Siilinjärvi Keskuskortteli 1. kunnanosa Korttelit Asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärvi Keskuskortteli 1. kunnanosa Korttelit 1103 1105 Asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 Siilinjärvi Keskuskortteli 1. kunnanosa Korttelit Asemakaavan muutos Vireilletulosta ilmoitettu: Hyväksymiskäsittely: Pvm Liite Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Siilinjärven kunta Maankäyttöpalvelut 2011 Kaavatunnus

2 Kuvat 1 ja 2 Kaava-alueen sijainti Kantakartta Siilinjärven kunta, Maankäyttöpalvelut 2009 Maastokartta Maanmittauslaitos Ortoilmakuvat SITO Oy 2005 Viistoilmakuvat Lentokuva Vallas Oy 2011 Kansikuva Koju-Architects / Suunnitteluhuone Oy QVIM-arkkitehdit O:\Asemakaavat\Keskuskortteli_2011\Kaavaselostus\749_1110_Keskuskortteli_Kaavaselostus_ docx Viimeksi tulostettu :42:00

3 Siilinjärvi Keskuskortteli 1. kunnanosa Korttelit Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa Asemakaavan muutos koskee: Asemakaavalla muodostuvat: Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteleita sekä Kasurilantien, Kuiluntien ja Sorakujan katualueita keskuskorttelin asemakaava-alueella. Siilinjärven kunnan 1. kunnanosan kortteli 1103 sekä virkistys- ja katualueet keskuskorttelin asemakaava-alueella. Alueen sijainti: Kaavatunnus: Kaavatyön tarkoitus: Alue sijoittuu Siilinjärven kirkonkylän ydinkeskustaan. Alue rajautuu pohjoisessa Kuiluntiehen, idässä Kasurilantiehen, etelässä Sorakujaan ja lännessä maantiehen 559. Asemakaavan muutoksella: osoitetaan rakennuspaikat vähittäistavarakaupan suuryksikölle sekä huoneistohotellille, jossa osassa asunnoista mahdollistetaan asuminen myös ympärivuotisesti mahdollistetaan alueelle kaksikerroksisen maanalaisen pysäköintihallin rakentaminen ratkaistaan alueen liikennejärjestelyt tarkistetaan voimassa olevan kaavan ajantasaisuus Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,9 ha. Kaavan laatija: Siilinjärven kunta PL 5 puh (017) Maankäyttöpalvelut SIILINJÄRVI fax (017) Siilinjärvi Otto Siippainen kaavoitusarkkitehti

4 Tiivistelmä Asemakaavan muutos Kaava-alue Keskuskortteli Korttelit Kaavamuutosalue sijoittuu Siilinjärven kirkonkylän ydinkeskustaan, keskuskorttelin asemakaava-alueelle. Alueen pinta-ala on noin 4,9 ha. Pohjoisessa alue rajautuu Kuiluntiehen, idässä Kasurilantiehen, etelässä Sorakujaan ja lännessä maantiehen 559. Käsittelyvaihe Perusselvitykset Kaavaluonnos Kaavaehdotus Hyväksyminen Muutoksenhaku Vireilläolosta ilmoitettu x.x.2011 Kaavan laatija Siilinjärven kunta Otto Siippainen puh (017) Maankäyttöpalvelut PL 5 Timo Nenonen puh (017) SIILINJÄRVI Riikka Leskinen puh (017) Nykytilanne Kaavan tavoitteet Kaavan keskeinen sisältö Suunnittelualue on osin entistä soranottoaluetta, joka on täytetty 1990-luvun alussa rakennettaessa valtatietä 5 moottoritieksi. Kaavamuutosalueen itäosassa sijaitsee virkistysuimala Fontanella ja länsiosassa apteekki ja Lidl. Alueen keskellä sijaitsevat pysäköintipaikat sekä lasten leikkipaikka. Alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu. Katuverkostosta Sorakuja on rakennettu tilapäisluontoiseen kuntoon ja vuonna 1999 asemakaavassa osoitettu Puistokadun linjaus ei vastaa olevaa tilannetta. Vuonna 1989 hyväksytyssä keskuskorttelin yleiskaavassa alue on osoitettu yleisten rakennusten alueeksi, liike-, toimistorakennusten alueeksi ja autopaikkojen alueeksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa huoneistohotellin ja vähittäistavarakaupan suuryksikön sijoittuminen kirkonkylän keskustaan, helposti saavutettavalle paikalle. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle on sijoittumassa maan alle rakennettava kaksikerroksinen pysäköintihalli, noin k-m² market ravintoloineen sekä noin k-m² huoneistohotelli, jossa osassa asunnoista mahdollistetaan asuminen myös ympärivuotisesti. Tavoitteena on lisätä Siilinjärven palvelu- ja liikekeskuksen vetovoimaisuutta. Lisäksi pyritään selkeyttämään kevyen liikenteen yhteyksiä ja lisäämään alueen liikenneturvallisuutta sekä täydentämään keskuskorttelin rakennetta niin, että uusi rakentaminen kohentaa taajamakuvaa. Kaavalla mahdollistetaan PeeÄssän noin kerrosneliömetrin suuruisen marketin sekä YIT:n noin kerrosneliömetrin suuruisen huoneistohotellin rakentaminen alueelle. Osa alueella sijaitsevista pysäköintipaikoista korvataan maanalle rakennettavalla kaksikerroksisella pysäköintihallilla. Apteekin ja Lidln osalta tarkistetaan voimassa olevan kaavan ajantasaisuus. Katujen aluevaraukset osoitetaan nykyisen tilanteen mukaisesti. Arvioitavat vaikutukset - Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen - Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Käsittelyn aikataulu - Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan, rakennettuun ympäristöön ja pohjaveteen - Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön - Taloudelliset ja kaupalliset vaikutukset Asemakaavaa on valmisteltu vuonna Kaava tulee vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto asetetaan nähtäville lokakuussa Ennen valmisteluaineiston nähtävilläpitoa järjestetään viranomaisneuvottelu ja nähtävilläpidon aikana kaavakokous. Asemakaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2011, ja kaava pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2012 huhtikuun loppuun mennessä. Kaavan toteuttaminen Rakentaminen on mahdollista aloittaa heti asemakaavan valmistuttua.

5 Sisältö Tiivistelmä 2 1. LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutilanne Kuopion seudun maakuntakaava Pohjois-Savon maakuntakaava Yleiskaava Kuntarakennemalli Asemakaava Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Palvelut Väestö ja työpaikat Virkistys Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Taajamakuva, maisema Tekninen huolto Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet Pilaantuneet maa-alueet Ilman laatu Liikennemelu Maanomistus Kaavatyön tavoitteet SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun vaiheet, osallistuminen ja yhteistyö Suunnittelun vaihtoehdot, kaavaratkaisun valinta ja perustelut Yleiskaavallista tarkastelua / Asemakaavan suhde maakunta- ja yleiskaavoihin Kaavaratkaisun perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kaavan perusratkaisut Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luonnonympäristöön Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja elinympäristöön Taloudelliset vaikutukset Kaavan suhde tavoitteisiin Kaavan suhde sisältövaatimuksiin Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus 33

6 Liite- ja tausta-aineisto Tämän kaavaselostuksen liitteenä: - Tilastotiedot - Ajantasa-asemakaava - Kaavakartta määräyksineen (pienennös) - Asemakaavan havainnekuva Muuta tausta-aineistoa: - Harjamäki Kasurilan pohjavesialueen hydrogeologia ja pohjavesisuojausten toimivuusselvitys, GeoPex Oy Kuopion seudun maakuntakaava. Ympäristöministeriö Kuopion ja Siilinjärven tie- ja raideliikenteen meluselvitys. WSP Finland Oy Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2005 ja 2020 hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat ja Kuopion autoliikenteen hiilimonoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos Kuopion ja Siilinjärven vuosien 2006 ja 2020 typenoksidipäästöjen leviämislaskelmat. Ilmatieteen laitos Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnos. Siilinjärven ympäristönsuojelulautakunta Pohjois-Savon maakuntakaava. Pohjois-Savon Liitto Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma. Tiehallinto Kuvaotsikkoluettelo Kuva 1 Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta Kuva 2 Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Kuva 3 Maankäyttöpoliittisen ohjelman kuntarakennemalli... 6 Kuva 4 Ortoilmakuva suunnittelualueesta... 8 Kuva 5 Siilinjärven keskustaajamaa ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus Kuva 6 Kuva suunnittelualueesta Kuva 7 Kuva keskuskorttelin vyöhykeajattelusta Kuva 8 Havainnekuva mahdollisesta rakentamisesta... 33

7 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 1 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelutilanne Suunnittelutilanne alueella käy ilmi seuraavasta taulukosta: Suunnittelutilanne Suunnitelma Maakuntakaava Kuopion seudun maakuntakaava Hyväksytty / vahvistettu Sisältö I huomattavaa YM Alue on osoitettu keskustatoimintojen alakeskukseksi. Alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Pohjois-Savon maakuntakaava Yleiskaava Keskuskorttelin yleiskaava (ei oikeusvaikutteinen) Kirkonkylän yleiskaava Asemakaava Keskuskorttelin asemakaavan muutos, Kuiluntie Keskuskorttelin asemakaavan muutos, Kuiluntie Keskuskortteli asemakaavan muutos, korttelit 1103 ja 1104 vahvistettavana KV laadittavana KV KV Kuopion maakuntakaavamerkintöihin ei muutoksia asemakaava-alueella. Yleisten rakennusten, liike- ja toimistorakennusten ja autopaikkojen aluetta. Kirkonkylän yleiskaava laadittavana. Kuiluntien katualue Kuiluntien katualue Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, hotellirakennusten ja autopaikkojen korttelialuetta. Keskuskorttelin asemakaavaan muutos, kortteli KV Rakennusjärjestys Siilinjärven kunnan rakennusjärjestys KV Tonttijako ja rekisteri Ei ole Pohjakartta Mittaustoimisto Rakennuskiellot Suojelupäätökset Hakkaralan pohjavedenottamon suoja-aluesuunnitelma Itä-suomen vesioikeus Liikerakennusten korttelialuetta ja liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäistavarakaupan suuyksikön. Kiinteistöt kuuluvat valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin. Kartoitus. Pohjakarttaa täydennetty. Alueella ei ole rakennuskieltoja. Määräyksiä mm. paikoitusalueista ja haitallisten aineiden varastoinnista. Tarinaharjun pohjavedenottamon suoja-aluesuunnitelma Muut aluetta koskevat selvitykset Maaperäselvitys, Pöyry Environment Oy Itä-Suomen vesioikeus Määräyksiä mm. paikoitusalueista ja haitallisten aineiden varastoinnista Kyseessä on harjumuodostelma, jossa maaperän kivisyys ja lohkareisuus vaihtelee pienpiirteisesti.

8 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 2 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT Kuopion seudun maakuntakaava Ympäristöministeriön vahvistamassa Kuopion seudun maakuntakaavassa Siilinjärven keskusta on merkitty keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca1-merkintä). Merkinnällä osoitetaan Kuopion kaupunkiseudun aluekeskukset, joihin ja joiden läheisyyteen sijoittuu seudullisia yksityisiä ja julkisia palveluita ja asumista. Siilinjärven, Vuorelan ja Petosen keskukset osoitetaan kohdemerkinnällä. Suunnittelumääräys: Alueen käytön suunnittelulla eheytetään yhdyskuntarakennetta ja osoitetaan tilaa seudullisille toiminnoille, joilla tuetaan alakeskuksen vetovoimaa. Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Kuva 1 Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta.

9 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 3 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

10 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 4 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT Pohjois-Savon maakuntakaava Pohjois-Savon maakuntakaava, joka kattaa koko maakunnan, hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistettavana. Kuopion seudun osalta maakuntakaavaan on tehty vain muutokset aiemmin vahvistettuun Kuopion seudun maakuntakaavaan. Siilinjärven kirkonkylän keskustan osalta maakuntakaavaan on lisätty merkintä yhdyskuntarakenteen eheyttämistarpeesta. Kuva 2 Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta. Maakuntakaavatyön yhteydessä on selvitetty Pohjois-Savon palvelurakennetta vuonna 2006 sekä kaupan yksiköiden kehitysmahdollisuuksia. Selvitysten mukaan Sillinjärvellä on potentiaalia 5-6 tilaa vaativan kaupan keskittymälle ja 4-6 päivittäistavarakaupan keskittymälle. Selvitysten tulokset on kiteytetty raportissa Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Siilinjärven osalta seuraavasti: Kuntakeskuksista suurimmat kasvuodotukset ovat Siilinjärvellä. Siilinjärvi on Kuopion ohella ainoa väkiluvultaan merkittävästi kasvava kunta Pohjois-Savossa. Vaikka Siilinjärvi sijaitsee Kuopion läheisyydessä, sillä on oma vahva keskuksensa ja ostovoimasiirtymä Kuopioon on pieni. Siilinjärvellä onkin merkittäviä edellytyksiä vahvistaa omaa keskustaansa sekä kehittää Vuorelan/Toivalan aluetta tilaa vaativan kaupan keskuksena. Siilinjärven uhkakuvana on kuitenkin ostovoiman siirtyminen nykyistä suuremassa määrin Kuopioon, mikäli omien kaupallisten keskusten kehittäminen hidastuu. (s. 48) Siilinjärvellä kauppapalveluita kehitetään myös voimakkaasti. Tavoitteena on hyödyntää kasvava ostovoima ja Kuopion läheisyys. Keskustan läheisyyteen rakennetaan

11 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 5 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT asuinalueita, mikä tuo ostovoimaa keskustaan. Siilinjärven keskustan eteläpuolelle keskitetään mahdollisesti tilaa vaativaa erikoiskauppaa. Kirkonkylän pohjoispuolelle suunnitellaan pitkällä aikavälillä uutta alakeskusta, jonne keskitettäisiin tilaa vaativaa kauppaa. Nykyisissä kaupallisista alakeskuksista Toivalan ja Vuorelan aluetta kehitetään tilaa vaativan kaupan keskuksena. Alueelle rakennetaan mahdollisesti myös vähittäiskaupan suuryksikkö ja liikenneasema. Siilinjärvellä on myös palveluverkkoselvityksen mukaan hyvät edellytykset kehittää keskuksiaan. (s. 51) Yleiskaava Siilinjärven kirkonkylän yleiskaava on vireillä. Yleiskaavaan kuuluvat kirkonkylän asemakaavoitetut alueet lähialueineen sekä Harjamäen ja Kasurilan alueet. Kaavassa osoitetaan lähivuosikymmeninä asemakaavoitettavat taajama-alueet, kirkonkylän täydennysrakentaminen ja laajentumissuunnat. Yleiskaava laaditaan ja hyväksytään oikeusvaikutteisena. Vuonna 1989 hyväksytyssä keskuskorttelin yleiskaavassa (ei oikeusvaikutteinen) suunnittelualue on osoitettu yleisten rakennusten alueeksi, liike- ja toimistorakennusten alueeksi ja autopaikkojen alueeksi. Vuonna 1989 hyväksytty yleiskaava on lähtökohdiltaan vanhentunut Asemakaavaselostukseen tehdään erillinen yleiskaavallinen tarkastelu, koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa Kuntarakennemalli Kunnanvaltuuston hyväksymässä maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa on hyväksytty yhdyskuntarakenteen kehittämisen pohjaksi vuoteen 2030 tähdäten ns. Siilinjärvimalli. Tämän mukaan kirkonkylän keskusta on osoitettu taajaman täydennys- ja tiivistämisalueeksi. Suunnittelualue sijoittuu kirkonkylän kehittämisen alueelle. Nyt käsillä oleva asemakaavamuutos toteuttaa näitä kehittämisperiaatetta.

12 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 6 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT Kuva 3 Maankäyttöpoliittisen ohjelman kuntarakennemalli.

13 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 7 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT Asemakaava Keskuskorttelin asemakaava on hyväksytty Asemakaavaa on muutettu nyt vireillä olevan kaavamuutosalueen osalta , , ja Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, hotellirakennusten korttelialueeksi, liikerakennusten korttelialueeksi, liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäistavarakaupan suuryksikön sekä autopaikkojen korttelialueeksi ja katualueeksi. Kortteliin 1103 on merkitty uimalalle 5800 k-m²:n rakennusoikeus kahteen kerrokseen ja uimalaan liittyvälle hotellille 2700 k-m² kolmeen kerrokseen. Loput korttelista on autopaikkojen korttelialuetta. Kaavassa Kuiluntien ja Sorakujan yhdistävä Puistokatu erottaa korttelin 1104, joka on kokonaan autopaikkojen aluetta. Puistokadun nykyinen linjaus ei vastaa voimassa olevaa kaavaa. Kortteliin 1105 on merkitty Lidl:lle 2000 k-m²:n rakennusoikeus yhteen kerrokseen ja apteekille 500 k-m²:n rakennusoikeus yhteen kerrokseen. Lisäksi kortteliin on osoitettu vielä rakentamatta oleva rakennuspaikka k-m²:n suuruiselle liikerakennukselle. Loput korttelialueesta on autopaikkojen korttelialuetta. Kuva 8 Ote ajantasa-asemakaavasta ja suunnittelualue

14 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 8 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT 1.2 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue on läntiseltä osin entistä soranottoaluetta, joka on täytetty rakennettaessa valtatietä 5 moottoritieksi 1990-luvun alussa. Alue viettää loivasti lounaaseen, Kuiluntien puolella korkeusasema on noin ja rinnakkaistien (maantie 559) korkeusasema on noin mpy. Kaavamuutosalueen itäosassa, korttelissa 1103, sijaitsevan virkistysuimala Fontanellan toteutus pohjautuu vuonna 1988 järjestettyyn arkkitehtikilpailuun. Kilpailuohjelmassa ja - ehdotuksissa oli mukana kylpylään liittyvä hotelli, joka 1990-luvun alussa jäi rakentumatta. Virkistysuimala oheispalveluineen on valmistunut vuonna Virkistysuimala Fontanellan länsipuolella, kaavamuutosalueen keskellä, sijaitsevat uimalaa ja keskuskorttelin muita liikkeitä palvelevat pysäköintialueet sekä lasten leikkipaikka. Kaavamuutosalueen länsiosassa, korttelissa 1105, sijaitsee 2000-luvun alkupuolella rakennetut apteekki ja Lidl sekä aluetta palveleva pysäköintialue. Kuva 4 Ortoilmakuva suunnittelualueesta

15 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 9 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT 1.3 Luonnonympäristö Alue on entistä harjuselännettä, jota ovat voimakkaasti muokanneet soranotto ja sittemmin alueen rakentuminen osaksi Siilinjärven palvelukeskustaa. Kaavamuutosalueen länsiosa on täytetty valtatie 5 rakentamisen yhteydessä. Aluetta on maisemoitu puuistutuksin ja katuja sekä jalankulkuraitteja kehystämään on myös istutettu puustoa. Kasurilantien varrella, Kuiluntien ja Sorakujan välisellä alueella kasvaa komeita mäntyjä. Alueella ei ole jäljellä alkuperäistä luontoa. Pöyry Finland Oy on tehnyt kaavamuutosalueelle alustavan maaperätutkimuksen, joka on suoritettu heijarikairaamalla 23 pisteessä. Maaperätutkimuksen mukaan alueella pinnassa olevien täyttökerrosten alapuolella luonnollinen maapohja koostuu lajittuneista hiekka- ja sorakerroksista. Kyseessä on harjumuodostelma, jossa maaperän kivisyys ja lohkareisuus vaihtelee pienpiirteisesti. Maakerrosten tiiviys vaihtelee hyvin löysästä hyvin tiiviiseen siten, että maakerrosten tiiviys pääsääntöisesti kasvaa syvemmälle mentäessä. Maaperätutkimuksen mukaan alueelle sijoittuvat rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti perusmuuri- tai pilarianturoille ja rakennusten lattiat voidaan rakentaa maanvaraisina. Alueen maaperässä on mahdollisesti routivia välikerroksia, joten routimiselle alttiit perustukset on routasuojattava. 1.4 Rakennettu ympäristö Keskuskorttelin alue on rakentunut 1980-luvun alusta lähtien kirkonkylän uudeksi palvelukeskukseksi. Valtatien 5 uuden linjauksen ratkettua 1980-luvun puolivälissä keskuskorttelin tilanne muuttui olennaisesti, kun valtatie siirtyi keskustan kohdalla noin 200 metriä länteen entisen soranottoalueen päälle ja vanha rinnakkaistieksi jäävä väylä siirrettiin uuden tien varteen. Samalla keskuskorttelin aluetta täytettiin. Kaavamuutosalueen itäosassa sijaitsevan virkistysuimala Fontanellan toteutus pohjautuu vuonna 1988 järjestettyyn arkkitehtikilpailuun. Kilpailuohjelmassa ja -ehdotuksissa oli mukana kylpylään liittyvä hotelli, joka 1990-luvun alussa jäi rakentumatta. Rakentumattoman hotellin sijalle on ajan myötä sijoittunut lasten leikkipaikka sekä virkistysuimala Fontanellaa ja keskuskorttelin muita toimintoja palvelevia pysäköintipaikkoja. Alueen länsiosassa sijaitsevat 2000-luvun alkupuolella alueelle rakentuneet apteekki ja Lidl. Apteekin länsipuolelle on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu liikerakennuspaikka, joka on vielä rakentamatta. Liikerakennuspaikalle on väliaikaisesti rakennettu alueen varsinaiseen pysäköintialueeseen liittyviä pysäköintipaikkoja. Alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu. Katuverkostosta Sorakuja on rakennettu tilapäisluontoiseen kuntoon ja vuonna 1999 asemakaavassa osoitettu Puistokadun paikka ei vastaa olevaa tilannetta.

16 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 10 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT Kuva 5 Siilinjärven keskustaajamaa ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus Palvelut Siilinjärven kirkonkylän keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat noin puolen kilometrin säteellä keskuskorttelin alueesta. Suunnittelualueella sijaitseva virkistysuimala Fontanella tarjoaa liikuntapalveluiden lisäksi mm. ravintola- ja kokouspalveluita. Suunnittelualueen länsiosassa sijaitsevat apteekki ja Lidl:n myymälä Väestö ja työpaikat Kaavamuutosalueella on noin 45 työpaikkaa palvelujen toimialoilla. Asukkaita alueella ei ole Virkistys Kaavamuutosalueen läheisyydessä sijaitsee useita virkistysmahdollisuuksia mm. Ahmon urheilualue, Patakukkulan ulkoilualue, urheilu- ja leikkikentät ja uimaranta. Suunnittelualueella sijaitseva virkistysuimala Fontanella tarjoaa monimuotoisia liikuntapalveluita Liikenne Kaavamuutosalueen sijainti liikenteellisesti on erinomainen. Valtatie 5 sekä maantie 559 (valtatien rinnakkaistie Viitonen) kulkevat alueen välittömässä läheisyydessä ja suunnittelualue rajoittuu rinnakkaistiehen liittyviin katuihin, Kuiluntiehen ja Sorakujaan. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kannalta alueen saavutettavuus keskustasijainnin johdosta on hyvä. Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2009 keskuskorttelin alue on mainittu yhtenä liikenneympäristön parantamiskohteena. Keskuskorttelin liikennejärjestelyt on

17 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 11 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT koettu sekaviksi, kadut ja pysäköintialueet sekoittuvat toisiinsa ja väistämisvelvollisuudet ovat epäselviä. Virkistysuimala Fontanellan osalta piha-alueella pysäköintiliikenteen on koettu sekoittuvan osalla matkaa kevyen liikenteen kanssa ja pysäköintijärjestelyt, pihaan tulo sekä poistumisjärjestelyt on koettu epäselviksi. Osana keskuskorttelin kehittämistä on esitetty kevyen liikenteen väylän toteuttamista Sorakujan varteen Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai muinaismuistoja Taajamakuva, maisema Alue on rakennettua taajamamiljöötä, jonka maisemakuvaa hallitsevat Fontanellan ja keskuskorttelin liikekiinteistöjen rakennusmassat. Alueen näkyvä sijainti tekee siitä taajakuvan kannalta merkittävän. Kuva 6 Kuva suunnittelualueesta Tekninen huolto Alueen vesi- ja energiahuolto- sekä tietoliikenneverkostot on rakennettu. 1.5 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Pohjavesi- ja pintavesiolosuhteet Suunnittelualue sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle I-luokan Harjamäki-Kasurila pohjavesialueelle ( ). Noin 700 metrin etäisyydellä etelän suunnassa on Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen Tarinaharjun pohjavedenottamo. Vesihuoltolaitoksen Hakkaralan vedenottamo on noin 1 kilometrin etäisyydellä luoteessa. Suunnittelualueella ei ole pohjaveden havaintoputkia. Aluetta lähinnä olevissa havaintoputkissa pohjaveden pinta on tasolla noin Maanpinnan korkeusasema suunnittelualueella on noin mpy.

18 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 12 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT Valtatien 5 välin Vuorela Siilinjärvi moottoritiehankkeessa Harjamäki Kasurila pohjavesialueelle teiden luiskiin rakennettiin pohjavesisuojaukset, jotka ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Pohjaveden kloridipitoisuus on noussut, kun liukkaudentorjunnassa on käytetty tiesuolaa. Hakkaralan vedenottamolla raakaveden kloridipitoisuus on nykyisin noin 45 mg/l. Valtioneuvoston hyväksymässä Vuoksen vesienhoitosuunnitelmassa Harjam ä- ki Kasurila pohjavesialue on merkitty riskipohjavesialueeksi pohjaveden kohonneen kloridipitoisuuden perusteella. Pohjavesimuodostuman riskinalaiseksi nimeämiseen ja pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin käytettävä raja-arvo kloridille on 25 mg/l. Luonnontilaisten alueiden pohjaveden kloridipitoisuus on keskimäärin 2,1 mg/l. Alue sijoittuu pohjavesialueen varsinaiselle muodostumisalueelle ja on myös Itä-Suomen vesioikeuden (N:o 9/Ym II/79) määräämällä Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuoja-alueella ja (N:o 11/Ym II/79) määräämällä Tarinaharjun pohjavedenottamon kaukosuoja-alueella. Kaukosuoja-aluetta koskevien määräysten mukaan on kiellettyä: uusien teiden ja pysäköintipaikkojen rakentaminen, elleivät luiskat, penkereet ja sivuojat ole rakennettu pintakerroksiltaan niin tiiviiksi, että haitallisten aineiden pääsy pohjaveteen estyy; vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetussa asetuksessa (nykyisin ympäristönsuojelulainsäädännössä) mainittujen tehtaiden, laitosten ja varastojen perustaminen ilman vesioikeuden (nykyisin aluehallintovirasto) lupaa; hautausmaiden perustaminen, öljytuotteiden, nestemäisten polttoaineiden, tiesuolojen ja fenolipitoisten tai muiden vastaavien pohjavedelle vaarallisten aineiden varastointi ilman vesioikeuden (nykyisin aluehallintovirasto) lupaa; muu sellainen toiminta, joka voi huonontaa ottamosta saatavan veden laatua; lämmitysöljysäiliöiden pitäminen, ellei niitä sijoiteta rakennuksen sisälle tai niitä varten tehtyihin tiiviisiin ja riittävän suuriin suojakaukaloihin rakennuksen ulkopuolelle niin, että mahdollinen öljyvuoto on helposti havaittavissa. Suoja-aluemääräyksillä ei kuitenkaan ole tarkoitettu rajoittaa kaavan mukaista rakentamista Pilaantuneet maa-alueet Käytettävissä olevien tietojen mukaan suunnittelualueella ei ole valtakunnallisen maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) kohteita Ilman laatu Suunnittelualueen ilmanlaatuun vaikuttaa maantie- ja katuliikenne. Tehtyjen leviämislaskelmien mukaan hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) ja typpidioksidin pitoisuudet ovat alle ohje- ja raja-arvojen. PM 10 -pitoisuus on suunnittelualueella noin 65 % vuorokausiohjearvosta (70 µg/m 3 ) ja % vuosi- ja vuorokausiraja-arvosta (40 µg/m 3, 50 µg/m 3 ). Keväisin kuivalla säällä tuuli ja liikenne saattavat nostaa ilman hiukkaspitoisuuden yli vuorokausirajaarvon (ns. katupöly). Typpidioksidipitoisuus oli noin 90 % vuorokausiohjearvosta (70 μg/m 3 ) ja noin 80 % tuntiohjearvosta (150 μg/m 3 ) Liikennemelu Eniten häiriötä alueelle aiheuttaa maantie liikenteen aiheuttama melu. Moottoritien liikennemäärä on ollut keskimäärin ja rinnakkaistien keskimäärin ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna Myös Kasurilantien liikenne aiheuttaa alueelle melua.

19 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 13 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT Meluselvityksen mukaan vuonna 2020 päiväajan keskiäänitaso (klo 07-22) suunnittelualueen länsiosassa, Lidl n länsipuolella on yli 55 dba, maantien 559 läheisyydessä yli 65 dba. Lidl n itäpuolella päiväajan keskiäänitaso on dba, Fontanellan läheisyydessä alle 50 dba. Vuonna 2020 yöajan (klo 22-07) keskiäänitaso Lidl n länsipuolella on yli 50 dba, maantien 559 läheisyydessä yli 55 dba. Lidl n itäpuolella yöajan keskiäänitaso on noin 45 dba. 1.6 Maanomistus Kaavoitettava alue on pääosin Siilinjärven kunnan omistuksessa. Muita maanomistajia ovat yksityiset yritykset ja henkilöt

20 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 14 (41) Osa LÄHTÖKOHDAT 1.7 Kaavatyön tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa asemakaavan laatimiselle tavoitteita seuraavasti: - Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (MRL 22 ) Asemakaavassa on selvitettävä sen suhde valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin, jos alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. - Yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 ) Kun alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavaa laadittaessa on selvitettävä myös sen suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin. - Asemakaavan sisältövaatimukset (MRL 54 ) Nämä eri suunnitelmatasoille annetut kaavaratkaisun arvioinnin kannalta keskeiset vaatimukset koskevat: - yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttämistä; - luonnon, maiseman ja rakennetun ympäristön arvojen vaalimista; - asumisen tarpeita ja palveluiden saatavuutta; - liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen, sekä energia, vesi- ja jätehuollon järjestämistä ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; - turvallista, terveellistä ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoista elinympäristöä; - elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä; - ympäristöhaittojen vähentämistä; - virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä; - maanomistajille tai muille oikeuden haltijoille aiheutettavan haitan tai rajoituksen kohtuullisuutta; - elinympäristön laadun vaalimista. Tätä kaavatyötä koskevat keskeiset lainsäädännöstä johtuvat tavoitteet on koottu kappaleisiin 3.4 ja 3.5, jossa myös arvioidaan asemakaavan suhdetta tavoitteisiin. Voimassa olevista seutu- tai yleiskaavoista ei ole johdettavissa asemakaavatyötä koskevia erityisiä tavoitteita. Kuopion seudun maakuntakaavan tavoitteisiin kuuluu yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja tiivistäminen. Asemakaavan mukainen täydennysrakentaminen tukee tätä tavoitetta. Kaavatyön kuluessa on asetettu seuraavat tavoitteet: - Mahdollistetaan maanalaisen pysäköintihallin, vähittäistavarakaupan suuryksikön ja huoneistohotellin sijoittuminen Siilinjärven keskustaajama-alueelle, helposti saavutettavaan paikkaan. - Keskuskortteliin sijoittuvassa huoneistohotellissa mahdollistetaan osassa asunnoista ympärivuotinen asuminen. - Mahdollistetaan olemassa olevat yhdyskuntarakenteeseen ja teknisen huollon verkostoihin liittyvät ja niitä hyödyntävät täydennysrakentamiskohteet. - Täydennysrakentaminen ei saa aiheuttaa taajamakuvan heikentymistä ja muutosten esimerkiksi lähiasukkaiden ympäristöön ja maisemakuvaan täytyy olla hyväksyttävällä tasolla. - Pyritään parantamaan alueen liikennejärjestelyjä ja liikenneturvallisuutta. - Saatetaan kaava muutoinkin ajan tasalle kaavateknisesti ja sisällöllisesti.

21 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 15 (41) Osa SUUNNITTELUN VAIHEET 2. SUUNNITTELUN VAIHEET 2.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Siilinjärven kunnan vuonna 2010 hyväksytyn kuntastrategian mukaan kasvavan ja elinvoimaisen, positiivisen kuntaimagon omaavan asuin- ja yrityskunnan tavoitteena on tarjota yrityksille joustavia ja nopeita ratkaisuja uuden liiketoiminnan aloittamiseksi sekä kilpailukykyisiä, riittäviä ja nopeasti käyttöönotettavia yritys- ja liikerakennusalueita. Kuntastrategian mukaan tavoitteena on kirkonkylän liikekeskustan kehittäminen ja kaupallisten palveluiden monipuolistaminen. Siilinjärven keskuskortteliin on parin vuosikymmenen ajan suunniteltu hotellin rakentamista virkistysuimala Fontanellan läheisyyteen. Laadittavan asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa maanalaisen pysäköintihallin, vähittäistavarakaupan suuryksikön sekä huoneistohotellin, jossa osassa asunnoissa on mahdollista asua myös ympärivuotisesti, sijoittuminen Siilinjärven keskustaajamaan, helposti saavutettavalle paikalle. Tarkoituksena on, että alueelle syntyy monipuolista, toisiaan ja kuntakeskustaa tukevaa palvelutoimintaa sekä uusia majoitustiloja matkailijoille. Siilinjärven keskuskorttelin liikennejärjestelyissä on todettu olevan kehittämisen tarvetta. Siilinjärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti toimenpiteeksi esitetään keskuskorttelin liikennejärjestelyjen kehittämistä kokonaisuutena huomioiden alueen viihtyisyys ja houkuttelevuus. 2.2 Suunnittelun vaiheet, osallistuminen ja yhteistyö Osallisia asemakaavatyössä ovat: Osallisryhmä Asukkaat Yritykset Maanomistajat Kunnan viranomaiset Muut viranomaiset Muut yhteistyötahot Osallinen Kaava- ja lähialueen nykyiset ja tulevat asukkaat. Alueella toimivat yritykset Kaava-alueen kiinteistöjen ja lähialueen maanomistajat Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja terveys, sosiaalitoimi, tekniset palvelut, yritysasiamies. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, liikenne ja infrastruktuuri vastuualue; Pohjois-Savon pelastuslaitos; Pohjois-Savon Liitto Savon Voima Oyj, Savon Voima Lämpö Oy, DNA Oy Kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkaistu vireille tulon yhteydessä ja ollut nähtävillä kaavoitustoimistossa, pääkirjaston INFO-pisteessä sekä kunnan internetsivuilla x.x.2011.

22 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 16 (41) Osa SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavatyön käsittelyvaiheet sekä suunnittelun aikainen osallistuminen ja vuorovaikutus on kuvattu seuraavissa taulukoissa: Kaavoitusprosessi Vireilläolo Vireillepano Tekijä, ajankohta Kunnanhallitus Tiedottaminen Asiayhteys Kaavatyön vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluaineiston esittely Sisältö Kaavatyö vireille. Missä, milloin Asiayhteys Sisältö Laatimisvaihe.2011 Kuulutus, Uutis-Jousi Kaavatyön vireille tulo. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtäville. Kutsu kaavakokoukseen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä kunnantalolla, pääkirjastossa ja kunnan www-sivuilla Kaavakokous Ehdotusvaihe.2011 Kuulutus, Uutis-Jousi.2011 Kaavaehdotusaineisto nähtävillä kunnantalolla, pääkirjastossa ja kunnan wwwsivuilla Kaavakokous

23 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 17 (41) Osa SUUNNITTELUN VAIHEET Viranomaisyhteistyö Ajankohta Käsittely Sisältö Aloitusvaihe Keskuskorttelin asemakaavahanketta koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineisto. Muistio. Pääkohdat viranomaisneuvottelusta: -kaupallisten vaikutusten arviointi sekä liikenne- ja pysäköintiselvitys laadittava riittävällä tarkkuudella ja riittävän laajalta alueelta -veden hankinnalle tärkeän pohjavesialueen suojelu huomioitava kaavamääräyksissä myös katualueiden osalta -pohdittava onko kaupan ja hotellin kaavamääräys K (liikerakennusten korttelialue) vai KM (liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa vähittäistavarakaupan suuryksikön) -kaavaselostukseen tarkemmat perustelut kaavaratkaisulle (vaihtoehtojen kuvaus) sekä tarkennusta kaavamuutoksen vaikutusten arviointiin (vaikutukset pohjaveteen, kaivettavat maamassat, ymv) Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Asukkaat, maanomistajat, yhteisöt ja yritykset Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan Asukkaat

24 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 18 (41) Osa SUUNNITTELUN VAIHEET Viranomaiset Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan Pohjois-Savon ELY-keskus Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue Lausunto Pohjois-Savon liitto lausunto Lausunto Rakennuslautakunta Lausunto Tekninen lautakunta Lausunto Pohjois-Savon Pelastuslaitos Ympäristönsuojelulautakunta Lausunto Ympäristöterveyslautakunta Lausunto Muut yhteistyötahot Osapuoli, pvm Kannanotto Vastine ja/tai vaikutus kaavaan Savon Voima Oyj Lausunto Savon Voima Lämpö Oy Lausunto DNA palvelut Lausunto

25 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 19 (41) Osa SUUNNITTELUN VAIHEET Käsittelyvaiheet Ajankohta Käsittely Sisältö Laatimisvaihe Kunnanhallitus Kaavatyö vireille ja valmisteluaineisto nähtäville Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä Ehdotusvaihe.2011 Kunnanhallitus.2011 Kaavaehdotus nähtävillä Hyväksymisvaihe.2011 Kunnanhallitus.2011 Kunnanvaltuusto Osallisten käyttöön on koottu asemakaavatyöhön liittyvä kansalaisen kansio, joka pidetään nähtävillä kunnantalolla sekä kaavoituksen infopisteessä pääkirjastossa. Myös opasvihkonen osallistumisesta ja vaikuttamisesta kaavoitukseen kuuluu aineistoon. Kannanottojen jättämistä varten jaossa on ollut palautelomake. 2.3 Suunnittelun vaihtoehdot, kaavaratkaisun valinta ja perustelut Yleiskaavallista tarkastelua / Asemakaavan suhde maakunta- ja yleiskaavoihin Kuopion seudun maakuntakaavassa Siilinjärven keskusta on merkitty keskustatoimintojen alakeskukseksi (ca1). Merkinnällä on osoitettu Kuopion kaupunkiseudun aluekeskukset, joihin ja joiden läheisyyteen sijoittuu seudullisia yksityisiä ja julkisia palveluita ja asumista. Merkinnän suunnittelumääräyksenä on, että alueen käytön suunnittelulla eheytetään yhdyskuntarakennetta ja osoitetaan tilaa seudullisille toiminnoille, joilla tuetaan alakeskuksen vetovoimaa. Pohjois-Savon maakuntakaavassa (hyväksymiskäsittelyssä) Siilinjärven taajamaan on lisätty merkintä yhdyskuntarakenteen eheyttämistarpeesta. Merkinnällä osoitetaan sellaiset yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tavoiteltavat eheyttämistarpeet, joilla voidaan katsoa olevan ylikunnallista merkitystä. Suunnittelumääräyksenä on, että aluetta kehitetään joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvana tehokkaasti rakennettuna keskustatoimintojen alueena. Alueella on otettava huomioon alueidenkäytön suunnittelussa myös liityntäpysäköinti. Sekä Kuopion seudun maakuntakaavassa, että Pohjois-Savon maakuntakaavassa Siilinjärven keskustaajaman osalta tavoitteena on yhdyskuntarakenteen eheyttämistarve sekä tehokkaasti rakennettu vetovoimainen keskustatoimintojen alue. Kyseiset tavoitteet ovat myös tekeillä olevan asemakaavamuutoksen lähtökohtia ja tavoitteita. Asemakaavamuutosalueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Siilinjärven kirkonkylän yleiskaava on vireillä ja yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä. Alueella voimassa olevassa, vuonna 1989 hyväksytyssä, oikeusvaikutuksettomassa Keskuskorttelin osayleiskaavassa tähdättiin kaupunkimaisen tehokkaaseen rakentamiseen. Yleiskaava on lähtökohdiltaan vanhentunut.

26 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 20 (41) Osa SUUNNITTELUN VAIHEET Siilinjärven kunnan maankäyttöpoliittisessa ohjelmassa (2010) tavoitteeksi on todettu kirkonkylän ja Toivala-Vuorelan taajamien kehittäminen ja täydennysrakentaminen. Julkisten ja kaupallisten palveluiden tarjontaa tulee kehittää taajamien keskustoissa monipuolisesti ja rakennuspaikkoja eri toimijoille osoittaa tiivistäen ja eheyttäen. Palvelujen saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota ja keskusta-asumisen mahdollisuudet tutkia osana keskustojen kehittämistä. Asemakaavoituksen tavoitteeksi ohjelmassa on listattu julkisten palveluiden ja päivittäistavarakaupan osalta sijainti taajamien keskusta-alueilla. Maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteet ovat yhteneviä tekeillä olevan asemakaavahankeen tavoitteiden kanssa. Siilinjärven kunnan periaatteena on ollut ohjata päivittäistavarakauppa hankkeiden sijoittuminen kuntakeskukseen. Toimintalinja vastaa myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tavoiteasetuksia. Kyseessä oleva asemakaavatyö jatkaa tätä hyväksi koettua linjaa mahdollistamalla vähittäistavarakaupan suuryksikön sekä majoituspalveluita tarjoavan huoneistohotellin sijoittumisen Siilinjärven keskustaajamaan, keskustatoimintojen alueelle. Kyseessä olevalla asemakaavatyöllä varmistetaan Siilinjärven keskustan kehittymien ja säilyminen elinvoimaisena sekä lähipalveluiden säilyminen myös niiden väestöryhmien tavoitettavissa, joiden asiointi ei perustu yksityisautoiluun. Kaavamuutosalue on hyvin saavutettavissa sekä kevyen liikenteen osalta, että joukkoliikennettä käyttäen. Nyt käsillä olevalla asemakaavalla ratkaistaan keskuskorttelin keskivyöhykkeen tuleva käyttö niiltä osin, kun se vielä on ollut avoin tai rakentumaton. Alueelle voidaan osoittaa lisärakennusoikeutta k-m 2 sekä rakentamisen edellyttämä autopaikoitus. Ulkopuolista pysäköintipainetta alueella ei voida keventää. Tämä tarkoittaa samalla, että sisävyöhykkeen merkittävä jatkorakentaminen edellyttää sisävyöhykkeelle sijoittuvan maanalaisen pysäköintilaitoksen laajentamista. Kuva 7 Kuva keskuskorttelin vyöhykeajattelusta.

27 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 21 (41) Osa SUUNNITTELUN VAIHEET Edellä esitetyn tarkastelun, maakuntakaavojen, maankäyttöpoliittisen ohjelman ja kunnan rakennemallin pohjalta on pääteltävissä: Kyseessä oleva asemakaavamuutos eheyttää ja tiivistää yhdyskuntarakennetta, parantaa palvelujen saatavuutta ja lisää Siilinjärven keskustaajaman vetovoimaisuutta. Kyseessä oleva asemakaavamuutos on yleiskaavoitusta ohjaavan maakuntakaavan, maankäyttöpoliittisen ohjelman ja hyväksytyn kuntarakennemallin mukainen. Asemakaavamuutos ei vaikeuta tulevaa yleiskaavatyötä. Hankkeen suhdetta yleiskaavoitusta ohjaaviin valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin yleiskaavan sisältövaatimuksiin on tarkastelu kohdissa 3.4 ja 3.5. Tässäkin suhteessa asemakaavan muutos täyttää myös yleiskaavoitukselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset Kaavaratkaisun perusteet Alueen soveltuvuutta vähittäistavarakaupan suuyksikölle ja huoneistohotellille on tarkasteltu esisuunnittelulla, jonka perusteella rakennusten koko, sijoittelu ja pysäköinnin perusratkaisut ovat hyväksyttävästi toteutettavissa. Esisuunnittelulla on tutkittu uusien rakennusten maisemaan ja maastoon soveltuvuutta sekä liikennejärjestelyjen toimivuutta. Kaavan muuttamiseen täydennysrakentamisen mahdollistavaksi on päädytty seuraavin perustein: Siilinjärven kunnan strategia edellyttää positiivisen kuntaimagon omaavan asuin- ja yrityskunnan tarjota yrityksille joustavia ja nopeita ratkaisuja liiketoiminnan aloittamiseksi sekä kilpailukykyisiä, riittäviä ja nopeasti käyttöönotettavia yritys- ja liikerakennusalueita. Kuntastrategian mukaan kirkonkylän liikekeskustaa kehitetään ja kaupallisia palveluita monipuolistetaan. Pohjavesien suojelun kannalta ratkaisu on hyväksyttävissä. Ratkaisu on kaavataloudellisesti hyväksyttävissä. Olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja täydentäminen vastaavat kestävän kehityksen tavoitteita.

28 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 22 (41) Osa ASEMAKAAVAN KUVAUS 3. ASEMAKAAVAN KUVAUS 3.1 Kaavan rakenne Kaavan perusratkaisut Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Siilinjärven keskustaajamaan, helposti saavutettavaan paikkaan, uuden maanalaisen pysäköintihallin, vähittäistavarakaupan suuryksikön sekä huoneistohotellin rakentaminen. Huoneistohotellin asiakasryhmän ja hankkeen liikkeellelähdön varmistamiseksi noin puolessa kohteen huoneistoista mahdollistetaan asuminen myös pysyvästi. Lildin ja apteekin alueen osalta tarkistetaan asemakaavan ajantasaisuus. Korttelin 1103 länsiosaan osoitetaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennuspaikat apteekille, Lidlin myymälälle ja vielä rakentumattomalle liikerakennukselle sekä niitä yhteisesti palvelevalle autopaikkojen korttelialueelle. Näiden rakennuspaikkojen osalta asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä ei ole muutettu, lukuun ottamatta veden hankinnalle tärkeän pohjavesialueen määräystä, joka on päivitetty vastamaan nykyisiä määräyksiä. Korttelin 1103 itäosassa sijaitsevan virkistyskylpylä Fontenellan osalta asemakaavaa päivitetään korttelirajojen osalta. Fontanellan ja Lidlin väliin osoitetaan rakennuspaikat huoneistohotellille ja vähittäistavarakaupan suuryksikölle sekä autopaikkojen korttelialue. Kaava mahdollistaa kerrosneliömetrin suuruisen vähittäistavarakaupan suuryksikön, kerrosneliömetrin suuruisen huoneistohotellin sekä yhteensä 700 kerrosneliömetrin suuruisten liike-, toimisto- ja palvelutilojen rakentamisen alueelle. Huoneistohotellille osoitetusta kerrosalasta on mahdollista enintään 50 % (2 750 k-m²) rakentaa asumista varten. Alueelle sijoittuvien kaupan ja hotellin pysäköimispaikat tullaan rakentamaan maanalaiseen, kaksikerroksiseen pysäköintihalliin. Maanalaisen pysäköintihallin sekä maanalle sijoitettavat väestönsuoja-, varasto- ja tekniset tilat ja pysäköintihalliin johtavat ajorampit saa rakentaa kaavassa annetun rakennusoikeuden lisäksi. Liikenne alueella johdetaan Kuiluntielle ja Sorakujalle tulevien liittymien kautta. Huoltoliikenne painottuu Sorakujan puolelle. Katujen aluevaraukset osoitetaan nykyisen tilanteen mukaisesti Mitoitus Asemakaavan keskeiset mitoitustiedot ovat seuraavat: Asemakaavan muutoksen mitoitus Toimitilarakennusten alueet: Asemakaava Muutos Pinta-ala Kerrosala Pinta-ala Kerrosala ha k-m2 muutos ha k-m2 (K-6) *) 0, *) 0, KL-13-0, (KL-15) 0, (KM-1) 0, Palvelurakennusten alue (YU-3) 0, ,01 Virkistysalue (VK) 0,08 0,08 Autopaikkojen alue (LPA) 1,05-0,12 Liikennealueet 1,83-0,30 YHTEENSÄ 4, ,

29 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 23 (41) Osa ASEMAKAAVAN KUVAUS *) K-6 korttelialueen kerrosala jakautuu seuraavasti: - liike- ja toimistotilojen sekä niiden toimintaa liittyvien varastotilojen ja muiden palvelutilojen rakennusoikeus 6200 k-m² - huoneistohotellin sekä sen toimintaan liittyvien varastotilojen rakennusoikeus 5500 k-m² - huoneistohotellille sallitusta kerrosalasta enintään 50 % (2750 k-m²) saa käyttää asumiseen - karkean arvion mukaan kaava mahdollistaa alueelle noin 60 asukasta Palvelut Pääasiassa asemakaava-alue tukeutuu edelleen lähellä sijaitsevan kirkonkylän julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. Kaavamuutoksen myötä alueelle sijoittuu virkistyskylpylä, huoneistohotelli, kaksi kauppaa ja apteekki. 3.2 Aluevaraukset Asemakaavassa on osoitettu seuraavat aluevaraukset: K-6 Liike-, toimisto- ja hotellirakennusten korttelialue Merkinnällä on osoitettu vähittäistavarakaupan suuryksikön ja huoneistohotellin rakennuspaikat. Alueelle saa sijoittaa vähittäistavarakaupan suuryksikön, huoneistohotellin, asuntoja sekä julkisia ja yksityisiä palveluita. Huoneistohotellin ja asuntoja saa sijoittaa ht- merkinnällä osoitetulle rakennusalalle. Korttelialuetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hyvässä kunnossa. Autopaikkoja on osoitettava yksi hotellikerrosalan 70 m² kohti. Autopaikkoja on osoitettava yksi liikekerrosalan sekä julkista ja yksityistä toimintaa palvelevien tilojen 30 m² kohti Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa koskeva korttelisuunnitelma. KL-15 Liikerakennusten korttelialue Korttelin kaavamerkintä ja määräys säilyy ennallaan. Merkinnällä on osoitettu apteekin ja vielä rakentumattoman liikerakennuksen rakennuspaikat. Alueelle voidaan rakentaa myymälöitä ja vastaavia kaupallisten palveluiden rakennuksia. Toimistotiloja saadaan sijoittaa vain asianomaisen toimipaikan omaa tarvetta varten. Rakennuksiin ei saa rakentaa maanpäällisiä kellareita. Korttelialuetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hyvässä kunnossa. Autopaikkoja on osoitettava yksi kerrosalan 35 m² kohti Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa koskeva korttelisuunnitelma.

30 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 24 (41) Osa ASEMAKAAVAN KUVAUS KM-1 Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäistavarakaupan suuryksikön Korttelin kaavamerkintä ja määräys säilyy ennallaan. Merkinnällä on osoitettu Lidl:n rakennuspaikka. Alueelle voidaan rakentaa myymälöitä ja vastaavia kaupallisten palveluiden rakennuksia. Toimistotiloja saadaan sijoittaa vain asianomaisen toimipaikan omaa tarvetta varten. Rakennuksiin ei saa rakentaa maanpäällisiä kellareita. Korttelialuetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hyvässä kunnossa. Autopaikkoja on osoitettava yksi kerrosalan 35 m² kohti Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa koskeva korttelisuunnitelma. YU-3 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue Merkinnällä on osoitettu virkistysuimala Fontanella. Alueelle saa rakentaa uimala-vapaa-aikakeskuksen sekä tähän toimintaa liittyviä liikeja palvelutiloja. Korttelialuetta ei saa käyttää ulkovarastointiin. Rakentamaton ja päällystämätön rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettävä hyvässä kunnossa. Autopaikkoja on osoitettava yksi kerrosalan 60 m² kohti Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyväksytettävä rakennuspaikkaa koskeva korttelisuunnitelma. VK Leikkipuisto Merkinnällä on osoitettu leikkipuisto. LPA Autopaikkojen korttelialue Merkinnällä on osoitettu alueen maanpäälliset parkkipaikat. pv-3 Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue Rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 :n mukainen pohjaveden muuttamiskielto ja ympäristösuojelulain 8 :n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Alueella tulee välttää pohjaveden laatua ja määrää vaarantavia toimenpiteitä. Alueen hulevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle ja paikoitusalueet ja pysäköintihalli varustettava öljynerotuskaivoilla. Ennen rakennusluvan myöntämistä sellaiselle laitokselle, joka saattaa aiheuttaa pohjaveden pilaantumista, on varattava vesi- ja ympäristöviranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen.

31 Keskuskortteli Asemakaavan muutos Kaavaselostus Sivu 25 (41) Osa ASEMAKAAVAN KUVAUS 3.3 Kaavan vaikutukset Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat MRL 9 :n mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Ympäristöministeriö on ohjeistanut vaikutusten arviointia julkaisuissaan Asemakaavan selostus sekä Kaupan suuryksiköiden vaikutusten selvittäminen ja arviointi. Ohjeistusta on tässä työssä sovellettu ottaen huomioon, että vireillä oleva kaupanhanke on MRL:n tarkoittama vähittäistavarakaupan suuryksikkö ja se on sijoittumassa kuntakeskuksen tiiveimpään kaupalliseen ytimeen. Käsillä olevan asemakaavan vaikutuksia tullaan arvioimaan seuraavasti: Kaupalliset vaikutukset ja liikenteelliset vaikutukset tullaan arvioimaan tehtävien selvitysten perusteella. Maankäyttöratkaisun toimivuutta ja rakentamisen vaikutuksia kyläkuvaan ja maisemaan arvioidaan Koju-Architects / Suunnitteluhuone Oy:n ja Qwim-Arkkitehdit laatimien suunnitelmien ja havainnekuvien pohjalta Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Kaavamuutoksella tehostetaan kaava-alueen maankäyttöä (lisärakentaminen) ja monipuolistetaan alueen käyttötarkoitusta (liike- ja toimistotilat, hotelli ja asumisen mahdollistaminen). Uusi rakentaminen ja muutokset kohdistuvat kokonaan jo rakennettuun ympäristöön. Asemakaavan muutoksella vahvistetaan Siilinjärven kuntakeskuksen imagoa monipuolisena, helposti saavutettavana ja kohtuullisin pysäköintimahdollisuuksin varustettuna asiointipaikkana. Keskuskorttelin aluetta kehitetään kaupan, virkistyspalveluiden ja majoituspalveluiden alueena. Huoneistohotellin rakentuminen keskuskorttelin alueelle, virkistysuimala Fontanellan läheisyyteen, tuo alueelle kaivattuja majoituspalveluita. Asemakaavalla otetaan käyttöön olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja verkostoihin liittyvä vajaasti rakennettu alue. Tämä vastaa yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tavoitteita ja hanke vahvistaa kuntakeskuksen asemaa. Kielteisiä vaikutuksia esimerkiksi Toivalan- Vuorelan aluekeskuksen palveluihin ei tämän hankkeen johdosta pidetä todennäköisinä Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan ja rakennettuun ympäristöön Tuleva rakentamisalue on keskeisen ja näkyvän sijainnin johdosta kunnostettu tällä hetkellä puistomaiseksi. Kaavan mukainen rakentaminen merkitsee rakennetun keskustailmeen vahvistumista. Maiseman kannalta merkittävin muutos on kaavaratkaisun mahdollistama lisärakentaminen, joka muuttaa ja kohentaa toteutuessaan keskustan taajamakuvaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahdeksankerroksisen huoneistohotellin rakentamisen, joka toteutuessaan tulee olemaan Siilinjärven keskusta-alueen korkein rakennus. Tuotettu havainnekuva-aineisto antaa mahdollisuuden arvioida hankkeen vaikutuksia kyläkuvan kehittymiseen Vaikutukset luonnonympäristöön Keskuskorttelin rakentamisen aiemmat vaiheet ovat hävittäneet alkuperäisen luonnonympäristön piirteet lähes täysin, soraharju on ensin kaivettu pois ja alue on sen jälkeen täytetty moottoritien rakentamisen yhteydessä. Asemakaavan toteuttaminen merkitsee puistomaiseksi kunnostetun alueen ottamista rakentamiskäyttöön.

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

SIILINJÄRVI Rissala 1- yrityskylän laajennus

SIILINJÄRVI Rissala 1- yrityskylän laajennus SIILINJÄRVI Rissala 1- yrityskylän laajennus 2. kunnanosa Korttelit 7705 7711 Asemakaava ja asemakaavan muutos Siilinjärven kunta, maankäyttöpalvelut 2014 kaavatunnus 749 7701 Asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot