PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 70 Pöytäkirjantarkastajat 4 71 Hirvimäen asemakaava 5 72 Wanhan aseman asemakaavan muutos (Suolahti) 9 73 Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos Kotakennääntien katusuunnitelmaehdotus välillä Ääneseudun 16 Energian liittymä-jousimiehenkatu 75 Terveyskadun, Kuhnamontien, Piilolankadun ja Tehtaankadun 17 katusuunnitelmaehdotukset 76 Mörtinpuiston vihersuunnitelma Korvaushakemus työajossa sattuneesta vahingosta KSL-urakat, osa 9 (hammashoitolan laitteet) Kaupungin omistamien rakennusten kunnossapito- ja korjaustöiden 26 puitejärjestelyt, rakennustyöt 80 Kaupungin omistamien rakennusten kunnossapito- ja korjaustöiden 27 puitejärjestelyt, sähkötyöt 81 Kaupungin omistamien rakennusten kunnossapito- ja korjaustöiden 28 puitejärjestelyt, ilmanvaihtotyöt 82 Kaupungin omistamien rakennusten kunnossapito- ja korjaustöiden 29 puitejärjestelyt, putkityöt 83 Uuden päiväkodin hankesuunnitelma Rakennuttajapäällikön päätökset Terveyskeskuksen työmaan ajankohtainen tilanne 39 PUHEENJOHTAJA ILKKA KOVANEN

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kovanen Ilkka 17:00-20:10 puheenjohtaja Ilves Mauri 17:00-20:10 varapuheenjohtaja Hytönen Meeri 17:00-20:10 jäsen Isoviita Martti 17:00-20:10 jäsen Nyrönen Riitta 17:00-20:10 jäsen Penttinen Henna 17:00-20:10 jäsen Poikonen Raimo 17:00-20:10 jäsen Pönkänen Erkki 17:00-20:10 varajäsen Ahonen Kalevi 17:00-20:10 varajäsen POISSA Kumpulainen Kari jäsen Vasko Kaija jäsen Kiiskinen Kari kaup.hallituksen puheenjohtaja Javanainen Hannu kaupunginjohtaja MUU Piilonen Pentti 17:00-20:10 kaupunginhallituksen edustaja Rautjärvi Tommi 17:00-20:10 rakennuttajapäällikkö Karppinen Jukka 17:00-20:10 suunnitteluinsinööri Kinnunen Olli 17:00-17:30 kaavoituspäällikkö ALLEKIRJOITUKSET IIkka Kovanen Puheenjohtaja Jukka Karppinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Äänekosken kaupungintalo, tekninen hallinto, 3. ker ros Riitta Nyrönen Henna Penttinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Äänekosken kaupungintalo, tekninen hallinto, 3. ker ros

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TELA 69 Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TELA 70 Ehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Nyrönen ja Henna Penttinen. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Hirvimäen asemakaava 430/100203/2013 KH Hirvaskankaan eritasoliittymän länsipuolelle ase ma kaa voit ta mat tomalle Hirvimäen alueelle on laadittu vaihtoehtoiset ase ma kaa valuonnokset. Suun nit te lu alue si jait see valtatien 4 länsi puo lella ra jautuen Uuraistentiehen ja muilta sivuiltaan Uuraisten kun nan ra jaan. Suurimmalta osaltaan kaupungin omistama suunnit telualue on pääosin ra ken ta ma ton ta met sä ta lous maata, mutta valta tien 4 ää rel lä alueen itäosassa sijaitsee polttoaineen jakelupiste se kä van ha ho telli, jo ka on us kon nollisen yhdyskunnan käytössä. Uu rais ten tien varres sa on maa-ai nesten ottoalue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 67 ha. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Kaavan vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Konsulttina hankkeessa on Airix Ympäristö Oy. Asemakaavalla luodaan liikenteellisesti edullisesti sijaitsevalle alueelle liiketoimintojen alueita ja kaupungin omistamalle Hirvimäen tilalle omakotitaloval tainen asuntoalue. Sarvimäki säilyy metsäalueena ja Uuraistentien koillis puolelle Kylmähaudan alueelle osoitetaan yleiskaavan mukaisesti luonnonsuojelualue suojavihervyöhykkeineen. Kaava-alueelta on laadittu luonto selvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012), jonka mukaan suunnittelualu eel la on tar vet ta liito-ora van kul kureitille. Luontoselvitys suo sit taa myös Sarvi mäen ja alueen lä päi sevän kosteikon säilyttämistä virkistysalu eena. Alueelle on laadittu luonnosvaiheessa kaksi vaihtoehtoista maankäyttöratkaisua: "Tumpit" (VE1) ja "Pesät" (VE2). Molemmat perustuvat suunnittelualueen pohjoisosasta Uuraistentieltä alu een halki johtavaan kokoojakatuun, joka liittyy etelässä Uuraisten kunnan rajalla Uuraisten ase makaavan katuverkkoon. Kokoojakadun var teen on varauduttu rakentamaan erillinen kevyen liikenteen väy lä. VE1:ssä tumpit ovat kokoojakadusta er kanevia lyhyitä ka tu ja, joi den varteen pääosa omakotitonteista sijoittuu. Omakotitontteja "Tumpissa" on noin 70 kpl ja tonttien keskikoko on noin 1800 m2. Lisäk si usealle AP-tontille on mahdollista rakentaa omakotitalojen lisäksi myös pari- ja rivitaloja. VE2:ssa kokoojakadusta erkanevat kadut ja tonttien ryhmittely on suunniteltu siten, että useimmilla kaduilla laaja-alaisen kään tö pai kan si sään jää pie ni viheralue. Omakotitontit sijoittuvat pää sään töi sesti oman "pe sän" ympärille. Omakotitontteja vaihtoehto "Pesäs sä" on

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: noin 60 kpl ja tonttien keskikoko on noin 2000 m2. Myös "Pe sään" on kaa voitet tu AP-tontteja. Uuraistentien varressa sijaitseva maa-ainesten ottoalue on kaavoitettu RM-merkinnällä matkailua palvelevia rakennuksia varten. Entisen hotellin alue polttoaineen jakelupisteineen ja alueen eteläpuolinen käytöstä poistumassa oleva soranottoalue on osoi tet tu toi mi tilara ken nusten kort te li alu eeksi (KTY). Sekä RM- että KTY-aluevarausten pinta-ala on noin 4 ha. KTY-alueen itäpuolella kulkeva VT4:n rinnakkaistie (Vanha Hirvasentie) on osoitettu katualueena. Tonttien yksityiskohtainen suunnittelu ja kaavamääräykset täsmentyvät valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen. Ehdotusvaihee seen valitaan myöhemmin yksi lopulliseksi asemakaavaksi kehitet tä vä maan käyt tö rat kaisu. Luonnos asemakaavaselostukseksi toimitetaan oheismateriaalina, asemakaavaluonnokset esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hirvimäen asemakaavaluonnokset asetetaan nähtäville val misteluvaiheen kuulemista varten. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö päättämään mahdollisista teknisluonteisis ta tarkistuksista ennen kaavaluonnosten nähtävilleasettamista. Pyydetään luonnoksista lausunnot Keski-Suomen ELY-keskuksel ta, Kes ki-suomen liitolta, Uu raisten kunnalta, Koiviston kyläyhdistys ry:ltä, Hirvaskylän vesiosuuskunnalta ja Ääneseudun Energia Oy:ltä se kä kas vun ja op pi mi sen lau ta kun nal ta, pe rus tur va lau ta kun nalta, tek ni seltä lau ta kun nal ta, va paa-ai ka lauta kunnal ta ja ym päris tölautakun nalta. Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta TELA 71 Kaupunginhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa Hirvimäen asemakaavaluonnoksista valmisteluvaiheen kuulemista varten. Hirvaskankaan eritasoliittymän länsipuolelle ase ma kaa voit ta mat tomalle Hirvimäen alueelle on laadittu vaihtoehtoiset ase ma kaa valuonnokset. Suun nit te lu alue si jait see valtatien 4 länsi puo lella ra jautuen Uuraistentiehen ja muilta sivuiltaan Uuraisten kun nan ra jaan. Suurimmalta osaltaan kaupun gin omistama suunnit telualue on pääosin ra ken ta ma ton ta met sä ta lous maata, mutta valta tien 4 ää rel lä alueen itäosassa sijaitsee polt toaineen jakelupiste se kä van ha ho telli, jo ka on us kon nollisen yh dyskunnan käytössä. Uu rais ten tien varres sa on maa-ai nesten otto alue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 67 ha. Asemakaavalla luodaan liikenteellisesti edullisesti sijaitsevalle alueelle liiketoimintojen alueita ja kaupungin omistamalle Hirvimäen tilalle omakotitaloval tainen asuntoalue. Sarvimäki säilyy metsäalueena ja Uuraistentien koillis puolelle Kylmähaudan alueelle osoitetaan yleiskaavan mukaisesti luonnonsuojelualue suojavihervyöhykkeineen. Alueelle on laadittu luonnosvaiheessa kaksi vaihtoehtoista maankäyttöratkaisua: "Tumpit" (VE1) ja "Pesät" (VE2). Molemmat perustuvat suunnittelualueen pohjoisosasta Uuraistentieltä alu een halki johtavaan kokoojakatuun, joka liittyy etelässä Uuraisten kunnan rajalla Uuraisten ase makaavan katuverkkoon. Kokoojakadun var teen on varauduttu rakentamaan erillinen kevyen liikenteen väy lä. VE1:ssä tumpit ovat kokoojakadusta er kanevia lyhyitä ka tu ja, joi den varteen pääosa omakotitonteista sijoittuu. Omakotitontteja "Tumpissa" on noin 70 kpl ja tonttien keskikoko on noin 1800 m2. Lisäk si usealle AP-tontille on mahdollista rakentaa omakotitalojen lisäksi myös pari- ja rivitaloja. VE2:ssa kokoojakadusta erkanevat kadut ja tonttien ryhmittely on suunniteltu siten, että useimmilla kaduilla laaja-alaisen kään tö pai kan si sään jää pie ni viheralue. Omakotitontit sijoittuvat pää sään töi sesti oman "pe sän" ympärille. Omakotitontteja vaihtoehto "Pesäs sä" on noin 60 kpl ja tonttien keskikoko on noin 2000 m2. Myös "Pe sään" on kaa voitet tu AP-tontteja. Uuraistentien varressa sijaitseva maa-ainesten ottoalue on kaavoitettu RM-merkinnällä matkailua palvelevia rakennuksia varten. Entisen hotellin alue polttoaineen jakelupisteineen ja alueen eteläpuolinen käytöstä poistumassa oleva soranottoalue on osoi tet tu toi mi tilara ken nusten kort te li alu eeksi (KTY). Sekä RM- että KTY-aluevarausten pinta-ala on noin 4 ha.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta KTY-alueen itäpuolella kulkeva VT4:n rinnakkaistie (Vanha Hirvasentie) on osoitettu katualueena. VE2:ssa on laaja-alaisista kääntöpaikoista johtuen kadun kunnossapidon kannalta hyvät lumitilat sekä raskaat ajoneu vot pys ty vä t kääntymään peruuttamatta. Rakennuttajapäällikön ehdotus: Kaavavaihtoehdot oheismateriaalina. Valmistelu suunitteluinsinööri Jukka Karppinen p ) Tekninen lautakunta päättää, ettei sillä ole huomauttamista kaa valuonnoksista. Lautakunta toteaa näkemyksenään vaihtoehdoista VE 2:n "pesät" sopivan paremmin kaavan jatkosuunnitteluun. Hyväksyttiin.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Wanhan aseman asemakaavan muutos (Suolahti) 487/100203/2013 KH Suolahden vanhan rautatieaseman ja sataman ympäristöön on laadittu luonnos asemakaavan muutokseksi alueelle, joka on määritelty valtakunnallisesti ar vok kaak si ra ken ne tuk si rautatieympä ris töksi. Suunnittelualue ulottuu veturitalleilta Suolahden perinnete la kan alueelle saakka ja se käsittää lähes 1,5 km Keiteleen ran ta vii vaa. Keskustan puolella kaava-alue rajautuu Satamakatuun kä sit täen myös muutaman Satamakadun eteläpuoleisen tontin. Kaavan vi reil le tu los ta on pää tet ty ja sii tä on kuu lu tet tu Sisä-Suomen lehdessä Kaavan valmisteluvaiheeseen liittyvä viranomaisneuvotte lu on pidetty Keski-Suomen ELY-keskukses sa Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa vahvistettu asema kaa va, joka on suurelta osin suo jelu painotteinen. Yksittäisiä suojelu koh teik si merkittyjä rakennuk sia alueella ovat mm. kaupungin omis ta mat vanha rautatieasema ja veturitalli sekä yksityisessä omistuk ses sa olevat vanhat asuin ra ken nuk set mu kaanlu kien ase mapäälli kön talo. Wanhan Aseman ympäristöön on laadittu vuonna 2006 Asema-aukion ja ra ta pi han vihertyöselvitys, jossa alu eel le on esi tetty van haan mil jöö seen so pi vaa ka tu- ja puistorakentamista. Voi massa ole va kaava ei kaikilta osiltaan vastaa osittain jo toteutetun ympäristösuunnitelman alue ra jauk sia ja suunnitelman yh tey dessä laajemmal le alueelle esitettyjä kehittämisperiaatteita. Suunnitelman pohjalta myös Suomen Höyrypursiseura ja Suolahden perinnetelakka ry ovat laatineet omia ideasuunnitelmiaan. Asemakaavan muutoksen yhteydessä peruslähtökohta on varmis taa alueella tapahtuvan rakentamisen sopeuttaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun rautatieympäristöön. Asemakaavan ajantasaisuus mm. to teutu matta jääneiden alueva rauksien osalta tarkistetaan ja osiittain van hentu neet kaa va mää räykset ja -merkin nät päivitetään mm. suojelu merkintöjen merkin tätek ni sen esitystavan osalta. Li säksi tut ki taan ke vyenlii ken teen alueva rauksien tarkoituksenmukaisuus ym. seikat. Yritysvaikutusten arviointi: Kaavamuutoksella ja sen myötä mahdollisesti tapahtu villa investointipäätöksillä on huo mat ta va mer ki tys yri tys vai ku tus ten kan nal ta. Satama-aluetta pyri tään elä vöit tä mään, alu een valta kun nallis ta merki-

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: tystä ko ros te taan ja alu een matkai lulli nen merkitys tu lee kasvamaan. Näin luo daan edelly tyksiä ny kyi sen ja tu le van pieni muo toi sen yritystoiminnan menes tymi selle alu eel la. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että kaavaluonnoksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 :n mukainen val miste lu vai heen kuuleminen. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö hyväksymään täydennykset nähtävillepantavaan kaavaluonnokseen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja vapaa-aikalautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museol ta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Keitele Museolta, Äänekos ken yrit tä jät ry:ltä ja Suo lah den kyläyhdistys ry:ltä. Hyväksyttiin. TELA 72 Suolahden vanhan rautatieaseman ja sataman ympäristöön on laadittu luonnos asemakaavan muutokseksi alueelle, joka on määritelty valtakunnallisesti ar vok kaak si ra ken ne tuk si rautatieympä ris töksi. Suunnittelualue ulottuu veturitalleilta Suolahden perinnete la kan alueelle saakka ja se käsittää lähes 1,5 km Keiteleen ran ta vii vaa. Keskustan puolella kaava-alue rajautuu Satamakatuun kä sit täen myös muutaman Satamakadun eteläpuoleisen tontin. Pääosalla suunnittelualuetta on voimassa vahvistettu asema kaa va, joka on suurelta osin suo jelu painotteinen. Yksittäisiä suojelu koh teik si merkittyjä rakennuk sia alueella ovat mm. kaupungin omis ta mat vanha rautatieasema ja veturitalli sekä yksityisessä omistuk ses sa olevat vanhat asuin ra ken nuk set mu kaanlu kien ase ma päälli kön talo. Wanhan Aseman ympäristöön on laadittu vuonna 2006 Asema-aukion ja ra ta pi han vihertyöselvitys, jossa alu eel le on esi tetty van haan mil jöö seen so pi vaa ka tu- ja puistorakentamista. Voi massa ole va kaava ei kaikilta osiltaan vastaa osittain jo toteutetun ympäristösuunnitelman alue ra jauk sia ja suunnitelman yh tey dessä laajemmal le alueelle esitettyjä kehittämisperiaatteita. Suunnitelman pohjalta myös Suomen Höyrypursiseura ja Suolahden perinnetelakka ry ovat laatineet omia ideasuunnitelmiaan.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Rakennuttajapäällikön ehdotus: Asemakaavan muutoksen yhteydessä peruslähtökohta on varmis taa alueella tapahtuvan rakentamisen sopeuttaminen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun rautatieympäristöön. Asemakaavan ajantasaisuus mm. to teutu matta jääneiden alueva rauksien osalta tarkistetaan ja osiittain van hentu neet kaa va mää räykset ja -merkin nät päivitetään mm. suojelu merkintöjen merkin tätek ni sen esitystavan osalta. Li säksi tut ki taan ke vyenlii ken teen alueva rauksien tarkoituksenmukaisuus ym. seikat. Tekninen lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomauttamista Wanhan aseman asemakaavamuutoksen valmis teluvaiheen luonnoksesta. Tekninen lautakunta totesi, että sillä ei ole huomauttamista Wan han aseman asemakaavamuutoksen valmis teluvaiheen luonnoksesta. Uimarannan sijainti ja veneiden säilytyspaikat tulee ottaa huomioon kaavan jatkosuunnittelussa.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos 429/100202/2013 KH Suunnittelualueena on Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan alue n. 12 km Äänekosken keskustasta etelään. Alueen läpi kulkee valtatie 4 ja kantatie 69. Keskeinen kaavamuutosalue sijaitsee Hirvaskankaan eritasoliittymän tuntumassa valtatien 4 molemmilla puolilla. Kaavamuutoksessa selvitetään uuden Hirvaskankaan eritasoliittymän lähialueiden maankäytön ajanmukaisuus nykyisessä osayleiskaavassa. Kaupunki on suorittanut alueelta maahankintoja ja alueiden rajaukset työpaikka- ja/tai asuntoalueina tutkitaan tässä yhteydessä. Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava on hyväksytty Äänekosken kaupunginvaltuustossa Osayleiskaavan muutoksen vireilletulosta on päätetty ensimmäisen kerran kaupunginhallituksessa kaava-alu eelle tulleen poikkeamishakemuksen käsittelyn yhteydessä. Orimä ki-tilan RN:o määräala määrättiin tuossa yhteydessä saakka ulottuvaan rakennuskieltoon osayleiskaavan muuttamista varten. Kaavoituskatsauksesta 2011 tiedottamisen yhteydessä on tiedotettu uudestaan Hirvaskan kaan-koiviston osayleiskaavan vireilletulosta kaavan muuttuneiden tavoitteiden vuoksi. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on järjes tetty Keski-Suomen ELY-keskuksessa Koillisessa sektorissa on meneillään asemakaavamuutoksen laadinta työpaikka-alueen laa jentamiseksi. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on todettu tarkoi tuksenmukaiseksi valtatien 4 rinnakkaistien (Rannankyläntie) siirtä minen alkupäässään Koiviston kylän suuntaan. Osayleiskaavamuu toksessa tutkitaan tien siirron mahdolliset vaikutukset alueen maan käyttöön myös laajemmalla osa-alueella. Valtatien länsipuolelta kaupunki on hankkinut yli 50 hehtaarin Hirvimäen tilan alueen, joka on kaavoitettu nykyisessä osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Aluetta ympäröi Uuraisten kunnan maa-alue, jonka pääosalla on voimassa lainvoimainen ase makaava. Osayleiskaavamuutoksessa selvitetään Hirvimäen alueen järkevä maankäyttö ottaen huomioon sen liittyminen Uuraisten kun nan puoleiseen maankäyttöön ja Uuraisten puolella sijaitseviin kun nallisteknisiin verkostoihin. Eritasoliittymän ympäristön maankäyttöön liittyvien tarkistusten ohella hyvin keskeinen osa suunnittelua on kyläalueen asuntorakentamiseen liittyvät kysymyk set. Kaavaan tehdään laajemmalla alueella

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginjohtajan ehdotus: teknisiä tarkistuksia to teutuneiden tilanteiden mukaan (esim. poikkeamispäätökset, raken netut paikat, havaitut virheet). Ns. kuivan maan tonttien mitoitusta on tarkoitus tarkistaa, jolloin kaavamuutosalueelle muodostuu jonkin verran uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja. Lisäksi kaavamää räyksiä ja tarvittaessa kaavan sisältöä muutetaan siten, että kaavaa voidaan suoraan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena. Kaavamuutos koskee koko Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan aluetta, mutta ensivai heessa valmisteluvaiheen kuuleminen on tarkoitus suorittaa noin yh den kilometrin säteellä Hirvaskankaan eritasoliittymästä sijaitsevan alueen osalta. Voimassa oleva Hirvaskankaan-Koiviston osayleis kaava ja ensivaiheen kuulemisalue on esitetty liitekartalla. Osayleis kaavan muutos esitellään kokouksessa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavamuutos asetetaan nähtäville eritasoliittymän lähialueen osalta valmisteluvaiheen kuule mista varten. Oikeutetaan kaavoituspäällikkö päättämään mahdolli sista teknisluonteisista tarkistuksista ennen kaavaluonnoksen nähtä villeasettamista. Pyydetään luonnoksesta lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen liitolta, Uuraisten kunnalta, Koiviston kyläyhdistys ry:ltä, Hirvaskylän vesi osuuskunnalta ja Ääneseudun Energia Oy:ltä sekä kasvun ja oppi misen lautakunnalta, perusturvalautakunnalta, tekniseltä lautakun nalta, vapaa-aikalautakunnalta ja ympäristölautakunnalta. Hyväksyttiin. TELA 73 Kaupunginhallitus on pyytänyt teknisen lautakunnan lausuntoa Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavamuutoksesta Hirvaskankaan eri ta soliittymän lähialueen osalta valmisteluvaiheen kuulemista varten.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Rakennuttajapäällikön ehdotus: Suun nit te lu alu ee na on Hir vas kan kaan-koi vis ton osa yleis kaa van alue n. 12 km Ää ne kos ken kes kus tasta ete lään. Alu een läpi kul kee valtatie 4 ja kan tatie 69. Keskei nen kaava muu tos alue si jait see Hirvaskan kaan erita soliit ty män tuntu mas sa val ta tien 4 mo lem milla puolilla. Kaava muu tokses sa selvite tään uuden Hirvas kan kaan erita soliitty män lähi aluei den maankäytön ajanmukai suus nykyi sessä osayleis kaavassa Koillisessa sektorissa on meneillään asemakaavamuutoksen laadinta työpaikka-alueen laa jentamiseksi. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on todettu tarkoi tuksenmukaiseksi valtatien 4 rinnakkaistien (Rannankyläntie) siirtä minen alkupäässään Koiviston kylän suuntaan. Osayleiskaavamuu toksessa tutkitaan tien siirron mahdolliset vaikutukset alueen maan käyttöön myös laajemmalla osa-alueella. Valtatien länsipuolelta kaupunki on hankkinut yli 50 hehtaarin Hirvimäen tilan alueen, joka on kaavoitettu nykyisessä osayleiskaavassa työpaikka-alueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Aluetta ympäröi Uuraisten kunnan maa-alue, jonka pääosalla on voimassa lainvoimainen ase makaava. Osayleiskaavamuutoksessa selvitetään Hirvimäen alueen järkevä maankäyttö ottaen huomioon sen liittyminen Uuraisten kun nan puoleiseen maankäyttöön ja Uuraisten puolella sijaitseviin kun nallisteknisiin verkostoihin. Eritasoliittymän ympäristön maankäyttöön liittyvien tarkistusten ohella hyvin keskeinen osa suunnittelua on kyläalueen asuntorakentamiseen liittyvät kysymyk set. Kaavaan tehdään laajemmalla alueella teknisiä tarkistuksia to teutuneiden tilanteiden mukaan (esim. poikkeamispäätökset, raken netut paikat, havaitut virheet). Ns. kuivan maan tonttien mitoitusta on tarkoitus tarkistaa, jolloin kaavamuutosalueelle muodostuu jonkin verran uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja. Lisäksi kaavamää räyksiä ja tarvittaessa kaavan sisältöä muutetaan siten, että kaavaa voidaan suoraan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena. Osayleiskaavamuutos oheismateriaalina (valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p ) Tekninen lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomauttamista Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavamuutoksen valmis teluvaiheen luonnok sesta. Käsittely : Erkki Pönkänen esitti, että kevyen liikenteen turvallisuus tulee huomioida kaavoituksessa erityisesti erityisesti Shellin ja ABC:n liitty-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta mien kohdalla. Tekninen lautakunta totesi, että sillä ei ole huomauttamista Hir vaskankaan-koiviston osayleiskaavamuutoksen valmis teluvaiheen luonnoksesta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Erkki Pönkäsen ehdo tuksen, että alueen kaavoituksen jat kosuunnittelussa kevyen liiken teen turvallisuus tulee huo mioida eri tyisesti Shellin ja ABC:n liitty mien kohdalla.

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kotakennääntien katusuunnitelmaehdotus välillä Ääneseudun Energian liittymä-jousimiehenkatu TELA 74 Teknisessä toimessa laaditaan Kotakennääntien katusuunnitelmaehdotusta välille Ääneseudun Energian liittymä-jousimiehenkatu (n. 450 m). Suunnitelma koskee vielä peruskorjaamatta olevaa osuutta Ko ta kennääntiestä. Suunnitelman mukaan uusitaan keskisaarekkeita se kä parannetaan suojatie- ja liittymäjärjestelyjä. Lisäksi valaistus uusi taan, jolloin se on yhdenmukainen koko kadulla. Rakennuttajapäällikön ehdotus: (valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p ) Tekninen lautakunta päättää asettaa Kotakennääntien katu suunnitelmaehdotuksen välillä Ääneseudun Energian liittymä-jousimiehenkatu (n. 450 m) yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Terveyskadun, Kuhnamontien, Piilolankadun ja Tehtaankadun katusuunnitelmaehdotukset 485/ /2013 TELA Teknisessä toimessa laaditaan Terveyskadun (Verottajankadusta eteenpäin), Kuh na mon tien (vä lil lä Tehtaankatu-Terveyskatu), Piilolan ka dun alun ja Teh taanka dun (välillä Kotakennääntie-Kuhnamontie) katusuunnitelmaehdotuksia. Suunnitelmissa kiinnitetään huomiota uuden terveyskeskuksen tuomaan liikenteen lisääntymiseen tur vaten liikenteen sujuvuus sekä kevyen liikenteen turvallisuus. Terveyskadulla levennetään kevyenliikenteen väylää sekä parannetaa routivat kohdat. Kuhnamontielle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä tulevan terveyskeskuksen puolelle. Kuhnamontielle rakennetaan myös korotettu suojatie (ei ambulanssireitille) Lidlin liittymän tuntumaan. sekä tehdään terveyskeskuksen kohdalle bussipysäkki. Piilolankadulla parannetaan kevyenliikenteen väyliä. Tehtaankadulla turvataan niin tehtaille menevän liikenteen sujuvuus kuin myös terveyskeskuksen suuntaan menevä liikenne. (valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p ) Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotuk set yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin. TELA 75. Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet yleisesti nähtävillä välisenä aikana. Nähtävillä oloaikana on tullut 1 palaute. Muistutukset esitellään kokouksessa. Rakennuttajapäällikön ehdotus: Suunnitelmat ovat nähtävänä teknisessä hallinnossa. (val mistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p ) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Terveyskadun ( plv ), Kuhmanontien (välillä Tehtaankatu-Terveyskatu), Piilolantien

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta alun ja Tehtaankadun (välillä Kotakennääntie- Tehtaankatu) katu- ja liikennemerkkisuunnitelmat kokouksessa esitettävin tarkennuksin. Käsittely: Raimo Poikonen luki autokoulun laatiman lausunnon liikennemerkkisuunnitelmasta. (ptk:n liitteenä) Rakennuttajapäällikön muutettu ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Terveyskadun ( plv ), Kuhmanontien (välillä Tehtaankatu-Terveyskatu), Piilolantien alun ja Tehtaankadun (välillä Kotakennääntie- Tehtaankatu) katusuunnitelmat ja pyytää liikennemerkkisuunnitelmista lausunto viranomaistahoilta, alueen yrityksiltä ja raskaanliikenteen ammatinharjoittajien etujärjestöltä. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä Terveyskadun ( plv ), Kuhmanontien (välillä Tehtaankatu-Terveyskatu), Piilolantien alun ja Tehtaankadun (välillä Kotakennääntie- Tehtaankatu) katusuunnitelmat. Liikennemerkkisuunnitelmista pyydetään lausunto viran omais tahoilta, alueen yrityksiltä ja raskaanliikenteen ammatinharjoit tajien etujärjestöltä.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Mörtinpuiston vihersuunnitelma 188/P101507/2009 TELA Mörtin asemakaavassa on osoitettu paikka Mörtinpuistolle. Puisto sijatsee entisen telakkarakennuksen kohdalla vastarannalla. Tekni nen toi mi yhdessä kaavoituspalvelujen kanssa on teettänyt viher suunnitel man alueelle. Puiston toteutus on tarkoitus käynnistää tänä vuonna ja tarvittavat määrärahat on varattu kuluvan vuoden talous ar vioon. Suunnitelma on tarkoitus hyväksyä MRL:n 90 :n mukaisena yleisten alueiden suunnitelmana, joka voidaan toteuttaa ilman erillistä toimenpidelupaa. Suunnitelma on asetettava yleisesti nähtäville. Suunnitelmassa on esitetty alueelle leikkikenttä, uimaranta, kaksi pukusuojaa, nuotiopaikka, pienvenevalkama 12 soutuveneelle, beach volley-kenttä, käymälä ja 5 auton paikoitusalue. Alueen metsäalueet harvennetaan ja uimaranta-alue nurmetetaan. Alueen kulkuväylät on pääosin rakennettu pumppaamon rakentamisen yhteydessä, alue valaistaan. Alueella sijaitsee myös vanha saunarakennus, joka on myöhäisemmässä vaiheessa tarkoitus ottaa alueen käyttöön. Osa asukkaista ja varsinkin lapsiperheistä on ilmaissut närkästyksensä siihen, että alueelle ei ole rakennettu asemakaavaassa ja vihersuunnitelmassa esitettyjä leikkikenttä- ja uimapaikkarakenteita alueen käyttöönoton vaatimassa aikataulussa huomioonottaen alueen asumismukavuuden ja viihtyvyyden. Mörtin alueella on jo tällä hetkellä luovutettu 42 tonttia, joissa asukkaita on n. 105 kpl, joista lapsia n. puolet. Suunniteltu Mörtinpuisto on ai noa alueen puisto, jo ka rakennetaan kenttineen, uimapaikkoineen ja nurmialueineen. Lo put puistoalueet ovat luonnontilassa. Puistoa ei tarvitse rakentaa kerralla valmiiksi vaan töitä voidaan jaksottaa eri vuosille. On tärkeää saada vihersuunnitelma hyväksyttyä, jotta voidaan aloittaa puiston rakentaminen lapsille tärkeimmistä toiminnoista. Oheismateriaalina on vihersuunnitelmaluonnos, jota on tarkoitus esitellä alueen asukkaille suunnitelman nähtävilläoloaikana. Suunnitelma esitellään tarkemmin kokouksessa.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennuttajapäällikön ehdotus: (valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p ) Käsittely: Tekninen lautakunta päättää asettaa Mörtinpuiston viherssuunnitelman yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi MRL:n 90 :n mukaisesti. Raimo Poikonen ehdotti autojen pysäköintipaikkojen lisäämistä, jota lau takunta kannatti yksimielisesti. Lisäksi lautakunta painotti, että vene valkamaan ei tehdä erillistä veneenlaskupaikkaa. Tekninen lautakunta päätti asettaa Mörtinpuiston viherssuunni telman yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi MRL:n 90 :n mukaisesti. Lautakunta päätti myös, että suunnitelmaan lisätään auto jen pysäköintipaikkoja. TELA Mörtinpuiston vihersuunnitelma, johon on lisätty 5 autopaikkaa on ollut yleisesti nähtävillä kaupungintalon kolmannessa kerroksessa sekä kaupungin nettisivuilla. Alueen asukkaille pidettiin suunnitelman esittelytilaisuus kohteessa to 30.5 klo Tilai suu den pitivät suunnitteluinsinööri sekä kaupungin puutarhuri. Pai kalla oli n. 20 asiasta kiinnostunutta. Yleisesti esille tuli tarve saada uimapaikka rakennettua sekä lapsille leikkivälineitä. Esille tuli myös, että alue tulisi olla suun nat tu na eri tyisesti lapsiperheille. Huolta aiheutti beachvolley- kentän sekä nuotiopaikan käyttöön liittyvät häiriötekijät. Nähtävilläoloaikana tuli 6 kappaletta muistutusta tai mielipidettä suun nitelmasta. Muistutuksissa vaaditaan beachvolley-kentän ja nuotiopaikan poistamista niiden käytöstä aiheutuvien häiriöitekijöiden vuoksi. Lisäksi uimarannan ja venevalkaman sijainnista on tullut molemmista yksi muistutus. Yhteismuistutuksessa, jonka ovat tehneet 14:n kiinteistön omistajat, toi votaan puiston rakentamisen alkavan mahdollisimman pian. Samas sa muistutuksessa todetaan myös, että nuotiopaikka ja beachvol ley-kenttä jätetään pois. Mörtinpuiston vihersuunnitelma noudattaa voimassa olevan asemakaavan mukaista henkeä ja kaikki suunnitelmassa esitetyt toiminnot ovat kaavan mukaisia.

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennuttajapäällikön ehdotus: Beachvolley-kenttä sekä nuotiopaikka voivat tuoda häiriötekijöitä alueelle. Oheismateriaalina muistutukset. (valmistelu suunnitteluinsinööri Jukka Karppinen p ) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mörtinpuiston viher suun nitelman siten, että Beachvolley-kenttä ja nuotiopaikka mer ki tään ohjeellisena ja niiden rakentamisesta päätetään erikseen. Käsittely: Keskustelun aikana tuli esille, että beacvolley-kenttä ja nuotiopaikka tulisi poistaa suunnitelmasta ja venevalkamapaikkoja siirrettäisiin siten, et tä lähimmän kiinteistön rajasta on 20 metriä ensimmäisen vene pai kan reunaan. Rakennuttajapäällikön muutosehdotus:. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Mörtinpuiston viher suun nitelman siten, että beachvolley-kenttä ja nuotiopaikka jätetään pois suunnitelmasta ja venevalkamapaikkoja siirretään si ten, että lä himmän kiinteistön rajasta on 20 metriä ensimmäisen ve nepaikan reunaan. Hyväksyttiin. TELA 76 Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuihin yleisiin alueisiin kuuluvat uimaran ta-alueet, puis tot, lähivirkistys alueet ja vastaavat. Rakentamista kos keva lainsää däntö koros taa suunnitte lun, toteutuk sen ja ylläpi don laatua kos kevia näkökoh tia. Suunnitel tujen ja toteu tettavien alueiden on so vel luttava ympäristöön. 12 ve ne paikan ra ken taminen ei toimenpitee nä ole merkittävä. Mahdollisen talvi säily tyk sen tai muun venepai koista johtuvan liikenteen tai siihen liittyvän muun vä lilli sen vai kutuk sien määrä on vähäinen. Vi hersuunnitel ma oli nähtä villä Vi her suunni telma pe rustuu alu eel le laadit tuun Mörtin ase makaavaan. Vene valkama on merkit ty kaupun gin valtuuston vah vistamaan ase ma kaavaan. Tästä huo limatta vene val kaman osalta tu li yksi muistutus. Tämän muistutuk sen joh-

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta dosta siir rettiin venevalkaman en simmäi sen ve neen paik ka 20 metrin etäi syydelle muistu tuksen teh neen kiinteis tön rajasta. Anssi ja Päivi Paavilainen on Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa lauta kunnan päätöksestä (TELA 47) vaatinut venevalkaman siirtämistä. Veneval ka man suunnittelussa on kuitenkin jo otettu huomioon sen sopeutu minen ympäristöön ja maisemaan sekä huomioitu sen suhde naapu riin. Muutoksen ha kija esittää venepaikkojen siirtä mistä uimarannan yhteyteen. Kuiten kin vihersuunnitelmassa on jo ajatel tu ran nalta so veliain kohta venevalkamalla johtuen rannan muo doista, veden vir taamasta ja kivikoista. Suunnitte lussa on otettu huomioon niin tur vallisuus kuin ym päristö ja sekä rannan erityispiirteet. Mai semaan soveltu misenkin kannalta suunniteltu paikka vene valkamalle on pa ras huomioiden maiseman avonaisuus. Sijoittamal la venevalkama esim. niemen kär keen, sen vaikutus mai semassa olisi aivan eri laa tuinen. Vihersuunnitelman toteuttaminen nyt suun nitellulla tavalla ei siis aiheuta kohtuutonta viihtyi syyshait taa. Me lu haittaa arvioitaessa on otettava huomioon melun luonne. Venevalka man si jainti on suunnitelmassa sijoitet tu riittävän kauas naapurin maasta. Normaalissa rakentami sessakin rakennukset ja niiden aluei den järjestely on mahdollista teh dä viiden metrin päähän naapurin rajasta. Lisäksi, kun meluhaittaa arvioidaan, tulee ottaa huomioon melun enimmäis tasot, melutapahtumien toistuvuus ja ajoittuminen. Kahdentoista veneen käytön edes yhtäai kainen vesille lasku tai ve siltä nosto, ei aiheuta sellaista meluhait taa, jonka torjuntaa tulisi oh jata esim. kaavamääräyksillä. Anssi ja Päivi Paavilainen esittää valituksessaan myös, että venevalkama olisi rasite heidän kiinteis tölleen tai laskisi heidän kiinteistön arvoa. Väittämistä ei kumpikaan pidä paikkaansa. Venevalkaman sijoittaminen suun niteltuun paikkaan ei muodosta rasitetta kuvainnollisesti saati sanan varsinaisessa merkityksessäänkään. Vi hersuunnitelman toteuttaminen suunnitel lulla tavalla ei aiheuta naapurille tai lähistöllä kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kos teudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Valituksen laatijan mielipide kiinteistön arvon laskusta on myös lähinnä subjektiivisesta näkökulmasta ajateltu seikka, joka ei perustu mihinkään todelliseen arvioon.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennuttajapäällikön ehdotus: (valmistelu rakennuttajapäällikkö puh ) Lautakunta esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, että Anssi ja Päivi Paavilaisen valitus lautakun nan pää töksestä koskien Mörtinpuiston vihersuunnitelmaa, tulee hylätä. Hyväksyttiin.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Korvaushakemus työajossa sattuneesta vahingosta 583/030002/2013 TELA 77 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekniselle lautakunnalle on tullut hakemus auton kolarivaurion korvaamisesta. Äänekosken kaupun gin palve luksessa oleva työntekijä on käyttänyt omaa autoaan työtehtäviensä hoita miseen. Työnteki jälle on maksettu työehtosopimuksen mukaisesti oman auton käytöstä kor vausta, mitä verohallinto kulloinkin vuosittain verova paaksi vahvistaa. Kyseinen kilometrikor vaus on korvaus kuluista, jotka ja kautuvat auton muuttuviin kuluihin sekä kiinteihin kuluihin. Kiinteitä kuluja arvioidaan olevan noin 60 % auton kuluista, loput eli muuttuvat kulut riippuvat siitä, kuinka paljon autoa ajetaan. Hakija kertoo hakemuksessaan kolarin johtuneen perävaunun osumisesta auton takapusku riin ja lo kasuojaan. Auto on korjattu Jyväskylän Autotarvike Oy:llä. Hakijan mukaan vahingol la on vaikutusta 430 korottuvasti hänen vakuutusmaksuihin. Lisäksi hakija vaatii Äänekos ken kaupungilta vahinko yhtiölle 150 omavastuun korvaamista, eli yhteensä 580. Vakuu tusyhtiöltä saadun selvityksen mukaan tulevina vakuutuskausina koro tus vakuutusmaksuihin tulee olemaan 181,37 euron suuruinen. Auton vahingon suuruus on ollut yhteensä 2492,17 euroa. Hakija on saanut auton käytöstä työajossa asianmukaisen korvauksen. Hakija on myös otta nut au toonsa va kuutuksen, jonka korvausvelvollisuuteen on kyseisen mukainen kolari kuulu nut. Kolari ei ole aiheutunut Ääne kosken kaupungin aiheuttamasta syystä, vaan hakija on ol lut yksin vahingon aiheut taja. Näin ollen Äänekosken kaupunki ei ole korvausvelvollinen haki jan esittämiin kuluihin. (valmistelu rakennuttajapäällikkö puh ) Tekninen lautakunta päättää, että korvaushakemus hylätään perusteettomana. Hyväksyttiin.

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KSL-urakat, osa 9 (hammashoitolan laitteet) 427/020700/2013 TELA 78 Rakennuttajapäällikön ehdotus: Insinööritoimisto Controlteam Oy on teknisen toimen tilauksesta pyytänyt tarjouk set Äänekosken uuden terveyskeskuksen KSL-ura koista. Han kin nas ta on jul kais tu HILMAssa ennakkoilmoitus ja han kintail moitus Hankin ta on jaet tu 11 osaan. Valinta perus teena on edullisin hinta. Ennen hin ta ver tai lun te kemistä on tarkastet tu kel poi suusehto jen täyttymi nen. Osas ta 9 saa tiin yksi tarjous. Plandent Oy:n tarjous, ,00 alv 0 %, on tar jouspyynnön mu kainen. Tekninen lautakunta päättää valita Plandent Oy:n KSL-urakat, osan 9 (hammashoitolan laitteet) urakoitsijaksi kelpoisuusvaatimukset täyt tä vän tar jouk sen jättäneenä, urakkahintaan ,00 alv 0 %. Hyväksyttiin.

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupungin omistamien rakennusten kunnossapito- ja korjaustöiden puitejärjestelyt, rakennustyöt 515/020700/2013 TELA 79 Rakennuttajapäällikön ehdotus: ISS Proko Oy on teknisen toimiston tilauksesta pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungille puitesopimuksien tekemiseksi korjaus- ja kunnossapitotöistä vuosille Osallistumishakemukset tuli toimittaa , kello mennessä. Kilpailuttamisen tuloksena hankintayksikkö sai ra kennustöitä koskien viisi tarjousta. Hankintamenettelyn ehtojen mu kaisesti soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä. Hankintaa koskevien yleisten vaatimuksien, tasapuolisuuden ja syrjimättömyy den periaatteiden mukaisesti kuhunkin työlajiin valitaan kolme koko naistaloudellisesti halvimman tarjouksen jättänyttä suorite tun tarjousvertailun perusteella edullisimmat tarjoukset rakennustöis tä jättivät ISS Palvelut Oy, PM-Heikkiset Oy ja Rakennusliike Seiska Oy. Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee kolme urakoitsijaa (ISS Pal velut Oy, PM-Heikkiset Oy sekä Rakennusliike Seiska Oy) raken nustöitä koskevaan puitejärjestelyyn ja tämän jälkeen heiltä tilataan palveluita järjestelyn ehtojen mukaisesti. Käsittely: Raimo Poikonen esitti Erkki Pönkäsen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja tarkistetaan, että ehdokkaat täyttävät tarjouspyynnön mu kai set valintakriteerit. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Raimo Poikosen esityksen, että asia jäte tään pöydälle ja tarkistetaan, että ehdokkaat täyttä vät tar jous pyynnön mukaiset valintakriteerit.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupungin omistamien rakennusten kunnossapito- ja korjaustöiden puitejärjestelyt, sähkötyöt 517/020700/2013 TELA 80 Rakennuttajapäällikön ehdotus: ISS Proko Oy on teknisen toimiston tilauksesta pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungille puitesopimuksien tekemiseksi korjaus- ja kunnossapitotöistä vuosille Osallistumishakemukset tuli toimittaa , kello mennessä. Kilpailuttamisen tuloksena hankintayksikkö sai sähkötöitä koskien seitsämän tarjousta. Hankintamenettelyn ehtojen mukaisesti soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä. Hankin taa koskevien yleisten vaatimuksien, tasapuolisuuden ja syrjimättö myyden periaatteiden mukaisesti kuhunkin työlajiin valitaan kolme kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen jättänyttä suoritetun tarjousvertailun perusteella edullisimmat tarjoukset sähkö töistä jättivät ISS Palvelut Oy, T:mi Sähköasennukset Pasi Liimatai nen ja Sähkötyö J. Kangas Ky. Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee kolme urakoitsijaa (ISS Pal velut Oy, T:mi Sähköasennukset Pasi Liimatainen ja Sähkötyö J. Kangas Ky) sähkötöitä koskevaan puitejärjestelyyn ja tämän jälkeen heiltä tilataan palveluita järjestelyn ehtojen mukaisesti. Käsittely: Raimo Poikonen esitti Erkki Pönkäsen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja tarkistetaan, että ehdokkaat täyttävät tarjouspyynnön mu kai set valintakriteerit. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Raimo Poikosen esityksen, että asia jäte tään pöydälle ja tarkistetaan, että ehdokkaat täyttä vät tar jous pyynnön mukaiset valintakriteerit.

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupungin omistamien rakennusten kunnossapito- ja korjaustöiden puitejärjestelyt, ilmanvaihtotyöt 516/020700/2013 TELA 81 Rakennuttajapäällikön ehdotus: ISS Proko Oy on teknisen toimiston tilauksesta pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungille puitesopimuksien tekemiseksi korjaus- ja kunnossapitotöistä vuosille Osallistumishakemukset tuli toimittaa , kello mennessä. Kilpailuttamisen tuloksena hankintayksikkö sai il manvaihtotöitä koskien kahdeksan tarjousta. Hankintamenettelyn ehtojen mukaisesti soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä. Kolmannen sijan jakoivat kaksi urakoitsijaa samalla vertailuhinnalla. Hankintaa koskevien yleisten vaatimuksien, tasapuolisuuden ja syrji mättömyyden periaatteiden mukaisesti kuhunkin työlajiin valitaan neljä kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen jättänyttä suoritetun tarjousvertailun perusteella edullisimmat tarjouk set ilmanvaihtotöistä jättivät JääWatti Oy, ISS Palvelut Oy, Kes ki-suomen Ilmastointihuolto Oy ja Primair Oy. Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee neljä urakoitsijaa (JääWatti Oy, ISS Palvelut Oy, Keski-Suomen Ilmastointihuolto Oy ja Primair Oy) ilmanvaihtotöitä koskevaan puitejärjestelyyn ja tämän jälkeen heiltä tilataan palveluita järjestelyn ehtojen mukaisesti. Käsittely: Raimo Poikonen esitti Erkki Pönkäsen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja tarkistetaan, että ehdokkaat täyttävät tarjouspyynnön mu kai set valintakriteerit. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Raimo Poikosen esityksen, että asia jäte tään pöydälle ja tarkistetaan, että ehdokkaat täyttä vät tar jous pyynnön mukaiset valintakriteerit.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupungin omistamien rakennusten kunnossapito- ja korjaustöiden puitejärjestelyt, putkityöt 516/020700/2013 TELA 82 Rakennuttajapäällikön ehdotus: ISS Proko Oy on teknisen toimiston tilauksesta pyytänyt tarjoukset Äänekosken kaupungille puitesopimuksien tekemiseksi korjaus- ja kunnossapitotöistä vuosille Osallistumishakemukset tuli toimittaa , kello mennessä. Kilpailuttamisen tuloksena hankintayksikkö sai putkitöitä koskien kuusi tarjousta. Hankintamenettelyn ehtojen mu kaisesti soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä. Hankintaa koskevien yleisten vaatimuksien, tasapuolisuuden ja syrjimättömyy den periaatteiden mukaisesti kuhunkin työlajiin valitaan kolme koko naistaloudellisesti halvimman tarjouksen jättänyttä suorite tun tarjousvertailun perusteella edullisimmat tarjoukset putkitöistä jättivät JääWatti Oy, ISS Palvelut Oy ja Primair Oy. Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen lautakunta päättää, että Äänekosken kaupunki valitsee kolme urakoitsijaa ( Jää Watti Oy, ISS Palvelut Oy ja Primair Oy) putkitöitä koskevaan puite järjestelyyn ja tämän jälkeen heiltä tilataan palveluita järjestelyn eh tojen mukaisesti. Käsittely: Raimo Poikonen esitti Erkki Pönkäsen kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja tarkistetaan, että ehdokkaat täyttävät tarjouspyynnön mu kai set valintakriteerit. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Raimo Poikosen esityksen, että asia jäte tään pöydälle ja tarkistetaan, että ehdokkaat täyttä vät tar jous pyynnön mukaiset valintakriteerit.

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Uuden päiväkodin hankesuunnitelma 751/ /2012 KASVOPPI Kaupunginvaltuuston päätöksen 52/ mukaan kaupunki ryhtyy välittömästi valmistelemaan uuden päiväkodin rakentamista Suolahteen Katvelan päiväkodin lä hei syy teen. Pää tös pe rus tui laadittuun selvitykseen Suolahden alu een päivähoitotarpeen rat kai semi seksi. Suolahden alueella tarkas tel tiin kevään aikana useita olemas sa ole via ti lo ja ja koh teita päi vä ko din sijoituspaikaksi. Lisäksi hal li tuk sen toi mek si an non perusteella vajaassa kahdessa päivässä kir joitet tiin sel vitys Suolahden päivähoidon /esiopetuksen tilatarpeista. Selvityksessä todettiin, että neljä lapsiryhmää toimii Suolahden alueella vä liaikaisissa tiloissa syksyllä Toiminta väliaikaisis sa tiloissa ei täytä päivähoitotiloille asetettuja tilavaateita ja vaatii li säresursseja, jotta lasten turvallisuus voidaan taata päivähoitopäi vän aikana. Henkilökunnalta vaaditaan erityistä joustavuutta, toimittaessa puutteellisissa, väliaikaisissa tiloissa. Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen näissä tiloissa on haastavaa pitkän toimintapäivän aikana ( ). Selvityksessä ar vioi tiin, et tä tar vet ta on noin 50 ko ko päi vähoitopaikalle ja li säksi esikoululaisille, joiden määrä vaih telee vuo sit tain lap sen vä lillä. Tila tarpeeksi selvityksessä ar vioitiin yh teensä 850 br-m2. Ra ken ta mis kus tan nuk siksi ar vioi tiin Mi kon puis ton 2009 val mistu neen päi vä kodin ja kus tannus in dek sin pe rusteella (lisäksi ver tailu Jyväs kylän päivä koti ra kentami nen) 1.9 milj.euroa (2200 x 850 br-m2). Uuden päiväkodin suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet tekninen johtaja Jarmo Latvala, vs.ti lapalvelupäällikkö Vesa Ronkainen, perhepalvelujohtaja Pirjo Heino nen, päiväkodin johtaja Mia Irtamo ja opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä. Päiväkodin rakentamisprojektin rakennuttajakonsultiksi on valittu PTS-Kiinteistötekniikka Oy Jyväskylästä. Hankesuunnitelma Paikkatarve Hankesuunnitelma perustuu Suo lah den alu een tarkennettuun pal velu tar ve ana lyysiin. Keskustelussa päivähoidon esimiesten kanssa lin-

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvun ja oppimisen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta jattiin toimintoja, joita olisi tärkeää huomioida uuden päiväkodin rakentamisessa. Uu teen päi vä ko tiin on suun ni tel tu ti lat seu raa ville ryh mil le ja lap si mää rille: Kaksi pidennetyn aukiolon ryhmää yksi 1-3 vuotiaiden ryhmä (12 paikkaa), joita voi käyt tää 16 lasta. Yksi 3-6- vuo tiai den ryhmä (21 paikka ), jota voi käyttää noin 30 lasta. Näihin ryhmiin sijoitetaan sellaiset lapset, jotka tarvitsevat pidennettyjä aukioloaikoja maanantaista perjantaihin. Ympärivuorokautinen ja viikonloppuhoito toteutetaan Mikonpuiston päiväkodissa. Lisäksi näihin ryhmiin sijoitetaan muuta päivähoitoa tar vitsevia lapsia ( ), mikäli paikkoja jää vapaaksi. Yksi tuettu päivähoitoryhmä erityistä tukea tar vitseville lapsille (18 paik kaa ), jota voi käyttää noin lasta. Tilat suunni tellaan siten, että ryhmä voi toimia myös in tegroituna ryhmänä, mi käli tuen tarve muodostuu niin suureksi. Erillisen esiopetuksen ryhmät. Esi op pi lai den mää rä vaih te lee vuosit tain lapseen. Esi opetuksen ti lat suunnitellaan niin, että ne on käy tet tä vissä myös ko ko päi vä hoi toon tarvit taessa. Uudisrakennuksen paikka Uudisrakennuksen sijoittaminen Katvelan päiväkodin välittömään läheisyyteen mahdollistaa hen ki lös tön te hok kaan käy tön eri tyi ses ti ääri vuo rois sa. Olemassa oleva pi ha-alue yhdistetään uuteen piha-alueeseen ja näin koko alueesta voidaan saada riittävän tilava ulkoilualue. Eri ikäisten lasten turvallisuutta varmistetaan osastoimalla piha-aluetta ja suunnittelemalla ikäryhmälle sopivia leikkilaitteita omalle alueelleen. Yh tei nen pi ha-alue suun ni tel laan ajatellen toiminnan turvallisuutta ja lapsille tarjotaan mahdollisuuksia erilaisiin toi min toihin ul koi lun ai ka na. Li säk si esteettömään liikkumiseen kiinnite tään huomiota. Päiväkotipäivän aikana lapset ulkoilevat 2-4 tuntia päivän aikana. Katvelan päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Suolahden taajamassa, mikä mahdollistaa lasten kuljettamisen jalkaisin hoitoon, mikä voi vaikuttaa osaltaan lapsen hoitopäivään niin, että hoitoaika lyhenee. Uuden päiväkodin parkkipaikka-alueena on tarkoitus hyödyntää vanhan terveyskeskuksen parkkipaikkaa ja piha-aluetta. Sitä kautta on tarkoitus järjestää myös kaikki päiväkodille tapahtuva huoltoliikenne, ruokakuljetuksiakin tulee päivittäin. Huoltoliikennettä ei voi järjestää lasten ulkoilupihan kautta.

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 25.09.2013 kello 17:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta 12.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 113 AHJOLAN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAVALINTA 4 114 JOKIPUISTON PÄIVÄKODIN VUOKRAAMINEN KAUNIS KANIINI OY:LLE

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.08.2015 kello 18:00-19:02 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite

Otsikko Sivu. 31 Viranhaltijapäätökset julkisiksi 16 Marke Tuomisen ja 14 muun valtuutetun valtuustoaloite ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot