Pohjois-Savossa olevien maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen viranomaiskeinoin. Laadullinen haastattelututkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savossa olevien maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen viranomaiskeinoin. Laadullinen haastattelututkimus"

Transkriptio

1

2 Pohjois-Savossa olevien maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen viranomaiskeinoin Laadullinen haastattelututkimus Multiprint Oy 2010

3 Sisältö Tiivistelmä 1. Esipuhe Johdanto Tutkimuksen kohde ja toteutus Maahanmuuttajien työllistyminen tutkimusten valossa Tutkimuksen viitekehys Tutkimuksen toteutustapa Maahanmuuttajien työllistymisen esteet ja työllistymistä edistävät tekijät Pohjois-Savossa Maahanmuuttajien työllistymisen esteet Työnhakijan yksilölliset ominaisuudet ja maahanmuuttajuuteen liittyvät tekijät Työnantajiin liittyvät tekijät Yhteiskunnan rakenteet ja palvelujärjestelmä Työllistymistä edistävät tekijät Osaaminen, ammattitaito, perusvalmiudet ja koulutus Sosiaaliset verkostot Nopeat ja tehokkaat ohjaus- ja neuvontapalvelut Hyvä kielitaito Riittävät ja oikein kohdennetut työvoimapoliittiset toimenpiteet Maahanmuuttajien työllistyminen Pohjois-Savossa: ongelmia ja ratkaisuja Kehittämissuositukset...51 LIITTEET Liite 1. Haastatellut ja työpajoihin osallistuneet Tämän haastattelututkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa ja kehittää maassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä viranomaistoimenpiteitä ja -työkäytäntöjä Pohjois-Savossa. Lisäksi tavoitteena on ollut tunnistaa maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen liittyviä lainsäädännön ja viranomaisohjeiden kehittämistarpeita. Maahanmuuttajien työllistymistä työllistymisen esteitä ja työllistymistä edistäviä tekijöitä on käsitelty selvityksissä ja tutkimuksissa viime vuosina melko kattavasti. Työmarkkina-asema on maahanmuuttajilla usein epävakaa, erityisesti pakolaistaustaisilla. Lisäksi maahanmuuttajien epävakaa työura koostuu monesti useista peräkkäisistä työssäkäynti- ja työttömyysjaksoista. Maahanmuuttajat työllistyvät tyypillisesti koulutustaan vastaamattomiin töihin. Työllisyys paranee ja sukupuolten väliset erot tasoittuvat kuitenkin maahanmuutosta kuluneen ajan kasvaessa. Pohjois-Savossa toteutetuissa haastatteluissa maahanmuuttajien työllistymisen esteistä vaikeimpana ylitettävänä pidettiin maahanmuuttajien puutteellista ammatillista osaamista ja olemassa olevan ammatillisen osaamisen puutteellista tunnistamista. Lisäksi korostettiin tavoitteellisten sekä vaiheittain ja aidosti eteenpäin vievien kotoutumis- ja työllistymispolkujen luomisen vaikeuksia. Haastatteluissa esitettiin kuitenkin lukuisia ideoita viranomaistoimenpiteiden ja -työkäytäntöjen kehittämiseksi. Ratkaisut maahanmuuttajien työllistymisen kokonaisvaltaiseen edistämiseen eivät kuitenkaan ole yksittäisen toimijan käsissä, vaan kyse on siitä, miten hyvin eri viranomaistoimijoiden muodostama kokonaisuus Pohjois-Savossa saadaan toimimaan ja miten hyvin tämän verkoston toimenpiteet aidosti tukevat työnantajaa ja työnhakijaa. Työllistymisestä puhuttaessa päähuomion tulee kohdistua työnantajien tarpeisiin ja siihen miten hyvin koko julkinen palveluverkko kykenee edistämään osaavan työvoiman saantia. Toisin sanoen jos Pohjois-Savon toimialojen, klustereiden ja viime kädessä yksittäisten työnantajien nykyisiä tarpeita ei tunneta eikä tulevia tarpeita kyetä ennakoimaan, on melko mahdotonta onnistua myöskään maahanmuuttajien työllistymisen ja sitä myöten kotoutumisen edistämisessä. Peruskysymys on, millaista osaamista jatkossa tarvitaan ja miten Pohjois-Savossa jo olemassa oleva maahanmuuttajien muodostama työvoimaresurssi saadaan mahdollisimman hyvin käyttöön. Kyse on työnantajien tarpeita vastaavan osaamisen kehittämisestä ja työllistymisen edistämisestä siinä muuttuvassa tilanteessa, jossa kasvava osa työvoimasta on maahanmuuttajataustaista. Työnantaja palkkaa aina osaamista, ei valtaväestön edustajaa tai maahanmuuttajaa. Useisiin työllistymisen esteisiin ensimmäisenä ratkaisuna voi nähdä maahanmuuttaja-asiakkaan nykyistä yksilöllisemmän kotoutumis- ja työllistymispolun, joka konkretisoidaan nykyisin TE-toimistossa tai kunnassa kotoutumissuunnitelmaksi. Kotoutumissuunnitelma tulisi laatia kokonaisvaltaisesti perehtyen maahanmuuttaja-asiakkaan tilanteeseen sekä hänen aitoihin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Toinen keskeinen kehittämisen kohde on maahanmuuttajien kielitaito. Sekä tutkimuksissa että haastatteluissa korostettiin kielitaidon keskeistä roolia työllistymisessä. Kehittämisen pääsuunta on ammatillisen osaamisen kehittämisen entistä tiukempi yhteen nivominen kielitaidon kehittämisen kanssa sekä kielikoulutusten tehokas ulottaminen olemassa oleviin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Maahanmuuttajien kotoutumis- ja työllistymispolkujen kannalta erilaiset harjoittelu- ja työssäoppimispaikat ovat avainasemassa puhumattakaan tietysti itse varsinaisista työpaikoista. Kolmas pääviesti liittyy työnantajiin. Vaikka Pohjois-Savossa on maahanmuuttajien työllistymisen edistämisen näkökulmasta aktiivisia työnantajia, on niitä kaiken kaikkiaan liian vähän. Tutkimus on osa M14 Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi -hanketta, jota rahoittavat alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tutkimuksen on toteuttanut Ramboll Management Consulting.

4 1. Esipuhe 2. Johdanto Suomessa ja koko Euroopassa käydään julkista keskustelua maahanmuutosta, siihen liittyvistä ongelmista ja maahanmuuttajista. Keskustelu ei ole päässyt kovin analyyttiselle tasolle. Pääasiassa puhutaan asennetasolla. Leimakirveet heiluvat puolin ja toisin. Uuteen maahan asettuminen, uudenlaisten valmiuksien, tietojen ja taitojen oppiminen, sopeutuminen vallitsevaan kulttuuriin ja oman paikan löytäminen eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä. Työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisilla on omalta osaltaan keskeinen rooli maahanmuuttajien kotoutumis- ja työllistymispolkujen luomisessa. Pohjois-Savossa asuvat maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä, jonka edellytykset integroitua työelämään vaihtelevat. Osa täällä asuvista maahanmuuttajista työllistyy ilman viranomaisten tukea, kun taas osa tarvitsee pitkäaikaisempaa tukea ja työllistyminen näyttää vaikealta. Tässä laadullisessa haastattelututkimuksessa on haastateltu Pohjois-Savossa asuvia maahanmuuttajia, maahanmuuttajia työllistäviä työnantajia, työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisia, maahanmuuttajien koulutuksia toteuttavia kouluttajia sekä vertailun vuoksi myös työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisia pääkaupunkiseudulta. Tavoitteena on ollut kartoittaa ja kehittää Pohjois-Savossa jo olevien maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä viranomaistoimenpiteitä ja -työkäytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on ollut tunnistaa maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen liittyviä lainsäädännön ja viranomaisohjeiden kehittämistarpeita. Haastattelut vahvistavat aikaisempia maahanmuuttoon liittyviä tutkimuksia. Kaikki haastatellut ryhmät pitävät suomen kielen oppimista keskeisenä työllistymisen ja kotoutumisen edellytyksenä. Niin ikään Suomessa hankitulla koulutuksella ja tutkinnolla on erityistä arvoa työmarkkinoilla. Tutkimuksessa nostetaan esiin useita työ- ja elinkeinohallinnon viranomaistoiminnan kehittämistarpeita sekä esitetään viranomaistoimenpiteisiin liittyviä kehittämisehdotuksia maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi. Pohjois-Savon näkökulmasta täällä asuvien maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen ja mahdollisimman nopea työllistyminen ovat tärkeitä tavoitteita. Maahanmuuttajan ensimmäisiin vuosiin ajoittuvat viranomaistoimenpiteet tulee ymmärtää investoinneiksi, jotka alkavat tuottaa vuosien kuluessa verotulojen ja muun toimeliaisuuden muodossa. Oleellista on myös oivaltaa, että työllistyminen on vain yksi, vaikkakin keskeinen osa maahanmuuttajan kotoutumista Pohjois-Savoon. Viime kädessä kyse on maahanmuuttajan mahdollisuudesta täysivaltaiseen osallisuuteen häntä ympäröivässä yhteiskunnassa. Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tulee laatimaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Itä-Suomen maahanmuuttostrategian. Siinä pyritään hahmottamaan maakuntien omat tarpeet ja lähtökohdat maahanmuutolle. Työperäinen ja osaamisperusteinen maahanmuutto kaipaavat erityistä panostusta. Tämän haastattelututkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa ja kehittää maassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä viranomaistoimenpiteitä ja -työkäytäntöjä Pohjois-Savossa. 1 Lisäksi tavoitteena on ollut tunnistaa maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen liittyviä lainsäädännön ja viranomaisohjeiden kehittämistarpeita. Tutkimus on osa M14 Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi -hanketta, jota rahoittavat alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY:t) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tutkimuksen on toteuttanut Ramboll Management Consulting. Maahanmuuttajien työttömyysprosentti on Suomessa valtaväestöä korkeampi. Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuoreiden ennakkoarvioiden mukaan Suomessa asuvien ulkomaalaisten työttömyysaste on kasvanut huomattavasti taantumassa. Vuoden 2009 lopussa ulkomaalaisten työttömyysaste nousi 25,2 %:iin. Se oli yli kaksinkertainen verrattuna valtaväestön työttömyysasteeseen. Ulkomaalaisten työttömyysaste nousi vuositasolla 6,5 prosenttiyksiköllä. Koko väestön työttömyysaste nousi samalla aikavälillä reilulla kahdella prosenttiyksiköllä 10,9 %:iin. Yleisesti ottaen parhaiten suomalaisilla työmarkkinoilla ovat pärjänneet karkeasti jaotellen ne maahanmuuttajat, jotka kulttuurisesti, kielellisesti, koulutuksellisesti sekä ihonvärinsä puolesta ovat lähimpänä paikallista väestöä, kuten Pohjoismaista, Virosta, muista EU-maista sekä Pohjois-Amerikasta tulleet. 2 Maahanmuuttajien työllistymiseen vaikuttaa tietysti myös toimialoittainen ja alueellinen työllisyystilanne sekä maahanmuuttajien ammattitaito ja osaaminen. Heinäkuussa 2010 ulkomaalaisia työnhakijoita Pohjois-Savossa oli 974, joista työttömänä oli 545 henkilöä. Yli vuoden työttömänä oli 36 ulkomaalaista. 3 Pohjois-Savossa asui vuoden 2009 lopussa ulkomaalaista. Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajien ei ole ollut helppo päästä sisään Suomen eikä Pohjois-Savon työmarkkinoille. Kappaleessa 3 esitellään tarkemmin maahanmuuttajien työllistymistä ja työllistymisen esteitä olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta. Samassa kappaleessa esitetään tutkimuksen toteutustapa. Maahanmuuttajien työllisyyden esteiden poistaminen ja työllistymisen edistäminen on kansallisesti keskeinen kysymys tulevina vuosina työvoiman pienentyessä ja työperäisen maahanmuuton mahdollisesti samanaikaisesti lisääntyessä. Ongelmia työllistymiselle aiheuttavat erityisesti maahanmuuttajien ammattitaidon ja osaamisen yhteensopimattomuus työmarkkinoiden tarpeiden kanssa sekä puutteellinen kielitaito. 4 Tehdyt tutkimukset ja selvitykset maahanmuuttajien työllisyydestä, työllistymisen esteistä ja työttömyyden syistä korostavat viranomaisten alkuvaiheen ohjausta, opastusta ja tehokkaita työvoimapoliittisia toimenpiteitä keinoina vaikuttaa työllistymiseen. Haastateltujen näkemyksiä työllistymisen esteitä ja työllistymistä edistävistä tekijöistä esitellään kappaleessa 4. Näiden näkemysten pohjalta kappaleessa 5 vedetään yhteen esiin nousseita ongelmia ja ratkaisuehdotuksia. Tutkimuksen toteuttaja esittää omat kehittämissuosituksensa kappaleessa 6. Kari Virranta Ylijohtaja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 1 Tässä tutkimuksessa maahanmuuttaja-käsitettä käytetään yleissanana kuvaamaan ulkomailta Suomeen muuttanutta henkilöä, joka ei puhu suomea tai ruotsia äidinkielenään. 2 Linnanmäki-Koskela, Suvi, Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio; vuosina Suomeen muuttaneiden tarkastelua vuoteen 2007 asti, Helsingin kaupungin tietokeskus, 2/2010, s Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, heinäkuu Selvitysmies Arajärvi, Pentti, Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut, Sisäasiainministeriön julkaisuja 2/2009, s. 5. [3] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [4]

5 3. Tutkimuksen kohde ja toteutus 3.1 Maahanmuuttajien työllistyminen tutkimusten valossa Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajien työllistymistä, sen esteitä ja sitä edistäviä tekijöitä, on käsitelty eri selvityksissä ja tutkimuksissa viime vuosina melko kattavasti. Maahanmuuttajien työllistymistä on tutkittu erityisesti työmarkkina-aseman, työttömyys- ja työllisyysasteen pohjalta. 5 Maahanmuuttaja työkokemuksesta ja koulutuksesta riippuen voi Suomessa työllistyä yhtä hyvin tai jopa sujuvammin kuin valtaväestöön kuuluva. Esimerkiksi OECD -maissa syntyneellä henkilöllä työttömyyden todennäköisyys vastaa melko tarkkaan valtaväestön vastaavaa lukua. 6 Vaikka maahanmuuttajien työllisyystilanne on kokonaisuudessaan heikompi kuin valtaväestön, on todellisuus siis varsin moniulotteinen. Käytössä on kuitenkin enemmän tietoa työllistymiseen liittyvistä ongelmista kuin varsinaisista ratkaisuista. Työmarkkina-asema on maahanmuuttajilla usein epävakaa, erityisesti pakolaistaustaisilla. Lisäksi maahanmuuttajien epävakaa työura koostuu monesti useista peräkkäisistä työ- ja työttömyysjaksoista. Yleisesti ottaen naisten työmarkkina-asema on keskimäärin heikompi kuin miesten. Maahanmuuttajat työllistyvät tyypillisesti koulutustaan vastaamattomiin töihin. Erot työmarkkinatilanteessa eri maahanmuuttajaryhmien välillä ovat kuitenkin suuria. Työllisyys kuitenkin paranee ja sukupuolten väliset erot tasoittuvat maahanmuutosta kuluneen ajan kasvaessa. 7 Yleistäminen ylipäätänsä on vaikeaa, koska maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Tilastojen valossa ulkomaalaisia työllistäviä toimialoja ovat erityisesti kaupan ala, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala, liike-elämän palvelut sekä opetus ja tutkimus. Ammateista ravintolapalvelutyö, opetus- ja kasvatustyö, myyntiyö ja siivoustyö työllistävät eniten. Maahanmuuttajayrittäjille tyypillisimpiä toimialoja ovat tukkukauppa, asiantuntijapalvelut, päivittäistavarakauppa sekä ravintola-ala. 8 Työllistymiseen vaikuttavat työmarkkinatilanne maahantuloajankohtana, maassa asumisen kesto, kansallisuus, koulutus, sukupuoli, etninen tausta, maahanmuuttoikä ja maahantulon syy. Maahanmuuttajiin kohdistuneissa tutkimuksissa on todettu, että työssään menestyviä maahanmuuttajia yhdistää korkea koulutus, hyvä suomen kielen taito, maahanmuuttajan esimiehen osaava toiminta ja Suomeen tulo nuorena. 9 Tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin yleisesti ottaen todeta, että tarkasteltaessa tiettynä ajankohtana kaikkia ulkomailta tulleita maahanmuuttajien asema suomalaisilla työmarkkinoilla näyttäytyy heikkona. Pitkittäistarkastelujen tulokset puolestaan osoittavat, että maassaoloajan pidentyessä maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio edistyy hitaasti mutta varmasti. 10 Suomessa ei kuitenkaan ole systemaattista seurantatietoa, miten maahanmuuttajien työllisyys kehittyy esimerkiksi eri kansalaisuusryhmillä maassaoloajan myötä. Toisen polven maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatiosta ei niin ikään ole kovin paljoa tietoa. Työurilla etenemistä on myös tutkittu varsin vähän. 11 Lisäksi tiedot Suomeen tulevien maahanmuuttajien koulutustaustoista ovat puutteellisia, mikä vaikeuttaa osin arviointeja siitä, missä määrin maahanmuuttajat työllistyvät koulutusta vastaamattomiin töihin. 12 Viimeaikaisissa viranomaisten toimintaa linjaavissa raporteissa painotetaan, että maahanmuuton syystä riippumatta kaikkien Suomeen muuttaneiden työllistymistä ja yhteiskuntaan kotoutumista on varauduttava tukemaan nykyistä tehokkaammin. 13 Kotoutumispalvelut, kielen opiskelumahdollisuudet, yleiset maahanmuuttajien neuvonta- ja opastuspalvelut sekä yksilöllinen tuki ja ohjaus opintoihin ja työmarkkinoille ovat keskeisiä kehittämiskohteita parannettaessa maahanmuuttajien asemaa. Parhaillaan käynnissä oleva kotoutumislain uudistus osaltaan pyrkii vahvistamaan ja tehostamaan sekä kotouttamista että ohjautumista työmarkkinoille. Työmarkkinoiden tilanne Pohjois-Savossa on maahanmuuttajien näkökulmasta katsoen edelleen haastava. Työllisyystilanteessa yleisesti ottaen kuitenkin näkyy käänne parempaan suuntaan. Taustalla on talouden vilkastuminen, joka on vähentänyt ensi vaiheessa erityisesti lomautuksia. Myös lisääntyneet työ- ja elinkeinohallinnon aktiivitoimet ovat pienentäneet työttömien määrää. Nuorten työttömien luku on kääntynyt selvään laskuun. Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savossa heinäkuun lopussa henkilökohtaisesti ilmoittautuneet lomautetut mukaan lukien Vähennystä edellisestä heinäkuusta oli 670 henkilöä. Työpaikkoja oli TE-toimistoissa avoinna heinäkuun lopussa 917. Työpaikkoja oli tarjolla runsaasti mm. myyntineuvottelijoille, puhelinmyyjille, yrittäjille, sairaanhoitajille, laitossiivoojille ja henkilökohtaisille avustajille. Eniten oli pulaa myyntineuvottelijoista, lääkäreistä, hammaslääkäreistä ja sairaanhoitajista. Työttöminä oli heinäkuussa ammattialoittain tarkasteltuna eniten ammattitaidottomia ja ammatinvaihtajia, toimistotyöntekijöitä, myyjiä, laitossiivoojia, rakennustyöntekijöitä ja perushoitajia. Heinäkuussa 2010 ulkomaalaisia työnhakijoita Pohjois-Savossa oli 974, joista työttömänä oli 545 henkilöä. Yli vuoden työttömänä oli 36 ulkomaalaista. 14 Kaiken kaikkiaan Pohjois-Savossa asui vuoden 2009 lopussa ulkomaalaista. 15 Suomessa maahanmuutto keskittyy edelleen vahvasti pääkaupunkiseudulle ja isoihin kaupunkeihin. Kokonaisuudessaan Pohjois-Savossa asuu naapurimaakuntiin ja koko maahankin verrattuna vähän ulkomaalaisia (1,2 % väestöstä). Ulkomaalaisten osuus on viimeisen 10 vuoden aikana maltillisesti kasvanut. Vieraista kielistä eniten Pohjois-Savossa puhutaan venäjää, viroa ja arabiaa. Maahanmuuttajat ovat lähinnä saapuneet perheperusteisesti, paluumuuttajina, työperusteisesti ja pakolaisina. Lisäksi Pohjois-Savossa on vuosittain useita satoja ulkomaalaisia opiskelijoita. Maahanmuuttotyötä on useissa kunnissa, TE-toimistoissa ja järjestöissä tehty jo varsin pitkään. 5 Kattava yhteenveto viime vuosina toteutetuista tutkimuksista ja selvityksistä löytyy teoksesta Väänänen A, Toivanen M, Aalto A-M, Bergbom B, Härkäpää K, Jaakkola M, Koponen P, Koskinen S, Kuusio H, Lindström K, Malin M, Markkula H, Mertaniemi R, Peltola U, Seppälä U, Tiitinen E, Vartia-Väänänen M, Vuorenmaa M, Vuorento M, Wahlbäck K, Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan eri osa-alueilla Esiselvitysraportti, Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Osaaminen, työ, hyvinvointi. Helsinki Katso myös Hämäläinen, K., Kangasharju, A., Pekkala, S. & Sarvimäki, M., 1990-luvun maahanmuuttajien työllisyys, tuloverot ja tulon siirrot. Työpoliittinen tutkimus 265. Helsinki: Työministeriö, Vuoden 2008 työssäkäyntitilaston mukaan työllisten osuus on useilla kansalaisuusryhmillä korkeampi kuin suomalaisilla. Työssäkäynti 2008, Tilastokeskus, Ks. esimerkiksi Linnanmäki-Koskela, S, Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio; vuosina Suomeen muuttaneiden tarkastelua vuoteen 2007 asti, Helsingin kaupungin tietokeskus, 2/ Väänänen A ym Väänänen A ym Linnanmäki-Koskela, S, s Torvi, Kai, Maahanmuutto vastauksena työvoiman saatavuuteen, Helsinki: Työministeriö, Analyysiyksikkö, Tästä on kuitenkin viitteitä, katso esimerkiksi Tuomaala, M. & Torvi, K, Kohti työperusteista maahanmuuttoa: Ulkomailta palkattavan työvoiman tarpeen arviointi, TEM analyyseja 9. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, Esimerkiksi selvitysmies Norrback, Ole, Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston kehittäminen, Sisäasiainministeriön julkaisuja 15/ Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, heinäkuu 2010, 15 Väestörekisterikeskuksen Internet -palvelu, Asukasluku_2009_2010/$file/Asukasluku_2009_2010.htm [5] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [6]

6 Työllistymisen esteet jaetaan tutkimuksessa kahteen osaan: kaikkia työnhakijoita koskeviin ja erityisesti maahanmuuttajia koskeviin esteisiin. Peruslähtökohtana on, että työmarkkinoilla on erilaisia yleisiä työvoiman kysyntään ja tarjontaan liittyviä ongelmia. Kaikki maahanmuuttajien kohtaamat työllistymisen esteet eivät liity siihen, että työnhakija on maahanmuuttaja, vaan esteitä kohtaavat esimerkiksi kaikki työnhakijat, joilla on puutteellinen ammattitaito. Tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä maahanmuuttajuuden mukanaan tuomiin erityisiin esteisiin. Sekä työllistymisen esteet että työllistymistä edistävät tekijät on edelleen jaoteltu osa-alueisiin alla olevan kuvan mukaisesti. Työllistyminen Pohjois-Savon työmarkkinoille KEHITTÄMISSUOSITUKSET 3.2 Tutkimuksen viitekehys Tässä tutkimuksessa kerätty haastatteluaineisto esitellään alla olevan viitekehyksen mukaan jäsenneltynä Pohjois-Savon maahanmuuttajien työllistymisen esteisiin ja työllistymistä edistäviin tekijöihin. 16 Havaintojen yhteydessä esitetään suoria lainauksia haastatelluilta mainiten samalla mihin haastateltavien ryhmään haastateltava kuului (maahanmuuttaja, työnantaja, viranomainen tai kouluttaja). TUNNISTETUT TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Osaaminen, ammattitaito, perusvalmiudet ja koulutus Sosiaaliset verkostot Nopeat ja tehokkaat alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut Hyvä kielitaito Työllistyminen Pohjois-Savon työmarkkinoille KEHITTÄMISSUOSITUKSET TUNNISTETUT TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Riittävät ja oikein kohdennetut työvoimapoliittiset toimenpiteet TYÖLLISTYMISEN ESTEET Työnhakijan yksilölliset ominaisuudet Työnhakijan "maahanmuuttajuuteen" liittyvät syyt Työnantajiin liittyvät syyt TYÖLLISTYMISEN ESTEET Yleiset kaikkia koskevat Yhteiskunnan rakenteet ja palvelujärjestelmät Erityisesti maahanmuuttajia koskevat Maahanmuuttajat Maahanmuuttajat TYÖVOIMAN KYSYNTÄ Työllistymisen esteet ja työllistymistä edistävät tekijät Työllistymisen esteiden ja työllistymistä edistävien tekijöiden osa-alueet 16 Viitekehyksen laadinnassa on hyödynnetty Ulla Korhosen esitystä Työtä, tietoa ja työvoimaa -projektia koskien (henkilökohtainen sähköpostikirjeenvaihto tammikuussa 2010). Viitekehystä on kehitetty eteenpäin sisäasiainministeriön (SM) ALPO -tukirakenneprojektin käynnissä olevassa selvityksessä maahanmuuttajien työllistymisen esteistä. [7] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [8]

7 Työllistymisen esteitä koskevat havainnot on edellisellä sivulla esitetyn kuvan mukaisesti jaoteltu työnhakijan yksilöllisiin ominaisuuksiin ja erityisiin maahanmuuttajuudesta johtuviin tekijöihin, työnantajista johtuviin tekijöihin ja yhteiskunnan rakenteita ja palvelujärjestelmää koskeviin tekijöihin. Työllistymistä edistävät tekijät puolestaan on jaoteltu osaamisen, ammattitaidon, työelämän perusvalmiuksien ja koulutuksen kehittämiseen, sosiaalisiin verkostoihin, nopeisiin ja tehokkaisiin alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluihin, hyvään kielitaitoon sekä riittäviin ja oikein kohdennettuihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 3.3 Tutkimuksen toteutustapa Tässä tutkimuksessa kyse on laadullisesta tutkimuksesta, jonka yhteydessä on haastateltu eri puolella Pohjois-Savoa asuvia työssäkäyviä ja / tai työtä etsiviä, viranomaistoimenpiteissä olleita, maahanmuuttajia (20 henkilöä), maahanmuuttajia työllistäneitä työnantajia (10 henkilöä) sekä maahanmuuttajien koulutuksia toteuttavien koulutusorganisaatioiden edustajia (4 henkilöä) ja työ- ja elinkeinohallinnon viranomaisia (8 henkilöä Pohjois-Savossa ja lisäksi Uudellamaalla ja Helsingissä 5 henkilöä). Haastatteluotantaa ei ole laadittu tilastollisin perustein eli esimerkiksi haastateltujen maahanmuuttajien näkemykset eivät sinänsä edusta koko Pohjois-Savon maahanmuuttajatyönhakijoiden näkemyksiä. Tutkimuksen tavoitteet huomioon ottaen yleistettävyyttä oleellisempaa oli toteuttaa kohdennettuja haastatteluja ja tarkastella niiden sisältöjä aiempien tutkimusten ja selvitysten valossa. Haastattelut käsittelivät seuraavia teema-alueita: Pohjois-Savossa asuvat maahanmuuttajat: KK Näkemykset maahanmuuttajien työllistymisestä ja työllistymisen esteistä Pohjois-Savossa KK Kokemukset Suomen viranomaisista yleensä KK Kokemukset viranomaisista ja toimenpiteistä työllistymiseen liittyen KK Viranomaistyöhön ja toimenpiteisiin liittyvät kehittämistarpeet ja kehittämisehdotukset. Maahanmuuttajia työllistäneet työnantajat: KK Näkemykset maahanmuuttajien työllistymisestä ja työllistymisen esteistä Pohjois-Savossa KK Kokemukset maahanmuuttajista työvoimana KK Kokemukset viranomaisista ja toimenpiteistä työvoiman saatavuuteen liittyen KK Kokemukset erityisesti maahanmuuttajatyövoiman rekrytoimiseen liittyvistä viranomaistoimenpiteistä KK Viranomaistyöhön ja toimenpiteisiin liittyvät kehittämistarpeet ja kehittämisehdotukset. Maahanmuuttajien koulutuksien toteuttajat: KK Näkemykset maahanmuuttajien työllistymisestä ja työllistymisen esteistä Pohjois-Savossa KK Kokemukset maahanmuuttajien koulutustarpeista ja kouluttamisesta KK Kokemukset viranomaisista maahanmuuttajien koulutuksiin liittyen KK Koulutuksiin ja viranomaisten toimenpiteisiin liittyvät kehittämistarpeet ja kehittämisehdotukset. Maahanmuuttajien koulutuksia suunnittelevat ja hankkivat työ- ja elinkeinoviranomaiset: KK Näkemykset maahanmuuttajien työllistymisestä ja työllistymisen esteistä Pohjois-Savossa KK Kokemukset maahanmuuttajista TE toimistojen asiakkaina ja maahanmuuttajakoulutuksista ja niiden hankinnasta KK Koulutuksiin ja viranomaistyöhön liittyvät kehittämistarpeet ja kehittämisehdotukset. Käytännössä haastatteluissa keskeisellä sijalla olivat työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) tarjoamat työvoimapalvelut ja erilaiset työvoimakoulutukset. Työvoimapalvelujen perustarkoituksena on työnhakijan ja työntekijän kannalta työhön sijoittumisen ja ammatillisen kehityksen turvaaminen. Yleisiä kaikkien työnhakijoiden käytettävissä olevia palveluja ovat työnvälitys ja siihen liittyvä neuvonta ja ohjaus, tiedot työpaikoista, sekä ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut ja koulutus- ja ammattitietopalvelut. Maahanmuuttajan kannalta työvoimapalvelujen käyttäminen vaatii perustietoja työmarkkinoista, palvelujärjestelmästä ja kohtuullisen hyvää suomen kielen taitoa. 17 Näin ollen käytännössä maahanmuuttajatyönhakijoilla on harvoin mahdollisuutta hyödyntää TE-toimistojen palveluvalikoimaa täysimääräisesti. Työnvälitykseen kuuluvat työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työntekomahdollisuuksista tiedottaminen, työnhakuun liittyvä neuvonta ja työnhakuvalmennus, työnhakuhaastattelut, osaamiskartoitukset, työpaikkatarjoukset ja työnhakusuunnitelmat. Työnvälityksen menettelytavoissa painottuu nykyisin omatoiminen työnhaku, mikä arvioiden mukaan on omiaan vaikeuttamaan maahanmuuttajien asemaa 18. Keskeinen väylä maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä on käytännössä työvoimakoulutus. Haastatelluilla maahanmuuttajilla oli takanaan erilaisia kotoutumisen ja työllistymisen polkuja, joten työvoimakoulutuksista puhutaan tässä selvityksessä pääasiassa yleisesti menemättä näkemyksiin yksittäisistä koulutuksista. Haastateltavien tunnistaminen Tutkimuksen yhteydessä haastateltiin kymmentä työelämässä olevaa ja kymmentä työtä etsivää maahanmuuttajaa, jotka kaikki olivat saaneet TE-toimistojen viranomaispalveluja. Maahanmuuttajien henkilötietojen saamista varten haettiin tutkimuslupa työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM). Luvansaannin jälkeen Pohjois-Savon alueen TE-toimistoja pyydettiin toimittamaan tiedot sellaisista maahanmuuttajista, jotka olivat olleet työ- ja elinkeinohallinnon toimenpiteissä mukana ja olivat joko vastikään työllistyneet tai joilla TE-toimistojen arvion mukaan oli hyvät työllistymisnäkymät. TE-toimistojen poimimille 67 henkilölle lähetettiin kirje kotiin suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Kirjeessä kerrottiin haastattelututkimuksesta ja haastattelun tavoitteista sekä pyydettiin maahanmuuttajaa ottamaan puhelimitse yhteyttä tutkimuksen toteuttajaan, mikäli he olivat kiinnostuneita haastattelusta. Kymmenen haastattelua sovittiin maahanmuuttajan aloitteesta, ja kymmenen haastattelua sovittiin sen jälkeen, kun maahanmuuttajille oltiin soitettu ja tiedusteltu halukkuutta osallistua tutkimukseen. Haastatellut työllistyneet maahanmuuttajat (10 henkilöä) työskentelivät opettajana, asentajana, rakennustyöntekijöinä (2 henkilöä), laitoshuoltajana, hitsaajana, perushoitajina (2 henkilöä), ompelijana ja lastentarhanopettajana. Kaiken kaikkiaan haasteltujen maahanmuuttajien (20 henkilöä) asuinpaikkoina haastatteluhetkellä olivat Kuopio (7 henkilöä), 17 Arajärvi P, s Arajärvi P, s. 44. [9] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [10]

8 Iisalmi (2 henkilöä), Varkaus (2 henkilöä), Siilinjärvi (4 henkilöä), Leppävirta (1 henkilö), Sonkajärvi (2 henkilöä), Nilsiä (1 henkilö) ja Lapinlahti (1 henkilö). Nuorin haastateltu oli 25-vuotias ja vanhin 63-vuotias. Pisimpään Suomessa ollut muutti Suomeen vuonna 1987 ja tuorein vuonna Yksitoista haastateltua oli naisia ja yhdeksän miehiä. Puolet haastatelluista oli venäläistaustaisia. Maahanmuuttajien haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina haastatteluina haastateltaville sopivissa paikoissa eri puolilla Pohjois-Savoa heinä- ja elokuussa. Pääasiassa haastattelut toteutettiin suomeksi. Kahdessa haastattelussa käytettiin tulkkia, ja muutamassa haastattelussa käytettiin suomen lisäksi englantia. Kolmen maahanmuuttajan kanssa sovittiin, että he pitivät elokuussa työ- ja elinkeinohallinnon toimenpiteissä tai tapaamisissa ollessaan päiväkirjaa, jossa he arvioivat saamaansa palvelua. Nämä päiväkirjat kerättiin takaisin syyskuun alussa. Maahanmuuttajia työllistäneitä työnantajia tiedusteltiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen virkailijoilta, Pohjois-Savon TE-toimistojen virkailijoilta, koulutusorganisaatioiden edustajilta sekä maahanmuuttajilta itseltään. Haastatellut työnantajat koostuivat seuraavista: sairaala, kunta, maatalous- ja lomatoimisto, henkilöstöpalveluyritys (2 työnantajaa), logistiikkayritys, kiinteistöpalveluyritys (2 työnantajaa), kunnossapito- ja remontointiyritys ja puutarhayritys. Haastateltavat koulutusorganisaatioiden ja viranomaisten edustajat puolestaan määriteltiin yhdessä tutkimuksen ohjausryhmän kanssa. Lisäksi Pohjois-Savossa toteutetuissa haastatteluissa esiin nousseita havaintoja ja kehittämisehdotuksia käsiteltiin kahdessa Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin TE-toimiston ryhmäkeskustelutilaisuudessa Helsingissä. Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin TE-toimiston ryhmäkeskusteluihin osallistuneet määriteltiin yhdessä näiden toimistojen johdon avulla. Näiden keskustelujen tarkoituksena oli peilata Pohjois-Savon havaintoja pääkaupunkiseudun kokemuksiin. Lista tutkimuksen aikana haastatelluista viranomaisista ja koulutusorganisaatioiden edustajista on tämän raportin liitteenä. Haastatteluiden jälkeen järjestettiin Kuopiossa työpaja, jossa esiteltiin saatua haastatteluaineistoa. Aineiston pohjalta kehitettiin haastatteluissa esitetyistä näkemyksistä ja ajatuksista kehittämissuosituksia. Tämän työpajan tuottamia kehittämissuosituksia käsiteltiin edelleen pienemmässä työryhmässä Kuopiossa Lista työpajoihin osallistuneista on tämän raportin liitteenä. Tutkimustyö käynnistyi huhtikuussa Kaikki haastattelut toteutettiin kesäkuun ja syyskuun alun välisenä aikana. Hankkeen ohjausryhmässä toimivat M 14 Itä Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi -hankkeen Tuomas Kylänpää, maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson ja projektipäällikkö Jan Blomberg Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Hankkeen toteutukseen osallistuivat Ramboll Management Consultingin puolelta manager Risto Karinen, analyst Nita Korhonen, senior consultant Henrik Pekkala ja senior consultant Mia Toivanen. 4. Maahanmuuttajien työllistymisen esteet ja työllistymistä edistävät tekijät Pohjois-Savossa 4.1 Maahanmuuttajien työllistymisen esteet Työllistyminen on yksilöllistä ja yleistäminen sinänsä on vaikeaa. Yksinkertaistettuna ongelman ydin on siinä, onko työnhakijalla oli hän sitten maahanmuuttaja tai valtaväestöön kuuluva sellaista ammattitaitoa ja osaamista, jolle on kysyntää Pohjois-Savossa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja alueen eri toimialojen kehitysnäkymät huomioiden. Usea viranomainen nosti haastatteluissa esiin, että vaikeammin määriteltävät yksilölliset ominaisuudet saattavat myös olla ratkaisevia. Hyvät tyypit työllistyvät, vaikkei henkilön kielitaito tai joskus ammattitaito tai työkokemuskaan, olisi kovin hyvä. Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin lukuisia yksilöllisiin ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä, joiden osalta maahanmuuttaja on Pohjois-Savossa valtaväestöön kuuluvaa vaikeammassa asemassa työtä haettaessa Työnhakijan yksilölliset ominaisuudet ja maahanmuuttajuuteen liittyvät tekijät Yksilölliset ominaisuudet koostuvat esimerkiksi koulutuksesta ja ammattitaidosta, kielitaidosta ja työkokemuksesta. Yleisesti ottaen työnhakijoiden parissa tehtävissä haastattelututkimuksissa työllistymisen esteiksi määritellään useammin muita tekijöitä kuin oma puutteellinen ammattitaito tai osaaminen, joista keskustelu on usein haastateltavalle vaikeampaa. Tässä tutkimuksessa usea haastateltu maahanmuuttaja mainitsi, ettei ulkomailla hankittua koulutusta ja/tai tutkintoa riittävästi tunnisteta Pohjois-Savon työmarkkinoilla. 19 Muutama haastateltu myönsi myös suoraan, ettei heidän koulutustaustansa sovellu tai ammattitaitonsa riitä työpaikan saamiseen. Samaan hengenvetoon kuitenkin pidempikestoiset täydentävät opinnot tai peräti ammatin vaihtaminen tuntuivat vaikeilta ratkaisuilta, joista saatava hyöty arvelutti haastateltuja. Tutkimusten valossa maahanmuuttajat ajan myötä kouluttautuvat Suomessa kaiken kaikkiaan melko aktiivisesti. 20 Usea haastateltu maahanmuuttaja olikin Suomessa ollessaan kouluttautunut eri keinoin, osa oli myös suorittanut ammatillisen tutkinnon. Minulla on tutkinto Neuvostoliitosta mitä sillä tekee? Ei mitään. 19 Suomalaisten tutkintojen merkitystä maahanmuuttajien työllistymisessä ei ole juurikaan tutkittu, sillä tietoja Suomessa asuvien maahanmuuttajien ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ei ole systemaattisesti saatavilla. 20 Useimmat tutkimukset osoittavat pelkän perusasteen suorittaneiden olevan tavallisesti korkeammin koulutettuja heikommassa työmarkkina-asemassa. Esimerkiksi Hämäläinen ym. havaitsivat maahanmuuttajien Suomessa suoritetun keskiasteen tutkinnon nostavan työllisyyden todennäköisyyttä 6 9 prosenttiyksiköllä ja korkea-asteen tutkinnon 7 12 prosenttiyksiköllä. Hämäläinen, Kari & Kangasharju, Aki & Pekkala, Sari & Sarvimäki, Matti, 1990-luvun maahanmuuttajien työllisyys, tuloverot ja tulonsiirrot, Helsinki, Työministeriö, Tutkimuksissa on kuitenkin arvioitu, että mikäli koulutustaso vaikuttaisi suoraan maahanmuuttajan työmarkkina-asemaan, merkitsisi se sitä, että korkeammin koulutetut maahanmuuttajat olisivat automaattisesti paremmissa työmarkkina-asemissa. Näin ei kuitenkaan ole eli työllistymiseen vaikuttaa myös muita tekijöitä, ks. Esimerkiksi Forsander, A, [11] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [12]

9 Sekä Pohjois-Savossa että pääkaupunkiseudulla haastatellut viranomaiset nostivat esiin, että Suomessa määritellyt ammattipätevyydet ja kelpoisuusvaatimukset ovat isoja haasteita ulkomailta tulleille ja ulkomailla hankitun koulutuksen ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen puolestaan palvelujärjestelmälle. Lisäksi lyhytkestoisempien maahanmuuttajan aiempaa koulutusta tai työkokemusta täydentävien koulutusten järjestämisessä on puutteita. Aiemmissa työnantajien haastattelututkimuksissa on todettu, että työnantajat harvoin nostavat Suomessa suoritettua tutkintoa erityiseksi työn saannin edellytykseksi, vaan puhuvat lähinnä kielitaidon merkityksestä. 21 Suomessa hankittu tutkinto kuitenkin on olennainen tekijä työn ja koulutuksen vastaavuuden kannalta. 22 Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien asema työmarkkinoilla on haastattelujen mukaan vaikea, mikä kertonee siitä, että työnhakijoiden koulutus ja osaaminen eivät välttämättä vastaa kysyntää ja siitä, että erityisesti korkeakoulutettujen maahanmuuttajien on ylipäätänsä vaikeaa työllistyä koulutustaan vastaaviin töihin. TE-toimistosta sanottiin, että olen liian koulutettu ihminen, vaikka olen tehnyt hyvin monenlaista työtä. TE-toimistossa ei etsitä aktiivisesti koulutusta vastaavaa työtä, vaan minullekin tarjottiin pääasiassa vain siivoojan ja tulkin työtä, vaikka olen korkeakoulutettu. Johtuuko tämä siitä, että TE-toimiston virkailijat haluavat vain työllistää mahdollisimman nopeasti johonkin työhön? Esimerkiksi työelämävalmennus pitää joskus myydä asiakkaalle siihen tyyliin, että ei sen tarvitse olla välttämättä omalta alalta, koska kielitaidon kannalta kaikesta on hyötyä henkilö voi sitten sen jälkeen löytää paremmin väyliä haluamaansa suuntaan. (Viranomainen, Helsinki) Maahanmuuttajien suomalaisen työelämän tuntemus voikin olla heikkoa. Eri lähtömaista tulevilla voi olla hyvin erilaisia käsityksiä esimerkiksi siitä, mitä eri ammattinimikkeet tarkoittavat. Lisäksi maahanmuuttajan lähtömaan ja Suomen työelämän ja kulttuurin erot voivat olla suuria tietysti riippuen lähtömaasta. Koulutuksen, työkokemuksen ja kielitaidon ohella työllistyneet maahanmuuttajat korostivat omien asenteiden merkitystä työllistymisessä. Osa arvioi, että monen maahanmuuttajan kohdalla usko työllistymiseen vaihtelee maassaoloajan myötä. Alkuinnostus voi vaihtua ajan mittaan pettymykseen muilta kuultujen kokemusten ja omien huonojen kokemusten myötä. Työllistyneet maahanmuuttajat painottivat itsevarmuutta ja uskoa työllistymiseen, mutta myönsivät, että näiden vaaliminen on osin vaikeaa. Maahanmuuttajatkin voivat olla asenteellisia ja ajatella, etteivät suomalaiset ota töihin, mikä heikentää työpaikan todellista hakemista. Meillä maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat usein ylikoulutettuja näihin tehtäviin. Eivät he ole päässeet osaamistaan vastaavaan työhön, ja joutuvat hakemaan ja tekemään jotain muuta. (Työnantaja) Korkeakoulutettujen brain waste on yksi esimerkki maahanmuuttajien käyttämättä jäävästä kapasiteetista suomalaisilla työmarkkinoilla. Yllä esitetyt korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kommentit ovat inhimillisellä tasolla helposti ymmärrettäviä. Yksilön näkökulmasta voi olla vaikeaa hyväksyä koulutusta alempaa työtä. Tutkimuksissa on kuitenkin todennettu, että käytännössä lähes mikä hyvänsä Suomessa saatu työkokemus on maahanmuuttajalle tuottavaa pääomaa ja lähtökohtaisesti ulkomailla hankittua työkokemusta arvokkaampaa. 23 Tärkeää ei useastikaan ole maahanmuuttajan työuran pituus, vaan nimenomaan Suomessa saadun työkokemuksen pituus. Suomessa hankittu työkokemus on osoitus työnantajille siitä, että henkilö tuntee suomalaista työelämää ja pärjää siinä. Kaikki viranomaiset ja työnantajat nostivat keskusteluissa keskeisimpänä esiin kielitaidon avainroolin työllistymisessä. Tutkimuskirjallisuudessa on niin ikään vuosien mittaan todettu, että kielitaito on työmarkkinoilla toimimisen perusedellytys, jonka varaan työntekijän muun pätevyyden itse asiassa voidaan katsoa rakentuvan. Kielitaidon nähdään osin myös kertovan sitoutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Olematon tai heikko kielitaito heikentää merkittävästi työllistymisen ja kouluttautumisen mahdollisuuksia. Tutkimuksissa on myös esitetty, että ne maahanmuuttajat, jotka arvioivat pärjäävänsä työelämässä erittäin hyvin suomen kielellä, ovat useammin koulutustaan vastaavassa työssä. 24 Ongelmana on kielitaidon puute. Yllättävän vähän yrityksissä täällä osataan englantia. (Työnantaja) Kieli on melkein isompi ongelma kuin ammattitaito. Ammattitaidon oppii nopeammin. (Työnantaja) 21 Sutela, Hanna, Maahanmuuttajat palkkatyössä, teoksessa Seppo Paananen (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 2005, s. 30. Katso myös Söderqvist, Minna, Ulkomaalaiset työnantajan silmin Se on niinku se tyyppi, tyyppi ja osaaminen, ei se tutkinto ei. Helsinki, Heli, Sutela, H, Forsander, Annika, Luottamuksen ehdot: Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla, Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, Sutela, H, Maahanmuuttajat palkkatyössä, teoksessa Seppo Paananen (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, [13] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [14]

10 Ne, jotka olemme palkanneet, ovat sujuvasti suomea puhuvia. Harvan työnhakijan kielitaito on ollut riittävä. (Työnantaja) Suomen kielen taito on välttämätön työn kannalta. (Työnantaja) Kokonaisuudessaan työnhakijoiden yksilöllisistä ominaisuuksista haastatellut maahanmuuttajat korostivat koulutuksen ja kielitaidon merkitystä. Lisäksi erityisesti työllistyneet maahanmuuttajat nostivat esiin myös positiivisen asenteen ja itseluottamuksen. Kaikki viranomaiset painottivat kielitaidon ensiarvoista merkitystä. Työnantajat nostivat kielitaidon jopa ammattiosaamista tärkeämmäksi. Kaiken kaikkiaan haastatteluissa esiin nostetut seikat vastaavat hyvin myös viime vuosien tutkimuksessa esiin nostettuja havaintoja sekä koulutuksen että kielitaidon keskeisestä merkityksestä maahanmuuttajien työllistymiselle. Kouluttajat korostivat, että kielen oppimisessa avainroolissa on oppimiskyvyn rinnalla henkilön oma motivaatio. Lisäksi kielen oppimiseen vaikuttavat ympäristötekijät kuten vaikkapa kielikurssien koostumus. Samaan kieliryhmään kuuluvat voivat helposti puhua omaa kieltään. Lisäksi kielen oppimisen tarve vaihtelee. Esimerkiksi englantia hyvin taitava yleensä ottaen pärjää, erityisesti isommilla paikkakunnilla, ilman pakottavaa tarvetta oppia suomen kieltä. Haastatellut maahanmuuttajat korostivatkin haluaan oppia ja puhua suomea keskeisenä selittävänä tekijänä hyvälle tai melko hyvälle suomen kielen taidolleen. Kielen oppimista on vähän vaikea pakottaa ja monesti huomannut esimerkiksi työvoimakoulutuksia pidettäessä, että esimerkiksi venäläiset keskustelevat vain venäjäksi keskenään, vaikka on sovittu, että puhutaan kurssilla vain Suomea. (Kouluttaja) Oman kieliryhmän sisällä pyöriminen pitäisi katkaista. (Kouluttaja) Työnantajiin liittyvät tekijät Lait ja sopimukset ohjaavat työmarkkinoiden toimintaa. Yhdenvertaisuuslaki kieltää työntekijöiden asettamisen eriarvoisiin asemiin esimerkiksi rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen tai sukupuolen perusteella. Työnantaja ei myöskään saa vaatia kielitaitoa tehtävässä, jossa sitä ei tosiasiassa tarvita. Työmarkkinoilla hyväksyttävinä työnhakijoita erottelevina perusteina voidaan pitää esimerkiksi koulutusta, ammattitaitoa, työkokemusta ja soveltuvuutta tehtävään. Työnantajien asenteet ovat yksi rekrytointiin vaikuttava tekijä, mutta taustalla on usein laajemmin asenteisiin liittyviä havaintoja ja olettamuksia. Esimerkiksi asiakaspalvelutehtävään ei haluta palkata maahanmuuttajaa, koska pelkona on, että asiakkaiden asenteet eivät tätä mahdollista. Haastatellut viranomaiset, maahanmuuttajat, kouluttajat ja osin myös työnantajat arvelivat, että maahanmuuttajiin kohdistuu aika paljon negatiivisia asenteita työnantajien piirissä. 25 Osa haastatelluista tosin arveli, ettei tilanne Pohjois-Savossa ole yhtä huono kuin eräillä muilla alueilla Suomessa. Erityisesti viranomaiset peräänkuuluttivat yrityksiltä aktiivisuutta ja yhteiskuntavastuun kantoa. Ongelmana on se, että kun tulee englannin kieltä taitavia maahanmuuttajia, niin he usein hakeutuvat englanninkieliseen koulutukseen, joten suomen kielen oppiminen jää myöhemmäksi (Viranomainen, Pohjois-Savo) Työnantajilta toivon aktiivisuutta. Helposti saadaan kielikoulutuksiin työharjoittelupaikoiksi kolmannen sektorin paikkoja, mutta yrityksiä pitäisi saada enemmän esille. (Viranomainen, Pohjois-Savo) Nyt maahanmuuttajia otetaan harjoitteluun ja työelämävalmennukseen ja jopa palkkatuella töihin, jos osaavat suomea. Parempaan suuntaan ollaan menossa, jopa työpaikkojakin riittää. (Viranomainen, Pohjois-Savo) Hyvin suomea puhuvat maahanmuuttajat korostivat oppineensa suomea puhumalla sitä aktiivisesti eri yhteyksissä ja tilanteissa. Yksi haastateltu jopa totesi, että parhaiten suomea oppii asumalla pienellä paikkakunnalla, jossa kukaan muu ei puhu englantia. Osa haastatelluista arveli, että kielitaitovaateita käytetään ajoittain verukkeena olla työllistämättä maahanmuuttajia, vaikka työn teosta voitaisiin selvitä muulla kielellä tai puutteellisella suomen kielellä. Osa työnantajista puolestaan totesi, että esimerkiksi kielitaitovaatimuksista kyllä tingitään, kun työvoiman tarve on akuutti. Parhaiten oppii puhumalla suomalaisten kanssa. 25 Vastikään julkaistussa selvityksessä todetaan erityisesti PK-yritysten suhtautuvan negatiivisesti maahanmuuttajiin työvoimana, Vehaskari, Aira, Talent available: Tapping the Expat Pool, EVA, [15] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [16]

11 Kantasuomalainen saa helpommin työtä. työllistämiinsä maahanmuuttajiin. Osa totesi maahanmuuttajatyöntekijöiden olevan yhtä hyviä tai parempia työntekijöitä kuin valtaväestö. Esteenä voi olla jo pelkkä nimi. Asenteiden pitää muuttua molemmin puolin eli työnantajien asenteiden lisäksi myös maahanmuuttajien pitää uskoa työnsaantiin. (Viranomainen, Helsinki) Sitten kun työnantajilla on kokemusta maahanmuuttajatyöntekijästä, niin ottavat heitä kyllä mielellään töihin. (Viranomainen, Pohjois-Savo) Arvostelen omaa organisaatiota siitä, että koska ei vielä ole ollut puutetta työvoimasta, niin... Tämä on jotenkin henkinen kynnys meillä. Johtuu tarpeen puutteesta, mutta uskon, että jonakin päivänä joudumme tilanteeseen, jossa kommunikaatio tapahtuu vieraalla kielellä. (Työnantaja) Kaikki kulminoituu suomen kielen taitoon tämä on ainakin operatiivisen työnjohdon näkemys asiasta. Johto ei tähän ole puuttunut asiaan, koska ei ole ollut tarvetta. (Työnantaja) Osa viranomaisista näkee Pohjois-Savossa syntyneen hierarkkista kahtiajakoa niihin maahanmuuttajiin, jotka ovat tulleet maahan työperusteisesti ja niihin, jotka ovat tulleet maahan muista syistä, erityisesti pakolaisina tai turvapaikanhakijoina. Työperusteisesti tulleita pidetään lähtökohtaisesti parempina työnhakijoina. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on tunnistettu laajemminkin työelämän lohkoutumista. Osa työvoimasta työskentelee niin sanotulla primaarisektorilla, jossa työsuhteet ovat pysyviä ja turvallisia ja uralla eteneminen on mahdollista. Osa työvoimasta (yleisesti ottaen naiset, nuoret ja maahanmuuttajat) puolestaan työskentelee niin sanotulla sekundaarisektorilla, jossa työsuhteen jatkuvuus on epävarma, työttömyysriski suuri ja etenemismahdollisuudet heikot. Tämän ohella on työmarkkinoilla tunnistettu Suomessakin etnistä hierarkkista työnjakoa, jonka mukaan rikkaista maista tulleet, kuten esimerkiksi länsieurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset työskentelevät muita maahanmuuttajaryhmiä useammin primaarisektorilla, kun sekundaarityömarkkinoilla toimivat puolestaan afrikkalaiset, eteläeurooppalaiset sekä eteläaasialaiset. Samaan aikaan myös työtehtävien sisältöihin ja laatuun liittyy lohkoutumista Työlliset maahanmuuttajat työskentelevät yhä useammin tehtävissä, joihin suomalaista työvoimaa on hankala motivoida, ja joita leimaa rakennemuutos sekä työn epävakaistuminen. 26 Työnantajien vaatimus kielitaidosta usein laskee, kun tarve on suuri. Minusta tämä kertoo työantajien puutteellisesta ennakoinnista. (Viranomainen, Helsinki) Paikalliset yritykset arvostavat suomen kielen taitoa sellaisissakin ammateissa, joissa luulisi selviävän vähällä suomen kielen taidolla. (Viranomainen, Pohjois-Savo) Pitäisi nostaa esiin positiivisia kertomuksia negatiivisia nousee esiin muutenkin. Tämä voisi vaikuttaa sekä työnantajien asenteisiin että loisi uskoa maahanmuuttajiin. (Viranomainen, Helsinki) Osa haastatelluista viranomaisista totesi, että työnantajat arvioivat usein asiakkaidensa olevan maahanmuuttajiin negatiivisesti asennoituvia, mistä johtuen maahanmuuttajien työllistäminen ei ole työnantajalle ajankohtaista tai järkevää. Viranomaiset kuitenkin korostivat, että Pohjois-Savossa on paljon yrityksiä, joilla on hyviä kokemuksia maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä, mutta näitä tarinoita ei riittävästi tunneta eikä esitellä esimerkiksi mediassa. Haastatellut työnantajat olivat kokonaisuudessaan tyytyväisiä Pohjois-Savossa Ennakkoluuloja on erityisesti silloin, jos henkilön maahan tulon syy ei ole työperusteinen. (Viranomainen, Pohjois-Savo) Kokonaisuudessaan Pohjois-Savossa haastatellut maahanmuuttajat mainitsivat melko usein työnantajien negatiiviset asenteet yhtenä työllistymistä estävänä tekijänä. Samassa yhteydessä he kuitenkin korostivat, että työnantajia on monenlaisia ja että heillä oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia työnantajien asenteista maahanmuuttajiin. Osa työnantajista myönsi negatiivisten asenteiden esiintymisen. Pohjois-Savon haastatellut viranomaiset niin ikään pitivät tosiasiana negatiivisten asenteiden olemassa olon, mutta korostivat sitä, että oleellista ylipäätänsä olisi saada työnantajat aktivoitumaan suhteessa Pohjois- Savossa olevien maahanmuuttajien työllistämiseen. Suurin ongelma ei heidän mielestään siis ole negatiiviset asenteet, vaan ennemminkin passiivisuus. 26 Linnanmäki-Koskela, S, Maahanmuuttajien työmarkkinaintegraatio; vuosina Suomeen muuttaneiden tarkastelua vuoteen 2007 asti, Helsingin kaupungin tietokeskus, 2/2010, s. 17. [17] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [18]

12 4.1.3 Yhteiskunnan rakenteet ja palvelujärjestelmä Haastatteluissa käsiteltiin useita laajasti yhteiskunnan rakenteisiin ja julkiseen palvelujärjestelmään liittyvää tekijää. Pääasiassa haastatteluissa keskityttiin kuitenkin työ- ja elinkeinohallintoa koskeviin kysymyksiin. ELY:t ja TE-toimistot ovat keskeisiä toimijoita maahanmuuttajien työllistymisessä ja usein myös koulutuksen, varsinkin ammatillisen koulutuksen, järjestämisessä. Ne ovat myös alueellisesti ja paikallisesti maahanmuuttajatyötä koordinoivia viranomaisia. Palvelujärjestelmä ei tavoita kaikkia Perusongelmana haastatteluissa nähtiin se, ettei julkinen palvelujärjestelmä kokonaisuudessaan nykyiseltään tavoita kaikkia maahanmuuttajia. Väliinputoajia, kuten esimerkiksi työperäisesti tulleita ja heidän perheenjäseniään, ei nykyiseltään helposti saada kotoutumista tukevien palveluiden piiriin. Tältä osin tosin käynnissä oleva kotoutumislain uudistus tuonee muutoksia velvoittaen viranomaisia aiempaa enemmän ja selkeyttäen työnjakoa esimerkiksi kunnan ja työ- ja elinkeinohallinnon välillä. Meillä on paljon sellaisia maahanmuuttajia, joita emme ollenkaan tavoita. Esimerkiksi joissain muissa maissa aktivoidaan kotiäitejä aivan eri tavoin. (Viranomainen, Pohjois-Savo) Maahanmuuttajat, jotka eivät ole kunnan eivätkä TE-toimiston vastuulla eli suoraan töihin tulevat, ovat omillaan mikä on työnantajan vastuu, kun tulee vaikeuksia? (Viranomainen, Pohjois-Savo) Asiointi ei ole koskaan tuntunut byrokraattiselta TE-toimistossa. Yleisesti ottaen yhteistyö TE-toimiston kanssa on toiminut hyvin. Yleisesti ottaen kyllä olen tyytyväinen TE-toimistojen toimintaan. Minkäänlaista rasismia en ole kohdannut viranomaisten puolelta. Jotkut viranomaiset suhtautuivat asenteellisesti ulkomaalaisiin. Välillä saa paljonkin apua ja tietoa, kun taas osa virkailijoista selvästi pelkää maahanmuuttajia. Tietoa on, mutta sitä pitää osata etsiä. Tietyt virkailijat tietävät asioista ja osaavat neuvoa, mistä lisätietoja saadaan. Avain on siinä, kehen otetaan yhteyttä. Joka kerta kun olen käynyt työkkärissä, ovat virkailijat kannustaneet ja tukeneet, että on kokemusta ja että on hyvä kielitaito. Ovat antaneet hyviä tietoja ja kontakteja. Osa Pohjois-Savon haastatelluista viranomaisista piti nykytilannetta ongelmallisena nimenomaan siitä syystä, ettei kokonaiskuvaa maahanmuuttajien tilanteesta ole oikeastaan kenelläkään. Koska tutkimus kohdistui työllistymisen edistämiseen, haastatteluissa nostettiin erityisesti esiin TE-toimistojen ja sen antamien työvoimapalvelujen rooli maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä. Työllistyneet maahanmuuttajat eivät kuitenkaan kokeneet saaneensa apua varsinaisesti työpaikkansa löytämiseen, vaan pitivät TE-toimiston ansiona ennemminkin työnhaun tukemista eri keinoin. Kaikki työllistyneet maahanmuuttajat sanoivat itse löytäneensä ja ansainneensa työpaikkansa. Kuten yllä todettiin, osa maahanmuuttajista oli kuitenkin tyytymättömiä odottaen enemmän aktiivisuutta ja yksilöllisempää työnhaun tukea TE-toimistosta. Tyytyväisyys TE-toimistoihin vaihtelee Haastateltujen maahanmuuttajien tyytyväisyys TE-toimistojen palveluihin vaihteli melkoisesti. Enemmistö haastatelluista maahanmuuttajista kiitteli saamaansa palvelua TE-toimistoissa eikä heillä ollut erityisesti mitään huomautettavaa. Muutamat puolestaan olivat erittäin tyytymättömiä. Pidempään ja eri TE-toimistoissa asioineiden maahanmuuttajien mukaan viranomaisilta saatu palvelu ja viranomaisten asenteet vaihtelevat osin toimistoittain ja myös virkailijoittain Tutkimuksen yhteydessä kolme maahanmuuttajaa piti heinäkuun lopun ja syyskuun alun välisenä aikana päiväkirjaa kokemuksistaan TE-toimiston viranomaisten kanssa asioinnista. Näistä kaksi arvioi saaneensa kaikilta osin (asiantuntemus, ystävällisyys, hyödyllisyys) hyvää palvelua (asteikolla 1 3 arvosana 3) ja yksi kaikilta osin huonoa (asteikolla 1 3 arvosana 1). En ole tyytyväinen. Ei ole ollut TE-toimiston puolelta mitään aktiivisuutta eivät ole ehdottaneet tai tarjonneet työtä tai koulutusta. Olen löytänyt kaikki koulutukset ja työpaikat omatoimisesti. Olen tyytyväinen kaikkiin muihin viranomaispalveluihin paitsi TE-toimistoon. En käytännössä ole juurikaan saanut apua TE-toimistosta työn hakemiseen, vaan käytännössä on tehty vain työnhakusuunnitelmia työnhakusuunnitelmien perään. Pidän yleisesti ottaen TE-toimistojen palveluja välttämättömänä pahana, josta ei juuri apua työllistymiseen ole tullut. [19] Laadullinen haastattelututkimus Laadullinen haastattelututkimus [20]

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso

Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso Turun TE toimiston kansainvälisten palveluiden asiakkaiden työllistyminen ja ansiotaso 13.10.2014 Eeva Kostiainen & Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Varsinais Suomen ELY keskus Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma

Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1. TYÖ JA TOIMEENTULO 7 1.1. Maahanmuuttajien työllisyys ja sen esteet 7 1.2. Työvoiman saatavuus ja harmaa talous 10 1.3. Hämeenlinnan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA MAAHANMUUTTAJIEN TYÖMARKKINAINTEGRAATIO SUOMESSA Vuosina 1989-1993 tulleiden aseman tarkastelua Suvi Kristiina Linnanmäki Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipolitiikka Pro gradu

Lisätiedot

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Maria Pikkarainen Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Maantieteen laitos Kevät 2005 Esipuhe Tutkimukseni aihepiirin hahmottelu

Lisätiedot

Maahanmuuttajien merkitys tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla

Maahanmuuttajien merkitys tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla Maahanmuuttajien merkitys tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla Risto Karinen ja Nita Korhonen 5/2011 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Pirkanmaan ennakointipalvelu Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa

Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö Soveltavan kielentutkimuksen keskus KIELIKOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSESSA Tavoitteet,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso

Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä. Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Maahanmuuttajien kuntoutumisen ja työllistymisen tukeminen Helsingissä Ulla Peltola Laura Metso Kuntoutussäätiön

Lisätiedot

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja Itä-Helsingissä asuvien venäläisten naisten kokemuksia työllistymisestä Hytti Olga Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti

LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti LATU maahanmuuttajille -projektin arviointitutkimuksen väliraportti Leila Partanen Pekka Rissanen Elokuu 2005 ISBN 951-849-591-2 SISÄLLYS ALUKSI... 3 1. LATU -PROJEKTIN LÄHTÖKODAT... 3 1.1 PROJEKTIN TAUSTA

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Turun yliopiston maantieteen laitos

Turun yliopiston maantieteen laitos Turun yliopiston maantieteen laitos Kaisa Keski-Nisula MAAHANMUUTTAJIEN INTEGRAATIO TURUN TYÖMARKKINOILLE: TYÖLLISTYNEIDEN NÄKÖKULMA Maantieteen tutkielma Turku 2007 TURUN YLIOPISTO Maantieteen laitos/matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Ettei jää tyhjän päälle. Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla

Ettei jää tyhjän päälle. Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla Ettei jää tyhjän päälle Tutkimus alle 25-vuotiaiden työttömyydestä Vantaalla Vantaan kaupunki, työllisyyspalvelut Anne Karjalainen & Harri Sinkko maaliskuu 2012 Julkaisija Teksti Kannen kuva Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen

Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistämiseen KotoTyö - Työ kotouttamisen välineenä -hankkeen tulokset Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2011 Tervetuloa

Lisätiedot

Palvelualan työnantajat ja joustavat ulkomaalaiset työntekijät. Maahanmuuttohallinnon merkitys prekaarin työvoiman tuottamisessa

Palvelualan työnantajat ja joustavat ulkomaalaiset työntekijät. Maahanmuuttohallinnon merkitys prekaarin työvoiman tuottamisessa Palvelualan työnantajat ja joustavat ulkomaalaiset työntekijät. Maahanmuuttohallinnon merkitys prekaarin työvoiman tuottamisessa Jukka Könönen: VTM, Yhteiskuntatieteiden laitos, yhteiskuntapolitiikka,

Lisätiedot

Tutkimus maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuudesta. Case Pro Maahanmuuttajayrittäjä -koulutus

Tutkimus maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuudesta. Case Pro Maahanmuuttajayrittäjä -koulutus Tutkimus maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuudesta Case Pro Maahanmuuttajayrittäjä -koulutus Kirjoittajat Merja Lähdesmäki Terttu Savela Taitto ja graafinen suunnittelu OAMK:n Viestintäpalvelut

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA

KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA KULTTUURITULKKITOIMINTA VENÄLÄISTAUSTAISTEN PERHEIDEN VOIMAANTUMISEN TUKENA Eveliina Maria Heino Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2013

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Marja Tiilikainen. Menestyvät maahanmuuttajanaiset

Marja Tiilikainen. Menestyvät maahanmuuttajanaiset Marja Tiilikainen Menestyvät maahanmuuttajanaiset Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 33-2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09) 228 050 pop.inst@vaestoliitto.fi

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2015 SATU AALTONEN JARNA HEINONEN ELINA VALTONEN Maahanmuuttajayrittäjien

Lisätiedot

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2009 SARI pitkänen LEENA

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot