LAITILAN KAUPUNKI VIERUMÄEN RISTEYSSILLAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAITILAN KAUPUNKI VIERUMÄEN RISTEYSSILLAN"

Transkriptio

1 VIERUMÄEN RISTEYSSILLAN ASEMAKAAVAMUUTOS Suunnittelualue Vastaa päivättyä kaavaehdotuskarttaa Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu Y Sammatintie 6 8 D 33, Helsinki, tel

2

3 1. TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Kaupunki: Kaupunginosat: Korttelit /Tilat: Vierumäen risteyssillan asemakaavamuutos Laitilan kaupunki 419 Laitila, 402 Hartikkala, 428 Pappila Asemakaavan muutos koskee kortteleita 441, 442, 5002, 5026 ja 5027, yleisen tien aluetta, virkistysaluetta, erityisalueita, maa- ja metsätalousaluetta sekä katualueita. Kaavan laadituttaja : Laitilan kaupunki Keskuskatu 30, PL 25, Laitila puh , fax Kaavan laatija: Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisu Sammatintie 6-8 D 33, Helsinki tel Vierumäen risteyssillan asemakaavan muutoksen vireille tulosta kuulutettiin VT 8 parantamiseen liittyvien asemakaavamuutosten vireille tulo kuulutettiin Hyväksymispäivämäärät: Laitilan kaupunginhallitus Laitilan kaupunginvaltuusto

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Sosiaaliset vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET 1. Otteet a. ja b. voimassa olevasta asemakaavasta Keskusta 2. alueella. 2. Ote voimassa olevasta asemakaavasta Kalliomäen alueella 3. Ote voimassa olevasta asemakaavasta Garpintien alueella. 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5. Tilastolomake 6. Kaavaehdotuskartta valtatien 8 tiesuunnitelman kanssa 1:2500(A3) 7. Rakentamistapaohje 1

6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutoksen laatiminen aloitettiin tammikuussa 2012 Laitilan kaupungin aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja se on päivitetty viimeksi Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelua ei ole käyty. Kaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin , aineisto oli nähtävillä Laitilan kaupungin teknisellä osastolla Nähtävillä oloaikana jätettiin kaksi huomautusta. Kaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Lausunnon antoivat Laitilan Puhelin OSK, Laitilan kaupunki/rakennus- ja ympäristölautakunta ja Uudenkaupungin ympäristöterveyshuolto. Varsinais-Suomen Liitto, ELY-keskus ja Turun museokeskus eivät antaneet lausuntoja. Valtatiehen liittyvistä asemakavamuutoksista suhteessa kaupungin keskustan kehittämiseen järjestettiin viranomaisten työneuvottelut , , ja Valtatiehen liittyvät asemakaavan muutoshankkeet on pysäytetty toistaiseksi. Vierumäen risteyksen asemakaavan muutosehdotusta on jatkotyöstetty korttelin 5026 osalta, alueelle on laadittu rakennettavuusselvitys, johon pohjautuen korttelialueita ja virkistysalueita on suunniteltu uudelleen. Alueelle on suunnitteilla 8-tien yrityspuisto. Kaava-alueeseen liitettiin kortteli 5002 ja Ilomäen risteyssillan aluetta, jotta yrityspuiston liittyminen Laserkeskuksen ja aikuiskoulutuskeskuksen alueeseen voidaan tutkia tarkemmin. Kortteli 5002 ja Ilomäen risteysillan alue ovat kuuluneet aiemmin Valtatien 8 parantamiseen liittyvään asemakaavan muutosehdotukseen (ehdotus oli nähtävillä ). Korjatut kaavaehdotusasiakirjat asetetaan uudelleen nähtäville. Vierumäen risteyssillan asemakaavamuutoksen muuttunut rajaus: Ensimmäisen ehdotusvaiheen rajaus (harmaa alue), uusi rajaus merkitty pisteviivalla. Kuva 1. Suunnittelualueen liittyminen muihin valtatietä 8 koskeviin asemakaavan muutosalueisiin. 2(31)

7 2.2 Asemakaava Asemakaavan muutoksella tarkistetaan yleisen tien alueiden (LT) sekä katualueiden laajuus valtatien tiesuunnitelman perusteella. Melusuojausmerkintöjen tarkistus perustuu v laadittuun meluselvitykseen (Varsinais-Suomen ELY-keskus, A-insinöörit Oy). Kaavamuutos on viety ETRS-GK22- koordinaattijärjestelmän pohjakartalle. Muita keskeisiä muutoksia ovat: - voimassa olevan asemakaavan korttelin 5026 alue on suunniteltu uudelleen; huonosti rakentamiseen soveltuva maa-alue on osoitettu virkistysalueeksi, johon on tavoitteena rakentaa hulevesien viivästyslampi (VL-hu), uudisrakentaminen on osoitettu Garpintien ja Peltolanrinne -kadun varteen (KTY-2). Yrityspuiston alue liittyy uuden katuyhteyden (Lasertie) avulla Laserkeskuksen ja aikuiskoulutuskeskuksen alueeseen (KTY-1 ja YO). - Garpintie on yksi Laitilan keskustaajaman pääkokoojakaduista, se on suunniteltu myös erikoiskuljetusreitiksi (ylikorkeat kuljetukset). Suunnittelualueen kohdalla ei Garpintielle ole muodostettu tonttiliittymiä, vaan liikenne ohjataan liityntäkatujen kautta (Winnovantie, Yrityspolku, Lasertie). - Valtatien pohjoispuolelle on muodostettu uusi katuyhteys valtatien viereen (Metsämäentie). Valtatien tiesuunnitelman mukaisesti katujen ja yksityisteiden tasoliittymät poistetaan. - Tehokkuuslukua on nostettu Garpintien varren kaikissa kortteleissa. - korttelin 442 TY tonttia on laajennettu (katualueen ja LT-alueen rajaus muutettu). - korttelin 441 tonttien 10 ja 11 tehokkuuslukua on nostettu. - Maanpäällisten ja maanalaisten johtojen aluevarauksia on tarkistettu; sähköverkon ilmajohdot on purettu yrityspuiston alueelta. - TY-3 - tonteille on sallittu pääkäyttötarkoituksen liittyviä myymälätiloja 30% rakennetusta kerrosalasta ja KTY-2 -alueille 20% -50% rakennusoikeudesta. - liittymäkieltoja on lisätty Ilomäentielle ja Peltolanrinne-kadulle. - Kaavaehdotuskartan kortteleille 5002, on laadittu rakentamistapaohje (Liitteenä). 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava tullaan toteuttamaan maanomistajan tarpeiden mukaisesti sen jälkeen kun kaava on tullut lain voimaiseksi. Meluesteiden rakennus sisältyy valtatien eritasoristeysten toteuttamisaikatauluun. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalueeseen kuuluu Vierumäen risteyssillan alue, osa Ilomäen risteyssillan alueesta sekä valtatiehen rajautuvia alueita valtatien molemmin puolin. Suunnittelualue rajautuu etelässä Garpintiehen, idässä Vierumäenrinne katuun ja asemakaavoittamattomaan alueeseen. Lännessä suunnittelualue rajautuu Kreulantiehen ja pohjoisessa Valksillantiehen ja Vuohenmaantiehen. Valtatien 8 pohjoispuoleinen alue on pääluonteeltaan asuinaluetta, valtatien eteläpuolella on vanha maatilan talouskeskus ja pienteollisuutta. Peltolanrinne katua ei ole rakennettu ja korttelin 5026 alue on kokonaan rakentamatta. Korttelissa 5002 toimivat Laserkeskus Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti keskustaajamassa. 3(31)

8 3.1.2 Luonnonympäristö Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. (Ympäristöministeriö: Arvokkaat maisema-alueet, Maisema-aluetyöryhmän mietintö 66/1992; 1992). Alueelle ei ole laadittu luontoselvitystä. Kuva 3. Voimassa olevan asemakaavan korttelin 5026 alueen metsä on raivattu, Lohiojan ympäristö kasvaa männikköä. Kuva 4. Valtatien alitse etelään päin virtaa Lohioja, joka laskee edelleen Sirppujokeen. Maaperäkartan (GTK) mukaan valtatien 8 pohjoispuoleinen alue on hietamaata, moreenia ja kalliota. Valtatien eteläpuolella Vierumäentien ympäristössä on moreenia ja kalliota, mutta korttelin 5026 alue on savikkoa ja turvetta ja korttelin 5002 alue on savikkoa ja hiesua. Kuva 5. Ote maaperäkartasta /GTK. Voimassa olevan asemakaavan korttelin 5026 alueelle on laadittu geotekninen rakennettavuusselvitys Geo-Master Oy:n toimesta (Geotekninen rakennettavuusselvitys, Geo-Master Oy, ). Seuraavassa otteita selvityksestä: Pohjasuhteet, yrityspuiston läntinen osa: - ylimpänä maakerrosrakenteena on turvekerros. - Turvekerroksen paksuus on suurimmillaan 2,6 m, tiheydeksi arvioidaan 15 kn/m³ - Kuormitettaessa turvekerros on erittäin voimakkaasti kokoonpuristuvaa. - turvekerroksen alapuolella on lihava savi, jonka paksuus vaihtelee 0,8 m 4,2 m. - Lihavan saven ylimpien sedimenttien vesipitoisuus on 80 90%. - Lihava savi on kuormitettaessa voimakkaasti kokoonpuristuvaa. - lihavan saven alapuolella on hiekkakerrostumia ja soramoreenikerrostumia. Pohjasuhteet, yrityspuiston läntinen osa: - ylimpänä maakerrosrakenteena on kuivakuorisavi / lihava savi. - Savikerrostuman paksuus on suurimmillaan 2,2 m - Lihavan saven ylimpien sedimenttien vesipitoisuus on 40 60%. - Lihava savi on kuormitettaessa voimakkaasti kokoonpuristuvaa. - lihavan saven alapuolella on hiekka- ja moreenikerrostumia. 4(31)

9 Kuva 6. Ote geoteknisestä selvityksestä / Geo-Master Oy. RASKAIDEN RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN PERUSTAMINEN/ Geo-Master Oy: YRITYSPUISTON LÄNTISELLÄ OSALLA Raskaat rakennukset ja rakenteet tulee perustaa tukipaaluilla kantavan pohjakerrostuman varaan ja lattiarakenteet tulee mitoittaa kantavina laattoina. YRITYSPUISTON ITÄISELLÄ OSALLA Raskaat rakennukset ja rakenteet voidaan perustaa vaihtoehtoisesti: a) Lyhyillä tukipaaluilla kantavan pohjakerrostuman varaan ja lattiarakenteet tulee mitoittaa kantavina laattoina. b) Tiivistettyjen täyttöjen välityksellä kantavan pohjakerrostuman (hiekkakerrostumien ja soramoreenikerrostumien) varaan. Tällöin lattiarakenteet voidaan rakentaa tiivistettyjen täyttöjen välityksellä kantavan pohjakerrostuman varaan (edellytetään laajoja massanvaihtoja). Turvekerrosten varaan ei saa perustaa myöskään pihojen tai liikenteeseen käytettävien alueiden rakenteita eikä putkijohtoja. Tarkemmat rakenneleikkaukset on esitetty selvityksen piirroksessa no.geo Kevyiden rakennelmien perustaminen ks. selvitys. 5(31)

10 Vesiolosuhteet alueella: Laitila kuuluu Sirppujoen vesistöalueeseen. Laitilan ja Kalannin alueella virtaava Sirppujoki purkautuu Uudenkaupungin rannikkoalueella Velhonveden Ruotsinveden makeanveden altaaseen. Joen yläjuoksu on haarautunut pieniksi sivu-uomiksi. Yläjuoksulla on lukuisia pieniä, matalia järviä. Joen valuma-alueen keskivaiheilla on suuria peltoalueita ja Laitilan keskustaajama. Sirppujoen vesistöalueen järvistä suurimpia ovat Lukujärvi, Pitkäjärvi ja Särkijärvi. Sirppujoen vesistö on vanhaa merenpohjaa; joen uoma on entinen merenlahti. Joen valuma-alueella on runsaasti happamia sulfaattimaita, joten vesi on ylivirtaamakausina hyvin hapanta (ph 5,0). Sirppujoen veden laadulla on merkitystä Velhonveden - Ruotsinveden makeanveden altaalle, joka on Uudenkaupungin ja sen teollisuuden tärkeä raakavesilähde. (Kahdeksan kunnan maisema-selvitys / Arkk.tsto Mars 2003). Suunnittelueen sijainti Kuva 7. Sirppujoen vesistöalue (punainen rajaus) ja sen jakautuminen pienempiin valumaalueisiin. Purkupaikat merkitty mustilla kolmioilla. (www.lounaispaikka.fi ) Kuva 8. Suunnittelualue on osavaluma-alueen laidassa, hulevedet laskevat Lohiojaa pitkin Sirppujokeen. Laitilan harjulla on useita pohjavesialueita, kuvassa tumman siniset alueet ovat lähimpien pohjavesialueiden reunoja. ( Karttaote: Kuva 9. Suunnittelualueen poikki laskevassa ojauomassa virtaa valtatien pohjoispuolisen asuinalueen pintavesiä. Oja laskee edelleen Lohiojaan. Lohioja toimii tämän valumaalueen pohjoislaidan päälaskuojana. Vedet laskevat edelleen Sirppujokeen. (karttaote: Maanmittauslaitos ). 6(31)

11 3.1.3 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Valtatien pohjoispuolella on rakeisuudeltaan harvaa omakotiasutusta, seassa on jonkin verran maatilan talouskeskuksia ja pienteollisuutta. Ilomäentie liittyy tasoliittymänä valtatiehen. Valtatien eteläpuolella vanhan Turuntien (nykyinen Vierumäentie) ympäristössä on omakotiasutusta ja pieniä maatilan talouskeskuksia, Vierumäentiellä on tasoliittymä valtatiehen. Garpintien varren toimitilakortteli 5026 on rakentamatta, samoin myös osa korttelista Garpintie on kaupungin katu- ja liikenneväylien toiminnallisessa hierarkialuokituksessa pääkokoojakatu ja Ilomäentie on kokoojakatu. Korttelin 5002 rakennukset avautuvat / toimivat valtatien suuntaan (etupihat ovat valtatien puolella), myös kulkuyhteys on tällä hetkellä aivan valtatien vierestä, Kreulantieltä. Kaupunkikuva/Taajamakuva/Maisemakuva Valtatien pohjoispuoleinen alue on rakeisuudeltaan harvaa, rakennettu ympäristö vuorottelee viljelymaiseman kanssa. Alueella on ollut myös kasvihuoneviljelyä. Garpintien varrella on eri kokoisia teollisuuskiinteistöjä, korttelin 5026 alue on rakentamaton, alueen puusto on kaadettu hiljattain. Asuminen, palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta Kalliomäen asuinalueella ja suunnittelualueen eteläpuoleisella Karvinmäen asuinalueella on omakotiasutusta. Teollisuuskiinteistöt painottuvat Garpintien varteen ja korttelissa 5002 on koulutus- ja teollisuustoimintaa. Suunnittelualueella ei ole palveluja. Virkistys Korttelin 5026 ja 5002 välissä virtaa Lohioja. Lohiojan varsi on asemakaavoitettu virkistysalueeksi. Valtatien lähialueet ovat melualuetta. Liikenne Valtatien 8 parantamissuunnitelmien mukaan VT 8 viedään syvennykseen ja liittymät taajaman kohdalla toteutetaan eritasoristeyksinä. Ilomäentien ja Vierumäentien tasoliittymät poistuvat, Ilomäentie liitetään alikulun kautta Peltolanrinne-katuun ja edelleen Garpintiehen. Eritasoristeysten rakentamisen jälkeen ei suunnittelualueen kohdalta ole enää pääsyä valtatielle. Liikennemäärän on ennustettu kasvavan valtatiellä: v. 2008: 8100 ajon /vrk v. 2015: ajon/vrk v. 2030: ajon/vrk Kuva 10. Ote tiesuunnitelmasta Vierumäen risteyssillan kohdalta (Varsinais-Suomen ELYkeskus, A-insinöörit Oy). ( Huom. Garpintie ylhäällä, Ilomäentie alhaalla). 7(31)

12 Kuva 11. Ote tiesuunnitelmasta Ilomäen risteyssillan kohdalta (Varsinais-Suomen ELY-keskus, A-insinöörit Oy). ( Huom. Garpintie ylhäällä, Ilomäentie alhaalla). KEVYEN LIIKENTEEN REITISTÖ: Valtatien risteyssillat tullaan varustamaan kevyenliikenteenväylällä. Nykytilanteessa Garpintie on varustettu ajoradasta erillään olevalla kevyenliikenteenväylällä. Kevyenliikenteenväylä puuttuu Ilomäentieltä ja Ilomäenkujalta ja osittain Kreulantieltä. JOUKKOLIIKENNE: Valtatien parantamissuunnitelma sisältää linja-autopysäkit valtatielle Vierumäen ja Ilomäen risteyssiltojen luokse. 8(31)

13 Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennuskanta Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä eikä alueita. ( Museovirasto 2009). Ilomäentie ja Vierumäentie ovat osa vanhaa Laitila Turku maantietä. Laitilan isojakokartassa v tämän suunnittelualueen kohdalle on merkitty yksi maatilan talouskeskus sijoittuen suurin piirtein korttelin 5027 tontin 3 kohdalle, muutoin vanhan Turuntien varsi (suunnittelualueen kohdalla) oli viljeltyä peltoa luvulla asutus tihentyi ja se painottui vanhan Turuntien varteen. Alueen rakennuksista ei ole rakennusinventointitietoja (Lähde: Lounaispaikka). Kuva 12. Kuvassa ote v topografiakartasta. Muinaismuistot Alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. (Lähde: Laitilan Keskustan ja sen ympäristön Osayleiskaava ja Lounaispaikka). Tekninen huolto Alueella on kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto. Hulevesiviemäriverkosto ei ulotu alueelle. Sähköverkoston ilmajohdot on purettu korttelista 5026 (Verkkoyhtiö Vakka-Suomen Voima Oy). Kuva 13. Alueen sähköverkko, kuva: Vakka-Suomen Voima Oy. 9(31)

14 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Liikennemelu: Valtatien 8 lähialueet ovat ajoneuvoliikenteen melualuetta. Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot, jossa A-painotetut keskiäänitasot (L Aeq ) saavat olla enintään: Ulkona: Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 1) LAeq, klo 7-22 LAeq, klo ) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. Sisällä: 55 db db 1) 2) 45 db 40 db 3) 4) LAeq, klo 7-22 LAeq, klo 22-7 Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30dB Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - Valtatien 8 tiesuunnitelman yhteydessä on laadittu meluselvitys ( Valtatie 8 Turku Pori, yhteysvälin parantaminen Laitilan keskustan kohdalla,meluselvitys Varsinais-Suomen ELY-keskus, A-insinöörit, ), jonka mukaan: Nykytilanne v. 2011, päiväaikainen melutaso (klo 7-22): Kuva 14. Ote meluselvityksestä / A-insinöörit oy. Melutaso ja melualueet nykytilanteessa v. 2011, liikennemäärä valtatiellä KVL 6700, nopeusrajoitus vaihtelee. 10(31)

15 Ennustetilanne v. 2030, eritasoristeykset rakennettu ja meluaidat rakennettu, päiväaikainen melutaso (klo 7-22): Kuva 15. Ote meluselvityksestä / A-insinöörit oy. Melutaso ja melualueet eritasoristeysten rakentamisen jälkeen, meluesteet rakennettu. Liikennemäärä valtatiellä (v. 2030), nopeusrajoitus 80 km/h Maanomistus Yhteenveto: Meluselvityksen perusteella valtatien lähialueiden asuinkiinteistöt voidaan suojata meluestein siten, että päiväaikainen melutaso (ulkotiloissa) on 55 dba 60 dba. Nykyisessä tilanteessa useita asuinkiinteistöjä sijaitsee melualueella valtatien molemmin puolin (kuva 14.). Voimassa olevan asemakaavan korttelin 5026 kohdalle, valtatien eteläpuolelle ei ole suunniteltu melun torjuntaa ja liikennemelu leviää aina Garpintielle saakka (kuva 15.). Suunnittelualueesta tilat RN:o , ja ovat kaupungin omistuksessa, muut maa-alueet kuuluvat yksityisille tai yrityksille. Valtatien 8 (Turuntie) alue kuuluu valtion omistukseen. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtioneuvoston antamalla päätöksellä tarkistettujen ja voimaan tulleiden valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Suunnittelualuetta koskevat erityisesti tavoitteet eheytyvästä yhdyskuntarakenteesta ja elinympäristön laadusta sekä tavoitteet toimivista yhteysverkostoista. Alueiden käytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet. Maakuntakaava Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan ehdotuksen Vakka- Suomen seutukuntien maakuntakaavaksi. Kaava korvaa alueelle vahvistetun seutukaavan. Maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä Aluetta koskevat seuraavat maakuntakaavan merkinnät ja määräykset: 11(31)

16 Taajamatoimintojen alue (A) (kuvassa ruskea alue) Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistysalueita sekä erityisalueita. Työpaikka-alue / -kohde (TP) ( Garpintien varressa). Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävien julkisten tai yksityisten palvelujen sekä aluerakenteen tai liikenteellisen sijainnin kannalta keskeisten, tilaa vievien toimitilakeskittymien ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuustoimintojen alue. Sisältää myös pienehköjä asuntoalueita. Suunnittelumääräys: Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriöitä. Vesihuoltolinja valtatien 8 yhteydessä Turun suunnasta. Kuva 16. Ote maakuntakaavasta. Valtatie 8 on varustettu valtatie / valtakunnallisesti merkittävä runkotie merkinnällä (vt/r). Suunnittelumääräys: Muulla maankäytöllä ei saa haitata runkotien palvelutasoa. Valtatielle 8 on osoitettu Laitilan keskustan kohdalle kaksi uutta eritasoliittymää. Yleiskaava Laitilan Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava on kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kuulutettu voimaan tulleeksi. Suunnittelualuetta koskevat seuraavat yleiskaavan määräykset: Kuva 17. Ote yleiskaavasta. P: PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue varataan pääasiassa hallinnolle ja yksityisille palveluille kuten vähittäiskaupalle sekä muille palveluille, toimistoille ja työpaikoille. AO: ERILLISPIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alue varataan pääasiassa erillispientaloille ja kytketyille pientaloille. Alueelle saa sijoittaa myös asumiseen liittyviä työtiloja sekä palvelutiloja. TP: TYÖPAIKKA-ALUE. Alue on tarkoitettu monipuolisille, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille palvelu- ja työpaikkatoiminnoille. PY: JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE. Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös muita työpaikkatoimintoja ja asumista. 12(31)

17 ET: YHDYSKUNTATEKNISEN HUOLLON ALUE. Valtatien 8 ympäristö on melualuetta. UUSI ERITASORISTEYS ILMAN LIITTYMÄÄ.(Peltolanrinne Ilomäentie JA Kreulantie - Ilomäenkuja). UUSI YHDYSTIE /KOKOOJAKATU /YLEISEN TIEN KAISTA /RAMPPI.(Peltolanrinne) Kevyen liikenteen väylät Garpintien, Peltolanrinteen, Ilomäentien ja Ilomäenkujan yhteydessä. Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa Kalliomäen asemakaava ja asemakaavan muutos (KV ), Keskusta 2. alueen asemakaavan muutos ja laajennus (KV ) sekä Garpintien asemakaava ja asemakaavan muutos (KV ). Liitteenä otteet mittakaavassa 1:2000. Valtatien 8 eteläpuolella Keskusta 2. alueen asemakaavan muutoksessa ja laajennuksessa aluetta koskevat seuraavat määräykset: KTY: Toimitilarakennusten korttelialue. (kerrosluku I, tehokkuusluku e=0,20). YO: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. VL-1: Lähivirkistysalue, metsä. EN: Energiahuollon alue. TY: Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. ( Kerrosluku I, tehokkuusluku e=0,25, alueelle on sallittu rakentaa myymätiloja 20 % kerrosalasta (m 20%).). AL: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue ( kerrosluku Iu½, e=0,25). Liikennealueen alittava kevyen liikenteen katuyhteys ( a ) Peltolanrinne kadulta Ilomäentielle. Liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen katuyhteys ( y ) Peltolanrinne kadulta Ilomäentielle. AL-alueelle on osoitettu rakenteellinen ääneneritysvaatimus 33 db ja AL- tontin kohdalla olevalle yleisen tien alueelle on osoitettu melun torjuntavaatimus siten, että korttelialueelle kantautuva melutaso saa olla korkeintaan 70dB. Autopaikoitusnormi on asetettu AL-alueelle: AL -korttelialueilla on varattava 1 autopaikka / 70 k-m2. Kuitenkin vähintään 1 autopaikka asuntoa kohti. Garpintien asemakaava ja asemakaavan muutos koskee osaa Garpintien katualueesta ja Vierumäentiestä. Kaava rajautuu Vierumäenrinteen eteläreunaan. Kalliomäen alueen asemakaavassa (valtatien 8 pohjoispuolella) aluetta koskevat seuraavat määräykset: AP: Asuinpientalojen korttelialue. (Kerrosluku Iu½, e=0,25 ). AO: Erillispientalojen korttelialue. ( Kerrosluku vaihtelee välillä I - Iu½, ja tehokkuusluku vaihtelee välillä e=0,15-0,25). TY: Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. ( Kerrosluku I, e=0,35 ). M : Maa- ja metsätalousalue. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Valtatien viereeen on osoitettu varastorakennusten rakennusalaa rakenteellinen ääneneristysvaatimus on osoitettu korttelin 441 tonteille 8, 10 ja 11, siten, että päivä- ja yöajan melutasojen ohjearvot eivät ylity rakennuksen sisäosissa. ajoyhteys (ajo) Kööpelivuorentieltä valtatien 8 vieressä asemakaava-alueen ulkopuolelle. Rakennusjärjestys Laitilan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa eikä suojelupäätöksiä. Pohjakartta Suunnittelualueelle on laadittu numeerinen asemakaavan pohjakartta v Pohjakartta on täydennetty ja muutettu ETRS-G22-koordinaattijärjestelmään v Asemakaavan muutosehdotus on laadittu päivitetylle pohjakartalle. 13(31)

18 Alueelle laaditut selvitykset ja muu suunnitteluaineisto Arvokkaat maisema-alueet; Maisema-aluetyöryhmän mietintö 66/1992, Ympäristöministeriö. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Museovirasto Kahdeksan kunnan maisema-selvitys / Arkk.tsto Mars Turun museokeskuksen rakennusinventointitiedot. VT 8:n parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, Tiehallinto/Turun tiepiiri VT 8:n parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, liikenteellinen selvitys, Tiehallinto Laitilan eritasoliittymäjärjestelyjen ympäristö- ja meluselvitys, Tiehallinto Valtatie 8 Turku Pori, yhteysvälin parantaminen Laitilan keskustan kohdalla, Tiesuunnitelma, ympäristösuunnitelma ja meluselvitys; Varsinais-Suomen ELY-keskus, A-insinöörit, Riitta Tornivaara-Ruikka; Hulevesien käsittely maankäytön suunnittelussa, Uudenmaan Ympäristökeskuksen raportteja 3/2006. Kaava-alueelle laaditut selvitykset: Geotekninen rakennettavuusselvitys, Geo-Master Oy, ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutoksen tarpeellisuus tuli ajankohtaiseksi Valtatien 8 parantamissuunnitelmien tarkennuttua tiesuunnitelmalla Suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan muutostyö on käynnistetty Valtatien 8 tiesuunnitelman valmistumisvaiheessa. Valtatien ja kantatien muutoksien rakentaminen edellyttää liikennesuunnitelmien huomioon ottamista asemakaavassa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset 1. Osallisia ovat alueen ja vaikutusalueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 2. Viranomaiset Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen liitto Turun museokeskus; rakennushistorian osasto, arkeologian osasto. Laitilan kaupunki: Tekninen lautakunta, Rakennus- ja ympäristölautakunta Uusikaupunki/ympäristöterveydenhuolto 3. Yritykset/ Yhdistykset/ Seurat: Vakka-Suomen Voima Oy Laitilan Puhelin Oy Laitilan Lämpö Oy Laitilan kaupunki, vesihuoltolaitos Vireille tulo Vierumäen risteyksen asemakaavamuutoksen vireille tulosta kuulutettiin Kortteli 5002 on kuulunut ehdotusvaiheessa olevaan Valtatien 8 parantamiseen liittyviin asemakaavamuutoksiin, jonka vireille tulo kuulutettiin (31)

19 Vireilletulo: Vireilletulo: Kuva 18. Kaavamuutosten vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Ajankohta Suunnitteluvaihe Kuulutus Valtatien 8 parantamiseen liittyvien asemakaavamuutosten vireille tulosta ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja nähtäville asettamisesta Valtatien 8 parantamiseen liittyvät asemakaavamuutokset, kaavaluonnos nähtävillä. Huomautuksia jätettiin 2kpl, ne eivät koskeneet korttelin 5002 aluetta Kuulutus Vierumäen risteyssillan asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Vierumäen risteyssillan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina. Huomautuksia jätettiin 2 kpl Vierumäen risteyssillan asemakaavan muutos ja Valtatien 8 parantamiseen liittyvät asemakaavamuutokset, ehdotusvaiheen nähtävillä olo. Vierumäen risteyssillan asemakaavaluonnoksesta jätettiin kaksi huomautusta: Huomautus 1.: Huomautettiin kiinteistön RN:o 6:86 kohdalla katualueen rajasta; Katualaueen rajan voi viedä suorana, asuinrakennusta ei tarvitse säästää. Uudelle kadulle ehdotettiin nimiä: Kööpelivuorenkatu, Kööpelitie tai katu, Raittilantie, -katu tai rinne. Vastine: Kyseinen muutos katualueen rajaan on tehty, lisäksi on poistettu rakenteellinen ääneneritysvaatimus, koska tontin melutaso saadaan alennettua meluestein 55 db:iin. Huomautus 2.: 15(31)

20 4.3.4 Viranomaisyhteistyö Vastine: Kaava-alueelle tullaan laatimaan hulevesisuunnitelma, jonka mukaan sulamis- ja valumavedet johdetaan. Lohiojan sivuhaaran vienti valtatien alitse tulee ottaa huomioon valtatien rakennussuunnitelmassa (Valtatien 8 rakennussuunnitelmia ei ole vielä käynnistetty, vastuutahona on Varsinais-Suomen ELY-keskus). I KAAVAEHDOTUSVAIHE (nähtävilläolo: ) muistutuksia ei jätetty ehdotusvaiheessa. Ajankohta Suunnitteluvaihe -- MRL:n 66 :n ja MRA 26 :n mukainen kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kuulutus Valtatien 8 parantamiseen liittyvien asemakaavamuutosten vireille tulosta ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja nähtäville asettamisesta Valtatien 8 parantamiseen liittyvät asemakaavamuutokset, kaavaluonnos nähtävillä Viranomaisten työneuvottelu koskien Valtatien 8 parantamiseen liittyvää asemakaavan muutosta Kuulutus Vierumäen risteyssillan asemakaavan muutoksen vireille tulosta ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta Vierumäen risteyssillan asemakaavan muutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikoina Vierumäen risteyssillan asemakaavan muutos ja Valtatien 8 parantamiseen liittyvät asemakaavamuutokset, ehdotusvaiheen nähtävillä olo. Lausuntokierros; Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto ja Turun museokeskus eivät antaneet lausuntoja, sovittiin työneuvottelun järkjestämisestä. Lausunnon antoivat Uudenkaupungin ympäristöterveyshuolto, Laitilan kaupunki/rakennusja ympäristölautakunta, ja tekninen lautakunta sekä Laitilan puhelin OSK Viranomaisten työneuvottelu Laitilassa koskien Laitilan keskustan kehittämistä suhteessa valtatien 8 parantamiseen. Läsnä edustajat Varsinais-Suomen Liitosta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja Laitilan kaupungista sekä kaavan laatija Viranomaisten työneuvottelu Laitilassa koskien Laitilan keskustan kehittämistä suhteessa valtatien 8 parantamiseen. Läsnä edustajat Varsinais-Suomen Liitosta, Laitilan kaupungista sekä kaavan laatija Viranomaisten työneuvottelu koskien Laitilan keskustan kehittämistä suhteessa valtatien 8 parantamiseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus/ Liikenne- ja Infrastr.vastuualue. Läsnä edustajat Varsinais-Suomen Liitosta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja Laitilan kaupungista sekä kaavan laatija.(muistio) Viranomaisten työneuvottelu Laitilassa koskien Laitilan keskustan kehittämistä suhteessa valtatien 8 parantamiseen. Läsnä edustajat Varsinais-Suomen Liitosta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, Laitilan kaupungilta sekä kaavan laatija. Vierumäen risteyssillan asemakaavamuutosalueeseen liitettiin kortteli 5002 ymäristöineen, ehdotusvaiheen uudelleen nähtävilläolo. Lausuntokierros. 16(31)

21 I KAAVAEHDOTUSVAIHE (nähtävillä ) Lausunnot: 1) Laitilan kaupunki, tekninen lautakunta: Ei huomautettavaa kaavaehdotuksista. 2) Laitilan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta: Ei huomautettavaa kaavaehdotuksista. 3) Laitilan Puhelin Osk: Ei huomautettavaa kaavaehdotuksista. 4) Uudenkaupungin kaupunki/ympäristöterveydenhuolto Lausunto: 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet Suunnittelussa tulee vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää maankäyttö- ja rakennuslain 5 mukaisten alueiden käytön suunnittelun tavoitteiden toteutumista alueella. Maakuntakaava Valtatien 8 parantaminen ja eritasoristeykset on osoitettu maakuntakaavassa. Garpintien varren alue on osoitettu työpaikka-alueeksi. Yleiskaava Yleiskaavassa on merkitty valtatien ja kantatien melualueiden laajuus, mutta ei meluntorjuntatoimenpiteitä. Meluntorjuntatarpeiden tarkentaminen on yksi asemakaavamuutoksen päätavoitteista. Ilomäentien varren alueet on osoitettu AO-alueiksi, valtatien eteläpuolella valtatien lähialueet ovat työpaikkavaltaisia (TP) ja palvelun ja hallinnon alueita (P). 17(31)

22 Asemakaava valtatien muutossuunnitelman huomiointi yleisen tien alueen laajuudessa sekä katualuevarauksissa. Kevyen liikenteen reitistön yhtenäisyyden varmistaminen. melusuojausmerkintöjen tarkistus muut korttelikohtaiset tarkistukset asemakaavassa. Luontoselvitys, luonnonympäristö Luontoselvitystä ei ole laadittu alueelle. Suunnittelualue on valuma-alueen laidassa, valuma-alueen vedet purkautuvat Sirppujokeen.Asemakaavan muutosluonnoksesta huomautettiin, että sulamis- ja valumisvedet tulee huomioida kaavamuutoksessa; vedet virtaavat Valksillantieltä valtatien alitse Lohiojan sivuhaaraan. Rakennettu kulttuuriympäristö, rakennuskanta, muinaisjäännökset Ilomäentie Vierumäentie ovat osa vanhaa Turun maantietä, jonka varressa on vanhaa rakennuskantaa. Suunnittelualueen kohdalla on muutamia jälleenrakennuskaudella rakennettuja pihapiirejä. Alueelle ei ole laadittu rakennusselvitystä. Rakennettavuusselvitys (Geo-Master Oy) Voimassa olevan asemakaavan korttelin 5026 länsiosa on turvealuetta. Turvetta ei voi jättää vähäisissäkään määrin rakentamisen alle. Selvitysalueen itäosa on rakentamiseen paremmin soveltuvaa aluetta. Neuvottelujen yhteydessä ja selvitykseen perustuen rajattiin rakentamiseen suositeltava alue Peltolanrinteen ja Garpintien puoleiseen alueen osaan (ks. kuva no. 26 sivulla 24 ). Valtatien tiesuunnitelma Valmistuneiden tiesuunnitelmien perusteella laaditaan muutokset yleisen tien aluevarauksiin ja katualueisiin. Melun torjuntamääräykset pohjautuvat tiesuunnitelman yhteydessä laadittuun meluselvitykseen ( , ELY-keskus, A-ins.). Vierumäen risteyksen alikulku ja Ilomäen risteyssilta on suunniteltu ajoneuvoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle. Kaukoliikenteen bussipysäkit sijoitetaan risteyssiltojen molemmin puolin. Alueelle on suunniteltu meluesteet, joiden korkeus on 3,0 m 4,0 m. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden kuvaus Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Kuva 19. Kaavaluonnos (nähtävillä ). Nähtävillä oloajan jälkeen tehtyjen muutosten kohdat merkitty sinisellä. 18(31)

23 Kuva 20. Ote kaavaehdotuksesta ( nähtävillä ), joka on viety uudelle pohjakartalle. Nähtävilläoloajan jälkeen tehdyt keskeiset muutokset kaavakarttaaan: - suunnittelualuetta laajennettu valtatien eteläpuolella Kreulantiehen ja Ilomäen risteyssillan alueelle saakka. - kortteli 5026 (Yrityspuisto) on suunniteltu valmistuneen geoteknisen rakennettavuusselvityksen perusteella kokonaan uudelleen, Lohiojan varren virkistysalueen laajuutta on muutettu. - Garpintien katualuetta levennetty. - sähköverkon johtokatuvarauksia muutettu. - Muodostettu kaksi uutta katua lisää, liittymäkiellot lisätty Garpintielle. - kaavasuunnitelma on viety uudelle ETRS-G22-koordinaattijärjestelmässä olevalle pohjakartalle. 19(31)

24 Yrityspuiston alustavat luonnokset, kolme vaihtoehtoa: Pohjatutkimuksen perusteella hahmoteltu, suositeltava rakentamisraja (musta katkoviiva). Kuva 21. VAIHTOEHTO 1. Yrityspuiston uudisrakentaminen pysyy suositeltavalla rakentamisalueella, turvealueelle rakennetaan hulevesien viivästysallas. Kuva 22. VAIHTOEHTO 2. Yrityspuiston uudisrakentaminen ulottuu suositeltavan rakentamisrajan ulkopuolelle, hulevesialtaasta suunnitellaan pienempi. 20(31)

25 Kuva 23. VAIHTOEHTO 3. Suositeltavaa rakentamisrajaa ei ole noudatettu, vaan kaikki turve poistetaan alueelta ja rakentaminen on maksimaalista, hulevesiallasta ei rakenneta. Paikoitus Uudisrakennus Puuistutus. Kuva 24. Suunnittelua päätettiin jatkaa vaihtoehdon 1. pohjalta. Kuvassa luonnosta on hieman kehitelty yrityspuiston osalta. 21(31)

26 Koulutus ja majoitustoiminta Myymälä, palvelutilat Luonnoksen ajoneuvoliittymät keltaisella. Teollisuus, raskasta liikennettä synnyttävä toiminta Toimistotilat Näyttelytilat Tuotekehittely, pienteollisuus Tauko-, oleskelu-, neuvottelutilat Kuva 25. Yrityspuiston ja korttelin 5002 uudisrakennusten tilojen sijoitteluperiaate. Muutokset tämän jälkeen: - ajoneuvoliittymiä karsittu Garpintiellä, muodostetaan vain yksi uusi liittymä Garpintielle, - Yrityspuiston sisäkatu suunnitellaan ajoneuvoliikenteelle koko matkaltaan (Winnovantie Peltolanrinne. 22(31)

27 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksella tarkennetaan yleisen tien alueen sekä katualueiden laajuutta v valmistuneen valtatien tiesuunnitelman mukaisesti, myös melun torjuntaa koskevat kaavamääräykset on tarkistettu tiesuunnitelman yhteydessä laaditun meluselvityksen perusteella. Tiesuunnitelmasta poiketen on hulevesipuiston kohdalle osoitettu matala melueste. Toimitila-, opetus- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamaton teollisuustoiminta on sijoitettu pääkokoojakadun Garpintien ja valtatien väliselle alueelle. Lasertie on muodostettu yrityskeskittymän sisäiseksi katuyhteydeksi. Yrityspuiston alueella on rakentamiseen huonosti soveltuvaa maa-aluetta, tälle alueelle on kaavaehdotukseen muodostettu hulevesipuisto. Asemakaavaehdotukseen on laadittu yleismääräyksiä hulevesisuunnitelman laatimisesta, pohjatutkimusten teosta ja turveaineksen poistamisesta rakentamisen alta. Asemakaava ei ole tiukasti rakentamistapaa ohjaava. Kaavan tavoitteita täydentämään on laadittu rakentamistapaohje, joka koskee kortteleita 5002 ja Mitoitus Asemakaavamuutoksen kokonaispinta-ala on 28,1649 ha. - Asumiseen (AO, AL) varattuja korttelialueita: 5,45 ha (19,4 % kaavamuutoslaueen pinta-alasta), rakennusoikeutta k-m². - Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) muodostetaan 3, 4996 ha ( 12,4 %) ja rakennusoikeutta k-m². - Toimitilarakennusten korttelialueita ( KTY-1) yht. 3,3307 ha, rakennusoikeutta yht k- m². - Toimitilarakennusten korttelialueita ( KTY-2) yht. 3,3544 ha, rakennusoikeutta yht k- m². (KTY-aluetta yht. 23,7 % kaavamuutosalueen pinta-alasta). - Teollisuusrakennusten korttelialueita (TY-3) yht. 1,8 041 ha ( 6,4%), rakennusoikeutta muodostetaan yht k-m². - Virkistysaluetta muodostetaan 3,1765 ha (11,3% kaavamuutoslaueesta). - Erityisaluetta: 0,0100 ha. - Maa- ja metsätalousaluetta muodostetaan 0,0829 ha. - Liikenne- ja katualueiksi (LT, katu- ja kevyenliikenteen kadut) varattuja alueita yht. 7,4567 ha, eli 26,5 % kaavamuutosalueesta. Tarkemmat mitoitustiedot ovat liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Valtatien parantamisen seurauksena ajoneuvoliikenteen melutaso nousee. Meluesteillä melutaso saadaan alennettua ja valtatien rakennusvaiheen jälkeen lähikiinteistöjen tilanne melutason suhteen paranee nykyisestä. Valtatien eteläpuolelle ei tiesuunnitelman yhteydessä ole suunniteltu meluntorjuntatoimenpiteitä, melu leviää jopa Garpintien eteläpuolelle saakka. Yrityspuiston alueen ja valtatien väliin on suunniteltu hulevesipuisto ja valtatielle on lisätty matalahko melueste, jotta valtatien liikenteen melua saadaan alennettua, mutta meluesteellä ei suljeta näkymiä yrityspuistoon. Korttelin 5026 ruudisrakennukset tulevat myös estämään melun leviämistä Garpintien suuntaan. Tiesuunnitelmaan liittyy ympäristösuunnitelma sekä meluesteiden tarkempi sunnittelu. Tässä asemakaavan muutoksessa ei tiemaiseman muotoutumiseen kohdisteta mitään erityisiä määäryksiä. Risteyssiltojen rakentaminen tulee yhdistämään valtatien etelä- ja pohjoispuoleiset alueet nykyistä paremmin toisiinsa. Toisaalta valtatielle pääsy hankaloituu. Hulevesien johtaminen ja käsittely tullaan suunnittelemaan erillisessä hulevesisuunnitelmassa. Kortteleiden rakentamisessa tulee noudattaa hulevesisuunnitelmaa. Uudisrakentaminen osalla alueesta vaatii vielä tarkemman pohjatutkimuksen. 23(31)

28 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Yleismääräykset: - Tonttijako on ohjeellinen. - Kaava - alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. periaatteena on, että asuintonttien hulevedet imeytetään paikan päällä. TY-3-, KTY-1-, KTY-2- ja YO-alueilla puhtaat kattovedet johdetaan hulevesien viivästyslampeen (VLhu) ja saastuneet hulevedet (liikenteeseen käytettävät pinnat) johdetaan suodatusalueiden kautta lampeen. Hulevesisuunnitelmaa noudatetaan tonttien rakentamisessa. - Korttelit 5026, 5028 ja 5029, korttelin 5002 tontti 4, niihin liittyvät kadut ja kunnallistekniikan rakentaminen : Kaikessa rakentamisessa huomioidaan, että turvekerrosta ei jätetä rakenteiden alle, eikä putkijohtoja perusteta turvekerrosten varaan. Turvekerrosten jättäminen rakenteiden alle on perustuttava erillisselvitykseen. - Korttelit ja korttelin 5002 tontti 4: Tonteille laaditaan pohjatutkimus ennen rakentamista. - Kortteleihin 5002, liittyy rakentamistapaohje. - Korttelit 441, 442 ja 5027 : Rakennusten kattomuoto on harjakatto ja suositeltava julkisivumateriaali on puu. Rakennusten tulee muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään sopia ympäristöön. - Autopaikat järjestetään tonttikohtaisesti. Lasertie suositellaan varustettavaksi pitkittäisillä kadunvarsipaikoilla huomioon ottaen rekkaliikenteen paikoitusmahdollisuus. Autopaikkamitoitus: AL-, AP- ja AO-korttelialueilla 2 AP asuntoa kohden. TY-3 : 1AP rakennettua 150 k-m² kohden. KTY-1: 1AP rakennettua 200 k-m² kohden. KTY-2: 1AP rakennettua 300 k-m² kohden. Geotekninen selvitys ulottui voimassa olevan kaavan VL-1 alueeseen asti Turvealue geoteknisen selvityksen mukaan. Kuva 26. Kaavaehdotuksen korttelialueiden sijoitus suhteessa geoteknisessä rakennettavuusselvityksessä määriteltyihin osa-alueisiin. 24(31)

29 Kuva 27. Havainnekuva yrityspuiston, Win-Novan ja Laserkeskuksen alueen rakentamisesta. Asuinrakennusten korttelialueet (AO): Erillispientalojen korttelialue. (AP): Asuinpientalojen korttelialue. (AL): Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. - Rakennusalat on eritelty asuin- ja talousrakennuksille valtatien viereisillä tonteilla. Tavoitteena on, että piha-aluetta suojataan talousrakennuksilla. - kerrosluku vaihtelee I - Iu½, tehokkuusluku 0,20 0,25. - AL-alueella asuinrakennusten seinien tulee eristää ääntä 25 db. Yleiset rakennukset (YO): Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. ks. edellä yleismääräykset kerrosluku on II, tehokkuusluku e=0,50 Liikerakennusten korttelialueet (KTY-1 ): Toimitilarakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa rakentaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. ks. edellä yleismääräykset kerrosluku on II tehokkuusluku e=0,50 (KTY-2 ): Toimitilarakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa rakentaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Tontin rakennusoikeudesta saa käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja näyttelytiloja varten enintään 20% ja korttelin 5028 tontilla 2 enintään 50%. Ulkovarastointia ei sallita. ks. edellä yleismääräykset Tontin pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen 60%. kerrosluku II ja III siten, että III-kerrosta on sallittu korttelien Lasertien puoleisella tontin osalla. tehokkuusluku: e=0,80 25(31)

30 Teollisuusrakennusten korttelialueet (TY-3): Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 30% käyttää tontin pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja siihen verrattavia tiloja varten. Mahdolliset ulkovarastointialueet tulee aidata kadun suuntaan. Yleismääärykset: - Korttelit ja korttelin 5002 tontti 4: Tonteille laaditaan pohjatutkimus ennen rakentamista. - Kortteleihin 5002, liittyy rakentamistapaohje. - Korttelit 441, 442 ja 5027 : Rakennusten kattomuoto on harjakatto ja suositeltava julkisivumateriaali on puu. Rakennusten tulee muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään sopia ympäristöön. - TY-3 : 1AP rakennettua 150 k-m² kohden. - Kaava - alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma Muut alueet (M): Maa- ja metsätalousalue. (EN): Energiahuollon alue. (VL): Lähivirkistysalue. (VL-hu): Hulevesipuisto. - alueelle laaditaan erikseen hulevesisuunnitelma. Tekninen huolto/energiahuolto: Johtokadut kunnallisteknisen verkon laajentamisessa huomioidaan, että tehtyyn geotekniseen selvitykseen (Geo- Master oy 2013) perustuen putkijohtoja ei saa perustaa turvekerrosten varaan. Suunnittelualueen rakennettu rakennuskanta on kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston piirissä. Nykyisille johdoille on kaavaan osoitettu n. 4 m 6 m leveät johtokatualueet. Alueen sähköverkko on rakennettu maakaapeleina, ilmojohdot on purettu. Nykysisille maakaapeleille on osoitettu johtokatuvaraukset. Hulevedet käsitellään ja johdetaan alueelle laadittavan hulevesisuunnitelman mukaan. Suunnitelmassa huomioidaan valtatien kuivatusjärjestelmä. Kuva 28. Muuttuneille korttelialueille suunniteltu sähköverkon maakaapeliyhteys (tumman sininen viiva), jolle kaavaehdotukseen on osoitettu 2m levyinen aluevaraus korttelialueiden pohjoislaitaan. 26(31)

31 Kulkuyhteydet : Valtatien 8 tarvitsemat aluevaraukset on kaavakartassa merkitty yleisen tien alueina (LT). Suunnittelualueen kohdalta ei ole valtatien parantamisen jälkeen pääsyä valtatielle. Peltolanrinne tulee yhdistymään Ilomäentiehen ja Kreulantie Ilomäenkujaan. Ilomäentien ja Peltolanrinne-kadun laitaan on lisätty liittymäkieltoja, tavoite on, että kokoojakatujen tonttiliittymiä vähennetään. Asuintonttien liittymät pyritään ensisijaisesti järjestämään asuntokadun puolelta. Kaavaehdotus sisältää kolme uutta katuyhteyttä ; Lasertie, Yrityspolku ja Metsämäentie. Kevyen liikenteen yhteydet: Bussipysäkki Kävelyreitistöä, suunnitellaan jatkosuunnittelun yhteydessä Kevyen liikenteen väylä Kuva 29. Tavoitteellinen kevyenliikenteenverkosto kaavamuutosalueella ja bussipysäkkien sijainti. Garpintien varrella kevyenliikenteenreitti on rakennettu, eritasoristeysten kevyenliikenteenväylät kuuluvat valtatie 8:n tiesuunnitelmaan. (Huom. piirroksessa on käytetty keskeneräistä kaavaehdotuskarttaa). 27(31)

32 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutos noudattaa maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteita. Yrityspuiston kohdalla yleiskaavan rajauksia on tarkennettu valmistuneen geoteknisen rakennettavuusselvityksen perusteella; pinta-alallisesti korttelialueita supistetaan ja puistoaluetta laajennetaan, mutta rakennusoikeutta korttelialueilla nostetaan. Hulevesipuisto sijoittuu yleiskaavan viheralueverkoston osaksi (koostuu virkistys- ja maa- ja metsätalousalueista) ja uudisrakentaminen osoitetaan Garpintien ja Peltolanrinne-kadun varteen. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa jo valtatien 8 parantamisen kaava-alueen kohdalla, tällä asemakaavan muutoksella ainoastaan tarkistetaan valtatien LT-alueen laajuus ja tiesuunnitelmasta johtuvat katualueiden muutokset. Valtatien melun torjuntamääräykset perustuvat tiesuunnitelmaan ja sen yhteydessä valmistuneeseen meluselvitykseen. Suunnittelualueen kohdalla melutaso saadaan meluestein alennettua ohjearvojen tasolle asuintonttien ja opetustoimintaa palvelevien kortteleiden kohdalla. Koska yrityspuiston asemakaavaa on jouduttu maaperäolosuhteiden takia muuttaamaan olennaisesti ja virkistysalue (VL-hu) sijoittuu valtatien viereen, on puiston kohdalle osoitettu rakennettavaksi matala melueste, joko torjuu lähinnä valtatien liikenteen rengasmelun, mutta meluesteen yli avautuu kuitenkin näkymiä yrityspuistoon. Uudisrakentaminen tulee aikanaan muodostamaan osaltaan melusuojan etenkin valtatien etelän puoleiselle alueelle (Karvinmäen asuinalue). Liikenteelliset vaikutukset Nykyiset tasoliittymät valtatielle poistuvat. Valtatielle tulee jatkossa pääsemään vain eritasoristeysten kautta, tämän alueen lähin liittymä tulee olemaan kantatien ja valtatien eritasoristeyksessä. Garpintie (pääkokoojakatu) yhdistyy Ilomäentiehen (kokoojakatu) kahden risteyssillan kautta, liikennemäärät katuverkostotasolla tulevat yleisesti kasvamaan, mikä synnyttää painetta kevyenliikenteenverkoston kehittämiselle. Peltolanrinne katua on kaavaehdotukseen levennetty, jotta kadun leveys mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentamisen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Suunnittelualue on jo aiemmin asemakaavoitettua aluetta. Asemakaavan muutostyön yhteydessä ei ole laadittu luontoselvitystä. Suurin muutos alueella tulee olemaan yrityspuiston rakentaminen, koska maa-alue nykytilanteessa on peltoa ja soista metsää. Kaavamuutosehdotuksen mukaan alueelle suunnitellaan hulevesipuisto ja korttelialueita supistetaan voimassa olevan asemakaavan tilanteesta. Puistoalue laajenee noin 1,9 ha, Lohiojan uomaa on tarkoitus linjata uudelleen valtatien luona. Valtatien 8 rakentamisen vaikutukset luonnonympäristöön ja luontoon arvioidaan tiesuunnitelmien yhteydessä. Sulamis- ja valumavesien sekä hulevesien virtaukset ja hallinta suunnitellaan (kaavaehdotuksen yleismääräyksen mukaisesti) erikseen laadittavan hulevesisuunnitelman yhteydessä Sosiaaliset vaikutukset melu: Meluntorjuntatoimenpiteillä valtatien lähikiinteistöjen melutaso alenee, mikä merkitsee parannusta nykytilanteeseen nähden. valtatielle pääsy hankaloituu, valtatielle tullaan pääsemään vain eritasoristeysten kautta, lähin eritasoristeys tulee olemaan keskustassa valtatien ja kantatien risteyksessä. toisaalta liikenneturvallisuus kohenee valtatiellä, kun tasoliittymät poistuvat. Liikennemäärät katuverkostotasolla tulevat nousemaan, mikä aiheuttaa paineita kevyenliikenteenverkoston kehittämiselle. Meluesteiden tarkempi suunnittelu tulee tapahtumaan tiesuunnittelun yhteydessä. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Valtatien liikenteen melutaso tulee nousemaan valtatien parantamisen myötä. Nykytilanteessa valtatien lähikorttelit altistuvat liikenteen melulle. Lähikortteleiden tilanne melun suhteen korjaantuu nykyisestä, koska meluesteillä melutaso saadaan alennettua ohjearvojen mukaiseksi. Uudisrakennukset mm. korttelissa 5026 tulevat osaltaan toimimaan melusuojana. Valtatie meluesteineen tulee muodostamaan alueella aikaisempaa merkittävämmän estevaikutuksen. Kaava-alueelle tullaan laatimaan hulevesien hallintasuunnitelma, jossa tullaan tarkemmin suunnittelemaan laajoilla 28(31)

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 tark 20.09.2012 30.07.2012 KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS KOSKI

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ERITASOLIITTYMÄALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ERITASOLIITTYMÄALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PEIPOHJAN ERITASOLIITTYMÄALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Kokemäenkartano 422 Korttelit 710, 711, 712 (osa) ja katualuetta.

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot