Uusi vuosikymmen käynnistyi LVI-alalla työn merkeissä. Pitkä pakkasjakso on testannut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi vuosikymmen käynnistyi LVI-alalla työn merkeissä. Pitkä pakkasjakso on testannut"

Transkriptio

1 SuLVI sivut SuLVI sivuj yhtyshkilöt Suom LVI-liitto, Puh. (09) Faksi (09) toimiajohja Hau Sipilä Puh. (09) Jästoimiku puhjohja Jarmo Kuitu Is.tsto Jarmo Kuitu Oy Itsäisyydkatu TAMPERE Puh. (03) Faksi (03) Koulutustoimiku puhjohja Jorma Sätri Sisäilmayhdistys ry. PL ESPOO Puh. (09) Faksi (09) Tki toimiku puhjohja Miimu Airaksi VTT Rakus- ja yhdyskutkiikka PL 1000/Lämpömihkuja VTT Puh LVI-ala aktiiviksi, lot passiiviksi Uusi vuosikymm käyistyi LVI-alalla työ mrkissä. Pitkä pakkasjakso o tsut järjstlmiämm kovalla kädllä. Putkiliikkid huoltopuol työkaltrit ovat täyttyt putkistoj sulatusthtävistä ja lämmitysjärjstlmi huoltotöistä. Ilmavaihtoasjat ovat sulatt LTO-laittistoja ja luot lu raitisilmakaavis. Harva s päivä o pääuutislähtyksissä haastltu LVI-ala ammattilais, joka käykkä o pirissyt uusia huoltotöitä koko haasttlu aja. Tämä o ollut toisaal mukavaa julkisuut ala toimijoill. Oha ämä oglmat atva ala ammattilaist hoidtviksi. Toisaal saamm katsoa pilii ja pohtia sitä, mit saamm totutttua laittistoja, jotka kstävät parmmi maamm pohjoiss sijaiis johtuvat vaativat olosuhtt. N o välillä uohdttu päivittäisissä ilmasto lämpmiskskustluissa. Ilmasto lämpmistäkää mm saa uoha. Kulutaha rakuskamm maamm kokoaisrgiakulutukss. 40%. Passiivilo säästää rgiaa ja kuormita vähmmä ympäristöä. Lämmöristyksiä markkioiva yritys o havaiut avautuvat markkiat julismalla kilpailu, joka avulla tsitää kioja korja btoilmttiraktisia krrosloja vdottomiksi ja lämpimiksi passiiviloiksi. Rakusala o otmassa ohjat äissä hiilidioksidi päästölkoissa, vaikka sillä pitäisi olla siiä LVI-ala äkökulmas katso stisti osa. Oha asuirakuks rgiakulutukss ilmavaihdo osuus. 40% ja lämpimä käyttövd osuus samoi. 40%. Jäljll jäävät johtumishäviöt jakaatuvat yläpohja, alapohja, ulkosii ja ikkuoid ksk. Ku yhtä oi viid prosti osuut paraa sim. kymmyksllä, ii rgia säästö saldo jää vilä piksi. LVI-ala tul aktivoitua yhdssä ja ota päärooli rakust rgiasäästölkoissa. Nyt ollaa jäämässä jälkijuaa. Vuod vaihtussa muuttuivat viraomaismääräykst myös ilmavaihdo lämmöltoto osal. Rakuks ilmavaihdo poistoilmas o ottva lämpöä lt lämpömäärä, joka vasa vähitää 45 % ilmavaihdo lämmityks rvitsmas lämpömäärästä. Mitkä ovat asuirakuks kskitty ilmavaihdo kojt, joilla tähä miimisoo päästää. Etä sitt, ku soa halua osa. LVI-asiatutijoid tul koulututua myös ympäristö- ja rgiatkiika asiatutijoiksi. Vuod 2012 alus alka LVI-asiatutija tul osa jakaa rakuksll sallittu hiilidioksidipäästömäärä kilowattituiksi ri primäärirgiamuodoill ja dll raktid lämpökodukssiksi ja LTO: hyötysuhtksi. LVI-ala tul osa sittää ratkaisut ri rgiakulutussoihi pääsmisksi. Midä tul koulututua LVI-aktivistiksi, jotka titävät kiot muuta loja passiiviksi. Osallistumalla SuLVI: koulutuspahtumii voi varmisa työllisyyd jatkuva äissä lkoissa myös pakkasjaksoj jälk. Mstyksllistä Uut Vuot 2010! Jarmo Kuitu SuLVI Hallituks puhjohja SuLVI yhtistoimijäst 2009 Ahlsll Oy Alfa Laval Nordic Oy Aritrm Oy Baur Watrtchology Oy Caldomix Oy Ab Dafoss Oy Ab Elpotk Oy Ficoil-Tollisuus Oy Fläkt Woods Oy Grudfos Pumput Oy Ab Haato, NIBE AB: sivuliik Halto Oy Hoywll Oy IDO Kylpyhuo Oy Itrvt Oy Itula Oy Kaiko Oy Kaukora Oy Koja Oy Kolmks Oy Ab KWH Pip Oy Ab Laatukattila Oy Logstor Filad Oy Mako Osakyhtiö Mora Filad Oy Nrus Oy Oilo Oy Oi Oy Oras Oy Cupori Oy Paroc Oy Ab Rj-Dsig Oy Rttig Lämpö Sait-Gobai Rakustuott Oy Sait-Gobai Pip Systms Oy Sims Osakyhtiö/BuildigTchologis Suom Blimo Oy Ab Suom Lämpöpumppu-tkiikka Oy Suom Lämpöpumppu-yhdistys, SULPU ry Swgo Oy Ab Swgo ILTO Oy Tkocalor Oy Ab Tmt Oy Tour & Adrsso Oy Upoor Suomi Oy Vallox Oy Wavi-Labko Oy Wilo Filad Oy YIT Kiitistötkiikka Oy

2 Maija Vir o Sulvi uusi puhjohja Marraskuussa Vaalla pidtyssä kokouksssa valittii Suom LVI-liitoll uusi puhjohja, diplomi-isiööri Maija Vir, dltäjäsä profssori Olli Sppäs pyydttyä roa moivuotis palvlu jälk. Uusi puhjohja i tullut mistää mtsästä, vaa hä o hyvi koulututuut uut thtävääsä. Maija o ollut vuosia aktiivi alamm yhdistystoimiassa Kymlaaksossa. Lisäksi hä o toimiut kolm vuot SULVI: varapuhjohjaa. Edltäjäsä voi hä o ollut aktiivi myös Euroopa foorumilla. Tällä htkllä hä kuuluu Kuo ilmavaihto o tärkää Maija Vir o liki parikymmtä vuot ollut tutu suomalais ja kasaivälisstiki mrkittävä ilmavaihto-ala yrityks Halto Oy: palvluksssa. Hä o toimiut rilaisissa tkisissä ja myytithtävissä ii kotimaassa kui ulkomaillaki. Tällä htkllä hä o sisäympäristö hallipalvluis ja sovllutuksis vasava yksikö johjaa Vaalla. Hyvä sisäilmasto ja hyvä ilmavaihto ovat siis hä sydätää lähllä. Viim aikoj tyypillisii hom yms. oglmarakuksii hällä o slkä milipid. Kaikkia oglmarakuksia i hä milstää aiakaa pidä purkaa pois, Maija Vir korosa. Tärkämpää hästä olisi huolhtia ilmavaihdo riittävyydstä. Hä mukaasa jopa kahdssa kolms oglmarakukss voiisii asiat hoia kutoo, jos vai kuosta ilmavaihtolaittt ja säädtää ja sapaiota toimiviksi. Tässä o vilä paljo tkmistä, saoo Maija Vir, mossa uudssaki rakuksssa ovat ilmavaihdo ilmavirrat jäät huooll säädöll. Ilmavaihtolaitoks toimi i silloi ol toivid ja rpid mukais. Oglmia saatvat myös aihuta huoosti puhdisttut ilmavaihtokaavat, jois voi lvitä tuloilmaa mm. haillisia määriä miraalivillakuituja. Näistä suraa usi vakaviaki sisäilmaoglmia. REHVA: puhjohjistoo ja vasa REHVA: julkaisutoimias. Itski hä o ollut mukaa tkmässä REHVA: kasaivälisiä käsikirjoja, räää tkijää jäähdytyspalkki oppaa työryhmässä vuoa Hä o myös ollut mukaa parissakymmssä kogrssipahtumassa maailmalla tutkimuksia sittlmässä. Mriittjä siis löytyy. Maija Vir o paitsi asioituut LVI-ala ammattilai, ja diplomi-isiööri vuosimallia 1990, myös lypsykarjaa pitävä maatila mätä Hamia Kolsilassa. Erilais maalähistä lämäkokmus o hällä siis vallis isiöörityö vaspaioa. Hamiassa hä osallistuu myös kuallislämää, toimi mm. sama johtokuassa. Vaa LVI yhdistys juhli marraskuussa 20 vuot Vaa, Suom lotkiika pääkaupugi, kut h its kaupukiaa kuulmma imittävät, arvoisa LVI-yhdistys täytti 20- vuot viim marraskuussa. ssa. Ikä i ol vilä muihi vrrattua mitva, mut Vaa duksi o saotva, ttä s o dullis sijaitisa vuoksi oistuut ut kräämää todlla suur määrä ala yrityksiä. Vaa yhdistyks juhlia juhlistttii, skä päivä smiaarilla, jossa saatii kuulla tkiika asioid lisäksi myös Vaa alulliss khittämisstä, ttä iljuhlalla Vaa Tulisuudlmassa. Suraavaa päivää oli myös Sulvi viralli liittokokous, jossa vakiitus s paa thtii hyviä siä ja valitoja. Sulvi sai tällä ä kra myös uud puhjohja, diplomi-isiööri Maija Virra. ra. Hästä o rilli sittlyjuttu päätök- ohssa. Kokouks muut päätökst ovat lutvissa rkmmi Sulvi ttisivuil. VaLVI: juhlissa oli as oiva miiki, kut ohisis kuvis voi hyvi päätllä. Uusia hotorauuvoksia imitttii määrä ja lukuisia yhdistystoimiassa asioitui palkittii asiomrki. Kaik kaikkiaa juhlis jäi hyvä maku. Kyllä midä alalla osaa asiat ja juhlimist. ätys- ist. Ergia säästö tuo haasti Maija Vir o suraut ala khitystä viim vuosia myös Euroopa solla. Hästä ilmavaihto ja hyvä sisäilmasto laatu o saamassa jatkossa kovia haasti kiristyvi rgiasäästövaatimust kia. Euroopa uioi ja siiä sivussa Suomki rakmisvaatimukst kiristyvät ilmastosyistä opaa htii. - Koko rakustollisuus ja myös LVI-ala joutuu lähivuosia suurii muutoksii, hä akoi. Mut tässä rjoutuu myös uusia mahdollisuuksia. Tärkää o pystyä rakmaa sllai rgiathokas lo, jossa o myös hyvä sisäilma ja jossa ihmist viihtyvät. Hyvä ja riittävä ilmavaihdo mrkitys tul äi korostumaa. Eurooppalai yhtistyö o välttämätötä Maija Vir o ollut viim vuosia aktiivissti mukaa ala järjstöj urooppalaisssa yhtistyössä tki REHVA: puittissa. Sitä hä pitää jatkossa yhä tärkämpää. - Vaikka millä Suomssa asiat osaa kylmää ilmastoomm ja muihi omii olosuhtisiimm hyvi soputu, o Euroopa laajuislla yhtistyöllä mrkitystä juuri yt, ku rakmisll ollaa astmassa uusia vaatimuksia, hä totaa. Vimm yhtistyöhö omaa osaamismm. Tähä rjoaa yhdistysso vaikutmi REHVA: kaut hyvä foorumi. REHVA pystyy yhtistyöllä lobbaamaa ja vaikutmaa päättäjii Brysslissä. Pohjoist maid rityisoglmat ja iid asiatutijoid äkmykst saadaa äi mukaa alus asti. Vaikka Euroopa komissiolla o äissä asioissa vahva ja osaava valmistluorgaisaatio, jossa o myös suomalais ala osaamis tärkillä paikoilla, o Maija Virra mukaa tärkää olla kaikilla soilla mukaa vaikutmassa tulvii päätöksii. EK

3 SuLVI: Ergiatodistusohjlmat o päivittty Vuod 2009 alussa laaditut rgiatodistusohjlmat o päivittty yhd vuod käyttökokmust ja ohjlmistoj khitystyö tuloksa tistä käyttöklpoisimmiksi. Ohjlmia o korjattu käyttäjäystävällismmiksi, kiliasua korjailtu ja lisätty valimahdollisuuksia skä thty lisäomiaisuuksia, varsiki rakmi-ohjlmaa. Ergiatodistus isäöitsijätodistuks sisältyvää ISÄNNÖINTI Tätä ET-todistuks laadiohjlmaa käyttää lähiä asuirakuksii skä lotkiikala vasavii rakuksii. Ergiatodistus laadia totutus kulutuks prustu. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitok sl. Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Isäöitsijätodistuks liittksi rkoitttu ET-todistus päivittää vuositi aia dllis vuod kulutustidoilla. Tätä ET-todistuks laadiohjlmaa käyttää lähiä asuirakuksii skä lotkiikala vasavii rakuksii. Ergiatodistus laadia totutus kulutuks prustu. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitok sl. Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Isäöitsijätodistuks liittksi rkoitttu ET-todistus päivittää vuositi aia dllis vuod kulutustidoilla. Uudt ohjlmavrsiot ovat: v.2.0.joka jo ohjlma hakkit voivat tila hia 30% uudohjlma hakihias + alv Ohjlmistoj muutokst jälk Kaikkii ohjlmii o thty huomautustksti Makroj käyttööotos ja lisätty titosuojauks liittyvät tkstit ohjlma alkuu ja lisäksi viimisll ohjlmasivull. Lisäksi kiliasua o korjailtu ii suom- kui ruotsikilisii raporttihi. Kaatvuuslaska o thty myös vähäisiä muutoksia. Kusja: Suom LVI-liitto Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Yhtystidot: Puhli ISÄNNÖINTI- JA ERILLINEN Ohjlmii o lisätty Raha-raportti, jos ähdää rakuks rgiabudjtti koko rakuksll ja myös huoistokohissti. Syöttämällä suuitltu säästöbudjtti ohjlmaa, saadaa raporttii rgiasäästövaikutukst lukua ja graafissti lämmityks, sähkö, jäähdytyks ja vd osal Ruotsikilist raportit ovat ohjlmassa ET -todistusraportti lisäksi myös RAHA- ja TRENDI -raportis skä rilli ohjlmassa myös HUOMIOT JA TOIMENPIDE-ESITYS raportissa Ohjlmii o lisätty lämpimä vd määrää valikko 0 50 % koko vsimäärästä, koska o voiva vali totutuut vsimäärä joka voi olla mittu i rakustyypistä johtuva. Rakuksssa voi olla vai kylmävsi, jolloi lämpimä vd osuus o voiva asta 0:ksi. RAKENTAMINEN RAKENTAMINEN -ohjlmassa o rgiatodistusraportit skä huomiot ja toimpidraportit käätty myös ruotsi killl Tasauslaskohjlma o laadittu 2010 ja s jälk olvi määräyst mukaissti Ergiaslvitys o thty piloja ja mui rakuksia koski ja liittty ohjlmallissti prustitoihi skä lask- ja sauslasktitoihi Ergiaslvityksllä laska myös rakuks lämmityskusus käyttä hyödyksi kaatvuuslaska rgia- ja polttoai valiohjlmaa, a, ä- jossa pidtää yllä rgioitt hitoja LASKENTA -sivua o khittty - johtumisrgia laskosaa lisätty laskrivjä riarvoist vaipa osi laska vart ja alapohja laskassa olvia pätäsmällisyyksiä o korjattu - tuloilmapattri laskosio o lisätty ja s käyttö ohjistttu - käyttövd rgialaska o lisätty koh poistoilmas i muus lämmölähtstä saava rgia hyödytämisstä lask thdää kuitki koht mukaa - jäähdytyslaska o khittty kuormi hyödytämisast laska osal skä poistttu LTO -valia hailli vaikutus jäähdytysrps - jäähdytyks hyötysuht valimahdollisuus o lisätty - kylmäkrtoim valia o lisätty YM: prusarvoj lisäksi oma valimahdollisuus silloi ku varmttu kylmäkrroi o käytttävissä Erilli rgiatodistus ERILLINEN Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rgiakatslmuks i rillis rkastuks suoritmis yhtydssä. Ohjlma o totutus kulutuks prustuva. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitoksl, Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Kusja: Suom LVI-liitto Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rgiakatslmuks i rillis rkastuks suoritmis yhtydssä. Ohjlma o totutus kulutuks prustuva. Ergia ja/i polttoai tul olla kaltrivuod aikai kulutus. Oma paikkakua lämmitysrvluku saadaa Ilmatitlaitoksl, Jyväskylä ormaali lämmitysrvluku o ohjlmassa vakioa. Ohjlma o rakuskohi i rakusryhmäkohi, mikäli rakukst kuuluvat samaa käyttörkoituks (rakustyyppi). Kusja: Suom LVI-liitto Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Asiakaspalvlu: myyti ja markkioiti käytö opastus uvo ja koulutus Ergiatodistus ja rakuks lämpöhäviö sauslask RAKENTAMINEN Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rakuslupamttly yhtydssä ja prustuu rgiarvlaska. Ohjlmaa käyttää ET-todistuks laadia rakuslupamttly yhtydssä ja prustuu rgiarvlaska. Lask o thty Suom Rakmismääräyskokolma RakMK-D5 laskmtlmiä oudat. Ohjlmalla laska piloj, asuikrrosloj ja muid rakust rgiatodistukst liittitoi. Ohjlma o rakuskohi ja käsitltävä rakustyyppi valia prustitoj valia yhtydssä. Lask o thty Suom Rakmismääräyskokolma RakMK-D5 laskmtlmiä oudat. Yhtystidot: Puhli Yhtystidot: Puhli Ohjlmalla laska piloj, asuikrrosloj ja muid rakust rgiatodistukst liittitoi. Ohjlma o rakuskohi ja käsitltävä rakustyyppi valia prustitoj valia yhtydssä. Lisätitoja: Hau Sipilä

4 Vaa LVIYhdistys ry 20 v Vaa LVI Yhdistys ry tuli 20 vuod ikää viimvuoa. Pääjuhla vitttii Vaa SOKOS hotllissa, tulisuudlmassa Tilaisuud valmistlu oli työryhmäll pitkä, kolm vuot kstävä projkti. Juhlapäivä pääpahtumat olivat Hurkassa ( www. hurka.fi) pahtuut TA koulutustilaisuus, Vaa kaupugi ama loisva ifo khärahakks joka luo raidyhtyd Hlsiki-Vaa ltoktäll skä Vaa kaupugihallituks puhjohja, kasadusja Tapai Mäkis loisva Vaa kaupugi sittly. Lisäksi illalla oli varsiai juhlatilaisuus joka vitttii yhdssä SuLVI liittokokousdusji kassa. Juhlassa jattii asiomrkkjä skä vihittii uusia Hotorauda Väätäji korka raadi oviisiuvoksia. Esko Tähti Puh Pu hjohtja Jari Pyykkö VaL a VI V Tulolouas Uusi Uu siaa ovi ov is o i i i uvoksiaa. Tapa Ta apa p i i Mäk äki äki i si s tt ttl l kh här ä aaa jjok okka ot-a käyttöö a ä tt äy ttööö ja jju juli ulilist isa saa VVa st aa a a a S a Suo uuouo o m Ta m Talo lot tk kiiiikk kkaa Ka Kaup upu up ugi u giiksi k si S LVI hhal Su a lilitu tuss o tu oi ittt t tl ttl l VVaaLV LVIaa. luuss Blu Lossoo B Atti V A V ijal a ai a ad a ju ju t tti i o oi iitttl itt VaLVIa. A Attt valitti ti t i SuL ulvi VI haallllit VI ituks. it kykt rvhdyk LVI t avat SuLV t j j o h u u P s rmo ja Ha upugii Halllittuks Jaarm l l a s is i k k ä a M i s Va j Taapa sja sadust j, Kasa joohja Olli Sppä sa s i Su Su Suur Assioomrki. Khä K hära ra kii ii os os a. aa.. Muis Nuvoslouas SuLVIs julkaisut dullissti Hotorauda väätäji suraava louaskokous vittää Joululouaa kra Hotlli Arthurissa 2.12 klo Koko julkaisuluttlo ät osoitts kohdas julkaisut. Parhaat rgiatodistusohjlmat SuLVIs. Kysy myös ohjlmakoulutus Uohtuut jäsmaksu Haluatha olla dll yhdistykssi jäs! Maksatha uohmasi jäsmaksu ja saat as Talotkiikka-lhd. Kiitos! Tarkis jos päilt, ttä hkilökohist titosi ivät ol aja salla. SuLVIi palautuu postia vääri osoittitoj kia. sulvi_1-10.idd

5 SuLVI koulutuskaltri Kaikkii hitoihi lisätää 22 %: arvolisävro. KORJAUSRAKENTAMISEN TULEVAISUUSPÄIVÄ 2.2. Hlsiki, Waha Sama Maksuto pahtuma VALVOJA- JA LVI-PÄIVÄT Tampr Hi: Jäsill 250, i-jäsill 300, mikä sisältää sisääpääsy As Rakja 2010 mssuill. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS * ja 1 pv huhtikuu + äyttöpäivä Hlsiki Hi: Jäsill 900, i-jäsill 1140, mikä sisältää ljä päivä koulutuks, vrkkoaiisto, rjoilut ja osallistumistodistuks täthtävät ja äyttötyö hyväksytysti thill ERILLISEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAJAN PÄTEVYYSTENTTI Hlsiki ja Vaasa Hi: 70 + hakmuks käsittlymaksu 130. Tttii haa pätvyyd hakulomakklla viim. 2 vkoa tttiä. LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE JA TEOLLISUUDELLE huhtikuu Hlsiki Hi: Jäsill 325, i-jäsill 380, mikä sisältää ohjlma mukaist rjoilut, aiisto ja osallistumistodistuks. LVI-SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ Huhtikuu, ri paikkakuilla sisältö ja aikaulut julkaisa rkmmi hlmikuussa koulutus FISE-PÄTEVYYSTENTIT: Ilmavaihtosuuittlija (IVSU) Kiitistö vsi- ja vimärilaittisto suuittlija (KVVSU) Ilmavaihtolaittistoj rakmiss vasava työjohja (IVTY) Kiitistöj vsi- ja vimärilaittistoj rakmiss vasava työjohja (KVVTY) Kylmäsuuittlija, a-vaativuusluokka (KYL) Haja-asutuks vsihuollo suuittlija (VHS) Erillis rgiatodistuks aja (EET) Hlsiki ja Tampr Hi: 70 pr ttti. Samaa päivää voi suorita max 2 tttiä. Huom! EET-tttii haa pätvyyd hakulomakklla viim. 2 vkoa tttiä ja hakmuks käsittlymaksu vloita tttimaksu yhtydssä. FISE-PÄTEVYYDEN HAKEMINEN Hi: Pätvyyshakmuks käsittly 130 ja pätvyyd totami ja rkiströiti 140. Lisätitoa s.fi LÄMMITYS-, VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUSKOULUTUS VERKKOKURSSINA * Näyttö ja ttti Hlsiki Hi: Jäsill 670, i-jäsill 730, mikä sisältää vrkkoaiisto, vrko 12 kk: käyttöoikud, tti ja äyttötyö, kahvi ja osallistumistodistuks läpäissill. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Alustusluot vrkossa: - Rakust rgiakäyttö - Ergiathokkuus - Ergiasäästösopimukst ja ylist trdit - Rakust rgiamääräykst ja rgiatodistuslaisäädätö ylissti ERILLISEN ENERGIATODISTUKSEN ANTAMINEN - RAKENNUKSEN TARKASTAMINEN JA SÄÄSTÖTOIMENPITEET * Hlsiki SEPARAT ENERGICERTIFIKAT * 1 pv tulossa Vaasa/Uusimaa ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN TEKNINEN KUNTO, TOIMINNALLISUUS JA ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET Hlsiki RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS La ja p klo Hämlia (1 lähipäivä hi, atria ja kahvit omakust.) ENERGIATODISTUKSET La ja p 9.4. klo Hämlia (1 lähipäivä hi, atria ja kahvit omakust.) ENERGIASELVITYKSET JA -TODISTUKSET (KERROSTALOT JA TOIMISTORAKENNUKSET) KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSET 1 pv tulossa Hlsiki RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVI UUDISTUKSET vaikutukst uudis- ja korjausrakmis vaikutukst rgiatodistust amis 1 pv tulossa Hi yo. rgiakoulutuspäivistä valitssa: Lähipäivää jäs i-jäs TILAUSKURSSEJA ENERGIATODISTUS LASKUHARJOITUKSET LASKENTAOHJELMALLA * 4 h i koko pvä, pyydä rjous LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE 4 h, alullist tilaisuudt Hi: 120, yrityskohist rjouks prustlla ILMAVIRTOJEN MITTAUS JA SÄÄDÖN PERUSTEET Max 12 hlöä Hi: Jäsill 325, i-jäsill 395 KIINTEISTÖN ENERGIANSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET Valits aih i o molmmat: - Lämmityks rgiasäästöt ja säätöautomatiikka - Ilmavaihtojärjstlmät rgiasäästömahdollisuudt * Koulutuks liittyy SuLVI Moodl vrkko-oppimisympäristö. Ilmoitutumi ja lisätidot: Ilmoitutumi SuLVI koulutuksii viimistää kaksi viikkoa kurssi alkua koulutussihtri Joa Hoikall sähköpostits fi. Katso kurssikohist akkoilmoitutuji dut ja pruutushdot ttisivuil rkmmis kurssiohjlmis. Lisätitoja aa koulutuspäällikkö Hilkka Pltoharju puh. (09) KVV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (KVVTY) * ja 15.4 Hlsiki IV-TYÖNJOHTAJAKOULUTUS (IVTY) * ja Hlsiki SOPIMUSEHTOJA KVV- JA IV-TYÖNJOHTAJILLE * Hlsiki VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT VEDEN LAATU, PUTKISTOMATERIAALIT JA SYÖPYMINEN, TUOTTEIDEN KELPOISUUS * Hlsiki ILMANVAIHTOLAITOKSET TURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS, PUHTAUS * Hlsiki Hi yo. koulutuspäivistä valitssa: Lähipäivää jäs i-jäs LÄMPÖPUMPPURATKAISUT KIINTEISTÖILLE 9.2. Turku. Hi: Jäsill 325, i-jäsill 380 IV-MITTAUS, -SÄÄTÖ JA -ONGELMANRATKAISUPÄIVÄ 1-3pv, Hlsiki Hi: Kolm päivä koulutus jäsill 560, ijäsill 600. Yksittäi päivä jäsill 200, ijäsill 220 Ilmoitutumist: Kirsi Sppä p i UUTUUS KIINTEISTÖN KAUKOLÄMPÖTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSKOULUTUS JA TENTTI 26.2., 26.3., 23.4., Hki vaativuusluokka a 19.2., Hlsiki vaativuusluokka b Pori vaativuusluokka a Hiat: Vaativuusl. a: Koulutus pätvyyd haku 150. Vaativuusl. b: Koulutus pätvyyd haku 150. Hia sisältyy koulutus, pätvyysttti, koulutusmatriaali, ohjlma mukaist rjoilut skä pätvyyd totami ja rkiströiti. Ilmoitutumi: Koulutuks haa rillisllä hakulomakklla. Hakulomak täyttöohji ja pätvyysvaatimuksi löytyy osoitts i fi. Hakmus ja todistusjäljökst tul toimita viimistää kolm viikkoa koulutuks ajakoha osoittlla: Amicom Oy, Kaukolämpötyöjohja, PL 151, Hlsiki.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

1 a) Eristeiden, puolijohteiden ja metallien tyypilliset energiakaistarakenteet.

1 a) Eristeiden, puolijohteiden ja metallien tyypilliset energiakaistarakenteet. a) ristid, puolijohtid ja talli tyypillist rgiakaistaraktt. i) NRGIAKAISTAT: (lktroi sallitut rgiatilat) Kaksiatoi systi: pottiaalirgia atoi väliatka fuktioa pot rpulsiivi kopotti -lktroit hylkivät toisiaa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö:

ENERGIASELVITYS. As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja Turku. Rakennuksen puolilämpimien tilojen ominaislämpöhäviö: TUNNISTE/PERUSTIEDOT Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Osoite: Rakennustunnus: Rakennuslupatunnus: Energiaselvityksen tekijä: Pääsuunnittelija: As Oy Munkkionpuisto Suuret asuinrakennukset Munkkionkuja 7

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 04 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 6. harjoitus, viikko 0 3. 7.3.04 R ma 0 D5 R5 ti 4 6 C09 R ma 4 6 D5 R6 to 4 C09 R3 ti 08 0 D5 R7 pe 08 0 D5 R4 ti 4 C09 R8 pe 0 D5. Laske

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tulevaisuus

Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tulevaisuus Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin päätöstilaisuus 5.10.2015 Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka Koulutuspäällikkö, talotekniikka 1.10.2015 TAMK 2015/PHa

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kohtaan monesti työssäni SuLVIn sisaryhdistyksen VVS Föreningen i Finland rf:n eli VSF:n toiminnanjohtajana,

Kohtaan monesti työssäni SuLVIn sisaryhdistyksen VVS Föreningen i Finland rf:n eli VSF:n toiminnanjohtajana, SuLVIn sivut Yhteystiedot Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Sitratori 5, 00420 HELSINKI Puh. 09 566 0090 www.sulvi.fi sulvi@sulvi.fi toiminnanjohtaja Tiina Strand Puh. 040 505 5445 tiina.strand@sulvi.fi koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Tase-erittely, Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus Sivu 1(4)

Tase-erittely, Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus Sivu 1(4) Tase-erittely, 01.01.2015-31.12.2015 Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus 0116963-3 Sivu 1(4) TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1160 Koneet ja kalusto Tilinavaus 13 351,63 31.12.2015

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Vaasa yliopisto, kevät 206 Talousmatematiika perusteet, ORMS030 5. harjoitus, viikko 7 5. 9.2.206 R ma 0 2 F455 R5 ti 0 2 F9 R2 ma 4 6 F455 R6 to 2 4 F455 R3 ti 08 0 F455 R7 pe 08 0 F455 R4 ti 2 4 F455

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox

Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280. yli D E F G HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS Vallox 280 Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 280 Sertifikaatti Nro VTT--1281-21-07 Myönnetty 23.1.2007 Päivitetty 17.2.2012 1 (2) Vallox 280 on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Pro Navetta-hanke

Pro Navetta-hanke Pro Navetta-hanke 1.9.2016-31.5.2018 Eläinten hyvinvointi mukana investoinneissa ja maidontuotannon kehittämisessä Syksyn muistettavat tukiasiat ja eläinten hyvinvointikorvaus Esityksen sisältö: Hankeen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Osoite:

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Osoite: ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot (yli 6 asuntoa) Osoite: Piilipuuntie 1 A-B 02200 ESPOO Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 2012 Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1]

Lähdemateriaalina käytetty Pertti Louneston kirjaa Clifford Algebras and spinors [1] Lähdmatraala kättt Prtt Lousto kraa Clfford Algbras ad spors [] Krtausta Clfford algbra määrtllää algbraks kvadraattsll vktoravaruudll (sm. skalaartulolla. Clfford algbra oka alko vodaa sttää algbra katavktord

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Suutinhajotin DYSA KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17. Lapinleimu

Suutinhajotin DYSA KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17. Lapinleimu KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17 Lapinleimu Suutinhajotin DYSA DYSA-suutinhajottimet ovat hiljaisia kattoon asennettavaksi tarkoitettuja ilmanhajottimia, joissa on säädettävät suuttimet. Näiden säädettävien suutinten

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200

UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200 UUDEN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISIA PÄTEVYYKSIÄ YLI 1200 Tiedote 25.8.2016 Julkaisuvapaa FISEssä on tähän mennessä todettu MRL-muutoksen mukaisia uusia suunnittelijapätevyyksiä 974 ja työnjohtajapätevyyksiä

Lisätiedot

Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kysymys Miten mitata rahan arvon muutoksia?

Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kuluttajahintaindeksi (KHI) Kysymys Miten mitata rahan arvon muutoksia? Kuluttajahitaideksi (KHI) Kysymys Mite mitata raha arvo muutoksia? Kuluttajahitaideksi (KHI) o sovittu kulutustavaroide ja palveluide hitakehitykse mittari. KHI muodostetaa paiotettua keskiarvoa eri pääryhmie

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Vapaaehtoi styökeskus KASARI Harjunraitti UIMAHARJU Oikaisuvaatimus OMOHJ Joensuun kaupunginhallitus

Vapaaehtoi styökeskus KASARI Harjunraitti UIMAHARJU Oikaisuvaatimus OMOHJ Joensuun kaupunginhallitus Vapaaehtoi styökeskus KASARI Harjunraitti 26 81280 UIMAHARJU 12.7.2016 Oikaisuvaatimus OMOHJ 27.6.2016 69 Joensuun kaupunginhallitus Omistajaohjausjaosto on päättänyt ettei Vapaaehtoistyökeskus Kasari

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Osoite:

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Osoite: ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Asuinkerrostalot (yli 6 asuntoa) Osoite: Piilipuuntie 1 C-D 02200 ESPOO Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 2012 Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC

Ilmamäärän säätö IMS / moottorikäyttöinen ilmamäärän säätö MEC Patentoidulla ilmamäärän säädöllä IMS ilmavirtaa voidaan säätää helposti hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Uusi toiminto sallii useita virtauskuvioita (kahteen suuntaan, yhteen suuntaan ja niiden välimuoto).

Lisätiedot

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus Tervetuloa RIL 267-2015 Käyttäjälähtöinen älyrakennus - suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito Julkistamistilaisuus 29.9.2014 klo 14.00-16.30 RIL, Lapinlahdenkatu 1 B OHJELMA 14.00 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot