Arviointikertomus vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus vuodelta 2010"

Transkriptio

1 1 (14) Kauhajoen kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Kauhajoen kaupunginvaltuusto on valinnut kokouksessaan toimikaudeksi tarkastuslautakunnan: Varsinaiset jäsenet Lehtori, eläkeläinen, puheenjohtaja Juhani Aalto saakka Henkilökohtaiset varajäsenet Maanviljelijä, agrologi Sami Yli-Rahnasto Rakennusmies, puheenjohtaja Esa Ala-Kyyny lähtien Lehtori, diplomi-insinööri, varapuheenjohtaja Unto Männistö Eläkeläinen Paavo Haikonen Maatalousyrittäjä Katriina Korpi-Kyyny-Samulinen HTM, verojohtaja Marja Koskimäki Merkonomi Satu Hietalahti Kirvesmies, eläkeläinen Esa Samppala Toimistosihteeri Pia Nurmela Myyntipäällikkö Anne-Mari Leppinen saakka Pankkitoimihenkilö Päivi Nummijoki lähtien Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri Kirsti Latva-Kala Tarkastuslautakunnan toiminta - arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä on kuntalain 71 :n mukaisesti osa kaupungin ulkoista tarkastusta, jonka toisen osan muodostaa tilintarkastajan suorittama lainmukaisuuden tarkastaminen ja tilintarkastus. Tilintarkastaja keskittyy kuntalain

2 2 (14) 73 :ssä tilintarkastajan tehtäväksi säädettyihin tarkastustehtäviin. Toiminnan tavoitteellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden arviointi kuuluu tarkastuslautakunnalle. Kaupungin strategisena johtajana valtuusto päättää kuntalain 13 :n nojalla mm. kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kaupunkiorganisaation hallinnosta vastaa ja sitä johtaa kaupunginhallitus, jonka tehtävänä on panna täytäntöön valtuuston päätökset. Tarkastuslautakunta valvoo ja arvioi valtuuston puolesta ja apuna kaupunginhallituksen johtamaa täytäntöönpanoprosessia ja tuloksia. Arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltaista arviointia, jossa on mukana myös kuntalaisen näkökulma. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu sekä kaupunginhallituksen tilinpäätöksessä esittämiin tietoihin peruskunnan, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osalta että tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä saamiinsa tietoihin ja havaintoihin. Toimialojen ja tilintarkastajan raportit sekä selvitykset ovat olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä. Tarkastuslautakunta on seurannut työnjakonsa mukaisesti hallituksen ja sen jaoston sekä lautakuntien ja johtokuntien sekä jaoston toimintaa tutustumalla järjestelmällisesti niiden pöytäkirjoihin. Vuoden 2010 aikana lautakunta piti 12 kokousta. Tarkastuslautakunnan valvonnan painopisteenä oli tekninen toimi ja investointien seuranta. Lautakunta kävi tutustumassa uuteen koulukeskukseen, kaupungin jäteveden puhdistamoon, Atrian jäteveden käsittelyyn ja Asuulin asuntolaan. Kokouksissa olivat kuultavana mm kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen ja kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti tasapainottamisohjelman konkretisoimisesta. Sivistysjohtaja Markku Viitasaari ja työpäällikkö Hannu Törrönen selostivat lautakunnalle koulujen lakkauttamisten kustannusvaikutuksia, uuden koulukeskuksen toiminnan alkamista sekä yhteiskoulun kiinteistöön liittyvistä urakka- ja peruskorjausasioita. Kunnossapitopäällikkö Simo Yli-Halkola kertoi yksityisteiden avustamisesta, kiinteistöpäällikkö Kari Männistö selvitti Liikenneterminaalin vuokrien tilannetta Tilintarkastaja Valtuusto on valinnut kokouksessaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, JHTT -yhteisön, jonka vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Nils Hellberg. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2010 tilintarkastuksesta kaksi raporttia. Tilintarkastajan raportit on toimitettu kaupungin johtoryhmän jäsenil-

3 le. Hellberg on osallistunut lautakunnan kokouksiin ja osallistunut aktiivisesti keskusteluun. Tilintarkastaja on antanut lautakunnalle tilintarkastuskertomukseen tilikaudelta (14) 1.4. Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2009 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa ja tarkastuslautakunnan esityksestä valtuusto velvoitti hallintokunnat ja konserniyhtiöt käsittelemään arviointikertomuksen ja ryhtymään toimenpiteisiin omalta osaltaan esille nostettujen epäkohtien korjaamiseksi. Selvitys tehdyistä korjaustoimista ja aikataulutetuista suunnitelmista tuli raportoida sekä valtuustolle, että tarkastuslautakunnalle lokakuun 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2009 arviointikertomuksen osalta lautakunta on saanut hallintokunnilta selvitykset tehdyistä toimista. Kaupunginvaltuusto merkitsi saadut selvitykset tiedoksi kokouksessaan Toimenpiteitä on tehty Ei toimenpiteitä Kommentit Kaupunginkanslia Sivistys Tasapainottamisen realistisuus SEK Selvitystä mihin, missä ja minkälaisia yrityksiä neuvonnan avulla perustettu ja mitkä yritykset ovat neuvontaa saaneet Yksityiskohtaiset tiedot perustetuista yrityksistä eivät ole todennettavissa. Kaupungilla on saatavia yhtiöiltä Saatavia on edelleen huomattava summa, seurantaa ja toimenpiteitä on tehostettava. Jatkossakin tulee miettiä aktiivisia työllistämistoimia, joissa kaupunki voi olla mukana Tekninen Aktiivisempi tiedottaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten osallistaminen suunnitteluvaiheessa Perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta tulee siirtyä enemmän päiväkotihoitoon Hulevesiviemäröintien lisääminen Omaisuuden myyntitulot Yksityisteiden avustusten maksamisen edellytyksenä on jatkossa, että vuosikokous on pidetty ja kirjanpito ja tilit kunnossa. Yhteistoimintalautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kustannuskehityksen kasvun hillitseminen Panu-Tuotannon toiminnan kehittäminen Osallistamista on lisätty, mm. päivähoitoratkaisun osalta Myyntivoitot ja tappiot tulisi esittää toimintakatteesta erillisenä talousarviokohtanaan

4 4 (14) Vanhustenhuollon laitospaikkojen määrä on liian pieni Kuntakonserni Tilanne jonojen osalta on edelleen haasteellinen. 1. luokan kiireellisyys -jonossa on 16 henkilöä. Kaupungin tasekirjassa olevat toimintatiedot eivät anna kattavaa kuvaa niiden toiminnasta ja taloudesta. Liitetiedot ovat puutteellisia ja yleisellä tasolla. BSC -kortit ovat toteumineen tasekirjassa. Toiminta- ja taloustiedot puuttuvat osittain. Kauhajoen Lentokenttä Oy Valtuuston päätöksellä Lentokentän rahoittamisesta luovuttava v aikana Kiinteistö Oy Kauhajoen liikenneterminaalin toiminta on saatava liiketaloudellisesti kestävälle pohjalle ja vääristyneen kilpailun estäminen Vuokria on korotettu Vesihuollon ja Viemärilaitoksen yhdistyminen Muut havainnot Kaupungin velkaantuminen Kaupungin velkaantuminen sekä kaupunkiettä konsernitasolla on jatkunut Yhdistymistä työstetään edelleen Henkilöstö Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen Keskusta-alueen kehittämisen suunnitteluhanke on ollut vireillä. Yhteenveto on Kauhajoen seudun aluekeskusohjelman loppuraportissa järjestettiin Brändiseminaari, jonka tuloksena päätettiin selvittää seudun kuntien imago ja tunnettuus. Selvittää minkälaisena paikka nähdään kohdemarkkinoilla ja mitä on seudun ja yksittäisten kuntien tunnettuus ja ominaisuudet. Seudun kuntajohto hyväksyi tutkimuksen tekemisen ja se päätettiin toteuttaa Jatkossa, kun toiminnan/alueiden kehittämistä tehdään vastaavassa projektimuodossa, tulee projekteilta/hankkeilta edellyttää loppuraportointia kustannusten ja tuloksen seurannan varmistamiseksi. Henkilöstösuunnitelman laatiminen Henkilöstömäärän vähentäminen tulee olla hallittua ja perustua tehtäviin henkilöstösuunnitelmiin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä tulevan eläköitymisen hyödyntämiseen. Vähentämistä on voitu tehdä lähinnä sivistyksessä osana kouluverkko uudistusta. Muissa hallintokunnissa ei hallittua vähentämistä ole tehty. Poissaolojen määrään vaikuttaminen Määrä on edelleen nousussa. Työhyvinvointikyselyn 2008 raportointi Raportointia ei ole tehty.

5 5 (14) 2. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Kuntalaki 65 edellyttää, että talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuuston tulee vuosittain hyväksyä tulosalueittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota vastuualueiden tavoitteiden asettamiseen. Hyvien tavoitteiden tulee: - toteuttaa kaupunkilaisten tarpeita - olla realistisia, mutta haastavia - olla konkreettisia ja yksiselitteisiä - olla mahdollisimman hyvin mitattavissa ja arvioitavissa - olla kaupungin omin toimenpitein saavutettavissa - olla lukumääräisesti rajallisia Tilinpäätöksessä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty pääsääntöisesti taulukkomuodossa, lisäksi esitystä on täydennetty osin sanallisesti Strategiset tavoitteet Valtuusto on määritellyt kaupungin arvot, toiminta-ajatuksen, strategiset painopistealueet ja yleistavoitteet, joiden tulee näkyä hallintokuntien tavoiteasettelussa. Kaupungin strategia uudistettiin laajan strategiaprosessin aikana kesällä Strategiassa määritellään kaupungin perustehtävä, visio vuoteen 2015, kaupungin arvot ja strategiset menestystekijät. Kaupungin talousarviossa vuodelle 2010 on päävastuualueiden tavoitteet esitetty tuloskorttien muodossa. Tuloskorteissa tavoitteita on määritelty asiakas-, prosessi-, johtamisen, henkilöstö- ja talousnäkökulmista. Kaikille näkökulmille on löydetty kriittiset menestystekijät, joissa onnistuminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta olennaista. Kriittisistä menestystekijöistä on johdettu strategiset tavoitteet vuosille ja sen jälkeen on määritelty avainmittarit ja tavoitetasot, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan. Lopuksi on määritelty keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastuslautakunta arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista myös tuloskorttien pohjalta. Kaikki hallintokunnat sekä kuntakonserniin kuuluvat toimijat ovat esittäneet tavoitteensa ja niiden toteutumisen tuloskorttien muodossa vuodelta Toteumien raportointi on kehittynyt edellisestä vuodesta, kaikkien toimijoiden osalta toteumia on raportoitu edellistä toimintavuotta paremmin. Tuloskortin avulla tapahtuva seuranta edellyttää hallintokunnilta yksiselitteistä raportointia tavoitteiden toteutumisesta; numeroina, taulukoina ja muutoin yksilöityinä sekä vertailua aiempiin vuosiin ja muihin vastaaviin toimijoihin. Mikäli asetetut tavoitteet ovat toteutuneet jo aiempina vuosinakin, riittää raportoinniksi ilmoitus tavoitteiden toteutumisesta.

6 6 (14) 2.2. Strategiset painopistealueet ja niiden merkitys toiminnassa Toteutunut Toteutunut osittain Ei toteutunut Huomioita 1. Valtuustotyöskentelyn vahvistaminen; Kaupungin strategian toteuttaminen Strategioiden käsittelyä ja asioiden valmistelua on tehostettu seminaareissa. Isot asiat on käsitelty ja linjattu yhdessä. 2. Talouden tasapainotus, tarvittavien toiminnallisten päätösten tekeminen lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimialueilla sekä valtuustossa Tasapainottamisohjelmaan sitoutuminen kaikilla tasoilla Kaupunginhallitus ja lautakunnat tarkastelevat talouden kehitystä kolmannesvuosittain ja ryhtyvät tarvittaviin rakenteellisiin toimenpiteisiin tasapainon saavuttamiseksi. Konkreettisina keinoina: vero - % nosto ja omaisuuden realisointi, henkilöstömäärän sopeuttaminen, investoinneista pidättäytyminen. Opetuksen palveluverkon muutokset tähän mennessä merkittävin rakenteellinen muutos, jolla on myös kustannusvaikutuksia. Kiinteistöstrategian laatiminen on aloitettu, työryhmä on asetettu. 3. Omistajaohjauksen ja kumppanuuden toteuttaminen; Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan vakiinnuttaminen Yhteistoimintalautakunnan johtama LLKY:n toimintojen strateginen ohjaus yhteistoiminnassa jäsenkuntien kanssa Valmisteilla. SEK:n omistajaohjauksen järjestäminen ja toimialueen laajentaminen sekä KOKO -ohjelman toteuttaminen Strategiatyö on aloitettu. Kokoohjelmassa on huomiota mm. viestintään. Kaupungin konserniyhtiöiden sekä omien toimintojen tarkastelu ja yhteensovittaminen 4. Oman hallinto- ja palvelutoiminnan organisointi, toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen palvelurakenteen muutoksista johtuen; Hallintopalvelujen järjestelyt Sivistystoimen johtamisjärjestelmän sekä palveluverkon tarkastelu ja toimeenpano Tekeillä Vesi- ja viemärilaitosten toimintojen yhteensovittaminen Energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa mm. projektitoiminnan kautta Selevä Paletti hanke; poikkihallinnollisen varhaisen puuttumisen mallin luominen Hanke kesken

7 7 (14) Perusopetuksen useat hankkeet opetuksen tukemiseksi Kauhajoen ampumatragedian jälkihoidon loppuun vieminen Aloitettu liikuntastrategian laatiminen, aloitettu perhetupatoiminta muuta 6. Toisen ja korkea-asteen koulutuksen kehittäminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeista lähtien; Toimenpideohjelman laatiminen Suupohjan koulutusjärjestelmän selvityksen perusteella KOKO - ohjelman kautta Valmistelussa Muun korkeakouluyhteistyön lisääminen; paikallista elinkeinoelämää tukevien yliopistotutkintojen mahdollistaminen paikkakunnalla KTM/tuotantotalous -opinnot mahdollista suorittaa paikkakunnalla 7. Koulukeskuksen ja muiden keskeisten rakennushankkeiden tasapainoinen toteuttaminen Kiinteistöstrategian laatiminen Valmisteilla 2.3. Talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamiseksi on laadittu toimenpideohjelma vuosille , vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseessa ei olisi enää kattamatonta alijäämää. Ohjelma vaatii toteutuakseen vahvaa sitoutumista kaikilta hallintokunnilta ja yhdessä sovitun ohjelman noudattamista kaikessa päätöksenteossa. Hallintokuntien tulee sopeuttaa tuottoja ja kuluja, tuottojen kasvu tulee olla keskimäärin 3,5 % vuosina 2011 ja 2012, tämä tarkoittaa maksujen korotuksia. Turhista toiminnoista ja kuluista on luovuttava ja toimintoja on järjestettävä uudelleen. Uusien toimintojen osalta voidaan hyväksyä vain sellaiset, jotka ovat pitkällä aikavälillä kannattavia. Henkilöstömäärän sopeuttaminen toteutetaan luonnollista poistumaa hyödyntäen. Perusturvan toiminnoista vastaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä LLKY). Sen osuus kaupungin nettomenoista on n. 60 %, joten LLKY:n menojen kehityksellä on merkittävä rooli myös kaupungin tasapainottamisohjelman toteutumisessa. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä menokehitystä on jo onnistuttu hillitsemään, mutta tiukkaa omistajaohjausta tarvitaan myös jatkossa. Tilanne on haasteellinen, koska LLKY:n tuottamat palvelut ovat niitä, joita useimmat kuntalaiset käyttävät ja palveluiden heikentäminen vaikuttaa heti kuntalaisten tyytyväisyyteen. Sivistystoimen palvelurakenneuudistus (vuosina ) on edennyt hyvin. Palvelurakenne sovitetaan vähenevään oppilasmäärään ja hyödynnetään uuden koulukeskuksen tuomat mahdollisuudet. Kustannuskehitys on aleneva, keinoina mm. tuntikehyksen suhteuttaminen oppilasmääriin, opetusryhmien koko ja määrä sekä tilojen määrä sopeutetaan todelliseen tarpeeseen. Myös tekniselle puolelle syntyy säästöjä sivistyksen rakennemuutoksesta, kun kiinteistökulut laskevat.

8 8 (14) Haastavinta on toimenpideohjelmaan sisältyvä veroprosentin nosto. Vuodelle 2011 sitä nostettiin. Vuosille 2012 ja 2014 sisältyy vielä 0,5 % nostot eli veroprosentti on 22 % vuonna Tämä on huomattavasti enemmän kuin naapurikunnissa ja saattaa näkyä epätoivottavana muuttoliikkeenä jonkin verran. Sijoitusomaisuuden realisoinnista (Neste Oil Oyj ja rahastosijoitukset) on olemassa päätökset, ja niiden osalta on arvioitu saatavan nettotuloja vuosina 2011 ja 2012 yhteensä 3 milj.. Realisoinnilla parannetaan maksuvalmiutta ja vähennetään velkaantumista, näin on mahdollista rahoittaa mm. koulukeskushanketta. Uusista investoinneista pidättäydytään ohjelman mukaisesti tasapainottamisjaksolla. Myös tilojen ylläpitokuluja tulee sopeuttaa, turhista kiinteistöistä luopumalla. Tavoitteena oli mm. uusien päiväkotitoimintojen sijoittaminen jo olemassa oleviin tiloihin. Päiväkotitoiminnan järjestelyt ja kiinteistöjen nykykunto edellyttävät uusien päiväkotirakennusten rakentamista. Myös Aronkoulun peruskorjaus on edessä ohjelmakaudella. Kustannuskehitystä yritetään hallita päiväkotien osalta toteuttamalla investointi vuokraus-/lunastusperiaatteella sen mukaan, kuin se on kaupungille edullisinta. Yritysten toimitilainvestoinneista on pidättäydyttävä ohjelmakaudella. Yritystoiminnan lisääntyminen kuitenkin lisää alueen työpaikkoja sekä välittömiä ja välillisiä verotuloja, joten on hyvä, että ohjelman mukaisesti kaupunki voi edelleen osallistua yritysten pohja- ja piha-alueiden perustamiseen lunastussopimusperiaatteella. Tasapainottamisohjelman toteuttaminen ja tarvittava kustannuskehityksen hillitseminen vaatii sekä kuntapäättäjien että viranhaltijoiden saumatonta yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin, vaikeisiinkin päätöksiin. Kaupungin talouden tasapainottaminen on usean vuoden haaste ja tavoitteet on pidettävä mielessä taloudellisia ja toiminnallisia ratkaisuja tehtäessä. 3. toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3.1. Kaupunginhallituksen alainen toiminta Tilikauden alijäämä oli ,542, kun huomioidaan aiempien vuosien alijäämät, on taseessa kattamatonta alijäämää yhteensä Talouden kehitys on oikean suuntainen. Sekä toimintatuotot, että toimintakulut kasvoivat. Verotulot kasvoivat 5,2 % (sisältäen veroprosentin 1 %:n noston), myös valtionosuudet kasvoivat hieman. Verotulojen kasvuun vaikuttivat paitsi veroprosentin nosto, myös yhteisöveron jako-osuuden korotus kahdeksi vuodeksi 10 %. Harkinnanvarainen valtionapu korotti valtionosuuksia Ilman tätä avustusta valtionosuudet olisivat kasvaneet vain 4,1 % 7,2 %:n sijaan. Vuosikate oli olennaisesti edellisvuotta parempi. Talouden tunnuslukuja tulkittaessa ja tilinpäätöstä luettaessa ei pidä tuudittautua parantuneeseen tulokseen, vaan kiinnittää edelleen huomiota talouden tasapainottamiseen ja ottaa huomioon vuoden 2010 tilinpäätöksessä olevat taloutta kohentaneet toimet; veroprosentin nosto, yhteisöveron jako-osuuden muutos ja harkinnanvarainen valtionapu.

9 9 (14) Vuoden 2010 talousarvio ylittyi yhteistoimintalautakunnan sekä sivistyslautakunnan osalta. Alituksia oli hallinto-osastolla sekä teknisellä ja rakennuslautakunnalla. Sivistyksen ylitykset johtuivat pääosin sisäisistä toimitilapalvelujen veloituksista, jotka vastaavasti näkyvät siellä tuloina. Myös sijais- ja sairauslomakulut kasvoivat, samoin päivähoidon tarve. Työllistäminen Työllistämistuella palkattuja henkilöitä on kaupungilla ollut vuoden aikana 40 henkilöä, 16,73 henkilötyövuotta. Oppisopimussuhteessa on ollut 6 henkilöä. Nuoria on palkattu nuorten palvelusetelin avulla 35 henkilöä kaupungille, kuusitoista vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuutena palvelusetelin käytti 195 nuorta, neljätoista edellisvuotta vähemmän, varaus oli 200 seteliin, käyttämättä jäi viisi. Yli 500 päivää työttömänä olleiden henkilöiden passiivituesta kaupungille aiheutuvat kustannukset olivat ,06 vuonna 2010, kun ne vuonna 2009 olivat , 54. Tältä osin on huomioitava, että työllistämisvelvoite säilyy entisellään kaupungin omana toimintana hoidettavien tehtävien supistumisesta huolimatta Sivistystoimiala Kaupungin talouden tasapainottamiseksi myös sivistysosaston on tullut karsia menoja. Säästön saavuttaminen on edellyttänyt rakenteellisia muutoksia mm. kouluverkkoon. Opetus on lopetettu syksyllä 2010 Äijön, Kokon ja Luomankylän kouluilla ja oppilaat ovat siirtyvät toisiin kouluihin, osa jopa naapurikuntaan Teuvalle. Kustannuksia on sopeutettu erityisesti vähentämällä opetus- ja avustavaa henkilökuntaa, vähennyksen on mahdollistanut kouluverkon supistuminen ja erilainen tapa järjestää opetusta. Tämä on tarkoittanut 10 opettajaa ja yhdeksää avustavaa henkilöä. Uusi tapa järjestää opetusta, ryhmistä luopuminen, on mahdollistanut kahden tuntiopettajan vähentämisen yhteiskoulusta ja yhden lukiosta. Eli kaikkiaan henkilöstövähennys on yli 20 henkilöä. Uusi koulukeskus, yhtenäiskoulu, on otettu käyttöön Sivistystoimi on esimerkillisesti tässä hankkeessa huomioinut tulevan lainsäädäntömuutoksen, jonka johdosta perusopetus ja erityisopetus tulee pitkälle integroida. Uudessa koulukeskuksessa pystytään hyödyntämään uusinta opetusta tukevaa teknologiaa ja luomaan innostava oppimisympäristö. Vaikka suuressa koulussa on 313 oppilasta, on tilojen toimintojen mukaisella jaottelulla pystytty luomaan toimivia ja viihtyisiä kokonaisuuksia. Uudet tilat ja toimintamallit ovat vaatineet sopeutumista niin oppilailta kuin opettajiltakin, positiivisella asenteella ja toimijoiden yhteisellä halulla rakentaa hyvä oppimisympäristö sekä työpaikka päästään varmasti pitkälle. Toiminnallisena sekä henkilöstön hyvinvointiin ja talouteen vaikuttavana haasteena on yläasteen peruskorjaus. Peruskorjauksen aikana opetusjärjestelyjä tehdään nopeassa tahdissa nykyisissä tiloissa, lisäksi käytössä on ns. viipalekoulutiloja. Tilajärjestelyt asettavat haasteita niin opetuksen järjestämiselle, opettajille kuin oppilaillekin. Tavoitteena on kuitenkin peruskorjattu terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen oppimisympäristö, jonka saavuttamiseksi kannattaa tehdä töitä.

10 10 (14) Koulutuksen kokonaiskustannukset ovat olleet 7.391,35 / oppilas, vuoden 2009 kustannus oli 7.287,28 eli kustannukset ovat nousseet. Perusopetuksen kustannukset Kauhajoella ovat verrokkikuntia korkeammat. Valtakunnallisesti keskimääräinen kustannus oli 2009 vuonna 7.236, johon nähden poikkeama ei ole yhtä suurta. Perusopetuksen ryhmäkoot (vuoden 2009 tilasto) ovat 1 2 luokilla Etelä- Pohjanmaan keskiarvoa suuremmat ja 3-6 luokilla pienemmät. Yläasteen vuosiluokilla 7-9 ryhmäkoko on lähellä Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa, tosin useilla luokilla ryhmäkoko on yli 20 oppilasta. Kauhajoella vuonna 2010 ryhmäkoko on vuosiluokilla 1-6 ollut keskimäärin 20,87 oppilasta/luokka. Vuosiluokat Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa , , ,30 Koulutuksen laatua seurataan mm. valtakunnallisilla tutkimuksilla. Syksyllä 2010 on osallistuttu tutkimukseen 5- ja 3-luokkalaisten matematiikan, 5-luokkalaisten englanninkielen taitojen sekä 4-luokkalaisten luetun ymmärtämisen taitojen osalta. Matematiikan osalta tulokset ovat parantuneet 5-luokkalaisten osalta, mutta edelleen riittää parannettavaa. Vaikka 63,8 % oppilaista osaa hyvin perusasiat, tarvitaan korjaavia toimenpiteitä 36,2 %:lle ja yhdeksän oppilaan tilanne on jopa hälyttävä. Kolmasluokkalaisten tulokset ovat paremmat, 84,6 % osaa perusasiat hyvin. Englannissa saavutettiin erinomainen tulos, kehitys on jatkunut hyvänä jo useita vuosia. Luetun ymmärtämisen tulokset ovat niin ikään parantuneet ja tukea tarvitsevien oppilaiden tilannetta on käyty läpi erityisopettajien kanssa. Perusopetuksen rakennemuutoksen onnistumista tulee seurata useilla mittareilla. Kouluverkon karsinnan, opetuksen keskittämisen ja ryhmäkokojen muutoksien vaikutusta tulee peilata paitsi taloudelliseen toteumaan, myös koulutuksen laadun kehittymiseen, unohtamatta oppilaiden hyvinvointia. Hyvinvointia arvioitaessa tulee huomioida terveelliset ja turvalliset tilat ja toisaalta mahdolliset oppilashuollon tarpeen muutokset. Tärkeää on seurata myös opettajien työhyvinvoinnin kehittymistä. Päivähoito Päivähoidon rakennetta koskevan päiväkotitoiminnan suunnittelutyöryhmä on aloittanut toimintansa, tavoitteenaan löytää taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas päivähoitorakenne, huomioiden eri-ikäisten lasten kehitystaso ja päivähoidon laatu. Rakennemuutoksella on merkittävä osuus Kauhajoen kaupungin talouden tasapainottamisessa. Vuoteen 2015 mennessä päivähoidosta vähenee 104 hoitopaikkaa, johtuen omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien eläkkeelle jäämisestä. Nykyinen rakenne on hajanainen pienine yksiköineen ja niiden johtaminen ja toimitilapalvelujen tuottaminen niihin on haasteellista. Suunnittelutyöryhmän loppuraportti esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa , suunnittelutyötä on jatkettu lisäselvitystyöryhmässä. Päivähoitoa tulee jatkossakin toteuttaa sekä perhepäivähoidon että päiväkotihoidon muodossa. Päivähoitopalvelun rakenne tulee suunnitella kokonaisuutena, jossa huomioidaan sekä käyttäjien tarpeet, että taloudellisuus.

11 11 (14) Selevä Paletti-hankkeen johdolla varhaiskasvatuspalvelut on suunnitellut ja käynnistänyt avoimia varhaiskasvatuspalveluja yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan, MLL:n Kauhajoen yhdistyksen, E-P:n Ensi- ja turvakotiyhdistyksen, Äippä ry:n, LLKY:n perhetyön ja koulutuskeskus Sedun kanssa. Toimintaa kutsutaan Kauhajoella perhetupatoiminnaksi. Aloitettu toiminta täydentää hyvin palveluiden tarjontaa perheille Tekninen toimiala Kiinteistö- ja tilatyöryhmä on asetettu kiinteistöstrategian laatimista varten. Strategiatyö on aloitettu, arvioinnit ja selvitykset kiinteistöjen käytöstä on laadittu. Lista myytävistä kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja hajanaisista metsäpalstoista on tehty ja vuoden loppuun mennessä saatiin tarjoukset myytävistä kohteista. Strategiatyö on resurssipulan takia viivästynyt ja valmistuminen siirtynyt vuodelle Kaupungin jätevesien käsittelyssä on huolehdittava jätteentuottajien tasapuolisesta kohtelusta. Sopimuksia on tarvittaessa tarkennettava säädökset huomioiden. Kaupungin ajoneuvojen käytöstä pidetyt ajopäiväkirjat eivät vastaa niille asetettavia vaatimuksia. Useimmissa tapauksissa ajoreitit puuttuvat, mikäli reitti on päivittäin sama, tulisi ajopäiväkirjassa olla edes kerran maininta ko. reitistä tms., myös ajajan tieto tulisi olla näkyvissä, näitä ei kaikilta osin ollut. Ajopäiväkirjoja oli pidetty usealla eri tavalla. Ohjeistus tulee laatia yhtenäiseksi. Yksityisteiden toiminnan ja avustusten käytön valvonta on saatettu kuntoon ja valvonnalla kerätään riittävät tiedot yksityisteiden tiehoitokuntien toiminnasta Yhteistoimintalautakunta Tuotteistaminen on edelleen kesken, johtuen kuntien erilaisista näkemyksistä tuotteiden hinnoittelussa. Säästöjen saamiseksi tulisi pyrkiä yksihintajärjestelmään, jotta liikelaitoskuntayhtymästä saataisiin siltä odotettu taloudellinen ja toiminnallinen hyöty. Yksittäisten kuntien kustannusten erot hoidon ja hoivan palvelujen tuottamisessa ovat suurin este yksihintajärjestelmän käyttöönotolle. Vanhainkoteihin ja palveluasuntoihin on Kauhajoella jonossa yhteensä 87 henkilöä, joista 16 on kiireellisessä I-jonossa. Ammattipätevyyden omaavan hoitohenkilöstön saaminen on merkittävästi heikentynyt. Lääkärinvirkoja alueella on 19, joista täyttämättä on 7 virkaa. Hammashoidossa hoitojono on onnistuttu lyhentämään n. 200 henkilöstä 40 henkilöön, vaikka hammaslääkäreiden määrää ei ole lisätty. Asuuliin tehdyn tutustumiskäynnin yhteydessä tutustuttiin toimintaan ja lautakunnalle kerrottiin tulevasta laajennusinvestoinnista, jolla on tarkoitus kaksinkertaistaa hoitopaikkojen määrä.

12 12 (14) 3.5. Investoinnit Koulukeskuksen alakoulun uudisrakennus valmistui suunnitelman mukaisesti, jopa hieman etuajassa ja oppilaat pääsivät aloittamaan koulutyön uusissa tiloissa syyslukukauden 2010 alkaessa. Yhteiskoulun peruskorjaus aloitettiin D osasta, purkutyön yhteydessä löydettiin rakenteista suoranaisia rakennusvirheitä ja terveydelle haitallisia kasvustoja. Tarkastuslautakunta on huolissaan talouden tasapainon kannalta tulevista, suurista ja välttämättömistä investoinneista, kuten yhteiskoulun uudisrakennus, Aron koulun peruskorjaus ja päiväkotien rakentaminen Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden tuloskorttitiedot (pääosin) sekä talouden tunnusluvut löytyvät tasekirjasta. Tavoitteista toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ja myös taloudelliset tavoitteet on saavutettu pääosin. Liikenneterminaalin osalta tarkastuslautakunta esitti vuoden 2009 kertomuksessaan, että vuokrataso tulee tarkistaa kilpailuneutraliteetin säilyttämiseksi. Vuoden 2010 aikana on tarkistus tehty ja vuokratasoa on korotettu. 4. Muut havainnot Kaupungin velkaantuminen Kaupungin velkaantuminen sekä kaupunki- että konsernitasolla on jatkunut. Kaupungin lainakanta on 36,9 milj. eli / asukas, kasvua edellisvuodesta 21,8 % eli 6,59 milj., 476 / asukas. Yhteensä kuntakonsernin lainakanta on 69,015 milj., / asukas, kasvua edellisvuodesta 20,5 %. Sähköinen asiointi Valtakunnallisen SaDe ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia, niin, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Tavoite tarkoittaa mm. palvelurakenteiden monikanavaisuutta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Asiakaspalvelun palvelukanavina tulee olla eri asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti; asiointipalvelut, asiantuntijapalvelut ja sähköiset palvelut. Asiointipalvelut tuotetaan viranomaisten toimipaikoissa, asiantuntijapalvelut voidaan lisäksi tuottaa erilaisina etäpalveluina ja sähköiset palvelut tuotetaan verkkopalveluina ja puhelinpalveluina. Verkkopalvelut voivat olla informaatiopalveluita, itsepalveluita tai automatisoituja palveluita. Kauhajoen kaupungilta löytyy tällä hetkellä henkilökohtaisten asiointipalveluiden lisäksi sähköisiä palveluita. Käytännössä sähköiset palvelut ovat vielä rajallisia, tällä hetkellä ne kattavat mm. Krannit -kirjaston palvelut, kansalaisopiston sekä Panula Opiston ilmoittautumispalvelut, Vesihuollon mittariluk moitukset ja päivähoito-

13 13 (14) paikan hakemisen sekä palautepalvelun. Tulostettavia lomakkeita löytyy mm rakennus- ja ympäristölupakäsittelyyn liittyen, vapaa-ajan avustushakemuksiin. Sähköisten palveluiden valtakunnallisen kehittämisen kautta (SaDe-ohjelmassa) luodaan palvelukokonaisuuksia, jotka palvelevat kaupungin tuottamia palveluita mm. oppijan palvelukokonaisuus, kansalaisten osallistumisympäristö, rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus sekä kansalaisten hyvinvointipalvelut. Kaupungin tulee varmistaa, että tarvittavilla osa-alueilla on valmiutta ottaa uudet palvelukokonaisuudet käyttöön ja ICT:n kehittäminen hoidetaan omien järjestelmien osalta kustannustehokkaasti niin, että päällekkäistä kehittämistä ei tehdä. 5. Henkilöstö Vakinaista henkilöstöä oli kaupungin palveluksessa 670 henkilöä, joka on 35 vähemmän kuin edellisenä vuonna (näistä 13 siirtyi Seutupalvelukeskuksen palvelukseen). Vanhuseläkkeelle jäävien osuus on vuosina yhteensä 157 henkilöä. Lukumääräisesti eniten Varhaiskasvatuksesta (51), Sivistyksestä (50) ja Teknisestä (47). Kriittisimpiä vuosia ovat 2014, 2016 ja 2018, jolloin eläkkeellä jää henkilöä vuodessa. Henkilöstöä koskevaa tietoa löytyy tasekirjasta (henkilöstöraportti), mutta kaupungille ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöraportin tiedot ovat lähinnä toteumatietoja, tulevaisuuteen suuntaavaa on vain eläköitymistiedot. Täydentävä henkilöstösuunnitelma tukisi tasapainottamisohjelman toteutumista. Henkilöstöraportissa olevien henkilöstörakenne ja eläköitymistietojen lisäksi suunnitelmassa mm. määriteltäisiin mihin tehtäviin ja kuinka paljon henkilöstöä rekrytoidaan eläköityvien henkilöiden tilalle, mitkä tehtävät mahdollisesti jatkossa poistuvat, mitä uusia tulee tilalle. Suunnitelmassa otettaisiin myös kantaa jatkossa tarvittavaan osaamiseen ja sen hankkimiseen. Samalla varmistettaisiin tarvittava osaamisen kasvattaminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen sekä toimivat varahenkilöjärjestelmät. Suunnittelussa voisi myös huomioida seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuudet. Kaupunki voisi olla tässä aloitteellinen ympäröivään seutukuntaan nähden. Samalla tulee huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja ennen kaikkea jaksamisesta. Sopeuttaminen ei ole hallittua, jos henkilön eläköityessä tehtävät siirtyvät toiselle, jo ennestään täysin työllistetylle henkilölle. Töiden organisointia tulee miettiä yhdessä henkilöstön kanssa niin, että löydetään kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Henkilöstön jaksaminen on vuoden aikana ollut kovilla muutoksista johtuen erityisesti teknisellä ja sivistysosastolla. Töiden järjestelyä ja organisointia tulisi miettiä tarpeen mukaan uudelleen. Esimerkiksi töiden pirstaloituminen ja keskeytyminen useasti päivän aikana puhelin- ja/tai asiakaspalvelun johdosta saa aikaan riittämättömyyden tunnetta. Palveluaikoja tulisikin miettiä uudelleen. Useat muut viranomaiset ovat auki rajoitetummin, kuin kaupungintalon palvelut. Palveluaikaa rajaamalla saataisiin viranhaltijoille mahdollisuus keskittyä tiettynä aikana toimistotehtäviin. Palveluaikojen järjestelyt eivät välttämättä huononna kaupunkilaisten palvelua, saattavat sitä jopa parantaa. Myös kaikki sähköisen palvelun tuottamisen mahdollisuudet olisi hyvä kartoittaa.

14 14 (14) Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut. Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 13,63 päivää, kunta-alan työolobarometrin 2009 mukaan sairauspoissaolojen keskimäärä oli 8,5 työpäivää. Pitkien sairauspoissaolojen syyt ovat pääosin olleet muita kuin työstä tai työoloista johtuvia. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrään tulee pyrkiä vaikuttamaan työhyvinvointia lisäämällä. Keinoja tulisi miettiä yhdessä henkilöstön ja esimiesten kanssa. Työtyytyväisyyskyselyjen kautta voidaan kartoittaa henkilöstön kokemaa sekä tuloksia yhdessä purettaessa valita kehittämiskohteiksi sellaisia alueita, joilla voidaan vaikuttaa suotuisasti työhyvinvointiin. 6. Seuranta Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä arviointikertomuksen jälkiseurantaa. Lautakunta esittää, että valtuusto velvoittaa hallintokunnat ja konserniyhtiöt käsittelemään arviointikertomuksen ja ryhtymään toimenpiteisiin omalta osaltaan esille nostettujen epäkohtien korjaamiseksi. 7. Yhteenveto Kaupunginvaltuuston asettamat keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisesti. Lautakunta on huolissaan velkaantumisen lisääntymisestä edelleen. Kauhajoella Esa Ala-Kyyny puheenjohtaja Unto Männistö varapuheenjohtaja Paavo Haikonen jäsen Marja Koskimäki jäsen Katriina Korpi-Kyyny-Samulinen jäsen

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 75 Tarkastuslautakunta 2013-2016 23.05.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 58 KOKOUKSEN AVAUS 77 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 78 60 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 24/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 07.12.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.12.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Osuuspankin kokoushuone 282 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot