MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2014 611"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 265 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Mäntsälän osavuosikatsaus 2/ Kiljavan sairaala Oy / Yhtiövastikkeen maksun jatkaminen vuosien ajan Teknisten palvelujen käyttösuunnitelmamuutos /Kuntatekniikka Teknisten palvelujen käyttösuunnitelmamuutos /Toimitilapalvelut Ollilantien asemakaavan muutos / Ehdotusvaihe Kapuli III aluerakennusurakoitsijan valinta Perusterveydenhuollon vastaanoton tilatarve Tilatarveselvitys kuntoutusyksikkö Mäntsälä Aikuisten psykososiaalisen yksikön tilatarve Perusturvapalveluiden toimitilat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16-hankkeessa Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Uudenmaan maakuntaparlamentti

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltola Veijo Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Elomaa Jarna jäsen Herttuainen Auli jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen Mäkipää Marja-Leena jäsen Tilvis Reijo jäsen Muut Helin Anna Kv:n puheenjohtaja saapui klo Havula Tapio Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Tupamäki Anja asiantuntija 267 Seppälä Hannu asiantuntija :t 269, 270, 272 Pouru Lauri asiantuntija 271 Rintala Eija asiantuntija :t Allekirjoitukset Veijo Peltola puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Auli Herttuainen Sari Martniku Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 265 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 266 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Auli Herttuainen ja Marja-Leena Mäkipää. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Auli Herttuainen ja Sari Martniku.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Mäntsälän osavuosikatsaus 2/ /02/2014 Kunnanhallitus 267 Mäntsälän kunnan asukasluku on kasvanut tänä vuonna elokuun loppuun men nes sä 81 henkilöä asukkaaseen. Vuoden 2014 muutos jäänee kui ten kin alle talousarvion arviolta asukkaaseen. Mäntsälän kunnan toimintakulut (ei sisällä Mäntsälän Vesi-liikelaitosta) olivat elokuussa 83,2 milj. euroa ja -tulot 17,9 milj. euroa. Toimintakulut ovat kas va neet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2,4 milj. euroa (3 %), jos ta henkilöstökulut yhteensä 0,4 milj. euroa (1 %). Palkkakulut ovat nous seet vain 0,2 milj. euroa (0,7 %) edellisvuoden vastaavasta ajan kohdas ta. Toimintakate -65,3 milj. euroa alittaa laskennallisen (66,6 %) käytön 0,5 milj. euroa. Toimintakate heikkenee tänä vuonna arviolta -6,4 milj. euroa (6,8 %) -99,6 milj. euroon. Toimintakate kasvaa asukasta koh den euroon, 6 %. Alkuvuoden toteutuman perusteella ylitysuhka käyttötalouden mää rä ra hojen riittävyyteen sisältyy mm. erikoissairaanhoitoon, johon lautakunta on esit tä nyt lisämäärärahapyynnön. Lautakuntien laatimien ennusteiden mukaan ylityspaineita sisältyy jossain määrin myös sivistys- ja teknisen toi mialo jen menoihin. Elokuun loppuun mennessä kunnalle on tilitetty verotuloja 50 milj. euroa, jos sa on kasvua edellisvuoden vastaavan ajankohtaan 0,7 milj. euroa (1,4 %). Alustavan ennusteen mukaan verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuon na vain 0,6 milj. euroa, + 0,8 % 74,6 milj. euroon. Marraskuun kun nallis ve ron maksuunpanotilitys (arvio -4,2 milj. euroa) on 1,2 milj. euroa edellis vuot ta pienempi. Valtionosuuksia on tilitetty kuluvana vuonna ta lous arvion mukaisesti, summa on pienentynyt edellisvuodesta -1,2 milj. euroa. Ve ro ra hoi tus (verotulot +valtionosuudet) supistuu tänä vuonna arviolta -1,1 milj. euroa (-1,1 %). Vuosikate putoaa edellisvuodesta tilinpäätösennusteessa -7,8 milj. euroa 0,4 milj. euroon, 20 eu roon per asukas. Heikennys on huomattava ja vastaa vuositasolla noin 2,4 pro sen tin suuruista tuloveroprosentin suuruista kun nal lis ve ro tuot toa. Kunnan suunnitelmapoistot 5,9 milj. euroa ylittävät talousarvioennusteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan tilinpäätösennusteessa olevan ilman konser ni jär jes te lyä -5,5 milj. euroa ja konsernijärjestely huomioiden 52,9 milj. eu roa. Tilinpäätösarviossa ei ole huomioitu Ehnroosin koulurakennuksen (kp-arvo 8 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätöksessä) lisäpoistoja, jotka tarkentuvat syk syn aikana. Lisäksi kunnalla on taseessa koulurakennuksesta mil joonan euron valtionosuussaaminen. Investoinnit Mäntsälän kunnan investoinneista oli elokuun lopussa toteutunut 4,8 milj.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus eu roa, kun ennuste on 43,8 milj. euroa ja ilman konsernijärjestelyä 8,8 milj. eu roa. Lainakanta Kunnan lainakanta oli elokuun lopussa 60,7 milj. euroa, eu roa/asukas. Lainakannan arvioidaan kuluvalla tilikaudella supistuvan 2,5 milj. euroa 53,4 milj. euroon, euroa/asukas. Meno-tulokehityksen mahdol linen poikkeama ennusteesta heijastuu suoraan kunnan lainakantaan. Kunta kon ser nin lainamäärän arvioidaan tänä vuonna nousevan 15,9 milj. euroa 117,6 milj. euroon ja euroon per asukas. Määrärahamuutokset vuoden 2014 talousarvioon a. Käyttötalousosa perusturvaltk : Tulosalue/varhaiskasvatus/menosäästö netto euroa Tulosalue/hoito- ja hoivapalvelut/menosäästö netto eu roa Tulosalue/perusterveydenhuolto/menosäästö netto eu roa Tulosalue/erikoissairaanhoito/menolisäys euroa b. Tuloslaskelmaosa: Kunnallisverotuottoon esitetään 0,95 milj. euron lisäys, joka lisää koko vero ker ty mää tänä vuonna 74,6 milj. euroon, jossa kasvua edellisvuoteen 0,6 milj. euroa (0,8 %). Korkokuluja esitetään vähennettäväksi 0,1 milj. euroa. (Lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 2/2014 tiedoksi hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon selosteosassa kohdassa "Määrä ra ha muu tok set vuoden 2014 talousarvioon" esitetyt muutokset edellyttää, että toimialat ennakoivat ja hakevat tulosalueiden sisältä me no sääs tö jä ja tulolisäyksiä mahdollisten menopaineiden kat ta misek si, sekä budjetoivat käyttösuunnitelmiin meno- ja tulomuutokset brut to pe ri aat teel la. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Mäntsälän osavuosikatsaus 2/2014

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Kiljavan sairaala Oy / Yhtiövastikkeen maksun jatkaminen vuosien ajan. 208/00/2014 Kunnanhallitus 268 Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää lokakuun 2014 loppuun mennessä omis ta jil taan sitoumusta yhtiövastikkeen (pääomatuki) maksun jat ka miseen omistusosuuksien mukaisessa suhteessa vuosien ajan. Kil ja van Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Mänt sä län ja HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Yhtiö tuottaa in hou se-pe ri aat teel la vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tar vit se mia sairaalapalveluja (mm. kuntoutus). Samalla yhtiön hallitus esittää, että yhtiön jakautumisesta sairaalayhtiöksi ja kiinteistöyhtiöksi luovutaan ja yhtiön kiinteistöomaisuuden hyö dyn tä mistä päätetään kehittää kaavoituksen keinoin.aikaisemman päätöksen mukai ses ti omistajat ovat asettaneet yhtiövastikkeen maksun ehdoksi sen, että Kiljavan Sairaala Oy jakautuu sairaalayhtiöksi ja kiinteistöyhtiöksi. Yhtiön hallitus on valmistellut yhtiön jakautumisen, mutta työn edetessä on huo mat tu, että jakautumissuunnitelmalla ei saavuteta sillä tavoiteltuja etuja. Jakautuminen tulisi lisäämään yhtiön hallinnollisia kuluja. Kuntarahoitus Oyj:n mahdollisuus toimia kiinteistöyhtiön rahoittajana on kyseenalaista, jol loin kiinteistöyhtiön rahoituskustannukset tulisivat merkittävästi nou semaan. Maksuvalmiuden takaaminen erillisinä yhtiöinä olisi haastavaa. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Mäntsälän kunta ilmoittaa sitoutuvansa jatkamaan Kiljavan sairaala Oy:n yhtiövastikkeen maksua vuosina Mäntsälän osuus yh tiö vas tik kees ta on euroa / vuosi. Sitoutuminen edellyttää vas taa vaa päätöstä muilta omistajatahoilta, 2. kunta varaa talousarvioonsa määrärahan ko. tarkoitukseen vuosille , 3. kunta hyväksyy, ettei yhtiötä jaeta ja yhtiön kiinteistöomaisuuden hyö dyn tä mis tä kehitetään kaavoituksen keinoin. Käsittely: Asiantuntijana kuultiin Kiljavan sairaala Oy:n toimitusjohtajaa Päivi Flinkma nia. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Omistajakirje Kiljavan Sairaala Oy:n omistajille / Yhtiövastikkeen mak sun jatkaminen vuosien ajan

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisten palvelujen käyttösuunnitelmamuutos /Kuntatekniikka Tekninen lautakunta Teknisten palveluiden investoinnesta jää toteutumatta vuonna 2014 kevyen liikenteen väylä välillä rautatieasema - Kapuli, mihin on varattu ku luval le vuodelle :n määräraha. Kuntatekniikka esittää, että vuonna 2014 toteutumattomalle investoinneille va ra tus ta määrärahasta siirretään hankeryhmiin seuraavat kohteet: Investointikohde Määrä Nummisten monitoimikaukalo PVC-halli hiekoitushiekalle Saaren koulun tie Maankaatopaikan toimistokontti Hirvihaaran monitoimikaukalo liikennevihreä Yhteensä (Valmistelija / lisätietoja: katupäällikkö Asko Määttänen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan val tuus tol le hyväksyttäväksi, että vuonna 2014 kevyen liikenteen väylä vä lil lä rautatieasema - Kapuli:n toteuttamattomalle investoinneille varatusta mää rä ra has ta hankitaan Nummisten monitoimikaukalo, hie koitus hie kan PVC-halli, Saaren koulun tie, maankaatopaikan toimistokontti, Hir vi haa ran monitoimikaukalo sekä liikennevihreän kohteet. Hankintojen yh teis sum ma on noin Keskustelu: Keskustelun aikana Jari Eloranta ehdotti määrärahan lisäämistä ka tu pääl li kön tarpeellisiksi näkemiin kohteisiin katupäällystyksiin siten, että käyt tö suun ni tel ma muu tok sen yhteissummaksi tulisi Lautakunta päät ti yksimielisesti täydentää päätösesitystä Jari Elorannan tekemällä mää rä ra ha li säyk sel lä. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen ja täydentää esitystä li säämäl lä käytettäväksi katupäällikön tarpeellisiksi näkemiin koh teisiin katupäällystyksessä. Kunnanhallitus 269 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Investointisuunnitelman koh ta kevyenliikenteenväylä rautatieasema-kapuli, euroa, mää rära has ta kohdennetaan euroa hankkeelle Saaren koulun tie. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisten palvelujen käyttösuunnitelmamuutos /Toimitilapalvelut Tekninen lautakunta Teknisten palveluiden investoinnesta jää toteutumatta vuonna 2014 yhteen sä ja vuonna 2015 yhteensä Näille mää rä ra hoille esitetään seuraavat muutokset: Ryhmis Mikkosenhaka:lle on varattu sisäilmakorjauksiin. Tilat jäivät pois käytöstä ja huoneisto laitetaan myyntiin. Tämä määrärahan käyttö tar koi tus halutaan muuttaa Kotokartanon kulunvalvontajärjestelmän asen nuk seen, joka tällä hetkellä puuttuu kokonaan. Samalla parannetaan tur val li suut ta rakennuksessa. Palotarkastusviranomaiset ovat puuttuneet ul ko-ovien hätäpoistumisteiden puutteisiin, kun ovet eivät aukea au to maatti ses ti hätätilanteessa. Tämä asia tulee kuntoon kulunvalvontajärjestelmän muu tos työl lä. Kustannusarvio Ehnroosin koulun salaojitusten uusimiseen on varattu vuodelle 2014 yhteen sä ja vuodelle 2015 yhteensä Vuodelle 2015 varat tu määräraha poistetaan kokonaisuudessaan investoinneista ja vuodelle 2014 varattu määräraha :n käyttötarkoitus muutetaan Hepolan kou lun muutostöihin käytettäväksi. Sivistyspalvelu toivoi alkuvuodesta Hepo lan koulun osalta muutostöitä, kun lisäluokkien tarve tuli esille. Hepolan kou lun talonmiehen asunto muutettiin pienryhmätiloiksi. Tähän muu tos työhön ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2014, mutta muutostyö jouduttiin kui ten kin tekemään. Tiloihin jouduttiin rakentamaan il man vaih to jär jes telmä, sekä uusimaan pinnat. Lisäksi lisäoppilaiden määrän lisääntyminen vaa ti ruokalan koon kasvattamista, jolloin jouduttiin purkamaan väliseiniä ja tekemään muutoksia oviaukkoihin. Kustannusten vaikutus on Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu vuodelle 2014 yhteensä Kunnassa on laadittu päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys, jonka mu kaan Arolan koulu lakkautettaisiin lähivuosina. Määrärahaa ei käytetä vuon na Nuorten työpajalle on varattu vuodelle 2014 yhteensä ja vuodelle 2015 yhteensä Tästä ei kuitenkaan ole tehty käyttäjien puolelta kun nol lis ta tarveselvitystä, jonka perusteella voisi aloittaa tilojen osalta han ke suun nit te lua. Tämän hankkeen määrärahat siirretään vuosille 2019 ja (Valmistelija / lisätietoja: tilapäällikkö Soile Karhinen, puh ) Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2014 käyttösuunnitelmaa muute taan seuraavasti: - ryhmis Mikkosenhaka:lle varattu määräraha siirretään ko ko naisuu des saan Kotokartanon kulunvalvontajärjestelmän hankintaan. - Ehnroosin koulun salaojitusta ei toteuteta. Ehnroosin koulun sa la oji tukseen varattu määräraha vuodelta 2014 siirretään ko ko nai suu dessaan Hepolan koulun muutostöihin.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan val tuustol le että vuoden 2014 toteuttamattomat investointien käyttötarkoitukset muu te taan seuraavasti - Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin varattu määräraha vuodel le 2014 jätetään käyttämättä. - Nuorten työpajalle varattua määräraha jää käyttämättä riittämättömien suun ni tel mien vuoksi. Suunnittelu siirretään myöhempään ajankohtaan. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus 270 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Anna Helin saapui kokoukseen klo tämän pykälän ai ka na.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Ollilantien asemakaavan muutos / Ehdotusvaihe 87/ /2014 Maankäyttölautakunta Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän kunta omistaa Ollilantien kiinteistön, joka on todettu ho me vaurioi tu neek si ja purettavaksi. Asemakaavamuutoksella tutkitaan alueen tiivis tä mis tä. Paikka on hyvä asumiseen, kauppakeskuksen ja puiston vieres sä keskustan ja rautatieaseman välissä. Kunta omistaa koko suun nit telu alu een. (Valmistelijat / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh ja asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh ) Maankäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asemakaavan muutos työ käynnistetään likimain liitekartassa esitetylle alueelle edellä mai nittu jen asioiden selvittämiseksi ja yhteensovittamiseksi. Koska kaavamuutos on vähäinen käytetään suppeaa vahvistusmenettelyä, jossa ase ma kaa valuon nos ta ei aseteta nähtäville ja kunnanhallitus hyväksyy ase ma kaa va ehdo tuk se ni ilman valtuustokäsittelyä. Samalla maankäyttölautakunta päättää esittää osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel man (OAS) nähtäville asettamista mikäli kaavanmuutos pää tetään kunnanhallituksessa käynnistää. Käsittely: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli asiaa kokouksessa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus päättää käynnistää Ollilantien asemakaavan muutostyön se kä päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville aset tami ses ta. Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru ja maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esitte li vät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Luonnos oli nähtävillä ja siitä jätettiin kolme lausuntoa ja kol me mielipidettä. Lausunnot pyydettiin luonnosvaiheessa vain kunnan eri toi mi aloil ta. Lausunnot tiivistettyinä: Mäntsälän Sähkö Oy Asemakaavan muutos ei vaikuta nykyisen kaukolämpöverkon käy tet tä vyyteen tai mahdollisiin varauksiin. Lämpöliiketoiminta painottaa, että ase makaa va mer kin nöis tä ja määräyksistä pidetään kiinni rakennuslupia myönnet täes sä. Kaukolämpöputkistot sijaitsevat Färjärinraitin reunassa ja ovat jat ket ta vis sa ko. tontille. Mäntsälän Vesi Mäntsälän Vedellä on vesi- ja viemärilinjat Ollilantiellä, Mestarinkujalla sekä niiden välisellä kävelyntien suuntaisella puistoalueella, joihin on mahdol lis ta liittää uudet rakennukset. Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Olemas sa oleville johdoille on jätettävä riittävä tila (vähintään 6 m) mah dol li sille korjaustoimenpiteille. Tekninen lautakunta Ei huomautettavaa. Mielipiteet tiivistettyinä: Kaksi asukasta Ollilantieltä 1. Muutossuunnitelman vireille tulosta ilmoitusta naapureille ei ole tehty hen ki lö koh tai ses ti. Ilmoitus on ollut ainoastaan paikallisessa il mais ja ke luleh des sä. 2. Ollilantie kuuluu osayleiskaavassa pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP). Muutosehdotuksessa esitetään asuinkerrostalon rakentamista aivan kes kel le tätä aluetta. Mielestämme Mäntsälän kirkonkylän oi keus vai kut teinen osayleiskaava 2020 ei salli asemakaavan muuttamista siten, että alueel le rakennettaisiin muita kuin voimassa olevaan kaavaan nyt merkittyjä ra ken nus tyyp pe jä. 3. Ollilantien asemakaavan muutoksen kaavaselostuksessa (pdf ) sivulla 17 kohdassa 5.1 mainitaan: "Sälinkääntien varsi" on yleis kaa vas sa merkitty säilytettävänä pientaloalueena. Uusi rakentaminen ei kuulu ko. alueeseen, mutta on sitä lähellä joten rakentamistavan tulee ol la pienimuotoista ja miljööseen sopeutuvaa. Mielestämme muutosalue kuu luu erittäin läheisesti ja etenkin näköyhteydeltään Sälinkääntien pien talo val tai seen perinnemaisemaan ja -alueeseen. Alueella on yleis kaa va merkin tä sk-3 (Taajamakuvallisesti arvokas alue). Onko alueen suun ni tel masta museoviranomaisten mielipide? 4. Muutossuunnitelmassa rakennusoikeutta on 1900 k-m2 ja tontin pin-

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus ta-ala 3700m2 ja rakentamistehokkuus e > 0,50. Lähialueella te hok kuus luku vaihtelee välillä e= 0,20-0,40 painottuen lukuskaalan alapäähän. Ny kyinen tehokkuusluku e=0,30 / 1110 k-m2 sallii ehdottomasti riittävästi tii viimmän asuinrakentamisen kuin ympäröivällä pientaloalueella. Myöskin maanomis ta jien tasapuolisen kohtelun kannalta muutosalueen rakennusoikeutta ei tulisi asemakaavassa enää lisätä. 5.Muutossuunnitelmassa (pdf ) sivulla 18 kohdassa 5.4 en nus tetaan asuinkerrostaloista johtuvan henkilöautoliikenteen olevan noin 50 autoa/vrk ja 25 autoa/h vilkkaimman tunnin aikana. Entisen neuvolan tontille kul ke va liikenne 0llilantien osalta 2000-luvun alussa ei vilkkaimmillaankaan ylit tä nyt kahtakymmentä autoa/vrk. Muutaman viime vuoden aikana lii kennet tä ei ole ollut lainkaan hoitotoiminnan loppumisen takia. Suunnitelmissa olevalle asuntomäärälle 24 autopaikan pysäköintialue tuskin riittäisi. Samaan aikaan 50 autoa/vrk olisi kovin alakanttiin arvioitu liiken ne mää rä. Tämän lisäksi ylimääräisten autojen säilytys tulisi olemaan ka dun varressa. Näihin tosiseikkoihin verrattuna liikenne 0llilantiellä pa himmil laan lisääntyisi moninkertaiseksi yli ennusteen määrän. Tämä on ris ti riidas sa sivun 18 kohdan 6.1 väittämän kanssa, jossa mainitaan liikenteen vä he ne vän tai pysyvän ennallaan. Autojen ja liikenteen lisääntyminen saattaa aiheuttaa turvallisuusongelmia lapsille ja ylipäätään alueen lii ken teeseen. Aiempaa vilkkaampi liikenne saattaa myös aiheuttaa rakenteellisia on gel mia itse tiehen. 0llilantietä ei koskaan ole asvaltoitu eikä rakennettu suun ni tel man mukaista vilkasta käyttöä varten. 6. Muutossuunnitelmassa (pdf ) sivulla 18 kohdassa 6.2 mai nitaan, ettei suunnitelman mukainen rakentaminen vaikuta muutoksia luontoon ja luonnonympäristöön. Suunniteltu laajahko pysäköintialue itse korkei den rakennusten lisäksi vaatii mittavan puuston poistamisen muu tos alueel ta. Mielestämme tämä hävittää alueen puistomaisen maiseman lähes ko ko naan. Yhteenveto: Esitämme, ettei rakentamisen tehokkuutta alueella kas va tettai si nykyisestä ja pysyttäisiin osayleiskaavan mukaisissa pien ta lo val tai selle alueelle (AP) sopivissa rakennustyypeissä. Lisäksi tulisi säilyttää alu eelle tyypillinen puistomainen ja rauhallinen ympäristö ja maisema. Vastine: 1. Asemakaavaluonnos on työaikainen epävirallinen nähtävilläolo maanomis ta jien ja asukkaiden mielipiteiden kuulemiseksi. Asemakaavaehdotus tul laan asettamaan virallisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mu kaises ti, jolloin kaavasta voi jättää muistutuksen ja siitä pyydetään vi ranomais ten lausunnot. Tässä virallisessa nähtävillä olovaiheessa lähetetään ase ma kaa va ote kaikille naapurikiinteistöille. 2. Kirkonkylän osayleiskaavassa alue on merkitty "Asuinpientalojen alueek si" (AP), mikä tarkoittaa alueen pääasiallista käyttömuotoa. Uu denmaan maakuntakaavassa alue on merkitty "Taajamatoimintojen alueeksi" ja sitä koskee lisäksi toistaiseksi vahvistamattoman ja maakuntavaltuuston hyväksymän Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan merkintä "Tii vis tet tä vä alue." Em. perusteella pyritään keskustan ja rautatieaseman

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus vä lis sä uudistuvilla rakennuspaikoilla nostamaan rakennustehokkuuksia sekä siirtymään vähin tään II-kerroksiseen rakentamiseen. 3. Asemakaavan muutosalue jää Kirkonkylän osayleiskaavan merkinnän "Taa ja ma ku val li ses ti arvokas alue" ulkopuolelle. Alue on verrattavissa tiivis tet tä viin muihin Uudenmaan lähiöihin ja niissä on käytetty myös pien kerros ta lo ja. Parhaiten alueelle sopisivat mittakaavaltaan pientaloja lähellä ole vat kaksikerroksiset rakennukset. Museoviraston mielipide pyydetään eh do tus vai hees sa. 4. Rakennusoikeutta pyritään nostamaan tasoon e=0,5, kyseessä ei ole vie lä kerrostaloalueen rakennustehokkuus e=0,7-2,0. Uudellamaalla on ra ken net tu pientaloalueita tehokkuudella e=0,4-0,5 esim. Porvoon Näsin alue. 5. Ks. selostuksen kohta 5.4 Liikenne: "Tontilla olleen päiväkodin ja neuvolan liikenteen arvio: - Päiväkotiin tuotiin lapset aamulla ja vietiin illalla, jolloin liikennettä oli arviolta 12 lasta (½ autolla) x 2 ajoa/vrk + 5 työntekijää x 1 ajoa/vrk = n. 20 ajoa/vrk. - Neuvolassa 8-10 työntekijää x 1 ajo/vrk, joilla asiakkaita keskim. 8 kpl/vrk (½ autolla) x 1 ajo/vrk x 8 = n. 35 ajoa/vrk. => Yhteensä päiväkodin ja neuvolan liikenne oli arviolta n. 55 ajoa/vrk. Asuintaloista johtuvan henkilöautoliikenteen ennustetaan olevan Ollilan ja Mes ta rin ku jal la yhteensä noin 50 autoa/vrk ja vilkkaimman tunnin aikana n. 25 autoa/t. Kun huomioidaan poistuvan päiväkodin liikenne, ei ase ma kaava muu tos aiheuta ongelmia tai lisäystä Ollilantielle tai Mestarinkujalle. Koska kortteli on kiinni keskustan palveluissa ja Färjärinraitin kevyen liikenteen rei tin varrella, on pääosa keskustaan suuntautuvasta asioinnista kevyttä liiken net tä Färjärinraitin kautta.." 6. Färjärinpuron varteen ja pysäköintialueen reunaan jää puita, piha uu siutuu muita osin rakennettaessa. Tontin ulkopuoliseen luontoon ra ken ta minen ei juurikaan vaikuta, esim. Färjärinpuron vesimäärä ja vir taus kor keudet sekä rantakasvillisuus säilyvät ennallaan. Vaikutukset kaavakarttaan: a) Muutetaan rakentamistapa: " Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa ra ken taa myös luhtitaloja ja vastaavia enintään kaksikerroksisia asuin ta loja. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta." (AP-3). b) Pienennetään kerrosluku III => II, sekä kielletään maanpäällisen kel la riker rok sen rakentaminen. c) Vähennetään rakentamismäärä tasoon e=0,45 eli 2 x 800 k-m2 + talous ra ken nuk set 2 x 40 k-m2. Kaksi asukasta Mestarinkujalta 1. Kirkonkylän osayleiskaavassa 2020 kyseinen alue on varattu pää asiassa omakoti-, paritalo- ja rivitaloasumiseen. Sellaisena alueen ra ken ta mi-

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus nen tulisi mielestämme toteuttaa. Osayleiskaavassa todetaan, että Sä linkään tien alue on taajamakuvallisesti arvokas ja alueen rakentamisessa on kiin ni tet tä vä huomiota sen taajamakuvallisten arvojen ja vanhan ra ken nuskan nan säilymiseen. Edelleen todetaan, että alueen suunnittelussa ja toteu tuk ses sa tulee kiinnittää huomiota omaleimaisen ja viihtyisän ym pä ristö ku van muodostumiseen. Kyseessä oleva tontti kuuluu mielestämme mitä suu rim mas sa määrin Sälinkääntien alueeseen ja se on yksi kes kus ta-alueen taajamakuvallisesti parhaita alueita ja sellaisena se tulisi säilyttää. Mie les täm me suunnitellut II 3/4 - IIl-kerroksiset pienkerrostalot ovat Iiian kor kei ta ja massiivisia ja rikkovat arvokkaan ja harmonisen taajamakuvan. Kun nan asettama tavoite sovittaa uudisrakentaminen pientaloalueeseen ei mie les täm me toteudu. 2. Olisi ollut korrektia tiedottaa henkilökohtaisesti naapurustossa oleville asuk kail le. Tiedottamisessa on varmasti menetelty ohjeiden ja määräysten mu kai ses ti, mutta entäpä, jos on kieltänyt mainosjakelun. Kunnan käyt tämä ilmoituslehti Mäntsälän Uutisethan on ilmaisjakelulehtenä mainokseen ver rat ta va. Eikä kaikilla suinkaan ole tietokonetta eikä nettiyhteyttä. Ja jos ei mistään saa edes pienintä vihjettä asiasta, ei osaa Iähteä kirjastoon tai kun nan ta lol le. Olisiko ollut mahdotonta jopa järjestää asiasta tie do tus ti laisuus? Näin meneteltiin esimerkiksi City-Marketin Iaajennushankkeen yhtey des sä. Olisi pitänyt varmistua, että kaikki osalliset saavat tiedon asiasta. Vastine: 1. Ks. edellinen vastine kohdat Ks. edellinen vastine kohta 1. Vaikutukset kaavakarttaan: Ks. edellinen vastine. Maanomistaja lähialueelta Mielipiteessä oli tuotu esiin kaava-alueen ulkopuolisia asioita ja vain seuraa va mielipide koski kaava-aluetta. 1. Asemakaavan otsikko on erittäin suppea, korttelin tontille 112 on ai kanaan raken nettu rakennus eläinlääkärin vastaanottoa varten sekä kahden eläin lää kä rin asunnot, käsitykseni mukaan asian olisi voinut ilmaista ot sikos sa, se olisi selventänyt kuntalaisille kyseessä olevaa ase ma kaa va muutos ta. Vastine: 1. Otsikon valintaan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. (Valmistelija / Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, päivätty , siten että kaavamerkintä AP-3 muutetaan A-1:ksi, asetettavaksi

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus vi ral li ses ti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot. Käsittely: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli asiaa kokouksessa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen. Liite 1. Asemakaavaehdotus Liite 2. Asemakaavaselostus Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Maankäyttölautakunta Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Lausuntoja jätettiin 5 kpl, muistutuksia ei jätetty. A A1 A2 A1 A2 B B1 UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS (ELY-KES KUS) Asemakaavan muutosehdotuksessa alue on merkitty A-1 -korttelialueeksi, jol le saa rakentaa erillispien-, rivi-, luhti- ja enintään kaksikerroksisia asuinker ros ta lo ja. Kaava-määräyksillä varmistetaan myös mahdollisen ker ros talo ra ken ta mi sen soveltuminen korkeutensa puolesta ympäristöön, joten A-1 -kaa va mer kin näl le ja - määräykselle ei ole estettä. Kaavakarttaa tulee tarkentaa epäselvien merkintöjen osalta. Leikkipaikan ra jaus ei käy ilmi. Istutettava alueen osa näyttää sijoittuvan loogisten tont tiliit ty mä koh tien päälle, vaikkakaan tonttiliittymiä ei ole esitetty. Johtoa varten varatun alueen osan merkintää ei ole kaavakartalla. Vastine Tavoitteena on pientalojen mittakaavaan sopiva rakentaminen, asu mismuo don puolesta alueelle sopivat myös porrashuoneelliset tai si vu käy tä väta lot (luhtitalot). Leikkipaikka sijoittuu keskelle, täydennetään lounaisin rajaus. LAHDEN KAUPUNGINMUSEO / PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAMUSEO Vanhan Sälinkääntien varsi muodostaa perinteisen maantiemaiseman eri-ikäi si ne rakennuksineen ja puutarhoineen. Asemakaavamuutosalue sijait see osittain tässä paikallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa tienvar si mai se mas sa. Sälinkään tienvarsimaisema on luokiteltu arvokkaaksi Mänt sä län kunnan vuoden 2002 inventoinnissa ja Mäntsälän kirkonkylän vuon na 2004 vahvistetussa osayleiskaavassa. Siinä aluetta koskee määräys: "Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota alu een taajamakuvallisten arvojen ja vanhan rakennuskannan säilymiseen. Alu een rakennuskannan suojelukysymykset ratkaistaan asemakaavassa. Aluet ta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausun to". Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavamuutosalueella sijaitsevaa raken nus ta ei ole todettu arvokkaaksi vuonna 2002 laaditussa selvityksessä. Ky sees sä onkin taajamakuva. Se on arvokokonaisuus, jossa sen kaikki osat eivät välttämättä olekaan arvokkaita. Aluetta kokonaisuutena tulee

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus B2 B1 tar kas tel la kulttuurihistoriallisena arvomaisemana. Lisäksi selostuksessa to de taan, että rakennusta tai mitään sen lähistön rakennusta ei ole todettu ar vok kaak si inventoinnin päivityksessä vuonna Tästäkään ei tule teh dä sitä johtopäätöstä, että alueen yleiskaavassa todetut arvot voidaan jät tää suunnittelussa huomiotta. Museota ei ole informoitu vuonna 2013 tehdystä inventointipäivityksestä, jo ten museo ei voi ottaa kantaa sen arvotuskysymyksiin. Mikäli alueen arvot ovat kuitenkin rapautuneet niin, ettei sitä ole katsottu voitavan si säl lyttää inventointiin, on alueen vaaliminen laiminlyöty yleiskaavan mää räyk sistä piittaamatta. Kaavaselostuksessa ei ole kyetty analysoimaan kult tuu ri arvo jen luonnetta ja laajuutta. Arvot eivät kohdistu yhteen rakennukseen vaan taajamakuvaan, ja kaava tulee suunnitella näistä lähtökohdista, yleiskaa van määräyksiä noudattaen. Kaavaselostuksen sivulla 6 todetaan, että "tontit voidaan rakentaa asuinker ros ta loin". Sivulla 8 lukee, että "asemakaavassa tulisi pyrkiä pien ta lomai seen miljööseen". Sivulla 26 kerrotaan, että "alueelle sopivat omakoti-, ri vi- ja luhtitalot ja rakentamistavan tulee olla pienimuotoista ja miljööseen so peu tu vaa". Sivulla 28 todetaan, että "uudisrakennusten mittakaava on sa maa luokkaa kuin vanhat rakennukset". Kaavaselostuksen sivulla 7 kerro taan lisäksi, että ympäristön rakennukset ovat 1950-luvun ja 2000-luvun vä lil tä ja niiden kerrosluku on joko yksi tai puolitoista. Katot ovat harja- tai au ma kat to ja. Suurimmalta osin ympäristön rakennukset näyttävät olevan loi va har jai sia, matalia omakotitaloja. Näistä ristiriitaisista lähtökohdista ehdotetaan lopulta asemakaavaa, joka tar joaa mahdollisuuden kaksikerroksisiin, hyvin syvärunkoisiinkin ra kennuk siin. Ne muuttavat ympäristön mittakaavaa ratkaisevasti. Lisäksi ker rotaan tavoiteltavan jonkinlaista umpikorttelia. Tämäkin tavoite on täysin vieras ympäristön ominaispiirteille ja rakeisuudelle. Laaja paikoitusalue on oma ko ti ta lo alu eel la todellinen ympäristöhäiriö. Museo ei pidä entisen päiväkotirakennuksen säilyttämistä vält tä mät tö mänä, mutta alueen asemakaava on ratkaistava kulttuurihistorialliset ja taa jama ku va-ar vot huomioon ottaen. Vastine Ollilantien asemakaavan muutoksen alue ei ole osa "Kulttuurihistoriallisesti ar vo kas alue." (sk-3). Merkintä koskee Sälinkääntiehen rajautuvia tontteja nou dat taen Sälinkääntietä tiemiljöön säilyttämiseksi. Kirkonkylän OYK 2020 kaavaselostuksessa on perustelu s. 11: "Lisäksi kaava-alueella on pai kal li ses ti merkittäviä ympäristökokonaisuuksia. Vanhan Porvoontien ja Sä lin kään tien miljööt edustavat vanhoihin teihin ja niiden varrelle si joit tunut ta miljöötä." ja s. 34: "Kirkonkylän rakennuskulttuurin ja kult tuu ri mai semien inventoinnissa on esitetty Kirkonmäen miljöön ohella myös muita varsin yhtenäisinä säilyneitä aluekokonaisuuksia. Merkittäviksi ko ko nai suuksik si on inventoinnin pohjalta kaavassa katsottu seuraavat alueet: - Meijerinpellon alue. - Koivumäen alue. - Sälinkääntien ympäristö. - Vanhan Porvoontien ympäristö. - Keskustien liikekeskusta/ ympäristö. - Juholan pihapiiri. Nämä paikallista merkitystä omaavat aluekokonaisuudet on esitetty kaa va-

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus eh do tuk ses sa osa-aluemerkinnällä sk-3, taajamakuvallisesti arvokas alue." Ollilantien asemakaavan mukainen rakentaminen ja autopaikoitus eivät näy Sälinkääntielle, eivätkä siten vaikuta sen kulttuurihistorialliseen arvoon. Ollilantien asemakaavamuutosehdotus on siten Kirkonkylän osayleis kaa va 2020 mukainen. Lisätään kaavaselostukseen Kirkonkylän rakennusinventointi Sälinkääntien alue mer kin tää koskevat tiedot. B2 Ollilantien alue sijoittuu keskustan ja rautatieaseman välille, jolla lisätään ra ken ta mis ta asemakaavoja muutettaessa. Myös luonnosvaiheen vas tinees sa (tämä selostus s ) todettiin: Uudenmaan maakuntakaavassa alue on merkitty "Taajamatoimintojen alueeksi" ja sitä koskee lisäksi toistai sek si vahvistamattoman ja maakuntavaltuuston hyväksymän Uu den maan 2. vaihemaakuntakaavan merkintä "Tiivistettävä alue Asu mista koskeva kehittämissuositus Ympärivuotista asumista on ohjattava en sisi jai ses ti maakuntakaavan taajamatoimintojen alueille, tiivistettäviä alueita pai not taen. ja ensisijainen tavoite". Em. perusteella pyritään keskustan ja rau ta tie ase man välissä uudistuvilla rakennuspaikoilla nostamaan ra kennus te hok kuuk sia sekä siirtymään vähintään II-kerroksiseen ra ken ta miseen." Tehokkuus on nyt alueen tonteilla e=0,30 ja tavoitteena on e=0,40-0,45. Te hok kuu den nostaminen ei ole mahdollista ilman merkittävää li sä ra ken tamis ta. Alueelle kohdistuu siten ristiriitaisia miljöön, rakentamisen, lii kenteen ja puistorakentamisen tavoitteita. Yksityisten omistamia oma ko ti ta lojen kiinteistöjä ole mahdollista uudisrakentaa kerralla. Uusi rakentaminen so peu tuu kohtuullisesti osaksi nykyistä miljöötä vaihettumisjaksona n. 50v. Asumismuoto ei ole ratkaiseva, tärkeämpi on kokonaismiljöön säilyminen pien ta lo-alu een kaltaisena ja tähän vaikuttavat rakennusten koko, sijoittelu eril li si nä yksikköinä (ei pitkiä rakennusmassoja), mittakaava, pientalojen ko ko, liikenne hajautettuna pikkukaduille ja puistojen sekä vi her ra ken ta misen sisällyttäminen kevyen liikenteen mosaiikkina rakenteen sisälle. Vastaa via täydennysrakennettuja alueita on esim.. Helsingin seudulla Mel lunky lä-var tio ky lä kokonaisuus, jossa omakotitalo-tontteja on täydennetty jopa pienkerrostaloin ja silti säilytetty alueen luonne. Havainnekuvista ilmenee, ettei alueelle haluta syvärunkoisia rakennuksia. Myös pihalle rakennettavia yhteistiloja tulisi supistaa 20%:sta => 15%:iin ker ros alas ta. Asemakaavaehdotusta tulisikin täydentää rakennustavan osal ta: "Rakennusten runkosyvyys päädyissä ja niistä lukien vähintään 4 m matkal la tulee olla enintään 9,0 m ja muualla enintään 12m. Rakennuksissa tu lee käyttää harjakattoa, jonka kattokaltevuus on vähintään 35º. Rakennuksen I½-II kerroksisen osan pituus ei saa ylittää 18 m:ä, tätä pidem mät rakennukset tulee erottaa vähintään 3 m pituisella I-kerroksisella osal la tai rakentaa erilleen. Asukkaiden käyttöön tarkoitettuja palvelu-, virkistys- yms. tiloja, saa ra kentaa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi enintään 15 % rakennuspaikan ker ros alas ta."

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Em. tarkennukset rajoittavat rakentamisen määrää, jolloin rakennusoikeus su pis tuu 2x 100k-m2 ja rakennusoikeudeksi tulee yhteistilat 105 k-m2. Rakennusten sijoittuessa lähelle katulinjaa voidaan rakennustehokkuutta nos taa. Kaavamääräysten tarkennukset huomioiden tonttitehokkuudeksi jää e=0,425. Autopaikoitus jakautuu kahdelle kiinteistölle ja sen aiheuttamia mil jöö haitto ja voidaan vähentää sijoittamalla istutusalue ko. paikoituskohtien väliin. Au to pai koi tus ottaa väistämättä enemmän maapinta-alaa koska asuin raken ta mi sen määrää nostetaan. Lisätään kaavamerkintä "Istutettava alueen osa." pysäköintipaikkojen väliin. C MÄNTSÄLÄN VESI Mäntsälän Veden olemassa olevat vesi- ja viemärilinjat sijaitsevat 0lli lantiel lä, Mestarinkujalla sekä niiden välisellä kävelytien suuntaisella puis toalu eel la, joihin on mahdollista liittää mahdolliset uudet rakennukset. Alueel la ei ole hulevesiverkostoa. Olemassa oleville johdoille on jätettävä riittä vä tila (vähintään 6 m) mahdollisille korjaustoimenpiteille. Mikäli olemassa oleviin runkolinjoihin on tehtävä muutoksia, tulee muu toskus tan nuk sis ta vastata niistä hyötyvä taho. Liikelaitosta perustettaessa on pää tet ty (kh ), että kunta vastaa verkostoon tar vit se mista muutoksista tai korjauksista, jos niiden tarpeellisuus aiheutuu kunnan toi mis ta. Vastine Johdoille on varattu riittävä tila, ei aiheuta muutoksia. D E MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ Ei huomautettavaa. TEKNISET PALVELUT Ei huomautettavaa. (Valmistelija asemakaavains. Tapio Sillfors puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta päättää hyväksyä Ollilantien asemakaavan muu toseh do tuk sen vastineissa esitetyin muutoksin ja esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen vahvistamista Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Asemakaavaehdotus ja määräykset Liite 2. Kaavaselostus Liite 3 OAS

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 271 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Ollilantien asemakaavan kaa vaeh do tuk sen vahvistamista. Käsittely: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Asemakaavaehdotus ja määräykset Liite 2. Kaavaselostus Liite 3. OAS

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kapuli III aluerakennusurakoitsijan valinta 310/10/2014 Tekninen lautakunta Teknisen johtajan päätösesitys: Mäntsälän kunnan Tekniset palvelut ja Mäntsälän Vesi ovat pyytäneet urak ka tar jous ta Kapuli III:n aluerakennusurakasta. Urakkasuoritus käsittää suun ni tel mien ja kaupallisten asiakirjojen mukaiset työt täysin valmiiksi teh tyi nä. Työt kohteessa voidaan aloittaa viimeistään ja töiden tu lee olla täysin valmiit ja vastaanotettavissa Hankinta julkaistiin Hilma -hankintailmoitusjärjestelmässä nume rol la Hankintamuotona oli avoin menettely. Tarjoukset tuli jättää tarjouslomakkeella yksikköhintaluettelon ja vaa dit tujen liitteiden kera klo 12:00 mennessä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytty. Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 17 tarjousta. (Valmistelija / lisätietoja: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh , tekninen johtaja Hannu Seppälä puh , ka tu pääl lik kö Asko Määttänen puh ) Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kapuli III alue ra kennus ura koit si jak si valitaan Maamerkki Infra Oy, joka täyttää tarjouspyynnön vaa ti muk set ja on kokonaishinnaltaan halvin. Kokonaishinta on (alv 0 %), josta Mäntsälän kunnan osuus on (alv 0 %). Hanke on sisällytetty Mäntsälän kunnan investointisuunnitelmaan vuosille Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan työmaakokousedustajan. Käsittely: Anneli Sundberg ehdotti työmaakokousedustajaksi Asko Eerolaa. Hilkka Vir ta nen kannatti ehdotusta. Rami Lindqvist ehdotti Jari Elorantaa työ maako kous edus ta jak si. Esko Tattari kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti kä den nos to ää nes tys tä. Tähän ei yksimielisesti suostuttu, joten suoritettiin sul jet tu lippuäänestys. Koska puheenjohtaja Asko Eerola oli ää nes tyk sessä ehdokkaana, asian käsittelyssä puheenjohtajana toimi va ra pu heen johta ja Hilkka Virtanen. Ääntenlaskijoina toimivat Leena Laine ja Christina Kalenius. Suoritetussa ää nes tyk ses sä Asko Eerola sai neljä (4) ääntä ja Jari Eloranta viisi (5) ään tä. Varapuheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan valinneen äänin 5-4 työmaakokousedustajakseen Jari Elorannan. Äänestyksen jälkeen puheen joh ta jak si palasi Asko Eerola.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Keskustelun aikana Esko Tattari ehdotti, että esityksen sana halpa muu tetaan edulliseksi. Myöhemmin keskustelun aikan Esko Tattari veti takaisin eh do tuk sen sa. Rami Lindqvist ja Jari Eloranta merkitsivät pöytäkirjaan, että yrityksen vastuu va kuu tuk sen määrää pitää korottaa. Rami Lindqvist esitti, että urakoitsijan vastuuvakuutuksen määrää sel vi tetään. Jari Eloranta kannatti ehdotusta. Tekninen lautakunta hyväksyi yk simie li ses ti, että päätökseen lisätään selvitettäväksi urakoitsijan miljoonan eu ron vastuuvakuutuksen määrää ja sen korottamista. Tekninen lautakunta päätti, että urakoitsijan miljoonan euron vas tuu va kuutuk sen määrää selvitetään ja hyväksyi esityksen. Tekninen lautakunta valitsi äänin 5-4 työmaakokousedustajakseen Jari Elo ran nan. Kunnanhallitus 272 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että Kapuli III aluerakennusurakoitsijaksi valitaan Maa merk ki Infra Oy, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset ja on ko konais hin nal taan halvin. Kokonaishinta on (alv 0 %), josta Mäntsä län kunnan osuus on (alv 0 %). Hanke on sisällytetty Mäntsä län kunnan investointisuunnitelmaan vuosille Vas tuu vakuu tuk sen osalta tekninen lautakunta käsittelee asian. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Avauspöytäkirja

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusterveydenhuollon vastaanoton tilatarve Perusturvalautakunta Mäntsälän terveyskeskuksen vastaanottotoiminta tarvitsee kipeästi li sä ti loja. Vastaanoton toiminta on painottunut viime vuosien aikana yhä enemmän sairaanhoitajavastaanottoon, mikä on lisännyt vastaanottohuoneiden tar vet ta. Sairaanhoitajien määrää on myös tavoitteellisesti kasvatettu ja sai raan hoi ta jien määrän lisäämistä suhteessa lääkärimäärään tullaan esittä mään myös jatkossa. Päivystysajan lyhentämisen myötä lisättiin sai raanhoi ta jan resurssia päiväaikaiseen toimintaan, mikä on käytännössä tar koitta nut toisen päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton lisäämistä. Tätä varten on tarvittu uusi vastaanottohuone. Tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja on ko ko naan ilman huonetta ja vastaanottotiloja joudutaan järjestämään lomien, sairauslomien ja muiden toiminnallisten järjestelyiden avulla. Päivystyksessä hoidon tarpeen arvio tehdään tällä hetkellä käytävällä, mikä aiheuttaa kompromisseja potilaan tietosuojan suhteen. Tar koi tuk senmu kai sem paa olisi tehdä arvio hoitohuoneessa, jossa hoitaja voisi samalla teh dä valmistavia tutkimuksia, kuten ottaa pikanäytteitä. Huoneita on otettu käyttöön myös erikoistoimintoihin, kuten haa van hoitoon. Haavanhoito tarvitsee oman tilan, koska eri potilaiden vastaanottojen vä lil lä tarvitaan aika huoneen erikoissiivoukseen. Haavanhoidon uu delleen or ga ni soin nil la on saatu koko kunnan haavahoidon tasoa nostettua. Haa va hoi ta ja konsultoi myös vuodeosastoja ja kotihoitoa. Säästöjä on synty nyt tarviketilausten uudelleenarvioinnista sekä erikoissairaanhoidon vähen ty nees tä tarpeesta. Syyskuussa aloitettiin INR-poliklinikka, jossa po tilas tulee sairaanhoitajan vastaanotolle INR-määritystä varten. Tarkoitus on aloit taa myös selkävastaanotto fysioterapeuttien toimesta ja tarve olisi myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle terveyskeskuksen tiloissa. Terveyskeskuksen vastaanottotiloissa käy myös kunnan ulkopuolelta asian tun ti joi ta pitämässä vastaanottoa - mm. ravitsemusterapeutti ja or tope di sekä tulevaisuudessa mahdollisesti muita erikoislääkäreitä, jos erikois lää kä rei den työpanosta terveyskeskuksissa halutaan lisätä HUS:n stra te gian mukaisesti. Tällä hetkellä kuntoutusyksikön aikuisten toimintaterapeutti on kokonaan ilman työhuonetta eikä voi pitää lainkaan vastaanottoa. Vastaanottohuone oli si tarkoituksenmukaisinta järjestää kuntoutusyksikön yhteyteen, mutta täl lä hetkellä tiloja ei ole ja mahdollisten kuntoutusyksikön uusien tilojen saa mi nen ei ole lähiaikoina näköpiirissä (kts. perusturvalautakunta asianro 6 / ). Terveysaseman lisätilojen tulee olla mahdollisimman läheltä nykyisiä vastaan ot to ti lo ja. Terveyskeskuksen toiminnoista työterveyshuolto on sel lainen toiminnallinen kokonaisuus, jonka siirtäminen toisiin tiloihin ei vaikuta ter veys ase man muuhun toimintaan. Mäntsälän työterveysyksikön siir tä misel lä nykyisistä terveyskeskuksessa sijaitsevista toisiin tiloihin vältettäisiin in ves toin ti lisätilojen rakentamiseen terveyskeskuksen vas taan ot to toi mintaa varten.

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Työterveysyksikön siirtäminen toisiin tiloihin olisi toiminnallisesti järkevää myös työterveyshuollon kannalta, koska terveyskeskusrakennuksessa toimi va henkilökunta (mm. terveyskeskuksen vastaanotto, vuodeosasto, ko tihoi to, suun terveydenhoito) käyttää Mäntsälän työterveyshuoltoa, ja sen sijain ti samassa rakennuksessa aiheuttaa ajoittain hämmentäviä tilanteita. Työ ter veys huol to pyritään erottamaan muista kunnan terveyspalveluista kump pa nuus- ja asiakassuhteiden sekoittumisen välttämiseksi. Työterveyshuollosta on tehty alueellinen selvitys, jossa päädyttiin suo sit tele maan työterveyshuollon yhdistymistä alueellisesti. Selvityksen reu na ehto na oli toimipisteiden säilyminen kuntakeskuksissa, mukaan lukien Mäntsä lä. Seudun kuntien työterveysyksiköiden yhdistymisen myötä Mäntsälän työ ter veys huol lon tilatarve ei vähene. Olisi myös tarkoituksenmukaista, että mahdollisesti yhtiöitetty tai ulkoistettu toiminta sijaitsisi kunnan ul ko puo lisis sa vuokratiloissa. Työterveysyksikön tilatarpeesta Myös Mäntsälän työterveyshuollon vastaanottotilat ovat riittämättömät. Mänt sä län työterveyshuolto sijaitsee Mäntsälän terveyskeskuksen vuo deosas ton päädyssä. Nykyisissä tiloissa on kuusi vastaanottohuonetta, toimen pi de huo ne sekä toimistohuone, jossa työskentelee kaksi lähihoitajaa. Li säk si tiloissa on henkilökunnan taukotila, joka toimii myös arkistotilana, yk si huone äänieriöille (kuulontutkimukset) ja spirometrialaitteelle (hen gitys tut ki muk set). Työterveyshuollossa toimii kuusi kokopäiväistä vastaanottotiloja käyttävää työn te ki jää (kaksi lääkäriä ja neljä terveydenhoitajaa), fysioterapeutti 3-4 päi vää viikossa ja työpsykologi 1-2 päivää viikossa. Kuusi vas taan ot to huonet ta ei riitä kahdeksalle työntekijälle. Toimenpidehuone on jouduttu ottamaan kokonaan vastaanottokäyttöön, mi kä aiheuttaa hankalia tilanteita kun toimenpiteet täytyy tehdä vas taan otto huo neis sa, jolloin potilaiden valmisteluun, jälkihoitoon ja huoneen puhdis ta mi seen potilaiden välillä kuluu vastaanottoaikaa. Toi men pi de huo neesta joudutaan hakemaan tavaroita kesken siellä tapahtuvan vas taan ot to toimin nan. Erillistä toimenpidehuonetta ei siis tällä hetkellä ole käytössä lainkaan, mikä on erittäin epätarkoituksenmukaista erityisesti ns. likaisissa toimen pi teis sä ja on potentiaalinen potilasturvallisuusriski. Psykologin käyntipäiviksi järjestellään muun henkilökunnan vapaapäiviä tai ter vey den hoi ta jan maatilakäyntejä tai työterveyshuollon tiimivastaava on siir ty nyt taukohuoneeseen tekemään toimistotöitä, jotta saataisiin vas taanot to huo ne psykologin käyttöön. Hankalimmissa tilanteissa psykologin vastaan ot to ti la on järjestetty kokonaan työterveysyksikön ulkopuolelta (terveys kes kuk sen kellarikäytävältä). Lähihoitajien toimistotilat ovat epätarkoituksenmukaiset, koska lähihoitajat te ke vät hoidon tarpeen arviota. Toinen lähihoitajan ollessa puhelimessa kun toinen lähihoitaja keskustelee potilaan kanssa hoidollisista asioista. Tä mä on tietosuojariski. Henkilökunnan taukotila toimii myös kokoustilana, arkistotilana sekä tii mi-

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 43

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 43 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 43 Kunnanhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:41 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Alue sisältyy Taavetti-Jurvalan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alu eeseen, joka on hyväksytty valtuustossa 17.6.2004. Alueella ei ole ase makaa

Alue sisältyy Taavetti-Jurvalan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alu eeseen, joka on hyväksytty valtuustossa 17.6.2004. Alueella ei ole ase makaa Kunnanhallitus 292 02.12.2013 Kunnanvaltuusto 3 27.01.2014 Aurinkorannan asemakaava 306/10.02.03/2013 Khall. 175 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tarja Haikonen 13.6.2011 p. 040 189 3340 tarja.haikonen@luumaki.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Tekninen lautakunta 176 28.10.2014 Kunnanhallitus 294 03.11.2014 Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN LÄNSIPUOLISELLA ALUEELLA Kaupunginhallitus 354 12.11.2012 Ympäristölautakunta 38 19.03.2013 Kaupunginhallitus 107 25.03.2013 Ympäristölautakunta 131 22.10.2013 Tekninen lautakunta 126 12.11.2013 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KESKUSTIEN

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 Kunnanhallitus 20.10.2014 Aika 20.10.2014 klo 15:00-18:28 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 281 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( )

Pyhäselkä-Telmonselkä osayleiskaavamuutos tilalla Väärälahti RN:o 13:67 ( ) Tekninen lautakunta 81 18.08.2015 Kunnanhallitus 118 24.08.2015 Tekninen lautakunta 126 08.12.2015 Kunnanhallitus 200 14.12.2015 Tekninen lautakunta 31 15.03.2016 Kunnanhallitus 54 04.04.2016 Pyhäselkä-Telmonselkä

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Asemakaavan muuttaminen Kirkonkylän liikuntapuiston alueella 563/10.02.03/2013 ASRA 49 Asemakaavaa muutetaan, jotta Kirkonkylän liikuntapuistoon tulee mahdolliseksi

Lisätiedot