ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA."

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus AIKA kello 16:00-18:50 PAIKKA Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 279 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Poistosuunnitelman tarkistaminen Uuden päiväkodin hankesuunnitelma Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Midinvest Fund KSV Ky:n toimikauden jatkaminen Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset Liikennejärjestelyjen varmistamissopimus 33 Puheejohtaja Kari Kiiskinen

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 16:00-18:50 puheenjohtaja pois 288 Halttunen Jari 16:00-18:50 jäsen Kainu Keijo 16:00-18:50 jäsen Lindell Leila 16:00-18:50 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 16:00-18:15 1. varapuheenjohtaja paikalla Martins Sirpa 16:00-18:50 jäsen Närhi Merja 16:00-18:50 jäsen Piilonen Pentti 16:00-18:50 jäsen Tuominen Marke 16:00-18:50 jäsen MUU Tiusanen Matti 16:00-18:50 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 16:00-18:50 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 16:00-18:50 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 16:00-18:50 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 16:00-18:50 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 16:00-18:50 kaavoituspäällikkö Möller Heli 16:00-18:50 hallintojohtaja Tuononen Matti 16:00-18:50 talousjohtaja Nykänen Susanna 16:00-16:40 Inkeroinen Mika Härtsiä Ville 16:40-17:05 nuorisosihteeri 16:40-17:05 opetus- ja kasvatusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Leila Lindell Heli Möller Puheejohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 288 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Merja Närhi Pentti Piilonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 279 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 280 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 30. päivänä elokuuta 2013 klo 15 mennessä, ja tar kas te tun pöy tä kirjan pi dettä väk si ylei ses ti näh tä vä nä 2. päi vä nä syyskuuta 2013 klo 9-12 Ää ne kosken kau pun gin ta lolla. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Piilonen ja Merja Närhi. Pöytäkirjan pykälä 280 tarkistettiin kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen KH Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti hyödykkeen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta. Jäännösarvon ennakointivaikeuksien vuoksi voidaan suunnitelman mukaisten poistojen perustaksi ottaa hyödykkeen koko hankintameno. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja kunnissa myös hyödykkeen käytöstä kunnan palvelutuotannossa. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poiston mitoituksessa on aina otettava huomioon mm. varovaisuuden ja oleellisuuden periaatteet. Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi (KPL 5:5 ). Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineettoman omaisuuden hankintameno on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan, enin tään viiden vuoden kuluessa, jollei tätä pidempää poistoaikaa, kui tenkaan enintään 20 vuotta, voida erityisestä syytä pitää hyvän kir janpitotavan mukaisena (KPL 5:5a ). Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos poistot on mitoitettu liian pieniksi esimerkiksi liian pitkiksi arvioitujen poistoaikojen takia, seurauksena tilikauden tulos ja ylijäämä saattavat näyttää liian hyviltä. Tällöin poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuonna 2011 antanut yleisohjeen kunnan suunnitelmien mukaisista poistoista. Ohje tarkentaa vuonna 2008 annettua ohjetta. Tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilikaudesta 2013 alkaen. Kuntajaosto suosittelee uudessa yleisohjeessaan käyttämään aiemman yleisohjeen poistoaikojen alarajoja, ellei hyödykekohtaisesti tehdä hyödykkeille poistosuunnitelmaa, jossa perusteellaan pidemmän poistoajan käyttämistä teknis-taloudellisilla perusteilla. Erityinen hyödykekohtainen peruste pidemmälle poistoajalle voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos on ilmeistä, että hyödykkeen käyttöaika rakennusteknisistä syistä, alhaisen käyttöasteen takia tai muusta syystä tulee olemaan tavanomaista pitempi. Kunnan on esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenojen vastaavuudesta, jos niiden määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana kuntajaoston yleisohjeen mukaan voidaan pitää 10 %:n tai sitä suurempaa erotusta. Kaupungin hallintosäännön 46 Poistosuunnitelman hyväksyminen: Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. Uuden yleisohjeen mukaisesti on syytä pääsääntöisesti noudattaa poistoaikojen alarajoja. Poikkeavuuksiin on syytä suhtautua pidättyvästi ja edellyttää niiltä hyödykekohtaiset perustelut. Alarajoja noudatetaana tili kaudesta 2013 alkaen, mutta harkinnanvaraisesti jo sovel taen tili kaudella Aiempina tilikausina tehtyjä poistoja ja kertynyttä poistoeroa ei ohjeen mukaan oikaista. Äänekosken kaupungilla on vuosittain tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä suoritettu hyödykekohtainen hankintamenojäännösten tarkastelu, jonka perusteella valtuustolle on ennen tilinpäätöksen valmistumista esitetty tilinpäätöksen perusteiden käsittelyn yhteydessä hyväksyttäväksi ylimääräisiä poistoja / arvonalennuksia. Näitä on

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus vuosina kirjattu yhteensä 1,9 milj. euroa. Noudatettu menettely vastaa uuden yleisohjeen tavoitetta. Äänekoskella rakennusten poistosuunnitelman mukaiset poistoajat ovat lähellä noudatettavaksi esitettyjen poistoaikojen alarajoja. Poisto jen perustana on käytetty koko hankintamenoa (kohteille ei ole arvioitu jäännösarvoa). Äänekoskella noudatetun menettelyn mukaisesti on suoritettaessa rakennuksiin peruskorjauksia käyttöomaisuuden perusparannusmeno pääsääntöisesti lisätty poistamattomaan hankintamenoon. Täten ko. peruskorjauksen hankintamenolle on tullut lyhyempi poistoaika. Vuoden 2011 tilinpäätöskertomuksen liitetiedoissa on annettu seuraava selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta: Vuosina toteutuneiden ja taloussuunnitelman mukaisten poistonalaisten investointien omahankintamenot ovat yli 10 milj. euroa/vuosi nykyisen poistotason ollessa alle 5 milj. euroa. Ero johtuu pääsääntöisesti lähivuosien suurista investoinneista, mitkä tulevat nostamaan poistopohjaa. Hyväksyttyä poistosuunnitelmaa tullaan tarkistamaan Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen ja Suomen Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Tasearvojen arvioinnin perusteella on tilinpäätökseen kirjattu euron lisäpoisto / arvonalennus Äänekosken terveysaseman rakennuksista. Arvonalennus perustuu arvioon ao. hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttävästä tulosta tai arvosta palvelutuotannossa. Hyväksytyn suunnitelman mukaan rakennukset poistetaan aktiivikäytöstä vuonna 2014 uuden terveysaseman käyttöönoton myötä. Uuden yleisohjeen käyttöönotto lisää jossain määrin tulevien vuosien suunnitelmapoistojen määrää, mikä on kuitenkin huomioitu jo taloussuunnittelussa. Hankintahinnaltaan 30 milj. euron kohteen vuosipoistoksi tulee uudella poistosuunnitelmalla (25 v.) 1,2 milj. eu roa, kun se nykyisellä suunnitelmalla (35 v.) on 0,9 milj. euroa. Poistojen määrä tulee lähivuosina oleellisesti lisääntymään johtuen siitä, että kaupungilla on käynnissä erittäin huomattavat korvausinvestoinnit. Uusien investointien myötä käytöstä poistuu rakennuskantaa, jotka ovat jo pääosin poistettu aiempina vuosina. Käytöstä poistumisesta

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: seuraa sen sijaan huomattavat purkukustannukset, joita ei voida lukea hyödykkeen poistopohjaan vaan ne kirjataan käyttökuluiksi. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että tilikaudesta 2013 alkaen noudatetaan liitteen mukaista poistosuunnitelmaa koskien investointeja, jotka valmistuvat tai sen jälkeen poistosuunnitelman toteuttamisessa sovelletaan pääsääntöisesti poistoaikojen alarajoja poistoaikojen alarajoista poikkeamiset hyväksyy kaupunginhallitus suunnitelmapoistolaskennan pohjana käytetään mahdollisilla rahoitusosuuksilla vähennettyä koko hankintamenoa huomioimatta mahdollista jäännösarvoa vuosittain tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä taloushallinto ja tekninen toimi suorittavat hyödykekohtaisen hankintamenojäännösten tarkastelun, jonka perusteella valtuustolle esitetään tarvittaessa ennen tilinpäätöksen valmistumista hyväksyttäväksi ylimääräiset poistot / arvonalennukset uutta poistosuunnitelmaa ja poistoaikojen alarajojen soveltamista voidaan noudattaa soveltuvin osin kaupunginhallituksen päätöksellä jo tilikaudella Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. KH 281 Kuntaliiton kuntatalouden asiantuntijapalvelut on laatinut

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus muistion, jossa on annettu soveltamisohjeita KILA:n laatimaan yleisohjeeseen suunnitelman mukaisista poistoista. Lähtökohtaisesti suunnitelmapoistot tulee laskea kullekin hyödykkeelle erikseen. Yleisohjeessa on sallittu myös yksinkertaisempi menettely, jossa vähintään yleisohjeen liitteen 1 mukaista ryhmittelyä voidaan pitää perusteltuna. Myös tätä tarkempi ryhmittely on aina mahdollista. Tällöin poistosuunnitelma tulee laatia siten, että aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin, ja suunnitelmapoistojen perustelut määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtaisesti. Kun hyödykkeittäin tai hyödykeryhmittäin perustellaan taloudelliset pitoajat varovaisuuden periaatteella yleisohjetta noudattaen ja ottaen huomioon myös tilin päätöksen oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoitus, lyhyimpiin poistoaikoihin tai suurimpiin poistoprosentteihin ei tarvitse mennä. Poistosuunnitelman perusteluissa on käytettävä asiantuntija-apua, esimerkiksi teknisen hallinnon asiantuntijoita, ja poistoajan on perus tuttava esim. rakennuksen todennäköiseen taloudelliseen pitoai kaan, käytettävyyteen palvelutuotannossa tai tulontuottamiskykyyn tms. Kaupunginvaltuustossa ( 80) hyväksytty poistosuunnitelma on ollut voimassa alkaen. Tilivuoden 2013 aikana on käynyt ilmi, että poisto suunnitelmaa tulisi tarkistaa siten, että aineettomien oikeuksien pää ryhmään tulisi lisätä alaryhmä muut pitkä vaikutteiset menot, ja tämä alaryhmä tulisi jakaa edelleen tarkempiin hyödykeryhmiin. Tarkistet tu poistosuunnitelma poistoaikoineen ja - muotoineen on esitetty liitteessä. Perustelut muuttuneiden / lisättyjen hyödykeryhmien poistoajoille: Atk-ohjelmat / Laajat tietojärjestelmät Poistoaika 5 vuotta. Laajoilla tietojärjestelmillä tarkoitetaan tässä suurten asiakokonaisuuk sien hallintaan tarkoitettuja tietojärjestel miä, jotka ovat hankintahin naltaan merkittäviä (yli euroa, alv 0 %), ja joiden tekninen pi toaika on enemmän kuin 5 vuotta. Atk-ohjelmat / Muut atk-ohjelmistot Poistoaika 2 vuotta. Noudatetaan Kuntajaoston suosituksen poistoaikojen alarajaa. Osuudet tai avustukset muiden yhteisöjen käyttöomaisuuden han kintamenoihin Poistoaika 5 vuotta. Esimerkiksi kaupungin avustamat viemäri-, tie-,

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus silta- ja tietoverkko hankkeet. Kyseisten käyttöomaisuushankintojen tekninen käyttöikä on pitkä ja taloudellinen vaikutusaika (palveluntuotantokyky) on myös pitkä, yleensä kymmeniä vuosia. Muut pitkävaikutteiset menot Poistoaika 2 vuotta. Noudatetaan Kuntajaoston suosituksen poistoaikojen alarajaa. (valmistelu talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että alkaen noudatetaan liitteen mukaista tarkistettua poistosuunni telmaa suunnitelmaa voidaan noudattaa takautuvasti tilikaudel la 2013 jo valmistuneisiin käyttöomaisuuskohteisiin. Päätös: Hyväksyttiin. Liite nro 1 Poistosuunnitelma 2013

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Uuden päiväkodin hankesuunnitelma 751/ /2012 KASVOPPI Kaupunginvaltuuston päätöksen 52/ mukaan kaupunki ryhtyy välittömästi valmistelemaan uuden päiväkodin rakentamista Suolahteen Katvelan päiväkodin lä hei syy teen. Pää tös pe rus tui laadittuun selvitykseen Suolahden alu een päivähoitotarpeen rat kai semi seksi. Suolahden alueella tarkas tel tiin kevään aikana useita olemas sa ole via ti lo ja ja koh teita päi vä ko din sijoituspaikaksi. Lisäksi hal li tuk sen toi mek si an non perusteella vajaassa kahdessa päivässä kir joitet tiin sel vitys Suolahden päivähoidon /esiopetuksen tilatarpeista. Selvityksessä todettiin, että neljä lapsiryhmää toimii Suolahden alueella vä liaikaisissa tiloissa syksyllä Toiminta väliaikaisis sa tiloissa ei täytä päivähoitotiloille asetettuja tilavaateita ja vaatii li säresursseja, jotta lasten turvallisuus voidaan taata päivähoitopäi vän aikana. Henkilökunnalta vaaditaan erityistä joustavuutta, toimittaessa puutteellisissa, väliaikaisissa tiloissa. Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen näissä tiloissa on haastavaa pitkän toimintapäivän aikana ( ). Selvityksessä ar vioi tiin, et tä tar vet ta on noin 50 ko ko päi vähoitopaikalle ja li säksi esikoululaisille, joiden määrä vaih telee vuo sit tain lap sen vä lillä. Tila tarpeeksi selvityksessä ar vioitiin yh teensä 850 br-m2. Ra ken ta mis kus tan nuk siksi ar vioi tiin Mi kon puis ton 2009 val mistu neen päi vä kodin ja kus tannus in dek sin pe rusteella (lisäksi ver tailu Jyväs kylän päivä koti ra kentami nen) 1.9 milj.euroa (2200 x 850 br-m2). Uuden päiväkodin suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet tekninen johtaja Jarmo Latvala, vs.ti lapalvelupäällikkö Vesa Ronkainen, perhepalvelujohtaja Pirjo Heino nen, päiväkodin johtaja Mia Irtamo ja opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä. Päiväkodin rakentamisprojektin rakennuttajakonsultiksi on valittu PTS-Kiinteistötekniikka Oy Jyväskylästä. Hankesuunnitelma Paikkatarve Hankesuunnitelma perustuu Suo lah den alu een tarkennettuun pal ve-

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus lu tar ve ana lyysiin. Keskustelussa päivähoidon esimiesten kanssa linjattiin toimintoja, joita olisi tärkeää huomioida uuden päiväkodin rakentamisessa. Uu teen päi vä ko tiin on suun ni tel tu ti lat seu raa ville ryh mil le ja lap si mää rille: Kaksi pidennetyn aukiolon ryhmää yksi 1-3 vuotiaiden ryhmä (12 paikkaa), joita voi käyt tää 16 lasta. Yksi 3-6- vuo tiai den ryhmä (21 paikka ), jota voi käyttää noin 30 lasta. Näihin ryhmiin sijoitetaan sellaiset lapset, jotka tarvitsevat pidennettyjä aukioloaikoja maanantaista perjantaihin. Ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito toteutetaan Mikonpuiston päiväkodissa. Lisäksi näihin ryhmiin sijoitetaan muuta päivähoitoa tar vitsevia lapsia ( ), mikäli paikkoja jää vapaaksi. Yksi tuettu päivähoitoryhmä erityistä tukea tar vitseville lapsille (18 paik kaa ), jota voi käyttää noin lasta. Tilat suunni tellaan siten, että ryhmä voi toimia myös in tegroituna ryhmänä, mi käli tuen tarve muodostuu niin suureksi. Erillisen esiopetuksen ryhmät. Esi op pi lai den mää rä vaih te lee vuosit tain lapseen. Esi opetuksen ti lat suunnitellaan niin, että ne on käy tet tä vissä myös ko ko päi vä hoi toon tarvit taessa. Uudisrakennuksen paikka Uudisrakennuksen sijoittaminen Katvelan päiväkodin välittömään läheisyyteen mahdollistaa hen ki lös tön te hok kaan käy tön eri tyi ses ti ääri vuo rois sa. Olemassa oleva pi ha-alue yhdistetään uuteen piha-alueeseen ja näin koko alueesta voidaan saada riittävän tilava ulkoilualue. Eri ikäisten lasten turvallisuutta varmistetaan osastoimalla piha-aluetta ja suunnittelemalla ikäryhmälle sopivia leikkilaitteita omalle alueelleen. Yh tei nen pi ha-alue suun ni tel laan ajatellen toiminnan turvallisuutta ja lapsille tarjotaan mahdollisuuksia erilaisiin toi min toihin ul koi lun ai ka na. Li säk si esteettömään liikkumiseen kiinnite tään huomiota. Päiväkotipäivän aikana lapset ulkoilevat 2-4 tuntia päivän aikana. Katvelan päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Suolahden taajamassa, mikä mahdollistaa lasten kuljettamisen jalkaisin hoitoon, mikä voi vaikuttaa osaltaan lapsen hoitopäivään niin, että hoitoaika lyhenee. Uuden päiväkodin parkkipaikka-alueena on tarkoitus hyödyntää vanhan terveyskeskuksen parkkipaikkaa ja piha-aluetta. Sitä kautta on tarkoitus järjestää myös kaikki päiväkodille tapahtuva huoltoliikenne,

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus ruokakuljetuksiakin tulee päivittäin. Huoltoliikennettä ei voi järjestää lasten ulkoilupihan kautta. Uusi päiväkoti tulee olemaan osa Katvelan päiväkotia. Kokonaisuudessa on kokopäivähoitopaikkoja 126 sekä erillinen esiopetusryh mä (20-30 lasta). Tällä hetkellä Katvelan päiväkodin johtaja työskentelee suurimman osan työajastaan lapsiryhmässä. Päiväkodin kasvami nen merkitsee siirtymistä kokopäiväjohtamiseen, mikä antaa mahdollisuuden keskittyä päiväkodin pedagogiseen kehittämiseen ja johta mi seen. Huonetilaohjelma Katvelan päiväkoti on rakennuttu 1970-luvulla, eikä siellä ole esim. riittäviä pienryhmätiloja, yhteisiä kokoustiloja, liikuntati lo ja tai tiloja yh teistyötahoille. Tarkentamalla suunnitelmaa em. ti loilla saa daan ajan mu kaiset ja toimivat varhaiskasvatus ti lat Kat ve lan päiväkodin koko kokonaisuudelle. Suunni telman laajuus on 1195 br m 2, mis sä on kas vua 345 br m 2 esiselvi tyksestä. Nopealla aikataululla laaditussa aikaisemmassa ar vios sa ei ole riit täväs ti huo mioitu yhteisten tilojen eikä muiden tilojen (tekniset tilat) tarvetta. Yhteisten tilojen tarve ja laajuus Liikuntasali, 60 m 2 Katvelassa toimii laajennuksen jälkeen 8-9 lap si ryh mää, jois ta jo kainen käyttää liikuntasalia yhden aamu- tai il ta päi vän ajan. Va paaksi jää yksi-kaksi iltapäivää, jolloin erityistä tukea tar vit sevien las ten toimin ta te rapeutti/ fysioterapeutti voi käyttää liikuntasalia. Tilaa voidaan hyödyntää myös vapaan leikin jakotilana sovitusti eri ryhmien kes ken. Iltaisin tiloja voi käyttää pidennetyn toi minnan lapsiryhmä (arki sin ). Keittiö, 35 m 2 Keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi. Astiahuolto ja yleisen jakelukeittiön laitekapasiteetin vaatimat tilat, keittiölle omat wc- tilat. Ruuan kuljetus tapahtuu suunnitelmien mukaan Suolahden uudelta keskuskeit tiöl tä, mikä vaa tii tie tyn lämpökuljetuskapasiteetin (lämpövaunut). Suunnittelussa huomioitava lastaustila kuljetuskapasiteetille. Ruokasali, 50 m 2

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tavoitteena kaikkien ryhmien lounasruokailu ruokasalissa. Pyrimme rauhalliseen ja miellyttävään ruokailuhetkeen. Lasten ryhmätiloissa leikkejä voidaan jatkaa sujuvasti ruokailun jälkeen, kun niitä ei tarvitse ruuan kattamisen ta kia kerätä kesken leikin pois. Turha pöytien pyyhkiminen ryhmäti loissa vähenee ja pedagogien työpanos kohdistuu lasten kanssa toi mimiseen. Ruokalinjasto mahdollistaa ruokapalveluhenkilön tehok kaamman ajankäytön. Päiväkotiin on suunniteltu erillinen ruokasali, mikä on yhdistettävissä liikuntasalin kanssa suuremmaksi 110 m 2 ko koi sek si juhlasaliksi. Juhlasali mahdollistaa koko talon yhteiset perheillat, juhlat, vanhempainillat sekä henkilöstön koulutukset. Askarteluverstas, 15 m 2 Mahdollistaa erilaisten materiaalien käytön ja monipuolisen taide /kä dentaitokasvatuksen. Tilaa voidaan käyttää myös pienryhmätilana. Kerhohuone/kotikeittiö, 24 m 2 Leipominen, ruuan valmistamisen opettelu, Saperetoiminta. Jakotilana ryhmille ja leikkitilana Musiikkileikkikoulun, kuvataidekoulun mahdollinen tila Vasukeskusteluiden, yhteistyöneuvotteluiden ja esiopetuskeskusteluiden tila Kokoushuone/ henkilöstön taukotila, 29 m 2 Mahdollistaa koko henkilökunnan kokoontumisen viikottaisiin henkilöstökokouksiin. Toimii myös henkilöstön suunnittelu- ruo kai lu- ja taukotilana.päiväkotien lastentarhanopettajille tulee osoittaa toimintatilaa KVTES: n mukaiseen suunnitteluun. Myös muu henkilökunta valmistelee ja suunnittelee toimintaa.tilaan sijoitetaan tietokoneita, joita käytetään mm. lasten läsnäolojen kirjaamiseen sekä toiminnan do kumentointiin ja yksiköllisten suunnitelmien sekä toimin nan to teutu misen kirjaamiseen ja arviointiin. Erilliset pienryhmätilat Lasten leikkien ja toimintojen eriyttämisen kannalta pienryhmätilat ovat eri puolilla taloa tärkeitä rytmitettäessä lapsen päi vän kul kua. Pienryhmätiloja tarvitaan myös kasvatuskumppanuuden toteumi-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: seen: Jokaisen lap sen koh dalla käy dään vuo sit tain kes ki mää rin kak si neu vot telua van hem pien ja mah dollis ten yh teis työta ho jen kanssa. 80 lasta tuot taa noin 160 neuvot telua toi minta vuo dessa. Keskustelut ovat yksi toimintamuoto yhteistoiminnasta perheiden kanssa. Keskusteluista on so vit tu Äänekosken esiopetus- ja varhais kas va tus suunni tel mis sa, jot ka pe rustu vat val ta kun nal lisiin toimintoja oh jaa viin pe rus tei siin. Hankesuunnitelman tilaohjelmassa ei ole suunniteltu pienryhmätilo ja ja neuvottelutiloja riittävästi. Arkkitehtityön yhteydessä suunnitel laan pienryhmä- ja neuvottelutilojen si joit tuminen ja neliömäärä tar kemmin py syen ti la oh jel man kokonaislaajuudessa. Hankesuunnitelma on oheismateriaalina nro 3. Valmistelijat: Ville Härtsiä ( ) ja Pirjo Heino nen ( ) Lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman omalta osaltaan ja esittää sen tekniselle lautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Lautakunta edellyttää, että arkkitehtityön yhteydessä suunnitellaan riittävästi pienryhmä- ja neuvottelutiloja ylittämättä tilaohjelman kokonaisneliömäärää. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Jani Salo esitti vastaehdotuksen: Lautakunta palauttaa hankesuunnitelman hallituksen käsiteltäväksi uudella kustannusarviolla. Lisäksi tehdään erillinen selvitys (kustannusarvio) kaikista hankkeeseen liittyvistä kustannuksista, mm. piha-alueiden muutostyöt, kalustehankinnat ym. Vastaehdotus on pöy täkirjan liitteenä nro 1. Vastaehdotusta ei kannatettu. Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: Keskustelun päätteeksi opetus- ja kasvatusjohtaja teki ehdotuksen. Lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman omalta osaltaan ja esittää sen tekniselle lautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Lautakunta edellyttää, että arkkitehtityön yhteydessä suunnitellaan riittävästi pienryhmä- ja neuvottelutiloja ylittämättä tilaohjelman ko-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus konaisneliömäärää ja euron tavoitekustannusarviota. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja Jani Salo ilmoitti eriävän mielipiteen, liite nro 2. TELA Talousarvion perustana on ollut aikaisemmin tehty tarveselvitys, jossa tilantarve oli 850 br-m2, hinta-arvio oli 2200 /br-m2 eli kokonaishinta 1,9 M alv 0%, joka summa on varattu tälle vuodelle talousarvi oon. Nyt tehty hankesuunnitelma perustuu Suolahden alueen tarkennettuun palvelutarveanalyysiin ja sitä kautta tarkennettuun tilaohjelmaan, jos sa hank keen laa juu dek si esi te tään 1195 br-m2 (kas vua 345 br-m2), si säl täen kasvun ja op pimi sen lauta kun nan val mis teluteks tissä esite tyt ti lat. Tavoitehinta-arvio on uuden tilaohjelman perusteella Hin ta on las ket tu tilaohjelmasta ja tarkentuu suunnittelun ede tes sä. Hankkeen rahoitus jakaantuu kahdelle vuodelle, koska rakentaminen alkaa aikaisintaan tämän vuoden syyskuussa ja valmistuu syyskuussa Toiminta alkaisi vuoden 2015 alusta. Rahoituksen tarve vuodelle 2013 on noin 1,2 M ja vuodelle ,232 M. Rakennus sijoittuu entisen terveyskeskuksen ja kenties vähäiseltä osin myös nykyisen päiväkodin tontille, jolloin hankkeelle on haettava poikkeamispäätös kaavamääräyksistä kaupunginhallitukselta kun rakennuksen lopullinen si jainti on selvillä. Kaupunki omistaa molem mat tontit. Vanha terveyskeskus on tarkoitus purkaa, jolloin tontille on mahdollista suunnitella muuta palvelu-tai vastaavaa toimintaa. Tilojen kokoa ja käyttöä voidaan vielä suunnittelun edetessä muuttaa kunhan pysytään tilaohjelman kokonaisneliömäärässä. Kasvun ja opetuksen lautakunta on hyväksynyt omalta osaltaan hankesuunnitelman ja esittää sen edelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Hankesuunnitelma on oheismateriaalina. (valmistelu va rakennuttajapäällikkö Jarmo Latvala, puh ) Va rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan uuden päiväkodin han ke suun ni tel man ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväk syt tä väk si. Päätös: Hyväksyttiin. Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä selosti asiaa lautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo KH Esityslistan oheismateriaalina jaetaan hankesuunnitelma. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalina jaettavan hankesuunnitelman, joka perustuu Suolahden alueen tarkennettuun palvelutarveanalyysiin ja sen perusteella tarkennettuun tilaohjelmaan, jossa hankkeen laajuus on 1195 br-m2 sisältäen kasvun ja oppimisen lautakunnan valmistelutekstissä esitetyt tilat. Todetaan, että tavoitehinta-arvio on uuden tilaohjelman perusteella tällä hetkellä euroa. Hinta on laskettu tilaohjelmasta ja tarkentuu suunnittelun edetessä. Kaupunginhallitus oikeuttaa tilapalvelun jatkamaan päiväkodin suunnittelua edellä esitetyn laajuuden ja tavoitehinta-arvion mukai sesti. Päätös: Hyväksyttiin. TELA

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuttajapäällikön ehdo tus: Rakennushankkeeseen on laadittu tilaohjelman perusteella tavoitehinta. Tavoitehintalaskelma laaditaan aina rakennushankkeen tiloi hin sekä suunniteltujen rakennuksen erikoispiirteisiin pe rus tuen. Laskelma voidaan tehdä pelkän tilaohjelman perusteella. Tätä kyseistä hintaa käytetään, kun halutaan laatia budjettia tai sitä vastaavaa laskelmaa. Näin saadaan kehys hankkeelle ja voidaan joh taa suunnittelua oi ke aan suun taan. Nyt kohteeseen on laadittu ns. L2-vaiheen luonnossuunnitelmien pe rus teel la rakennusosa-arvio. Rakennusosa-arvion perusteella tarkastellaan kustannuksien todennäköinen toteutuminen ja asetetun tavoitehinnan totuudenmukaisuus. Tämä kyseinen arvio laaditaan suunnitelmista laskettuihin todellisiin mittoihin, pinta-aloihin, rakennusosien kappalemääriin jne. perustuen. Rakennusosa-arviokaan ei ole lopullinen kustannuslaskelma. Kustannusten tarkassakin laskelmassa saatetaan päästä n. 5 % tarkkuuteen. Hank keen tarkka hinta selviääkin vasta jälkilaskennassa. Tavoitehinta-arviossa hankkeen hinnaksi on saatu laaditun rakennusosa-arvion perusteella uuden päiväko din perustamiskustannukset ovat nousseet, ollen nyt , alv 0 %, joten erotusta muodostuu Kustannuksien nouseminen selitty nee suuriltaosin valitun rakennuspaikan monimuotoisuu desta se kä ra kennus paikalle suunnitellun rakennuksen sovittamises ta kysei seen luon nonympäristöön. Näistä johtuvista syistä rakennuk sen ja sen ympä rille tulevien maatöiden ja aluetöiden osuus kasvaa suuresti. Esitetään, että uuden päiväkodin investointimäärärahaa tulee korottaa lisämäärä rahana ra kennusosa-arviossa esitetyn pe rustamiskustannuksien mukaiseksi. (valmistelu: rakennuttajapäällikkö Tommi Rautjärvi, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan investointimäärärahan korottamisen lisämäärärahana, , sekä esittää muutoksen kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 282 Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, että Suolahteen rakennettavan uuden päi vä ko din perustamiskustannuksiksi vahvistetaan euroa (alv 0%). Tarvittava lisämääräraha euroa sisällytetään vuoden 2013 ensimmäiseen lisätalousarvioon. Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. Käsittelyä jatketaan olevassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Oheismateriaali Suolahden uusi päiväkoti Hankesuunnitelma

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 447/080000/2012 KH Keski-Suomen liitto pyytää lausuntoa mennessä Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Keski-Suomen liitto käynnisti yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maakunnan lii kennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen keväällä Suunnitel ma on nyt valmistumassa ja se on lähetetty ennen lopullista viimeis telyä lausuntokierrokselle kuntiin sekä keskeisille viranomaisille ja si dosryhmille. Suunnitelma viimeistellään annettujen lausuntojen pohjalta ja se valmistuu marraskuussa Suunnitelman valmis tumisen jälkeen solmitaan aiesopimus lä hivuosien liikennejärjestel män kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta. Suunnitelmaluonnos toimitetaan oheismateriaalina. Lisää suunnitelmamateriaalia on nähtävillä Keski-Suomen liiton In ter net-sivuilla kisuomi.fi/ljs: Suunnitelmaluonnos Suunnitelman tausta-aineistot nykytila- ja palvelutasoanalyysimuistio elinkeinoelämän logistiikkaselvitys joukkoliikenteen palvelutasomääritys Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan maakunnan sisäisiä liikennetarpeita sekä maakunnan asemaa osana valtakunnan liikennejärjestelmää ja kan sainvälisiä yhteyksiä. Strategisena suunnitelmana liikennejärjestel mäsuunnitelma ohjaa tarkemman tason suunnittelua sekä muodos taa yhteisesti sovitut linjaukset siitä, mi ten Keski-Suomen tarpeet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon val takunnallisessa liikennepolitii kassa ja liikennejärjestelmän kehittä misessä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tavoitteena on ollut määritellä Keski-Suomen kannalta mahdollisimman tehokkaat liikennejärjestelmän kehittämis toimenpiteet ja toimintamallit. Oleellista on ollut tunnistaa, mitkä toi menpiteet ja toimintamallit ovat alueen kannalta tehokkaita ja vai kuttavia, miten ne vastaavat asiakkaiden, niin ihmisten kuin elinkeinoelämän tarpeisiin ja miten hyvin ne ovat toteutettavissa. Tar kastelujen pohjalta on pyritty löytämään toteuttamiskelpoiset keinot ja linjaukset, joilla liikennejärjestelmä parhaiten tukee maakunnan kehittymistä ja joita toteuttamalla maakuntasuunnitelmassa esitetyt Keski-Suomen kehittämisen tavoitteet on mah-

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: dollista saavuttaa. Lin jaukset on avattu myös lähivuosien toimenpideohjelmaksi (raportis sa kappale 4 TOIMENPIDEOHJELMA, sivulla 39). Lisäksi on määri tetty suunnitelman valmistumisen jälkeen käynnistettävän jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintamalli (raportissa sivulla 35). Suunni telman valmistumisen myötä laaditaan aiesopimus maakunnan kan nalta keskeisten liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edis tämisestä. Suunnitelmaa ohjanneeseen hankeryhmään on osallistunut Äänekosken kaupungilta Tuula Flyktman-Vertainen. Ääneseudun tavoitteita on suunnittelutyön ai kana kokoonnuttu rakentamaan Konneveden kunnan ja Ääneseu dun kehitys Oy:n edustajien kanssa. Suunnitelman laatimisen yh teydessä on ollut useita seminaareja, joihin ovat osallistuneet kaupungin ja kehitysyhtiön edustajat. Suunnitelman luonnosta on kommentoitu laadintavaiheessa. (valmistelu kuljetussuunnittelija Tuula Flyktman-Vertainen, puh ) Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos vastaa Äänekosken kaupungin näkemyksiä ja toi menpiteet ovat oikeansuuntaisia. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että maakunnan teollisuuden näkemykset huomioidaan tehokkaammin liikennejärjestelmätyössä ja tartutaan selviin pullonkauloihin nopeammin. Äänekosken kunta- tai seutukohtainen liikennejärjestelmätyön organisointi aloitetaan tammi kuussa Tammikuussa laaditaan suunnitelma organisoinnista. Suunnittelusta vastaa tekninen toimi. Päätös: Hyväksyttiin. KH Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on valmistunut ja se on hyväksytty maakuntahallituksessa Maakuntahallitus hyväksyi samassa yhteydessä myös liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimusluonnoksen vuosille ja päätti lähettää sen muiden allekirjoittajatahojen käsiteltäväksi. Aiesopimus on sopijaosapuolten yhteinen näkemys Keski-Suomen liikennejärjestelmän ke hittämisestä sekä lähivuosien toimenpiteistä. Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan ja edistämään esitettyjä toimenpiteitä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Sopimuksen tavoitteena on edistää maakunnallista koordinaatiota liikennejärjestel-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: män kehittämistavoit teiden saavuttamiseksi sekä sopimuksessa esitettyjen toimenpitei den ja uusien toimintamallien toteuttamiseksi. Liikennejärjestelmä työn koordinoimiseksi tullaan kokoamaan maakunnallinen liikenne järjestelmätyöryhmä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus sekä suunnittelun yhteydessä laaditut tausta selvitykset ovat nähtävissä Internet-osoitteessa kisuomi.fi/ljs. Kokouksen oheismateriaalina jaetaan aiesopimuksen luonnos. Tekninen toimi on käynnistänyt Äänekosken kaupungin kunta- tai seutukohtaisen liikenne järjestelmätyön organisoinnin selvittämistyön tammikuussa. Kevään 2013 aikana työryhmä (Äänekosken kaupungin edustaja Tuula Flykt man-vertainen, Ääneseudun Kehitys Oy:n edus taja Sakari Aho-Pynttäri ja Konneveden kunnan edustaja Jouko Hyp pö nen) kerää toimitamalleja, joi den poh jalta organisoidaan liikenne jär jestel mätyö. (valmistelu kuljetussuunnittelija Tuula Flyktman-Vertainen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy aiesopimusluonnoksen Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina Päätös: Hyväksyttiin. KH 283 Työryhmä on valmistellut ehdotuksen Ääneseudun liikennejärjestelmätyön organisoinnista. Ääneseudun liikennejärjestelmätyön tavoite on mm.: seudun liikennepolitiikan linjauksen muodostaminen ja valmius maa kunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön seudun liikennejärjestelmätyön vakiinnuttaminen ja integroinnin parantaminen maankäytön suunnitteluprosesseihin sekä eri liikennemuotojen roolien ja yhteistyön tunnistaminen toimijoiden motivointi ja sitouttaminen seudulliseen liikennejärjestelmätyöhön

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Ääneseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään Äänekosken kaupungin ja Konneveden kunnan kanssa yhteistyönä.yhteistyötä voidaan tarvittaessa myö hemmin laajentaa naapurikuntiin. Suunnitelmanlaatiminen käynnistetään elokuussa 2013 ja työ valmistuu toukokuussa Suunnitelmaa laatimaan perustetaan Ääneseudun liikennejärjestel mätyöryhmä (n. 6 henki löä). Työryhmässä on edustaja seuraavilta osa-alueilta: elinkeinoelämä infra, arjen liikkuminen (henkilöauto, pyöräily, kävely) maankäytön suunnittelu joukkoliikenne ja kunnan henkilökuljetukset Kaikilla osa-alueilla toimii lisäksi ns. alatyöryhmä. Alatyöryhmässätunnistetaan, ideoidaan ja valmistellaan keskeiset asiat. Työryhmän edustaja koordinoi oman alatyöryhmän toimintaa. Varsinaisessa työryhmässä integroidaan eri osa-alueiden tavoitteet ja priorisoidaan tärkeysjärjestys. Jotta liikennejärjestelmätyö rakentuisi oikealle pohjalle ja työryhmien työskentely olisi mah dollisimman tehokasta, niin ensimmäisen toimintavuoden tueksi eh dotetaan konsultin palkkaamista Työryhmä on pyytänyt suorahankintana Sito Oy:ltä tarjouksen. Sito Oy on tehnyt Keski-Suo men maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja heillä on valmiina aineistoa maakunnasta ja Ääneseudusta. Konsulttitoimeksianto on luonteeltaan kuntien asiantuntijatyöryhmien toiminnan tukemista, kokousten ja keskustelujen organisointia ja dokumentointia, toimin tamallien ja toimenpiteiden ideointia sekä tulosten raportointia. Kon sulttityön kustannus on vuoden 2013 osalta ja vuoden 2014 osalta 7.500, yhteensä Kustannukset jaetaan Äänekos ken ja Konneveden kunnan kanssa. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Ääneseudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokoonpa no Äänekosken kaupungin osalta. (valmistelu liikennesuunnittelija Tuula Flyktman-Vertainen, puh )

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hyväksytään Ääneseudun liikennejärjestelmätyön käyn nistäminen Äänekosken kaupungin osalta. 2. Hyväksytään Sito Oy:n tarjous edellyttäen, että kustannukset jaetaan kuntien kesken siten, että Äänekosken kaupungin osuus on ja Konneveden kunnan Konsultin kustannukset ovat enimmillään Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Ääneseudun liikennejärjestelmätyöryhmä

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Midinvest Fund KSV Ky:n toimikauden jatkaminen 643/020405/2013 KH 284 Midinvest Fund KSV Ky perustettiin vuonna ,3 milj. euron kokonaispääomilla. Rahaston yhtiösopimuksen mukainen toimikausi päättyi , minkä jälkeen sitä on rahastosopimuksissa määritellyllä tavalla jatkettu kahdella vuodella saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus: Vuonna 2008 alkaneen ja edelleen jatkuvan heikon yleistaloudellisen kehityksen vuoksi sijoi tuskohteista irtaantuminen on viivästynyt. Hallinnointiyhtiön näke myksen mukaan ei ole ollut perusteita realisoida sijoituksia konser vatiivisia arvonmäärityksiä alhaisemmalla tasolla. Äänekosken kaupunki on Midinvest Fund KS Ky:n äänetön yhtiömies 300 osuudella osuudesta. Äänekosken kaupungin alkuperäinen pääomapanos on ollut ,76 euroa ja sitoutunutta pääomaa on ollut jäljellä 8.788,19 euroa. Hallinnointiyhtiö esittää rahaston äänettömille yhtiömiehille, että rahaston toimikautta jatke taan yhdellä vuodella saakka. Hallinnointiyhtiö ei peri hallinnointitehtävistään täysimääräistä hallinnointipalkkiota, vaan esittää, että vuodelta 2014 maksettavan hallinnointipalkkion määrä on euroa. Midinvest Fund KSV Ky:n yhtiömieskokouksessa hallinnointiyhtiön edustajat esit telivät toimikauden jatkamista ja hallinnointipalkkion muuttamista koskevan esityksen yhtiömiehille. Yhtiökokous päätyi suosittele maan yhtiömiehille toimikauden jatkamista. Samalla todettiin, että hallin nointiyhtiön esitystä vuodelta 2014 perittävästä hallinnointipalk kiosta voidaan pitää kohtuullisena. Toimikauden jatkaminen edellyttää yhtiösopimuksen muuttamista ja näin ollen kaikkien yhtiö miesten suostumusta. Tavoitteena on, että sopimusmuutokset ovat valmiina mennessä. (valmistelu talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Äänekosken kaupunginhallitus hyväksyy, että Midinvest Fund KSV Kyn:n toimikautta jatketaan yhdellä vuodella saak ka. Päätös: Hyväksyttiin. Tommi Lunttila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jäl-

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus keen.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 281/P111001/2011 KH Aluehalintovirasto on antanut seuraavan päätöksen (nro 129/2013/1) koskien Suolahden jätevedenpuhdistamon ympäris tölu van lupamääräyksen 3 mukaisella selvityksellä asetetun määrä ajan pidentämisestä: Alue hal lin to vi ras to muut taa Suo lah den jä te ve den puh dis ta mon voimassa ole van ym pä ristölu van lu pa mää räys tä 3 siltä osin kuin sii nä on mää rät ty puh dis tamon laa jen nus- ja sa nee raus suunni telman toimittami ses ta men nes sä. Määräystä muutetaan siten, että selvitys puhdistamon laajentamisesta ja saneeraamisesta on tehtävä mennessä, mikäli Suo lahden jätevedenpuhdistamolla aiotaan käsitellä jätevesiä vuoden 2015 jälkeen. Muutettu lupamääräys 3 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti (muutos kursivoituna): "3. Mikäli Suolahden jätevedenpuhdistamolla aiotaan käsitellä jätevesiä jälkeen, on toiminnan harjoittajan tehtävä selvitys puhdistamon laajentamisesta ja saneeraamisesta siten, että siellä käsitelty jätevesi täyttää seuraavat vaatimukset lupamääräyksessä 2 määrätyllä tavalla laskettuna. Parametri Pitoisuus Vähenemä BOD7-ATU-arvo enintään 10 mg O2/l vähintään 95 % Kokonaisfosfori enintään 0,4 mg/l vähintään 95 % Ammoniumtyppi enintään 4 mg/l vähintään 90 % Kokonaistyppi vähintään 50 % Kiintoaines enintään 10 mg/l vähintään 90 % Selvityksessä on lisäksi tarkasteltava hygienisoinnin tarvetta ja tehtävä tarpeen mukainen esitys. Selvitys on toimitettava mennessä lupaviranomaiselle ja tiedoksi laitoksen valvojalle." Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsit telystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä ( ) sitä määräaikaan luke-

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: matta. Valitusaika päättyy " 2. Aluehallintovirasto on antanut seuraavan päätöksen (nro 128/2013/1) Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentämisestä: Aluehallintovirasto muut taa Te rä vä nie men jä te ve den puh dis ta mon voi massa ole van ym päris tölu van lu pa mää räys tä 2 siltä osin kuin siinä on mää rät ty puh dista mon laa jen nus- ja sa nee raus suunni telman toi mittami ses ta men nes sä. Määräystä muutetaan siten, että laajennus- ja saneeraussuunnitelma on tehtäva mennessä, mikäli jäteveden käsittelyyn liittyvät muut vaihtoehtoiset ratkaisut eivät ole edenneet toteuttamisekelpoiseen vaiheeseen. Muutettu lupämääräys 2 kuuluu kokonaisuudessa seuraavasti (muutos kursivoituna): "2. Mikäli Teräväniemen jätevenpuhdistamolla käsitellään jätevesiä jälkeen, luvan haltijan on laadittava jätevedenpuhdistamon laajennus- ja saneeraussuunnitelma niin, että puhdistamon toiminta täyttää lupamääräyksessä 1 määrätyt lähtien voimaan tulevat puhdistusvaatimukset. Puhdistamon laajennus- ja saneeraussuunnitelma rakentamisaikatauluineen on toimitettava aluehallintovirastolle ja tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskukselle mennessä, mikäli jäteveden käsittelyyn liittyvät muut vaihtoehtoiset ratkaisut eivät ole edenneet toteuttamiselpoiseen vaiheeseen. Suunnitelman laatimisen yhteydessä on tarkasteltava jäteveden hygienisoinnin tarvetta ja tarvittaessa sisällytettävä hygienisointi suunnitelmaan." Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsit telystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä ( ) sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy " Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 286 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Tekninen lautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätökset KH 287 Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunginjohtajan päätökset ajalta henkilöstöpäätös yleinen 15 Teknisen isännöitsijän viran vaalin vahvistaminen 16 Koulupsykologin toimen vaalin vahvistaminen 17 Perusturvajohtaja Raija Kolehmaisen vuosiloman siirto säästövapaisiin yleinen päätös 21 Vuokran tilapäinen alentaminen / Piispanen Ismo Wanha asema 22 Vuokrasopimus / Powernet Oy 23 Vuokrasopimus / Keski-Suomen Juhlapalvelu Ky Viranhaltijapäätösten tarkastus 18 Talousjohtajan ja kaavoituspäällikön viranhaltija päätösten tarkastaminen Puheenjohtajan ehdotus: Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhalli tuksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Hallintojohtajan päätökset KH 288 Kaupunginhallitukselle on toimitettu hallintojohtajan pää tök set ajal ta henkilöstöpäätös,yleinen 69 Lastentarhanopettajan toimen määräaikainen täyttölupapäätös viranhaltijapäätösten tarkastaminen 68 Henkilöstöpäällikön ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätösten tarkastaminen yleinen päätös 2 Yhteistyösopimus V- ja U-seura Urho ry:n kanssa Varapuheenjohtajan ehdotus: Ei oteta edellä mainittuja hallintojohtajan päätöksiä kau pun gin hal lituk sen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Kari Kiiskinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Leila Lindell.

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Liikennejärjestelyjen varmistamissopimus KH 289 Äänekosken kaupunginhallitus on hyväksynyt Osuuskauppa Keskimaan kanssa laaditun maankäyttösopimuksen, joka liittyy Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavaehdotuksen toteuttamiseen. Asemakaavaehdotuksessa esitetään nykyisen valtatien 4 rinnakkaistieyhteyden (Rannankyläntie) liittämistä Keskimaan tonttiin vajaan 250 metrin osalta. Maankäyttösopimuksessa kaupunki ja Keskimaa ovat hyväksyneet, että kantatien 69 ja Honkolan välinen rinnakkaistieyhteys järjestetään nykyistä Rannankyläntietä pit kin Keskimaan tontin alueella, kunnes asemakaavaehdotuksen mu kainen nykyisen tien itäpuolelle sijoittuva Rannankyläntie - katu on koko nai suu des saan val mis tu nut. Kaupunginjohtajan ehdotus: Keski-Suomen ELY-keskus kat soo, että asema kaava ei nyky muodossaan turvaa valtatien 4 rinnak kaistieyhteyden säilymistä. Maankäyttösopimus on kaupungin ja Keskimaan välinen sopimus, mihin tienpitoviranomai nen ei voi vaikuttaa. ELY-keskuk sen näke myksen mukaan rinnak kaistiever kon säilyminen tulee tur vata sito vasti asemakaavalla. ELY-keskus hy väksyy myös kolmi kan tasopi muksen, jossa kaupunki, Keski maa ja tienpitoviranomai nen sopi vat asiasta. Kaavoituspäällikkö on neuvotellut ELY-keskuksen ja Keskimaan kanssa sopi muk sen, jon ka tar koi tuk se na on var mis taa rinnakkaistieyhteyden säi lymi nen niin kau an, kun ase ma kaa vaeh do tuk ses sa osoitettu uusi idempi Ran nanky läntie katu yh teys koko nai suus on saatu ra ken ne tuksi kul ku kelpoi seksi. Asialli sesti sama on to dettu aiemmin hy väksytyssä kaupungin ja Kes ki maan välisessä maankäyttösopimuksessa. Tä hän sopi mukseen on li sätty ELY-kes kuksen edellyttämä sanktio: jos so pi mus ta ei nou da te ta ja val ta tien 4 läntinen rin nak kaistie yh teys kat kais taan en nen kuin uusi itäi sempi rinnakkaistieyhteys (Ran nanky läntie) on ra kennettu ja otettu käyt töön, voi ELY-kes kus ra kentaa kulku kelpoi sen yhtey den ase ma kaavan mukaiselle Ran nanky län tien katu alueelle Ääne kosken kau pungin kustannuksella. Osuuskauppa Keskimaan hallitus on hyväksynyt kolmikantasopimuksen allekirjoittamisen. Sopimus esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) 1. Kaupungin hallintosäännön 33 :n 2 momentin nojalla kaupunginhallitus päättää ottaa tämän asian käsiteltäväkseen kokouskutsun ulkopuolisena asiana.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/ /2013. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 19 20.01.2014 Kunnanhallitus 29 28.01.2014 Poistosuunnitelman tarkistaminen 295/02.05.00/2013 Kunnanhallitus 20.01.2014 19 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

1 (6) Kuntatalous 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA. 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011

1 (6) Kuntatalous 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA. 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011 1 (6) Kuntaliitto Kuntatalous MUISTIO 18.6.2012 POISTOSUUNNITELMIEN TARKISTAMISESTA 1 Kuntajaoston yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista muutos 2011 2 Poistojen tarkoitus Kuntajaosto tarkisti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340 Sivistyslautakunta 16 01.06.2015 Sivistyslautakunta 12 21.06.2016 Sivistyslautakunta 6 29.08.2017 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvojen tarkistus 1.8.2015 lukien / Varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot