Teuvan kunta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuvan kunta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä"

Transkriptio

1 Kaavaselostus 847-Y BBS2 Kvalt Teuvan kunta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä

2 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 1 ESIPUHE Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistamisesta terveyskeskuksen alueella Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston keväällä 2008 hyväksymä Teuvan Keskustan ja Kauppilan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelukonsulttina on toiminut Pöyry Environment Oy. Teuvan kunnan puolesta työtä on johtanut ja valvonut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet kunnaninsinööri Markku Salonen ja rakennustarkastaja Erkki Rantakoski. Pöyry Environment Oy:ssä tehtävän johdosta on vastannut aluepäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen. Projektipäällikkönä on toiminut Juha-Matti Märijärvi. Kaavoituksen tueksi on laadittu sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen sektoriselvitykset. Lisäksi laaditaan rakennuskantaa koskeva selvitys. Muilta osin tukeudutaan vuonna 2008 hyväksytyn Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan selvityksiin. Seinäjoella 19. marraskuuta 2008 Täydennykset 12. tammikuuta 2009 PÖYRY ENVIRONMENT OY Liisa Märijärvi-Vanhanen Aluepäällikkö Juha-Matti Märijärvi Projektipäällikkö Copyright Pöyry Environment Oy

3 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 2 KÄSITTELYVAIHEET Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Kunnanhallituksen kaavoituspäätös Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Esittely kunnan johtoryhmässä sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen sektoriselvitysten laatimiseksi OAS yleisesti nähtävillä (MRL 62 ja 63 ) Kunnanhallitus Yleiskaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 ja MRA 30 ) Kaavan laatijan vastaanotto kunnassa (MRL 62 ja MRA 30 ) Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Kunnanhallitus Yleiskaavaehdotus julkisesti nähtävillä (MRL 65 ja MRA 19 ) Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

4 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 KÄSITTELYVAIHEET... 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 TIIVISTELMÄ OHJELMA Yleiskaavatyön taustaa Yleiskaavaan liittyvää lainsäädäntöä Projektisuunnitelma ja aikataulu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LÄHTÖKOHDAT Selvitysmenetelmät Suunnittelutilanne Luonnonympäristö ja maisema Asukkaat ja palvelut RAKENNETTU YMPÄRISTÖ TEKNISET VERKOSTOT Liikenne Virkistys Erityispiirteet ja suojelukohteet Rakentamista rajoittavat tekijät TAVOITTEET Alustavat tavoitteet Vaihtoehtoiset sijoituspaikat OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnos Kaavaehdotus Mitoitus Alueiden käyttö osayleiskaavassa Erityispiirteet, kulttuurimaisema ja suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät Liikenne Tekninen huolto... 28

5 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Yhteenveto YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Menettely Vaikutukset luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntakehitykseen ja maankäyttöön Vaikutukset yksilöön ja yhteisöön HYVÄKSYMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Mielipiteen kuuleminen kaavaluonnoksesta Viranomaisneuvottelut Virallisen kaavaehdotuksen hallintokäsittely Kaavaehdotuksen hyväksyminen KUVALUETTELO KUVA 1. KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVA, KV. 2008, SUUNNITTELUALUE KUVA 2. OTE OSAYLEISKAAVASTA, KV KUVA 3. OTE ASEMAKAAVASTA KUVA 4. VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN NYKYTILANNE JA VAIHTOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT TEUVAN KESKUSTASSA KUVA 5. VAIHTOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ KUVA 6. KAAVALUONNOS KUVA 7. MITOITUSALUEJAKO KUVA 8. OHJEELLINEN TAVOITEMITOITUS ASEMAKAAVOITUKSELLE LIITELUETTELO LIITE 1. PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 3. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LIITE 4. RAKENNUSINVENTOINTI 2008 LIITE 5. TEUVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN LAUSUNTO LIITE 6. TEUVAN KUNNAN PÄIVÄHOITOTOIMISTON LAUSUNTO LIITE 7. TYÖNEUVOTTELU

6 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 5 TIIVISTELMÄ Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä koskee julkisten palveluiden tarvetta ja sijoittamista alueella. Suunnitelma sisältää periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Osayleiskaavan selostus on laadittu vaiheittain eteneväksi. Selostuksen liitemateriaali sisältää projektisuunnitelman, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, rakennetun ympäristön inventoinnin sekä muistioita ja lausuntoja. Selostus sisältää seuraavat suunnittelun eri vaiheita kuvaavat osiot: 1 Ohjelmaosaan on koottu yleiskaavatyön taustaa ja alkuvaihetta sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. 2 Lähtökohtaosaan on koottu alustavat selvitykset suunnittelutilanteesta, luonnonympäristöstä ja rakennetusta ympäristöstä, erityispiirteistä ja suojelukohteista sekä ympäristön häiriötekijöistä. 3 Tavoiteosaan on kirjattu osayleiskaavatyölle asetetut tavoitteet. Tärkein tavoite on huomioida sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimen esittämät kehitystavoitteet terveyskeskuksen ja ympäristön suhteen ja sitä kautta saada rakentamiseen ja maankäyttöön yhteinen näkemys alueen tulevaisuudesta. 4 Osayleiskaavaosassa selostetaan kaavan sisältö ja alueiden käyttö. Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueella, mutta ohjaa asemakaavamuutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitettavien alueiden painopiste tulee edelleen säilymään ja vahvistumaan terveyskeskuksen ympäristössä. 5 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna laadittujen suunnitelmien ja selvityksien aineistoa, viranomaisten lausuntoja sekä neuvotteluissa ja kuulemisvaiheessa saatuja kommentteja. 6 Osayleiskaavan hyväksyminen raportoi lyhyesti kaavan suunnitteluvaiheet, sidosryhmätyöskentelyn, hallintokäsittelyt nähtävillä oloineen sekä hyväksymiseen liittyvät vaiheet.

7 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 6 1. OHJELMA 1.1. YLEISKAAVATYÖN TAUSTAA Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava. Teuvan kunnanhallitus on tehnyt osayleiskaavan tarkistusta koskevan kaavoituspäätöksen. Osayleiskaavan tarkistus koskee julkisten palveluiden tarvetta ja sijoittumista terveyskeskuksen ympäristössä ja sen välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristöön on tavoitteena sijoittaa lisää sosiaali- ja terveyspalveluita, mm. vanhusten asumispalveluyksikkö ja neuvolatiloja. Tarkistettua osayleiskaavaa käytetään alueen asemakaavamuutosten perustelemiseen. Teuvan kuntaan on laadittu vanhustenhuollon strategia vuodelle 2009 ja sen päivitys vuonna KUVA 1. KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVA, KV. 2008, SUUNNITTELUALUE

8 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ YLEISKAAVAAN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvuissa 1,5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6. Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla (MRL 36 ). Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoittaa yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Yleiskaavoituksessa korostuu yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri aktiviteettien sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen sekä tämän rakenteen sovittaminen muuhun ympäristöön. Yleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun eräs väline että asemakaavoituksen ohjaaja. Se on ennen kaikkea kunnan tahdon ilmaisija ja sen toteuttamisen väline (Lähde: Ympäristöministeriö, Yleiskaavamerkinnät ja määräykset). Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuksen järjestämistä (MRL 62 ). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 ). Tarvittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa Oikeusvaikutteinen yleiskaava Yleiskaavan oleellisimmat oikeusvaikutukset: Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen (MRL 38 ja 128 ). Kaavoituspäätöksen yhteydessä tai yleiskaavassa voidaan tehdä myös päätös kehittämisalueesta (MRL 111 ). Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa voidaan osoittaa suunnittelutarvealue, jolla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä (MRL 16 ). - Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa. Yleiskaava ei ole asemakaavaalueella voimassa muutoin kuin asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42.3 ). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteellä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista (MRL 42 ). - Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 ). - Ministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai on muutoin tarpeellinen kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten (MRL 99 ).

9 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU Ohjelmoinnista on pidetty työneuvottelut Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa ja Yleiskaavan tarkistukselle ja korttelin 52 asemakaavan muutokselle on laadittu yhteinen projektisuunnitelma ja aikataulu (liite 1). Osayleiskaavan tarkistuksen hallintokäsittely tapahtuu tammikuussa Alueelle laadittava asemakaavan muutos edellyttää lainvoimaista osayleiskaavan tarkistusta. LIITE 1. PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU 1.4. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yleiskaavan tarkistamiseksi laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa nimetään tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuulemistavat sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syyskuussa LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

10 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 9 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1. SELVITYSMENETELMÄT Suunnitelman alustavat lähtökohdat on koottu vuonna 2008 valmistuneesta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavasta ja sen yhteydessä laadituista suunnitelmista ja selvityksistä. Rakennustarkastus on toimittanut tiedot suunnittelualueen rakentamistilanteesta. Tiedot rakennetusta tilanteesta ja asemakaavan toteutumisesta kootaan kaavoituksen liitekartaksi. Koulutoimi ja sosiaali- ja terveystoimi on toimittanut tiedot ao. sektorin palvelujen määrästä, laadusta, sijoittumisesta ja kehitystarpeista. Tiedoissa on huomioitu kunnan kokonaistilanne, Paras-hankkeen suunnitelmat sekä varsinaista suunnittelualuetta koskevat tiedot SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös tuli lainvoimaiseksi Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - Helsingin seudun erityiskysymykset - Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavan kautta. Osa tavoitteista kohdistuu suoraan kuntien kaavoitukseen Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan Alue- ja yhdyskuntarakenne Kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue C Maakuntakaavassa Teuvan keskustaajama on merkitty kuntakeskuksen keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnällä. Alueella on annettu maakuntakaavassa seuraava suunnittelumääräys: Kuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa.

11 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 10 Kulttuuriympäristö ja -maisema Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue Teuvanjoen länsipuolella sijaitsee Keskustan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Alueelle on annettu maakuntakaavassa seuraava suunnittelumääräys: Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaisilta ja ympäristökeskukselta lausunto Osayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 2008 hyväksymä Teuvan keskustan ja Kauppilan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu julkisten palvelujen, asumisen ja teollisuuden käyttöön Rakennusjärjestys Voimassaolevan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt ja se on tullut voimaan Korttelien rakennusoikeudet on määrätty rakennusjärjestyksessä. KUVA 2. OTE OSAYLEISKAAVASTA, KV Asemakaava Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 00 Kirkonseudun rak.kaava, vahv Kirkonseudun alue, kortteli 47, vahv Kirkonseudun alue, kortteli 52, vahv Kirkonseutu, kortteli 57-58, vahv Kirkonseutu, kortteli 58, vahv

12 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 11 KUVA 3. ASEMAKAAVASTA OTE Muut suunnitelmat ja selvitykset Perustietoutta on kerätty mm. seuraavista suunnitelmista, selvityksistä, päätöksistä ja julkaisuista: 2008 Vanhustenhuollon strategian päivitys, Hannele Laaksonen, Eila Runsala & Irma Harjula 2008 Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava, Pöyry Environment Oy 2006 Osayleiskaavan tieverkkoselvitys, Pöyry Infra Oy 2006 Osayleiskaavan maisemaselvitys, Pöyry Environment Oy 2006 Osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Environment Oy 2007 Osayleiskaavan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2005 Osayleiskaavan arkeologinen selvitys, Pohjanmaan museo 2004 Teuvanjoen yläosa, kehittämissuunnitelma ja luonnontaloudelliset selvitykset, Alueelliset ympäristöjulkaisut 348, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2004 Vanhustenhuollon strategia vuoteen 2009, Teuvan kunta, vanhustenhuollon strategian työryhmä 2001 Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet, yleisselvitys, EPliitto/Motiivi Oy 2001 Vanhan rakennuskannan kartoitus Teuvan kunnan osayleiskaava-alueella Kauppilassa ja Perälässä, Teuvan kunta Maanomistus Alue on yksityisten ja kunnan omistuksessa.

13 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Pohjakartat, ilmakuvat Osayleiskaavan pohjakarttana on käytetty epävirallista päivitettyä kaavoituksen pohjakarttaa 1:2000. Suunnittelun apuna on käytetty maanmittauslaitoksen ilmakuvia vuodelta LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMA Luonnonympäristö ja maisema on käsitelty tarkemmin Keskustan-Kauppilan osayleiskaavatyön yhteydessä laadituissa erillisselvityksissä, ks. 3.2 Maisemaselvitys ja 3.3 Luontoselvitys. Maisemarakenteen perustan muodostaa loivapiirteinen Teuvanjokilaakso, jonka alavat savialueet ovat pääosin peltoa. Laaksoa rajaavat verrattain loivapiirteiset moreeniselänteet ovat metsien peitossa. Kuntakeskus sijaitsee laakson avarimmassa kohdassa Teuvanjoen molemmin puolin. Suunnittelualuetta rajaavat Teuvanjoki ja siihen laskeva luoma. Maaperä Terveyskeskuksen alueella vuonna 1981 suoritetun pohjatutkimuksen mukaan kantavan pohjan etäisyys maanpinnasta on noin metriä. Mendis Oy:n rakennuspaikalla (asemakaavaehdotuksen kortteli 47 tontti 9) tehtiin pohjatutkimus syksyllä Tutkimuksessa todettiin 0,2 0,3 m paksun humuspintakerroksen alla olevan silttiä 1,8 2,0 m paksuna hyvin kehittyneenä kuivakuorikerroksena. Kuivakuorikerroksen alla oleva savista silttiä ja laihaa savea sisältävä kerros ulottuu 9,0 11,0 m syvyyteen maanpinnasta. Kairaukset lopetettiin silttikerrokseen 14,8 15,0 m syvyydellä maanpinnasta. Tutkimuksessa todettiin alueen maaperä olevan routivaa. Rakennukset suositellaan perustettavaksi maanvaraisesti reunapalkein ja palkein jäykistetylle teräsbetonilaatalle. Kevyt varastorakennus voidaan perustaa vaihtoehtoisesti anturaperustusta käyttäen ASUKKAAT JA PALVELUT Asukkaat Kunnan asukasluku oli henkilöä vuoden 2007 alussa. Koko kunnan väkiluku on laskenut 1960-luvulta lähtien, kun taas keskustan asukasmäärä on kasvanut vuoteen 1985 asti, jonka jälkeen asukasmäärä on pysynyt 2800 tienoilla. Kunnan ja keskustassa asuvien väkiluvun kehitystä vuosilta on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kehitys 1970 % 1980 % 1990 % 2000 % 2005 % Keskusta , , , , ,8 Koko kunta Taulukko. Väestökehitys keskusta ja koko kunta vuosina Lähde: Teuvan kunta.

14 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Vanhusten määrä ja ikärakenteen muutos Teuvalla Ennusteisiin nähden 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa nopeammin kuin on arvioitu. Kaikissa ikäluokissa vanhusten määrät ylittävät vuonna 2008 jo 2010 ennusteen, yli 75- ja 85-vuotiaiden määrät ylittävät jo myös vuoden 2020 ennusteet. Kehitys Asukasluku Yli 65v % Yli 75v % Yli 85v % , , , , , , , , ,6 Ennuste , , , , , , , , ,5 Taulukko. Vanhusväestön kehitys ja ennuste Lähde: Vanhustenhuollon strategian päivitys Vanhusten palvelujen tarve Stakesin vuoden 2006 tilaston mukaan Teuvan kunnan 75-vuotta täyttäneistä asui 91 % kotona ja 85 vuotta täyttäneistä 83,6 %. Vuonna 2007 oli Teuvan kunnassa säännöllisen kotipalvelun piirissä 240 asiakasta, joista 75 vuotta täyttäneitä 113, mikä on 14 % kaikista kunnan 75 vuotta täyttäneistä. Stakesin laskentaohjeen mukaan yli 65 vuotiaista 7 % sairastaa vähintään keskivaikeaa dementiaa. Vuonna 2010 dementoituneita olisi 101 henkilöä ja vuoden 2030 tilanteessa 120 henkilöä. Dementia-hoitoyhdistyksen laskentaohjeen mukaan yli 85-vuotiaiden ikäryhmästä 33 % sairastaa vähintään keskivaikeaa dementiaa. Vuonna 2010 dementoituneita olisi 68 ja vuonna henkilöä Palvelut Lähde: Vanhustenhuollon strategian päivitys Kuvassa 4 on esitetty mm. nykyisten asumis- ja laitospalvelujen sijainti Teuvan keskustassa. Liitteessä 3 on esitetty palvelujen tarkempi sijainti ja laatu terveyskeskuksen ympäristössä. Terveyskeskus, vanhainkoti ja kehitysvammaisten asumisyksikkö - Korttelissa 47 sijaitsee terveyskeskus vastaanotto- ja vuodeosastotiloineen, vanhainkoti ja kehitysvammaisten autetun asumisen yksikkö. Vuodeosastolla on hoitopaikkoja 38 samoin kuin viereisessä vuonna 1985 valmistuneessa vanhainkodissa. Kehitysvammaisten yksikössä on 12 asumispalvelupaikkaa. Vanhainkodilla on dementiayksikkö, jossa on 9 paikkaa. Työntekijöitä on yhtäaikaisesti vuorossa 55 henkilöä. - Terveyskeskuksen rakennuksessa sijaitsee myös keittiö ja ruokailutila. Keittiön palveluita käyttävät edellä mainittujen yksiköiden lisäksi kunnan henkilöstö, lähialueen vanhukset ja palvelukodit sekä merkittävä osa kunnan vanhusten ateriapalveluista.

15 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 14 Ryhmäperhepäivähoito - Korttelissa 52 sijaitsee aikaisemmin omakotikäytössä ollut kiinteistö, johon v perustettiin vuorohoitoa harjoittava ryhmäperhepäiväkoti. Hoidossa on keskimäärin 12 lasta samanaikaisesti ja työntekijöitä 1-4 lasten lukumäärästä riippuen. Yksikkö toimii pääsääntöisesti klo 6:00-23:00 välisenä aikana, myös viikonloppuisin ja tarvittaessa siellä järjestetään yöhoitoa. Kiinteistössä toimii myös yksityisen puheterapeutin vastaanotto. Ateriat ryhmikseen noudetaan terveyskeskuksen keittiöltä. Neuvola - Korttelissa 53 sijaitsee neuvolarakennus, jossa on tiloja myös kotisairaanhoidolle, kotipalvelulle ja päivähoidolle. Asumispalvelut - Terveyskeskuksen ympärillä korttelissa 47 sijaitsee kolme kunnan omistamaa rivitaloa, joiden asukkaaksi ensisijaisesti on pyritty valitsemaan vanhuksia tai vammaisia. - Korttelissa 53 entinen lääkärin asunto ja viereinen omakotitalo on muutettu vanhusten palvelukodiksi Suunnitelmat - Suunnitelmissa on rakentaa neuvolalle ja dementiayksikölle uudet tilat kortteliin 53. Yksiköt liittyisivät kiinteästi nykyisellä tontilla olevaan palvelukotikokonaisuuteen. Neuvolan osalta on arvioitu tarvittavaksi kerrosalamääräksi noin 800 m² ja dementiakodin osalta noin 1000 m². - Teuvan kunnanhallitus on päättänyt hankkia 10 vanhusten ympärivuorokautista asumispalvelupaikkaa Terveyspalvelut Mendis Oy:ltä. Yrityksellä ei ole Teuvalla tarkoitukseen soveltuvia toimitiloja ja se on sitoutunut rakentamaan tarvitsemansa toimitilat. Palveluyksikön tarvitsema rakennusoikeus on noin 1000 k-m². Alun perin palvelukodin on ollut tarkoitus valmistua mennessä. Kunnanhallituksen kaavoituspäätöksen mukaan palvelukodin paikaksi on valittu korttelin 52 eteläosa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Liitteessä 3 on esitetty perustiedot terveyskeskuksen ja ympäröivän alueen rakennetusta ympäristöstä. Kuvassa on esitetty mm. rakennuksen käyttötarkoitus, rakennusvuosi, laajennukset/muutokset, kerroskorkeudet ja toteutunut kerrosala. LIITE 3. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2.6. TEKNISET VERKOSTOT Alue on kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston sekä kaukolämpöverkoston piirissä. Alueen sähkönjakelusta vastaa Fortum. Ilmajohdot on suunniteltu korvattavaksi maakaapeliverkolla ja pylväsmuuntamot puistomuuntamoilla. Telecom Finland Oy omistaa suunnittelualueella kaksi kiinteistöä, jotka sijoittuvat välittömästi Teuvan terveyskeskus- ja vanhainkotikiinteistön pohjoispuolelle. Kiinteistöillä sijaitsee vuonna 1977 rakennettu entinen Teletalo ja vuonna 2006 rakennet-

16 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 15 tu haruksellinen Soneran masto, jonka korkeus on 72 metriä. Mastolla on voimassa 25 vuoden vuokrasopimus. Mastolle on jätettävä suoja-alue kaatumisvaraksi, jonka laajuus on 2/3 (r=48m) maston pituudesta LIIKENNE Ajoneuvoliikenne Alueen pohjoispuolelle sijoittuu pt (Luovankylä). Keskimääräiset ajoneuvojen liikennemäärät perustuvat tiehallinnon tierekisterin mukaisiin tietoihin vuodelta 2003, joiden mukaan Luovantiellä on 427 ajon/vrk. Kevyt liikenne Alueelle on rakennettu kevyen liikenteen väylät Tuokkolantien ja Luovantien varteen. Pysäköintitarpeet Terveyskeskuksen / Henriikkakodin käytössä on tällä hetkellä 73 autopaikkaa, joista 10 sijaitsee Tuokkolantien länsipuolella neuvolan ja vanhusten palvelutalon pihassa. Käytännössä alueella on ilmennyt pysäköintiongelmia. Laskennallinen autopaikkatarve terveyskeskuksen ja Henriikkakodin nykytoimintaa varten on 105 autopaikkaa, joka on toimintaan käytettyyn kerrosalaan suhteutettuna n. 1 autopaikka/70 krs-m2. Autopaikkatarpeen laskennassa on käytetty mitoitusperusteena seuraavia toimintojen mukaan arvioituja autopaikkatarpeita: - Työntekijöiden paikat (työntekijöitä alueella on kerrallaan vuorossa 55): arvioitu tarve 1 autopaikka / työntekijä = n. 80 autopaikkaa (vuorotyöläisten työvuoron vaihtuessa tuplamiehitys kasvattaa paikkatarvetta, toisaalta kaikki eivät kuitenkaan tule autolla) - Hoitopaikkojen ( ) vieraspaikat: 1 autopaikka / 3 hoitopaikkaa = 29 autopaikkaa, joiden käyttötarve pääosin iltaisin ja viikonloppuisin - Asiakaspaikat päivystyspotilaille, ruokailupalveluiden käyttäjille ja päivätoimintaan osallistuville: arvioitu tarve yhteensä n. 25 autopaikkaa. Koska käyttötarve on pääosin arkisin päiväaikaan voidaan paikoista 10 laskea sisältyvän edelliseen. Lisäpaikkatarve on siten 15 autopaikkaa. - Lisäksi alueella tulee varata tarvittavat odotuspaikat hälytysajoneuvoille sekä riittävästi tilaa lyhytaikaiseen pysäköintiin hälytysajoneuvoille, saattoliikenteelle ja huoltoliikenteelle: arvioitu tilantarve yhteensä n. 6 autopaikan verran VIRKISTYS Teuvanjokivarsi ja siihen laskevan puron varsi on osoitettu virkistysalueeksi ERITYISPIIRTEET JA SUOJELUKOHTEET Rakennuskannan kartoitus 2001 Teuvan kunta laati vuonna 2001 vanhan rakennuskannan kartoituksen osayleiskaavaalueilla Kauppilassa, Perälässä ja Kirkonkylässä. Kartoituksen laati Tiina Lehtisaari. Kartoitus koski kaikkia selvitysalueen ennen 1960-lukua rakennettuja pihapiirejä, yksittäisiä rakennuksia ja rakennelmia. Kohteista otettiin tunnistusvalokuvat, kohteet

17 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 16 jaoteltiin iän ja käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin ja arvioitiin alueina inventoitavien kokonaisuuksien alustavat rajaukset, ks. kohta 3.4 Kulttuuriympäristöselvitys. Osayleiskaavan tarkistusalueella sijaitsevat seuraavat ennen vuotta 1960 rakennetut kohteet: 201 Sementtivalimo 202 Hakalan pihapiiri 203 Entinen eläinlääkärin talo 204 Entinen terveystalo. Lähde: Vanhan rakennuskannan kartoitus Teuvan kunnan osayleiskaava-alueella Kauppilassa ja Perälässä, Teuvan kunta Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys 2006 Osayleiskaavan perusselvitysaineistoksi laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä täydennettiin vuoden 2001 kohdekartoitustietoja ja arvioitiin kartoitettujen kohteiden inventointitarvetta yleiskaavoituksen kannalta. Inventointikohteiksi valittiin rakennukset ja pihapiirit, jotka ovat säilyneet vähintään kohtalaisesti perinteisessä asussaan. Terveyskeskuksen alueen kohteista inventointitarvetta arvioitiin olevan kohteilla 202 Hakalan pihapiiri ja 203 Entinen eläinlääkärin talo. Lähde:Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Environment Oy Rakennusinventointi osayleiskaavan tarkistusalueella 2008 Kaavaselostuksen liitteeseen 4 on kerätty perustiedot kaikista suunnittelualueen rakennuksista. Kaikista rakennuksista on esitetty valokuva, käyttötarkoitus, rakennusaika sekä merkittävien muutosten ja laajennusten ajankohdat. Vanhimmista kohteista on kirjattu myös perustietoja rakennusten rakennustavasta, materiaaleista ja toteutetuista muutoksista. LIITE 4. RAKENNUSINVENTOINTI Luonnonympäristö Teuvanjokivarressa on verraten rehevää kasvillisuutta, puustoalueita, pensaikkoja ja niittyjä. Alueen monipuolisuutta täydentää paikallinen linnusto. Teuvanjoki on kokonaisuudessaan kasvillisuudeltaan arvokasta aluetta. Sen nykyisin verraten luonnontilaiset metsäalueet tulee säästää sellaiselta rakentamiselta, joka muuttaisi aluetta voimakkaasti. Toisaalta maisemalliset tekijät tulee ottaa huomioon kaikessa joen läheisyydessä tapahtuvassa rakentamisessa. Jokivarren kasvillisuuden myötä myös linnusto on kehittymässä lajistoltaan. Silti jokivarren linnusto on pääosin tavanomaista. On siten luonnollista, että kasvistollisesti arvokas ympäristö säilyy luontokokonaisuutena. Lähde: Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2007.

18 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ RAKENTAMISTA RAJOITTAVAT TEKIJÄT Liikennemelu Valtioneuvoston ohjeen mukaisen asutukselle sallitun keskimääräisen 55 dba:n ulkomelualueen leveys on laskettu tien keskilinjasta nykyisten liikennemäärien ja sallittujen ajoneuvonopeuksien perusteella. Meluvyöhykkeen leveys vuodelle 2020 ennustetuilla liikennemäärillä ja ajoneuvonopeuksilla on Luovantiellä noin 0 19 m. Maaperän pilaantuneisuuden selvitysalueet Alueen eteläosassa on käytöstä poistunut betoniasema, jonka toiminnasta on yleiskaavan yhteydessä hankittu tietoa aseman viimeiseltä toiminnanharjoittajalta. Teuvan Sementtivalimo (nyk. Betoniluoma Oy) on harjoittanut betoniasematoimintaa vuosina Tätä ennen alueella on toiminut sementtiasema jo 1970-luvulta lähtien. Maaperässä voi olla harjoitetun toiminnan aiheuttamia haittoja, jotka tulisi asemakaavoituksen yhteydessä selvittää ja tarvittaessa maaperän puhdistamistarve arvioida tai maaperä puhdistaa.

19 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ TAVOITTEET 3.1. ALUSTAVAT TAVOITTEET Kunnan asettamat tavoitteet Teuvan kunnan asettamana tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä. Prosessissa tarkastellaan erityisesti julkisten palveluiden ja hallinnon aluetarpeita. Suunnittelussa ovat mukana keskeiset hallinnonalat sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi VAIHTOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT Tekninen toimi kartoitti kesällä 2008 yhdessä Mendis Oy:n kanssa vanhuspalveluyksikölle soveltuvia alueita Teuvan keskustan alueella (kuva 4). Tutkitut sijoitusvaihtoehdot olivat: - Terveyskeskuksen ympäristö - Lehtiharjun sairaalan ympäristö - Rivakantien ympäristö Lopputuloksena voitiin todeta, ettei voimassa olevassa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavassa tai keskustan alueen asemakaavoissa ole varattuna vanhuspalveluyksikölle soveltuvia alueita. Terveyskeskuksen ympäristöä pidettiin parhaiten soveltuvana saavutettavan synergiahyödyn vuoksi mm. yövalvonnan ja terveyspalvelujen läheisyyden ansiosta. Terveyskeskuksen lähituntumasta tutkittiin kuvassa 5 esitetyt sijoituspaikkavaihtoehdot. Alueet ovat yksityisomistuksessa. Mendis Oy:n maanomistajien kanssa käymien neuvottelujen perusteella sijoituspaikaksi valittiin korttelissa 52 sijaitseva rakentamaton peltoalue. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa pidetyn neuvottelun perusteella todettiin, ettei rakentaminen kyseiselle tontille ole mahdollista poikkeamismenettelyllä, joten alueelle on laadittava asemakaavan muutos ja sitä tukeva yleiskaavan tarkistus.

20 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 19 KUVA 4. VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN NYKYTILANNE JA VAIH- TOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT TEUVAN KESKUSTASSA

21 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 20 KUVA 5. VAIHTOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Tavoitevaiheen sidosryhmätyöskentely Sosiaali- ja terveyskeskus Teuvan kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuottaa alkaen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Tulevaisuudessa vanhustenhuollon palvelut ovat ensisijaisesti lähipalveluja, joten palvelujen tuottamispaikkoihin ei ole suunniteltu muutoksia. Ainoastaan erityisosaamista vaativat palvelut on suunniteltu keskitettäväksi. Nykyiset vanhusten palvelukodit sijaitsevat kirkonkylän alueella hajautetusti ja enimmäkseen vanhoissa kiinteistöissä. On suunniteltu, että vanhustenhuollon laitospalveluja edelleen tuotetaan nykyisessä terveyskeskuksen ja vanhainkodin tiloissa. Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyskeskus on antanut lausuntonsa kyseisen alueen soveltuvuudesta vanhusten asumispalveluyksikön sijoittamiseen. Kaavamuutos palvelee Teuvan kunnan vanhustenhuoltostrategian mukaisia tavoitteita vuoteen 2014 saakka. LIITE 5. TEUVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN LAU- SUNTO

22 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 21 Päivähoitotoimisto Teuvan kunnan päivähoitotoimisto on antanut lausuntonsa päivähoidon ja esiopetuksen tarvitsemista tiloista. Teuvan kunnan osalta mainitut toiminnot siirtyvät sivistystoimen päävastuualueen järjestettäväksi lukien. Päivähoitotoimiston mukaan nykyinen ryhmäperhepäivähoidon tila ja ympäristö palvelevat vuorohoidon tarpeita erinomaisesti. Toisaalta alue myös sijainnillisesti palvelee asiakkaiden tarpeita, mm. vuorotyössä käyvää terveyskeskuksen henkilöstöä. LIITE 6. TEUVAN KUNNAN PÄIVÄHOITOTOIMISTON LAUSUNTO

23 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ OSAYLEISKAAVA 4.1. KAAVALUONNOS Kaavaluonnoksen pääperiaatteet Asuminen - Olemassa oleva asuinpientalojen alue Savosentien varressa on muutettu erillispientalojen alueeksi (AO/YSO), jonka muuttamista sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi tutkitaan asemakaavassa. - Tuokkolantien varressa sijaitseva aiemmin teollisuuteen varattu entisen betoniaseman alue (Tk) on muutettu asumiseen (AP-1). Alueelle saa sijoittaa myös vanhusten palveluasumistiloja. Teollisuus - Teollisuusalueen itäosa on merkitty teollisuusrakennusten alueeksi (TY/AP-1), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueen muuttamista asuinpientalojen alueeksi, jolle saa sijoittaa myös palveluasumista, tutkitaan asemakaavassa. Virkistys - Jokiranta on merkitty asemakaavan perusteella puistoalueeksi (VP). Erityisalueet - Puhelinliikenteen maston alue on osoitettu erityisalueena (EMT). Liikenne - Olemassa olevat kevyen liikenteen väylät Tuokkolantien ja Luovantien varressa on osoitettu kaavaluonnoksessa Mielipiteet Kaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan ja siitä pyydettiin lausunnot. Kaavan laatijan vastaanotto kunnassa pidettiin Vastaanotolla keskusteltiin Savosentien omakotiasukkaiden kanssa luonnoksessa esitetystä käyttötarkoituksen muutoksesta. Asukkailla on tarkoitus käyttää omakotitalojaan edelleen asumiseen. Luonnoksen sisällöstä ei saatu kielteistä palautetta. Ajoittain terveyskeskuksen huoltoliikenne aiheuttaa lievää häiriötä asumiselle. Korttelin 57 (Ilmarinkuja) asukas toivoi betoniaseman alueen siistiytymistä Lausunnot Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Fortumilta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä, Palo- ja pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta ja Länsi- Suomen ympäristökeskukselta. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin työneuvottelu

24 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 23 KUVA 6. KAAVALUONNOS Etelä-Pohjanmaan liitolla ja palo- ja pelastustoimella ei ollut kaavaluonnoksesta huomautettavaa. Fortum Sähkönsiirto Oy:n lausunnossa esitettiin ilmajohtoja korvaavat maakaapelointien ja puistomuuntamojen paikat. Tiehallinnon Vaasan tiepiiri edellyttää, että tonttien sisäiseen logistiikkaan ja paikoitusalueiden riittävyyteen kaava-alueella kiinnitetään erityistä huomiota. Museovirasto siirsi asian Pohjanmaan museon käsiteltäväksi. Pohjanmaan museon lausunnon mukaan suunnittelualueella on vain muutama ennen sotia rakennettu kohde. Suurimmalta osaltaan rakennuskanta on luvuilla rakennettua, jossa vanhempi rakennuskanta on jäänyt irralliseksi. Rakennuskannasta on tarpeen tehdä tarkempi inventointi, jotta uudet toiminnot voidaan sen perusteella sijoittaa alueelle luontevasti. Inventoinnissa on syytä ottaa kaikki rakennukset mukaan iästä riippumatta. Inventoinnin perusteella voidaan arvioida, onko sotien jälkeinen rakentaminen kenties rikkonut perinteistä maisemarakennetta ja voitaisiinko sitä uudisrakentamisella eheyttää.

25 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 24 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon mukaan ei ole perusteltua pienentää YSO-merkinnällä yleisiin tarpeisiin osoitettua aluetta osoittamalla maston alue EMT-merkinnällä. Erityisesti terveyskeskuksen tontin osalta tulisi kiinnittää huomiota tontin sisäisiin liikennejärjestelyihin ja pysäköintialueiden riittävyyteen. Liikenteen tarpeiden turvaaminen sekä riittävien ja tarkoituksenmukaisten liikennealueiden järjestäminen ovat sekä yleiskaavan että asemakaavan sisältövaatimuksia. Ympäristökeskus pitää tarpeellisena, että osayleiskaavan toteuttaminen korttelin 58 käyttötarkoituksen muutoksen osalta (ent. betoniasema) turvataan esimerkiksi tekemällä päätös asemakaavan muuttamisesta ja asettamalla alue suunnitteluajaksi rakennuskieltoon Työneuvottelu Osayleiskaavan tarkistuksesta ja korttelin 52 asemakaavoituksesta järjestettiin työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa Muistio työneuvottelusta on liitteenä. LIITE 7. TYÖNEUVOTTELU Rakennuskantainventointi Pohjanmaan museolle toimitettiin rakennuskantaa koskeva inventointi, josta museo totesi, että rakennusinventointi on alueen koon ja luonteen huomioon ottaen riittävällä tasolla. Inventoidulla alueella ei ole erityisen arvokkaita, suojeltavia rakennuksia. Hakalan tilan rakennuksilla Tuokkolantien mutkassa on maisemallista merkitystä näkyvän sijaintinsa vuoksi, mutta rakennushistoriallinen merkitys on vähäinen. Maisemallista arvoa on jonkin verran myös vieressä sijaitsevalla eläinlääkärin talolla. Pohjanmaan museolla ei ollut erityistä huomautettavaa kaavamuutoksia koskien KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olo Kunnanhallitus käsitteli luonnosta osayleiskaavaehdotukseksi kokouksessaan ja päätti asettaa sen ehdotuksena nähtäville. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia Lausunnot Ehdotuksesta saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta ja Etelä-Pohjanmaan liitolta. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Museovirastolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta huomautettavaa kaavahankkeesta. Pohjanmaan museolta tulisi pyytää ehdotusvaiheesta viranomaislausunto. Pohjanmaan museo on luonnosvaihetta koskevassa lausunnossaan esittänyt tarkemman rakennusinventoinnin tekemistä suunnittelualueella. Ehdotusvaiheen lausunnossaan Pohjanmaan museo toteaa, että rakennusinventointi on toimitettu marraskuussa ja museo on todennut sen riittäväksi. Alueella ei ole erityisiä kaavassa suojeltavia

26 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 25 kohteita. Hakalan pihapiiri Tuokkolantien mutkassa sekä ns. eläinlääkärintalo ovat maisemallisesti arvokkaita ja niiden säilymisen turvaaminen on suositeltavaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa esitetään vanhan sementtivalimon rakennusten purkamista ja korvaamista asuinpientaloilla sekä sosiaaliseen asumiseen varattavilla tiloilla. Museolla ei ole huomautettavaa. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavan tarkistuksesta Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsitteli saatuja lausuntoja ja osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan ja päätti esittää kaavaehdotusta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MITOITUS Alueella sijaitsee vähäisesti rakentamattomia alueita, jotka on osayleiskaavan tarkistuksessa osoitettu asumiseen sekä sosiaali- ja terveystoimen asumispalveluihin. Lisäksi teollisuustoiminnoille varattuja alueita on muutettu asumiseen. Kaikkiaan nykyisiä ja uusia asumiseen käytettäviä alueita on alueelle osoitettu n. 3,8 ha, joille alla esitetyllä ohjeellisella enimmäismitoituksella muodostuu kerrosalaa krsm 2. Tilastokeskuksen mukaan asumisväljyys on Teuvalla nykyään noin 55 krsm 2 /asukas ja sen voidaan arvioida kasvavan noin 60 krsm 2 :iin/asukas vuoteen 2025 mennessä. Mitoitustiheydellä 60 krsm 2 alueelle arvioidaan sijoittuvan sen kokonaan rakentuessa noin 170 asukasta. Työpaikkoja alueelle arvioidaan sijoittuvan noin 110, mikäli ohjeellisessa enimmäismitoituksessa sosiaali- ja terveystoimintoihin esitetty kerrosala otetaan täysimääräisesti käyttöön. Kuvan 8 taulukossa on esitetty sosiaali- ja terveystoimintojen pysäköintipaikkojen tarve tavoitteellisella mitoituksella 1 ap /70 krsm 2. Taulukon aluetunnukset viittaavat kuvaan 7. KUVA 7. MITOITUSALUEJAKO

27 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 26 KUVA 8. OHJEELLINEN TAVOITEMITOITUS ASEMAKAAVOITUKSELLE 4.4. ALUEIDEN KÄYTTÖ OSAYLEISKAAVASSA Asuminen AO/YSO Olemassa oleva omakotitaloalue Savosentien varressa on osoitettu erillispientalojen alueeksi. Alue muutetaan vaiheittain sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi. Muutos tutkitaan asemakaavassa. AP Olemassa olevat rivitalo- ja asuinpientaloalueet Tuokkolantien ja Ilmarinkujan varressa on osoitettu asuinpientalojen alueeksi. AP-3 Entisen betoniaseman alue on esitetty asuinpientalojen alueeksi, jolle saa sijoittaa myös palveluasumiseen varattavia tiloja. Alue on merkitty puhdistettavaksi/kunnostettavaksi maa-alueeksi, jonka maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä asemakaavoituksen yhteydessä. Maaperä on puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä Palvelut YSO Terveyskeskuksen, vanhainkodin, vanhustenpalvelutalojen ja ryhmäperhepäivähoitolan alueet sekä suunnitellun vanhustenpalveluyksikön alue on osoitettu sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi. Asuminen on sallittua alueella.

28 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Työ ja tuotanto TY/AP-3 Suunnittelualueen kaakkoisosaan on osoitettu teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Asuminen on sallittua alueella. Alue muutetaan vaiheittain asuinpientalojen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa myös palveluasumiseen varattavia tiloja. Muutos tutkitaan asemakaavassa Virkistys VP Pääsyt jokirantaan sekä asunto- ja teollisuusalueen välinen alue on osoitettu puistoksi. VL-1 Teuvanjokivarsi on merkitty lähivirkistysalueeksi, joka toteutetaan asemakaavan mukaan. Rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja maiseman arvoja tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet ovat sallittuja. Alueelle saa sijoittaa ulkoilureittejä ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia. Asemakaavan laatimisessa on suositeltavaa tukeutua vihersuunnitelmaan ERITYISPIIRTEET, KULTTUURIMAISEMA JA SUOJELUKOH- TEET Muinaismuistokohteet Alueella ei ole muinaismuistoja Luonnonympäristö Teuvanjokivarren kasvistoltaan ja linnustoltaan monipuolinen ympäristö on säilytetty lähivirkistysalueena Arvokkaat maisema-alueet Teuvan keskusta on maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (Maakuntakaava 2005). Maisema-alue sivuaa suunnittelualuetta ja se on huomioitu säilyttämällä jokiranta virkistysalueena (VL-1) YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Melu Masto Paikallistien (Luovantie) meluhaitat ovat vähäiset eivätkä edellytä varautumista kaavassa. Teleliikenteen masto on mahdollista poistaa alueelta teknisen käyttöikänsä tai vuokrasopimuksen (25 v.) päättymisen perusteella. Alue on tarpeellinen terveyskeskuksen laajentumisvarauksena.

29 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 28 va-1 Mastolle on merkitty vaara-alue sortuma- ja jäävaarariskin huomioimiseksi. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, joka voi vaarantua mastosta irtoavasta jäästä LIIKENNE Alueen liikenneverkko säilyy entisellään TEKNINEN HUOLTO Vesihuolto Alue on kunnallisen vesijohtoverkoston piirissä Jätevesihuolto Alueella on kunnallinen viemäriverkosto. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita Jätehuolto Alueella noudatetaan Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueen yhteisiä jätehuoltomääräyksiä Energiahuolto Alue sisältyy Fortumin verkostoon. Verkosto ja muuntamot huomioidaan asemakaavoituksessa YHTEENVETO Osayleiskaavan mukaiset alueet jakaantuvat maankäyttömuodoittain seuraavasti: Alue: Hehtaaria: AO/YSO 0,6 AP 1,7 AP-3 0,8 YSO 4,8 TY/AP-3 0,2 VP, VL-1 1,4 Katualueet ym. 0,8 YHTEENSÄ 10,3

30 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten antamien kommenttien perusteella. Arvioinnin apuna on käytetty laadittuja selvityksiä VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN Teuvanjoen ympäristön luonnonarvot on huomioitu osoittamalla jokivarsi lähivirkistysalueeksi. Rakennetun ympäristön alueella on monin paikoin puustoa, joka tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää rakentamisessa. Maaperän perustamisolosuhteet tulee varmistaa rakennusluvan yhteydessä. Pintavedet johdetaan avo-ojien kautta luomaan ja jokeen VAIKUTUKSET YHDYSKUNTAKEHITYKSEEN JA MAANKÄYT- TÖÖN Vaikutukset yhdyskunnan rakenteeseen ja toimintoihin - Sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palveleva alue sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta keskeiselle alueelle Teuvan keskustaan. Alue on tiestöllisesti helposti saavutettavissa. - Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittäminen alueelle tuo mukanaan synergiahyötyä toimintojen järjestämisessä Vaikutukset maankäyttöön - Peltoviljely poistuu alueelta Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen - Esitetty maankäyttöratkaisu eheyttää yhdyskuntarakennetta ja edistää toimivan aluerakenteen säilymistä ja kehittymistä Teuvan kunnassa. - Kulttuuriperinnön arvojen huomioimiseksi on laadittu rakennuskantainventointi. Asiasta ovat Museovirasto ja Pohjanmaan museo antaneet lausuntonsa, joiden mukaan alueella ei ole erityisiä kaavassa suojeltavia kohteita. Sementtivalimon rakennusten purkamisesta ei museolla ole huomautettavaa. - Luonnonympäristön ja maiseman vaalimiseksi Teuvanjokivarsi on osoitettu virkistysalueeksi. - Alue tukeutuu olemassa oleviin yhteysverkostoihin Vaikutukset suunnitelmiin ja kaavoitukseen - Terveyskeskuksen alueella on vain vähäiset lisärakentamismahdollisuudet nykyiseen maanomistukseen pohjautuen. Rajoitteena on erityisesti tarvittavien autopaikkojen puute.

31 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 30 - Tulevassa asemakaavoituksessa tulee tutkittavaksi terveyskeskuksen lähiympäristön varaaminen aiempaa laajemmin sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten käyttöön. - Teollisuustoimintaa ei ole enää tarpeellista esittää entisen betoniaseman alueelle, sillä kunnalla on omistuksessaan yleiskaavassa osoitettuja teollisuusalueita Horontien varressa. Nämä alueet ovat myös helposti liitettävissä runkoviemäriin. Ympäristökeskuksen kannan mukaan entisen betoniaseman asemakaavan muutosta pidetään tarpeellisena, jotta voidaan varmistua ympäristön laadusta palvelujen sijoittamisessa. Asemakaavamuutoksella parannetaan myös läheisten rivitalojen asumisympäristöä VAIKUTUKSET YKSILÖÖN JA YHTEISÖÖN Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Alueen rakentaminen on yhdyskuntatalouden kannalta edullista. Alueella on olemassa vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostot Sosiaaliset vaikutukset Palveluasumisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ryhmäperhepäiväkotitoiminnan keskittäminen Terveyskeskuksen lähiympäristöön on koettu positiivisena monipuolisten palvelujen sijoittuessa lähietäisyydelle. Terveyskeskuksen ruokailu- ym. palvelujen käyttäminen ja työssäkäyvien lastenhoitopalvelut ovat helposti käytettävissä.

32 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ HYVÄKSYMINEN 6.1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Työn ohjelmoimiseksi käytiin työneuvotteluja Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa ja Ohjelmointivaiheessa saatiin Teuvan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen lausunnot OAS yleisesti nähtävillä (MRL 62 ja 63 ) 6.2. MIELIPITEEN KUULEMINEN KAAVALUONNOKSESTA Kunnanhallitus Yleiskaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 ja MRA 30 ) Kaavan laatijan vastaanotto kunnassa (MRL 62 ja MRA 30 ) Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Fortumilta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä, Palo- ja pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta ja Länsi- Suomen ympäristökeskukselta. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin työneuvottelu VIRANOMAISNEUVOTTELUT Yhteydenpito viranomaisten kanssa on toteutettu suunnittelun kuluessa työneuvottelu- ja lausuntomenettelyä käyttäen Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus 6.4. VIRALLISEN KAAVAEHDOTUKSEN HALLINTOKÄSITTELY Nähtävillepano Kunnanhallitus Yleiskaavaehdotus julkisesti nähtävillä (MRL 65 ja MRA 19 ) Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta: - Länsi-Suomen ympäristökeskus - Tiehallinto, Vaasan tiepiiri - Etelä-Pohjanmaan liitto - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos - Museovirasto - Pohjanmaan museo - Ympäristölautakunta

33 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Lausunnot ja muistutukset Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta ja Etelä-Pohjanmaan liitolta. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää kaavaehdotusta valtuuston hyväksyttäväksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana KAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN Kunnanvaltuusto Teuvan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnanhallituksen esityksen Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistukseksi terveyskeskuksen ympäristössä.

34 PÖYRY ENVIRONMENT OY Kampusranta 9 C FIN Seinäjoki Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Puh Fax Päiväys Liisa Märijärvi-Vanhanen Puh TEUVAN KUNTA TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖN KAAVOITUS KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TER- VEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 52 PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU LIITE 1 PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU

35 TEUVAN KUNTA TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖN KAAVOITUS PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU 1 LAADITTAVAT SUUNNITELMAT 1.1 Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava. Teuvan kunnanhallitus on tehnyt osayleiskaavan tarkistusta koskevan kaavoituspäätöksen. Tehtävänä on laatia osayleiskaavan tarkistus, joka koskee julkisten palveluiden tarvetta ja sijoittumista terveyskeskuksen ympäristössä ja sen välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristöön on tavoitteena sijoittaa lisää sosiaali- ja terveyspalveluita, mm. vanhusten asumispalveluyksikkö ja neuvolatiloja. Tarkistettua osayleiskaavaa käytetään mm. kohdan 2 asemakaavamuutoksen perustelemiseen. Teuvan kuntaan on laadittu vanhustenhuollon strategian päivitys vuonna Osayleiskaavan tarkistus laaditaan siten, että se täyttää MRL:n 39 :ssä yleiskaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. 1.2 Asemakaavan muutos korttelissa 52 Alueella on voimassa lääninhallituksen vahvistama asemakaava. Teuvan kunnanhallitus on tehnyt asemakaavan muutosta koskevan kaavoituspäätöksen. Tehtävänä on laatia asemakaavan muutos, joka koskee Teuvan Kirkonseudun asemakaavan korttelia 52 sekä tarvittaessa sen välittömässä läheisyydessä olevia korttelialueita. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu omakoti- ja rivitaloasumista varten. Savosentien varteen sijoittuvat omakotitontit ovat rakennettuja, muu osa alueesta on rakentamatonta peltoa. Kaavamuutosalueelle on tavoitteena sijoittaa vanhusväestöä palveleva asumispalveluyksikkö, jonka tarvittava rakennusoikeus tulisi olemaan laaditun alustavan suunnitelman perusteella noin 1110 k-m2. Asemakaava laaditaan siten, että se täyttää MRL:n 54 :ssä asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. LIITE 1 PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset

Suunnittelun lähtökohdat, aiemmat suunnitelmat, laaditut ja laadittavat selvitykset Teuva, Äystön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 TEUVA ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ÄYSTÖN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE. Vastaanottaja Soinin kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE. Vastaanottaja Soinin kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Kirkkokangas 15. kortteli (osa) Asemakaavan muutos. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Kirkkokangas 15. kortteli (osa) Asemakaavan muutos. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Kirkkokangas 15. kortteli 15002 (osa) Asemakaavan muutos / 19.05.2016 2 / 9 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 TEUVAN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Uimahallin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIR- KONSEUDUN ASEMAKAA- VAN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot