Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen"

Transkriptio

1 Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Ville Valovirta, Timo Törmälä Teknologiakatsaus 192/2006

2 Julkisten tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Mari Hjelt Marja-Liisa Niinikoski Mikko Syrjänen Ville Valovirta Timo Törmälä Teknologiakatsaus 192/2006 Helsinki 2006

3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja asiantuntija. Tekesin toiminta auttaa yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja luomaan uutta tietoa ja osaamista ja lisäämään verkottumista. Tekes jakaa rahoituksellaan teollisuuden ja palvelualojen tutkimus- ja kehitystyön riskejä. Toiminnallaan Tekes vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen, elinkeinoelämän uudistumiseen, kansantalouden kasvuun, työllisyyden vahvistumiseen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat 400 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitukseen. Teknologiaohjelmat Tekesin valintoja suomalaisen osaamisen kehittämiseksi Tekesin teknologiaohjelmat ovat laajoja monivuotisia kokonaisuuksia, jotka on suunnattu elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeille alueille. Teknologiaohjelmilla luodaan uutta osaamista ja yhteistyöverkostoja. Ohjelmien aiheiden valinnat perustuvat Tekesin strategian sisältölinjauksiin. Tekes ohjaa noin puolet yrityksille, yliopistoille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille myöntämästään rahoituksesta teknologiaohjelmien kautta. Copyright Tekes Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN Kansi: Oddball Graphics Taitto: DTPage Oy Paino: Painotalo Miktor, 2006

4 Esipuhe Tekes on Suomessa merkittävä soveltavan julkisen tutkimuksen rahoittaja. Vuonna 2005 Tekes myönsi yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimukseen yhteensä 179 miljoonaa euroa 745 julkiseen tutkimusprojektiin. Näihin projekteihin osallistui rahoituksella ja materiaalitai työpanostuksella lisäksi lukuisia kotimaisia yrityksiä. Tämä on osoitus siitä, että julkisen tutkimuksen kohteena on aiheita, joita teollisuus pitää kiinnostavina ja tärkeinä ja että projektit tuottavat osaamista ja innovaatioita, joita osallistuvat yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Teknologian ja osaamisen siirto julkisesta tutkimuksesta liiketoimintaan voi tapahtua useilla eri mekanismeilla ja myös hyvin erilaisilla aikajänteillä projektin luonteesta riippuen. Yritysten sopimus- ja tilaustutkimukset julkisilta tutkimuslaitoksilta, henkilörekrytoinnit yrityksiin, yritysten koulutus, teknologian lisensointi ja uusien yritysten perustaminen ovat tärkeimpiä kaupallistamisen tai liiketoiminnassa hyödyntämisen polkuja. Tätä selvitystä käynnistettäessä nähtiin julkisen tutkimuksen kaupallistamisen kentässä useita vahvoja muutostekijöitä, joiden vaikutusten arvellaan näkyvän lähivuosina. Yliopistolain muutos oli jo tuonut yliopistoille kolmannen tehtävän, joka liittyy yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja tutkimustulosten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tiedon, osaamisen ja teknologian määrätietoinen siirtäminen elinkeinoelämän käyttöön on yksi käytännön vuorovaikutuksen muoto. VTT:n uudistuneessa strategiassa on uuden tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen tullut selvästi aiempaa tärkeämmäksi. Korkeakoulukeksintölaki oli selvitystä käynnistettäessä hallituksen esitysvaiheessa, ja sittemmin eduskunnan hyväksymä. Kansainvälisesti on ennakoitu innovaatiotoiminnan luonteen muuttuvan avoimemmaksi, organisaatiorajat ylittäväksi vuorovaikutteiseksi prosessiksi. Selvityksen tavoitteena oli valottaa tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksia ja analysoida kriittisesti nykyisiä julkisen tutkimuksen kaupallistamisen toimintamalleja. Aiheeseen liittyen on tehty viime vuosina useita kotimaisia ja kansainvälisiä raportteja. Näihin taustatietoihin sekä Tekesin asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksiin perustuen asetettiin tavoitteeksi tuottaa ehdotuksia kehittämisen uusiksi suuntaviivoiksi, etenkin Tekesin rahoitusinstrumenttien ja aktivointitoimintojen osalta. Selvityksen kohteeksi rajattiin hyvin varhaisen vaiheen kaupallistaminen. Ulkopuolelle jätettiin alkavien yritysten tukitoiminta, joka on saanut huomioita useissa viimeaikaisissa selvitystöissä. Kaupallisen hyödyntämisen tarkastelu laajana prosessina, joka alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa tutkimuksen valmistelua, osoittautui arvokkaaksi työskentelytavaksi. Tärkeimmät tulokset ja havainnot liittyvätkin yhteen Tekesin ydinprosesseista: julkisen tutkimuksen rahoitustoimintaan, sen johtamismalleihin ja vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden analysoimiseen. Kaupallistamisen tukitoimissa havaittiin erityisesti puutteista teknisen toimivuuden osoittamisen ja varsinaisen tuotteistuksen rahoituksessa. Selvityksen vastuullinen toteuttaja oli Gaia Group Oy, yhteistyössä Net Effect Oy:n ja Licentia Oy:n kanssa. Haluan lausua parhaimmat kiitokset TkT Mari Hjeltille ja työryhmälle Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Ville Valovirta ja Timo Törmälä. Ohjausryhmään osallistuivat opetusneuvos Erja Heikkinen Opetusministeriöstä, johtaja Anu Nokso-Koivisto Sitrasta, ja innovaatio-

5 asiamies Taina Saksa Helsingin yliopistosta, joille lämmin kiitos käytetystä ajasta ja paneutumisesta aiheeseen. Suuri kiitos kuuluu myös kaikille haastatteluihin, keskustelutilaisuuksiin ja työpajoihin osallistuneille yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä ministeriöiden edustajille. Helsingissä Aila Maijanen teknologia-asiantuntija Teknologian kehittämiskeskus Tekes

6 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä 1 Johdanto Selvityksen viitekehys, keskeiset käsitteet ja toteutus Selvityksessä käytetyt keskeiset käsitteet Innovaatioiden kaupallistamisen eri vaiheet selvityksen viitekehys Selvityksen toteutus Toimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa Innovaatiopolitiikan tavoitteet ja haasteet Julkisen tutkimuksen rahoitus Lainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset Innovaation tie ideasta markkinoille Aihioiden syntyminen Potentiaalisten aihioiden tunnistaminen ja arviointi Potentiaalisten aihioiden jatkokehittäminen Innovaatioiden kaupallistamistavat Johtopäätökset Julkisen tutkimuksen tulosten kaupallisen hyödyntämisen tiellä kaksi ongelmavaihetta Tulokset kaupallistuvat, kun on motivaatiota ja osaamista tueksi tarvitaan strategista tahtotilaa Kaupallistaminen vaatii rahaa Yhteistyö on onnistuneen kaupallistamisen edellytys Suositukset Tekesin rahoitusmekanismeja ja rahoituksen ehtoja on kehitettävä Innovaatio-osaamisen ja -johtamisen vahvistaminen Lähdeluettelo Liite 1 Työpajojen ja keskustelutilaisuuksien osallistujat Tekesin teknologiakatsauksia

7 Tiivistelmä Selvityksen tausta ja tavoitteet Julkisella tutkimuksella tarkoitetaan tässä selvityksessä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja sektoritutkimuslaitoksissa tehtävää julkisrahoitteista tutkimusta. Julkinen tutkimus on verkottuneen innovaatiotoiminnan tärkeä resurssi. Yritysten kyky hyödyntää julkista tutkimusta nopeuttaa tuotekehitystoimintaa, yritysten kasvua ja uudistumista. Myös palvelusektori tarvitsee kehittyäkseen aktiivista kytkentää tutkimuksesta syntyvään korkeatasoiseen osaamiseen. Julkinen tutkimus on myös tärkeä lähde uusien yritysten synnylle puhumattakaan julkisen tutkimuksen merkityksestä osaamisen ylläpitämiseksi. Yliopistojen perustehtäviä ovat tutkimus ja koulutus. Uudistunut yliopistolaki velvoittaa yliopistot toimimaan vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa sekä edistämään tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta (nk. kolmas tehtävä). Yksi osa tätä velvoitetta on myös tutkimuksen tulosten saattaminen kaupallisesti hyödynnettäviksi. Lakimuutoksen tavoite on ollut edelleen selkiyttää yliopistojen velvollisuuksia ja tunnustaa niiden merkitys osallistua myös osaamisen ja teknologian siirtotoimintaan. Useat yliopistot ovat jo todenneet, että lakiin kirjattu lisäys toteaa vain jo pitkään vallinneen tilanteen ja tutkimustyön arkipäivän. Lakimuutos kuitenkin edelleen vahvistaa sitä, että yliopistojen johdon on otettava selkeästi kantaa myös tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen. Tosiasia on myös se, että tutkimuksen rahoituksen perustaksi on noussut yhä vahvemmin kilpailtu rahoitus ja sopimustutkimus. Tutkimuksen rahoitukseen on kytketty yhä vahvemmin yrityksiä ja siten tutkimuksen tulosten hyödyntäminen ja erityisesti kaupallistaminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Julkisen tutkimuksen tulosten kaupallistaminen on saanut viime vuosina yhä enemmän huomiota ja sama suuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa. Tutkimuksen tulosten kaupallistaminen ja kaupallistamista edistävien toimenpiteiden kehittäminen on ollut kuitenkin hyvin haasteellista. On tuntuma, että julkisen tutkimuksen tuottamista tuloksista merkittävä osa jää kaupallisesti hyödyntämättä. Tämä perustuu näkemykselle siitä, että suomalainen tutkimus on useilla aloilla kansainvälisesti korkeatasoista ja tuottaa merkittävästi uutta tietoa. Oletettavasti potentiaalia olisi suuremmalle hyödyntämiselle. Hyödyntämisen haasteisiin kuuluu muun muassa se, että tutkimustulosten kaupallistaminen edellyttää usean alan erityisosaamista ja verkostomaista uudenlaista toimintaa, joihin liittyvät palvelut ovat epätasaisesti kehittyneet. Päävastuu innovaatiotoiminnan kehittämisestä on tutkimustahoilla. Innovaatiotoiminta perustuu kuitenkin monimuotoisiin verkostoihin ja tarvitsee tuekseen hyvin toimivan innovaatiojärjestelmän. Innovaatiojärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä ovat vastuussa useat julkiset tahot vastaten poliittisista toimenpiteistä ja linjauksista sekä julkisen rahoituksen suuntaamisesta. Julkista tutkimusta rahoitetaan monen kanavan kautta, mutta erityisesti tulosten kaupallisen hyödyntämisen edistämisen kannalta merkittävin tutkimuksen rahoittaja Suomessa on Tekes. Tekesin tutkimusrahoituksen tavoitteena on tutkimuksen tulosten tehokas ja laaja-alainen hyödyntäminen kotimaisessa teollisuudessa. Tekes on myös merkittävässä roolissa innovaatioympäristön kehittäjänä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksien analysoimiseksi ja erilaisten toimenpiteiden analysoimiseksi Tekes käynnisti syksyllä 2005 selvityksen, jonka tavoitteena oli tuottaa yhteenvetoa julkisen tutkimuksen tulosten kaupallistamisen haasteista ja analysoida kriittisesti Tekesin asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmasta nykyisten tutkimustulosten kaupallistamisen toimintamalleja ja tuottaa ehdotuksia kehittämisen uusiksi suuntaviivoiksi. Selvitys toteutettiin järjestämällä eri tahojen edustajia yhteen kokoavia työpajoja ja keskustelutilaisuuksia sekä puhelinhaastatteluin. Tässä raportissa on esitetty selvityksen tulokset ja tähän tiivistelmään on koottu selvityksen tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset. Selvityksen rajaukset ja jäsentely Selvityshankkeessa tarkastellaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tehdyn julkisen tutkimuksen tulosten kaupallista hyödyntämistä. Päähuomio on erityisesti yliopistoissa. Kaupallista hyödyntämistä tarkastellaan laajana prosessina, joka on jäsennelty neljään vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on tutkimusjärjestelmän kyky tuottaa tuloksia ja aihioita, jotka ehkä ovat kaupallisesti mielenkiintoisia. Toinen ja kolmas vaihe kattavat potentiaalisten ideoiden tunnistamisen, suojaamisen ja niiden jatkokehittämisen. Neljäs ja viimeinen vaihe on varsinaisen kaupallistamistavan valinta. Kaupallistamistapoja on useita, mutta tarkemman analyysin kohteena ovat suora tulosten siirtyminen yrityksiin yhteistoimintatutkimuksen kautta, tutkimuslähtöinen uusien yritysten perustaminen sekä lisensointi ja immateriaalioikeuksien myynti.

8 Selvityksessä rajaudutaan tarkastelemaan kaupallistamisen mekanismeja aikaisessa vaiheessa lähellä tutkimuksen toteuttamista ennen kuin tulokset ovat selkeästi siirtyneet jonkin yrityksen haltuun. Tässä vaiheessa tuloksien kaupallistamiseen liittyy vielä erittäin suuria epävarmuuksia niin teknologisia, kaupallisia kuin muita liiketoiminnallisia riskejä. Selvityksen ulkopuolelle on siis rajattu kaupallistamiseen liittyvät haasteet yrityksissä. Esimerkiksi yritysten markkinointi- ja myyntitoimet ja näihin liittyvät julkiset palvelut eivät kuulu selvityksen piiriin. Myös yrityskehitysyhtiöiden toimintaa ei tarkastella yksityiskohtaisesti. Johtopäätökset ja suositukset Selvitys vahvisti kuvaa siitä, että julkisen tutkimusten tulosten kaupallistamisen prosessi ei ole niin tuloksellinen kuin se voisi olla. Tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä hidastaa kaksi pullonkaulavaihetta. Ensimmäinen ongelmavaihe sijoittuu prosessin hyvin varhaiseen vaiheeseen, missä potentiaalinen aihio on tunnistettava ja sitten siirrettävä jatkokehitettäväksi. Yksittäisen tutkijan merkitys on tässä vaiheessa suuri. Yleisesti todettiin, että varhaisessa vaiheessa yksittäisellä tutkijalla ei ole motivaatiota, kannustimia tai kokemusta tutkimustulosten kaupallistamispotentiaalin arvioimiseksi ja saattamiseksi kohti seuraavia vaiheita. Vaiheeseen liittyy myös rahoituksellisia aukkoja. Ennen kuin idea on kelvollinen yrityksille tarjottavaksi, sitä on jatkokehitettävä ja on osoitettava sen toimivuus. Tämän vaiheen rahoitus on puutteellista. Toinen ongelmavaihe on jo tiedostettu paremmin. Tuotekehityksen edettyä pidemmälle haasteena on rahoituksen löytyminen varsinaiselle tuotteistamiselle. Patenttisalkun hoitaminen ja lisensointitulojen kerryttäminen, uuden yrityksen perustaminen sekä tuoteideoiden saattaminen markkinoille yrityksissä vaativat kaikki huomattavasti rahaa ja vievät pitkän ajan. Tämän vaiheen rahoituksen puutteista on tehty viime vuosina paljon analyysejä ja uusia instrumentteja on myös kehitetty alkavien yritysten rahoituksen turvaamiseksi. Usein tässä vaiheessa julkisen tutkimuksen tulos on siirtynyt jo johonkin yritykseen ja kyseisen vaiheen analyysi jätettiin tässä selvityksessä pienemmälle huomiolle. Yleinen selvityksen johtopäätös on, että nykyinen tutkimuksen rahoitusrakenne ja innovaatiotoiminnan palvelurakenne eivät tue tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on kasvanut ja sen hankkiminen vie suuren osan tutkijoiden ajasta ilman, että on osoitettu sen olevan esimerkiksi tulosten kaupallistamisen kannalta tuottoisampaa. Tekesin käyttämä jako erityyppisiin tutkimushankkeisiin on hyvä, mutta Tekesin täsmälliset tavoitteet näiden eri kategorioiden tutkimushankkeiden suhteen eivät ole rahoituksen hakijoille selviä. Tekes on rahoitusmekanismien kautta panostanut huomattavasti erityisesti yritys-tutkimusyhteistyöhön ja tämän on todettu toimivan Suomessa suhteellisen hyvin. Nykyiset rahoitusmekanismit eivät kuitenkaan enää aidosti uudista tutkimus-yritysyhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Rahoitusmekanismit ohjaavat siihen, että osassa tutkimushankkeita on mukana yrityksiä, joilla ei ole aitoa kiinnostusta tulosten hyödyntämistä kohtaan. Yleisesti Tekesin rahoitus voi olla ohjausvaikutuksiltaan suurempaa kuin esimerkiksi korkeakoulujen perusrahoitus tai Suomen Akatemian tutkimusrahoitus. Tekes voi halutessaan vaatia rahoitukselle tarkan vastineen tai ainakin seurata tosiasiallisen hyödyntämisen toteutumista tutkimustulosten saavuttamisen jälkeen. Kohdentamalla julkista rahoitusta hieman uusin tavoin voidaan edistää tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä. Rahoituskuilujen rinnalla yhtä suuri ongelma on edelleen motivaation ja osaamisen puuttuminen tulosten kaupalliseksi hyödyntämiseksi. Suomalainen hyvätasoinen tutkimus tuottaa hyviä aihioita, mutta näitä ei edes tunnisteta, jos tutkijat ja tutkimusryhmien johtajat eivät asennoidu kaupallistamiseen positiivisesti ja innostuneesti. Tarvitaan myös innovaatio-osaamisen ja -johtamisen vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Selvitys tuotti seuraavat yhdeksän pääsuositusta. 1. Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksen instrumentteja on selkeämmin eriytettävä toisistaan sekä niiden tavoitteita ja ehtoja on täsmennettävä. Rahoitettuja hankkeita on johdettava asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tekesin olisi edelleen määriteltävä tarkemmin erityyppisten tutkimushankkeiden täsmälliset tavoitteet tulosten kaupallisen hyödyntämisen edistämiseksi. Hankkeissa tulisi olla mukana entistä täsmällisemmät suunnitelmat hyödyntämisprosessista ja -vastuista silloin, kun hankkeilta edellytetään tulosten kaupallista hyödyntämistä. Erilaisia tutkimushankkeita olisi rahoitettava eri perustein sekä johdettava eri tavoin niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. On myös huomattava, että innovaatioaihioiden syntyminen ei ole sidoksissa pelkästään yksittäiseen hankkeeseen sovellettavaan rahoitusmuotoon. Rahoituksen pitkäjänteisyys ja määrätietoinen strateginen suuntaaminen on oleellista yksittäisten tutkimushankkeiden rahoitusmuotojen kehittämisen rinnalla. Lähtökohta tulisi olla se, että yritykset ovat mukana tutkimushankkeissa vain silloin, kun yritykset ovat niistä aidosti kiinnostuneita. Aito kiinnostus tutkimusta kohtaan tarkoittaa rahallista merkittävää panostusta tai muuta merkittävää osallistumista tutkimustyöhön. Tekesin tulisi seurata tarkemmin julkisen tutkimusten tulosten hyödyntämistä yrityksissä sekä asettaa yrityksille velvollisuuksia viedä tuloksia eteenpäin. Tutkimustahojen tulisi myös saada keksinnöistä käypä korvaus. Tavoitteena tulisi olla myös yritysten tulosten hyödyntämisvalmiuksien kehittäminen. Yritysten mukanaolo ei ole tulosten kaupallisen hyödyntämisen kannalta aina välttämätöntä. Tekes voisi rahoittaa suurempaa osaa tutkimushankkeista ilman yrityspartnerei-

9 ta. Tutkimushankkeiden toteuttajilta edellytettäisiin tällöin muulla tavoin osoitettua selkeää suunnitelmaa tulosten hyödyntämisestä ja tämän suunnitelman toteutumista olisi seurattava. Se, että tutkimustahojen ei ole pakko saada yrityksiä mukaan hankkeisiin ja toisaalta yrityksille asetettavien sitoutumisvaatimusten kasvattaminen voivat johtaa siihen, että yritysten kiinnostus julkista tutkimusta kohtaan vähenee. Toisaalta tutkimuksen tulosten tulisi aina olla aidosti yrityksiä kiinnostavia ja mukana tulisi olla vain hyödyntämistä eteenpäin vieviä tahoja. Mikäli yritykset eivät ole kiinnostuneita tutkimustuloksista, on näennäisyhteistyöhön kannustamisen sijaan uusittava tutkimuksen sisältöä tai on selkeästi hyväksyttävä tutkimuksen toisenlainen luonne ja sille on asetettava muita kuin kaupallisia hyödyntämistavoitteita. Myös tulosten hyödyntäminen ulkomailla tulisi hyväksyä. Merkittävä pullonkaula tulosten hyödyntämisen kannalta joillakin toimialoilla saattaa syntyä kyseisen toimialan yritysrakenteesta Suomessa. On parempi, että tutkimuksen tuloksia hyödynnetään jossakin, kuin että ne ovat siirtyneet sellaisen suomalaisen yrityksen haltuun, joka ei aio viedä eteenpäin tulosten kaupallistamista. Jo nyt on esimerkkejä tilanteista, joissa kaupallistaminen ulkomailla on johtanut molempia osapuolia hyödyttäviin uusiin tutkimushankkeisiin ja lisärahoitukseen. Laajempi tulosten hyödyntäminen edistää myös nykyistä paremmin toimivien markkinoiden syntymistä innovaatioaihioille. Nykyisten hankemuotojen sisällä Tekes toimii osin hyvin joustavasti. Joustavuus ja uusien toimintatapojen kokeilu ovat erittäin hyvä toimintatapa. Täsmällisemmin rahoitukselle asetetut tavoitteet eivät saisi johtaa siihen, että poikkeustapauksien ja uudenlaisten tilanteiden kohdalla Tekes ei rahoita niitä vedoten tiukkoihin hankemäärittelyihin. Esimerkkejä tällaisesta uusien toimintatapojen etsimisestä ovat olleet hankkeet, joissa on kehitetty palveluinnovaatioita tai liiketoimintaosaamista ja joiden myötä uusia toimintatapoja on linjattu. Olisi perusteltua, että uudenlaiset kokeilut mahdollistava tutkimushanketyyppi määriteltäisiin omaksi rahoitustyypikseen eikä kokeiluja tehtäisi rajattujen hankerahoitusmuotojen sisällä. 2. Tekesin tutkimusrahoituksesta merkittävä osa käytetään tällä hetkellä tutkimuksen perusrahoitukseen, missä kaupallisen hyödyntämisen näkökulma ei ole oleellinen. Tämänkaltaisen rahoituksen osuutta olisi pienennettävä, mikäli samalla varmistetaan, että tämä rahoitusvastuu hoidetaan jonkin muun rahoittajan, lähinnä Suomen Akatemian toimesta. Tekesin pitkäjänteiset panostukset strategiseen tutkimukseen ovat tärkeitä. Se täyttää etenkin teknisten tieteiden kohdalla perustutkimuksen rahoitusvajetta, ja toisaalta strateginen tutkimusrahoitus antaa mahdollisuuden reagoida nopeastikin toimintaympäristömuutoksiin. Panostukset pitkän ajan strategiseen tutkimukseen on tehtävä tietoisesti ja näiden hankkeiden kohdalla ei pidä asettaa ylimitoitettuja odotuksia tulosten kaupalliselle hyödyntämiselle. Tekesin rahoituksesta on kuitenkin tällä hetkellä suuntautunut yhä suurempi osa alueille, jotka eivät saa perustutkimuksen rahoitusta muista lähteistä. Tekes on siten ajautunut hoitamaan tutkimuksen perusrahoitusta tavoiteltua laajemmin. Tämänkaltaista rahoitusta ohjautuu etenkin keskipitkän aikavälin hankkeisiin, joissa yritysten mukanaolo on muodostunut näennäiseksi eikä hyödyntämistavoite ole aina ilmeinen. Jatkossa olisi harkittava erittäin tarkasti, onko Tekesin vastuu tutkimuksen perusrahoituksesta joillakin aloilla järkevää ja millä perustein Tekes hoitaa tätä. Suositus on, että tulosten kaupallisen hyödyntämisen edistämiseksi Tekesin tutkimuksen perusrahoitusvastuuta olisi vähennettävä ja tältä osin vapautuvaa rahoitusta suunnattava esimerkiksi innovaatioaihioiden jatkokehittämiseen. Samanaikaisesti olisi huolehdittava siitä, että näin syntyvä rahoitusvaje tutkimuksen perusrahoituksen puolella hoidettaisiin jostain muusta lähteestä. Ensisijaisesti tämä edellyttää Suomen Akatemian rahoituksen suuntaamista niille alueille, missä Tekes merkittävästi rahoittaa perustutkimusta. Tutkimuksen perusrahoitus on tärkeää ja Tekesin rahoituksen pienentymisen ei tulisi näivettää minkään alan tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Tutkimuksen perusrahoituksen riittävyyden takaaminen on kansallinen haaste ja vaatii edelleen yhteistyötä eri rahoittajien kesken riittävän kansallisen osaamispohjan ylläpitämiseksi ja kansallisesti merkittävien osaamiskeskittymien aikaansaamiseksi. 3. Tekesin julkisen tutkimuksen hankkeiden tuloksena on synnyttävä selkeät edellytykset tutkimustulosten hyödyntämiselle. Tämä edellyttää käytännössä sitä, että Tekesin on tutkimushankkeen eri vaiheissa entistä systemaattisemmin ja tarkemmin seurattava aihioiden syntymistä, niiden tunnistamista sekä aihioiden jatkokehittämistä. Tutkimushankkeiden toteuttajien on hakemusvaiheessa asetettava näitä vaiheita koskevat tavoitteet ja Tekesin on seurattava niiden toteutumista. Ensimmäisessä suosituksessa jo todettiin, että tutkimushankkeiden kaupalliseen hyödyntämiseen liittyvät tavoitteet on asetettava selkeämmin ja hankkeita on johdettava näiden tavoitteiden mukaisesti. Tekesin perustehtävä on edistää tulosten hyödyntämistä. Tekes voisi olla huomattavasti tiukempi vaatimuksissaan tämän tavoitteen toteutumiseksi. Tiukemmat vaatimukset ja toisaalta suuremmat palkinnot tuloksellisuudesta tarkoittaisivat esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä. Hankkeissa tulisi määritellä tarkemmin eritellen lopputuotoksiin ja prosessiin liittyvät hyödyntämistavoitteet. Näiden tavoitteiden saavuttamista olisi myös seurattava tarkemmin. Hankkeiden rahoituksen jatkuminen ja rahoitusmäärät hankkeiden edetessä tulisi sitoa todelliseen onnistumiseen.

10 Hankkeiden prosessinomaiseen hallintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Nykyisellään kiinnitetään huomiota lopputuotoksena syntyvään potentiaalisesti kaupallistettavaan tuotokseen, mutta jätetään huomioimatta prosessi, joka synnyttää aihioita, tunnistaa potentiaaliset, arvioi niitä ja päättää esimerkiksi jatkokehitystoimista. Tekesin on vaadittava, että hankkeille luodaan selkeä prosessikuvaus kaupallistamisen etenemisestä määrittäen täsmällisesti, kenen vastuulla eri tehtävät ovat hankkeen eri vaiheissa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että potentiaalisten ideoiden tunnistaminen on jonkun vastuulla. Tutkimushankkeiden etenemisen hallinnan tulisi olla analogista yritysten tuotekehitystoiminnan kanssa, mikä osaltaan kaventaa kuilua siirryttäessä tutkimuksesta tuotekehitykseen. Hankkeiden etenemisen seurannan vaatimusten tiukentuessa nykyisten tutkimussuunnitelmien merkitystä hankkeiden arvioinnissa tulisi vastaavasti pienentää. Tutkimusrahoituksen hakuprosessia tulisi keventää ja erityisesti palkita tutkimusyksiköitä, jotka ovat onnistuneet luomaan hyvät edellytykset tulosten kaupalliselle hyödyntämiselle ja jatkuvasti tuottavat kaupallisen hyödyntämisen kannalta relevantteja tutkimustuloksia. Selkeästi isompi osa rahoituksesta pienemmällä hakemusbyrokratialla tulisi kohdistaa näille tutkimusyksiköille. Tätä tarkoitusta varten voitaisiin perustaa Tekesin toimesta huippuyksikköohjelma. Yksittäisten hankkeiden onnistumisen tai epäonnistumisen sijaan tulisi kasvattaa yksittäisen tutkimusyksikön kokonaisuuden merkitystä rahoituspäätöksiä tehtäessä. Tutkimushankkeisiin tulisi tehdä varaus lisärahoituksesta varsinaisen kaupallistamisen kustannuksien kattamiseksi. Lisärahoitusta tarvitaan esimerkiksi yliopistojen patentoinnin kustannuksiin. Tämänkaltaisten tehtävien hoitamisen ei tarvitse olla tutkimusryhmän vastuulla vaan näitä palveluja voitaisiin tuottaa keskitetysti yliopiston, ammattikorkeakoulun tai tutkimuslaitoksen tasolla tai näiden yhteistyönä. Suositus asettaa suuria vaatimuksia Tekesin asiantuntijuudelle ja peräänkuuluttaa rahoittajan suurempaa vastuunkantoa annetun rahoituksen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Haasteena on myös se, että tarkemman tutkimushankkeen tavoitteiden asettamisen ja seurannan ei tulisi johtaa tutkimuksen riskien pienenemiseen. Päinvastoin, rahoituksessa tulisi ottaa isompiakin tutkimuksellisia riskejä, vaikka tutkimuksen etenemistä seurattaisiin tarkemmin ja pidemmälle. 4. Tekesin tai jonkun muun tahon olisi löydettävä rahoitusinstrumentti potentiaalisten aihioiden tekniseen ja toiminnalliseen validointiin (proof-of-concept). Selvityksessä tunnistettiin selkeimpänä yksittäisenä ongelmakohtana ideoiden jatkokehitys. Vaiheelta puuttuu usein selkeä vastuutaho. Jatkokehitys ei ole enää välttämättä tutkijan vastuulla, vaikkakin tutkijaa ja hänen osaamistaan useimmiten edelleen tarvitaan. Peruskysymyksenä tulisi olla se, voiko ideasta tulla kaupallisesti hyödynnettävä ja mikä on erilaisten etenemispolkujen todennäköisyys. Vastausten perusteella varsinaisesta kaupallistamisesta vastuun ottavien yritysten on mahdollista tehdä perustellut päätökset. Jatkokehitys kattaa monimuotoista toimintaa, mutta erityisesti pullonkaulana on potentiaalisten ideoiden tekninen ja toiminnallinen validointi (proof-of-concept). Validointivaiheen rahoitustarpeet ovat usein pienet ja konkreettiset vaadittavat toimenpiteet voidaan pilkkoa suhteellisen lyhyiksi (esimerkiksi muutamia kuukausia) ja rajatuiksi hankkeiksi. Voidaan arvioida, että hankekohtaisesti idean validointiin vaaditaan rahoitusta noin euroa ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Arviolta nykytilanteessa tämän vaiheen hankkeita käynnistyisi Suomessa vuositasolla korkeintaan muutamia kymmeniä. Validoinnin toteuttamiseen olisi liitettävä selkeä suunnitelma sen tulosten perusteella tehtävistä toimista hyödyntämisprosessin eteenpäin viemiseksi. Rahoitusinstrumentin tulisi olla hyvin selektiivinen ja tarkasti harkittu, joskin joustava. Pääsääntöisesti rahoitusta saisi korkeakoulu, mutta tietyissä tilanteissa validointivaiheen vastuun voisi ottaa välittäjäorganisaatio tai muu taho, joka omistaa aihion oikeudet. Rahoituksen tulisi sallia esimerkiksi tutkijan siirtymisen validointivaiheen työhön tai ostopalvelujen käytön. Luonnollisesti rahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää yritykselle, joka potentiaalisesti ottaa vastuun varsinaisesta kaupallistamisesta. Tekesin nykyisistä rahoitusinstrumenteista mikään ei sinällään tue tässä esitetyn jatkokehittämisen rahoittamista. Julkisen tutkimuksen rahoitusinstrumenteista uuden innovaatioläheisen tutkimuksen instrumenttia voisi kehittää tähän suuntaan ja pilotoida tässä tarkoituksessa. 5. Tekesin rahoituksen vaikuttavuuden seurantaa osana Tekesin omaa johtamisjärjestelmää on vahvistettava. Edellä esitetyt suositukset edellyttävät, että Tekes seuraa tiukemmin tutkimusrahoituksen kaupallistamistavoitteiden saavuttamista. Tällä hetkellä yleistä määrällistä tietoa tutkimustulosten kaupallistamisesta on hyvin vähän eikä Tekeskään ole tätä vaatinut hankkeiden seurannassa sillä täsmällisyydellä, mitä voisi vaatia. Minimissään tulisi kerätä tietoa esimerkiksi tutkimushankkeiden tuottamista patenteista patenttien tunnistenumeron tasolla. Tuloksellisuustietojen tarkempi kerääminen ei ole perusteltua, mikäli tietoa ei myös hyödynnetä ja kytketä osaksi rahoituspäätöksiä ja Tekesin omaa johtamisjärjestelmää. Tekesin on asetettava itselleen tulosmittariksi kaupallistamisen onnistuminen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota, että linjaukset esimerkiksi tutkimushankkeiden tavoitteista todella vaikuttavat itse rahoituspäätöksiin. Tekesin seurantajärjestelmän tulee olla yhdenmukainen mahdollisten opetusministeriön ja Suomen Akatemian

11 mittareiden kanssa. Kansallisilla keskeisillä innovaatiojärjestelmän toimijoilla yhdessä valtion tiede- ja teknologianeuvoston sekä Tilastokeskuksen kanssa voisi olla näiden mittareiden luomisesta yhteisvastuu. 6. Tutkijoiden kaupallistamisvalmiuksia osana tutkijankoulutusta on vahvistettava. Koulutuksen muokkaamisessa Tekesin rooli on pieni, mutta Tekes voi omalta osaltaan tarjota omaa osaamistaan kouluttajana ja kertoa siitä, mitä kaupallistaminen Tekesille ja tutkimuksen rahoitukselle merkitsee. Tekes on myös näköalapaikalla tunnistaen erilaisia ongelmatilanteita ja haasteita tutkimusryhmien työssä. Näitä kokemuksia tulisi jakaa ja edistää myös hyvien käytäntöjen tunnistamista ja levittämistä. Päävastuu tutkijankoulutuksen ja yleisesti koulutuksen kehittämisestä on kuitenkin opetusministeriöllä. Pitkällä tähtäimellä asenteet muokkautuvat koulutuksen ja kasvaneen tietoisuuden kautta. Tutkijankoulutettujen tulee olla tietoisia siitä, mitä tutkimustulosten hyödyntäminen yrityksissä tarkoittaa ja kokea, että tulosten kaupallinen hyödyntäminen ei ole ristiriidassa tutkimustyön kanssa. Tutkijoiden ensisijainen tehtävä on myös tulevaisuudessa tutkimuksen tekeminen, mutta tämän rinnalla ei ole haittaa myös kaupallistamisvalmiuksien parantamisesta. Muissa maissa ja Suomessa on jo lukuisia esimerkkejä alueen koulutuksesta, mutta näitä toimia on edelleen vahvistettava. Koulutuksessa ja valmiuksien kasvattamisessa on tunnistettava kaksi tasoa. Ensinnäkin on tarjottava laaja-alaista yleisvalmiuksien luomista, joka voi olla osa jo peruskoulutusta. Tämän rinnalla on tarjottava mahdollisuutena syvennettyä tieteenala- tai toimialakohtaista koulutusta. Yhteistyötä on hyödynnettävä siten, että esimerkiksi yhteistä laaja-alaista koulutusta tuetaan tutkijakoulujärjestelmän kautta ja koulutuksen olemassa oloa vaaditaan esimerkiksi opetusministeriön ja Suomen Akatemian toimesta tutkijakoulujen rahoituksesta päätettäessä. Tieteenalakohtaisessa koulutuksessa on koottava yhteen alan tutkijoita eri yliopistoista. 7. Yliopistojen innovaatiojohtamista on täsmennettävä ja innovaatiopalveluja on edelleen kehitettävä. Tätä kehitystyötä olisi tuettava osana yliopistojen tulosohjausta. Potentiaalisten keksintöjen tuottamisen ja eteenpäinviemisen keskiössä on yksittäinen tutkija ja tutkimusryhmä. Tutkimusryhmien vetäjien merkitys on suuri. Tutkimusryhmien työtä tukevat kokonaisuutena yliopisto ja erityisesti yliopiston tarjoamat palvelut sekä johdon tuki. Yleisesti innovaatiojohtamista ja innovaatiopalveluja on edelleen määrätietoisesti kehitettävä ja tätä on tuettava myös selkeästi yliopistojen ohjauksen kautta. Innovaatiotoiminnan merkitys tulee väistämättä kasvamaan yliopistojen arjessa. Positiivisuus tutkimustulosten hyödyntämistä kohtaan syntyy, kun toiminnalle on olemassa selkeät säännöt ja oikeutus. Päävastuussa innovaatiotoiminnan kehittämisestä ovat yliopistot itse, mutta muutosten aikaansaamiseksi merkittävin ohjauskeino on opetusministeriön tulosohjaus ja perusrahoituksen suuntaaminen. Opetusministeriö linjaa suositeltavia toimintatapoja ja kehittää myös toiminnan tuloksellisuutta seuraavia mittareita. Tällä hetkellä on kuitenkin vielä auki, miten opetusministeriö tulee mittaamaan yliopistojen tutkimustulosten yhteiskunnallista hyödyntämistä ja vaikuttavuutta. Tekes voi omalta osaltaan toimia nopeasti ja katalysoida keskustelua. Tekes voisi nykyistä aktiivisemmin osallistua innovaatiotoiminnan kehittämisen strategiseen keskusteluun korkeakoulujen, opetusministeriön ja muiden tahojen kanssa.. Yliopistojen on tarkasti määriteltävä omissa prosesseissaan, kenen vastuulla on innovaatiotoiminnan eri osiot. Yliopisto itse ei kaupallista, mutta yliopiston on tiedostettava kuka tai ketkä kaupallistavat tutkimuksen tuottamia tuloksia. Tutkimustulosten hyödyntämisen täsmällisen seurannan olisi oltava osa yliopiston johtamista ja ohjausta. Tällä hetkellä yhä edelleen monilla yliopistoilla on heikot yhteydet elinkeinoelämään ja yrityksiin. Tutkimusryhmien johtajien kyvyillä ja asenteella on iso merkitys, mutta näiden kehittämiseksi ei ole kohdistettu täsmällisiä instrumentteja. Yliopistojen tulisi rakentaa selkeät kannustimet ja toimintatavat tutkimusryhmien vetäjien innovaatioosaamisen vahvistamiseksi. Tutkimusryhmissä on erityisesti oltava innovaatioiden tunnistamisesta vastuussa olevat tahot. Nämä ihmiset yhdessä innovaatioasiamiehen kanssa muodostavat sisäisen innovaatiotoiminnan verkoston yliopiston sisälle. Innovaatioasiamiesten tehtäviä ja roolia voidaan edelleen kehittää. He ovat avainasemassa yliopiston innovaatiotoiminnassa ja heillä tulisi olla vankka kaupallistamisosaaminen, uskottavuutta ja kyky kommunikoida tutkijoiden kanssa. Heidän roolinsa tulisi kohdentua ideoiden tunnistamiseen, ei yksittäisen kaupallistamisprosessin hoitamiseen. 8. Innovaatiopalvelurakennetta on vahvistettava myös rahoitusta lisäämällä. Periaatteessa yliopistojen innovaatiotoiminnan toteuttaminen ei tarvitse lisärahoitusta. Toiminnan muuttaminen ja kehittäminen on kuitenkin kallista. Esimerkiksi nykyistä merkittävämpi patenttisalkkujen hoitaminen vaatisi merkittävää lisäresurssia. Innovaatiotoiminnan kehittämisen ja palvelukäytäntöjen käyttöönoton jälkeen itse toiminta on kuitenkin mahdollista nykyresurssilla perustuen aktiiviseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Toimintojen uudelleenorganisointi voi jopa tehostaa nykyistä toimintaa. On myös muistettava Suomen pieni koko ja tutkimuksen volyymit. Koko Suomen tutkimustoiminta joillakin tieteenaloilla saattaa vastata kansainvälisen yksittäisen huippuyliopiston toimintaa. Ei ole perusteltua kehittää hajautettua järjestelmää ja vahvistaa osaamista kaikissa yliopistoissa erikseen. Rahoituksen puuttuminen nousee kuitenkin usein käytännössä esiin muutoksen aikaansaamiseksi. Käytännössä ra-

12 hoituksen puute on esimerkiksi este parhaiden henkilöiden palkkaamiseksi ja pitämiseksi yliopistojen innovaatiopalvelujen tuottajana. Tekes yhdessä muiden rahoittajien kanssa voisi katalysoida innovaatiopalvelujen kehittämistä tarjoamalla merkittävän rahallisen panostuksen toiminnan kehittämiseksi. Jos toimintakulttuuri on heikko, niin vahva rahoitusimpulssi voi toimia hyvänä katalysoijana. Lisärahoituspaketin tulisi olla kooltaan merkittävä siten, että se mahdollistaa myös esimerkiksi lisensointiin ja yritysten perustamiseen liittyvien toimien kehittämisen. Rahoitus tulisi avata kilpailulle siten, että se voidaan myöntää yksittäiselle yliopistolle tai yliopistojen ja muiden toimijoiden verkostoille. Rahoitusta ei tulisi myöntää kaikille tahoille, vaan valikoiden perustuen hyviin liiketoimintasuunnitelmiin. Rahoitusimpulssin vaikuttavuuden seuranta tulisi myös tehdä tarpeeksi pitkälle ajanjaksolle. 9. Tutkimustulosten hyödyntämisen edistämiseksi julkisen sektorin toimesta tarvitaan yhteinen kansallinen visio ja tavoitteiden määrittely. Hyvästä tutkimuksesta ei synny kaupallista hyödyntämistä siten kuin toivotaan. Yhteenvetona on todettava, että järjestelmään kohdistetut panostukset eli rahoituksen määrä ja henkilöresurssit ovat riittävät ja tuottavat hyviä aihioita. Aihioiden tunnistaminen ja jatkokehittäminen ovat kuitenkin osoittautuneet pulmalliseksi. Ehdoton edellytys tilanteen muuttamiseksi ja kaupallistamisen painoarvon nostamiseksi on tutkimustahojen päämäärätietoisuus asian edistämiseksi. Tämä tulee ajan myötä väistämättä nousemaan, mutta yhteisen vision ja tavoitteiden luomisen kautta tätä kehityskulkua voidaan nopeuttaa. Tällä hetkellä yhteinen kansallinen visio, kaupallistamiselle asetettavat yhteiset tavoitteet sekä vastuiden selkeä jakaminen puuttuvat. Yhteinen tahtotila tulisi luoda avainministeriöiden kauppa- ja teollisuusministeriö ja opetusministeriö rahoittajaorganisaatioiden ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden yhteistyönä kattaen tutkimustahot, välittäjäorganisaatiot sekä erityisesti yritykset. Yhteisen tavoitteen luomisessa tulisi olla mukana valtion tiede- ja teknologianeuvosto. Päämääränä tulisi olla yhteisesti hyväksyttävän tavoitteen määrittely ja rahoituksen koordinointi. Yhteisten tavoitteiden luominen ei tarkoita, että kaikkia toimenpiteitä olisi kehitettävä valtakunnan laajuisesti. Yhteisen vision määrittelytyön tulisi tunnistaa tärkeimpiä kehitystoimia ja määritellä mikä osa näistä ehkä vaatii kansallisesti yhteistä työtä. Suurimman osan kehittämistyöstä tulisi kuitenkin tapahtua yliopistojen ja muiden tutkimustahojen omasta toimesta.

13 1 Johdanto Julkisella tutkimuksella tarkoitetaan tässä selvityksessä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja sektoritutkimuslaitoksissa tehtävää julkisrahoitteista tutkimusta. Tämänkaltaisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään monin eri tavoin yhteiskunnassa. Tässä selvityshankkeessa tarkastellaan erityisesti yliopistoissa tehdyn julkisen tutkimuksen tulosten kaupallista hyödyntämistä, millä tarkoitetaan tulosten kehittymistä ja siirtymistä yritysten markkinoilla myymiksi tuotteiksi. Julkinen tutkimus on verkottuneen innovaatiotoiminnan tärkeä resurssi. Yritysten kyky hyödyntää julkista tutkimusta nopeuttaa tuotekehitystoimintaa, yritysten kasvua ja uudistumista. Myös palvelusektori tarvitsee kehittyäkseen aktiivista kytkentää tutkimuksesta syntyvään korkeatasoiseen osaamiseen. Julkinen tutkimus on myös tärkeä lähde uusien yritysten synnylle puhumattakaan julkisen tutkimuksen merkityksestä osaamisen ylläpitämiseksi. Yliopistojen perustehtäviä ovat tutkimus ja koulutus. Uudistunut yliopistolaki velvoittaa yliopistot toimimaan vuorovaikutuksessa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa sekä edistämään tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta (nk. kolmas tehtävä). Yksi osa tätä velvoitetta on myös tutkimuksen tulosten saattaminen kaupallisesti hyödynnettäviksi. Lakimuutoksen tavoite on ollut edelleen selkiyttää yliopistojen velvollisuuksia ja tunnustaa niiden merkitys osallistua myös osaamisen ja teknologian siirtotoimintaan. Useat yliopistot ovat jo todenneet, että lakiin kirjattu lisäys toteaa vain jo pitkään vallinneen tilanteen ja tutkimustyön arkipäivän. Lakimuutos kuitenkin edelleen vahvistaa sitä, että yliopistojen johdon on otettava selkeästi kantaa myös tulosten kaupalliseen hyödyntämiseen. Tosiasia on myös se, että tutkimuksen rahoituksen perustaksi on noussut yhä vahvemmin kilpailtu rahoitus ja sopimustutkimus. Tutkimuksen rahoitukseen on kytketty yhä vahvemmin yrityksiä ja siten tutkimuksen tulosten hyödyntäminen ja erityisesti kaupallistaminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Julkisen tutkimuksen tulosten kaupallistaminen on saanut viime vuosina yhä enemmän huomiota ja sama suuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa. Julkisen tutkimuksen tulosten kaupallistaminen ja kaupallistamista edistävien toimenpiteiden kehittäminen on ollut hyvin haasteellista. On tuntuma, että julkisen tutkimuksen tuottamista tuloksista merkittävä osa jää kaupallisesti hyödyntämättä. Tämä perustuu näkemykselle siitä, että suomalainen tutkimus on useilla aloilla kansainvälisesti korkeatasoista ja tuottaa merkittävästi uutta tietoa. Oletettavasti potentiaalia olisi suuremmalle hyödyntämiselle. Merkittävimmät tunnistetut julkisen tutkimuksen tuloksien hyödyntämisen haasteet ovat olleet muun muassa seuraavat teemat. Ideoiden vieminen markkinoille vaatii monimuotoisia ja monen toimijan verkostoja. Tämän päivän innovaatioajattelussa verkostoista, jotka kytkevät yhteen niin tiedon tuottajia, teknologian kehittäjiä, tarjoajia ja käyttäjiä, on muotoutunut yhä enenevässä määrin innovaatioprosessien ja tieteellis-teknisen kehityksen mahdollistava tekijä. Tutkimustulosten kaupallistaminen edellyttää usean alan erityisosaamista. Kaupallistamisedellytysten arvioinnissa ja innovaatioiden tunnistamisessa teknologiatai tieteenalasta riippuen vaaditaan yhä moninaisempaa teknologista, tieteellistä, kaupallista ja juridista osaamista. Palvelualojen t&k-toiminnan vauhdittaminen on keskeistä talouden kilpailukyvyn vahvistamisen ja tuottavuuden parantamisen kannalta. Suomen innovaatioympäristö on useiden indikaattoreiden mukaan maailman korkeatasoisimpia. Suomalainen innovaatiojärjestelmä ja sen tarjoamat kaupallistamispalvelut ovat kuitenkin tällä hetkellä hyvin teknologia- ja patenttikeskeisiä. Tutkimustulosten tuottamien innovaatioaihioiden jatkojalostamiseen kohdennettuja palveluita on vähän. Määrätietoisen innovaatiopolitiikan harjoittamisen myötä on vahvistettu eri välittäjäorganisaatioiden sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kaupallistamispalveluita. Palveluista huolimatta innovaatiopotentiaalia jää tällä hetkellä paljon hyödyntämättä. Tutkimuksen synnyttämät aihiot ovat vielä etäällä markkinoista eivätkä sellaisenaan kaupallistettavissa. Pk-sektorin vahvistaminen tutkimustulosten kaupallistajana on haaste. Kansainvälisesti tarkastellen innovaatioiden kaupallistaminen yrityksissä on ollut Suomessa menestyksellistä. Suomalaisten yritysten sijoittuminen vertailussa on kuitenkin vain keskimääräisellä tasolla, kun innovaatioiden kaupallistamista mitataan omaa innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten osuudella pk-yrityksistä. Nämä haasteet eivät ole kattava lista tulevaisuuden toimintaympäristön haasteista. Innovaatiotoiminta julkisen tutkimuksen piirissä on jatkuvassa muutoksessa ja tulevaisuuden kehityskulkuja on mahdoton ennustaa. Yliopistojen toimintaa ohjaava lainsäädäntö muuttuu ja innovaatioiden edistäminen on nousemassa yhä korkeammalle kaikkien tutkimusorganisaatioiden strategioissa. 1

14 Päävastuu innovaatiotoiminnan kehittämisestä on itse tutkimustahoilla. Innovaatiotoiminta perustuu kuitenkin monimuotoisiin verkostoihin ja tarvitsee tuekseen hyvin toimivan innovaatiojärjestelmän. Innovaatiojärjestelmän rakenteellisesta kehittämisestä ovat vastuussa useat julkiset tahot vastaten poliittisista toimenpiteistä ja linjauksista sekä julkisen rahoituksen suuntaamisesta. Julkista tutkimusta rahoitetaan monen kanavan kautta, mutta erityisesti tulosten kaupallisen hyödyntämisen edistämisen kannalta merkittävin tutkimuksen rahoittaja Suomessa on Tekes. Tekesin tutkimusrahoituksen tavoitteena on tutkimuksen tulosten tehokas ja laaja-alainen hyödyntäminen kotimaisessa teollisuudessa.. Tekes on myös merkittävässä roolissa innovaatioympäristön kehittäjänä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksien analysoimiseksi ja erilaisten toimenpiteiden analysoimiseksi Tekes käynnisti syksyllä 2005 selvityksen, jonka tavoitteet ovat olleet seuraavat: Tehdä yhteenveto viimeaikaisista tutkimustulosten kaupallistamista koskevista tutkimuksista. Julkisen tutkimuksen tulosten kaupallistamista on pohdittu ja tutkittu viime aikoina paljon. Selvityksen yhtenä tehtävänä oli koota yhteen viime aikaiset tutkimukset ja niiden tärkeimmät johtopäätökset. Analysoida tutkimustulosten kaupallistamiseen käytettävien käytäntöjen ja toimintamallien toimivuutta ja nykytilaa sekä selvittää innovaatiojärjestelmään voimakkaasti vaikuttavia tulevaisuuden muutossuuntia. Selvittää yliopistojen toimintaympäristöön vaikuttavien lakimuutoksien vaikutuksia toimintaan. Näitä muutoksia ovat ensisijaisesti korkeakoulukeksintölain ja yliopistolain muutokset sekä se, että valtion talousarviolain muutos mahdollistaa yliopistoyhtiöiden perustamisen. Vertailla eri maiden toimintamalleja etsien hyviä käytännön esimerkkejä organisaatioista, erillistoimenpiteistä, kansallisista ohjelmista, infrastruktuurin kehittämishankkeista ja niiden toimintamalleista. Analysoida kriittisesti Tekesin asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmasta nykyisten tutkimustulosten kaupallistamisen toimintamalleja ja tuottaa ehdotuksia kehittämisen uusiksi suuntaviivoiksi. Selvitys tukee Tekesin käynnistämää kehittämishanketta, jonka tavoitteena on julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten kaupallisen hyödyntämisen tehostaminen. Tekes tulee käyttämään kehittämishankkeesta saatuja tuloksia omien ydinprosessiensa ja uusien erillistoimenpiteiden kehittämiseen sekä laajemmin myös innovaatioympäristön kehittämiseen ja suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistämiseen. On huomattava, että käsillä oleva selvitys ei rajaudu tarkastelemaan vain Tekesin toimintaa, vaan kattaa laajemmin tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen ja innovaatiojärjestelmän kehittämisen. Selvityksen toteuttajina toimi Gaia Group Oy:n, Net Effect Oy:n ja Licentia Oy:n muodostama konsortio. Tähän raporttiin on koottu yhteen selvityksen tulokset. Luvussa kaksi esitellään selvityksen toteutustapa sekä rajaukset. Kolmannessa luvussa luodaan katsaus toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin mm. tutkimus- ja teknologiarahoituksen sekä lainsäädännön osalta. Tämän jälkeen luvussa neljä tehdään katsaus kirjallisuuden sekä muun selvityksessä kerätyn muun aineiston valossa keskeisiin kaupallistamiseen liittyviin haasteisiin innovaatioprosessin eri vaiheissa. Luku viisi kokoaa keskeiset johtopäätökset ja luku kuusi linjaa tutkimusryhmän kehittämisehdotukset tutkimustulosten kaupallistamisen edistämiseksi. 2

15 2 Selvityksen viitekehys, keskeiset käsitteet ja toteutus 2.1 Selvityksessä käytetyt keskeiset käsitteet Selvityksen aihepiiri on huomattavan laaja ja myös käsitteellisesti haastava. Ensinnäkin kaupallistaminen tai kaupallinen hyödyntäminen voidaan ymmärtää useilla tavoilla. Usein tutkijat itse suhtautuvat kaupallistamiseen terminä hieman epäluuloisesti ilman, että sen sisältöä on täsmällisesti rajattu tai ymmärretty. Viime aikojen keskustelussa nousee väistämättä kaupallistamisen yhteydessä esiin yliopistojen nk. kolmas tehtävä viitaten yliopistojen toimintaan vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa siten, että tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistetään. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on yhtälailla laaja käsite, jonka alla on monitahoista tutkimustulosten hyödyntämistä. Yksi tulosten hyödyntämisen muoto on tulosten kaupallistaminen, joka edelleen tuottaa hyötyjä yhteiskunnalle lisääntyneenä yritystoimintana, työpaikkoina ja uusien teknologioiden käytön myötä syntyvinä hyötyinä. 1 Kaupallistamisella tai kaupallisella hyödyntämisellä tarkoitetaan selvityksessä tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden tuloksena syntyneiden keksintöjen muokkaamista eteenpäin tuotteiksi ja näiden tuotteiden saattamista markkinoille. Kaupallistaminen viittaa selvityksessä ensisijaisesti koko prosessiin, jolla ideasta muokkautuu uutta liiketoimintaa. Innovaatiolla viitataan keksintöön, joka on jo saatettu hyvin pitkälle kaupallistettavaksi ja vähintään jo testattu markkinoilla. Innovaatio on näin ollen tuote, prosessi, metodologia ja niihin liittyvä toimintatapa, joka on 1) tietyn asiantuntijaryhmän ja julkisuuden omaperäiseksi ja uudeksi tunnistama ja nimeämä sekä 2) kaupallistettu ja/tai vakiintunut käyttöön ja 3) jonka suunnitteluun ja kehitykseen osallistuneet toimijat ja henkilöt ovat nimettävissä. 2 Teknologiansiirto on innovaation kaupallistamisprosessin vaihe, jossa korkeakoulussa tai tutkimuslaitoksessa synnytettyä innovaatioaihiota koskeva tieto sekä hyödyntämisoikeudet siirretään sitä hyödyntävälle yritykselle (tai mahdollisesti myös muulle toimijalle). Selvityksessä on rajauduttu tiukasti näiden määritelmien mukaiseen tutkimustulosten kaupallistamiseen laajemman yhteiskunnallisen tulosten hyödyntämisen sijaan. Rajaus ei siten ota kantaa esimerkiksi sosiaalisten innovaatioiden tarpeellisuuteen, vaan toteaa ainoastaan kaupallistamisen edellyttävän selvärajaisuutta, joka liittyy määriteltäviin ja siten vaihdettaviin immateriaalisiin omistusoikeuksiin. Näin ollen myös yritysten liiketoiminta kokonaisuutena ja yritysten liiketoimintaosaamisen vahvistaminen esimerkiksi korkeakoulujen toteuttaman koulutuksen kautta on jätetty selvityksen ulkopuolelle. On kuitenkin muistettava, että yritysten liiketoimintavalmiuksien edistämisessä on merkittävä osansa tutkimus- ja koulutusinstituutioilla. Esimerkiksi kauppakorkeakoulut tarjoavat ylintä koulutusta liiketoimintavalmiuksien luomiseksi. Liiketoimintaan liittyvän tutkimuksen tulokset osaltaan edistävät kaupallistamista, mutta eivät useinkaan ole tässä selvityksessä tarkasteltavia kaupallistettavia tuloksia 3. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti kaupallistamisen mekanismeja aikaisessa vaiheessa lähellä tutkimuksen toteuttamista ja ennenkuin tulokset ovat selkeästi siirtyneet jonkin yrityksen haltuun. Tässä vaiheessa tuloksien kaupallistamiseen liittyy vielä erittäin suuria epävarmuuksia niin teknologisia, kaupallisia kuin muita liiketoiminnallisia riskejä. Pääsääntöisesti tarkastellaan vaihetta, jossa ei ole vielä selvää, mikä yritys ottaa kaupallistamisen vastuulleen. Selvityksen ulkopuolelle on siis rajattu kaupallistamiseen liittyvät haasteet yrityksissä. Esimerkiksi yritysten markkinointi- ja myyntitoimet ja näihin liittyvät julkiset palvelut eivät kuulu selvityksen piiriin. Poikkeus tästä rajauksesta on tutkimuslähtöinen uusyritysperustanta, jonka erityispiirteitä on tarkasteltava erikseen. Selvityksen tavoitteena on ollut erilaisten kaupallistamisen toimintamallien vertailu. Toimintamallien tuloksellisuuden selvittämisessä ja parhaiden toimintamallien tunnistamisessa on kuitenkin erilaisia vertailun haasteita. Ensinnäkin eri tieteenaloilla ja vastaavasti niiden tuloksia hyödyntävillä yrityksillä on erilaiset tilanteet tulosten kaupallista- 1 Määrittelyongelmat eivät ole vain Suomen haaste. Tuoreessa ruotsalaisessa raportissa, jossa etsittiin uudenlaista toimintamallia Kungliga Tekniska Högskolanille todettiin projektin päättyessä, että When the project was started we used the phrase Third Mission to label a series of activities and approaches. As we have explored different environments and reflected on what KTH wants to achieve, it has become more appropriate for us to drop talk of a third mission, considering that innovation and relationship development must be part of the University s first and second missions, education and research. (Vinnova, 2005) 2 Miettinen ym. (1999) 3 On tosin muistettava, että tutkimuspalvelut itsessään ovat tuotteita, jotka voidaan yhtälailla kaupallistaa. 3

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen kvantitatiivisia tuloksia. Kari Kankaala, Pirjo Kutinlahti, Timo Törmälä.

Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen kvantitatiivisia tuloksia. Kari Kankaala, Pirjo Kutinlahti, Timo Törmälä. Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen kvantitatiivisia tuloksia Kari Kankaala, Pirjo Kutinlahti, Timo Törmälä Sitran raportteja 72 Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen Kvantitatiivisia tuloksia

Lisätiedot

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa

Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Kaupallistaminen ja innovaatiotavoitteet teknologiaohjelmissa Innovaatioprosessien muutoksiin tähtäävien teknologiaohjelmien arviointi Teknologiaohjelmaraportti 11/2004 Arviointiraportti Kaupallistaminen

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Uskalla (epä)onnistua

Uskalla (epä)onnistua Uskalla (epä)onnistua Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman asiantuntijaryhmän raportti tutkimuspohjaisten innovaatioiden ja yrittäjyyden edistämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 229/2008 Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Pertti Kiuru ja Mervi Rajahonka HSEEE Soile Kotala SC-Research Tarmo Lemola, Sami Kanninen ja

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Teknologiakatsaus 217/2007 Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen

Tekesin ohjelmaraportti 1/2012. Tuotantokonseptitohjelma. Loppuraportti. Ismo Mäkinen Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Loppuraportti Tuotantokonseptitohjelma Ismo Mäkinen 10 Ismo Mäkinen Tuotantokonseptitohjelma Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2012 Helsinki 2012 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA

INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA INNOVAATIOJOHTAMINEN OSANA VIESTINTÄALAN STRATEGISIA LINJAUKSIA Työryhmä: Markku Antikainen, Oy Swot Consulting Finland Ltd Jouni Juuti, Oy Swot Consulting Finland Ltd SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 7/2011. Liito Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen. Loppuraportti. Ilpo Ihanamäki ja Hanna Lehtimäki

Tekesin ohjelmaraportti 7/2011. Liito Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen. Loppuraportti. Ilpo Ihanamäki ja Hanna Lehtimäki Tekesin ohjelmaraportti 7/2011 Loppuraportti Liito Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Ilpo Ihanamäki ja Hanna Lehtimäki 10 Ilpo Ihanamäki ja Hanna Lehtimäki Liito Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Tahvanainen,

Lisätiedot