Arviointikertomus vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus vuodelta 2010"

Transkriptio

1 1 (14) Kauhajoen kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano Kauhajoen kaupunginvaltuusto on valinnut kokouksessaan toimikaudeksi tarkastuslautakunnan: Varsinaiset jäsenet Lehtori, eläkeläinen, puheenjohtaja Juhani Aalto saakka Henkilökohtaiset varajäsenet Maanviljelijä, agrologi Sami Yli-Rahnasto Rakennusmies, puheenjohtaja Esa Ala-Kyyny lähtien Lehtori, diplomi-insinööri, varapuheenjohtaja Unto Männistö Eläkeläinen Paavo Haikonen Maatalousyrittäjä Katriina Korpi-Kyyny-Samulinen HTM, verojohtaja Marja Koskimäki Merkonomi Satu Hietalahti Kirvesmies, eläkeläinen Esa Samppala Toimistosihteeri Pia Nurmela Myyntipäällikkö Anne-Mari Leppinen saakka Pankkitoimihenkilö Päivi Nummijoki lähtien Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri Kirsti Latva-Kala Tarkastuslautakunnan toiminta - arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä on kuntalain 71 :n mukaisesti osa kaupungin ulkoista tarkastusta, jonka toisen osan muodostaa tilintarkastajan suorittama lainmukaisuuden tarkastaminen ja tilintarkastus. Tilintarkastaja keskittyy kuntalain

2 2 (14) 73 :ssä tilintarkastajan tehtäväksi säädettyihin tarkastustehtäviin. Toiminnan tavoitteellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden arviointi kuuluu tarkastuslautakunnalle. Kaupungin strategisena johtajana valtuusto päättää kuntalain 13 :n nojalla mm. kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kaupunkiorganisaation hallinnosta vastaa ja sitä johtaa kaupunginhallitus, jonka tehtävänä on panna täytäntöön valtuuston päätökset. Tarkastuslautakunta valvoo ja arvioi valtuuston puolesta ja apuna kaupunginhallituksen johtamaa täytäntöönpanoprosessia ja tuloksia. Arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltaista arviointia, jossa on mukana myös kuntalaisen näkökulma. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu sekä kaupunginhallituksen tilinpäätöksessä esittämiin tietoihin peruskunnan, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden osalta että tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä saamiinsa tietoihin ja havaintoihin. Toimialojen ja tilintarkastajan raportit sekä selvitykset ovat olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä. Tarkastuslautakunta on seurannut työnjakonsa mukaisesti hallituksen ja sen jaoston sekä lautakuntien ja johtokuntien sekä jaoston toimintaa tutustumalla järjestelmällisesti niiden pöytäkirjoihin. Vuoden 2010 aikana lautakunta piti 12 kokousta. Tarkastuslautakunnan valvonnan painopisteenä oli tekninen toimi ja investointien seuranta. Lautakunta kävi tutustumassa uuteen koulukeskukseen, kaupungin jäteveden puhdistamoon, Atrian jäteveden käsittelyyn ja Asuulin asuntolaan. Kokouksissa olivat kuultavana mm kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen ja kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti tasapainottamisohjelman konkretisoimisesta. Sivistysjohtaja Markku Viitasaari ja työpäällikkö Hannu Törrönen selostivat lautakunnalle koulujen lakkauttamisten kustannusvaikutuksia, uuden koulukeskuksen toiminnan alkamista sekä yhteiskoulun kiinteistöön liittyvistä urakka- ja peruskorjausasioita. Kunnossapitopäällikkö Simo Yli-Halkola kertoi yksityisteiden avustamisesta, kiinteistöpäällikkö Kari Männistö selvitti Liikenneterminaalin vuokrien tilannetta Tilintarkastaja Valtuusto on valinnut kokouksessaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastajaksi PwC Julkistarkastus Oy, JHTT -yhteisön, jonka vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Nils Hellberg. Tilintarkastaja on antanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2010 tilintarkastuksesta kaksi raporttia. Tilintarkastajan raportit on toimitettu kaupungin johtoryhmän jäsenil-

3 le. Hellberg on osallistunut lautakunnan kokouksiin ja osallistunut aktiivisesti keskusteluun. Tilintarkastaja on antanut lautakunnalle tilintarkastuskertomukseen tilikaudelta (14) 1.4. Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2009 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa ja tarkastuslautakunnan esityksestä valtuusto velvoitti hallintokunnat ja konserniyhtiöt käsittelemään arviointikertomuksen ja ryhtymään toimenpiteisiin omalta osaltaan esille nostettujen epäkohtien korjaamiseksi. Selvitys tehdyistä korjaustoimista ja aikataulutetuista suunnitelmista tuli raportoida sekä valtuustolle, että tarkastuslautakunnalle lokakuun 2010 loppuun mennessä. Vuoden 2009 arviointikertomuksen osalta lautakunta on saanut hallintokunnilta selvitykset tehdyistä toimista. Kaupunginvaltuusto merkitsi saadut selvitykset tiedoksi kokouksessaan Toimenpiteitä on tehty Ei toimenpiteitä Kommentit Kaupunginkanslia Sivistys Tasapainottamisen realistisuus SEK Selvitystä mihin, missä ja minkälaisia yrityksiä neuvonnan avulla perustettu ja mitkä yritykset ovat neuvontaa saaneet Yksityiskohtaiset tiedot perustetuista yrityksistä eivät ole todennettavissa. Kaupungilla on saatavia yhtiöiltä Saatavia on edelleen huomattava summa, seurantaa ja toimenpiteitä on tehostettava. Jatkossakin tulee miettiä aktiivisia työllistämistoimia, joissa kaupunki voi olla mukana Tekninen Aktiivisempi tiedottaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten osallistaminen suunnitteluvaiheessa Perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoidosta tulee siirtyä enemmän päiväkotihoitoon Hulevesiviemäröintien lisääminen Omaisuuden myyntitulot Yksityisteiden avustusten maksamisen edellytyksenä on jatkossa, että vuosikokous on pidetty ja kirjanpito ja tilit kunnossa. Yhteistoimintalautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Kustannuskehityksen kasvun hillitseminen Panu-Tuotannon toiminnan kehittäminen Osallistamista on lisätty, mm. päivähoitoratkaisun osalta Myyntivoitot ja tappiot tulisi esittää toimintakatteesta erillisenä talousarviokohtanaan

4 4 (14) Vanhustenhuollon laitospaikkojen määrä on liian pieni Kuntakonserni Tilanne jonojen osalta on edelleen haasteellinen. 1. luokan kiireellisyys -jonossa on 16 henkilöä. Kaupungin tasekirjassa olevat toimintatiedot eivät anna kattavaa kuvaa niiden toiminnasta ja taloudesta. Liitetiedot ovat puutteellisia ja yleisellä tasolla. BSC -kortit ovat toteumineen tasekirjassa. Toiminta- ja taloustiedot puuttuvat osittain. Kauhajoen Lentokenttä Oy Valtuuston päätöksellä Lentokentän rahoittamisesta luovuttava v aikana Kiinteistö Oy Kauhajoen liikenneterminaalin toiminta on saatava liiketaloudellisesti kestävälle pohjalle ja vääristyneen kilpailun estäminen Vuokria on korotettu Vesihuollon ja Viemärilaitoksen yhdistyminen Muut havainnot Kaupungin velkaantuminen Kaupungin velkaantuminen sekä kaupunkiettä konsernitasolla on jatkunut Yhdistymistä työstetään edelleen Henkilöstö Kaupungin keskusta-alueen kehittäminen Keskusta-alueen kehittämisen suunnitteluhanke on ollut vireillä. Yhteenveto on Kauhajoen seudun aluekeskusohjelman loppuraportissa järjestettiin Brändiseminaari, jonka tuloksena päätettiin selvittää seudun kuntien imago ja tunnettuus. Selvittää minkälaisena paikka nähdään kohdemarkkinoilla ja mitä on seudun ja yksittäisten kuntien tunnettuus ja ominaisuudet. Seudun kuntajohto hyväksyi tutkimuksen tekemisen ja se päätettiin toteuttaa Jatkossa, kun toiminnan/alueiden kehittämistä tehdään vastaavassa projektimuodossa, tulee projekteilta/hankkeilta edellyttää loppuraportointia kustannusten ja tuloksen seurannan varmistamiseksi. Henkilöstösuunnitelman laatiminen Henkilöstömäärän vähentäminen tulee olla hallittua ja perustua tehtäviin henkilöstösuunnitelmiin ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen sekä tulevan eläköitymisen hyödyntämiseen. Vähentämistä on voitu tehdä lähinnä sivistyksessä osana kouluverkko uudistusta. Muissa hallintokunnissa ei hallittua vähentämistä ole tehty. Poissaolojen määrään vaikuttaminen Määrä on edelleen nousussa. Työhyvinvointikyselyn 2008 raportointi Raportointia ei ole tehty.

5 5 (14) 2. Tavoitteiden toteutumisen arviointi Kuntalaki 65 edellyttää, että talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuuston tulee vuosittain hyväksyä tulosalueittain toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota vastuualueiden tavoitteiden asettamiseen. Hyvien tavoitteiden tulee: - toteuttaa kaupunkilaisten tarpeita - olla realistisia, mutta haastavia - olla konkreettisia ja yksiselitteisiä - olla mahdollisimman hyvin mitattavissa ja arvioitavissa - olla kaupungin omin toimenpitein saavutettavissa - olla lukumääräisesti rajallisia Tilinpäätöksessä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on esitetty pääsääntöisesti taulukkomuodossa, lisäksi esitystä on täydennetty osin sanallisesti Strategiset tavoitteet Valtuusto on määritellyt kaupungin arvot, toiminta-ajatuksen, strategiset painopistealueet ja yleistavoitteet, joiden tulee näkyä hallintokuntien tavoiteasettelussa. Kaupungin strategia uudistettiin laajan strategiaprosessin aikana kesällä Strategiassa määritellään kaupungin perustehtävä, visio vuoteen 2015, kaupungin arvot ja strategiset menestystekijät. Kaupungin talousarviossa vuodelle 2010 on päävastuualueiden tavoitteet esitetty tuloskorttien muodossa. Tuloskorteissa tavoitteita on määritelty asiakas-, prosessi-, johtamisen, henkilöstö- ja talousnäkökulmista. Kaikille näkökulmille on löydetty kriittiset menestystekijät, joissa onnistuminen on tavoitteen saavuttamisen kannalta olennaista. Kriittisistä menestystekijöistä on johdettu strategiset tavoitteet vuosille ja sen jälkeen on määritelty avainmittarit ja tavoitetasot, joilla tavoitteiden saavuttamista mitataan. Lopuksi on määritelty keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastuslautakunta arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista myös tuloskorttien pohjalta. Kaikki hallintokunnat sekä kuntakonserniin kuuluvat toimijat ovat esittäneet tavoitteensa ja niiden toteutumisen tuloskorttien muodossa vuodelta Toteumien raportointi on kehittynyt edellisestä vuodesta, kaikkien toimijoiden osalta toteumia on raportoitu edellistä toimintavuotta paremmin. Tuloskortin avulla tapahtuva seuranta edellyttää hallintokunnilta yksiselitteistä raportointia tavoitteiden toteutumisesta; numeroina, taulukoina ja muutoin yksilöityinä sekä vertailua aiempiin vuosiin ja muihin vastaaviin toimijoihin. Mikäli asetetut tavoitteet ovat toteutuneet jo aiempina vuosinakin, riittää raportoinniksi ilmoitus tavoitteiden toteutumisesta.

6 6 (14) 2.2. Strategiset painopistealueet ja niiden merkitys toiminnassa Toteutunut Toteutunut osittain Ei toteutunut Huomioita 1. Valtuustotyöskentelyn vahvistaminen; Kaupungin strategian toteuttaminen Strategioiden käsittelyä ja asioiden valmistelua on tehostettu seminaareissa. Isot asiat on käsitelty ja linjattu yhdessä. 2. Talouden tasapainotus, tarvittavien toiminnallisten päätösten tekeminen lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimialueilla sekä valtuustossa Tasapainottamisohjelmaan sitoutuminen kaikilla tasoilla Kaupunginhallitus ja lautakunnat tarkastelevat talouden kehitystä kolmannesvuosittain ja ryhtyvät tarvittaviin rakenteellisiin toimenpiteisiin tasapainon saavuttamiseksi. Konkreettisina keinoina: vero - % nosto ja omaisuuden realisointi, henkilöstömäärän sopeuttaminen, investoinneista pidättäytyminen. Opetuksen palveluverkon muutokset tähän mennessä merkittävin rakenteellinen muutos, jolla on myös kustannusvaikutuksia. Kiinteistöstrategian laatiminen on aloitettu, työryhmä on asetettu. 3. Omistajaohjauksen ja kumppanuuden toteuttaminen; Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan vakiinnuttaminen Yhteistoimintalautakunnan johtama LLKY:n toimintojen strateginen ohjaus yhteistoiminnassa jäsenkuntien kanssa Valmisteilla. SEK:n omistajaohjauksen järjestäminen ja toimialueen laajentaminen sekä KOKO -ohjelman toteuttaminen Strategiatyö on aloitettu. Kokoohjelmassa on huomiota mm. viestintään. Kaupungin konserniyhtiöiden sekä omien toimintojen tarkastelu ja yhteensovittaminen 4. Oman hallinto- ja palvelutoiminnan organisointi, toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen palvelurakenteen muutoksista johtuen; Hallintopalvelujen järjestelyt Sivistystoimen johtamisjärjestelmän sekä palveluverkon tarkastelu ja toimeenpano Tekeillä Vesi- ja viemärilaitosten toimintojen yhteensovittaminen Energiatehokkuutta koskevan toimintasuunnitelman toteuttaminen 5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa mm. projektitoiminnan kautta Selevä Paletti hanke; poikkihallinnollisen varhaisen puuttumisen mallin luominen Hanke kesken

7 7 (14) Perusopetuksen useat hankkeet opetuksen tukemiseksi Kauhajoen ampumatragedian jälkihoidon loppuun vieminen Aloitettu liikuntastrategian laatiminen, aloitettu perhetupatoiminta muuta 6. Toisen ja korkea-asteen koulutuksen kehittäminen paikallisen elinkeinoelämän tarpeista lähtien; Toimenpideohjelman laatiminen Suupohjan koulutusjärjestelmän selvityksen perusteella KOKO - ohjelman kautta Valmistelussa Muun korkeakouluyhteistyön lisääminen; paikallista elinkeinoelämää tukevien yliopistotutkintojen mahdollistaminen paikkakunnalla KTM/tuotantotalous -opinnot mahdollista suorittaa paikkakunnalla 7. Koulukeskuksen ja muiden keskeisten rakennushankkeiden tasapainoinen toteuttaminen Kiinteistöstrategian laatiminen Valmisteilla 2.3. Talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamiseksi on laadittu toimenpideohjelma vuosille , vuoden 2015 tilinpäätöksessä taseessa ei olisi enää kattamatonta alijäämää. Ohjelma vaatii toteutuakseen vahvaa sitoutumista kaikilta hallintokunnilta ja yhdessä sovitun ohjelman noudattamista kaikessa päätöksenteossa. Hallintokuntien tulee sopeuttaa tuottoja ja kuluja, tuottojen kasvu tulee olla keskimäärin 3,5 % vuosina 2011 ja 2012, tämä tarkoittaa maksujen korotuksia. Turhista toiminnoista ja kuluista on luovuttava ja toimintoja on järjestettävä uudelleen. Uusien toimintojen osalta voidaan hyväksyä vain sellaiset, jotka ovat pitkällä aikavälillä kannattavia. Henkilöstömäärän sopeuttaminen toteutetaan luonnollista poistumaa hyödyntäen. Perusturvan toiminnoista vastaa Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä LLKY). Sen osuus kaupungin nettomenoista on n. 60 %, joten LLKY:n menojen kehityksellä on merkittävä rooli myös kaupungin tasapainottamisohjelman toteutumisessa. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä menokehitystä on jo onnistuttu hillitsemään, mutta tiukkaa omistajaohjausta tarvitaan myös jatkossa. Tilanne on haasteellinen, koska LLKY:n tuottamat palvelut ovat niitä, joita useimmat kuntalaiset käyttävät ja palveluiden heikentäminen vaikuttaa heti kuntalaisten tyytyväisyyteen. Sivistystoimen palvelurakenneuudistus (vuosina ) on edennyt hyvin. Palvelurakenne sovitetaan vähenevään oppilasmäärään ja hyödynnetään uuden koulukeskuksen tuomat mahdollisuudet. Kustannuskehitys on aleneva, keinoina mm. tuntikehyksen suhteuttaminen oppilasmääriin, opetusryhmien koko ja määrä sekä tilojen määrä sopeutetaan todelliseen tarpeeseen. Myös tekniselle puolelle syntyy säästöjä sivistyksen rakennemuutoksesta, kun kiinteistökulut laskevat.

8 8 (14) Haastavinta on toimenpideohjelmaan sisältyvä veroprosentin nosto. Vuodelle 2011 sitä nostettiin. Vuosille 2012 ja 2014 sisältyy vielä 0,5 % nostot eli veroprosentti on 22 % vuonna Tämä on huomattavasti enemmän kuin naapurikunnissa ja saattaa näkyä epätoivottavana muuttoliikkeenä jonkin verran. Sijoitusomaisuuden realisoinnista (Neste Oil Oyj ja rahastosijoitukset) on olemassa päätökset, ja niiden osalta on arvioitu saatavan nettotuloja vuosina 2011 ja 2012 yhteensä 3 milj.. Realisoinnilla parannetaan maksuvalmiutta ja vähennetään velkaantumista, näin on mahdollista rahoittaa mm. koulukeskushanketta. Uusista investoinneista pidättäydytään ohjelman mukaisesti tasapainottamisjaksolla. Myös tilojen ylläpitokuluja tulee sopeuttaa, turhista kiinteistöistä luopumalla. Tavoitteena oli mm. uusien päiväkotitoimintojen sijoittaminen jo olemassa oleviin tiloihin. Päiväkotitoiminnan järjestelyt ja kiinteistöjen nykykunto edellyttävät uusien päiväkotirakennusten rakentamista. Myös Aronkoulun peruskorjaus on edessä ohjelmakaudella. Kustannuskehitystä yritetään hallita päiväkotien osalta toteuttamalla investointi vuokraus-/lunastusperiaatteella sen mukaan, kuin se on kaupungille edullisinta. Yritysten toimitilainvestoinneista on pidättäydyttävä ohjelmakaudella. Yritystoiminnan lisääntyminen kuitenkin lisää alueen työpaikkoja sekä välittömiä ja välillisiä verotuloja, joten on hyvä, että ohjelman mukaisesti kaupunki voi edelleen osallistua yritysten pohja- ja piha-alueiden perustamiseen lunastussopimusperiaatteella. Tasapainottamisohjelman toteuttaminen ja tarvittava kustannuskehityksen hillitseminen vaatii sekä kuntapäättäjien että viranhaltijoiden saumatonta yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin, vaikeisiinkin päätöksiin. Kaupungin talouden tasapainottaminen on usean vuoden haaste ja tavoitteet on pidettävä mielessä taloudellisia ja toiminnallisia ratkaisuja tehtäessä. 3. toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3.1. Kaupunginhallituksen alainen toiminta Tilikauden alijäämä oli ,542, kun huomioidaan aiempien vuosien alijäämät, on taseessa kattamatonta alijäämää yhteensä Talouden kehitys on oikean suuntainen. Sekä toimintatuotot, että toimintakulut kasvoivat. Verotulot kasvoivat 5,2 % (sisältäen veroprosentin 1 %:n noston), myös valtionosuudet kasvoivat hieman. Verotulojen kasvuun vaikuttivat paitsi veroprosentin nosto, myös yhteisöveron jako-osuuden korotus kahdeksi vuodeksi 10 %. Harkinnanvarainen valtionapu korotti valtionosuuksia Ilman tätä avustusta valtionosuudet olisivat kasvaneet vain 4,1 % 7,2 %:n sijaan. Vuosikate oli olennaisesti edellisvuotta parempi. Talouden tunnuslukuja tulkittaessa ja tilinpäätöstä luettaessa ei pidä tuudittautua parantuneeseen tulokseen, vaan kiinnittää edelleen huomiota talouden tasapainottamiseen ja ottaa huomioon vuoden 2010 tilinpäätöksessä olevat taloutta kohentaneet toimet; veroprosentin nosto, yhteisöveron jako-osuuden muutos ja harkinnanvarainen valtionapu.

9 9 (14) Vuoden 2010 talousarvio ylittyi yhteistoimintalautakunnan sekä sivistyslautakunnan osalta. Alituksia oli hallinto-osastolla sekä teknisellä ja rakennuslautakunnalla. Sivistyksen ylitykset johtuivat pääosin sisäisistä toimitilapalvelujen veloituksista, jotka vastaavasti näkyvät siellä tuloina. Myös sijais- ja sairauslomakulut kasvoivat, samoin päivähoidon tarve. Työllistäminen Työllistämistuella palkattuja henkilöitä on kaupungilla ollut vuoden aikana 40 henkilöä, 16,73 henkilötyövuotta. Oppisopimussuhteessa on ollut 6 henkilöä. Nuoria on palkattu nuorten palvelusetelin avulla 35 henkilöä kaupungille, kuusitoista vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuutena palvelusetelin käytti 195 nuorta, neljätoista edellisvuotta vähemmän, varaus oli 200 seteliin, käyttämättä jäi viisi. Yli 500 päivää työttömänä olleiden henkilöiden passiivituesta kaupungille aiheutuvat kustannukset olivat ,06 vuonna 2010, kun ne vuonna 2009 olivat , 54. Tältä osin on huomioitava, että työllistämisvelvoite säilyy entisellään kaupungin omana toimintana hoidettavien tehtävien supistumisesta huolimatta Sivistystoimiala Kaupungin talouden tasapainottamiseksi myös sivistysosaston on tullut karsia menoja. Säästön saavuttaminen on edellyttänyt rakenteellisia muutoksia mm. kouluverkkoon. Opetus on lopetettu syksyllä 2010 Äijön, Kokon ja Luomankylän kouluilla ja oppilaat ovat siirtyvät toisiin kouluihin, osa jopa naapurikuntaan Teuvalle. Kustannuksia on sopeutettu erityisesti vähentämällä opetus- ja avustavaa henkilökuntaa, vähennyksen on mahdollistanut kouluverkon supistuminen ja erilainen tapa järjestää opetusta. Tämä on tarkoittanut 10 opettajaa ja yhdeksää avustavaa henkilöä. Uusi tapa järjestää opetusta, ryhmistä luopuminen, on mahdollistanut kahden tuntiopettajan vähentämisen yhteiskoulusta ja yhden lukiosta. Eli kaikkiaan henkilöstövähennys on yli 20 henkilöä. Uusi koulukeskus, yhtenäiskoulu, on otettu käyttöön Sivistystoimi on esimerkillisesti tässä hankkeessa huomioinut tulevan lainsäädäntömuutoksen, jonka johdosta perusopetus ja erityisopetus tulee pitkälle integroida. Uudessa koulukeskuksessa pystytään hyödyntämään uusinta opetusta tukevaa teknologiaa ja luomaan innostava oppimisympäristö. Vaikka suuressa koulussa on 313 oppilasta, on tilojen toimintojen mukaisella jaottelulla pystytty luomaan toimivia ja viihtyisiä kokonaisuuksia. Uudet tilat ja toimintamallit ovat vaatineet sopeutumista niin oppilailta kuin opettajiltakin, positiivisella asenteella ja toimijoiden yhteisellä halulla rakentaa hyvä oppimisympäristö sekä työpaikka päästään varmasti pitkälle. Toiminnallisena sekä henkilöstön hyvinvointiin ja talouteen vaikuttavana haasteena on yläasteen peruskorjaus. Peruskorjauksen aikana opetusjärjestelyjä tehdään nopeassa tahdissa nykyisissä tiloissa, lisäksi käytössä on ns. viipalekoulutiloja. Tilajärjestelyt asettavat haasteita niin opetuksen järjestämiselle, opettajille kuin oppilaillekin. Tavoitteena on kuitenkin peruskorjattu terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen oppimisympäristö, jonka saavuttamiseksi kannattaa tehdä töitä.

10 10 (14) Koulutuksen kokonaiskustannukset ovat olleet 7.391,35 / oppilas, vuoden 2009 kustannus oli 7.287,28 eli kustannukset ovat nousseet. Perusopetuksen kustannukset Kauhajoella ovat verrokkikuntia korkeammat. Valtakunnallisesti keskimääräinen kustannus oli 2009 vuonna 7.236, johon nähden poikkeama ei ole yhtä suurta. Perusopetuksen ryhmäkoot (vuoden 2009 tilasto) ovat 1 2 luokilla Etelä- Pohjanmaan keskiarvoa suuremmat ja 3-6 luokilla pienemmät. Yläasteen vuosiluokilla 7-9 ryhmäkoko on lähellä Etelä-Pohjanmaan keskiarvoa, tosin useilla luokilla ryhmäkoko on yli 20 oppilasta. Kauhajoella vuonna 2010 ryhmäkoko on vuosiluokilla 1-6 ollut keskimäärin 20,87 oppilasta/luokka. Vuosiluokat Kauhajoki Etelä-Pohjanmaa , , ,30 Koulutuksen laatua seurataan mm. valtakunnallisilla tutkimuksilla. Syksyllä 2010 on osallistuttu tutkimukseen 5- ja 3-luokkalaisten matematiikan, 5-luokkalaisten englanninkielen taitojen sekä 4-luokkalaisten luetun ymmärtämisen taitojen osalta. Matematiikan osalta tulokset ovat parantuneet 5-luokkalaisten osalta, mutta edelleen riittää parannettavaa. Vaikka 63,8 % oppilaista osaa hyvin perusasiat, tarvitaan korjaavia toimenpiteitä 36,2 %:lle ja yhdeksän oppilaan tilanne on jopa hälyttävä. Kolmasluokkalaisten tulokset ovat paremmat, 84,6 % osaa perusasiat hyvin. Englannissa saavutettiin erinomainen tulos, kehitys on jatkunut hyvänä jo useita vuosia. Luetun ymmärtämisen tulokset ovat niin ikään parantuneet ja tukea tarvitsevien oppilaiden tilannetta on käyty läpi erityisopettajien kanssa. Perusopetuksen rakennemuutoksen onnistumista tulee seurata useilla mittareilla. Kouluverkon karsinnan, opetuksen keskittämisen ja ryhmäkokojen muutoksien vaikutusta tulee peilata paitsi taloudelliseen toteumaan, myös koulutuksen laadun kehittymiseen, unohtamatta oppilaiden hyvinvointia. Hyvinvointia arvioitaessa tulee huomioida terveelliset ja turvalliset tilat ja toisaalta mahdolliset oppilashuollon tarpeen muutokset. Tärkeää on seurata myös opettajien työhyvinvoinnin kehittymistä. Päivähoito Päivähoidon rakennetta koskevan päiväkotitoiminnan suunnittelutyöryhmä on aloittanut toimintansa, tavoitteenaan löytää taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas päivähoitorakenne, huomioiden eri-ikäisten lasten kehitystaso ja päivähoidon laatu. Rakennemuutoksella on merkittävä osuus Kauhajoen kaupungin talouden tasapainottamisessa. Vuoteen 2015 mennessä päivähoidosta vähenee 104 hoitopaikkaa, johtuen omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien eläkkeelle jäämisestä. Nykyinen rakenne on hajanainen pienine yksiköineen ja niiden johtaminen ja toimitilapalvelujen tuottaminen niihin on haasteellista. Suunnittelutyöryhmän loppuraportti esiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa , suunnittelutyötä on jatkettu lisäselvitystyöryhmässä. Päivähoitoa tulee jatkossakin toteuttaa sekä perhepäivähoidon että päiväkotihoidon muodossa. Päivähoitopalvelun rakenne tulee suunnitella kokonaisuutena, jossa huomioidaan sekä käyttäjien tarpeet, että taloudellisuus.

11 11 (14) Selevä Paletti-hankkeen johdolla varhaiskasvatuspalvelut on suunnitellut ja käynnistänyt avoimia varhaiskasvatuspalveluja yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan, MLL:n Kauhajoen yhdistyksen, E-P:n Ensi- ja turvakotiyhdistyksen, Äippä ry:n, LLKY:n perhetyön ja koulutuskeskus Sedun kanssa. Toimintaa kutsutaan Kauhajoella perhetupatoiminnaksi. Aloitettu toiminta täydentää hyvin palveluiden tarjontaa perheille Tekninen toimiala Kiinteistö- ja tilatyöryhmä on asetettu kiinteistöstrategian laatimista varten. Strategiatyö on aloitettu, arvioinnit ja selvitykset kiinteistöjen käytöstä on laadittu. Lista myytävistä kiinteistöistä, asunto-osakkeista ja hajanaisista metsäpalstoista on tehty ja vuoden loppuun mennessä saatiin tarjoukset myytävistä kohteista. Strategiatyö on resurssipulan takia viivästynyt ja valmistuminen siirtynyt vuodelle Kaupungin jätevesien käsittelyssä on huolehdittava jätteentuottajien tasapuolisesta kohtelusta. Sopimuksia on tarvittaessa tarkennettava säädökset huomioiden. Kaupungin ajoneuvojen käytöstä pidetyt ajopäiväkirjat eivät vastaa niille asetettavia vaatimuksia. Useimmissa tapauksissa ajoreitit puuttuvat, mikäli reitti on päivittäin sama, tulisi ajopäiväkirjassa olla edes kerran maininta ko. reitistä tms., myös ajajan tieto tulisi olla näkyvissä, näitä ei kaikilta osin ollut. Ajopäiväkirjoja oli pidetty usealla eri tavalla. Ohjeistus tulee laatia yhtenäiseksi. Yksityisteiden toiminnan ja avustusten käytön valvonta on saatettu kuntoon ja valvonnalla kerätään riittävät tiedot yksityisteiden tiehoitokuntien toiminnasta Yhteistoimintalautakunta Tuotteistaminen on edelleen kesken, johtuen kuntien erilaisista näkemyksistä tuotteiden hinnoittelussa. Säästöjen saamiseksi tulisi pyrkiä yksihintajärjestelmään, jotta liikelaitoskuntayhtymästä saataisiin siltä odotettu taloudellinen ja toiminnallinen hyöty. Yksittäisten kuntien kustannusten erot hoidon ja hoivan palvelujen tuottamisessa ovat suurin este yksihintajärjestelmän käyttöönotolle. Vanhainkoteihin ja palveluasuntoihin on Kauhajoella jonossa yhteensä 87 henkilöä, joista 16 on kiireellisessä I-jonossa. Ammattipätevyyden omaavan hoitohenkilöstön saaminen on merkittävästi heikentynyt. Lääkärinvirkoja alueella on 19, joista täyttämättä on 7 virkaa. Hammashoidossa hoitojono on onnistuttu lyhentämään n. 200 henkilöstä 40 henkilöön, vaikka hammaslääkäreiden määrää ei ole lisätty. Asuuliin tehdyn tutustumiskäynnin yhteydessä tutustuttiin toimintaan ja lautakunnalle kerrottiin tulevasta laajennusinvestoinnista, jolla on tarkoitus kaksinkertaistaa hoitopaikkojen määrä.

12 12 (14) 3.5. Investoinnit Koulukeskuksen alakoulun uudisrakennus valmistui suunnitelman mukaisesti, jopa hieman etuajassa ja oppilaat pääsivät aloittamaan koulutyön uusissa tiloissa syyslukukauden 2010 alkaessa. Yhteiskoulun peruskorjaus aloitettiin D osasta, purkutyön yhteydessä löydettiin rakenteista suoranaisia rakennusvirheitä ja terveydelle haitallisia kasvustoja. Tarkastuslautakunta on huolissaan talouden tasapainon kannalta tulevista, suurista ja välttämättömistä investoinneista, kuten yhteiskoulun uudisrakennus, Aron koulun peruskorjaus ja päiväkotien rakentaminen Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden tuloskorttitiedot (pääosin) sekä talouden tunnusluvut löytyvät tasekirjasta. Tavoitteista toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ja myös taloudelliset tavoitteet on saavutettu pääosin. Liikenneterminaalin osalta tarkastuslautakunta esitti vuoden 2009 kertomuksessaan, että vuokrataso tulee tarkistaa kilpailuneutraliteetin säilyttämiseksi. Vuoden 2010 aikana on tarkistus tehty ja vuokratasoa on korotettu. 4. Muut havainnot Kaupungin velkaantuminen Kaupungin velkaantuminen sekä kaupunki- että konsernitasolla on jatkunut. Kaupungin lainakanta on 36,9 milj. eli / asukas, kasvua edellisvuodesta 21,8 % eli 6,59 milj., 476 / asukas. Yhteensä kuntakonsernin lainakanta on 69,015 milj., / asukas, kasvua edellisvuodesta 20,5 %. Sähköinen asiointi Valtakunnallisen SaDe ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia, niin, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset palvelut. Tavoite tarkoittaa mm. palvelurakenteiden monikanavaisuutta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Asiakaspalvelun palvelukanavina tulee olla eri asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti; asiointipalvelut, asiantuntijapalvelut ja sähköiset palvelut. Asiointipalvelut tuotetaan viranomaisten toimipaikoissa, asiantuntijapalvelut voidaan lisäksi tuottaa erilaisina etäpalveluina ja sähköiset palvelut tuotetaan verkkopalveluina ja puhelinpalveluina. Verkkopalvelut voivat olla informaatiopalveluita, itsepalveluita tai automatisoituja palveluita. Kauhajoen kaupungilta löytyy tällä hetkellä henkilökohtaisten asiointipalveluiden lisäksi sähköisiä palveluita. Käytännössä sähköiset palvelut ovat vielä rajallisia, tällä hetkellä ne kattavat mm. Krannit -kirjaston palvelut, kansalaisopiston sekä Panula Opiston ilmoittautumispalvelut, Vesihuollon mittariluk moitukset ja päivähoito-

13 13 (14) paikan hakemisen sekä palautepalvelun. Tulostettavia lomakkeita löytyy mm rakennus- ja ympäristölupakäsittelyyn liittyen, vapaa-ajan avustushakemuksiin. Sähköisten palveluiden valtakunnallisen kehittämisen kautta (SaDe-ohjelmassa) luodaan palvelukokonaisuuksia, jotka palvelevat kaupungin tuottamia palveluita mm. oppijan palvelukokonaisuus, kansalaisten osallistumisympäristö, rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus sekä kansalaisten hyvinvointipalvelut. Kaupungin tulee varmistaa, että tarvittavilla osa-alueilla on valmiutta ottaa uudet palvelukokonaisuudet käyttöön ja ICT:n kehittäminen hoidetaan omien järjestelmien osalta kustannustehokkaasti niin, että päällekkäistä kehittämistä ei tehdä. 5. Henkilöstö Vakinaista henkilöstöä oli kaupungin palveluksessa 670 henkilöä, joka on 35 vähemmän kuin edellisenä vuonna (näistä 13 siirtyi Seutupalvelukeskuksen palvelukseen). Vanhuseläkkeelle jäävien osuus on vuosina yhteensä 157 henkilöä. Lukumääräisesti eniten Varhaiskasvatuksesta (51), Sivistyksestä (50) ja Teknisestä (47). Kriittisimpiä vuosia ovat 2014, 2016 ja 2018, jolloin eläkkeellä jää henkilöä vuodessa. Henkilöstöä koskevaa tietoa löytyy tasekirjasta (henkilöstöraportti), mutta kaupungille ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstöraportin tiedot ovat lähinnä toteumatietoja, tulevaisuuteen suuntaavaa on vain eläköitymistiedot. Täydentävä henkilöstösuunnitelma tukisi tasapainottamisohjelman toteutumista. Henkilöstöraportissa olevien henkilöstörakenne ja eläköitymistietojen lisäksi suunnitelmassa mm. määriteltäisiin mihin tehtäviin ja kuinka paljon henkilöstöä rekrytoidaan eläköityvien henkilöiden tilalle, mitkä tehtävät mahdollisesti jatkossa poistuvat, mitä uusia tulee tilalle. Suunnitelmassa otettaisiin myös kantaa jatkossa tarvittavaan osaamiseen ja sen hankkimiseen. Samalla varmistettaisiin tarvittava osaamisen kasvattaminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen sekä toimivat varahenkilöjärjestelmät. Suunnittelussa voisi myös huomioida seutukunnallisen yhteistyön mahdollisuudet. Kaupunki voisi olla tässä aloitteellinen ympäröivään seutukuntaan nähden. Samalla tulee huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja ennen kaikkea jaksamisesta. Sopeuttaminen ei ole hallittua, jos henkilön eläköityessä tehtävät siirtyvät toiselle, jo ennestään täysin työllistetylle henkilölle. Töiden organisointia tulee miettiä yhdessä henkilöstön kanssa niin, että löydetään kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja. Henkilöstön jaksaminen on vuoden aikana ollut kovilla muutoksista johtuen erityisesti teknisellä ja sivistysosastolla. Töiden järjestelyä ja organisointia tulisi miettiä tarpeen mukaan uudelleen. Esimerkiksi töiden pirstaloituminen ja keskeytyminen useasti päivän aikana puhelin- ja/tai asiakaspalvelun johdosta saa aikaan riittämättömyyden tunnetta. Palveluaikoja tulisikin miettiä uudelleen. Useat muut viranomaiset ovat auki rajoitetummin, kuin kaupungintalon palvelut. Palveluaikaa rajaamalla saataisiin viranhaltijoille mahdollisuus keskittyä tiettynä aikana toimistotehtäviin. Palveluaikojen järjestelyt eivät välttämättä huononna kaupunkilaisten palvelua, saattavat sitä jopa parantaa. Myös kaikki sähköisen palvelun tuottamisen mahdollisuudet olisi hyvä kartoittaa.

14 14 (14) Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut. Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 13,63 päivää, kunta-alan työolobarometrin 2009 mukaan sairauspoissaolojen keskimäärä oli 8,5 työpäivää. Pitkien sairauspoissaolojen syyt ovat pääosin olleet muita kuin työstä tai työoloista johtuvia. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrään tulee pyrkiä vaikuttamaan työhyvinvointia lisäämällä. Keinoja tulisi miettiä yhdessä henkilöstön ja esimiesten kanssa. Työtyytyväisyyskyselyjen kautta voidaan kartoittaa henkilöstön kokemaa sekä tuloksia yhdessä purettaessa valita kehittämiskohteiksi sellaisia alueita, joilla voidaan vaikuttaa suotuisasti työhyvinvointiin. 6. Seuranta Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä arviointikertomuksen jälkiseurantaa. Lautakunta esittää, että valtuusto velvoittaa hallintokunnat ja konserniyhtiöt käsittelemään arviointikertomuksen ja ryhtymään toimenpiteisiin omalta osaltaan esille nostettujen epäkohtien korjaamiseksi. 7. Yhteenveto Kaupunginvaltuuston asettamat keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisesti. Lautakunta on huolissaan velkaantumisen lisääntymisestä edelleen. Kauhajoella Esa Ala-Kyyny puheenjohtaja Unto Männistö varapuheenjohtaja Paavo Haikonen jäsen Marja Koskimäki jäsen Katriina Korpi-Kyyny-Samulinen jäsen

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29

Tasekirja. Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 Khall 30.3.2011 / 99 Kvalt 20.6.2011 / 29 Tasekirja 2010 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 1 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNNAN... 2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2008... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS... 2 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2011 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 5 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 5 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 2.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2010...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014.

~T~ 4~. ~1$~Ji. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2013. www.harneeniinna.fi/arv~ointikertomus Tarkastuslautakunta 14.5.2014. - : - -,,.-~. ~ ~ -.,.~ Liite 7/KH 26.5.2014 216 KV 9.6.2014 84 ~: ~ ~ -~ - ~- ~ 41%, ~- ~ -VO. ~ ~ -~ ~ 4~. -~ - ~ : ~.: ~;. 4 ~-.. - / ~,.7 ~OO~O ~T~ ~ r ~ ~1$~Ji. O - ~. - - -.~--~*~ ~ -,~ ~ -4 - HAMEENUNNAN

Lisätiedot

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008

Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008 Valtuusto 18.6.2008 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Vuoden 2013 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014

Vuoden 2013 arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 Vuoden 2013 arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 6.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 1 Talousarvio ja tilinpäätös 2013... 6 1.1 Talouden tunnusluvut ja vertailut muihin kaupunkeihin.6 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Sisältö. Arviointikertomus 2014 1

Sisältö. Arviointikertomus 2014 1 Arviointikertomus 2014 1 Sisältö Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano... 3 1.3. Tilintarkastus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot