Ennen luin lehdet kirjastossa nyt missä tahansa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennen luin lehdet kirjastossa nyt missä tahansa"

Transkriptio

1 1. ed ia ediasivistysmateriaali osa 1/6 ikä ihme media? edia lyhyt historia Asko, 67 vuotta: E lui lehdet kirstossa yt missä tahasa y t

2 ikä ihme media? ediasivistys eliikäi matka eti edia o tää päivää moimuotoi ses läsä kotoa arjessa. Viimeist sada vuod aikaa media o muuttuut paljo luvu alkupuolella paperi leh oli keskei uust tapahtumi edotusvälie. Nyt saamme etoa moesta suuasta moella tavalla. eiltä odotetaa aiempaa moi puolisempaa medialukutaoa. Totutu luetu ymmärtämis kris tarkastelu rialle ovat ousseet keskusteluu osallistumi, akivi mediassa toimimi uusi välieid palveluid käyttö. Aloatko päiväsi lukemalla lehd? Kuuteletko päivällä radiosta musiikkiohjelmaa? Tarkistatko iltapäivällä seuraava päivä sääedot estä? Keskusteletko sukulais tytö kassa Skypessä sauaa? Katsotko illalla televisiosta uuset akohtaisohjelma? Pelaatko vielä pari pasiassikierrosta ukkumaa moa tabletetokoeellasi? Tervetuloa lukemaa tämä päivä mediasta eri äkökulmista. ediasivistysmateriaali muodostuu kuudesta vihkosesta, joista tämä o simmäi. uut teemat ovat sosiaali media, etoturva, digaali pelaami, tekijäoikeudet julkaisemi sekä idteet, rool yhteiskualli vaikuttami. Vihko tukee digaali materiaali, jolla vo laajtaa etosi. ediaa ei voida ää määrellä vai etyiksi virallisiksi kaaviksi tai mediataloj tuottamiksi materiaaleiksi. Nykyää jokaisella ihmisellä o mahdollisuus olla osa mediaa, tuottaa raktaa sä. Sata vuotta st media tarko lehä, ilmoustaulu, kirkkoj kuulutuksia, harvo puhelimia vielä harviaisempia radioa. Tää päivää mediaa voi seurata erilaisilla lateilla: älypuhelimilla, etokoeilla, televisioilla radioilla. Seuraavi kymm vuod aikaa tekologia syyttää taas uusia välieä seurata tuottaa mediaa. edia o eryises tää päivää erilaisii kaavii palveluihi tuotettu sisäl töjä: lehjuttu, uuslähetyksiä, blogikirjouksia, sosiaalis media päivyksiä sekä ettu kuvia videoa. ediasivistysmateriaali o osa Eläkelito ry: EHYT ry: yhteis LähiVerkko-projek materiaaluota toa. ateriaali o tehty yhteistyössä seuraavi toimijoid kassa: Vahustyö keskuslito (VTKL) SiorSurf, SioriVerkko-hake, ENTER ry, Si- lut stä parempi mahdollisuus ostaa keskusteluu aihea, jotka o uohdettu. Ykstäis ihmis merkys osaa mediaa o kasvaut. ediaa lityy aia vuorovaikutus luvu joukkoviesässä tavalli ihmi oli usei passiivi vastaaotta: tv: katso, radiokuuteli tai lehdluki luvulla tavalli ihmi ei ää ole vai passiivi vastaa otta vaa akivi toimi mediassa. Hä kysealaistaa äkyväs, tuottaa se mediasisältöjä keskustelee akivises erilaisista aiheista. Tekologi kehys o muuttaut tavallis media vastaaotta s akiviseksi työstäjäksi kehtäjäksi luvulla sosiaalis media palvelu käyttävät yhä emmä eri ikäiset ihmiset. Kahdeksakymppis arkea ovat kuvapuhelut sukulaist kassa, yhdistyks pöytäkirjoj kirjotami etokoeella, karaokelaulu kosolipelissä e-kir laiaami kirsto verkkopalvelusta. Hä ei elikymppisä olisi voiut aavistaa omaa tulevaisuuttaa tällaiseksi. Tämä mediasivistysmateriaali kesktyy tarkastelemaa uutta digaalista mediaa, ei periteistä paiettua tai aalogista mediaa. edialla tarkoamme sisältöjä, emme mediatalo tai -yryksiä. ori ATK-yhdistys Savoet ry, Jo Severi ry ediakasvatusseura ry. Tämä materiaali tekoo o saatu tukea RAY:lta. LähiVerkko-projek kitää mukaa ollea mua taho ikäihmisiä, eryises Aa-ai uromaata kommtoi- Suhtautumi mediaa o muuttuut, koska media o muuttuut. Ykstäis lehuus arvo o laskut, ku etoa o mahdollista saada moelta taholta. Samaaikaises jokaiselle meistä o tul- ista sisällökehtämisestä. Teks: Ida-aria Pakka Oikoluku sisällötarkistus: Ei Kalliala Graafi suutelu: Salla Vasius Ilmestymisvuosi: Kuva: ENTER ry 3

3 Lyhyt katsaus media tekologia historiaa iä, mediasivistyyt ikäihmi eillä kaikilla o mahdollisuus kehtyä media lukijoia te kijöiä. Yleis kasvatusete äkö kulmasta ihmis oppimiskyky säilyy pkälle vahuute. eillä jokaisella o siis mahdollisuus ottaa haltuu muuttuva media maailma: Oppia ymmärtämää sosiaalista mediaa, tuottaa erilaisia materiaale, kehtyä krisoimaa erilaisia asioa erilaisissa medioissa kaustaa mua mediasivistyks parii. Iästä riippumatta meidä olisi hyvä kiiostua ympäröivä maailma muuttumisesta; media muutoksesta teko logia kehtymisestä. Akivi kiiostus lisää hyvivoia, ksamista posiivista elämälaatua. ediasivis tyksellä tarkoetaa tää päiv ää: ediasivisty eellä ihmisel lä o kyky sa vuttaa ym amärtää erila isia mediam riaale. Hä a te osaa olla kri mediatekstej luoda ä. Hä pysty y ilmaisema seää laa a s eri kaav issa palvel vähell u issa kartuttaa m ediasivistystä ä. ediasivistyk sessä ei ole ta otaso. Vo kartuttaa osa amistasi väh el l alotamalla siä, m ä jo edät osaat. ei o yllättävä llä paljo tao et o, jotka auttavat esim erkiksi sosia alis media ymmärtämis essä käytt ämisessä. Ne optu joki o muu asia yhteydessä, mee hetki jo t kui e käätyvät maa uudes to im isa asiassa. H arjotelu, kes telu, lukemi k u s, kokeilem i kysym auttavat etee i päi. ä siis päisi etää? Kaikkea ei tarvse opetella. Kaattaa kuki hakkia etoa siä, mä media tää päivää tarkotaa. S vo tehdä opiskelemalla vaikka vertaistesi kassa. Liikkeelle vo lähteä tästä materiaalista. oetaa edialla tark : tää päivää ohjelmia sieltä tulevia ȥȥ Televisiota lmia eltä tulevia ohje ȥȥ Radiota si ilmais ä, aikakauslehä eh al m o Sa ȥȥ kelulehä ȥȥ aioksia ȥȥ Itereä mediaa ȥȥ Sosiaalista kuuluu pelaamista, joho ȥȥ Digaalista si ami kui yk ii verkkopela pelaami

4 Kuva: LähiVerkko, kuvaa: ia Leh Saasto osa 1. Digaali pelaami Pelaamista etokoeilla, pelikosoleilla, älypuhelimilla tai tablet etokoeilla yhdessä tai yksi. Pelikulttuuri hyödyistä haoista keskustellaa ykyisi vilkkaas. Iteret aailmalaajui etoverkko, verkkoj verkko, yhteliettyj etoverkkoj kokoaisuus. Iteretselai Toisiaa termillä iteret tarkoetaa vai selaita, jolla pääsee eti. Selaimia ovat esimerkiksi Google Chrome, Iteret Explorer, Safari Firefox. edia edialla voidaa tarkotaa viesä kttää yleises, ettyä viestämetelmää, ettyä viesmuotoa (teks, kuva, ääi, liikkuva kuva) tai edotus- viestäväliettä sekä talletta. Nykyaikai media o globaalia, moimuotoista verkottuutta. iä media Jokaisella meistä o oma suhteemme mediaa. Jotkut saattavat suhtautua kielteises sosiaalise mediaa, vaikka muut olisivat sosiaalisia työsktelisivät mielellää muid kassa. oet käyttävät sekä periteistä että digimediaa valsevat media käyttölate mukaa. Yhä useammat autvat tekologia tuomista uusista tavoista pää yhteyttä ihmisii ii tuttuihi kui tutemattomii. He kokeilevat rohkeas erilaisia latea ohjelmia löytääkse omii tarpeisiisa sopivat. Yhteiskua muuttumi vaai meistä jokaista ottamaa huomioo tekologia media omassa arjessamme eri tavalla kui pari kymmtä vuotta st. Jokai meistä voi oppia käyttämää uusia latea verkkopalvelua. Ku olet eläyt usea vuosikymmiä parilla eri vuosisadalla, olet kokut media tekologia muutoks. elämäsi aikaa media tekologia ovat olleet läsä? illoi tekologia o auttaut arkeasi? illoi se o taas vaikeuttaut sä? ikä paperilehdessä viehättää? Luetko verkossa olevia lehä? Ku tarkastelet mediaa tekologiaa elämäsi eri vaiheissa, vo löytää sellesi keio lähestyä tämä päivä mediaa avoimes terveelliseltä pohlta. Voisiko kielteis suhtautumis taustalla olla joki egaivi kokemus vuosi takaa? Tai aiheuttaako tekologia liikakäyttö ähky, jolloi olisi aika hiema helltää kesktyä? Ei ruutuaikaa, mutta kohtuus kaikessa. Päivys Sosiaali media Tekologia Tietotekiikka Päivyksellä voidaa tarkotaa kahta asiaa. 1) Tietotekis late käyttöjärjestelmä tai muu ohjelmisto päivtämistä uute versioo, joka kora ohjelmistossa ollea virheä tai parataa s toimitaa. Käyttäjä voi se päivtää latesa ohjelmistot tai ataa late päivtää ohjelmistosa automaatses. 2) Päivyksistä puhutaa myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Facebook-päivys tarkotaa ykstäis käyttäjä Facebook-palveluu kirjotamaa viesä tekemisestää tai kamaa kuvaa ympäristöstää. Päivykset äkyvät muille käyttäjille päivyks laa määrtelemi yksyisasetust mukaises. Some, yhteisölli media. Sosiaali media o julkista keskustelua, yhteistä edoraktelua kamista e molaisissa verkkoviestäympäristöissä. Jokai käyttäjä voi vastaaottamis lisäksi akivises se tuottaa sisältöjä kaa iä. Sosiaalis media palvelua ovat esimerkiksi blog wik, keskustelupalstat, kuva- videopalvelut sekä yhteisöpalvelut. Tekiikka tai joukko ety ala tekiikoa, oppi tekiikoista, tekisistä taidoista. Tekologialla voidaa tarkotaa myös tekisiä latea tavaroa tai etoa työtavoista, rakteista, lateista työkaluista. Tekologialla voidaa ymmärtää myös tekist järjestelmi suutelua, raktamista, käyttämistä tutkimusta. Iformaaotekologia. Tietotekiikalla tarkoetaa etoj muokkausta, siirtoa, hakua tallusta etokoeid digaalis etoliikte avulla. Tietotekiikasta käytetää lyhteä ATK (= automaat etojkästely), IT (= iformaaotekologia), ICT (= iformao ad commuicaos techology, suomeksi eto- viestätekiikka) TVT (= eto- viestätekiikka). Alle 10% ikäihmisistä käyttää älypuhelita tai tabletetokoetta. Noi 80% ikäihmisistä uskoo oppivasa vielä uutta. Alle 20% ikäihmisistä pelkää rikkovasa late, eikä siksi käytä etotekiikkaa. Älylae Tietoteki lae, joka o lagato mukaa kuljetettava (mobiili) sisältää lasktatehoa. Esimerkiksi älypuheli, tabletetokoe tai älykello. Nordlud, Stberg & Lempola : Tietotekologia käyttö käyttämättömyyd syyt vuoailla. KÄKÄTE-projek & LähiVerkko-projek

5 Esimmäi teki latei oli omilla loillaa seisova Pam-televisio, joka toimi melko hyvi, vaikka kuva lähki välillä pyörimää. Nykyää paperilehd lu joka aamu iltapäivälehdet ipadillä. Skype-puhelu sotel ympäri Suomea kui myös ollessai ulkomailla. Eeva, 73 vuotta eille koi tuli televisio joskus 1960-luvu alkupuolella s merkki oli Tele fuk. Toi mediapläjäys meillä oli, ku isä os meille ASA-merkkis putkimatkaradio, joka pelasi myös pattereilla. Huooa siiä oli vai se, ettei isä ataut kölvi (poikajoukko) mä lähellekää uutta putkimatkaradiota rikkumis pelossa. Ol uorempaa käyttäyt tosi paljo kirstoa, jossa kävi jo uora lukemassa kaikki kalastukse retkeilyy lityvät arkkel luotojutut kuvalehdistä. Nykyää lu melkei kaikki valtalehdet puhelimesta, tablesta tai etokoeelta riippu missä milloiki ol. Iteret o avaut miulle, ikä ihmiselle, uud uskomattoma ihmeellis maailma. Käytä aikaa mediassa ehkä liikaaki, ku vietä äi vaa sesemäkymppisä varmaaki useamma tui vuorokaudesta s parissa. E lue mediasta mää juoru kä tyhmiä juttu, ku ykymaailmassa ritää asialuettavaa ku vaa osaa hakea käyttää vaikka Googl käätäjää ii pärjää hyvi. Asko, 67 vuotta Pohdtavaksi: illai o siu mediahistoriasi? Tarkastele aikaväliä sytymästäsi vuote uistelu tuka vo käyttää valokuvia, miellekarttaa, keskustelua tai vaikka kotoasi löytyviä medialatea. Tehtävä toteuttami ryhmässä: Luodaa yhdessä meidä mediahistoria. Toteutus voi olla aikaaa paperilla tai jollai tabletetokoe sovelluksella. Keskustellaa s pohlta yhteisistä erilaisista kokemuksista sekä tekologiaa mediaa lityvistä haaveista. Seuraavassa Nekkää umerossa aihea Sosiaali media. uista käydä essä osoteessa Sivuilta löytyy lisäetoa materiaale. ISBN (paperi) ISBN (pdf)

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6

Sijoitu Saloon yhdellä puhelulla sivu 3. Nordea valitsi Salon sivu 5. Salosta maailmalle sivu 6 yhdellä puhelulla sivu 3 Nordea valsi Salo sivu 5 Salosta maailmalle sivu 6 Meestyvät yrykset ovat kaupugi Otsikko eliehto Arvoisa lukija, T ämä lehde avulla haluamme kertoa ii salolaisille kui kaikille

Lisätiedot

Turvallista. ruokaa yli rajojen KULUTTAJAN. Riitta Maijala s. 14. N o 4 /2010. Tervetuloa uusi Kuluttajaliitto! / Euroalue laajenee Viroon

Turvallista. ruokaa yli rajojen KULUTTAJAN. Riitta Maijala s. 14. N o 4 /2010. Tervetuloa uusi Kuluttajaliitto! / Euroalue laajenee Viroon N o 4 /2010 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Suome Kuluttaliitto arje asiatuti www.kuluttaliitto.fi Turvallista ruokaa yli rajoje Riitta Maila s. 14 Tervetuloa uusi Kuluttaliitto! / Euroalue laajeee Viroo Pääkirjoitus

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa

MUURAHAINEN. Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa N:o N:o 4 Keskiviikko Keskiviikko 14. marraskuuta 22. helmikuuta 2012 2012 Eätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillaki voi yrittää Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Mite aik toimia valtuustossa?

Lisätiedot

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas

Kosmetiikka. hyvis vai pahis? KULUTTAJAN. N o 1/2011. Kirjaesittelyssä: Arkiruuan tuunausopas N o 1/2011 hita: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry www.kuluttajaliitto.fi Kosmetiikka hyvis vai pahis? Kirjaesittelyssä: Arkiruua tuuausopas Kuluttajaliitto Kosumetförbudet ry yt myös

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa

Aleksanterinkadun silta vielä torjuttavissa umero 30, maaliskuu 2002 irtoumerohita 1 euro tilaukset ks. sivu 7 Aleksaterikadu silta vielä torjuttavissa Hallito-oikeude päätös ratkaiseva tärkeä erävoitto Porvoo kaupuki toimiut silta-asiassa virheellisesti

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla

Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Nordlund, Marika Stenberg, Lea Lempola, Hanna-Mari Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta www.ikateknologia.fi Sisällys Lukijalle... Tietoteknologian

Lisätiedot

ELINA NOPPARI MOBIILIMUKSUT LASTEN JA NUORTEN MEDIAYMPÄRISTÖN MUUTOS, OSA 3

ELINA NOPPARI MOBIILIMUKSUT LASTEN JA NUORTEN MEDIAYMPÄRISTÖN MUUTOS, OSA 3 ELINA NOPPARI MOBIILIMUKSUT LASTEN JA NUORTEN MEDIAYMPÄRISTÖN MUUTOS, OSA 3 Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Kannen kuvat: Reetta Tervakangas Ulkoasu & taitto Riitta Yrjönen Paino

Lisätiedot

EU KIDS ONLINE II Lasten kyselylomake uusi versio 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Lasten kyselylomake uusi versio 31/03/2010 KOPIOI ID NUMEROT YHTEYSTIETOLO- MAKKEELTA MAA- KOODI NÄYTEPIS- TEEN NUMERO OSOITE NUMERO HAASTATTELIJAN NIMI & NUMERO OSOITE: POSTINUMERO PUHELINNUMERO HAASTATTELIJA KOODAA KOHDELAPSEN IÄN JA SUKUPUOLEN

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä

Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003. Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Tietoyhteiskuntainstituutin raportteja 1/2003 Mobiilipalveluiden näkymät tapaustutkimus etampereen mobiiliklusterin asiantuntijoiden näkemyksistä Sanna Raudaskoski YTM, tutkija Ilkka Arminen VTT, professori

Lisätiedot

ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES. CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com

ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES. CAL360 DEGREES, www.cal360d.com, antti.larvala@cal360d.com ANTTI LARVALA CAL360 DEGREES IDEANIKKARIN HUNAJAPURKKI Johdanto Viime keväänä, kun olin myymässä asuntoani, sain päähäni hullun ajatuksen. Ajattelin testata ihan käytännössä ideaani uudesta markkinointitavasta.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4

Sisällys. Motiva. Energian ja materiaalien tehokkaan käytön asiantuntija. Motiva-konserni. Pääkirjoitus Motiva muutoksen tekijä 4 toimitakatsaus Motiva Eergia ja materiaalie tehokkaa käytö asiatutija Motiva o asiatutija- ja palveluyritys, joka edistää eergia ja materiaalie kestävää käyttöä ja uusiutuva eergia hyödytämistä. Motiva

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Suomalaisten sosiaalisen

Suomalaisten sosiaalisen MTV White paper // 001 001 // 015 015 Maaliskuu 2015 Suomalaisten sosiaalisen Suomalaisten median käyttö 2015 MTV Kurio // The Social Media Age(ncy) Laurea ammattikorkeakoulu sosiaalisen median käyttö

Lisätiedot

Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015

Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015 Wilma- keskustelu lasten kännykän ja netin käytöstä - Yhteenveto 2/2015 Hyvät Hakalan koulun oppilaiden vanhemmat! Aiemmin syksyllä Wilmassa käytiin keskustelua lasten tietokoneiden, kännyköiden ja muiden

Lisätiedot

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas ?! LAPSET & MEDIA Kasvattajan opas Tässä oppaassa 3 / Lapset ja media 4 / Saaks tän kattoo? Asiaa ikärajoista. 6 / Miks toi nuoli muuttui kädeks?...ja muuta selitettävää netin käytöstä. 8 / Kenen kanssa

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin

Mainiot Mediaperheet. opas lasten ja vanhempien mediahetkiin Mainiot Mediaperheet opas lasten ja vanhempien mediahetkiin 1 2 Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -kokonaisuus Julkaisija Mainiot Mediaperheet -hanke Alkuperäisen oppaan käsikirjoitus

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista

2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista 2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista PÄÄKIRJOITUS Mukava kohdata jälleen, hyvä lukijamme! Kesähelteiden alettua ja lomien lähestyessä

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

Nuori hammaslääkäri 2014

Nuori hammaslääkäri 2014 Nuori hammaslääkäri 2014 Jaakko Koivumäki, Merja Auero, Aja Eerola, Terhi Karaharju-Suvato, Aariitta Kottoe, Ritva Näpäkagas, Kaisu Pieihäkkie, Nora Savaheimo, Liisa Suomie, Tiia Tuooe Tutkimusraportti

Lisätiedot

PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA. Koululaisen ipad

PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA. Koululaisen ipad PAREMPIA ARVOSANOJA PITÄMÄLLÄ HAUSKAA Koululaisen ipad Muuta koti moderniksi oppimisympäristöksi ipadin avulla Paranna oppimistuloksia oma-aloitteisen harjoittelun kautta Käytä tehokkaasti juuri oikeita

Lisätiedot