PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013"

Transkriptio

1 1 VESILAHDEN KUNTA PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukainen ympäristölupamääräysten tarkistaminen, joka koskee Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Vesilahden jäteaseman toimintaa. HAKIJA Pirkanmaan Jätehuolto Oy Naulakatu Tampere Yhteyshenkilö Tero Haapala p , SIJAINTI Jäteasema sijaitsee osoitteessa Mäntytie 1, Vesilahti Tila Mäntykangas (RN:o 1:66). LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain mom kohdan 4) mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- ja ammattimaiseen käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt päätöksellään ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen luvan alueelliselle hyötyjätekeskukselle (nykyään jäteasema). Päätöksessä ympäristölupa myönnettiin toistaiseksi voimassa olevana ja hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi edellytettiin jätettäväksi mennessä. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 1 mom. kohtien 13 b ja c mukaan asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. ASIAN VIREILLETULO Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tullut vireille Vesilahden kunnassa HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Jäteasema on kunnan alueellinen lajiteltujen hyötyjätteiden, kodin ongelmajätteiden ja muiden jätteiden pienerien vastaanottoon tarkoitettu miehitetty keräyspaikka. Jäteasemalla vastaanotetaan pääsääntöisesti kotitalouksien lajiteltuja hyötyjätteitä, ongelmajätteitä ja alle 4 m 3 :n jäte-eriä. Jäteasema toimii myös valtakunnallisena sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopaikkana. Asemalla ei vastaanoteta biojätettä tai lääkejätteitä. Aseman alueelle on sijoitettu jätteen vastaanottoon ja lyhytaikaiseen varastointiin liittyvät toiminnot. Jäteasemalla on asianmukaiset keräysastiat kullekin vastaanotettavalle jätelajille. Välivarastoidut jätteet toimitetaan puristinsäiliöissä tai lavoilla Pirkanmaan Jätehuollon jätteenkäsittelykeskuksiin tai suoraan mahdolliselle hyödyntäjälle käsiteltäväksi. Ongelmajätteet toimitetaan joko Tarastenjärven ongelmajäteasemalle välivarastoitavaksi tai suoraan Ekokem Oy:lle Riihimäelle vähintään kerran vuodessa. Hyötyjätteet toimitetaan joko suoraan materiaalina hyödynnettäväksi olemassa oleville käsittelylaitoksille tai Pirkanmaan Jätehuollon jätteenkäsittelykeskuksiin välivarastoitaviksi, käsiteltäviksi tai hyödynnettäviksi. Jäteasema on avoinna lauantaisin klo sekä kesäaikaan ( ) myös tiistaisin klo Aukioloaikoja voidaan muuttaa asiakasmäärien muuttuessa ja asiasta erikseen kunnan kanssa sovittaessa. Aukioloaikoina jäteasemalla toimii hoitaja, joka vastaa aseman toiminnasta ja siisteydestä. Jäteaseman alue on aidattu ja kulku toiminta-ajan ulkopuolella on estetty lukittavalla portilla. Myös ongelmajätevarasto on lukittu.

2 2 Toiminta sijoittuu määräalalle tilasta Mäntykangas (Rn:O 1:66) Kaakilan kylässä osoitteessa Mäntytie 1, Vesilahti. Tontin koko on noin 3115 m 2. Tontin omistaa Vesilahden kunta. Jäteasema ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä tai muulla pohjavesialueella. Kapasiteetti Vastaanotettavien jätteiden lajit ja käsittelykapasiteetit: Jätelaji Käsittelykapasiteetti Kaatopaikkajäte Lava 24 m 3 Puristinsäiliö 30 m 3 Metalliromu Lava 24 m 3 Puujäte Lava 24 m 3 Vaarallinen jäte Merikontti, jossa max. 660 litran astiat Lasi Alle 4 m 3 Kartonki/Pahvi Alle 10 m 3 Paperi 10 m 3 Kyllästetty puu 10 m 3 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Lupatilanne Toiminnalla on Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Sopimukset Hakijalla on sopimus maa-alueen vuokraamisesta Vesilahden kunnan kanssa. Kaavoitustilanne Alueen kaavoitustilanne on muuttunut luvan myöntämisen jälkeen. Kiinteistö sijaitsee Virolaisen asemakaava-alueella (hyväksytty ) ET-alueella (yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue). HAKIJAN ARVIO TOIMINNAN MUUTOKSESTA Hakijan mukaan laitoksen toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia. Hakijan mukaan toiminnan ympäristöolosuhteisiin eikä ympäristövaikutuksiin ole tullut muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Hakijan esitys lupamääräysten tarkistamiseksi Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt muutosta olemassa oleviin lupamääräyksiin. TOIMINNAN YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Melu Jäteaseman melupäästöt aiheutuvat asiakasliikenteestä. Liikenne alueelle tapahtuu Kaakilanmutkaa pitkin. Aukiolopäivinä jäteasemalla käy noin 20 autoa. Päästöt pinta- ja pohjavesiin ja maaperään Toiminnasta ei normaalitilanteissa aiheudu päästöjä vesistöön tai viemäriin. Alue on päällystetty. Ongelmajätteet varastoidaan allastetussa kontissa. Vaarallisten jätteiden pisteen läheisyydessä on öljynerotinkaivo. Öljynerotinta ei ole varustettu täyttymishälytyksellä. Jäteasemalle toimitetut tynnyrit varastoidaan omassa kontissaan. Jäteaseman sosiaalitilan jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Säiliötä ei ole varustettu täyttymishälyttimellä. Säiliön tyhjennysväli on ollut keskimäärin 2 krt/a. Vesihuolto on laajentunut alueelle, mutta jäteasema ei ole liittynyt kunnalliseen vesihuoltoon.

3 3 Päästöt ilmaan Toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan. Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja vaikutuksista ympäristöön Poikkeuksellisia tilanteita ovat mahdolliset onnettomuudet, tulipalot ja vuodot. Henkilökunta on opastettu toimimaan häiriötilanteissa. Vaarallisten jätteiden varasto on lukittu. Jäteasemalla on saatavilla imeytysainetta vahinko- tai onnettomuustilanteiden varalta. Arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:llä on Inspecta Oy:n myöntämä sertifikaatti, joka varmentaa, että yhtiön ympäristöjärjestelmä täyttää ISO standardin vaatimukset. Inspecta Sertifiointi Oy suorittaa vuosittain ympäristöjärjestelmän ulkoisen auditoinnin, jonka yhteydessä varmennetaan lakisääteisten vaatimusten täyttyminen. TOIMINNAN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Jäteasemalle on nimetty vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettu Vesilahden kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja pelastustoimen viranomaisille. Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan tiedot kävijämäärästä, tuoduista ongelmajätteistä ja jätteiden kuljetuksista. Käyttöpäiväkirjan mukaiset raportit toimitetaan Pirkanmaan Jätehuollon toimistoon kerran kuukaudessa. Jäteastiat tyhjennetään säännöllisesti. Jäteaseman kirjanpidon vuosiyhteenveto toimitetaan vuosittain Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Vesilahden kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen lupahakemuksesta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä välisenä aikana Vesilahden kunnan teknisessä toimistossa (os. Lindinkuja 1). Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty lausuntoja, muistutuksia tai mielipiteitä. Tarkastukset Jäteasemalle on tehty tarkastus Tarkastusmuistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on tarkistanut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Vesilahden jäteasemalle myönnettyä ympäristölupapäätöstä ( ). Luvansaajan on noudatettava hakemuksessa esitettyä siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää muuttaa myöntämänsä päätöksen lupamääräyksiä 1,6, 7 ja 8 sekä poistaa lupamääräyksen 11. LUPAMÄÄRÄYKSET Toiminta-alueen rakenne ja hoito 1. Toimintaa tulee harjoittaa joko asianmukaisissa sisätiloissa taikka vaihtoehtoisesti vesitiiviiksi päällystetyllä alueella, jonka sade- ja sulamisvedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta hallitusti maastoon tai myöhemmin, kun alueelle on rakennettu kunnallistekniikka, Vesilahden kunnan vesihuoltolaitoksen suostumuksella viemäriin. Asiattomien henkilöiden pääsy alueelle tulee estää merkinnöin ja aitauksin. Avoin jäteasema tulee aidata riittävän korkealla aidalla (vähintään 1,8 metriä) ja varustaa

4 4 lukollisella portilla. Aitaus on maisemoitava esim. puuistutuksin tai vaihtoehtoisesti rakentamalla aitaus umpinaisena puuaitana. Alueelle johtavan liittymätien varteen on asennettava riittävä viitoitus. Jätteen vastaanotto, käsittely, varastointi ja jätteiden edelleen toimittaminen 2. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on velvollinen pitämään alueen siistinä sekä siivoamaan toiminnastaan aiheutuva mahdollinen ympäristön roskaantuminen. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte ja kuivajätteen pienerät on toimitettava riittävän usein alueen jätteenkäsittelykeskuksiin. 3. Vaarallisten jätteiden käsittely ja varastointi tulee tapahtua katetulla, tiiviillä alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Vaaralliset jätteet on säilytettävä umpinaisissa niitä varten suunnitelluissa säilytysastioissa taikka vastaavan tasoisesti katetuissa, tiivispohjaisissa ja allastetuissa tiloissa siten, että vaarallisia jätteitä ei pääse maaperään tai pinta- ja pohjavesiin. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet saa toimittaa vain hyväksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Häiriötilanteet 4. Ympäristön kannalta poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 5. Vahinko- tai onnettomuustilanteiden varalta hyötyjätekeskuksessa on oltava aina saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit ja polttonesteet on kerättävä välittömästi talteen. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 6. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamisesta ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten luvansaajan on nimettävä jäteaseman vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 7. Kiinteistölle vastaanotetusta sekä kiinteistöltä hyötykäyttöön tai käsittelyyn toimitetusta jätteestä on pidettävä kirjaa jätelajeittain. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Lisäksi laitoksen toiminnasta tulee kirjata seuraavat asiat - tiedot umpisäiliön tyhjennyksistä sekä ylitäytön hälyttimen toimivuuden ja säiliön tiiveyden tarkkailusta - tiedot hiekanerotuskaivon ja öljyn- ja bensiininerottimen tyhjennyksistä - tiedot häiriö ja onnettomuustilanteista Kirjanpidon vuosiyhteenveto on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kirjanpitoa tulee säilyttää vähintään kolme (3) vuotta. Muut lupamääräykset 8. Toiminnassa syntyvistä jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista. Sosiaalitilojen jätevesien umpisäiliön on oltava tiivis ja se on varustettava säiliön täyttymisestä ilmoittavalla hälyttimellä. Hälytin on asennettava sellaiseen paikkaan, jossa se on helposti havaittavissa. Kiinteistöllä on oltava selvitys umpisäiliön tilavuudesta ja materiaalista.

5 5 Umpisäiliön täyttymistä osoittavan hälytyslaitteen toimivuus on tarkastettava vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliön vesitiiveys ja muu käyttökelpoisuus on tarkastettava vähintään kolmen vuoden välein. 9. Toiminnan olennaisesta laajentamisesta, muuttamisesta, supistamisesta tai toiminnan lopettamisesta taikka toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 10. Toiminnan lopettamisen yhteydessä tulee jätteet, ongelmajätteet ja muu toimintaan liittyvä kalusto poistaa tontilta. Lopettamisen yhteydessä tulee alueelta tehdä ympäristöviranomaisten hyväksymässä laajuudessa selvitys maaperän pilaantumisesta. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Lupa on voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi ympäristönsuojelulain 58 ja 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai peruuttaa luvan. Lupamääräysten tarkistaminen Luvan saajan on viimeistään jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. RATKAISUN PERUSTELUT Pirkanmaan jätehuollon Mäntytien jäteasemalle on annettu toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä on ympäristönsuojelulain 55 :n mukaan määräajoin tarkistettava. Pirkanmaan jätehuollon toiminnassa ja ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Ympäristöjaosto katsoo, että harjoitettaessa toimintaa tässä ympäristöluvassa esitetyllä tavalla ja noudatettaessa annettuja lupamääräyksiä toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Ympäristönsuojelulain 43 a :n mukaista vakuutta ei vaadita, sillä vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä ja laatu huomioon ottaen vähäiset. Lisäksi Pirkanmaan jätehuolto Oy on kuntien omistama, joten se on vakavarainen ja sillä on käytettävissään riittävä asiantuntemus. Lupamääräysten perustelut Lupamääräys 1 on annettu toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Lupamääräyksestä on poistettu velvoite, että viitoituksessa tulee olla aukioloajat, koska aukioloajat voivat olla muuttuvia ja suuren kyltin laittamiseen päätien varteen ei välttämättä saada lupaa. Lupamääräykset 2 ja 3 on annettu roskaantumis-, maisema- ym. ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä tai jätehuollosta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

6 6 Lupamääräys 4 on annettu valvonnallisista syistä. Lupamääräys 5 on annettu, jotta häiriötilanteistä aiheutuisi mahdollisimman pienet haitat ympäristölle. Lupamääräys 6 on annettu laitoksen asianmukaisen käytön, kunnossapidon ja tarkkailun sekä tiedonkulun varmistamiseksi. Lupamääräys annetaan myös valvonnallisista syistä. Vastaavan hoitajan yhteystiedot velvoitetaan toimittamaan vain ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupamääräys 7 on annettu valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Lupamääräysten noudattamisen seuranta sekä toiminnan ympäristövaikutusten arviointi edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. Määräys on kirjoitettu vastaamaan jätelain 119 :n mukaista raportointivelvollisuutta. Lisäksi on lisätty kirjaamisvelvoite umpisäiliön tyhjennyksistä ja tarkkailusta. Lupamääräys 8 on annettu, koska kiinteistöllä muodostuvien sosiaalitilojen jätevedet tulee käsitellä niin, että jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Tarkastuksella saadun tiedon mukaan, jätevedet johdetaan umpisäiliöön. Umpisäiliölle on asetettu vaatimuksia pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lisäksi on annettu määräys säiliön tarkkailusta valvonnallisista syistä. Määräyksestä on poistettu velvoite liittyä vesihuoltoon. Mahdollinen vesihuoltoon liittyminen voidaan ratkaista vesihuoltolain perusteella. Lupamääräys 9 on annettu valvonnallisista syistä. Lupamääräys 10 on annettu, koska kiinteistöllä vastaanotetaan ja varastoidaan jätteitä ja vaarallisia jätteitä, jotka tulee toimittaa edelleen käsiteltäväksi, mikäli toiminta ko. alueella päättyy. Maaperän pilaantumisen selvittämistä koskeva määräys on myös annettu valvonnallisista syistä. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimintaa jatketaan voimassaolevaa ympäristölupapäätöstä noudattaen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloon saakka, minkä jälkeen noudatetaan tätä päätöstä. ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava (YsL 56 ). SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 32, 43 43a, 45,46, 52-56, 62, 75-76, 81, 96, 100, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 19, 22, 30 Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 29, 72, , 141 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Käsittelymaksu on 750 euroa Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ( ) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan kotitaloudessa syntyneen ongelmajätteen vastaanottopaikan ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. Taksan 5.2 :n mukaan lupapäätöksen tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu voidaan periä 50 % pienempänä.

7 7 PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakijalle Jäljennös päätöksestä Kunnanhallitus Ilmoitus päätöksestä Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla Päätöksestä kuulutetaan Vesilahden kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä. Asian käsittelystä perittävään maksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Oikaisuvaatimusohjeet liitteenä.

8 8 VALITUSOSOITUS Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusviranomainen ja Vaasan hallinto-oikeus valitusaika PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) Vaasa Sähköposti: Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusoikeus Valituksen sisältö Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Lisäksi on toimitettava mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valitusasiakirjat tulee toimittaa osoitteella Vesilahden kunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Lindinkuja 1, VESILAHTI telekopio: sähköposti: Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

9 9 Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Asian käsittelystä perittävään maksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: VESILAHDEN KUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, LINDINKUJA 1, VESILAHTI faksi (03) sähköposti: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Päätöksen antopäivä Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8 Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2012/1 Dnro ESAVI/113/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 19 000 broileriemon

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Y1/2014 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain PL 1001 28 :n mukaisessa 18101 HEINOLA ympäristölupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 23.4.2014 ASIA

Lisätiedot