Uusi vuosikymmen käynnistyi LVI-alalla työn merkeissä. Pitkä pakkasjakso on testannut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi vuosikymmen käynnistyi LVI-alalla työn merkeissä. Pitkä pakkasjakso on testannut"

Transkriptio

1 SuLVI sivut SuLVI sivuj yhtyshkilöt Suom LVI-liitto, Puh. (09) Faksi (09) toimiajohja Hau Sipilä Puh. (09) Jästoimiku puhjohja Jarmo Kuitu Is.tsto Jarmo Kuitu Oy Itsäisyydkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Koulutustoimiku puhjohja Jorma Sätri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tki toimiku puhjohja Miimu Airaksi VTT Rakus- ja yhdyskutkiikka PL 1000/Lämpömihkuja VTT Puh LVI-ala aktiiviksi, lot passiiviksi Uusi vuosikymm käyistyi LVI-alalla työ mrkissä. Pitkä pakkasjakso o tsut järjstlmiämm kovalla kädllä. Putkiliikkid huoltopuol työkaltrit ovat täyttyt putkistoj sulatusthtävistä ja lämmitysjärjstlmi huoltotöistä. Ilmavaihtoasjat ovat sulatt LTO-laittistoja ja luot lu raitisilmakaavis. Harva s päivä o pääuutislähtyksissä haastltu LVI-ala ammattilais, joka käykkä o pirissyt uusia huoltotöitä koko haasttlu aja. Tämä o ollut toisaal mukavaa julkisuut ala toimijoill. Oha ämä oglmat atva ala ammattilaist hoidtviksi. Toisaal saamm katsoa pilii ja pohtia sitä, mit saamm totutttua laittistoja, jotka kstävät parmmi maamm pohjoiss sijaiis johtuvat vaativat olosuhtt. N o välillä uohdttu päivittäisissä ilmasto lämpmiskskustluissa. Ilmasto lämpmistäkää mm saa uoha. Kulutaha rakuskamm maamm kokoaisrgiakulutukss. 40%. Passiivilo säästää rgiaa ja kuormita vähmmä ympäristöä. Lämmöristyksiä markkioiva yritys o havaiut avautuvat markkiat julismalla kilpailu, joka avulla tsitää kioja korja btoilmttiraktisia krrosloja vdottomiksi ja lämpimiksi passiiviloiksi. Rakusala o otmassa ohjat äissä hiilidioksidi päästölkoissa, vaikka sillä pitäisi olla siiä LVI-ala äkökulmas katso stisti osa. Oha asuirakuks rgiakulutukss ilmavaihdo osuus. 40% ja lämpimä käyttövd osuus samoi. 40%. Jäljll jäävät johtumishäviöt jakaatuvat yläpohja, alapohja, ulkosii ja ikkuoid ksk. Ku yhtä oi viid prosti osuut paraa sim. kymmyksllä, ii rgia säästö saldo jää vilä piksi. LVI-ala tul aktivoitua yhdssä ja ota päärooli rakust rgiasäästölkoissa. Nyt ollaa jäämässä jälkijuaa. Vuod vaihtussa muuttuivat viraomaismääräykst myös ilmavaihdo lämmöltoto osal. Rakuks ilmavaihdo poistoilmas o ottva lämpöä lt lämpömäärä, joka vasa vähitää 45 % ilmavaihdo lämmityks rvitsmas lämpömäärästä. Mitkä ovat asuirakuks kskitty ilmavaihdo kojt, joilla tähä miimisoo päästää. Etä sitt, ku soa halua osa. LVI-asiatutijoid tul koulututua myös ympäristö- ja rgiatkiika asiatutijoiksi. Vuod 2012 alus alka LVI-asiatutija tul osa jakaa rakuksll sallittu hiilidioksidipäästömäärä kilowattituiksi ri primäärirgiamuodoill ja dll raktid lämpökodukssiksi ja LTO: hyötysuhtksi. LVI-ala tul osa sittää ratkaisut ri rgiakulutussoihi pääsmisksi. Midä tul koulututua LVI-aktivistiksi, jotka titävät kiot muuta loja passiiviksi. Osallistumalla SuLVI: koulutuspahtumii voi varmisa työllisyyd jatkuva äissä lkoissa myös pakkasjaksoj jälk. Mstyksllistä Uut Vuot 2010! Jarmo Kuitu SuLVI Hallituks puhjohja SuLVI yhtistoimijäst 2009 Ahlsll Oy Alfa Laval Nordic Oy Aritrm Oy Baur Watrtchology Oy Caldomix Oy Ab Dafoss Oy Ab Elpotk Oy Ficoil-Tollisuus Oy Fläkt Woods Oy Grudfos Pumput Oy Ab Haato, NIBE AB: sivuliik Halto Oy Hoywll Oy IDO Kylpyhuo Oy Itrvt Oy Itula Oy Kaiko Oy Kaukora Oy Koja Oy Kolmks Oy Ab KWH Pip Oy Ab Laatukattila Oy Logstor Filad Oy Mako Osakyhtiö Mora Filad Oy Nrus Oy Oilo Oy Oi Oy Oras Oy Cupori Oy Paroc Oy Ab Rj-Dsig Oy Rttig Lämpö Sait-Gobai Rakustuott Oy Sait-Gobai Pip Systms Oy Sims Osakyhtiö/BuildigTchologis Suom Blimo Oy Ab Suom Lämpöpumppu-tkiikka Oy Suom Lämpöpumppu-yhdistys, SULPU ry Swgo Oy Ab Swgo ILTO Oy Tkocalor Oy Ab Tmt Oy Tour & Adrsso Oy Upoor Suomi Oy Vallox Oy Wavi-Labko Oy Wilo Filad Oy YIT Kiitistötkiikka Oy

2 Maija Vir o Sulvi uusi puhjohja Marraskuussa Vaalla pidtyssä kokouksssa valittii Suom LVI-liitoll uusi puhjohja, diplomi-isiööri Maija Vir, dltäjäsä profssori Olli Sppäs pyydttyä roa moivuotis palvlu jälk. Uusi puhjohja i tullut mistää mtsästä, vaa hä o hyvi koulututuut uut thtävääsä. Maija o ollut vuosia aktiivi alamm yhdistystoimiassa Kymlaaksossa. Lisäksi hä o toimiut kolm vuot SULVI: varapuhjohjaa. Edltäjäsä voi hä o ollut aktiivi myös Euroopa foorumilla. Tällä htkllä hä kuuluu Kuo ilmavaihto o tärkää Maija Vir o liki parikymmtä vuot ollut tutu suomalais ja kasaivälisstiki mrkittävä ilmavaihto-ala yrityks Halto Oy: palvluksssa. Hä o toimiut rilaisissa tkisissä ja myytithtävissä ii kotimaassa kui ulkomaillaki. Tällä htkllä hä o sisäympäristö hallipalvluis ja sovllutuksis vasava yksikö johjaa Vaalla. Hyvä sisäilmasto ja hyvä ilmavaihto ovat siis hä sydätää lähllä. Viim aikoj tyypillisii hom yms. oglmarakuksii hällä o slkä milipid. Kaikkia oglmarakuksia i hä milstää aiakaa pidä purkaa pois, Maija Vir korosa. Tärkämpää hästä olisi huolhtia ilmavaihdo riittävyydstä. Hä mukaasa jopa kahdssa kolms oglmarakukss voiisii asiat hoia kutoo, jos vai kuosta ilmavaihtolaittt ja säädtää ja sapaiota toimiviksi. Tässä o vilä paljo tkmistä, saoo Maija Vir, mossa uudssaki rakuksssa ovat ilmavaihdo ilmavirrat jäät huooll säädöll. Ilmavaihtolaitoks toimi i silloi ol toivid ja rpid mukais. Oglmia saatvat myös aihuta huoosti puhdisttut ilmavaihtokaavat, jois voi lvitä tuloilmaa mm. haillisia määriä miraalivillakuituja. Näistä suraa usi vakaviaki sisäilmaoglmia. REHVA: puhjohjistoo ja vasa REHVA: julkaisutoimias. Itski hä o ollut mukaa tkmässä REHVA: kasaivälisiä käsikirjoja, räää tkijää jäähdytyspalkki oppaa työryhmässä vuoa Hä o myös ollut mukaa parissakymmssä kogrssipahtumassa maailmalla tutkimuksia sittlmässä. Mriittjä siis löytyy. Maija Vir o paitsi asioituut LVI-ala ammattilai, ja diplomi-isiööri vuosimallia 1990, myös lypsykarjaa pitävä maatila mätä Hamia Kolsilassa. Erilais maalähistä lämäkokmus o hällä siis vallis isiöörityö vaspaioa. Hamiassa hä osallistuu myös kuallislämää, toimi mm. sama johtokuassa. Vaa LVI yhdistys juhli marraskuussa 20 vuot Vaa, Suom lotkiika pääkaupugi, kut h its kaupukiaa kuulmma imittävät, arvoisa LVI-yhdistys täytti 20- vuot viim marraskuussa. ssa. Ikä i ol vilä muihi vrrattua mitva, mut Vaa duksi o saotva, ttä s o dullis sijaitisa vuoksi oistuut ut kräämää todlla suur määrä ala yrityksiä. Vaa yhdistyks juhlia juhlistttii, skä päivä smiaarilla, jossa saatii kuulla tkiika asioid lisäksi myös Vaa alulliss khittämisstä, ttä iljuhlalla Vaa Tulisuudlmassa. Suraavaa päivää oli myös Sulvi viralli liittokokous, jossa vakiitus s paa thtii hyviä siä ja valitoja. Sulvi sai tällä ä kra myös uud puhjohja, diplomi-isiööri Maija Virra. ra. Hästä o rilli sittlyjuttu päätök- ohssa. Kokouks muut päätökst ovat lutvissa rkmmi Sulvi ttisivuil. VaLVI: juhlissa oli as oiva miiki, kut ohisis kuvis voi hyvi päätllä. Uusia hotorauuvoksia imitttii määrä ja lukuisia yhdistystoimiassa asioitui palkittii asiomrki. Kaik kaikkiaa juhlis jäi hyvä maku. Kyllä midä alalla osaa asiat ja juhlimist. ätys- ist. Ergia säästö tuo haasti Maija Vir o suraut ala khitystä viim vuosia myös Euroopa solla. Hästä ilmavaihto ja hyvä sisäilmasto laatu o saamassa jatkossa kovia haasti kiristyvi rgiasäästövaatimust kia. Euroopa uioi ja siiä sivussa Suomki rakmisvaatimukst kiristyvät ilmastosyistä opaa htii. - Koko rakustollisuus ja myös LVI-ala joutuu lähivuosia suurii muutoksii, hä akoi. Mut tässä rjoutuu myös uusia mahdollisuuksia. Tärkää o pystyä rakmaa sllai rgiathokas lo, jossa o myös hyvä sisäilma ja jossa ihmist viihtyvät. Hyvä ja riittävä ilmavaihdo mrkitys tul äi korostumaa. Eurooppalai yhtistyö o välttämätötä Maija Vir o ollut viim vuosia aktiivissti mukaa ala järjstöj urooppalaisssa yhtistyössä tki REHVA: puittissa. Sitä hä pitää jatkossa yhä tärkämpää. - Vaikka millä Suomssa asiat osaa kylmää ilmastoomm ja muihi omii olosuhtisiimm hyvi soputu, o Euroopa laajuislla yhtistyöllä mrkitystä juuri yt, ku rakmisll ollaa astmassa uusia vaatimuksia, hä totaa. Vimm yhtistyöhö omaa osaamismm. Tähä rjoaa yhdistysso vaikutmi REHVA: kaut hyvä foorumi. REHVA pystyy yhtistyöllä lobbaamaa ja vaikutmaa päättäjii Brysslissä. Pohjoist maid rityisoglmat ja iid asiatutijoid äkmykst saadaa äi mukaa alus asti. Vaikka Euroopa komissiolla o äissä asioissa vahva ja osaava valmistluorgaisaatio, jossa o myös suomalais ala osaamis tärkillä paikoilla, o Maija Virra mukaa tärkää olla kaikilla soilla mukaa vaikutmassa tulvii päätöksii. EK

3 SuLVI: Ergiatodistusohjlmat o päivittty Vuod 2009 alussa laaditut rgiatodistusohjlmat o päivittty yhd vuod käyttökokmust ja ohjlmistoj khitystyö tuloksa tistä käyttöklpoisimmiksi. Ohjlmia o korjattu käyttäjäystävällismmiksi, kiliasua korjailtu ja lisätty valimahdollisuuksia skä thty lisäomiaisuuksia, varsiki rakmi-ohjlmaa. Ergiatodistus isäöitsijätodistuks sisältyvää ISÄNNÖINTI Tätä ET-todistuks laadiohjlmaa käyttää lähiä asuirakuksii skä lotkiikala vasavii rakuksii. Ergiatodistus laadia totutus kulutuks prustu. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitok sl. Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Isäöitsijätodistuks liittksi rkoitttu ET-todistus päivittää vuositi aia dllis vuod kulutustidoilla. Tätä ET-todistuks laadiohjlmaa käyttää lähiä asuirakuksii skä lotkiikala vasavii rakuksii. Ergiatodistus laadia totutus kulutuks prustu. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitok sl. Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Isäöitsijätodistuks liittksi rkoitttu ET-todistus päivittää vuositi aia dllis vuod kulutustidoilla. Uudt ohjlmavrsiot ovat: v.2.0.joka jo ohjlma hakkit voivat tila hia 30% uudohjlma hakihias + alv Ohjlmistoj muutokst jälk Kaikkii ohjlmii o thty huomautustksti Makroj käyttööotos ja lisätty titosuojauks liittyvät tkstit ohjlma alkuu ja lisäksi viimisll ohjlmasivull. Lisäksi kiliasua o korjailtu ii suom- kui ruotsikilisii raporttihi. Kaatvuuslaska o thty myös vähäisiä muutoksia. Kusja: Suom LVI-liitto Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Yhtystidot: Puhli ISÄNNÖINTI- JA ERILLINEN Ohjlmii o lisätty Raha-raportti, jos ähdää rakuks rgiabudjtti koko rakuksll ja myös huoistokohissti. Syöttämällä suuitltu säästöbudjtti ohjlmaa, saadaa raporttii rgiasäästövaikutukst lukua ja graafissti lämmityks, sähkö, jäähdytyks ja vd osal Ruotsikilist raportit ovat ohjlmassa ET -todistusraportti lisäksi myös RAHA- ja TRENDI -raportis skä rilli ohjlmassa myös HUOMIOT JA TOIMENPIDE-ESITYS raportissa Ohjlmii o lisätty lämpimä vd määrää valikko 0 50 % koko vsimäärästä, koska o voiva vali totutuut vsimäärä joka voi olla mittu i rakustyypistä johtuva. Rakuksssa voi olla vai kylmävsi, jolloi lämpimä vd osuus o voiva asta 0:ksi. RAKENTAMINEN RAKENTAMINEN -ohjlmassa o rgiatodistusraportit skä huomiot ja toimpidraportit käätty myös ruotsi killl Tasauslaskohjlma o laadittu 2010 ja s jälk olvi määräyst mukaissti Ergiaslvitys o thty piloja ja mui rakuksia koski ja liittty ohjlmallissti prustitoihi skä lask- ja sauslasktitoihi Ergiaslvityksllä laska myös rakuks lämmityskusus käyttä hyödyksi kaatvuuslaska rgia- ja polttoai valiohjlmaa, a, ä- jossa pidtää yllä rgioitt hitoja LASKENTA -sivua o khittty - johtumisrgia laskosaa lisätty laskrivjä riarvoist vaipa osi laska vart ja alapohja laskassa olvia pätäsmällisyyksiä o korjattu - tuloilmapattri laskosio o lisätty ja s käyttö ohjistttu - käyttövd rgialaska o lisätty koh poistoilmas i muus lämmölähtstä saava rgia hyödytämisstä lask thdää kuitki koht mukaa - jäähdytyslaska o khittty kuormi hyödytämisast laska osal skä poistttu LTO -valia hailli vaikutus jäähdytysrps - jäähdytyks hyötysuht valimahdollisuus o lisätty - kylmäkrtoim valia o lisätty YM: prusarvoj lisäksi oma valimahdollisuus silloi ku varmttu kylmäkrroi o käytttävissä Erilli rgiatodistus ERILLINEN Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rgiakatslmuks i rillis rkastuks suoritmis yhtydssä. Ohjlma o totutus kulutuks prustuva. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitoksl, Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Kusja: Suom LVI-liitto Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rgiakatslmuks i rillis rkastuks suoritmis yhtydssä. Ohjlma o totutus kulutuks prustuva. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitoksl, Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Kusja: Suom LVI-liitto Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Ergiatodistus ja rakuks lämpöhäviö sauslask RAKENTAMINEN Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rakuslupamttly yhtydssä ja prustuu rgiarvlaska. Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rakuslupamttly yhtydssä ja prustuu rgiarvlaska. Lask o thty Suom Rakmismääräyskokolma RakMK-D5 laskmtlmiä oudat. Ohjlmalla laska piloj, asuikrrosloj ja muid rakust rgiatodistukst liittitoi. Ohjlma o rakuskohi ja käsitltävä rakustyyppi valia prustitoj valia yhtydssä. Lask o thty Suom Rakmismääräyskokolma RakMK-D5 laskmtlmiä oudat. Yhtystidot: Puhli Yhtystidot: Puhli Ohjlmalla laska piloj, asuikrrosloj ja muid rakust rgiatodistukst liittitoi. Ohjlma o rakuskohi ja käsitltävä rakustyyppi valia prustitoj valia yhtydssä. Lisätitoja: Hau Sipilä

4 Vaa LVIYhdistys ry 20 v Vaa LVI Yhdistys ry tuli 20 vuod ikää viimvuoa. Pääjuhla vitttii Vaa SOKOS hotllissa, tulisuudlmassa Tilaisuud valmistlu oli työryhmäll pitkä, kolm vuot kstävä projkti. Juhlapäivä pääpahtumat olivat Hurkassa ( www. hurka.fi) pahtuut TA koulutustilaisuus, Vaa kaupugi ama loisva ifo khärahakks joka luo raidyhtyd Hlsiki-Vaa ltoktäll skä Vaa kaupugihallituks puhjohja, kasadusja Tapai Mäkis loisva Vaa kaupugi sittly. Lisäksi illalla oli varsiai juhlatilaisuus joka vitttii yhdssä SuLVI liittokokousdusji kassa. Juhlassa jattii asiomrkkjä skä vihittii uusia Hotorauda Väätäji korka raadi oviisiuvoksia. Esko Tähti Puh Pu hjohtja Jari Pyykkö VaL a VI V Tulolouas Uusi Uu siaa ovi ov is o i i i uvoksiaa. Tapa Ta apa p i i Mäk äki äki i si s tt ttl l kh här ä aaa jjok okka ot-a käyttöö a ä tt äy ttööö ja jju juli ulilist isa saa VVa st aa a a a S a Suo uuouo o m Ta m Talo lot tk kiiiikk kkaa Ka Kaup upu up ugi u giiksi k si S LVI hhal Su a lilitu tuss o tu oi ittt t tl ttl l VVaaLV LVIaa. luuss Blu Lossoo B Atti V A V ijal a ai a ad a ju ju t tti i o oi iitttl itt VaLVIa. A Attt valitti ti t i SuL ulvi VI haallllit VI ituks. it kykt rvhdyk LVI t avat SuLV t j j o h u u P s rmo ja Ha upugii Halllittuks Jaarm l l a s is i k k ä a M i s Va j Taapa sja sadust j, Kasa joohja Olli Sppä sa s i Su Su Suur Assioomrki. Khä K hära ra kii ii os os a. aa.. Muis Nuvoslouas SuLVIs julkaisut dullissti Hotorauda väätäji suraava louaskokous vittää Joululouaa kra Hotlli Arthurissa 2.12 klo Koko julkaisuluttlo ät osoitts kohdas julkaisut. Parhaat rgiatodistusohjlmat SuLVIs. Kysy myös ohjlmakoulutus Uohtuut jäsmaksu Haluatha olla dll yhdistykssi jäs! Maksatha uohmasi jäsmaksu ja saat as Talotkiikka-lhd. Kiitos! Tarkis jos päilt, ttä hkilökohist titosi ivät ol aja salla. SuLVIi palautuu postia vääri osoittitoj kia. sulvi_1-10.idd

5 SuLVI koulutuskaltri Kaikkii hitoihi lisätää 22 %: arvolisävro. KORJAUSRAKENTAMISEN TULEVAISUUSPÄIVÄ 2.2. Hlsiki, Waha Sama Maksuto pahtuma VALVOJA- JA LVI-PÄIVÄT Tampr Hi: Jäsill 250, i-jäsill 300, mikä sisältää sisääpääsy As Rakja 2010 mssuill. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS * ja 1 pv huhtikuu + äyttöpäivä Hlsiki Hi: Jäsill 900, i-jäsill 1140, mikä sisältää ljä päivä koulutuks, vrkkoaiisto, rjoilut ja osallistumistodistuks täthtävät ja äyttötyö hyväksytysti thill ERILLISEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAJAN PÄTEVYYSTENTTI Hlsiki ja Vaasa Hi: 70 + hakmuks käsittlymaksu 130. Tttii haa pätvyyd hakulomakklla viim. 2 vkoa tttiä. LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE JA TEOLLISUUDELLE huhtikuu Hlsiki Hi: Jäsill 325, i-jäsill 380, mikä sisältää ohjlma mukaist rjoilut, aiisto ja osallistumistodistuks. LVI-SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ Huhtikuu, ri paikkakuilla sisältö ja aikaulut julkaisa rkmmi hlmikuussa koulutus FISE-PÄTEVYYSTENTIT: Ilmavaihtosuuittlija (IVSU) Kiitistö vsi- ja vimärilaittisto suuittlija (KVVSU) Ilmavaihtolaittistoj rakmiss vasava työjohja (IVTY) Kiitistöj vsi- ja vimärilaittistoj rakmiss vasava työjohja (KVVTY) Kylmäsuuittlija, a-vaativuusluokka (KYL) Haja-asutuks vsihuollo suuittlija (VHS) Erillis rgiatodistuks aja (EET) Hlsiki ja Tampr Hi: 70 pr ttti. Samaa päivää voi suorita max 2 tttiä. Huom! EET-tttii haa pätvyyd hakulomakklla viim. 2 vkoa tttiä ja hakmuks käsittlymaksu vloita tttimaksu yhtydssä. FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN Hi: Pätvyyshakmuks käsittly 130 ja pätvyyd totami ja rkiströiti 140. Lisätitoa s.fi LÄMMITYS-, VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS VERKKOKURSSINA * Näyttö ja ttti Hlsiki Hi: Jäsill 670, i-jäsill 730, mikä sisältää vrkkoaiisto, vrko 12 kk: käyttöoikud, tti ja äyttötyö, kahvi ja osallistumistodistuks läpäissill. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Alustusluot vrkossa: - Rakust rgiakäyttö - Ergiathokkuus - Ergiasäästösopimukst ja ylist trdit - Rakust rgiamääräykst ja rgiatodistuslaisäädätö ylissti ERILLISEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAMINEN - RAKENNUKSEN TARKASTAMINEN JA SÄÄSTÖTOIMENPITEET * Hlsiki SEPARAT ENERGICERTIFIKAT * 1 pv tulossa Vaasa/Uusimaa ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN TEKNINEN KUNTO, TOIMINNALLISUUS JA ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET Hlsiki RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS La ja p klo Hämlia (1 lähipäivä hi, atria ja kahvit omakust.) ENERGIATODISTUKSET La ja p 9.4. klo Hämlia (1 lähipäivä hi, atria ja kahvit omakust.) ENERGIASELVITYKSET JA -TODISTUKSET (KERROSTALOT JA TOIMISTORAKENNUKSET) KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSET 1 pv tulossa Hlsiki RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI UUDISTUKSET vaikutukst uudis- ja korjausrakmis vaikutukst rgiatodistust amis 1 pv tulossa Hi yo. rgiakoulutuspäivistä valitssa: Lähipäivää jäs i-jäs TILAUSKURSSEJA ENERGIATODISTUS LASKUHARJOITUKSET LASKENTAOHJELMALLA * 4 h i koko pvä, pyydä rjous LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE 4 h, alullist tilaisuudt Hi: 120, yrityskohist rjouks prustlla ILMAVIRTOJEN MITTAUS JA SÄÄDÖN PERUSTEET Max 12 hlöä Hi: Jäsill 325, i-jäsill 395 KIINTEISTÖN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET Valits aih i o molmmat: - Lämmityks rgiasäästöt ja säätöautomatiikka - Ilmavaihtojärjstlmät rgiasäästömahdollisuudt * Koulutuks liittyy SuLVI Moodl vrkko-oppimisympäristö. Ilmoitutumi ja lisätidot: Ilmoitutumi SuLVI koulutuksii viimistää kaksi viikkoa kurssi alkua koulutussihtri Joa Hoikall sähköpostits fi. Katso kurssikohist akkoilmoitutuji dut ja pruutushdot ttisivuil rkmmis kurssiohjlmis. Lisätitoja aa koulutuspäällikkö Hilkka Pltoharju puh. (09) KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) * ja 15.4 Hlsiki IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) * ja Hlsiki SOPIMUSEHTOJA KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJILLE * Hlsiki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT VEDEN LAATU, PUTKISTOMATERIAALIT JA SYÖPYMINEN, TUOTTEIDEN KELPOISUUS * Hlsiki ILMANVAIHTOLAITOKSET TURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS, PUHTAUS * Hlsiki Hi yo. koulutuspäivistä valitssa: Lähipäivää jäs i-jäs LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE 9.2. Turku. Hi: Jäsill 325, i-jäsill 380 IV-MITTAUS, -SÄÄTÖ JA -ONGELMANRATKAISUPÄIVÄ 1-3pv, Hlsiki Hi: Kolm päivä koulutus jäsill 560, ijäsill 600. Yksittäi päivä jäsill 200, ijäsill 220 Ilmoitutumist: Kirsi Sppä p i UUTUUS KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI 26.2., 26.3., 23.4., Hki vaativuusluokka a 19.2., Hlsiki vaativuusluokka b Pori vaativuusluokka a Hiat: Vaativuusl. a: Koulutus pätvyyd haku 150. Vaativuusl. b: Koulutus pätvyyd haku 150. Hia sisältyy koulutus, pätvyysttti, koulutusmatriaali, ohjlma mukaist rjoilut skä pätvyyd totami ja rkiströiti. Ilmoitutumi: Koulutuks haa rillisllä hakulomakklla. Hakulomak täyttöohji ja pätvyysvaatimuksi löytyy osoitts i fi. Hakmus ja todistusjäljökst tul toimita viimistää kolm viikkoa koulutuks ajakoha osoittlla: Amicom Oy, Kaukolämpötyöjohja, PL 151, Hlsiki.

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta

Kuten tiedämme, niin rakennusten energiankäyttö muodostaa 40 % energiankulutuksesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Rehvakasta menoa Turkissa!

Rehvakasta menoa Turkissa! Rehvakasta menoa Turkissa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa

Lama elvytys puree Totuus nykyiselle taloustilanteelle Suomessa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi Puh. (09)

Lisätiedot

Onks tietoo? Vauhdikasta syksyä toivottaen! Jarmo Kuitunen SuLVI Hallituksen puheenjohtaja

Onks tietoo? Vauhdikasta syksyä toivottaen! Jarmo Kuitunen SuLVI Hallituksen puheenjohtaja SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI. energiatodistukset. SuLVIn sivut. ISÄNNÖINTI, ERILLINEN ja RAKENTAMINEN Ohjelmat sisältävät 2010 versioina:

SuLVI. energiatodistukset. SuLVIn sivut. ISÄNNÖINTI, ERILLINEN ja RAKENTAMINEN Ohjelmat sisältävät 2010 versioina: SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Talkoiden onnistumisen kannalta keskeistä on pysyvän asennemuutoksen aikaansaaminen. Ihmiset haluavat tulla ymmärretyksi, eivät vain kuulluksi.

Talkoiden onnistumisen kannalta keskeistä on pysyvän asennemuutoksen aikaansaaminen. Ihmiset haluavat tulla ymmärretyksi, eivät vain kuulluksi. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Takavasemmalle! Tämä taitaa olla tähän aikaan vuodesta takavasemmalle siirtyvien palsta. Toivottavasti seuraavissa

Takavasemmalle! Tämä taitaa olla tähän aikaan vuodesta takavasemmalle siirtyvien palsta. Toivottavasti seuraavissa SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Osaamisen varmistamisesta

Osaamisen varmistamisesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Positiivisuutta osakemarkkinoille voimme kuitenkin jatkossa saada poikkeuksellisen alhaisesta

Positiivisuutta osakemarkkinoille voimme kuitenkin jatkossa saada poikkeuksellisen alhaisesta SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa!

Sinullakin on mahdollisuus vaikuttaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun maailman vauhti hiljenee

Mitä tehdä, kun maailman vauhti hiljenee SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Jäsentoimikunta Jarmo Kuitunen

Lisätiedot

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä

Rakennusala mukaan lukien talotekniikka on saanut kosolti kielteistä julkisuutta loppukäyttäjiltä Laadun ostaminen jos myyminenkin on vaikeaa! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660

Lisätiedot

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n.

Kun tänään katsotaan taaksepäin, niin vuosittainen valmistumismäärä on ollut jo vuosia n. SuLVIn sivut LVI-insinööri katoava luonnonvarako? LVI-tekniikan osaajista on jo nyt pula ja huomenna vielä suurempi. 4-5 vuotta sitten Opetushallitukseen tuotiin selvitys tulevaisuuden LVI-insinööritarpeesta.

Lisätiedot

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset.

Nyt on päivityksen aika! Ensi vuoden heinäkuun alussa päivitetään uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Vihreiden toimitilojen kysyntä

Vihreiden toimitilojen kysyntä MARKKINAslvitys 00 TOIMITILAT JA YMPÄRISTÖ SUOMESSA Vihrid toimitiloj kysytä (IMAGE) Johdato Dar radr Th cological footprit of buildigs has b discussd i dpth, ad sustaiabl dvlopmt is s as o of th crucial

Lisätiedot

Vuosi 2012 tulee! oletko valmis?

Vuosi 2012 tulee! oletko valmis? SuLVIn sivut Vuosi 2012 tulee! oletko valmis? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos saisit 500?

Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivut Mitä tekisit, jos saisit 500? SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö,

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla vietettiin Helsingissä juhlallisesti Säätiö L.V.Y:n 60-vuotisjuhlia. Säätiö, SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys on loppuvuonna suoritettuna tai päivitettynä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI kasvua ja kehitystä

SuLVI kasvua ja kehitystä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Verkottuminen on Megatrendi

Verkottuminen on Megatrendi SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

SuLVI haasteiden ytimessä

SuLVI haasteiden ytimessä SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland

Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland Uusi vuosi, uudet tuulet! SuLVIn sivut Vuonna 2012 tehtiin kaksivuotinen sopimus Talotekniikka-Julkaisut Oy:n ja Sanoma Magazines Finland Oy:n pääosin omistaman Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n kanssa Talotekniikka-lehden

Lisätiedot

ROTARY LEHTI. Someron Rotaryklubin kuulumisia. käytäntö takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa.

ROTARY LEHTI. Someron Rotaryklubin kuulumisia. käytäntö takaa rotareille lämpimän vastaanoton ympäri maapalloa sijaitsevissa klubeissa. 14 ROTARY LEHTI SOMERO Prjataia 19.10.2007 Nro 81 Somro Rotaryklubi kuulumisia Somro Rotaryklubi o kasaivälis Rotaryliikk v. 1954 prustttu paikalli yhdistys. Rotarit ovat tuttuja humaitaarissta toimiastaa

Lisätiedot

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Tampereelta Suomen LVI-liiton vuotuisilta puheenjohtajapäiviltä.

Tätä kirjoittaessani olen juuri palannut Tampereelta Suomen LVI-liiton vuotuisilta puheenjohtajapäiviltä. SuLVIn sivut Nuori yhdistysaktiivi SuLVIn päivillä Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445

Lisätiedot

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä

From the Paris to the Berlin Kansainvälisyys, tuo monitahoinen ilmiö, joka puhuttaa meitä kaikkia tavalla tai toisella, hyvässä SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin

Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin SuLVIn sivut Määräyksiä, ohjeita ja vähän vapaa-aikaakin Keskustelu energiatodistuksesta (ET) käy kuumana juuri nyt. Vaaditaan, että toteutunut kulutus on energiatodistuksen perusta. Jos energiatodistuksessa

Lisätiedot

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General

Eurooppalaisten HVAC-järjestöjen tärkein vuosittainen tapahtuma REHVA 56th General SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä hannu.sipila@sulvi.fi

Lisätiedot

Tätä lehteä lukiessasi olet ehkä havainnut, että jokin on muuttunut. Olet osunut siinä oikeaan.

Tätä lehteä lukiessasi olet ehkä havainnut, että jokin on muuttunut. Olet osunut siinä oikeaan. Etusivu uusiksi! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt, sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 5660 0956 toiminnanjohtaja Hannu Sipilä Puh. (09) 5660 0918 040 556 0048 Järjestötoimikunta

Lisätiedot

Tulevaisuus tehdään nyt!

Tulevaisuus tehdään nyt! SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. 09 566 0090 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi Puh. 040 505 5445

Lisätiedot