Nokian Englanninkielisen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nokian Englanninkielisen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Nokian Englanninkielisen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

2 PÄIVÄKODIN ESITTELY Nokian Englanninkielinen päiväkoti eli Enkku on toiminut Nokialla jo vuodesta Yksityinen, kannatusyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti tarjoaa kokoja puolipäivähoitoa 3-6-vuotiaille lapsille. Vuoden 2006 alusta olemme toimineen Nokian kaupungin ostopalvelupäiväkotina. Enkun tavoitteena on tutustuttaa lapset vieras-kielisyyteen ja erityisesti englannin kieleen sekä suomalaiseen ja brittiläiseen kulttuuriin. Kielellisten tavoitteiden lisäksi päiväkoti tarjoaa lapsille monipuolisesti virikkeitä niin henkiseen, fyysiseen kuin sosiaaliseenkin kasvuun. Enkun toimintakausi on elokuun alusta kesäkuun loppuun. Heinäkuussa lomailemme. Päiväkodissa noudatetaan päiväohjelmaa, johon kuuluu opetustuokiot, lauluhetket, leikkimistä, askartelua ja piirtämistä sekä liikuntaa ja ulkoilua.

3 Lapset on jaettu kolmeen ryhmään: 3-4vuotiaisiin, 4-5-vuotiaisiin sekä esikoululaisiin. Esikoulu järjestetään Enkussa englannin kielellä. Esiopetuksessa kiinnitetään huomiota kouluvalmiuksien kehittämiseen, eikä unohdeta niitäkään lapsia, jotka pyrkivät englanninkieliseen peruskouluun. Henkilökuntaan kuuluu päiväkodin johtajan ohella kolme lastentarhanopettajaa ja kaksi lastenhoitajaa joista toinen puhuu englantia äidinkielenään. Lisäksi tiimiin kuuluu keittäjä/siistijä. Henkilökunnan työkieli on englanti. Myös lapsille puhutaan englantia ottaen toki huomioon lapsen iän ja sen, kuinka paljon lapsi jo englantia ymmärtää. Päiväkotia ylläpitää lasten vanhemmista muodostuva Nokian Englanninkielisen päiväkodin Kannatusyhdistys ry. TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallisen ympäristön, jossa mahdollistamme lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen. Tavoitteemme on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Päiväkotimme on englanninkielinen kielikylpypäiväkoti, jolloin painotus on englannin kielen oppimisessa leikkien, laulujen ja muun toiminnan kautta. Alle 5-vuotiailla lapsilla englannin kieli toimii opetuksen välineenä, ei sen tavoitteena. Vaikka tavoitteemme onkin tutustuttaa lapset vieraskielisyyteen ja erityisesti englanninkieleen sekä suomalaiseen ja brittiläiseen kulttuuriin, vahvistamme myös lasten henkisiä (emotionaaliset sekä kognitiiviset taidot), fyysisiä (motoriset taidot) ja sosiaalisia valmiuksia. Ohjaamme lapsia itsensä ilmaisuun, vastuullisuuteen sekä yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen. Tärkeää on hyvien tapojen opettelu ja ryhmässä toimiminen. Tavoitteena on myös, että lapsen itsetunto ja myönteinen minäkuva vahvistuvat. Tähän pyritään tukemalla lapsen valmiuksia ja tarjoamalla lapselle myönteisiä mutta riittävän haasteellisia oppimiskokemuksia. Vuorovaikutuksen taitoja harjoitellaan yhdessä pienryhmissä. Lapsi saa mahdollisuuden oppia kuuntelemaan, neuvottelemaan ja keskustelemaan. Jokapäiväisessä toiminnassa harjoitellaan toisten huomioon ottamista ja auttamista sekä avun pyytämistä. Alle 5-vuotiaiden toiminnassa ja opetuksessa perusturvallisuuden luominen on ensisijaisen tärkeää. Jotta oppiminen olisi mahdollista on ensin luotava lapselle luottavainen ja turvallinen ilmapiiri, jossa kunnioittava vuorovaikutus on mahdollista lapsen ja opettajien kesken sekä lasten

4 itsensä kesken. Perushoidon osuus päivittäisestä toiminnasta on 3- vuotiailla vielä merkittävä, kognitiivisten taitojen (esim. matemaattiset valmiudet) harjaannuttaminen lisääntyy iän ja kehitystason mukaan. Kaikessa opetuksessa pyrkimyksenä on ottaa huomioon lasten yksilölliset erot oppimisessa. Kunkin lapsen kohdalla yksilöllisyys otetaan huomioon laatimalla lapsen henkilökohtainen opetussuunnitelma yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Koko päiväkodin henkilökunta sitoutuu noudattamaan suunnitelmassa tehtyjä päätöksiä. KASVATUSKÄSITYS LAPSUUDEN ARVOSTUS: ANNETAAN LAPSEN OLLA LAPSI! YKSILÖLLISYYDEN TUKEMINEN Lapsen kunnioittaminen yksilönä ikätaso huomioon ottaen. LAPSEN KASVATTAMINEN SOSIAALISUUTEEN Toisten huomioonottamisen, empaattisuuden ja vuorovaikutustaitojen opettelu. Lapsen kasvattaminen aktiiviseksi yhteisön jäseneksi. RAKKAUS JA RAJAT Lapsen on hyvä olla pienessä ryhmässä, tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Yhdessä luodut selkeät säännöt mahdollistavat rajojen opettelun kodinomaisessa ympäristössä. Tuttujen ihmisten kanssa on helppo opetella sietämään myös pettymyksiä. LEIKKI ON LAPSEN TYÖTÄ Lapsi oppii kokeilemalla, tekemällä ja leikkien kaikkia aisteja käyttäen. Annetaan luovuudelle ja leikille tilaa, aikaa ja välineitä. KAIKILLE ASIOILLE ON OLEMASSA LUONNOLLINEN SELITYS. TÄYTYY OLLA ROHKEA JA TUTKIA ASIA, NIIN SELITYS LÖYTYY

5 VUORENVARMASTI. Uppo-Nalle ARVOT KASVATUSARVOT SOSIAALISUUS Opetellaan ottamaan toiset huomioon, kunnioittamaan ja arvostamaan toisia ja iloitsemaan myös toisten onnistumisista. Opetellaan myös kohtaamaan toisia ihmisiä, tehdään asioita yhdessä ja koetaan yhdessä olemisen ja jakamisen iloa. KANSAINVÄLISYYS Tutustutaan muihin kulttuureihin, opetellaan suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä ulkomaisten päiväkotien kanssa. LEIKIN KAUTTA OPPIMINEN Arvostetaan leikkiä, annetaan sille ja mielikuvitukselle aikaa, tilaa ja välineitä. Leikki tuottaa lapselle elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia sekä antaa mahdollisuuden käsitellä tunteita ja vaikeitakin asioita. Pidetään opetustilanteita leikin varjolla ja opetellaan leikkien vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. AIKUISET OVAT IKÄVIÄ, KUN NE AINA KATKAISEVAT LEIKIN KESKEN. MINUSTA EI AINAKAAN TULE SELLAISTA AIKUISENA, VAAN ANNAN LASTENI LEIKKIÄ NIIN KAUAN KUIN HE HALUAVAT. Uppo-Nalle TURVALLISUUS Tuttujen rutiinien toistuminen päivittäin luo turvallisuuden tunteen. Toimitaan johdonmukaisesti rajoja ja sääntöjä noudattaen. Pienessä päiväkodissa kaikki aikuiset ovat tuttuja ja heitä on helppo lähestyä. LAPSEN YKSILÖLLISYYDEN TUKEMINEN Jokaisella lapsella on oikeus olla oma itsensä. Tuetaan lapsen itsetunnon kehittymistä ja kannustetaan lasta. Lapsella on oikeus tunteisiin ja niiden ilmaisemiseen.

6 LASTEN ARVOT Lasten mielestä Enkussa tärkeitä asioita ovat: KAVERIT LEIKKIMINEN/LELUT YHDESSÄ TEKEMINEN JA ASIOIDEN OPETTELU KAIKKI ON KILTTEJÄ, KUKAAN EI LYÖ TAI ARVOSTELE TOISIA VANHEMPIEN ARVOT YSTÄVÄ KULLANKALLIS ON, OLKOONPA NEITO TAI POIKAMIES, SIKSI ME JOUKOLLA LAULETAAN: ELÄKÖÖN YSTÄVYYS! RIITAA MEILLÄ EI OO LAISINKAAN, USKOTKO SEN. Uppo-Nalle Vanhemmilta kysyttiin myös heille tärkeimpiä asioita lapsen päivähoitoon liittyen. Vanhempien arvot ovat seuraavat: RIITTÄVÄ, HYVINVOIVA, PYSYVÄ HENKILÖKUNTA TURVALLINEN JA MOTIVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ PIENET RYHMÄT LAPSEN YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOIMINEN, LAPSI TULEE KUULLUKSI JA YMMÄRRETYKSI PERUSSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

7 LIIKUNNAN JA LEIKKIMISEN MAHDOLLISTAMINEN JA SIIHEN KANNUSTAMINEN TYÖYHTEISÖN ARVOT ARVOSTUS AVOIMUUS POSITIIVISUUS JOUSTAVUUS ILO & HUUMORI YHTÄ ISOA PERHETTÄ! TOIMINTA ESIOPETUS Esiopetuksen tavoitteena on luoda hyvät edellytykset oppimiselle. Harjoittelemme kuuntelemista, keskittymistä ja ohjeiden mukaan toimimista. Koemme oppimisen ja onnistumisen iloa leikin, tutkimisen, ihmettelyn ja pohdiskelun kautta. KANSAINVÄLISYYS Teemme yhteistyötä ulkomaisten päiväkotien kanssa. Tällä hetkellä meillä on yhteistyöpäiväkodit Englannissa ja Tansaniassa. Opettelemme hyviä tapoja ja perehdymme brittiläiseen kohteliaisuuteen. RETKET Retkillä opettelemme käyttämään julkisia kulkuneuvoja, monet lapset kokevat Enkun retkillä ensimmäisen linja-auto tai junamatkansa. Retkillä opitaan myös hyviä tapoja ja ryhmässä toimimista. Jokainen retki on oppimiskokemus. Ryhmillä on omat retkensä esimerkiksi poliisilaitokselle,

8 teatteriin tai lähimetsään. Vuosittain teemme kaikki yhdessä kokopäiväisen kevätretken. JUHLAT & TAPAHTUMAT Juhlia ja tapahtumia järjestetään vuodenkierron mukaan. Niitä järjestetään sekä Enkun omia että kansallisia perinteitä kunnioittaen. Joulu- ja kevätjuhlien lisäksi suosituin ja lasten ehkä eniten odottama juhla on Halloween. MEILLÄ ON VIELÄ PALJON NÄKEMISTÄ JA KOKEMISTA ENNEN KUIN MATKAYMPYRÄMME ON UMMESSA. Uppo-Nalle RYHMÄT Arkitoiminnoissa lapset on jaettu kolmeen ryhmään 3 4-vuotiaisiin, 4-5- vuotiaisiin ja 6 vuotiaisiin. Toiminnallisissa tuokioissa jakaannumme pienryhmiin, jotta lapset voidaan huomioida paremmin yksilöinä. KIELI & KULTTUURIT Käytämme päiväkodissamme englannin kieltä lähes koko ajan. Lapset oppivat kieltä arkitoimintojen kautta ja leikkien, laulujen ja lorujen avulla. Viikoittaiset teemat valitaan usein juhlapyhien kuten esimerkiksi Aleksis Kiven päivän, Pyhän Yrjön päivän tai Pyhän Patrickin päivän mukaan. KASVATUSKUMPPANUUS

9 Vanhempien ja kasvatushenkilöstön välinen yhteistyö on tärkeää, sillä lapsi viettää suuren osan päivästään päiväkodissa. Avoin molemminpuolinen keskustelu lapsen asioista on erittäin tärkeää. Päällimmäiset kuulumiset vaihdetaan päivittäin lasta tuotaessa ja haettaessa ja lisäksi kaksi kertaa vuodessa pidetään vasu-keskustelut joissa sovitaan tarkemmin yhteisistä linjauksista. Näiden lisäksi vanhemmilla on toki mahdollisuus keskustella lapsensa asioista kasvatushenkilöstön kanssa aina halutessaan. Yhteisiä keskusteluja pidetään myös ikäkausiarviointien (HALI, KEHU ja TSEMPPI) jälkeen. Palautetta päiväkodin toiminnasta kerätään vuosittain asiakaskyselyllä. Palautetta saadaan myös arjen keskellä sekä lapsilta että vanhemmilta. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään vanhempainilta, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus keskustella henkilökunnan kanssa hoitopäivän ulkopuolella. Päiväkotia hallinnoi kannatusyhdistys, jonka jäseniä vanhemmat automaattisesti ovat. Yhdistyksen johtokuntaan valitaan jäsenet syksyn vuosikokouksessa ja vanhemmilla on näin mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintaan. VISIO Tarjoamme jatkossakin laadukasta englanninkielistä varhaiskasvatusta. Vuonna 2015 olemme Suomen suosituin kielikylpypäiväkoti ja meillä on uudet, hienot ja virikkeelliset toimitilat.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015

TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 TIKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkavasu 2014-2015 Varhaiskasvatuspalvelut Tikan päiväkoti Toritie 22 40520 Jyväskylä 40100 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. TIKAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 7.6.2013 1 SISÄLLYS 1. LEIKKIKOULUN ESITTELY... 2 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. LAPSI- JA OPPIMISKÄSITYS... 5 4. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällys Sisällys... 2 1.Johdanto... 3 2.Varhaiskasvatus Sastamalassa... 4 2.1Varhaiskasvatuksen arvot... 6 2.2Varhaiskasvatuksen päämäärät ja tavoitteet...

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot