Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala "Långmossen2" Liikennealueiden rajojen muuttaminen viimeisimmän tiesuunnitelman mukaisiksi, korttelin liikennealueliittymän ja katujen uudelleenjärjestely, rautatiealueen muuttaminen erityisalueeksi, lumen vastaanottopaikan ja linja-autovarikon tilavaraus ja suojaviheralueiden aluerajausten liittäminen kokonaisuuteen. Näkymä Länsimäentien sillalta itään. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Laatija: Vantaan kaupunki, Maankäyttö (MATO), Kaupunkisuunnittelu, (KAUPSU) ESA, SSI Aloite:

2 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: 1.2 Kaava-alueen sijainti Eeva Sauramo, asemakaavasuunnittelija Vantaan kaupunki, Itä-Vantaan asemakaavayksikkö Vesa Karisalo, aluearkkitehti, Itä-Vantaan asemakaavayksikkö Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu Sari Simonen, suunnitteluavustaja Vantaan kaupunki, Keski-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan selostus sisältää asemakaavatyöryhmän erihenkilöiden kirjoittamia tekstiosuuksia ja laatimia kuvia. Muutosalue sijaitsee lähes kokonaan Ojangon 92. kaupunginosassa, Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksestä koilliseen, rajoittuen Kehä III:een ja Porvoonväylään (KUVA 1). KUVA 1 Kaava-alueen sijainti 2

3 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus 1.4 Sisällysluettelo Mitä alueelle rakennetaan Kehä III:n ja Porvoonväylän risteysalueesta, Västersundomin eritasiliittymä E53, on vuonna 2010 valmistunut uusi tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman uudet eritasojärjestelyt, liikennealueiden tilavaraukset sekä liikennealueliittymät ympäröivään maankäyttöön eivät kaikilta osin vastaa voimassa olevan asemakaavan tilavarauksia, joten asemakaava tulee muuttaa yhteensopivaksi. Uudessa tiesuunnitelmassa myös Långmossenin jätevoimalan nykyinen tasoliittymä Kehä III:lle Fazerintien kohdalla poistuu ja jätevoimalan liikenne ohjataan Kehä III:n suuntaisena kulkevaa Pitkäsuontien katualuetta pitkin Länsimäentien jatkeen ja Kehä III:n risteyskohtaan, rakennettavaan Länsimäentien eritasoliittymään E52. Asemakaavan muutosalueeseen sisältyvä rautatiealue (HELI-ratavaraus LR) ei enää ole ajankohtainen, joten tästä asemakaavan mukaisesta LR -aluevarauksesta voidaan luopua ja muuttaa rautatiealuevaraus muuhun käyttöön. Alue on asemakaavan muutoksessa kaavoitettu erityistoimintojen korttelialueeksi E, jolloin alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue sekä linja-autovarikko oheistoimintoineen. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T) maankäyttöä ja aluerajausta korttelissa on tutkittu nykyisiä maankäyttötavoitteita ja ohjeistuksia vastaaviksi. Alue on muutettu erityistoimintojen korttelialueeksi E. 1. Perustiedot sivu Tunnistetiedot sivu Kaava-alueen sijainti sivu Kaavamuutoksen tarkoitus sivu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo sivu Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, sivu 3 taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1.7 Asemakaavan sisältömerkitys ja sen käyttö suunnitteluvälineenä sivu 4 2. Tiivistelmä sivu Kaavaprosessin vaiheet sivu Asemakaavan muutoksen toteuttaminen sivu 4 3. Lähtökohdat sivu Selvitys suunnittelualueen oloista sivu Alueen yleiskuvaus sivu Luonnonympäristö sivu Rakennettu ympäristö sivu Maanomistus sivu Suunnittelutilanne sivu Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, sivu 10 päätökset ja selvitykset 4. Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet sivu Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve sivu Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset sivu Osallistuminen ja yhteistyö sivu Osalliset sivu Aloite sivu Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sivu 15 3

4 4.3.4 Viranomaisyhteistyö sivu Asemakaavan muutoksen tavoitteet sivu Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet sivu 16 Kunnan asettamat tavoitteet 5. Asemakaavan muutoksen kuvaus sivu Kaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja sivu 16 luonnonympäristöön 6. Asemakaavan muutoksen toteutus sivu Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat sivu Toteuttaminen ja ajoitus sivu Toteutuksen seuranta sivu Asemakaavoituskustannukset sivu 18 LIITEKUVAT Kuva 1 Kaava-alueen sijainti Kuva 2 Ote maalajikartasta Kuva 3 Maanomistustilanne Kuva 4 Ote maakuntakaavasta Kuva 5 Ote Vantaan yleiskaavasta 2007 Kuva 6 Ote ajantasa-asemakaavasta Kuva 7 Ilmakuva asemakaavan muutosalueesta 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2017 (MAL 2017) {Helsingin seudun yhteistyö perustuu vuonna 2005 tehtyyn 14 kunnan yhteistyösopimukseen. Östesundomin yhteinen yleiskaava, vaihtoehto VE B. Vantaan jätevoimalan rakennuslupa RAJA. Lupa on vaiheittainen. Tiesuunnitelma , ELY-keskus, Rambøll, Länsimäen eritasoliittymä E52 ja Västersundomin eritasoliittymä E53. Maakaasuputken linjauskartta; Gasum Oy, MDCN1-D / Nestejacobs, Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan liittymä Kehä III:lle, Pöyry Finland Oy, lokakuu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Mielipiteet , asemakaavan muutos nro , Långmossen2. Program för deltagande och bedömning av konsekvenserna, Mielipiteet , asemakaavan muutos nro , Långmossen2. R3-3_Suunnitelmakartta_Kehä_III_ , A-Insinöörit Suunnittelu Oy, toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Nro 51/2013/1 antanut päätöksen Vantaan Energia Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätevoimalan toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Päätös oli nähtävillä valitusaikana Laitoksen hyötysuhdetta parannetaan lisäämällä prosessiin savukaasulauhduttimet ja sähköntuotantoa kasvatetaan tehokkaammalla kaasuturbiinilla. Jätteenpolttoprosessiin lisätään apukattila, jota käytetään jätekattiloiden ylös- ja alasajotilanteissa sekä huoltoseisokin aikana kesällä. Lisäksi hulevesien johtamisjärjestelyihin on tehty muutoksia. Muutosten jälkeen jätevoimala ei ylitä sille nykyisessä ympäristöluvassa asetettuja rajaarvoja. 1.7 Asemakaavan sisältömerkitys ja sen käyttö suunnitteluvälineenä 4

5 Asemakaavan muutoksen laadinta perustuu koko kaupungin maankäyttöä ohjaavaan Vantaan yleiskaavaan. Asemakaavan muutoksessa ratkaistaan muun muassa asuntoalueiden sisäinen katuverkko, kortteleiden tai niiden osien käyttötarkoitus, rakennusoikeudet, kerrosluvut ja rakennusten ulkonäköön liittyviä seikkoja. Asemakaavan muutos esitetään kartalla 1:2 000 siihen kuuluvine asemakaavamerkinnöin ja - määräyksin. Siihen kuuluu aina myös asemakaavan selostus. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten kohdan 4.3 osalliset voivat osallistua ja vaikuttaa asemakaavan muutoksen laadintaan. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS -suunnitelma) on valmistunut ja toimitettu osallisille OAS -suunnitelman täydennysesitysten jättäminen oli lokakuussa Kaavatyön vireille tulosta on suomeksi ja ruotsiksi ilmoitettu osallisille. Osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 mukaan oli Mielipiteitä jätettiin kuusi (6 kpl). Yhdessä mielipiteessä vaaditaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava osalliselle ruotsin kielellä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 mukainen ruotsinkielinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Program för deltagande och bedömning av konsekvenserna), on valmistunut ja toimitettu osalliselle kirjattuna kirjeenä. Tämän OAS -suunnitelman täydennysesitysten jättäminen oli joulukuussa Ruotsinkielisen osallisen kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 ja 63 mukaan kokonaan ruotsinkielisellä aineistolla on suoritettu Uusia mielipiteitä ei tässä vaiheessa enää jätetty. Kaupunkisuunnittelulautakunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro Långmossen 2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala. Lausuntoja pyydettiin 11 kpl ja saatiin yhteensä 8 kpl. Asemakaavan muutosehdotus nro Långmossen2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala, on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin yksi (1 kpl) muistutus. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos käsittää korttelin lähiympäristöineen, suunnitellun uuden Ojangon lumen vastaanottopaikan sekä lähinnä maantie- ja katualueiden muutoksista johtuvia muutoksia. Kaavamuutosalueen pääyhteysväylinä toimivat Porvoonväylän ja Kehä III:n liikennealueet sekä muutosalueen kokoojakatuna alueen sisäinen Pitkäsuontien katualue. Alueen sisäiset kevyen liikenteen yhteydet sijaitsevat Pitkäsuontien yhteydessä ja lähivirkistysalueilla, joilta edelleen on jatkoyhteydet ympäröivään kevyen liikenteen pääverkkoon. 5

6 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Korttelin jätevoimalalla on voimassa oleva, vaiheittainen rakennuslupa. Rakentaminen on alkanut vuoden 2012 aikana ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna Rudus Oy:n alueella toimii maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue, jossa vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, maa-aineksia sekä ylijäämälouhetta. Yhtiön tarkoituksena in lähitulevaisuudessa ja osittain pitemmän tähtäimen suunnitelmissa laajentaa toimintaansa rakentamalla alueelle kierrätyspohjalta toimivat betonituote- ja valmisbetonitehtaat sekä asfalttiaseman. Liikennevirasto toteuttaa liikenneväylien ja eritasoliittymien rakentamis- ja parannustyöt oman budjettinsa ja aikataulujen mukaisesti. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen lähiympäristö Kaava-alue sijoittuu laajan Ojangon ulkoilu-, virkistys- ja liikunta-alueen eteläpuolelle. Lähimpänä sijaitsee Ojangon koiraurheilukeskus sekä ulkoilualueen hiihtolatuja sekä ulkoiluja ratsastusreittejä. Idässä alue rajoittuu osittain Sotungintiehen ja Sotunginlaakson eteläosaan. Länsi- ja eteläosastaan aluetta sivuaa kaksi sitä voimakkaasti rajaavaa moottoritietä Luonnonympäristö Maiseman yleiskuvaus Muutosalue on suurten liikenneväylien ja tulevien kookkaitten energia- ja teollisuusrakennusten maisemaa, jossa lisäksi pohjoisosassa itä-länsisuuntaiset 400 kv:n ja 110 kv:n voimajohdot risteävät länsiosan lounais-koillissuunnan kaksi rinnan kulkevaa 110 kv:n voimajohtoa. 6

7 Nykyinen maisemakuva Kehä III:n varrella on metsää ja mäntyjä, maakasat näkyvät paikoin. Kauempana metsäinen rinne rajaa maisematilaa. Näkymä ladulta avoimen maiseman yli, taustalla maakasoja. Näkymä ladulta avoimen maiseman yli, taustalla metsäinen rinne. Näkymä ladulta viljellyn pellon yli, takana metsä. Näkymä Porvoonväylältä yli viljellyn pellon Komeat kallioleikkaukset Maaperä (KUVA 2) Muutosalueen keskiosa sijoittuu kallioisen moreenimuodostuman alueelle, missä on suoritettu kiviaineksen ottoa. Mäen itä- ja länsipuolella olevat alavat alueet ovat pehmeikköä. Pehmeikköjen reuna-alueilla esiintyy ohuita silttiä ja hiekkaa olevia rantakerrostumia. Rakennettavuus maaperän suhteen (geotekniikka) Louhitun alueen länsipuolella olevalta savialueelta ei ole käytettävissä pohjatutkimustietoa. Itäpuolella olevalla pehmeiköllä pehmeän savikerroksen paksuus on yleisesti 3-5 metriä. Pehmeiköillä rakennusten perustamistapana tulee kyseeseen lähinnä paaluperustus. Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät piha-alueet saattavat edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä. Rantakerrostumien alueella rakenteiden perustamistavat määrätään yksityiskohtaisten pohjatutkimusten perusteella. Kasvillisuus Porvoonväylän pohjoispuolella oleva muutosalue on pääosin käsiteltyä ja muokattua maaperää. Luonnontilassa siitä on enää itäisimmän alueen uloin reuna sekä suikaleita rakennusalueeksi osoitetun alueen liepeillä. Tiedossa ei ole uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja. 7

8 Eläimistö Asemakaavan muutosalueella ei ole mitään merkittäviä havaintoja luonnon eläimistön suhteen. Vesistöt ja vesitalous Pohjavedet Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Fazerilan I-luokan pohjavesialue rajautuu Kehä III:een sijoittuen sen lounaispuolelle. Pohjavesiolosuhteita on selvitetty laajasti Långmossenin jätevoimalan ja Savion rautatietunnelin rakentamisen yhteydessä ja näihin liittyen alueella on edelleen pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailua. Pohjaveden pinta on kaavaalueella matalammalla tasolla kuin Fazerilan pohjavesialueella, joten mahdollinen virtaus suuntautuu pohjavesialueelta kaava-alueelle päin. Pohjaveden laadussa on Långmossenin alueella todettu muutoksia, mm. korkeita ph-arvoja ja kloridipitoisuuksia sekä pieniä pitoisuuksia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Hulevedet Asemakaava-alueen hulevedet on järjestetty tonttikohtaisesti; erillistä aluetta kattavaa hulevesisuunnitelmaa ei ole laadittu. Luonnonsuojelu Asemakaavan muutosalue ei sisällä luonnonsuojelukohteita eikä se rajoitu niihin. Suojaviheralueet ja suojelukohteet Asemakaavan muutosalueella on osoitettu alueita suojaviheralueiksi kaavamerkinnöillä EV ja suojelukohteita kaavamerkinnöillä s-3 ja ev-1. 8

9 KUVA 2 OTE MAALAJIKARTASTA 9

10 3.1.3 Rakennettu ympäristö Väestö Muutosalue ei ole asuinkäytössä. Yhdyskuntarakenne Muutosalue sijoittui alun perin pääkaupunkiseudun itäosan reuna-alueelle, mutta tulee Östersundomin yhteisen yleiskaavan toteuduttua kiinteämmin liittymään ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Alueelle ja sen ympäristöön on keskittynyt yhteiskunnan ylläpitämiseksi ja tukemiseksi toimivia ja keskustoista pois haluttuja joko häiriötä tuottavia tai kooltaan asutuksen keskelle sopimattomia toimintoja, kuten moottoriväylät, energia- ja jätehuoltolaitokset, voimajohdot ja sähköasemat, suuret elintarviketehtaat sekä maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue. Kaupunkikuva Muutosaluetta hallitsee kaksi isoa liikenneväylää; Kehä III ja Porvoonväylä, Rudus Oy:n kiviaineksen kierrätys- ja vastaanottoalueet, isot, aluetta risteävät voimajohdot sekä rakenteilla olevan jätevoimalan alueella tehdyn laajan maa-aineksen oton jälkeen maisemassa näkyvät jäljet sekä jätevoimalarakennustyömaan edistyessä suurikokoisen voimalarakennuksen esiin kasvava muoto. Kaupunkikuvassa näkyvät laajat maankaivu- ja louhintatyön jäljet. Varsinainen maanpäällinen rakentaminen on käynnistynyt vain Vantaan Energia Oy:n jätevoimalatyömaalla. Jätevoimalarakennuksen keskeneräisten rakennusosien lisäksi näkyvillä on vain pieniä varastorakennuksia sekä työmaa- ja huoltokoppeja. Paikoitellen kaupunkikuvassa näkyvät myös suurten voimajohtojen korkeat pylväät. Näkymä Fazerintieltä kaavamuutosalueelle, taustalla Rudus Oy:n aluetta. Palvelut Työpaikat Asemakaavan muutosalueella ei ole palveluja. Muutosalueen työpaikat sijaitsevat Rudus Oy:n ja Hyvinkään Tieluiska Oy:n alueilla sekä jätevoimalaitoksen työmaalla. 10

11 Virkistys, liikunta ja urheilu Muutosalue ei sisällä liikunta- ja urheilualueita, mutta alueen itäosan rakentamattoman metsäja peltoalueen läpi kulkee epävirallinen latureitti Ojangon ulkoilualueelta Länsisalmen ja Mustavuoren suuntaan. Tämä alue on myös lumettomana aikana ulkoilijoiden käytettävissä. Liikenne Alue rajautuu Kehä III:n ja Porvoonväylän suuriin moottoritieväyliin. Muutosalueen ainoana katuliittymänä toimii nykyisin maantasoliittymä suoraan Kehä III:lle Fazerintien kohdalla. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Muutosalueella ei ole rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai muinaismuistoja. Tekninen huolto Muinaisjäännöskohteet Vantaan kiinteiden muinaisjäännösten yleisinventointi on tehty vuonna 2000 ja historiallisen ajan inventointi vuonna Keskiaikainen Västersundomin kyläpaikkaan kuulunut kylätontti, Måsbrot hem åkern (muinaisjäännösrekisteritunnus ), jonka tarkkaa sijaintia tai rajausta ei tunneta ja jonka arvon selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia, sijaitsee muutosalueesta kaakkoon, muutosalueen ulkopuolella. Vanha tonttimaa on täysin autio. Vesihuolto Asemakaava-alueella ei ole kunnallista vedenjakelua, jätevesiviemäröintiä tai sadevesiviemäröintiä huhtikuussa Vedenjakelu Alueen runkovesijohtolinja on rakenteilla ja valmistuu vuonna 2013 (kts 5.4.1). Jätevesiviemäröinti Alueelle tulee siirtoviemäri ja jätevedenpumppaamo vuonna 2013 (kts ). Sadevesiviemäröinti Asemakaava-alueen hulevedet tulee hoitaa tonttikohtaisilla hulevesien hallintaratkaisuilla. Erillistä aluetta kattavaa hulevesisuunnitelmaa ei ole laadittu. Kaukolämpöjohto Vantaan Energian jätevoimala-alueelta pohjoiseen Hakunilan suuntaan on vuonna 2012 rakennettu kaukolämpöjohto. Pitkäsuon nykyinen lumen vastaanottopaikka Kaavamuutosalueen luoteisnurkan tuntumassa sijaitsee nykyisin Pitkäsuo-niminen lumen vastaanottopaikka. Alue jää Kehä III:n parannustöiden yhteydessä uuden Länsimäentien eritasoliittymä E52:n rakennus- ja liikennealueelle. Lumen vastaanottopaikalle osoitetaan kaavamuutostyön yhteydessä uusi Vantaan yleiskaava 2007 mukainen aluevaraus Långmossenin kaava-alueelta. 11

12 Pitkäsuon nykyinen lumen vastaanottopaikka ja Kehä III:n aluetta. Erityisalueet Vaara-alueet Muutosalueen pohjoisosaan sijoittuvat Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohto sekä Etelä-Suomen Energia Oy:n 110 kv:n voimajohto länsi-itäsuunnassa risteävät lounais-koillissuuntaiset kaksi rinnan kulkevaa Vantaan Energia Oy:n ja Fingrid Oyj:n 110 Kv:n voimajohtoa. Voimajohtojen läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Pilaantuneet maa-alueet Maaperän haitta-ainepitoisuuksia ei ole kartoitettu. Kaivutöiden yhteydessä on paikoin havaittu jätejakeita. Alueelta leviävä pöly Alueella toimii Rudus Oy:n kierrätyslaitos, jossa vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä ylijäämälouhetta. Toiminnasta voi syntyä ajoittain pölyä. Liikennemelu Ympäröivät suuret liikenneväylät, mahdollinen linja-autovarikko, maa-aineksen ja jätteiden käsittely sekä rakennustoiminta aiheuttavat melua muutosalueella, -alueelle ja -alueelta. Lentomelu Lentomelu ei aseta erityisvaatimuksia suunnittelulle. Lentoesteellisyys alueella Voimassa olevassa asemakaavassa osa muutosalueesta on lentoestealuetta. Vaaralliset kuljetukset Moottoriväylillä kulkevien kuljetusten vaarallisuutta ei ole tarkemmin selvitetty. Onnettomuus- ja häiriötilanteet Asutus ja herkät kohteet jätevoimalan läheisyydessä 12

13 Jätevoimalan lähimmät asuinrakennukset ovat koillisessa Ojangossa noin 400 metrin ja kaakossa Länsisalmessa noin 600 metrin päässä. Väestön kokonaismäärä 3,5 kilometrin säteellä on noin Lähin koulu sijaitsee noin 650 metrin, lähin päiväkoti noin 1,2 kilometrin ja lähin terveysasema noin 2,2 kilometrin etäisyydellä rakenteilla olevasta jätevoimalasta. Vuosaaren satamarata Vuosaaren satamaradan tunneli kulkee maan alla voimalaitosalueen varsinaisten laitosrakennusten itäpuolella noin 100 metrin etäisyydellä rakennuksista. Yksi satamaradan ajotunneleiden suuaukoista sijaitsee jätevoimalan alueella. Sosiaalinen ympäristö Yritykset muutosalueella ylläpitävät yrityksen omien työpaikkojen sekä asiakkaiden palvelemiseen liittyvää sosiaalista kulttuuria ja kanssakäymistä. Esteettömyys Maanomistus Asemakaavan muutosalueen nykyistä esteettömyystilannetta ei ole kartoitettu mittaamalla, havainnoimalla tai arvioimalla. Asemakaavan muutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa (KUVA 3). 13

14 KUVA 3 MAANOMISTUSTILANNE 14

15 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tarkistetut valtakunnalliset alueidentavoitteet tulivat voimaan Alueidenkäyttötavoitteissa kehotetaan edistämään olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä (mm. koulu-, päiväkoti-, neuvola- ja nuorisopalvelut) sekä luomaan edellytykset hyvälle taajamakuvalle sekä yleisesti eheyttämään kaupunkiseutua. suunnittelussa. On myös otettava huomioon riittävä viheralueiden muodostama yhtenäinen kokonaisuus. Uutta rakentamista ei myöskään tule sijoittaa tulvavaara-alueelle. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energianlähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa ylimaakunnallisena yhteistyönä. Muilta osin asemakaavan muutosalueella ei ole alueidenkäyttötavoitteita, joilla olisi valtakunnallinen merkitys (MRA 25). Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan koko Uudenmaan alueelle YM Se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Muutoshanke on maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, joka pääosin on varattu energia- ja/tai jätehuollon alueeksi ( EN/EJ). Alueen läpi on etelä-pohjoissuunnassa johdettu ratavaraus (Vuosaaren rata) ja kohtisuoraan tämän kanssa varattu pohjoisreunaan alue voimajohtolinjalle (Z) ja radalle (Heli-rata). Muutosalue rajoittuu kahteen moottoriväylään (KUVA 4). Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava KUVA 4 Ote maakuntakaavasta 15

16 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Maakuntakaava ohjaa Uudenmaan tulevan kasvun nykyiseen rakenteeseen sitä tiivistäen ja täydentäen. Asemakaavan muutosalueen maankäyttö on vaihemaakuntakaavan mukainen. Östersundomin yhteinen yleiskaava Vantaan kaakkoisnurkka kuuluu osana Östersundom in yhteiseen yleiskaavaan. Yleiskaavaa on laadittu Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteisenä hankkeena ja se käsittää alueita kaikista kolmesta kunnasta. Asemakaavan muutosalue sijoittuu Östersundom in yhteisen yleiskaavan luoteisosaan. Yhteisen yleiskaavan tarkistettu luonnos hyväksyttiin Sipoossa, Vantaalla ja Helsingissä keväällä Sen pohjalta kehitetään kaavaehdotusta, joka valmistuu kuntien käsittelyyn aikaisintaan vuoden 2013 aikana. Tarkistettu yleiskaavaluonnos sisältää viisi eri vaihtoehtoa, joita on arvioitu eri näkökulmista. Östersundom in yhteisen yliskaavaluonnoksen Natura-arviointi valmistui maaliskuussa Arvioinnin perusteella Natura-alueen eheys heikentyisi merkittävästi, jos Östersundom in alue toteutuisi kaavaluonnoksen mukaisesti. Yhteisessä yleiskaavassa pyritään tulokseen, jossa kaavan vaikutukset eivät heikennä merkittävästi alueen luontoarvoja. Arvioinnin tuloksia ja yleiskaavan tavoitteita sovitetaan yhteen jatkosuunnittelussa. Östesundom in yhteisessä yleiskaavassa asemakaavan muutosalueen maankäyttö, voimajohdot, laajemmat suojaviheralueperiaatteet ja maanalainen tunnelivaraus noudattavat suunnilleen nykyistä maankäyttöä. Sitä vastoin katuverkon ratkaisut on yleiskaavassa tutkittu osin uusiksi ja sopeutettu kaavamuutosaluetta ympäröivien alueiden uuteen maankäyttöön. Nämä katualuemuutokset tulevat Långmossenin alueella tehtäviksi myöhemmin, yhteisen yleiskaavan valmistuttua ja tultua hyväksytyksi sekä katuverkon saatua lopullinen muotonsa. Yleiskaava Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vantaan yleiskaava 2007:ssä pääosa asemakaavan muutosalueesta on yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), jonka läpi etelä-pohjoissuunnassa on johdettu maanalainen raideliikenteen alue (LR) (Vuosaarirata). Aluetta risteää kahdessa suunnassa voimansiirtolinja-aukeat Z1 ja Z1/4. Pohjoisen raideliikenteen aluevarauksen (LR) länsiosan pohjoispuolella on pienehkö yhdyskuntateknisen huollon aluevaraus (ET), itäisin osa muutosalueesta on suojaviheraluetta (EV) ja itäosan pohjoispuoli on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Yhdyskuntateknisen huollon (ET) alueen luoteisosa on Vantaan yleiskaava 2007:ssä esitetty osaksi Vantaan jätehuoltoa, alueeksi, joka on varattu uudeksi lumen vastanottopaikaksi. Kehä III ja Porvoonväylä on esitetty tieliikenteen alueiksi (L) (KUVA 6). 16

17 KUVA 5 Ote Vantaan yleiskaavasta 2007 Asemakaava Muutosalueella on voimassa oleva asemakaava. Korttelin tontti 1 on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta ET. rakennusoikeus kerrosalametreinä on ja rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on määrätty +70,0 metriä. Korttelin länsiosan kiinteistöt ovat teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta T, jonka rakennusoikeus on e=0,4 ja rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on määrätty +45,0 metriä. Korttelin itäosaan on osoitettu maanalainen tila julkisen liikenteen väylää varten. Muutosaluetta risteää kaksi vaara-aluetta voimalinjoja varten. Alueen itä- ja pohjoisosassa on suojaviheralueita EV ja muutosalueen korkeimmat kallioselänteet on määrätty säilytettäväksi luonnontilassa ev-1. (KUVA 6). Asemakaavan muutosalueen kortteli kuuluu Långmossen-nimiseen asemakaavaan nro , joka on vahvistunut Asemakaavaa ei ole muutettu vahvistumisen jälkeen. 17

18 18

19 Voimassa olevan asemakaavan toteutuminen Voimassa oleva asemakaava on vielä toteutusvaiheessa. Korttelin tontille 1 rakennetaan parhaillaan Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalaitosta. Korttelin länsiosassa toimivat Rudus Oy ja Hyvinkään Tieluiska Oy nimiset yhtiöt, joissa vastaanotetaan, varastoidaan ja/tai käsitellään maa-aineksia, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä ylijäämälouhetta. Kaava-alueen pohjoisosa on lähinnä luonnontilassa, joskin sen poikki menee useita suuria voimajohtoja. Rakennusjärjestys Alueella on voimassa Vantaan kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen ja se sai lainvoiman Tonttijako ja kiinteistörekisteri Korttelin tontti 1 kuuluu Vantaan kaupungin tonttirekisteriin. Pohjakartta Pohjakartta tulee täyttämään kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen n:o 1 284/1999 vaatimukset. 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Kehä III:n ja Porvoonväylän sekä Vantaan Energia Oy:n muuttuneet liikennejärjestelyt edellyttävät asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutoksen yhteydessä on päätetty poistaa myös tarpeeton HELI-ratavaraus ja osoittaa tälle maa-alueelle muuta toimintaa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kohde on otettu kaupunkisuunnitteluyksikön työohjelmaan vuodelle Asemakaavatyö on käynnistetty vuonna 2012 kunnan aloitteesta laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui Vantaan kaupungin työn alla olevat kohteet kootaan vuosittain kaavoituskatsaukseen, joka ilmestyy keväisin jokaiseen kotiin jaettavassa Vantaan kaupungin asukaslehdessä. Myös kaavojen ja kaavamuutosten liikkeelle lähdöstä ilmoitetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaava-alueen maanomistajat, maanvuokraajat ja vuokralaiset. Asemakaava-alueen rajanaapurit ja lähipiirin naapurit. Asemakaava-alueen lähialueen asukkaat. Vantaan kaupungin asukkaat, luottamuselimet ja viranomaiset. Itsensä osallisiksi mieltävät. Valtion viranomaiset ( ympäristöministeriö ja Uudenmaan ympäristökeskus ym.). Muut viranomaiset ja julkisyhteisöt (Uudenmaan liitto ja Vantaan Energia Oy ym.). Vantaan alueella toimivat yritykset ja yhteisöt sekä niiden työntekijät. 19

20 Asemakaavatyöhön osallistuneet asiantuntijaviranomaiset Aluearkkitehti Vesa Karisalo Maisemasuunnittelija Laura Muukka Suunnitteluinsinööri Antti Auvinen / Vesihuolto Projekti-insinööri Jukka Hietamies / Lumen vastaanottopaikka Ympäristötarkastaja Maarit Rantataro Liikenneinsinööri Ilpo Pasanen Liikenneinsinööri Pirjo Suni / Liikennemelu Suunnitteluinsinööri Matti Holtari / Maaperä Asemakaavasuunnittelija Eeva Sauramo Suunnitteluavustaja Sari Simonen Maanmittausteknikko Jyrki Nieminen Asemakaavatyöhön osallistuneet ulkopuoliset asiantuntijat Liikenneviraston suunnittelijana A-Insinöörit (Kehä III:n ja Porvoonväylän liikennealuerajaus) Markus Simonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Jorma Laakso, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Jukka Levä, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Vantaan Energia Oy:n suunnittelijana Pöyry Finland Oy, Energy Jätevoimalaitoksen liittymäjärjestelyt Lumen vastaanottopaikan EL suunnittelijana Markku Lehikoinen, Ramboll Finland Oy Lauri Axelsson, Ramboll Finland Oy Muut asiantuntijaviranomaiset Kaavoitusteknikko Raila Lindgren Aloite Asemakaavamuutoksen valmistelutyö on aloitettu toukokuussa Aloite on tehty (= asemakaavan muutoshakemus jätetty Vantaan kaupungille). Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Vantaan Energia Oy yhteistyökumppaninaan Rudus Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavatyön nro lähtötilanne ja tavoitteet on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Palautetta voivat antaa kaikki osalliset (osallisten kuuleminen). Palaute annetaan kaupunkisuunnitteluyksikön toimihenkilölle kirjallisesti. Tarvittaessa OAS-suunnitelma tarkistetaan saadun palautteen pohjalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n nojalla osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvottelujen käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä Osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti oli lokakuussa Mielipiteet kootaan yhteenvedoksi, joka käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa kuten myös asemakaavan muutosehdotus. Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavaehdotuksen sen jälkeen nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 27 :n mukaisesti 30:n vuorokauden ajaksi. Tässä yhteydessä pyydetään myös mahdolliset viranomais- ja yhteisölausunnot. Nähtävillä oloaikana asemakaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen. Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä ja/tai harkinnan mukaan muissa 20

21 lehdissä, kaupungin ilmoitustaululla sekä muussa kunnassa asuvalle maanomistajalle kirjaamattomalla kirjeellä. Muistutukset kootaan yhteenvedoksi, joka käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ennen kuin asemakaavaehdotus menee kaupunginhallituksen kautta Vantaan kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. Asemakaava muutos tulee voimaan valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen annettavalla kuulutuksella. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään MRL 67 :n nojalla tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Myös kaupunginvaltuuston päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Osallisten kuuleminen Ennen asemakaavan laatimista kuullaan osallisia. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma (OASsuunnitelma) lähetetään kohdassa määritellyille osallisille. Se on asetettu nähtäville myös määrittämättömiä osallisia varten (esim. kaikki kunnan asukkaat ja itsensä osallisiksi mieltävät) maankäyttötoimen asiakaspalveluun osoitteessa Kielotie 28. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös internetissä osoitteessa / kaavoitus ja maankäyttö. Palautetta voivat antaa kaikki osalliset (osallisten kuuleminen). Osalliset voivat myös ottaa yhteyttä kaupunkisuunnitteluun suunnittelutyön kaikissa vaiheissa. Vuorovaikutuksen järjestäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisen jälkeen laaditaan lopullinen asemakaavan muutosehdotus. Suunnittelutyön edetessä varsinkin kaavoitustyön luonnosvaiheeseen saattaa sisältyä suunnitelman tarkistuksia ja muutoksia. Asemakaavatyön alkaminen Asemakaavatyön alkamisesta tiedotetaan alueen asukkaille, maanomistajille, rajanaapureille, lähipiirin naapureille ja viranomaisille [Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 :n kuuleminen]. Yleisötilaisuudet Asemakaavaehdotuksesta ei ole suunniteltu pidettäväksi asukastilaisuutta. Asemakaavan nähtävillä olo ja sen voimaan tulo Asemakaavan nähtävillä olosta (MRA 27) ja voimaantulosta kuulutetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä ja/tai harkinnan mukaan muissa lehdissä, Vantaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä nähtäville olosta ei vantaalaisille maanomistajille kirjeitse. Asemakaavan muutos hyväksytään Vantaan kaupunginvaltuuston päätöksellä. Kaavoitustyön vaiheista ilmoittaminen Kaavoitustyön vaiheista ilmoitetaan Vantaan kaupungin asukaslehden maaliskuisin ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin Viranomaisyhteistyö Kaava-alueesta ei ole käyty MRL:n 66 viranomaisneuvotteluja. Virkamiesviranomaisyhteistyö tapahtuu erillisin neuvotteluin ympäristöministeriön, Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin kesken. 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet 21

22 Vantaan vision mukaan Vantaa on kansainvälisen metropolin ytimessä vetovoimainen työn ja yritysten kasvupaikka, joka tuottaa turvallista arkea yhteisvastuullisesti, asukkaitaan kuunnellen, monikulttuurisuudestaan ammentaen ja ympäristövastuuta kantaen. Asemakaavan tavoitteena on liittää suunnittelualue nykyiseen tie- ja katuverkkoon siten, että liikenteellinen toimivuus sekä liikenneturvallisuus nyt ja tulevaisuudessa ovat riittävät. Alue on kytkettävissä kaukolämmön piiriin, mikä tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita Työn aikana syntyneet tavoitteet Luoda mahdollisuus sijoittaa pieni linja-autovarikko ja sen vaatimat huolto-, tankkaus- ja pesupalvelut alueelle. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Sovittaa yhdyskuntateknisen huollon ja korkeiden voimajohtopylväiden omaleimaisen alueen mittakaavaltaan ja ympäristön kannalta erilaiset toiminnat, suurilta liikenneväyliltä näkyvä ja sinne näkyvä toimintamaisema ja Ojangon ulkoilualueen ihmisen tasolla koettavan luonnonympäristön keskenään täysin erilaiset toiminnat mielekkäällä tavalla yhteen sopiviksi sekä toiminnallisesti että visuaalisesti. 4.5 Asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Rakentamisvaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Nykytilanteen lisäksi on laadittu yksi vaihtoehto Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute sekä mielipiteet, muistutukset, lausunnot ja niiden huomioon ottaminen OAS OAS-suunnitelman palaute Asemakaavan muutosehdotuksen nro , Långmossen 2, MRA 63 :n mukaiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan jätettiin yksi (1) täydennysesitys mielipiteen muodossa; mielipide nro 5. Mielipide nro 5 seurauksena osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty kääntämällä se ruotsin kielelle. 62 Mielipiteet 2012 Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2; osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain MRL:n 62 :n mukaisesti on suoritettu Mielipiteitä jätettiin yhteensä kuusi (6 kpl). Yhdessä mielipiteessä vaaditaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava osalliselle ruotsin kielellä. Uusi kuuleminen kokonaan ruotsinkielisin asiapaperein on suoritettu Mielipiteen jättäjä NRO 1 Gasum Oy Mielipide "Gasum rakentaa maakaasuputken nykyisestä Sipoo-Vantaa -maakaasuputkesta jätevoimala-alueelle. Voimala-alueelle rakennetaan maakaasun paineenvähennysasema. Maakaasuputkistohanke on suunnitteluvaiheessa. Maakaasuputken alustava linjaus näkyy oheisessa kuvassa. Rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä ja muista maakaasun käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa asetuksessa (551/2009). Maakaasuputkisto rajoittaa lähiympäristön maankäyttöä merkittävästi. Gasum Oy pyytää, että maakaasuputkisto ja siitä aiheutuvat rajoitukset merkittäisiin asemakaavaan." 22

23 NRO 2 Vantaan Energia Oy "Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisen kuulemisen yhteydessä esitämme, että asemakaavatyön yhteydessä tutkittaisiin biopolttoaineen logistiikkaalueen sijoittamista Vantaan Energian omistamalle tontille. Tontilla olisi tarkoitus välivarastoida ja käsitellä biopolttoainetta, joka tarkoittaa käytännössä puutavaran säilytystä, haketusta ja kuivatusta ennen niiden polttoon ohjausta. Vantaan Energian tavoitteena on vähentää energiantuotannon päästöjään ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä Suomen hallituksen energiapoliittisten linjausten sekä kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Biopolttoaineet tarvitsevat toimivan logistiikkaketjun, jonka oleellisena osana ko. logistiikka-alue toimisi." NRO 3 Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katuakuetta). "Tilan Stenkulla kiinteistötunnus omistajaosakkaana haluan tuoda esille seuraavaa joka koskee kiinteistömme osalta alueen suunnittelua yllä mainitun asemakaavan muutoksen yhteydessä: Stenkullan kiinteistö sijaitsee Vantaan ja Helsingin metropolialueen kannalta yhä keskeisemmällä paikalla. Sijainti on logistisesti erinomainen olemassa olevien teiden ja liittymien osalta. Myötävaikutuksellamme kiinteistömme sijaitsee nykyisin kunnallistekniikan verkoston yhteydessä (vesi- ja viemärilinja kulkee kiinteistömme maa-alueen kautta). Haluamme jatkossa kehittää Stenkullan tilan käyttöä esimerkiksi alla mainittujen vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien mukaisesti: Logistiikkaan liittyvää toimintaa o Logistiikka-asema o Rekkojen / perävaunujen pysäköintialue (-terminaali) o Asuntovaunujen pysäköintialue Urheilutoimintaa (ulkona / sisällä) o Mahdollisesti urheiluhalleja Hevosurheilutoimintaa (ulkona / sisällä) o Ratsastushalleja Maa-ainesten väliaikainen säilytysalue. Tällaisesta mahdollisuudesta Sgin alueella on huutava puute. Esimerkiksi viikonloppuisin tapahtuvan rakennustoiminnan kautta syntyvän maa-ainesten poiskuljettaminen ei ole vastaanottomahdollisuuksien puuttumisen takia mahdollista koska kaatopaikat ovat viikonloppuisin suljetut. Muuta: Kuten useammassa aikaisemmin Vantaan kaupungille tehdyissä huomautuksissa Stenkullan kiinteistön omistajat ovat vaatineet, tulee Långmossenin tien linjausta kiinteistömme kohdalla oikaista. Långmossenin tien poistamista kokonaisuudessaan uudesta kaavasta tulee selvittää. Vastustan ehdottomasti, että mahdollista lumenvastaanottopaikkaa suunniteltaisiin sijoitettavaksi Stenkullan maille. Tällainen hanke pilaisi mahdollisuudet hyödyntää kiinteistön mahdollisuuksia asemakaava-alueen maankäytön kannalta järkevämmällä tavalla. Olen valmis neuvottelemaan Vantaan kaupungin kanssa tulevasta asemakaavan muutoksesta Stenkullan tilan osalta." NRO 4 Rudus Oy. Ko. asemakaavamuutokseen liittyen Rudus Oy viittaa Vantaan kaupunginhallitukselle osoitettuun päivättyyn yhdessä Vantaan Energian Oy:n kanssa allekirjoitettuun korttelin nro asemakaavamuutoshakemukseen (Liite 1). Rudus Oy viittaa lisäksi päivättyyn Kantatie 50 (Kehä III) parantaminen välillä Lahdenväylä (vt 4) Porvoonväylä (vt 7) tiesuunnitelmasta jättämäänsä mustutukseen (liite 2). Rudus Oy esittää myös, että Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun ja Rudus Oy:n välillä käydään erilliset neuvottelut ko. kaavamuutokseen liittyen. Rudus Oy:n yhteyshenkilönä tässä kaava-asiassa toimii kiinteistöpäällikkö Aaro Oittinen. 23

24 NRO 5 / I Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katualuetta). Mielipide on vastaanotettu puhelimitse / vastaanottaja: Eeva Sauramo, asemakaavoitus Huomauttaa, että kuulemiskirje on tullut väärään osoitenumeroon ja siksi hän ei ole voinut ottaa yhteyttä asemakaavoitukseen aiemmin. Vaatii, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava hänelle ruotsiksi käännettynä, koska hän ei hallitse suomen kieltä tarpeeksi hyvin. Sen jälkeen kun hän on vastaanottanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman ruotsiksi käännettynä, hänet on kuultava uudelleen ja hänelle on annettava riittävä aika mielipiteen laatimista varten. NRO 6 Museovirasto Asemakaavamuutos kokee aluetta, jolla sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, Västesundom (Länsisalmi) Måsbrot hem åkern (muinaisjäännösrekisteritunnus ). Se on historiallisen ajan kyläpaikka, jonka tarkkaa sijaintia tai rajausta ei tunneta. Sen suuripiirteinen sijaintialue näkyy kuitenkin Samuel Broteruksen vuonna 1708 laatimalla kartalla. Tämän johdosta on alueella toteutettava arkeologinen tarkkuusinventointi kaavasuunnittelun pohjaksi muinaismuistolain 13 nojalla. Inventoinnin yhteydessä mahdollisesti havaitut kohteet tulee kartoittaa ja niiden laajuus määritellä. Muinaismusitolain 15 mukaisesti arkeologisen tarkastuksen kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Tarjouksia arkeologisista kenttätöistä voi pyytää arkeologisilta toimijoilta, joita on lueteltu Museoviraston www-sivuilla osoitteessa ten_kenttatoiden_tilaaminen. Asiaa Museovirastossa hoitaa Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut - yksikössä intendentti Teija Tiitinen (teija.tiitinen(a)nba.fi. 62 Mielipiteet 2012, kuuleminen ruotsinkielisin asiapaperein Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2; osallisen kuuleminen ruotsin kielellä on suoritettu MRL:n 62 :n mukaisesti Osallinen ei jättänyt kuulemisen yhteydessä mielipidettä. Osallinen Kuulemismenettely ja osallisen palaute NRO 5 / II Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katualuetta). Osalliselle GL-S lähetettiin kirjattu kirje, joka sisälsi toistamiseen ruotsinkielisen kuulemiskirjeen sekä lisäksi kokonaan ruotsinkielelle käännetyn, 21-sivuisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päivätty, Vanda 4 oktober 2012 (=alkuperäisen suomenkielisen OAS:n päivämäärä) och 27 november 2012 (=ruotsinkielinen käännös). Osallinen ei tämän ruotsinkielisen kuulemisen yhteydessä jättänyt mielipidettä. Mielipiteet ovat aiheuttaneet seuraavat muutokset luonnosvaiheeseen Jätevoimalan tontille on lisätty biopolttoaineen logistiikka-alueen rakentamismahdollisuus. Ruotsinkielisen osallisen uudelleen kuuleminen MRL 62 ja 63 kokonaan ruotsiksi. Kortteli ja muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, historiallisen ajan kyläpaikka Västesundom Måsbrot hem åker, on päätetty jättää pois asemakaavan muutostyöstä, koska alueelle ei kohdistu ajankohtaisia muutospaineita. Tulevat muutokset on järkevää tehdä myöhemmin osana Östersundom in yhteisen yleiskaavan asemakaavoitusvaihetta. LAUSUNNOT JA VASTINEET Kaupunkisuunnittelu/VKA, ESA

25 Kaupunkisuunnittelulautakunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro Långmossen2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala. Lausuntoja pyydettiin 11 kpl ja saatiin yhteensä 8 kpl. Lausunnonantaja Lausunto Tarkistukset NRO 1 FINGRID OYJ Fingrid Oyj:n voimajohtoalueiden leveydet on merkittävä kaavaan reunavyöhykkeineen. 110kV:n rakennusrajoitusalueen leveys selostuksen sivulla 31 korjattava lausunnossa annetun ohjeen mukaisesti. Kaavassa tulee tarvittavilta osin ottaa huomioon voimajohtoaluetta koskevat rajoitukset. Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohdon vaara-alueen rajaksi merkitään 26,0 metriä voimajohdon keskilinjasta. Fingrid Oyj:n 110 kv:n voimajohdon vaara-alueen rajaksi merkitään 23,5 metriä voimajohdon keskilinjasta. Korjataan selostuksen sivun 31 kohta Vaara-alueet Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin. Fingrid Oyj:n lausunnon mukana olevaan voimajohtolinjakarttaan on merkitty myös Stenkullan sähköasema. Merkitään Stenkullan sähköasema (erotinasema) kaavakarttaan vm :ksi. NRO 2 GASUM OY NRO 3 VANTAAN ENERGIA OY, Muuttunut maakaasuputken sijainti pyydetään tarkistamaan. Maakaasuputkistosta aiheutuvat rajoitukset merkittävä kaavamääräyksiin. Pitkäsuontien varren korttelialueen rajan ajoneuvoliittymäkielto katualueeseen poistettava. Maakaasuputken sijoitus tarkistetaan viimeisimmän sijaintisuunnitelman mukaiseksi. Lisätään maakaasuputkiston lähialueen rakentamista ja muita toimintoja rajoittava kaavamääräys. Poistetaan liittymäkielto katualueeseen kaavamerkintä korttelin tontin 2 kohdalta. NRO 4 VANTAAN ENERGIA OY, LUMENVASTAANOTTOPAIKKA Tontin itäpäähän merkittävä pelastumistie. Lumenkaatotoimintaa ei sallita voimajohtoaukeilla. Hulevesien käsittelysuunnitelmat tehtävä yhteistyössä energiayhtiöi- 25 Lisätään ET aluetta korttelissa koskeviin asemakaavamääräyksiin kaavamääräys, joka sallii alueelle enintään kolme ajoneuvoliittymää katualueeseen. Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin.

26 den kanssa. NRO 5 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Kaukolämpöjohdon päälle ei saa rakentaa hulevesien pidätysallasta. 110kV:n rakennusrajoitusalueen raja on 23,0 metrin etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta. Kaavassa tulee tarvittavilta osin ottaa huomioon voimajohtoaluetta koskevat rajoitukset. Täydennetään maanalaisen johdon asemakaavamääräystä määräyksellä, joka kieltää kaukolämpöjohdon vaarantamisen. Korjataan voimajohdon etäisyys 23,0 metriä johdon keskilinjasta. Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin. NRO 6 RUDUS OY NRO 7 HELSINGIN KAUPUNKI Esitetään, että vielä tutkittaisiin korttelin tonttien 2 ja 4 välisen ev -alueen kaventamismahdollisuutta. Esitetään lisäksi, että tutkittaisiin mahdollisuutta muuttaa Pitkäsuontien katualuelinjausta korttelin kohdalla lännemmäksi lähemmäksi Kehä III:n liikennealuetta. Lausuntoa ei ole saatu. NRO 8 HELEN SÄHKÖVERKKO OY Ei huomautettavaa. NRO 9 LIIKENNEVIRASTO Lausuntoa ei ole saatu. NRO 10 UUDENMAAN ELY-KESKUS NRO 11 KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAI- TOS NRO 12 HYVINKÄÄN TIELUISKA OY ELY-keskus katsoo, että alueelle sijoitettavat toiminnot ja rakennelmat on varustettava sellaisilla vesiensuojeluratkaisuilla, että pohjaveden laatu ei enää heikkene nykyisestään. Lausuntoa ei ole saatu. Lausuntoa ei ole saatu. Lisätään kaavamääräysten kohtaan: HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA, toisen virkkeen loppuun sanat: tai pohjavedelle. MUISTUTUS JA VASTINE Kaupunkisuunnittelu/VKA, ESA

27 Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2, Länsisalmi, Ojanko, Vaarala on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin yksi (1 kpl) muistutus. Muistutus on samansisältöinen ja koskee samaa asiaa kuin aiemmin jätetty mielipide nro kolme (3). Muistutus koskee Stenkullan kiinteistöä, kiinteistötunnus , johon suunnitellaan lumen vastaanottopaikkaa. 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Palvelut Muutosalueen rakenne pysyy entisenä, mutta alueille rakennetaan lisää saman toiminnan yksikköjä tai laajennetaan olevaa toimintaa. Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia palvelurakentamiseen tai sen mitoitukseen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kunnan tavoitteiden toteutuminen Kunnan asettamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet toteutuvat. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Laadittaessa Långmossenin ensimmäinen asemakaava vuonna 1999 työlle oli asetettu lähtökohdaksi, että voimalaitos ja sen yhteyteen kiinteästi suunnitellut hiilikasat piilotettaisiin mahdollisimman hyvin maisemoinnin keinoin ja niiden näkyvyys suurille liikenneväylille olisi pienin mahdollinen. Långmossen2 asemakaavan muutoksen lähtökohdat ovat päinvastaiset, koska ympäröivien liikenneväylien uudet, kehittyneemmät katu- ja eritasoliikennejärjestelyt vievät selvästi enemmän tilaa kuin aiemmin ja tämä tila on otettava Långmossenin kaava-alueenkin puolelta. Nyt Långmossenin rakentaminen voi ja saa näkyä suurille liikenneväylille, kun taas maisemoinnin keinoin pyritään saamaan mahdollisimman yhtenäinen vihertävä näkymä Ojangon ulkoilualueen suuntaan. Voimajohtojen, jätevoimalaitoksen ja maa- ym. aineksen kierrätysalueista tulee suunnitella korkeatasoisia, arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisia, urbaaniin yhteiskuntaan ja kaupunkirakenteeseen kuuluvia toimintoja. Toiminnallisesti muutosalueen maankäyttö on toteutunut hyvin. Kaikki alueen tontit liittyvät Pitkäsuontien katujatkeen kautta Länsimäentien eritasoliittymään E52 ja sitä kautta sujuvasti valtakunnan päätieverkkoon. Visuaalisesti jätevoimala-alue tulee näkymään hyvin Västersundomin eritasoliittymään E53 (Porvoonväylän ja Kehä III:n risteys). Teillä ajetaan kovaa, joten suuret rakennusmassat ovat tässä tilanteessa eduksi, jotta ne ehtii kokea. Ympäristönä alue on myös tavanomaisesta poikkeava ja erikoisuutensa ansiosta mielenkiintoinen nähtävyys. Maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue tulee lähinnä näkymään Kehä III:n liikennealueen suuntaan. Tämä nykyisin epämääräinen ja järjestelemätön, osittain pölyävä ja sekavakin alue halutaan saada järjestyksen piiriin. Ottamatta käyttöön laajaa istutettavaa vyöhykettä alue on mahdoton saada piiloon. Yleisellä alueella ei ole tilaa ja yrityksen puolelta on jo nyt jouduttu ottamaan maata kokoojakatualueeksi. Tältä osin toimintojen osittainenkin piiloon saaminen Kehä III:n suunnalta ei ole onnistunut. 27

28 Toiminnat ovat maa-ainesalueella luonteeltaan erityyppisiä kuin voimalaitoksen iso, selkeä ja komea rakennusmassa, joten tältä alueelta kaiken ei olisi haluttu näkyvän Kehä III:lle. Alueen isot voimajohdot voimistavat muutosalueesta koettua kaupunkiteknistä elämystä. Kaavatyölle asetettujen laadullisten tavoitteiden voidaan katsoa tulleen pääosin täytetyksi Osallisten tavoitteiden toteutuminen Yhtä lukuun ottamatta (mielipide nro 3, kiinteistön omistajaosakas) osallisten tavoitteet ovat toteutuneet. Kiinteistön maanomistaja on esittänyt kiinteistönsä maankäytön muuttamista tuottavampaan käyttöön. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on erityisaluetta (EV) ja katualuetta. Vantaan yleiskaavassa 2007 kiinteistön alue on esitetty tulevaisuuden aluevaraukseksi lumen vastaanottopaikalle, joka palvelisi Vantaan kaakkoisosasta poistettavaa lunta. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue ET korttelissa Rakenteilla oleva jätevoimalaitos ET-alueella korttelissa toukokuussa ET-korttelialueen tontille 2 saa sijoittaa energiatuotantolaitoksia, kuten jätevoimalaitoksen ja biopolttoaineen logistiikka-alueen sekä toimintoja palvelevia laitoksia ja rakennuksia sekä toimintaan liittyviä toimistotiloja. Vantaan Energia Oy rakentaa jätevoimalaa korttelin alueelle. Noin 300 miljoonaa euroa maksavan jätevoimalan peruskivi muurattiin 8. toukokuuta 2012 ja voimala on tarkoitus ottaa koekäyttöön vuonna 2014, jolloin se tulee olemaan Suomen suurin jätevoimala. Jätevoimala koostuu kahdesta arinamallisesta jätteenpolttokattilasta ja yhdestä kaasuturbiinista. Laitoksen kokonaispolttoaineteho on 193 MW ja vuotuinen polttokapasiteetti ton- 28

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Veromies (52) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro , Veromies (52) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 001988, Veromies (52) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 10.1.2008 Kaavatyön hakija Ilmailulaitos/Lentoasemakiinteistöt

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.10.2016, tarkistettu 14.12.2016 KURIIRITIE 10B-12 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002306 Kaavamuutosalue sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylällä, Kehä III:n ja Tuusulanväylän

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot