatteet hyväksyttiin Tiehallinnon johtoryhmässä. Niissä kuvataan Tiehallinnon säännölliset asiakastutkimukset sekä toimintatapa muiden tutkimusten osalta. Alustava malli sidosryhmäyhteistyön toimivuuden mittaamiselle luotiin ja mittaaminen aloitetaan loppuvuonna Palvelujen tuottajien ja toimittajien mielipiteiden selvittämiseksi laadittiin alustava ehdotus hankepalautekäytännöstä. Tiehallinto osallistui vuoden 2003 aikana kevyen liikenteen olosuhteita parantaviin tutkimushankkeisiin liikenne- ja viestintäministeriön JALOIN -projektissa. Kevyen liikenteen 10

15 netaan yli 100 km. Tiehallinnolle on myö n- netty Suomi Pyöräilee -tunnustuspalkinto. Linja-autopysäkkien suunnitteluohje valmistunut ja pysäkkirakennelmien siirto kunnilta Tiehallinnolle on käynnistetty. väyliä rakennettiin yhteensä 123 km. Tiehallinto toimi myös jäsenenä Pyöräilykuntien ve r- kostossa ja sen vastuulla olivat valtakunnallisen pyöräretkeilyn työryhmän sihteeritehtävät. Tiehallinnolle myönnettiin Suomi Pyöräilee - tunnustuspalkinto. Tiehallinto johti aktiivisesti toiminutta sidosryhmien yhteistä joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantamisen ohjausryhmää. Linja-autopysäkkien suunnitteluohje valmistui ja pysäkkirakennelmien siirto kunnilta Tiehallinnolle käynnistettiin. Ministerityöryhmälle va l- misteltiin erityiset teemahankkeet kevyt- ja joukkoliikenteen osalta. TIEVERKON KUNTO Hoidon ja ylläpidon palvelutaso sekä tieverkon kunto säilyy vuoden 2002 tasolla. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä rajoitetaan pysyvästi alle kilometriin (alle 12 %) tiepituudesta. Uudenmaan, Hämeen ja Lapin tiepiirejä lukuun ottamatta tiepiirit ennustavat saavuttavansa hoidon ja ylläpidon palvelutasotavoitteensa. Tieverkon kuntotavoite saavutettaneen. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on kilometriä tiepituudesta. Hoidon ja ylläpidon palvelutason osalta tilanne säilyi suunnilleen ennallaan verrattuna vuoteen Tuloksen mittaamista vaikeutti jonkin verran päällysteiden ura- ja tasaisuusmittauksissa uuteen tekniikkaan siirtyminen. Uusi mittaustekniikka tuottaa entistä tarkempien ura- ja tasaisuustietojen lisäksi uusia muuttujia tien pinnasta. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden kokonaismäärä väheni vuonna 2003 noin 300 km ja oli km. Ilman paikkausohjelmien vaikutusta päätieverkolla tapahtui lievää paranemista ja alemmalla tieverkolla lievää heikkenemistä. Päällystysohjelman pituus 11

16 (4 435 km) oli noin 25 % edellisvuotta suurempi. Parannus kohdistui pääasiassa tieverkon rakenteelliseen kuntoon. Sorateiden runkokelirikon liikenteelle aiheuttamaa haittaa vähennetään 10 %. Siltojen kunnon heikkenemistä hidastetaan lisäämällä korjaustoimintaa niin, että siltojen kuntoa kuvaava vauriopistesumma vähenee 11 % vuoden 2003 alun tilanteeseen nähden. Kevään kelirikkotilanne oli tavanomaista helpompi. Kelirikosta aiheutuvia haittoja poistetaan yhteensä noin 200 tiekm:llä, jolloin niitä saadaan vähennettyä vähintään tavoitteen mukaiset 10 %. Siltojen peruskorjaustoimintaa on lisätty ja peruskorjattavien siltojen määrää nostetaan edellisen vuoden tasosta (150) 162 siltaan. Vaurioiden vähenemätavoite (11 %) tullaan saavuttamaan. Sorateiden kelirikkohaittoja vähennettiin vuonna 2003 yhteensä 13,9 %. Tavoite toteutui kaikissa tiepiireissä Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen tiepiireissä jopa noin kaksinkertaisesti. Siltojen peruskorjaustoimintaa lisättiin osoittamalla peruskorjaukseen enemmän varoja ja lisäämällä peruskorjattavien siltojen määrää edellisen vuoden tasosta. Vuoden alun tilanteesta siltojen kuntoa kuvaava vauriopistesumma väheni 13,3 %. YMPÄRISTÖ Tärkeimmät pohjavesialueet suojataan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2003 toteutetaan 2-3 pohjavesien suojauskohdetta. Tiehallinto on laatinut pohjavesisuojauskohteita koskevan teemaohjelman vuosille Ohjelmaan sisältyy kaikkiaan kohdetta. Vuonna 2003 toteutetaan pohjavesisuojauksia kt:llä 66, vt:llä 12 ja vt:llä 14. Tavoite saavutetaan. Osasta kiireellisiä pohjavesisuojauskohteita on Tiehallinnossa valmisteltu vuosille perustienpidon teemaohjelma, jolla toteutetaan vuosittain 2 4 kohdetta ja kustannukset ovat 1,7 2,8 milj. euroa vuodessa. Ohjelmalla toteutetaan kaikkiaan kohdetta. Vuonna 2003 toteutettiin pohjavesisuojauksia kantatiellä 66 sekä valtateillä 12 ja 14. Pohjavesisuojauksia on 1990-luvun puolivälin jälkeen rakennettu yhteensä hieman yli 120 kilometrin matkalle, mikä on pienentänyt pohjavesien pilaantumisriskiä. Suojausta kiireellisesti tarvitsevia kohteita on yhteensä noin 120 kilometriä. Näistä pyritään toteuttamaan vuosien aikana keskitetyllä pohja- 12

17 vesiohjelmalla noin 30 kilometriä. Viime vuonna pohjavesiohjelmaan sisältyviä kiireellisiä pohjavesisuojauksia rakennettiin 6,3 kilometrin matkalle. Tämän lisäksi muiden perustienpidon hankkeiden yhteydessä rakennettiin 7,6 kilometriä ja kehittämishankkeiden yhteydessä 2,7 kilometriä pohjavesisuojausta. Kaiken kaikkiaan vuonna 2003 rakennettiin 16,6 kilometriä pohjavesisuojauksia. Pohjavesien ympäristövaikutuksia vähennetään pienentämällä suolan käyttöä. Suolan käyttöä liukkauden torjunnassa vähennetään erityisesti pohjavesialueilla ja normaalitalvea vastaavissa olosuhteissa suolan käyttö on enintään tonnia. Tiehallinto jatkaa melutietokannan kehittämistyötä siten, että osassa tiepiireistä järjestelmä on käytössä vuoden 2003 lopulla. Tiehallinto on käyttänyt liukkaudentorjuntaan talvikaudella noin tonnia suolaa. Talviolosuhteista aiheutuen suolankäyttö on tavoitetasoa vähäisempää. Suomen Akustiikkakeskus Oy kehittää melutietokantaa Tiehallinnolle. Tieliikelaitos on tehnyt Tiehallinnolle esiselvityksen siitä, kuinka tiepiirien olemassa olevat meluun liittyvät tiedot helpoiten siirretään melutietokantaan. Muutaman (2-3) tiepiirin melutieto siirretään tietokantaan vuoden 2003 aikana. Tavoite saavutetaan. Tiehallinto käytti liukkaudentorjuntaan talvikaudella noin tonnia suolaa. Suolan käyttöä liukkaudentorjunnassa on seurattu ja pyritty vähentämään. Suolan käyttö väheni 25 % vuosien keskimääräiseen käyttöön verrattuna. Edellinen talvikausi oli sääoloiltaan vaikea ja suolaa käytettiin tonnia luvun puolivälistä alkaen meluntorjunnasta on hyötynyt vuosittain asukasta, mutta viime vuonna meluntorjunnan töitten vähäisyyden vuoksi vain 480 asukasta voitiin suojata (2 200 asukasta v. 2002). Yleisten teiden melualueella asui 1990-luvun alussa ihmistä. Heistä on saatu suojatuksi viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Tiehallinto on jatkanut melutietokannan kehittämistä tavoitteen mukaisesti ja muutaman tiepiirin melutieto siirrettiin tietokantaan vuoden 2003 aikana. Melutietokantaa Tiehallinnolle kehittää Suomen Akustiikkakeskus Oy. Tieliikelaitos on tehnyt Tiehallinnolle esiselvi- 13

18 tyksen siitä, kuinka tiepiirien olemassa oleva melutieto helpoiten siirretään melutietokantaan. Tiehallinto on tilannut Tieliikelaitokselta melutiedon päivittämisen. TIELIIKENTEEN PALVELUT JA OHJAUS Liikennetiedotusta ja liikenteen ohjausta kehitetään toteuttamalla tätä palvelevia seurantajärjestelmiä päätieverkon tärkeillä yhteysväleillä ja lisäämällä tienkäyttäjiltä saatavan palautteen hyödyntämistä. Varmistetaan koko tieverkon digitalisoinnin toteutuminen suunnitellusti ja otetaan käyttöön sähköisiä verkkopalveluja. Ajantasaisen liikenteen ja kelin seuranta - teemapaketti vuosiksi on hyväksytty johtoryhmässä jatkosuunnittelun ja ohjelmoinnin lähtökohdaksi. Teemaohjelman rahoitus on auki. Tiepiireissä on otettu uusia liikenteen automaattisia mittauspisteitä käyttöön neljässä pisteessä (Kaakkois-Suomen tiepiiri) ja uusia kelikameroita kolmessa pisteessä (Kaakkois-Suomen tiepiiri). Useiden mittauslaitteiden tiedonsiirtoratkaisuja on muutettu kustannustehokkaammiksi (ADSL, GPRS). Liikenteen tietopalvelua koskeva esiselvitys on valmistumassa. Ajantasainen liikenteen ja kelin seuranta - teemapaketti vuosiksi hyväksyttiin Tiehallinnon johtoryhmässä jatkosuunnittelun ja ohjelmoinnin lähtökohdaksi. Seurantaverkko muodostaa perustan koko liikenteen hallinnan palveluiden kehittämiselle sekä palvelee lisäksi tien hoidon onnistumista. Perustienpidon rahoituksesta on sovittu kohdistettavaksi 1 milj. euroa vuonna 2004 keskitettynä investointiohjelmana liikenteen seurannan kehittämisinvestointeihin. Tiesäätiedon laadun parantamiseen ja varmistamiseen tähtäävässä laatuprojektissa valmistui toukokuussa laatukäsikirja. Projektissa järjestettiin myös koulutusta ja laatutietojärjestelmän toteutus on parhaillaan käynnissä. Lisäksi va l- mistui liikenteen tietopalvelua koskeva esiselvitys. Tiepiireissä on toteutettu useita kelin ja liikenteen seurantaan liittyviä toimenpiteitä (liikenteen automaattisia mittauspisteitä 40 kpl, tiesääasemia 20 kpl, keli- tai liikennekameroita 48 kpl, uusia sade- ja näkyvyysantureita tiesääasemiin 8 kpl, kustannustehokkaampien 14

19 tietoliikenneyhteyksien päivityksiä 10 kpl, automaattinen kameratekniikkaan perustuva häiriön hallinta -järjestelmä E18:lla: 16 kpl kameroita Isokylän tunnelissa). Noin 40 % toteutuksista kohdentuu kehittämishankkeelle vt 1 Paimio-Muurla, joka avattiin vuonna 2003 liikenteelle. TIEHALLINNON TOIMINNAN TALOUDELLISUUS Tienpitoa avataan kilpailulle hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaisesti yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tieverkon hoidon reaaliset kustannukset alenevat kilpailuttamisen seurauksena 34 milj. eurolla (15 %) vuoden 2004 loppuun mennessä. Digiroad-hanke on pääosin toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeen suurimmat potentiaaliset riskit liittyvät nyt meneillään olevaan järjestelmän testaukseen ja käyttöönottovaiheeseen. Tämänhetkinen arvio on, että hanke valmistuu aikataulun mukaisesti v loppuun mennessä ja toteutetaan annetun budjetin puitteissa. Koko hankkeen kesto on v alusta v loppuun ja investointibudjetti on noin 7 milj. euroa. Investoinneissa ja ylläpidossa kilpailulle avaamisen siirtymäkausi päättyi vuoden 2002 lopussa. Suunnittelussa ja hoidossa siirtymäkausi jatkuu vuoden 2004 loppuun saakka. Suunnittelun hankintaohjelmassa kilpailutettavien töiden osuudeksi vuodelle 2003 muodostui tavoitteena oleva 75%. Hankintaohjelma toteutunee melko tarkasti. Digiroad on kansallinen tietojärjestelmä, johon kootaan koko Suomen tie- ja katuverkon tarkka sijainti sekä tärkeimmät ominaisuudet. Tietojen lataus käynnistyi syksyllä Toteutusprojekti valmistuu hiukan aikataulusta myöhässä vuoden 2004 helmikuun lopussa. Digiroad -laki astui voimaan Investointien ja ylläpidon osalta kilpailulle avaamisen siirtymäkausi päättyi vuoden 2002 lopussa. Suunnittelussa ja hoidossa siirtymäkausi jatkuu vuoden 2004 loppuun saakka. Suunnittelun vuoden 2003 tilauksista oli 61 % avoimena kilpailulle. Osuudessa ei ole otettu huomioon poikkeuksellisen suurta, kokonaan kilpailutettua Vuosaaren sataman liikenneyhteydet -projektia. Kilpailulta suljettu osuus 15

20 sisältää tiestö- ja liikennetietojen hankinnan Tieliikelaitokselta. Kilpailulle avoimena ollut osuus on julkaisussa Menettelyt tienpidon kilpailun avaamisessa ja neuvottelutoimeksiannoissa esitetyn mukainen. Vuoden 2003 hoidon kilpailukierroksella kilpailutettiin 28 alueurakkaa. Osassa urakoita on niiden sisältöä ja kestoa lisätty hankintastrategian mukaisesti. Kilpailulle on nyt avattuna tavoitteen mukaiset ¾ alueurakoista. Sopimushinnat ovat edelleen alentuneet. Säästöksi arvioidaan 10,5 milj. euroa vuositasolla. Tievalaistuksen hoito on kilpailutettu keväällä 2003 koko maan osalta ensimmäisen kerran. Kilpailu toimi ja hintataso oli alhainen. Tieverkon hoidon kustannusten alenemistavoitteen arvioidaan toteutuvan. Hoidon vuoden 2003 alueurakoista oli puolestaan kilpailulle avattuna tavoitteen mukaiset 75 %. Kilpailutettujen urakoiden (28) vuosittaisiksi säästöiksi arvioidaan yhteensä 10,5 milj. euroa. Tievalaistuksen hoito kilpailutettiin keväällä 2003 koko maan osalta ensimmäisen kerran. Kilpailu toimi ja hintataso oli alhainen. Säästöjä on arvioitu saatavan kahden vuoden sopimuskauden aikana noin 0,8 milj. euroa aikaisempaan hintatasoon verrattuna. Tieverkon hoidon kustannusten arvioidaan alenevan vuoden 2000 hintatasoon verrattuna vähintään 34 milj. euroa vuoden 2004 loppuun mennessä. Vuoden 2004 kilpailuttaminen käynnistettiin EU-hankintailmoitusten julkaisemisella Virallisessa lehdessä (46/2003). Tämän kilpailuttamisvuoden jälkeen kaikki hoitourakat ovat kilpailun piirissä. Kilpailuun tulee yhteensä 38 urakkaa ja niiden kestot ovat pidentyneet edelleen aikaisemmasta (3-, 5 ja 7-vuotisia). Moniin (12 kpl) 3- ja 5-vuotisiin urakoihin on otettu mukaan mahdollisuus kahden vuoden 16

21 optioon. Perustienpidon yksikkömenot ovat laajennusja uusinvestoinnit sekä suunnittelu poislukien nykyisellä palvelu- ja kuntotasolla enintään euroa/tiekilometri. Tavoite on toteutumaennusteen perusteella vaikeasti saavutettavissa. Bruttomenoista laskettuna yksikkömenot ovat euroa/tiekilometri. Syynä rakenteiden parantamiseen kohdistetut toimenpiteet. Ylläpidon urakat kilpailutettiin vuonna 2003 kaikki ja kilpailuttamisen seurauksena saavutettiin %:n säästöt verrattuna edelliseen vuoteen. Lisäksi vähäistä säästöä suunniteltuihin kustannuksiin aiheuttivat bitumi-indeksin alhaiset pisteluvut kesällä. Asetettu tavoite ei toteutunut (toteutuma euroa/tiekilometri). Tavoite mittaa ho i- don, ylläpidon ja hallinnon kokonaismenojen määrää tiepituutta kohti. Tunnusluku kuvaa hoidon ja ylläpidon volyymiä sekä toiminnallista tehokkuutta (panos / tuotos, jossa panos = raha ja tuotos = hoidettu tieverkko + uudelleenpäällystykset + kelirikkokorjaukset + peruskorjaukset). Tiehallinto on parina viime vuotena pitäytynyt voimallisesti tienpidon strategiansa toiseen tukijalkaan (estetään tieverkon kunnon heikkeneminen), mikä on pitänyt volyymin ja sitä kautta yksikkömenon korkeana. Liikenne- ja viestintäministeriön näkökulma painottaa toiminnallista tehokkuutta, mutta tavoite mittaa pääosin volyymiä. Siksi tavoite ei tue tienp i- don strategiaa, vaan on sen kanssa ristiriidassa. Tienpidon strategian mukaisesti perustienpidon painopistettä siirrettiin vuonna 2003 investoinneista ylläpitoon ja jokapäiväisen liikennöitä- 17

22 vyyden turvaamiseen. Tiehallinnon oma n toiminnan menot eivät reaalisesti kasva. Viiden ensimmäisen kuukauden perusteella tavoitteen mukaiset Tiehallinnon hallintomenot lisääntyvät viime vuodesta nimellisesti noin 2,4 %, mutta alenevat reaalisesti noin 0,3 %, kun otetaan huomioon tulosopimuksen mukaiset palkankorotukset (1,366 milj. euroa) ja valtiovarainministeriön ennusteen mukainen 1,6 %:n inflaatio muille menoerille. Tavoitteen mukainen Tiehallinnon hallintomenojen toteutuma oli 70,3 milj. euroa. Hallintomenot alenivat viime vuodesta nimellisesti noin 1,0 % ja reaalisesti noin 3,7 %, kun otetaan huomioon tulosopimuksen mukaiset palkankorotukset (1,366 milj. euroa) ja kuluttajahintaindeksin muutoksella mitattu 0,9 %:n inflaatio muille menoerille. KEHITTÄMISTAVOITTEET Tiehallinnon prosessi- ja tiimiorganisaation toiminta vakiinnutetaan ja prosessien suorituskykyä parannetaan. Menokäsitteeseen eivät sisälly tietojärjestelmäinvestoinnit, Mobilia, lähialueyhteistyö, T&K -menot, Digiroad, E18- ja Vuoliprojektit, varautuminen eikä tulospalkkiovaraus. Yhteensä nämä huomioimattomat menot ovat noin 16,4 milj. euroa. Ydin ja tukiprosessien suorituskyvyn mittareista on sovittu alustavasti. Mittarit otetaan käyttöön vuoden 2004 tulosohjauksessa. Menokäsitteeseen eivät sisälly investoinnit, Mobilia, lä hialueyhteistyö, T&K - menot, Digiroad, valtakunnalliset E18- ja Vuoli -projektit, varautuminen eikä tulospalkkiovaraus. Yhteensä nämä huomioimattomat menot ovat noin 14,7 milj. euroa. Prosessien suorituskyvyn mittareista tehtiin päätös vuonna 2003 ja osalle on jo voitu määrittää lähtöarvot. Suorituskyvyn mittaus on sovittu otettavaksi osaksi vuoden 2004 tulosseurantaa ja muutokset voidaan osoittaa vuoden 2004 toimintakertomuksessa. Prosessien toimintaa tehostettiin perustamalla valtakunnalliset kehittämisryhmät. Lisäksi keskushallinnon tiimirakenteiden uudistamisesta tehtiin päätös, joka toimeenpantiin

23 RAHOITUS Valtion vuoden 2003 talousarviossa Tiehallinnolle osoitettiin määrärahaa seuraavasti: Perustienpito euroa, josta ylläpito ja korvausinvestointeihin euroa + lisätalousarvio euroa. Käytettävissä yhteensä euroa Tieverkon kehittäminen euroa toinen lisätalousarvio euroa. Käytettävissä yhteensä euroa Eräät tiehankkeet euroa toinen lisätalousarvio euroa. Käytettävissä yhteensä euroa Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet euroa + lisätalousarvio Käytettävissä yhteensä euroa Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset euroa toinen lisätalousarvio euroa. Käytettävissä yhteensä euroa. Seuraavassa on esitetty eri momenttien toteutuma ja toteutumaennuste : Toteutuma oli euroa ja koko vuoden toteutumaennuste euroa. Toteutuma oli euroa ja koko vuoden toteutumaennuste euroa. Toteutuma oli euroa ja koko vuoden toteutumaennuste euroa (Lohja - Lohjanharjun aloitus siirtyy). Toteutuma oli euroa ja koko vuoden toteutumaennuste euroa. Toteutuma oli euroa ja koko vuoden toteutumaennuste euroa Seuraavassa on esitetty eri momenttien toteutuma : Toteutuma oli ,87 euroa, josta ylläpidon ja korvausinvestointien osuus ,43 euroa. Toteutuma oli ,15 euroa. Toteutuma oli ,15 euroa. Toteutuma oli ,63 euroa. Toteutuma oli ,38 euroa. 1 19

24 Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen euroa. Toteutuma olin euroa ja koko vuoden toteutumaennuste Toteutuma oli ,90 euroa euroa. V oli käytössä saldoja seuraavasti: Perustienpito euroa, josta ylläpito ja korvausinvestointeihin euroa ja EAKR -hankkeiden kansallista osuutta euroa Tieverkon kehittäminen euroa Tieverkon jälkirahoitus- ja kokonaisrahoitushankkeet euroa Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien suunnittelu euroa. Lisäksi valtion vuoden 2003 talousarviossa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen osoitetaan määrärahaa seuraavasti. Näiden määrärahojen osalta virastolle ei aseteta tulostavoitteita Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen euroa Toteutuma oli euroa ja kaikki saldot käytetään. Toteutuma oli euroa ja kaikki saldot käytetään. Toteutuma oli euroa ja kaikki saldot käytetään. Toteutuma oli euroa ja kaikki saldot käytetään. Määrärahat yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen: Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen: Vuoden 2003 määrärahasta on maksettu avustuksia euroa ja koko vuoden toteutumaennuste on euroa. Toteutuma oli ,29 euroa, josta ylläpitoa ja korvausinvestointeja ,00 euroa ja EAKR -hankkeiden kansallista osuutta ,66 euroa. Toteutuma oli ,46 euroa. Toteutuma oli ,92 euroa. Toteutuma oli ,50 euroa. Määrärahat yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen: Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen: Vuoden 2003 määrärahasta maksettiin avustuksia yhteensä ,61 euroa. 20

25 Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen, saldot vuosilta yhteensä euroa Toteutuma oli euroa ja kaikki saldot käytetään Toteutuma oli ,31 euroa. 1 Ylityslupa euroa, Ylityslupa euroa,

26 MERENKULKULAITOS Talven poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi Merenkulkulaitos ei saavuttanut kaikkia tulostavoitteitaan. Palvelutason osalta ankara talvi sekä hankalat jääolosuhteet aiheuttivat talvimerenkulun avustamisen tavoitteiden alittumisen. Talven vaikutus näkyi myös väylämaksun kustannusvastaavuuden jäämisenä alle tavoitteen. Luotsauksen kustannusvastaavuustavoite sen sijaan ylitettiin aiheutuen luotsaustulojen kasvusta. Myös liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavan toiminnan kustannusvastaavuustavoitetta ei saavutettu (tav. 103 %, tot. 94 %). Tavoitteen alittuminen aiheutui monitoimimurtajien kaupallisen toiminnan kustannusten kasvusta. Kauppamerenkulun väyliä parannettiin myös tavoitetta enemmän (tav. 50 km, tot. 100 km). Rannikon kauppamerenkulun kustannukset kuljetettua tonnia kohti olivat tavoitetta korkeammat aiheutuen talven aiheuttamista lisäkustannuksista (tav. enin. 1,12, euroa, tot. 1,18 euroa). Rannikon ja sisävesien kauppamerenkulun väylien keskimääräiset kustannukset olivat tavoitetta korkeammat. Tavoitteiden ylitys aiheutui lähinnä väyläkilometrien alenemisesta uuden luokitusjärjestelmän käyttöönoton vuoksi. Yhteysalusliikenteen kustannukset vakituista asukasta kohden ylitettiin (tav. enin euroa, tot euroa) vakiutisten asukkaiden määrän laskiessa arvioitua enemmän. Kehittämistä koskevat tavoitteet laitoksen uudelleen organisointi ja alusten pakollisen ilmoittautumisjärjestelmän kehittäminen - saavutettiin hyvin. PALVELUTASO Väylänpito Väylien kunto parannettavien kauppamerenkulun väylien määrä, 50 kilometriä Navi-kriteerit täyttävien väylien osuus kauppamerenkulun väylät 64 % matalaväylät 17 % Kauppamerenkulun väylien parannustyöt ovat päässeet käyntiin vasta kesällä, eikä niitä ole vielä valmistunut. Koko vuoden arvio on 100 km. Navi-kriteerit täyttävien kauppamerenkulun väylien osuudeksi arvioidaan muodostuvan 52 %. Kauppamerenkulun väyliä parannettiin 100 km eli tavoite ylitettiin 50 kilometrillä. Navi-kriteerit täyttävien kauppamerenkulun väylien osuuden toteuma vuonna 2003 oli 55 %. Toteuma poikkeaa tavoitteesta, koska kriteerit täyttävien väylien arviointitapaa on yhdenmukaistettu ja tarkistettu. 22

27 Matalaväylien osalta arvio on 18 %. Navi-kriteerit täyttävien väylien arvioidut toteumat vuodelta 2003 tulevat poikkeamaan alkuperäisistä tavoitteista, koska kriteerit täyttävien väylien arviointitapaa on yhdenmukaistettu ja tarkistettu.vanhoilla kriteereillä laskettuna toteumat olisivat kauppamerenkulun väylillä 65 % ja matalaväylillä 18 % eli tavoitteet saavutetaan. Matalaväylien osalta toteuma oli sama kuin tavoite eli 17 %. Luotsaus Luotsauspalvelujen odotusaika on enintään kaksi tuntia. Talvimerenkulun avustaminen Jäänmurtopalvelujen odotusaika on enintään neljä tuntia. Yli kahden tunnin odotuksia oli 22 kpl (alle prosentin luotsausten määrästä. Talviliikennekautena, jolloin koko Suomenlahden liikenne ohjattiin rannikkoväylälle, laivat joutuivat ajoittain odottamaan luotsia monista eri syistä.yksi tällainen syy oli liikenteen ruuhkaantuminen joillakin väylän osilla ja jäänmurtajien tuomat suuret saattueet mereltä luotsipaikoille yhdellä kertaa. Näissä tilanteissa ei välttämättä voitu saada luotsia alukseen tulostavoitteiden mukaisesti. Myös Järvi-Suomessa on ollut odotusaikojen ylityksiä aiheutuen Saimaan kanavan kasvaneista liikennemääristä. Talvi oli ankara ja jäätilanne vaikea, jonka vuoksi asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Jäänmurtajilla oli keväällä 1071 toimintapäivää. Keskimääräinen odottamaan jout u- neiden alusten odotusaika oli 6,4 tuntia (edellisvuonna 3,0). Arvio koko vuoden toteutumaksi on kuusi tuntia. Yli kahden tunnin odotuksia oli 69 kpl. Odotuksista suurin osa tapahtui Järvi-Suomen merenkulkupiirissä, missä ongelmat johtuivat kasvaneista liikennemääristä. Vuoden 2003 aikana on palkattu neljä uutta luotsia, joten tilanteeseen on tulossa parannus. Alkuvuodesta myös ankara talvi aiheutti liikenteen ruuhkaantumista joillakin väylien osilla. Luotsauksia oli kaikkiaan kpl, joten tavoite saavutettiin 99,8 prosenttisesti. Talvimerenkulun tavoitteita ei saavutettu vaikean jäätilanteen vuoksi. Jäänmurtajilla oli talvikaudella toimintapäivää (edellisenä talvena ) Keskimääräinen odottamaan joutuneiden alusten odotusaika oli 6,4 tuntia (edellisvuonna 3,3). 23

28 Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus on %. Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus oli 84,1 % (edellisvuonna 95,6 %). Palvelutason ennustetaan paranevan loppuvuodesta 88 %:iin. Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus oli 84,2 %:a (edellisvuonna 95,6). VAIKUTTAVUUS Merenkulun turvallisuus Suomen aluevesillä ja suomalaisille aluksille tapahtuneita onnettomuuksia neljän vuoden liukuvalla keskiarvolla mitattuna on enintään 49. TALOUDELLISUUS Rannikon kauppamerenkulun palvelut Kustannukset euroa/kuljetettu tonni ovat enintään 1,12 euroa. Väylien ylläpidon keskimääräiset kustannukset / väyläkilometri ovat enintään euroa. Alkuvuoden aikana on sattunut 31 (edellisvuonna 14) ilmoitettua merionnettomuutta. Määrän kasvu aiheutui alkuvuoden poikkeuksellisista jääolosuhteista. Tavoite arvio i- daan kuitenkin saavutettavan. Rannikon kauppamerenkulun kustannukset euroa/kuljetettu tonni ovat arviolta 1,20 euroa. Yksikkökustannus on 0,08 euroa tavoitetta suurempi. Nousu aiheutuu kovan talven aiheuttamasta noin 10 milj. euron kustannusten kasvusta edellisvuoteen ve r- rattuna. Tämän johdosta tunnusluku nousisi vieläkin korkeammaksi, elleivät kuljetettujen tonnien määrät olisi myös kasvaneet. Ylläpidon keskimääräiset kustannuset//väyläkilometri ovat ennusteen mukaan euroa. Tavoitteen ylitys johtuu pääasiassa väyläluokituksen aiheuttamasta vä y- läkilometrien alenemisesta 715 kilometrillä. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometreillä laskettuna väylänpidon keskimääräiset kus- 24 Vuonna 2003 sattui 44 (edellisvuonna 43) ilmoitettua merionnettomuutta. Neljän vuoden liukuvalla keskiarvolla mitattuna luku on 50 eli tavoite 49 ylitettiin yhdellä onnettomuudella. Rannikon kauppamerenkulun kustannukset euroa/kuljetettu tonni olivat 1,18 euroa. Yksikkökustannus oli 0,06 euroa tavoitetta suurempi. Kustannukset ylittivät lähes 13 milj. eurolla tavoitteen. Kasvun aiheutti lähes kokonaan ankara jäätalvi. Yksinomaan jäänmurron kustannukset olivat 10 milj. euroa suunniteltua suuremmat. Liikennemäärä ylitti tavoitteen 7 %. Mikäli tavoitteen mukainen liikenne olisi toteutunut, kustannukset olisivat olleet 1,25 euroa/tonni. Ylläpidon keskimääräiset kustannuset/väyläkilometri olivat euroa. Tavoite euroa/km ylitettiin 997 eurolla. Tavoitteen ylitys johtuu pääasiassa väyläkilometrien alenemisesta kilometrillä uuden väyläluokituksen johdosta. Tavoitteen mukaisilla väyläkilometrien määrillä ylläpidon kustan-

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit Lokakuu 2004 Sisältö Tähän yhteenvetoraporttiin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT JA TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2005 Kesäkuu 2006 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tiehallinto

Talousarvioesitys Tiehallinto 24. Tiehallinto S e l v i t y s o s a : Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa asiakkaillensa liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sujuvia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tieyhteyksiä

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 53 000 euroa. Selvitysosa:

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa

Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Meteorologin apu talvihoidon ohjauksessa Seppo Kaarto Destia Oy Kelikeskustoiminta on kokonaisvaltaista talvihoidon ohjaustoimintaa, joka toimii talvikaudella ympäri vuorokauden tuottaen asiakkailleen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Henkilö- ja tavaraliikenteen arvioidaan kasvavan noin 2 % vuonna 2004. Sen jälkeen vuosikasvuksi arvioidaan edelleen

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTOT HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSISTÄ Kesäkuu 2007 2 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 Helmikuu 2005 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Henkilö- ja tavaraliikenteen arvioidaan kasvavan noin 2 % vuonna 2003. Sen jälkeen vuosikasvuksi arvioidaan edelleen

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus 31.10.2014 2 3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd., ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Vuorimiespäivät Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen

Vuorimiespäivät Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen Infra-alan merkitys Vuorimiespäivät 28.3.2008 Pitkäjänteisyyttä infrarakentamiseen TKL Timo Kohtamäki Toimitusjohtaja, Lemminkäinen Infra Oy Hallituksen puheenjohtaja, Infra ry 1 Infra-alan merkitys Tiesitkö,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014 Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.214 Ruotsin suunnitelma 214 225 perusteet hallituksen päätökselle Tavoitteena: kansantalouden kannalta tehokas, kansainvälisesti

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Esityksen rakenne: Väyläverkon yleistavoitteet ja makrotalouden näkökulma Satamaverkko ja niiden toimintaympäristö Lapin satamat 1 Liikenneviraston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta

20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta 20. (31.20, 41 ja 51) Liikenteen turvallisuus ja valvonta S e l v i t y s o s a : Tieliikenteen turvallisuus on parantunut hitaasti kymmenen viime vuoden aikana. Sitä ennen oli erittäin myönteinen kausi.

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN VUONNA 2004 Elokuu 2005 SISÄLTÖ VIRASTOITTAIN JA TULOSTAVOITEALUEITTAIN AJONEUVOHALLINTOKESKUS...1

Lisätiedot

Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri. Kalajoki 15.11.2013

Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri. Kalajoki 15.11.2013 Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri Kalajoki 15.11.2013 Toteutuksessa olevat väylien kehittämishankkeet Perämerellä Pietarsaaren 11 metrin väylähanke Pietarsaaren

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA

MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA Eteläisen Suomen Liikennefoorumi 15.3.2004 1 Matti Saarinen Kansanedustaja, liikennejaoston puheenjohtaja MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA 1. Liikennejaoston rooli ja budjettiprosessi 2. Hallitusohjelman

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus

Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus Projektipäällikkö Eero Nippala, TAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu, puhelin 040 5460174, email: eero.nippala@tamk.fi, Teiskontie 33, 33520 TAMPERE

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne-

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004

Lisätiedot

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto

Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Liikenteen toimet pohjavesien suojelussa Ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, Liikennevirasto Väylänpidon ja liikenteen pohjavesiriskit 20.11.2014 Maanteiden liukkaudentorjunta Vaihtelevat säät ovat haaste

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI Tampere 13.10.2011 Markku Mylly Toimitusjohtaja Suomen Satamaliitto ry. Esityksen sisältö. Suomen Satamaliitto ry. Satamaverkko Suomessa Merikuljetukset Suomen

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot