Puranpojantien asemakaavan muutos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puranpojantien asemakaavan muutos"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877

2 Selostus 1 (25) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Kaavan tarkoitus Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Maisematarkastelu Suunnittelualueen maisema Rakennettu ympäristö Työpaikat, palvelut ja virkistys Liikenne Yhdyskuntatekniikka Maanomistus Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Pohjakartta Maanomistus Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alustava aikataulu Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

3 Selostus 2 (25) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen 4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Liikenne- ja katualueet Kaavan vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö asemakaavan muutoksen toteutus Toteuttaminen, ajoitus Toteutuksen seuranta Liitteet Liite 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 maisematarkastelu Liite 3 luontoselvitys Liite 4 Kaavakartan ja määräyksien pienennökset Liite 5 arkeologinen inventointi Liite 6 vastineet luonnosvaiheen palautteeseen Liite 7 vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen Liite 8 havainnekuva Liite 9 asemakaavan seurantalomake FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, Tampere Puh , fax , Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 3 (25) Paimion kaupunki Puranpojantien asemakaavan muutos 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavan muutoksen luonnosta. Kaavan nimi: Puranpojantien asemakaavan muutos Kaavan päiväys: Valmisteluvaihe Ehdotus Hyväksymiskäsittely Alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee kortteleita 309, , sekä maa- ja metsätalousalueita, virkistys- ja katualuetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen ja asuinrakennustenja teollisuusrakennusten korttelialueita, virkistysaluetta, maa- ja metsätalousaluetta sekä erityisaluetta ja liikenne- sekä katualuetta. Kaavan laatija: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Maritta Heinilä, arkkitehti SAFA YKS-506 puh Pekka Seppänen, ympäristöinsinööri AMK puh FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu TAMPERE Projektinumero: P23877 Vireilletulo: Valtuusto hyväksynyt:

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 4 (25) 1.2 Kaava-alueen sijainti ja yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee Paimion kaupungin Spurilan alueella, noin kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue sijoittuu viljelyalueen ja Spurilanjärven ympäröivän metsän reunavyöhykkeelle kohtaan, jossa rakennettu alue ja jokilaaksojen luonto ja maaseutu yhdistyvät. Kaavoitettava alue käsittää Kiirulan asuinalueen eteläpuolella, Spurilanjärven länsipuolella olevan pääosin rakentamattoman metsäalueen ja sen reunavyöhykettä. Suunnittelualuetta rajaa etelässä Spurilan kartanoon johtava Puranpojantie. Kaavoitettavan alueen koko on noin 13 ha. Kuva 1:Opaskarttaote. Suunnittelualueen ohjeellinen rajaus on esitetty punaisella viivalla. 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnitella arvokkaaseen maisemaympäristöön ja jo olemassa olevaan asutukseen sopiva pientaloalue, sijoittaa Puranpojantie uudelleen maastollisesti parempaan paikkaan sekä katkaista Myllytien ja Mannerbergintien välinen katuyhteys.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 5 (25) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Vireillepano ja valmisteluvaihe. Paimion kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen asemakaavamuutoksen laadinnasta ja kaavamuutos on kuulutettu vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville toukokuussa Samaan aikaan asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto asetetaan nähtäville kaupungintalolle 14 vuorokauden ajaksi. Nähtävillepanosta kuulutetaan paikallislehdessä (Kunnallislehti). Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivustolla Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana järjestetään avoin yleisötilaisuus Paimio-salissa. Tilaisuus järjestetään klo 18. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta. Asemakaavamuutosluonnosta koskevat mielipiteet tulee jättää kirjallisesti luonnoksen nähtävilläoloaikana alla esitettyyn osoitteeseen: Paimion kaupunki PL PAIMIO Paimion kaupunki pyytää viranomaisilta tarvittavat lausunnot. Saadut mielipiteet ja lausunnot sekä kaavan laatijan vastine näihin käsitellään ympäristölautakunnassa. Tarvittaessa järjestetään kaavaa koskeva viranomaisneuvottelu. Ehdotusvaihe. Asemakaavan muutoksen ehdotus asetetaan nähtäville kaupungintalolle 30 vuorokauden ajaksi. Nähtävillepanosta kuulutetaan paikallislehdessä (Kunnallislehti). Aineistoon on mahdollista tutustua myös kaupungin internet-sivustolla Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus asemakaavan muutoksen ehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana. Paimion kaupunki pyytää viranomaisilta tarvittavat lausunnot. Saadut muistutukset ja lausunnot sekä kaavan laatijan vastine näihin käsitellään ympäristölautakunnassa. Saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Tarvittaessa järjestetään kaavaa koskeva viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe. Asemakaavan muutoksen hyväksyy Paimion kaupunginvaltuusto. Sen päätökseen tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaava tulee voimaan kuulutuksella.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 6 (25) 2.2 Asemakaava Kaavalla osoitetaan asuinrakentamisen korttelialueita, joilla on yhteensä 31 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikoista viisi on jo toteutunut. Kaavassa osoitetaan myös virkistysalueita ja maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavoitettava alue on hyväksyttävässä kaavassa kokonaisuudessaan 13,46 ha, jonka lisäksi asemakaavalla kumotaan 0,3 ha katualuetta. Kaavassa kerrosala määräytyy rakennuspaikan pinta-alan perusteella tehokkuusluvulla (e=0.20 tai e=0.25). Tehokkuusluku pysyy samana olemassa olevilla tonteilla, uusille osoitetaan e=0.20. Suurin sallittu kerrosluku vaihtelee ½ k I I u ½ ja se on osassa kortteleista sitova. Kaavassa on osoitettu lisäksi virkistys-, katu- ja maa- ja metsätalousaluetta. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Kallio- ja maaperä Selvitysalueen kallioperä on alueen pohjoisosissa graniittia ja mikrokliinigraniittia sekä eteläosissa Puranpojantien ympäristössä kiillegneissiä. (Geologian tutkimuskeskus) Selvitysalueen itäosan rinne on maaperältään kalliomaata. Selvitysalueen alavat osat pellolla ja pellonreunusmetsässä ovat maaperältään hienon hiedan peittämää savimaata. Aivan selvitysalueen pohjoisosassa on myös hiekkamoreenia. (Geologian tutkimuskeskus) Vesiolot Suunnittelualue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue on Preitilä-Haanpään vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (tunnus ) lähimmillään noin 1,6 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta itään. Suunnittelualue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (VHA3) ja Paimionjoen vesistöalueeseen (vesistöaluetunnus 27). Suunnittelualue sijoittuu Paimionjoen alaosan alueen (27.01) Vähäjoen valuma-alueeseen (valumaaluetunnus ). Pintavedet valuvat siis Vähäjokeen, joka laskee Paimionjokeen, joka puolestaan purkaa vetensä Saaristomeren Paimionlahteen. Kaava-alueella ei sijaitse vesistöjä eikä luonnontilaisia pienvesiä. Kaava-alue rajautuu kuitenkin pieneen Spurilanjärveen, jonka laskuoja sijoittuu suunnittelualueen eteläreunalle. Laskuojassa on vettä vain ylivirtaamakausina. Alueen pintavedet kerääntyvät pellonreunusojiin ja johtuvat niitä pitkin alueen ulkopuolelle. Liito-oravat Vuonna 2009 selvitysalueella suoritettiin maastokäynti 7. huhtikuuta, jonka yhteydessä

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 7 (25) havainnoitiin merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella. Liito-oravan elinympäristöksi soveltuvilla metsäkuvioilla eli varttuneissa-vanhoissa kuusikoissa ja kuusilehtipuusekametsissä tarkistettiin kuusten ja lehtipuiden tyvet liito-oravan jätösten varalta. Vuonna 2013 selvitysalueella suoritettiin maastokäynti 12. heinäkuuta, jolloin järeimpien kuusien sekä lehtipuiden tyvet tarkistettiin liito-oravan jätösten varalta. Suojelualueet ja lähimmät arvokkaat luontokohteet Selvitysalueelle ei sijoitu suojelualueita tai suojeluohjelmien mukaisia alueita. Lähin luonnonsuojelualue on Pappilan metsän luonnonsuojelualue (YSA200377), joka on yksityisen maalla oleva suojelualue noin yhden kilometrin etäisyydellä selvitysalueesta länteen. Lähin Natura 2000-alue on Paimionjokilaakson Natura-alue (FI , aluetyyppi SCI) noin kahden kilometrin etäisyydellä luoteeseen. Paimionlahden kansainvälisesti arvokas lintualue (IBA) sijaitsee noin 5,3 kilometrin etäisyydellä selvitysalueesta lounaaseen. Paimionlahti on myös Paimionlahden perän lintuvesiensuojeluohjelman aluetta ja Paimionlahden Natura 2000 aluetta (FI , aluetyyppi SPA). Paimionjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus (MAO ) sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä selvitysalueesta länteen. Eläimistö Selvitysalueen eläimistö koostuu tavanomaisesta taajamametsien ja viljelysten liepeiden kulttuurivaikutteisesta linnustosta ja pikkunisäkkäistöstä. Kasvillisuus ja luontotyypit Selvitysalue sijoittuu Varsinais-Suomen eliömaakuntaan ja Lounaisen rannikkomaan hemiboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Alueen luontotyyppejä ovat viljelty pelto, vanhalla pellolla kasvava koivikko, lehtomainen kuusi-lehtipuukangas, lehtomainen kuusikangas, tuore-kuivahko mäntykangas sekä kallioketo.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 8 (25) Kuva 2: Metsän kallioaluetta. Selvitysalueeseen sisältyvä pelto on viljelykäytössä. Alueen pohjoisimmassa osassa kasvaa vanhalle pellolle istutettua nuorehkoa varttunutta kulttuurivaikutteista koivikkoa (kuva 5). Peltoa vasten rinteen alaosassa on lehtomaista kuusi-lehtipuukangasta, jonka puustoa ovat kuusi, koivu, haapa, pihlaja, harmaaleppä, lehtikuusi, tuomi ja mänty. Lehtomaisen kuusi-lehtipuukankaan kuviolla sijaitsee myös Spurilanjärven laskupuro. Vuoden 2009 maastoinventoinnissa puro arvioitiin arvokkaaksi luontokohteeksi. Vuoden 2013 inventointikäynnillä uoman todettiin olevan kuiva; uomassa on virtausta todennäköisesti vain ylivirtaamakausina. Kuivillaan ollessaan uoma ja sen välitön lähiympäristö eivät erotu erityisesti ympäristöstään. Laskupuro alittaa järven länsipuolisen ajouran putkessa, tien vierellä uomaa on muokattu ja uoma on melko roskainen. Laskupuro ei ole luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen joten se ei lukeudu vesi- eikä metsälain mukaiseksi suojeltavaksi luontotyypiksi. Selvitysalueen itäosan loivilla rinneosuuksilla metsä on vanhaa lehtomaista kuusikangasta (kuva 3), jossa kasvaa sekapuuna haapaa erityisesti pellon reunalla.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 9 (25) Kuva 3: Lehtomainen kuusikangas Selvitysalueen itäosassa kallioisilla, länteen laskevilla rinteillä esiintyy paikoin kallioketokasvillisuutta kangasmetsän lajiston seassa Maisematarkastelu Suurmaisema Selvitysalue kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja sen lounaiseen viljelyseutuun. Viljelyaukeat hallitsevat voimakkaasti maisemaa. Maasto on hyvin kontrastista. Alueella kulkee useita jokia, ja pellot sijaitsevat niiden tasaisissa ja alavissa laaksoissa, mutta niitä ympäröivät voimakkaasti kohoavat metsäiset mäet. Etenkin Paimionjoenlaakson länsipuolella mäillä on jyrkät etelä-kaakkorinteet. Selvitysalue on tyypillistä lounaista viljelyseutua, suurin osa siitä on erityisen tasaista peltoa, joka kuuluu pitkälle itään ulottuvaan, yhtenäiseen viljelyalueeseen. Alue on suurmaiseman solmukohdassa: lähellä etelässä on Paimionjoen ja Vähäjoen liittymäkohta, ja alueella risteävät pitkä U-muotoinen viljelyalue ja pohjoisesta Paimion keskustaan suuntaava asutus. Luonto ja maaseutu sekä rakennettu taajama yhdistyvät. Maiseman arvot Seudulla on asuttu ja viljelty pitkään, selvitysalueen läheisyydessä on muinaisjäännöksiä, kuten Lautelantien rautakautinen uhrikallio ja läheisen Spurilan kartanon länsipuoliselta pellolta ja metsästä löytyneet rautakauden kalmisto sekä kivikauden asuinpaikan jäännökset (Muinaisjäännösrekisteri). Laajat hedelmälliset savialueet ovat tarjonneet viljelyyn soveltuvat olosuhteet, ja Paimionjoki on toiminut kulkuväylänä. Spurilan kar-

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 10 (25) tanon historia alkaa keskiajalta. Nykyinen päärakennus on pääosin rakennettu luvuilla. Paimionjokilaakso on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Selvitysalueen kohdalla Spurilan peltoalueen yhteys Paimionjokilaaksoon ja sen länsipuoleiseen viljelyaluekokonaisuuteen kuitenkin katkeaa joenrannan ja pellon välisen rakennetun teollisuusalueen vuoksi Suunnittelualueen maisema Osa suunnittelualueesta on Spurilan kartanon peltoalueeseen liittyvää viljelyksessä olevaa tasaista peltomaata. Sen pohjoispuolella on varttunut ja peltoaukeaan sulautuva omakotitaloalue, jonka tonteilta muodostuu pitkiä näkymiä peltoaukealle. Kuva 4: Mäkeläntien varren asuinalueelta muodostuu pitkät näkymät metsänreunaan ja eteläisille peltoaukeille. Suunnittelualueeseen kuuluu myös peltoa rajaava kallioinen seka- ja havumetsän peittämä mäki. Kenttäkerros on helppokulkuista, ja alueelle onkin muodostunut polkuja, jotka kertovat siitä, että aluetta käytetään paljon virkistysalueena ja läpikulkureittinä. Metsäalue jatkuu suunnittelualueen ulkopuolella itään ja edelleen koilliseen. Lyhyen kävelymatkan päässä idässä on kolme metsälampea. Suunnittelualueeseen kuuluvan metsän keskellä on yksi asemakaavan mukaan toteutunut asuinrakennus piharakennuksineen. Pohjoisen asuinalueen ja metsän välissä on kolmionmuotoinen koivikko. Sen lomasta näkyy talvella taustalla olevat asuinalueen rakennukset. Maiseman ominaisuuksia, arvoja ja suosituksia maankäytölle on kuvattu tarkemmin kaavaselostuksen liitteessä 2: Maisematarkastelu.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 11 (25) Rakennettu ympäristö Suunnittelualueeseen kuuluu 5 rakennettua asuinrakennusta piharakennuksineen. Rakennuksista 4 sijoittuu Myllytien varteen. Rakennukset ovat harjakattoisia ja noppamaisia. Pihat rajoittuvat suunnittelualueen metsänreunaan. Kuva 5: Myllytien varren pihat rajautuvat suunnittelualueen metsään. Kuva 6: Myllytien rakennuksia. Suunnittelualueen pohjoisreunassa Mäkeläntiellä on pellon rajassa on noppamaisia asuinrakennuksia viistosti peltoon nähden. Harjakattoiset talot ovat sävytykseltään vaaleita. Pellon reunassa on jonkin verran istutuksia, mutta näkymät tonteilla pellolle ovat avoimet.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 12 (25) Kuva 7: Mäkeläntien rakennukset Puranpojantieltä. Puranpojantien varrelle Sähköyhtiöntien reunaan on viime vuosina toteutunut uusi omakotitaloalue, joka koostuu harjakattoisista yksikerroksisista kohtalaisen pienimittakaavaisista puurakennuksista Muinaismuistot Kuva 8: Pellolle rakennetut omakotitalot ovat pääosin sinisen ja keltaisen sävyisiä. Sähköyhtiöntien lännen puoleisessa reunassa on teollisuusrakennuksia, jotka katkaisevat maisemallisesti arvokkaan näkymän suunnittelualueen ympäristön peltoaukeilta jokilaaksoon. Aluetta koskien laaditaan tarkentava arkeologinen inventointi kesän 2014 aikana Työpaikat, palvelut ja virkistys Paimion ydinkeskustaan on matkaa noin 1,8 km ja siellä sijaitsevat kaupungin kaupalliset palvelut. Nämä palvelut ovat siis saavutettavissa kevyenliikenteen keinoin.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 13 (25) Liikenne Lähellä suunnittelualuetta sijaitsevat Jokelan koulu (ala-aste) sekä kaksi päiväkotia alle 1 km etäisyydellä. Vistan koulu (yläaste) sijaitsee Paimion keskustassa, kuten myös mm. kirjasto ja uimahalli. Virkistystoimintaa tukevat mm. lähialueen metsät ja Paimionjoki. Keskusta-alueen eteläpuolella Ylä-Vistassa sijaitsee urheilupuisto, jossa on myös jäähalli. Asemakaavamuutosalue sijaitsee seututien 181 (Sähköyhtiöntie), Puranpojantien, Mäkeläntien ja Myllytien välisellä alueella. Suunnittelualueen liikenne on tarkoitus ohjata Sähköyhtiöntieltä Puranpojantielle, joka ohjataan kulkemaan nykyisen peltoaukean keskeltä Mannerbergintielle. Asemakaavalla on tarkoitus muuttaa liikenteen suuntautumista Oinilan alueella. Uuden katuyhteyden toteuduttua Myllytien liittymä Mannerbergintielle katkaistaan. Jatkossa Oinilan alueen liikenne kulkee lähtöpisteestä riippuen joko uutta yhteyttä tai alueen muita kokoojakatuja, Myllytie, Kiirulantie tai Jägerhornintie kautta seututielle 181 (Sähköyhtiöntie). Suunnittelualue on lyhyen tai keskipitkän matkan päässä Paimion palveluista, joten pyöräily on luonteva kulkumuoto Paimion keskustaan suuntautuville matkoille Yhdyskuntatekniikka Maanomistus Asemakaava-alueelle laaditaan kaavamuutoksen yhteydessä kunnallistekninen suunnitelma. 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kaava-alue on yksityisen omistuksessa olevaa maata. Seuraavana esitettyjen kaavatasojen lisäksi alueen maankäytön suunnittelua ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Paimiossa on voimassa Ympäristöministeriön vahvistama Turun kehyskuntien maakuntakaava. Suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A). Lisäksi alue rajautuu eteläpuolella kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Muita suunnittelualuetta koskevia merkintöjä ei ole.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 14 (25) Kuva 9: Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä Yleiskaava Suunnittelualueelle on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymä Vistan osayleiskaava, jota ei ole vielä vahvistettu johtuen osayleiskaavasta tehdyistä valituksista hallinto-oikeuteen. Osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin osoitettu asuinpientalovaltaiseksi alueeksi, jolla rakentaminen sopeutetaan ympäristöön (AP/sy). Lisäksi osa alueesta on osoitettu erillispientaloalueeksi (AO), maa- ja metsätalousalueeksi, jolle on osoitettu asuinpientalojen reservialue, jolla rakentaminen sopeutetaan ympäristöön (AP-1/res/sy). Suunnittelualueen lävitse on osoitettu tieyhteys, josta osa on merkitty ohjeellisena. Tien ohessa kulkee uusi kevyen liikenteen väylä.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 15 (25) Kuva 10: Ote yleiskaavasta suunnittelualueen likimääräinen sijainti merkitty punaisella Asemakaava Pohjakartta Maanomistus Alueella on voimassa Oinilan rakennuskaava vuodelta Suunnittelualueelle on osoitettu omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialuetta (AO), erillisten ja kytkettyjen omakotirakennusten sekä rivitalojen korttelialuetta (AOR), puistoaluetta (P), maatalousaluetta (M) sekä katualuetta. Voimassa olevan asemakaavan pohjoisosa, Myllytien varressa olevat omakotitontit, on toteutunut. Pääosa asemakaavasta on toteutumatta. Asemakaavan muutos laaditaan pohjakartalle, joka täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukaiset vaatimukset. Alueet ovat kunnan ja yksityisessä omistuksessa. Aloitteen asemakaavoitukseen on tehnyt kunta.

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 16 (25) Kuva 11: Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Kaavan muutoksen rajaus on osoitettu punaisella viivalla Rakennusjärjestys Paimion kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 17 (25) 4 ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve ja tavoitteet Puranpojantien asemakaavan muutokseen on ryhdytty aluksi Oinilan alueen Mäkeläntien sekä Myllytien kapeuden ja heikon liikenneturvallisuuden takia. Puranpojantien asemakaavan muutoksen myötä liikennejärjestelyihin tehdään muutoksia sekä samalla tarkistetaan kaavamuutosalueen ajanmukaisuus. Asemakaavan muutosalueella on tarve muuttaa korttelien rakennetta uusien liikennejärjestelyjen takia ja samalla pientalotontit voidaan kaavoittaa nykyisien standardien ja tarpeiden mukaisesti. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Paimion kaupunginhallitus päätti laittaa asemakaavan muutoksen vireille Alustava aikataulu Vaiheet Alustava aikataulu Valmisteluvaihe Lähtötietojen hankinta ja kokoaminen sekä osallistumis /2014 ja arviointisuunnitelman laatiminen Asemakaavan muutosluonnoksen laatiminen OAS:in nähtävilläolo alkaa 05/2014 Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 05/2014 Yleisötilaisuus Paimio-salissa klo: 18 Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, kaavaselostus ja vaikutusarviointi 06-08/2014 Ehdotusvaiheen nähtävilläolo (30 vrk) 08-09/2014 Hyväksymisvaihe Kaavan hyväksymiskäsittely 11/2014 Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62.) Puranpojantien asemakaavan muutoksen osallisia ovat mm.:

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 18 (25) alueen maanomistajat ja asukkaat naapurit Paimion kaupungin eri hallintokunnat Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen maakuntamuseo Vireilletulo Osallisten listaa täydennetään tarvittaessa. Kaavamuutos on kuulutettu vireille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaava-alue koostuu yksityisten omistamista maista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on lueteltu osallisina olevia eri tahoja. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa Paimion kaupungille kuulutuksessa mainittuna ajankohtana ja siinä mainittuun osoitteeseen. Kaavan valmisteluaineiston nähtävilläoloaikana järjestetään avoin yleisötilaisuus Paimio-salissa klo:18. Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Viranomaisyhteistyö Asemakaavan nähtävilläolojen yhteydessä pyydetään asianomaisilta viranomaisilta lausunnot, lisäksi järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluja. 4.4 Mielipiteet, muistutukset ja lausunnot Luonnos- eli valmisteluvaihe Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä mukaisesti varataan osallisille tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti. Täydennetään luonnosvaiheen nähtävilläolon jälkeen Ehdotusvaihe Täydennetään ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen.

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 19 (25) 4.5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Valmisteluvaihe Vireilletulosta päätetty kunnanhallituksessa Vireilletulosta kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja valmisteluvaiheen käsittely Valmisteluvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaihe Ehdotusvaiheen käsittely Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Hyväksymisvaihe Kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittely Kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittely Lainvoimaisuuskuulutus 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Mitoitus Kaava-alueelle osoitetaan erillispientalojen korttelialuetta (AO), asuinpientalojen korttelialuetta (AP), maa- ja metsätalousaluetta (M), lähivirkistysaluetta (VL) sekä katualuetta. Asemakaavan muutos koskee Paimion kaupungin korttelialueita 309, , maa- ja metsätalousaluetta ja puistoaluetta. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 13,5 hehtaaria. Laadittavassa asemakaavassa alueelle osoitetaan 31 erillispientalon tai asuinrakennuksen rakennuspaikkaa. Rakennusoikeutta on osoitettu yhteensä k-m 2. Asukkaita alueella tulee olemaan noin 114, joista uusia asukkaita noin 95. Aluevaraus Pinta-ala (ha) Kerrosala (k-m²) Tehokkuus (e) AO 4, ,22 AP 0, ,20 M 1, VL 3, katu 3, pp-katu 0, Yhteensä 13, ,08

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 20 (25) Palvelut Suunnittelualueelle ei sijoiteta palveluita. Suunnittelualue tukeutuu pääosin Paimion kaupungin keskustan palveluihin Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Asemakaavan muutosalue sijaitsee osana olemassa olevaa taajamarakennetta. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikkaa, johon uudisrakentamisen on mahdollista liittyä. Asemakaavan muutoksen korttelialueet ovat matalan rakentamisen alueita, joilla kerrosluku vaihtelee puolestatoista kerroksisina kellari- tai ullakkoratkaisuina (1/2 k I - I u½). Osa kerrosluvuista on osoitettu sitoviksi. Erillispientalojen korttelialueita (AO) Rakennusoikeus on osoitettu uusille kortteleille tehokkuusluvulla e=0.20 ja olemassa oleville e=0.25 voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kerrosten enimmäislukumäärä on puolitoista (½ k I tai I u ½). Osa kerrosluvuista on määrätty sitoviksi, jotta rakennusmassat esiintyisivät yhtenä hallittuna kokonaisuutena peltoaukean suunnalta katsoessa. Korttelialueella on osoitettu istutettavia alueen osia ja alueita, joilla olemassa olevaa puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Harjansuunnat on osoitettu viivalla. Asuinpientalojen korttelialueita (AP) AP-korttelialueita on osoitettu kaavan itäpuolelle, metsäalueen keskelle. Korttelit mahdollistavat sekä omakoti-, että pari- tai rivitalojen rakentamisen. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0.20. Kerrosten enimmäislukumäärä on puolitoista (½ k I). Lähivirkistysalueet (VL) sijaitsevat pientaloalueiden välittömässä läheisyydessä. Maa- ja metsätalousalueena (M) on osoitettu peltoalue kaava-alueen kaakkoiskulmassa Liikenne- ja katualueet Asemakaavan muutoksella muutetaan katualueiden sijainteja ja mitoitusta. Puranpojantie osoitetaan kulkemaan alueen lävitse koillis-luoteis suunnassa yhdistyen koillisessa Mannerbergintiehen ja luoteessa Sähköyhtiöntiehen. Erkintie, Jönsintie ja Matintie sijoitetaan uudelleen asemakaavan muutoksen mukaisen korttelirakenteen perusteella. Myllytien ja Mannerbergintien risteykseen on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katualue, jotta autoliikenteen kulkuyhteys Mannerbergintieltä ohjataan jatkossa Puranpojantielle Myllytien sijaan.

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 21 (25) 5.4 Kaavan vaikutukset Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :n mukaan kaavaa laadittaessa on vaikutuksia selvitettävä siinä laajuudessa, että voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset: - ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon - kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin - alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen - kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Kaavan vaikutusten arviointi tehdään kaavoituksen yhteydessä laadittavien tai olemassa olevien selvitysten, maastokäyntien ja saadun palautteen perusteella asiantuntijatyönä. Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaehdotusvaiheessa. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestörakenne ja kehitys alueella Kaava lisää uutta asutusta alueella. Väestön lisäys on maltillista, sillä uusia rakennuspaikkoja osoitetaan kaavalla n. 26 kpl. Tämä lisää asukaslukua alueella noin 95 hengellä. Yhdyskuntarakenne Kaava-alue sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen välittömään läheisyyteen ja laajentaa olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta Puranpojantiehen tukeutuen. Rakentamaton maa- ja metsätalousalue muuntuu osittain rakennetuksi. Kaava tukeutuu lähipalvelujen osalta pääosin Paimion keskustan palveluihin. Kaavassa huomioidaan virkistysaluetarpeet sekä parannetaan alueen kevyen liikenteen yhteyksiä. Yhdyskuntatalous Kaava-alue rakentuu nykyisen yhdyskuntarakenteen yhteyteen parantaen sen käyttöastetta. Kaava-alueen läheisyydessä kulkee vesi- ja viemärilinjat, joihin uudet kunnallistekniset johdot voidaan liittää. Kaavassa osoitettu Puranpojantien uusi linjaus ja siihen liittyvät uudet katualueet aiheuttavat sekä rakentamisesta että katujen ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia Paimion kaupungille. Kunnallistekniikan rakentaminen alueelle aiheuttaa myös kustannuksia kaupungille. Kunnallistekniikan rakennuskustannukset on kuitenkin ainakin osittain mahdollista kytkeä tonttien myyntikustannuksiin. Uudet houkuttelevat asuintontit mahdollistavat tuloverojen kasvun, mikäli asuintonteille muuttaa veronmaksukykyisiä ulkopaikkakuntalaisia. Taajamakuva Rakentamisen piiriin tulevien laajennusalueiden osalta ympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi, kun maa- ja metsätalousalue muuttuu asuinalueeksi virkistysalueineen. Kaava-alueen pohjoisosan rakentuminen vähentää viljeltävää peltopinta-alaa peltomaiseman reunalla. Uusien asuinrakennusten harjansuunnat tuovat yhtenäisyyttä ja istutettavat alueet ja istutettavia puustoalueet sopeuttavat uutta rakentamista taajamakuvaan. Palvelut ja työpaikat Kaava tukeutuu pääasiassa olemassa oleviin palveluihin ja työpaikkoihin. Näin ollen se tukee nykyisten palveluiden olemassa oloa ja saavutettavuutta, mutta ei edellytä uusien perustamista. Kaava-alueelle ei osoiteta työpaikkoja.

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 22 (25) Liikenne Asemakaava mahdollistaa uuden katuyhteyden nykyisen Puranpojantien (jatkossa Spurilantie) ja Mannerbergintien välillä. Uusi katuyhteys (jatkossa Puranpojantie) muuttaa liikenteen suuntautumista Oinilan alueella. Uuden katuyhteyden toteuduttua Myllytien liittymä katkaistaan Mannerbergintielle. Jatkossa Oinilan alueen liikenne kulkee lähtöpisteestä riippuen joko uutta yhteyttä tai alueen muita kokoojakatuja, Myllytie, Kiirulantie tai Jägerhornintie kautta seututielle 181 (Sähköyhtiöntie). Asemakaavoitettavalle alueelle sijoittuu 31 tonttia, joista 27 sijoittuu Puranpojantiehen liittyvien katujen varsille. Neljä tonttia sijoittuu Myllytielle. Myllytien varteen sijoittuvat tontit on rakennettu sekä yksi tontti Puronpojantiehen liittyvällä kadulla. Uusi alue sijoittuu Paimion keskustan tuntumaan, noin puolentoista kilometrin etäisyydelle keskustasta. Tonttien rakennettua alueelle sijoittuu noin 110 asukasta. Uuden asutuksen osuus tästä on noin 95 asukasta. Ympäristöministeriö matkatuotosoppaan mukaan jokainen uusi asukas tekee noin 2,44 kotiperäistä matkaa vuorokaudessa. Alueen matkatuotos on siis noin 240 matkaa. Myllytien varteen sijoittuvan asutuksen matkoja ei tarkastella tässä yhteydessä, sillä heidän ajoneuvoliikenteensä ei suuntaudu Puronpojantielle. Alueen matkatuotos kasvaa vähitellen alueen rakentuessa. Henkilöautolla tehtyjä matkoja on noin 130 vuorokaudessa. Luvussa on huomioitu alueelle suuntautuvat vierailumatkat. Henkilöauton kuormitusaste on 1,6 henkilöä. Joukkoliikenteen osuus noin viisi matkaa ja loput 105 matkaa tehdään kävellen ja pyöräillen. Koko vuoden osalta kävelyn osuus tehdyistä matkoista on suurempi, noin 70 päivittäistä matkaa. Uuden alueen liikenne suuntautuu pääasiassa seututielle 181 (Sähköyhtiöntie) ja edelleen Paimion keskustan suuntaan. Kulkumuodoittain tarkasteltuna kävelijöitä ja pyöräilijöitä suuntautunee autoliikennettä hieman laajemmalta alueelta uudelle katuyhteydelle. Alueen sijoittuminen Paimion keskustan läheisyyteen, hyvien kulkuyhteyksien varrella, mahdollistaa osaltaan kestävän liikkumisen edistämisen. Suunnittelualue on lyhyen tai keskipitkän matkan päässä Paimion palveluista, joten pyöräily on luonteva kulkumuoto Paimion keskustaan suuntautuville matkoille. Lisääntyvä liikenne ei aiheuta ongelmia liikenteen toimivuudelle tai sujuvuudelle. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Kaavaratkaisussa ja määräyksissä on ohjattu tiukasti rakentamisen edellytyksiä herkässä kulttuurimaisemassa. Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa, arkeologisen inventoinnin valmistuttua. Alue sijaitsee olemassa olevan kunnallisen vesihuoltoverkoston läheisyydessä. Kunta vastaa verkostojen laajentamisesta ja katujen rakentamisesta. Kunnallisteknistä suunnitelmaa laaditaan samaan aikaan asemakaavan kanssa. Vaikutusten arviointia täydennetään ehdotusvaiheessa. Sosiaalinen ja virkistys ympäristö Taajamaa täydennetään volyymiltään voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja valmisteilla olevan Vistan osayleiskaavan mukaisesti. Olemassa olevien rakennuspaikkojen välittömään läheisyyteen osoitetaan virkistysaluetta. Näin olemassa olevien tonttien asumisviihtyvyys ei merkittävästi heikkene uusien rakennusten myötä. Olemassa olevien tonttien pitkät näkymät ja ympäröivän rakentumattoman luonnon määrä heikkenevät kuitenkin osittain.

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 23 (25) Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnonympäristö on kulttuurivaikutteista. Uudet rakennukset on pyritty sovittamaan maastoon ja maisemaan mahdollisimman hyvin. Peltojen ja uusien alueiden tai vanhojen laajennusten väliin osoitetaan istutettavia, istutettavia alueita, suojaviheraluetta ja virkistysaluetta. Tämä mahdollistaa suojakasvillisuuden istuttamisen suojavyöhykkeeksi peltomaiseman suuntaan. Virkistysalueen pohjoisosat ja pohjoisimpien asuintonttien pohjoisosat ovat hyvä pitää puustoisina, jolloin ne suojaavat kylmiltä pohjoistuulilta. Pohjavedet ja pienilmasto Luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat Maa- ja kallioperä Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon. Alueelta ei ole tiedossa merkittäviä lajihavaintoja, jotka edellyttäisivät erityistä suojelua kaavassa. Jyrkät kalliot ja avokalliot on osoitettu rakentamattomiksi. Metsäalueelle rakentaminen sopii maaperän kannalta hyvin. Nykyiselle pellolle osoitetuilla asuinalueella saatetaan joutua turvautumaan paalutuksiin. Taloudelliset vaikutukset Maatalous Peltopinta-ala vähenee peltoalueen reunalla ja Puranpojantien alla. Maatalousliittymät pelloille on esitetty Spurilantielta. Kaavaratkaisulla ei merkittävästi heikennetä maatalouden toimintamahdollisuuksia alueella. Maanomistaja Maanomistaja hyötyy alueen asemakaavoittamisesta, mikäli rakennustontit myydään. Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja elinympäristö Lisääntynyt liikenne on määrältään vähäinen, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Puronpojantien linjauksella on pyritty siihen, että kokoojakadulle sijoittuvat liittymät sijoittuvat paikkoihin, joissa on hyvä näkyvyys ja alueen osin jyrkkäpiirteinen pystygeometria ei heikennä liikenneturvallisuutta. Pitkä suoraosuus Spurilantiellä on esitetty varustettavaksi puurivillä, jolloin liikenneympäristö tukee nopeusrajoitusta. Alue tarjoaa uusia viihtyisiä pientalotontteja, jotka jatkavat alueen rakentamisperinnettä. Vaikka vanha metsän ja pellon raja muuttuu ja peltoalue vähenee, ympäristöön osoitetaan laajat viheralueet ja virkistysreittejä, jotka osaltaan lisäävät asumisviihtyvyyttä.

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 24 (25) 5.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.6 Nimistö Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartalla. Kaavaselostuksen liitteenä on kaavakartan ja -määräysten pienennös. Asemakaavan muutos koskee Puranpojantietä, jonka nimetään Spurilan kartanolle johtavilta osin Spurilantieksi. Muut uudet katualueet nimetään kaavaehdotusvaiheessa. 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen, ajoitus Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman kuulutuksella. Käytännössä alueen rakentumisen aikataulu riippuu siitä, missä aikataulussa alueen maanomistajat myyvät tontteja. 6.2 Toteutuksen seuranta Kaupunki valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen ja arvokkaaseen maisemaan. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hyväksynyt: Jani Sillanpää aluepäällikkö, FM, ins. (AMK) Laatinut: Maritta Heinilä suunnittelupäällikkö, arkkitehti SAFA YKS-506 Pekka Seppänen ympäristöinsinööri AMK

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava 20.6.2013, 3.2.2014, tark. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 1 (8) Sisällysluettelo Outlet-kylän asemakaava... 2 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19737 SELOSTUS 1 (13) Seppänen Pekka 17.12.2012 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

TIILITEHTAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

TIILITEHTAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus TIILITEHTAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Vainiotiellä

Asemakaavan muutos Vainiotiellä ISONKYRÖN KUNTA Asemakaavan muutos Vainiotiellä Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26686P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (7) Sisällysluettelo 1 Tunnistetiedot... 2 2 Kaava-alueen

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI

VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, TOISVESI ILOMÄEN JA RAJALAHDEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. KH Liite 13. Nosto Consulting Oy 273-AK1605. Kaavaehdotus. Versio 1.

PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS. KH Liite 13. Nosto Consulting Oy 273-AK1605. Kaavaehdotus. Versio 1. KH 8.1.2018 Liite 13 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 3.1.2018 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (17) Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 (10) Seppänen Pekka, Heinilä Maritta PAIMION KAUPUNKI KAIRANKULMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALA-VISTA OAS Vireilletulo: Tarkistettu: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 Selostus 1 (27) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus Kurvolan asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Kurvolan vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot