Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalien kierrätys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ratkaisijana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalien kierrätys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ratkaisijana"

Transkriptio

1 Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalien kierrätys orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ratkaisijana Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus Jätehuoltopäivät,

2 Esityksen sisältö neljä väitettä Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto on valmisteilla ja tulee muuttamaan merkittävästi nykyisiä jätehuoltokäytäntöjä Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon avulla voidaan pienentää ilmastonmuutosvaikutuksia Elinkaariajattelu osoittaa, että kierrätys on yksi keskeisistä tavoitelluista mutta myös mahdollisista keinoista käsitellä nykyisin kaatopaikoille sijoitettuja jätteitä Jätteiden synnyn ehkäisemiseen ja kestävään jätehuoltoon liittyvät tavoitteet tukevat toisiaan 2

3 Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto 3

4 Kaatopaikka-asetusluonnos: EI KAATOPAIKALLE, paitsi Pilaantumaton maa-aines Tavanomainen ruoppausmassajäte Kaivannaisjäteasetuksen muk. jätettä Luonnoksen Syttyvä jäte kommenttien käsittely Nestemäinen jäte Hg-asetuksen mukainen Hg-jäte ympäristöministeriössä Räjähtävä jäte parhaillaan työn alla Syövyttävä jäte Hapettava jäte Tartuntavaarallinen sairaalajäte (koodi H9) T&k&opetustoiminnan kemikaalijäte Ajoneuvojen renkaat/rengassilppu Esikäsittelemätön jäte Jäte, jonka käsittely ei pienennä sen ymp.riskiä tai määrää Pysyvä jäte, jota ei voida teknisistä syistä esikäsitellä Lupaviranomaisen poikkeuksella jäte, jolle ei osoitettavissa muuta käsittelytapaa Biohajoava ja orgaaninen tavanomainen jäte Jäte, jonka TOC < mg/kg (10 %) Jäte, jonka LOI < mg/kg (10 %) Lento- ja pohjatuhka (energiantuot. & jätteenpoltto) Jäte, jonka DOC < 800 mg/kg Pilaantuneet maa-aines, ruoppausjäte, asbestijäte Eläinperäiset sivutuotteet tilanteissa, joissa kp.sij. torjuu terveysvaaran Lupaviranomaisen poikkeuksella jäte, jolle ei osoitettavissa muuta käsittelytapaa Biohajoava ja orgaaninen vaarallinen jäte Jäte, jonka DOC < 1000 mg/kg (0,1 %), LOI < 10 %, TOC < 6 % Biohajoava ja orgaaninen pysyvä jäte Jäte, jonka DOC < 500 mg/kg

5 Kaatopaikalle sijoitetut biohajoavat ja orgaaniset jätteet (2010) Käsi+elytapa Käsi+ely Aines- Energia- Muu Kaato- Biohaj. & 1000 t/v yhteensä käy+ö käy+ö pol+o paikka org. Kemialliset jä+eet % Metallijä+eet % Lasijä+eet % Paperi ja pahvijä+eet % Muovi ja kumijä+eet % Puujä+eet % Romuajoneuvot % Sähkö- ja elektroniikkaromu 20 % Eläin- ja kasvijä+eet % KoOtalous ja muut sekalaiset jä+eet 90 % Lie+eet % Mineraalijä+eet % Muut jä+eet % Yhteensä Tilastokeskus 2011b JäteENVIMAT-aineistosta tehty tehty arvio arvio (Mattila ym. 2011) 4 % 5

6 Kaatopaikalle sijoitetut biohajoavat ja orgaaniset yhdyskuntajätteet Arvio kaatopaikalle nykyisin sijoitettavista biohajoavista ja orgaanisista virroista 1000 t Jätemäärä Käsi+ely Kierrätys Energia- Sijoitus materiaalina käy+ö kaatopaikalle Biohaj. & org. Sekajäte yhteensä % Erilliskerätyt yhteensä, josta Paperi- ja kartonkijäte ,5 100 % Biojäte , % Lasijäte , % Metallijäte ,04 0,2 0 % Puujäte % Muovijäte % Sähkö- ja elektroniikkaromu % Muut ja eri+elemä+ömät % Kaikki yhteensä Tilastokeskus 2011 JäteENVIMAT-aineistosta tehty arvio mm. HSY:n lajittelututkimukseen perustuva arvio (YTV 2008) 6

7 Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon avulla voidaan pienentää ilmastonmuutosvaikutuksia 7

8 Kaatopaikat kasvihuonekaasupäästöjen tuottajina Jätehuolto tuottaa suoraan kaikkiaan 3 % valtakunnallisista khk-päästöistä Tilastokeskus 2009 Tilastokeskus /21

9 Kaatopaikan metaanipäästöt Noin 43 % Suomen metaanipäästöistä on peräisin kaatopaikoilta, saman verran kuin kotieläinten ruoansulatus ja lannan käsittely yhteensä Metaanipäästöt korreloivat kaatopaikalle sijoitettavan orgaanisen jätteen määrän kanssa Tilastokeskus /21

10 Joten: Vaihtoehtoisten käsittelyratkaisujen löytäminen olennaista etenkin volyymiltään merkittäville biohajoaville ja orgaanisille jätejakeille, jotka nykyisin sijoitetaan kaatopaikalle Keskeisiä kaatopaikalle nykyisin sijoitettavia jätteitä ilmatonmuutokseen vaikuttamisen kannalta etenkin: Yhdyskuntien sekajäte t (biohaj. ja org. osuus) Biojätteet t Muovi t Tekstiilit ja vaatteet t Puu t Puujätteet t Lietteet (muita kuin yhd.k.) t (käsiteltävyys?) Eläin- ja kasvijätteet t Paperi- ja kartonkijätteet t 10

11 Kierrätys on yksi keskeisistä tavoitelluista mutta myös mahdollisista keinoista käsitellä nykyisin kaatopaikoille sijoitettuja jätteitä 11

12 Elinkaariajatteluun perustuva jäte- huollon päästötarkastelu Uusiutumattomat luonnonvarat Uusiutuvat luonnonvarat Sähkön tuotanto Lämmön tuotanto Toiminnallinen yksikkö 1 tonni jätettä Tuotteen tuotanto Käytöstä poistettu tuote = jäte Loppukäsittely Tuotteen käyttö Esikäsittely Käsittely Kuljetukset Kuljetukset Kuljetukset Jälkikäsittely Kuljetukset Kierrätystuote tai -raaka-aine Vältetty tuotanto Hyödyntäminen Kuljetukset Jätteen synnyn ehkäisy Energian tuotanto Vältetty tuotanto Päästöt ilmaan Päästöt veteen Päästöt maahan Myllymaa & Dahlbo 2012

13 Elinkaaritarkasteluilta edellytettäviä yleisiä kriteerejä Johtopäätöksiä voidaan tehdä vain sellaisten muuttujien ja ympäristövaikutusten suhteen, joita tutkimuksessa on käsitelty. Ympäristövaikutukset: Mitä useampi ympäristövaikutus arvioitu, sitä luotettavampi tutkimus - yksi ympäristövaikutus (esim. hiilijalanjälki) ei anna riittävän kattavaa kuvaa Alueen ympäristöolosuhteiden huomioiden vaikutusluokkien valinnassa Laajuuden suhteutus työn tavoitteisiin: mitä merkittävämpiä työn vaikutukset ovat poliittisesti, sitä täydellisempi LCA tarpeen. Kestävä ratkaisu = analyysin tulisi kattaa sekä ympäristövaikutukset, talousnäkökulmat että sosiaaliset tekijät Vertailtavien vaihtoehtojen tulee kaikkien käsitellä samat jätemäärät ja laadut ja koko käsiteltävä jätemäärä. Tulosten luotettavuuden arviointi tarpeen (vaihteluvälien, oletusten, hyvitysten, epävarmuuden yms. testaus) Mikäli tuloksista esitetään julkisia vertailuväittämiä, työ tulisi arvioiduttaa ulkopuolisella asiantuntijalla. (Myllymaa & Dahlbo 2012) 13

14 Elinkaaritarkasteluja kaatopaikkakiellon kannalta keskeisistä jätteistä ja niiden kierrätysmahdollisuuksista 1. Biojäte ja elintarvikejätteet 2. Puu 3. Muovi 4. Paperi- ja kartonkijäte 14

15 Biojäte & LCA Netto kg CO 2 -ekv/t Netto kg CO 2 -ekv/t YTV 2009 Knuutila 2012 Netto kg CO 2 -ekv/t Netto 20-1 kg CO 2 -ekv/t Myllymaa & Dahlbo 2012 kg CO2-ekv/t 15 FCG 2011

16 Biojäte Käsittelyn ympäristövaikutusten minimoimiseksi keskeisiä tekijöitä ovat (Myllymaa & Dahlbo 2012): Biojätteiden energiapotentiaalin hyödyntäminen yhtä aikaa ravinnepotentiaalin kanssa maksimoi hyötyjä useassa ympäristövaikutusluokassa. Biokaasua energiaksi ja mädätettä ravinnelähteeksi. Biokaasun käyttö fossiilisia polttoaineita korvaamaan: liikennepolttoainekäyttö, energialaitokset. Mädätteen ravinteiden hyödyntämisen suunnittelu, maaperän ravinnetarpeita tukien. Tarvittaessa kuiva-aineen ja nesteen (ja P- ja N-ravinteen) erottelu. Ravinnepitoisen mädätteen hyödyntäminen pellolla tai viherrakentamisessa Mikäli arvioidaan vain ilmastonmuutoksen näkökulmasta, polttamista voidaan myös pitää ympäristöllisesti mahdollisena ratkaisuna. Biojätteet ovat bioperäisiä polttoaineita. Sopii myös laadullisesti ongelmallisille jakeille. Mahdollisuudet käsitellä biojätteet mädättämällä yhdessä teollisuuden tai maatalouden biomassojen kanssa tulisi hyödyntää. Jos huomioidaan oletus, että multakäytöllä voidaan välttää turpeen hajoamisen päästöt, kompostoinninkin tase välttää enemmän päästöjä kuin tuottaa (Myllymaa ja Dahlbo 2012). 16

17 Biojäte joitakin lukuja Jos jätetään tuottamatta biojätettä (juustoa) käyttämällä ruoka ennen sen pilaantumista: kg CO 2 -ekv/t (juuston tuotannon päästöt, Silvennoinen ym mukaan). Kaatopaikalle sijoitettu bio- ja elintarvikejätteiden määrä n t, päästö n. 350 kg/co 2 -ekv/t (IPPC) Kierrättämisen hyödyt: Suorat hyödyt kierrättämisestä 350 kg CO 2 -ekv/jäte-t kaatopaikalla syntymättä jääneinä päästöinä Välilliset hyödyt kierrättämisestä ovat noin kg CO 2 -ekv/ jäte-t Yhteenlasketulla bio- ja elintarvikejätemäärään suhteutettuna suorat ja välilliset säästöt ovat -530 kg CO 2 -ekv/jäte-t Biojätteen kierrätyksen kaikkien hyvitysten saavuttaminen edellyttää toimivaa suunnittelua ja onnistunutta sovittamista energiajärjestelmään. 17

18 Puu Riittävän hyvälaatuinen ja puhdas puujäte voi soveltua kierrätettäväksi esimerkiksi lastu-/kuitulevyksi, kompostin tukiaineeksi, muovikomposiitti-materiaaleiksi tai lannan kuivikeaineeksi. Nykyisin vähän kotimaisia kierrätyskonsepteja Puujätteen laadullinen vaihtelu suurta: pintakäsittelyt, kyllästeet, metalliset osat, puuhun liittyvät muut vieraat materiaalit, kuten betoni, tiivisteet ym. Puun kierrätysratkaisuissa olisi sijaa uusille innovaatioille 18

19 Puu Käsittelyn ympäristövaikutusten minimoimiseksi keskeisiä tekijöitä ovat (Myllymaa & Dahlbo 2012): Puu sopii sekä raaka-aineeksi että polttoaineeksi. Puun kierrätyksellä hiili voidaan sitoa pitkäaikaiseen varastoon ja näin vähentää lyhyen aikavälin ilmastonmuutosvaikutuksia. Puujätteen polttaminen on hyvä tapa hyödyntää puun energiasisältö bioperäisenä energialähteenä. Polttoon soveltuu huonolaatuisempikin puu ja laadullisesti ongelmalliset puujätteet kannattaa polttaa. Sahaperäisen, puhtaan puujätteen materiaalihyötykäyttöön on syytä panostaa rakennusjätepuuta enemmän. Säästöjä voi tulla välillisesti myös sitä kautta, että puun kierrätys vapauttaa toisaalla kapasiteettia huonompilaatuisen puun polttoon Koska ilmastonmuutosvaikutusten arviointiin käytettävät kertoimet ja menetelmät samalla ohjaavat käyttämään bioperäisiä materiaaleja polttoaineena, kierrätyksen ja synnyn ehkäisyn hyötyjen mitallistaminen ei ihan yksinkertaista. Puujätteen synnyn ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet kannattaa kohdistaa laadullisesti ongelmallisiin jätteisiin (kyllästetty puu, rakennusmateriaalien purettavuuteen panostaminen), jolloin kierrätys olisi helpompaa Kaatopaikkakielto ohjaa käyttämään haitattomampia käsittelyaineita ja varastoimaan hiiltä puun muodossa tuotteisiin, jolloin lisähyöty saadaan 19 käytettäessä puu elinkaarensa päässä bioenergiana

20 Puu joitakin lukuja Jos jätetään tuottamatta 50 kg puujätettä jättämällä ostamatta kovapuinen ja suomalaista kesäsäätä kestämätön puutarhakalusto: vältetään puuntuotannon päästöjä noin 20 kg CO 2 -ekv/t + kuljetukset, esim. 35 kg CO 2 -ekv/t, vältetään kaatopaikan päästöjä noin 675 kg CO 2 -ekv/t, toisaalta jää käyttämättä väliaikainen hiilivarasto Kierrättämisen hyödyt: Suorat hyödyt kierrättämisestä -675 kg CO 2 -ekv/jäte-t kaatopaikalla syntymättä jääneinä päästöinä Välilliset hyödyt kierrättämisestä ovat esimerkiksi jopa noin kg CO 2 -ekv/jäte-t, jos kierrätyksen välilliseksi ansioksi voidaan lukea turpeen polton välttäminen kotimaisia puun kierrätyskonsepteja vähän, elinkaariarvioita ei yhtään. 20

21 Muovi Muovi soveltuu sekä kierrätykseen että polttoaineeksi Muovin kierrätyksessä keskeisimmät oletukset ovat miten suuri osuus muovista todella laadultaan soveltuu tarkoitukseen, onko korvaavuus 1:1 ja millä polttoaineilla muovin valmistuksen suuri energiantarve on täytetty. Muovista tehdään Komposiittimateriaaleja Uusiomuovisia osia ja muita tuotteita (kukkaruukkuja) Netto kg CO 2 -ekv/t 21

22 Muovi Käsittelyn ympäristövaikutusten minimoimiseksi keskeisiä tekijöitä ovat (Myllymaa & Dahlbo 2012): Hyvälaatuisen muovin kierrätys uudelleen muovin raaka-aineeksi on ympäristön kannalta kestävin tapa hyödyntää muovijäte. Tarvittaessa muovia voi lajitella, käsitellä ja pestä, jotta se saataisiin jalostettua kierrätykseen soveltuvaksi raaka-aineeksi ja mahdollisimman suuren osuuden saamiseksi uudelleen raaka-aineeksi. Rajasaannoksi, jonka jälkeen hyödyntäminen energiana on kierrätystä parempi vaihtoehto, on eräässä ulkomaisessa tutkimuksessa osoittautunut 70 % Kierrätykseen soveltumattoman muovi on ympäristön kannalta järkevää polttaa polttolaitoksessa tai sementtiuunissa fossiilista energiaa korvaten. Järjestelmänäkökulmasta ei ole järkevää polttaa öljyä sellaisenaan, vaan öljy kannattaisi jalostaa ensin tuotteiksi ja käyttää polttoaineeksi vasta elinkaarensa päätyttyä 22

23 Muovi joitakin lukuja Jos jätetään tuottamatta 3 kg muovijätettä ostamalla jauheliha koko vuoden ajan palvelutiskiltä omaan pakkaukseen: 1900 kg CO 2 -ekv/t Kierrättämisen hyödyt: Suorat hyödyt kierrättämisestä: ei kaatopaikalla syntyviä päästöjä Kaatopaikalle sijoitettu määrä n t Muovin kierrätyksen vältetyt päästöt ovat noin kg CO 2 -ekv 23

24 Paperi ja pahvi Hyvälaatuisesta pahvista voidaan valmistaa ainakin hylsykartonkia ja laminaattipaperia ja aaltokartonkia Hyvälaatuisesta paperista voidaan valmistaa monia tuotteita (kuva) Kuva: Internetix Oy 24

25 Paperi ja pahvi Käsittelyn ympäristövaikutusten minimoimiseksi keskeisiä tekijöitä ovat (Myllymaa & Dahlbo 2012): Paperin ja pahvin kierrätys on polttoa parempi energian- ja vedenkulutuksen osalta, mutta ilmastonmuutos-vaikutus riippuu siitä, oletetaanko poltolla korvattavan bioperäisiä vai fossiilisia polttoaineita. Mikäli paperin poltolla voidaan korvata fossiilista energiaa, sen energiahyödyntäminen bioperäisenä energialähteenä on tutkimusten mukaan yleensä ilmastonmuutoksen kannalta kierrätystä parempi vaihtoehto. Kierrätyksen ja polton vertailu tulisi tehdä tapauskohtaisesti, sillä valituilla teknologioilla ja rajauksilla on ratkaiseva merkitys kierrätyksen ja polton suoriutuvuuteen. Hyvälaatuinen keräyspaperikuitu soveltuu kierrätettäväksi paperiksi ja pahvi uudelleen pahviksi tai hylsykartongiksi. 25

26 Paperi ja pahvi joitakin lukuja Jos jätetään tuottamatta 10 kg ilmaisjakelumainoksia laittamalla mainoskielto postilaatikkoon: vältetyt päästöt noin 500 kg CO 2 -ekv/t + kaatopaikalla syntymättömät päästöt 900 kg CO 2 -ekv/t (IPCC), toisaalta hiilen sidonta Kaatopaikalle sijoitetun paperijätteen määrä on t/v Kierrättämisen hyödyt Suora hyödyt kierrättämisestä 900 kg CO 2 -ekv/t kaatopaikalla syntymättä jääneinä päästöinä Välillisesti vältettävissä olevat päästöt n. 270 kg CO 2 -ekv/ t 26

27 Tuloksia ja johtopäätöksiä 1/3 Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tulee muuttamaan merkittävästi nykyisiä jätehuoltokäytäntöjä Yli 2 miljoonalle tonnille jätteitä on mietittävä uusi käsittelytapa, vastaa määrältään yhdyskuntajätemäärää Merkittävimmät kaatopaikalta pois ohjattavat jätteet ovat yhdyskuntien sekajätteet, puujätteet, eläin- ja kasvijätteet (biojätteet), kuitujäte ja lietteet Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon avulla voidaan pienentää ilmastonmuutosvaikutuksia Kaatopaikkojen osuus on noin 3 % koko Suomen khk-päästöistä, mutta noin puolet metaanipäästöistä Kaatopaikan tuottaman metaanin määrä on suoraan riippuvainen sinne viedyn biohajoavan jätteen määrästä, joten kiellolla välittömät vaikutukset Jätteiden hyödyntäminen vähentää suorat, kaatopaikalla aiemmin syntyneet metaanipäästöt sekä välillisesti raaka-aineiden valmistuksen ja luonnonvarojen oton tai energiahyödyntämisen ansioista fossiilisten polttoaineiden käytön päästöt

28 Tuloksia ja johtopäätöksiä 2/3 Elinkaariajattelu osoittaa, että kierrätys on yksi keskeisistä tavoitelluista mutta myös mahdollisista keinoista käsitellä nykyisin kaatopaikoille sijoitettuja jätteitä Vältetty Vältetty kaatopaikka- sijoitus (IPCC) tuotanto Kierrätys t/v kg/t kg/t kg/t Biojäte Puu Paperi Muovi Biojätteen kierrätyksen hyödyt välillisiä ja ilmastonäkökulmasta liittyvät erityisesti vältettävään fossiilisten poltto-aineiden käyttöön - biomassan palauttaminen maaperään/peltoon järkevää myös muista näkökulmista Puujätteelle vähän kierrätyskonsepteja, ilmastonäkökulmasta säästöt maltillisia. Puujätteen poltto ongelma vain kierrätysaste-velvoitteiden täyttymisen kannalta. Niin kauan kuin energiaa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, jätteitä voidaan käsitellä kestävästi ja järjestelmien päästöjä vähentäen. Hyödyntämisen kaikkien hyvitysten saavuttaminen edellyttää toimivaa 28 jätehuollon suunnittelua synergiassa energiajärjestelmien kanssa.

29 Tuloksia ja johtopäätöksiä 3/3 Jätteiden synnyn ehkäisemiseen ja kestävään jätehuoltoon liittyvät tavoitteet tukevat toisiaan Biojätteen synnyn välttämisellä huimat päästövähennyspotentiaalit Jätteen synnyn ehkäisyn keinoilla voidaan tehostaa kierrätystä Toimet kannattaa kohdentaa erityisesti jätteisiin, joiden syntyminen on turhaa, kuten vanhentuva ruoka tai Toimet kannattaa kohdistaa jätteisiin, jotka ovat vaikeasti tai ei ollenkaan kierrätettävissä, kuten laadultaan ongelmallinen puu, lietteet ja biojäte 29

30 Kiitos! 30

31 Lähteet FCG Finnish Consulting Group Veera Sevander. Biojätteen erilliskeräyksen elinkaariarvio.loppuraportti. Rosk'n Roll Oy Ab:n tilaama, elinkaarianalyysin tapaan toteutettu selvitys biojätteelle soveltuvien käsittelyketjujen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Knuutila, H Turun seudun biojätehuollon elinkaariselvitys kasvihuonekaasupäästöjen vertailu. Turun ammattikorkeakoulu. Ympäristöteknologia. Opinnäytetyö, ylempi amk. Myllymaa, T. ja Dahlbo, H Elinkaariarviointien käyttö Suomen jäte-huollon kestävyyden arvioinnissa. Yhteenveto ja analyysi Suomessa laadituista jätehuollon elinkaariarvioinneista ja yleisiä ohjeita avuksi hallinnollista päätöksentekoa varten. Ympäristöministeriön raportteja Silvennoinen, K., Koivupuro, H-K., Katajajuuri, J-M., Jalkanen, L., Reinikainen, A Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. MTT Raportteja 41. Tilastokeskus Yhdyskuntajätteet vuonna 2010, tonnia. Tilastokeskus 2011b. Jätteiden käsittely vuonna 2010, tonnia vuodessa. YTV Jätehuolto Biojätteen käsittelyvaihtoehdot pääkaupunkiseudulla. Kasvihuonekaasupäästöjen vertailu. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV julkaisuja 8/2009. Tilastokeskus Suomen kasvihuonekaasupäästöt Katsauksia 2009/2. Mattila, T., Myllymaa, T., Seppälä, J., Mäenpää, I Materiaalitehokkuuden parantamisen ja jätteiden vähentämisen ympäristöinnovaatioiden tarpeet. YM raportteja 3/ Material Flow Accounts. Indicator: Domestic Extraction Used. EuroStat Statistics in Focus 11/2011. Economy-wide material flows: European countries required more materials between 2000 and Eurostat Waste statistics. 31

32 Taneli Duunari-Työntekijäinen, SYKE Suomalaisia elinkaaritarkasteuja Käsitellyt tarkastelut: DAHLBO, Helena., Laukka, J., Myllymaa, T., Koskela, S., Tenhunen, J., Seppälä, J., Jouttijärvi, T. & Melanen, M Waste management options for discarded newspaper in the Helsinki Metropolitan Area life-cycle assessment report. The Finnish Environment 752. FCG Finnish Consulting Group SEVANDER, Veera: Rosk'n Roll Oy Ab. Biojätteen erilliskeräyksen elinkaariarvio. Loppuraportti. (Helsinki): FCG Oy. KIVIRANTA, Maarit 2009: Pääkaupunkiseudun keräyskartongin keräysjärjestelmän ja hyödyntämisvaihtoehtojen ympäristövaikutusten elinkaariarviointi. KNUUTILA, Henna 2012: Turun seudun biojätehuollon elinkaariselvitys kasvihuonekaasupäästöjen vertailu. Turun ammattikorkeakoulu. Ympäristöteknologia. Opinnäytetyö, ylempi amk. KUUSIOLA, Timo 2010: Pääkaupunkiseudun kotitalouksien pienmetallien keräyksen ja hyödyntämisen ympäristövaikutukset. Espoo: Aalto-yliopisto, TKK. MYLLYMAA, Tuuli, MOLIIS, Katja, TOHKA, Antti, ISOAHO, Simo, ZEVENHOVEN, Maria, OLLIKAINEN, Markku & DAHLBO, Helena 2008: Jätteiden kierrätyksen ja polton ympäristövaikutukset ja kustannukset jätehuollon vaihtoehtojen tarkastelu alueellisesta näkökulmasta. VIRTAVUORI, Veera 2009: Biojätteen käsittelyvaihtoehdot pääkaupunkiseudulla. Kasvihuonekaasupäästöjen vertailu. YTV. Muita tiedossa olevia, ainakin osittain elinkaariajattelua soveltaneita tarkasteluja: TURKULAINEN, Tarja, MÄKINEN, Tuula, SIPILÄ, Kai, TUHKANEN, Sami, LOHINIVA, Elina & JOHANSSON, Allan 2002: The Role of Waste Management in the Reduction of Greenhouse Gas Emissions. POHJOLA, Tuula 2010: Pakkausmateriaalin kierrätys. Crnet Oy. GRÖNMAN, Kaisa 2009: Mahdollisuudet pakkausten hiilijalanjäljen pienentämiseen. Case: kuituvalos. LUT MONNI, Suvi 2010: Yhdyskuntajätteen käsittelyketjujen hiilijalanjäljet. Raportti Ekokem Oy Ab:lle. Espoo: Benviroc Oy. MATTOLA, Johanna 2010: Biojätteen erilliskeräyksen ilmastovaikutukset Lakeuden Etappi Oy:n alueella. Opinnäytetyö. Oulu: Vaasan amk 32

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua?

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Juha Grönroos ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus JaloJäte päätösseminaari 2.12.2010, Mikkeli Etelä Savon biomassat TARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT TOIMINNOT:

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine

Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa. Mika Laine Biomassan hyötykäytön lisääminen Suomessa Mika Laine toimitusjohtaja, Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013 Kokonaisvaltaista kierrätystä Käsittelymäärät

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset

Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Biohajoavien (Orgaanisten) jätteiden tuleva kaatopaikkakielto ja sen vaikutukset Orgaanisen jätteen hyödyntämisen vaihtoehdot materiana ja energiana, Jokioinen 16.11.2010, Biolaitosyhdistys Risto Saarinen,

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013

Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista. Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksista Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Eikö ilmastovaikutus kerrokaan kaikkea? 2 Mistä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen

Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen - Elinkaaren aikaiset ympäristö- ja kustannusvaikutukset Katja Moliis, Helena Dahlbo, Risto Retkin ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus SYKE Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten

Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten Ympäristöministeriön raportteja 24 2012 Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa Yhteenveto Suomen jätehuollon elinkaariarvioinneista ja ohjeita päätöksentekoa

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Energian tuotanto ja käyttö

Energian tuotanto ja käyttö Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY

Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet Biolaitosyhdistyksen ajankohtaisseminaari, Lahti 29.10.2014 Markku Salo JLY Arvio yhdyskuntajätteen koostumuksesta (2012) Lähde: Tilastokeskus 2012, Jätelaitosyhdistys

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke

Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Työkalu ympäristövaikutusten laskemiseen kasvualustan valmistajille ja viherrakentajille LCA in landscaping hanke Frans Silvenius, MTT Bioteknologia ja elintarviketutkimus Kierrätysmateriaaleja mm. Kompostoidut

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen

Kiertotalous & WtE. Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen L. Pirhonen Kiertotalous & WtE Kiertotalouden vaikutus jätteen energiahyödyntämiseen 25.10.2016 L. Pirhonen 1 Sisältö Kiertotalous ja kierrätystavoitteet Millaisilla tavoilla kierrätysaste olisi mahdollista saavuttaa?

Lisätiedot

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008

Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008. P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto näkökulmia 2008, Dipoli 17.9.2008 P. Kouvo 19.9.2008 Jätteenpoltto Euroopassa Jätemäärät Suomessa Valtakunnallinen Jätesuunnitelma YTV-alueen tilanne Valtioneuvosto hyväksynyt Valtakunnallisen

Lisätiedot

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa

Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöt pohjoisissa olosuhteissa Heini Postila a, Maria Lauronen a, Sari Piippo b a Vesi- ja ympäristötekniikka, Oulun yliopisto b Energia- ja

Lisätiedot

Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi

Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi Mineraalisten luonnonvarojen kokonaiskäytön arviointi Johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus SUOMEN MINERAALISTRATEGIAN AVAJAISSEMINAARI, 17.3.2010 GTK 18.3.2010 Elinkaariajattelu Jyri

Lisätiedot

Kemikaalit kiertotaloudessa - miten eteenpäin lähtöruudusta? Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus SYKE

Kemikaalit kiertotaloudessa - miten eteenpäin lähtöruudusta? Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus SYKE Kemikaalit kiertotaloudessa - miten eteenpäin lähtöruudusta? Jani Salminen Kulutuksen ja tuotannon keskus SYKE Kemikaalit ja kiertotalous Miten tutkimus voi palvella päätöksentekoa? 24.11.2016 1 Kiertotalouden

Lisätiedot

Jätelain kokonaisuudistus

Jätelain kokonaisuudistus Jätelain kokonaisuudistus Teräsrakennepäivä 2012 Pekka Vuorinen ympäristö- ja energiajohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus EU-tasolla Komission resurssitehokkuuden tiekartta (2011) Energiatehokkuus,

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Keha-hanke Elinkaariajattelu

Keha-hanke Elinkaariajattelu Keha-hanke Elinkaariajattelu Kick-off tilaisuudet Sirpa Kurppa prof., MTT ELINKAARI? Meijeri Tyytyväinen kuluttaja Tukku- ja vähittäiskauppa Rehuteollisuus ja -kauppa Rehuntuotanto Panosteollisuus ja -kauppa

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet

Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat. Keräysvälineet Syntypaikkalajittelu Siirtoasiakirjat Keräysvälineet Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Rakennus- ja purkujätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Jätevirtojen ennakointi suunnittelun apuna. Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, Jätehuoltopäivät, 8.10.2014

Jätevirtojen ennakointi suunnittelun apuna. Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, Jätehuoltopäivät, 8.10.2014 Jätevirtojen ennakointi suunnittelun apuna Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, Jätehuoltopäivät, 8.10.2014 Miksi jätemääriä pitäisi ennakoida? Yksinään jätemäärien ennakoidut kehityskulut eivät kerro

Lisätiedot

JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011

JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011 JaloJäte-tutkimus Luomupäivä 9.11.2011 Helena Kahiluoto Tausta Ilmastonmuutos ja Itämeren tila Velvoitteet ja energian hinta Vastuullinen kuluttaminen Vajaahyödynnetyt biomassat Tavoite JaloJäte tuottaa

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä

Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen ympäristöhyötyjä Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE Hanna Eskelinen, Suomen ympäristökeskus SYKE Tavoitteet ja toteutus Tarkastelun

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Biolaitosyhdistys ry. Erilliskeräyksen tilanne Suomessa. Biolaitosten merkitys kiertotalouden toteuttajina

Biolaitosyhdistys ry. Erilliskeräyksen tilanne Suomessa. Biolaitosten merkitys kiertotalouden toteuttajina Biolaitosyhdistys ry Erilliskeräyksen tilanne Suomessa Biolaitosten merkitys kiertotalouden toteuttajina Juha Pirkkamaa Biolaitosyhdistys ry:n sihteeri Toimialapäällikkö: ympäristö ja energia Forssan Seudun

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2015 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Kaatopaikkakielto ja jätehierarkia Neuvotteleva virkamies Ari Seppänen, Ympäristöministeriö

Kaatopaikkakielto ja jätehierarkia Neuvotteleva virkamies Ari Seppänen, Ympäristöministeriö Kaatopaikkakielto ja jätehierarkia Neuvotteleva virkamies Ari Seppänen, Ympäristöministeriö Biolaitosyhdistys ry:n ajankohtaisseminaari Jokioisten tietotalo, Humppilantie 9A, Jokioinen 6.-7.11. 2013 Etusijajärjestys

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki

Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Place for a photo (no lines around photo) Ympäristöjalanjäljet - miten niitä lasketaan ja mihin niitä käytetään? Hiilijalanjälki Tekstiilien ympäristövaikutusten arviointi 30.1.2014 VTT, Espoo Johtava

Lisätiedot

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM

Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia. 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Puun uudet käyttömuodot Vastuullinen metsien käyttö kasvavia odotuksia ja uusia mahdollisuuksia 20.3.2013 Pia Nilsson, UPM Visio The Biofore Company UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta,

Lisätiedot

Resurssiviisauden indikaattorit alustavat tulokset pilottikaupungeille

Resurssiviisauden indikaattorit alustavat tulokset pilottikaupungeille Resurssiviisauden indikaattorit alustavat tulokset pilottikaupungeille Työryhmä: Maija Mattinen, Riina Antikainen, Juhani Huuhtanen, Kirsti Kalevi, Tuuli Myllymaa, Olli-Pekka Pietiläinen, Marja Salo, Jyri

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1 Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 1 JÄTTEET OVAT TULEVAISUUDEN RAAKA- AINETTA Kaatopaikat Hygieniauhan torjuminen Jätteiden

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä

Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Elinkaariarvioinnin mahdollisuudet pkyrityksissä Johanna Niemistö, Suomen ympäristökeskus SYKE Toimintamalli yritysten elinkaaristen ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) -hanke Kestävän tuotekehittämisen

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

Näkökulmia biopolttoaineiden ilmastoneutraalisuuteen palaako kantojen myötä myös päreet?

Näkökulmia biopolttoaineiden ilmastoneutraalisuuteen palaako kantojen myötä myös päreet? Näkökulmia biopolttoaineiden ilmastoneutraalisuuteen palaako kantojen myötä myös päreet? www.susbio.jyu.fi Sisältö Johdanto miten tähän outoon tilanteen on tultu? Hiilitaseet metsässä Entä kannot? Fokus

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013

Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounas-esittely 9.10.2013 Ilmastolounaan tausta MTT Agrifood Research Finland 11/11/2013 2 Kulutuksen ympäristövaikutusten jakautuminen kulutusryhmittäin Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika

Lisätiedot

Alueelle soveltuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet

Alueelle soveltuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet KIERRÄTYKSESTÄ KILPAILUETUA Alueelle soveltuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet Helena Dahlbo / SYKE Esityksen sisältö Kiertotalous liiketoiminnan edistäjänä Sitran selvitys Kiertotalouden mahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ. Sanna Marttinen, MTT From waste to traffic fuel (W-FUEL)-hanke Työpaja Salossa 6.9.2010

JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ. Sanna Marttinen, MTT From waste to traffic fuel (W-FUEL)-hanke Työpaja Salossa 6.9.2010 JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Sanna Marttinen, MTT From waste to traffic fuel (W-FUEL)-hanke Työpaja Salossa 6.9.2010 W-FUEL edistää biokaasun tuotantoa ja liikennepolttoainekäyttöä Teemme Salon seudulla

Lisätiedot

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma

Energiaa luonnosta. GE2 Yhteinen maailma Energiaa luonnosta GE2 Yhteinen maailma Energialuonnonvarat Energialuonnonvaroja ovat muun muassa öljy, maakaasu, kivihiili, ydinvoima, aurinkovoima, tuuli- ja vesivoima. Energialuonnonvarat voidaan jakaa

Lisätiedot

Materiaalivirtojen ympäristövaikutukset

Materiaalivirtojen ympäristövaikutukset Materiaalivirtojen ympäristövaikutukset ENVIMAT-mallinnuksen tulokset materiaalitehokkuuden kannalta keskeisistä tuotannon ja kulutuksen vuorovaikutusketjuista Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus Jätehuoltopäivät,

Lisätiedot

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen ja rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset Rakentamisen käsitteet ja materiaalit kurssi Luento 1 10.10.2017 Esa Partanen esa.partanen@xamk.fi p. 044 7028 437 SCE - Sustainable Construction

Lisätiedot

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Bioenergian lähteillä seminaari 12.11.2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulu Yhdyskuntajäte energiakäytössä johtaja Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Toiminta-alueella

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY

Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätehuollon uudet tuulet: Jätevoimala korvaa kaatopaikan, ei kierrätystä! Ekotukikoulutus Minna Partti HSY Jätteen hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi Ajankohtaista jätehuollossa Vantaan Energian jätevoimala

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 1: Jätteiden energiahyötykäytön lisäys 1 1.1 Energiajäte pois kaatopaikoilta... 3 1.2 Energiajätteen polttolaitos Itä-Suomeen...

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen on korvannut yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittamisen

Jätteiden hyödyntäminen on korvannut yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittamisen Ympäristö ja luonnonvarat 218 Jätetilasto 216 Yhdyskuntajätteet Jätteiden hyödyntäminen on korvannut yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittamisen Yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty

Lisätiedot

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi

Puurakennusten hiilijalanjälki. Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi Puurakennusten hiilijalanjälki Matti Kuittinen Lauri Linkosalmi 1. Miksi hiilijalanjälkeä lasketaan? 2. Mihin puun vähähiilisyys perustuu? 3. Esimerkki PES-elementin laskennasta 4. Yhteenveto 11.3.2013

Lisätiedot

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K

RAKENNUSTARVIKELAUSUNTO EPSCement EC350M/EC350P/EC200K Sivu 1 / 5 Tuoteryhmä: Tuotteet: Lattiat: Käytetään lattioilla EPSCement EC350M EPSCement EC350P EPSCement EC200K Laadittu: 2014-12-16 Päivitetty: 2014-12-16 Yritystiedot: EPSCement AB 132 82 Gustavsberg

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

BIOTALOUDEN MAHDOLLISUUKSIA. Saara Kankaanrinta

BIOTALOUDEN MAHDOLLISUUKSIA. Saara Kankaanrinta BIOTALOUDEN MAHDOLLISUUKSIA Saara Kankaanrinta Soilfood Oy, perustaja-, hallituksen jäsen, T&K Qvidja Kraft Ab, perustaja-, hallituksen jäsen BSAG säätiö, perustaja-, hallituksen jäsen Carbon to Soil Ltd,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Elinkaaritarkastelu osana materiaaliviisasta tuotekehitystä

Elinkaaritarkastelu osana materiaaliviisasta tuotekehitystä Elinkaaritarkastelu osana materiaaliviisasta tuotekehitystä Kohti materiaaliviisasta kiertotaloutta - elinkaariajattelu tuotekehityksen tukena Joensuu 10.10.2017 Mervi Matilainen Apila Group Oy Ab Apila

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa

Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa Biojätteiden synnyn ehkäisy Biokaasun liikennekäytön edistäminen Ruotsissa Työpaja Salossa 7.9.2010 Erja Heino Tutkija MTT, W-fuel-hanke erja.heino@mtt.fi Biojätteiden ja lietteiden synnyn ehkäisy Kotitalouksissa,

Lisätiedot

Metsätuotannon elinkaariarviointi

Metsätuotannon elinkaariarviointi Metsätuotannon elinkaariarviointi Antti Kilpeläinen Metsätieteiden seminaari Metsäntutkimus tänään ja tulevaisuudessa 31.8.2012, Joensuu Miksi elinkaaritarkasteluja metsätuotannolle? Voidaan tarkastella

Lisätiedot

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia

Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia Bioenergia, Energia ja ilmastostrategia lisääntyvät hakkuut Talousvaliokunnalle ja monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija 10.03.2017 Paloma Hannonen paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

Bioenergia ry 6.5.2014

Bioenergia ry 6.5.2014 Bioenergia ry 6.5.2014 Hallituksen bioenergiapolitiikka Hallitus on linjannut energia- ja ilmastopolitiikan päätavoitteista puhtaan energian ohjelmassa. Hallitus tavoittelee vuoteen 2025 mennessä: Mineraaliöljyn

Lisätiedot

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET

EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET EKOLASKUREIDEN KEHITTÄMINEN: LUONNONVARAT, MONIMUOTOISUUS, ILMASTOVAIKUTUKSET Ari Nissinen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki ja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus (SYKE) 3.4.2012, Järjestäjät: KEKO-projekti

Lisätiedot

Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013

Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013 Järkivihreä yritystoiminta ja ympäristöosaamisen verkosto Forssan esimerkki Tulevaisuuden yritysalueet Salossa 9.10.2013 Juha Pirkkamaa Toimialapäällikkö: ympäristö ja energia Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden Julkaistavissa 30.12.2003 klo 13.00 2003:16 Lisätietoja: Tilastokeskus / Mirja Kosonen (09) 1734 3543, 050 5005 203; ympäristöministeriö / Jaakko Ojala (09) 1603 9478, 050 3622 035 Suomen kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto

Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa. Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto Nykytilan selvittämisestä kohti jätehuollon tiekarttaa Tiina Karppinen Keski-Suomen liitto 25.10.2017 1 Sisältö Keski-Suomen jätehuollon nykytilakatsaus Kuntien jätehuollon organisoituminen Yhdyskuntajätteet

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Kala-LCA:n päivitys. Toimittajatilaisuus 25.4. 2012 Säätytalo Frans Silvenius, MTT

Kala-LCA:n päivitys. Toimittajatilaisuus 25.4. 2012 Säätytalo Frans Silvenius, MTT Kala-LCA:n päivitys Toimittajatilaisuus 25.4. 2012 Säätytalo Frans Silvenius, MTT KalaLCA Suomen kalankasvatuksen elinkaaritarkastelun päivittäminen Osallistuneet tutkijat MTT Frans Silvenius, Sirpa Kurppa,

Lisätiedot

Materiaaliviisautta tuotekehitykseen jo alkumetreillä Resurssien tehokas käyttö ja materiaalien kemia kestävän kehityksen lähtökohtana

Materiaaliviisautta tuotekehitykseen jo alkumetreillä Resurssien tehokas käyttö ja materiaalien kemia kestävän kehityksen lähtökohtana Materiaaliviisautta tuotekehitykseen jo alkumetreillä Resurssien tehokas käyttö ja materiaalien kemia kestävän kehityksen lähtökohtana Kestävän tuotekehityksen teemaklinikka Joensuu 20.4.2017 Mervi Matilainen

Lisätiedot

Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista. Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015

Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista. Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015 Valtakunnallinen jätesuunnittelu ja muuta ajankohtaista Sirje Stén, ympäristöministeriö Kokoeko seminaari Kuopio 10.2.2015 Sisältö Ajankohtaiset asiat Lainsäädäntö Jätehuollon lähiajan lainsäädäntömuutokset

Lisätiedot