FCG. Heinäveden kunta NE N, PILPPA. Kaav aselostus, E hdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG. Heinäveden kunta NE N, PILPPA. Kaav aselostus, E hdotus"

Transkriptio

1 FCG. Heinäveden kunta HEI NÄVEDEN RE ITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTA MI - NE N, PILPPA Kaav aselostus, E hdotus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

2 FCG Suunni ttelu ja teknii kka Oy Kuopi o Hei näveden r ei ti n rantayleiskaavan muutt aminen I S I S Ä L L YS L U E T T E L O 1 Ti i vi ste lmä Kaavapr ose ssi n va i he et Yle i s ka ava n mu uto s ja la aj en nu s Ran ta y le i s kaa va n tot eu tta mi ne n Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alue i den y l ei sk uva us Ympär i stö Maano mi st us Rak enn ett u y mp är i stö Suun ni t tel uti lan ne S u u n n i t e l ma t j a p ä ä t ö k s e t, j o t k a k o s k e va t k a a va mu u t o s a l u e t t a Yleis kaav an muut o ksen suun nit t elun vaih eet Yle isk aav an muu t ok se n s uun nit t el un t ar ve Osal list umin en j a yh t eis t yö Osalliset Osalli st umi nen j a yht eist y öosal liset Vir eillet ulo Osa lli st umi ne n j a vuo r ov ai kut us men et t el yt Vir a noma isyh t eis t yö Ta vo i t t e e t YLE I S KAA VA JA SEN PERUSTEET Ka av an r a ke nn e Alu eva r au st e n p ääp er u st e lut Asu nt o alu eet Maa - ja me t s ät alo us al ue Mu ut k aa va va r a uk se t Yle ismäär äyk set He inä ved en r ei t in r a nt a yle isk aav an alu eel la Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Taloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset KAAV AMERKI NNÄT J A MÄÄRÄYKS ET TOTE UT TA MI N EN S U U N N I TTE L U VAI H E E T J A O S AL L I S TU M I N E N Liitte et: - Os allis tumis - ja arvio intis uunnite lma - Kaavakartat ja -määräykset Q;\Kuo\P194\P19443 Heinäveden reitin_ykn_muutos\toimitettu aineisto\ehdotus\selostus ehdotus Pilppa.doc

3 FCG Suunni ttelu ja tekni i kka Oy 1 ( 10 ) H E I N Ä V E D E N K U N T A H E I N Ä V E D E N R E I T I N R A N T A YL E I S KA A V A N M U U T TA M I N E N, P I L P P A 1 T i i v i s t e l mä 1. 1 K a a v a p r o s e s s i n v a i h e e t Yleiskaavan muutos on lähtenyt vireille kunnan päätöksellä. Kunnanhallitus on päättänyt kaavamuutoksen laadinnan käynnistämisestä Viranomaisneuvottelu on pidetty V a l mi s t e l u a i n e i s t o o n o l l u t n ä h t ä vi l l ä Ka avae hd ot us o n ol lu t nä ht ävi l lä p p. kk pp. k k Yleiskaav an muutos ja laajennus K a a va n k o s k e e Ha s u mä e n k y l ä n t i l a a Kaavalla tilalle osoitettua rakennuspaikkaa siirretään hiukan idemmäks i s ähkölinjan alta rakentamiseen paremmin soveltuvalle paikalle. su t r t s - _ Z _ FI3.'. "I. Jåh1pI'! I4 c * GPIM _ KFRMM116tAHSA He inä ve si Ki KdN a': IK L t imali P nm J.W V år.snths akryr;i n -N14u47trt1 IYYi mv a qi S'yvän tn.ao t -: ' 4 M t 3 n k Y W V41 s ~ ~ i!mo rm; o p VMtarlmlan ir" 1L k M +m å h NK+ KA cu rs -! GOtl r z l i yah M i n y j F. :SXk*/..7f0 blartysal4 6 $ 4n Y b ll yi- Kuva: Kaavamuutosalueen sijainti. Q:\Kuo\P194\P19443-Hemaveden reitin ykn muutos\toimitettu aineisto\ehdotus \Selostus_ehdons_Pilppa.dcc

4 FCG Suunni ttelu ja teknii kka Oy 2 ( 10 ) Hei näveden rei ti n r antay lei skaavan 1. 3 R a n t a y l e i s k a a v a n t o t e u t t a mi n e n Rantayleiskaavan muutosta voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Kaavamuutos laaditaan oikeusvaikutteisena. 2 Lähtök ohdat 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueiden yleiskuvaus Ympäristö Muutos alueet ovat suurelta osin rakennettuja tai maa- ja metsätalous käytössä. Muutos alueiden läheisyydessä sijaitsee olemassa olevaa rakennuskantaa. Suunnittelualueella on laadittu luonnonympäristön selvitys rantayleiskaavan laadinnan yhteydessä. Alueelta ei ole löytynyt arvokkaita luontokohteita Ma a n o mi s t u s Alueet ovat yksityisessä omistuksessa Rakennettu ympäristö Yhdysk untara kenne Kaava-alue ja sen ympäristö on tyypillistä haja-asutusaluetta. Muutosalueiden lähistöllä on muita loma-asuntoja ja asuinrakennuksia. Palv elut Alueen palvelut haetaan Heinäveden taajamasta. Liik enne Muutosalueille on olemassa kattavat tieyhteydet Tekninen huolto Alueella ei ole vesi- tai viemäriverkkoa. 2.2 Suu nn itte lutilan ne Suunnite lmat ja päätökset, jotka koskevat kaavamuutosaluetta S u u n n i t e l ma Hy vä ks mi s - / va h v i s t u s p äi vä Etelä-Savon maakuntakaava Ympäristöministeriö He i n ä ve d e n r ei ti n E t e l ä - S a vo n y m p ä r i s t ö k e s k u s r a n t a y le i s ka a va va h v Rakennusjärjestys V a l t u u s t o h y v Yleiset jätehuoltomäärä y kset Varkauden tekninen lautakunta Q:\Kuo\P194\P19443 Heinaveden reitin ykri muutos\toimitettu aineisto\ehdotus\selostus ehdotus Pilppa.doc

5 FCG Suunni ttelu ja teknii kka Oy 3 ( 1 0 ) Ympäristösuojelumääräykset He in äv ed en kun na nva lt uus t o E t e l ä - S a v o n m a a k u n t a k a a va Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Etelä-Savon maakuntakaavan Kaavassa tilan alueeseen kohdistuu valtakunnallisesti arvokas Heinävedenreitin maisema -alue (mav550) Heinäveden reitin yleiskaava K u v a : O t e m a a k u n t a k a a v a s t a CR M / s Kuva: Ote yleiskaavasta ja muutosalue rajaus Q:\Kuo \P194\P19443 Heinaveden - reitin _ykn_muutos \ Toimitettu aineisto\ehdotus \Selostus ehdotus Pilppa.doc

6 FCG Suunni ttelu ja tekniikka Oy Heinäveden reitin rantayleiskaavan 4 ( 10 ) V o i ma s s a ol e va s s a He i n ä ve d e n r e i t i n r a n t a y le i s k a ava s s a mu u t o s a l u e e t on os o i t e t t u l o ma - a s u n t o j e n al u e ek s i se k ä m a a - j a me t s ä t a l o u s va l t a i s e k s i a l u - e e k s i. A l u e s i j o i t e t t u o s i t t a i n k m- a l u e e s e e n, j o n k a m ä ä r ä y s o n : Al ue e l l a t u l e e uu d i s r a k en t a m i n e n j a p e r us k o r j a a r n i n e n s op u e t u a k y l ä k u v a an j a y m pä r ö i v ä ä n r a k e n n u s k a n t a a n. A l u e e n r a k e n t a m i s p e r i n n e t t ä t u l e e n o u d a t t a a j a a l u e e n k y - l ä t i et j a r ai t i t t u l e e s äi l y t t ä ä al ue en l u on t e el l e o m i n ai s e na. Avoimet peltoaukeat tulee jättää rakentamiselta vapaaksi. 3 Yleiskaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 3.1 Yleiskaavan muutoksen suunnittelun tarve Maaomistaja haluaa si joittaa lo marakennuks en rakenne ttavuudelt aan paremmalle paikalle. Samalla rakennuspaikka siirtyy pois sähkölinjan alta. 3.2 Osallistuminen ja yhteistyö Os a ll i se t Alueen suunnittelu koskettaa alueella asuvia ihmisiä. Seuraavassa luettelossa on listattu ne tahot, joiden oloihin tai etuihin suunnitelmalla on vaikutusta ja joilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa s uunnitteluun: 1. Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat 2. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset 3. Kunnan luot tamuse limet 4. Kunnan eri ha llintokunnat 5. V i r a n o ma i s e t ( E t e l ä - S a vo n ELY - k es ku s, Et e lä - S a vo n li i tt o, Ma a k u n t a - mu s e o, Mu s e o vi r a s t o ) 3.3 Osallistuminen ja yhteistyöosalliset Vi r e i l l et ul o Vireilletulosta kuulutetaan samalla kun osallistumis - ja arv iointisuunnitelma asetetaan nähtäville Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle kunnan päätöksellä ollut nähtävillä Valmisteluaineisto on Kaava ehdot us o n oll ut n äht äv illä pp. kk. - pp. kk TÄ YD E NNETÄ ÄN P ROS E SS I N ED ETE SS Ä Q:\Kuo\P194\P19443 Heinaveden reitin ykn_muutos\toimitettu aineisto\ehdotus\se ostus ehdotus Pilppa.doc

7 FCG Suunni ttelu ja tekni i kka Oy 5 ( 1 0 ) Vi r a n o ma i s y h t e i s t y ö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Sav o nlinna n m aakuntamuseolla, Tekn isellä lauta kunn alla ei ollut huomautettavaa. Etelä - Sav on EL Y es itti : "Heinäveden reitti on arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Lisäksi Heinäveden rei tin kanavat ja rakenteet on luokiteltu v altakunnallisesti me rkittäväks i rakennet uksi kultt uuriympäristöksi. Alu-een arvot on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan huomioitu riittävästi kaavamääräyksissä. Museovirasto tulee lisätä kaavan osalliseksi. Pilpan ka na va n länsipuolella sijait sevan ni e me n et e lär an nal le on voi - mas sa olevassa r ant ayl eisk aav assa os oit e t t u kaksi RA- 5 - r ak en n us pa ik k aa j a niiden väl iin jä ävä M - al ue ( ma a- j a me t s ät a lo us va lt ai ne n al ue ) s ek ä ka na va n pu ol el - la yksi RM/ s - r a ke nn usp ai kk a. Ka av a - mu ut ok s ee n t ulee sit en me r k in nä n 3 RA- 5 sijaan lait t aa 2 RA - 5. Mer k int ö jen selit y kseen t ulee lisät ä M - al ue en mä ä r ä y ks e t. Ka av al uo nn o ks ee n ja - e hd ot uk se e n on p äi v ämää r ä n li s äk si h yv ä kir jat a näkyväst i L UON- N OS / E HD OTUS, vast a la in vo ima in en v e r s io o n v al mi s ka av amuu t o s. " Kaa va eh do tu ks es sa or i h u om i oi t u ELY: n l ausu nno ssa esi ttä mät asi at. Keski - Sav on ymp äris tötoimi esittää, että kaavaselostusta täydennetään yleisillä jätehuoltomääräyksillä sekä ympäristösuojelumääräyksillä. Kaavaselostuksesta tulee ilmetä, että alue sijoit tuu Pilpan kanavan välittömään läheisyyteen. Kaavamääräyksistä tulee poista a tarpeettomat mää räykse t jätevesihuollon ja jätehuollon järjestämisestä. Lausunnon perusteella kaavaselostusta on täydennetty lausunnon esittämällä tavalla. Kaavamääräyksiä ei ole muutettu kaavan yhtenäisyyden takia. Ei ole tarkoituksenmukaista, että yhdellä tontilla on eri määräykset, kuin koko muulla kaava-alueella T a v o i t t e e t Yleiskaavamuutoksen tavoitteet on esitelty kappaleissa 1.2 ja YL E I S K AAV A J A S E N P E R U S T E E T 4. 1 K a a v a n r a k e n n e Kaava-alue sijoittuu Pilpan kanavan välittömään läheisyyteen. Kaavarnuutoksella siirretään rakennuspaikka hiukan itään päin. Kaavamuutos ei lisää rakennuspa ikkojen tai rakennuso ikeuksien lukumäärää yleiskaavaan nähden. 4.2 Aluev a rausten pää perus telut A s u n t o a l u e e t Q : \ K u o \ P \ P _ H e i n a v e d e n _ r e i t i n _ y k n _ m u u t o s \ T o i m i t e t t u a i n e i s t o \ E h d o t u s \ S e l o s t u s e h d o t u s _ P i l p p a. d o c

8 FCG Suunni ttelu ja teknii kka Oy 6 ( 1 0 ) R A - 5 L O M A - AS U N T O J E N AL U E / Y M P Ä R I V U O T I S T E N AS U N T O J E N AL U E, J O L L A N O U D A T E T A A N P E R I N T E I S T Ä K Y L Ä M Ä I S T Ä R A K E N N U S T AP A A. R A - 5 a l u e e l l e s a a s i j o i t t a a y h t ä r a k e n n u s p a i k k a a k o h d e n y h d e n l o m a - a s u n n o n t a i v a i h t oe h t o i s e s t i y h d e n y m pä r i v u o t i s e n a s u i n r ak e n n u k s e n t a l o u s r a k e n n u k - s i n ee n. As u i n r a k en n u s p a i k a n p i n t a- a l a n t ul e e o l l a v ä h i n t ä ä n m 2 j a y h - t e e n l a s k e t t u k e r r o s a l a s a a o l l a e n i n t ä ä n k - m 2. Lo m a r a k e n n u s p a i k a n p i n - t a - al a n t u l e e ol l a v ä h i n t ä ä n m 2 j a y h t e e nl a s k e t t u k er r os al a s aa ol l a e n i n t ä ä n k - m 2. Ra kenta misessa noud atetaan perinteistä kylä mäistä ra ken nu sta pa a ja tyyli, sekä kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten sopeutumiseen maisemaan ja ympäröivään rakennuskantaan. RA-5 alueella loma-asunnon / ympärivuotisen asunnon etäisyys rannasta tulee olla 40-50m, ja enintään 25 m2: n suuruisen saunan etäisyys metriä keskivedenmukaisesta rantaviivasta, mikäl i maa sto-o losuh teet eivät muuta edellytä. Kaavassa on osoitettu yksi lomarakennuspaikka Maa- ja metsätalousalue M MAA - ja M ET SÄT AL OUSVAL T AINEN AL UE Alue on varattu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. RAKENTAMI SMÄÄRÄ YKS ET: Alueella on sallittu haja-asutusluontoinen rakentaminen lukuun ottamatta 200:n metrin syvyistä rantavyöhykettä. 200:n metrin syvyisellä keskived enk o rk eud en mukaisella ranta vyöhykkeellä on rakentaminen kielletty. Poikkeuksena on yleiskaavan vahvistamishetkellä olemassa olevan tilan asuinrakennukseen liittyvän enintään 25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen rakentaminen. Rakennusalueiden ulkopuoliset alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi Mu u t k a a va va r a u k s e t Ka a va - a l u e s i j o i t tu u o s i t t a i n P i l p an k y l ä n k u l t t u u r i ma i s e ma - a l u e e l l e. k m K U L T T U U R I M A I S E M A - A L U E Alueella tulee uudisrakentaminen ja peruskorjaaminen sopuetua kyläkuvaan ja ympäröivään rakennuskantaan. Alueen rakentamisperinnettä tulee noudattaa ja alueen kylätiet ja raitit tulee säilyttää alueen luonteelle ominaisena. Avoimet peltoaukeat tulee jättää rakentamiselta vapaaksi. _ Q:\Kuo \P194\P19443 Heinäveden _reitin_ykn_muutos\loimåettu aineisto \Ehdotus\Selostus ehdotus_pilppa.doc

9 FCG Suunni ttelu ja teknii kka Oy 7 ( 1 0 ) Yleismääräykset Heinäveden reitin rantayleiskaavan alueella Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasu hte iltaan ja värityksen puolesta luonnonmaisemaan, eikä niitä saa sijoittaa avoimille ranta- tai pel toalueille. Uudet raken nuksen on pyrittävä s ijoittamaa n olemassa olevien rakennusryhmien yhteyteen. Varsinkin loma-asunnon sijoittamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota maaston sopivuuteen ja riittävän suojapuuston jäämiseen rantaviivan ja rakennusten väliin. Rakennetun alueen maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena. Tavanomaisten omarantaisten lomarakennuspaikkojen rakennusluvat voidaan myöntää tämän osa yleiskaavan perusteella. Mikäli olemassa olevan rakennuspaikan rantaviivan pituus tai rakennuspaikan pinta-ala ei täytä kunnan rakennusjärjestyksen ehtoja, tulee rakennuspaikan kokonaiskerrosala kyseisellä rakennuspaikalla harkita tapauskohtaisesti rakennusluvan yhteydessä. Rakennuspaikat tulee merkitä maastoon korttelialueittain ennen rakennusluvan myöntämistä, siten kuin siitä on erikseen säädetty. Rakentamiseen osoitettujen alueiden rajoista voidaan poiketa pohjakartan tarkkuusvaatimusten puitteissa, tai mikäli teiden ja rakennusten sijoittaminen ja maasto-olosuhteet sitä edellyttävät. Kun rantavyöhykkeelle haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa hankkeelle, joka sijoittuu väliväylämerkkien alueelle, tulee ennen luvan myöntämistä pyytää asiasta vesiväylästä vastaavan viranomaisen lausunto. Tilalta muodostettavien uusien saarirakennuspaikkojen käyttöön tuleva venevalkam a on oso itetta va ensisi jaises ti kys eessä olevan kantati lan m an te re en alueelta. M-, M - 1 -, MT, M U j a 5 L - a l ue i l t a i n r ak e nn u s o i k e u s r an t a v y ö h y k k ee l t ä s i i r r e t t y ma an om i s t aj a k o ht ai s es t i A-, RA - j a R M- a l u e i l l e. M-, M - 1, M Tj a M U a l u ei d e n r a k e nt a m i s e s s a no u d a t e t a a n k u n n a n r ak e n n u s j ä r - j es t y k s es s ä o l e vi a m ää r ä y k s i ä el l ei k aa va s s a ol e t oi s i n os oi t e t t u. VESI - J A J ÄTEH UOL TO: Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava, että puhdasta vettä on saatavissa ja, että jätevesistä huolehditaan siten, ettei pohja vesiä ja pinta vesiä saastuteta. Jä tevesien käsittelytapa on tu tkittava joka raken nushankke en yhteydessä erikseen. Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöihin, ellei kiinte istö liity k unnallistekniikkaan. Vesikäymälöitä ei sallita rakennettavaksi saaristoon tai paikkoihin, joissa jätesäiliön tyhjennys ei ole mahdollista. Rakennuspaik an k ok o ja maaperän laatu vaikuttavat jätevesien k äsittelytavan valintaan. Useamman rakennuspaikan ryhmissä suositellaan jätevesien yhteiskäsittelyä. Vesihuoltosuunnitelma ja mahdollisen vesik äymälän rakentaminen on esitettävä rakennusluvan yhteydessä erikseen hyväksyttäväksi. Q:\Kuo\P194\P19443 Heinäveden _reitin_ykn _muutos \loimitettu aineisto\ehdotus \Selostus _ehdotus_pilppa.doc

10 FCG Suunni ttelu ja teknii kka Oy 8 ( 10 ) Käymäl ät ja komp ostit on hoidettava niin, ettei hajua ja m uitakaan synny. haittoja Kuivakäymälää ei saa sijoittaa 20 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Kuivakäymälä on varustettava tiivii llä jätesä iliöllä, j oka on tyh jennettävä riittävän usein hoidettuun kompostiin. Kompostit ja kompostoivat käymälät on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän rantaviivasta läpäisemättömälle maapohjalle. Ns. harmaat jätevedet voidaan imeyttää maahan mikäli olosuhteet ja maaperä ovat soveltuvat. Imeytys ei voi tapahtua kuitenkaan 30 metriä lähemmäksi rannasta tai vesipisteestä kuin ainoastaan rantasaunan osalta, jossa imeytysetäisyys ran nasta on oltava vähintään 15 metriä. Imeytyk seen vaaditaan ympäristö viranomaisten lupa. Erityisesti kallioperäisillä rantaosuuksilla tä mä tulee ottaa huomioon jo rakennuspaikkaa muodostettaessa. MA I S E MA N- J A M E TS ÄN H OI TO : Maisemaa tulee käsitellä siten, että vesistöstä käsin katsottuna maiseman peruspi irtee t ei vät o leell ises ti mu utu. Varsinkin laivaväylän tuntumassa tulee kiinnittää erityistä huomiota maisema-arvoihin. Metsänhoidossa noudatetaan metsäkeskus Tapion metsänhoitosuosituksia sekä metsälakia. LS, VR, M-1 ja MU alueilla sekä sm- vyöhykkeillä tulee erityisesti ottaa huomioon alueen maisema-arvot MT-alueilla peltoviljelyä, nurmetusta tai muuta vastaavaa maanpinnan käsittelyä ei saa ulottaa 10 metriä lähemmäksi rantaviivaa. Rantavyöhykkeelle on varmistettava riittävän suoja vyöhykkeen muodostaminen K a a v a n v a i k u t u k s e t V a l t a k u n n a l l i s t e n a l u e i d e n k ä y t t ö t a vo i t t e i d e n t o t e u t u mi n e n VA T vu o k s i Toimiva -aluerakenne Kaava ei vaaranna asumisen ja elinkeinon harjoittamista alueella. Kaava ei myöskään vaaranna Vuoksen vesistöalueen erityispiirteitä tai kylä- ja kulttuuriympäristöjä. Alueelta ei myöskään tunneta hylkyrekisterikohteita tai muinaismuistokohteita. Kaavalla rakennuspaikka siirtyy hiukan lähemmäksi Pilpan kanavaa, mutta siirtymä on niin pieni, että sillä eui voida katsoa olevan vaikutusta kulttuuriympäristöön. Kaavassa rakennuspaikat on osoitettu suurempiin kokonaisuuksiin olemassa olevan rakennuskannan viereen. Kaava ei synnytä yksittäisiä rakennuspaikkoja jotka olisivat irrallaan olevasta rakenteesta Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Rakennuspaikat alueella eivät sijaitse tulv aherkillä alueilla aiheuttamaan suunnittelualueella haittoja.. Tulvat eivät pääse Q:\Kuo\P194\P19443_ Heinaveden _reitin_ykn_muutos\toimitettu aineisto \Ehdotus\selostus_ehdotus_Pilppa.doc

11 FCG Suunni ttelu ja tekni i kka Oy 9 ( 10 ) Kaavalla rakentamiseen osoitetut alueet eivät ole rankkasateiden tai myrskyjen aiheuttamien tuhojen kannalta arkoja alue ita. Ka avan t oteutta minen ei lisää rankkasateiden, tulvien tai myrskyjen aiheuttamien tuhojen riskiä Kulttuuri- ja luonnonperi ntö, virkist yskäyttö ja luonnonvarat Rakennuspaikat on kaavassa sijoitettu suurempiin kokonaisuuksiin, jolloin virkistyskäyttöön soveltuvan rantaviivan määrä jää mahdollisimman suureksi. Rakennuspaikkojen sijoittelu mahdollistaa useamman rakennuspaikan yhteisen jätevesien puhdistusjärjestelmän rakentamisen tarvittaessa alueelle. Kaavamääräyksissä on annettu tarkat ohjeet jätevesien käsittelylle. Kaava ei aiheuta pintavesien heikentymistä alueella. Pohjaveden laatu ja säilyminen on turvattu kaavamääräyksillä Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutos on maakuntakaava mukainen. Yleiskaavalla ja yleiskaavan muutoksella ei ole vaikutusta olemassa olevaan rakennuskantaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön V a i k u t u k s e t ma i s e m a a n Taloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Luonnon monimuo toisuus ei v ähene, koska rakennuspaikat on sijoit ett u a r- vokkaiden luontokohteiden ulkopuolelle. Yleiskaavalla ja yleiskaavamuutoksella rakennuspaikkoja siirretään hieman verrattuna voimassa olevaan yleiskaavaan ja osoitetaan rakennuspaikka olemassa olevien rakennuspaikkojen viereen. Kaavamuutoksella ei ollen ole merkittäviä muutoksia maisemaan verrattuna voimassa o levan yleiskaavan tilanteeseen Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Kaavamuutos ei vaikuta ympäristön virkistysalueisiin eikä ulkoilureitteihin. Kaava ei toteutuessaan heikennä alueen sosiaalisen ympäristön turvallisuutta. Vapaan rantaviivan määrä ei vähene kaavamuutoksen myötä. 5 K A A V A M E R K I N N Ä T J A MÄ Ä R Ä Y K S E T K a a va mä ä r ä y k s e t o v a t li i t t ee nä. K a a va mä ä r ä y k s e t o v a t He i n ä ve d e n r e i t i n r a n t a y l e i s k a a va n mu k a i s i a. Y l e i s mä ä r ä y k s i s s ä o n o h j e e t j ä t e - j a ve s i h u o l l o s t a j a me t s ä n k ä s i t t e l y s t ä s e k ä y l e i s e t o h j e e t r a k e n n u s t e n u l k o a s u u n va i k u t t a vi s t a se i k oi st a. 6 T O T E U T T A M I N E N Kaavaa voidaan alkaa toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Q:\Kuo\P194\P19443 Heinaveden reitin ykn_muutos\toimitettu aineisto\ehdotus\selostus ehdotus Pilppa.doc

12 FCG Suunni ttelu ja tekni i kka Oy 10 ( 1 0 ) 7 S U U N N I T T E L U V AI H E E T J A O S AL L I S T U M I N E N K a a va mu u t o s o n l ä h t e n y t vi r e i l l e k u n n a n p ä ä t ö k s e l l ä. A l o i t u s va i h e e n vi r a n o ma i s n e u vo t t e l u p i d e t t i i n TÄ YD ENNETÄÄ N P ROSE S SI N ED E TE SS Ä Kuopiossa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ti mo L es k i n e n al u e p ä ä l li k k ö, D I Q:\Kuo\P194\P19443_Heinaveden _reitin_ykn_muutos\toimitettu aineisto\ehdotus \Selostus _ehdotus_pilppa.dot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS LEPPÄVIRRAN KUNTA ORAVIKOSKI PAUKARLAHTI KOTALAHTI OSAYLEISKAAVA PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AO Erillispientalojen

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty:

PORI. l eena tuominen. Nakki!an kunnan Saap. y. Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: PORI Kaupunginhallitus Dno YMPA 230"vj 10.01.00/2014 Nakki!an kunnan Saap. y Tiedoksi KH:ssa käsitelty: - r-_ KV:ssa käsitelty: : _.-- Kortislo: c 7 G f 2 Porin kaupu nginh allit us py ytää lausu ntoann

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA

HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Heinäveden kunta HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO-VIHTARI JA SUURI- PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN ALUEILLA Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Turunkankaan asemakaava

Turunkankaan asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUAN KUNTA Turunkankaan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo Kunnanhallitus 10.03.2014 55 Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG

Lisätiedot

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA

POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RANTASALMEN KUNTA POROSALMEN RANTA- ASEMAKAAVA Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P192-P19248 Kaavaselostus Savolainen Lilian

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa

Rantasalmen kunta. Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012. Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Rantasalmen kunta Kuus-Hukkalan ranta-asemakaavan selostus, luonnos 10.2.2012 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE HELMIKUUN 10. PÄIVÄNÄ PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA RANTASALMI;

Lisätiedot

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy

163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio 0.9 13.4.2015. Nosto Consulting Oy 163-RAK1502 SÄKYLÄN KUNTA RASKINTIEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 13.4.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 17:00-19:20 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KUNTA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS VAARAN KYLÄSSÄ. Tila (2:146) Tyssiniemi KAAVASELOSTUS

PUNKAHARJUN KUNTA PURUVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS VAARAN KYLÄSSÄ. Tila (2:146) Tyssiniemi KAAVASELOSTUS Yleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Puruveden rantaosayleiskaavaa. 7:104-tilan kaavamuutoksen jatkamiselle ole edellytyksiä. Tekninen tuotantolautakunta on päättänyt 26.10.2011 (TELA 65) yksimielisesti,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 1.8.2014 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ 5 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 5 2.2. Asemakaava 5 2.3. Asemakaavan toteuttaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot