KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 190 Keskustan osayleiskaava Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / MT-Peite Oy Kiinteistön kauppa Asuntola IV RN:o 8: Kaavoituspäällikön viran täyttäminen Kalabaliikki-tapahtumassa esitetyt toiveet matkailukeskukselle Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset 19

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Niemelä Kullervo jäsen Puusaari Alpo varapj Rahja Mikko jäsen Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Kaattari Laura varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Lisätiedot POISSA Pahkala Eija jäsen Tilus Riitta A. valt. III vpj MUU Jorasmaa Riina kaavasuunnittelija klo :42 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Saari ja Jorma Untinen. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Hanna Saari Jorma Untinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Keskustan osayleiskaava / /2012 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kalajoen keskustan yleiskaava on vuodelta Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Yleiskaavan keskeisimmät uudet asuinalueet on toteutettu. Vuoden 2010 alussa Himangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin. Keskustan osayleiskaavamuutoksen tarkoituksena on yksityiskohtaisella aluevaraus yleiskaavalla visioida ja mahdollistaa kaupungin kehitys tulevina vuosina aina vuoteen 2030 asti. Yleiskaavan keskeisimmät tavoitteet määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Keskustan osayleiskaavan laatii Kalajoen kaupungin maankäytön puitesopimuskumppaniksi yleiskaavasuunnittelun osalta ainoana va littu Se rum Arkkitehdit. Suunnittelu käynnistyy tavoitteiden määrittelyllä, selvi tys ten laadinnalla ja vaihtoehtotarkasteluilla.oheismateriaalina on alustava osayleiskaavarajaus. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa yleis kaavasuunnitelun ja tavoitteiden osalta seuraavaa: Huolimatta kun ta ra ken neuu dis tuk sen val mis te lus ta ja mah dol li ses ta to teut tami sesta on en si arvoisen tär keää ke hit tää ja suun ni tella kau pun ki kes kus taa yleiskaavallises ti. Yleiskaavan tavoitteena on kehittää Kalajoesta kes kusta kil pai lu ky kyi seksi ja vetovoimaiseksi Meripohjolan kaupunki keskuk seksi, jos sa kes kustan ja matkailukeskuksen alueet yhdis tyvät. Kauppa ja muut pal velut sekä kaupunkikuvan kehittyminen mahdol liste taan. Samalla luo daan erilai sia, vetovoimaisia yritystoiminnan ja asu misen mahdollisuuk sia. Yleiskaavatavoitteet ovat teemoittain seuraavat: Yhdyskuntarakenteen osalta: - tiivistää ja tehostaa kaupunkikeskustaa - yhdistää keskustaajama matkailukeskukseen liikuntapuiston alueella - osoittaa useita alueita yhdistäviä kokoojatieyhteyksiä (Vuorenkallio/Vetoniemenperä-Liikuntapuisto, Kotipuisto-Mehtäkyläntie/Mäntyrinne, Santaholma - valtatie 8, Meinala- Savontie, Rahvo-Jokela) - raviradan siirtämi sen edullisuusvertailu (raviradan siirtämisen kustannukset ja rahoittamis malli) Asumisen osalta:

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ ElMaTmk tunnistaa kalajokisen identiteetin mukainen asumistapa - luoda miellyttävää asuinympäristöä, jossa asuinalueet profiloituvat erilaisina Kaupunkikuvan ja kaupan osalta: - edesauttaa kaupunkikuvan muodostumista vetovoimaiseksi, mielenkiintoiseksi, viihtyisäksi - täydennysrakentaa sekä tiivistää ja tehostaa keskustan kauppaa - löytää kaupalle laajentumisalueita aivan ydinkeskustasta Teollisuuden osalta: - yhdistää Meinalan ja sahan alueet - yhdistää Rahvon ja Jokelan alueet Maatalouden osalta: - keskittää maatalous selkeille aluekokonaisuuksille tilojen yhteyteen tai läheisyyteen - pohtia ratkaisuja maatalouden ja muiden maankäytön paineiden yhteensovittamiseen Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Raviradan siirtämisen edullisuusvertailussa huomioidaan kaikki mah dolliset sijoittumisvaihtoehdot. Alustaviin yleiskaavatavoitteisiin lisä tään turkistarhojen tilanteiden ja sijainnin selkeyttäminen ja ampuma ratatoiminnan uudelleensijoittaminen. Suunnittelun alussa selvite tään päätöksenteon esteellisyysasiat. Suunnittelussa on tärkeää kes kustella yrittäjien kanssa suunnitelman sisällöstä. Suunnittelu voi daan käynnistää seminaarilla. Miia Himanka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskustan osayleiskaavan laatiminen on käynnistynyt suunnittelualu een analysoimisella. Kaavasta järjestetään seminaari aamupäiväl lä kaupungintalolla. Se mi naa riin kutsutaan elinkeino- ja maankäyttötoimi kunnan ja kau pun gin vi ran halti joi den lisäksi yrittäjien edustajia. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee seminaarin tiedoksi. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Siinä on esitetty osayleiskaavoituksen tavoitteet, laadittavat selvitykset ja kaavan aikatau lu osallistumismenettelyineen. Oheismateriaalina on alustava osallistumis- ja ar vioin ti suunnitelma, kaupan selvitys, analyysiaineisto, maisemaselvitys-

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ luonnos ja alustavat rakennemallit keskustan osalta. Asiaa kokouksessa esit te lee Se rum Ark ki teh dit. Kaavoituspäällikkö: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteista sekä kuntalaisten ja luottamushenkilöide osallistamisesta keskustellaan. Laaditut selvitykset merkitään tiedoksi. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskustan osayleiskaavan osalta on luottamushenkilöitä ja virkamiehiä pyydetty tekemään esteellisyysarviointi. Arviointia varten on koottu tietoa esteellisyydestä yleiskaavoituksen yhteydessä. Arviointia on pyydetty tekemään ( ), jotta päättäjät ja viranhaltijat konkreettisesti poh ti si vat es teellisyyttään. Tämän lisäksi haluttiin varmistua sii tä, et tä yleis kaa van pää töksenteko voidaan tehdä ilman kaava-alueen jakamista osiin. Vas tauk sia kyselyyn saatiin kymmeniä. Kaavahanke on saa tettu vi reille kaa voi tus kat sauksen 2013 ja kaa voi tusohjel man pää tök sen teon yh tey des sä. Yleis kaavan sel vi tyk set ovat val mis tu neet pää osin vuo den 2013 ai ka na. Selvi tyksinä on laa dit tu kaupallinen selvitys (Ram boll Fin land Oy ), maisemaselvitys (Serum ark ki tehdit Oy ), ra kenne tun kulttuuri ym pä ristön selvitys (Stadionark ), luontoselvitys (Tmi Pohjan maan Luontotie to ) ja melutarkastelu (Ramboll Fin land Oy ). Viranomaisneuvottelussa on kes kus teltu sel vitys ten riit tä vyydes tä. Selvityk set on to dettu hyviksi. Neu vot te lun poh jalta osal listu mis- ja ar viointisuunni tel maa sekä luontosel vitys tä on tar kennettu. Laa ditut selvityk set on esitelty valtuustoseminaarissa valtuutetuille. Selvityksiä tarkennetaan vielä tarvittaessa prosessin edetessä. Oheisma teriaalina on val tuute tuille teh ty ky sely lo ma ke, vi ran omais neu vottelun muistio sekä osallis tu mis- ja ar viointi suunni telma. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun gin hallitukselle, että keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi suunni telma asetetaan nähtäville. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Valtuustoseminaarissa esitettiin keskusta-alueelle laaditut analyy sit. Eri alueille on pyritty hakemaan omaa profiilia (Rah vo/mei na la tai Plas si/holmanperä). Alueiden vetovoimatekijöitä esiteltiin ja niistä kes kus-

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ teltiin. Vetovoimatekijöinä pidettiin asumisen osalta erityisesti jokea ja merta ja yritystoiminnan osalta valtatietä 8. Rakennemallivaihtoehdot Raitti ja Napa esiteltiin ja valtuutetut evästivät jatkosuunnittelua. Minimivaihtoehdossa ( Raitti) ja maksimivaihtoehdossa Napa on esitetty yhdyskuntarakenteen laajenemista asuinalueilla ja kaupunkikeskustan sijoittumista erilaisilla volyymeillä ja erilaisiin paikkoihin. Minimivaihtoehdon arvioitu asukasmäärä on noin asukasta ja maksimivaihtoehdossa noin asukasta. Valtuustoseminaarissa keskusteltiin liikuntapuiston lomakylän luonteesta. Sijoittuuko alueelle luontevammin asuminen vai loma-asuminen. Mitoitusta pidettiin riittävänä. Kaupungin maanomistuksesta suunnittelualueella keskusteltiin samoin kaupungin maanhankinnasta. Keskusta-alueen rakentamattomien, asemakaavoitettujen tonttien toteuttamisesta käytiin keskustelua. Viheryhteyksien lisäksi keskusteltiin eri maankäyttömuotojen puskurivyöhykkeistä esimerkiksi asumisen ja maatalouden välillä sekä loma-asumisen ja valtatien 8 välillä. Evästyksen perusteella on rakennemallivaihtoehdot Raitti ja Napa yhdistetty alustavaksi yleiskaavaluonnoksen hahmotelmaksi. Yleiskaavan tarkkuustaso on lähestulkoon sama kuin aikaisemmin. Maankäytön ta voit tei ta lin ja taan ja usei ta de tal je ja tut ki taan ja tar kis te taan. Oheismateriaalina on karkea yleiskaavaluonnoshahmotelma merkintöineen. Kaavaluonnoshahmotelmaa esittelee kokouksessa Serum Arkkitehtien maisema-arkkitehti Anna-Kaisa Aalto videoneuvotteluyhteyden kautta. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää linjauksia ainakin seuraavien kokonaisuuksien osalta: 1) Loma-asu misen sijoittuminen ja volyymi 2) Teollisuusalueiden laajennusalueet ja niiden sijainti 3) Keskusta-alueiden (C) sijoittuminen 4) Asuinalueiden laajentumisalueiden sijainti 5) Maatilakeskusten ja maataloudelle varattujen alueiden sijoittuminen 6) Valtatien 8 varteen sijoittuva kauppa tai yritystoiminta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjasi esityksessä olleita keskeisiä kohtia seuraavasti: 1. Loma-asumisen ja vakituisen asumisen sijoittumista ja aluerajauksia tarkastellaan hiihtomajan ja Vuorenkallion välisellä alueella. 2. Rahvon ja Meinalan teollisuusalueiden rajauksia tarkastellaan siten, että teollisuusalueiden laajentuminen kyseisillä alueilla olisi mahdollista. 3. Keskusta-alueiden (C -kaavamerkintä) rajauksia tutkitaan tarkemmin. Merkinnän laajentamista joen eteläpuolelle, kiertoliittymän läheisyyteen ja Koulutien varteen selvitetään. Kalajoentien varren kaavamerkintää haarukoidaan. 4. Asuinalueiden laajentumisalueet todettiin pääpiirteissään riittäviksi ja oikein sijoittuneiksi. 5. Maatilakeskusten ja asuinalueiden rajauksesta pyritään tekemään selkeä ja turvaamaan maatalouden kehittämismahdollisuudet.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastellaan vt 8 varrelle sijoittuvien PK alueiden tiivistämistä valtatien itäpuolella ja PK merkinnän lisäämistä valtatien länsipuolelle esitettyjen kokoojakatujen risteysten tuntumaan. Osayleiskaavan valmistelua jatketaan edellä mainittujen linjausten mukaisesti. Kaava-aineisto valmistellaan elokuun kaupunginhallituksen käsittelyyn. Merkittiin, että Väinö Hietala poistui esteellisenä asian käsit telyn ajaksi. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskustan osayleiskaavan muutosta on käsitelty kaupunginhallituksessa seuraavasti: (Valmistelija: kau pun gin sih teeri Ot so Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat valtuutetuille tehty kyselylomake, viranomaisneuvottelun muistio sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän kokouskäsittelyn jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut näh tä vil lä Osayleiskaavasuunnittelua on viety eteen päin ja rat kai su ja on tar ken net tu edellisen kokouk sen mukai sesti. Yleis kaavaa ei ole kui ten kaan val mis teltu vielä kaupungin halli tuksel le, kos ka on ollut tar peen laatia erillis suunni tel mia yleiskaavan tueksi ja pe ruste luiksi. Osayleiskaavoituksella pyritään vastaamaan paitsi tulevaan asunto- ja loma-asuntokysyntään, myos elinkeinoelämän tarpeisiin niin kaupan kuin teol li suuden kehittymisen kannalta. Kaava mahdollistaa noin 5000 uuden asukkaan ja noin 2600 uuden loma-asukkaan sijoittumisen suunnittelualueelle. Yleiskaava on eri toimintojen sijoittumisen osalta tarkentuneet. Kaupan toimintoja (C) on osoitettu keskustaan valtatien Plassin puolelle. Maatalouskeskukset on osoitettu kartalla (AM, ME). Luonnonympäristön kannalta

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ merkittävät kohteet on esitetty (nat, hs, ks, rs, luo, MY, SL). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja rakennukset on esitetty erilaisilla merkinnöil lä (rky-1, srk, ma-mk, sk-1, skt, SR) kaavakartalla. Yleiskaava varten on laadittu erillisuunnitelmia syksyn aikana. Erillissuunnitelmilla on tutkittu alueita ja kysymyksiä, jotka suunnittelun näkökulmasta ovat haastavia ja tarvitsevat tarkemman mittakaavan suunnittelua. Erillissuunnitelmat: 1) Keskustakaupan tutkielma 2) Plassinpuiston yleissuunnitelma 3) Raviradan konseptiluonnos Kokouksessa asiaa esittelee Serum arkkitehdeiltä Kalajoella arkkitehti Sami Heik ki nen ja videoneuvotteluyhteydellä maisema-arkkitehti Anna-Kai sa Aalto. Yleiskaavaluonnoksen näh tä vil le aset ta mis ta ta voi tel laan mar rasjou lu kuulle. Oheismateriaalina on kaavakartta ja -selostus sekä erillissuunnitelmat keskustakaupan, Plassinpuiston ja raviradan osalta. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee laadi tut erillissuunnitelmat tiedoksi ja arvioi suunnitelmia yleiskaava näkökul mas ta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa tarvittaessa jatkosuunnit telua. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau punginhallitukselle, että kaavaluonnosaineisto asetetaan nähtäville maan käyt tö- ja rakennus lain 62 :n mu kaisesti ja pyydetään mieli pi teet ja lau sun not MRA:n 30 :n mukaisesti. Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä kaava-aineistoa voi daan vielä tarkentaa ja muokata. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki) Oikeusvaikutteinen keskustan osayleiskaava on tärkeä suunnitelma kaupun gin kehittymisen kannalta. Sen avulla pystytään varautumaan kau pungin suunnitelmalliseen kasvuun ja oikeuttaa yksityiskohtaisempi ase makaa voi tus. Yleiskaavalla voidaan perustella myös muunmuassa kes kusta-alu eel le sijoittuvaa kaupan mitoitusta, tukea maatalouden ke hit ty misedel ly tyk siä, esittää toimintojen tarkoituksenmukaisia sijoittumisia ja siir tymi siä. Osayleiskaavaa on työstetty kaksi vuotta. Vuonna 2013 laadittiin yleis kaa vaan kuuluvia selvityksiä. Keväällä 2014 linjattiin rakennemallien osal ta etenemisvaihtoehtoja ja syksyllä valmisteltiin erillisselvityksiä ja yleis kaa va luon nos. Kaavahankkeen osalta tavoitellaan luonnoksen näh tävil le asettamista tammikuussa 2015 ja yleisötilaisuutta nähtävillä olo ai kana Kaava-aineistoa on tarkennettu ja saatu evästys mahdollisuuksien mukaan huo mioi tu. Osayleiskaavaluonnosta on peilattu loppuvuodesta myös Ka lajoen matkailun strategiapäivitykseen, joka lopullisesti valmistuu tam mikuus sa Matkailustrategian osalta on keskusteltu raviratatoimintojen tu le vai suu des ta, toimijasta ja mahdollisesta sijoittumisesta. He vos toi minnoil le on esitetty mahdollinen sijainti Liikuntapuiston yhteyteen. Linkistä

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ on luettavissa keskustan osa yleis kaava kart ta merkintöineen ja kaavaselostus liitteineen. Kokouksessa asiaa esit te lee videoneuvotteluyhteydellä Serum arkkitehtien Sami Heikkinen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus kommentoi osa yleis kaa va luon nos ta. Kaupunginhallitus päättää, että kaavaluonnosaineisto asetetaan näh tä vil le maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti ja siitä pyydetään mie li piteet ja lausunnot MRA:n 30 :n mukaisesti. Mikäli kaupunginhallitus esit tää muu tos eh do tuk sia voidaan ne ja muut mahdolliset pienet tar kis tuk set tehdä ennen yleiskaava-aineiston nähtäville asettamista. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Kullervo Niemelä saapui kokouk seen tämän asian käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskustan osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä Nähtä vil lä olo aikana on järjestetty asukastilaisuus , johon osallistui 33 henkilöä ml. kaupungin virkamiehiä ja kaavakonsultin edustajat. Ti laisuu des sa esiteltiin kaavaluonnos. Keskustelua käytiin tämän jälkeen eri tyises ti liikennejärkestelyistä, maatalouden toimintaedellytyksistä sekä uu disra ken ta mi sen sijoittumisesta. Nähtävillä olo aikana järjestettiin erillinen kysely kuntalaisille osa yleis kaavas ta. Kaavaluonnoksesta on käyty paljon vuoropuhelua kuntalaisten kans sa keskusteluiden, neuvotteluiden ja palaverien muodossa. Tämän lisäk si on käyty teemakeskusteluja hyvinvointipalveluiden sekä kun ta tek niikan kanssa. Viranomaislausunnoissa tuli esille useita lisäselvitystarpeita ku ten Natura vaikutusten arviointi ja arkeologinen selvitys. Näitä sel vi tystar pei ta arvioidaan ennen vastineiden laatimista. Maan käyt tö pal ve lut/kaavoi tus on pyytänyt erikseen kaupungin hyvinvointipalveluiden ym pä ris tö tervey den huol to yk si köl tä lausuntoa koskien lokkipopulaatiota Kalajoessa sijait se vien saarien ja ranta-alueiden osalta. Oheismateriaalina on nähtävillä olo aikana saadut alkuperäiset mielipiteet ja lausunnot sekä hyvinvointipalveluiden ympäristöterveydenhuollon lausun to. Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen ja kyselytulokset lä pi käydään seuraavan kokouskäsittelyn yhteydessä. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee saadun palautteen tiedoksi ja linjaa seuraavasti merkityksellisimpien asiakokonaisuuksien osalta, vas-

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ ti nei den laatimista varten: 1) kaava-alueen ulkopuolelle rajataan ehdotusvaiheessa Jokelan tur kistar ha-alue, koska alueen huomioiminen kaavallisesti johtaa yleis kaava-alu een epätarkoituksenmukaiseen laajentamiseen. 2) lokkikoloniasta johtuvien heikentyneiden terveellisyys-, viihtyvyys-, ja tur val li suus asioi den vuoksi yleiskaavassa ei esitetä luo-alueita Holman pe rän ja Santaholman alueiden väliselle vesialueelle. 3) Santaholman alueelle tutkitaan muuta kuin KTY-merkintää. 4) SR-korttelimerkintää pohditaan kohteeseen Vanha-Jussila, koska omis ta jat kokevat sen merkitykselliseksi. 5) Kaupan mitoituksen osalta pysytään edelleen luonnoksessa esi te tyssä mitoituksessa, koska se on perusteltu. Kaupan hankkeen mah dollis ta mis ta yleiskaavallisesti tutkitaan eteläisen kiertoliittymän yh teyteen. Tämän lisäksi elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa seuraavia asioita: 6) maatalouden ja asumisen rajapinta Pohjankylällä 7) maatalouden ja asumisen rajapinta Etelänkylällä Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päätti, että vastineiden laadinnassa ede tään seuraavasti: 1) Hyväksyttiin. 2) Ympäristöterveydenhuollon lausunto merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiiin. 3) Alueelle osoitetaan yleiskaavassa teollisuustoimintojen mahdollistava mer kin tä Santaholman alueelle. 4) Hyväksyttiin. 5) Hyväksyttiin. 6) Pohjankylällä asuinrakentaminen Hillin navetan yhteyteen mah dol liste taan. Lankilan tilan Pohjankyläntiehen rajautuva tuo tan to ti la ra kennuk set osoitetaan AM-merkinnällä. Kiviojan AP- merkintä poistetaan ja AM-merkinnän laajuutta tarkistetaan. Ventelöiden (Lankiperä) kans sa käydään erikseen neuvottelu. Suureläintilojen kaavamerkintä säi ly te tään. 7) Etelänkylällä Rönnin tilakeskuksen merkintää muutetaan ja mah dollis te taan toiminnan laajentaminen. Heikkilän tilakeskus esitetään kaava mer kin näl lä AM. Junnikkalan sahan päälaajenemissuunta on etelään.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Khall (Valmistelija: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa) Keskustan osayleiskaavan luonnokseen (ollut nähtävillä ) saa tuun palautteeseen on laadittu vastineet. Elinkeino- ja maan käyt tö toimi kun nan kokouksessaan antama ohjeistus on ollut pohjana vasti nei den laadinnassa. Neu vot te lu ja ja keskusteluja luonnoksen tiimoilta on käy ty useiden kuntalaisten kans sa. Osa neuvotteluista on edelleen kesken. Tiivistelmät nähtävilläoloaikana saadusta palautteesta, vastineet sekä näh tä vil lä olo ai ka na tehdyn kyselytutkimuksen tulokset esitellään ko koukses sa. Oheismateriaalina palaute ja vastineet, kooste kyselytutkimuksen tu lok sis ta, ympäristöterveydenhuollon lausunto sekä nähtävillä ollut kaa valuon nos. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee Keskustan osayleiskaavan kyselytutkimuksen tu lok set sekä kaavaluonnoksesta saadun palautteen tiedoksi ja hyväksyy pa laut tee seen laaditut vastineet. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Jouko Arvo ilmoitti olevansa es teel li nen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että kaavasuunnittelija Riina Jorasma osallistui tämän asian käsit te lyyn asiantuntijana klo Asiaa kokouksessa esitteli Serum Arkkitehdit videoneuvotteluyhteydellä mai se ma-ark ki teh ti Anna-Kaisa Aalto ja arkkitehti Sami Heikkinen Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / MT-Peite Oy 178/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kannuskylän asemakaavan muu tok sen kokouksessaan Kaavamuutoksen keskeisenä ta voit tee na on ollut Kannuskylän teollisuusalueen korttelialueiden laa jen tami nen sekä liikennejärjestelyjen turvallisuuden ja toimivuuden pa ran ta minen. Kaavamuutoksen myötä alueella on ilmennyt tarvetta maanvaihtoihin, jot ta alueella toimivien yritysten maanomistus saataisiin muodostettua asema kaa van mukaisiksi tonteiksi. Maanvaihtojen myötä kaupunki pyrkii hank ki maan omistukseensa kaava-alueelle sijoittuvien katualueiden maapoh jat. MT-Peite Oy:n tuotanto- ja toimistotilat ovat keskittyneet tällä hetkellä Kannus ky län teollisuusalueen (TY-6) korttelin 332 tontille nro 1. Kalajoen kaupun ki omistaa kyseisen tontin alueelle sijoittuvia maa-alueita yhteensä noin 1504 m2. Tontin alueelle sijoittuvat kaupungin omistamat maa-alueet kuu lu vat seuraaviin kiinteistöihin: Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ), Teollisuusmaa III RN:o 37:1 (kiinteistötunnus ) ja Teollisuusmaa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ). MT-Peite Oy omistaa osan, yhteensä noin 211 m2 Targantie ja Haratie nimis ten katualueiden maapohjista sekä valtatie nro 8 liikennealueesta (LT). Edel lä mainitut maa-alueet kuuluvat kiinteistöön: Männikkö RN:o 37:3 (kiin teis tö tun nus ). Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan ( ) asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelun, jossa ovat myös mukana kau pun gin omistamat Kannuskylän teollisuusalueen tontit ja tontinosat. Val tuus to on vahvistanut tontinosan hinnaksi kiinteistön Teollisuusmaa III osal ta 3,50 tontilla nro 1 korttelissa 332. Neuvotteluissa on sovittu, että vaih det ta vien maa-alueiden neliöhinta on kaikilta osin sama noin 3,50 /m2. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000 vaihdettavista maa-alueis ta. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, Kalajoen kaupunki ja MT-Peite Oy vaihtavat maa-aluei ta seu raa vas ti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa MT-Peite Oy:lle seuraavat maa-alu eet: noin 522 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ), noin 961 m2 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Teollisuusmaa III RN:o 37:1 (kiinteistötunnus

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ ) ja noin 21 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Teol lisuus maa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ). 2. MT-Peite Oy luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 211 m2 suu rui sen määräalan kiinteistöstä Männikkö RN:o 37:3 (kiin teis tö tunnus ). 3. MT-Peite Oy maksaa vaihdossa välirahaa Kalajoen kaupungille nel jätu hat ta vii si sa taa kak si kym men tä vii si euroa ja viisikymmentä senttiä (4 525,50). 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tön muo dostus ku luis ta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000 vaihdettavista maa-alueista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kalajoen kau pun ki ja MT-Peite Oy vaihtavat maa-alueita seuraavasti: 1) Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa MT-Peite Oy:lle seuraavat maa-alu eet: noin 522 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ), noin 961 m2 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Teollisuusmaa III RN:o 37:1 (kiinteistötunnus ) ja noin 21 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Teol lisuus maa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ). 2) MT-Peite Oy luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 211 m2 suu rui sen määräalan kiinteistöstä Männikkö RN:o 37:3 (kiin teis tö tunnus ). 3) MT-Peite Oy maksaa vaihdossa välirahaa Kalajoen kaupungille nel jätu hat ta vii si sa taa kak si kym men tä vii si euroa ja viisikymmentä senttiä (4 525,50). 4) Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tön muo dostus ku luis ta. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kiinteistön kauppa Asuntola IV RN:o 8:10 193/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Raimo Ensio Honkakarin kuolinpesän osakkaat ovat tarjonneet kau pun gille ostettavaksi Asuntola IV RN:o 8:10 nimistä kiinteistöä. Tarjottu kiinteistö si jait see Kalajoen keskustassa Koulutien varrella ja muodostaa noin 1978 m2 suuruisen osan Kir kon seu dun asemakaavan mukaisesta AP-2 tontista nro 1 kort te lis sa 1009 sekä noin 191 m 2 suuruisen osan Koulutie ni mi sestä ka tu alu ees ta. Kiinteistön Asuntola IV RN:o 8:10 kiinteistörekisteriin merkit ty pin ta-ala on 2169 m 2. Kiinteistö Asuntola IV RN:o 8:10 sijaitsee keskeisellä paikalla Kalajoen kes kus tas sa. Kiinteistön kauppa parantaa tulevaisuudessa edellytyksiä kau pun ki ra ken teen tiivistämiseksi keskustan alueella. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kalajoen kau pun ki ostaa Raimo Ensio Honkakarin kuolinpesältä: 1. Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Asuntola IV RN:o 8:10. Kiin teis tö tun nus Kauppahinta on kolmekymmentätuhattaviisisataa (30 500,00) euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Raimo Ensio Honkakarin kuolinpesältä Ka la joen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Asuntola IV RN:o 8:10. Kiin teis tö tun nus ) että kauppahinta on kolmekymmentätuhattaviisisataa (30 500,00) euroa. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaavoituspäällikön viran täyttäminen 141/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaavoituspäällikön virka julistetaan haettavaksi. Kelpoisuusehtona on soveltuva kor kea kou lu tutkin to sekä riittävä kokemus yhdyskuntasuunnittelusta. Lisäksi vaaditaan FI SEN myöntämä kaavoittajan pätevyys. Arvostamme myös hyviä yh teistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hallintosäännön 47 :n mukaan kaupunginhallitus valitsee kaa voi tus pääl likön. Kaavoituspäällikön keskeisiin tehtäviin kuuluu strateginen maankäytön suun nit te lu, yleis- ja asemakaavoitusprosessien hallinnointi, ohjaaminen ja suun nit te lu, kaavoitustoimen johtaminen sekä kaavoitustoimintojen vaa tima yhteistyö. Yksi mielenkiintoisimmista kaavoituspäällikön tehtävistä tulee olemaan Kalajoen matkailun kasvuohjelmaan valitun ainutlaatuisen Ma ri nan kaava-alueen maankäytönsuunnittelu. Uuden vierasvenesataman ja golfclubin väliin jäävälle neliömetrin alueelle rakennetaan me rellis ten aktiviteettien ja huipputasoisten palveluiden kokonaisuus. Kaa voi tuspääl lik kö toimii maankäyttö- ja rakennuslain 20:n pykälän edellyttämänä kun nan kaavoittajana. Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana klo men nes sä. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, kun ta rekrys sä, kaupungin kotisivuilla, työministeriön sivuilla, Mercuriurval sivuilla, oi ko tie sivuilla, Linkedin JobBoard sivuilla, Hel sin gin Sanomissa, Aa mu lehdes sä, Ilkassa, Kalevassa sekä au arkkitehtiuutiset -lehdessä. Kaa voi tuspääl li kön viran hakuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina. Kaavoituspäällikön rekrytointiprosessin yhteistyökumppanina on toiminut Mer cu ri Urval. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaavoituspäällikön viran hakua jatketaan si ten, että hakuaika päättyy kello Aiemmat hakemukset ote taan huomioon virkaa täytettäessä. Kaavoituspäällikön virkaan tuli määräaikaan kello mennes sä 7 hakemusta. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kalabaliikki-tapahtumassa esitetyt toiveet matkailukeskukselle 194/10.00/2015 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Perinteinen Kesäpäivä Kalajoella- tapahtuma loma-asukkaille pidettiin Kala ba liik ki- tapahtuman yhteydessä Kaupungin osastolla esiteltiin mm. Marinan asemakaava-aluetta, rakennusvalvonnan Lu pa pis te-pal velua, matkailukeskuksen palveluita sekä vapaa-aikapalveluita. Esit te ly pistees sä oli toivomuskaivo, johon loma-asukkaat saivat jättää toiveitansa siitä mitä palveluita tai toimenpiteitä matkailukeskukseen toivottaisiin lisää. Ohes sa listaus toivomuskaivoon tiputetuista kolikoista: - Ulko-oleskelualueita, leikkipaikka lapsille - Kalaravintoloita - Talvella enemmän toimintaa - Juhannustanssilava rannalle - Ratsastusmahdollisuutta - Katutanssitapahtumia - Hattarakoneita - Laadukasta kunnallistekniikkaa - Maauimala - Volttiratoja - Pururadalle purua - Ulkoilmaelokuvia - Enemmän teematapahtumia ja -päiviä" - "Eräleirintämahdollisuutta" - Maraton-tanssit tai päivätanssitapahtuma - Konsertteja - Parisuhdepäiviä - Tavaranvaihtopäiviä - Kauppakeskus - Pomppulinna - NiceRun tapahtumaan katutanssit perjantaille - Italialainen jäätelöbaari - Oleskelupuisto lapsille ja ikäihmisille - Tanssimarkkinat - Elävää musiikkia katukuvaan - Ilmainen ulkoleikkipuisto - Kotieläinpuisto - Maailmanpyörä rantaan - Kalaa - My little pony-tv - Buffet pizzeria ja baareja - Aurinkoa - Kalajoen kateuspäivät

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Hyljesafareita - Uimarannalle roskiksia - Nudistiranta - Pysyvät aurinkovarjot rannalle - Missä oli Beach Volley turnaus ? Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee toi veet tiedoksi ja esittää ne edel leen kaupunginhallitukselle, teknisille palveluille ja Kalajoki Mat kai lu yhdis tys ry:lle tiedoksi saa tet ta vik si. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun nan esi tyksen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavat vuokrauspäätökset/muut tilat: Dyynitie 2 / ns. Dyynin rivitalo / Kalajoki Matkailuyhdistys ry - vuokrattu Kalajoki Matkailuyhdistys ry:lle alkaen toistaiseksi huoneen nro 3 osoitteessa Dyynitie 2 si jait se van ns. Dyynin rivitalon kellarikerroksesta va rastoin tia varten. Vuokranmääräytymisperusteiden mu kainen pinta-ala on 13,16 m2. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 190, 191, 192, 193, 194, 195 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 22.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 176 Työllistämistä edistävän

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 Kaupunginvaltuusto Aika 24.09.2013 klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Teknisten palveluiden lautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungin valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot