KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Lausunto Kirkonseudun asemakaavamuutoksen ( korttelit , 1006, 1101 ) hyväksymispäätökseen kohdistuvaan valitukseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 85 MRL 171 :n mukainen poikkeaminen/ KOY Kalajoen R10 perustettava yhtiö /Isopahkala ja Rahkola 86 Talousohjauksen toimistosihteerin toimen sijaisuus 9 87 Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Rahja Mikko jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Ojala Tapani varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Lisätiedot POISSA Saari Hanna jäsen MUU Paakki Aleksiina kaavoituspäällikkö klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Oyso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirkka Alho ja Alpo Puusaari. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Sirkka Alho Alpo Puusaari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Lausunto Kirkonseudun asemakaavamuutoksen ( korttelit , 1006, 1101 ) hyväksymispäätökseen kohdistuvaan valitukseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 5/ /2014 Khall (Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää lähetteessään (620/15, ) Ka la joen kaupunginhallitusta antamaan lausunnon koskien Kirkonseudun ase ma kaa va muu tok seen kohdistuvaa valitusta mennessä. Valtuuston hyväksymispäätöksestä ovat Jaakko Laitala(Helsinki), Suvi Laita la(si poo) ja Marjut Laitala(Sipoo) tehneet yhteisen valituksen. Valitus kos kee Kirkonseudun asemakaavamuutoksen osalta ainoastaan Kynätien ka tu aluet ta. Kalajoen kaupunki on kuuluttanut lainvoimaa vailla olevan ase ma kaa van muutoksen voimaantulosta Laitaloiden valitus kos kee Kynätien katualuetta ja siihen liittyen Maankäyttö- ja rakennuslain 32 :n, 54 :n ja 85 :n vastaisuutta. Oheismateriaalina on valitus ja liit teenä lausunto. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan lausunnon. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Lausunto Kirkonseudun asemakaavamuutoksen ( korttelit , 1006, 1101 ) hyväksymispäätökseen kohdistuvaan valitukseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle / lausunto / KH

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus MRL 171 :n mukainen poikkeaminen/ KOY Kalajoen R10 perustettava yhtiö /Isopahkala ja Rahkola 67/ /2015 Khall (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennushanke: Liikerakennus 1490 kerrosneliömetriä Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa liikerakennus tontille. Liikerakennuksen kon sep ti on Drive in- liiketilat. Kyseessä ei ole käyttötarkoitukseltaan teol liset toimitilat. Toiminta-ajatuksena on, että tilat muuntuvat omistajien tai vuok raa jien tarpeesta aina 120 k-m2 suuremmiksi. Tarvittaessa ajo neuvoil la voidaan ajaa liiketilan sisälle. Hakija perustelee nuolimerkinnästä poik kea mis ta sillä, että Drive-in-liiketilat vaativat nosto-ovien eteen lii kennöin ti- ja pysäköintitilaa. Rakennuksen julkisivut on suunniteltu niin, että ra ken nuk sen kate muodostaa nosto-ovien päälle lipan. Yritysmainokset sijoit tu vat lippaan. Rakennuspaikka: Kylä: Pohjankylä Tila: Kynnys RN:o 146:0 Rakennuspaikan pinta-ala on 3675 m2 Kaavallinen tilanne: Yleiskaava Alueella on voimassa Kirkonseudun oikeusvaikutukseton osayleiskaava (1993). Kaavassa hankealue sijoittuu yksityisten palveluiden ja hallinnon alu eel le (PK). Alue on varattu pääasiassa kunnan, valtion ja seurakuntien pal ve luil le ja hallinnolle. Keskustan osayleiskaavamuutos on käynnissä. Kaa va luon nos on ollut nähtävillä Kaavaehdotus tulee tavoit teel li ses ti nähtäville viimeistään syksyllä Asemakaava Hankealueelle on vuonna 1992 hyväksytty rakennuskaavan muutos (Ymmyr käi nen-me renoja-plas si). Kaavassa tontti on esitetty liike- ja toi mis to raken nus ten korttelialueena (K-1). Hankealue rajautuu lännessä valtatien 8 lii ken ne alu ee seen, pohjoisessa ja etelässä kaavamerkintään K-1 ja idässä Ym myr käi sen tie hen. Tontin pohjoispuolella on rakentumaton tontti ja ete läpuo lel la Turner Oy. Ymmyrkäisentien itäpuolella on erillispientalojen kort teli alue, joka on osa Merenojan tiivistä asuinpientaloaluetta. Kaavassa on nuo li mer kin näl lä osoitettu uudisrakennus sijoittumaan tontin länsiosaan, istu tet ta van alueen rajaan Poikkeamispäätöksen tarpeellisuus: Perustettava kiinteistöosakeyhtiö Kalajoen R10 hakee poikkeamista asema kaa van kaavamerkinnästä Kalajoen keskustassa. Poikkeaminen koskee korttelin 1103 tontin 3 kaavamerkinnästä, joka velvoittaa rakentamaan ra ken nuk sen kiinni rakennusalan rajaan tontin länsiosassa.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Poikkeamisen edellytykset: Poikkeamisen edellytykset MRL:n 172 :n mukaisesti ovat: 1. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen to teut ta mi sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 2. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saa vutta mis ta. 3. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. 4. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan mer kit tävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympä ris tö- tai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Kalajoen ympäristölautakunta on kuullut naapureita kirjeitse. Huo mau tus ta ei ole jätetty. Kaavoittajan lausunto: Kaavoituspäällikkö on todennut lausunnossaan seuraavaa: Kalajoen kaupunki tavoittelee valtatien varteen vetovoimaisia toimintoja, jot ka on toteutettu laadukkaasti ja hyvin. Tonteille sijoittuvan uu dis ra ken tami sen on parannettava valtatien varren ilmettä. Poikkeaminen ei var si naises ti aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Toiminnan käyttötarkoitus on kaavan mu kai nen. Toimitiloihin ei voi sijoittaa varsinaisia teollisuustoimintoja. Raken nus olisi haluttaessa mahdollista sijoittaa kaavan mukaisesti ja pi ha järjes te lyt sekä rakennusten julkisivut voitaisiin suunnitella tämä huomioiden. Ra ken nuk sen julkisivu länteen (valtatielle 8) on suhteellisen hyvä. Aukotus ja yhtenevät mainokset julkisivussa rytmittävät sitä hyvin. Nosto-ovien sijoit tu mi nen valtatielle on mahdollista, koska ne sijoittuvat huomattavasti räys täs lin jaa taakse. Raskaan liikenteen osuus tontilla ja Ymmyrkäisentiellä on todennäköisesti koh tuul li nen. Ajoneuvomäärät raskaan liikenteen osalta noudattelevat toden nä köi ses ti muun liikerakennuksen tontille sijoittuvan raskaan liikenteen mää rään. Rakennuksessa toimivien yritysten lukumäärä ja toiminnan laatu vai kut ta vat liikennesuoritteiden määrään. Välikaistalla eriytetty pyörätie on tur val li nen. Liittymien määrä tontille on hyvä minimoida. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai ra ken ne tun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poik kea mi nen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muu toin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poik kea mi sen edellytykset täyttyvät. Kaupunki tavoittelee valtatien varteen kaupunkikuvallisesti korkeatasoista il met tä. Asemakaavassa rakennusmassa on haluttu kaavallisesti lä hemmäs valtatietä, jotta valtatien varren näkymä on edustava ja py sä köin ti alueet eivät sijoitu valtatievarren maisemaan. Koska tämä ei poik kea mis ha kemuk ses sa toteudu (poikkeaminen kaavan nuolimerkinnästä) on mielestäni kiin ni tet tä vä erityistä huomiota piha-alueiden asianmukaiseen ilmeeseen, ra ken nuk sen rakennustapaan ja piha-alueiden rajaamiseen viheraiheilla.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Ohes sa on havainnekuva siitä, miten viherrakentaminen tulee toteuttaa. Kaupunkikuvallisten tavoitteiden täyttymiseksi totean seuraavaa: 1) hakija suunnittelee edelleen rakennuksen idänpuoleista julkisivua, jot ta se ei muodostuisi esitetyn kaltaiseksi rytmittömäksi ja mo no toni sek si julkisivuksi. 2) idänpuoleinen julkisivulinja sijoitetaan vähintään neljän metrin päähän korttelirajasta, jotta tontin itälaitaan voidaan tehdä istutuksia. 3) kaupunki kehittää katutilaa ajoväylän ja pyörätien välisellä vi her alueel la istuttamalla puurivin näkymiä rajaamaan. 4) valtatien varren piha-alue pidetään siistinä ja siinä ei sallita va ras toimis ta. Tontin länsilaitaan sijoittuva pysäköintialue rytmitetään puu istu tuk sil la. 5) tontin aitaamisen osalta tulee tavoitella Kalajoen Teräksen (Meinalan teol li suus alue) puista aitatyyppiä, joka rajaa näkymiä piha-alueelle. 6) varastointia ei mahdollisteta tonteille niin, että muodostuu jostain näky mä suun nas ta (valtatieltä tai kokoojakadulta) esteetön näkymä. Poikkeamisluvan päätäntä: Asemakaavan kaavamerkinnästä poikkeamisesta päättää Kalajoen kaupun ki maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n mukaisesti. Karttaote sekä asemapiirros ovat pöytäkirjan liitteenä. Rakennustarkastaja (jl): Rakennustarkastaja esittää kaupunginhallitukselle, että KOY Kalajoen R10 pe rus tet ta va yhtiö/ Jukka Isopahkala ja Jussi Rahkola poik keus lu pa ha kemuk seen suostutaan, koska poikkeaminen: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle. Toiminnan käyttötarkoitus on kaavan mu kai nen. - ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit teiden saavuttamista. - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheu ta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia Rakennusluvan hakemisen yhteydessä hakijan tulee huomioida ja tehdä tar vit ta vat korjaukset suunnitelmiin, jotta kaavoituspäällikön lausunnossa esi te tyt kaupunkikuvallisten tavoitteiden täyttyminen toteutuu. Hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä poikkeamiselle asetetut edellytykset. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esi tyk sen. Tämä lupa on voi mas sa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lu kien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryh ty mis tä hankkeelle on haet ta va rakennuslupa. Tämä päätös annetaan jul ki pa non jälkeen.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki osallistui tämän asian kä sit te lyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 2 KOY Kalajoen R10 perustettava yhtiö, Isopahkala ja Rahkola. Karttaote ja asemapiirros kh

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousohjauksen toimistosihteerin toimen sijaisuus 204/ /2014 Khall (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Talousohjauksen toimistosihteeri on ollut sairaslomalla alkaen ja se jatkuu tämänhetkisen tiedon mukaan saakka. Helmikuussa 2014 toimistosihteerin työt jaet tiin ta lous oh jauk sen muun hen ki lös tön kesken sekä skanna us- ja reiti tys tehtä vien osal ta muun toimis to- ja ta lous henki lös tön kesken. Talousohjauksessa tehtäviä on kasaantunut ja tarvitaan toimistosihteerin tehtäviin sijaista. Talousjohtajan päätöksellä on tehty sijaisuuden osalta päätös alle 3 kuukauden sijaisuudesta syyskuun 2014 alussa niin, että työsuhde päättyy lokakuun 2014 lopussa. Koska toimistosihteerin sairasloma jatkuu saakka ja sijaisuustarve on selkeä, pyydetään lupaa palkata sijainen talousohjauksen toimistosihteerille. Määräraha palkkaukseen on olemassa. Talousjohtaja: Esitän, että talousohjaukselle annetaan lupa palkata toimistosihteerin sijainen saakka em. perusteilla. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityk sen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Talousohjauksen toimistosihteerin poissaolo todennäköisesti jatkuu vielä vuoden 2015 alusta alkaen. Talousohjauksessa on tarvetta täyttää toimistosihteerin toimi sijaisella. Aikaisempien perustelujen lisäksi on nyt alkanut tilinpäätöksen 2014 valmistelu. Tilinpäätöksen aikataulussa pysyminen (per ) edellyttää täysmiehityksen lisäksi ylitöitä.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Talousjohtaja: Esitän, että talousohjaukselle annetaan valtuudet palkata toimistosihteerin sijainen korkeintaan saakka siinä tapauksessa, että toimistosihteerille myönnetään keskeytys työssäolosta. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall (Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas) Talousohjauksen toimistosihteeri on ollut vapaalla alkaen ja jatkuu ainakin saakka. Todennäköisesti toimistosihteeri on va paalla jatkossakin. Talousohjauksessa on ollut sijainen syksystä 2014 lähtien. Si jai nen on työskennellyt osittain myös yleishallinnossa. Ta lous oh jauk sessa on edelleen työruuhkaa, jonka hoitamiseen tarvitaan resurssia. Talousjohtaja: Esitän, että talousohjauksen toimistosihteerin vapaan ajak si saadaan palka ta sijainen korkeintaan elokuun loppuun 2015 saakka. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Elinkeinojohtaja on tehnyt seuraavat kehittämistukipäätökset vuonna 2014: Esityslistan oheismateriaalina on elinkeinojohtajan ke hit tä mis tu ki pää tök sistä päätöksentekoluettelo vuodelta Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/muut tilat: Kalajoentie 5 / Kalajoen Yrityspalvelukeskus / Haa pa veden Opiston kannatusyhdistys ry - vuokrattu osoitteessa Kalajoentie 5 sijaitsevan Ka lajoen Yrityspalvelukeskuksen 11,6 m2 huoneen nro 152 Haa pa ve den Opiston kannatusyhdistys ry:lle käy tet täväk si Monikulttuurinen neuvonta -hankkeen toimistona alkaen toistaiseksi mo lem min puo li sel la yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. - Merijärven kunta, kunnanhallituksen ote Kunnan edus tajien ja varaedustajien nimeäminen maaseutuhallinnon yh teis toi min ta-alueen neuvottelukuntaan. Kunnanhallitus on nimennyt neuvottelukuntaan toimi kau dek si jäseniksi Kirsti Nivalan (varalle Kosti Salmelan) ja Ar vo Salmun (varalle Kari Lahden). - Merijärven kunta, kunnanhallituksen ote Jäsenen ni meämi nen Oulaisten ja Kalajoen vanhusneuvostoihin. Kunnanhallitus on nimen nyt Kalajoen vanhusneuvostoon toimikaudeksi Leena Oja lan. - Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2015 mää rä rahas ta rakennusperinnön hoitoavustuksia seuraaviin kohteisiin Kalajoen alu eel le: Asuinrakennus, Plassintie 30, kulttuurihistoriallisesti ar vok kaan asuinrakennuksen kunnostaminen Asuinrakennus, Plassintie 45, kulttuurihistoriallisesti ar vok kaan asuinrakennuksen kunnostaminen Vanha asuinrakennus, navetta, aitat, piha-alue, Puska no kan tie 32, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan van han asuinrakennuksen, navetan ja aittojen kunnos ta mi nen avustus avustus avustus Kela, Päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustan nus ten korvaamisesta tilikaudelta Korvauksen määrä on ,58 euroa. - Aluehallintovirasto, Lupapäätös Turkistarhan toiminnan laa jenta mis ta koskeva ympäristölupa, Käännänkylän Minkki Oy - Aluehallintovirasto, Valtionosuuden 5. erän maksaminen Tyngän aluekou lun hankkeelle ,00 euroa. - Ely-keskus, pöytäkirja Vattenfall-puitesopimuksen seurantaryhmän 18. ko kouk ses ta Rahoitusta myönnetty Rinnetien tulvasuojelun paran ta mi sek si, Vattenfall euroa ja Ely-keskus euroa. - Sosiaali- ja terveysministeriö ohje koskien sosiaalipäivystystä ja virven käyttöä Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, yhtymähallitus, nro 3/2015. Pöy tä kir ja löytyy osoitteesta: nas typub.kpedu.fi/kokous/ htm - Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, nro 2/ Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus nro 3/2015 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 84, 87, 88 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 86 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oi keus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 85 Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 22.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 176 Työllistämistä edistävän

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 93 Tekninen lautakunta Aika 10.12.2014 klo 19:15-20:25 Paikka Kylpylähotelli Sani, Hiekkakabinetti -kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 51 Vastine Kynätien katusuunnitelman

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto Aika 26.08.2014 klo 18:30-19:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2013 770. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2013 770. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2013 770 Kaupunginhallitus Aika 02.12.2013 klo 14:00-21:06 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 302 Vattenfall sopimuksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55. Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 55 Tekninen lautakunta Aika 21.08.2013 klo 18:30-20:30 Paikka Tapion Tupa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Teknisten palveluiden ajankohtaisten hankkeiden tilannekatsaus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Teknisten palveluiden lautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungin valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 91 Tekninen lautakunta Aika 19.12.2013 klo 20:00-21:20 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kalajoen jätevedenpuhdistamon lopettaminen 94

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 222 Kaupunginvaltuusto Aika 24.09.2013 klo 18:30-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot