Teuvan kunta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teuvan kunta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä"

Transkriptio

1 Kaavaselostus 847-Y BBS2 Kvalt Teuvan kunta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä

2 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 1 ESIPUHE Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistamisesta terveyskeskuksen alueella Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston keväällä 2008 hyväksymä Teuvan Keskustan ja Kauppilan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelukonsulttina on toiminut Pöyry Environment Oy. Teuvan kunnan puolesta työtä on johtanut ja valvonut projektiryhmä, johon ovat kuuluneet kunnaninsinööri Markku Salonen ja rakennustarkastaja Erkki Rantakoski. Pöyry Environment Oy:ssä tehtävän johdosta on vastannut aluepäällikkö Liisa Märijärvi-Vanhanen. Projektipäällikkönä on toiminut Juha-Matti Märijärvi. Kaavoituksen tueksi on laadittu sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen sektoriselvitykset. Lisäksi laaditaan rakennuskantaa koskeva selvitys. Muilta osin tukeudutaan vuonna 2008 hyväksytyn Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan selvityksiin. Seinäjoella 19. marraskuuta 2008 Täydennykset 12. tammikuuta 2009 PÖYRY ENVIRONMENT OY Liisa Märijärvi-Vanhanen Aluepäällikkö Juha-Matti Märijärvi Projektipäällikkö Copyright Pöyry Environment Oy

3 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 2 KÄSITTELYVAIHEET Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Kunnanhallituksen kaavoituspäätös Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Esittely kunnan johtoryhmässä sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen sektoriselvitysten laatimiseksi OAS yleisesti nähtävillä (MRL 62 ja 63 ) Kunnanhallitus Yleiskaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 ja MRA 30 ) Kaavan laatijan vastaanotto kunnassa (MRL 62 ja MRA 30 ) Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Kunnanhallitus Yleiskaavaehdotus julkisesti nähtävillä (MRL 65 ja MRA 19 ) Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

4 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 KÄSITTELYVAIHEET... 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 TIIVISTELMÄ OHJELMA Yleiskaavatyön taustaa Yleiskaavaan liittyvää lainsäädäntöä Projektisuunnitelma ja aikataulu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LÄHTÖKOHDAT Selvitysmenetelmät Suunnittelutilanne Luonnonympäristö ja maisema Asukkaat ja palvelut RAKENNETTU YMPÄRISTÖ TEKNISET VERKOSTOT Liikenne Virkistys Erityispiirteet ja suojelukohteet Rakentamista rajoittavat tekijät TAVOITTEET Alustavat tavoitteet Vaihtoehtoiset sijoituspaikat OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnos Kaavaehdotus Mitoitus Alueiden käyttö osayleiskaavassa Erityispiirteet, kulttuurimaisema ja suojelukohteet Ympäristön häiriötekijät Liikenne Tekninen huolto... 28

5 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Yhteenveto YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Menettely Vaikutukset luonnonoloihin Vaikutukset yhdyskuntakehitykseen ja maankäyttöön Vaikutukset yksilöön ja yhteisöön HYVÄKSYMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Mielipiteen kuuleminen kaavaluonnoksesta Viranomaisneuvottelut Virallisen kaavaehdotuksen hallintokäsittely Kaavaehdotuksen hyväksyminen KUVALUETTELO KUVA 1. KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVA, KV. 2008, SUUNNITTELUALUE KUVA 2. OTE OSAYLEISKAAVASTA, KV KUVA 3. OTE ASEMAKAAVASTA KUVA 4. VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN NYKYTILANNE JA VAIHTOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT TEUVAN KESKUSTASSA KUVA 5. VAIHTOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ KUVA 6. KAAVALUONNOS KUVA 7. MITOITUSALUEJAKO KUVA 8. OHJEELLINEN TAVOITEMITOITUS ASEMAKAAVOITUKSELLE LIITELUETTELO LIITE 1. PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 3. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LIITE 4. RAKENNUSINVENTOINTI 2008 LIITE 5. TEUVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN LAUSUNTO LIITE 6. TEUVAN KUNNAN PÄIVÄHOITOTOIMISTON LAUSUNTO LIITE 7. TYÖNEUVOTTELU

6 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 5 TIIVISTELMÄ Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä koskee julkisten palveluiden tarvetta ja sijoittamista alueella. Suunnitelma sisältää periaatteet alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Osayleiskaavan selostus on laadittu vaiheittain eteneväksi. Selostuksen liitemateriaali sisältää projektisuunnitelman, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, rakennetun ympäristön inventoinnin sekä muistioita ja lausuntoja. Selostus sisältää seuraavat suunnittelun eri vaiheita kuvaavat osiot: 1 Ohjelmaosaan on koottu yleiskaavatyön taustaa ja alkuvaihetta sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. 2 Lähtökohtaosaan on koottu alustavat selvitykset suunnittelutilanteesta, luonnonympäristöstä ja rakennetusta ympäristöstä, erityispiirteistä ja suojelukohteista sekä ympäristön häiriötekijöistä. 3 Tavoiteosaan on kirjattu osayleiskaavatyölle asetetut tavoitteet. Tärkein tavoite on huomioida sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimen esittämät kehitystavoitteet terveyskeskuksen ja ympäristön suhteen ja sitä kautta saada rakentamiseen ja maankäyttöön yhteinen näkemys alueen tulevaisuudesta. 4 Osayleiskaavaosassa selostetaan kaavan sisältö ja alueiden käyttö. Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueella, mutta ohjaa asemakaavamuutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitettavien alueiden painopiste tulee edelleen säilymään ja vahvistumaan terveyskeskuksen ympäristössä. 5 Ympäristövaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna laadittujen suunnitelmien ja selvityksien aineistoa, viranomaisten lausuntoja sekä neuvotteluissa ja kuulemisvaiheessa saatuja kommentteja. 6 Osayleiskaavan hyväksyminen raportoi lyhyesti kaavan suunnitteluvaiheet, sidosryhmätyöskentelyn, hallintokäsittelyt nähtävillä oloineen sekä hyväksymiseen liittyvät vaiheet.

7 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 6 1. OHJELMA 1.1. YLEISKAAVATYÖN TAUSTAA Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava. Teuvan kunnanhallitus on tehnyt osayleiskaavan tarkistusta koskevan kaavoituspäätöksen. Osayleiskaavan tarkistus koskee julkisten palveluiden tarvetta ja sijoittumista terveyskeskuksen ympäristössä ja sen välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristöön on tavoitteena sijoittaa lisää sosiaali- ja terveyspalveluita, mm. vanhusten asumispalveluyksikkö ja neuvolatiloja. Tarkistettua osayleiskaavaa käytetään alueen asemakaavamuutosten perustelemiseen. Teuvan kuntaan on laadittu vanhustenhuollon strategia vuodelle 2009 ja sen päivitys vuonna KUVA 1. KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVA, KV. 2008, SUUNNITTELUALUE

8 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ YLEISKAAVAAN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ Maankäyttö- ja rakennuslaki Yleiskaavan laatimista ja yleiskaavassa annettavia määräyksiä käsitellään voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvuissa 1,5 ja 8 sekä -asetuksen (MRA) luvuissa 1, 3 ja 6. Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla (MRL 36 ). Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava ohjaa yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja eri toimintojen yhteensovittamista. Se esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoittaa yleispiirteisesti tarpeelliset alueet. Yleiskaavoituksessa korostuu yhdyskunnan toiminnallinen rakenne, eri aktiviteettien sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen sekä tämän rakenteen sovittaminen muuhun ympäristöön. Yleiskaava on sekä kunnan strategisen suunnittelun eräs väline että asemakaavoituksen ohjaaja. Se on ennen kaikkea kunnan tahdon ilmaisija ja sen toteuttamisen väline (Lähde: Ympäristöministeriö, Yleiskaavamerkinnät ja määräykset). Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää suunnittelun avoimuutta ja eri osapuolten vuorovaikutuksen järjestämistä (MRL 62 ). Laki edellyttää selvityksiä suunnitelman toteuttamisen ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista, kulttuuri- ja muista vaikutuksista (MRL 9 ). Tarvittavat selvitykset esitetään yleiskaavan selostuksessa Oikeusvaikutteinen yleiskaava Yleiskaavan oleellisimmat oikeusvaikutukset: Kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen (MRL 38 ja 128 ). Kaavoituspäätöksen yhteydessä tai yleiskaavassa voidaan tehdä myös päätös kehittämisalueesta (MRL 111 ). Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa voidaan osoittaa suunnittelutarvealue, jolla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä (MRL 16 ). - Yleiskaava on ohjeena laadittaessa asemakaavaa. Yleiskaava ei ole asemakaavaalueella voimassa muutoin kuin asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (MRL 42.3 ). Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteellä vaikeuteta yleiskaavan toteuttamista (MRL 42 ). - Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 ). - Ministeriö voi yleisen tarpeen vaatiessa myöntää kunnalle luvan lunastaa alueen, joka on yleiskaavassa osoitettu yhdyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin järjestelyihin tai on muutoin tarpeellinen kunnan suunnitelmallista kehittämistä varten (MRL 99 ).

9 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU Ohjelmoinnista on pidetty työneuvottelut Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa ja Yleiskaavan tarkistukselle ja korttelin 52 asemakaavan muutokselle on laadittu yhteinen projektisuunnitelma ja aikataulu (liite 1). Osayleiskaavan tarkistuksen hallintokäsittely tapahtuu tammikuussa Alueelle laadittava asemakaavan muutos edellyttää lainvoimaista osayleiskaavan tarkistusta. LIITE 1. PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU 1.4. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Yleiskaavan tarkistamiseksi laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää suunnitelman osallistumisen ja vuorovaikutuksen sekä kaavan vaikutusten arvioinnin järjestämisestä. Suunnitelmassa nimetään tiedossa olevat osalliset, tiedottamis- ja kuulemistavat sekä yhteyshenkilöt. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä syyskuussa LIITE 2. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

10 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 9 2. LÄHTÖKOHDAT 2.1. SELVITYSMENETELMÄT Suunnitelman alustavat lähtökohdat on koottu vuonna 2008 valmistuneesta Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavasta ja sen yhteydessä laadituista suunnitelmista ja selvityksistä. Rakennustarkastus on toimittanut tiedot suunnittelualueen rakentamistilanteesta. Tiedot rakennetusta tilanteesta ja asemakaavan toteutumisesta kootaan kaavoituksen liitekartaksi. Koulutoimi ja sosiaali- ja terveystoimi on toimittanut tiedot ao. sektorin palvelujen määrästä, laadusta, sijoittumisesta ja kehitystarpeista. Tiedoissa on huomioitu kunnan kokonaistilanne, Paras-hankkeen suunnitelmat sekä varsinaista suunnittelualuetta koskevat tiedot SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös tuli lainvoimaiseksi Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto - Helsingin seudun erityiskysymykset - Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntakaavoitukseen pääasiassa maakuntakaavan kautta. Osa tavoitteista kohdistuu suoraan kuntien kaavoitukseen Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt maakuntakaavan Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan Alue- ja yhdyskuntarakenne Kuntakeskuksen keskustatoimintojen alue C Maakuntakaavassa Teuvan keskustaajama on merkitty kuntakeskuksen keskustatoimintojen alueen kohdemerkinnällä. Alueella on annettu maakuntakaavassa seuraava suunnittelumääräys: Kuntakeskuksen keskustatoimintojen aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa.

11 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 10 Kulttuuriympäristö ja -maisema Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue Teuvanjoen länsipuolella sijaitsee Keskustan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. Alueelle on annettu maakuntakaavassa seuraava suunnittelumääräys: Kulttuuriympäristön ja maiseman arvot on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä museoviranomaisilta ja ympäristökeskukselta lausunto Osayleiskaava Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 2008 hyväksymä Teuvan keskustan ja Kauppilan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu julkisten palvelujen, asumisen ja teollisuuden käyttöön Rakennusjärjestys Voimassaolevan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt ja se on tullut voimaan Korttelien rakennusoikeudet on määrätty rakennusjärjestyksessä. KUVA 2. OTE OSAYLEISKAAVASTA, KV Asemakaava Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 00 Kirkonseudun rak.kaava, vahv Kirkonseudun alue, kortteli 47, vahv Kirkonseudun alue, kortteli 52, vahv Kirkonseutu, kortteli 57-58, vahv Kirkonseutu, kortteli 58, vahv

12 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 11 KUVA 3. ASEMAKAAVASTA OTE Muut suunnitelmat ja selvitykset Perustietoutta on kerätty mm. seuraavista suunnitelmista, selvityksistä, päätöksistä ja julkaisuista: 2008 Vanhustenhuollon strategian päivitys, Hannele Laaksonen, Eila Runsala & Irma Harjula 2008 Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava, Pöyry Environment Oy 2006 Osayleiskaavan tieverkkoselvitys, Pöyry Infra Oy 2006 Osayleiskaavan maisemaselvitys, Pöyry Environment Oy 2006 Osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Environment Oy 2007 Osayleiskaavan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2005 Osayleiskaavan arkeologinen selvitys, Pohjanmaan museo 2004 Teuvanjoen yläosa, kehittämissuunnitelma ja luonnontaloudelliset selvitykset, Alueelliset ympäristöjulkaisut 348, Länsi-Suomen ympäristökeskus 2004 Vanhustenhuollon strategia vuoteen 2009, Teuvan kunta, vanhustenhuollon strategian työryhmä 2001 Maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet, yleisselvitys, EPliitto/Motiivi Oy 2001 Vanhan rakennuskannan kartoitus Teuvan kunnan osayleiskaava-alueella Kauppilassa ja Perälässä, Teuvan kunta Maanomistus Alue on yksityisten ja kunnan omistuksessa.

13 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Pohjakartat, ilmakuvat Osayleiskaavan pohjakarttana on käytetty epävirallista päivitettyä kaavoituksen pohjakarttaa 1:2000. Suunnittelun apuna on käytetty maanmittauslaitoksen ilmakuvia vuodelta LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMA Luonnonympäristö ja maisema on käsitelty tarkemmin Keskustan-Kauppilan osayleiskaavatyön yhteydessä laadituissa erillisselvityksissä, ks. 3.2 Maisemaselvitys ja 3.3 Luontoselvitys. Maisemarakenteen perustan muodostaa loivapiirteinen Teuvanjokilaakso, jonka alavat savialueet ovat pääosin peltoa. Laaksoa rajaavat verrattain loivapiirteiset moreeniselänteet ovat metsien peitossa. Kuntakeskus sijaitsee laakson avarimmassa kohdassa Teuvanjoen molemmin puolin. Suunnittelualuetta rajaavat Teuvanjoki ja siihen laskeva luoma. Maaperä Terveyskeskuksen alueella vuonna 1981 suoritetun pohjatutkimuksen mukaan kantavan pohjan etäisyys maanpinnasta on noin metriä. Mendis Oy:n rakennuspaikalla (asemakaavaehdotuksen kortteli 47 tontti 9) tehtiin pohjatutkimus syksyllä Tutkimuksessa todettiin 0,2 0,3 m paksun humuspintakerroksen alla olevan silttiä 1,8 2,0 m paksuna hyvin kehittyneenä kuivakuorikerroksena. Kuivakuorikerroksen alla oleva savista silttiä ja laihaa savea sisältävä kerros ulottuu 9,0 11,0 m syvyyteen maanpinnasta. Kairaukset lopetettiin silttikerrokseen 14,8 15,0 m syvyydellä maanpinnasta. Tutkimuksessa todettiin alueen maaperä olevan routivaa. Rakennukset suositellaan perustettavaksi maanvaraisesti reunapalkein ja palkein jäykistetylle teräsbetonilaatalle. Kevyt varastorakennus voidaan perustaa vaihtoehtoisesti anturaperustusta käyttäen ASUKKAAT JA PALVELUT Asukkaat Kunnan asukasluku oli henkilöä vuoden 2007 alussa. Koko kunnan väkiluku on laskenut 1960-luvulta lähtien, kun taas keskustan asukasmäärä on kasvanut vuoteen 1985 asti, jonka jälkeen asukasmäärä on pysynyt 2800 tienoilla. Kunnan ja keskustassa asuvien väkiluvun kehitystä vuosilta on kuvattu seuraavassa taulukossa. Kehitys 1970 % 1980 % 1990 % 2000 % 2005 % Keskusta , , , , ,8 Koko kunta Taulukko. Väestökehitys keskusta ja koko kunta vuosina Lähde: Teuvan kunta.

14 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Vanhusten määrä ja ikärakenteen muutos Teuvalla Ennusteisiin nähden 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa nopeammin kuin on arvioitu. Kaikissa ikäluokissa vanhusten määrät ylittävät vuonna 2008 jo 2010 ennusteen, yli 75- ja 85-vuotiaiden määrät ylittävät jo myös vuoden 2020 ennusteet. Kehitys Asukasluku Yli 65v % Yli 75v % Yli 85v % , , , , , , , , ,6 Ennuste , , , , , , , , ,5 Taulukko. Vanhusväestön kehitys ja ennuste Lähde: Vanhustenhuollon strategian päivitys Vanhusten palvelujen tarve Stakesin vuoden 2006 tilaston mukaan Teuvan kunnan 75-vuotta täyttäneistä asui 91 % kotona ja 85 vuotta täyttäneistä 83,6 %. Vuonna 2007 oli Teuvan kunnassa säännöllisen kotipalvelun piirissä 240 asiakasta, joista 75 vuotta täyttäneitä 113, mikä on 14 % kaikista kunnan 75 vuotta täyttäneistä. Stakesin laskentaohjeen mukaan yli 65 vuotiaista 7 % sairastaa vähintään keskivaikeaa dementiaa. Vuonna 2010 dementoituneita olisi 101 henkilöä ja vuoden 2030 tilanteessa 120 henkilöä. Dementia-hoitoyhdistyksen laskentaohjeen mukaan yli 85-vuotiaiden ikäryhmästä 33 % sairastaa vähintään keskivaikeaa dementiaa. Vuonna 2010 dementoituneita olisi 68 ja vuonna henkilöä Palvelut Lähde: Vanhustenhuollon strategian päivitys Kuvassa 4 on esitetty mm. nykyisten asumis- ja laitospalvelujen sijainti Teuvan keskustassa. Liitteessä 3 on esitetty palvelujen tarkempi sijainti ja laatu terveyskeskuksen ympäristössä. Terveyskeskus, vanhainkoti ja kehitysvammaisten asumisyksikkö - Korttelissa 47 sijaitsee terveyskeskus vastaanotto- ja vuodeosastotiloineen, vanhainkoti ja kehitysvammaisten autetun asumisen yksikkö. Vuodeosastolla on hoitopaikkoja 38 samoin kuin viereisessä vuonna 1985 valmistuneessa vanhainkodissa. Kehitysvammaisten yksikössä on 12 asumispalvelupaikkaa. Vanhainkodilla on dementiayksikkö, jossa on 9 paikkaa. Työntekijöitä on yhtäaikaisesti vuorossa 55 henkilöä. - Terveyskeskuksen rakennuksessa sijaitsee myös keittiö ja ruokailutila. Keittiön palveluita käyttävät edellä mainittujen yksiköiden lisäksi kunnan henkilöstö, lähialueen vanhukset ja palvelukodit sekä merkittävä osa kunnan vanhusten ateriapalveluista.

15 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 14 Ryhmäperhepäivähoito - Korttelissa 52 sijaitsee aikaisemmin omakotikäytössä ollut kiinteistö, johon v perustettiin vuorohoitoa harjoittava ryhmäperhepäiväkoti. Hoidossa on keskimäärin 12 lasta samanaikaisesti ja työntekijöitä 1-4 lasten lukumäärästä riippuen. Yksikkö toimii pääsääntöisesti klo 6:00-23:00 välisenä aikana, myös viikonloppuisin ja tarvittaessa siellä järjestetään yöhoitoa. Kiinteistössä toimii myös yksityisen puheterapeutin vastaanotto. Ateriat ryhmikseen noudetaan terveyskeskuksen keittiöltä. Neuvola - Korttelissa 53 sijaitsee neuvolarakennus, jossa on tiloja myös kotisairaanhoidolle, kotipalvelulle ja päivähoidolle. Asumispalvelut - Terveyskeskuksen ympärillä korttelissa 47 sijaitsee kolme kunnan omistamaa rivitaloa, joiden asukkaaksi ensisijaisesti on pyritty valitsemaan vanhuksia tai vammaisia. - Korttelissa 53 entinen lääkärin asunto ja viereinen omakotitalo on muutettu vanhusten palvelukodiksi Suunnitelmat - Suunnitelmissa on rakentaa neuvolalle ja dementiayksikölle uudet tilat kortteliin 53. Yksiköt liittyisivät kiinteästi nykyisellä tontilla olevaan palvelukotikokonaisuuteen. Neuvolan osalta on arvioitu tarvittavaksi kerrosalamääräksi noin 800 m² ja dementiakodin osalta noin 1000 m². - Teuvan kunnanhallitus on päättänyt hankkia 10 vanhusten ympärivuorokautista asumispalvelupaikkaa Terveyspalvelut Mendis Oy:ltä. Yrityksellä ei ole Teuvalla tarkoitukseen soveltuvia toimitiloja ja se on sitoutunut rakentamaan tarvitsemansa toimitilat. Palveluyksikön tarvitsema rakennusoikeus on noin 1000 k-m². Alun perin palvelukodin on ollut tarkoitus valmistua mennessä. Kunnanhallituksen kaavoituspäätöksen mukaan palvelukodin paikaksi on valittu korttelin 52 eteläosa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Liitteessä 3 on esitetty perustiedot terveyskeskuksen ja ympäröivän alueen rakennetusta ympäristöstä. Kuvassa on esitetty mm. rakennuksen käyttötarkoitus, rakennusvuosi, laajennukset/muutokset, kerroskorkeudet ja toteutunut kerrosala. LIITE 3. RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2.6. TEKNISET VERKOSTOT Alue on kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston sekä kaukolämpöverkoston piirissä. Alueen sähkönjakelusta vastaa Fortum. Ilmajohdot on suunniteltu korvattavaksi maakaapeliverkolla ja pylväsmuuntamot puistomuuntamoilla. Telecom Finland Oy omistaa suunnittelualueella kaksi kiinteistöä, jotka sijoittuvat välittömästi Teuvan terveyskeskus- ja vanhainkotikiinteistön pohjoispuolelle. Kiinteistöillä sijaitsee vuonna 1977 rakennettu entinen Teletalo ja vuonna 2006 rakennet-

16 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 15 tu haruksellinen Soneran masto, jonka korkeus on 72 metriä. Mastolla on voimassa 25 vuoden vuokrasopimus. Mastolle on jätettävä suoja-alue kaatumisvaraksi, jonka laajuus on 2/3 (r=48m) maston pituudesta LIIKENNE Ajoneuvoliikenne Alueen pohjoispuolelle sijoittuu pt (Luovankylä). Keskimääräiset ajoneuvojen liikennemäärät perustuvat tiehallinnon tierekisterin mukaisiin tietoihin vuodelta 2003, joiden mukaan Luovantiellä on 427 ajon/vrk. Kevyt liikenne Alueelle on rakennettu kevyen liikenteen väylät Tuokkolantien ja Luovantien varteen. Pysäköintitarpeet Terveyskeskuksen / Henriikkakodin käytössä on tällä hetkellä 73 autopaikkaa, joista 10 sijaitsee Tuokkolantien länsipuolella neuvolan ja vanhusten palvelutalon pihassa. Käytännössä alueella on ilmennyt pysäköintiongelmia. Laskennallinen autopaikkatarve terveyskeskuksen ja Henriikkakodin nykytoimintaa varten on 105 autopaikkaa, joka on toimintaan käytettyyn kerrosalaan suhteutettuna n. 1 autopaikka/70 krs-m2. Autopaikkatarpeen laskennassa on käytetty mitoitusperusteena seuraavia toimintojen mukaan arvioituja autopaikkatarpeita: - Työntekijöiden paikat (työntekijöitä alueella on kerrallaan vuorossa 55): arvioitu tarve 1 autopaikka / työntekijä = n. 80 autopaikkaa (vuorotyöläisten työvuoron vaihtuessa tuplamiehitys kasvattaa paikkatarvetta, toisaalta kaikki eivät kuitenkaan tule autolla) - Hoitopaikkojen ( ) vieraspaikat: 1 autopaikka / 3 hoitopaikkaa = 29 autopaikkaa, joiden käyttötarve pääosin iltaisin ja viikonloppuisin - Asiakaspaikat päivystyspotilaille, ruokailupalveluiden käyttäjille ja päivätoimintaan osallistuville: arvioitu tarve yhteensä n. 25 autopaikkaa. Koska käyttötarve on pääosin arkisin päiväaikaan voidaan paikoista 10 laskea sisältyvän edelliseen. Lisäpaikkatarve on siten 15 autopaikkaa. - Lisäksi alueella tulee varata tarvittavat odotuspaikat hälytysajoneuvoille sekä riittävästi tilaa lyhytaikaiseen pysäköintiin hälytysajoneuvoille, saattoliikenteelle ja huoltoliikenteelle: arvioitu tilantarve yhteensä n. 6 autopaikan verran VIRKISTYS Teuvanjokivarsi ja siihen laskevan puron varsi on osoitettu virkistysalueeksi ERITYISPIIRTEET JA SUOJELUKOHTEET Rakennuskannan kartoitus 2001 Teuvan kunta laati vuonna 2001 vanhan rakennuskannan kartoituksen osayleiskaavaalueilla Kauppilassa, Perälässä ja Kirkonkylässä. Kartoituksen laati Tiina Lehtisaari. Kartoitus koski kaikkia selvitysalueen ennen 1960-lukua rakennettuja pihapiirejä, yksittäisiä rakennuksia ja rakennelmia. Kohteista otettiin tunnistusvalokuvat, kohteet

17 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 16 jaoteltiin iän ja käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin ja arvioitiin alueina inventoitavien kokonaisuuksien alustavat rajaukset, ks. kohta 3.4 Kulttuuriympäristöselvitys. Osayleiskaavan tarkistusalueella sijaitsevat seuraavat ennen vuotta 1960 rakennetut kohteet: 201 Sementtivalimo 202 Hakalan pihapiiri 203 Entinen eläinlääkärin talo 204 Entinen terveystalo. Lähde: Vanhan rakennuskannan kartoitus Teuvan kunnan osayleiskaava-alueella Kauppilassa ja Perälässä, Teuvan kunta Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys 2006 Osayleiskaavan perusselvitysaineistoksi laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä täydennettiin vuoden 2001 kohdekartoitustietoja ja arvioitiin kartoitettujen kohteiden inventointitarvetta yleiskaavoituksen kannalta. Inventointikohteiksi valittiin rakennukset ja pihapiirit, jotka ovat säilyneet vähintään kohtalaisesti perinteisessä asussaan. Terveyskeskuksen alueen kohteista inventointitarvetta arvioitiin olevan kohteilla 202 Hakalan pihapiiri ja 203 Entinen eläinlääkärin talo. Lähde:Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys, Pöyry Environment Oy Rakennusinventointi osayleiskaavan tarkistusalueella 2008 Kaavaselostuksen liitteeseen 4 on kerätty perustiedot kaikista suunnittelualueen rakennuksista. Kaikista rakennuksista on esitetty valokuva, käyttötarkoitus, rakennusaika sekä merkittävien muutosten ja laajennusten ajankohdat. Vanhimmista kohteista on kirjattu myös perustietoja rakennusten rakennustavasta, materiaaleista ja toteutetuista muutoksista. LIITE 4. RAKENNUSINVENTOINTI Luonnonympäristö Teuvanjokivarressa on verraten rehevää kasvillisuutta, puustoalueita, pensaikkoja ja niittyjä. Alueen monipuolisuutta täydentää paikallinen linnusto. Teuvanjoki on kokonaisuudessaan kasvillisuudeltaan arvokasta aluetta. Sen nykyisin verraten luonnontilaiset metsäalueet tulee säästää sellaiselta rakentamiselta, joka muuttaisi aluetta voimakkaasti. Toisaalta maisemalliset tekijät tulee ottaa huomioon kaikessa joen läheisyydessä tapahtuvassa rakentamisessa. Jokivarren kasvillisuuden myötä myös linnusto on kehittymässä lajistoltaan. Silti jokivarren linnusto on pääosin tavanomaista. On siten luonnollista, että kasvistollisesti arvokas ympäristö säilyy luontokokonaisuutena. Lähde: Keskustaajaman ja Kauppilan osayleiskaavan luontoselvitys, Pöyry Environment Oy 2007.

18 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ RAKENTAMISTA RAJOITTAVAT TEKIJÄT Liikennemelu Valtioneuvoston ohjeen mukaisen asutukselle sallitun keskimääräisen 55 dba:n ulkomelualueen leveys on laskettu tien keskilinjasta nykyisten liikennemäärien ja sallittujen ajoneuvonopeuksien perusteella. Meluvyöhykkeen leveys vuodelle 2020 ennustetuilla liikennemäärillä ja ajoneuvonopeuksilla on Luovantiellä noin 0 19 m. Maaperän pilaantuneisuuden selvitysalueet Alueen eteläosassa on käytöstä poistunut betoniasema, jonka toiminnasta on yleiskaavan yhteydessä hankittu tietoa aseman viimeiseltä toiminnanharjoittajalta. Teuvan Sementtivalimo (nyk. Betoniluoma Oy) on harjoittanut betoniasematoimintaa vuosina Tätä ennen alueella on toiminut sementtiasema jo 1970-luvulta lähtien. Maaperässä voi olla harjoitetun toiminnan aiheuttamia haittoja, jotka tulisi asemakaavoituksen yhteydessä selvittää ja tarvittaessa maaperän puhdistamistarve arvioida tai maaperä puhdistaa.

19 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ TAVOITTEET 3.1. ALUSTAVAT TAVOITTEET Kunnan asettamat tavoitteet Teuvan kunnan asettamana tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä. Prosessissa tarkastellaan erityisesti julkisten palveluiden ja hallinnon aluetarpeita. Suunnittelussa ovat mukana keskeiset hallinnonalat sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi VAIHTOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT Tekninen toimi kartoitti kesällä 2008 yhdessä Mendis Oy:n kanssa vanhuspalveluyksikölle soveltuvia alueita Teuvan keskustan alueella (kuva 4). Tutkitut sijoitusvaihtoehdot olivat: - Terveyskeskuksen ympäristö - Lehtiharjun sairaalan ympäristö - Rivakantien ympäristö Lopputuloksena voitiin todeta, ettei voimassa olevassa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavassa tai keskustan alueen asemakaavoissa ole varattuna vanhuspalveluyksikölle soveltuvia alueita. Terveyskeskuksen ympäristöä pidettiin parhaiten soveltuvana saavutettavan synergiahyödyn vuoksi mm. yövalvonnan ja terveyspalvelujen läheisyyden ansiosta. Terveyskeskuksen lähituntumasta tutkittiin kuvassa 5 esitetyt sijoituspaikkavaihtoehdot. Alueet ovat yksityisomistuksessa. Mendis Oy:n maanomistajien kanssa käymien neuvottelujen perusteella sijoituspaikaksi valittiin korttelissa 52 sijaitseva rakentamaton peltoalue. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa pidetyn neuvottelun perusteella todettiin, ettei rakentaminen kyseiselle tontille ole mahdollista poikkeamismenettelyllä, joten alueelle on laadittava asemakaavan muutos ja sitä tukeva yleiskaavan tarkistus.

20 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 19 KUVA 4. VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN NYKYTILANNE JA VAIH- TOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT TEUVAN KESKUSTASSA

21 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 20 KUVA 5. VAIHTOEHTOISET SIJOITUSPAIKAT TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Tavoitevaiheen sidosryhmätyöskentely Sosiaali- ja terveyskeskus Teuvan kunnan sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuottaa alkaen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Tulevaisuudessa vanhustenhuollon palvelut ovat ensisijaisesti lähipalveluja, joten palvelujen tuottamispaikkoihin ei ole suunniteltu muutoksia. Ainoastaan erityisosaamista vaativat palvelut on suunniteltu keskitettäväksi. Nykyiset vanhusten palvelukodit sijaitsevat kirkonkylän alueella hajautetusti ja enimmäkseen vanhoissa kiinteistöissä. On suunniteltu, että vanhustenhuollon laitospalveluja edelleen tuotetaan nykyisessä terveyskeskuksen ja vanhainkodin tiloissa. Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyskeskus on antanut lausuntonsa kyseisen alueen soveltuvuudesta vanhusten asumispalveluyksikön sijoittamiseen. Kaavamuutos palvelee Teuvan kunnan vanhustenhuoltostrategian mukaisia tavoitteita vuoteen 2014 saakka. LIITE 5. TEUVAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN LAU- SUNTO

22 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 21 Päivähoitotoimisto Teuvan kunnan päivähoitotoimisto on antanut lausuntonsa päivähoidon ja esiopetuksen tarvitsemista tiloista. Teuvan kunnan osalta mainitut toiminnot siirtyvät sivistystoimen päävastuualueen järjestettäväksi lukien. Päivähoitotoimiston mukaan nykyinen ryhmäperhepäivähoidon tila ja ympäristö palvelevat vuorohoidon tarpeita erinomaisesti. Toisaalta alue myös sijainnillisesti palvelee asiakkaiden tarpeita, mm. vuorotyössä käyvää terveyskeskuksen henkilöstöä. LIITE 6. TEUVAN KUNNAN PÄIVÄHOITOTOIMISTON LAUSUNTO

23 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ OSAYLEISKAAVA 4.1. KAAVALUONNOS Kaavaluonnoksen pääperiaatteet Asuminen - Olemassa oleva asuinpientalojen alue Savosentien varressa on muutettu erillispientalojen alueeksi (AO/YSO), jonka muuttamista sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi tutkitaan asemakaavassa. - Tuokkolantien varressa sijaitseva aiemmin teollisuuteen varattu entisen betoniaseman alue (Tk) on muutettu asumiseen (AP-1). Alueelle saa sijoittaa myös vanhusten palveluasumistiloja. Teollisuus - Teollisuusalueen itäosa on merkitty teollisuusrakennusten alueeksi (TY/AP-1), jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alueen muuttamista asuinpientalojen alueeksi, jolle saa sijoittaa myös palveluasumista, tutkitaan asemakaavassa. Virkistys - Jokiranta on merkitty asemakaavan perusteella puistoalueeksi (VP). Erityisalueet - Puhelinliikenteen maston alue on osoitettu erityisalueena (EMT). Liikenne - Olemassa olevat kevyen liikenteen väylät Tuokkolantien ja Luovantien varressa on osoitettu kaavaluonnoksessa Mielipiteet Kaavaluonnos oli nähtävillä välisen ajan ja siitä pyydettiin lausunnot. Kaavan laatijan vastaanotto kunnassa pidettiin Vastaanotolla keskusteltiin Savosentien omakotiasukkaiden kanssa luonnoksessa esitetystä käyttötarkoituksen muutoksesta. Asukkailla on tarkoitus käyttää omakotitalojaan edelleen asumiseen. Luonnoksen sisällöstä ei saatu kielteistä palautetta. Ajoittain terveyskeskuksen huoltoliikenne aiheuttaa lievää häiriötä asumiselle. Korttelin 57 (Ilmarinkuja) asukas toivoi betoniaseman alueen siistiytymistä Lausunnot Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Fortumilta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä, Palo- ja pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta ja Länsi- Suomen ympäristökeskukselta. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin työneuvottelu

24 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 23 KUVA 6. KAAVALUONNOS Etelä-Pohjanmaan liitolla ja palo- ja pelastustoimella ei ollut kaavaluonnoksesta huomautettavaa. Fortum Sähkönsiirto Oy:n lausunnossa esitettiin ilmajohtoja korvaavat maakaapelointien ja puistomuuntamojen paikat. Tiehallinnon Vaasan tiepiiri edellyttää, että tonttien sisäiseen logistiikkaan ja paikoitusalueiden riittävyyteen kaava-alueella kiinnitetään erityistä huomiota. Museovirasto siirsi asian Pohjanmaan museon käsiteltäväksi. Pohjanmaan museon lausunnon mukaan suunnittelualueella on vain muutama ennen sotia rakennettu kohde. Suurimmalta osaltaan rakennuskanta on luvuilla rakennettua, jossa vanhempi rakennuskanta on jäänyt irralliseksi. Rakennuskannasta on tarpeen tehdä tarkempi inventointi, jotta uudet toiminnot voidaan sen perusteella sijoittaa alueelle luontevasti. Inventoinnissa on syytä ottaa kaikki rakennukset mukaan iästä riippumatta. Inventoinnin perusteella voidaan arvioida, onko sotien jälkeinen rakentaminen kenties rikkonut perinteistä maisemarakennetta ja voitaisiinko sitä uudisrakentamisella eheyttää.

25 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 24 Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunnon mukaan ei ole perusteltua pienentää YSO-merkinnällä yleisiin tarpeisiin osoitettua aluetta osoittamalla maston alue EMT-merkinnällä. Erityisesti terveyskeskuksen tontin osalta tulisi kiinnittää huomiota tontin sisäisiin liikennejärjestelyihin ja pysäköintialueiden riittävyyteen. Liikenteen tarpeiden turvaaminen sekä riittävien ja tarkoituksenmukaisten liikennealueiden järjestäminen ovat sekä yleiskaavan että asemakaavan sisältövaatimuksia. Ympäristökeskus pitää tarpeellisena, että osayleiskaavan toteuttaminen korttelin 58 käyttötarkoituksen muutoksen osalta (ent. betoniasema) turvataan esimerkiksi tekemällä päätös asemakaavan muuttamisesta ja asettamalla alue suunnitteluajaksi rakennuskieltoon Työneuvottelu Osayleiskaavan tarkistuksesta ja korttelin 52 asemakaavoituksesta järjestettiin työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa Muistio työneuvottelusta on liitteenä. LIITE 7. TYÖNEUVOTTELU Rakennuskantainventointi Pohjanmaan museolle toimitettiin rakennuskantaa koskeva inventointi, josta museo totesi, että rakennusinventointi on alueen koon ja luonteen huomioon ottaen riittävällä tasolla. Inventoidulla alueella ei ole erityisen arvokkaita, suojeltavia rakennuksia. Hakalan tilan rakennuksilla Tuokkolantien mutkassa on maisemallista merkitystä näkyvän sijaintinsa vuoksi, mutta rakennushistoriallinen merkitys on vähäinen. Maisemallista arvoa on jonkin verran myös vieressä sijaitsevalla eläinlääkärin talolla. Pohjanmaan museolla ei ollut erityistä huomautettavaa kaavamuutoksia koskien KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olo Kunnanhallitus käsitteli luonnosta osayleiskaavaehdotukseksi kokouksessaan ja päätti asettaa sen ehdotuksena nähtäville. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia Lausunnot Ehdotuksesta saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta ja Etelä-Pohjanmaan liitolta. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Museovirastolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta huomautettavaa kaavahankkeesta. Pohjanmaan museolta tulisi pyytää ehdotusvaiheesta viranomaislausunto. Pohjanmaan museo on luonnosvaihetta koskevassa lausunnossaan esittänyt tarkemman rakennusinventoinnin tekemistä suunnittelualueella. Ehdotusvaiheen lausunnossaan Pohjanmaan museo toteaa, että rakennusinventointi on toimitettu marraskuussa ja museo on todennut sen riittäväksi. Alueella ei ole erityisiä kaavassa suojeltavia

26 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 25 kohteita. Hakalan pihapiiri Tuokkolantien mutkassa sekä ns. eläinlääkärintalo ovat maisemallisesti arvokkaita ja niiden säilymisen turvaaminen on suositeltavaa. Osayleiskaavan tarkistuksessa esitetään vanhan sementtivalimon rakennusten purkamista ja korvaamista asuinpientaloilla sekä sosiaaliseen asumiseen varattavilla tiloilla. Museolla ei ole huomautettavaa. Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa osayleiskaavan tarkistuksesta Kunnanhallitus Kunnanhallitus käsitteli saatuja lausuntoja ja osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan ja päätti esittää kaavaehdotusta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MITOITUS Alueella sijaitsee vähäisesti rakentamattomia alueita, jotka on osayleiskaavan tarkistuksessa osoitettu asumiseen sekä sosiaali- ja terveystoimen asumispalveluihin. Lisäksi teollisuustoiminnoille varattuja alueita on muutettu asumiseen. Kaikkiaan nykyisiä ja uusia asumiseen käytettäviä alueita on alueelle osoitettu n. 3,8 ha, joille alla esitetyllä ohjeellisella enimmäismitoituksella muodostuu kerrosalaa krsm 2. Tilastokeskuksen mukaan asumisväljyys on Teuvalla nykyään noin 55 krsm 2 /asukas ja sen voidaan arvioida kasvavan noin 60 krsm 2 :iin/asukas vuoteen 2025 mennessä. Mitoitustiheydellä 60 krsm 2 alueelle arvioidaan sijoittuvan sen kokonaan rakentuessa noin 170 asukasta. Työpaikkoja alueelle arvioidaan sijoittuvan noin 110, mikäli ohjeellisessa enimmäismitoituksessa sosiaali- ja terveystoimintoihin esitetty kerrosala otetaan täysimääräisesti käyttöön. Kuvan 8 taulukossa on esitetty sosiaali- ja terveystoimintojen pysäköintipaikkojen tarve tavoitteellisella mitoituksella 1 ap /70 krsm 2. Taulukon aluetunnukset viittaavat kuvaan 7. KUVA 7. MITOITUSALUEJAKO

27 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 26 KUVA 8. OHJEELLINEN TAVOITEMITOITUS ASEMAKAAVOITUKSELLE 4.4. ALUEIDEN KÄYTTÖ OSAYLEISKAAVASSA Asuminen AO/YSO Olemassa oleva omakotitaloalue Savosentien varressa on osoitettu erillispientalojen alueeksi. Alue muutetaan vaiheittain sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi. Muutos tutkitaan asemakaavassa. AP Olemassa olevat rivitalo- ja asuinpientaloalueet Tuokkolantien ja Ilmarinkujan varressa on osoitettu asuinpientalojen alueeksi. AP-3 Entisen betoniaseman alue on esitetty asuinpientalojen alueeksi, jolle saa sijoittaa myös palveluasumiseen varattavia tiloja. Alue on merkitty puhdistettavaksi/kunnostettavaksi maa-alueeksi, jonka maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä asemakaavoituksen yhteydessä. Maaperä on puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä Palvelut YSO Terveyskeskuksen, vanhainkodin, vanhustenpalvelutalojen ja ryhmäperhepäivähoitolan alueet sekä suunnitellun vanhustenpalveluyksikön alue on osoitettu sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten alueeksi. Asuminen on sallittua alueella.

28 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Työ ja tuotanto TY/AP-3 Suunnittelualueen kaakkoisosaan on osoitettu teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Asuminen on sallittua alueella. Alue muutetaan vaiheittain asuinpientalojen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa myös palveluasumiseen varattavia tiloja. Muutos tutkitaan asemakaavassa Virkistys VP Pääsyt jokirantaan sekä asunto- ja teollisuusalueen välinen alue on osoitettu puistoksi. VL-1 Teuvanjokivarsi on merkitty lähivirkistysalueeksi, joka toteutetaan asemakaavan mukaan. Rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja maiseman arvoja tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet ovat sallittuja. Alueelle saa sijoittaa ulkoilureittejä ja virkistystoimintaa palvelevia rakennuksia. Asemakaavan laatimisessa on suositeltavaa tukeutua vihersuunnitelmaan ERITYISPIIRTEET, KULTTUURIMAISEMA JA SUOJELUKOH- TEET Muinaismuistokohteet Alueella ei ole muinaismuistoja Luonnonympäristö Teuvanjokivarren kasvistoltaan ja linnustoltaan monipuolinen ympäristö on säilytetty lähivirkistysalueena Arvokkaat maisema-alueet Teuvan keskusta on maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä (Maakuntakaava 2005). Maisema-alue sivuaa suunnittelualuetta ja se on huomioitu säilyttämällä jokiranta virkistysalueena (VL-1) YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Melu Masto Paikallistien (Luovantie) meluhaitat ovat vähäiset eivätkä edellytä varautumista kaavassa. Teleliikenteen masto on mahdollista poistaa alueelta teknisen käyttöikänsä tai vuokrasopimuksen (25 v.) päättymisen perusteella. Alue on tarpeellinen terveyskeskuksen laajentumisvarauksena.

29 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 28 va-1 Mastolle on merkitty vaara-alue sortuma- ja jäävaarariskin huomioimiseksi. Alueelle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, joka voi vaarantua mastosta irtoavasta jäästä LIIKENNE Alueen liikenneverkko säilyy entisellään TEKNINEN HUOLTO Vesihuolto Alue on kunnallisen vesijohtoverkoston piirissä Jätevesihuolto Alueella on kunnallinen viemäriverkosto. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen antamia ohjeita Jätehuolto Alueella noudatetaan Oy Botniarosk Ab:n toiminta-alueen yhteisiä jätehuoltomääräyksiä Energiahuolto Alue sisältyy Fortumin verkostoon. Verkosto ja muuntamot huomioidaan asemakaavoituksessa YHTEENVETO Osayleiskaavan mukaiset alueet jakaantuvat maankäyttömuodoittain seuraavasti: Alue: Hehtaaria: AO/YSO 0,6 AP 1,7 AP-3 0,8 YSO 4,8 TY/AP-3 0,2 VP, VL-1 1,4 Katualueet ym. 0,8 YHTEENSÄ 10,3

30 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten antamien kommenttien perusteella. Arvioinnin apuna on käytetty laadittuja selvityksiä VAIKUTUKSET LUONNONOLOIHIN Teuvanjoen ympäristön luonnonarvot on huomioitu osoittamalla jokivarsi lähivirkistysalueeksi. Rakennetun ympäristön alueella on monin paikoin puustoa, joka tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää rakentamisessa. Maaperän perustamisolosuhteet tulee varmistaa rakennusluvan yhteydessä. Pintavedet johdetaan avo-ojien kautta luomaan ja jokeen VAIKUTUKSET YHDYSKUNTAKEHITYKSEEN JA MAANKÄYT- TÖÖN Vaikutukset yhdyskunnan rakenteeseen ja toimintoihin - Sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palveleva alue sijoittuu yhdyskuntarakenteen kannalta keskeiselle alueelle Teuvan keskustaan. Alue on tiestöllisesti helposti saavutettavissa. - Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittäminen alueelle tuo mukanaan synergiahyötyä toimintojen järjestämisessä Vaikutukset maankäyttöön - Peltoviljely poistuu alueelta Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioiminen - Esitetty maankäyttöratkaisu eheyttää yhdyskuntarakennetta ja edistää toimivan aluerakenteen säilymistä ja kehittymistä Teuvan kunnassa. - Kulttuuriperinnön arvojen huomioimiseksi on laadittu rakennuskantainventointi. Asiasta ovat Museovirasto ja Pohjanmaan museo antaneet lausuntonsa, joiden mukaan alueella ei ole erityisiä kaavassa suojeltavia kohteita. Sementtivalimon rakennusten purkamisesta ei museolla ole huomautettavaa. - Luonnonympäristön ja maiseman vaalimiseksi Teuvanjokivarsi on osoitettu virkistysalueeksi. - Alue tukeutuu olemassa oleviin yhteysverkostoihin Vaikutukset suunnitelmiin ja kaavoitukseen - Terveyskeskuksen alueella on vain vähäiset lisärakentamismahdollisuudet nykyiseen maanomistukseen pohjautuen. Rajoitteena on erityisesti tarvittavien autopaikkojen puute.

31 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ 30 - Tulevassa asemakaavoituksessa tulee tutkittavaksi terveyskeskuksen lähiympäristön varaaminen aiempaa laajemmin sosiaalitointa, terveydenhuoltoa ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten käyttöön. - Teollisuustoimintaa ei ole enää tarpeellista esittää entisen betoniaseman alueelle, sillä kunnalla on omistuksessaan yleiskaavassa osoitettuja teollisuusalueita Horontien varressa. Nämä alueet ovat myös helposti liitettävissä runkoviemäriin. Ympäristökeskuksen kannan mukaan entisen betoniaseman asemakaavan muutosta pidetään tarpeellisena, jotta voidaan varmistua ympäristön laadusta palvelujen sijoittamisessa. Asemakaavamuutoksella parannetaan myös läheisten rivitalojen asumisympäristöä VAIKUTUKSET YKSILÖÖN JA YHTEISÖÖN Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Alueen rakentaminen on yhdyskuntatalouden kannalta edullista. Alueella on olemassa vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostot Sosiaaliset vaikutukset Palveluasumisen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ryhmäperhepäiväkotitoiminnan keskittäminen Terveyskeskuksen lähiympäristöön on koettu positiivisena monipuolisten palvelujen sijoittuessa lähietäisyydelle. Terveyskeskuksen ruokailu- ym. palvelujen käyttäminen ja työssäkäyvien lastenhoitopalvelut ovat helposti käytettävissä.

32 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ HYVÄKSYMINEN 6.1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Työn ohjelmoimiseksi käytiin työneuvotteluja Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa ja Ohjelmointivaiheessa saatiin Teuvan kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen lausunnot OAS yleisesti nähtävillä (MRL 62 ja 63 ) 6.2. MIELIPITEEN KUULEMINEN KAAVALUONNOKSESTA Kunnanhallitus Yleiskaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 ja MRA 30 ) Kaavan laatijan vastaanotto kunnassa (MRL 62 ja MRA 30 ) Lausunnot saatiin Etelä-Pohjanmaan liitolta, Fortumilta, Tiehallinnon Vaasan tiepiiriltä, Palo- ja pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta ja Länsi- Suomen ympäristökeskukselta. Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa järjestettiin työneuvottelu VIRANOMAISNEUVOTTELUT Yhteydenpito viranomaisten kanssa on toteutettu suunnittelun kuluessa työneuvottelu- ja lausuntomenettelyä käyttäen Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus Työneuvottelu Länsi-Suomen ympäristökeskus 6.4. VIRALLISEN KAAVAEHDOTUKSEN HALLINTOKÄSITTELY Nähtävillepano Kunnanhallitus Yleiskaavaehdotus julkisesti nähtävillä (MRL 65 ja MRA 19 ) Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta: - Länsi-Suomen ympäristökeskus - Tiehallinto, Vaasan tiepiiri - Etelä-Pohjanmaan liitto - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos - Museovirasto - Pohjanmaan museo - Ympäristölautakunta

33 TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ Lausunnot ja muistutukset Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta ja Etelä-Pohjanmaan liitolta. Kaavaehdotuksesta ei saatu muistutuksia Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää kaavaehdotusta valtuuston hyväksyttäväksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana KAAVAEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN Kunnanvaltuusto Teuvan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kunnanhallituksen esityksen Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistukseksi terveyskeskuksen ympäristössä.

34 PÖYRY ENVIRONMENT OY Kampusranta 9 C FIN Seinäjoki Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Puh Fax Päiväys Liisa Märijärvi-Vanhanen Puh TEUVAN KUNTA TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖN KAAVOITUS KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TER- VEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖSSÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 52 PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU LIITE 1 PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU

35 TEUVAN KUNTA TERVEYSKESKUKSEN YMPÄRISTÖN KAAVOITUS PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU 1 LAADITTAVAT SUUNNITELMAT 1.1 Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus terveyskeskuksen ympäristössä Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Keskustan ja Kauppilan osayleiskaava. Teuvan kunnanhallitus on tehnyt osayleiskaavan tarkistusta koskevan kaavoituspäätöksen. Tehtävänä on laatia osayleiskaavan tarkistus, joka koskee julkisten palveluiden tarvetta ja sijoittumista terveyskeskuksen ympäristössä ja sen välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristöön on tavoitteena sijoittaa lisää sosiaali- ja terveyspalveluita, mm. vanhusten asumispalveluyksikkö ja neuvolatiloja. Tarkistettua osayleiskaavaa käytetään mm. kohdan 2 asemakaavamuutoksen perustelemiseen. Teuvan kuntaan on laadittu vanhustenhuollon strategian päivitys vuonna Osayleiskaavan tarkistus laaditaan siten, että se täyttää MRL:n 39 :ssä yleiskaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. 1.2 Asemakaavan muutos korttelissa 52 Alueella on voimassa lääninhallituksen vahvistama asemakaava. Teuvan kunnanhallitus on tehnyt asemakaavan muutosta koskevan kaavoituspäätöksen. Tehtävänä on laatia asemakaavan muutos, joka koskee Teuvan Kirkonseudun asemakaavan korttelia 52 sekä tarvittaessa sen välittömässä läheisyydessä olevia korttelialueita. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu omakoti- ja rivitaloasumista varten. Savosentien varteen sijoittuvat omakotitontit ovat rakennettuja, muu osa alueesta on rakentamatonta peltoa. Kaavamuutosalueelle on tavoitteena sijoittaa vanhusväestöä palveleva asumispalveluyksikkö, jonka tarvittava rakennusoikeus tulisi olemaan laaditun alustavan suunnitelman perusteella noin 1110 k-m2. Asemakaava laaditaan siten, että se täyttää MRL:n 54 :ssä asemakaavoitukselle asetetut sisältövaatimukset. LIITE 1 PROJEKTISUUNNITELMA JA AIKATAULU

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 1 TEUVA KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAN JA KAUPPILAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS TERVE-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE. Vastaanottaja Soinin kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE. Vastaanottaja Soinin kunta. Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN ALUE SOININ KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIHLAANMÄEN

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Lellavan teollisuusalue, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LELLAVAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 5015 JA 5016, ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Röyskö 12. kortteli 12008 (osa) Asemakaavan muutos / 15.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY

YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 31 rakennuspaikat 6, 7 ja 8 KAAVASELOSTUS YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot