KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET KAUPUNGINVALTUUSTOLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET KAUPUNGINVALTUUSTOLLE"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunginhallituksen kokous , päätökset 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kivekäs ja Peltokorpi, varalle Torsti ja Karhuvaara. 2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET KAUPUNGINVALTUUSTOLLE KAUPUNGINJOHTAJA 1 V Kaj / Kunnan asukkaan aloite Lasipalatsin sisäpihan (vanhan linja-autoaseman) elävöittämiseksi 2 V Kaj / Kunnan asukkaan aloite Tuulivoimaa Helsinkiin! - Yes in my backyard! 3 V Kaj / Kunnan asukkaan aloitteet Hakaniemen sillan korvaavasta tunnelivaihtoehdosta 4 Pöydälle V , Sj / Kunnan asukkaan aloite uimahallien ja kuntosalien ilmaiskorteista 70 vuotta täyttäneille Asia hyväksyttiin Torstin ehdotuksella lisättynä Torsti Pilvi + Vainikka Mirka Lisätään kohta (3) Kaupunginhallitus edellyttää, että eri hallintokunnat kartoittavat kaupungin kaikki ikäihmisten subventointikäytännöt palveluissa nykytilanteessa ja selvittävät, miten ne voisivat ottaa omiin suunnitelmiinsa nykyistä enemmän ikäihmisten toimintakykyä ja

2 aktiivisuutta ylläpitäviä palveluja ja millaista maksupolitiikkaa pitäisi edellyttää ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan pääkaupunkiseudun muiden kuntien ratkaisut. Kartoitus ja selvitys tehdään osaksi 2016 budjettivalmistelua. Äänestyksessä Torstin ehdotus sai 11 ääntä, 3 äänesti pohjaesityksen puolesta ja yksi tyhjää. 5 Pöydälle V , Ryj / Kunnan asukkaan aloite Kaisaniemen metroaseman pohjoisen lippuhallin ja sisäänkäyntien rakentamisesta KAUPUNGINHALLITUKSEN ASIAT KAUPUNGINJOHTAJA 3 Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa Oikaisuvaatimus tietotekniikkapäällikön hankintapäätökseen asiassa Valvontakamerat ulkokäyttöön H Pöydälle Tasa-arvotoimikunnan raportti toiminnastaan yksimielisesti Torstin ehdotuksella lisättynä. Torsti Pilvi + Månsson Björn lisätään kohdaksi (2) Kaupunginhallitus selvittää osana johtamisen jaoston työtä käsiteltäväksi tasaarvotoimikunnan esityksen mahdollisesti perustaa Helsingin kaupunkiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta tai ihmisoikeuslautakunta (vrt. Human Rights office esimerkiksi Reykjavikin kaupungissa), jonka alaisuuteen kerättäisiin yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain täytäntöönpano kunnan tasolla. 6 Kaupunginvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpano

3 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 1 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä laiksi Kaupunkiraideliikenteestä 2 Lausunto ehdotuksesta Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi Iltakouluasia: Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta ja kustannuksista 4 Iltakouluasia: Helsingin ulkovalaistuksen tarveselvitys 5 Pöydälle Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeessa Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. - Palautusehdotus Honkasalo Veronika + Oskala Hannu Palautetaan valmisteltavaksi siten, että Helsinki lausunnossaan puoltaa YVAmenettelyn soveltamista. Palautusehdotus sai 7 ääntä, pohjaesitys 4, tyhjiä 4. SIVISTYSTOIMI 1 Sopimusten tekeminen yksityisten koulutuksen järjestäjien ja valtion kanssa psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä 2 Vuokrasopimuksen jatkaminen Natura Viva Oy:n kanssa Vuosaaren

4 melontakeskuksen maa-alueesta 3 Uusien virkojen perustaminen opetusvirastoon 4 Pöydälle Opetustoimen palveluverkon kehittämisen tavoitteet Esittelijän (apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen) muutetun ehdotuksen ja Peltokorven tekemän ehdotuksen mukaan. Esittelijä otti esitykseensä Torstin ehdotuksen. 1 Torsti Pilvi + Rissanen Laura Tehdään seuraavat muutokset: RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOITO Lisätään kohtaan 1:...lähtökohtaisesti vähintään 63. PERUSOPETUS Lisätään uusi kohta 6: Hallinnollisten yhdistämisten kohdalla opetuslautakunnalle tuodaan selvitys, jossa käy ilmi yhdistämisen taloudelliset vaikutukset, lapsivaikutukset, yhtenäisen peruskoulun mahdollistaminen ja koulujen yhtenäisen toimintakulttuurin luominen. Lisätään uusi kohta 7: Asukkaiden ja vanhempien osallisuutta edistetään siten, että luodaan yhteistyömalli, jonka avulla mahdollistetaan osallisuus palveluverkon kehittämisessä. Peltokorpi Terhi + Honkasalo Veronika Lisätään päätösehdotukseen kappaleen 1 loppuun: Samalla kaupunginhallitus toteaa, että palveluverkon kehittämisen tavoitteet muodostavat yleiset suuntaviivat palveluverkon kehittämiseen. ei tarkoita varhaiskasvatuksen ja opetuksen koko palveluverkkoon kohdistuvan tarkastelun aloittamista. Päätökset yksittäisistä toimipisteistä luopumisista tai niiden yhdistämisistä tehdään erillisen valmistelun pohjalta. Peltokorven ehdotus hyväksyttiin äänin 8-7.

5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle. KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI 1 Lausunto Helsingin Hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista asemakaava-asiassa (piirustus Vuosaaren voimalaitosalue) 2 Pöydälle Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Asiakohta hyväksyttiin Oskalan muutosehdotuksen mukaisesti. Muut vastaehdotukset kaatuivat äänestyksissä. Nieminen Jarmo + Månsson Björn Korvataan kappale 12 seuraavasti: Kaupunginhallitus katsoo ettei koko Malmin lentokenttäalueen varaaminen maakuntakaavaluonnoksessa tiivistettäväksi taajama-alueeksi ole oikea ratkaisu. Tulisikin selvittää Malmin lentokenttäalueen mahdollisuudet (kuten mm. Bromman kenttä Tukholmassa ja kaupunkikentät Keski-Euroopassa) kasvavan kansainvälisen ja kansallisen kaupunkilentoliikenteen ja siihen liittyvien elinkeinojen alueena sekä viherja virkistysalueena, jonka reunoille voidaan myös osoittaa uudet alueet täydennysrakentamiselle. Vastaehdotus Peltokorpi Terhi + Huru Nina Kappale 12: Poistetaan kappale ja korvataan se virkkeillä: Helsinki ei kannata Malmin lentokenttäalueen varaamista maakuntakaavaluonnoksessa tiivistettäväksi taajama-alueeksi. Malmin lentokenttätoiminnoille ei ole osoitettu

6 maakuntakaavassa myöskään korvaavaa lentokenttää. Malmin lentoaseman alueen kaavamerkintä tulee säilyttää nykyisellään. Puheenjohtaja asetti ensin vastakkain Niemisen ja Peltokorven ehdotukset. Niemisen ehdotus voitti äänin 5-2, 8 tyhjää. Seuraavaksi puheenjohtaja asetti vastakkain esittelijän pohjaesityksen ja Niemisen ehdotuksen. Pohjaehdotus voitti äänin 9-6. Pohjaesityksen puolesta äänestivät Honkasalo, Rantanen, Kivekäs, Arhinmäki, Oskala, Koskela, Torsti, Vainikka ja Rauhamäki ja Niemisen ehdotuksen puolesta Nieminen, Karhuvaara, Peltokorpi, Huru, Månsson ja Rissanen. Oskala Hannu + Månsson Björn Poisto kappale 59: ("Myös Vartiosaaren osayleiskaavan kehittämisperiaatteiden ja uuden yleiskaavan mukainen maankäyttö tulisi ottaa huomioon maakuntakaavassa. ) Poisto kappale 65 ("Helsingin yleiskaavaluonnoksessa Vartiosaari ja Ramsinniemi on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. ) Poisto kappale 66 ("4. vaihemaakuntakaavassa Vartiosaaren alue ja Ramsinniemi ) Poisto kappaleessa 77 lause: "Yleiskaavaluonnoksessa Vartiosaarta esitetään taajamatoimintojen ja virkistyksen alueeksi. Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaan saaren arvokas kulttuuriympäristö on suunnittelun lähtökohtana." Poisto kappale 85. ("Vartiosaaren jättäminen valkoiseksi alueeksi eli maa- ja metsätalousalueeksi ei vastaa kaupungin tavoitteita ) Oskalan ehdotus hyväksyttiin äänin 9 6. Oskalan ehdotuksen puolesta Honkasalo, Rantanen, Kivekäs, Arhinmäki, Nieminen, Oskala, Peltokorpi, Huru ja Månsson, pohjaesityksen puolesta Karhuvaara, Koskela, Rissanen, Torsti, Vainikka ja Rauhamäki. Peltokorpi Terhi + Huru Nina Kappale 23: Poistetaan kappale ja korvataan se kappaleella: 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta on poistettu Malmin lentokentän lentomeluvyöhyke. Helsingin kaupunki ei kannata Malmin lentokenttätoimintojen lakkauttamista, joten lentomeluvyöhyke pitää säilyttää kaavaluonnoksessa.

7 Kappale 33: Poistetaan kappaleen toinen virke ja korvataan se virkkeellä: Tämä on perusteltua lentokentän maankäytön säilyessä nykyisellään. Kappale 76: Poistetaan kappale ja korvataan se kappaleella: Malmin lentokentän alue osoitetaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alue on RKY kohde ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Aihemaakuntakaavan laatimisen periaatteissa lausutaan: Merkittävien kulttuuriympäristöjen tärkeät ominaispiirteet otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Suomi on sitoutunut Euroopan Neuvoston ja UNESCOn jäsenenä noudattamaan kulttuuriperinnön suojelusta tehtyjä sopimuksia ja suosituksia. Euroopan unionin jäsenenä olemme myös velvollisia huolehtimaan kansallisista kulttuuriarvoistamme. Ehdotus Malmin lentoaseman alueen kaavamerkinnän muuttamisesta on ristiriidassa sekä RKY-inventoinnin että maakuntakaavan periaatteiden kanssa. Helsingin kaupunki kannattaa Malmin lentokenttätoimintojen säilyttämistä, joten kaavamerkintää tulee tältä osin säilyttää nykyisellään liikennealueen merkintänä. Kappale 84: Poistetaan kappale ja korvataan se kappaleella: Vaihemaakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu tiivistettävä taajamatoimintojen alue Malmin lentokenttäalueelle. Helsingin kaupunki ei kannata lentokenttätoimintojen lakkautusta Malmilta, joten alueen kaavamerkintä tulee säilyttää nykyisellään liikennealueen merkintänä. Kappale 95: Poistetaan kolmannelta riviltä sanat: Malmin lentokenttä ja Peltokorven ehdotus sai 4 ääntä, pohjaesitys sai 11 ääntä. Tapio Kari Tapio Viestintäpäällikkö, kaupunginkanslia Puhelin

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 Kaupunginhallitus 17.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 Kaupunginhallitus 17.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 Kokousaika 16:00-17:50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rauhamäki, Tatu Pajamäki, Osku Kari, Emma Honkasalo, Veronika Karhuvaara, Arja Kivekäs,

Lisätiedot

Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31

Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 31 Kokoustiedot Aika 23.03.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Maakuntahallitus 43 16.03.2015. Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012

Maakuntahallitus 43 16.03.2015. Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012 Maakuntahallitus 43 16.03.2015 Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012 MHS 16.03.2015 43 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa Helsingin uuden yleiskaavan,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 13:00-16:15 neuvottelutauko klo 13.50-14.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot

Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen

Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Kaupunginhallitus 44 09.02.2015 Kaupunginhallitus 55 23.02.2015 Lausunto Rovaniemen - Itä-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta/menettelyvirheen korjaaminen TEKL 29.01.2015 7

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Ympäristölautakunta 60 25.08.2010 Kaupunginhallitus 170 30.08.2010 Ympäristölautakunta 74 11.08.2011 Kaupunginhallitus 232 29.08.2011 Ympäristölautakunta 56 07.06.2012 Kaupunginhallitus 152 18.06.2012

Lisätiedot

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152

Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 152 Kokoustiedot Aika 09.06.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kaupunginhallitus 02.04.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.02.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.02.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika Torstai kello 16:00-19:28 Kokouspaikka Toinen linja 7, 4. krs. Läsnä Jäsenet Rantanen, Tuomas Simonen, Riina Kokkila, Kimmo Kälviä, Kari Lehtinen, Ari Oka,

Lisätiedot

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Demokratia Loppuraportti

Demokratia Loppuraportti Sisällys Helsinki Vantaa -selvitys Demokratia Teemaryhmä 1 17.8.2010 Helsinki Demokratia 2 (39) 17.8.2010 Helsinki Vantaa -selvitys Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä... 3 2. Toimeksianto... 4 2.1 Tehtävän

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kaupunginhallitus 10.12.2012. Kokousaika 10.12.2012 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 Kokousaika 16:00-17:22, keskeytetty 16:15-16:37 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali Läsnä Jäsenet Rautava, Risto Bryggare, Arto Ylikahri, Ville puheenjohtaja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 67 16.03.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013

Kaupunginhallitus 67 16.03.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013 Kaupunginhallitus 67 16.03.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 326/50.507/2013 KH 16.03.2015 67 Uudenmaan liitto pyytää lausuntoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 2.4.2014. Hämeen liiton maakuntavaltuuston päätös 11.6.2012 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 2.4.2014. Hämeen liiton maakuntavaltuuston päätös 11.6.2012 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot