MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2014 611"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 265 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Mäntsälän osavuosikatsaus 2/ Kiljavan sairaala Oy / Yhtiövastikkeen maksun jatkaminen vuosien ajan Teknisten palvelujen käyttösuunnitelmamuutos /Kuntatekniikka Teknisten palvelujen käyttösuunnitelmamuutos /Toimitilapalvelut Ollilantien asemakaavan muutos / Ehdotusvaihe Kapuli III aluerakennusurakoitsijan valinta Perusterveydenhuollon vastaanoton tilatarve Tilatarveselvitys kuntoutusyksikkö Mäntsälä Aikuisten psykososiaalisen yksikön tilatarve Perusturvapalveluiden toimitilat Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n Kivistöntie 16-hankkeessa Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Uudenmaan maakuntaparlamentti

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltola Veijo Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. Elomaa Jarna jäsen Herttuainen Auli jäsen Laine Markku jäsen Martniku Sari jäsen Mäkipää Marja-Leena jäsen Tilvis Reijo jäsen Muut Helin Anna Kv:n puheenjohtaja saapui klo Havula Tapio Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Tupamäki Anja asiantuntija 267 Seppälä Hannu asiantuntija :t 269, 270, 272 Pouru Lauri asiantuntija 271 Rintala Eija asiantuntija :t Allekirjoitukset Veijo Peltola puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Auli Herttuainen Sari Martniku Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 265 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 266 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Auli Herttuainen ja Marja-Leena Mäkipää. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Auli Herttuainen ja Sari Martniku.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Mäntsälän osavuosikatsaus 2/ /02/2014 Kunnanhallitus 267 Mäntsälän kunnan asukasluku on kasvanut tänä vuonna elokuun loppuun men nes sä 81 henkilöä asukkaaseen. Vuoden 2014 muutos jäänee kui ten kin alle talousarvion arviolta asukkaaseen. Mäntsälän kunnan toimintakulut (ei sisällä Mäntsälän Vesi-liikelaitosta) olivat elokuussa 83,2 milj. euroa ja -tulot 17,9 milj. euroa. Toimintakulut ovat kas va neet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2,4 milj. euroa (3 %), jos ta henkilöstökulut yhteensä 0,4 milj. euroa (1 %). Palkkakulut ovat nous seet vain 0,2 milj. euroa (0,7 %) edellisvuoden vastaavasta ajan kohdas ta. Toimintakate -65,3 milj. euroa alittaa laskennallisen (66,6 %) käytön 0,5 milj. euroa. Toimintakate heikkenee tänä vuonna arviolta -6,4 milj. euroa (6,8 %) -99,6 milj. euroon. Toimintakate kasvaa asukasta koh den euroon, 6 %. Alkuvuoden toteutuman perusteella ylitysuhka käyttötalouden mää rä ra hojen riittävyyteen sisältyy mm. erikoissairaanhoitoon, johon lautakunta on esit tä nyt lisämäärärahapyynnön. Lautakuntien laatimien ennusteiden mukaan ylityspaineita sisältyy jossain määrin myös sivistys- ja teknisen toi mialo jen menoihin. Elokuun loppuun mennessä kunnalle on tilitetty verotuloja 50 milj. euroa, jos sa on kasvua edellisvuoden vastaavan ajankohtaan 0,7 milj. euroa (1,4 %). Alustavan ennusteen mukaan verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuon na vain 0,6 milj. euroa, + 0,8 % 74,6 milj. euroon. Marraskuun kun nallis ve ron maksuunpanotilitys (arvio -4,2 milj. euroa) on 1,2 milj. euroa edellis vuot ta pienempi. Valtionosuuksia on tilitetty kuluvana vuonna ta lous arvion mukaisesti, summa on pienentynyt edellisvuodesta -1,2 milj. euroa. Ve ro ra hoi tus (verotulot +valtionosuudet) supistuu tänä vuonna arviolta -1,1 milj. euroa (-1,1 %). Vuosikate putoaa edellisvuodesta tilinpäätösennusteessa -7,8 milj. euroa 0,4 milj. euroon, 20 eu roon per asukas. Heikennys on huomattava ja vastaa vuositasolla noin 2,4 pro sen tin suuruista tuloveroprosentin suuruista kun nal lis ve ro tuot toa. Kunnan suunnitelmapoistot 5,9 milj. euroa ylittävät talousarvioennusteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan tilinpäätösennusteessa olevan ilman konser ni jär jes te lyä -5,5 milj. euroa ja konsernijärjestely huomioiden 52,9 milj. eu roa. Tilinpäätösarviossa ei ole huomioitu Ehnroosin koulurakennuksen (kp-arvo 8 milj. euroa vuoden 2013 tilinpäätöksessä) lisäpoistoja, jotka tarkentuvat syk syn aikana. Lisäksi kunnalla on taseessa koulurakennuksesta mil joonan euron valtionosuussaaminen. Investoinnit Mäntsälän kunnan investoinneista oli elokuun lopussa toteutunut 4,8 milj.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus eu roa, kun ennuste on 43,8 milj. euroa ja ilman konsernijärjestelyä 8,8 milj. eu roa. Lainakanta Kunnan lainakanta oli elokuun lopussa 60,7 milj. euroa, eu roa/asukas. Lainakannan arvioidaan kuluvalla tilikaudella supistuvan 2,5 milj. euroa 53,4 milj. euroon, euroa/asukas. Meno-tulokehityksen mahdol linen poikkeama ennusteesta heijastuu suoraan kunnan lainakantaan. Kunta kon ser nin lainamäärän arvioidaan tänä vuonna nousevan 15,9 milj. euroa 117,6 milj. euroon ja euroon per asukas. Määrärahamuutokset vuoden 2014 talousarvioon a. Käyttötalousosa perusturvaltk : Tulosalue/varhaiskasvatus/menosäästö netto euroa Tulosalue/hoito- ja hoivapalvelut/menosäästö netto eu roa Tulosalue/perusterveydenhuolto/menosäästö netto eu roa Tulosalue/erikoissairaanhoito/menolisäys euroa b. Tuloslaskelmaosa: Kunnallisverotuottoon esitetään 0,95 milj. euron lisäys, joka lisää koko vero ker ty mää tänä vuonna 74,6 milj. euroon, jossa kasvua edellisvuoteen 0,6 milj. euroa (0,8 %). Korkokuluja esitetään vähennettäväksi 0,1 milj. euroa. (Lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto merkitsee osavuosikatsauksen 2/2014 tiedoksi hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon selosteosassa kohdassa "Määrä ra ha muu tok set vuoden 2014 talousarvioon" esitetyt muutokset edellyttää, että toimialat ennakoivat ja hakevat tulosalueiden sisältä me no sääs tö jä ja tulolisäyksiä mahdollisten menopaineiden kat ta misek si, sekä budjetoivat käyttösuunnitelmiin meno- ja tulomuutokset brut to pe ri aat teel la. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Mäntsälän osavuosikatsaus 2/2014

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Kiljavan sairaala Oy / Yhtiövastikkeen maksun jatkaminen vuosien ajan. 208/00/2014 Kunnanhallitus 268 Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää lokakuun 2014 loppuun mennessä omis ta jil taan sitoumusta yhtiövastikkeen (pääomatuki) maksun jat ka miseen omistusosuuksien mukaisessa suhteessa vuosien ajan. Kil ja van Sairaala Oy on Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Tuusulan, Mänt sä län ja HUS-kuntayhtymän omistama osakeyhtiö. Yhtiö tuottaa in hou se-pe ri aat teel la vaativan kuntoutuksen palveluja ja muita, omistajien tar vit se mia sairaalapalveluja (mm. kuntoutus). Samalla yhtiön hallitus esittää, että yhtiön jakautumisesta sairaalayhtiöksi ja kiinteistöyhtiöksi luovutaan ja yhtiön kiinteistöomaisuuden hyö dyn tä mistä päätetään kehittää kaavoituksen keinoin.aikaisemman päätöksen mukai ses ti omistajat ovat asettaneet yhtiövastikkeen maksun ehdoksi sen, että Kiljavan Sairaala Oy jakautuu sairaalayhtiöksi ja kiinteistöyhtiöksi. Yhtiön hallitus on valmistellut yhtiön jakautumisen, mutta työn edetessä on huo mat tu, että jakautumissuunnitelmalla ei saavuteta sillä tavoiteltuja etuja. Jakautuminen tulisi lisäämään yhtiön hallinnollisia kuluja. Kuntarahoitus Oyj:n mahdollisuus toimia kiinteistöyhtiön rahoittajana on kyseenalaista, jol loin kiinteistöyhtiön rahoituskustannukset tulisivat merkittävästi nou semaan. Maksuvalmiuden takaaminen erillisinä yhtiöinä olisi haastavaa. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 1. Mäntsälän kunta ilmoittaa sitoutuvansa jatkamaan Kiljavan sairaala Oy:n yhtiövastikkeen maksua vuosina Mäntsälän osuus yh tiö vas tik kees ta on euroa / vuosi. Sitoutuminen edellyttää vas taa vaa päätöstä muilta omistajatahoilta, 2. kunta varaa talousarvioonsa määrärahan ko. tarkoitukseen vuosille , 3. kunta hyväksyy, ettei yhtiötä jaeta ja yhtiön kiinteistöomaisuuden hyö dyn tä mis tä kehitetään kaavoituksen keinoin. Käsittely: Asiantuntijana kuultiin Kiljavan sairaala Oy:n toimitusjohtajaa Päivi Flinkma nia. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Omistajakirje Kiljavan Sairaala Oy:n omistajille / Yhtiövastikkeen mak sun jatkaminen vuosien ajan

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisten palvelujen käyttösuunnitelmamuutos /Kuntatekniikka Tekninen lautakunta Teknisten palveluiden investoinnesta jää toteutumatta vuonna 2014 kevyen liikenteen väylä välillä rautatieasema - Kapuli, mihin on varattu ku luval le vuodelle :n määräraha. Kuntatekniikka esittää, että vuonna 2014 toteutumattomalle investoinneille va ra tus ta määrärahasta siirretään hankeryhmiin seuraavat kohteet: Investointikohde Määrä Nummisten monitoimikaukalo PVC-halli hiekoitushiekalle Saaren koulun tie Maankaatopaikan toimistokontti Hirvihaaran monitoimikaukalo liikennevihreä Yhteensä (Valmistelija / lisätietoja: katupäällikkö Asko Määttänen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan val tuus tol le hyväksyttäväksi, että vuonna 2014 kevyen liikenteen väylä vä lil lä rautatieasema - Kapuli:n toteuttamattomalle investoinneille varatusta mää rä ra has ta hankitaan Nummisten monitoimikaukalo, hie koitus hie kan PVC-halli, Saaren koulun tie, maankaatopaikan toimistokontti, Hir vi haa ran monitoimikaukalo sekä liikennevihreän kohteet. Hankintojen yh teis sum ma on noin Keskustelu: Keskustelun aikana Jari Eloranta ehdotti määrärahan lisäämistä ka tu pääl li kön tarpeellisiksi näkemiin kohteisiin katupäällystyksiin siten, että käyt tö suun ni tel ma muu tok sen yhteissummaksi tulisi Lautakunta päät ti yksimielisesti täydentää päätösesitystä Jari Elorannan tekemällä mää rä ra ha li säyk sel lä. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen ja täydentää esitystä li säämäl lä käytettäväksi katupäällikön tarpeellisiksi näkemiin koh teisiin katupäällystyksessä. Kunnanhallitus 269 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Investointisuunnitelman koh ta kevyenliikenteenväylä rautatieasema-kapuli, euroa, mää rära has ta kohdennetaan euroa hankkeelle Saaren koulun tie. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Hyväksyttiin esityksen mukaan.

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisten palvelujen käyttösuunnitelmamuutos /Toimitilapalvelut Tekninen lautakunta Teknisten palveluiden investoinnesta jää toteutumatta vuonna 2014 yhteen sä ja vuonna 2015 yhteensä Näille mää rä ra hoille esitetään seuraavat muutokset: Ryhmis Mikkosenhaka:lle on varattu sisäilmakorjauksiin. Tilat jäivät pois käytöstä ja huoneisto laitetaan myyntiin. Tämä määrärahan käyttö tar koi tus halutaan muuttaa Kotokartanon kulunvalvontajärjestelmän asen nuk seen, joka tällä hetkellä puuttuu kokonaan. Samalla parannetaan tur val li suut ta rakennuksessa. Palotarkastusviranomaiset ovat puuttuneet ul ko-ovien hätäpoistumisteiden puutteisiin, kun ovet eivät aukea au to maatti ses ti hätätilanteessa. Tämä asia tulee kuntoon kulunvalvontajärjestelmän muu tos työl lä. Kustannusarvio Ehnroosin koulun salaojitusten uusimiseen on varattu vuodelle 2014 yhteen sä ja vuodelle 2015 yhteensä Vuodelle 2015 varat tu määräraha poistetaan kokonaisuudessaan investoinneista ja vuodelle 2014 varattu määräraha :n käyttötarkoitus muutetaan Hepolan kou lun muutostöihin käytettäväksi. Sivistyspalvelu toivoi alkuvuodesta Hepo lan koulun osalta muutostöitä, kun lisäluokkien tarve tuli esille. Hepolan kou lun talonmiehen asunto muutettiin pienryhmätiloiksi. Tähän muu tos työhön ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2014, mutta muutostyö jouduttiin kui ten kin tekemään. Tiloihin jouduttiin rakentamaan il man vaih to jär jes telmä, sekä uusimaan pinnat. Lisäksi lisäoppilaiden määrän lisääntyminen vaa ti ruokalan koon kasvattamista, jolloin jouduttiin purkamaan väliseiniä ja tekemään muutoksia oviaukkoihin. Kustannusten vaikutus on Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu vuodelle 2014 yhteensä Kunnassa on laadittu päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys, jonka mu kaan Arolan koulu lakkautettaisiin lähivuosina. Määrärahaa ei käytetä vuon na Nuorten työpajalle on varattu vuodelle 2014 yhteensä ja vuodelle 2015 yhteensä Tästä ei kuitenkaan ole tehty käyttäjien puolelta kun nol lis ta tarveselvitystä, jonka perusteella voisi aloittaa tilojen osalta han ke suun nit te lua. Tämän hankkeen määrärahat siirretään vuosille 2019 ja (Valmistelija / lisätietoja: tilapäällikkö Soile Karhinen, puh ) Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2014 käyttösuunnitelmaa muute taan seuraavasti: - ryhmis Mikkosenhaka:lle varattu määräraha siirretään ko ko naisuu des saan Kotokartanon kulunvalvontajärjestelmän hankintaan. - Ehnroosin koulun salaojitusta ei toteuteta. Ehnroosin koulun sa la oji tukseen varattu määräraha vuodelta 2014 siirretään ko ko nai suu dessaan Hepolan koulun muutostöihin.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan val tuustol le että vuoden 2014 toteuttamattomat investointien käyttötarkoitukset muu te taan seuraavasti - Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin varattu määräraha vuodel le 2014 jätetään käyttämättä. - Nuorten työpajalle varattua määräraha jää käyttämättä riittämättömien suun ni tel mien vuoksi. Suunnittelu siirretään myöhempään ajankohtaan. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus 270 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Anna Helin saapui kokoukseen klo tämän pykälän ai ka na.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Ollilantien asemakaavan muutos / Ehdotusvaihe 87/ /2014 Maankäyttölautakunta Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Mäntsälän kunta omistaa Ollilantien kiinteistön, joka on todettu ho me vaurioi tu neek si ja purettavaksi. Asemakaavamuutoksella tutkitaan alueen tiivis tä mis tä. Paikka on hyvä asumiseen, kauppakeskuksen ja puiston vieres sä keskustan ja rautatieaseman välissä. Kunta omistaa koko suun nit telu alu een. (Valmistelijat / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh ja asemakaavainsinööri Tapio Sillfors, puh ) Maankäyttölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asemakaavan muutos työ käynnistetään likimain liitekartassa esitetylle alueelle edellä mai nittu jen asioiden selvittämiseksi ja yhteensovittamiseksi. Koska kaavamuutos on vähäinen käytetään suppeaa vahvistusmenettelyä, jossa ase ma kaa valuon nos ta ei aseteta nähtäville ja kunnanhallitus hyväksyy ase ma kaa va ehdo tuk se ni ilman valtuustokäsittelyä. Samalla maankäyttölautakunta päättää esittää osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel man (OAS) nähtäville asettamista mikäli kaavanmuutos pää tetään kunnanhallituksessa käynnistää. Käsittely: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli asiaa kokouksessa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus päättää käynnistää Ollilantien asemakaavan muutostyön se kä päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville aset tami ses ta. Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru ja maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esitte li vät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Luonnos oli nähtävillä ja siitä jätettiin kolme lausuntoa ja kol me mielipidettä. Lausunnot pyydettiin luonnosvaiheessa vain kunnan eri toi mi aloil ta. Lausunnot tiivistettyinä: Mäntsälän Sähkö Oy Asemakaavan muutos ei vaikuta nykyisen kaukolämpöverkon käy tet tä vyyteen tai mahdollisiin varauksiin. Lämpöliiketoiminta painottaa, että ase makaa va mer kin nöis tä ja määräyksistä pidetään kiinni rakennuslupia myönnet täes sä. Kaukolämpöputkistot sijaitsevat Färjärinraitin reunassa ja ovat jat ket ta vis sa ko. tontille. Mäntsälän Vesi Mäntsälän Vedellä on vesi- ja viemärilinjat Ollilantiellä, Mestarinkujalla sekä niiden välisellä kävelyntien suuntaisella puistoalueella, joihin on mahdol lis ta liittää uudet rakennukset. Alueella ei ole hulevesiverkostoa. Olemas sa oleville johdoille on jätettävä riittävä tila (vähintään 6 m) mah dol li sille korjaustoimenpiteille. Tekninen lautakunta Ei huomautettavaa. Mielipiteet tiivistettyinä: Kaksi asukasta Ollilantieltä 1. Muutossuunnitelman vireille tulosta ilmoitusta naapureille ei ole tehty hen ki lö koh tai ses ti. Ilmoitus on ollut ainoastaan paikallisessa il mais ja ke luleh des sä. 2. Ollilantie kuuluu osayleiskaavassa pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP). Muutosehdotuksessa esitetään asuinkerrostalon rakentamista aivan kes kel le tätä aluetta. Mielestämme Mäntsälän kirkonkylän oi keus vai kut teinen osayleiskaava 2020 ei salli asemakaavan muuttamista siten, että alueel le rakennettaisiin muita kuin voimassa olevaan kaavaan nyt merkittyjä ra ken nus tyyp pe jä. 3. Ollilantien asemakaavan muutoksen kaavaselostuksessa (pdf ) sivulla 17 kohdassa 5.1 mainitaan: "Sälinkääntien varsi" on yleis kaa vas sa merkitty säilytettävänä pientaloalueena. Uusi rakentaminen ei kuulu ko. alueeseen, mutta on sitä lähellä joten rakentamistavan tulee ol la pienimuotoista ja miljööseen sopeutuvaa. Mielestämme muutosalue kuu luu erittäin läheisesti ja etenkin näköyhteydeltään Sälinkääntien pien talo val tai seen perinnemaisemaan ja -alueeseen. Alueella on yleis kaa va merkin tä sk-3 (Taajamakuvallisesti arvokas alue). Onko alueen suun ni tel masta museoviranomaisten mielipide? 4. Muutossuunnitelmassa rakennusoikeutta on 1900 k-m2 ja tontin pin-

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus ta-ala 3700m2 ja rakentamistehokkuus e > 0,50. Lähialueella te hok kuus luku vaihtelee välillä e= 0,20-0,40 painottuen lukuskaalan alapäähän. Ny kyinen tehokkuusluku e=0,30 / 1110 k-m2 sallii ehdottomasti riittävästi tii viimmän asuinrakentamisen kuin ympäröivällä pientaloalueella. Myöskin maanomis ta jien tasapuolisen kohtelun kannalta muutosalueen rakennusoikeutta ei tulisi asemakaavassa enää lisätä. 5.Muutossuunnitelmassa (pdf ) sivulla 18 kohdassa 5.4 en nus tetaan asuinkerrostaloista johtuvan henkilöautoliikenteen olevan noin 50 autoa/vrk ja 25 autoa/h vilkkaimman tunnin aikana. Entisen neuvolan tontille kul ke va liikenne 0llilantien osalta 2000-luvun alussa ei vilkkaimmillaankaan ylit tä nyt kahtakymmentä autoa/vrk. Muutaman viime vuoden aikana lii kennet tä ei ole ollut lainkaan hoitotoiminnan loppumisen takia. Suunnitelmissa olevalle asuntomäärälle 24 autopaikan pysäköintialue tuskin riittäisi. Samaan aikaan 50 autoa/vrk olisi kovin alakanttiin arvioitu liiken ne mää rä. Tämän lisäksi ylimääräisten autojen säilytys tulisi olemaan ka dun varressa. Näihin tosiseikkoihin verrattuna liikenne 0llilantiellä pa himmil laan lisääntyisi moninkertaiseksi yli ennusteen määrän. Tämä on ris ti riidas sa sivun 18 kohdan 6.1 väittämän kanssa, jossa mainitaan liikenteen vä he ne vän tai pysyvän ennallaan. Autojen ja liikenteen lisääntyminen saattaa aiheuttaa turvallisuusongelmia lapsille ja ylipäätään alueen lii ken teeseen. Aiempaa vilkkaampi liikenne saattaa myös aiheuttaa rakenteellisia on gel mia itse tiehen. 0llilantietä ei koskaan ole asvaltoitu eikä rakennettu suun ni tel man mukaista vilkasta käyttöä varten. 6. Muutossuunnitelmassa (pdf ) sivulla 18 kohdassa 6.2 mai nitaan, ettei suunnitelman mukainen rakentaminen vaikuta muutoksia luontoon ja luonnonympäristöön. Suunniteltu laajahko pysäköintialue itse korkei den rakennusten lisäksi vaatii mittavan puuston poistamisen muu tos alueel ta. Mielestämme tämä hävittää alueen puistomaisen maiseman lähes ko ko naan. Yhteenveto: Esitämme, ettei rakentamisen tehokkuutta alueella kas va tettai si nykyisestä ja pysyttäisiin osayleiskaavan mukaisissa pien ta lo val tai selle alueelle (AP) sopivissa rakennustyypeissä. Lisäksi tulisi säilyttää alu eelle tyypillinen puistomainen ja rauhallinen ympäristö ja maisema. Vastine: 1. Asemakaavaluonnos on työaikainen epävirallinen nähtävilläolo maanomis ta jien ja asukkaiden mielipiteiden kuulemiseksi. Asemakaavaehdotus tul laan asettamaan virallisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mu kaises ti, jolloin kaavasta voi jättää muistutuksen ja siitä pyydetään vi ranomais ten lausunnot. Tässä virallisessa nähtävillä olovaiheessa lähetetään ase ma kaa va ote kaikille naapurikiinteistöille. 2. Kirkonkylän osayleiskaavassa alue on merkitty "Asuinpientalojen alueek si" (AP), mikä tarkoittaa alueen pääasiallista käyttömuotoa. Uu denmaan maakuntakaavassa alue on merkitty "Taajamatoimintojen alueeksi" ja sitä koskee lisäksi toistaiseksi vahvistamattoman ja maakuntavaltuuston hyväksymän Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan merkintä "Tii vis tet tä vä alue." Em. perusteella pyritään keskustan ja rautatieaseman

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus vä lis sä uudistuvilla rakennuspaikoilla nostamaan rakennustehokkuuksia sekä siirtymään vähin tään II-kerroksiseen rakentamiseen. 3. Asemakaavan muutosalue jää Kirkonkylän osayleiskaavan merkinnän "Taa ja ma ku val li ses ti arvokas alue" ulkopuolelle. Alue on verrattavissa tiivis tet tä viin muihin Uudenmaan lähiöihin ja niissä on käytetty myös pien kerros ta lo ja. Parhaiten alueelle sopisivat mittakaavaltaan pientaloja lähellä ole vat kaksikerroksiset rakennukset. Museoviraston mielipide pyydetään eh do tus vai hees sa. 4. Rakennusoikeutta pyritään nostamaan tasoon e=0,5, kyseessä ei ole vie lä kerrostaloalueen rakennustehokkuus e=0,7-2,0. Uudellamaalla on ra ken net tu pientaloalueita tehokkuudella e=0,4-0,5 esim. Porvoon Näsin alue. 5. Ks. selostuksen kohta 5.4 Liikenne: "Tontilla olleen päiväkodin ja neuvolan liikenteen arvio: - Päiväkotiin tuotiin lapset aamulla ja vietiin illalla, jolloin liikennettä oli arviolta 12 lasta (½ autolla) x 2 ajoa/vrk + 5 työntekijää x 1 ajoa/vrk = n. 20 ajoa/vrk. - Neuvolassa 8-10 työntekijää x 1 ajo/vrk, joilla asiakkaita keskim. 8 kpl/vrk (½ autolla) x 1 ajo/vrk x 8 = n. 35 ajoa/vrk. => Yhteensä päiväkodin ja neuvolan liikenne oli arviolta n. 55 ajoa/vrk. Asuintaloista johtuvan henkilöautoliikenteen ennustetaan olevan Ollilan ja Mes ta rin ku jal la yhteensä noin 50 autoa/vrk ja vilkkaimman tunnin aikana n. 25 autoa/t. Kun huomioidaan poistuvan päiväkodin liikenne, ei ase ma kaava muu tos aiheuta ongelmia tai lisäystä Ollilantielle tai Mestarinkujalle. Koska kortteli on kiinni keskustan palveluissa ja Färjärinraitin kevyen liikenteen rei tin varrella, on pääosa keskustaan suuntautuvasta asioinnista kevyttä liiken net tä Färjärinraitin kautta.." 6. Färjärinpuron varteen ja pysäköintialueen reunaan jää puita, piha uu siutuu muita osin rakennettaessa. Tontin ulkopuoliseen luontoon ra ken ta minen ei juurikaan vaikuta, esim. Färjärinpuron vesimäärä ja vir taus kor keudet sekä rantakasvillisuus säilyvät ennallaan. Vaikutukset kaavakarttaan: a) Muutetaan rakentamistapa: " Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa ra ken taa myös luhtitaloja ja vastaavia enintään kaksikerroksisia asuin ta loja. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta." (AP-3). b) Pienennetään kerrosluku III => II, sekä kielletään maanpäällisen kel la riker rok sen rakentaminen. c) Vähennetään rakentamismäärä tasoon e=0,45 eli 2 x 800 k-m2 + talous ra ken nuk set 2 x 40 k-m2. Kaksi asukasta Mestarinkujalta 1. Kirkonkylän osayleiskaavassa 2020 kyseinen alue on varattu pää asiassa omakoti-, paritalo- ja rivitaloasumiseen. Sellaisena alueen ra ken ta mi-

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus nen tulisi mielestämme toteuttaa. Osayleiskaavassa todetaan, että Sä linkään tien alue on taajamakuvallisesti arvokas ja alueen rakentamisessa on kiin ni tet tä vä huomiota sen taajamakuvallisten arvojen ja vanhan ra ken nuskan nan säilymiseen. Edelleen todetaan, että alueen suunnittelussa ja toteu tuk ses sa tulee kiinnittää huomiota omaleimaisen ja viihtyisän ym pä ristö ku van muodostumiseen. Kyseessä oleva tontti kuuluu mielestämme mitä suu rim mas sa määrin Sälinkääntien alueeseen ja se on yksi kes kus ta-alueen taajamakuvallisesti parhaita alueita ja sellaisena se tulisi säilyttää. Mie les täm me suunnitellut II 3/4 - IIl-kerroksiset pienkerrostalot ovat Iiian kor kei ta ja massiivisia ja rikkovat arvokkaan ja harmonisen taajamakuvan. Kun nan asettama tavoite sovittaa uudisrakentaminen pientaloalueeseen ei mie les täm me toteudu. 2. Olisi ollut korrektia tiedottaa henkilökohtaisesti naapurustossa oleville asuk kail le. Tiedottamisessa on varmasti menetelty ohjeiden ja määräysten mu kai ses ti, mutta entäpä, jos on kieltänyt mainosjakelun. Kunnan käyt tämä ilmoituslehti Mäntsälän Uutisethan on ilmaisjakelulehtenä mainokseen ver rat ta va. Eikä kaikilla suinkaan ole tietokonetta eikä nettiyhteyttä. Ja jos ei mistään saa edes pienintä vihjettä asiasta, ei osaa Iähteä kirjastoon tai kun nan ta lol le. Olisiko ollut mahdotonta jopa järjestää asiasta tie do tus ti laisuus? Näin meneteltiin esimerkiksi City-Marketin Iaajennushankkeen yhtey des sä. Olisi pitänyt varmistua, että kaikki osalliset saavat tiedon asiasta. Vastine: 1. Ks. edellinen vastine kohdat Ks. edellinen vastine kohta 1. Vaikutukset kaavakarttaan: Ks. edellinen vastine. Maanomistaja lähialueelta Mielipiteessä oli tuotu esiin kaava-alueen ulkopuolisia asioita ja vain seuraa va mielipide koski kaava-aluetta. 1. Asemakaavan otsikko on erittäin suppea, korttelin tontille 112 on ai kanaan raken nettu rakennus eläinlääkärin vastaanottoa varten sekä kahden eläin lää kä rin asunnot, käsitykseni mukaan asian olisi voinut ilmaista ot sikos sa, se olisi selventänyt kuntalaisille kyseessä olevaa ase ma kaa va muutos ta. Vastine: 1. Otsikon valintaan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. (Valmistelija / Lisätietoja: asemakaavainsinööri Tapio Sillfors puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, päivätty , siten että kaavamerkintä AP-3 muutetaan A-1:ksi, asetettavaksi

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus vi ral li ses ti nähtäville ja pyytää siitä viranomaislausunnot. Käsittely: Asemakaavainsinööri Tapio Sillfors esitteli asiaa kokouksessa. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen. Liite 1. Asemakaavaehdotus Liite 2. Asemakaavaselostus Liite 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Maankäyttölautakunta Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Lausuntoja jätettiin 5 kpl, muistutuksia ei jätetty. A A1 A2 A1 A2 B B1 UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS (ELY-KES KUS) Asemakaavan muutosehdotuksessa alue on merkitty A-1 -korttelialueeksi, jol le saa rakentaa erillispien-, rivi-, luhti- ja enintään kaksikerroksisia asuinker ros ta lo ja. Kaava-määräyksillä varmistetaan myös mahdollisen ker ros talo ra ken ta mi sen soveltuminen korkeutensa puolesta ympäristöön, joten A-1 -kaa va mer kin näl le ja - määräykselle ei ole estettä. Kaavakarttaa tulee tarkentaa epäselvien merkintöjen osalta. Leikkipaikan ra jaus ei käy ilmi. Istutettava alueen osa näyttää sijoittuvan loogisten tont tiliit ty mä koh tien päälle, vaikkakaan tonttiliittymiä ei ole esitetty. Johtoa varten varatun alueen osan merkintää ei ole kaavakartalla. Vastine Tavoitteena on pientalojen mittakaavaan sopiva rakentaminen, asu mismuo don puolesta alueelle sopivat myös porrashuoneelliset tai si vu käy tä väta lot (luhtitalot). Leikkipaikka sijoittuu keskelle, täydennetään lounaisin rajaus. LAHDEN KAUPUNGINMUSEO / PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAMUSEO Vanhan Sälinkääntien varsi muodostaa perinteisen maantiemaiseman eri-ikäi si ne rakennuksineen ja puutarhoineen. Asemakaavamuutosalue sijait see osittain tässä paikallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa tienvar si mai se mas sa. Sälinkään tienvarsimaisema on luokiteltu arvokkaaksi Mänt sä län kunnan vuoden 2002 inventoinnissa ja Mäntsälän kirkonkylän vuon na 2004 vahvistetussa osayleiskaavassa. Siinä aluetta koskee määräys: "Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota alu een taajamakuvallisten arvojen ja vanhan rakennuskannan säilymiseen. Alu een rakennuskannan suojelukysymykset ratkaistaan asemakaavassa. Aluet ta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausun to". Kaavaselostuksessa todetaan, että kaavamuutosalueella sijaitsevaa raken nus ta ei ole todettu arvokkaaksi vuonna 2002 laaditussa selvityksessä. Ky sees sä onkin taajamakuva. Se on arvokokonaisuus, jossa sen kaikki osat eivät välttämättä olekaan arvokkaita. Aluetta kokonaisuutena tulee

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus B2 B1 tar kas tel la kulttuurihistoriallisena arvomaisemana. Lisäksi selostuksessa to de taan, että rakennusta tai mitään sen lähistön rakennusta ei ole todettu ar vok kaak si inventoinnin päivityksessä vuonna Tästäkään ei tule teh dä sitä johtopäätöstä, että alueen yleiskaavassa todetut arvot voidaan jät tää suunnittelussa huomiotta. Museota ei ole informoitu vuonna 2013 tehdystä inventointipäivityksestä, jo ten museo ei voi ottaa kantaa sen arvotuskysymyksiin. Mikäli alueen arvot ovat kuitenkin rapautuneet niin, ettei sitä ole katsottu voitavan si säl lyttää inventointiin, on alueen vaaliminen laiminlyöty yleiskaavan mää räyk sistä piittaamatta. Kaavaselostuksessa ei ole kyetty analysoimaan kult tuu ri arvo jen luonnetta ja laajuutta. Arvot eivät kohdistu yhteen rakennukseen vaan taajamakuvaan, ja kaava tulee suunnitella näistä lähtökohdista, yleiskaa van määräyksiä noudattaen. Kaavaselostuksen sivulla 6 todetaan, että "tontit voidaan rakentaa asuinker ros ta loin". Sivulla 8 lukee, että "asemakaavassa tulisi pyrkiä pien ta lomai seen miljööseen". Sivulla 26 kerrotaan, että "alueelle sopivat omakoti-, ri vi- ja luhtitalot ja rakentamistavan tulee olla pienimuotoista ja miljööseen so peu tu vaa". Sivulla 28 todetaan, että "uudisrakennusten mittakaava on sa maa luokkaa kuin vanhat rakennukset". Kaavaselostuksen sivulla 7 kerro taan lisäksi, että ympäristön rakennukset ovat 1950-luvun ja 2000-luvun vä lil tä ja niiden kerrosluku on joko yksi tai puolitoista. Katot ovat harja- tai au ma kat to ja. Suurimmalta osin ympäristön rakennukset näyttävät olevan loi va har jai sia, matalia omakotitaloja. Näistä ristiriitaisista lähtökohdista ehdotetaan lopulta asemakaavaa, joka tar joaa mahdollisuuden kaksikerroksisiin, hyvin syvärunkoisiinkin ra kennuk siin. Ne muuttavat ympäristön mittakaavaa ratkaisevasti. Lisäksi ker rotaan tavoiteltavan jonkinlaista umpikorttelia. Tämäkin tavoite on täysin vieras ympäristön ominaispiirteille ja rakeisuudelle. Laaja paikoitusalue on oma ko ti ta lo alu eel la todellinen ympäristöhäiriö. Museo ei pidä entisen päiväkotirakennuksen säilyttämistä vält tä mät tö mänä, mutta alueen asemakaava on ratkaistava kulttuurihistorialliset ja taa jama ku va-ar vot huomioon ottaen. Vastine Ollilantien asemakaavan muutoksen alue ei ole osa "Kulttuurihistoriallisesti ar vo kas alue." (sk-3). Merkintä koskee Sälinkääntiehen rajautuvia tontteja nou dat taen Sälinkääntietä tiemiljöön säilyttämiseksi. Kirkonkylän OYK 2020 kaavaselostuksessa on perustelu s. 11: "Lisäksi kaava-alueella on pai kal li ses ti merkittäviä ympäristökokonaisuuksia. Vanhan Porvoontien ja Sä lin kään tien miljööt edustavat vanhoihin teihin ja niiden varrelle si joit tunut ta miljöötä." ja s. 34: "Kirkonkylän rakennuskulttuurin ja kult tuu ri mai semien inventoinnissa on esitetty Kirkonmäen miljöön ohella myös muita varsin yhtenäisinä säilyneitä aluekokonaisuuksia. Merkittäviksi ko ko nai suuksik si on inventoinnin pohjalta kaavassa katsottu seuraavat alueet: - Meijerinpellon alue. - Koivumäen alue. - Sälinkääntien ympäristö. - Vanhan Porvoontien ympäristö. - Keskustien liikekeskusta/ ympäristö. - Juholan pihapiiri. Nämä paikallista merkitystä omaavat aluekokonaisuudet on esitetty kaa va-

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus eh do tuk ses sa osa-aluemerkinnällä sk-3, taajamakuvallisesti arvokas alue." Ollilantien asemakaavan mukainen rakentaminen ja autopaikoitus eivät näy Sälinkääntielle, eivätkä siten vaikuta sen kulttuurihistorialliseen arvoon. Ollilantien asemakaavamuutosehdotus on siten Kirkonkylän osayleis kaa va 2020 mukainen. Lisätään kaavaselostukseen Kirkonkylän rakennusinventointi Sälinkääntien alue mer kin tää koskevat tiedot. B2 Ollilantien alue sijoittuu keskustan ja rautatieaseman välille, jolla lisätään ra ken ta mis ta asemakaavoja muutettaessa. Myös luonnosvaiheen vas tinees sa (tämä selostus s ) todettiin: Uudenmaan maakuntakaavassa alue on merkitty "Taajamatoimintojen alueeksi" ja sitä koskee lisäksi toistai sek si vahvistamattoman ja maakuntavaltuuston hyväksymän Uu den maan 2. vaihemaakuntakaavan merkintä "Tiivistettävä alue Asu mista koskeva kehittämissuositus Ympärivuotista asumista on ohjattava en sisi jai ses ti maakuntakaavan taajamatoimintojen alueille, tiivistettäviä alueita pai not taen. ja ensisijainen tavoite". Em. perusteella pyritään keskustan ja rau ta tie ase man välissä uudistuvilla rakennuspaikoilla nostamaan ra kennus te hok kuuk sia sekä siirtymään vähintään II-kerroksiseen ra ken ta miseen." Tehokkuus on nyt alueen tonteilla e=0,30 ja tavoitteena on e=0,40-0,45. Te hok kuu den nostaminen ei ole mahdollista ilman merkittävää li sä ra ken tamis ta. Alueelle kohdistuu siten ristiriitaisia miljöön, rakentamisen, lii kenteen ja puistorakentamisen tavoitteita. Yksityisten omistamia oma ko ti ta lojen kiinteistöjä ole mahdollista uudisrakentaa kerralla. Uusi rakentaminen so peu tuu kohtuullisesti osaksi nykyistä miljöötä vaihettumisjaksona n. 50v. Asumismuoto ei ole ratkaiseva, tärkeämpi on kokonaismiljöön säilyminen pien ta lo-alu een kaltaisena ja tähän vaikuttavat rakennusten koko, sijoittelu eril li si nä yksikköinä (ei pitkiä rakennusmassoja), mittakaava, pientalojen ko ko, liikenne hajautettuna pikkukaduille ja puistojen sekä vi her ra ken ta misen sisällyttäminen kevyen liikenteen mosaiikkina rakenteen sisälle. Vastaa via täydennysrakennettuja alueita on esim.. Helsingin seudulla Mel lunky lä-var tio ky lä kokonaisuus, jossa omakotitalo-tontteja on täydennetty jopa pienkerrostaloin ja silti säilytetty alueen luonne. Havainnekuvista ilmenee, ettei alueelle haluta syvärunkoisia rakennuksia. Myös pihalle rakennettavia yhteistiloja tulisi supistaa 20%:sta => 15%:iin ker ros alas ta. Asemakaavaehdotusta tulisikin täydentää rakennustavan osal ta: "Rakennusten runkosyvyys päädyissä ja niistä lukien vähintään 4 m matkal la tulee olla enintään 9,0 m ja muualla enintään 12m. Rakennuksissa tu lee käyttää harjakattoa, jonka kattokaltevuus on vähintään 35º. Rakennuksen I½-II kerroksisen osan pituus ei saa ylittää 18 m:ä, tätä pidem mät rakennukset tulee erottaa vähintään 3 m pituisella I-kerroksisella osal la tai rakentaa erilleen. Asukkaiden käyttöön tarkoitettuja palvelu-, virkistys- yms. tiloja, saa ra kentaa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi enintään 15 % rakennuspaikan ker ros alas ta."

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Em. tarkennukset rajoittavat rakentamisen määrää, jolloin rakennusoikeus su pis tuu 2x 100k-m2 ja rakennusoikeudeksi tulee yhteistilat 105 k-m2. Rakennusten sijoittuessa lähelle katulinjaa voidaan rakennustehokkuutta nos taa. Kaavamääräysten tarkennukset huomioiden tonttitehokkuudeksi jää e=0,425. Autopaikoitus jakautuu kahdelle kiinteistölle ja sen aiheuttamia mil jöö haitto ja voidaan vähentää sijoittamalla istutusalue ko. paikoituskohtien väliin. Au to pai koi tus ottaa väistämättä enemmän maapinta-alaa koska asuin raken ta mi sen määrää nostetaan. Lisätään kaavamerkintä "Istutettava alueen osa." pysäköintipaikkojen väliin. C MÄNTSÄLÄN VESI Mäntsälän Veden olemassa olevat vesi- ja viemärilinjat sijaitsevat 0lli lantiel lä, Mestarinkujalla sekä niiden välisellä kävelytien suuntaisella puis toalu eel la, joihin on mahdollista liittää mahdolliset uudet rakennukset. Alueel la ei ole hulevesiverkostoa. Olemassa oleville johdoille on jätettävä riittä vä tila (vähintään 6 m) mahdollisille korjaustoimenpiteille. Mikäli olemassa oleviin runkolinjoihin on tehtävä muutoksia, tulee muu toskus tan nuk sis ta vastata niistä hyötyvä taho. Liikelaitosta perustettaessa on pää tet ty (kh ), että kunta vastaa verkostoon tar vit se mista muutoksista tai korjauksista, jos niiden tarpeellisuus aiheutuu kunnan toi mis ta. Vastine Johdoille on varattu riittävä tila, ei aiheuta muutoksia. D E MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ Ei huomautettavaa. TEKNISET PALVELUT Ei huomautettavaa. (Valmistelija asemakaavains. Tapio Sillfors puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunta päättää hyväksyä Ollilantien asemakaavan muu toseh do tuk sen vastineissa esitetyin muutoksin ja esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen vahvistamista Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Asemakaavaehdotus ja määräykset Liite 2. Kaavaselostus Liite 3 OAS

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus 271 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Ollilantien asemakaavan kaa vaeh do tuk sen vahvistamista. Käsittely: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Asemakaavaehdotus ja määräykset Liite 2. Kaavaselostus Liite 3. OAS

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kapuli III aluerakennusurakoitsijan valinta 310/10/2014 Tekninen lautakunta Teknisen johtajan päätösesitys: Mäntsälän kunnan Tekniset palvelut ja Mäntsälän Vesi ovat pyytäneet urak ka tar jous ta Kapuli III:n aluerakennusurakasta. Urakkasuoritus käsittää suun ni tel mien ja kaupallisten asiakirjojen mukaiset työt täysin valmiiksi teh tyi nä. Työt kohteessa voidaan aloittaa viimeistään ja töiden tu lee olla täysin valmiit ja vastaanotettavissa Hankinta julkaistiin Hilma -hankintailmoitusjärjestelmässä nume rol la Hankintamuotona oli avoin menettely. Tarjoukset tuli jättää tarjouslomakkeella yksikköhintaluettelon ja vaa dit tujen liitteiden kera klo 12:00 mennessä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytty. Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 17 tarjousta. (Valmistelija / lisätietoja: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh , tekninen johtaja Hannu Seppälä puh , ka tu pääl lik kö Asko Määttänen puh ) Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kapuli III alue ra kennus ura koit si jak si valitaan Maamerkki Infra Oy, joka täyttää tarjouspyynnön vaa ti muk set ja on kokonaishinnaltaan halvin. Kokonaishinta on (alv 0 %), josta Mäntsälän kunnan osuus on (alv 0 %). Hanke on sisällytetty Mäntsälän kunnan investointisuunnitelmaan vuosille Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan työmaakokousedustajan. Käsittely: Anneli Sundberg ehdotti työmaakokousedustajaksi Asko Eerolaa. Hilkka Vir ta nen kannatti ehdotusta. Rami Lindqvist ehdotti Jari Elorantaa työ maako kous edus ta jak si. Esko Tattari kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja ehdotti kä den nos to ää nes tys tä. Tähän ei yksimielisesti suostuttu, joten suoritettiin sul jet tu lippuäänestys. Koska puheenjohtaja Asko Eerola oli ää nes tyk sessä ehdokkaana, asian käsittelyssä puheenjohtajana toimi va ra pu heen johta ja Hilkka Virtanen. Ääntenlaskijoina toimivat Leena Laine ja Christina Kalenius. Suoritetussa ää nes tyk ses sä Asko Eerola sai neljä (4) ääntä ja Jari Eloranta viisi (5) ään tä. Varapuheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan valinneen äänin 5-4 työmaakokousedustajakseen Jari Elorannan. Äänestyksen jälkeen puheen joh ta jak si palasi Asko Eerola.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Keskustelun aikana Esko Tattari ehdotti, että esityksen sana halpa muu tetaan edulliseksi. Myöhemmin keskustelun aikan Esko Tattari veti takaisin eh do tuk sen sa. Rami Lindqvist ja Jari Eloranta merkitsivät pöytäkirjaan, että yrityksen vastuu va kuu tuk sen määrää pitää korottaa. Rami Lindqvist esitti, että urakoitsijan vastuuvakuutuksen määrää sel vi tetään. Jari Eloranta kannatti ehdotusta. Tekninen lautakunta hyväksyi yk simie li ses ti, että päätökseen lisätään selvitettäväksi urakoitsijan miljoonan eu ron vastuuvakuutuksen määrää ja sen korottamista. Tekninen lautakunta päätti, että urakoitsijan miljoonan euron vas tuu va kuutuk sen määrää selvitetään ja hyväksyi esityksen. Tekninen lautakunta valitsi äänin 5-4 työmaakokousedustajakseen Jari Elo ran nan. Kunnanhallitus 272 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että Kapuli III aluerakennusurakoitsijaksi valitaan Maa merk ki Infra Oy, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset ja on ko konais hin nal taan halvin. Kokonaishinta on (alv 0 %), josta Mäntsä län kunnan osuus on (alv 0 %). Hanke on sisällytetty Mäntsä län kunnan investointisuunnitelmaan vuosille Vas tuu vakuu tuk sen osalta tekninen lautakunta käsittelee asian. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Avauspöytäkirja

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Perusterveydenhuollon vastaanoton tilatarve Perusturvalautakunta Mäntsälän terveyskeskuksen vastaanottotoiminta tarvitsee kipeästi li sä ti loja. Vastaanoton toiminta on painottunut viime vuosien aikana yhä enemmän sairaanhoitajavastaanottoon, mikä on lisännyt vastaanottohuoneiden tar vet ta. Sairaanhoitajien määrää on myös tavoitteellisesti kasvatettu ja sai raan hoi ta jien määrän lisäämistä suhteessa lääkärimäärään tullaan esittä mään myös jatkossa. Päivystysajan lyhentämisen myötä lisättiin sai raanhoi ta jan resurssia päiväaikaiseen toimintaan, mikä on käytännössä tar koitta nut toisen päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton lisäämistä. Tätä varten on tarvittu uusi vastaanottohuone. Tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja on ko ko naan ilman huonetta ja vastaanottotiloja joudutaan järjestämään lomien, sairauslomien ja muiden toiminnallisten järjestelyiden avulla. Päivystyksessä hoidon tarpeen arvio tehdään tällä hetkellä käytävällä, mikä aiheuttaa kompromisseja potilaan tietosuojan suhteen. Tar koi tuk senmu kai sem paa olisi tehdä arvio hoitohuoneessa, jossa hoitaja voisi samalla teh dä valmistavia tutkimuksia, kuten ottaa pikanäytteitä. Huoneita on otettu käyttöön myös erikoistoimintoihin, kuten haa van hoitoon. Haavanhoito tarvitsee oman tilan, koska eri potilaiden vastaanottojen vä lil lä tarvitaan aika huoneen erikoissiivoukseen. Haavanhoidon uu delleen or ga ni soin nil la on saatu koko kunnan haavahoidon tasoa nostettua. Haa va hoi ta ja konsultoi myös vuodeosastoja ja kotihoitoa. Säästöjä on synty nyt tarviketilausten uudelleenarvioinnista sekä erikoissairaanhoidon vähen ty nees tä tarpeesta. Syyskuussa aloitettiin INR-poliklinikka, jossa po tilas tulee sairaanhoitajan vastaanotolle INR-määritystä varten. Tarkoitus on aloit taa myös selkävastaanotto fysioterapeuttien toimesta ja tarve olisi myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle terveyskeskuksen tiloissa. Terveyskeskuksen vastaanottotiloissa käy myös kunnan ulkopuolelta asian tun ti joi ta pitämässä vastaanottoa - mm. ravitsemusterapeutti ja or tope di sekä tulevaisuudessa mahdollisesti muita erikoislääkäreitä, jos erikois lää kä rei den työpanosta terveyskeskuksissa halutaan lisätä HUS:n stra te gian mukaisesti. Tällä hetkellä kuntoutusyksikön aikuisten toimintaterapeutti on kokonaan ilman työhuonetta eikä voi pitää lainkaan vastaanottoa. Vastaanottohuone oli si tarkoituksenmukaisinta järjestää kuntoutusyksikön yhteyteen, mutta täl lä hetkellä tiloja ei ole ja mahdollisten kuntoutusyksikön uusien tilojen saa mi nen ei ole lähiaikoina näköpiirissä (kts. perusturvalautakunta asianro 6 / ). Terveysaseman lisätilojen tulee olla mahdollisimman läheltä nykyisiä vastaan ot to ti lo ja. Terveyskeskuksen toiminnoista työterveyshuolto on sel lainen toiminnallinen kokonaisuus, jonka siirtäminen toisiin tiloihin ei vaikuta ter veys ase man muuhun toimintaan. Mäntsälän työterveysyksikön siir tä misel lä nykyisistä terveyskeskuksessa sijaitsevista toisiin tiloihin vältettäisiin in ves toin ti lisätilojen rakentamiseen terveyskeskuksen vas taan ot to toi mintaa varten.

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Työterveysyksikön siirtäminen toisiin tiloihin olisi toiminnallisesti järkevää myös työterveyshuollon kannalta, koska terveyskeskusrakennuksessa toimi va henkilökunta (mm. terveyskeskuksen vastaanotto, vuodeosasto, ko tihoi to, suun terveydenhoito) käyttää Mäntsälän työterveyshuoltoa, ja sen sijain ti samassa rakennuksessa aiheuttaa ajoittain hämmentäviä tilanteita. Työ ter veys huol to pyritään erottamaan muista kunnan terveyspalveluista kump pa nuus- ja asiakassuhteiden sekoittumisen välttämiseksi. Työterveyshuollosta on tehty alueellinen selvitys, jossa päädyttiin suo sit tele maan työterveyshuollon yhdistymistä alueellisesti. Selvityksen reu na ehto na oli toimipisteiden säilyminen kuntakeskuksissa, mukaan lukien Mäntsä lä. Seudun kuntien työterveysyksiköiden yhdistymisen myötä Mäntsälän työ ter veys huol lon tilatarve ei vähene. Olisi myös tarkoituksenmukaista, että mahdollisesti yhtiöitetty tai ulkoistettu toiminta sijaitsisi kunnan ul ko puo lisis sa vuokratiloissa. Työterveysyksikön tilatarpeesta Myös Mäntsälän työterveyshuollon vastaanottotilat ovat riittämättömät. Mänt sä län työterveyshuolto sijaitsee Mäntsälän terveyskeskuksen vuo deosas ton päädyssä. Nykyisissä tiloissa on kuusi vastaanottohuonetta, toimen pi de huo ne sekä toimistohuone, jossa työskentelee kaksi lähihoitajaa. Li säk si tiloissa on henkilökunnan taukotila, joka toimii myös arkistotilana, yk si huone äänieriöille (kuulontutkimukset) ja spirometrialaitteelle (hen gitys tut ki muk set). Työterveyshuollossa toimii kuusi kokopäiväistä vastaanottotiloja käyttävää työn te ki jää (kaksi lääkäriä ja neljä terveydenhoitajaa), fysioterapeutti 3-4 päi vää viikossa ja työpsykologi 1-2 päivää viikossa. Kuusi vas taan ot to huonet ta ei riitä kahdeksalle työntekijälle. Toimenpidehuone on jouduttu ottamaan kokonaan vastaanottokäyttöön, mi kä aiheuttaa hankalia tilanteita kun toimenpiteet täytyy tehdä vas taan otto huo neis sa, jolloin potilaiden valmisteluun, jälkihoitoon ja huoneen puhdis ta mi seen potilaiden välillä kuluu vastaanottoaikaa. Toi men pi de huo neesta joudutaan hakemaan tavaroita kesken siellä tapahtuvan vas taan ot to toimin nan. Erillistä toimenpidehuonetta ei siis tällä hetkellä ole käytössä lainkaan, mikä on erittäin epätarkoituksenmukaista erityisesti ns. likaisissa toimen pi teis sä ja on potentiaalinen potilasturvallisuusriski. Psykologin käyntipäiviksi järjestellään muun henkilökunnan vapaapäiviä tai ter vey den hoi ta jan maatilakäyntejä tai työterveyshuollon tiimivastaava on siir ty nyt taukohuoneeseen tekemään toimistotöitä, jotta saataisiin vas taanot to huo ne psykologin käyttöön. Hankalimmissa tilanteissa psykologin vastaan ot to ti la on järjestetty kokonaan työterveysyksikön ulkopuolelta (terveys kes kuk sen kellarikäytävältä). Lähihoitajien toimistotilat ovat epätarkoituksenmukaiset, koska lähihoitajat te ke vät hoidon tarpeen arviota. Toinen lähihoitajan ollessa puhelimessa kun toinen lähihoitaja keskustelee potilaan kanssa hoidollisista asioista. Tä mä on tietosuojariski. Henkilökunnan taukotila toimii myös kokoustilana, arkistotilana sekä tii mi-

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot