Kunnanhallituksen pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallituksen pöytäkirja 10.11.2014"

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen 276 Terveyskeskuskiinteistön kunnostaminen, tilanne tiedoksi 277 Lukio- ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäminen, lausunto 278 Lukio- ja ammatillisen koulutuksen rahoitus, lausunto 279 Yleishallinnon ja terveystoimen määrärahat, valmistelu tiedoksi 280 Taloussuunnitelman valmistelu, tiedoksi 281 Ranta-asemakaavan laatiminen Harjunpään alueelle, vireilletulo ja OAS 282 Äkäskeron ranta-asemakaavan muutosehdotus, nähtäville 283 Kuntakeskuksen osayleiskaavan laatiminen, ehdotus valtuustolle 284 Asemakaavan laatiminen kunnan omistamalle maa-alueelle, ehdotus valtuustolle 285 Eräät talousarvion investointiosan määrärahamuutokset, ehdotus valtuustolle 286 Lähihoitajan oppisopimuskoulutus (Micklin) 287 Lähihoitajan oppisopimuskoulutus (Ylitalo) 288 Kunnantalo suljettuna vuodenvaihteessa 289 Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 muutos, vireilletulo ja OAS 290 Muut asiat

2 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Sakari Silén puheenjohtaja Juha Niemelä varapuheenjohtaja Katja Muotka jäsen Pirkko Rauhala Markku Vuollo Kari Malila varajäsen (Raija Lehtimäki) Markku Rauhala (Matti Myllykangas) Sirpa Hartojoki kunnanjohtaja, esittelijä Anneli Uusitalo hallintosihteeri, npitäjä Jaakko Muotka teknisen osaston päällikkö ja 280 Virpi Kotakorva taloussihteeri vs. 279 ja 280 Kyllikki Kurki rehtori 277 ja 278 Poissa Raija Lehtimäki ja Matti Myllykangas Laillisuus ja päätös- todettiin (274 ) valtaisuus Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus Sakari Silén Anneli Uusitalo ja varmennus puheenjohtaja npitäjä Pöytäkirjan tarkastus ma , kunnantalo (278 etänä) Katja Muotka Markku Rauhala Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä ti klo 11 15, kunnantalo Anneli Uusitalo hallintosihteeri

3 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 50. :n mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. toimielinten kokoontumisesta, varajäsenten kutsumisesta, puheenjohtajan tehtävistä ja läsnäolosta kokouksessa. Voimassa olevassa hallintosäännössä todetaan mm., että kokousmenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä (9. ). Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mahdollisuuksien mukaan käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, mikäli se on mahdollista. Toimielin voi päättää, että esityslista voi korvata kokouskutsun. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin päättää esityslistan julkaisemisesta Internetsivuilla. Jäsenten lisäksi valtuuston puheenjohtajistolla on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus. (Hallintosäännön 11. ja 17. ) Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä taikka npitäjä voi luottamushenkilön pyynnöstä toimittaa kutsun varajäsenelle. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä (kuntalain 58. ). Hallitus päätti pitää varsinaiset kokouksensa pääsääntöisesti kuukauden toisena ja neljäntenä maanantaina klo 17 alkaen kunnantalossa. Kokous kutsutaan koolle kokouskutsulla tai esityslistalla, joka lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta. Vain erityistapauksissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa tai kutsua kokous koolle puhelimitse. Jos kokousta varten laaditaan esityslista ja se postitetaan ennen kokousta, se toimitetaan myös hallituksen varajäsenille, valtuutetuille, kunkin valtuustossa edustettuna olevan ryhmän kahdelle ensimmäiselle varajäsenelle ja tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tiedotusvälineille. Tiedoksi annettava esityslista toimitetaan sähköisenä, ellei vastaanottaja toisin halua. Kokouskutsu on toimitettu sähköpostitse ja esityslista toimitetaan 6. päivänä. Pj. Puheenjohtaja totesi paikalla olevat luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä kokouksen päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

4 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta Kuntalain 50. :n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. n laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä. Kunnan hallintosäännön mukaan tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. päätti , että kaksi jäsentä tarkastaa n kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä, ja hyväksyi myös etätarkastuksen. Päätös Hallitus valitsi tarkastajiksi Katja Muotkan ja Markku Rauhalan. Lausunnon antamisen määräajan takia pykälä 278 lähetetään mahdollisimman pian etänä tarkastettavaksi.

5 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Terveyskeskuskiinteistön kunnostaminen , 258 Useissa kunnanhallituksen kokouksissa on keskusteltu terveyskeskuskiinteistön sisäilman laadusta ja myös Palvelukeskus Marjapaikan kunnostustarpeista. Tekniseltä osastolta saadun tiedon mukaan terveyskeskuksen ilmanpuhdistusjärjestelmän kunnostamisen kustannusarvio on euroa ja Palvelukeskus Marjapaikan euroa. Palvelukeskus Marjapaikan palo- ja henkilöstöturvallisuutta on valvottu vuosittain palotarkastusten yhteydessä. Turvallisuustoimet ovat viime vuosien aikana parantuneet mm. henkilöstön koulutuksen, kohteen riskikartoituksen ja turvallisuusasenteiden parantumisen myötä. Palvelukeskuksen poistumisturvallisuusselvityksessä on ilmennyt, että kohteen poistumisturvallisuustaso ei ole automaattisen sammutuslaitteiston puuttumisen takia riittävä. Turvallisuudesta on neuvoteltu , ja sosiaalijohtaja esittää kirjeellään (dnro 150/18.9.) määrärahan varaamista palvelukeskuksen sammutusjärjestelmän suunniteluun ja varautumista järjestelmän toteuttamiseen vuonna Pelastusviranomaiselle tulee antaa mennessä turvallisuuden parantamisesta selvitys siitä, millä menetelmillä ja millä aikataululla poistumisturvallisuustasoa nostetaan. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tarkastuskertomuksessaan edellyttänyt, että työantaja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Tarkastuskertomuksesta on toimitettu kopio kunnalle, ja johtava lääkäri on kirjeellään pyytänyt toimittamaan kiinteistön kunnostusjärjestyksen ja -aikataulun mennessä. Tekninen lautakunta valitsi ilmanpuhdistimien toimittajan terveyskeskuskiinteistöä varten. Ehdotus Muutettu ehdotus Päätös kunnanjohtaja merkitsee tilanteen tiedoksi. kunnanjohtaja edellyttää, että tekninen osasto huolehtii mahdollisimman pian terveyskeskuskiinteistön ja Palvelukeskus Marjapaikan ilmanpuhdistusjärjestelmien kunnostamisesta. Matti Myllykangas saapui paikalle terveyskeskushenkilöstön mielenilmauksen aikana.

6 Muonion kunta Esityslista/ 15/ , 276 Mielenilmauksen yhteydessä kunnalle puhtaiden työtilojen puolesta jätetystä vaatimuksesta jaettiin kopio kokouksessa. Kirjeessä viitataan viime vuosina tehtyihin työsuojelutarkastuksiin ja vaaditaan kuntaa ja terveydenhuollon kuntayhtymää järjestämään terveydenhuollon henkilöstölle terveet ja turvalliset työskentelytilat. Vaatimuksen mukaan terveyskeskuksen toiminnalle tulee välittömästi etsiä uudet tilat. Sosiaaliosaston päällikkö sosiaalijohtaja Päivi Salminen, teknisen osaston päällikkö teknisen johtajan sijainen Jaakko Muotka ja terveydenhuollon kuntayhtymän osastonhoitaja Saara Vuollo olivat läsnä kokouksessa. Osastonhoitaja selosti terveyskeskuskiinteistön ja sosiaalijohtaja Palvelukeskus Marjapaikan tilannetta ja tekninen johtaja kummankin kiinteistön korjaustarpeita ja suunnitelmia. Yhdeksi tärkeimmistä ensivaiheen kunnostustoimista nähtiin vesikaton uusiminen. Osastonhoitaja selosti terveyskeskuskiinteistön sisäilman laatuun ja peruskorjaukseen liittyviä näkökulmia ja väistötilojen tarvetta. Hän totesi mm., että myös potilaat ja muut asiakkaat kärsivät huonosta ilmanlaadusta ja henkilöstö toivoo peruskorjauksen II vaiheen pikaista käynnistämistä. Terveyskeskuksessa tehdään selvitystä sisäilman laadun aiheuttamista vaaroista, ja kuluvan vuoden loppuun mennessä aluehallintovirastolle tulee antaa selvitys toimenpiteistä. Keskustelussa todettiin mm., että terveyskeskuskiinteistön poliklinikka- ja laboratoriotilat on syytä huolehtia kuntoon ja jo ilmakanavien puhdistus ja suodattimien vaihto voi parantaa huoneilmaa. Eräissä puheenvuoroissa nähtiin parhaaksi suunnitelmien mukainen eteneminen ja todettiin, että uusien ilmastointijärjestelmien säätäminen ja hoito edellyttävät säätölaiteteknistä asiantuntemusta. Osastonhoitaja, sosiaalijohtaja ja tekninen johtaja poistuivat kokouksesta yleiskeskustelun jälkeen. Valtuuston puheenjohtaja Kosti Hietala ja taloussihteerin sijainen Virpi Kotakorva saapuivat kokoukseen ennen päätösvaihetta. Hallitus merkitsi terveyskeskushenkilöstön vaatimuksen tässä vaiheessa tiedoksi ja hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen. Palvelukeskuksen peruskorjaus tulee käsittelyyn taloussuunnitelman yhteydessä. Kunnanjohtaja on kutsunut teknisen osaston päällikkönä ja tekninen johtajan viransijaisena toimivan Jaakko Muotkan kertomaan terveyskeskuskiinteistön tilanteesta. Markku Vuollo ilmoitti olevansa esteellinen läheisen keskeisen roolin takia ja poistuvansa kokouksesta selostuksen jälkeen.

7 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Jaakko Muotka selosti aluehallintoviraston tarkastusta ja totesi, että kunnan tulee selvittää huoneilman aiheuttamat haitat ja järjestää tarvittaessa väistötiloja. Hän kertoi I peruskorjausvaiheen aikana vuodeosastolla tehdyistä toimenpiteistä todeten mm., että kattohuopa uusittiin tuolloin koko taloon ja mattoliimoihin liittyvät ongelmat tulivat esille vasta peruskorjaustöiden jälkeen. Taloustoimiston käytössä olleiden tilojen peruskorjaus on loppusuoralla, ja ilmastoinnin korjaustöihin päästäneen viikolla 47. Sen jälkeen peruskorjausvuorossa ovat poliklinikka-, laboratorio- ja ambulanssitilat. Ilmastointitöiden valmistuttua tehdään uudet mittaukset ja tulosten saamisen jälkeen selvitetään tilannetta uudelleen. Muotka totesi, että myös määrärahojen jaksottaminen vaikuttaa toteutusaikatauluun. Kuntayhtymän henkilöstölle järjestettiin tiedotustilaisuus. Markku Vuollo poistui kokouksesta ennen ehdotuksen tekemistä. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja (kokouksessa) merkitsee tilanteen ja selostuksen tiedoksi. Kokouksessa keskusteltiin terveyskeskustilojen kunnostustöistä ja myös sopivista väistötiloista. Esillä olivat mm. terveyskeskuksen lähellä sijaitseva liikekiinteistö, koulukeskus, Monipalvelukeskus Kiela, pankkikiinteistö ja pappila. Myös valmistuvat terveyskeskuskiinteistön toimistotilat voivat tarvittaessa toimia väistötiloina. Neuvolapalvelut on muuttanut peruskorjaustöiden ajaksi pappilaan ja hoivaosasto siirretään ensi kesänä valmistuvaan palvelutaloon. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

8 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Lukio- ja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjestäminen Valtioneuvoston vuosille vahvistaman koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien määrät alkavat tällä hallituskaudella laskea, mikä tulee näkymään koulutuksen järjestäjien vähentymisenä. Nykyinen lukiokoulutuksen, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjäkenttä on hajautunut liiaksi, jotta se kykenisi vastaamaan luvun työelämän ja yhteiskunnan vaatimuksiin. Niukkenevien voimavarojen ja kasvavien haasteiden olosuhteissa tulee keskittyä toiminnan laatuun ja koulutuksen oikea-aikaiseen kohdentamiseen. Valmistelussa olevan koulutusuudistuksen tavoitteena on vahvojen lukioja ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjien toimintaedellytysten, yhteistyön ja laadun parantaminen sekä jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen valtakunnallisen ja alueellisen saavutettavuuden turvaaminen. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen tulee muodostaa kansalaisten ja työelämän kannalta toimiva kokonaisuus. Hallitusohjelmien, rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon ja julkisen talouden sopeuttamislinjausten mukaisesti toisen asteen koulutuksen järjestämisverkkoa uudistetaan rakenteellisesti ja valtion rahoitus ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoon tai sen osaan johtamattomaan koulutukseen lopetetaan vuodesta 2017 alkaen. Koulutuksen järjestäjäverkkoa on tarkoitus tiivistää ja oppilaitosten välistä yhteistyötä vahvistaa. Tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus lähialueellaan laadukkaaseen koulutukseen, joka luo edellytykset työllistymiseen ja vakaaseen työuraan ja jatko-opintoihin korkeakoulussa. Järjestäjäkentän rakenteellisessa kehittämisessä otetaan huomioon koulutuksen alueellinen saatavuus siten, että tavoite koko ikäluokan koulutuksesta toteutuu. Säädöksiä muuttamalla toisen asteen ammatillisen tutkinnon jo suorittaneet ohjataan pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen. Lainmuutosesitykset ovat valmistuneet. Niillä on tarkoitus muuttaa säännöksiä mm. lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämisluvan myöntämisestä ja peruuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättäisi edelleen koulutuksen järjestämis- ja oppilaitoksen ylläpitämisluvista. Vanhojen säännösten perusteella myönnettyjen koulutuksen järjestämislupien voimassaolo päättyisi vuoden 2016 lopussa. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiset ylläpitämisluvat säilyisivät kuitenkin ehdotetun lain mukaisina lupina, mutta ylläpitäjien taloudelliset edellytykset oppilaitoksen ylläpitämiseen tutkittaisiin viran puolesta.

9 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kirjeellään (dnro 176/ ) lausuntoa lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4. :n muuttamisehdotuksesta. Lausuntopyynnössä todetaan, että esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteena ovat vahvat koulutuksen järjestäjät ja ylläpitäjät, jotka kykenevät vastaamaan työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamistarpeisiin. Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon sisältyvän keskeisen sisällön lyhyesti (enintään yksi sivu) otsikolla lausunnon keskeinen sisältö. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään Sivistystoimenjohtajan ja lukion rehtorin valmistelemasta lausuntoluonnoksesta toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Rehtori Kyllikki Kurjen sähköpostitse toimittamasta toisen asteen koulutuksen rakennemuutos- ja rahoitusuudistusselvityksestä jaetaan kopio kokouksessa. Ehdotus kunnanjohtaja viittaa lausunnossaan mm. alueelliseen tasavertaisuuteen, eri koulutusmuotojen tiiviiseen yhteistyöhön pienissä kunnissa ja nuorisotakuun toteutumiseen ja toteaa, että korkea ja tasavertainen koulutustaso on yksi tae hyvinvointivaltion säilymiselle hyvinvointi ja elinkeinoelämän menestys perustuvat osaaviin kansalaisiin eikä asuinpaikan sijainti saa olla esteenä elinikäiselle oppimiselle koulutukseen, lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästötoimenpiteet eivät kanna pitkälle, vaan ne joudutaan maksamaan takaisin moninkertaisina lukiokoulutuksen järjestäjäverkon harventaminen ei toteudu harvaanasutussa Lapissa hallinnon säästöinä, eikä useamman kunnan hallinto esim. pitkien matkojen takia ole Lapin alueella perusteltua paikallista johtajaa tarvitaan jo kouluturvallisuuden säilyttämisessä ja arjen sujumisessa lukion ja ammattioppilaitoksen toimiva yhteistyö myös perusopetuksen ja kansalaisopiston kanssa takaa nuorille ja myös aikuisille monipuoliset koulutuspalvelut lukion säilyminen takaa myös laadukkaan perusopetuksen säilymisen. Varsinainen lausunto sisältää yksityiskohtaisemmat perustelut.

10 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Muutettu ehdotus kunnanjohtaja viittaa lausunnossaan toisen asteen koulutuksen rakenteellisen uudistuksen liian kireään aikatauluun ja alueelliseen tasavertaisuuteen sekä eri koulutusmuotojen tiiviiseen yhteistyöhön pienissä kunnissa ja nuorisotakuun toteutumiseen ja toteaa, että korkea ja tasavertainen koulutustaso on yksi tae hyvinvointivaltion säilymiselle hyvinvointi ja elinkeinoelämän menestys perustuvat osaaviin kansalaisiin eikä asuinpaikan sijainti saa olla esteenä elinikäiselle oppimiselle koulutukseen, lapsiin ja nuoriin kohdistuvat säästötoimenpiteet eivät kanna pitkälle, vaan ne joudutaan maksamaan takaisin moninkertaisina lukiokoulutuksen järjestäjäverkon harventaminen ei toteudu harvaanasutussa Lapissa hallinnon säästöinä, eikä useamman kunnan hallinto esim. pitkien matkojen takia ole Lapin alueella perusteltua paikallista johtajaa tarvitaan jo kouluturvallisuuden säilyttämisessä ja arjen sujumisessa lukion ja ammattioppilaitoksen toimiva yhteistyö myös perusopetuksen ja kansalaisopiston kanssa takaa nuorille ja myös aikuisille monipuoliset koulutuspalvelut lukion säilyminen takaa myös laadukkaan perusopetuksen säilymisen. Yleissivistävä, akateemisiin opintoihin valmistava lukiokoulutus vähenee etenkin harvaan asutuilla alueilla. Toimipisteiden väheneminen heikentää väistämättä nuorten mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen eikä koulutuksellinen tasa-arvo toteudu. Varsinainen lausunto sisältää yksityiskohtaisemmat perustelut. Päätös Rehtori Kyllikki Kurki, joka toimii myös Ammattiopisto Lappian Jokivarren toimipaikan toimipaikkapäällikkönä, selosti lukio- ja ammattikoulutuksen rakenneuudistusta ja sen mahdollisia vaikutuksia lukio- ja ammattikoulutuksen säilymiseen paikkakunnalla. Hän poistui kokouksesta ennen varsinaista päätösvaihetta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

11 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Lukio- ja ammatillisen koulutuksen rahoitus Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan lukioiden rahoituspohjaa uudistetaan siten, että se turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueellisen saavutettavuuden myös etäopetusta hyödyntäen. Lukiorahoituksen perusteisiin sisällytetään tuloksellisuusrahoitusosuus, joka palkitsee koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta, erimerkiksi yksilön oppimistulosten paranemisesta ja vähäisistä keskeyttämisistä. Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistetaan tukemaan nykyistä paremmin koko ikäluokan kouluttamista, koulutuksen läpäisyn parantamista ja nopeampaa siirtymistä työelämään. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kirjeellään (dnro 175) lausuntoa lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta sekä mm. opiskelijavalintarekisteristä, valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annettujen lakien muuttamisesta. Lausuntopyynnössä todetaan, että esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteena on uudistaa toisen asteen koulutuksen valtionosuusperusteita ja lisätä rahoitusjärjestelmän ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja selkeyttä. Ministeriö pyytää lausunnon antajaa tiivistämään lausunnon päätteeksi lausuntoon sisältyvän keskeisen sisällön lyhyesti (enintään yksi sivu) otsikolla lausunnon keskeinen sisältö. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään Rahoituksen määräytymisestä todellisen kustannuspohjan perusteella on tarkoitus luopua ja muuttaa kohdennettava rahoitus valtion talousarvioon perustuvaksi (indeksikorotus). Rahoitus muodostuisi pääasiassa perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitusosuuksista, joiden osuudet kokonaisrahoituksesta määriteltäisiin lainsäädännössä. Kunkin rahoitusosuuden perusteina otettaisiin huomioon erilaisia suoritteita, kuten opiskelijavuodet, tutkinnot ja tutkinnon osat. Rahoitusosuuksien keskinäiset painoarvot ja suoritteet vaihtelisivat eri koulutusmuodoissa. Opiskelijamäärien käyttäminen rahoituksen perusteena korvattaisiin opiskelijavuosilla (365 kalenteripäivää, jonka aikana opiskelija tai tutkinnon suorittaja otetaan huomioon rahoituksen perusteena). Lukiokoulutuksessa otettaisiin huomioon myös aineopinnot, saavutettavuus, vieraskielisyys ja erityinen koulutustehtävä ja uutena mittarina jatko-opintoihin sijoittuminen. Lukiokoulutukseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen voitaisiin myöntää perusrahoitusta enintään kolmen vuoden ajan. Toisen asteen koulutuksen rahoitus myönnetään koulutuksen järjestäjälle. Lukio- ja ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille myönnettäisiin rahoitusta myös majoituksen järjestämisestä ja mahdollisesti myös harkinnanvaraista rahoitusta.

12 Muonion kunta Esityslista/ 15/ päätti lausunnostaan vapaan sivistystyön rakenneja rahoitusuudistuksesta (mm. kansalaisopistot). Lukion rehtorin Kyllikki Kurjen sähköpostitse toimittamasta toisen asteen koulutuksen rakennemuutos- ja rahoitusuudistusselvityksestä jaetaan kopio kokouksessa. Ehdotus kunnanjohtaja edellyttää, että jatkossakin pienten paikkakuntien nuorilla on oikeus toisen asteen koulutukseen omalla paikkakunnalla, ja toteaa lausunnossaan mm., että valtion rahoitusosuuden pienentäminen on huolestuttava suunta rahoitusuudistus aiheuttaa haasteita pienten kuntien oppilaitosten taloudenhoidossa ja vaikeuttaa toimintaa mahdollisuus koulutuksen suorittamiseen neljässä vuodessa ehkäisee osaltaan syrjäytymistä, mikä tulee ottaa rahoituksessa huomioon, ja myös kaksoistutkintojen suorittaminen vaikeutuu, jos perusrahoitusta myönnetään vain kolmen opiskelijavuoden ajalta saavutettavuuskorotusta määriteltäessä tulee ottaa huomioon myös Pohjois-Lapin erityisolosuhteet (pitkät välimatkat) asetuksessa tulee ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet ja taata koulutuksen saavutettavuus asuinpaikasta riippumatta kaikille nuorille. Varsinainen lausunto sisältää yksityiskohtaisemmat perustelut. Päätös Rehtori Kyllikki Kurki, joka toimii myös Ammattiopisto Lappian Jokivarren toimipaikan toimipaikkapäällikkönä, selosti lukio- ja ammattikoulutuksen rahoitusta ja sen mahdollisia vaikutuksia lukio- ja ammattikoulutuksen säilymiseen paikkakunnalla. Päätöstä tehtäessä hän ei ollut paikalla. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

13 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Yleishallinnon ja terveystoimen määrärahat vastaa yleishallinnon ja terveystoimen talousarvioehdotuksen valmistelusta. Yleishallinnon talousarviokohta sisältää mm. kunnanvaltuuston ja -hallituksen, kunnallisverotuksen, hallinto-osaston, toimistoyksikön, keskuskeittiön ja hanketoiminnan määrärahat. Kohta sisältää myös jäsenmaksut ja kunnan osuuden alueellisen pelastuslaitoksen ja Tunturi-Lapin Kehitys ry:n menoihin. Yleishallinto vastaa mm. keskitetyistä toiminnoista ja Asunto Oy Kulleron ja Kiinteistö Oy Kotikonnun taloudenhoidosta. Valmistelussa on lähdetty siitä, että myös työpajatoiminta sisällytetään yleishallinnon määrärahoihin. Talousarviovalmistelu sisältää seuraavat määrärahavaraukset (suluissa toimintakate): valtiolliset vaalit menot ja tulot euroa kunnanvaltuusto euroa kunnanhallitus euroa, tulot euroa ( , ) Lapin pelastuslaitos euroa EU-hankkeet euroa kunnallisverotus euroa edustus euroa ystävyyskuntatoiminta euroa hallituksen myöntämät avustukset euroa muu toiminta euroa työpajatoiminta euroa, tulot euroa ( , ) keskushallinto euroa, tulot euroa ( , ) terveydenhuollon kuntayhtymä menot ja tulot euroa toimistoyksikkö menot ja tulot euroa monistus-, toimisto- ja pankkipalvelut euroa, tulot euroa (22 500, ) atk-palvelut euroa, tulot euroa (59 072, ) laskuhotelli menot ja tulot 500 euroa tiedotustoiminta euroa henkilöstöhallinto euroa työterveyshuolto euroa, tulot euroa (5 000, ) työsuojelu euroa keskuskeittiö euroa, tulot euroa ( , ) matkailustrategiahanke euroa ensilumi euroa, tulot euroa (40 000, ) Tunturi-Lapin Kehitys ry euroa terveyskeskus euroa ympäristöterveydenhuolto euroa löytöeläimet euroa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä euroa Muurolan sairaala euroa Lapin päihdeklinikka euroa syöpäpotilaiden hoitopäivämaksut euroa.

14 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Taloussuunnitelmaan liitetyn henkilöstösuunnitelman mukaan yleishallinnon henkilömäärä on kuluvana vuonna 25,5, ensi vuonna 26 ja suunnitelmavuosina 25. Tällä hetkellä hallinto-osastoon kuuluu kunnanjohtaja, hallintosihteeri, taloussihteeri, toimistosihteeri, atk-vastaava, matkailukoordinaattori, maaseutupäällikkö ja maataloussihteeri sekä emäntä, keittäjä ja 7 ravitsemistyöntekijää. Kunnansihteeriksi valittu henkilö ei ole vielä ottanut tehtävää vastaan. Hallinto-osastossa on marraskuusta 2008 toiminut toimistoyksikkö, joka myy toimistopalveluja hallintokunnille. Alkujaan siihen kuului 11 toimistosihteeriä, nykyisin 9,5, ja henkilöstösuunnitelmaan on ensi vuodelle merkitty 8½ toimistosihteeriä (suunnitelmavuosille 7,5 ja 7). Hankkeisiin on merkitty euroa, Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n kautta toteutettavien EU-hankkeiden kuntaosuuksiin euroa ja Kiinteistö Oy Muonion Kotikonnun ja Asunto Oy Kulleron tukemiseen euroa. Valmistelu sisältää euroa Oloksen Ensilunta varten (tulona , ) ja varauksen myös matkailustrategiahankkeelle sekä pelastuslaitoksen ja työpajan toimintaan. Kunnanjohtaja ratkaisee hallintosäännön 53. :ssä tarkoitettuihin hankkeisiin osallistumisen, jos talousarviossa on erikseen määritelty euromääräinen yläraja. Yleishallinnon menot ovat yhteensä euroa ja terveystoimen euroa; yleishallinnon tulot euroa. Perusterveydenhuollon menoihin on merkitty euroa, ympäristöterveydenhuoltoon euroa ja erikoissairaanhoidon menoihin euroa (yhteensä , ). Tarkastuslautakunnan menot ovat euroa. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja merkitsi yleishallinnon taloussuunnitelman valmistelun tiedoksi. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Taloussuunnitelman valmistelu , 229 (ohjeet) , 259 Syksyn Kuntatalous-julkaisussa selostetaan mm. valtionosuusmuutoksia ja yleisen taloustilanteen heikkenemistä tuoreimpien ennusteiden valossa. Julkaisussa selostetaan myös yhtiöittämisen taloudellisia vaikutuksia kunnan taloudelle. (www.kunnat.net Asiantuntijapalvelut > Kuntatalous > Kuntatalouden tilastot ja julkaisut > Julkaisut, Kuntataloustiedotteet) Työttömyyden odotetaan pysyvän varsin korkealla tasolla ja ensi vuoden talouskasvuksi arvioidaan 1,2 %. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan verotilitysten kasvuvauhti laskee huomattavasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Kunnallisveron kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 %:iin ja tilitysten kasvavan ensi vuonna vain 1,2 %. Yhteisöveron tilitysten arvioidaan kuluvana vuonna kasvavan noin 6 % ja lähes saman verran ensi vuonna. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa. Kustannusvastuu laajenee 50 %:iin päivää kestävän työttömyyden osalta ja 50 %:sta 70 %:iin yli päivän pituisen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneista. Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista kunnille aiheutuvia kustannuksia kasvattaa myös vireillä oleva uudistus, joka tarkoittaa prosenttiperusteiseen palkkatukeen siirtymistä. Lautakuntien esitykset Elinkeinolautakunta, 3/7.10. Menot euroa Lautakunta esittää määrärahaa elinkenostrategian ja matkailustrategian mukaisiin kehittämistoimiin ja matkailusihteeri-hankekoordinaattorin palkkaamiseen lautakunnan ja hallituksen alaisiin tehtäviin. Maaseutulautakunta, 4/30.9. Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ) Sivistyslautakunta, 89 90/ Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ). Esitys sisältää muutoksia mm. henkilöstön sijaisjärjestelyihin ja koululaiskuljetuksiin sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ostopalvelusopimus on tarkoitus purkaa. Huomiota kiinnitetään myös puhelinliittymiin ja välipalojen hankintaan sekä latuvalojen korjaamiseen ja lamppujen vaihtoon, kuten myös kiinteistönhoidon järjestämiseen. Lautakunta esittää kuraattorin viran perustamista.

16 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Sosiaalilautakunta, 55/8.10. Menot euroa ja tulot euroa (toimintakate , ). Vanhuspalvelut perustuvat valtuuston hyväksymään ikääntyneiden palvelusuunnitelmaan. Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen mahdollistaa sosiaaliohjaajan työpanoksen käytön aikuissosiaalityöhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn, ja kotipalveluun lisätään yksi lähihoitaja osana kotiin annettavien palveluiden kehittämistä. Palvelukeskus Marjapaikkaan lisätään kaksi lähihoitajaa aluehallintoviraston tarkastuksen perusteella ja keittiö- ja siivoustyö hoidetaan omana työnä. Tarkoituksena on, että ensi keväänä valmistuva asumispalveluyksikkö korvaa hoivaosaston ja sinne siirtyy myös hoivaosaston henkilöstö. Tekninen lautakunta, 81 82/6.10. Käyttötalousmenot ovat euroa ja tulot euroa (toimintakate , ) ja ensi vuoden investoinnit euroa. Kumpanakin suunnitelmavuotena investointien määrä on hieman yli 3 miljoonaa. Ensi vuonna investointien pääpaino on terveyskeskuksen, jääkiekkokaukalon ja kuntakeskuksen vesi- ja viemärilinjojen peruskorjauksessa sekä museon kunnostamisessa ja kaavoituksessa (yhteensä euroa). Huoltoauton hankintaa varten on esitetty euron määrärahaa. Sosiaalitoimenjohtaja on kirjeessään tuonut esille sosiaalitoimen tilaja investointitarpeina vanhusten vuokra-asuntojen toteuttamisen, Palvelukeskus Marjapaikan paloturvallisuusongelmat, Ojustien asumispalveluyksikön kalustamisen, sosiaalitoimiston uudet huonejärjestelyt ja Kaarnikan ja työpajan tilakysymysten ratkaisemisen. Kirjeestä toimitetaan kopio esityslistan ohessa. Kunnanjohtaja toteaa osastojen päälliköille ja maaseutupäällikölle osoittamassaan kirjeessä , että talousarvioesityksen tasapainoon saaminen edellyttää määrärahaesitysten pienentämistä eurolla. Hän palautti sosiaalitoimen talousarvioesityksen uuteen valmisteluun ja pyysi sivistystoimelta täsmennystä avustusmäärärahojen kasvuun. Muut hallintokunnat ovat noudattaneet laadintaohjetta, mutta kunnanjohtaja pyytää arvioimaan vielä mahdollisuuksia käyttötalousmenojen karsimiseen. Lisäselvitykset ja tarkistetut esitykset tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja merkitsee tässä vaiheessa hallintokuntien määrärahaesitykset ja kunnanjohtajan kirjeen tiedoksi ja keskustelee alustavasti vuosien taloussuunnitelmasta. Taloussihteerin sijaisena toimiva Virpi Kotakorva oli asian käsittelyn ajan paikalla. Hän totesi syyskuun lopun tilanteen perusteella kuluvan vuoden talousarvion toteutuneen suunnitellun mukaisena. Taloussihteeri selosti hallintokuntien esitysten vaikutuksia ensi vuoden taloustilanteeseen ja kunnanjohtaja talouden tasapainottamistoimenpiteitä.

17 Muonion kunta Esityslista/ 15/ , 280 Kokouksessa keskusteltiin mm. hallintokuntien esityksistä, ostopalveluista, kiinteistönhoidon tehostamisesta ja terveyskeskuskiinteistön kunnostamistarpeesta sekä talouden tasapainottamisesta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Hallintokunnat ovat tarkistaneet talousarvioehdotuksiaan siten, että käyttötalousmenoja on saatu pienenemään noin euroa. Valmistelun pohjalta laaditusta taloussuunnitelmaluonnoksesta toimitetaan esityslistan ohessa kopio. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja merkitsee jatkovalmistelun tiedoksi ja keskustelee vuosien taloussuunnitelmasta. Teknisen osaston päällikkö Jaakko Muotka selosti investointiosaa hankkeittain ja mittavan terveyskeskuskiinteistön peruskorjauksen aiheuttamia vaikeuksia ensi vuoden investointimäärärahojen pysyttämisessä ohjeeksi annetulla miljoonan euron tasolla. Keskustelua käytiin lähinnä terveyskeskuksen peruskorjauksesta ja vesihuollon rakentamisesta mm. Isonmaan alueelle sekä kaavateiden ja vesihuollon rakentamisesta Tuomaanpaloon ja Kerässiepintien pohjoispuolella sijaitsevalle kunnan omistamalle maaalueelle. Muotka poistui investointeihin liittyvän keskustelun jälkeen. Taloussihteeri vs. Virpi Kotakorva selosti taloussuunnitelmaluonnosta. Hän totesi, että valmistelun perusteella ensi vuoden ylijäämäksi saadaan vajaat euroa mutta suunnitelmavuosina ylijäämä jää niin pieneksi, ettei se juuri taseeseen kertynyttä alijäämää vähennä. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Ranta-asemakaavan laatiminen Harjunpään alueelle Timo Saitajoki on käynnistänyt ranta-asemakaavan laatimisen Muonionjoen rannalla Harjunpäässä sijaitsevan tilan Harjunpää RN:o 31:9 rantaalueelle ja on kirjeensä (dnro 163/1.10.) ohessa toimittanut kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Maanomistaja huolehtii kaavaehdotuksen laatimisesta, ja kaavan laatijana toimii Seitap Oy, vastaavana kaavoittajana maanmittausteknikko Tapani Honkanen. Ison metsätilan vanha pihapiiri hyväkuntoisine rakennuksineen sijaitsee Muonionjoen rannalla Saitajokisuun eteläpuolella. Maanomistajan tavoitteena on laatia ranta-asemakaava osoittamaan, mille osalle tilan rantaalueita tulevaisuudessa on tarkoitus rakentaa. Kaavoitettavaksi tulee siten rajaväylän ja Saitajoen ranta-aluetta. Kaavassa on Muonionjoen rantaa noin 2,5 km. Tila kuluu maakuntakaavassa osoitettuun maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M), jota käytetään pääasiassa maa- ja metsätalouteen. Kaavoitettavalla alueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaavoitettavan alueen luontoarvoja ei ole aikaisemmin selvitetty kaavoituksen perustaksi vaadittavalla tarkkuudella, mikä edellyttää luontoselvityksen laatimista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selostettu mm. suunnittelutilanne, kaavoitustyön tavoite, muutettavan alueen olosuhteet, arvioitavat vaikutukset ja kaavaratkaisun perustelut, osalliset ja osallistuminen ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan kesä-heinäkuussa 2015 valtuuston käsittelyyn. Osallisiksi on merkitty viranomaiset ja maanomistajat sekä eräät yhteisöt. Viranomaisina mainitaan kunta, ely-keskus, Lapin liitto ja Metsähallituksen luontopalvelut ja maanomistajina alueen maanomistaja ja rajanaapurit myös Ruotsin puolella. Yhteisöiksi on merkitty paliskunta ja sähköosuuskunta. Osallisen toivotaan esittävän suunnitelmassa havaitsemansa puutteet kunnalle tai kaavan laatijalle ennen kuin vaatii neuvottelun käymistä ely-keskuksen kanssa suunnitelman riittävyydestä. Kunnan vastuuhenkilöksi on merkitty kunnanjohtaja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan esityslistan ohessa kopio. Lainsäädäntö ja kunnan säännöt Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan

19 Muonion kunta Esityslista/ 15/ alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Toukokuun 2014 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan maanomistajan tulee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja 74 ) Riittävän aikaisessa vaiheessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Vuorovaikutteiseen suunnitteluun liittyviä menettelytapoja valittaessa on maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden kannalta kiinnitettävä huomiota erityisesti kaavoitettavaan alueeseen, kaavan vaikutusalueen laajuuteen, suunnitteilla olevien maankäyttömuutosten merkittävyyteen ja osallisten määrään. Tiedottamisja osallistumismenetelmät tulee valita siten, että kaikki osalliset on mahdollista tavoittaa, ja tarjota näille riittävän ajoissa riittävät mahdollisuudet valmisteluun osallistumiseen. Kunta voi esittää maanomistajalle osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Varmistaakseen suunnitelman riittävyyden kunta voi neuvotella asiasta alueellisen ympäristökeskuksen kanssa, ja osallisilla on mahdollisuus kaavan muutosehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä suunnitelman riittävyydestä. Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisten ja kuntalaisten tiedonsaannin parantamiseksi vireilletulosta tiedottamisen yhteydessä tulee tiedottaa myös kaavoituksen suunnitellusta aikataulusta. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa vähintään siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja tällöin vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Maankäyttö- ja rakennuslain 199. ja -asetuksen 99. sisältävät säännökset kansainvälisen sopimuksen edellyttämästä yhteistyöstä toisen valtion kanssa kaavan toteuttamisen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kunnan tulee toimittaa alueelliselle ympäristökeskukselle ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta ja OAS sekä muut tarpeelliset tiedot sen arvioimiseksi, onko asiassa ryhdyttävä yhteistyöhön toisen valtion kanssa. Ministeriö huolehtii toiseen valtioon kohdistuvista ilmoitus- ja neuvottelutehtävistä. Ympäristöministeriön kirjeessä on selostettu säännöksen soveltamiseen liittyviä menettelytapoja: Lapissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii asetuksen mukaisista tehtävistä. Kaavan hyväksyy valtuusto, ja kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kaavoitusviranomaisena toimii hallitus.

20 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Ehdotus kunnanjohtaja merkitsee Saitajoen kohdalle sijoittuvan Muonionjoen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päättää sovitun mukaisesti huolehtia kaavan vireilletulon kuuluttamisesta. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ilmoitetaan kaavoituksen vireilletulosta ja toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (maankäyttö- ja rakennuslain 199 ja -asetuksen 99 ). Päätös Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

21 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Äkäskeron ranta-asemakaavan muutosehdotus , 213 Äkäskeron ranta-asemakaava-alue sijoittuu Pekanjärven ja Kerojärven väliselle alueelle ja kuuluu ympäristöministeriön vahvistaman Kittilän, Kolarin ja Muonion kuntien yhteisenä laatiman Ylläksen osayleiskaavan alueeseen. Äkäskero sijoitsee Pallas Yllästunturin kansallispuistossa, joka on maakuntakaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi merkinnällä SL Kaava-alue sijaitsee kansallispuiston sisällä, mutta se on rajattu puistoon kuulumattomaksi alueeksi samalla rajauksella Ylläs-Aakenuksen Natura-alueen sisälle. Ranta-asemakaava on vahvistettu eikä siihen ole tehty tarkistuksia. Mm. kaavan hitaan toteutumisen takia Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran säätiö on suunnitellut muutosta ranta-asemakaavan kortteleihin 7 ja 9 ja on kirjeensä (dnro 88/8.5.) ohessa toimittanut kunnalle kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maanomistaja huolehtii muutosehdotuksen laatimisesta, ja tehtävästä vastaa Seitap Oy. Vastaavana kaavoittajana toimii maanmittausteknikko Tapani Honkanen, ja insinööri Markku Hyvönen edustaa säätiötä kunnan viranomaisten kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kaavan laatija on toimittanut kaavamuutoksen valmisteluaineiston kunnalle. Ranta-asemakaava-alueen 40 rakennuspaikasta 14 on rakentamatta. Muutettavat korttelit 7 ja 9 sijaitsevat kaava-alueelle johtavan tien varressa lähellä Hotelli Äkäskeroa ja ovat rakentamatonta metsämaata. Korttelit ovat kohtalaisen isoja, ja maanomistajan tavoitteena on jakaa ne tavanomaisiksi yhden loma-asunnon rakennuspaikoiksi. Kaavan kokonaisrakennusoikeus on niin alhainen, että myös alueen oma jätevesien käsittely toimii tehokkaammin, kun alue saadaan rakennettua. Muutosalueelle johtavan Keronrannantien pohjatyöt on tehty. Muutosalueen pinta-ala on 1,3790 ha. Korttelien välinen VR-alue poistetaan tarpeettomana ja muodostetaan kortteli 7. Alueen rakennusoikeus alenee k-m 2 :stä k-m 2 :iin. Lähes kaikki alueen rakennuspaikat ovat Kero-Pekan Vesi Oy:n osakkaita. Syyskuussa 2013 valmistuneesta pora-huoltokaivosta toimitetaan talousvesi noin 100 asukkaan tarpeisiin (varautuma 200 asukkaalle). Huoltokaivo on yhdistetty 1990-luvulla rakennettuun vesihuoltolinjaan. Alueen vesi- ja jätevesiverkostosta ja puhdistamosta vastaa Äkäskeron Vesihuolto Oy. Puhdistamon toiminta on kohtuullisen varmaa, joskin kuormituksen epätasaisuus häiritsee toimivuutta. Suunnitelmassa todetaan, että alueella ei ole tiedossa suojeltavia luonnonarvoja, arvokkaita elinympäristöjä eikä kiinteitä muinaisjäännöksiä. Natura-arviointi ei ole tarpeen, koska muutos ei heikennä viereisen Naturaalueen perusteena olevia luontotyyppejä eikä uhkaa alueen perusteena

22 Muonion kunta Esityslista/ 15/ olevien direktiivin liitteiden mukaisten lajien elinolosuhteita. Pienrakentamisen lisäämisellä myös jäteveden puhdistamo saa tarpeellista lisäkuormaa ja vesihuoltolaitoksen talous paranee. Tarkistetussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selostettu mm. suunnittelutilanne, kaavamuutoksen tavoite, muutettavan alueen olosuhteet ja osalliset ja osallistuminen sekä aikataulu. Tavoitteena on, että kaava saadaan lokakuussa 2014 valtuuston käsittelyyn. Kaavamuutos on 2.6. kuulutettu vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitettu nähtäville ja kaavaluonnoksesta jaetaan kopio kokouksessa. Lainsäädäntö ja kunnan säännöt Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava kunnalle suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Toukokuun 2014 alusta voimaan tulleen lakimuutoksen mukaan maanomistajan tulee toimittaa kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohjakartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi osana kunnan kartta-aineistoa. (Maankäyttö- ja rakennuslain 63. ja 74. ) Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30. :ssä säädetään, miten 62. :ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilaisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaamisesta ilmoitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28. :ssä. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kaavoitusviranomaisena toimii hallitus. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja merkitsee Äkäskeron ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville. Lausuntoa pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä valtion viranomaisilta. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 Muonion kunta Esityslista/ 15/ , 282 Äkäskeron ranta-asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto pidettiin nähtävänä. Kunnalle ei ole toimitettu yhtään mielipidettä. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta ylitarkastaja on 8.9. sähköpostitse ilmoittanut, että ely-keskus ei katso tarpeelliseksi antaa valmisteluaineistosta lausuntoa. Lapin liitto viittaa lausunnossaan maakuntakaavassa annettuihin kehittämis- ja suunnittelumääräyksiin ja toteaa, että kaavamuutoksen mukainen rakentaminen ei vaikeuta maakuntakaavan toteutumista. Muutoksella ei laajenneta voimassa olevaa ranta-asemakaava-aluetta eikä lisätä rakennusoikeutta. Kaavan laatijalta on saatu kaavaehdotus. Selostusta on täydennetty luonnosvaiheen tiedoilla, mutta kaavakarttaan ei ole luonnosvaiheen jälkeen tehty muutoksia. Lainsäädäntö ja kunnan säännöt Kaavaehdotuksen nähtävänäpidosta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 65. :ssä ja asetuksen 27. :ssä. Kaavaehdotus tulee asettaa nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi ja vaikutuksiltaan vähäinen kaavan muutosehdotus vähintään 14 päivän ajaksi, ja nähtävillepanosta tulee ilmoittaa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen. Lausuntojen pyytämisestä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 28. :ssä. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja päättää asettaa Äkäskeron ranta-asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

24 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Kuntakeskuksen osayleiskaavan laatiminen Kunnanvaltuusto , 29, 283 Kunnanvaltuusto päätti , että Keskustan asemakaavan tarkistaminen ja mahdollinen laajentaminen otetaan valmisteluun ja valmistelun lähtökohtia tarkastellaan myös kaavan ajanmukaisuuden kannalta. Valmistelun yhteydessä selvitetään myös kuntakeskuksen asemakaavojen yhdistäminen ja kaavan laajentaminen mm. Autiontien ja Oostatien alueelle. Teknisen osaston päällikkö ja valtuuston puheenjohtaja neuvottelivat 3.6. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuntavastaavan kanssa mm. kuntakeskuksen asemakaavoitustyön käynnistämisestä. Kokouksessa neuvottelusta annetun selostuksen perusteella valtuusto hyväksyi periaatteessa alustavan valmistelun käynnistämisen osayleiskaavan laatimiseksi kuntakeskuksen alueelle. Osayleiskaavoitustyön käynnistäminen valmistellaan seuraavan valtuuston kokouksen ratkaistavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi palvelukeskuksen rakentamista varten Ojustien eteläpuolelle laaditun Keskustan asemakaavan muutoksen ja päätti käynnistää myös kortteleiden 117 ja 118 kaavamuutoksen valmistelun. Käsitellessään 2.6. kaavamuutosesityksen tekemistä kunnanhallitus päätti, että rakennuspaikkojen suunnittelemiseen Kerässiepintien pohjoispuolella sijaitsevalle kunnan omistamalle maa-alueelle ryhdytään pikaisesti ja muut asemakaavan tarkistusesitykset selvitetään myöhemmin. Kuntakeskuksen alueella ei ole yleiskaavaa. Hallitus linjasi kuntakeskuksen asemakaavan valmistelua ja kaavoitettavan alueen rajausta asemakaavatoimikunnan valmistelun mukaisena. Toimikunta oli päättänyt (dnro 41/18.2.), että pohjakartan laadinta toteutetaan etelä-pohjoissuunnissa Harrinivan ja Tekopaikan väliselle alueelle ja ulotetaan myös Valtatie 21:n itäpuolelle Tuorevaaraan ja mahdollisuuksien mukaan myös karttaan merkityille alueille 3 ja 4 (Isolompolo, Päämaa ja Hirsi-Laitavaara). Maanmittauslaitos on kirjeellään ilmoittanut hyväksyvänsä Tuomaanpalon ja keskustan alueen kartoituksen asemakaavan pohjaksi (noin 195 ha). Tekniseltä osastolta on saatu konsulttisopimusluonnos (dnro 167/ 6.10.) digitaalisen pohjakartan laatimisesta. Tavoitteena on, että pohjakartta on valmiina suunnittelupohjaksi viimeistään helmikuussa ja valmiina kesäkuun puoliväliin mennessä.

25 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Lainsäädäntö ja kunnan säännöt Maankäyttö- ja rakennuslain 5. luku sisältää määräyksiä mm. yleiskaavan laatimisesta, sisällöstä, esitystavasta, kaavamääräyksistä, oikeusvaikutuksista ja hyväksymisestä. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyillä alueilla. Kaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Kun yleiskaavan laatiminen on pantu vireille, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon tai toimenpiderajoituksen, joka on voimassa enintään viisi vuotta. Valtuusto hyväksyy yleiskaavan, ja hallitus toimii kunnan kaavoitusviranomaisena. Ehdotus Päätös kunnanjohtaja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kuntakeskuksen osayleiskaavan laatimisen. Hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

26 Muonion kunta Esityslista/ 15/ Asemakaavan laatiminen kunnan omistamalle maa-alueelle (Haka RN:o 18:17) Mm. kuntakeskuksen asemakaavojen tarkistamisen ja kaavoituskatsausten käsittelyn yhteydessä on keskusteltu kunnan tonttitarjonnan riittävyydestä. Hyväksyessään kaavoituskatsausta kunnanvaltuusto edellytti teknisen osaston selvittävän kunnan vuonna 1993 ostaman maa-alueen rakentamismahdollisuudet. Osa tilasta sijaitsee Kerässiepintien pohjoispuolella aivan Keskustan asemakaava-alueen läheisyydessä. Ajatuksena on ollutkin, että maa-alueen kaavoitus toteutetaan Keskustan asemakaavan laajennuksena. Käsitellessään esityksen tekemistä Keskustan asemakaavan kortteleiden 117 ja 118 kaavamuutoksesta kunnanhallitus päätti, että rakennuspaikkojen suunnittelemiseen kunnan omistamalle Haan tilalle ryhdytään pikaisesti ja muut asemakaavan tarkistusesitykset selvitetään myöhemmin. Omakotitalojen rakennuspaikoiksi suunniteltu palsta sijaitsee Kerässiepintien risteyksen läheisyydessä Valtatie 21:n länsipuolella, ja se ulottuu valtatiehen. Alustavasti on arvioitu, että omakotitonttien määrä voisi olla 5 7, pinta-ala m 2 ja rakennusoikeus 300 k-m 2. Liikenneyhteys toteutettaisiin Kerässiepintieltä Eerolan tilaan kuuluvan maa-alueen kautta. Kunnan omistaman Tuomaanpalon tilan asemakaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaava-alueelle on tarkoitus osoittaa pientalon rakennuspaikkaa ja lisäksi lomarakennusten ja mahdollisesti myös rivitalon rakennuspaikkoja. Lainsäädäntö ja kunnan säännöt Maankäyttö- ja rakennuslain 20. :n mukaan kunnan tulee huolehtia alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan ja sillä tulee olla käytettävissään riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Lain 51. edellyttää, että asemakaava laaditaan ja pidetään ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan laatimisen, ja kunnanhallituksen johtosäännön mukaan hallitus toimii kaavoitusviranomaisena.

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 1.12.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2014 asialista 1.12.2014 n kokous Aika to klo 17.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 29.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 6/2013 asialista 29.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 14/2015 4 Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 14/2015 4 Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 14/2015 4 Asia 3 Terveyskeskuskiinteistön kunnostaminen 28.10.2014, 258 Useissa kunnanhallituksen kokouksissa on keskusteltu terveyskeskuskiinteistön sisäilman laadusta ja myös

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kunnanhallituksen kokous 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Muonion kunta Esityslista/ 6/2014 168 Kunnanhallituksen kokous Aika ti klo 18.00 19.15 Paikka kunnantalo,

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Taivassalon yhtenäiskoulu

Taivassalon yhtenäiskoulu KOKOUSKUTSU/ ESITYSLISTA Nro 3/2015 KOKOUSAIKA klo 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Taivassalon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot