ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 26.08.2013 kello 16:00-18:50 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA."

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus AIKA kello 16:00-18:50 PAIKKA Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 279 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Poistosuunnitelman tarkistaminen Uuden päiväkodin hankesuunnitelma Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Midinvest Fund KSV Ky:n toimikauden jatkaminen Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Hallintojohtajan päätökset Liikennejärjestelyjen varmistamissopimus 33 Puheejohtaja Kari Kiiskinen

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 16:00-18:50 puheenjohtaja pois 288 Halttunen Jari 16:00-18:50 jäsen Kainu Keijo 16:00-18:50 jäsen Lindell Leila 16:00-18:50 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 16:00-18:15 1. varapuheenjohtaja paikalla Martins Sirpa 16:00-18:50 jäsen Närhi Merja 16:00-18:50 jäsen Piilonen Pentti 16:00-18:50 jäsen Tuominen Marke 16:00-18:50 jäsen MUU Tiusanen Matti 16:00-18:50 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 16:00-18:50 valtuuston 1. varapuh.joht. Leppänen Pekka 16:00-18:50 valtuuston 2. varapuh.joht. Soininen Piia 16:00-18:50 valtuuston 3. varapuh.joht. Javanainen Hannu 16:00-18:50 kaupunginjohtaja Kinnunen Olli 16:00-18:50 kaavoituspäällikkö Möller Heli 16:00-18:50 hallintojohtaja Tuononen Matti 16:00-18:50 talousjohtaja Nykänen Susanna 16:00-16:40 Inkeroinen Mika Härtsiä Ville 16:40-17:05 nuorisosihteeri 16:40-17:05 opetus- ja kasvatusjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Leila Lindell Heli Möller Puheejohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 288 KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Merja Närhi Pentti Piilonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalve lut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 279 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 280 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 30. päivänä elokuuta 2013 klo 15 mennessä, ja tar kas te tun pöy tä kirjan pi dettä väk si ylei ses ti näh tä vä nä 2. päi vä nä syyskuuta 2013 klo 9-12 Ää ne kosken kau pun gin ta lolla. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Pentti Piilonen ja Merja Närhi. Pöytäkirjan pykälä 280 tarkistettiin kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Poistosuunnitelman tarkistaminen KH Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti hyödykkeen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta. Jäännösarvon ennakointivaikeuksien vuoksi voidaan suunnitelman mukaisten poistojen perustaksi ottaa hyödykkeen koko hankintameno. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja kunnissa myös hyödykkeen käytöstä kunnan palvelutuotannossa. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poiston mitoituksessa on aina otettava huomioon mm. varovaisuuden ja oleellisuuden periaatteet. Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi (KPL 5:5 ). Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineettoman omaisuuden hankintameno on poistettava suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan, enin tään viiden vuoden kuluessa, jollei tätä pidempää poistoaikaa, kui tenkaan enintään 20 vuotta, voida erityisestä syytä pitää hyvän kir janpitotavan mukaisena (KPL 5:5a ). Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Tilinpäätösperiaatteista sekä oikea ja riittävä kuva että varovaisuuden periaate edellyttävät, ettei tilinpäätös anna liian hyvää kuvaa tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos poistot on mitoitettu liian pieniksi esimerkiksi liian pitkiksi arvioitujen poistoaikojen takia, seurauksena tilikauden tulos ja ylijäämä saattavat näyttää liian hyviltä. Tällöin poistot eivät riitä kattamaan korvausinvestointeja eivätkä keskimääräisiä poistonalaisten investointien omarahoitusmenoja.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuonna 2011 antanut yleisohjeen kunnan suunnitelmien mukaisista poistoista. Ohje tarkentaa vuonna 2008 annettua ohjetta. Tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilikaudesta 2013 alkaen. Kuntajaosto suosittelee uudessa yleisohjeessaan käyttämään aiemman yleisohjeen poistoaikojen alarajoja, ellei hyödykekohtaisesti tehdä hyödykkeille poistosuunnitelmaa, jossa perusteellaan pidemmän poistoajan käyttämistä teknis-taloudellisilla perusteilla. Erityinen hyödykekohtainen peruste pidemmälle poistoajalle voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos on ilmeistä, että hyödykkeen käyttöaika rakennusteknisistä syistä, alhaisen käyttöasteen takia tai muusta syystä tulee olemaan tavanomaista pitempi. Kunnan on esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen ja keskimääräisten poistonalaisten investointien omahankintamenojen vastaavuudesta, jos niiden määrät poikkeavat olennaisesti toisistaan. Olennaisena poikkeamana kuntajaoston yleisohjeen mukaan voidaan pitää 10 %:n tai sitä suurempaa erotusta. Kaupungin hallintosäännön 46 Poistosuunnitelman hyväksyminen: Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. Uuden yleisohjeen mukaisesti on syytä pääsääntöisesti noudattaa poistoaikojen alarajoja. Poikkeavuuksiin on syytä suhtautua pidättyvästi ja edellyttää niiltä hyödykekohtaiset perustelut. Alarajoja noudatetaana tili kaudesta 2013 alkaen, mutta harkinnanvaraisesti jo sovel taen tili kaudella Aiempina tilikausina tehtyjä poistoja ja kertynyttä poistoeroa ei ohjeen mukaan oikaista. Äänekosken kaupungilla on vuosittain tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä suoritettu hyödykekohtainen hankintamenojäännösten tarkastelu, jonka perusteella valtuustolle on ennen tilinpäätöksen valmistumista esitetty tilinpäätöksen perusteiden käsittelyn yhteydessä hyväksyttäväksi ylimääräisiä poistoja / arvonalennuksia. Näitä on

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus vuosina kirjattu yhteensä 1,9 milj. euroa. Noudatettu menettely vastaa uuden yleisohjeen tavoitetta. Äänekoskella rakennusten poistosuunnitelman mukaiset poistoajat ovat lähellä noudatettavaksi esitettyjen poistoaikojen alarajoja. Poisto jen perustana on käytetty koko hankintamenoa (kohteille ei ole arvioitu jäännösarvoa). Äänekoskella noudatetun menettelyn mukaisesti on suoritettaessa rakennuksiin peruskorjauksia käyttöomaisuuden perusparannusmeno pääsääntöisesti lisätty poistamattomaan hankintamenoon. Täten ko. peruskorjauksen hankintamenolle on tullut lyhyempi poistoaika. Vuoden 2011 tilinpäätöskertomuksen liitetiedoissa on annettu seuraava selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta: Vuosina toteutuneiden ja taloussuunnitelman mukaisten poistonalaisten investointien omahankintamenot ovat yli 10 milj. euroa/vuosi nykyisen poistotason ollessa alle 5 milj. euroa. Ero johtuu pääsääntöisesti lähivuosien suurista investoinneista, mitkä tulevat nostamaan poistopohjaa. Hyväksyttyä poistosuunnitelmaa tullaan tarkistamaan Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen ja Suomen Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Tasearvojen arvioinnin perusteella on tilinpäätökseen kirjattu euron lisäpoisto / arvonalennus Äänekosken terveysaseman rakennuksista. Arvonalennus perustuu arvioon ao. hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttävästä tulosta tai arvosta palvelutuotannossa. Hyväksytyn suunnitelman mukaan rakennukset poistetaan aktiivikäytöstä vuonna 2014 uuden terveysaseman käyttöönoton myötä. Uuden yleisohjeen käyttöönotto lisää jossain määrin tulevien vuosien suunnitelmapoistojen määrää, mikä on kuitenkin huomioitu jo taloussuunnittelussa. Hankintahinnaltaan 30 milj. euron kohteen vuosipoistoksi tulee uudella poistosuunnitelmalla (25 v.) 1,2 milj. eu roa, kun se nykyisellä suunnitelmalla (35 v.) on 0,9 milj. euroa. Poistojen määrä tulee lähivuosina oleellisesti lisääntymään johtuen siitä, että kaupungilla on käynnissä erittäin huomattavat korvausinvestoinnit. Uusien investointien myötä käytöstä poistuu rakennuskantaa, jotka ovat jo pääosin poistettu aiempina vuosina. Käytöstä poistumisesta

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: seuraa sen sijaan huomattavat purkukustannukset, joita ei voida lukea hyödykkeen poistopohjaan vaan ne kirjataan käyttökuluiksi. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Esitetään kaupunginvaltuustolle, että tilikaudesta 2013 alkaen noudatetaan liitteen mukaista poistosuunnitelmaa koskien investointeja, jotka valmistuvat tai sen jälkeen poistosuunnitelman toteuttamisessa sovelletaan pääsääntöisesti poistoaikojen alarajoja poistoaikojen alarajoista poikkeamiset hyväksyy kaupunginhallitus suunnitelmapoistolaskennan pohjana käytetään mahdollisilla rahoitusosuuksilla vähennettyä koko hankintamenoa huomioimatta mahdollista jäännösarvoa vuosittain tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä taloushallinto ja tekninen toimi suorittavat hyödykekohtaisen hankintamenojäännösten tarkastelun, jonka perusteella valtuustolle esitetään tarvittaessa ennen tilinpäätöksen valmistumista hyväksyttäväksi ylimääräiset poistot / arvonalennukset uutta poistosuunnitelmaa ja poistoaikojen alarajojen soveltamista voidaan noudattaa soveltuvin osin kaupunginhallituksen päätöksellä jo tilikaudella Päätös: Hyväksyttiin. KVALT Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin. KH 281 Kuntaliiton kuntatalouden asiantuntijapalvelut on laatinut

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus muistion, jossa on annettu soveltamisohjeita KILA:n laatimaan yleisohjeeseen suunnitelman mukaisista poistoista. Lähtökohtaisesti suunnitelmapoistot tulee laskea kullekin hyödykkeelle erikseen. Yleisohjeessa on sallittu myös yksinkertaisempi menettely, jossa vähintään yleisohjeen liitteen 1 mukaista ryhmittelyä voidaan pitää perusteltuna. Myös tätä tarkempi ryhmittely on aina mahdollista. Tällöin poistosuunnitelma tulee laatia siten, että aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin, ja suunnitelmapoistojen perustelut määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtaisesti. Kun hyödykkeittäin tai hyödykeryhmittäin perustellaan taloudelliset pitoajat varovaisuuden periaatteella yleisohjetta noudattaen ja ottaen huomioon myös tilin päätöksen oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoitus, lyhyimpiin poistoaikoihin tai suurimpiin poistoprosentteihin ei tarvitse mennä. Poistosuunnitelman perusteluissa on käytettävä asiantuntija-apua, esimerkiksi teknisen hallinnon asiantuntijoita, ja poistoajan on perus tuttava esim. rakennuksen todennäköiseen taloudelliseen pitoai kaan, käytettävyyteen palvelutuotannossa tai tulontuottamiskykyyn tms. Kaupunginvaltuustossa ( 80) hyväksytty poistosuunnitelma on ollut voimassa alkaen. Tilivuoden 2013 aikana on käynyt ilmi, että poisto suunnitelmaa tulisi tarkistaa siten, että aineettomien oikeuksien pää ryhmään tulisi lisätä alaryhmä muut pitkä vaikutteiset menot, ja tämä alaryhmä tulisi jakaa edelleen tarkempiin hyödykeryhmiin. Tarkistet tu poistosuunnitelma poistoaikoineen ja - muotoineen on esitetty liitteessä. Perustelut muuttuneiden / lisättyjen hyödykeryhmien poistoajoille: Atk-ohjelmat / Laajat tietojärjestelmät Poistoaika 5 vuotta. Laajoilla tietojärjestelmillä tarkoitetaan tässä suurten asiakokonaisuuk sien hallintaan tarkoitettuja tietojärjestel miä, jotka ovat hankintahin naltaan merkittäviä (yli euroa, alv 0 %), ja joiden tekninen pi toaika on enemmän kuin 5 vuotta. Atk-ohjelmat / Muut atk-ohjelmistot Poistoaika 2 vuotta. Noudatetaan Kuntajaoston suosituksen poistoaikojen alarajaa. Osuudet tai avustukset muiden yhteisöjen käyttöomaisuuden han kintamenoihin Poistoaika 5 vuotta. Esimerkiksi kaupungin avustamat viemäri-, tie-,

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus silta- ja tietoverkko hankkeet. Kyseisten käyttöomaisuushankintojen tekninen käyttöikä on pitkä ja taloudellinen vaikutusaika (palveluntuotantokyky) on myös pitkä, yleensä kymmeniä vuosia. Muut pitkävaikutteiset menot Poistoaika 2 vuotta. Noudatetaan Kuntajaoston suosituksen poistoaikojen alarajaa. (valmistelu talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuustolle, että alkaen noudatetaan liitteen mukaista tarkistettua poistosuunni telmaa suunnitelmaa voidaan noudattaa takautuvasti tilikaudel la 2013 jo valmistuneisiin käyttöomaisuuskohteisiin. Päätös: Hyväksyttiin. Liite nro 1 Poistosuunnitelma 2013

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Uuden päiväkodin hankesuunnitelma 751/ /2012 KASVOPPI Kaupunginvaltuuston päätöksen 52/ mukaan kaupunki ryhtyy välittömästi valmistelemaan uuden päiväkodin rakentamista Suolahteen Katvelan päiväkodin lä hei syy teen. Pää tös pe rus tui laadittuun selvitykseen Suolahden alu een päivähoitotarpeen rat kai semi seksi. Suolahden alueella tarkas tel tiin kevään aikana useita olemas sa ole via ti lo ja ja koh teita päi vä ko din sijoituspaikaksi. Lisäksi hal li tuk sen toi mek si an non perusteella vajaassa kahdessa päivässä kir joitet tiin sel vitys Suolahden päivähoidon /esiopetuksen tilatarpeista. Selvityksessä todettiin, että neljä lapsiryhmää toimii Suolahden alueella vä liaikaisissa tiloissa syksyllä Toiminta väliaikaisis sa tiloissa ei täytä päivähoitotiloille asetettuja tilavaateita ja vaatii li säresursseja, jotta lasten turvallisuus voidaan taata päivähoitopäi vän aikana. Henkilökunnalta vaaditaan erityistä joustavuutta, toimittaessa puutteellisissa, väliaikaisissa tiloissa. Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen näissä tiloissa on haastavaa pitkän toimintapäivän aikana ( ). Selvityksessä ar vioi tiin, et tä tar vet ta on noin 50 ko ko päi vähoitopaikalle ja li säksi esikoululaisille, joiden määrä vaih telee vuo sit tain lap sen vä lillä. Tila tarpeeksi selvityksessä ar vioitiin yh teensä 850 br-m2. Ra ken ta mis kus tan nuk siksi ar vioi tiin Mi kon puis ton 2009 val mistu neen päi vä kodin ja kus tannus in dek sin pe rusteella (lisäksi ver tailu Jyväs kylän päivä koti ra kentami nen) 1.9 milj.euroa (2200 x 850 br-m2). Uuden päiväkodin suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet tekninen johtaja Jarmo Latvala, vs.ti lapalvelupäällikkö Vesa Ronkainen, perhepalvelujohtaja Pirjo Heino nen, päiväkodin johtaja Mia Irtamo ja opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä. Päiväkodin rakentamisprojektin rakennuttajakonsultiksi on valittu PTS-Kiinteistötekniikka Oy Jyväskylästä. Hankesuunnitelma Paikkatarve Hankesuunnitelma perustuu Suo lah den alu een tarkennettuun pal ve-

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus lu tar ve ana lyysiin. Keskustelussa päivähoidon esimiesten kanssa linjattiin toimintoja, joita olisi tärkeää huomioida uuden päiväkodin rakentamisessa. Uu teen päi vä ko tiin on suun ni tel tu ti lat seu raa ville ryh mil le ja lap si mää rille: Kaksi pidennetyn aukiolon ryhmää yksi 1-3 vuotiaiden ryhmä (12 paikkaa), joita voi käyt tää 16 lasta. Yksi 3-6- vuo tiai den ryhmä (21 paikka ), jota voi käyttää noin 30 lasta. Näihin ryhmiin sijoitetaan sellaiset lapset, jotka tarvitsevat pidennettyjä aukioloaikoja maanantaista perjantaihin. Ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito toteutetaan Mikonpuiston päiväkodissa. Lisäksi näihin ryhmiin sijoitetaan muuta päivähoitoa tar vitsevia lapsia ( ), mikäli paikkoja jää vapaaksi. Yksi tuettu päivähoitoryhmä erityistä tukea tar vitseville lapsille (18 paik kaa ), jota voi käyttää noin lasta. Tilat suunni tellaan siten, että ryhmä voi toimia myös in tegroituna ryhmänä, mi käli tuen tarve muodostuu niin suureksi. Erillisen esiopetuksen ryhmät. Esi op pi lai den mää rä vaih te lee vuosit tain lapseen. Esi opetuksen ti lat suunnitellaan niin, että ne on käy tet tä vissä myös ko ko päi vä hoi toon tarvit taessa. Uudisrakennuksen paikka Uudisrakennuksen sijoittaminen Katvelan päiväkodin välittömään läheisyyteen mahdollistaa hen ki lös tön te hok kaan käy tön eri tyi ses ti ääri vuo rois sa. Olemassa oleva pi ha-alue yhdistetään uuteen piha-alueeseen ja näin koko alueesta voidaan saada riittävän tilava ulkoilualue. Eri ikäisten lasten turvallisuutta varmistetaan osastoimalla piha-aluetta ja suunnittelemalla ikäryhmälle sopivia leikkilaitteita omalle alueelleen. Yh tei nen pi ha-alue suun ni tel laan ajatellen toiminnan turvallisuutta ja lapsille tarjotaan mahdollisuuksia erilaisiin toi min toihin ul koi lun ai ka na. Li säk si esteettömään liikkumiseen kiinnite tään huomiota. Päiväkotipäivän aikana lapset ulkoilevat 2-4 tuntia päivän aikana. Katvelan päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Suolahden taajamassa, mikä mahdollistaa lasten kuljettamisen jalkaisin hoitoon, mikä voi vaikuttaa osaltaan lapsen hoitopäivään niin, että hoitoaika lyhenee. Uuden päiväkodin parkkipaikka-alueena on tarkoitus hyödyntää vanhan terveyskeskuksen parkkipaikkaa ja piha-aluetta. Sitä kautta on tarkoitus järjestää myös kaikki päiväkodille tapahtuva huoltoliikenne,

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus ruokakuljetuksiakin tulee päivittäin. Huoltoliikennettä ei voi järjestää lasten ulkoilupihan kautta. Uusi päiväkoti tulee olemaan osa Katvelan päiväkotia. Kokonaisuudessa on kokopäivähoitopaikkoja 126 sekä erillinen esiopetusryh mä (20-30 lasta). Tällä hetkellä Katvelan päiväkodin johtaja työskentelee suurimman osan työajastaan lapsiryhmässä. Päiväkodin kasvami nen merkitsee siirtymistä kokopäiväjohtamiseen, mikä antaa mahdollisuuden keskittyä päiväkodin pedagogiseen kehittämiseen ja johta mi seen. Huonetilaohjelma Katvelan päiväkoti on rakennuttu 1970-luvulla, eikä siellä ole esim. riittäviä pienryhmätiloja, yhteisiä kokoustiloja, liikuntati lo ja tai tiloja yh teistyötahoille. Tarkentamalla suunnitelmaa em. ti loilla saa daan ajan mu kaiset ja toimivat varhaiskasvatus ti lat Kat ve lan päiväkodin koko kokonaisuudelle. Suunni telman laajuus on 1195 br m 2, mis sä on kas vua 345 br m 2 esiselvi tyksestä. Nopealla aikataululla laaditussa aikaisemmassa ar vios sa ei ole riit täväs ti huo mioitu yhteisten tilojen eikä muiden tilojen (tekniset tilat) tarvetta. Yhteisten tilojen tarve ja laajuus Liikuntasali, 60 m 2 Katvelassa toimii laajennuksen jälkeen 8-9 lap si ryh mää, jois ta jo kainen käyttää liikuntasalia yhden aamu- tai il ta päi vän ajan. Va paaksi jää yksi-kaksi iltapäivää, jolloin erityistä tukea tar vit sevien las ten toimin ta te rapeutti/ fysioterapeutti voi käyttää liikuntasalia. Tilaa voidaan hyödyntää myös vapaan leikin jakotilana sovitusti eri ryhmien kes ken. Iltaisin tiloja voi käyttää pidennetyn toi minnan lapsiryhmä (arki sin ). Keittiö, 35 m 2 Keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi. Astiahuolto ja yleisen jakelukeittiön laitekapasiteetin vaatimat tilat, keittiölle omat wc- tilat. Ruuan kuljetus tapahtuu suunnitelmien mukaan Suolahden uudelta keskuskeit tiöl tä, mikä vaa tii tie tyn lämpökuljetuskapasiteetin (lämpövaunut). Suunnittelussa huomioitava lastaustila kuljetuskapasiteetille. Ruokasali, 50 m 2

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tavoitteena kaikkien ryhmien lounasruokailu ruokasalissa. Pyrimme rauhalliseen ja miellyttävään ruokailuhetkeen. Lasten ryhmätiloissa leikkejä voidaan jatkaa sujuvasti ruokailun jälkeen, kun niitä ei tarvitse ruuan kattamisen ta kia kerätä kesken leikin pois. Turha pöytien pyyhkiminen ryhmäti loissa vähenee ja pedagogien työpanos kohdistuu lasten kanssa toi mimiseen. Ruokalinjasto mahdollistaa ruokapalveluhenkilön tehok kaamman ajankäytön. Päiväkotiin on suunniteltu erillinen ruokasali, mikä on yhdistettävissä liikuntasalin kanssa suuremmaksi 110 m 2 ko koi sek si juhlasaliksi. Juhlasali mahdollistaa koko talon yhteiset perheillat, juhlat, vanhempainillat sekä henkilöstön koulutukset. Askarteluverstas, 15 m 2 Mahdollistaa erilaisten materiaalien käytön ja monipuolisen taide /kä dentaitokasvatuksen. Tilaa voidaan käyttää myös pienryhmätilana. Kerhohuone/kotikeittiö, 24 m 2 Leipominen, ruuan valmistamisen opettelu, Saperetoiminta. Jakotilana ryhmille ja leikkitilana Musiikkileikkikoulun, kuvataidekoulun mahdollinen tila Vasukeskusteluiden, yhteistyöneuvotteluiden ja esiopetuskeskusteluiden tila Kokoushuone/ henkilöstön taukotila, 29 m 2 Mahdollistaa koko henkilökunnan kokoontumisen viikottaisiin henkilöstökokouksiin. Toimii myös henkilöstön suunnittelu- ruo kai lu- ja taukotilana.päiväkotien lastentarhanopettajille tulee osoittaa toimintatilaa KVTES: n mukaiseen suunnitteluun. Myös muu henkilökunta valmistelee ja suunnittelee toimintaa.tilaan sijoitetaan tietokoneita, joita käytetään mm. lasten läsnäolojen kirjaamiseen sekä toiminnan do kumentointiin ja yksiköllisten suunnitelmien sekä toimin nan to teutu misen kirjaamiseen ja arviointiin. Erilliset pienryhmätilat Lasten leikkien ja toimintojen eriyttämisen kannalta pienryhmätilat ovat eri puolilla taloa tärkeitä rytmitettäessä lapsen päi vän kul kua. Pienryhmätiloja tarvitaan myös kasvatuskumppanuuden toteumi-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: seen: Jokaisen lap sen koh dalla käy dään vuo sit tain kes ki mää rin kak si neu vot telua van hem pien ja mah dollis ten yh teis työta ho jen kanssa. 80 lasta tuot taa noin 160 neuvot telua toi minta vuo dessa. Keskustelut ovat yksi toimintamuoto yhteistoiminnasta perheiden kanssa. Keskusteluista on so vit tu Äänekosken esiopetus- ja varhais kas va tus suunni tel mis sa, jot ka pe rustu vat val ta kun nal lisiin toimintoja oh jaa viin pe rus tei siin. Hankesuunnitelman tilaohjelmassa ei ole suunniteltu pienryhmätilo ja ja neuvottelutiloja riittävästi. Arkkitehtityön yhteydessä suunnitel laan pienryhmä- ja neuvottelutilojen si joit tuminen ja neliömäärä tar kemmin py syen ti la oh jel man kokonaislaajuudessa. Hankesuunnitelma on oheismateriaalina nro 3. Valmistelijat: Ville Härtsiä ( ) ja Pirjo Heino nen ( ) Lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman omalta osaltaan ja esittää sen tekniselle lautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Lautakunta edellyttää, että arkkitehtityön yhteydessä suunnitellaan riittävästi pienryhmä- ja neuvottelutiloja ylittämättä tilaohjelman kokonaisneliömäärää. Käsittely: Asiasta keskusteltaessa Jani Salo esitti vastaehdotuksen: Lautakunta palauttaa hankesuunnitelman hallituksen käsiteltäväksi uudella kustannusarviolla. Lisäksi tehdään erillinen selvitys (kustannusarvio) kaikista hankkeeseen liittyvistä kustannuksista, mm. piha-alueiden muutostyöt, kalustehankinnat ym. Vastaehdotus on pöy täkirjan liitteenä nro 1. Vastaehdotusta ei kannatettu. Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: Keskustelun päätteeksi opetus- ja kasvatusjohtaja teki ehdotuksen. Lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman omalta osaltaan ja esittää sen tekniselle lautakunnalle edelleen käsiteltäväksi. Lautakunta edellyttää, että arkkitehtityön yhteydessä suunnitellaan riittävästi pienryhmä- ja neuvottelutiloja ylittämättä tilaohjelman ko-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus konaisneliömäärää ja euron tavoitekustannusarviota. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin ja Jani Salo ilmoitti eriävän mielipiteen, liite nro 2. TELA Talousarvion perustana on ollut aikaisemmin tehty tarveselvitys, jossa tilantarve oli 850 br-m2, hinta-arvio oli 2200 /br-m2 eli kokonaishinta 1,9 M alv 0%, joka summa on varattu tälle vuodelle talousarvi oon. Nyt tehty hankesuunnitelma perustuu Suolahden alueen tarkennettuun palvelutarveanalyysiin ja sitä kautta tarkennettuun tilaohjelmaan, jos sa hank keen laa juu dek si esi te tään 1195 br-m2 (kas vua 345 br-m2), si säl täen kasvun ja op pimi sen lauta kun nan val mis teluteks tissä esite tyt ti lat. Tavoitehinta-arvio on uuden tilaohjelman perusteella Hin ta on las ket tu tilaohjelmasta ja tarkentuu suunnittelun ede tes sä. Hankkeen rahoitus jakaantuu kahdelle vuodelle, koska rakentaminen alkaa aikaisintaan tämän vuoden syyskuussa ja valmistuu syyskuussa Toiminta alkaisi vuoden 2015 alusta. Rahoituksen tarve vuodelle 2013 on noin 1,2 M ja vuodelle ,232 M. Rakennus sijoittuu entisen terveyskeskuksen ja kenties vähäiseltä osin myös nykyisen päiväkodin tontille, jolloin hankkeelle on haettava poikkeamispäätös kaavamääräyksistä kaupunginhallitukselta kun rakennuksen lopullinen si jainti on selvillä. Kaupunki omistaa molem mat tontit. Vanha terveyskeskus on tarkoitus purkaa, jolloin tontille on mahdollista suunnitella muuta palvelu-tai vastaavaa toimintaa. Tilojen kokoa ja käyttöä voidaan vielä suunnittelun edetessä muuttaa kunhan pysytään tilaohjelman kokonaisneliömäärässä. Kasvun ja opetuksen lautakunta on hyväksynyt omalta osaltaan hankesuunnitelman ja esittää sen edelleen teknisen lautakunnan käsittelyyn.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Hankesuunnitelma on oheismateriaalina. (valmistelu va rakennuttajapäällikkö Jarmo Latvala, puh ) Va rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan uuden päiväkodin han ke suun ni tel man ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen hyväk syt tä väk si. Päätös: Hyväksyttiin. Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä selosti asiaa lautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo KH Esityslistan oheismateriaalina jaetaan hankesuunnitelma. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalina jaettavan hankesuunnitelman, joka perustuu Suolahden alueen tarkennettuun palvelutarveanalyysiin ja sen perusteella tarkennettuun tilaohjelmaan, jossa hankkeen laajuus on 1195 br-m2 sisältäen kasvun ja oppimisen lautakunnan valmistelutekstissä esitetyt tilat. Todetaan, että tavoitehinta-arvio on uuden tilaohjelman perusteella tällä hetkellä euroa. Hinta on laskettu tilaohjelmasta ja tarkentuu suunnittelun edetessä. Kaupunginhallitus oikeuttaa tilapalvelun jatkamaan päiväkodin suunnittelua edellä esitetyn laajuuden ja tavoitehinta-arvion mukai sesti. Päätös: Hyväksyttiin. TELA

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Rakennuttajapäällikön ehdo tus: Rakennushankkeeseen on laadittu tilaohjelman perusteella tavoitehinta. Tavoitehintalaskelma laaditaan aina rakennushankkeen tiloi hin sekä suunniteltujen rakennuksen erikoispiirteisiin pe rus tuen. Laskelma voidaan tehdä pelkän tilaohjelman perusteella. Tätä kyseistä hintaa käytetään, kun halutaan laatia budjettia tai sitä vastaavaa laskelmaa. Näin saadaan kehys hankkeelle ja voidaan joh taa suunnittelua oi ke aan suun taan. Nyt kohteeseen on laadittu ns. L2-vaiheen luonnossuunnitelmien pe rus teel la rakennusosa-arvio. Rakennusosa-arvion perusteella tarkastellaan kustannuksien todennäköinen toteutuminen ja asetetun tavoitehinnan totuudenmukaisuus. Tämä kyseinen arvio laaditaan suunnitelmista laskettuihin todellisiin mittoihin, pinta-aloihin, rakennusosien kappalemääriin jne. perustuen. Rakennusosa-arviokaan ei ole lopullinen kustannuslaskelma. Kustannusten tarkassakin laskelmassa saatetaan päästä n. 5 % tarkkuuteen. Hank keen tarkka hinta selviääkin vasta jälkilaskennassa. Tavoitehinta-arviossa hankkeen hinnaksi on saatu laaditun rakennusosa-arvion perusteella uuden päiväko din perustamiskustannukset ovat nousseet, ollen nyt , alv 0 %, joten erotusta muodostuu Kustannuksien nouseminen selitty nee suuriltaosin valitun rakennuspaikan monimuotoisuu desta se kä ra kennus paikalle suunnitellun rakennuksen sovittamises ta kysei seen luon nonympäristöön. Näistä johtuvista syistä rakennuk sen ja sen ympä rille tulevien maatöiden ja aluetöiden osuus kasvaa suuresti. Esitetään, että uuden päiväkodin investointimäärärahaa tulee korottaa lisämäärä rahana ra kennusosa-arviossa esitetyn pe rustamiskustannuksien mukaiseksi. (valmistelu: rakennuttajapäällikkö Tommi Rautjärvi, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan investointimäärärahan korottamisen lisämäärärahana, , sekä esittää muutoksen kaupungin hallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 282 Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, että Suolahteen rakennettavan uuden päi vä ko din perustamiskustannuksiksi vahvistetaan euroa (alv 0%). Tarvittava lisämääräraha euroa sisällytetään vuoden 2013 ensimmäiseen lisätalousarvioon. Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. Käsittelyä jatketaan olevassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Oheismateriaali Suolahden uusi päiväkoti Hankesuunnitelma

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 447/080000/2012 KH Keski-Suomen liitto pyytää lausuntoa mennessä Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta. Keski-Suomen liitto käynnisti yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maakunnan lii kennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen keväällä Suunnitel ma on nyt valmistumassa ja se on lähetetty ennen lopullista viimeis telyä lausuntokierrokselle kuntiin sekä keskeisille viranomaisille ja si dosryhmille. Suunnitelma viimeistellään annettujen lausuntojen pohjalta ja se valmistuu marraskuussa Suunnitelman valmis tumisen jälkeen solmitaan aiesopimus lä hivuosien liikennejärjestel män kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta. Suunnitelmaluonnos toimitetaan oheismateriaalina. Lisää suunnitelmamateriaalia on nähtävillä Keski-Suomen liiton In ter net-sivuilla kisuomi.fi/ljs: Suunnitelmaluonnos Suunnitelman tausta-aineistot nykytila- ja palvelutasoanalyysimuistio elinkeinoelämän logistiikkaselvitys joukkoliikenteen palvelutasomääritys Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan maakunnan sisäisiä liikennetarpeita sekä maakunnan asemaa osana valtakunnan liikennejärjestelmää ja kan sainvälisiä yhteyksiä. Strategisena suunnitelmana liikennejärjestel mäsuunnitelma ohjaa tarkemman tason suunnittelua sekä muodos taa yhteisesti sovitut linjaukset siitä, mi ten Keski-Suomen tarpeet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon val takunnallisessa liikennepolitii kassa ja liikennejärjestelmän kehittä misessä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tavoitteena on ollut määritellä Keski-Suomen kannalta mahdollisimman tehokkaat liikennejärjestelmän kehittämis toimenpiteet ja toimintamallit. Oleellista on ollut tunnistaa, mitkä toi menpiteet ja toimintamallit ovat alueen kannalta tehokkaita ja vai kuttavia, miten ne vastaavat asiakkaiden, niin ihmisten kuin elinkeinoelämän tarpeisiin ja miten hyvin ne ovat toteutettavissa. Tar kastelujen pohjalta on pyritty löytämään toteuttamiskelpoiset keinot ja linjaukset, joilla liikennejärjestelmä parhaiten tukee maakunnan kehittymistä ja joita toteuttamalla maakuntasuunnitelmassa esitetyt Keski-Suomen kehittämisen tavoitteet on mah-

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: dollista saavuttaa. Lin jaukset on avattu myös lähivuosien toimenpideohjelmaksi (raportis sa kappale 4 TOIMENPIDEOHJELMA, sivulla 39). Lisäksi on määri tetty suunnitelman valmistumisen jälkeen käynnistettävän jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintamalli (raportissa sivulla 35). Suunni telman valmistumisen myötä laaditaan aiesopimus maakunnan kan nalta keskeisten liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edis tämisestä. Suunnitelmaa ohjanneeseen hankeryhmään on osallistunut Äänekosken kaupungilta Tuula Flyktman-Vertainen. Ääneseudun tavoitteita on suunnittelutyön ai kana kokoonnuttu rakentamaan Konneveden kunnan ja Ääneseu dun kehitys Oy:n edustajien kanssa. Suunnitelman laatimisen yh teydessä on ollut useita seminaareja, joihin ovat osallistuneet kaupungin ja kehitysyhtiön edustajat. Suunnitelman luonnosta on kommentoitu laadintavaiheessa. (valmistelu kuljetussuunnittelija Tuula Flyktman-Vertainen, puh ) Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos vastaa Äänekosken kaupungin näkemyksiä ja toi menpiteet ovat oikeansuuntaisia. Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että maakunnan teollisuuden näkemykset huomioidaan tehokkaammin liikennejärjestelmätyössä ja tartutaan selviin pullonkauloihin nopeammin. Äänekosken kunta- tai seutukohtainen liikennejärjestelmätyön organisointi aloitetaan tammi kuussa Tammikuussa laaditaan suunnitelma organisoinnista. Suunnittelusta vastaa tekninen toimi. Päätös: Hyväksyttiin. KH Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on valmistunut ja se on hyväksytty maakuntahallituksessa Maakuntahallitus hyväksyi samassa yhteydessä myös liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimusluonnoksen vuosille ja päätti lähettää sen muiden allekirjoittajatahojen käsiteltäväksi. Aiesopimus on sopijaosapuolten yhteinen näkemys Keski-Suomen liikennejärjestelmän ke hittämisestä sekä lähivuosien toimenpiteistä. Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan ja edistämään esitettyjä toimenpiteitä käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Sopimuksen tavoitteena on edistää maakunnallista koordinaatiota liikennejärjestel-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: män kehittämistavoit teiden saavuttamiseksi sekä sopimuksessa esitettyjen toimenpitei den ja uusien toimintamallien toteuttamiseksi. Liikennejärjestelmä työn koordinoimiseksi tullaan kokoamaan maakunnallinen liikenne järjestelmätyöryhmä. Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus sekä suunnittelun yhteydessä laaditut tausta selvitykset ovat nähtävissä Internet-osoitteessa kisuomi.fi/ljs. Kokouksen oheismateriaalina jaetaan aiesopimuksen luonnos. Tekninen toimi on käynnistänyt Äänekosken kaupungin kunta- tai seutukohtaisen liikenne järjestelmätyön organisoinnin selvittämistyön tammikuussa. Kevään 2013 aikana työryhmä (Äänekosken kaupungin edustaja Tuula Flykt man-vertainen, Ääneseudun Kehitys Oy:n edus taja Sakari Aho-Pynttäri ja Konneveden kunnan edustaja Jouko Hyp pö nen) kerää toimitamalleja, joi den poh jalta organisoidaan liikenne jär jestel mätyö. (valmistelu kuljetussuunnittelija Tuula Flyktman-Vertainen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy aiesopimusluonnoksen Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina Päätös: Hyväksyttiin. KH 283 Työryhmä on valmistellut ehdotuksen Ääneseudun liikennejärjestelmätyön organisoinnista. Ääneseudun liikennejärjestelmätyön tavoite on mm.: seudun liikennepolitiikan linjauksen muodostaminen ja valmius maa kunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön seudun liikennejärjestelmätyön vakiinnuttaminen ja integroinnin parantaminen maankäytön suunnitteluprosesseihin sekä eri liikennemuotojen roolien ja yhteistyön tunnistaminen toimijoiden motivointi ja sitouttaminen seudulliseen liikennejärjestelmätyöhön

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Ääneseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään Äänekosken kaupungin ja Konneveden kunnan kanssa yhteistyönä.yhteistyötä voidaan tarvittaessa myö hemmin laajentaa naapurikuntiin. Suunnitelmanlaatiminen käynnistetään elokuussa 2013 ja työ valmistuu toukokuussa Suunnitelmaa laatimaan perustetaan Ääneseudun liikennejärjestel mätyöryhmä (n. 6 henki löä). Työryhmässä on edustaja seuraavilta osa-alueilta: elinkeinoelämä infra, arjen liikkuminen (henkilöauto, pyöräily, kävely) maankäytön suunnittelu joukkoliikenne ja kunnan henkilökuljetukset Kaikilla osa-alueilla toimii lisäksi ns. alatyöryhmä. Alatyöryhmässätunnistetaan, ideoidaan ja valmistellaan keskeiset asiat. Työryhmän edustaja koordinoi oman alatyöryhmän toimintaa. Varsinaisessa työryhmässä integroidaan eri osa-alueiden tavoitteet ja priorisoidaan tärkeysjärjestys. Jotta liikennejärjestelmätyö rakentuisi oikealle pohjalle ja työryhmien työskentely olisi mah dollisimman tehokasta, niin ensimmäisen toimintavuoden tueksi eh dotetaan konsultin palkkaamista Työryhmä on pyytänyt suorahankintana Sito Oy:ltä tarjouksen. Sito Oy on tehnyt Keski-Suo men maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja heillä on valmiina aineistoa maakunnasta ja Ääneseudusta. Konsulttitoimeksianto on luonteeltaan kuntien asiantuntijatyöryhmien toiminnan tukemista, kokousten ja keskustelujen organisointia ja dokumentointia, toimin tamallien ja toimenpiteiden ideointia sekä tulosten raportointia. Kon sulttityön kustannus on vuoden 2013 osalta ja vuoden 2014 osalta 7.500, yhteensä Kustannukset jaetaan Äänekos ken ja Konneveden kunnan kanssa. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Ääneseudun liikennejärjestelmätyöryhmän kokoonpa no Äänekosken kaupungin osalta. (valmistelu liikennesuunnittelija Tuula Flyktman-Vertainen, puh )

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hyväksytään Ääneseudun liikennejärjestelmätyön käyn nistäminen Äänekosken kaupungin osalta. 2. Hyväksytään Sito Oy:n tarjous edellyttäen, että kustannukset jaetaan kuntien kesken siten, että Äänekosken kaupungin osuus on ja Konneveden kunnan Konsultin kustannukset ovat enimmillään Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Ääneseudun liikennejärjestelmätyöryhmä

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Midinvest Fund KSV Ky:n toimikauden jatkaminen 643/020405/2013 KH 284 Midinvest Fund KSV Ky perustettiin vuonna ,3 milj. euron kokonaispääomilla. Rahaston yhtiösopimuksen mukainen toimikausi päättyi , minkä jälkeen sitä on rahastosopimuksissa määritellyllä tavalla jatkettu kahdella vuodella saakka. Kaupunginjohtajan ehdotus: Vuonna 2008 alkaneen ja edelleen jatkuvan heikon yleistaloudellisen kehityksen vuoksi sijoi tuskohteista irtaantuminen on viivästynyt. Hallinnointiyhtiön näke myksen mukaan ei ole ollut perusteita realisoida sijoituksia konser vatiivisia arvonmäärityksiä alhaisemmalla tasolla. Äänekosken kaupunki on Midinvest Fund KS Ky:n äänetön yhtiömies 300 osuudella osuudesta. Äänekosken kaupungin alkuperäinen pääomapanos on ollut ,76 euroa ja sitoutunutta pääomaa on ollut jäljellä 8.788,19 euroa. Hallinnointiyhtiö esittää rahaston äänettömille yhtiömiehille, että rahaston toimikautta jatke taan yhdellä vuodella saakka. Hallinnointiyhtiö ei peri hallinnointitehtävistään täysimääräistä hallinnointipalkkiota, vaan esittää, että vuodelta 2014 maksettavan hallinnointipalkkion määrä on euroa. Midinvest Fund KSV Ky:n yhtiömieskokouksessa hallinnointiyhtiön edustajat esit telivät toimikauden jatkamista ja hallinnointipalkkion muuttamista koskevan esityksen yhtiömiehille. Yhtiökokous päätyi suosittele maan yhtiömiehille toimikauden jatkamista. Samalla todettiin, että hallin nointiyhtiön esitystä vuodelta 2014 perittävästä hallinnointipalk kiosta voidaan pitää kohtuullisena. Toimikauden jatkaminen edellyttää yhtiösopimuksen muuttamista ja näin ollen kaikkien yhtiö miesten suostumusta. Tavoitteena on, että sopimusmuutokset ovat valmiina mennessä. (valmistelu talousjohtaja Matti Tuononen, puh ) Äänekosken kaupunginhallitus hyväksyy, että Midinvest Fund KSV Kyn:n toimikautta jatketaan yhdellä vuodella saak ka. Päätös: Hyväksyttiin. Tommi Lunttila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jäl-

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus keen.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat 281/P111001/2011 KH Aluehalintovirasto on antanut seuraavan päätöksen (nro 129/2013/1) koskien Suolahden jätevedenpuhdistamon ympäris tölu van lupamääräyksen 3 mukaisella selvityksellä asetetun määrä ajan pidentämisestä: Alue hal lin to vi ras to muut taa Suo lah den jä te ve den puh dis ta mon voimassa ole van ym pä ristölu van lu pa mää räys tä 3 siltä osin kuin sii nä on mää rät ty puh dis tamon laa jen nus- ja sa nee raus suunni telman toimittami ses ta men nes sä. Määräystä muutetaan siten, että selvitys puhdistamon laajentamisesta ja saneeraamisesta on tehtävä mennessä, mikäli Suo lahden jätevedenpuhdistamolla aiotaan käsitellä jätevesiä vuoden 2015 jälkeen. Muutettu lupamääräys 3 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti (muutos kursivoituna): "3. Mikäli Suolahden jätevedenpuhdistamolla aiotaan käsitellä jätevesiä jälkeen, on toiminnan harjoittajan tehtävä selvitys puhdistamon laajentamisesta ja saneeraamisesta siten, että siellä käsitelty jätevesi täyttää seuraavat vaatimukset lupamääräyksessä 2 määrätyllä tavalla laskettuna. Parametri Pitoisuus Vähenemä BOD7-ATU-arvo enintään 10 mg O2/l vähintään 95 % Kokonaisfosfori enintään 0,4 mg/l vähintään 95 % Ammoniumtyppi enintään 4 mg/l vähintään 90 % Kokonaistyppi vähintään 50 % Kiintoaines enintään 10 mg/l vähintään 90 % Selvityksessä on lisäksi tarkasteltava hygienisoinnin tarvetta ja tehtävä tarpeen mukainen esitys. Selvitys on toimitettava mennessä lupaviranomaiselle ja tiedoksi laitoksen valvojalle." Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsit telystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä ( ) sitä määräaikaan luke-

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: matta. Valitusaika päättyy " 2. Aluehallintovirasto on antanut seuraavan päätöksen (nro 128/2013/1) Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentämisestä: Aluehallintovirasto muut taa Te rä vä nie men jä te ve den puh dis ta mon voi massa ole van ym päris tölu van lu pa mää räys tä 2 siltä osin kuin siinä on mää rät ty puh dista mon laa jen nus- ja sa nee raus suunni telman toi mittami ses ta men nes sä. Määräystä muutetaan siten, että laajennus- ja saneeraussuunnitelma on tehtäva mennessä, mikäli jäteveden käsittelyyn liittyvät muut vaihtoehtoiset ratkaisut eivät ole edenneet toteuttamisekelpoiseen vaiheeseen. Muutettu lupämääräys 2 kuuluu kokonaisuudessa seuraavasti (muutos kursivoituna): "2. Mikäli Teräväniemen jätevenpuhdistamolla käsitellään jätevesiä jälkeen, luvan haltijan on laadittava jätevedenpuhdistamon laajennus- ja saneeraussuunnitelma niin, että puhdistamon toiminta täyttää lupamääräyksessä 1 määrätyt lähtien voimaan tulevat puhdistusvaatimukset. Puhdistamon laajennus- ja saneeraussuunnitelma rakentamisaikatauluineen on toimitettava aluehallintovirastolle ja tiedoksi Keski-Suomen ELY-keskukselle mennessä, mikäli jäteveden käsittelyyn liittyvät muut vaihtoehtoiset ratkaisut eivät ole edenneet toteuttamiselpoiseen vaiheeseen. Suunnitelman laatimisen yhteydessä on tarkasteltava jäteveden hygienisoinnin tarvetta ja tarvittaessa sisällytettävä hygienisointi suunnitelmaan." Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsit telystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä ( ) sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy " Merkitään tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 286 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Tekninen lautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan päätökset KH 287 Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunginjohtajan päätökset ajalta henkilöstöpäätös yleinen 15 Teknisen isännöitsijän viran vaalin vahvistaminen 16 Koulupsykologin toimen vaalin vahvistaminen 17 Perusturvajohtaja Raija Kolehmaisen vuosiloman siirto säästövapaisiin yleinen päätös 21 Vuokran tilapäinen alentaminen / Piispanen Ismo Wanha asema 22 Vuokrasopimus / Powernet Oy 23 Vuokrasopimus / Keski-Suomen Juhlapalvelu Ky Viranhaltijapäätösten tarkastus 18 Talousjohtajan ja kaavoituspäällikön viranhaltija päätösten tarkastaminen Puheenjohtajan ehdotus: Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupunginhalli tuksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Hallintojohtajan päätökset KH 288 Kaupunginhallitukselle on toimitettu hallintojohtajan pää tök set ajal ta henkilöstöpäätös,yleinen 69 Lastentarhanopettajan toimen määräaikainen täyttölupapäätös viranhaltijapäätösten tarkastaminen 68 Henkilöstöpäällikön ja ruokapalvelupäällikön viranhaltijapäätösten tarkastaminen yleinen päätös 2 Yhteistyösopimus V- ja U-seura Urho ry:n kanssa Varapuheenjohtajan ehdotus: Ei oteta edellä mainittuja hallintojohtajan päätöksiä kau pun gin hal lituk sen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin. Kari Kiiskinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tässä asiassa toimi kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Leila Lindell.

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Kaupunginhallitus Liikennejärjestelyjen varmistamissopimus KH 289 Äänekosken kaupunginhallitus on hyväksynyt Osuuskauppa Keskimaan kanssa laaditun maankäyttösopimuksen, joka liittyy Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavaehdotuksen toteuttamiseen. Asemakaavaehdotuksessa esitetään nykyisen valtatien 4 rinnakkaistieyhteyden (Rannankyläntie) liittämistä Keskimaan tonttiin vajaan 250 metrin osalta. Maankäyttösopimuksessa kaupunki ja Keskimaa ovat hyväksyneet, että kantatien 69 ja Honkolan välinen rinnakkaistieyhteys järjestetään nykyistä Rannankyläntietä pit kin Keskimaan tontin alueella, kunnes asemakaavaehdotuksen mu kainen nykyisen tien itäpuolelle sijoittuva Rannankyläntie - katu on koko nai suu des saan val mis tu nut. Kaupunginjohtajan ehdotus: Keski-Suomen ELY-keskus kat soo, että asema kaava ei nyky muodossaan turvaa valtatien 4 rinnak kaistieyhteyden säilymistä. Maankäyttösopimus on kaupungin ja Keskimaan välinen sopimus, mihin tienpitoviranomai nen ei voi vaikuttaa. ELY-keskuk sen näke myksen mukaan rinnak kaistiever kon säilyminen tulee tur vata sito vasti asemakaavalla. ELY-keskus hy väksyy myös kolmi kan tasopi muksen, jossa kaupunki, Keski maa ja tienpitoviranomai nen sopi vat asiasta. Kaavoituspäällikkö on neuvotellut ELY-keskuksen ja Keskimaan kanssa sopi muk sen, jon ka tar koi tuk se na on var mis taa rinnakkaistieyhteyden säi lymi nen niin kau an, kun ase ma kaa vaeh do tuk ses sa osoitettu uusi idempi Ran nanky läntie katu yh teys koko nai suus on saatu ra ken ne tuksi kul ku kelpoi seksi. Asialli sesti sama on to dettu aiemmin hy väksytyssä kaupungin ja Kes ki maan välisessä maankäyttösopimuksessa. Tä hän sopi mukseen on li sätty ELY-kes kuksen edellyttämä sanktio: jos so pi mus ta ei nou da te ta ja val ta tien 4 läntinen rin nak kaistie yh teys kat kais taan en nen kuin uusi itäi sempi rinnakkaistieyhteys (Ran nanky läntie) on ra kennettu ja otettu käyt töön, voi ELY-kes kus ra kentaa kulku kelpoi sen yhtey den ase ma kaavan mukaiselle Ran nanky län tien katu alueelle Ääne kosken kau pungin kustannuksella. Osuuskauppa Keskimaan hallitus on hyväksynyt kolmikantasopimuksen allekirjoittamisen. Sopimus esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) 1. Kaupungin hallintosäännön 33 :n 2 momentin nojalla kaupunginhallitus päättää ottaa tämän asian käsiteltäväkseen kokouskutsun ulkopuolisena asiana.

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 14.01.2013 kello 14:00-18:35 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 16.02.2015 kello 15:00-17:15 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 21.06.2010 kello 18:00-21:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 39 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot