Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta (Uudenmaan liitto)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta (Uudenmaan liitto)"

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta (Uudenmaan liitto) 77/771/2009 YLK 96 Uudenmaan liitto pyytää kaupungin lausuntoa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta mennessä. Lausuntoaineistoon kuuluu: kaavakartta 3-osaa (osa 2:Liite 1), kartta kumottavista merkinnöistä (liite 2), merkinnät ja määräykset (liite 3) ja kaavaselostus (liite 4). Uudenmaan liiton internet-sivuilta (www.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavanuudistaminen) on nähtävissä kaikki asiaan liittyvä aineisto. Esityslistan liitteenä jaetaan karttojen suuren koon vuoksi paperisenä vain otteet kartoista Kauniaisten kohdalta. Liitteksi merkityt kartat ovat kokonaisuudessaan pdf-muotoisina kaupungin internet-sivuilla kokousasioiden yhteydessä. Uudenmaan liitto ja itä-uudenmaan liitto yhdistyivät alusta lukien, joka loi myös tarpeen yhdistää alueiden maakuntakaavat. Kyse on siis vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavan (vahvistettu ) ja 1. vaihemaakuntakaavan (vahvistettu ) sekä Itä-Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan (vahvistettu ) yhdistämisestä ja uudelleen tarkastelusta. Kaavan sisällön merkittävyyden vuoksi käytetään myös nimitystä maakuntakaavan uudistaminen. Liittojen maakuntakaavat ovat siis melko tuoreita, mutta jonkin verran uudistamistarpeita kaavoihin on jo syntynyt. Taajama-alueiden tarkastelun lähtökohtana ovat voimassa olevien maakuntakaavojen taajamatoimintojen alueet, kuntien kaavavarannot sekä muissa suunnitelmissa esitetyt rakentamispotentiaalit. Taajamatoimintojen mitoituksessa on varauduttu, että nykyinen 1,5 miljoonan väestö kasvaisi asukkaalla ja nykyisten työpaikan lisäksi syntyisi uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Uutta kasvua osoitetaan ensisijassa nykyistä rakennetta täydentäen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Maakuntakaavaluonnoksessa taajamien käsittelytapa on uudistunut. Nykyisten maakuntakaavojen hyvään joukkoliikenteeseen tukeutuvia taajamatoimintojen alueita on esitetty tiivistettäväksi. Yhdyskuntarakenteessa epätarkoituksenmukaisemmin sijoitutettuja taajamatoimintojen alueita on osoitettu suunnittelukauden loppupuolella mahdollisesti käyttöön otettaviksi reservialueiksi ja osittain myös poistettavaksi. Maakuntakaavaluonnoksessa varaudutaan myös nykyisten ratakäytävien uusiin asemanseutuihin sekä uusiin raideliikenteeseen tukeutuviin kasvukäytäviin. Ne tulee suunnitella yhtä aikaa maankäytön kanssa niin, että alueen tukeutuminen joukkoliikenteeseen turvataan. Uusien taajamien toteuttamista ei kuitenkaan tule aloittaa ennen raideyhteyden tai aseman sitovaa päätöstä.

2 Maakuntakaavaluonnoksen pohjana on nykyisten maakuntakaavojen väylät. Teiden, ratojen sijaintiin sekä rataluokkiin on tehty tarkennuksia toteutuneiden hankkeiden tai valmiiden suunnitelmien perusteella. Liikennejärjestelmän kehittämisohjelma esitetään kaavan ehdotusvaiheessa. Liikenne Kaavaluonnoksella edistetään valtakunnallisten ja kansainvälisten liikenneyhteyksien toimivuutta varautumalla uusien raideyhteyksien toteuttamiseen Helsingistä Turun ja Pietarin suuntiin. Lisäksi kaavaluonnoksessa osoitetaan muun muassa Helsinki-Tallinna-yhteys, Lentorata ja Pisararata. Kilpailukykyä vahvistavia kaavan asiakokonaisuuksia ovat myös poikittaisten ja säteittäisten liikenneyhteyksien vahvistaminen ja pelkästään työpaikoille tarkoitettujen alueiden osoittaminen. Liikennejärjestelmän kehittämisohjelma esitetään kattavasti maakuntakaavan ehdotusvaiheessa, kun kaavaratkaisun liikenteellisten vaikutusten arvioinnit on laadittu. Kaupan palveluverkko Kauppa ohjataan ensisijaisesti kaavaluonnoksessa osoitetuille keskustatoimintojen alueille. Keskustoihin sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden koko on mitoitettava sellaiseksi, että ne soveltuvat ympäristöönsä. Keskustojen ulkopuolelle on osoitettu erikseen seudullisen vähittäiskaupan suuryksikkökohteita. Näille alueille voidaan sijoittaa sellaista uutta vähittäistavaran kauppaa, joka ei kaupan laatu huomioiden sovellu keskustatoimintojen alueille. Voimassa olevien maakuntakaavojen suuryksikkömerkinnät jäävät voimaan. Niille on mahdollista sijoittaa sekä erikoiskauppaa että tilaa vaativaa kauppaa. Päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei sallita keskustojen ulkopuolelle lukuun ottamatta Espoon Lommilan, Porvoon Tarmolan ja Loviisan suuryksikkökohteita. Hajarakentaminen Maakuntakaavan kylämerkinnällä ohjataan maankäyttöä. Merkinnällä osoitetaan ne maakunnallisesti merkittävät kylät, joihin halutaan ensisijaisesti osoittaa uutta asumista. Kylän asukasmäärän kasvu voi välillisesti parantaa edellytyksiä säilyttää mahdollisesti olemassa olevia julkisia tai yksityisiä palveluita, mutta julkisten palveluiden taso ja laajuus on jatkossakin täysin kunnan määriteltävissä. Maakunnallisesti merkittävissä kylissä on luontaisia kasvuedellytyksiä ja kunnan kaavoituksessa hajarakentamista suunnataan erityisesti niihin. Maakunnallisesti merkittävien kylien valinnassa on sovellettu seuraavia kriteerejä: - vähintään 300 asukasta, mutta maakunnan reuna-alueilla, kuten saaristossa, riittää pienempikin asukasmäärä - kylä on kasvanut viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana ja sillä on edelleen kasvun edellytykset - edullinen sijainti suhteessa liikenneverkkoon sekä taajamiin ja niiden palveluverkkoon (kylä ei kuitenkaan voi sijaita taajaman lievealueella). Paikallisesti merkittäviin kyliin voi kunnan kaavoituksessa ja lupahallinnossa suunnata myös hajarakentamista, mutta määrältään sen tulee olla merkittävästi vähäisempää kuin maakunnallisesti merkittävissä kylissä.

3 Kauniainen Vaihemaakuntakaava ei kumoa suoraan voimassa olevaa maakuntakaavaa, vaan kumottavat osat on merkitty erilliselle kartalle. Kauniaisten osalta voidaan todeta, että luonnos ei muuta käytännössä mitään voimassa olevaan maakuntakaavaan nähden. Keskustatoimintojen alueen kaavamerkintään on lisätty "alakeskus". Sähkösiirtoverkon liitteeseen on merkitty 110 kv:n voimajohdon ohjeellinen varaus Turun moottoritien varteen Kauniaisten lounaisosaan. Voimassa oleva maakuntakaavaote Kauniaisten kohdalla on liitteenä 5. YTJ: KH 173 KJ: YLK 69 Lautakunta esittää KH:lle, ettei kaupungilla ole huomauttamista Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Oheismateriaali jaetaan vain KH:n jäsenille. KH päättää ilmoittaa, ettei kaupungilla ole huomauttamista Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta Uudenmaan liitto pyytää kaupungin lausuntoa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta mennessä. Lausuntoaineistoon kuuluvat vahvistettavat kaava-asiakirjat kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä, kaavaselostuksen tiivistelmä sekä epävirallinen yhdistelmäkartta lainvoimaisista maakuntakaavoista Kauniaisten kohdalta ovat esityslistan liitteinä 6, 7 ja 8. Kaavaselostuksen tiivistelmä on esityslistan oheismateriaalina. Uudenmaan liiton internet-sivuilta (www.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavanuudistaminen) on nähtävissä kaikki asiaan liittyvä aineisto. Esityslistan liitteenä jaetaan karttojen suuren koon vuoksi paperiset otteet kartoista vain Kauniaisten kohdalta. Aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta vaihemaakuntakaavan lähtökohdat ja tavoitteet Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan lähtökohtina ovat lainvoimaiset Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava ja vahvistettu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava. Nyt valmisteilla olevassa vaihemaakuntakaavassa em. kaavoja tarkastellaan uudelleen alue- ja yhdyskuntarakenteen, liikenteen, kaupan sekä haja-asutuksen osalta. Viherjärjestelmään on tehty muutoksia vain kaavaan esitettyjen muutosten edellyttämiltä osin sekä kaavamerkintöjen ja -määräysten yhdenmukaistamiseksi. Lisäksi joidenkin muiden maankäyttömuotojen merkintöjä täydennetään ja tarkistetaan sekä eri maakuntakaavojen merkintätapoja yhdenmukaistetaan.

4 Aiempien maakuntakaavojen tavoitteet säilyvät ennallaan niiltä osin kuin maankäyttömuotoja ei käsitellä 2. vaihemaakuntakaavassa, mutta muuttuvat niiltä osin, kuin tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät. Maakuntakaavalla valtakunnalliset tavoitteet ohjataan kuntakaavoitukseen ja viranomaistoimintaan. Vaihemaakuntakaavassa varaudutaan ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja täydentämällä asukkaan ja työpaikan lisäykseen vuoteen 2035 mennessä. Tiivistäminen on osoitettu hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle ja erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaksi. Tällä voidaan tukea yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä, mutta samalla hillitä ilmastonmuutosta. Laadittava maakuntakaava ohjaa merkitykseltään seudullista kauppaa ensisijaisesti keskusta-alueille. Kaavaan on määritelty maakunnallinen keskusverkko, joka muodostuu valtakunnan keskuksesta, seutukeskuksista ja kuntakeskuksista sekä pääkaupunkiseudun aluekeskuksista. Pääkaupunkiseudulle, seutukeskuksiin ja suurimpiin kuntakeskuksiin ei ole osoitettu kaupan enimmäismitoitusta. Suuryksiköiden suunnittelumääräystä täydennetään enimmäismitoituksella sekä määrittelemällä suuryksiköiden seudullisuuden alarajat erikseen päivittäistavarakaupalle, muulle erikoistavaran kaupalle ja ns. tilaa vaativalle kaupalle. 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen vaikutukset Kauniaisten alueella 2. vaihemaakuntakaavalla Kauniaisten kaupunkia koskevia merkintöjä ja määräyksiä yhtenäistetään ja tarkennetaan vähäisesti. Kaavaehdotuksessa nykyinen keskustatoimintojen alue -merkintä kumoutuu ja se korvataan pääkaupunkiseudun aluekeskus -merkinnällä. Se ohjeistaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta kehittämään kaupan ja palveluiden toimintoverkkoja siten, että sillä ei aiheuteta haittaa muiden alueiden vastaaville toiminnoille. Lisäksi kaava ohjaa turvaamaan palvelujen saavutettavuuden sekä joukkoliikenteellä että kevyellä liikenteellä. Vaihemaakuntakaavan keskeinen teema on liikenteen haittojen vähentäminen, jolloin asiointimatkojen pituudet suunnittelussa tulee pitää kohtuullisina. Uusi tiivistettävä taajamatoimintojen alue -merkintä painottaa alueen toimintojen tukeutumista joukkoliikenteeseen ja mahdollistaa siten muuta aluetta tehokkaamman rakentamisen. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäristöön, elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen. Kauniaisten ja Koivuhovin asemien ympäristöjä tiivistävä asemakaavoitus on jo valmistunut tai valmistumassa. Muutoin em. merkinnän osoittamalla alueella on Kauniaisille ominaista pientaloasutusta ja viheralueita, joiden tehostaminen ei ole kaupungin ominaispiirteiden ja maankäyttötavoitteiden mukaista. Siksi esitettyä merkintää tiivistettävästä taajamatoimintojen alueesta ei katsota tarpeelliseksi esittää maakuntakaavassa. Aluekeskus-merkintä mahdollistaa Kauniaisten maankäytön tulevaisuuden kehittämistarpeiden toteutuksen.

5 Espoon Nihtisiltaan on esitetty kaavaehdotuksessa merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö, johon voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sijoittaa perustellusta syystä keskusta-alueiden ulkopuolelle soveltuvaa vähittäiskauppaa kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Esitetty erikoistavarakaupan sijoittaminen tukee Kauniaisten palvelutarjontaa ja sen osoittaminen maakuntakaavassa katsotaan myönteiseksi. Muilta osin 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa esitetyt ratkaisut eivät ole ristiriidassa Kauniaisten kaupungin maankäyttötavoitteiden kanssa. YTJ: Lautakunta esittää KH:lle, että se esittää lausuntonaan Uudenmaan liitolle, että tiivistettävä taajamatoimintojen alue -merkintä poistettaisiin Kauniaisten osalta 2. vaihemaakuntakaavasta, koska se ei ole Kauniaisten maankäyttötavoitteiden mukaista. KH 143 KJ: KH päättää esittää lausuntonaan Uudenmaan liitolle, että tiivistettävä taajamatoimintojen alue -merkintä poistettaisiin Kauniaisten osalta 2. vaihemaakuntakaavasta, koska se ei ole Kauniaisten maankäyttötavoitteiden mukaista. Kauniaisten ja Koivuhovin asemien ympäristöjä tiivistävä asemakaavoitus on jo valmistunut tai valmistumassa. Muutoin em. merkinnän osoittamalla alueella on Kauniaisille ominaista pientaloasutusta ja viheralueita, joiden tehostaminen ei ole kaupungin ominaispiirteiden ja maankäyttötavoitteiden mukaista. Siksi esitettyä merkintää tiivistettävästä taajamatoimintojen alueesta ei katsota tarpeelliseksi esittää maakuntakaavassa. Aluekeskus-merkintä mahdollistaa Kauniaisten maankäytön tulevaisuuden kehittämistarpeiden toteutuksen. YLK 149 Kaupunginhallitus antoi lausunnon 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta Tämän jälkeen kaavaehdotuksen kaupan ratkaisua on muutettu ja tarkistettu kaavaehdotus on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Uudenmaan liitto pyytää Kauniaisten kaupungin lausuntoa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta, vain kaupan ratkaisujen osalta, mennessä. Lausuntoaineistoon kuuluvat vahvistettavat kaava-asiakirjat (kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset), kaavaselostus sekä epävirallinen yhdistelmäkartta lainvoimaisista maakuntakaavoista, jotka ovat nähtävissä kokonaisuudessaan Uudenmaan liiton Internet-sivuilta (www.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavanuudistaminen). Aineisto on nähtävillä kokouksessa. Oheismateriaalina jaetaan ainoastaan kaupan ohjaukseen ja mitoitukseen liittyvää materiaalia. 2. vaihemaakuntakaavan tarkistettu ehdotus ja vaikutukset Kauniaisten alueella

6 Kaavamerkintöihin ja -määräyksiin sekä kaavaselostukseen on tehty muutoksia vain kaupan osalta. Muilta osin aineisto on lähes samansisältöinen kuin kevään nähtävilläolon aikaan. Kaavakarttoihin ei ole tehty muutoksia. Kaupan ratkaisun pääperiaatteet ovat säilyneet ennallaan. Tarkistuksia on tehty ainoastaan keskustojen ulkopuolisten seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoituksen ja kaupan suunnittelumääräysten osalta. Jokaiselle kaavaehdotuksen suuryksikölle on määritelty uudelleen liiketilan laskennallinen enimmäismitoitus, joka pohjautuu vuoteen 2035 ulottuviin liiketilan lisätarvelaskelmiin. Uuden tarkastelun seurauksena 15 suuryksikön mitoitusluokkaa on pienennetty aikaisemmasta. Vähennystä aiempaan kaavaehdotukseen on yhteensä noin k-m². Kauniaisten kannalta merkittävimmät muutokset kohdistuvat Espoon puolen lähialueisiin. Nihtisiltaan esitetyn merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön mitoitusta on pienennetty k-m²:iin (aiemmin k-m²). Lommilaan on lisätty mitoitusta tarkentava määräys, jolla sinne voidaan osoittaa päivittäistavarakauppaa enintään k-m². Tämä sisältyy vähittäiskaupan suuryksikön ennallaan säilyvään ( k-m²) enimmäismitoitukseen. YTJ: Muutokset tarkistetussa 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa eivät ole ristiriidassa Kauniaisten kaupungin maankäyttötavoitteiden kanssa eikä Kauniaisten kaupungilla ole huomautettavaa nähtävillä olevasta kaavasta. Lautakunta esittää KH:lle, että se esittää lausuntonaan Uudenmaan liitolle, että Kauniaisten kaupungilla ei ole huomautettavaa 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta. KH 315 KJ: Oheismateriaalina jaetaan vain yhdyskuntalautakunnan kokoukseen jaet tu aineisto. KH päättää esittää lausuntonaan Uudenmaan liitolle, että Kauniaisten kaupungilla ei ole huomautettavaa 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta.

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Ympäristölautakunta 60 25.08.2010 Kaupunginhallitus 170 30.08.2010 Ympäristölautakunta 74 11.08.2011 Kaupunginhallitus 232 29.08.2011 Ympäristölautakunta 56 07.06.2012 Kaupunginhallitus 152 18.06.2012

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos

SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos SELOSTUS Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Kaavaluonnos Nähtävillä 20.1. 20.2.2015 1 Uudenmaan liitto 2014 Valokuva(t): Tuula Palaste-Eerola Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council //

Lisätiedot

Maakuntahallitus 43 16.03.2015. Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012

Maakuntahallitus 43 16.03.2015. Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012 Maakuntahallitus 43 16.03.2015 Lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta 309/05.01/2012 MHS 16.03.2015 43 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Uudenmaan liitolta lausuntoa Helsingin uuden yleiskaavan,

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVALUONNOS 2014 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ. Maakuntahallitus 12.11.2012 Maakuntavaltuusto 3.12.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVALUONNOS 2014 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ. Maakuntahallitus 12.11.2012 Maakuntavaltuusto 3.12. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVALUONNOS 2014 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ Maakuntahallitus 12.11.2012 Maakuntavaltuusto 3.12.2012 Sisällys MITOITUSVÄKI... 5 TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO... 6 KAUPAN

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen) POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN EHDOTUKSEN PALAUTTEET JA VASTINEET Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:10

Lisätiedot

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta Lausunto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnosaineistosta Maakuntakaava tähtää Pirkanmaan säilymiseen ja kehittymiseen vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä asuinalueena sekä yrityselämän toimintaympäristönä.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2014

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2014 Maakuntakaavaluonnoksen selostus Maakuntahallitus 12.6.2012 2014 suunnittelu kasvu! luonnos maankäyttö tulevaisuus kaava A198 * 2012 ISBN 978-951-637-203-0 ISSN 1237-6507

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

kasvu Maakuntak aavaluonnoksen selostus Maakuntak aavan tarkemmat tavoitteet maankäyttö luonnos suunnittelu Maakuntahallitus 12.6.

kasvu Maakuntak aavaluonnoksen selostus Maakuntak aavan tarkemmat tavoitteet maankäyttö luonnos suunnittelu Maakuntahallitus 12.6. PÄ I J ÄT- H Ä M E E N M A A K U N TA K A AVA 2 0 1 4 Maakuntak aavaluonnoksen selostus Maakuntahallitus 12.6.2012 Maakuntak aavan tarkemmat tavoitteet Maakuntavaltuusto 3.12.2012 2014 suunnittelu maankäyttö!

Lisätiedot