Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala "Långmossen2" Liikennealueiden rajojen muuttaminen viimeisimmän tiesuunnitelman mukaisiksi, korttelin liikennealueliittymän ja katujen uudelleenjärjestely, rautatiealueen muuttaminen erityisalueeksi, lumen vastaanottopaikan ja linja-autovarikon tilavaraus ja suojaviheralueiden aluerajausten liittäminen kokonaisuuteen. Näkymä Länsimäentien sillalta itään. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Laatija: Vantaan kaupunki, Maankäyttö (MATO), Kaupunkisuunnittelu, (KAUPSU) ESA, SSI Aloite:

2 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: 1.2 Kaava-alueen sijainti Eeva Sauramo, asemakaavasuunnittelija Vantaan kaupunki, Itä-Vantaan asemakaavayksikkö Vesa Karisalo, aluearkkitehti, Itä-Vantaan asemakaavayksikkö Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu Sari Simonen, suunnitteluavustaja Vantaan kaupunki, Keski-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan selostus sisältää asemakaavatyöryhmän erihenkilöiden kirjoittamia tekstiosuuksia ja laatimia kuvia. Muutosalue sijaitsee lähes kokonaan Ojangon 92. kaupunginosassa, Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksestä koilliseen, rajoittuen Kehä III:een ja Porvoonväylään (KUVA 1). KUVA 1 Kaava-alueen sijainti 2

3 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus 1.4 Sisällysluettelo Mitä alueelle rakennetaan Kehä III:n ja Porvoonväylän risteysalueesta, Västersundomin eritasiliittymä E53, on vuonna 2010 valmistunut uusi tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman uudet eritasojärjestelyt, liikennealueiden tilavaraukset sekä liikennealueliittymät ympäröivään maankäyttöön eivät kaikilta osin vastaa voimassa olevan asemakaavan tilavarauksia, joten asemakaava tulee muuttaa yhteensopivaksi. Uudessa tiesuunnitelmassa myös Långmossenin jätevoimalan nykyinen tasoliittymä Kehä III:lle Fazerintien kohdalla poistuu ja jätevoimalan liikenne ohjataan Kehä III:n suuntaisena kulkevaa Pitkäsuontien katualuetta pitkin Länsimäentien jatkeen ja Kehä III:n risteyskohtaan, rakennettavaan Länsimäentien eritasoliittymään E52. Asemakaavan muutosalueeseen sisältyvä rautatiealue (HELI-ratavaraus LR) ei enää ole ajankohtainen, joten tästä asemakaavan mukaisesta LR -aluevarauksesta voidaan luopua ja muuttaa rautatiealuevaraus muuhun käyttöön. Alue on asemakaavan muutoksessa kaavoitettu erityistoimintojen korttelialueeksi E, jolloin alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue sekä linja-autovarikko oheistoimintoineen. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T) maankäyttöä ja aluerajausta korttelissa on tutkittu nykyisiä maankäyttötavoitteita ja ohjeistuksia vastaaviksi. Alue on muutettu erityistoimintojen korttelialueeksi E. 1. Perustiedot sivu Tunnistetiedot sivu Kaava-alueen sijainti sivu Kaavamuutoksen tarkoitus sivu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo sivu Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, sivu 3 taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1.7 Asemakaavan sisältömerkitys ja sen käyttö suunnitteluvälineenä sivu 4 2. Tiivistelmä sivu Kaavaprosessin vaiheet sivu Asemakaavan muutoksen toteuttaminen sivu 4 3. Lähtökohdat sivu Selvitys suunnittelualueen oloista sivu Alueen yleiskuvaus sivu Luonnonympäristö sivu Rakennettu ympäristö sivu Maanomistus sivu Suunnittelutilanne sivu Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, sivu 10 päätökset ja selvitykset 4. Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet sivu Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve sivu Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset sivu Osallistuminen ja yhteistyö sivu Osalliset sivu Aloite sivu Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sivu 15 3

4 4.3.4 Viranomaisyhteistyö sivu Asemakaavan muutoksen tavoitteet sivu Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet sivu 16 Kunnan asettamat tavoitteet 5. Asemakaavan muutoksen kuvaus sivu Kaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja sivu 16 luonnonympäristöön 6. Asemakaavan muutoksen toteutus sivu Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat sivu Toteuttaminen ja ajoitus sivu Toteutuksen seuranta sivu Asemakaavoituskustannukset sivu 18 LIITEKUVAT Kuva 1 Kaava-alueen sijainti Kuva 2 Ote maalajikartasta Kuva 3 Maanomistustilanne Kuva 4 Ote maakuntakaavasta Kuva 5 Ote Vantaan yleiskaavasta 2007 Kuva 6 Ote ajantasa-asemakaavasta Kuva 7 Ilmakuva asemakaavan muutosalueesta 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2017 (MAL 2017) {Helsingin seudun yhteistyö perustuu vuonna 2005 tehtyyn 14 kunnan yhteistyösopimukseen. Östesundomin yhteinen yleiskaava, vaihtoehto VE B. Vantaan jätevoimalan rakennuslupa RAJA. Lupa on vaiheittainen. Tiesuunnitelma , ELY-keskus, Rambøll, Länsimäen eritasoliittymä E52 ja Västersundomin eritasoliittymä E53. Maakaasuputken linjauskartta; Gasum Oy, MDCN1-D / Nestejacobs, Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan liittymä Kehä III:lle, Pöyry Finland Oy, lokakuu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Mielipiteet , asemakaavan muutos nro , Långmossen2. Program för deltagande och bedömning av konsekvenserna, Mielipiteet , asemakaavan muutos nro , Långmossen2. R3-3_Suunnitelmakartta_Kehä_III_ , A-Insinöörit Suunnittelu Oy, toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Nro 51/2013/1 antanut päätöksen Vantaan Energia Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätevoimalan toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Päätös oli nähtävillä valitusaikana Laitoksen hyötysuhdetta parannetaan lisäämällä prosessiin savukaasulauhduttimet ja sähköntuotantoa kasvatetaan tehokkaammalla kaasuturbiinilla. Jätteenpolttoprosessiin lisätään apukattila, jota käytetään jätekattiloiden ylös- ja alasajotilanteissa sekä huoltoseisokin aikana kesällä. Lisäksi hulevesien johtamisjärjestelyihin on tehty muutoksia. Muutosten jälkeen jätevoimala ei ylitä sille nykyisessä ympäristöluvassa asetettuja rajaarvoja. 1.7 Asemakaavan sisältömerkitys ja sen käyttö suunnitteluvälineenä 4

5 Asemakaavan muutoksen laadinta perustuu koko kaupungin maankäyttöä ohjaavaan Vantaan yleiskaavaan. Asemakaavan muutoksessa ratkaistaan muun muassa asuntoalueiden sisäinen katuverkko, kortteleiden tai niiden osien käyttötarkoitus, rakennusoikeudet, kerrosluvut ja rakennusten ulkonäköön liittyviä seikkoja. Asemakaavan muutos esitetään kartalla 1:2 000 siihen kuuluvine asemakaavamerkinnöin ja - määräyksin. Siihen kuuluu aina myös asemakaavan selostus. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten kohdan 4.3 osalliset voivat osallistua ja vaikuttaa asemakaavan muutoksen laadintaan. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS -suunnitelma) on valmistunut ja toimitettu osallisille OAS -suunnitelman täydennysesitysten jättäminen oli lokakuussa Kaavatyön vireille tulosta on suomeksi ja ruotsiksi ilmoitettu osallisille. Osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 mukaan oli Mielipiteitä jätettiin kuusi (6 kpl). Yhdessä mielipiteessä vaaditaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava osalliselle ruotsin kielellä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 mukainen ruotsinkielinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Program för deltagande och bedömning av konsekvenserna), on valmistunut ja toimitettu osalliselle kirjattuna kirjeenä. Tämän OAS -suunnitelman täydennysesitysten jättäminen oli joulukuussa Ruotsinkielisen osallisen kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 ja 63 mukaan kokonaan ruotsinkielisellä aineistolla on suoritettu Uusia mielipiteitä ei tässä vaiheessa enää jätetty. Kaupunkisuunnittelulautakunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro Långmossen 2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala. Lausuntoja pyydettiin 11 kpl ja saatiin yhteensä 8 kpl. Asemakaavan muutosehdotus nro Långmossen2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala, on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin yksi (1 kpl) muistutus. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos käsittää korttelin lähiympäristöineen, suunnitellun uuden Ojangon lumen vastaanottopaikan sekä lähinnä maantie- ja katualueiden muutoksista johtuvia muutoksia. Kaavamuutosalueen pääyhteysväylinä toimivat Porvoonväylän ja Kehä III:n liikennealueet sekä muutosalueen kokoojakatuna alueen sisäinen Pitkäsuontien katualue. Alueen sisäiset kevyen liikenteen yhteydet sijaitsevat Pitkäsuontien yhteydessä ja lähivirkistysalueilla, joilta edelleen on jatkoyhteydet ympäröivään kevyen liikenteen pääverkkoon. 5

6 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Korttelin jätevoimalalla on voimassa oleva, vaiheittainen rakennuslupa. Rakentaminen on alkanut vuoden 2012 aikana ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna Rudus Oy:n alueella toimii maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue, jossa vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, maa-aineksia sekä ylijäämälouhetta. Yhtiön tarkoituksena in lähitulevaisuudessa ja osittain pitemmän tähtäimen suunnitelmissa laajentaa toimintaansa rakentamalla alueelle kierrätyspohjalta toimivat betonituote- ja valmisbetonitehtaat sekä asfalttiaseman. Liikennevirasto toteuttaa liikenneväylien ja eritasoliittymien rakentamis- ja parannustyöt oman budjettinsa ja aikataulujen mukaisesti. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen lähiympäristö Kaava-alue sijoittuu laajan Ojangon ulkoilu-, virkistys- ja liikunta-alueen eteläpuolelle. Lähimpänä sijaitsee Ojangon koiraurheilukeskus sekä ulkoilualueen hiihtolatuja sekä ulkoiluja ratsastusreittejä. Idässä alue rajoittuu osittain Sotungintiehen ja Sotunginlaakson eteläosaan. Länsi- ja eteläosastaan aluetta sivuaa kaksi sitä voimakkaasti rajaavaa moottoritietä Luonnonympäristö Maiseman yleiskuvaus Muutosalue on suurten liikenneväylien ja tulevien kookkaitten energia- ja teollisuusrakennusten maisemaa, jossa lisäksi pohjoisosassa itä-länsisuuntaiset 400 kv:n ja 110 kv:n voimajohdot risteävät länsiosan lounais-koillissuunnan kaksi rinnan kulkevaa 110 kv:n voimajohtoa. 6

7 Nykyinen maisemakuva Kehä III:n varrella on metsää ja mäntyjä, maakasat näkyvät paikoin. Kauempana metsäinen rinne rajaa maisematilaa. Näkymä ladulta avoimen maiseman yli, taustalla maakasoja. Näkymä ladulta avoimen maiseman yli, taustalla metsäinen rinne. Näkymä ladulta viljellyn pellon yli, takana metsä. Näkymä Porvoonväylältä yli viljellyn pellon Komeat kallioleikkaukset Maaperä (KUVA 2) Muutosalueen keskiosa sijoittuu kallioisen moreenimuodostuman alueelle, missä on suoritettu kiviaineksen ottoa. Mäen itä- ja länsipuolella olevat alavat alueet ovat pehmeikköä. Pehmeikköjen reuna-alueilla esiintyy ohuita silttiä ja hiekkaa olevia rantakerrostumia. Rakennettavuus maaperän suhteen (geotekniikka) Louhitun alueen länsipuolella olevalta savialueelta ei ole käytettävissä pohjatutkimustietoa. Itäpuolella olevalla pehmeiköllä pehmeän savikerroksen paksuus on yleisesti 3-5 metriä. Pehmeiköillä rakennusten perustamistapana tulee kyseeseen lähinnä paaluperustus. Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät piha-alueet saattavat edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä. Rantakerrostumien alueella rakenteiden perustamistavat määrätään yksityiskohtaisten pohjatutkimusten perusteella. Kasvillisuus Porvoonväylän pohjoispuolella oleva muutosalue on pääosin käsiteltyä ja muokattua maaperää. Luonnontilassa siitä on enää itäisimmän alueen uloin reuna sekä suikaleita rakennusalueeksi osoitetun alueen liepeillä. Tiedossa ei ole uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja. 7

8 Eläimistö Asemakaavan muutosalueella ei ole mitään merkittäviä havaintoja luonnon eläimistön suhteen. Vesistöt ja vesitalous Pohjavedet Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Fazerilan I-luokan pohjavesialue rajautuu Kehä III:een sijoittuen sen lounaispuolelle. Pohjavesiolosuhteita on selvitetty laajasti Långmossenin jätevoimalan ja Savion rautatietunnelin rakentamisen yhteydessä ja näihin liittyen alueella on edelleen pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailua. Pohjaveden pinta on kaavaalueella matalammalla tasolla kuin Fazerilan pohjavesialueella, joten mahdollinen virtaus suuntautuu pohjavesialueelta kaava-alueelle päin. Pohjaveden laadussa on Långmossenin alueella todettu muutoksia, mm. korkeita ph-arvoja ja kloridipitoisuuksia sekä pieniä pitoisuuksia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Hulevedet Asemakaava-alueen hulevedet on järjestetty tonttikohtaisesti; erillistä aluetta kattavaa hulevesisuunnitelmaa ei ole laadittu. Luonnonsuojelu Asemakaavan muutosalue ei sisällä luonnonsuojelukohteita eikä se rajoitu niihin. Suojaviheralueet ja suojelukohteet Asemakaavan muutosalueella on osoitettu alueita suojaviheralueiksi kaavamerkinnöillä EV ja suojelukohteita kaavamerkinnöillä s-3 ja ev-1. 8

9 KUVA 2 OTE MAALAJIKARTASTA 9

10 3.1.3 Rakennettu ympäristö Väestö Muutosalue ei ole asuinkäytössä. Yhdyskuntarakenne Muutosalue sijoittui alun perin pääkaupunkiseudun itäosan reuna-alueelle, mutta tulee Östersundomin yhteisen yleiskaavan toteuduttua kiinteämmin liittymään ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Alueelle ja sen ympäristöön on keskittynyt yhteiskunnan ylläpitämiseksi ja tukemiseksi toimivia ja keskustoista pois haluttuja joko häiriötä tuottavia tai kooltaan asutuksen keskelle sopimattomia toimintoja, kuten moottoriväylät, energia- ja jätehuoltolaitokset, voimajohdot ja sähköasemat, suuret elintarviketehtaat sekä maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue. Kaupunkikuva Muutosaluetta hallitsee kaksi isoa liikenneväylää; Kehä III ja Porvoonväylä, Rudus Oy:n kiviaineksen kierrätys- ja vastaanottoalueet, isot, aluetta risteävät voimajohdot sekä rakenteilla olevan jätevoimalan alueella tehdyn laajan maa-aineksen oton jälkeen maisemassa näkyvät jäljet sekä jätevoimalarakennustyömaan edistyessä suurikokoisen voimalarakennuksen esiin kasvava muoto. Kaupunkikuvassa näkyvät laajat maankaivu- ja louhintatyön jäljet. Varsinainen maanpäällinen rakentaminen on käynnistynyt vain Vantaan Energia Oy:n jätevoimalatyömaalla. Jätevoimalarakennuksen keskeneräisten rakennusosien lisäksi näkyvillä on vain pieniä varastorakennuksia sekä työmaa- ja huoltokoppeja. Paikoitellen kaupunkikuvassa näkyvät myös suurten voimajohtojen korkeat pylväät. Näkymä Fazerintieltä kaavamuutosalueelle, taustalla Rudus Oy:n aluetta. Palvelut Työpaikat Asemakaavan muutosalueella ei ole palveluja. Muutosalueen työpaikat sijaitsevat Rudus Oy:n ja Hyvinkään Tieluiska Oy:n alueilla sekä jätevoimalaitoksen työmaalla. 10

11 Virkistys, liikunta ja urheilu Muutosalue ei sisällä liikunta- ja urheilualueita, mutta alueen itäosan rakentamattoman metsäja peltoalueen läpi kulkee epävirallinen latureitti Ojangon ulkoilualueelta Länsisalmen ja Mustavuoren suuntaan. Tämä alue on myös lumettomana aikana ulkoilijoiden käytettävissä. Liikenne Alue rajautuu Kehä III:n ja Porvoonväylän suuriin moottoritieväyliin. Muutosalueen ainoana katuliittymänä toimii nykyisin maantasoliittymä suoraan Kehä III:lle Fazerintien kohdalla. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Muutosalueella ei ole rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai muinaismuistoja. Tekninen huolto Muinaisjäännöskohteet Vantaan kiinteiden muinaisjäännösten yleisinventointi on tehty vuonna 2000 ja historiallisen ajan inventointi vuonna Keskiaikainen Västersundomin kyläpaikkaan kuulunut kylätontti, Måsbrot hem åkern (muinaisjäännösrekisteritunnus ), jonka tarkkaa sijaintia tai rajausta ei tunneta ja jonka arvon selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia, sijaitsee muutosalueesta kaakkoon, muutosalueen ulkopuolella. Vanha tonttimaa on täysin autio. Vesihuolto Asemakaava-alueella ei ole kunnallista vedenjakelua, jätevesiviemäröintiä tai sadevesiviemäröintiä huhtikuussa Vedenjakelu Alueen runkovesijohtolinja on rakenteilla ja valmistuu vuonna 2013 (kts 5.4.1). Jätevesiviemäröinti Alueelle tulee siirtoviemäri ja jätevedenpumppaamo vuonna 2013 (kts ). Sadevesiviemäröinti Asemakaava-alueen hulevedet tulee hoitaa tonttikohtaisilla hulevesien hallintaratkaisuilla. Erillistä aluetta kattavaa hulevesisuunnitelmaa ei ole laadittu. Kaukolämpöjohto Vantaan Energian jätevoimala-alueelta pohjoiseen Hakunilan suuntaan on vuonna 2012 rakennettu kaukolämpöjohto. Pitkäsuon nykyinen lumen vastaanottopaikka Kaavamuutosalueen luoteisnurkan tuntumassa sijaitsee nykyisin Pitkäsuo-niminen lumen vastaanottopaikka. Alue jää Kehä III:n parannustöiden yhteydessä uuden Länsimäentien eritasoliittymä E52:n rakennus- ja liikennealueelle. Lumen vastaanottopaikalle osoitetaan kaavamuutostyön yhteydessä uusi Vantaan yleiskaava 2007 mukainen aluevaraus Långmossenin kaava-alueelta. 11

12 Pitkäsuon nykyinen lumen vastaanottopaikka ja Kehä III:n aluetta. Erityisalueet Vaara-alueet Muutosalueen pohjoisosaan sijoittuvat Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohto sekä Etelä-Suomen Energia Oy:n 110 kv:n voimajohto länsi-itäsuunnassa risteävät lounais-koillissuuntaiset kaksi rinnan kulkevaa Vantaan Energia Oy:n ja Fingrid Oyj:n 110 Kv:n voimajohtoa. Voimajohtojen läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Pilaantuneet maa-alueet Maaperän haitta-ainepitoisuuksia ei ole kartoitettu. Kaivutöiden yhteydessä on paikoin havaittu jätejakeita. Alueelta leviävä pöly Alueella toimii Rudus Oy:n kierrätyslaitos, jossa vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä ylijäämälouhetta. Toiminnasta voi syntyä ajoittain pölyä. Liikennemelu Ympäröivät suuret liikenneväylät, mahdollinen linja-autovarikko, maa-aineksen ja jätteiden käsittely sekä rakennustoiminta aiheuttavat melua muutosalueella, -alueelle ja -alueelta. Lentomelu Lentomelu ei aseta erityisvaatimuksia suunnittelulle. Lentoesteellisyys alueella Voimassa olevassa asemakaavassa osa muutosalueesta on lentoestealuetta. Vaaralliset kuljetukset Moottoriväylillä kulkevien kuljetusten vaarallisuutta ei ole tarkemmin selvitetty. Onnettomuus- ja häiriötilanteet Asutus ja herkät kohteet jätevoimalan läheisyydessä 12

13 Jätevoimalan lähimmät asuinrakennukset ovat koillisessa Ojangossa noin 400 metrin ja kaakossa Länsisalmessa noin 600 metrin päässä. Väestön kokonaismäärä 3,5 kilometrin säteellä on noin Lähin koulu sijaitsee noin 650 metrin, lähin päiväkoti noin 1,2 kilometrin ja lähin terveysasema noin 2,2 kilometrin etäisyydellä rakenteilla olevasta jätevoimalasta. Vuosaaren satamarata Vuosaaren satamaradan tunneli kulkee maan alla voimalaitosalueen varsinaisten laitosrakennusten itäpuolella noin 100 metrin etäisyydellä rakennuksista. Yksi satamaradan ajotunneleiden suuaukoista sijaitsee jätevoimalan alueella. Sosiaalinen ympäristö Yritykset muutosalueella ylläpitävät yrityksen omien työpaikkojen sekä asiakkaiden palvelemiseen liittyvää sosiaalista kulttuuria ja kanssakäymistä. Esteettömyys Maanomistus Asemakaavan muutosalueen nykyistä esteettömyystilannetta ei ole kartoitettu mittaamalla, havainnoimalla tai arvioimalla. Asemakaavan muutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa (KUVA 3). 13

14 KUVA 3 MAANOMISTUSTILANNE 14

15 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tarkistetut valtakunnalliset alueidentavoitteet tulivat voimaan Alueidenkäyttötavoitteissa kehotetaan edistämään olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä (mm. koulu-, päiväkoti-, neuvola- ja nuorisopalvelut) sekä luomaan edellytykset hyvälle taajamakuvalle sekä yleisesti eheyttämään kaupunkiseutua. suunnittelussa. On myös otettava huomioon riittävä viheralueiden muodostama yhtenäinen kokonaisuus. Uutta rakentamista ei myöskään tule sijoittaa tulvavaara-alueelle. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energianlähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa ylimaakunnallisena yhteistyönä. Muilta osin asemakaavan muutosalueella ei ole alueidenkäyttötavoitteita, joilla olisi valtakunnallinen merkitys (MRA 25). Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan koko Uudenmaan alueelle YM Se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Muutoshanke on maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, joka pääosin on varattu energia- ja/tai jätehuollon alueeksi ( EN/EJ). Alueen läpi on etelä-pohjoissuunnassa johdettu ratavaraus (Vuosaaren rata) ja kohtisuoraan tämän kanssa varattu pohjoisreunaan alue voimajohtolinjalle (Z) ja radalle (Heli-rata). Muutosalue rajoittuu kahteen moottoriväylään (KUVA 4). Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava KUVA 4 Ote maakuntakaavasta 15

16 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Maakuntakaava ohjaa Uudenmaan tulevan kasvun nykyiseen rakenteeseen sitä tiivistäen ja täydentäen. Asemakaavan muutosalueen maankäyttö on vaihemaakuntakaavan mukainen. Östersundomin yhteinen yleiskaava Vantaan kaakkoisnurkka kuuluu osana Östersundom in yhteiseen yleiskaavaan. Yleiskaavaa on laadittu Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteisenä hankkeena ja se käsittää alueita kaikista kolmesta kunnasta. Asemakaavan muutosalue sijoittuu Östersundom in yhteisen yleiskaavan luoteisosaan. Yhteisen yleiskaavan tarkistettu luonnos hyväksyttiin Sipoossa, Vantaalla ja Helsingissä keväällä Sen pohjalta kehitetään kaavaehdotusta, joka valmistuu kuntien käsittelyyn aikaisintaan vuoden 2013 aikana. Tarkistettu yleiskaavaluonnos sisältää viisi eri vaihtoehtoa, joita on arvioitu eri näkökulmista. Östersundom in yhteisen yliskaavaluonnoksen Natura-arviointi valmistui maaliskuussa Arvioinnin perusteella Natura-alueen eheys heikentyisi merkittävästi, jos Östersundom in alue toteutuisi kaavaluonnoksen mukaisesti. Yhteisessä yleiskaavassa pyritään tulokseen, jossa kaavan vaikutukset eivät heikennä merkittävästi alueen luontoarvoja. Arvioinnin tuloksia ja yleiskaavan tavoitteita sovitetaan yhteen jatkosuunnittelussa. Östesundom in yhteisessä yleiskaavassa asemakaavan muutosalueen maankäyttö, voimajohdot, laajemmat suojaviheralueperiaatteet ja maanalainen tunnelivaraus noudattavat suunnilleen nykyistä maankäyttöä. Sitä vastoin katuverkon ratkaisut on yleiskaavassa tutkittu osin uusiksi ja sopeutettu kaavamuutosaluetta ympäröivien alueiden uuteen maankäyttöön. Nämä katualuemuutokset tulevat Långmossenin alueella tehtäviksi myöhemmin, yhteisen yleiskaavan valmistuttua ja tultua hyväksytyksi sekä katuverkon saatua lopullinen muotonsa. Yleiskaava Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vantaan yleiskaava 2007:ssä pääosa asemakaavan muutosalueesta on yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), jonka läpi etelä-pohjoissuunnassa on johdettu maanalainen raideliikenteen alue (LR) (Vuosaarirata). Aluetta risteää kahdessa suunnassa voimansiirtolinja-aukeat Z1 ja Z1/4. Pohjoisen raideliikenteen aluevarauksen (LR) länsiosan pohjoispuolella on pienehkö yhdyskuntateknisen huollon aluevaraus (ET), itäisin osa muutosalueesta on suojaviheraluetta (EV) ja itäosan pohjoispuoli on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Yhdyskuntateknisen huollon (ET) alueen luoteisosa on Vantaan yleiskaava 2007:ssä esitetty osaksi Vantaan jätehuoltoa, alueeksi, joka on varattu uudeksi lumen vastanottopaikaksi. Kehä III ja Porvoonväylä on esitetty tieliikenteen alueiksi (L) (KUVA 6). 16

17 KUVA 5 Ote Vantaan yleiskaavasta 2007 Asemakaava Muutosalueella on voimassa oleva asemakaava. Korttelin tontti 1 on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta ET. rakennusoikeus kerrosalametreinä on ja rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on määrätty +70,0 metriä. Korttelin länsiosan kiinteistöt ovat teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta T, jonka rakennusoikeus on e=0,4 ja rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on määrätty +45,0 metriä. Korttelin itäosaan on osoitettu maanalainen tila julkisen liikenteen väylää varten. Muutosaluetta risteää kaksi vaara-aluetta voimalinjoja varten. Alueen itä- ja pohjoisosassa on suojaviheralueita EV ja muutosalueen korkeimmat kallioselänteet on määrätty säilytettäväksi luonnontilassa ev-1. (KUVA 6). Asemakaavan muutosalueen kortteli kuuluu Långmossen-nimiseen asemakaavaan nro , joka on vahvistunut Asemakaavaa ei ole muutettu vahvistumisen jälkeen. 17

18 18

19 Voimassa olevan asemakaavan toteutuminen Voimassa oleva asemakaava on vielä toteutusvaiheessa. Korttelin tontille 1 rakennetaan parhaillaan Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalaitosta. Korttelin länsiosassa toimivat Rudus Oy ja Hyvinkään Tieluiska Oy nimiset yhtiöt, joissa vastaanotetaan, varastoidaan ja/tai käsitellään maa-aineksia, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä ylijäämälouhetta. Kaava-alueen pohjoisosa on lähinnä luonnontilassa, joskin sen poikki menee useita suuria voimajohtoja. Rakennusjärjestys Alueella on voimassa Vantaan kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen ja se sai lainvoiman Tonttijako ja kiinteistörekisteri Korttelin tontti 1 kuuluu Vantaan kaupungin tonttirekisteriin. Pohjakartta Pohjakartta tulee täyttämään kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen n:o 1 284/1999 vaatimukset. 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Kehä III:n ja Porvoonväylän sekä Vantaan Energia Oy:n muuttuneet liikennejärjestelyt edellyttävät asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutoksen yhteydessä on päätetty poistaa myös tarpeeton HELI-ratavaraus ja osoittaa tälle maa-alueelle muuta toimintaa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kohde on otettu kaupunkisuunnitteluyksikön työohjelmaan vuodelle Asemakaavatyö on käynnistetty vuonna 2012 kunnan aloitteesta laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui Vantaan kaupungin työn alla olevat kohteet kootaan vuosittain kaavoituskatsaukseen, joka ilmestyy keväisin jokaiseen kotiin jaettavassa Vantaan kaupungin asukaslehdessä. Myös kaavojen ja kaavamuutosten liikkeelle lähdöstä ilmoitetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaava-alueen maanomistajat, maanvuokraajat ja vuokralaiset. Asemakaava-alueen rajanaapurit ja lähipiirin naapurit. Asemakaava-alueen lähialueen asukkaat. Vantaan kaupungin asukkaat, luottamuselimet ja viranomaiset. Itsensä osallisiksi mieltävät. Valtion viranomaiset ( ympäristöministeriö ja Uudenmaan ympäristökeskus ym.). Muut viranomaiset ja julkisyhteisöt (Uudenmaan liitto ja Vantaan Energia Oy ym.). Vantaan alueella toimivat yritykset ja yhteisöt sekä niiden työntekijät. 19

20 Asemakaavatyöhön osallistuneet asiantuntijaviranomaiset Aluearkkitehti Vesa Karisalo Maisemasuunnittelija Laura Muukka Suunnitteluinsinööri Antti Auvinen / Vesihuolto Projekti-insinööri Jukka Hietamies / Lumen vastaanottopaikka Ympäristötarkastaja Maarit Rantataro Liikenneinsinööri Ilpo Pasanen Liikenneinsinööri Pirjo Suni / Liikennemelu Suunnitteluinsinööri Matti Holtari / Maaperä Asemakaavasuunnittelija Eeva Sauramo Suunnitteluavustaja Sari Simonen Maanmittausteknikko Jyrki Nieminen Asemakaavatyöhön osallistuneet ulkopuoliset asiantuntijat Liikenneviraston suunnittelijana A-Insinöörit (Kehä III:n ja Porvoonväylän liikennealuerajaus) Markus Simonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Jorma Laakso, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Jukka Levä, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Vantaan Energia Oy:n suunnittelijana Pöyry Finland Oy, Energy Jätevoimalaitoksen liittymäjärjestelyt Lumen vastaanottopaikan EL suunnittelijana Markku Lehikoinen, Ramboll Finland Oy Lauri Axelsson, Ramboll Finland Oy Muut asiantuntijaviranomaiset Kaavoitusteknikko Raila Lindgren Aloite Asemakaavamuutoksen valmistelutyö on aloitettu toukokuussa Aloite on tehty (= asemakaavan muutoshakemus jätetty Vantaan kaupungille). Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Vantaan Energia Oy yhteistyökumppaninaan Rudus Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavatyön nro lähtötilanne ja tavoitteet on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Palautetta voivat antaa kaikki osalliset (osallisten kuuleminen). Palaute annetaan kaupunkisuunnitteluyksikön toimihenkilölle kirjallisesti. Tarvittaessa OAS-suunnitelma tarkistetaan saadun palautteen pohjalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n nojalla osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvottelujen käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä Osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti oli lokakuussa Mielipiteet kootaan yhteenvedoksi, joka käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa kuten myös asemakaavan muutosehdotus. Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavaehdotuksen sen jälkeen nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 27 :n mukaisesti 30:n vuorokauden ajaksi. Tässä yhteydessä pyydetään myös mahdolliset viranomais- ja yhteisölausunnot. Nähtävillä oloaikana asemakaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen. Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä ja/tai harkinnan mukaan muissa 20

21 lehdissä, kaupungin ilmoitustaululla sekä muussa kunnassa asuvalle maanomistajalle kirjaamattomalla kirjeellä. Muistutukset kootaan yhteenvedoksi, joka käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ennen kuin asemakaavaehdotus menee kaupunginhallituksen kautta Vantaan kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. Asemakaava muutos tulee voimaan valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen annettavalla kuulutuksella. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään MRL 67 :n nojalla tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Myös kaupunginvaltuuston päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Osallisten kuuleminen Ennen asemakaavan laatimista kuullaan osallisia. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma (OASsuunnitelma) lähetetään kohdassa määritellyille osallisille. Se on asetettu nähtäville myös määrittämättömiä osallisia varten (esim. kaikki kunnan asukkaat ja itsensä osallisiksi mieltävät) maankäyttötoimen asiakaspalveluun osoitteessa Kielotie 28. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös internetissä osoitteessa / kaavoitus ja maankäyttö. Palautetta voivat antaa kaikki osalliset (osallisten kuuleminen). Osalliset voivat myös ottaa yhteyttä kaupunkisuunnitteluun suunnittelutyön kaikissa vaiheissa. Vuorovaikutuksen järjestäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisen jälkeen laaditaan lopullinen asemakaavan muutosehdotus. Suunnittelutyön edetessä varsinkin kaavoitustyön luonnosvaiheeseen saattaa sisältyä suunnitelman tarkistuksia ja muutoksia. Asemakaavatyön alkaminen Asemakaavatyön alkamisesta tiedotetaan alueen asukkaille, maanomistajille, rajanaapureille, lähipiirin naapureille ja viranomaisille [Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 :n kuuleminen]. Yleisötilaisuudet Asemakaavaehdotuksesta ei ole suunniteltu pidettäväksi asukastilaisuutta. Asemakaavan nähtävillä olo ja sen voimaan tulo Asemakaavan nähtävillä olosta (MRA 27) ja voimaantulosta kuulutetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä ja/tai harkinnan mukaan muissa lehdissä, Vantaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä nähtäville olosta ei vantaalaisille maanomistajille kirjeitse. Asemakaavan muutos hyväksytään Vantaan kaupunginvaltuuston päätöksellä. Kaavoitustyön vaiheista ilmoittaminen Kaavoitustyön vaiheista ilmoitetaan Vantaan kaupungin asukaslehden maaliskuisin ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin Viranomaisyhteistyö Kaava-alueesta ei ole käyty MRL:n 66 viranomaisneuvotteluja. Virkamiesviranomaisyhteistyö tapahtuu erillisin neuvotteluin ympäristöministeriön, Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin kesken. 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet 21

22 Vantaan vision mukaan Vantaa on kansainvälisen metropolin ytimessä vetovoimainen työn ja yritysten kasvupaikka, joka tuottaa turvallista arkea yhteisvastuullisesti, asukkaitaan kuunnellen, monikulttuurisuudestaan ammentaen ja ympäristövastuuta kantaen. Asemakaavan tavoitteena on liittää suunnittelualue nykyiseen tie- ja katuverkkoon siten, että liikenteellinen toimivuus sekä liikenneturvallisuus nyt ja tulevaisuudessa ovat riittävät. Alue on kytkettävissä kaukolämmön piiriin, mikä tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita Työn aikana syntyneet tavoitteet Luoda mahdollisuus sijoittaa pieni linja-autovarikko ja sen vaatimat huolto-, tankkaus- ja pesupalvelut alueelle. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Sovittaa yhdyskuntateknisen huollon ja korkeiden voimajohtopylväiden omaleimaisen alueen mittakaavaltaan ja ympäristön kannalta erilaiset toiminnat, suurilta liikenneväyliltä näkyvä ja sinne näkyvä toimintamaisema ja Ojangon ulkoilualueen ihmisen tasolla koettavan luonnonympäristön keskenään täysin erilaiset toiminnat mielekkäällä tavalla yhteen sopiviksi sekä toiminnallisesti että visuaalisesti. 4.5 Asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Rakentamisvaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Nykytilanteen lisäksi on laadittu yksi vaihtoehto Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute sekä mielipiteet, muistutukset, lausunnot ja niiden huomioon ottaminen OAS OAS-suunnitelman palaute Asemakaavan muutosehdotuksen nro , Långmossen 2, MRA 63 :n mukaiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan jätettiin yksi (1) täydennysesitys mielipiteen muodossa; mielipide nro 5. Mielipide nro 5 seurauksena osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty kääntämällä se ruotsin kielelle. 62 Mielipiteet 2012 Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2; osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain MRL:n 62 :n mukaisesti on suoritettu Mielipiteitä jätettiin yhteensä kuusi (6 kpl). Yhdessä mielipiteessä vaaditaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava osalliselle ruotsin kielellä. Uusi kuuleminen kokonaan ruotsinkielisin asiapaperein on suoritettu Mielipiteen jättäjä NRO 1 Gasum Oy Mielipide "Gasum rakentaa maakaasuputken nykyisestä Sipoo-Vantaa -maakaasuputkesta jätevoimala-alueelle. Voimala-alueelle rakennetaan maakaasun paineenvähennysasema. Maakaasuputkistohanke on suunnitteluvaiheessa. Maakaasuputken alustava linjaus näkyy oheisessa kuvassa. Rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä ja muista maakaasun käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa asetuksessa (551/2009). Maakaasuputkisto rajoittaa lähiympäristön maankäyttöä merkittävästi. Gasum Oy pyytää, että maakaasuputkisto ja siitä aiheutuvat rajoitukset merkittäisiin asemakaavaan." 22

23 NRO 2 Vantaan Energia Oy "Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisen kuulemisen yhteydessä esitämme, että asemakaavatyön yhteydessä tutkittaisiin biopolttoaineen logistiikkaalueen sijoittamista Vantaan Energian omistamalle tontille. Tontilla olisi tarkoitus välivarastoida ja käsitellä biopolttoainetta, joka tarkoittaa käytännössä puutavaran säilytystä, haketusta ja kuivatusta ennen niiden polttoon ohjausta. Vantaan Energian tavoitteena on vähentää energiantuotannon päästöjään ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä Suomen hallituksen energiapoliittisten linjausten sekä kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Biopolttoaineet tarvitsevat toimivan logistiikkaketjun, jonka oleellisena osana ko. logistiikka-alue toimisi." NRO 3 Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katuakuetta). "Tilan Stenkulla kiinteistötunnus omistajaosakkaana haluan tuoda esille seuraavaa joka koskee kiinteistömme osalta alueen suunnittelua yllä mainitun asemakaavan muutoksen yhteydessä: Stenkullan kiinteistö sijaitsee Vantaan ja Helsingin metropolialueen kannalta yhä keskeisemmällä paikalla. Sijainti on logistisesti erinomainen olemassa olevien teiden ja liittymien osalta. Myötävaikutuksellamme kiinteistömme sijaitsee nykyisin kunnallistekniikan verkoston yhteydessä (vesi- ja viemärilinja kulkee kiinteistömme maa-alueen kautta). Haluamme jatkossa kehittää Stenkullan tilan käyttöä esimerkiksi alla mainittujen vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien mukaisesti: Logistiikkaan liittyvää toimintaa o Logistiikka-asema o Rekkojen / perävaunujen pysäköintialue (-terminaali) o Asuntovaunujen pysäköintialue Urheilutoimintaa (ulkona / sisällä) o Mahdollisesti urheiluhalleja Hevosurheilutoimintaa (ulkona / sisällä) o Ratsastushalleja Maa-ainesten väliaikainen säilytysalue. Tällaisesta mahdollisuudesta Sgin alueella on huutava puute. Esimerkiksi viikonloppuisin tapahtuvan rakennustoiminnan kautta syntyvän maa-ainesten poiskuljettaminen ei ole vastaanottomahdollisuuksien puuttumisen takia mahdollista koska kaatopaikat ovat viikonloppuisin suljetut. Muuta: Kuten useammassa aikaisemmin Vantaan kaupungille tehdyissä huomautuksissa Stenkullan kiinteistön omistajat ovat vaatineet, tulee Långmossenin tien linjausta kiinteistömme kohdalla oikaista. Långmossenin tien poistamista kokonaisuudessaan uudesta kaavasta tulee selvittää. Vastustan ehdottomasti, että mahdollista lumenvastaanottopaikkaa suunniteltaisiin sijoitettavaksi Stenkullan maille. Tällainen hanke pilaisi mahdollisuudet hyödyntää kiinteistön mahdollisuuksia asemakaava-alueen maankäytön kannalta järkevämmällä tavalla. Olen valmis neuvottelemaan Vantaan kaupungin kanssa tulevasta asemakaavan muutoksesta Stenkullan tilan osalta." NRO 4 Rudus Oy. Ko. asemakaavamuutokseen liittyen Rudus Oy viittaa Vantaan kaupunginhallitukselle osoitettuun päivättyyn yhdessä Vantaan Energian Oy:n kanssa allekirjoitettuun korttelin nro asemakaavamuutoshakemukseen (Liite 1). Rudus Oy viittaa lisäksi päivättyyn Kantatie 50 (Kehä III) parantaminen välillä Lahdenväylä (vt 4) Porvoonväylä (vt 7) tiesuunnitelmasta jättämäänsä mustutukseen (liite 2). Rudus Oy esittää myös, että Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun ja Rudus Oy:n välillä käydään erilliset neuvottelut ko. kaavamuutokseen liittyen. Rudus Oy:n yhteyshenkilönä tässä kaava-asiassa toimii kiinteistöpäällikkö Aaro Oittinen. 23

24 NRO 5 / I Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katualuetta). Mielipide on vastaanotettu puhelimitse / vastaanottaja: Eeva Sauramo, asemakaavoitus Huomauttaa, että kuulemiskirje on tullut väärään osoitenumeroon ja siksi hän ei ole voinut ottaa yhteyttä asemakaavoitukseen aiemmin. Vaatii, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava hänelle ruotsiksi käännettynä, koska hän ei hallitse suomen kieltä tarpeeksi hyvin. Sen jälkeen kun hän on vastaanottanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman ruotsiksi käännettynä, hänet on kuultava uudelleen ja hänelle on annettava riittävä aika mielipiteen laatimista varten. NRO 6 Museovirasto Asemakaavamuutos kokee aluetta, jolla sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, Västesundom (Länsisalmi) Måsbrot hem åkern (muinaisjäännösrekisteritunnus ). Se on historiallisen ajan kyläpaikka, jonka tarkkaa sijaintia tai rajausta ei tunneta. Sen suuripiirteinen sijaintialue näkyy kuitenkin Samuel Broteruksen vuonna 1708 laatimalla kartalla. Tämän johdosta on alueella toteutettava arkeologinen tarkkuusinventointi kaavasuunnittelun pohjaksi muinaismuistolain 13 nojalla. Inventoinnin yhteydessä mahdollisesti havaitut kohteet tulee kartoittaa ja niiden laajuus määritellä. Muinaismusitolain 15 mukaisesti arkeologisen tarkastuksen kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Tarjouksia arkeologisista kenttätöistä voi pyytää arkeologisilta toimijoilta, joita on lueteltu Museoviraston www-sivuilla osoitteessa ten_kenttatoiden_tilaaminen. Asiaa Museovirastossa hoitaa Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut - yksikössä intendentti Teija Tiitinen (teija.tiitinen(a)nba.fi. 62 Mielipiteet 2012, kuuleminen ruotsinkielisin asiapaperein Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2; osallisen kuuleminen ruotsin kielellä on suoritettu MRL:n 62 :n mukaisesti Osallinen ei jättänyt kuulemisen yhteydessä mielipidettä. Osallinen Kuulemismenettely ja osallisen palaute NRO 5 / II Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katualuetta). Osalliselle GL-S lähetettiin kirjattu kirje, joka sisälsi toistamiseen ruotsinkielisen kuulemiskirjeen sekä lisäksi kokonaan ruotsinkielelle käännetyn, 21-sivuisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päivätty, Vanda 4 oktober 2012 (=alkuperäisen suomenkielisen OAS:n päivämäärä) och 27 november 2012 (=ruotsinkielinen käännös). Osallinen ei tämän ruotsinkielisen kuulemisen yhteydessä jättänyt mielipidettä. Mielipiteet ovat aiheuttaneet seuraavat muutokset luonnosvaiheeseen Jätevoimalan tontille on lisätty biopolttoaineen logistiikka-alueen rakentamismahdollisuus. Ruotsinkielisen osallisen uudelleen kuuleminen MRL 62 ja 63 kokonaan ruotsiksi. Kortteli ja muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, historiallisen ajan kyläpaikka Västesundom Måsbrot hem åker, on päätetty jättää pois asemakaavan muutostyöstä, koska alueelle ei kohdistu ajankohtaisia muutospaineita. Tulevat muutokset on järkevää tehdä myöhemmin osana Östersundom in yhteisen yleiskaavan asemakaavoitusvaihetta. LAUSUNNOT JA VASTINEET Kaupunkisuunnittelu/VKA, ESA

25 Kaupunkisuunnittelulautakunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro Långmossen2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala. Lausuntoja pyydettiin 11 kpl ja saatiin yhteensä 8 kpl. Lausunnonantaja Lausunto Tarkistukset NRO 1 FINGRID OYJ Fingrid Oyj:n voimajohtoalueiden leveydet on merkittävä kaavaan reunavyöhykkeineen. 110kV:n rakennusrajoitusalueen leveys selostuksen sivulla 31 korjattava lausunnossa annetun ohjeen mukaisesti. Kaavassa tulee tarvittavilta osin ottaa huomioon voimajohtoaluetta koskevat rajoitukset. Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohdon vaara-alueen rajaksi merkitään 26,0 metriä voimajohdon keskilinjasta. Fingrid Oyj:n 110 kv:n voimajohdon vaara-alueen rajaksi merkitään 23,5 metriä voimajohdon keskilinjasta. Korjataan selostuksen sivun 31 kohta Vaara-alueet Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin. Fingrid Oyj:n lausunnon mukana olevaan voimajohtolinjakarttaan on merkitty myös Stenkullan sähköasema. Merkitään Stenkullan sähköasema (erotinasema) kaavakarttaan vm :ksi. NRO 2 GASUM OY NRO 3 VANTAAN ENERGIA OY, Muuttunut maakaasuputken sijainti pyydetään tarkistamaan. Maakaasuputkistosta aiheutuvat rajoitukset merkittävä kaavamääräyksiin. Pitkäsuontien varren korttelialueen rajan ajoneuvoliittymäkielto katualueeseen poistettava. Maakaasuputken sijoitus tarkistetaan viimeisimmän sijaintisuunnitelman mukaiseksi. Lisätään maakaasuputkiston lähialueen rakentamista ja muita toimintoja rajoittava kaavamääräys. Poistetaan liittymäkielto katualueeseen kaavamerkintä korttelin tontin 2 kohdalta. NRO 4 VANTAAN ENERGIA OY, LUMENVASTAANOTTOPAIKKA Tontin itäpäähän merkittävä pelastumistie. Lumenkaatotoimintaa ei sallita voimajohtoaukeilla. Hulevesien käsittelysuunnitelmat tehtävä yhteistyössä energiayhtiöi- 25 Lisätään ET aluetta korttelissa koskeviin asemakaavamääräyksiin kaavamääräys, joka sallii alueelle enintään kolme ajoneuvoliittymää katualueeseen. Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin.

26 den kanssa. NRO 5 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Kaukolämpöjohdon päälle ei saa rakentaa hulevesien pidätysallasta. 110kV:n rakennusrajoitusalueen raja on 23,0 metrin etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta. Kaavassa tulee tarvittavilta osin ottaa huomioon voimajohtoaluetta koskevat rajoitukset. Täydennetään maanalaisen johdon asemakaavamääräystä määräyksellä, joka kieltää kaukolämpöjohdon vaarantamisen. Korjataan voimajohdon etäisyys 23,0 metriä johdon keskilinjasta. Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin. NRO 6 RUDUS OY NRO 7 HELSINGIN KAUPUNKI Esitetään, että vielä tutkittaisiin korttelin tonttien 2 ja 4 välisen ev -alueen kaventamismahdollisuutta. Esitetään lisäksi, että tutkittaisiin mahdollisuutta muuttaa Pitkäsuontien katualuelinjausta korttelin kohdalla lännemmäksi lähemmäksi Kehä III:n liikennealuetta. Lausuntoa ei ole saatu. NRO 8 HELEN SÄHKÖVERKKO OY Ei huomautettavaa. NRO 9 LIIKENNEVIRASTO Lausuntoa ei ole saatu. NRO 10 UUDENMAAN ELY-KESKUS NRO 11 KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAI- TOS NRO 12 HYVINKÄÄN TIELUISKA OY ELY-keskus katsoo, että alueelle sijoitettavat toiminnot ja rakennelmat on varustettava sellaisilla vesiensuojeluratkaisuilla, että pohjaveden laatu ei enää heikkene nykyisestään. Lausuntoa ei ole saatu. Lausuntoa ei ole saatu. Lisätään kaavamääräysten kohtaan: HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA, toisen virkkeen loppuun sanat: tai pohjavedelle. MUISTUTUS JA VASTINE Kaupunkisuunnittelu/VKA, ESA

27 Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2, Länsisalmi, Ojanko, Vaarala on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin yksi (1 kpl) muistutus. Muistutus on samansisältöinen ja koskee samaa asiaa kuin aiemmin jätetty mielipide nro kolme (3). Muistutus koskee Stenkullan kiinteistöä, kiinteistötunnus , johon suunnitellaan lumen vastaanottopaikkaa. 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Palvelut Muutosalueen rakenne pysyy entisenä, mutta alueille rakennetaan lisää saman toiminnan yksikköjä tai laajennetaan olevaa toimintaa. Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia palvelurakentamiseen tai sen mitoitukseen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kunnan tavoitteiden toteutuminen Kunnan asettamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet toteutuvat. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Laadittaessa Långmossenin ensimmäinen asemakaava vuonna 1999 työlle oli asetettu lähtökohdaksi, että voimalaitos ja sen yhteyteen kiinteästi suunnitellut hiilikasat piilotettaisiin mahdollisimman hyvin maisemoinnin keinoin ja niiden näkyvyys suurille liikenneväylille olisi pienin mahdollinen. Långmossen2 asemakaavan muutoksen lähtökohdat ovat päinvastaiset, koska ympäröivien liikenneväylien uudet, kehittyneemmät katu- ja eritasoliikennejärjestelyt vievät selvästi enemmän tilaa kuin aiemmin ja tämä tila on otettava Långmossenin kaava-alueenkin puolelta. Nyt Långmossenin rakentaminen voi ja saa näkyä suurille liikenneväylille, kun taas maisemoinnin keinoin pyritään saamaan mahdollisimman yhtenäinen vihertävä näkymä Ojangon ulkoilualueen suuntaan. Voimajohtojen, jätevoimalaitoksen ja maa- ym. aineksen kierrätysalueista tulee suunnitella korkeatasoisia, arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisia, urbaaniin yhteiskuntaan ja kaupunkirakenteeseen kuuluvia toimintoja. Toiminnallisesti muutosalueen maankäyttö on toteutunut hyvin. Kaikki alueen tontit liittyvät Pitkäsuontien katujatkeen kautta Länsimäentien eritasoliittymään E52 ja sitä kautta sujuvasti valtakunnan päätieverkkoon. Visuaalisesti jätevoimala-alue tulee näkymään hyvin Västersundomin eritasoliittymään E53 (Porvoonväylän ja Kehä III:n risteys). Teillä ajetaan kovaa, joten suuret rakennusmassat ovat tässä tilanteessa eduksi, jotta ne ehtii kokea. Ympäristönä alue on myös tavanomaisesta poikkeava ja erikoisuutensa ansiosta mielenkiintoinen nähtävyys. Maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue tulee lähinnä näkymään Kehä III:n liikennealueen suuntaan. Tämä nykyisin epämääräinen ja järjestelemätön, osittain pölyävä ja sekavakin alue halutaan saada järjestyksen piiriin. Ottamatta käyttöön laajaa istutettavaa vyöhykettä alue on mahdoton saada piiloon. Yleisellä alueella ei ole tilaa ja yrityksen puolelta on jo nyt jouduttu ottamaan maata kokoojakatualueeksi. Tältä osin toimintojen osittainenkin piiloon saaminen Kehä III:n suunnalta ei ole onnistunut. 27

28 Toiminnat ovat maa-ainesalueella luonteeltaan erityyppisiä kuin voimalaitoksen iso, selkeä ja komea rakennusmassa, joten tältä alueelta kaiken ei olisi haluttu näkyvän Kehä III:lle. Alueen isot voimajohdot voimistavat muutosalueesta koettua kaupunkiteknistä elämystä. Kaavatyölle asetettujen laadullisten tavoitteiden voidaan katsoa tulleen pääosin täytetyksi Osallisten tavoitteiden toteutuminen Yhtä lukuun ottamatta (mielipide nro 3, kiinteistön omistajaosakas) osallisten tavoitteet ovat toteutuneet. Kiinteistön maanomistaja on esittänyt kiinteistönsä maankäytön muuttamista tuottavampaan käyttöön. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on erityisaluetta (EV) ja katualuetta. Vantaan yleiskaavassa 2007 kiinteistön alue on esitetty tulevaisuuden aluevaraukseksi lumen vastaanottopaikalle, joka palvelisi Vantaan kaakkoisosasta poistettavaa lunta. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue ET korttelissa Rakenteilla oleva jätevoimalaitos ET-alueella korttelissa toukokuussa ET-korttelialueen tontille 2 saa sijoittaa energiatuotantolaitoksia, kuten jätevoimalaitoksen ja biopolttoaineen logistiikka-alueen sekä toimintoja palvelevia laitoksia ja rakennuksia sekä toimintaan liittyviä toimistotiloja. Vantaan Energia Oy rakentaa jätevoimalaa korttelin alueelle. Noin 300 miljoonaa euroa maksavan jätevoimalan peruskivi muurattiin 8. toukokuuta 2012 ja voimala on tarkoitus ottaa koekäyttöön vuonna 2014, jolloin se tulee olemaan Suomen suurin jätevoimala. Jätevoimala koostuu kahdesta arinamallisesta jätteenpolttokattilasta ja yhdestä kaasuturbiinista. Laitoksen kokonaispolttoaineteho on 193 MW ja vuotuinen polttokapasiteetti ton- 28

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 64. kaupunginosa, Kuninkaala Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Teollisuustonttien tarkistus kaupallisten palvelujen alueeksi. KUVA 1 Kaava-alueen

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Asemakaavaselostus I TOLKKINEN, AUGUSTINRANNAN YRITYSPUISTO (AK 458) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus P14747 Kaupunginvaltuusto: 11.6.2014 40 Kaupunginhallitus:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ilmakuvaan rajattuna. 26.5.2008 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5.

YLIVIESKA. Luonnosvaihe 1/2015 . TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS YLIVIESKAN KAUPUNKI. Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 31.5. YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001835 VEROMIES-AVIA CENTRE Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 11.3.2013/II päivättyä asemakaavakarttaa nro 001835. Kaavoitus on tullut vireille

Lisätiedot

L19 HEVOSKALLIO, HIIDENMÄENTIE ASEMAKAAVA JA TONTTIJAKO

L19 HEVOSKALLIO, HIIDENMÄENTIE ASEMAKAAVA JA TONTTIJAKO L19 HEVOSKALLIO, HIIDENMÄENTIE 31. KAUPUNGINOSA HEVOSKALLIO KORTTELIN 1 TONTIN 1, ERITYISALUEEN, SUOJAVIHERALUEIDEN JA YLEISEN TIEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA TONTTIJAKO Kaavaselostus Lohjan kaupunki I Ympäristötoimi

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA TEKNINEN PALVELUKESKUS HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot