Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 90. kaupunginosa, Länsisalmi, 92. kaupunginosa, Ojanko, 93.kaupunginosa, Vaarala "Långmossen2" Liikennealueiden rajojen muuttaminen viimeisimmän tiesuunnitelman mukaisiksi, korttelin liikennealueliittymän ja katujen uudelleenjärjestely, rautatiealueen muuttaminen erityisalueeksi, lumen vastaanottopaikan ja linja-autovarikon tilavaraus ja suojaviheralueiden aluerajausten liittäminen kokonaisuuteen. Näkymä Länsimäentien sillalta itään. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Laatija: Vantaan kaupunki, Maankäyttö (MATO), Kaupunkisuunnittelu, (KAUPSU) ESA, SSI Aloite:

2 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: 1.2 Kaava-alueen sijainti Eeva Sauramo, asemakaavasuunnittelija Vantaan kaupunki, Itä-Vantaan asemakaavayksikkö Vesa Karisalo, aluearkkitehti, Itä-Vantaan asemakaavayksikkö Vantaan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu Sari Simonen, suunnitteluavustaja Vantaan kaupunki, Keski-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan selostus sisältää asemakaavatyöryhmän erihenkilöiden kirjoittamia tekstiosuuksia ja laatimia kuvia. Muutosalue sijaitsee lähes kokonaan Ojangon 92. kaupunginosassa, Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksestä koilliseen, rajoittuen Kehä III:een ja Porvoonväylään (KUVA 1). KUVA 1 Kaava-alueen sijainti 2

3 1.3 Kaavamuutoksen tarkoitus 1.4 Sisällysluettelo Mitä alueelle rakennetaan Kehä III:n ja Porvoonväylän risteysalueesta, Västersundomin eritasiliittymä E53, on vuonna 2010 valmistunut uusi tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman uudet eritasojärjestelyt, liikennealueiden tilavaraukset sekä liikennealueliittymät ympäröivään maankäyttöön eivät kaikilta osin vastaa voimassa olevan asemakaavan tilavarauksia, joten asemakaava tulee muuttaa yhteensopivaksi. Uudessa tiesuunnitelmassa myös Långmossenin jätevoimalan nykyinen tasoliittymä Kehä III:lle Fazerintien kohdalla poistuu ja jätevoimalan liikenne ohjataan Kehä III:n suuntaisena kulkevaa Pitkäsuontien katualuetta pitkin Länsimäentien jatkeen ja Kehä III:n risteyskohtaan, rakennettavaan Länsimäentien eritasoliittymään E52. Asemakaavan muutosalueeseen sisältyvä rautatiealue (HELI-ratavaraus LR) ei enää ole ajankohtainen, joten tästä asemakaavan mukaisesta LR -aluevarauksesta voidaan luopua ja muuttaa rautatiealuevaraus muuhun käyttöön. Alue on asemakaavan muutoksessa kaavoitettu erityistoimintojen korttelialueeksi E, jolloin alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue sekä linja-autovarikko oheistoimintoineen. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T) maankäyttöä ja aluerajausta korttelissa on tutkittu nykyisiä maankäyttötavoitteita ja ohjeistuksia vastaaviksi. Alue on muutettu erityistoimintojen korttelialueeksi E. 1. Perustiedot sivu Tunnistetiedot sivu Kaava-alueen sijainti sivu Kaavamuutoksen tarkoitus sivu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo sivu Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, sivu 3 taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 1.7 Asemakaavan sisältömerkitys ja sen käyttö suunnitteluvälineenä sivu 4 2. Tiivistelmä sivu Kaavaprosessin vaiheet sivu Asemakaavan muutoksen toteuttaminen sivu 4 3. Lähtökohdat sivu Selvitys suunnittelualueen oloista sivu Alueen yleiskuvaus sivu Luonnonympäristö sivu Rakennettu ympäristö sivu Maanomistus sivu Suunnittelutilanne sivu Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, sivu 10 päätökset ja selvitykset 4. Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet sivu Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve sivu Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset sivu Osallistuminen ja yhteistyö sivu Osalliset sivu Aloite sivu Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt sivu 15 3

4 4.3.4 Viranomaisyhteistyö sivu Asemakaavan muutoksen tavoitteet sivu Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet sivu 16 Kunnan asettamat tavoitteet 5. Asemakaavan muutoksen kuvaus sivu Kaavan vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja sivu 16 luonnonympäristöön 6. Asemakaavan muutoksen toteutus sivu Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat sivu Toteuttaminen ja ajoitus sivu Toteutuksen seuranta sivu Asemakaavoituskustannukset sivu 18 LIITEKUVAT Kuva 1 Kaava-alueen sijainti Kuva 2 Ote maalajikartasta Kuva 3 Maanomistustilanne Kuva 4 Ote maakuntakaavasta Kuva 5 Ote Vantaan yleiskaavasta 2007 Kuva 6 Ote ajantasa-asemakaavasta Kuva 7 Ilmakuva asemakaavan muutosalueesta 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2017 (MAL 2017) {Helsingin seudun yhteistyö perustuu vuonna 2005 tehtyyn 14 kunnan yhteistyösopimukseen. Östesundomin yhteinen yleiskaava, vaihtoehto VE B. Vantaan jätevoimalan rakennuslupa RAJA. Lupa on vaiheittainen. Tiesuunnitelma , ELY-keskus, Rambøll, Länsimäen eritasoliittymä E52 ja Västersundomin eritasoliittymä E53. Maakaasuputken linjauskartta; Gasum Oy, MDCN1-D / Nestejacobs, Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan liittymä Kehä III:lle, Pöyry Finland Oy, lokakuu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Mielipiteet , asemakaavan muutos nro , Långmossen2. Program för deltagande och bedömning av konsekvenserna, Mielipiteet , asemakaavan muutos nro , Långmossen2. R3-3_Suunnitelmakartta_Kehä_III_ , A-Insinöörit Suunnittelu Oy, toimitettu Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Nro 51/2013/1 antanut päätöksen Vantaan Energia Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätevoimalan toiminnan muuttamista ja toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta. Päätös oli nähtävillä valitusaikana Laitoksen hyötysuhdetta parannetaan lisäämällä prosessiin savukaasulauhduttimet ja sähköntuotantoa kasvatetaan tehokkaammalla kaasuturbiinilla. Jätteenpolttoprosessiin lisätään apukattila, jota käytetään jätekattiloiden ylös- ja alasajotilanteissa sekä huoltoseisokin aikana kesällä. Lisäksi hulevesien johtamisjärjestelyihin on tehty muutoksia. Muutosten jälkeen jätevoimala ei ylitä sille nykyisessä ympäristöluvassa asetettuja rajaarvoja. 1.7 Asemakaavan sisältömerkitys ja sen käyttö suunnitteluvälineenä 4

5 Asemakaavan muutoksen laadinta perustuu koko kaupungin maankäyttöä ohjaavaan Vantaan yleiskaavaan. Asemakaavan muutoksessa ratkaistaan muun muassa asuntoalueiden sisäinen katuverkko, kortteleiden tai niiden osien käyttötarkoitus, rakennusoikeudet, kerrosluvut ja rakennusten ulkonäköön liittyviä seikkoja. Asemakaavan muutos esitetään kartalla 1:2 000 siihen kuuluvine asemakaavamerkinnöin ja - määräyksin. Siihen kuuluu aina myös asemakaavan selostus. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten kohdan 4.3 osalliset voivat osallistua ja vaikuttaa asemakaavan muutoksen laadintaan. 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS -suunnitelma) on valmistunut ja toimitettu osallisille OAS -suunnitelman täydennysesitysten jättäminen oli lokakuussa Kaavatyön vireille tulosta on suomeksi ja ruotsiksi ilmoitettu osallisille. Osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 mukaan oli Mielipiteitä jätettiin kuusi (6 kpl). Yhdessä mielipiteessä vaaditaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava osalliselle ruotsin kielellä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 mukainen ruotsinkielinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Program för deltagande och bedömning av konsekvenserna), on valmistunut ja toimitettu osalliselle kirjattuna kirjeenä. Tämän OAS -suunnitelman täydennysesitysten jättäminen oli joulukuussa Ruotsinkielisen osallisen kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 ja 63 mukaan kokonaan ruotsinkielisellä aineistolla on suoritettu Uusia mielipiteitä ei tässä vaiheessa enää jätetty. Kaupunkisuunnittelulautakunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro Långmossen 2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala. Lausuntoja pyydettiin 11 kpl ja saatiin yhteensä 8 kpl. Asemakaavan muutosehdotus nro Långmossen2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala, on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin yksi (1 kpl) muistutus. 2.2 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos käsittää korttelin lähiympäristöineen, suunnitellun uuden Ojangon lumen vastaanottopaikan sekä lähinnä maantie- ja katualueiden muutoksista johtuvia muutoksia. Kaavamuutosalueen pääyhteysväylinä toimivat Porvoonväylän ja Kehä III:n liikennealueet sekä muutosalueen kokoojakatuna alueen sisäinen Pitkäsuontien katualue. Alueen sisäiset kevyen liikenteen yhteydet sijaitsevat Pitkäsuontien yhteydessä ja lähivirkistysalueilla, joilta edelleen on jatkoyhteydet ympäröivään kevyen liikenteen pääverkkoon. 5

6 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Korttelin jätevoimalalla on voimassa oleva, vaiheittainen rakennuslupa. Rakentaminen on alkanut vuoden 2012 aikana ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna Rudus Oy:n alueella toimii maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue, jossa vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, maa-aineksia sekä ylijäämälouhetta. Yhtiön tarkoituksena in lähitulevaisuudessa ja osittain pitemmän tähtäimen suunnitelmissa laajentaa toimintaansa rakentamalla alueelle kierrätyspohjalta toimivat betonituote- ja valmisbetonitehtaat sekä asfalttiaseman. Liikennevirasto toteuttaa liikenneväylien ja eritasoliittymien rakentamis- ja parannustyöt oman budjettinsa ja aikataulujen mukaisesti. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alueen lähiympäristö Kaava-alue sijoittuu laajan Ojangon ulkoilu-, virkistys- ja liikunta-alueen eteläpuolelle. Lähimpänä sijaitsee Ojangon koiraurheilukeskus sekä ulkoilualueen hiihtolatuja sekä ulkoiluja ratsastusreittejä. Idässä alue rajoittuu osittain Sotungintiehen ja Sotunginlaakson eteläosaan. Länsi- ja eteläosastaan aluetta sivuaa kaksi sitä voimakkaasti rajaavaa moottoritietä Luonnonympäristö Maiseman yleiskuvaus Muutosalue on suurten liikenneväylien ja tulevien kookkaitten energia- ja teollisuusrakennusten maisemaa, jossa lisäksi pohjoisosassa itä-länsisuuntaiset 400 kv:n ja 110 kv:n voimajohdot risteävät länsiosan lounais-koillissuunnan kaksi rinnan kulkevaa 110 kv:n voimajohtoa. 6

7 Nykyinen maisemakuva Kehä III:n varrella on metsää ja mäntyjä, maakasat näkyvät paikoin. Kauempana metsäinen rinne rajaa maisematilaa. Näkymä ladulta avoimen maiseman yli, taustalla maakasoja. Näkymä ladulta avoimen maiseman yli, taustalla metsäinen rinne. Näkymä ladulta viljellyn pellon yli, takana metsä. Näkymä Porvoonväylältä yli viljellyn pellon Komeat kallioleikkaukset Maaperä (KUVA 2) Muutosalueen keskiosa sijoittuu kallioisen moreenimuodostuman alueelle, missä on suoritettu kiviaineksen ottoa. Mäen itä- ja länsipuolella olevat alavat alueet ovat pehmeikköä. Pehmeikköjen reuna-alueilla esiintyy ohuita silttiä ja hiekkaa olevia rantakerrostumia. Rakennettavuus maaperän suhteen (geotekniikka) Louhitun alueen länsipuolella olevalta savialueelta ei ole käytettävissä pohjatutkimustietoa. Itäpuolella olevalla pehmeiköllä pehmeän savikerroksen paksuus on yleisesti 3-5 metriä. Pehmeiköillä rakennusten perustamistapana tulee kyseeseen lähinnä paaluperustus. Kunnallistekniset rakenteet ja liikennöitävät piha-alueet saattavat edellyttää pohjanvahvistustoimenpiteitä. Rantakerrostumien alueella rakenteiden perustamistavat määrätään yksityiskohtaisten pohjatutkimusten perusteella. Kasvillisuus Porvoonväylän pohjoispuolella oleva muutosalue on pääosin käsiteltyä ja muokattua maaperää. Luonnontilassa siitä on enää itäisimmän alueen uloin reuna sekä suikaleita rakennusalueeksi osoitetun alueen liepeillä. Tiedossa ei ole uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja. 7

8 Eläimistö Asemakaavan muutosalueella ei ole mitään merkittäviä havaintoja luonnon eläimistön suhteen. Vesistöt ja vesitalous Pohjavedet Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Fazerilan I-luokan pohjavesialue rajautuu Kehä III:een sijoittuen sen lounaispuolelle. Pohjavesiolosuhteita on selvitetty laajasti Långmossenin jätevoimalan ja Savion rautatietunnelin rakentamisen yhteydessä ja näihin liittyen alueella on edelleen pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailua. Pohjaveden pinta on kaavaalueella matalammalla tasolla kuin Fazerilan pohjavesialueella, joten mahdollinen virtaus suuntautuu pohjavesialueelta kaava-alueelle päin. Pohjaveden laadussa on Långmossenin alueella todettu muutoksia, mm. korkeita ph-arvoja ja kloridipitoisuuksia sekä pieniä pitoisuuksia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Hulevedet Asemakaava-alueen hulevedet on järjestetty tonttikohtaisesti; erillistä aluetta kattavaa hulevesisuunnitelmaa ei ole laadittu. Luonnonsuojelu Asemakaavan muutosalue ei sisällä luonnonsuojelukohteita eikä se rajoitu niihin. Suojaviheralueet ja suojelukohteet Asemakaavan muutosalueella on osoitettu alueita suojaviheralueiksi kaavamerkinnöillä EV ja suojelukohteita kaavamerkinnöillä s-3 ja ev-1. 8

9 KUVA 2 OTE MAALAJIKARTASTA 9

10 3.1.3 Rakennettu ympäristö Väestö Muutosalue ei ole asuinkäytössä. Yhdyskuntarakenne Muutosalue sijoittui alun perin pääkaupunkiseudun itäosan reuna-alueelle, mutta tulee Östersundomin yhteisen yleiskaavan toteuduttua kiinteämmin liittymään ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen. Alueelle ja sen ympäristöön on keskittynyt yhteiskunnan ylläpitämiseksi ja tukemiseksi toimivia ja keskustoista pois haluttuja joko häiriötä tuottavia tai kooltaan asutuksen keskelle sopimattomia toimintoja, kuten moottoriväylät, energia- ja jätehuoltolaitokset, voimajohdot ja sähköasemat, suuret elintarviketehtaat sekä maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue. Kaupunkikuva Muutosaluetta hallitsee kaksi isoa liikenneväylää; Kehä III ja Porvoonväylä, Rudus Oy:n kiviaineksen kierrätys- ja vastaanottoalueet, isot, aluetta risteävät voimajohdot sekä rakenteilla olevan jätevoimalan alueella tehdyn laajan maa-aineksen oton jälkeen maisemassa näkyvät jäljet sekä jätevoimalarakennustyömaan edistyessä suurikokoisen voimalarakennuksen esiin kasvava muoto. Kaupunkikuvassa näkyvät laajat maankaivu- ja louhintatyön jäljet. Varsinainen maanpäällinen rakentaminen on käynnistynyt vain Vantaan Energia Oy:n jätevoimalatyömaalla. Jätevoimalarakennuksen keskeneräisten rakennusosien lisäksi näkyvillä on vain pieniä varastorakennuksia sekä työmaa- ja huoltokoppeja. Paikoitellen kaupunkikuvassa näkyvät myös suurten voimajohtojen korkeat pylväät. Näkymä Fazerintieltä kaavamuutosalueelle, taustalla Rudus Oy:n aluetta. Palvelut Työpaikat Asemakaavan muutosalueella ei ole palveluja. Muutosalueen työpaikat sijaitsevat Rudus Oy:n ja Hyvinkään Tieluiska Oy:n alueilla sekä jätevoimalaitoksen työmaalla. 10

11 Virkistys, liikunta ja urheilu Muutosalue ei sisällä liikunta- ja urheilualueita, mutta alueen itäosan rakentamattoman metsäja peltoalueen läpi kulkee epävirallinen latureitti Ojangon ulkoilualueelta Länsisalmen ja Mustavuoren suuntaan. Tämä alue on myös lumettomana aikana ulkoilijoiden käytettävissä. Liikenne Alue rajautuu Kehä III:n ja Porvoonväylän suuriin moottoritieväyliin. Muutosalueen ainoana katuliittymänä toimii nykyisin maantasoliittymä suoraan Kehä III:lle Fazerintien kohdalla. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Muutosalueella ei ole rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai muinaismuistoja. Tekninen huolto Muinaisjäännöskohteet Vantaan kiinteiden muinaisjäännösten yleisinventointi on tehty vuonna 2000 ja historiallisen ajan inventointi vuonna Keskiaikainen Västersundomin kyläpaikkaan kuulunut kylätontti, Måsbrot hem åkern (muinaisjäännösrekisteritunnus ), jonka tarkkaa sijaintia tai rajausta ei tunneta ja jonka arvon selvittäminen vaatii tarkempia tutkimuksia, sijaitsee muutosalueesta kaakkoon, muutosalueen ulkopuolella. Vanha tonttimaa on täysin autio. Vesihuolto Asemakaava-alueella ei ole kunnallista vedenjakelua, jätevesiviemäröintiä tai sadevesiviemäröintiä huhtikuussa Vedenjakelu Alueen runkovesijohtolinja on rakenteilla ja valmistuu vuonna 2013 (kts 5.4.1). Jätevesiviemäröinti Alueelle tulee siirtoviemäri ja jätevedenpumppaamo vuonna 2013 (kts ). Sadevesiviemäröinti Asemakaava-alueen hulevedet tulee hoitaa tonttikohtaisilla hulevesien hallintaratkaisuilla. Erillistä aluetta kattavaa hulevesisuunnitelmaa ei ole laadittu. Kaukolämpöjohto Vantaan Energian jätevoimala-alueelta pohjoiseen Hakunilan suuntaan on vuonna 2012 rakennettu kaukolämpöjohto. Pitkäsuon nykyinen lumen vastaanottopaikka Kaavamuutosalueen luoteisnurkan tuntumassa sijaitsee nykyisin Pitkäsuo-niminen lumen vastaanottopaikka. Alue jää Kehä III:n parannustöiden yhteydessä uuden Länsimäentien eritasoliittymä E52:n rakennus- ja liikennealueelle. Lumen vastaanottopaikalle osoitetaan kaavamuutostyön yhteydessä uusi Vantaan yleiskaava 2007 mukainen aluevaraus Långmossenin kaava-alueelta. 11

12 Pitkäsuon nykyinen lumen vastaanottopaikka ja Kehä III:n aluetta. Erityisalueet Vaara-alueet Muutosalueen pohjoisosaan sijoittuvat Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohto sekä Etelä-Suomen Energia Oy:n 110 kv:n voimajohto länsi-itäsuunnassa risteävät lounais-koillissuuntaiset kaksi rinnan kulkevaa Vantaan Energia Oy:n ja Fingrid Oyj:n 110 Kv:n voimajohtoa. Voimajohtojen läheisyydessä ei ole asutusta. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Pilaantuneet maa-alueet Maaperän haitta-ainepitoisuuksia ei ole kartoitettu. Kaivutöiden yhteydessä on paikoin havaittu jätejakeita. Alueelta leviävä pöly Alueella toimii Rudus Oy:n kierrätyslaitos, jossa vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä ylijäämälouhetta. Toiminnasta voi syntyä ajoittain pölyä. Liikennemelu Ympäröivät suuret liikenneväylät, mahdollinen linja-autovarikko, maa-aineksen ja jätteiden käsittely sekä rakennustoiminta aiheuttavat melua muutosalueella, -alueelle ja -alueelta. Lentomelu Lentomelu ei aseta erityisvaatimuksia suunnittelulle. Lentoesteellisyys alueella Voimassa olevassa asemakaavassa osa muutosalueesta on lentoestealuetta. Vaaralliset kuljetukset Moottoriväylillä kulkevien kuljetusten vaarallisuutta ei ole tarkemmin selvitetty. Onnettomuus- ja häiriötilanteet Asutus ja herkät kohteet jätevoimalan läheisyydessä 12

13 Jätevoimalan lähimmät asuinrakennukset ovat koillisessa Ojangossa noin 400 metrin ja kaakossa Länsisalmessa noin 600 metrin päässä. Väestön kokonaismäärä 3,5 kilometrin säteellä on noin Lähin koulu sijaitsee noin 650 metrin, lähin päiväkoti noin 1,2 kilometrin ja lähin terveysasema noin 2,2 kilometrin etäisyydellä rakenteilla olevasta jätevoimalasta. Vuosaaren satamarata Vuosaaren satamaradan tunneli kulkee maan alla voimalaitosalueen varsinaisten laitosrakennusten itäpuolella noin 100 metrin etäisyydellä rakennuksista. Yksi satamaradan ajotunneleiden suuaukoista sijaitsee jätevoimalan alueella. Sosiaalinen ympäristö Yritykset muutosalueella ylläpitävät yrityksen omien työpaikkojen sekä asiakkaiden palvelemiseen liittyvää sosiaalista kulttuuria ja kanssakäymistä. Esteettömyys Maanomistus Asemakaavan muutosalueen nykyistä esteettömyystilannetta ei ole kartoitettu mittaamalla, havainnoimalla tai arvioimalla. Asemakaavan muutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa (KUVA 3). 13

14 KUVA 3 MAANOMISTUSTILANNE 14

15 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Tarkistetut valtakunnalliset alueidentavoitteet tulivat voimaan Alueidenkäyttötavoitteissa kehotetaan edistämään olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä (mm. koulu-, päiväkoti-, neuvola- ja nuorisopalvelut) sekä luomaan edellytykset hyvälle taajamakuvalle sekä yleisesti eheyttämään kaupunkiseutua. suunnittelussa. On myös otettava huomioon riittävä viheralueiden muodostama yhtenäinen kokonaisuus. Uutta rakentamista ei myöskään tule sijoittaa tulvavaara-alueelle. Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energianlähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan hyödyntää tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa ylimaakunnallisena yhteistyönä. Muilta osin asemakaavan muutosalueella ei ole alueidenkäyttötavoitteita, joilla olisi valtakunnallinen merkitys (MRA 25). Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan koko Uudenmaan alueelle YM Se sisältää kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet pitkälle tulevaisuuteen. Muutoshanke on maakuntakaavan mukainen. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta, joka pääosin on varattu energia- ja/tai jätehuollon alueeksi ( EN/EJ). Alueen läpi on etelä-pohjoissuunnassa johdettu ratavaraus (Vuosaaren rata) ja kohtisuoraan tämän kanssa varattu pohjoisreunaan alue voimajohtolinjalle (Z) ja radalle (Heli-rata). Muutosalue rajoittuu kahteen moottoriväylään (KUVA 4). Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava KUVA 4 Ote maakuntakaavasta 15

16 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Maakuntakaava ohjaa Uudenmaan tulevan kasvun nykyiseen rakenteeseen sitä tiivistäen ja täydentäen. Asemakaavan muutosalueen maankäyttö on vaihemaakuntakaavan mukainen. Östersundomin yhteinen yleiskaava Vantaan kaakkoisnurkka kuuluu osana Östersundom in yhteiseen yleiskaavaan. Yleiskaavaa on laadittu Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteisenä hankkeena ja se käsittää alueita kaikista kolmesta kunnasta. Asemakaavan muutosalue sijoittuu Östersundom in yhteisen yleiskaavan luoteisosaan. Yhteisen yleiskaavan tarkistettu luonnos hyväksyttiin Sipoossa, Vantaalla ja Helsingissä keväällä Sen pohjalta kehitetään kaavaehdotusta, joka valmistuu kuntien käsittelyyn aikaisintaan vuoden 2013 aikana. Tarkistettu yleiskaavaluonnos sisältää viisi eri vaihtoehtoa, joita on arvioitu eri näkökulmista. Östersundom in yhteisen yliskaavaluonnoksen Natura-arviointi valmistui maaliskuussa Arvioinnin perusteella Natura-alueen eheys heikentyisi merkittävästi, jos Östersundom in alue toteutuisi kaavaluonnoksen mukaisesti. Yhteisessä yleiskaavassa pyritään tulokseen, jossa kaavan vaikutukset eivät heikennä merkittävästi alueen luontoarvoja. Arvioinnin tuloksia ja yleiskaavan tavoitteita sovitetaan yhteen jatkosuunnittelussa. Östesundom in yhteisessä yleiskaavassa asemakaavan muutosalueen maankäyttö, voimajohdot, laajemmat suojaviheralueperiaatteet ja maanalainen tunnelivaraus noudattavat suunnilleen nykyistä maankäyttöä. Sitä vastoin katuverkon ratkaisut on yleiskaavassa tutkittu osin uusiksi ja sopeutettu kaavamuutosaluetta ympäröivien alueiden uuteen maankäyttöön. Nämä katualuemuutokset tulevat Långmossenin alueella tehtäviksi myöhemmin, yhteisen yleiskaavan valmistuttua ja tultua hyväksytyksi sekä katuverkon saatua lopullinen muotonsa. Yleiskaava Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Vantaan yleiskaava 2007:ssä pääosa asemakaavan muutosalueesta on yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET), jonka läpi etelä-pohjoissuunnassa on johdettu maanalainen raideliikenteen alue (LR) (Vuosaarirata). Aluetta risteää kahdessa suunnassa voimansiirtolinja-aukeat Z1 ja Z1/4. Pohjoisen raideliikenteen aluevarauksen (LR) länsiosan pohjoispuolella on pienehkö yhdyskuntateknisen huollon aluevaraus (ET), itäisin osa muutosalueesta on suojaviheraluetta (EV) ja itäosan pohjoispuoli on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Yhdyskuntateknisen huollon (ET) alueen luoteisosa on Vantaan yleiskaava 2007:ssä esitetty osaksi Vantaan jätehuoltoa, alueeksi, joka on varattu uudeksi lumen vastanottopaikaksi. Kehä III ja Porvoonväylä on esitetty tieliikenteen alueiksi (L) (KUVA 6). 16

17 KUVA 5 Ote Vantaan yleiskaavasta 2007 Asemakaava Muutosalueella on voimassa oleva asemakaava. Korttelin tontti 1 on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta ET. rakennusoikeus kerrosalametreinä on ja rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on määrätty +70,0 metriä. Korttelin länsiosan kiinteistöt ovat teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialuetta T, jonka rakennusoikeus on e=0,4 ja rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaksi on määrätty +45,0 metriä. Korttelin itäosaan on osoitettu maanalainen tila julkisen liikenteen väylää varten. Muutosaluetta risteää kaksi vaara-aluetta voimalinjoja varten. Alueen itä- ja pohjoisosassa on suojaviheralueita EV ja muutosalueen korkeimmat kallioselänteet on määrätty säilytettäväksi luonnontilassa ev-1. (KUVA 6). Asemakaavan muutosalueen kortteli kuuluu Långmossen-nimiseen asemakaavaan nro , joka on vahvistunut Asemakaavaa ei ole muutettu vahvistumisen jälkeen. 17

18 18

19 Voimassa olevan asemakaavan toteutuminen Voimassa oleva asemakaava on vielä toteutusvaiheessa. Korttelin tontille 1 rakennetaan parhaillaan Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalaitosta. Korttelin länsiosassa toimivat Rudus Oy ja Hyvinkään Tieluiska Oy nimiset yhtiöt, joissa vastaanotetaan, varastoidaan ja/tai käsitellään maa-aineksia, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä ylijäämälouhetta. Kaava-alueen pohjoisosa on lähinnä luonnontilassa, joskin sen poikki menee useita suuria voimajohtoja. Rakennusjärjestys Alueella on voimassa Vantaan kaupungin rakennusjärjestys. Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen ja se sai lainvoiman Tonttijako ja kiinteistörekisteri Korttelin tontti 1 kuuluu Vantaan kaupungin tonttirekisteriin. Pohjakartta Pohjakartta tulee täyttämään kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen n:o 1 284/1999 vaatimukset. 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Kehä III:n ja Porvoonväylän sekä Vantaan Energia Oy:n muuttuneet liikennejärjestelyt edellyttävät asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutoksen yhteydessä on päätetty poistaa myös tarpeeton HELI-ratavaraus ja osoittaa tälle maa-alueelle muuta toimintaa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kohde on otettu kaupunkisuunnitteluyksikön työohjelmaan vuodelle Asemakaavatyö on käynnistetty vuonna 2012 kunnan aloitteesta laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui Vantaan kaupungin työn alla olevat kohteet kootaan vuosittain kaavoituskatsaukseen, joka ilmestyy keväisin jokaiseen kotiin jaettavassa Vantaan kaupungin asukaslehdessä. Myös kaavojen ja kaavamuutosten liikkeelle lähdöstä ilmoitetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaava-alueen maanomistajat, maanvuokraajat ja vuokralaiset. Asemakaava-alueen rajanaapurit ja lähipiirin naapurit. Asemakaava-alueen lähialueen asukkaat. Vantaan kaupungin asukkaat, luottamuselimet ja viranomaiset. Itsensä osallisiksi mieltävät. Valtion viranomaiset ( ympäristöministeriö ja Uudenmaan ympäristökeskus ym.). Muut viranomaiset ja julkisyhteisöt (Uudenmaan liitto ja Vantaan Energia Oy ym.). Vantaan alueella toimivat yritykset ja yhteisöt sekä niiden työntekijät. 19

20 Asemakaavatyöhön osallistuneet asiantuntijaviranomaiset Aluearkkitehti Vesa Karisalo Maisemasuunnittelija Laura Muukka Suunnitteluinsinööri Antti Auvinen / Vesihuolto Projekti-insinööri Jukka Hietamies / Lumen vastaanottopaikka Ympäristötarkastaja Maarit Rantataro Liikenneinsinööri Ilpo Pasanen Liikenneinsinööri Pirjo Suni / Liikennemelu Suunnitteluinsinööri Matti Holtari / Maaperä Asemakaavasuunnittelija Eeva Sauramo Suunnitteluavustaja Sari Simonen Maanmittausteknikko Jyrki Nieminen Asemakaavatyöhön osallistuneet ulkopuoliset asiantuntijat Liikenneviraston suunnittelijana A-Insinöörit (Kehä III:n ja Porvoonväylän liikennealuerajaus) Markus Simonen, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Jorma Laakso, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Jukka Levä, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Vantaan Energia Oy:n suunnittelijana Pöyry Finland Oy, Energy Jätevoimalaitoksen liittymäjärjestelyt Lumen vastaanottopaikan EL suunnittelijana Markku Lehikoinen, Ramboll Finland Oy Lauri Axelsson, Ramboll Finland Oy Muut asiantuntijaviranomaiset Kaavoitusteknikko Raila Lindgren Aloite Asemakaavamuutoksen valmistelutyö on aloitettu toukokuussa Aloite on tehty (= asemakaavan muutoshakemus jätetty Vantaan kaupungille). Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Vantaan Energia Oy yhteistyökumppaninaan Rudus Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavatyön nro lähtötilanne ja tavoitteet on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Palautetta voivat antaa kaikki osalliset (osallisten kuuleminen). Palaute annetaan kaupunkisuunnitteluyksikön toimihenkilölle kirjallisesti. Tarvittaessa OAS-suunnitelma tarkistetaan saadun palautteen pohjalta. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n nojalla osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvottelujen käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä Osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti oli lokakuussa Mielipiteet kootaan yhteenvedoksi, joka käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa kuten myös asemakaavan muutosehdotus. Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavaehdotuksen sen jälkeen nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 27 :n mukaisesti 30:n vuorokauden ajaksi. Tässä yhteydessä pyydetään myös mahdolliset viranomais- ja yhteisölausunnot. Nähtävillä oloaikana asemakaavaehdotuksesta voi jättää kirjallisen muistutuksen. Kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä ja/tai harkinnan mukaan muissa 20

21 lehdissä, kaupungin ilmoitustaululla sekä muussa kunnassa asuvalle maanomistajalle kirjaamattomalla kirjeellä. Muistutukset kootaan yhteenvedoksi, joka käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa ennen kuin asemakaavaehdotus menee kaupunginhallituksen kautta Vantaan kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi. Asemakaava muutos tulee voimaan valtuuston hyväksymispäätöksen jälkeen annettavalla kuulutuksella. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään MRL 67 :n nojalla tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Myös kaupunginvaltuuston päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Osallisten kuuleminen Ennen asemakaavan laatimista kuullaan osallisia. Osallistumis- ja arviointi-suunnitelma (OASsuunnitelma) lähetetään kohdassa määritellyille osallisille. Se on asetettu nähtäville myös määrittämättömiä osallisia varten (esim. kaikki kunnan asukkaat ja itsensä osallisiksi mieltävät) maankäyttötoimen asiakaspalveluun osoitteessa Kielotie 28. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä myös internetissä osoitteessa / kaavoitus ja maankäyttö. Palautetta voivat antaa kaikki osalliset (osallisten kuuleminen). Osalliset voivat myös ottaa yhteyttä kaupunkisuunnitteluun suunnittelutyön kaikissa vaiheissa. Vuorovaikutuksen järjestäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisen jälkeen laaditaan lopullinen asemakaavan muutosehdotus. Suunnittelutyön edetessä varsinkin kaavoitustyön luonnosvaiheeseen saattaa sisältyä suunnitelman tarkistuksia ja muutoksia. Asemakaavatyön alkaminen Asemakaavatyön alkamisesta tiedotetaan alueen asukkaille, maanomistajille, rajanaapureille, lähipiirin naapureille ja viranomaisille [Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 :n kuuleminen]. Yleisötilaisuudet Asemakaavaehdotuksesta ei ole suunniteltu pidettäväksi asukastilaisuutta. Asemakaavan nähtävillä olo ja sen voimaan tulo Asemakaavan nähtävillä olosta (MRA 27) ja voimaantulosta kuulutetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä ja/tai harkinnan mukaan muissa lehdissä, Vantaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä nähtäville olosta ei vantaalaisille maanomistajille kirjeitse. Asemakaavan muutos hyväksytään Vantaan kaupunginvaltuuston päätöksellä. Kaavoitustyön vaiheista ilmoittaminen Kaavoitustyön vaiheista ilmoitetaan Vantaan kaupungin asukaslehden maaliskuisin ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa, joka jaetaan jokaiseen vantaalaiseen kotiin Viranomaisyhteistyö Kaava-alueesta ei ole käyty MRL:n 66 viranomaisneuvotteluja. Virkamiesviranomaisyhteistyö tapahtuu erillisin neuvotteluin ympäristöministeriön, Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan liiton ja Vantaan kaupungin kesken. 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet 21

22 Vantaan vision mukaan Vantaa on kansainvälisen metropolin ytimessä vetovoimainen työn ja yritysten kasvupaikka, joka tuottaa turvallista arkea yhteisvastuullisesti, asukkaitaan kuunnellen, monikulttuurisuudestaan ammentaen ja ympäristövastuuta kantaen. Asemakaavan tavoitteena on liittää suunnittelualue nykyiseen tie- ja katuverkkoon siten, että liikenteellinen toimivuus sekä liikenneturvallisuus nyt ja tulevaisuudessa ovat riittävät. Alue on kytkettävissä kaukolämmön piiriin, mikä tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita Työn aikana syntyneet tavoitteet Luoda mahdollisuus sijoittaa pieni linja-autovarikko ja sen vaatimat huolto-, tankkaus- ja pesupalvelut alueelle. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Sovittaa yhdyskuntateknisen huollon ja korkeiden voimajohtopylväiden omaleimaisen alueen mittakaavaltaan ja ympäristön kannalta erilaiset toiminnat, suurilta liikenneväyliltä näkyvä ja sinne näkyvä toimintamaisema ja Ojangon ulkoilualueen ihmisen tasolla koettavan luonnonympäristön keskenään täysin erilaiset toiminnat mielekkäällä tavalla yhteen sopiviksi sekä toiminnallisesti että visuaalisesti. 4.5 Asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Rakentamisvaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Nykytilanteen lisäksi on laadittu yksi vaihtoehto Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute sekä mielipiteet, muistutukset, lausunnot ja niiden huomioon ottaminen OAS OAS-suunnitelman palaute Asemakaavan muutosehdotuksen nro , Långmossen 2, MRA 63 :n mukaiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan jätettiin yksi (1) täydennysesitys mielipiteen muodossa; mielipide nro 5. Mielipide nro 5 seurauksena osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty kääntämällä se ruotsin kielelle. 62 Mielipiteet 2012 Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2; osallisten kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain MRL:n 62 :n mukaisesti on suoritettu Mielipiteitä jätettiin yhteensä kuusi (6 kpl). Yhdessä mielipiteessä vaaditaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava osalliselle ruotsin kielellä. Uusi kuuleminen kokonaan ruotsinkielisin asiapaperein on suoritettu Mielipiteen jättäjä NRO 1 Gasum Oy Mielipide "Gasum rakentaa maakaasuputken nykyisestä Sipoo-Vantaa -maakaasuputkesta jätevoimala-alueelle. Voimala-alueelle rakennetaan maakaasun paineenvähennysasema. Maakaasuputkistohanke on suunnitteluvaiheessa. Maakaasuputken alustava linjaus näkyy oheisessa kuvassa. Rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä ja muista maakaasun käyttöön ja turvallisuuteen liittyvistä asioista säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa asetuksessa (551/2009). Maakaasuputkisto rajoittaa lähiympäristön maankäyttöä merkittävästi. Gasum Oy pyytää, että maakaasuputkisto ja siitä aiheutuvat rajoitukset merkittäisiin asemakaavaan." 22

23 NRO 2 Vantaan Energia Oy "Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisen kuulemisen yhteydessä esitämme, että asemakaavatyön yhteydessä tutkittaisiin biopolttoaineen logistiikkaalueen sijoittamista Vantaan Energian omistamalle tontille. Tontilla olisi tarkoitus välivarastoida ja käsitellä biopolttoainetta, joka tarkoittaa käytännössä puutavaran säilytystä, haketusta ja kuivatusta ennen niiden polttoon ohjausta. Vantaan Energian tavoitteena on vähentää energiantuotannon päästöjään ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä Suomen hallituksen energiapoliittisten linjausten sekä kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Biopolttoaineet tarvitsevat toimivan logistiikkaketjun, jonka oleellisena osana ko. logistiikka-alue toimisi." NRO 3 Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katuakuetta). "Tilan Stenkulla kiinteistötunnus omistajaosakkaana haluan tuoda esille seuraavaa joka koskee kiinteistömme osalta alueen suunnittelua yllä mainitun asemakaavan muutoksen yhteydessä: Stenkullan kiinteistö sijaitsee Vantaan ja Helsingin metropolialueen kannalta yhä keskeisemmällä paikalla. Sijainti on logistisesti erinomainen olemassa olevien teiden ja liittymien osalta. Myötävaikutuksellamme kiinteistömme sijaitsee nykyisin kunnallistekniikan verkoston yhteydessä (vesi- ja viemärilinja kulkee kiinteistömme maa-alueen kautta). Haluamme jatkossa kehittää Stenkullan tilan käyttöä esimerkiksi alla mainittujen vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien mukaisesti: Logistiikkaan liittyvää toimintaa o Logistiikka-asema o Rekkojen / perävaunujen pysäköintialue (-terminaali) o Asuntovaunujen pysäköintialue Urheilutoimintaa (ulkona / sisällä) o Mahdollisesti urheiluhalleja Hevosurheilutoimintaa (ulkona / sisällä) o Ratsastushalleja Maa-ainesten väliaikainen säilytysalue. Tällaisesta mahdollisuudesta Sgin alueella on huutava puute. Esimerkiksi viikonloppuisin tapahtuvan rakennustoiminnan kautta syntyvän maa-ainesten poiskuljettaminen ei ole vastaanottomahdollisuuksien puuttumisen takia mahdollista koska kaatopaikat ovat viikonloppuisin suljetut. Muuta: Kuten useammassa aikaisemmin Vantaan kaupungille tehdyissä huomautuksissa Stenkullan kiinteistön omistajat ovat vaatineet, tulee Långmossenin tien linjausta kiinteistömme kohdalla oikaista. Långmossenin tien poistamista kokonaisuudessaan uudesta kaavasta tulee selvittää. Vastustan ehdottomasti, että mahdollista lumenvastaanottopaikkaa suunniteltaisiin sijoitettavaksi Stenkullan maille. Tällainen hanke pilaisi mahdollisuudet hyödyntää kiinteistön mahdollisuuksia asemakaava-alueen maankäytön kannalta järkevämmällä tavalla. Olen valmis neuvottelemaan Vantaan kaupungin kanssa tulevasta asemakaavan muutoksesta Stenkullan tilan osalta." NRO 4 Rudus Oy. Ko. asemakaavamuutokseen liittyen Rudus Oy viittaa Vantaan kaupunginhallitukselle osoitettuun päivättyyn yhdessä Vantaan Energian Oy:n kanssa allekirjoitettuun korttelin nro asemakaavamuutoshakemukseen (Liite 1). Rudus Oy viittaa lisäksi päivättyyn Kantatie 50 (Kehä III) parantaminen välillä Lahdenväylä (vt 4) Porvoonväylä (vt 7) tiesuunnitelmasta jättämäänsä mustutukseen (liite 2). Rudus Oy esittää myös, että Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun ja Rudus Oy:n välillä käydään erilliset neuvottelut ko. kaavamuutokseen liittyen. Rudus Oy:n yhteyshenkilönä tässä kaava-asiassa toimii kiinteistöpäällikkö Aaro Oittinen. 23

24 NRO 5 / I Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katualuetta). Mielipide on vastaanotettu puhelimitse / vastaanottaja: Eeva Sauramo, asemakaavoitus Huomauttaa, että kuulemiskirje on tullut väärään osoitenumeroon ja siksi hän ei ole voinut ottaa yhteyttä asemakaavoitukseen aiemmin. Vaatii, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava hänelle ruotsiksi käännettynä, koska hän ei hallitse suomen kieltä tarpeeksi hyvin. Sen jälkeen kun hän on vastaanottanut osallistumis- ja arviointisuunnitelman ruotsiksi käännettynä, hänet on kuultava uudelleen ja hänelle on annettava riittävä aika mielipiteen laatimista varten. NRO 6 Museovirasto Asemakaavamuutos kokee aluetta, jolla sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, Västesundom (Länsisalmi) Måsbrot hem åkern (muinaisjäännösrekisteritunnus ). Se on historiallisen ajan kyläpaikka, jonka tarkkaa sijaintia tai rajausta ei tunneta. Sen suuripiirteinen sijaintialue näkyy kuitenkin Samuel Broteruksen vuonna 1708 laatimalla kartalla. Tämän johdosta on alueella toteutettava arkeologinen tarkkuusinventointi kaavasuunnittelun pohjaksi muinaismuistolain 13 nojalla. Inventoinnin yhteydessä mahdollisesti havaitut kohteet tulee kartoittaa ja niiden laajuus määritellä. Muinaismusitolain 15 mukaisesti arkeologisen tarkastuksen kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Tarjouksia arkeologisista kenttätöistä voi pyytää arkeologisilta toimijoilta, joita on lueteltu Museoviraston www-sivuilla osoitteessa ten_kenttatoiden_tilaaminen. Asiaa Museovirastossa hoitaa Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut - yksikössä intendentti Teija Tiitinen (teija.tiitinen(a)nba.fi. 62 Mielipiteet 2012, kuuleminen ruotsinkielisin asiapaperein Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2; osallisen kuuleminen ruotsin kielellä on suoritettu MRL:n 62 :n mukaisesti Osallinen ei jättänyt kuulemisen yhteydessä mielipidettä. Osallinen Kuulemismenettely ja osallisen palaute NRO 5 / II Omistajaosakas, kiinteistö (Voimassa olevassa asemakaavassa suojaviheraluetta EV ja katualuetta). Osalliselle GL-S lähetettiin kirjattu kirje, joka sisälsi toistamiseen ruotsinkielisen kuulemiskirjeen sekä lisäksi kokonaan ruotsinkielelle käännetyn, 21-sivuisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päivätty, Vanda 4 oktober 2012 (=alkuperäisen suomenkielisen OAS:n päivämäärä) och 27 november 2012 (=ruotsinkielinen käännös). Osallinen ei tämän ruotsinkielisen kuulemisen yhteydessä jättänyt mielipidettä. Mielipiteet ovat aiheuttaneet seuraavat muutokset luonnosvaiheeseen Jätevoimalan tontille on lisätty biopolttoaineen logistiikka-alueen rakentamismahdollisuus. Ruotsinkielisen osallisen uudelleen kuuleminen MRL 62 ja 63 kokonaan ruotsiksi. Kortteli ja muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, historiallisen ajan kyläpaikka Västesundom Måsbrot hem åker, on päätetty jättää pois asemakaavan muutostyöstä, koska alueelle ei kohdistu ajankohtaisia muutospaineita. Tulevat muutokset on järkevää tehdä myöhemmin osana Östersundom in yhteisen yleiskaavan asemakaavoitusvaihetta. LAUSUNNOT JA VASTINEET Kaupunkisuunnittelu/VKA, ESA

25 Kaupunkisuunnittelulautakunta oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavan muutosehdotuksesta nro Långmossen2, Länsisalmi, Ojanko ja Vaarala. Lausuntoja pyydettiin 11 kpl ja saatiin yhteensä 8 kpl. Lausunnonantaja Lausunto Tarkistukset NRO 1 FINGRID OYJ Fingrid Oyj:n voimajohtoalueiden leveydet on merkittävä kaavaan reunavyöhykkeineen. 110kV:n rakennusrajoitusalueen leveys selostuksen sivulla 31 korjattava lausunnossa annetun ohjeen mukaisesti. Kaavassa tulee tarvittavilta osin ottaa huomioon voimajohtoaluetta koskevat rajoitukset. Fingrid Oyj:n 400 kv:n voimajohdon vaara-alueen rajaksi merkitään 26,0 metriä voimajohdon keskilinjasta. Fingrid Oyj:n 110 kv:n voimajohdon vaara-alueen rajaksi merkitään 23,5 metriä voimajohdon keskilinjasta. Korjataan selostuksen sivun 31 kohta Vaara-alueet Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin. Fingrid Oyj:n lausunnon mukana olevaan voimajohtolinjakarttaan on merkitty myös Stenkullan sähköasema. Merkitään Stenkullan sähköasema (erotinasema) kaavakarttaan vm :ksi. NRO 2 GASUM OY NRO 3 VANTAAN ENERGIA OY, Muuttunut maakaasuputken sijainti pyydetään tarkistamaan. Maakaasuputkistosta aiheutuvat rajoitukset merkittävä kaavamääräyksiin. Pitkäsuontien varren korttelialueen rajan ajoneuvoliittymäkielto katualueeseen poistettava. Maakaasuputken sijoitus tarkistetaan viimeisimmän sijaintisuunnitelman mukaiseksi. Lisätään maakaasuputkiston lähialueen rakentamista ja muita toimintoja rajoittava kaavamääräys. Poistetaan liittymäkielto katualueeseen kaavamerkintä korttelin tontin 2 kohdalta. NRO 4 VANTAAN ENERGIA OY, LUMENVASTAANOTTOPAIKKA Tontin itäpäähän merkittävä pelastumistie. Lumenkaatotoimintaa ei sallita voimajohtoaukeilla. Hulevesien käsittelysuunnitelmat tehtävä yhteistyössä energiayhtiöi- 25 Lisätään ET aluetta korttelissa koskeviin asemakaavamääräyksiin kaavamääräys, joka sallii alueelle enintään kolme ajoneuvoliittymää katualueeseen. Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin.

26 den kanssa. NRO 5 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Kaukolämpöjohdon päälle ei saa rakentaa hulevesien pidätysallasta. 110kV:n rakennusrajoitusalueen raja on 23,0 metrin etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta. Kaavassa tulee tarvittavilta osin ottaa huomioon voimajohtoaluetta koskevat rajoitukset. Täydennetään maanalaisen johdon asemakaavamääräystä määräyksellä, joka kieltää kaukolämpöjohdon vaarantamisen. Korjataan voimajohdon etäisyys 23,0 metriä johdon keskilinjasta. Lisätään kaavamääräyksen va otsikon alle tarkennusmääräys, joka liittyy rajoituksiin. NRO 6 RUDUS OY NRO 7 HELSINGIN KAUPUNKI Esitetään, että vielä tutkittaisiin korttelin tonttien 2 ja 4 välisen ev -alueen kaventamismahdollisuutta. Esitetään lisäksi, että tutkittaisiin mahdollisuutta muuttaa Pitkäsuontien katualuelinjausta korttelin kohdalla lännemmäksi lähemmäksi Kehä III:n liikennealuetta. Lausuntoa ei ole saatu. NRO 8 HELEN SÄHKÖVERKKO OY Ei huomautettavaa. NRO 9 LIIKENNEVIRASTO Lausuntoa ei ole saatu. NRO 10 UUDENMAAN ELY-KESKUS NRO 11 KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAI- TOS NRO 12 HYVINKÄÄN TIELUISKA OY ELY-keskus katsoo, että alueelle sijoitettavat toiminnot ja rakennelmat on varustettava sellaisilla vesiensuojeluratkaisuilla, että pohjaveden laatu ei enää heikkene nykyisestään. Lausuntoa ei ole saatu. Lausuntoa ei ole saatu. Lisätään kaavamääräysten kohtaan: HULEVESIEN HALLINTASUUNNI- TELMA, toisen virkkeen loppuun sanat: tai pohjavedelle. MUISTUTUS JA VASTINE Kaupunkisuunnittelu/VKA, ESA

27 Asemakaavan muutosehdotus nro , Långmossen 2, Länsisalmi, Ojanko, Vaarala on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Tänä aikana jätettiin yksi (1 kpl) muistutus. Muistutus on samansisältöinen ja koskee samaa asiaa kuin aiemmin jätetty mielipide nro kolme (3). Muistutus koskee Stenkullan kiinteistöä, kiinteistötunnus , johon suunnitellaan lumen vastaanottopaikkaa. 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Palvelut Muutosalueen rakenne pysyy entisenä, mutta alueille rakennetaan lisää saman toiminnan yksikköjä tai laajennetaan olevaa toimintaa. Kaavamuutos ei aiheuta muutoksia palvelurakentamiseen tai sen mitoitukseen. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kunnan tavoitteiden toteutuminen Kunnan asettamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet toteutuvat. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Laadittaessa Långmossenin ensimmäinen asemakaava vuonna 1999 työlle oli asetettu lähtökohdaksi, että voimalaitos ja sen yhteyteen kiinteästi suunnitellut hiilikasat piilotettaisiin mahdollisimman hyvin maisemoinnin keinoin ja niiden näkyvyys suurille liikenneväylille olisi pienin mahdollinen. Långmossen2 asemakaavan muutoksen lähtökohdat ovat päinvastaiset, koska ympäröivien liikenneväylien uudet, kehittyneemmät katu- ja eritasoliikennejärjestelyt vievät selvästi enemmän tilaa kuin aiemmin ja tämä tila on otettava Långmossenin kaava-alueenkin puolelta. Nyt Långmossenin rakentaminen voi ja saa näkyä suurille liikenneväylille, kun taas maisemoinnin keinoin pyritään saamaan mahdollisimman yhtenäinen vihertävä näkymä Ojangon ulkoilualueen suuntaan. Voimajohtojen, jätevoimalaitoksen ja maa- ym. aineksen kierrätysalueista tulee suunnitella korkeatasoisia, arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisia, urbaaniin yhteiskuntaan ja kaupunkirakenteeseen kuuluvia toimintoja. Toiminnallisesti muutosalueen maankäyttö on toteutunut hyvin. Kaikki alueen tontit liittyvät Pitkäsuontien katujatkeen kautta Länsimäentien eritasoliittymään E52 ja sitä kautta sujuvasti valtakunnan päätieverkkoon. Visuaalisesti jätevoimala-alue tulee näkymään hyvin Västersundomin eritasoliittymään E53 (Porvoonväylän ja Kehä III:n risteys). Teillä ajetaan kovaa, joten suuret rakennusmassat ovat tässä tilanteessa eduksi, jotta ne ehtii kokea. Ympäristönä alue on myös tavanomaisesta poikkeava ja erikoisuutensa ansiosta mielenkiintoinen nähtävyys. Maa-aineksen kierrätys- ja vastaanottoalue tulee lähinnä näkymään Kehä III:n liikennealueen suuntaan. Tämä nykyisin epämääräinen ja järjestelemätön, osittain pölyävä ja sekavakin alue halutaan saada järjestyksen piiriin. Ottamatta käyttöön laajaa istutettavaa vyöhykettä alue on mahdoton saada piiloon. Yleisellä alueella ei ole tilaa ja yrityksen puolelta on jo nyt jouduttu ottamaan maata kokoojakatualueeksi. Tältä osin toimintojen osittainenkin piiloon saaminen Kehä III:n suunnalta ei ole onnistunut. 27

28 Toiminnat ovat maa-ainesalueella luonteeltaan erityyppisiä kuin voimalaitoksen iso, selkeä ja komea rakennusmassa, joten tältä alueelta kaiken ei olisi haluttu näkyvän Kehä III:lle. Alueen isot voimajohdot voimistavat muutosalueesta koettua kaupunkiteknistä elämystä. Kaavatyölle asetettujen laadullisten tavoitteiden voidaan katsoa tulleen pääosin täytetyksi Osallisten tavoitteiden toteutuminen Yhtä lukuun ottamatta (mielipide nro 3, kiinteistön omistajaosakas) osallisten tavoitteet ovat toteutuneet. Kiinteistön maanomistaja on esittänyt kiinteistönsä maankäytön muuttamista tuottavampaan käyttöön. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on erityisaluetta (EV) ja katualuetta. Vantaan yleiskaavassa 2007 kiinteistön alue on esitetty tulevaisuuden aluevaraukseksi lumen vastaanottopaikalle, joka palvelisi Vantaan kaakkoisosasta poistettavaa lunta. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue ET korttelissa Rakenteilla oleva jätevoimalaitos ET-alueella korttelissa toukokuussa ET-korttelialueen tontille 2 saa sijoittaa energiatuotantolaitoksia, kuten jätevoimalaitoksen ja biopolttoaineen logistiikka-alueen sekä toimintoja palvelevia laitoksia ja rakennuksia sekä toimintaan liittyviä toimistotiloja. Vantaan Energia Oy rakentaa jätevoimalaa korttelin alueelle. Noin 300 miljoonaa euroa maksavan jätevoimalan peruskivi muurattiin 8. toukokuuta 2012 ja voimala on tarkoitus ottaa koekäyttöön vuonna 2014, jolloin se tulee olemaan Suomen suurin jätevoimala. Jätevoimala koostuu kahdesta arinamallisesta jätteenpolttokattilasta ja yhdestä kaasuturbiinista. Laitoksen kokonaispolttoaineteho on 193 MW ja vuotuinen polttokapasiteetti ton- 28

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen. MRL 62 Päivämäärä Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen. MRL 62 Päivämäärä Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 Päivämäärä 7.4.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaava 850400, Jokivarsi 85. kaupunginosa, Kaupunkisuunnittelussa käynnistyy

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001994 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b Asemakaavamuutos nro 002211, jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro 001536 Uusitie 15 ja 12 b Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.12.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240 Niittyvillankuja 2 Asemakaavamuutos nro 002240 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.4.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2016 MISTELINSIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002047 Kaavamuutosalue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa ja on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Veromies (52) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro , Veromies (52) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 001988, Veromies (52) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 10.1.2008 Kaavatyön hakija Ilmailulaitos/Lentoasemakiinteistöt

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 65. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 407 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakosken aluepaloasema, Asmalammentie 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Tammiston irtaimistovarastopalvelut

Tammiston irtaimistovarastopalvelut Tammiston irtaimistovarastopalvelut Asemakaavamuutos nro 002215 osoitteessa Sähkötie 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.10.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 2.7.2012 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002179, Viertola Osa korttelia 63191. Suunnittelualue sijaitsee Viertolan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen 1/1 MRL

Mielipiteiden kuuleminen 1/1 MRL Mielipiteiden kuuleminen 1/1 MRL 62 13.3.2014 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002223, Korso

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , tarkistettu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.10.2016, tarkistettu 14.12.2016 KURIIRITIE 10B-12 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002306 Kaavamuutosalue sijaitsee Helsingin pitäjän kirkonkylällä, Kehä III:n ja Tuusulanväylän

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot