Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja: Katu: Postitoimipaikka: Industriestraße 5 DE Oerlinghausen Puhelin: ++49(0)5202/ Telefax: ++49(0)5202/ Puhuteltava henkilö: Internet: 1.4 Hätäpuhelinnumero: KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Herr Sengenhoff Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30 / Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. GHS-luokitus Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. 2.2 Merkinnät Eräitä seoksia koskevat erityisvaatimukset EUH208 Sisältää 2-n-butyylibentso[d]isotiatsol-3-oni, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset

2 Sivu 2 / 7 Vaaraa aiheuttavat aineosat EG-Nro. Indeksinro REACH-Nro Luokitus GHS-luokitus Pitoisuus Perusöljy - täsmentämätön, Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet 15 - < 20 % parafiiniset Asp. Tox. 1; H Fettalkoholpolyglykolether Xi - Ärsyttävä R38 Skin Irrit. 2; H < 10 % (2-butoksietoksi)etanoli 1 - < 5 % Xi - Ärsyttävä R36 Eye Irrit. 2; H Fenoksietanoli < 1 % Xn - Haitallinen, Xi - Ärsyttävä R22-36 Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H ,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni < 0.1 % Xn - Haitallinen, Xi - Ärsyttävä, N - Ympäristölle vaarallinen R Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1); H302 H315 H318 H317 H400 R-, H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset ohjeet Oireilujen esiintyessä pitkään, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Tajuttomalle tai kouristelevalle ei saa antaa mitään. Hengitettynä Potilas vietävä raittiiseen ilmaan. Potilas autettava lepoasentoon ja pidettävä lämpimänä. Iholle saatuna Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. Silmäkosketus Roiskeet silmistä on huuhdeltava välittömästi juoksevalla vedellä minuutin ajan silmäluomet levittäen. Hakeuduttava silmälääkärin hoitoon. Nieltynä Älä oksennuta. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Vesisumu. Vaahto. Kuivasammutusjauhe. Hiilidioksidi (CO2).

3 Sivu 3 / 7 Soveltumattomat sammutusaineet Terävä vesisuihku. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Tulipalon sattuessa saattaa muodostua: Typpidioksidit (NOx). Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi (CO2). 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta. Kokosuojapuku. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Saastuneet esineet ja lattia on puhdistettava perusteellisesti noudattaen ympäristömääräyksiä. Puhdistettava detergenteillä. Vältettävä liuottimia. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Ohjeet turvalliseen käsittelyyn Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Muut tiedot Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastotiloja ja säiliöita koskevia vaatimuksia Pakkaus on säilytettävä kuivassa paikassa ja hyvin suljettuna epäpuhtauksien ja kosteuden absorboitumisen estämiseksi. Suositeltava varastointilämpötila: 5-40 C Maksimaalinen varastointiaika: 1 Jahr Yhdessävarastoimista koskevia viitteitä Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Lisätietoja varastointiolosuhteista Maksimaalinen varastointiaika: KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

4 Sivu 4 / 7 Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet arvot Aine tai aineryhmä ppm mg/m³ k/cm³ Kategoria Alkuperä (2-Butoksietoksi)etanoli Fenoksietanoli Perusöljy - täsmentämätön, Tisleet (maaöljy), 5 8 h ACGIH vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Käsien suojaus Ennalta ehkäisevä ihonsuoja ihonsuojavoiteella. Ennen taukoja ja työn päätyttyä käsien pesu. Ihonsuojaus Kemikaalinkestävät turvakengät. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Perusteellinen ihonpuhdistus heti tuotteen käsittelyn jälkeen. Tehtävä suunnitelma ihon suojelemiseksi. Hengityksensuojaus Olomuoto: Väri: 8 h 15 min 8 h 15 min Jos tekniset poistoimu- tai tuuletustoimenpiteet eivät ole mahdollisia tai riittäviä, on käytettävä hengityssuojainta. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Haju: nestemäinen Menetelma ph-arvo (ajan 20 C): sisällä vesipitoinen liuos 5% ; 9,5 DIN Olotilanmuutos Leimahduspiste: Syttymislämpötila: Höyrynpaine: ei relevantti ei määritelty ei määritelty Tiheys (ajan 20 C): 973 g/cm³ EN ISO Kinemaattinen viskositeetti: (ajan 20 C) 41 mm²/s ASTM D 7042 KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Suojeltava seuraavalta: kuumuus Yhteensopimattomat materiaalit Seuravaa on vältettävä: Hapettajat, vahva. Happo Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet: ei/ei KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

5 Sivu 5 / Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Akuutti myrkyllisyys Altistumisreitit Menetelmä Dose Laji Lähde Perusöljy - täsmentämätön, Tisleet (maaöljy), vahat poistettu liuottimella kevyet parafiiniset LD50 > 5000 mg/kg RAT dermaalinen LD50 >5000 mg/kg inhalatiivinen (4 h) aerosoli LC50 >5 mg/l RABBIT Fettalkoholpolyglykolether LD50 >2000 mg/kg Ratte (2-butoksietoksi)etanoli LD mg/kg Rotta dermaalinen LD mg/kg Fenoksietanoli LD mg/kg dermaalinen LD50 >2000 mg/kg ,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni LD mg/kg Kaniini Rotta Kaniini RAT Herkistävät vaikutukset Toistuvan tai pitkäaikaisen altistuksen aiheuttamat vakavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat, perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Aspiraatiovaara Muut tiedot Ei minkäänlaisia erityisesti mainittavia vaaroja. Kokemusperäinen tieto. Lausunto on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista. Luokittelu toteutettu seosdirektiivin (1999/45/EY) laskentamenettelyn mukaisesti. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys

6 Sivu 6 / Myrkyllisyys vesieliöille Menetelmä Dose [h] [d] Laji Lähde Fettalkoholpolyglykolether Välitön myrkyllisyys kalalle 2-(2-butoksietoksi)etanoli LC mg/l 96 h Zebrabärling Akuutti levämyrkyllisyys ErC50 > 100 mg/l Scenedesmus sp. Akuutti crustaceamyrkyllisyys 2-Fenoksietanoli Välitön myrkyllisyys kalalle Akuutti levämyrkyllisyys Akuutti crustaceamyrkyllisyys EC50 > 100 mg/l 48 h Daphnia magna LC mg/l 96 h Leuciscus idus ErC50 > 500 mg/l 72 h Scenedesmus sp. EC50 > 500 mg/l 48 h Daphnia magna 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys Muut tiedot: ei/ei Voi kasaantua organismeissa. Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi Log Pow (2-butoksietoksi)etanoli 0,56 (25 C) Fenoksietanoli 1, Liikkuvuus maaperässä toimitustilassa: nestemäinen KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Käsittely Täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan luovuttaa hyötykäyttöön. Jätteiden hävittäminen viranomaisten sääntöjen mukaan. Käyttämättömän tuotteen jäteluokitus METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET; metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet; työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja Vaarallinen jäte. Puhdistamattoman pakkauksen jäteluokitus METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET; metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet; työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja Vaarallinen jäte. KOHTA 14: Kuljetustiedot Maakuljetus (ADR/RID) Muut asiaa koskevat tiedot (Maakuljetus)

7 Sivu 7 / 7 Sisävesikuljetus (ADN) Muut asiaa koskevat tiedot (Sisävesikuljetus) Merikuljetus (IMDG) Muut asiaa koskevat tiedot (Merikuljetus) Ilmakuljetus (ICAO) Muut asiaa koskevat tiedot (Ilmakuljetus) KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Kansalliset määräykset Työskentelyrajoitukset: Vesistövaarallisuusluokka (D): Muut tiedot Tavaranimike: KOHTA 16: Muut tiedot R-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti) 22 Terveydelle haitallista nieltynä. 36 Ärsyttää silmiä. 38 Ärsyttää ihoa. 41 Vakavan silmävaurion vaara. 43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä 50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Huomioi nuorisoa koskeva työrajoitus; Työrajoitus odottaville ja imettäville äideille 1 - heikosti vettä saastava H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti) H302 Haitallista nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. EUH208 Sisältää 2-n-butyylibentso[d]isotiatsol-3-oni, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni, 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. (Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä versiosta.)

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet 1957-2000 die:master aqua Set 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Ethylalkohol CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 64-17-5 60-002-00-5 200-578-6 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 64742-82-1 649-330-00-2 265-185-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 7775-14-6 016-028-00-1 231-890-0 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: EG-Nro.: 12230-71-6 241-234-5 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Muutosnumero: 1,10. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Muutosnumero: 1,10. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 506252; 791448 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 7440-23-5 011-001-00-0 231-132-9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste CAS-Nro.: Indeksinro: EG-Nro.: 77-09-8 604-076-00-1 201-004-7 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 58 177; 58 1676; 58 168, 58 160, 58 161, 58 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

TRAFFIC MARKER black, red, green, blue, grey 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

515 9370, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

515 9370, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 515 970, 515 9410, 515 9560, 515 9570 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 26.06.2015 Sivu 1 / 9 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Abbreviation: Elektrolyt CDM 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

517 7402, 517 7419, 517 7420 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

517 7402, 517 7419, 517 7420 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 517 7402, 517 7419, 517 7420 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

525 0556, 525 0563 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

525 0556, 525 0563 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot