KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 190 Keskustan osayleiskaava Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / MT-Peite Oy Kiinteistön kauppa Asuntola IV RN:o 8: Kaavoituspäällikön viran täyttäminen Kalabaliikki-tapahtumassa esitetyt toiveet matkailukeskukselle Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset 19

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Niemelä Kullervo jäsen Puusaari Alpo varapj Rahja Mikko jäsen Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Kaattari Laura varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Lisätiedot POISSA Pahkala Eija jäsen Tilus Riitta A. valt. III vpj MUU Jorasmaa Riina kaavasuunnittelija klo :42 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Saari ja Jorma Untinen. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Hanna Saari Jorma Untinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Keskustan osayleiskaava / /2012 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Kalajoen keskustan yleiskaava on vuodelta Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Yleiskaavan keskeisimmät uudet asuinalueet on toteutettu. Vuoden 2010 alussa Himangan kunta liittyi Kalajoen kaupunkiin. Keskustan osayleiskaavamuutoksen tarkoituksena on yksityiskohtaisella aluevaraus yleiskaavalla visioida ja mahdollistaa kaupungin kehitys tulevina vuosina aina vuoteen 2030 asti. Yleiskaavan keskeisimmät tavoitteet määritellään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Keskustan osayleiskaavan laatii Kalajoen kaupungin maankäytön puitesopimuskumppaniksi yleiskaavasuunnittelun osalta ainoana va littu Se rum Arkkitehdit. Suunnittelu käynnistyy tavoitteiden määrittelyllä, selvi tys ten laadinnalla ja vaihtoehtotarkasteluilla.oheismateriaalina on alustava osayleiskaavarajaus. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa yleis kaavasuunnitelun ja tavoitteiden osalta seuraavaa: Huolimatta kun ta ra ken neuu dis tuk sen val mis te lus ta ja mah dol li ses ta to teut tami sesta on en si arvoisen tär keää ke hit tää ja suun ni tella kau pun ki kes kus taa yleiskaavallises ti. Yleiskaavan tavoitteena on kehittää Kalajoesta kes kusta kil pai lu ky kyi seksi ja vetovoimaiseksi Meripohjolan kaupunki keskuk seksi, jos sa kes kustan ja matkailukeskuksen alueet yhdis tyvät. Kauppa ja muut pal velut sekä kaupunkikuvan kehittyminen mahdol liste taan. Samalla luo daan erilai sia, vetovoimaisia yritystoiminnan ja asu misen mahdollisuuk sia. Yleiskaavatavoitteet ovat teemoittain seuraavat: Yhdyskuntarakenteen osalta: - tiivistää ja tehostaa kaupunkikeskustaa - yhdistää keskustaajama matkailukeskukseen liikuntapuiston alueella - osoittaa useita alueita yhdistäviä kokoojatieyhteyksiä (Vuorenkallio/Vetoniemenperä-Liikuntapuisto, Kotipuisto-Mehtäkyläntie/Mäntyrinne, Santaholma - valtatie 8, Meinala- Savontie, Rahvo-Jokela) - raviradan siirtämi sen edullisuusvertailu (raviradan siirtämisen kustannukset ja rahoittamis malli) Asumisen osalta:

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ ElMaTmk tunnistaa kalajokisen identiteetin mukainen asumistapa - luoda miellyttävää asuinympäristöä, jossa asuinalueet profiloituvat erilaisina Kaupunkikuvan ja kaupan osalta: - edesauttaa kaupunkikuvan muodostumista vetovoimaiseksi, mielenkiintoiseksi, viihtyisäksi - täydennysrakentaa sekä tiivistää ja tehostaa keskustan kauppaa - löytää kaupalle laajentumisalueita aivan ydinkeskustasta Teollisuuden osalta: - yhdistää Meinalan ja sahan alueet - yhdistää Rahvon ja Jokelan alueet Maatalouden osalta: - keskittää maatalous selkeille aluekokonaisuuksille tilojen yhteyteen tai läheisyyteen - pohtia ratkaisuja maatalouden ja muiden maankäytön paineiden yhteensovittamiseen Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Raviradan siirtämisen edullisuusvertailussa huomioidaan kaikki mah dolliset sijoittumisvaihtoehdot. Alustaviin yleiskaavatavoitteisiin lisä tään turkistarhojen tilanteiden ja sijainnin selkeyttäminen ja ampuma ratatoiminnan uudelleensijoittaminen. Suunnittelun alussa selvite tään päätöksenteon esteellisyysasiat. Suunnittelussa on tärkeää kes kustella yrittäjien kanssa suunnitelman sisällöstä. Suunnittelu voi daan käynnistää seminaarilla. Miia Himanka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskustan osayleiskaavan laatiminen on käynnistynyt suunnittelualu een analysoimisella. Kaavasta järjestetään seminaari aamupäiväl lä kaupungintalolla. Se mi naa riin kutsutaan elinkeino- ja maankäyttötoimi kunnan ja kau pun gin vi ran halti joi den lisäksi yrittäjien edustajia. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee seminaarin tiedoksi. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut. Siinä on esitetty osayleiskaavoituksen tavoitteet, laadittavat selvitykset ja kaavan aikatau lu osallistumismenettelyineen. Oheismateriaalina on alustava osallistumis- ja ar vioin ti suunnitelma, kaupan selvitys, analyysiaineisto, maisemaselvitys-

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ luonnos ja alustavat rakennemallit keskustan osalta. Asiaa kokouksessa esit te lee Se rum Ark ki teh dit. Kaavoituspäällikkö: Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteista sekä kuntalaisten ja luottamushenkilöide osallistamisesta keskustellaan. Laaditut selvitykset merkitään tiedoksi. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskustan osayleiskaavan osalta on luottamushenkilöitä ja virkamiehiä pyydetty tekemään esteellisyysarviointi. Arviointia varten on koottu tietoa esteellisyydestä yleiskaavoituksen yhteydessä. Arviointia on pyydetty tekemään ( ), jotta päättäjät ja viranhaltijat konkreettisesti poh ti si vat es teellisyyttään. Tämän lisäksi haluttiin varmistua sii tä, et tä yleis kaa van pää töksenteko voidaan tehdä ilman kaava-alueen jakamista osiin. Vas tauk sia kyselyyn saatiin kymmeniä. Kaavahanke on saa tettu vi reille kaa voi tus kat sauksen 2013 ja kaa voi tusohjel man pää tök sen teon yh tey des sä. Yleis kaavan sel vi tyk set ovat val mis tu neet pää osin vuo den 2013 ai ka na. Selvi tyksinä on laa dit tu kaupallinen selvitys (Ram boll Fin land Oy ), maisemaselvitys (Serum ark ki tehdit Oy ), ra kenne tun kulttuuri ym pä ristön selvitys (Stadionark ), luontoselvitys (Tmi Pohjan maan Luontotie to ) ja melutarkastelu (Ramboll Fin land Oy ). Viranomaisneuvottelussa on kes kus teltu sel vitys ten riit tä vyydes tä. Selvityk set on to dettu hyviksi. Neu vot te lun poh jalta osal listu mis- ja ar viointisuunni tel maa sekä luontosel vitys tä on tar kennettu. Laa ditut selvityk set on esitelty valtuustoseminaarissa valtuutetuille. Selvityksiä tarkennetaan vielä tarvittaessa prosessin edetessä. Oheisma teriaalina on val tuute tuille teh ty ky sely lo ma ke, vi ran omais neu vottelun muistio sekä osallis tu mis- ja ar viointi suunni telma. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupun gin hallitukselle, että keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointi suunni telma asetetaan nähtäville. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Valtuustoseminaarissa esitettiin keskusta-alueelle laaditut analyy sit. Eri alueille on pyritty hakemaan omaa profiilia (Rah vo/mei na la tai Plas si/holmanperä). Alueiden vetovoimatekijöitä esiteltiin ja niistä kes kus-

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ teltiin. Vetovoimatekijöinä pidettiin asumisen osalta erityisesti jokea ja merta ja yritystoiminnan osalta valtatietä 8. Rakennemallivaihtoehdot Raitti ja Napa esiteltiin ja valtuutetut evästivät jatkosuunnittelua. Minimivaihtoehdossa ( Raitti) ja maksimivaihtoehdossa Napa on esitetty yhdyskuntarakenteen laajenemista asuinalueilla ja kaupunkikeskustan sijoittumista erilaisilla volyymeillä ja erilaisiin paikkoihin. Minimivaihtoehdon arvioitu asukasmäärä on noin asukasta ja maksimivaihtoehdossa noin asukasta. Valtuustoseminaarissa keskusteltiin liikuntapuiston lomakylän luonteesta. Sijoittuuko alueelle luontevammin asuminen vai loma-asuminen. Mitoitusta pidettiin riittävänä. Kaupungin maanomistuksesta suunnittelualueella keskusteltiin samoin kaupungin maanhankinnasta. Keskusta-alueen rakentamattomien, asemakaavoitettujen tonttien toteuttamisesta käytiin keskustelua. Viheryhteyksien lisäksi keskusteltiin eri maankäyttömuotojen puskurivyöhykkeistä esimerkiksi asumisen ja maatalouden välillä sekä loma-asumisen ja valtatien 8 välillä. Evästyksen perusteella on rakennemallivaihtoehdot Raitti ja Napa yhdistetty alustavaksi yleiskaavaluonnoksen hahmotelmaksi. Yleiskaavan tarkkuustaso on lähestulkoon sama kuin aikaisemmin. Maankäytön ta voit tei ta lin ja taan ja usei ta de tal je ja tut ki taan ja tar kis te taan. Oheismateriaalina on karkea yleiskaavaluonnoshahmotelma merkintöineen. Kaavaluonnoshahmotelmaa esittelee kokouksessa Serum Arkkitehtien maisema-arkkitehti Anna-Kaisa Aalto videoneuvotteluyhteyden kautta. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää linjauksia ainakin seuraavien kokonaisuuksien osalta: 1) Loma-asu misen sijoittuminen ja volyymi 2) Teollisuusalueiden laajennusalueet ja niiden sijainti 3) Keskusta-alueiden (C) sijoittuminen 4) Asuinalueiden laajentumisalueiden sijainti 5) Maatilakeskusten ja maataloudelle varattujen alueiden sijoittuminen 6) Valtatien 8 varteen sijoittuva kauppa tai yritystoiminta Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjasi esityksessä olleita keskeisiä kohtia seuraavasti: 1. Loma-asumisen ja vakituisen asumisen sijoittumista ja aluerajauksia tarkastellaan hiihtomajan ja Vuorenkallion välisellä alueella. 2. Rahvon ja Meinalan teollisuusalueiden rajauksia tarkastellaan siten, että teollisuusalueiden laajentuminen kyseisillä alueilla olisi mahdollista. 3. Keskusta-alueiden (C -kaavamerkintä) rajauksia tutkitaan tarkemmin. Merkinnän laajentamista joen eteläpuolelle, kiertoliittymän läheisyyteen ja Koulutien varteen selvitetään. Kalajoentien varren kaavamerkintää haarukoidaan. 4. Asuinalueiden laajentumisalueet todettiin pääpiirteissään riittäviksi ja oikein sijoittuneiksi. 5. Maatilakeskusten ja asuinalueiden rajauksesta pyritään tekemään selkeä ja turvaamaan maatalouden kehittämismahdollisuudet.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastellaan vt 8 varrelle sijoittuvien PK alueiden tiivistämistä valtatien itäpuolella ja PK merkinnän lisäämistä valtatien länsipuolelle esitettyjen kokoojakatujen risteysten tuntumaan. Osayleiskaavan valmistelua jatketaan edellä mainittujen linjausten mukaisesti. Kaava-aineisto valmistellaan elokuun kaupunginhallituksen käsittelyyn. Merkittiin, että Väinö Hietala poistui esteellisenä asian käsit telyn ajaksi. ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskustan osayleiskaavan muutosta on käsitelty kaupunginhallituksessa seuraavasti: (Valmistelija: kau pun gin sih teeri Ot so Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina ovat valtuutetuille tehty kyselylomake, viranomaisneuvottelun muistio sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän kokouskäsittelyn jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut näh tä vil lä Osayleiskaavasuunnittelua on viety eteen päin ja rat kai su ja on tar ken net tu edellisen kokouk sen mukai sesti. Yleis kaavaa ei ole kui ten kaan val mis teltu vielä kaupungin halli tuksel le, kos ka on ollut tar peen laatia erillis suunni tel mia yleiskaavan tueksi ja pe ruste luiksi. Osayleiskaavoituksella pyritään vastaamaan paitsi tulevaan asunto- ja loma-asuntokysyntään, myos elinkeinoelämän tarpeisiin niin kaupan kuin teol li suuden kehittymisen kannalta. Kaava mahdollistaa noin 5000 uuden asukkaan ja noin 2600 uuden loma-asukkaan sijoittumisen suunnittelualueelle. Yleiskaava on eri toimintojen sijoittumisen osalta tarkentuneet. Kaupan toimintoja (C) on osoitettu keskustaan valtatien Plassin puolelle. Maatalouskeskukset on osoitettu kartalla (AM, ME). Luonnonympäristön kannalta

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ merkittävät kohteet on esitetty (nat, hs, ks, rs, luo, MY, SL). Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja rakennukset on esitetty erilaisilla merkinnöil lä (rky-1, srk, ma-mk, sk-1, skt, SR) kaavakartalla. Yleiskaava varten on laadittu erillisuunnitelmia syksyn aikana. Erillissuunnitelmilla on tutkittu alueita ja kysymyksiä, jotka suunnittelun näkökulmasta ovat haastavia ja tarvitsevat tarkemman mittakaavan suunnittelua. Erillissuunnitelmat: 1) Keskustakaupan tutkielma 2) Plassinpuiston yleissuunnitelma 3) Raviradan konseptiluonnos Kokouksessa asiaa esittelee Serum arkkitehdeiltä Kalajoella arkkitehti Sami Heik ki nen ja videoneuvotteluyhteydellä maisema-arkkitehti Anna-Kai sa Aalto. Yleiskaavaluonnoksen näh tä vil le aset ta mis ta ta voi tel laan mar rasjou lu kuulle. Oheismateriaalina on kaavakartta ja -selostus sekä erillissuunnitelmat keskustakaupan, Plassinpuiston ja raviradan osalta. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee laadi tut erillissuunnitelmat tiedoksi ja arvioi suunnitelmia yleiskaava näkökul mas ta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa tarvittaessa jatkosuunnit telua. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau punginhallitukselle, että kaavaluonnosaineisto asetetaan nähtäville maan käyt tö- ja rakennus lain 62 :n mu kaisesti ja pyydetään mieli pi teet ja lau sun not MRA:n 30 :n mukaisesti. Ennen kaupunginhallituksen käsittelyä kaava-aineistoa voi daan vielä tarkentaa ja muokata. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki) Oikeusvaikutteinen keskustan osayleiskaava on tärkeä suunnitelma kaupun gin kehittymisen kannalta. Sen avulla pystytään varautumaan kau pungin suunnitelmalliseen kasvuun ja oikeuttaa yksityiskohtaisempi ase makaa voi tus. Yleiskaavalla voidaan perustella myös muunmuassa kes kusta-alu eel le sijoittuvaa kaupan mitoitusta, tukea maatalouden ke hit ty misedel ly tyk siä, esittää toimintojen tarkoituksenmukaisia sijoittumisia ja siir tymi siä. Osayleiskaavaa on työstetty kaksi vuotta. Vuonna 2013 laadittiin yleis kaa vaan kuuluvia selvityksiä. Keväällä 2014 linjattiin rakennemallien osal ta etenemisvaihtoehtoja ja syksyllä valmisteltiin erillisselvityksiä ja yleis kaa va luon nos. Kaavahankkeen osalta tavoitellaan luonnoksen näh tävil le asettamista tammikuussa 2015 ja yleisötilaisuutta nähtävillä olo ai kana Kaava-aineistoa on tarkennettu ja saatu evästys mahdollisuuksien mukaan huo mioi tu. Osayleiskaavaluonnosta on peilattu loppuvuodesta myös Ka lajoen matkailun strategiapäivitykseen, joka lopullisesti valmistuu tam mikuus sa Matkailustrategian osalta on keskusteltu raviratatoimintojen tu le vai suu des ta, toimijasta ja mahdollisesta sijoittumisesta. He vos toi minnoil le on esitetty mahdollinen sijainti Liikuntapuiston yhteyteen. Linkistä

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ on luettavissa keskustan osa yleis kaava kart ta merkintöineen ja kaavaselostus liitteineen. Kokouksessa asiaa esit te lee videoneuvotteluyhteydellä Serum arkkitehtien Sami Heikkinen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus kommentoi osa yleis kaa va luon nos ta. Kaupunginhallitus päättää, että kaavaluonnosaineisto asetetaan näh tä vil le maan käyt tö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti ja siitä pyydetään mie li piteet ja lausunnot MRA:n 30 :n mukaisesti. Mikäli kaupunginhallitus esit tää muu tos eh do tuk sia voidaan ne ja muut mahdolliset pienet tar kis tuk set tehdä ennen yleiskaava-aineiston nähtäville asettamista. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Kullervo Niemelä saapui kokouk seen tämän asian käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Keskustan osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä Nähtä vil lä olo aikana on järjestetty asukastilaisuus , johon osallistui 33 henkilöä ml. kaupungin virkamiehiä ja kaavakonsultin edustajat. Ti laisuu des sa esiteltiin kaavaluonnos. Keskustelua käytiin tämän jälkeen eri tyises ti liikennejärkestelyistä, maatalouden toimintaedellytyksistä sekä uu disra ken ta mi sen sijoittumisesta. Nähtävillä olo aikana järjestettiin erillinen kysely kuntalaisille osa yleis kaavas ta. Kaavaluonnoksesta on käyty paljon vuoropuhelua kuntalaisten kans sa keskusteluiden, neuvotteluiden ja palaverien muodossa. Tämän lisäk si on käyty teemakeskusteluja hyvinvointipalveluiden sekä kun ta tek niikan kanssa. Viranomaislausunnoissa tuli esille useita lisäselvitystarpeita ku ten Natura vaikutusten arviointi ja arkeologinen selvitys. Näitä sel vi tystar pei ta arvioidaan ennen vastineiden laatimista. Maan käyt tö pal ve lut/kaavoi tus on pyytänyt erikseen kaupungin hyvinvointipalveluiden ym pä ris tö tervey den huol to yk si köl tä lausuntoa koskien lokkipopulaatiota Kalajoessa sijait se vien saarien ja ranta-alueiden osalta. Oheismateriaalina on nähtävillä olo aikana saadut alkuperäiset mielipiteet ja lausunnot sekä hyvinvointipalveluiden ympäristöterveydenhuollon lausun to. Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen ja kyselytulokset lä pi käydään seuraavan kokouskäsittelyn yhteydessä. Kaavoituspäällikkö: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee saadun palautteen tiedoksi ja linjaa seuraavasti merkityksellisimpien asiakokonaisuuksien osalta, vas-

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ ti nei den laatimista varten: 1) kaava-alueen ulkopuolelle rajataan ehdotusvaiheessa Jokelan tur kistar ha-alue, koska alueen huomioiminen kaavallisesti johtaa yleis kaava-alu een epätarkoituksenmukaiseen laajentamiseen. 2) lokkikoloniasta johtuvien heikentyneiden terveellisyys-, viihtyvyys-, ja tur val li suus asioi den vuoksi yleiskaavassa ei esitetä luo-alueita Holman pe rän ja Santaholman alueiden väliselle vesialueelle. 3) Santaholman alueelle tutkitaan muuta kuin KTY-merkintää. 4) SR-korttelimerkintää pohditaan kohteeseen Vanha-Jussila, koska omis ta jat kokevat sen merkitykselliseksi. 5) Kaupan mitoituksen osalta pysytään edelleen luonnoksessa esi te tyssä mitoituksessa, koska se on perusteltu. Kaupan hankkeen mah dollis ta mis ta yleiskaavallisesti tutkitaan eteläisen kiertoliittymän yh teyteen. Tämän lisäksi elinkeino- ja maankäyttötoimikunta linjaa seuraavia asioita: 6) maatalouden ja asumisen rajapinta Pohjankylällä 7) maatalouden ja asumisen rajapinta Etelänkylällä Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta päätti, että vastineiden laadinnassa ede tään seuraavasti: 1) Hyväksyttiin. 2) Ympäristöterveydenhuollon lausunto merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiiin. 3) Alueelle osoitetaan yleiskaavassa teollisuustoimintojen mahdollistava mer kin tä Santaholman alueelle. 4) Hyväksyttiin. 5) Hyväksyttiin. 6) Pohjankylällä asuinrakentaminen Hillin navetan yhteyteen mah dol liste taan. Lankilan tilan Pohjankyläntiehen rajautuva tuo tan to ti la ra kennuk set osoitetaan AM-merkinnällä. Kiviojan AP- merkintä poistetaan ja AM-merkinnän laajuutta tarkistetaan. Ventelöiden (Lankiperä) kans sa käydään erikseen neuvottelu. Suureläintilojen kaavamerkintä säi ly te tään. 7) Etelänkylällä Rönnin tilakeskuksen merkintää muutetaan ja mah dollis te taan toiminnan laajentaminen. Heikkilän tilakeskus esitetään kaava mer kin näl lä AM. Junnikkalan sahan päälaajenemissuunta on etelään.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Khall (Valmistelija: kaavasuunnittelija Riina Jorasmaa) Keskustan osayleiskaavan luonnokseen (ollut nähtävillä ) saa tuun palautteeseen on laadittu vastineet. Elinkeino- ja maan käyt tö toimi kun nan kokouksessaan antama ohjeistus on ollut pohjana vasti nei den laadinnassa. Neu vot te lu ja ja keskusteluja luonnoksen tiimoilta on käy ty useiden kuntalaisten kans sa. Osa neuvotteluista on edelleen kesken. Tiivistelmät nähtävilläoloaikana saadusta palautteesta, vastineet sekä näh tä vil lä olo ai ka na tehdyn kyselytutkimuksen tulokset esitellään ko koukses sa. Oheismateriaalina palaute ja vastineet, kooste kyselytutkimuksen tu lok sis ta, ympäristöterveydenhuollon lausunto sekä nähtävillä ollut kaa valuon nos. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee Keskustan osayleiskaavan kyselytutkimuksen tu lok set sekä kaavaluonnoksesta saadun palautteen tiedoksi ja hyväksyy pa laut tee seen laaditut vastineet. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Jouko Arvo ilmoitti olevansa es teel li nen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Merkittiin, että kaavasuunnittelija Riina Jorasma osallistui tämän asian käsit te lyyn asiantuntijana klo Asiaa kokouksessa esitteli Serum Arkkitehdit videoneuvotteluyhteydellä mai se ma-ark ki teh ti Anna-Kaisa Aalto ja arkkitehti Sami Heikkinen Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Kalajoen kaupunki / MT-Peite Oy 178/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kannuskylän asemakaavan muu tok sen kokouksessaan Kaavamuutoksen keskeisenä ta voit tee na on ollut Kannuskylän teollisuusalueen korttelialueiden laa jen tami nen sekä liikennejärjestelyjen turvallisuuden ja toimivuuden pa ran ta minen. Kaavamuutoksen myötä alueella on ilmennyt tarvetta maanvaihtoihin, jot ta alueella toimivien yritysten maanomistus saataisiin muodostettua asema kaa van mukaisiksi tonteiksi. Maanvaihtojen myötä kaupunki pyrkii hank ki maan omistukseensa kaava-alueelle sijoittuvien katualueiden maapoh jat. MT-Peite Oy:n tuotanto- ja toimistotilat ovat keskittyneet tällä hetkellä Kannus ky län teollisuusalueen (TY-6) korttelin 332 tontille nro 1. Kalajoen kaupun ki omistaa kyseisen tontin alueelle sijoittuvia maa-alueita yhteensä noin 1504 m2. Tontin alueelle sijoittuvat kaupungin omistamat maa-alueet kuu lu vat seuraaviin kiinteistöihin: Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ), Teollisuusmaa III RN:o 37:1 (kiinteistötunnus ) ja Teollisuusmaa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ). MT-Peite Oy omistaa osan, yhteensä noin 211 m2 Targantie ja Haratie nimis ten katualueiden maapohjista sekä valtatie nro 8 liikennealueesta (LT). Edel lä mainitut maa-alueet kuuluvat kiinteistöön: Männikkö RN:o 37:3 (kiin teis tö tun nus ). Kalajoen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan ( ) asuin-, liike- ja teollisuustonttien hinnoittelun, jossa ovat myös mukana kau pun gin omistamat Kannuskylän teollisuusalueen tontit ja tontinosat. Val tuus to on vahvistanut tontinosan hinnaksi kiinteistön Teollisuusmaa III osal ta 3,50 tontilla nro 1 korttelissa 332. Neuvotteluissa on sovittu, että vaih det ta vien maa-alueiden neliöhinta on kaikilta osin sama noin 3,50 /m2. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000 vaihdettavista maa-alueis ta. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, Kalajoen kaupunki ja MT-Peite Oy vaihtavat maa-aluei ta seu raa vas ti: 1. Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa MT-Peite Oy:lle seuraavat maa-alu eet: noin 522 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ), noin 961 m2 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Teollisuusmaa III RN:o 37:1 (kiinteistötunnus

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ ) ja noin 21 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Teol lisuus maa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ). 2. MT-Peite Oy luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 211 m2 suu rui sen määräalan kiinteistöstä Männikkö RN:o 37:3 (kiin teis tö tunnus ). 3. MT-Peite Oy maksaa vaihdossa välirahaa Kalajoen kaupungille nel jätu hat ta vii si sa taa kak si kym men tä vii si euroa ja viisikymmentä senttiä (4 525,50). 4. Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tön muo dostus ku luis ta. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000 vaihdettavista maa-alueista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Kalajoen kau pun ki ja MT-Peite Oy vaihtavat maa-alueita seuraavasti: 1) Kalajoen kaupunki luovuttaa vaihdossa MT-Peite Oy:lle seuraavat maa-alu eet: noin 522 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Paavola RN:o 2:66 (kiinteistötunnus ), noin 961 m2 suuruinen mää rä ala kiinteistöstä Teollisuusmaa III RN:o 37:1 (kiinteistötunnus ) ja noin 21 m2 suuruinen määräala kiinteistöstä Teol lisuus maa RN:o 70:1 (kiinteistötunnus ). 2) MT-Peite Oy luovuttaa vaihdossa Kalajoen kaupungille noin 211 m2 suu rui sen määräalan kiinteistöstä Männikkö RN:o 37:3 (kiin teis tö tunnus ). 3) MT-Peite Oy maksaa vaihdossa välirahaa Kalajoen kaupungille nel jätu hat ta vii si sa taa kak si kym men tä vii si euroa ja viisikymmentä senttiä (4 525,50). 4) Kalajoen kaupunki vastaa vaihdosta aiheutuvista kiin teis tön muo dostus ku luis ta. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kiinteistön kauppa Asuntola IV RN:o 8:10 193/ /2015 ElMaTmk (Valmistelija: maanmittausteknikko Ari Matkaselkä) Raimo Ensio Honkakarin kuolinpesän osakkaat ovat tarjonneet kau pun gille ostettavaksi Asuntola IV RN:o 8:10 nimistä kiinteistöä. Tarjottu kiinteistö si jait see Kalajoen keskustassa Koulutien varrella ja muodostaa noin 1978 m2 suuruisen osan Kir kon seu dun asemakaavan mukaisesta AP-2 tontista nro 1 kort te lis sa 1009 sekä noin 191 m 2 suuruisen osan Koulutie ni mi sestä ka tu alu ees ta. Kiinteistön Asuntola IV RN:o 8:10 kiinteistörekisteriin merkit ty pin ta-ala on 2169 m 2. Kiinteistö Asuntola IV RN:o 8:10 sijaitsee keskeisellä paikalla Kalajoen kes kus tas sa. Kiinteistön kauppa parantaa tulevaisuudessa edellytyksiä kau pun ki ra ken teen tiivistämiseksi keskustan alueella. Esityksen oheismateriaalina on kartta 1:2000. Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kalajoen kau pun ki ostaa Raimo Ensio Honkakarin kuolinpesältä: 1. Kalajoen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Asuntola IV RN:o 8:10. Kiin teis tö tun nus Kauppahinta on kolmekymmentätuhattaviisisataa (30 500,00) euroa. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Esityslistan oheismateriaalina on kartta 1:2000. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että Kalajoen kaupunki ostaa Raimo Ensio Honkakarin kuolinpesältä Ka la joen kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Asuntola IV RN:o 8:10. Kiin teis tö tun nus ) että kauppahinta on kolmekymmentätuhattaviisisataa (30 500,00) euroa. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Kaavoituspäällikön viran täyttäminen 141/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginhallitus on päättänyt, että kaavoituspäällikön virka julistetaan haettavaksi. Kelpoisuusehtona on soveltuva kor kea kou lu tutkin to sekä riittävä kokemus yhdyskuntasuunnittelusta. Lisäksi vaaditaan FI SEN myöntämä kaavoittajan pätevyys. Arvostamme myös hyviä yh teistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hallintosäännön 47 :n mukaan kaupunginhallitus valitsee kaa voi tus pääl likön. Kaavoituspäällikön keskeisiin tehtäviin kuuluu strateginen maankäytön suun nit te lu, yleis- ja asemakaavoitusprosessien hallinnointi, ohjaaminen ja suun nit te lu, kaavoitustoimen johtaminen sekä kaavoitustoimintojen vaa tima yhteistyö. Yksi mielenkiintoisimmista kaavoituspäällikön tehtävistä tulee olemaan Kalajoen matkailun kasvuohjelmaan valitun ainutlaatuisen Ma ri nan kaava-alueen maankäytönsuunnittelu. Uuden vierasvenesataman ja golfclubin väliin jäävälle neliömetrin alueelle rakennetaan me rellis ten aktiviteettien ja huipputasoisten palveluiden kokonaisuus. Kaa voi tuspääl lik kö toimii maankäyttö- ja rakennuslain 20:n pykälän edellyttämänä kun nan kaavoittajana. Kaavoituspäällikön virka on ollut haettavana klo men nes sä. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, kun ta rekrys sä, kaupungin kotisivuilla, työministeriön sivuilla, Mercuriurval sivuilla, oi ko tie sivuilla, Linkedin JobBoard sivuilla, Hel sin gin Sanomissa, Aa mu lehdes sä, Ilkassa, Kalevassa sekä au arkkitehtiuutiset -lehdessä. Kaa voi tuspääl li kön viran hakuilmoitus on esityslistan oheismateriaalina. Kaavoituspäällikön rekrytointiprosessin yhteistyökumppanina on toiminut Mer cu ri Urval. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että kaavoituspäällikön viran hakua jatketaan si ten, että hakuaika päättyy kello Aiemmat hakemukset ote taan huomioon virkaa täytettäessä. Kaavoituspäällikön virkaan tuli määräaikaan kello mennes sä 7 hakemusta. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus Kalabaliikki-tapahtumassa esitetyt toiveet matkailukeskukselle 194/10.00/2015 ElMaTmk (Valmistelija: kaavoituspäällikkö) Perinteinen Kesäpäivä Kalajoella- tapahtuma loma-asukkaille pidettiin Kala ba liik ki- tapahtuman yhteydessä Kaupungin osastolla esiteltiin mm. Marinan asemakaava-aluetta, rakennusvalvonnan Lu pa pis te-pal velua, matkailukeskuksen palveluita sekä vapaa-aikapalveluita. Esit te ly pistees sä oli toivomuskaivo, johon loma-asukkaat saivat jättää toiveitansa siitä mitä palveluita tai toimenpiteitä matkailukeskukseen toivottaisiin lisää. Ohes sa listaus toivomuskaivoon tiputetuista kolikoista: - Ulko-oleskelualueita, leikkipaikka lapsille - Kalaravintoloita - Talvella enemmän toimintaa - Juhannustanssilava rannalle - Ratsastusmahdollisuutta - Katutanssitapahtumia - Hattarakoneita - Laadukasta kunnallistekniikkaa - Maauimala - Volttiratoja - Pururadalle purua - Ulkoilmaelokuvia - Enemmän teematapahtumia ja -päiviä" - "Eräleirintämahdollisuutta" - Maraton-tanssit tai päivätanssitapahtuma - Konsertteja - Parisuhdepäiviä - Tavaranvaihtopäiviä - Kauppakeskus - Pomppulinna - NiceRun tapahtumaan katutanssit perjantaille - Italialainen jäätelöbaari - Oleskelupuisto lapsille ja ikäihmisille - Tanssimarkkinat - Elävää musiikkia katukuvaan - Ilmainen ulkoleikkipuisto - Kotieläinpuisto - Maailmanpyörä rantaan - Kalaa - My little pony-tv - Buffet pizzeria ja baareja - Aurinkoa - Kalajoen kateuspäivät

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Hyljesafareita - Uimarannalle roskiksia - Nudistiranta - Pysyvät aurinkovarjot rannalle - Missä oli Beach Volley turnaus ? Maanmittausteknikko: Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta merkitsee toi veet tiedoksi ja esittää ne edel leen kaupunginhallitukselle, teknisille palveluille ja Kalajoki Mat kai lu yhdis tys ry:lle tiedoksi saa tet ta vik si. Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta: Hyväksyttiin. Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeino- ja maan käyt tö toi mi kun nan esi tyksen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavat vuokrauspäätökset/muut tilat: Dyynitie 2 / ns. Dyynin rivitalo / Kalajoki Matkailuyhdistys ry - vuokrattu Kalajoki Matkailuyhdistys ry:lle alkaen toistaiseksi huoneen nro 3 osoitteessa Dyynitie 2 si jait se van ns. Dyynin rivitalon kellarikerroksesta va rastoin tia varten. Vuokranmääräytymisperusteiden mu kainen pinta-ala on 13,16 m2. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 190, 191, 192, 193, 194, 195 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Yleiskaavatavoitteet ovat teemoittain seuraavat:

Yleiskaavatavoitteet ovat teemoittain seuraavat: 87 17.08.2012 128 09.11.2012 61 22.04.2013 60 07.05.2014 63 11.06.2014 110 17.10.2014 Kaupunginhallitus 347 22.12.2014 11 09.03.2015 Kaupunginhallitus 190 17.08.2015 Keskustan osayleiskaava 2030 64/10.02.02/2012

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216 Kaupunginhallitus Aika 21.03.2014 klo 15:00-16:02 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Väliaikaisten opetustilojen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20

Pöytäkirjan tarkastajat: KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/ Kaupunginhallitus. Aika klo 18:30-19:20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 28.11.2016 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 276 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä Tekninen lautakunta 25 07.02.2017 Kaupunginhallitus 7 13.02.2017 7 Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä TEKLTK 07.02.2017 25 Tekninen palvelukeskus on neuvotellut Petri Greijulan

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 27/2014 866

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 27/2014 866 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 27/2014 866 Kaupunginhallitus Aika 22.12.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 346 Kalajoen Marinan asemakaava

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa

Kaavan laatijana toimii Ympäristönsuunnittelu Oy Pirkanmaa Tekninen lautakunta 45 25.02.2014 Kaupunginhallitus 73 17.03.2014 Kaupunginvaltuusto 15 24.03.2014 Humalalammen, Niemelän, Notkomaan ja Rantalan tilojen ranta-asemakaavan muutos 751/10.02.00/2013 Tela

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot