KOHTI NORMALISAATIOTA JAPANIN KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTI NORMALISAATIOTA JAPANIN KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA"

Transkriptio

1 KOHTI NORMALISAATIOTA JAPANIN KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA Julkisen sektorin toiminta kehitysvammaisen aikuisen integroimiseksi yhteiskuntaan Kukka-Maaria Vänskä

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / ALPPIKADUN YKSIKKÖ Vänskä, Kukka-Maaria Kohti normalisaatiota Japanin kehitysvammahuollossa; julkisen sektorin toiminta kehitysvammaisen aikuisen integroimiseksi yhteiskuntaan. Helsinki s. 4 liitettä Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää julkisen sektorin toiminnan muotoja normalisaation toteutumiseksi japanilaisten kehitysvammaisten aikuisten elämässä asumisen, työn ja vapaa-ajan näkökulmista. Tutkimus on kvalitatiivinen ja siinä hyödynnettiin aineistotriangulaatio menetelmää. Aineistoina käytettiin Japanin kehitysvammahuollosta kertovia dokumentteja, säädettyjä lakeja sekä asiantuntijaartikkeleita. Toisena aineistoryhmänä olivat Japanissa syksyllä 2000 kehitysvammalaitoksissa, päivä- ja työtoimintayksiköissä kerätyt harjoittelupäiväkirjamerkinnät 3½ kuukauden ajalta. Kolmantena aineistona toimi tri Machiko Yamadalta saatu asiantuntijahaastattelu. Aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksesta käy ilmi, että julkinen sektori on toiminut aktiivisesti 1990-luvulta lähtien kehitysvammaisten aikuisten integroimiseksi yhteiskuntaan. Asumisen normalisoimiseen pyritään vaikuttamaan kotona asuvien kehitysvammaisten aikuisten perheitä tukemalla, laitoshoidon rakenteita muuttamalla sekä avohoitomahdollisuuksia lisäämällä. Välillisinä keinoina toimivat päivittäisten toimintojen opettaminen kehitysvammaisille aikuisille, rahallinen tuki, fyysisten esteiden poistaminen sekä asennetyö. Kehitysvammaisten aikuisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille tuetaan lakisääteisellä kiintiöjärjestelmällä. Tuottavan työroolin mahdollistamiseksi ylläpidetään myös suojatyökeskuksia, tarjotaan ammatillista ohjausta, ylläpidetään työntekijärekisteriä sekä lisätään ammatillista koulutusta. Normaalin vapaa-ajan vieton mahdollistamiseksi julkinen sektori kehittää palveluita sekä pyrkii parantamaan olosuhteita, mm. fyysisiä ja psykologisia esteitä poistattamalla. Myös vapaaehtoisten työntekijöiden hyödyntämiseen rohkaistaan. Julkisen sektorin toiminta kehitysvammaisten aikuisten integroimiseksi yhteiskuntaan on ollut laajaa ja se on osaltaan vienyt kehitysvammahuoltoa lähemmäksi normalisaatioperiaatteen mukaisia käytäntöjä. Kuitenkin juuri yhteiskunnallisen integraation vaatimusten valossa on mahdollista nähdä ne puutteet, jotka estävät normalisaatioprosessin edistymistä. Normalisaatioprosessin hyväksyminen yhteiskunnassa yleisesti käytettäväksi malliksi on siirtymässä lainsäädännöllisestä legimitaatiosta resurssien uudelleenjaon vaiheeseen. Asiasanat: integraatio, Japani, julkinen sektori, normalisaatio, kehitysvammahuolto Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Alppikadun yksikön kirjasto

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC IN FINLAND, ALPPIKATU TRAINING UNIT Author: Vänskä, Kukka-Maaria Title: Normalization Principle and Welfare for the Mentally Disabled in Japan; Forms of Activities in the Public Sector for Integrating Mentally Disabled Adults into Society. Date: Autumn 2001 Pages: 76 Appendices: 4 The aim of the study was to clarify how the normalization principle has been fulfilled by the public sector in lives of mentally disabled adults in Japan. Selected aspects were habitation, employment and leisure. Three different types of research materials were used in this qualitative study. These were (1) documents, legislation and expert articles dealing with the welfare for the mentally disabled in Japan, (2) an expert interview given by Ph.D. Machiko Yamada and (3) the author s notes collected from the institutions, sheltered workshops and day care centres for the mentally disabled during the three and a half month practical training period in Japan in Autumn Research materials were analyzed using thematic analysis. From the results, it was discovered that the Japanese public sector has had many different forms of activities in 1990 s to help normalize the lives of the mentally disabled adults. In the matter of habitation, it has promoted family care, started to change the structures of the residential care and developed the open care system for mentally disabled adults. In order to make this possible, the public sector has financially supported the amendments, promoted a barrier-free society, tried to remove psychological barriers and given the mentally disabled a better possibility to learn activities of daily living (ADL skills). Employment has promoted the working possibilities of the mentally disabled adults by achieving a legally required employment quota in the open labour market. As well, it has advanced vocational training, promoted sheltered employment and given vocational guidance. To normalize a leisure time for the mentally disabled, the public sector has increased all sorts of services, activated the use of the voluntary workers and promoted a barrier-free society where psychological barriers would be less. The public sector in Japan has fulfilled the integration of mentally disabled adults in a large scale. This has had an impact on normalizating the mentally retarded persons habitation, employment and leisure time opportunities. The normalization process has already passed the stage of the legislative legitimation and now it has achieved the stage of the resource (re)allocation. However, seen on the stage of societal integration are those defects which still prevents the public sector from continuing the normalization process. Keywords: integration, Japan, public sector, normalization, welfare for the mentally disabled Filed and Stored at: Diaconia Polytechnic Library, Alppikatu Training Unit

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1. JOHDANTO 3 2. JAPANI Hyvinvointivaltio? Uskonnot ja japanilaiset arvot Uskonnot ja politiikka Kehitysvammahuollon lyhyt historia KESKEISET KÄSITTEET Kehitysvammaisuus Normalisaatioperiaate Integraatioperiaate Julkinen sektori TUTKIMUSPROSESSI Tutkimustehtävä Tutkimusmenetelmät Tutkimusympäristö ja aineiston keruu Aineiston käsittely Tutkimuksen luotettavuus Eettisyys tutkimuksessa ASUMISEN, TYÖN JA VAPAA-AJAN TARKASTELUA Asuminen Koti lapsuudenkodissa Lapsuudenkodista laitokseen Laitoksesta yhteiskuntaan Työ Valtion ylläpitämä ja rahoittama suojatyö Työllistyminen avoimille työmarkkinoille Päivätoiminta yhdenlaista työtä Vapaa-aika 57

5 2 6. YHTEENVETO JA POHDINTA Integraation laajuus asumisessa, työssä ja vapaa-ajassa Kohti normalisaatiota Japanin kehitysvammahuollossa Suunnitelmien menestyminen nyky-yhteiskunnassa Jatkotutkimusaiheita LOPUKSI 75 LÄHTEET LIITTEET

6 3 1. JOHDANTO Tehdessäni sosionomiopintoihin liittyvää työharjoittelua Japanin kehitysvammahuollossa syksyllä 2000 kohtasin jatkuvasti asioita, jotka herättivät minussa kysymyksiä. Tähän oli monia syitä joita yhdisti asia, jonka puki sanoiksi erään kehitysvammalaitoksen johtaja jo ennen harjoitteluni alkua toteamalla: Luulet tietäväsi mikä kehitysvammalaitos on, mutta kun harjoittelusi alkaa, huomaat olleesi väärässä. Tämä johtuu siitä, että meidän laitoksemme ovat erilaisia kuin teidän ja meidän tapamme tehdä työtä on erilainen kuin teidän. En vielä silloin uskonut eron suomalaisen ja japanilaisen kehitysvammatyön välillä olevan mitenkään merkittävän, koska olin lukenut japanilaisten ottaneen mallia kehitysvammahuoltonsa rakentamiseksi juuri länsimailta. Lisäksi tiesin, että kehitysvammahuoltoa käsittelevät lait oli säädetty normalisaatioperiaatetta kunnioittaen kuten meilläkin. Mutta sitä en ymmärtänyt, että käytännöt ja niitä ohjaavat lait ovat kaikki kuitenkin syvästi kulttuurisidonnaisia. Ryhdyin tämän opinnäytetyön tekoon hyvin itsekkäistä syistä. Halusin selvittää, mitkä ovat ne Japanin julkisen sektorin kehitysvammahuollolle antamat raamit, jotka ohjaavat käytännön kehitysvammatyötä tällä hetkellä. Koska maassa on ensimmäisen kerran 1980-luvulla ja sen jälkeen varsinaisesti 1990-luvulla esitetty vaatimuksia normalisaatioperiaatteen hyödyntämisestä kehitysvammahuollossa, oli luonnollista valita tutkimuksen näkökulmaksi juuri normalisaation mukainen kehitys kehitysvammaisen aikuisen elämässä. Teemoittelun tuloksena lähestyn asiaa asumisen, työn ja vapaa-ajan näkökulmista. Rajaus kehitysvammaisiin aikuisiin perustuu siihen, että kehitysvammalaitokset, työ- ja päivätoimintakeskukset, joissa työharjoitteluni suoritin olivat kaikki vain aikuisille suunnattuja palveluyksiköitä. Tämä on siis lähtökohta tutkimukselleni. Koska Suomessa ei ole aiemmin saanut aiheesta kuin sirpaleista tietoa, uskon, että opinnäytetyöstäni on hyötyä sille yhä enenevälle joukolle suomalaisia ihmisiä, jotka jo toimivat tai tulevat toimimaan yhteistyössä Japanin kehitysvammahuollon kanssa. Opinnäytetyöni

7 4 alkaa taustaluvulla, jonka tarkoituksena on johdatella varsinaisen tutkimusaiheen parempaan ymmärtämiseen. Siinä tarkastellaan Japania maana, sen yhteiskunnallista tilannetta, kulttuurisia ominaispiirteitä sekä esitellään lyhyesti Japanin kehitysvammahuollon tähänastinen historia. Tämän lisäksi olen selittänyt normalisaatio- ja integraatiokäsitteiden määritelmät sekä termit kehitysvammaisuus ja julkinen sektori. Kahta viimeksi mainittua olen avannut myös japanilaisesta perspektiivistä käsin. Julkisen sektorin toiminta vaikuttaa automaattisesti kehitysvammahuollon työntekijöiden työkäytäntöihin ja luo ne raamit, jotka kehitysvammaisille yhteiskunnan jäsenille elämiseen tällä hetkellä Japanissa annetaan. Toivon, että tämän opinnäytetyön kautta monet Japanin kehitysvammahuoltoon liittyvät miksi -kysymykset voisivat muuttua koska -toteamuksiksi. 2. JAPANI Japani on keisarikunta Tyynenmeren luoteisosan saarilla Itä-Aasian rannikolla. Maa on vain hiukan Suomea suurempi ( km 2 ), mutta asukasluku ylittää silti 125 miljoonan ihmisen rajan. (Pikkujättiläinen 1999.) Vähemmistöryhmiä Japanissa on muutamia. Alkuperäiskansaa, ainuja, elää pohjoissaarella noin henkeä ja muita vähemmistöjä ovat sukeltaja-amat, vaeltaja-sankat, kalastaja-ebunet, raudanvalmistaja-tatarat sekä metsästystä harjoittavat matagit. Korealaisia japanissa on n ja he muodostavatkin maan suurimman etnisen vähemmistöryhmän. (Lompolo 1997,10; Vesterinen 1994, ) Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kehitysvammaisia henkilöitä oli Japanissa vuonna henkilöä (Yamashita 1997, 18). Kaikkiaan vammaisia henkilöitä on tilastoitu Japanissa olevan noin 4 miljoonaa ihmistä, mikä on alle 4% maan kokonaisväestöstä. Alhainen luku selittyy lakien kapeasta vammaisuuden määritelmästä, sillä ne tunnistavat

8 5 kehitysvammaisuuden lisäksi vain liikuntavammat ja mielenterveyshäiriöt vammoiksi, jotka oikeuttavat henkilön saamaan kunnan tarjoama palveluita. Näin ollen palvelujärjestelmän ulkopuolelle jää osa mielenterveysongelmaisista henkilöistä sekä epilepsiaa ja reumaa sairastavat henkilöt. Heitä ei tämän vuoksi näy virallisissa vammaistilastoissakaan. (Mogi 1994, 5-6.) 2.1. Hyvinvointivaltio? Japanin talouselämä alkoi kehittyä toisen maailmansodan jälkeen, kun uusi perustuslaki poisti maata suuresti rasittaneen asevarustelun (Pikkujättiläinen 1999). Vuodesta 1965 lähtien maa elikin vahvaa nousukautta, minkä arveltiin johtuvan kansan tarmokkuudesta. Vähitellen puhuttiin jo Japanin talousihmeestä, eikä turhaan, sillä maan kansantalous nousi maailman toiseksi suurimmaksi. Elintason nousu sai muistot sodan aikaisesta nälästä unohtumaan ja perinteinen japanilainen yksinkertaisuus rinnalleen toinen toistaan upeampaa elektroniikkaa. (Tames 1993, 187; Pikkujättiläinen 1999.) Talousihmeellä oli kuitenkin myös hintansa, jota maksetaan edelleen. Teollisuuden saastuttamista vesistä siirtyi ravinnon mukana ympäristömyrkkyjä ihmisiin, mitkä aiheuttivat epämuodostumia sekä ennenaikaisia kuolemia. Kun metsät ja rannatkin oli monin paikoin pilattu, hallitus tunnusti epäonnistuneensa tehtävässään. Se oli käyttänyt liian suuren osan valtion varoista talouden kasvattamiseen, laiminlyömällä sosiaalipalveluita. (Tames 1993, ) Yamashita (1997, 14) kuvaakin Japania eläimelliseksi talousmaaksi, jonka sosiaalihuolto on kehitysmaan tasolla. Maassa on tosin toisen maailmansodan jälkeen ollut voimassa sosiaalipalvelulaki (1951), jonka vaikutuksesta kansalaisille maksetaan toimeentulotukea, taloudellista- sekä asiantuntija-apua vanhuksille, vammaisille sekä yksinhuoltajaäideille, valikoitua lapsilisää (vuodesta 1992) sekä eläke- ja työttömyyskorvauksia (Kawada 1990, 9; Anttiroiko 1997, 42-43). Talouskasvun aikana myös koulutus vakiintui. Amerikkalaisten miehityskaudella perintönään

9 6 jättämä yhdeksänvuotinen koulujärjestelmä säädettiin jo perustuslaissa ilmaiseksi ja sitä täydensi kolme vapaaehtoista lukiovuotta sekä neljä yliopistovuotta. (The Constitution of Japan 1946, Art. 26; Tamamura 1994, ) Vaikeimmin vammaiset lapset saivat oikeuden koulunkäyntiin kuitenkin vasta vuonna 1979 (Tamamura 1994, 23-24). Sosiaalipalveluista huolimatta japanilaiset eivät pidä itseään erityisen hyvinvoivina, sillä he tiedostavat tekevänsä 6-7 tuntia pidempää työviikkoa kuin eurooppalaiset ja silti heillä on julkisia palveluja huonommin kuin monissa köyhimmiksi luokitelluissa maissa (Tames 1993, 217). Ihmisistä 90 prosenttia kuitenkin katsoo olevansa keskiluokkaisia ja elävänsä yhteiskunnassa, missä sosiaalisia ongelmia on vain muutamia (Hursh-Cesar ja Silverman 1993, wwwlähde). Suurin ongelma on nopeasti ikääntyvä yhteiskunta. Naisten keskimääräinen elinikä 84 vuotta ja miesten 77 vuotta ovat maailman tilaston korkeimmat. Tilannetta ei helpota lainkaan vuonna 1997 alkanut talouskriisi ja syntyvyyden jatkuva lasku. Väestön vanhetessa avun tarvitsijoiden määrä kasvaa, kun taas veronmaksajia on yhä vähemmän. (Sodei 1997, www-lähde.) 2.2. Uskonnot ja japanilaiset arvot Länsimaalaisen mielestä japanilainen uskonnollinen ajattelu voi tuntua vieraalta, sillä meillä on jo muutaman vuosikymmenen ajan vallinnut ajattelu, jonka mukaan uskonnot menettävät vähitellen merkitystänsä tieteen tullessa tilalle. Japanissa sen sijaan moderni ajattelu ei ole pystynyt syrjäyttämään tuhansia vuosia elänyttä traditiota, vaan elää vahvana sen rinnalla. (Mullins 1998, ) Kuten jatkossa käy ilmi, tästä traditiosta ovat lähtöisin japanilaiset perinteiset arvot ja vammaisuudesta muodostetut käsitykset.

10 7 Japanilaisissa kouluissa ei opeteta uskontoa, vaan haltijat, jumalat, henget ja esi-isät saavat elää sulassa sovussa rinnakkain. Tavalliselle japanilaiselle eri uskontomuodot ovatkin yhtä kuin uskonnollinen käyttäytyminen. Tietyllä tavalla toimimalla uskotaan voivan vaikuttaa tapahtumien kulkuun, mutta jos riitit tehdään huolimattomasti, ei niillä ole toivottua vaikutusta. Japanilaisten kami- eli jumala käsite on muutenkin hyvin laaja, aina keisarista jokiin ja puihin. Jumalat ja ihmiset eivät siis ole erillään, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Yleensä japanilaisella ei kuitenkaan ole selvää kuvaa jumalista, mutta sisimmässään hän on varma kamien olemassaolosta. (Vesterinen 1999, 263.) Japanilaiset lukeutuvat pääosin shintolaisuuden tai buddhalaisuuden kannattajiin. Maan uskontotilastot ovat kuitenkin omalaatuisia, sillä eri uskontojen kannattajamäärät ylittävät niissä runsaasti maan väkiluvun. (Kena 1993, 142.) Tämä selittyy sillä, että monet japanilaiset ovat yhtä aikaa sekä shintolaisia että buddhalaisia. Japanilainen kun hoitaa kuolemaan ja esi-isien palvontaan liittyvät asiat buddhalaisittain ja muut toimitukset shintolaisittain. (Vesterinen 1994, 524.) Japanissa uskonnollinen ajattelu on arkipäiväistä ja arvottaa asioita. Ajatteluun on suuresti vaikuttanut vanhan riisinviljelyn ympärille syntynyt suurperhejärjestelmä, josta tehtiin oppi 1930-luvulla. Sen mukaan koko Japanin kansa muodosti suuren perheen, jonka päämies oli keisari. Tässä valtio-perhe - järjestelmässä keisari piti huolta alamaisistaan ja alamaiset olivat uskollisia keisarille. Kungfutselaisen käsityksen mukaisesti lapset olivat kuuliaisia vanhemmilleen ja vanhemmat kantoivat vastuun lapsistaan. Kaikkien kuului taas olla vastuussa esi-isille. Myöhemmin ajatus lainattiin myös perheiden ulkopuolelle, jolloin mukaan tulivat työpaikat, ammattiliikkeet sekä poliittiset järjestöt. (Vesterinen 1999, ) Uskonnon vaikutuksesta myös raja yksilön ja yhteisön välillä on hyvin epäselvä. Edes uskonto ei ole yksilön oma asia, vaan koskettaa aina koko perhettä. Palvelevaa mieltä pidetään tärkeänä ja yhteisön asiat menevät aina itsekkyyden edelle. Tähän liittyy myös häpeäkulttuuri eli ihmisen on pidettävä huolta siitä,

11 8 ettei tuota häpeää jumalille tai lähimmäisille. Syyllisyyden tunteelle ei löydy ajattelussa tilaa, vaan häpeä estää tekemästä pahaa. Syntikäsitteen korvaa osaksi myös rituaalisesti puhtaan ja epäpuhtaan erottelu. Epäpuhtaana pidetään mm. sairautta ja kuolemaa. (Uski 1979, 6-15; Vesterinen 1987, ) Ymmärtääkseen japanilaisten suhtautumista vammaisuuteen, on hyvä tietää mitä shintolaisuus, japanin buddhalaisuus sekä kansan uskomukset siitä ajattelevat. Vammaiseen ihmiseen on aina kiinnitetty huomioita. Shintolaisuus, jolla on ollut valtion uskonnon asema, on yleisesti ottaen enemmän kuin uskonto. Se on yli kahden vuosituhannen ajan muokannut japanilaisten aatteita, asenteita ja tapoja. Sen tarinat taas kertovat japanilaisten polveutuvan auringonkuningatar Amaterasusta ja hänen jälkeläisistään. (Uski 1979, ) Shintolaisessa myytissä kerrotaan kuitenkin myös Hiruko nimisestä pojasta, joka ei vielä kolmenkaan vanhana osannut kävellä. Vammaista lasta ei pidetty shintojumalan tai keisarin esi-isän arvoisena, joten Hiruko lähetettiin meren armoille. Japanilaiset uskovat olevansa keisarin perheen jälkeläisiä, joten vammainen lapsi ei ole kelvannut myöskään heille. Nämä lapset on karkotettu keisarin perheestä ja niin myös japanilainen perhe on luonnollisesti hävennyt vammaista lastaan. Syrjinnän vuoksi monia vammaisia perheenjäseniä on vielä 80-luvulla piiloteltu ja he ovat joutuneet elämään eristyksissä yhteiskunnasta, vailla ihmisoikeuksia. (Ninomiya 1986, ) Buddhalaisuus on tullut Japaniin 500-luvulla ja kehittänyt maan kulttuuria sen kaikilla osa-alueilla (Uski 1979, 26; Vesterinen 1999, 265). Nihon Ryou Iki kirjassa on 116 buddhalaista tarinaa, joista 12 liittyy vammaisiin henkilöihin ja ihmisten synteihin. Tarinoiden opetus on se, että kaikenlainen vammaisuus on seurausta esi-isien tai henkilön omista synneistä. Näin ollen vammaisuutta on pidetty häpeällisenä asiana ja vammaisen henkilön oikeus elämään on kielletty. (Ninomiya 1986, 104.) Pohjalla on ajatus karman laista, raudanlujasta syyn ja seurauksien periaatteesta (Harjula 1986, 36). Tosin kertomukset opettavat myös sen, että ihmisen karma paranee, kun hän harjoittaa hyväntekeväisyyttä

12 9 vammaisten ihmisten keskuudessa. Ajatukseen sisältyy käsitys vammaisista onnettomina, toivottomina ja syntisinä ihmisinä. (Ninomiya 1986, 204.) Jotkut kansan uskomukset ovat sen sijaan poikenneet edellisestä linjasta ja palvoneet vammaisia jumalina. Nishinomyassa sijaitsevaan kuuluisaan Ebisu nimiseen pyhäkköön saapuu vuosittain miljoonia japanilaisia, jotka uskovat Hirukon, jumalten joukosta karkotetun vammaisen pojan olevan Ebisun jumala. Muista myyteistä voisi mainita kehitysvammaisen Fukusuken, jonka uskotaan tuovan hyvää onnea kauppiaille. Perinteiset kaupat saattavat edelleen pitää Fukusukea esittävää nukkea kauppansa ikkunassa. (Ninomiya 1986, 203.) 2.3. Uskonnot ja politiikka Vaikka Japanissa on teoriassa uskonto ja valtio erotettu toisistaan ei asia käytännössä ole näin yksiselitteinen. Uskonnolla on luonnollinen yhteys politiikkaan uskottaessa keisarin polveutuvan auringonjumalattaresta. Vaikka nykyisellä keisarilla ei varsinaista ole poliittista valtaa, hän on maan yhtenäisyyden symboli ja maailman pisimmän, tunnetun dynastialinjan 125. hallitsija. (Vesterinen 1999, 282, 284, 294.) Japanilainen keisarijärjestelmä on vuosisatoja perustunut shintolaisuuteen, josta Meiji-kaudella tehtiin valtionuskonto (Vesterinen 1994, 527). Toisen maailmansodan päätyttyä Japanin ehdottomaan antautumiseen erottiin uskonto valtiosta kaikilla hallinnon tasoilla amerikkalaisten miehittäjien toimesta. Ongelmaksi muodostui kuitenkin uuden määräyksen tulkinta, sillä amerikkalaisista poiketen japanilaiset eivät pitäneet shintolaisuutta varsinaisesti uskontona, vaan kansallisen moraalin perustana. (Lampinen 1995, 55, 60-61; Vesterinen 1999, , 304.) Miehityskauden loputtua on Japanissa jouduttu kiivaaseen keskusteluun uskonnon ja valtion suhteesta. Vaikka perustuslaissa ne ovat virallisesti erotettu toisistaan käytännössä niiden ero on kuitenkin hatara. Monet uskonnolliset

13 10 yhteisöt ovat osallistuneet poliitikkojen tukemiseen sekä rahallisesti että äänestämällä. (Vesterinen 1999, 301.) Maassa vallitseekin uskonnon ja politiikan suhteen kolme erilaista mallia. Ensimmäinen niistä, saisei ichi kannattaa maassa perinteisesti vallinnutta politiikan ja uskonnon ykseyttä. Tärkeänä pidetäänkin näiden kahden välistä harmoniaa, jossa valtio tukee uskontoa ja uskonto valtiota, koska politiikka tarvitsee uskonnollisen perustan. Saisei ichin kannattajia on maassa enemmistö, 96 miljoonaa ihmistä. Toinen malli, seikyo bunri, haluaa pitää uskonnon erossa valtiosta, vaikkakin on valmis epäsuorasti vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Tätä kantaa edustaa 25 miljoonaa japanilaista, joista pääosa on kristittyjä, liberaaleja ja kommunisteja. Kolmatta mallia edustaa selvimmin 45 kansanedustajapaikkaa pitävä Komeitopuolue ja sen takana toimiva Sõka-gakkai niminen uususkonto. Mallin mukaan kaikkien japanilaisten tulisi kääntyä tietyn uskonnon kannattajaksi. Ajatuksen taakse he ovat saaneet 16,5 miljoonaa japanilaista. (Lampinen 1995, ) 2.4. Kehitysvammahuollon lyhyt historia Japanin kehitysvammahuollon historia sai alkunsa Ryoichi Ishii nimisestä vapaaehtoistyöntekijästä, joka vuonna 1891 perusti maan ensimmäisen kehitysvammaisten lasten asuntolan Nobin tuhoisan maanjäristyksen jälkeen (Senoo 1981, 7; Yamashita 1997, 15). Ishiistä mallia ottaen maahan perustettiin yhteensä 17 samankaltaista asuntolaa, mutta julkinen sosiaalihuolto palveluineen näki päivänvalon vasta toisen maailmansodan päätyttyä (Senoo 1985, 4; Yamashita 1997, 15). Tällöin 17 asuntolasta oli toiminnassa enää noin puolet (Senoo 1981, 8). Tässä tilanteessa hallitus sekä paikallishallinnot ymmärsivät vastuunsa kehitysvammahuollon järjestämiseksi, jolloin vuonna 1947 voimaan tulleen lain, The Child Welfare Law (Jido fugushihou) turvin perustettiin hoitokoteja kehitysvammaisille lapsille. Kymmenen vuotta myöhemmin lakia muutettiin siten, että myös päivähoidon järjestäminen kehitysvammaisille lapsille mahdollistui valtion toimesta. (Yamashita 1997, 15.)

14 11 Kuten aiemmin mainitsin, Japanin taloudellisen nousukauden aikana ( ) lukuisien tehtaiden päästöt vammauttivat kaupunkilaisia ja asiasta kehkeytyi yhteiskunnallinen ongelma. Kuuluisuuteen nousivat mm. arsenikkimaitomyrkytykset (1955), Minamata niminen tauti (elohopeamyrkytys) (1956), Sumon -niminen tauti (1963) sekä Suomessakin tunnetut Talidomidilasten syntymät. Vammautumiset saivat vanhemmat järjestäytymään omiksi yhdistyksikseen, mutta myös valtion asettamaan tarvittavia erityislakeja, jotka käsittelivät mm. kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutusta sekä sairaanhoidollisia asumispalveluita vaikeimmin vammaisille lapsille ja aikuisille. (Japanese Society for Rehabilitation of Disabled Persons 1997, www-lähde; Yamashita 1997, 15.) Kehitysvammaiset aikuisetkin huomioitiin vuonna 1960 asetetussa Law for the Welfare of Mentally Retarded Persons nimisessä laissa (Chitekishougaisha fugushihou), jossa luvattiin järjestää mm. suojatyötoimintaa sekä rakentaa kuntoutuskeskuksia sitä tarvitseville (Japan League for the Mentally Retarded 1985, 6). Kuusikymmentäluvun aikana oli vammaisasioiden hoito levinnyt jo niin usealle taholle, että yhteistä toimintalinjaa ja lain toteutusta oli enää vaikea löytää. Sen vuoksi heti 1970-luvulle tultaessa nähtiin tarpeelliseksi ohjata vammaisasioiden hoitoa uudella peruslailla Fundamental Law for Countermeasures concerning Mentally and Physically Handicapped Persons (1970) (The Japanese National Council of Social Welfare 1986, 54). Lailla oli tärkeä tehtävä tulevia uudistuksia ajatellen. Sen vaikutuksesta selvitettiin hallituksen ja paikallishallintojen vastuualueet, määriteltiin sekä liikuntavammaiset että kehitysvammaiset henkilöt lain piiriin kuuluviksi, luetteloitiin palvelut, jotka hallituksen tai paikallishallinnon tuli tarjota sekä perustettiin yksi kansallinen sekä prefektuureihin ja nimettyihin kaupunkeihin paikallisia elimiä hoitamaan vammaisasiat (The Japanese National Council of Social Welfare 1986, 54-55). Kun hallinnolliset nurkat oli siivottu ja rakennelman kunto tarkistettu, oltiin valmiita vastaanottamaan uusi vuosikymmen ja sen mukanaan tuomat uudistukset.

15 12 Japanin kehitysvammahuollossa alkoi 1980 luvun alussa tapahtumien sarja, mikä jatkuu edelleen. Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälinen vammaisten vuosi (1981) sekä sitä seurannut vammaisten vuosikymmen ( ) huomioitiin myös Japanissa, jossa ajatus täydestä osallistumisesta ja yhdenvertaisuudesta oli vierasta (Yamashita 1997, 16). Maan vammaislainsäädäntöä onkin pitkään leimannut lääketieteellinen perspektiivi, jossa vammaisuus ymmärretään ensisijassa fyysisenä haittana ja kuntoutuksen sekä lääketieteellisen hoidon turvaaminen lakien tärkeänä tehtävänä. Sen sijaan lait eivät ole tunnustaneet vammaisille kuuluvia yhtäläisiä oikeuksia tai integraatiota yhteiskuntaan, mitä taas YK on korostanut peräänkuuluttamalla myös maan hallituksien vastuuta taistella vammaisten syrjintää vastaan. (Heyer 2000, www-lähde.) Vuonna 1981 YK:n kansainvälinen vammaisten vuosi synnytti maahan ajatuksen normalisaatiosta (Yamashita 1997, 16). Seuraavana vuonna Japanin hallinto myöntyi ajatukselle pyrkimällä muuttamaan näkemyksensä vammaisuuden lääketieteellisestä perspektiivistä sosiaaliseen perspektiiviin. Se käytti aikaa sekä näki paljon vaivaa miettiessään, miten käsite normalisaatio (norumarizeeshon) saataisiin sopimaan japanilaiseen yhteiskuntaan. Lopputuloksena Sosiaali- ja terveysministeriö antoi seuraavan lauselman (Heyer 2000, www-lähde): Normalisaatio on yhtä kuin luomus yhteiskunnasta, jossa kaikki ihmiset voivat elää tavallista elämää lähiympäristöissään, riippumatta vammaisuuden läsnäolosta. Heyer (2000, www-lähde) kritisoi myönnytyksen jääneen kuitenkin vaille käytännön toteutusta. Yamashita (1997) ei edes mainitse tapahtunutta. Silti valinta pohtia normalisaation soveltumista japanilaiseen yhteiskuntaan oli merkittävä, sillä sen kautta huomattiin, että kehitysvammaiset sekä mielenterveysongelmaiset henkilöt olivat jääneet liikuntavammaisten henkilöiden varjoon monissa lain kohdissa. Japanin oli aika tarkistaa lainsäädäntönsä ja laajentaa käsite vammainen (shougaisha) tarkoittamaan myös käytännössä muita kuin vain liikuntavammaisia. (Heyer 2000, wwwlähde.)

16 13 YK:n Vammaisten vuosikymmenen innostamana vuonna 1993 käynnistettiin YK:n Aasiassa elävien vammaisten vuosikymmen. Sen tavoitteena on vuoteen 2003 mennessä kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota Aasian vammaiskentillä tehtävään työhön, vammaisten yhtenäisiin oikeuksiin sekä hallituksien vastuunottamiseen muutoksien käynnistämisestä. Japani myöntyi tähän YK:n antamaan mandaattiin. (Heyer 2000, www-lähde.) Siihen pakotti jo maan perustuslakikin, jonka mukaan Japanin on noudatettava tekemiään kansainvälisiä sopimuksia (The Constitution of Japan, Art.98(2); Heyer 2000, www-lähde) luvulle tultaessa Japani on ollut valmis myös käytännön toimiin. Vuonna 1993, välittömästi YK:n Aasian vuosikymmenen alussa, korjattiin vuonna 1970 asetettua peruslakia. Se sai nimeksi The Fundamental Law for Persons with Disabilities (Shougaisha kihonhou). Muutoksen seurauksena vammaisuuden laillista määritelmää laajennettiin koskemaan liikunta- ja kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi myös mielenterveysongelmaisiin ihmisiin. Lisäksi uusittu peruslaki velvoitti kunnat valmistelemaan omat perussuunnitelmansa vammaisten kansalaisten asioiden järjestelylle. (Heyer 2000, www-lähde; Yamashita 1997, 17). Vaikka vuonna 1997 vain kymmenesosa kunnista oli tehnyt vaaditun suunnitelman (Yamashita 1997, 17), pitää Tokion yliopiston professori Toshihiko Mogi (1994, 105) lakia yhtenä merkittävämpänä muutoksena lähiaikoina vammaisten henkilöiden etujen eteenpäin viemisessä. Katsuhiro Yamashita (1997, 17) puolestaan arvioi lain korostaneen kuntien roolia normalisaatioperiaatteen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutokset eivät loppuneet tähän, vaan jo vuonna 1995 julistettiin maassa vammaisten henkilöiden hyväksi rakennettu toimintasuunnitelma (The Government Action Plan for Persons with Disabilities) sekä siihen liittyvä seitsemän vuoden normalisaatiostrategia (A Seven-Year Normalization Strategy). Nämä olivat ensimmäiset suunnitelmat, jotka perustuivat kuntoutuksen sekä normalisaation mukaisille ajatuksille. Ohjelmaan nostettiin seitsemän tavoitetta, jotka ovat opiskelumahdollisuuksien, terveyden, työllisyyden, vapaa-ajan viettomahdollisuuksien, asumisen, hyvinvoinnin ja kansan vammaistietämyksen parantaminen. Suunnitelman toteutumista

17 14 valvotaan säännöllisesti hallituksesta käsin, mutta käytännön toteutus on siirretty kunnille. (The Government Action Plan for Persons With Disabilities, Outline 1995, www-lähde.) Tässä suunnitelmassa ilmoitetaan ensimmäinen kerran numeraalisia tavoitteita siitä, mitä muun muassa työllisyyden ja asumisen osalta tulisi vuoteen 2002 mennessä saavuttaa (Heyer 2000, wwwlähde). Käsittelen tavoitteita tarkemmin tämän opinnäytetyön luvussa 5. (Liite 1) 3. KESKEISET KÄSITTEET Tässä kappaleessa avaan tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet. Sekä kehitysvammaisuuden että julkisen sektorin määritelmiä käsitellessäni pyrin huomioimaan niiden japanilaisen kontekstin ominaispiirteet. Kehitysvammaisuuden kohdalla tämä merkitsee japanilaisen kehitysvammamääritelmän sisällön avaamista, kun taas julkisen sektorin määritelmän yhteydessä tarkastelen sen roolia japanilaisessa yhteiskunnassa Kehitysvammaisuus Japanissa vammaisella ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, jonka elämä yhteiskunnassa on huomattavasti rajoittunutta, johtuen pitkäaikaisesta fyysisestä vammasta, kehitysvammaisuudesta tai mielenterveysongelmista (Disabled Persons Fundamental Law 1970 (1993), Art. 2). Siinä ei kuitenkaan kerrota tarkasti, miten nämä termit itsessään määritellään. Vuodelta 1960 peräisin olevassa, vuonna 1988 tarkistetussa Law for the Mentally Retarded Persons nimisestä kehitysvammalaissakaan (Chiteki shogaisha fukushihou) ei kehitysvammaisuutta ole määritelty. Seuraavaa ns. operationaalista määritelmää sen sijaan käytetään apuna tutkittaessa kehitysvammaisuutta (Okuno, www-lähde):

18 15 Kehitysvammaisella ihmisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on todettu älyllinen vamma kehitysiässä (ennen 18 vuoden ikää). Vamma esiintyy toimintakyvyn haittana päivittäisissä toiminnoissa, niin että tukipalvelut ovat tarpeellisia. Pystyäkseni vertailemaan Japanissa käytössä olevaa määritelmää Suomessa käytettyihin määritelmiin, esittelen AAMR:n (American Association on Mental Retardation) sekä Suomen kehitysvammalain (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977) kehitysvammaisuudelle antamat määritelmät. Suomessa on voimassa kehitysvammamääritelmä, joka on kirjattu vuoden 1977 lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta. Sen mukaan kehitysvammaisella tarkoitetaan henkilöä (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977, So 207), jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei voi muun lain nojalla saada tarvitsemiaan palveluja. AAMR:n määritelmän mukaan kehitysvammaisuus tarkoittaa toimintakyvyn huomattavaa rajoitusta, mille on ominaista merkittävästi keskimääräistä heikompi älyllinen toimintakyky. Samanaikaisesti henkilöllä esiintyy rajoituksia kahdessa tai useammassa adaptiivisten taitojen yksilöllisesti sovellettavissa osa-alueissa. Niitä ovat kommunikaatio, itsestä huolehtiminen, kotona asuminen, sosiaaliset taidot, yhteisössä toimiminen, itsehallinta, terveys ja turvallisuus, toiminnallinen oppimiskyky, vapaa-aika sekä työ. Määritelmän mukaan kehitysvammaisuus tulee ilmi ennen 18 vuoden ikää. Tätä määritelmää sovellettaessa on otettava huomioon mm. kulttuuriset ja kielelliset eroavuudet sekä eroavuudet, jotka liittyvät kommunikaatioon ja käyttäytymiseen. (Kehitysvammaliitto 1995, 11.) Määritelmiä tarkasteltaessa voi niiden huomata rakentuvan kahdesta elementistä. Näistä ensimmäinen käsittelee kehitysvamman ilmenemisikää. Tämä on kaikissa kolmessa määritelty älyllisen vamman saamiseksi eli henkisen toiminannan estymiseksi kehitysiässä. Japanissa käytettävässä operationaalisessa määritelmässä, kuten myös AAMR:n määritelmässä tarkennetaan kehitysiällä tarkoittettavan aikaa ennen 18 vuoden ikää.

19 16 (vrt. kehitysvammaliitto 1995, 11; Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977, So 207; Okuno, www-lähde.) Toinen elementti käsittelee niitä kriteerejä, jotka vamman tulee täyttää ollakseen kehitysvammaisuutta. Tähän määritelmät antavat hieman toisistaan poikkeavia vastauksia, jotka eivät kuitenkaan ole ristiriidassa keskenään. AAMR:n mukaan kehitysvamma ilmenee tämän hetkisenä toimintakyvyn rajoitteena, johon kuuluvat myös keskiarvon alittava älykkyysosamäärä sekä puutteita adaptiivisissa taidoissa. Japanilaisessa määritelmässä adaptiiviset taidot korvaa ilmaus toimintakyvyn haitta, kun taas suomalaiseen lakiin pohjautuvassa määritelmässä ei henkilön taidoista ole mainintaa lainkaan. Silti siitä löytyy myös tämä elementti sen ilmaistessa kehitysvammaisen henkilön tarvitsevan palveluita, joita hän ei muun lain nojalla voi saada. Sama ajatus sisältyy myös japanilaiseen määritelmään, jonka mukaan vamman haitan suuruus johtaa siihen että tukipalvelut ovat tarpeellisia. AAMR:n määritelmä on ainoa, joka ottaa huomioon eri kulttuurien vaikutukset yksilön taidoissa ja käytöksessä. Mielestäni se onkin tärkeä huomio yhä globalisoituvassa maailmassa. (vrt. Kehitysvammaliitto 1995, 11; Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977, So 207; Okuno, www-lähde.) Japanissa kehitysvammaista henkilöä tarkoittava sana on chitekishougaisha, joka on käännettävissä termillä älyllisesti vammainen. Vanha sana seishinhakujaku, joka voidaan kääntää termillä vajaamielinen, on jo poistettu virallisesta käytöstä vammaisten lasten vanhempien sekä muiden asianosaisten vaatimuksesta. Uusi termi on otettu käyttöön 1990-luvun aikana. (The Government Action Plan for Persons with Disabilities, Removing Psychological Barries 1995, www-lähde.) Harjoittelupaikoissani henkilökunnan kehitysvammaisuudesta käyttämä sana oli pääsääntöisesti chitekishougaisha, älyllisesti vammainen. Vanhaa termiä kuulin käytettävän tuskin koskaan.

20 Normalisaatioperiaate Normalisaatioperiaatteella tarkoitetaan pyrkimystä tehdä kehitysvammaisille henkilöille mahdolliseksi sellaiset jokapäiväisen elämän olosuhteet ja mallit, jotka ovat mahdollisimman lähellä tai vastaavat täysin kullekin yhteiskunnalle ja kulttuurille ominaisia elämäntapoja ja olosuhteita. Periaatteen oikean käytön edellytyksenä pidetään sitä, että käyttäjä ymmärtää, mitä ovat normaali elämänrytmi, tottumukset ja tavat tietyssä kulttuurissa ja miten ne liittyvät vammaisen ihmisen elämään, kehitykseen ja kypsyyteen. Tämän lisäksi vaaditaan taitoa soveltaa normalisaatioperiaatetta lainsäädännössä, palveluiden järjestämisessä sekä kuntoutussuunnitelmia tehtäessä. (Nirje 1993, ) Kun kehitysvammaisiin ihmisiin suhtautumisen huoltoideologiassa oli kahlattu läpi maaginen (1800-luku), pragmaattinen ( luku) ja lääketieteellinen ( luku) käsite- ja uskomusjärjestelmä, annettiin 1950 luvulta alkaen tilaa monitieteelliselle uskomus ja käsitejärjestelmälle. Tämä merkitsi mahdollisuutta sijoittaa kehitysvammaisia henkilöitä normaaliyhteisöön ja minimoida heidän eristyneisyyttään muusta yhteiskunnasta. (Saarela ja Saarela 1984, ) Samoihin aikoihin vuonna 1959 tuli Tanskassa voimaan uusi vammaislaki, jonka esipuheessa todettiin lain tarkoituksena olleen sallia kehitysvammaisille ihmisille mahdollisimman normaali elämä (Nirje 1993, 24). Normalisaatio käsite onkin lähtöisin Pohjoismaista tanskalaisen Neils E. Bank- Mikkelsenin käytettyä sitä ensimmäisen kerran (1959) ja Bengt Nirjen täydennettyä sitä myöhemmin (1969) (Wolfensberger 1972, 27). Normalisaatioperiaate liittyykin ideoihin, metodeihin ja kokemuksiin, joita on pohdittu niin pohjoismaissa kuin muualla länsimaissa käytännön kehitysvammatyötä tehtäessä (Saarela ja Saarela 1984, 20). Normalisaation käsitettä ovat määritelleet useat tutkijat, mutta yleisesti sen yhteydessä mainitaan Nirjen ja Bank-Mikkelsenin lisäksi vielä kolmas nimi, amerikkalainen Wolf Wolfensberger. Tutkimuksessani pitäydyn Nirjen antamassa määritelmässä, mutta otan huomioon myös Wolfensbergerin

21 18 ajatuksia erityisesti siitä, miten normalisaatiota voidaan edistää julkisen sektorin toimesta. Nirjen (1993, 22-23) mukaan normalisaatioperiaate tekee mahdolliseksi kehitysvammaisen henkilön elämän muodostumisen sellaiseksi, että se muistuttaa normeiltaan ja olosuhteiltaan mahdollisimman paljon yhteiskunnan muiden ihmisten tapaa elää. Normalisaatioperiaatetta määritellessään Nirje jakaa sen kahdeksaan osa-alueeseen, joihin myös kehitysvammaisella henkilöllä on oltava oikeus. Osa-alueet - normaali päivärytmi, viikkorytmi, vuosirytmi, elämänkaaren normaalit kokemukset, normaali yksilöllisyyden kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus, normaalit seksuaaliset mallit, yhteiskunnan normaalit taloudelliset mallit ja oikeudet sekä normaali ympäristö, ovat sellaisia asioita, jotka voidaan katsoa kuuluvaksi ihmisen normaaliin elämäntapaan ja elinolosuhteisiin. Hän painottaa sitä, että periaate on käyttökelpoinen jokaisen, myös kehitysvammaisen ihmisen kohdalla, riippumatta hänen vammansa vaikeusasteesta tai hänen asuinpaikastaan. Arjessa normalisaatioperiaatteen noudattaminen merkitsee sitä, että kehitysvammainen henkilö nousee aamulla normaaliin aikaan ylös, pukee päälleen ja ruokailee normaalisti. Elämän normaaliin rutiiniin kuuluu koulussa tai työssä käyminen ja vapaa-ajan viettäminen. Vuosirytmistä huolehtii vuotuisiin juhliin osallistuminen ja lomien pitäminen, ottaen huomioon myös normaalit, ihmisen eri kehitysvaiheisiin kuuluvat asiat. Kehitysvammaiselle henkilölle kuuluu myös normaali toimeentulo ja samat etuudet sosiaalilainsäädännössä, kuin muillekin, mutta myös lisäetuuksia liittyen omiin erityistarpeisiinsa. Ympäristön normalisoiminen merkitsee mahdollisuutta käyttää samoja palveluita kuin muut yhteisön jäsenet, mikä mm. edellyttää asunnolta pientä kokoa, niin että se sulautuu muuhun ympäristöön ja jokapäiväiseen yhteisön elämään. Nirje olettaa kehitysvammaisten henkilöiden elämän puitteiden normalisoinnin sekä asumisen keskellä muuta yhteiskuntaa vaikuttavan ihmisten asenteisiin kehitysvammaisuutta kohtaan, mutta myös kehitysvammaisten itseluottamuksen rakentumiseen, riippumattomuuden ja itsenäisyyden lisääntyessä heidän elämässään. (Nirje 1980, 36-44, 46.) Segregaatio ja eristäminen muusta yhteiskunnasta ja sen palveluista

22 19 aiheuttavat taas tietämättömyyttä, väärinkäsityksiä, epäluuloa ja välttelyä (Kuparinen 1995, 45). Wolfensbergerin (1980, 14) mukaan normalisaatio on niiden keinojen hyödyntämistä, jotka ovat kulttuurisesti mahdollisimman normatiivisia, ja joilla vahvistetaan ja/tai ylläpidetään sellaisia yksilöllisiä käyttäytymismuotoja sekä luonteenpiirteitä, joita voidaan pitää myös kulttuurisesti normatiivisina. Normalisaation ilmenemistä käytännön tasolla voidaan hänen mukaansa kuvata vuorovaikutus tulkinta prosessin kautta, joka toteutuu kolmella toiminnan tasolla. Prosessissa vuorovaikutus viittaa välittömään vuorovaikutukseen poikkeavan kanssa ja tulkinta viittaa tapaan, miten muut tulkitsevat poikkeavaa henkilöä. (Wolfensberger 1972, 32.) Toiminnan kolme tasoa jakautuvat 1. yksilötasoiseen vuorovaikutukseen kehitysvammaisen henkilön kanssa, 2. pieniin väliin tuleviin lähiyhteisöihin, kuten perheen, ystävät, työkaverit, naapuruston sekä palvelut ja 3. laajempiin yhteiskunnallisiin organisaatiohin, kuten kunta, valtio ja keskushallinto (Wolfensberger 1972, 32). Ensimmäisellä tasolla pyritään maksimoimaan kehitysvammaisen henkilön käyttäytymisen kompetenssi, muokkaamalla hänen taitojaan ja tottumuksiaan, kuten puhetta, pukeutumista ja syömistä mahdollisimman normaaleiksi ja sosiaalisesti hyväksyttäviksi (Wolfensberger 1972, 32-33; Niskanen 1991, 65-66). Toiminnan toisella tasolla ei olla suoraan tekemisissä kehitysvammaisen henkilön itsensä kanssa vaan häntä ympäröivien lähiyhteisöjen kanssa. Wolfensberger (1972, 32-36) uskoo, että yhteisöjen normaali elämä vuorovaikutuksineen tukee normalisaatioprosessia. Kehitysvammaisen henkilön tulisikin voida elää lähiyhteisössä ei-poikkeavien ihmisten ympäröimänä. On kuitenkin otettava huomioon se tosiasia, että ympäristö pystyy sopeutumaan kerrallaan vain tiettyyn määrään erilaisuutta. Jotta sosiaalinen vuorovaikutus onnistuisi, olisi mm. kehitysvammaisten asuntoihin kiinnitettävä huomioita, niin että niitä ei yhdelle asuinalueelle hankittaisi enempää kuin alueen asukkaat ovat aidosti kiinnostuneita ja huomioitaisiin myös alueen rajallinen mahdollisuus tarjota sen asukkaille erilaisia palveluita.

23 20 Toisella tasolla on mielekästä nähdä myös se, että aina vammaisten henkilöiden maine ei ole vain heistä itsestään kiinni, vaan pikemminkin siitä, miten nämä toisen tason lähiyhteisöt heihin suhtautuvat. Maineeseen vaikuttaa myös se, miten nimetään ne palvelut, joita vammaisryhmät käyttävät. Pidämmekö siis itsestään selvänä esitellä kehitysvammainen henkilö uudelle ihmiselle pelkää etunimeä käyttämällä tai kun saamme parturiasiakkaaksemme kehitysvammaisen henkilön, niin leikkaammeko hänen hiuksena muodin mukaiseksi, niin kuin muidenkin asiakkaiden kohdalla toimimme? (Wolfensberger 1972, ) Toiminnan kolmannella tasolla pyritään muokkaamaan kulttuurissa vallalla olevia arvoja, asenteita ja stereotypioita. Näin pyritään houkuttelemaan esille ihmisistä löytyvä mahdollisimman suuri, toteutettavissa oleva, erilaisuuden hyväksyntä. Keinoina käytetään kokonaisten yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamista mm. lainsäädännön keinoin, jolloin pystytään vaikuttamaan juridisesti mm. kehitysvammaisille henkilöille kuuluviin palveluihin ja asumisoloihin. Yhteiskunnallista muutosta saadaan aikaan myös kouluissa annettavan opetuksen kautta kiinnittämällä oppilaiden huomiota siihen, miten yhteiskunnan rakenteet itsessään lisäävät vammaisuutta. (Wolfensberger 1972, 32, ) Nirjen ja Wolfensbergerin määritelmät eroavat toisistaan valitun lähtökohdan suhteen. Nirjelle normalisaatio on enemmän kehitysvammaisen henkilön elinolosuhteiden ja elämäntavan normalisointia, kun taas Wolfensberger pitää tärkeänä sitä, että kehitysvammainen ei tulisi leimatuksi ympäristössään eikä häntä havaittaisi poikkeavaksi. (Saarela ja Saarela 1984, 22.) Yhteiskunnan on mahdollisuus käyttää normalisaatioperiaatetta apunaan suunnitellessaan kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettuja palveluja. Nirje (1993, 36-37) on jaotellut eri käyttöalueet neljään lohkoon, joista ensimmäinen palvelee kehitysvammaista henkilöä itseään. Kun hänen elämiseen liittyviä toimintoja suunnitellaan, voivat vastuussa olevat henkilöt käyttää apunaan

24 21 normalisaatioperiaatetta miettiessään ovatko suunnitellut toiminnat tarkoituksenmukaisia ja normaaleina pidettäviä. Toinen lohko käsittää yhteiskunnan koulutus- ja sosiaalipalvelut, jolloin periaate palvelee yhteisöä sen määritellessä päämääränsä ja tavoitteensa sekä tarvittavat tiedot ja taidot, niin kehitysvammaiselle henkilölle kuin henkilökunnalle. Kolmantena normalisaatioperiaate hyödyntää koko yhteiskuntaa, kun sitä käytetään lainsäädännön yhtenä perustana, apuna laadittaessa uusia lakeja, säädöksiä ja normeja sekä palvelujen järjestämiskriteerinä. Neljäs lohko käsittää sosiaalisen ja antropologisen näkökulman. Normalisaatioperiaatetta voidaan hyödyntää tehokkaasti silloin, kun kulttuurin tavoissa ja elinolosuhteissa tapahtuu asteittaisia muutoksia. Myös Robert J. Flynn ja Kathleen E. Nitsch (1980, 364) ovat pohtineet normalisaation vaikutusta yhteiskunnassa ja sitä prosessia, miten se hyväksyy periaatteen yleisesti käytettäväksi. Normalisaation omaksuminen kehitysvammahuollossa käytettäväksi ideologiaksi voidaan heidän mukaansa jakaa kuuteen vaiheeseen: 1. käsitteellistyminen 2. esihyväksyminen 3. lainsäädännöllinen legitimaatio 4. resurssien uudelleenjako 5. laaja toteuttaminen 6. sosiaalinen institutionalisoituminen. Kolme ensimmäistä liittyy normalisaatioperiaatteen teoreettiseen omaksumiseen ja jälkimmäiset periaatteen omaksumiseen käytännössä. Käsitteellistymisellä (1) tarkoitetaan uuden ajatuksen muotoilua malliksi tai paradigmaksi. Ajatuksen esihyväksyminen (2) tapahtuu uudistuksille avoimissa ryhmissä. Jos se saa kannatusta sille tärkeissä kohderyhmissä, seuraa sääntöjen kirjoittaminen ja uudistuksia koskevan lainsäädännön voimaan saattaminen (3). Resurssien uudelleenjako (4) kohtaa helposti voimakasta vastustusta, koska vanhasta halutaan pitää kiinni. Toisaalta jos malli kuitenkin saa tarpeeksi riittävät resurssit käyttöönsä, seuraa siitä uuden mallin laaja toteuttaminen (5). Yhteiskunnallinen institutionalisoituminen (6) tarkoittaa sitä, että yhteiskunta kokonaisuudessaan hyväksyy uuden mallin. (Flynn ja Nitsch 1980, 365; Niskanen 1991, 60.)

25 22 Normalisaation hyväksymiseen yhteiskunnassa vaikuttavat myös yhteiskunnan rakenne, sosiaaliturva sekä hyvinvointi. Ajatusta normalisaatiosta ei voida sellaisenaan siirtää eri maihin, koska se muotoutuu aina uudelleen yhteiskuntajärjestelmien sitä ohjatessa. (Niskanen 1991, ) 3.3. Integraatioperiaate Silloin kun normalisaatiota pidetään tavoitteena, on integraatio sitä tukeva menetelmä (Kaski, Manninen, Mölsä ja Pihko 1997, 146). Integraatiota voidaan siis pitää normalisaatioperiaatteen toteuttamisen keinona sekä toteuttamistapana. Sen perustana ovat normalisaatioperiaate, uudistunut käsitys vammaisesta ihmisenä sekä uudistunut käsitys kehitysvammaisuuden merkityksestä henkilön kokonaispersoonallisuuteen. (Saarela ja Saarela 1984, 24.) Kehitysvammaisten integroitumista yhteiskuntaan voidaan tarkastella neljältä eri kannalta, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Fyysistä integraatiota pidetään ensimmäisenä portaana, joka sisältää ajatuksen kehitysvammaisen fyysisestä sijoittumisesta normaaliyhteisöön, maantieteellisesti lähelle muita ihmisiä (location). Tähän kuuluvat mm. rakennukset ja ympäristö, joille voidaan asettaa muutamia vaatimuksia, kuten asunnon pienuus, niin että se sulautuu ympäröivään yhteisöön sekä asunnon luonnollinen sijainti hyvine liikenneyhteyksineen lähellä normaalipalveluita (access). (Wolfensberger 1972, ) Kehitysvammaisille henkilöille tulisi myös tehdä mahdolliseksi ajanvietto tavallisissa virkistyspaikoissa (Nirje 1980, 48). Toiminnallinen integraatio on mahdollista fyysisen integraation toteuduttua ja se käsittää toiminnallisen etäisyyden vähentämisen kahden eri ryhmän välillä (Saarela ja Saarela 1984, 24-25). Toiminnallinen integraatio toteutuu yhteisten resurssien käytön myötä samanaikaisesti, eriaikaisesti tai yhdessä. Yhteisten resurssien määrä ja laatu ovat tärkeitä toiminnallisen integraation kannalta.

26 23 (Kuparinen 1995, 45.) Liikuntaesteisenkin henkilön tulisi päästä yhteiskunnan tarpeellisiin ja tavanomaisiin palvelurakennuksiin kuten ravintoloihin, uimahalleihin, julkisiin kulkuneuvoihin sekä lepohuoneisiin (Nirje 1980, 48). Ympäristön pitäisi olla riittävän vaivaton ja turvallinen kehitysvammaisen henkilön suuremman omatoimisen osallistumisen kannalta (Kuparinen 1995, 45). Integraatioprosessin osittainen kumulatiivisuus antaa sosiaaliselle integraatiolle mahdollisuuden vasta fyysisen ja toiminnallisen integraation toteuduttua (Kuotola 1985, 37). Perinteisesti on ajateltu sosiaalisen integraation sisältävän kehitysvammaisten henkilöiden sosiaaliset kontaktit ei-vammaisiin yhteisön jäseniin. Sosiaalisen integraation toteutuminen näkyy kehitysvammaisten henkilöiden säännöllisistä ja spontaaneista kontakteista ei-vammaisiin ihmisiin, mutta siihen kuuluu myös ajatus siitä, kuinka kehitysvammaiset henkilöt kokevat itsensä sekä kuinka heidät koetaan ryhmän luonnollisiksi jäseniksi. (Saarela ja Saarela 1984, 25.) Sosiaalinen integraatio on siis toteutunut, jos kehitysvammaiset henkilöt hyväksytään samaan yhteisöön samanarvoisina (Kuotola 1985, 47). Kuotola (1985, 46) huomauttaa, että sosiaalinen integraatio voidaan nähdä myös perinteistä näkemystä laaja-alaisemmin, jolloin se käsittää edellisen lisäksi, myös kehitysvammaisen henkilön suhteet omaisiin, sukulaisiin ja muihin vammaisryhmiin. Tällöin sosiaalinen integraatio on keskeinen elämän pituinen prosessi alkaen vammaisen lapsen syntymästä ja hyväksymisestä perheen jäseneksi, jatkuen aina varhaislapsuudesta vanhuuteen asti. Omassa tutkimuksessani käsittelen sosiaaliseen integraatioon kuuluviksi myös Kuotolan (1986, 46) esittämät perheet sekä vammaisryhmät, mutta myös Nirjen (1980, 48) perinteiseen määritelmään lisäämät tavat, asenteet, kunnioituksen ja arvostuksen kehitysvammaisia yhteisön jäseniä kohtaan. Hänen mukaansa median antamalla kuvalla vammaisista on suuri vaikutus asenteiden, tapojen, kunnioituksen ja arvostuksen muodostumiseen ja näin sosiaalisen integraation toteutumiseen. Japanissa, missä perhesiteitä ja ryhmään kuulumista pidetään erityisen tärkeinä, sosiaalisen hyväksynnän ja mukaan ottamisen kannalta, ja

27 24 missä medialla on valtava vaikutus ihmisten mielipiteiden muokkaajana, täytyy sosiaalisen integraation toteutumisessa mielestäni ottaa huomioon kaikki edellä esitetyt kriteerit. Yhteiskunnallisen integraation katsotaan olevan vasta todellista integraatiota. Fyysinen, toiminnallinen ja sosiaalinen integraatio ovat lähinnä portaita sen tavoittelussa (Moberg ja Ikonen 1980, 61). Yhteiskunnallinen integraatio vaatii siis edellä esitetyistä näkökulmista kaikkein eniten (Kuotola 1985, 52). Se sisältää ajatuksen kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuudesta samoihin resursseihin muiden kanssa sekä yhtäläisiin oikeuksiin vaikuttaa omaan elämäntilanteeseensa sekä oikeuteen lunastaa tuottava työrooli yhteiskunnassa (Moberg ja Ikonen 1980, 56). Toisin sanoen yhteiskunnallinen integraatio tunnustaa vammaisen tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen (Kuotola 1985, 52-54). Nirjen mukaan (1980, 48) tämä tarkoittaa myös kehitysvammaisten henkilöiden laillisia oikeuksia, oikeutta toteuttaa itseään sekä vammaisten oikeutta ilmaista itseään ryhmänä Julkinen sektori Julkiseen sektoriin voidaan katsoa kuuluvaksi paikallishallinto, valtion keskushallinto ja niiden välinen yhteistyö. Sen toimivallan alle kuuluvat mm. julkinen omistus eli laitokset, kiinteistöt, liikelaitokset ja yritykset. Tämän lisäksi se hoitaa verotuksen ja muut julkiset maksut, tulonsiirrot ja tukiaiset kansalaisille, yrityksille ja järjestöille. Kolmantena tehtävänä sillä on valtion yhteiskunnallinen ja taloudellinen säätely lakien, normien ja määräysten muodossa. (Honkanen 1994, 12.) Koska julkinen sektori on eriytynyt yksityisestä sektorista, voidaan yksityistä nimittää ensimmäiseksi ja julkista toiseksi sektoriksi (Helander 1998, 23). Yksityiseen sektoriin kuuluvat markkinatalous, yritykset, perhe ja verkostot (Södergård 1998, 12). Yksityisen ja julkisen sektorin välille ei pystytä vetämään

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ

TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Riika-Mari Holopainen ja Mervi Reiman TYÖNOHJAUS ETELÄ-KARJALAN ERITYISHUOLTOPIIRIN JÄSENKUNTIEN KEHITYSVAMMAHUOLLON YKSIKÖISSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN LOMAMATKAILU CASE: KÖYRI OY

KEHITYSVAMMAISTEN LOMAMATKAILU CASE: KÖYRI OY Anne Huuskonen KEHITYSVAMMAISTEN LOMAMATKAILU CASE: KÖYRI OY Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Maaliskuu 2003 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2003 Tekijä(t) Anne Huuskonen Koulutusohjelma

Lisätiedot

LYHTY RY:N MUSIIKKITYÖPAJA. Kuntouttava työtoiminta kehitysvammaisten aikuisten toimintakyvyn tukijana

LYHTY RY:N MUSIIKKITYÖPAJA. Kuntouttava työtoiminta kehitysvammaisten aikuisten toimintakyvyn tukijana LYHTY RY:N MUSIIKKITYÖPAJA Kuntouttava työtoiminta kehitysvammaisten aikuisten toimintakyvyn tukijana Teija Manninen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen

ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen ERITYISLAPSEN OMAISHOITAJAN KOKEMUKSIA ARJEN RISTIAALLOKOSSA Kehitysvammaisen lapsen perheen arjen tukeminen Lea Lindqvist Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KATSAUS VAMMAISPALVELUIHIN - YHTEISKUNTA KAIKILLE

KATSAUS VAMMAISPALVELUIHIN - YHTEISKUNTA KAIKILLE KATSAUS VAMMAISPALVELUIHIN - YHTEISKUNTA KAIKILLE - Vammaispalveluesite lasten ja nuorten vammaispalveluista Keravalla Anu Sippo Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACT

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

Millä perusteella vaikeimmin kehitysvammaiset lapset saavat Suomessa puheterapeuttista kuntoutusta?

Millä perusteella vaikeimmin kehitysvammaiset lapset saavat Suomessa puheterapeuttista kuntoutusta? Millä perusteella vaikeimmin kehitysvammaiset lapset saavat Suomessa puheterapeuttista kuntoutusta? Elina Panula Pro gradu -tutkielma Logopedia Puhetieteiden laitos Huhtikuu 2007 Ohjaaja: Kaisa Launonen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosiaalinen kuntoutus Anu Seppälä PERHEHOITAJAN TYÖN HAASTEITA VAMMAISEN TAI PITKÄAIKAISSAI- RAAN LAPSEN LYHYTAIKAISESSA HOIDOSSA POHJOIS-

Lisätiedot

KUN PERHEESEEN SYNTYY VAMMAINEN AIKUINEN perheen muutos kun toinen vanhemmista saa aivovamman

KUN PERHEESEEN SYNTYY VAMMAINEN AIKUINEN perheen muutos kun toinen vanhemmista saa aivovamman KUN PERHEESEEN SYNTYY VAMMAINEN AIKUINEN perheen muutos kun toinen vanhemmista saa aivovamman Pirjo Issakainen - Eeva Knuutila & Paula Perälä Opinnäytetyö kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään

Lisätiedot

Toiselta asteelta eteenpäin

Toiselta asteelta eteenpäin Aino Äikäs Toiselta asteelta eteenpäin Narratiivinen tutkimus vaikeavammaisen nuoren aikuisen koulutuksesta ja työllistymisestä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ

SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ VAMMAISTYÖ HELSINGIN SEURAKUNNISSA JA SEURAKUNTIEN ODOTUKSET SEURAKUNTAYHTYMÄN DIAKONIATYÖN VAMMAISTYÖLTÄ Eija Järvinen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

AIKUISTEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISVAIHTOEHDOT VIROSSA. SÕMERAN HOITOKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA.

AIKUISTEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISVAIHTOEHDOT VIROSSA. SÕMERAN HOITOKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA. AIKUISTEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISVAIHTOEHDOT VIROSSA. SÕMERAN HOITOKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA. Kaire Trei Opinnäytetyö Kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö TIIVISTELMÄ Trei, Kaire.

Lisätiedot

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa

Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Kehitysvammaisen opiskelijan osallisuus omien opintojensa suunnittelussa: HOPS-keskusteluja Valmentava 1-koulutuksessa Sirpa Grönvall Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN PÄÄMIESASEMA PALVELUOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN PÄÄMIESASEMA PALVELUOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN PÄÄMIESASEMA PALVELUOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Helena Tikkanen-Kainulainen Kandidaatin tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Tammikuu 2010 KUOPION

Lisätiedot

TRADITIOT JA USKOMUKSET VIETNAMIN TERVEYDENHUOLLOSSA

TRADITIOT JA USKOMUKSET VIETNAMIN TERVEYDENHUOLLOSSA TRADITIOT JA USKOMUKSET VIETNAMIN TERVEYDENHUOLLOSSA Katja Aranki ja Maria Ikonen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK)

Lisätiedot

MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan

MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ, HYVÄ VAIMO JA MÄ OLEN HYVÄ YSTÄVÄ Liikuntavammaisten naisten kokemuksia omasta seksuaalisuudestaan Eeva Airikkala MÄ OLEN HYVÄ KUMPPANI, MÄ OLEN HYVÄ EMÄNTÄ,

Lisätiedot

HOHTO-VAIKUTTAJAKURSSI NUORTEN VAMMAISTEN VOIMAANTUMISKANAVANA

HOHTO-VAIKUTTAJAKURSSI NUORTEN VAMMAISTEN VOIMAANTUMISKANAVANA HOHTO-VAIKUTTAJAKURSSI NUORTEN VAMMAISTEN VOIMAANTUMISKANAVANA Teija Palviainen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen

Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:4 Erkki Paara (toim.) Vammaispalvelujen järjestäminen ja osaaminen Selvitys vammaislakien yhdistämisestä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3

Lisätiedot

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA Asiakastyytyväisyyskysely Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Yksikkö

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ VAMMAISEN LAPSEN HARRASTUSTOIMINNAN MERKITYKSESTÄ JA HAASTEISTA

NÄKEMYKSIÄ VAMMAISEN LAPSEN HARRASTUSTOIMINNAN MERKITYKSESTÄ JA HAASTEISTA NÄKEMYKSIÄ VAMMAISEN LAPSEN HARRASTUSTOIMINNAN MERKITYKSESTÄ JA HAASTEISTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, 15.3.2012 Susanna Hippeläinen Jenni Knuuttila TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN!

ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! ANNA AIKAA YSTÄVYYDELLE - SE ON TIE ONNEEN! Marita Rentola Tuija Tolvanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö FINAL PAPER ABSTRACT THE DIACONIA INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/ Sosiaalinen kuntoutus Terhi Kukkula SINÄ PÄÄTÄT - ME MAHDOLLISTAMME Asiakaslähtöisyys kehitysvammatyöntekijän näkökulmasta Opinnäytetyö 2010

Lisätiedot

LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA

LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA LIIKUNTAESTEISTEN SEURAKUNTAAN KOHDISTAMAT ODOTUKSET DIAKONIATYÖN NÄKÖKULMASTA Hanna Hämäläinen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisen kohtaaminen optikkoliikkeessä

Kehitysvammaisen kohtaaminen optikkoliikkeessä Kehitysvammaisen kohtaaminen optikkoliikkeessä Optometrian koulutusohjelma, Optometristi Opinnäytetyö 27.4.2007 Susanna Dickman Johanna Kuokkanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot