SISÄLTÖ. 1. Toteutussuunnitelma. 2. Neljännen työpajan tulokset. 3. Raportin sisällön alustava käsittely. 4. Muut ajankohtaiset asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 1. Toteutussuunnitelma. 2. Neljännen työpajan tulokset. 3. Raportin sisällön alustava käsittely. 4. Muut ajankohtaiset asiat"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ 1. Toteutussuunnitelma 2. Neljännen työpajan tulokset 3. Raportin sisällön alustava käsittely 4. Muut ajankohtaiset asiat 3. Erityisosaaminen ja referenssit

2 KUSTAKIN TEEMASTA SEURAAVA KOOSTE 1. Agendan asettaminen ne kysymykset, joista osallistujat halusivat keskustella 2. Keskustelun sisältö / reunaehdot (Miksi, mitä ja miten kysymykset) 3. Pilotoinnin / testauksen kohteet, pilotointiaihiot Yhteenvedot kuitenkin poikkeavat jonkin verran toisistaan, koska työryhmien keskustelujen sisältojen mukaan.

3 1. MAAKUNNALLINEN YHTEISTOIMINTA: Pohdittuja teemoja Maakuntahallinnon päätöksentekokyky suhde resursseihin Tehokas ja tarpeisiin vastaava organisointija tuottamismalli (ei vain lyhyellä tähtäimellä vrt. terveydenhuollon kilpailutukset ja sopimukset) Niistä asioista sopiminen, joita kannattaa toteuttaa maakunnallisesti Demokratian ja rahoituksen suhde Mitä kuntaan jää työnjako ja tehtävät? Miten rikotaan luontevat asiakasprosessit (päiväkoti, koulu, neuvola, nuorisopalvelut, TKI) Terveydenhoito kokonaisuudessaan maakunnallisena? Voisivatko maakunnat olla palvelujen tuottajia ja tilaajia? Järjestämisvastuu kunnissa, peruskunta tilaajana, yhteinen tuotanto? Kuntien maakunnallinen työvoima-asioiden hoito Oikeusvaikutteinen kaavoitus maakuntamallissa

4 KESKUSTELUSTA POIMITTUA JA TIIVISTETTYÄ: MIKSI? MUUTOSAJUREITA Tavoitteita organisaatioja asiakastasolla Tehokkuus, säästöt pidemmällä aikavälillä Maakunnan liitto neutraalina välittäjätoimijana Pelisäännöt, yhteistoiminta, luottamuksen rakentaminen Hinta-laatu / tasalaatuisuus Saatavuus Yhdenvertaisuus Saavutettavuus Malli, josta kaikki hyötyvät Irti kaavamaisuudesta Osaamisen uudistaminen Palveluissa ajureina: kantokyky, saatavuus, saavutettavuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, laatu, yhteistoimintaan siirtyminen myös valmistelussa PALVELUT, KUTEN: perusterveydenhuolto < >(erikois)sairaanhoito pelastustoimi ammattikorkeakoulu toisen asteen (ammatillinen) koulutus rakennusvalvonta elinkeinojen kehittäminen Ensihoito Menestystekijöitä tulevaisuudessa: puhdas vesi viemäröinti/jätehuolto vanhukset, vanhusten hoito avoin keskustelu työnjaosta, ml. maakunnallisesta yhteistoiminnasta kuntainnovaatioiden kehitysalusta, toimintakulttuuri Monitoiminnallisuus, joustavuus hyvinvointi-innovaatiokeskus elinvoimatekijät (ympäristö, elintarvikkeet, mutta myös peruspalvelut) palveluasumisen uudet muodot, vanhukset pois laitoksista (Ylä-Pirkanmaa) vanhat rakennukset, kyläkoulut jne. hyötykäyttöön (esim. kulttuurikeskus Arteles, jossa mm. artist-in-residence palvelu, ks.

5 UUDET IDEAT / RATKAISUT / PILOTTIAIHIOT 1) Toisinajattelun yksikkö? Maakunnan liittoon? tulevaisuuden käytäntöjen testaaja, muutosajurit paremmin hyödynnetyiksi: arkiajattelijat, käytännön tekijät yhdistelijät naapurit, vertaiskehittäminen maakuntarajat, isommat kokonaisuudet(koulutus) sovittelijat, sillanrakentajat maakunnansovittelija, yhteisen intressin löytäminen monitieteilijät, moniosaajat 2) Maakunnansovittelijan koulutusohjelma Perusteluina: tarve tehdä työtä yhdessä, vahvistaa vuoropuhelua ja luottamusta, tähän koulutusohjelma, muutosagenttikoulutus Mukana rahoituksessa ja koulutusympäristönä maakunnan liitto, iso kaupunki, pieni kaupunki, järjestöt, yritys/elinkeinoelämä, tiedeyhteisö! Osa koulutuksesta Pirkanmaalla, osa kv. yliopistossa, koulutuksen osana työskentely muutosagenttina kohdan a) organisaatioissa, vieden uusia ideoita organisaatiosta toiseen ja osaltaan rikkoen raja-aitoja 3) Maakunnan eri osien osaaminen näkyväksi ja tunnetuksi osaamisen inventaari

6 2. JOUKKOISTAMINEN Pohdituja teemoja: Julkisten töiden yhteisöllistäminen aikapankki ja talkooraha voidaan käyttää esim. liikuntapaikkojen kunnossapidossa, aurauksessa, viheralueiden hoidossa kotiseutuja kyläyhdistykset voivat toimia välittäjäorganisaatioina aktivaattoreina Henkilöstön saaminen mukaan koska henkilöstön saaminen mukaan osallistavaan suunnitteluun on tärkeämpää kuin kuntalaisten. Muuten toimintatavan muutosta ei tapahdu. Joukkoistamispalvelut (crowd sourcing) eri toimialoilla yhteisöjen resurssit käyttöön ja yhteys hyvinvoinnin kehittymiseen kunnissa ei ole osaamista aikapankki vaatii lainsäädännön muutosta Joukkoistamisen osaksi myös tapaamisia. Sähköiset palvelut esim. sähköinen delfoi.. Co-production aikapankki osallistava budjetointi joukkoistaminen Kannustinvälineet Palvelujen käyttäjät/asukkaat toiminnan ytimeen

7 JOUKKOISTAMINEN JA JULKISTEN TÖIDEN YHTEISÖLLISTÄMINEN: KESKUSTELUSTA TIIVISTETTYÄ, AIHIOITA Ideoidut pilotit, joukkoistaminen + julk. töiden yhteisöllistäminen 1) Hyvien käytäntöjen kokoaminen Pirkanmaalta - monia (pieniä) hankkeita jo, osa toiminut pitkäänkin - miten niissä ratkaistu esim. vastuutyönjaolliset ja hallinnolliset kysymykset - ongelmat ja onnistumiset - soveltaminen muualla - palveluintegraattori ( toteuttamisen apuvälineenä ) - välittäjä hallinnon ja kuntalaisen välillä ( hallinnollinen näkökulma, jos uuden viran tarve) 2) Kunnan henkilöstön motivointi Palvelun/toiminnan toteutus Henkilöstö Kuntalaiset - kunnan sis. hallinnonrajojen ylittäminen ennen kuin voidaan vastata kuntalaisten hall. rajat ylitt. tarpeisiin ja toiveisiin - henkilöstö ei saisi olla este toteutukselle - esimerkit eri kokoisista kunnista sovellettavuus

8 3. OSALLISTAVA BUDJETOINTI Pohdittuja teemoja Voi tehostaa toimintoja, jos vaatii vahvaa ohjausta ja päätöksentekotason yksilöiden sitoutumista & osaamista. Kuka lopulta päättää? Riskeinä / ongelmina budjettivallan siirto ( Onko tahtoa? ) Pilottihanke tarpeen! Kannustinelementti: budjetointiin osallistuminen palkitaan EVA-arvioinnin hyödyntäminen (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi) Sopii paremmin suureen kuntaan, jossa hallinto on etäisempää. Pienemmässä kunnassa vaikea yhteensovittaa luottamushenkilöiden roolin kanssa. Osallistavan budjetoinnin vipuvaikutus: Yhteisöt saavat valtaa ja valinnanvapautta Kannustaa kehittämään omatoimisesti edelleen omin panoksin lisäarvo kasvaa, julkinen panos kevenee (vrt. Cameronin hallitus / Britannia) Käsittelyn kohde rajattava hyvin, kulttuuri- ja matkailupuolella toteutetaan jo, paikallisten palvelusetelien käyttö, paras palkinto, mistä resurssit toteuttamiseen? Toiveiden tynnyrien tyhjentäminen? Käytännössä: Kylälle / kaupungin osalle tietty raha, jonka käytöstä asukkaat päättävät Kustannuslaskenta

9 PILOTTIAIHIOITA OSALLISTUVA BUDJETOINTI 1. Pirkanmaan liiton ja maakunnan jokaisen kunnan välille 1 pilotti vapaavalintaisesta aiheesta, voi pilotoida ihan mitä vain evidence-base saadaan konkreettisia esimerkkejä Pirkanmaalta, liitolla koordinoiva rooli 2. Puistojen kehittäminen käyttäjänäkökulmasta ( erilaisten käyttäjäryhmien tarpeiden huomioiminen vanhukset, nuoret, lapset jne.) 3. Nuorisotilat (nuorille annetaan välineitä kunnostaa tilat käyttöönsä haluamallaan tavalla; omistajuus, sitoutuminen, kustannussäästöt) 4. Tavoitekartoituksen väline ( todelliset tarpeet selville tukemaan budjetointia sekä päätöksentekoa) 5. voi pilotoida ihan missä vain vrt. palvelusetelikehittäminen tai sen ajatuksen vieminen eteenpäin esimerkiksi kylien tai yhteisöjen yhteiskehittämisen välineenä

10 4. KUNTAINNOVAATIOIDEN KEHITTÄMISALUSTA Pohdittuja teemoja Kuntainnovaatioiden kehittämisalusta, joissa uusien mallien esittely, kokeilu ja vakiinnuttaminen Osallistuminen vapaaehtoista kunkin idean relevanssin mukaan ei irrallinen toimija eli kuntalähtöisyys oltava keskeistä Uudistuskynnyksen alentaminen kunnissa Yritykset (ja muut toimijat) mukaan Hyvät ideat paremmin alhaalta ylös ja siiloihin Best Practise käytäntöjen testaaminen ja kehittäminen Osaamisen kokoaminen maakuntatasolla Alueiden/kuntien profiloituminen maakunnan sisällä?

11 LÄHTÖKOHTIA JA TAUSTA Taustalla tarve kuntien johdonmukaiselle innovaatiostrategialle Osaamista ja kehittämistä on jo olemassa Osaksi johtamista Innovaatioprosessien organisoiminen ja kehittäminen Eri lähteiden hyödyntäminen (käyttäjät, hankinnat, julkinen data jne.) Innovaatiotoiminnan parempi integrointi osaksi perustoimintaa Henkilöstö kiinteästi mukana osa työnkuvaa ja prosesseja Pilottiryhmät ja testausalustat Resurssien ja ajan puute ja vallitsevat tavat haasteina Tarvetta erillisille lisäresursoiduille piloteille

12 PILOTTIAIHIO Määritellään, minkä asioiden suhteen on tarpeen yhteinen innovaatioalusta (esim. hankinnat, infra, ydinprosessit) Selvitys kuntien kanssa miten kytketään ja integroidaan osaksi kuntien toimintaa Rakennetaan innovaatiohissit organisaatioihin Kehitetään vuorovaikutusosaamista kuntiin Mietitään kannustimet Valitaan organisaatiomuoto (keskus, verkosto, koordinoitu alusta jne.) Kootaan yhteinen tietopohja Valitaan case, jonka kautta edetään toimintamallin kehittämisessä, esim. yrityskehittäminen, uudet yritysmuodot, yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen Yliopisto ja opiskelijat mukaan Olemassa olevien innovaatiotyökalujen sovittaminen julkisen sektorin ja kuntainnovaatioiden tarpeisiin

13 5. YHTEISKUNNALISET YRITYKSET Pohdittuja teemoja Suuri potentiaali, suuri osaamisvaje Yhteiskunnallinen yritys SOTE-ratkaisuissa haasteena se, että tekeekö tekeekö hallitus ja ministeriöt omilla määrityksillään mahdottomaksi toteuttaa? Lainsäädännön muutokset tarpeen? Olemassaolevat palvelut miten voidaan hyödyntää (esim. Pirkanmaan osuustoimintakeskus) Tällä hetkellä vielä varsin niukasti tietoa, yk-yritysten lisäarvosta? PK-yritysten yhteistyömahdollisuudet / rahoitus, jotta kilpailukykyisiä? Yhtenä mallina voisi olla Sitran työn pohjalta Monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskus kehittäminen olisi osa kehittämistoimenpiteitä, joilla edistetään monimuotoisesti erilaisia yrittäjyyden ja palvelutuotannon organisointimalleja

14 LÄHTÖKOHTIA JA TAUSTA Potentiaalinen lisäarvo Yritystoiminnan tavat luoda uusia markkinoita palvelutuotantoon Lisääntynyt vapaus organisoida toiminnot parhaimmaksi katsotulla tavalla Monipuolisemmat valinnanmahdollisuudet käyttäjille (ja tilaajille) Yksi keskeinen tavoite yhteisorganisaatioiden (esim. kunta, yksityinen, kolmas sektori, oppiliatokset) tukeminen eri kehittämistoimijat mukaan Kyse ei myös pelkästään kuntaorganisaatiosta tilaajana ja kilpailuttajana vaan myös käyttäjien roolin vahvistamisesta valinnan tekijänä Kunnissa keskeistä kriteeristön määrittely ja kilpailuttamisen ammattitaito Maakuntatasolla voisi olla järkevää olla keskitettyä osaamista, samalla tarve tarjota kuntalähtöisiä ratkaisuja

15 RATKAISU: KANNUSTAMOMALLI Kannustamomalli, joka tarjoaisi neuvontaa sekä koordinoisi hankkeita, joissa kehitetään uusia työkaluja voisi olla ensimmäinen konkreettinen pilottivaihe mahdollisen yhteisen kuntainnovaatioiden kehitysalustan luomisessa Kohderyhmä: kunnat, kolmas sektori potentiaaliset yritykset Tehtävinä: Osaamisen kehittäminen olemassa olevissa ja potentiaalisissa yrityksissä ja yrittäjätahoissa (osin olemassa olevien kehitystyökalujen suuntaamista) Hankintatoimen ja palveluiden organisoinnin kehittäminen kunnissa (esim. miten mahdollistetaan pienten toimijoiden osallistumisen? Mihin toimintoihin voisi ja kannattaisi hakea strategisia kumppanuuksia uuden yhteisyrityksen muodossa) Olemassa olevien toimijoiden kehittäminen (esim. kyläyhdistykset, järjestöt) Elinkeinoyhtiöille työkaluja ja malleja organisoida YK-yritysten kehityspalveluja Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin markkinointi, hyvien käytäntöjen ja toimivien ratkaisujen levittäminen

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS. Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYS Marja Heikkilä, johtaja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Hankesuunnitelmassa luvattua 1. Selvityksen lähtökohtana on sosiaali- ja

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot