Puranpojantien asemakaavan muutos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puranpojantien asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877

2 Selostus 1 (25) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Kaavan tarkoitus Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Maisematarkastelu Suunnittelualueen maisema Rakennettu ympäristö Työpaikat, palvelut ja virkistys Liikenne Yhdyskuntatekniikka Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Pohjakartta Maanomistus Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alustava aikataulu Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 Selostus 2 (25) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen 4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö asemakaavan muutoksen toteutus Toteuttaminen, ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Liite 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 maisematarkastelu Liite 3 luontoselvitys Liite 4 Kaavakartan ja määräyksien pienennökset Liite 5 arkeologinen inventointi Liite 6 vastineet luonnosvaiheen palautteeseen Liite 7 vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen Liite 8 havainnekuva Liite 9 asemakaavan seurantalomake FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (25) Paimion kaupunki Puranpojantien asemakaavan muutos 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavan muutoksen luonnosta. Kaavan nimi: Puranpojantien asemakaavan muutos Kaavan päiväys: Valmisteluvaihe Ehdotus Hyväksymiskäsittely Alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee kortteleita 309, , sekä maa- ja metsätalousalueita, virkistys- ja katualuetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen ja asuinrakennustenja teollisuusrakennusten korttelialueita, virkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta sekä erityisaluetta ja liikenne- sekä katualuetta. Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA YKS-506 puh Pekka Seppänen, ympäristöinsinööri AMK puh FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu TAMPERE Projektinumero: P23877 Vireilletulo: Valtuusto hyväksynyt:

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (25) 1.2 Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee Paimion kaupungin Spurilan alueella, noin kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue sijoittuu viljelyalueen ja Spurilanjärven ympäröivän metsän reunavyöhykkeelle kohtaan, jossa rakennettu alue ja jokilaaksojen luonto ja maaseutu yhdistyvät. Kaavoitettava alue käsittää Kiirulan asuinalueen eteläpuolella, Spurilanjärven länsipuolella olevan pääosin rakentamattoman metsäalueen ja sen reunavyöhykettä. Suunnittelualuetta rajaa etelässä Spurilan kartanoon johtava Puranpojantie. Kaavoitettavan alueen koko on noin 13 ha. Kuva 1:Opaskarttaote. Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus on esitetty punaisella viivalla. 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella arvokkaaseen maisemaympäristöön ja jo olemassa olevaan asutukseen sopiva pientaloalue, sijoittaa Puranpojantie uudelleen maastollisesti parempaan paikkaan sekä katkaista Myllytien ja Mannerbergintien välinen katuyhteys.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (25) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireillepano ja valmisteluvaihe. Paimion kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavamuutoksen laadinnasta ja kaavamuutos on kuulutettu vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville toukokuussa Samaan aikaan asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto asetetaan nähtäville kaupungintalolle 14 vuorokauden ajaksi. Nähtävillepanosta kuulutetaan paikallislehdessä (Kunnallislehti). Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivustolla Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään avoin yleisötilaisuus Paimio-salissa. Tilaisuus järjestetään klo 18. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta. Asemakaavamuutosluonnosta koskevat mielipiteet tulee jättää kirjallisesti luonnoksen nähtävilläoloaikana alla esitettyyn osoitteeseen: Paimion kaupunki PL PAIMIO Paimion kaupunki pyytää viranomaisilta tarvittavat lausunnot. Saadut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavan laatijan vastine näihin käsitellään ympäristölautakunnassa. Tarvittaessa järjestetään kaavaa koskeva viranomaisneuvottelu. Ehdotusvaihe. Asemakaavan muutoksen ehdotus asetetaan nähtäville kaupungintalolle 30 vuorokauden ajaksi. Nähtävillepanosta kuulutetaan paikallislehdessä (Kunnallislehti). Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivustolla Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus asemakaavan muutoksen ehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana. Paimion kaupunki pyytää viranomaisilta tarvittavat lausunnot. Saadut muistutukset ja lausunnot sekä kaavan laatijan vastine näihin käsitellään ympäristölautakunnassa. Saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa järjestetään kaavaa koskeva viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe. Asemakaavan muutoksen hyväksyy Paimion kaupunginvaltuusto. Sen päätökseen tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan kuulutuksella.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (25) 2.2 Asemakaava Kaavalla osoitetaan asuinrakentamisen korttelialueita, joilla on yhteensä 31 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikoista viisi on jo toteutunut. Kaavassa osoitetaan myös virkistysalueita ja maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavoitettava alue on hyväksyttävässä kaavassa kokonaisuudessaan 13,46 ha, jonka lisäksi asemakaavalla kumotaan 0,3 ha katualuetta. Kaavassa kerrosala määräytyy rakennuspaikan pinta-alan perusteella tehokkuusluvulla (e=0.20 tai e=0.25). Tehokkuusluku pysyy samana olemassa olevilla tonteilla, uusille osoitetaan e=0.20. Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee ½ k I I u ½ ja se on osassa kortteleista sitova. Kaavassa on osoitettu lisäksi virkistys-, katu- ja maa- ja metsätalousaluetta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Kallio- ja maaperä Selvitysalueen kallioperä on alueen pohjoisosissa graniittia ja mikrokliinigraniittia sekä eteläosissa Puranpojantien ympäristössä kiillegneissiä. (Geologian tutkimuskeskus) Selvitysalueen itäosan rinne on maaperältään kalliomaata. Selvitysalueen alavat osat pellolla ja pellonreunusmetsässä ovat maaperältään hienon hiedan peittämää savimaata. Aivan selvitysalueen pohjoisosassa on myös hiekkamoreenia. (Geologian tutkimuskeskus) Vesiolot Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Preitilä-Haanpään vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (tunnus ) lähimmillään noin 1,6 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta itään. Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (VHA3) ja Paimionjoen vesistöalueeseen (vesistöaluetunnus 27). Suunnittelualue sijoittuu Paimionjoen alaosan alueen (27.01) Vähäjoen valuma-alueeseen (valumaaluetunnus ). Pintavedet valuvat siis Vähäjokeen, joka laskee Paimionjokeen, joka puolestaan purkaa vetensä Saaristomeren Paimionlahteen. Kaava-alueella ei sijaitse vesistöjä eikä luonnontilaisia pienvesiä. Kaava-alue rajautuu kuitenkin pieneen Spurilanjärveen, jonka laskuoja sijoittuu suunnittelualueen eteläreunalle. Laskuojassa on vettä vain ylivirtaamakausina. Alueen pintavedet kerääntyvät pellonreunusojiin ja johtuvat niitä pitkin alueen ulkopuolelle. Liito-oravat Vuonna 2009 selvitysalueella suoritettiin maastokäynti 7. huhtikuuta, jonka yhteydessä

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (25) havainnoitiin merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella. Liito-oravan elinympäristöksi soveltuvilla metsäkuvioilla eli varttuneissa-vanhoissa kuusikoissa ja kuusilehtipuusekametsissä tarkistettiin kuusten ja lehtipuiden tyvet liito-oravan jätösten varalta. Vuonna 2013 selvitysalueella suoritettiin maastokäynti 12. heinäkuuta, jolloin järeimpien kuusien sekä lehtipuiden tyvet tarkistettiin liito-oravan jätösten varalta. Suojelualueet ja lähimmät arvokkaat luontokohteet Selvitysalueelle ei sijoitu suojelualueita tai suojeluohjelmien mukaisia alueita. Lähin luonnonsuojelualue on Pappilan metsän luonnonsuojelualue (YSA200377), joka on yksityisen maalla oleva suojelualue noin yhden kilometrin etäisyydellä selvitysalueesta länteen. Lähin Natura 2000-alue on Paimionjokilaakson Natura-alue (FI , aluetyyppi SCI) noin kahden kilometrin etäisyydellä luoteeseen. Paimionlahden kansainvälisesti arvokas lintualue (IBA) sijaitsee noin 5,3 kilometrin etäisyydellä selvitysalueesta lounaaseen. Paimionlahti on myös Paimionlahden perän lintuvesiensuojeluohjelman aluetta ja Paimionlahden Natura 2000 aluetta (FI , aluetyyppi SPA). Paimionjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus (MAO ) sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä selvitysalueesta länteen. Eläimistö Selvitysalueen eläimistö koostuu tavanomaisesta taajamametsien ja viljelysten liepeiden kulttuurivaikutteisesta linnustosta ja pikkunisäkkäistöstä. Kasvillisuus ja luontotyypit Selvitysalue sijoittuu Varsinais-Suomen eliömaakuntaan ja Lounaisen rannikkomaan hemiboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Alueen luontotyyppejä ovat viljelty pelto, vanhalla pellolla kasvava koivikko, lehtomainen kuusi-lehtipuukangas, lehtomainen kuusikangas, tuore-kuivahko mäntykangas sekä kallioketo.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (25) Kuva 2: Metsän kallioaluetta. Selvitysalueeseen sisältyvä pelto on viljelykäytössä. Alueen pohjoisimmassa osassa kasvaa vanhalle pellolle istutettua nuorehkoa varttunutta kulttuurivaikutteista koivikkoa (kuva 5). Peltoa vasten rinteen alaosassa on lehtomaista kuusi-lehtipuukangasta, jonka puustoa ovat kuusi, koivu, haapa, pihlaja, harmaaleppä, lehtikuusi, tuomi ja mänty. Lehtomaisen kuusi-lehtipuukankaan kuviolla sijaitsee myös Spurilanjärven laskupuro. Vuoden 2009 maastoinventoinnissa puro arvioitiin arvokkaaksi luontokohteeksi. Vuoden 2013 inventointikäynnillä uoman todettiin olevan kuiva; uomassa on virtausta todennäköisesti vain ylivirtaamakausina. Kuivillaan ollessaan uoma ja sen välitön lähiympäristö eivät erotu erityisesti ympäristöstään. Laskupuro alittaa järven länsipuolisen ajouran putkessa, tien vierellä uomaa on muokattu ja uoma on melko roskainen. Laskupuro ei ole luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen joten se ei lukeudu vesi- eikä metsälain mukaiseksi suojeltavaksi luontotyypiksi. Selvitysalueen itäosan loivilla rinneosuuksilla metsä on vanhaa lehtomaista kuusikangasta (kuva 3), jossa kasvaa sekapuuna haapaa erityisesti pellon reunalla.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (25) Kuva 3: Lehtomainen kuusikangas Selvitysalueen itäosassa kallioisilla, länteen laskevilla rinteillä esiintyy paikoin kallioketokasvillisuutta kangasmetsän lajiston seassa Maisematarkastelu Suurmaisema Selvitysalue kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja sen lounaiseen viljelyseutuun. Viljelyaukeat hallitsevat voimakkaasti maisemaa. Maasto on hyvin kontrastista. Alueella kulkee useita jokia, ja pellot sijaitsevat niiden tasaisissa ja alavissa laaksoissa, mutta niitä ympäröivät voimakkaasti kohoavat metsäiset mäet. Etenkin Paimionjoenlaakson länsipuolella mäillä on jyrkät etelä-kaakkorinteet. Selvitysalue on tyypillistä lounaista viljelyseutua, suurin osa siitä on erityisen tasaista peltoa, joka kuuluu pitkälle itään ulottuvaan, yhtenäiseen viljelyalueeseen. Alue on suurmaiseman solmukohdassa: lähellä etelässä on Paimionjoen ja Vähäjoen liittymäkohta, ja alueella risteävät pitkä U-muotoinen viljelyalue ja pohjoisesta Paimion keskustaan suuntaava asutus. Luonto ja maaseutu sekä rakennettu taajama yhdistyvät. Maiseman arvot Seudulla on asuttu ja viljelty pitkään, selvitysalueen läheisyydessä on muinaisjäännöksiä, kuten Lautelantien rautakautinen uhrikallio ja läheisen Spurilan kartanon länsipuoliselta pellolta ja metsästä löytyneet rautakauden kalmisto sekä kivikauden asuinpaikan jäännökset (Muinaisjäännösrekisteri). Laajat hedelmälliset savialueet ovat tarjonneet viljelyyn soveltuvat olosuhteet, ja Paimionjoki on toiminut kulkuväylänä. Spurilan kar-

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (25) tanon historia alkaa keskiajalta. Nykyinen päärakennus on pääosin rakennettu luvuilla. Paimionjokilaakso on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Selvitysalueen kohdalla Spurilan peltoalueen yhteys Paimionjokilaaksoon ja sen länsipuoleiseen viljelyaluekokonaisuuteen kuitenkin katkeaa joenrannan ja pellon välisen rakennetun teollisuusalueen vuoksi Suunnittelualueen maisema Osa suunnittelualueesta on Spurilan kartanon peltoalueeseen liittyvää viljelyksessä olevaa tasaista peltomaata. Sen pohjoispuolella on varttunut ja peltoaukeaan sulautuva omakotitaloalue, jonka tonteilta muodostuu pitkiä näkymiä peltoaukealle. Kuva 4: Mäkeläntien varren asuinalueelta muodostuu pitkät näkymät metsänreunaan ja eteläisille peltoaukeille. Suunnittelualueeseen kuuluu myös peltoa rajaava kallioinen seka- ja havumetsän peittämä mäki. Kenttäkerros on helppokulkuista, ja alueelle onkin muodostunut polkuja, jotka kertovat siitä, että aluetta käytetään paljon virkistysalueena ja läpikulkureittinä. Metsäalue jatkuu suunnittelualueen ulkopuolella itään ja edelleen koilliseen. Lyhyen kävelymatkan päässä idässä on kolme metsälampea. Suunnittelualueeseen kuuluvan metsän keskellä on yksi asemakaavan mukaan toteutunut asuinrakennus piharakennuksineen. Pohjoisen asuinalueen ja metsän välissä on kolmionmuotoinen koivikko. Sen lomasta näkyy talvella taustalla olevat asuinalueen rakennukset. Maiseman ominaisuuksia, arvoja ja suosituksia maankäytölle on kuvattu tarkemmin kaavaselostuksen liitteessä 2: Maisematarkastelu.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (25) Rakennettu ympäristö Suunnittelualueeseen kuuluu 5 rakennettua asuinrakennusta piharakennuksineen. Rakennuksista 4 sijoittuu Myllytien varteen. Rakennukset ovat harjakattoisia ja noppamaisia. Pihat rajoittuvat suunnittelualueen metsänreunaan. Kuva 5: Myllytien varren pihat rajautuvat suunnittelualueen metsään. Kuva 6: Myllytien rakennuksia. Suunnittelualueen pohjoisreunassa Mäkeläntiellä on pellon rajassa on noppamaisia asuinrakennuksia viistosti peltoon nähden. Harjakattoiset talot ovat sävytykseltään vaaleita. Pellon reunassa on jonkin verran istutuksia, mutta näkymät tonteilla pellolle ovat avoimet.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (25) Kuva 7: Mäkeläntien rakennukset Puranpojantieltä. Puranpojantien varrelle Sähköyhtiöntien reunaan on viime vuosina toteutunut uusi omakotitaloalue, joka koostuu harjakattoisista yksikerroksisista kohtalaisen pienimittakaavaisista puurakennuksista Muinaismuistot Kuva 8: Pellolle rakennetut omakotitalot ovat pääosin sinisen ja keltaisen sävyisiä. Sähköyhtiöntien lännen puoleisessa reunassa on teollisuusrakennuksia, jotka katkaisevat maisemallisesti arvokkaan näkymän suunnittelualueen ympäristön peltoaukeilta jokilaaksoon. Aluetta koskien laaditaan tarkentava arkeologinen inventointi kesän 2014 aikana Työpaikat, palvelut ja virkistys Paimion ydinkeskustaan on matkaa noin 1,8 km ja siellä sijaitsevat kaupungin kaupalliset palvelut. Nämä palvelut ovat siis saavutettavissa kevyenliikenteen keinoin.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (25) Liikenne Lähellä suunnittelualuetta sijaitsevat Jokelan koulu (ala-aste) sekä kaksi päiväkotia alle 1 km etäisyydellä. Vistan koulu (yläaste) sijaitsee Paimion keskustassa, kuten myös mm. kirjasto ja uimahalli. Virkistystoimintaa tukevat mm. lähialueen metsät ja Paimionjoki. Keskusta-alueen eteläpuolella Ylä-Vistassa sijaitsee urheilupuisto, jossa on myös jäähalli. Asemakaavamuutosalue sijaitsee seututien 181 (Sähköyhtiöntie), Puranpojantien, Mäkeläntien ja Myllytien välisellä alueella. Suunnittelualueen liikenne on tarkoitus ohjata Sähköyhtiöntieltä Puranpojantielle, joka ohjataan kulkemaan nykyisen peltoaukean keskeltä Mannerbergintielle. Asemakaavalla on tarkoitus muuttaa liikenteen suuntautumista Oinilan alueella. Uuden katuyhteyden toteuduttua Myllytien liittymä Mannerbergintielle katkaistaan. Jatkossa Oinilan alueen liikenne kulkee lähtöpisteestä riippuen joko uutta yhteyttä tai alueen muita kokoojakatuja, Myllytie, Kiirulantie tai Jägerhornintie kautta seututielle 181 (Sähköyhtiöntie). Suunnittelualue on lyhyen tai keskipitkän matkan päässä Paimion palveluista, joten pyöräily on luonteva kulkumuoto Paimion keskustaan suuntautuville matkoille Yhdyskuntatekniikka Maanomistus Asemakaava-alueelle laaditaan kaavamuutoksen yhteydessä kunnallistekninen suunnitelma. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kaava-alue on yksityisen omistuksessa olevaa maata. Seuraavana esitettyjen kaavatasojen lisäksi alueen maankäytön suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Paimiossa on voimassa Ympäristöministeriön vahvistama Turun kehyskuntien maakuntakaava. Suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Lisäksi alue rajautuu eteläpuolella kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Muita suunnittelualuetta koskevia merkintöjä ei ole.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (25) Kuva 9: Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä Yleiskaava Suunnittelualueelle on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymä Vistan osayleiskaava, jota ei ole vielä vahvistettu johtuen osayleiskaavasta tehdyistä valituksista hallinto-oikeuteen. Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin osoitettu asuinpientalovaltaiseksi alueeksi, jolla rakentaminen sopeutetaan ympäristöön (AP/sy). Lisäksi osa alueesta on osoitettu erillispientaloalueeksi (AO), maa- ja metsätalousalueeksi, jolle on osoitettu asuinpientalojen reservialue, jolla rakentaminen sopeutetaan ympäristöön (AP-1/res/sy). Suunnittelualueen lävitse on osoitettu tieyhteys, josta osa on merkitty ohjeellisena. Tien ohessa kulkee uusi kevyen liikenteen väylä.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (25) Kuva 10: Ote yleiskaavasta suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella Asemakaava Pohjakartta Maanomistus Alueella on voimassa Oinilan rakennuskaava vuodelta Suunnittelualueelle on osoitettu omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (AO), erillisten ja kytkettyjen omakotirakennusten sekä rivitalojen korttelialuetta (AOR), puistoaluetta (P), maatalousaluetta (M) sekä katualuetta. Voimassa olevan asemakaavan pohjoisosa, Myllytien varressa olevat omakotitontit, on toteutunut. Pääosa asemakaavasta on toteutumatta. Asemakaavan muutos laaditaan pohjakartalle, joka täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaiset vaatimukset. Alueet ovat kunnan ja yksityisessä omistuksessa. Aloitteen asemakaavoitukseen on tehnyt kunta.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (25) Kuva 11: Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavan muutoksen rajaus on osoitettu punaisella viivalla Rakennusjärjestys Paimion kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (25) 4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Puranpojantien asemakaavan muutokseen on ryhdytty aluksi Oinilan alueen Mäkeläntien sekä Myllytien kapeuden ja heikon liikenneturvallisuuden takia. Puranpojantien asemakaavan muutoksen myötä liikennejärjestelyihin tehdään muutoksia sekä samalla tarkistetaan kaavamuutosalueen ajanmukaisuus. Asemakaavan muutosalueella on tarve muuttaa korttelien rakennetta uusien liikennejärjestelyjen takia ja samalla pientalotontit voidaan kaavoittaa nykyisien standardien ja tarpeiden mukaisesti. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Paimion kaupunginhallitus päätti laittaa asemakaavan muutoksen vireille Alustava aikataulu Vaiheet Alustava aikataulu Valmisteluvaihe Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä osallistumis /2014 ja arviointisuunnitelman laatiminen Asemakaavan muutosluonnoksen laatiminen OAS:in nähtävilläolo alkaa 05/2014 Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 05/2014 Yleisötilaisuus Paimio-salissa klo: 18 Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus ja vaikutusarviointi 06-08/2014 Ehdotusvaiheen nähtävilläolo (30 vrk) 08-09/2014 Hyväksymisvaihe Kaavan hyväksymiskäsittely 11/2014 Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62.) Puranpojantien asemakaavan muutoksen osallisia ovat mm.:

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (25) alueen maanomistajat ja asukkaat naapurit Paimion kaupungin eri hallintokunnat Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen maakuntamuseo Vireilletulo Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa. Kaavamuutos on kuulutettu vireille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaava-alue koostuu yksityisten omistamista maista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina olevia eri tahoja. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa Paimion kaupungille kuulutuksessa mainittuna ajankohtana ja siinä mainittuun osoitteeseen. Kaavan valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana järjestetään avoin yleisötilaisuus Paimio-salissa klo:18. Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Viranomaisyhteistyö Asemakaavan nähtävilläolojen yhteydessä pyydetään asianomaisilta viranomaisilta lausunnot, lisäksi järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja. 4.4 Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot Luonnos- eli valmisteluvaihe Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti. Täydennetään luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen Ehdotusvaihe Täydennetään ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 19 (25) 4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Valmisteluvaihe Vireilletulosta päätetty kunnanhallituksessa Vireilletulosta kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja valmisteluvaiheen käsittely Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaihe Ehdotusvaiheen käsittely Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Hyväksymisvaihe Kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittely Kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittely Lainvoimaisuuskuulutus 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Mitoitus Kaava-alueelle osoitetaan erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuinpientalojen korttelialuetta (AP), maa- ja metsätalousaluetta (M), lähivirkistysaluetta (VL) sekä katualuetta. Asemakaavan muutos koskee Paimion kaupungin korttelialueita 309, , maa- ja metsätalousaluetta ja puistoaluetta. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 13,5 hehtaaria. Laadittavassa asemakaavassa alueelle osoitetaan 31 erillispientalon tai asuinrakennuksen rakennuspaikkaa. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä k-m 2. Asukkaita alueella tulee olemaan noin 114, joista uusia asukkaita noin 95. Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m²) Tehokkuus (e) AO 4, ,22 AP 0, ,20 M 1, VL 3, katu 3, pp-katu 0, Yhteensä 13, ,08

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 20 (25) Palvelut Suunnittelualueelle ei sijoiteta palveluita. Suunnittelualue tukeutuu pääosin Paimion kaupungin keskustan palveluihin Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavan muutosalue sijaitsee osana olemassa olevaa taajamarakennetta. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikkaa, johon uudisrakentamisen on mahdollista liittyä. Asemakaavan muutoksen korttelialueet ovat matalan rakentamisen alueita, joilla kerrosluku vaihtelee puolestatoista kerroksisina kellari- tai ullakkoratkaisuina (1/2 k I - I u½). Osa kerrosluvuista on osoitettu sitoviksi. Erillispientalojen korttelialueita (AO) Rakennusoikeus on osoitettu uusille kortteleille tehokkuusluvulla e=0.20 ja olemassa oleville e=0.25 voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kerrosten enimmäislukumäärä on puolitoista (½ k I tai I u ½). Osa kerrosluvuista on määrätty sitoviksi, jotta rakennusmassat esiintyisivät yhtenä hallittuna kokonaisuutena peltoaukean suunnalta katsoessa. Korttelialueella on osoitettu istutettavia alueen osia ja alueita, joilla olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Harjansuunnat on osoitettu viivalla. Asuinpientalojen korttelialueita (AP) AP-korttelialueita on osoitettu kaavan itäpuolelle, metsäalueen keskelle. Korttelit mahdollistavat sekä omakoti-, että pari- tai rivitalojen rakentamisen. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.20. Kerrosten enimmäislukumäärä on puolitoista (½ k I). Lähivirkistysalueet (VL) sijaitsevat pientaloalueiden välittömässä läheisyydessä. Maa- ja metsätalousalueena (M) on osoitettu peltoalue kaava-alueen kaakkoiskulmassa Liikenne- ja katualueet Asemakaavan muutoksella muutetaan katualueiden sijainteja ja mitoitusta. Puranpojantie osoitetaan kulkemaan alueen lävitse koillis-luoteis suunnassa yhdistyen koillisessa Mannerbergintiehen ja luoteessa Sähköyhtiöntiehen. Erkintie, Jönsintie ja Matintie sijoitetaan uudelleen asemakaavan muutoksen mukaisen korttelirakenteen perusteella. Myllytien ja Mannerbergintien risteykseen on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue, jotta autoliikenteen kulkuyhteys Mannerbergintieltä ohjataan jatkossa Puranpojantielle Myllytien sijaan.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 21 (25) 5.4 Kaavan vaikutukset Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :n mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: - ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon - kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin - alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen - kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Kaavan vaikutusten arviointi tehdään kaavoituksen yhteydessä laadittavien tai olemassa olevien selvitysten, maastokäyntien ja saadun palautteen perusteella asiantuntijatyönä. Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaehdotusvaiheessa. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestörakenne ja kehitys alueella Kaava lisää uutta asutusta alueella. Väestön lisäys on maltillista, sillä uusia rakennuspaikkoja osoitetaan kaavalla n. 26 kpl. Tämä lisää asukaslukua alueella noin 95 hengellä. Yhdyskuntarakenne Kaava-alue sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen välittömään läheisyyteen ja laajentaa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta Puranpojantiehen tukeutuen. Rakentamaton maa- ja metsätalousalue muuntuu osittain rakennetuksi. Kaava tukeutuu lähipalvelujen osalta pääosin Paimion keskustan palveluihin. Kaavassa huomioidaan virkistysaluetarpeet sekä parannetaan alueen kevyen liikenteen yhteyksiä. Yhdyskuntatalous Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen parantaen sen käyttöastetta. Kaava-alueen läheisyydessä kulkee vesi- ja viemärilinjat, joihin uudet kunnallistekniset johdot voidaan liittää. Kaavassa osoitettu Puranpojantien uusi linjaus ja siihen liittyvät uudet katualueet aiheuttavat sekä rakentamisesta että katujen ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia Paimion kaupungille. Kunnallistekniikan rakentaminen alueelle aiheuttaa myös kustannuksia kaupungille. Kunnallistekniikan rakennuskustannukset on kuitenkin ainakin osittain mahdollista kytkeä tonttien myyntikustannuksiin. Uudet houkuttelevat asuintontit mahdollistavat tuloverojen kasvun, mikäli asuintonteille muuttaa veronmaksukykyisiä ulkopaikkakuntalaisia. Taajamakuva Rakentamisen piiriin tulevien laajennusalueiden osalta ympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, kun maa- ja metsätalousalue muuttuu asuinalueeksi virkistysalueineen. Kaava-alueen pohjoisosan rakentuminen vähentää viljeltävää peltopinta-alaa peltomaiseman reunalla. Uusien asuinrakennusten harjansuunnat tuovat yhtenäisyyttä ja istutettavat alueet ja istutettavia puustoalueet sopeuttavat uutta rakentamista taajamakuvaan. Palvelut ja työpaikat Kaava tukeutuu pääasiassa olemassa oleviin palveluihin ja työpaikkoihin. Näin ollen se tukee nykyisten palveluiden olemassa oloa ja saavutettavuutta, mutta ei edellytä uusien perustamista. Kaava-alueelle ei osoiteta työpaikkoja.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 22 (25) Liikenne Asemakaava mahdollistaa uuden katuyhteyden nykyisen Puranpojantien (jatkossa Spurilantie) ja Mannerbergintien välillä. Uusi katuyhteys (jatkossa Puranpojantie) muuttaa liikenteen suuntautumista Oinilan alueella. Uuden katuyhteyden toteuduttua Myllytien liittymä katkaistaan Mannerbergintielle. Jatkossa Oinilan alueen liikenne kulkee lähtöpisteestä riippuen joko uutta yhteyttä tai alueen muita kokoojakatuja, Myllytie, Kiirulantie tai Jägerhornintie kautta seututielle 181 (Sähköyhtiöntie). Asemakaavoitettavalle alueelle sijoittuu 31 tonttia, joista 27 sijoittuu Puranpojantiehen liittyvien katujen varsille. Neljä tonttia sijoittuu Myllytielle. Myllytien varteen sijoittuvat tontit on rakennettu sekä yksi tontti Puronpojantiehen liittyvällä kadulla. Uusi alue sijoittuu Paimion keskustan tuntumaan, noin puolentoista kilometrin etäisyydelle keskustasta. Tonttien rakennettua alueelle sijoittuu noin 110 asukasta. Uuden asutuksen osuus tästä on noin 95 asukasta. Ympäristöministeriö matkatuotosoppaan mukaan jokainen uusi asukas tekee noin 2,44 kotiperäistä matkaa vuorokaudessa. Alueen matkatuotos on siis noin 240 matkaa. Myllytien varteen sijoittuvan asutuksen matkoja ei tarkastella tässä yhteydessä, sillä heidän ajoneuvoliikenteensä ei suuntaudu Puronpojantielle. Alueen matkatuotos kasvaa vähitellen alueen rakentuessa. Henkilöautolla tehtyjä matkoja on noin 130 vuorokaudessa. Luvussa on huomioitu alueelle suuntautuvat vierailumatkat. Henkilöauton kuormitusaste on 1,6 henkilöä. Joukkoliikenteen osuus noin viisi matkaa ja loput 105 matkaa tehdään kävellen ja pyöräillen. Koko vuoden osalta kävelyn osuus tehdyistä matkoista on suurempi, noin 70 päivittäistä matkaa. Uuden alueen liikenne suuntautuu pääasiassa seututielle 181 (Sähköyhtiöntie) ja edelleen Paimion keskustan suuntaan. Kulkumuodoittain tarkasteltuna kävelijöitä ja pyöräilijöitä suuntautunee autoliikennettä hieman laajemmalta alueelta uudelle katuyhteydelle. Alueen sijoittuminen Paimion keskustan läheisyyteen, hyvien kulkuyhteyksien varrella, mahdollistaa osaltaan kestävän liikkumisen edistämisen. Suunnittelualue on lyhyen tai keskipitkän matkan päässä Paimion palveluista, joten pyöräily on luonteva kulkumuoto Paimion keskustaan suuntautuville matkoille. Lisääntyvä liikenne ei aiheuta ongelmia liikenteen toimivuudelle tai sujuvuudelle. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Kaavaratkaisussa ja määräyksissä on ohjattu tiukasti rakentamisen edellytyksiä herkässä kulttuurimaisemassa. Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa, arkeologisen inventoinnin valmistuttua. Alue sijaitsee olemassa olevan kunnallisen vesihuoltoverkoston läheisyydessä. Kunta vastaa verkostojen laajentamisesta ja katujen rakentamisesta. Kunnallisteknistä suunnitelmaa laaditaan samaan aikaan asemakaavan kanssa. Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa. Sosiaalinen ja virkistys ympäristö Taajamaa täydennetään volyymiltään voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja valmisteilla olevan Vistan osayleiskaavan mukaisesti. Olemassa olevien rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen osoitetaan virkistysaluetta. Näin olemassa olevien tonttien asumisviihtyvyys ei merkittävästi heikkene uusien rakennusten myötä. Olemassa olevien tonttien pitkät näkymät ja ympäröivän rakentumattoman luonnon määrä heikkenevät kuitenkin osittain.

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 23 (25) Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista. Uudet rakennukset on pyritty sovittamaan maastoon ja maisemaan mahdollisimman hyvin. Peltojen ja uusien alueiden tai vanhojen laajennusten väliin osoitetaan istutettavia, istutettavia alueita, suojaviheraluetta ja virkistysaluetta. Tämä mahdollistaa suojakasvillisuuden istuttamisen suojavyöhykkeeksi peltomaiseman suuntaan. Virkistysalueen pohjoisosat ja pohjoisimpien asuintonttien pohjoisosat ovat hyvä pitää puustoisina, jolloin ne suojaavat kylmiltä pohjoistuulilta. Pohjavedet ja pienilmasto Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat Maa- ja kallioperä Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon. Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä lajihavaintoja, jotka edellyttäisivät erityistä suojelua kaavassa. Jyrkät kalliot ja avokalliot on osoitettu rakentamattomiksi. Metsäalueelle rakentaminen sopii maaperän kannalta hyvin. Nykyiselle pellolle osoitetuilla asuinalueella saatetaan joutua turvautumaan paalutuksiin. Taloudelliset vaikutukset Maatalous Peltopinta-ala vähenee peltoalueen reunalla ja Puranpojantien alla. Maatalousliittymät pelloille on esitetty Spurilantielta. Kaavaratkaisulla ei merkittävästi heikennetä maatalouden toimintamahdollisuuksia alueella. Maanomistaja Maanomistaja hyötyy alueen asemakaavoittamisesta, mikäli rakennustontit myydään. Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja elinympäristö Lisääntynyt liikenne on määrältään vähäinen, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Puronpojantien linjauksella on pyritty siihen, että kokoojakadulle sijoittuvat liittymät sijoittuvat paikkoihin, joissa on hyvä näkyvyys ja alueen osin jyrkkäpiirteinen pystygeometria ei heikennä liikenneturvallisuutta. Pitkä suoraosuus Spurilantiellä on esitetty varustettavaksi puurivillä, jolloin liikenneympäristö tukee nopeusrajoitusta. Alue tarjoaa uusia viihtyisiä pientalotontteja, jotka jatkavat alueen rakentamisperinnettä. Vaikka vanha metsän ja pellon raja muuttuu ja peltoalue vähenee, ympäristöön osoitetaan laajat viheralueet ja virkistysreittejä, jotka osaltaan lisäävät asumisviihtyvyyttä.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 24 (25) 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.6 Nimistö Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartalla. Kaavaselostuksen liitteenä on kaavakartan ja -määräysten pienennös. Asemakaavan muutos koskee Puranpojantietä, jonka nimetään Spurilan kartanolle johtavilta osin Spurilantieksi. Muut uudet katualueet nimetään kaavaehdotusvaiheessa. 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen, ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella. Käytännössä alueen rakentumisen aikataulu riippuu siitä, missä aikataulussa alueen maanomistajat myyvät tontteja. 6.2 Toteutuksen seuranta Kaupunki valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen ja arvokkaaseen maisemaan. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Jani Sillanpää aluepäällikkö, FM, ins. (AMK) Laatinut: Maritta Heinilä suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-506 Pekka Seppänen ympäristöinsinööri AMK

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Selostus 1 (17) Sisällysluettelo 1 Perus ja tunnistetiedot... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS POHJAN ASEMAKAAVA, KOULUNMÄKI 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 18.2.2014 ASEMAKAAVAN NUMERO 681 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE POHJA/5 KYLÄ POHJA KORTTELIT 2100-2108 SEKÄ

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS - A1347 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 167 (OSA) JA KATUALUETTA Kaavaselostus Ramboll Finland Oy Päivämäärä 29.4.2015 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Tarkastus 29.4.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS OJALANMÄKI I F ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 18. päivänä kesäkuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa Ojalanmäki

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot