PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 151"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta AIKA klo 16:00-17:32 PAIKKA Kaupungintalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 106 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Koulupaikan määrääminen / Pärjänsuon alueen oppilaat Oikaisuvaatimus/Rimminkankaan koulun tekstiilityön tuntiopettajan 157 valinta/hyvärinen Elina 110 Talousarvion toteutuminen Viranhaltijain päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi Tiedoksi saatettavat asiat 161 MERK. Koulutuslautakunnan puheenjohtaja Sivistysjohtaja Osastosihteeri PEKKA MÄÄTTÄ Pekka Määttä Tuija Mikkonen Mirjami Holappa Pöytäkirjantarkastajat:

2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta Aika klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalon kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Määttä Pekka 16:00-17:32 puheenjohtaja Haapakoski Tiina 16:00-17:32 jäsen Haataja Auri 16:00-17:32 jäsen Kälkäjä Mari 16:00-17:32 jäsen Lantto Marja 16:00-17:32 jäsen Poijula Sakari 16:00-17:32 jäsen Takkinen Päivi 16:00-17:32 jäsen Ojala Sari 16:00-17:32 varajäsen Rytinki Esa 16:00-17:32 varajäsen Salmela Päivi 16:00-17:32 varajäsen Riekki Vesa 16:00-17:32 khall.puheenjohtaja Timonen Tuulikki 16:00-17:32 khall.edustaja Mikkonen Tuija 16:00-17:32 stj/esittelijä Holappa Mirjami 16:00-17:32 pöytäkirjanpitäjä POISSA Jussila Jari varapuheenjohtaja Harju Heikki jäsen Seppälä Jouni jäsen Vesteri Päivi jäsen Daavittila Kaarina kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Pekka Määttä Puheenjohtaja Mirjami Holappa Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pudasjärvi Tiina Haapakoski Mari Kälkäjä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupunginvirastossa Pöytäkirjantarkastajat:

3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KOULU 106 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdo tuk sen yk simieli sesti. Pöytäkirjantarkastajat:

4 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta KOULU 107 Koulutuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Haapakoski ja Mari Kälkäjä. Pöytäkirjantarkastajat:

5 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta Koulupaikan määrääminen / Pärjänsuon alueen oppilaat 369/07/05/ /07/10/2009 KOULU 108 Valtuusto päätti, että Pärjänsuon koulu liitetään lukuvuodeksi Kurenalan kouluun. Oletus on, että Pärjän suon koulun perusparannukseen/uuden rakentamiseen saadaan valtionosuus ja koulu on valmis syksyllä Lukuvuodeksi koulun oppilaat palaavat Pärjänsuolle. Kaupunginvaltuusto päät ti, ett ei Pär jän suon kou lu in ves toin tia toteu teta ko kouk ses saan Alu een lä hi kou lus ta teh dään tar vitta vat pää tök set asianmukaisen valmiste lun pe rus teella men nes sä. Perusopetuslain mukaan (6 /Oppilaan koulupai kan määräytyminen) opetus tu lee kun nas sa jär jes tää si ten, et tä op pi lai den matkat ovat asu tuk sen, kou lu jen ja mui den ope tuksen jär jes tä mispaikko jen si jain ti ja lii kenne yhteydet huomi oon ottaen mahdollisimman turval lisia ja lyhyitä. Kunta osoit taa op pi vel vol li selle lä hi kou lun tai muun soveltu van pai kan. Kun ta voi pe rus tel lusta ope tuk sen järjestämiseen liit tyvästä syys tä vaihtaa ope tuk sen järjestämispaikkaa (6.2 ). Mikäli oppilas otetaan muuhun kuin lähikouluun, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (32.3 /Koulumatkat). Sivistystoimen johtosäännön mukaan koulutuslautakunta osoittaa peruskoulun oppilaan opetuksen järjestämispaikan ja päättää sen vaihtamisesta (3.2. kohta1). Koulujen raja voisi olla Pärjänsuontien ja Sarakyläntien ris teys, jos ta pohjoispuolen oppilaat kuljetetaan Sarakylän koulul le ja muut op pilaat Kurenalan koululle. Kurenalan ja Sarakylän koulujen reh toreiden mukaan Sa ra ky län koululle muodostuisivat tällöin luo kat seu raavasti: lk 21 oppilasta lk 16 oppilasta lk 19 oppilasta Yht. 56 oppilasta Risteyksestä Sarakylän koululle on matkaa 28 km Kurenalle 32 km. Sa ra ky lään kuljetettavia oppilaita olisi 17. Sa ra ky län kou lun tunti kehykseen muutokset eivät vaikuta. Kurenalan koulun luokkien muodostukseen ja opettajatarpeeseen nämä muutokset eivät vaikuta. Pöytäkirjantarkastajat:

6 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaksi perhettä (oppilaita yhteensä 6) on anonut lasten koulupaikaksi Sarakylän koulua. Perusteena on mm. matkan pituus, Sara kylälle on lyhyempi matka. Kuljetus Sarakylän koululle voidaan järjestää. Lisäkustannusta tulee erillisestä aamukuljetuksesta, myös iltapäiväkuljetuksesta. Lautakunta päättää seuraavaa: Mikäli koulumatka Sarakylän kou lulle on lyhyempi kuin Kurenalan koululle ja mikäli vanhem mat anovat, lasten koulupaikka/lähikoulu/opetuksen järjestämis paikka on Sarakylän koulu lukuvuoden Kun ta jär jes tää ja maksaa koulukuljetuksen. Lautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan tekemään koulupaikkapäätökset. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdo tuk sen yk simieli sesti. Pöytäkirjantarkastajat:

7 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta Oikaisuvaatimus/Rimminkankaan koulun tekstiilityön tuntiopettajan valinta/hyvärinen Elina 383/03/05/2009 KOULU 109 Elina Hyvärinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen, mikä liitteenä. Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Valitulla Lei pä läl lä on pitempi työkokemus kuin Hyvärisellä. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksi mieli sesti. Pöytäkirjantarkastajat:

8 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta Talousarvion toteutuminen KOULU 110 Talouden seuranta on sisäistä valvontaa, jossa asetettuja tavoitteita ja toimintoja arvioidaan määrärahan käytön suhteen. Käyttötalouden mää rärahojen osal ta talousarvio on valtuustoon nähden sitova (toi mintakate) toimi alojen tasolla. Päävastuualueen/toimialan on raportoitava kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sen asettamien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin (hallintosääntö 38 ). Tammi-kesäkuun toteu tu masta on raportoitava mennessä (ohje talousarvion 2009 täy täntöönpanosta ja toteuman seurannasta). Tilanne , liite tiedoksi. Koko koulutoimen toimintakate on 52,9 %, mikä on 2,9 % yli ajan kohdan normin (50 %). Ylitystä on henkilöstökuluissa (51 %) sekä aineissa ja tarvikkeissa (63 %), mikä sisältää mm. elin tar vikekustannukset. Elintarvikekuluihin ei ole varattu määrärahaa vastaanottokeskuksen ruokailukustannuksiin, mistä syys tä elintar vi ke ku lut ylit tyvät. Pe ruskoulujen toi min ta ka te ylit tyi (51,8 %). Ammattioppilaitoksiin on kirjattu henkilöstökuluja euroa, mää rä ra haa ko. kohtaan ei ole varattu ollenkaan. Toimintatuotot ovat kertyneet odotetusti (52,1 %). Tuotot sisältävät mm. ateriamaksut vastaanottokeskukselta. Valtuusto päätti talouden tasapainotussopimuksesta, mikä sisältää kouluverkkomuutokset. Talousarviomääräraha sisältää e säästötavoitteen. Lautakunta merkitsee talousarvion toteutumistilanteen tiedoksi. Talousarvio toteutunee arvion mukaisesti, sillä kouluverkkomuutokset vaikuttavat alkaen. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdo tuk sen yk simie lisesti. Pöytäkirjantarkastajat:

9 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta Viranhaltijain päätösten ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi KOULU 111 Kuntalain 51 :n sekä kaupungin hallintosäännön pykälien (pää tösten siirtäminen lautakunnalle) määräysten mukaisesti lauta kunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätöspöytäkirjojen jäljennök set: 1) Sivistysjohtajan päätökset: ; Palkkaus, opettaja 2 kpl, toisen viran hoito, työn edellyttämä koulutus 2 kpl, vuosiloma ; Oppilaan opetuksen järjestämispaikka, vesot/eri opettajat ; Tietokoneiden lunastaminen, erityisopetussiirto 2 kpl ; Henkilötietomuutos 6 kpl ; vuosiloma 3 kpl ; Työn edellyttämä koulutus 2 kpl, vuosiloma 2 kpl, leirikoulupäätös ; Julkinen tehtävä, vuosiloma ; Vuosiloma ; Palkkionsaaja ; Vuosiloma ; Hoitovapaa ; Koulupaikka/oppilaaksi ottaminen 6 kpl, erityisopetussiirto 2) Osastosihteerin päätökset: ; Vuosiloma 14 kpl ; Lomautus 6 kpl, palkkaus 9 kpl, palvelussuhteen muutos 14 kpl ; Lapsen sairaus, palkallinen, menokohdan muutos 3 kpl ; Palkkausmuutos 7 kpl ; Henkilötietomuutos 2 kpl 3) Rehtori Eeva Harjun päätökset: ; Palkkaus 2 kpl ; Palkkaus 4 kpl ; Henkilötietomuutos 2 kpl ; lapsen sairaus, palkallinen 3 kpl, yksityisasia/palkaton 4 kpl ; Henkilötietomuutos, koulukuljetuspäätös ; Palkkaus 2 kpl ; Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman käyttöönotto 38 kpl, siirto erityisopetukseen ; Palkkionsaaja 4) Ruokapalvelu/emäntä Vuokko Tuomaalan päätökset: ; Lapsen sairaus, palkallinen 5) Rehtori Marja-Leena Törrön päätökset: ; Palkkausmuutos ja palvelussuhteen muutos ; Erityisopetukseen siirto, henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman käyttöönotto 30 kpl Pöytäkirjantarkastajat:

10 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta päättää todeta, ettei edellä mainittujen viranhaltijapäätöksiä Kuntalain 51 :n edellyttämässä järjestyksessä oteta lautakunnan käsiteltäväksi. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksi mieli ses ti. Pöytäkirjantarkastajat:

11 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Koulutuslautakunta Tiedoksi saatettavat asiat KOULU 112 Koulutuslautakunnalle tiedoksi ovat saapuneet seuraavat kirjeet ja päätökset: 1) Opetushallituksen kirjeet: ; Määräys, maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistava opetuksen opetus suunnitelman perusteet ) Kaupunginhallituksen päätökset: ; Vapaaehtoiset säästötoimet ; Kaupunginjohtajan ilmoitus, otto-oikeuden käyttäminen/koulutuslautakunnan päätökseen / : Oppilaan koulupaikka/hetekylä ; Keskiasteen opiskelun tukeminen juhlavuotena ; Avustusanomus Oman elämän arviointipäivät -tapahtumaan ; Ostoliikennesopimuksen siirto, Nevakivi Oy/Honkasen Liikenne Valtuuston päätökset: ; Tilinpäätös ja henkilöstöraportti vuodelta ; Arviointikertomus vuodelta ; Talouden talousarvioraami vuodelle 2010 ja taloussuunnitelmaraami vuosille ; Pärjänsuon-Sarakylän aluekoulu ; Oulun Hallinto-oikeus/päätös; Pudasjärven kaupunginvaltuuston pää tök sen täy tän töön pa non kieltämistä kos keva hakemus Oulun serviisin keittiö/siivoustyön työn mitoituskokoukset ja ; Koulunaloituskirkko perjantaina ; Lautakunnan seuraava kokous ; Koulunaloituskirkko Koulutuslautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja toteaa, etteivät ne anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdo tuk sen yk simieli sesti. Pöytäkirjantarkastajat:

12 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKU- KIELTO Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (KuntaL 91 ): Pykälät 106, 107, 111, 112 Jäljempänä mainittuihin päätöksiin, joista voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89 :n 1 mom.). Seuraaviin päätöksiin muutoksen hakeminen valittamalla on muutoin kielletty (pykälä ja peruste): EtuostoL 22 2 mom. OIKAISUVAATIMUS Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 108, 110, Oikaisuvaatimusviranomainen: Pudasjärven kaupunki Kaupunginhallitus Varsitie 7 PL 10, Pudasjärvi Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. MARKKINAOIKEUS * Päätökseen ei saa hakea muutosta Kuntalain (356/1995) eikä hallintokäyttölain (586/1996) nojal la sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Asia voidaan siltä osin saat taa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. - Ohjeet ovat oikaisuvaatimusoh jeita ja valitusosoituksen liitteenä. MARKKINAOIKEUS 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Puh Faksi Pöytäkirjantarkastajat:

13 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hallintovalituksella muutosta voi hakea vain asianosainen. Valitusviranomainen: OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, OULU PL 189, OULU Puh Faksi Kunnallisvalitus: pykälät 109 Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus: pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, pykälät, valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista (kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tai päätös saatettu asianosaiselle tiedoksi). Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 ). Valituskirjat on toimitettava yllä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. Pöytäkirjantarkastajat:

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Sivistyslautakunta 02.03.2011 AIKA 02.03.2011 klo 16:00-19:53 PAIKKA Puikkarin kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 148 Tekninen lautakunta 12.05.2011 AIKA 12.05.2011 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 80 Elinympäristövaliokunta 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 314

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 314 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 314 Tekninen lautakunta 02.12.2010 AIKA 02.12.2010 klo 17:00-18:07 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 255 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 246 Tekninen lautakunta 04.10.2012 AIKA 04.10.2012 klo 16:30-18:10 PAIKKA Puikkarin neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 179 Kaupunginhallitus 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 16:00-19:00 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 99 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 410 Kaupunginhallitus 06.05.2014 AIKA 06.05.2014 klo 17:00-18:37 PAIKKA Pohjantähden yläkerran kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 194 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot