Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki LUVAN HALTIJA Kruunuvuori Real Estate Oy PL Helsinki Y-tunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Kruunuvuori Real Estate Oy (ent. Oy Shell Ab:n Helsingin Laajasalon öljy- /palavien nesteiden varasto) Haakoninlahdentie Helsinki Kiinteistötunnus: , , Kiinteistön omistaa Kruunuvuori Real Estate Oy ASIAN VIREILLETULO Oy Shell Ab:n ympäristönsuojelulain mukainen Laajasalon polttonestevarastoa koskeva ympäristölupahakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa Ympäristölupavirasto on siirtänyt asian hallintolain (434/2003) 21 :nojalla Uudenmaan ympäristökeskukselle. Kruunuvuori Real Estate Oy on jättänyt toiminnan lopettamista koskevan ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Ympäristölupavirastot ja alueelliset ympäristökeskukset on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan ympäristölupavirastoissa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. ASIAN KÄSITTELYN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Toiminta on ollut ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 5 a) perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 43 :n perusteella toimintaan tuli hakea ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa mennessä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 5 a) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toimintaa koskevat luvat ja päätökset Ympäristölupamenettelylain (735/1991) 10 :n mukainen ympäristölupapäätös Oy Shell Ab:n Laajasalon aluevarastoa koskevasta lupahakemuksesta (Uudenmaan lääninhallitus No YML 304/ ). Ympäristölupamenettelylain 10 :n mukainen ympäristölupapäätös Oy Shell Ab:n Laajasalon aluevarastoa koskevasta lupahakemuksesta, toiminnan muutos (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 589/ ). Ympäristölupamenettelylain mukainen päätös Oy Shell Ab:n Laajasalon aluevarastoa koskevassa ympäristölupapäätöksessä No YML 304/ määrätyistä selvityksistä (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 444/ ) Ympäristölupamenettelylain 10 :n mukainen ympäristölupapäätös Oy Shell Ab:n Laajasalon aluevarastoa koskevasta lupahakemuksesta, toiminnan muutos (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 1021/ ). Ympäristölupamenettelylain 10 :n mukainen ympäristölupapäätös em. ympäristölupapäätökseen No YML 304/ täydentämisestä (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 345/ ) Päätös Kruunuvuoro Real Estate Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Laajasalon kaupunginosassa kiinteistöillä , , osoitteessa Haakonintie 1

3 3 (Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, ympäristövalvontapäällikkö /33 ) Alueen kaavoitustilanne Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Laajasalon kaupunginosan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavasta on valitettu ja käsittely hallintooikeudessa on kesken. Osayleiskaavassa on esitetty alueen käyttötarkoituksen muuttamista teollisuuskäytöstä asuinkäyttöön. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut alueen asemakaavoituksen. Oy Shell Ab:n laitosalue on osayleiskaavassa merkitty virkistysalueeksi (V), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY) sekä kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). LAITOKSEN TOIMINTA Vireillä olevassa ympäristölupahakemuksessa Oy Shell Ab on esittänyt, että polttonestevaraston toiminta on pienentynyt aikaisemmasta. Alueen toimintaan kuului enää polttonesteiden ja niiden lisäaineiden varastointi sekä lastaus säiliöautoihin. Varaston kokonaistilavuus oli noin m 3. Maanalaisten säiliöiden tilavuus oli noin m 3. Alueella varastoitavien polttonesteiden keskimääräinen läpikulkumäärä oli noin t/a ja muilla kemikaaleilla noin t/a. Varasto oli avoinna ympäri vuorokauden, seitsemän vuorokautta viikossa. Polttonesteiden varastointi alueella on aloitettu vuonna Polttonesteet (bensiini ja dieselöljy) tuotiin varastolle laivalla. Laivasta tuotteet pumpattiin satamalinjoja pitkin varastosäiliöihin. Lisäaineet kuljetettiin varastolle säiliöautoilla, joista lisäaineet pumpattiin purkulinjoja pitkin lisäainesäiliöihin. Autoon lastattaessa polttonesteet pumpattiin varastosäiliöistä tuoteputkia pitkin lastauslaiturilla oleviin lastausvarsiin ja edelleen säiliöautojen säiliöihin. Tuotteiden lisäaineistus tapahtui autolastauksen yhteydessä. Lisäaineet pumpattiin omia linjojaan pitkin lastauslaiturilla sijaitseviin lisäaineistusyksiköihin, joista lisäaineet annosteltiin päätuotevirtaan ja sitä kautta auton säiliöosastoihin. Lastatut tuotteet toimitettiin säiliöautoilla asiakkaille. Lastaushöyryjen hiilivetyjen talteenottolaitoksena (VRU, Vapour Recovery Unit) on toiminut adsorptio-absorptio laitos, joka on muodostunut kahdesta aktiivihiilipatjasäiliöstä. Nesteytyneet hiilivedyt on johdettu takaisin varastosäiliöihin. Toimintaan on liittynyt myös kaksi lämpökeskusta, jotka tuottivat koko alueen Oy Shell Ab:n toiminnoissa tarvittavan lämmön. Lämpökeskuksissa on

4 4 yhteensä kaksi kattilaa (4 MW, 3 MW). Lämpökeskuksissa käytettiin polttoaineena raskasta polttoöljyä noin 700 t/a. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Oy Shell Ab täydensi lupahakemusta , ja Lupahakemuksesta tiedottaminen Uudenmaan ympäristökeskus on tiedottanut asian vireilletulosta kuuluttamalla Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet-nimisissä sanomalehdissä. Hakemuksesta annettiin erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koski. Lausunnot Oy Shell Ab:n hakemuksen johdosta pyydettiin lausunnot Helsingin kaupunginhallitukselta sekä Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalta. Ympäristölautakunnan lausuntoon pyydettiin liittämään myös terveydensuojeluviranomaisen lausunto. Asiasta on annettu seuraavat lausunnot: Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan lausunto Helsingin kaupungin hallituksen lausunto Muistutukset Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Etelä-Suomen aluehallintovirasto varasi päivätyllä kirjeellään Oy Shell Ab:lle tilaisuuden vastineen antamiseen annetuista lausunnoita.

5 5 TOIMINNAN LOPETTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Alueen purku on suoritettu vuoden 2010 aikana. Alueella olevat säiliöt ja laitteet ovat siirtyneet purku-urakoitsijan omistukseen purkusopimuksen mukaisesti Poikkeuksena ovat bitumin varastointiin tarkoitetut säiliöt ja laitteistot, jotka on myyty aikaisemmin ex works - eli noudettuna lähettäjältä -periaatteella. Purkaminen tehdään lajittelevana purkuna, jossa puretut materiaalit kerätään toisistaan erilleen hyötykäyttötarkoituksen mukaan. Purkutyöstä tehdyssä urakkasopimuksessa urakoitsija on velvoitettu huolehtimaan jätteiden hyötykäytöstä ja kierrättämisestä siltä osin kuin ne ovat kierrätettävissä. Ekokem Oy Ab:lle on toimitettu tähän mennessä noin 19 t hiilivetyjä, jotka ovat varaston tyhjennyksen yhteydessä kerättyjä polttonesteitä ja kemikaaleja. Putkistojen, säiliöiden ja luolien tyhjennyksestä ja pesusta aiheutuvien sekalaisten vesi-/polttonesteseosten kokonaismäärä on noin 500 t. Jätemääristä pidetään kirjaa ja ne raportoidaan asianmukaisesti. Maaperän tilasta ja kunnostuksesta on tehty ilmoitus Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän kunnostus suoritetaan erillisenä projektina myöhempänä ajankohtana. TOIMINNAN LOPETTAMISEEN LIITTYVÄ ASIAN KÄSITTELY Lausunnot Toiminnan lopettamista koskevasta ilmoituksesta on sähköpostitse pyydetty lausunnot Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt lausunnossaan seuraavaa: Toiminnan lopettamiseen liittyvät toimenpiteet on tehtävä siten, että päästöt vesiin, maaperään, ilmaan ja pohjaveteen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä mm. säiliöiden tyhjentämis-, pesu- ja purkutoimet sekä purkutoiminnassa syntyneet jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka. Alueella sijaitsevien polttonesteiden varastoluolien käytöstä poistaminen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu käytöstä poistamisen jälkeen vaaraa tai haittaa ympäristölle, eikä turvallisuusriskiä alueella. Öljyhiilivetyjenkulkeutuminen luolista esim. pohjaveden mukana tulee estää. Luoliin mahdol-

6 6 lisesti kertyvän veden laatua on seurattava. Mikäli luoliin kertyvää vettä pumpataan, on pumpattavan veden öljyhiilivetypitoisuuksia seurattava ja öljyiset vedet on johdettava ja käsiteltävä asianmukaisella tavalla. Alueella olevien öljynerotinten toimintaa ja niiden kautta johdettavien vesien laatua ja määrää tulee seurata niin kauan, kun öljynerottimia käytetään purkutoiminnassa tai varastoalueella muuten syntyvien mahdollisten öljyisten vesien käsittelyyn. Tarkkailutulokset tulee raportoida Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Helsingin kaupungin ympäristökeskus on antanut Kruunuvuori Real Estate Oy:lle päätöksen ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta ilmoituksesta alueen pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi. Alueen pilaantuneen maaperän puhdistaminen ja siihen liittyvä mahdollinen vesien käsittely tehdään kyseisen päätöksen mukaisesti. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen päätöksessä on annettu määräykset myös maaperän puhdistamisen jälkeisestä orsi- ja pohjaveden haittaainepitoisuuksien tarkkailusta. Alueella on tarkkailtu pohjaveden haittaainepitoisuuksia vuodesta 1999 lähtien Uudenmaan ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla. Maaperän puhdistamisen jälkeinen tarkkailu tehdään Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti kaupungin ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Toiminnan lopettamisesta tulee laatia raportti, joka sisältää tiedot tehdyistä lopettamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä maininnan alueella tehdyistä pilaantuneen maaperän puhdistustöistä. Raportissa tulee esittää myös varastoluolissa toiminnan lopettamisen jälkeen tehtävät mahdolliset vesien seuranta- ja hallintatoimenpiteet. Raportti tulee toimittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnan lopettamiseen liittyvien toimenpiteiden valmistuttua. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on esittänyt lausunnossaan seuraavaa: Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa rakenteiden purkamiseen tai maaperän puhdistamiseen liittyviin seikkoihin. Varastoluoliin kertyvän veden laatua tulee seurata esimerkiksi vuosittain. Ilmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä tulee myös varautua siihen, että öljyä kertyy luoliin tihkuvan veden pinnalle niin paljon, että sitä on tarpeen säännöllisesti poistaa.

7 7 Toiminnanharjoittajan kuuleminen ja vastine Toiminnanharjoittajaa ei ole kuultu edellä esitetyistä lausunnoita, koska lausunnoissa ei ole esitetty uusia asian ratkaisuun vaikuttavia seikkoja tai esitetty aiemmasta poikkeavia vaatimuksia. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto päättää, että Uudenmaan lääninhallituksen antama ympäristölupapäätös No YML 304/ koskien Oy Shell Ab:n Laajasalon aluevaraston toimintaa ja Uudenmaan ympäristökeskuksen antama ympäristölupapäätös No YS 345/ em. ympäristölupapäätöksen No YML 304/ täydentämisestä raukeaa sekä Oy Shell Ab:n Laajasalon öljy-/palavien nesteiden varaston toimintaa koskeva ympäristölupahakemus jätetään silleen. Aluehallintovirasto antaa Kruunuvuori Real Estate Oy:lle seuraavat Laajasalon öljy-/palavien nesteiden varaston toiminnan lopettamista koskevat määräykset: 1. Kemikaalit, polttoaineet sekä toiminnan lopettamisessa ja siivoamisessa muodostuvat jätteet on käsiteltävä asianmukaisesti siten, siten, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- sekä pohjavesien pilaantumisvaaraa, epäsiisteyttä, roskaantumista tai muuta haittaa. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi laitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen käsittelyyn. Mikäli hyödyntäminen ei ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista, jätteet toimitetaan sellaiselle kaatopaikalle, joka täyttää kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) vaatimukset ja jonka ympäristöluvassa tai vastaavassa päätöksessä kyseisten jätteiden vastaanotto on hyväksytty. 2. Ongelmajätteet on pidettävä toisistaan erillään, ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaisesti. Ongelmajätteet on varastoitava katetussa tilassa ja tiivispohjaisella alustalla. Ongelmajätteet ja muut jätteet on toimitettava viipymättä hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden käsittely. 3. Polttonesteiden varastoluolien vesien käsittely on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Mikäli luoliin kertyvää vettä pumpataan ja johdetaan ympäristöön, johdetavan veden öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus saa olla enintään 5 mg/l.

8 8 Toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle varastoluoliin kertyvien vesien laadun seurannasta ja luolista mahdollisesti pumpattavan veden käsittelystä määräyksessä 5. edellytetyn raportin osana. 4. Kun laitosalueen siivoaminen on saatu päätökseen, on asiasta ilmoitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka tekee tarvittaessa alueella lopputarkastuksen. 5. Määräysten mukaisten toimenpiteiden suorittamisesta ja muista lopettamiseen liittyvistä toimista on raportoitava ja laadittava yhteenveto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mennessä. Yhteenvedossa tulee esittää muiden tietojen lisäksi ainakin: selvitys toimitilojen, säiliöiden, laitteistojen ja pihan siivouksesta jätteiden, ongelmajätteiden ja hyötykäyttöön soveltuvien jätteiden määrät, edelleen toimittaminen, kuljettajat ja toimituskohteet määräyksessä 3. edellytetty suunnitelma varastoluoliin kertyvien vesien laadun seurannasta ja luolista mahdollisesti pumpattavan veden käsittelystä. RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n 1 momentin kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on keskeytetty pysyvästi. Ympäristönsuojelulain 90 :n mukaan luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos toimintaa koskeva lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset. Tarkkailua koskevat määräykset annetaan noudattaen soveltuvin osin, mitä ympäristönsuojelulain 46 :ssä säädetään. Ympäristöministeriön Helsingin kaupunginhallitukselle antaman päätöksen YM 6/400/2010 mukaan pilaantunutta maaperää koskevissa ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta 75 :n 3 momenttia, toimivaltaisena viranomaisena Helsingin kaupungin alueella toimii Helsingin kaupungin ympäristölautakunta. Helsingin kaupungin ympäristökeskus on antanut Kruunuvuori Real Estate Oy:lle päätöksen ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Laajasalon kaupunginosassa kiinteistöillä , , osoitteessa Haakonin-

9 9 tie 1. Alueen pilaantuneen maaperän käsittely ja siihen liittyvä mahdollinen vesien käsittely tehdään kyseisen päätöksen mukaisesti. Päätöksessä on annettu myös määräykset alueen pohjaveden ja orsiveden laadun seurannasta. Maaperän kunnostamiseen tai alueen pohja- tai orsivesien laadun seurantaan liittyviä määräyksiä ei siten ole tarpeen antaa tässä päätöksessä. Toiminnanharjoittajan toiminnan lopettamista koskevassa ilmoituksessa esittämät toimenpiteet ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vaikutusten selvittämiseksi ja tarkkailemiseksi ovat riittävät, kun otetaan huomioon Helsingin ympäristökeskuksen asiasta määräämät ja edellä annetut täydentävät ja tarkentavat lupamääräykset 1 5. Lupamääräysten perustelut Lupamääräys 1. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. (YSL 43, 45, JL 6 ) Lupamääräys 2. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin ellei se ole jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä ja se voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa. Ongelmajätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Ongelmajätteiden asianmukainen hyödyntäminen tai hävittäminen on tehtävä laitoksessa, jolla on ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tällaisen jätteen vastaanotto hyväksytty. Jätelain 6 :n nojalla ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Valtioneuvoston öljyjätehuollosta antaman päätöksen (VNp 101/1997) 2 :n mukaan öljyjäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti uudistamalla ja toissijaisesti energiana. (YSL 43, 45, JL 6, VNp 659/1996, VNp 101/1997) Lupamääräys 3. Määräys on tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 7, 43, 46, YSA 37 ) Lupamääräys 4 ja 5. Määräykset ovat tarpeen ympäristön valvonnan järjestämiseksi ja suorittamiseksi. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5, 7, 8, 36, 43, 45, 46, 53, 54, 57, 75, 77, 90, 97, 100 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5

10 10 Jätelaki (1072/1993) 6, 19, 51, 52 Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997) Laki valtionhallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (903/2009) 4 Laki aluehallintovirastoista (896/2009) 4 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) Ympäristöministeriön asetus alueellisten ympäristökeskusten maksullisista suoritteista (1237/2003) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän päätöksen käsittelymaksu on 3 657,50 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) mukaisesti. Asetuksen 7 : 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämän ympäristölupahakemuksen vireille tullessa voimassa olleen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen (1237/2003) liitteen mukaan muun ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 38,50 euroa/h. Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty 95 tuntia. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Kruunuvuori Real Estate Oy PL Helsinki Jäljennös päätöksestä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Helsingin kaupunginhallitus Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

11 11 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätös kuulutetaan Helsingin kaupungin virallisella ilmoitustaululla. (YSL 54 )

12 12 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 96 ) Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Liite Valitusosoitus Pekka Häkkinen Tiina Riikkilä Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Pekka Häkkinen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Tiina Riikkilä. Tri/sl

13 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d)

Ympäristönsuojelulaki 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d) Etelä-Suomi Päätös Nro 230/2012/1 Dnro ESAVI/240/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61

Sachtleben Pigments Oy Titaanidioksiditehtaan vanha läjitysalue Titaanitie 1, 28840 Pori. Ympäristönsuojelulaki 30 3 momentti ja 61 Etelä-Suomi Päätös Nro 43/2012/1 Dnro ESAVI/23/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta biokuituliete-tuhkasekoitteen

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8

Reijo Jokela Kurittulantie 316, 21250 Masku Y-tunnus: 0135104-8 Etelä-Suomi Päätös Nro 48/2012/1 Dnro ESAVI/113/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 19 000 broileriemon

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot