Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginvaltuusto 78 10.12.2012 Kaupunginhallitus 175 29.05.2013"

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö 48/550/2012 KV 78 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja Kirkkonummi sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiri (HUS), ja sittemmin myös Kuntaliiton omistama KL-Kuntahankinnat Oy, ovat valmistelleet osapuolille yhteistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa. Kaupunginhallitus on asian valmisteluun liittyvänä toimenpiteenä hyväksynyt Kauniaisten osallistumisen tähän hankintayhteistyöhön, eli hankinnan käynnistämiseen. Lopullisista hankintapäätöksistä kukin osapuoli päättää myöhemmin erikseen, neuvottelumenettelynä tapahtuvan hankintaprosessin päätösvaiheessa, todennäköisesti vuoden 2014 aikana. KH:n päätös on luettavissa osoitteessa >päätöksenteko > esityslistat ja pöytäkirjat > KH/ KH:n päätöksen jälkeen hankinnan valmistelua ja siihen liittyvää asiakirja-aineistoa on työstetty edelleen, mm. sisällyttämällä edellä mainittu KL-Kuntahankinnat Oy hankintarenkaan (hankintayhteistyösopimuksen) osapuoleksi. Valmisteltua hankintailmoitusta on myös eräiltä vähäisiltä osin täydennetty. KH on ( 233, 234) osaltaan hyväksynyt yhteistyön laajentamisen ja hankinnan käynnistävän hankintailmoituksen. Päätökset ovat luettavissa osoitteessa >päätöksenteko > esityslistat ja pöytäkirjat > KH/ Asian laajakantoisuuden johdosta kunnissa on katsottu, että hankintamenettelyn käynnistäminen on syytä käsitellä kaupunginvaltuustoissa. Tämän johdosta ehdotetaan, että KH saattaa KH:n aiemmin hyväksymän hankintayhteistyösopimuksen ja hankintailmoituksen KV:lle hyväksyttäväksi. Asiaan liittyvä asiakirja-aineisto on erittäin laaja. Sen valmistelusta on pääosin vastannut hankintaosapuolten yhteinen hanketoimisto, joka organisatorisesti toimii Helsingin kaupungin organisaatiossa, ja kun tavoitteena on, että kunnat tekevät asiasta yhdenmukaiset päätökset viitataan tässä - Helsingin kaupunginkanslian suostumuksella - Helsingin KH:n esityslistalle > päätöksenteko > kaupunginhallitus > esityslistat, johon aineisto on täydellisenä koottu. Aineisto on luettavissa myös Kauniaisten kaupungin kirjaamossa ennen kokousta. Kauniaisten osallistuminen hankintayhteistyöhön on perusteltua ja välttämätöntä nykyisen ja tulevan seudullisen sosiaali- ja terveydenhuoltoyhteistyön johdosta. Sujuva yhteistyö kuntien ja muiden asiakasprosesseihin liittyvien tahojen kesken on mahdollista vain jos tietojärjestelmät seudulla toimivat saumattomasti yhteen. Uuden järjestelmän kustannukset Kauniaisten kaupungille selviävät vasta kun pyydettävät tarjoukset on saatu, ja niistä käytävät neuvottelut on saatu päätökseen. Hankinnan kustannukset jakautuvat kuntien kesken suurin piirtein väestöosuuksien suhteessa. Jos hankinnan kustannukset

2 esitettyjen arvioiden mukaan olisivat miljoonaa euroa kymmenvuotiskauden aikana ja Kauniaisten väestöosuus hankintarenkaassa arvioidaan 0.7 prosentiksi, järjestelmähallinnan kustannukset olisivat Kauniaisille vuositasolla suuruusluokkaa euroa (sisältäen myös Kauniaisten osuuden HUS:n vastaavista kustannuksista). Nykyisiä kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmäkustannuksia ei ole ihan tarkoin arvioitu, mutta niiden ei oleteta poikkeavan merkittävästi yllä arvioidusta uuden järjestelmän kustannuksista. Uuden järjestelmän käyttöön oton ei siis arvioida aiheuttavan kaupungille merkittäviä lisäkustannuksia erityisesti kun myös otetaan huomioon seudullisesti yhtenäisestä ja nykyistä tehokkaammin toimivasta järjestelmästä saatavat hyödyt. Hyväksyttäväksi esitettävä yhteistyösopimus ja hankintailmoitus, sen liitteitä lukuun ottamatta (kts. Helsingin kaupunginhallituksen esityslistan aineisto), jaetaan valtuutetuille tämän esityslistan liitteenä. KH on käsitellessään asiaa 3.12., ehdolla että KV hyväksyy päätösehdotuksen, oikeuttanut kaupunginjohtajan allekirjoittamaan hankintayhteistyösopimuksen kaupungin puolesta. KH: KV päättää, että Kauniainen osallistuu sosiaalihuollon, perusterveyden-huollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintamenettelyyn edellyttäen, että hankintayhteistyön muut osapuolet osallistuvat tähän. Edelleen KV hyväksyy siihen liittyvän, esityslistan liitteiden mukaisen hankintayhteistyösopimuksen ja hankintailmoituksen sekä pyynnön osallistumishakemuksen jättämiseksi.... Valt. Pesonen ehdotti valt. Antskog - Karstisen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Pöydällepanoa koskevassa äänestyksessä ehdotus hävisi äänin 3 (Antskog Karstinen, Jääskeläinen, Pesonen) 32. Päätös: KV päätti, että Kauniainen osallistuu sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelun hankintamenettelyyn edellyttäen, että hankintayhteistyön muut osapuolet osallistuvat tähän. Edelleen KV hyväksyy siihen liittyvän, esityslistan liitteiden mukaisen hankintayhteistyösopimuksen ja hankintailmoituksen sekä pyynnön osallistumishakemuksen jättämiseksi. KH 175 Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä kaupungin osallistumisen potilastietojärjestelmähankintaa koskevan hankintarenkaan yhteistyösopimuksen ja hankintaa koskevan hankintailmoituksen, on asian valmistelussa tapahtunut eräitä muutoksia, joiden johdosta asia on käsiteltävä ja päätettävä valtuustossa uudelleen. Hankintarenkaassa oli alun perin mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä myöhemmin mukaan tul leena KL-Kuntahankinnat Oy, jonka välityksellä sairaanhoitopiirin muut jä senkunnat myöhemmin voivat osallistua

3 hankintayhteistyöhön. Espoon kaupunki on kuitenkin valtuuston päätöksellä , 27 päättänyt, että Espoo ei osallistu hankintayhteistyöhön. Kun Kauniaisten valtuuston päätös osallistua yhteistyöhön edellytti, että myös kaikki muut hankintaa valmistelleet osapuolet päättävät osallistua siihen, edellyttää Espoon irtau tuminen hankintayhteistyöstä uutta valtuustokäsittelyä. Uusi ehdotus hankintayhteistyösopimukseksi on esityslistan liitteenä. Sen merkittävin muutos aiem min hyväksyttyyn nähden on siis Espoon jääminen pois hankintayhteis työstä, mutta sen lisäksi siihen on tehty eräitä asiallisesti melko vähäisiä korjauksia - poistoja ja täsmennyksiä. Hankkeen yhteistyösopimuksen mukaan hankinta organisoidaan mukana olevien hankintayksiköiden (Helsinki, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Hus ja KL-Kuntahan kinnat Oy) hankintarenkaana. Hankintarenkaan kukin jäsen toimii omana hankintayksikkönä. Ne tekevät hankintaan liittyvät päätöksensä omien päätöksentekosääntöjensä mukaisesti. Hankintailmoitusta on myös hankkeen ohjausryhmässä tapahtuneen jatkotyön perusteella kehitetty edelleen. Ohjausryhmän hyväksymä esitys hankintailmoituk seen liittyvästä "Pyyntö osallistumishakemuksen jättämiseen", on esityslis tan liitteenä. Sen sisältöä on aikaisempaan nähden joiltakin osin muutettu. Kaksi oleellisinta muutosta ovat: Espoo ei ole hankintayhteistyön osapuo lena ja aiemman kokonaispalveluhankinnan sijaan hankinta toteutetaan kahtena erillisenä hankintana. Ne ovat 1) järjestelmähankinta, jota nyt kä siteltävä osallistumispyyntö koskee ja 2) käyttöpalvelut, jonka hankinta to teutetaan myöhemmin hankkeen aikana perustuen hankittavan järjestel män tarpeisiin ja vaatimuksiin. Hankkeen ohjausryhmä on asettanut asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnalle seuraavat stra tegiset linjaukset: 1. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus koostuu ydin järjestelmäko konaisuudesta ja se kä sitä täyden tävistä erityis järjestel mistä, jotka integ roidaan yhtenäi seksi kokonaisuu deksi tie tojen yh teis käyttö ja avoimet raja pinnat varmis taen. 2. Hankinta toteutetaan järjestelmähankintana ja erillisenä käyt töpalveluhan kintana. 3. Järjestelmähankinnassa haetaan päävastuullis ta toimittajaa tai toimittaja yhteenliittymää, joka vastaa mah dollisim man laa jasta, yh te näisestä järjes telmä koko naisuudesta ja siihen liitty vistä jär jestelmä pal veluista. 4. Järjestelmäkokonaisuus muodostuu markkinoil la olevista alan kehittyneistä tuotteista, jotka ovat jousta vasti konfigu roitavissa. 5. Järjestelmäkokonaisuutta voidaan täydentää tarvittaessa eril lishankinnoilla ja sillä voi olla useita toimittajia. 6. Järjestelmähankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. 7. Hankittavien järjestelmien ja palveluiden hallinta toteutetaan keskitetysti. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy muutetun han kin tayhteistyösopimuk sen ja hankin tame nettelyyn liitty vän Pyyntö osal listu mishake musten jättämiseen esitys listan liittei den mu kai sesti. Sa malla esitetään myös, että KV valtuut taa kaupun ginhalli tuksen jat kossa te kemään hankintaprosessin edellyt tämät päätökset kau pun gin puoles ta, itse lopullista hankinta päätöstä lukuun ottamatta. Kauniaisten kaupungin osalta suurin muutos aikaisemmin tehtyyn päätök-

4 seen nähden on siis se, että Espoon kaupunki on päättänyt tässä vaiheessa olla osallistumatta seudun yhteiseen potilastietojärjestelmähankintaan. Espoon perustelut ratkaisulle ilmenevät Espoon kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta , 27. Sillä, että Espoo jättäytyy yhteishankinnan ulkopuolelle on erityisen suuri merkitys Kauniaisille sen johdosta, että maan hallituksen kuntarakenne- ja sote-uudistuksen linjauk set todennäköisesti voivat johtaa tuleviin järjestelyihin, joissa Espoo isäntä kuntana huolehtii myös Kauniaisten (ja ainakin osin Kirkkonummen) sosi aali- ja terveyspalveluista. Espoon ratkaisulla ei kuitenkaan tarvitse olla vä littömiä vaikutuksia Kauniaisten nyt tehtäviin tietojärjestelmäratkaisuihin. Kaupungeilla on ennestään eri tietojärjestelmät sosiaali- ja terveydenhuol lossa, joten tältä osin tilanne ei muutu. On toisaalta ilmeistä, että tuleva seudullinen järjestelmä tulee olemaan se perusta, joihin kaikkien kuntien tulee voida kytkeytyä. Espoolla voi, toisin kuin Kauniaisilla, olla tietoteknis tä kapasiteettia tehdä se omasta erilaisesta järjestelmästään käsin, mutta Kauniaisten on syytä olla mukana seudullisessa kehittämistyössä ja siten varmistaa, että tarvittavat seudulliset yhteydet ja käytännöt tulevaisuudes sa toimivat. Ei kuitenkaan voida kokonaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kehitys kuntarakenneuudistuksessa ja sote-uudistuksessa vievät sel laiseen suuntaa, jossa Kauniaisten tietotekninen integrointi Espooseen on olennaisempaa kuin seudullinen yhteistoiminta. Lopullisen hankintapäätök sen tekemiseen asti hankintayhteistyösopimus ja hankintalaki mahdollista vat tällaisessa tilanteessa tapahtuvan perääntymisen. Se voi tosin aiheut taa kaupungille kustannuksia, mutta niiden määrä on asiaan liittyvien ko konaisintressien kannalta vähäinen (hankintayhteistyösopimuksen kohta 8, viimeinen kappale). Tietojärjestelmähankinnan (APOTTI-hanke) asiantuntija on kutsuttu selostamaan han ketta ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ennen KH:n kokousta Lisätietoa Apotti-hankkeesta saa hankeen internet-sivuilta KJ: KH päättää esittää, että KV hyväksyy esityslistan liitteenä olevan sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä sekä Pyynnön osallistumishakemusten jättämiseen. Edelleen KH esittää, että KV valtuuttaa KH:n tekemään hankintamenettelyn edellyttämät päätökset kaupungin puolesta, lopullista hankintapäätöstä lukuun ottamatta.... KJ täydensi esittelyä toteamalla, että sosiaali- ja terveyslautakunta oli käsitellyt asiaa helmikuussa 2012 ja kokouksessaan ( 58) ja esittänyt hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymistä. Jäsen Ant-Wuorinen ehdotti, ettei Kauniainen osallistuisi asiakastietojärjestelmän hankintayhteistyö hön vaan, että vaihtoehtoja selvitettäisiin edelleen, kuten esim. järjestel män kilpailuttamista osissa. Puheenjohtaja totesi jäsen Ant-Wuorisen ehdotuksen rauenneen kannatuksen puuttuessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jäsen Ant-Wuorinen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteensä perustellen eriävää mielipidettään sillä, että "asiakastietojärjestelmä tulisi toteuttaa

5 osissa erikseen kilpailuttaen, ei järjestelmähankintana."

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.6.2013 73 Kaupunginhallitus 19.8.2013/240. Sos.- ja terv. ltk. 73

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.6.2013 73 Kaupunginhallitus 19.8.2013/240. Sos.- ja terv. ltk. 73 240 SOSIAALIHUOLLON, PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISEN ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA, PYYNTÖ OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÄMISEEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.6.2013

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Perustelumuistio 6.2.2012 HYKS SAIRAANHOITOALUEEN KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN VALMISTELU

Perustelumuistio 6.2.2012 HYKS SAIRAANHOITOALUEEN KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN VALMISTELU 1 Perustelumuistio 6.2.2012 HYKS SAIRAANHOITOALUEEN KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN VALMISTELU HYKS-alueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tekninen lautakunta 18.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 136 Teknisen lautakunnan vuoden 2014

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (37) Talous- ja konsernijaosto AIKA 16.03.2015 klo 08:30-11:00 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 11 SOSIAALIHUOLLON,

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273

Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella 987/000/2009. Kaupunginhallitus 03.11.2014 273 Kaupunginhallitus 273 03.11.2014 Kaupunginhallitus 70 09.03.2015 Kaupunginhallitus 89 30.03.2015 Kaupunginhallitus 123 04.05.2015 Kaupunginhallitus 137 11.05.2015 Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (80) HALLITUS AIKA 23.03.2015 klo 08:30-11:15 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksessa 102 / 16.12.2008 Voimaantulo 16.12.2008 SALON KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 Määritelmiä ja käsitteitä...

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Aika: 21.09.2015 klo 19:30-21:10 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen ärestäytyminen 4 52 Sosiaali- a terveydenhuollon yhteisen asiakas- a

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1111. %

*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1111. % 1111. % (AP,OTTI *00001 %me2252g13 hp,s rynmin'bywkry ^3 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen APOTTI AP,OTTI lisor P md2.2013o uv, ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot