työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y."

Transkriptio

1 työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta I, I Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

2 KERTOMU S TYöVÄEN URHEILULIITON TOIMlNN ASTA VUONNA JOHDANTO. / Niinkuin viime liittoneuvoston kokoukselle laaditusta liiton toimintakertomuksesta ilmeni, päättyi v TUL:lle kaikissa suhteissa menestyksellisesti. Vuodelle 1939, joka samalla oli liitolle juhlavuosi liiton täyttäessä taminikuus~a 20 vuotta, lähdettiin valoisin toivein, liiton kaikinpuoliseen jatkuvaan menestykseen luottavina. Eikä näissä toiveissa, lukuunottamatta vuoden viimeisiä kuukausia, petyttykään. Eri paikkakunnille perustettiin ja liitettiin liittoon 20 uutta seuraa, joiden yhteinen jäsenmäärän lisäys oli yli 500. Kurssi-, neuvonta- ja kilpailu toiminta jatkui entistä mene~tyksellisempänä ja laajempana ja kehitys kaikilla liiton toimintaaloilla osoitti jatkuvaa edistystä. Helmikuun 5. p:nä pidettiin Helsingissä ylimääräinen liittokokous, joka jo edellisen vuoden lopulla herätti suurta mielenkiintoa ja ajatusten vaihtoa sekä liiton jäsenistön keskuudessa että sen ulkopuolellakin syystä, että tässä kokouksessa käsiteltiin liittotoimikunnan esitys yhteistoimintaan ryhtymisestä kotimaisten - ja osittain ulkomaistenkin - porvarillisten urheilujärjestöjen kanssa. Ilmeisesti osa liiton jäsenistöä pelkäsi tästä kysymyksestä, joka kieltämättä merkitsi huomattavaa kannanmuutosta liiton suhtautumisessa porvarillisiin urheilu järjestöihin, aiheutuvan liitolle sisäisiä vaikeuksia ja tällaisesta yhteistoiminnasta koituvan jatkuvastikin haittaa liiton itsenäiselle toiminnalle ja urheilu kasvatukselle. Mutta niin vaikeata kuin yhteisymmärrykseen pääseminen liittokokouksessa olikin eri mielipideryhmien kesken, ei päätös käytännössä aiheuttanut Helsinki Työväen kirjapaino.

3 4 liiton sisällä pienintäkään hajaannusta tai muuta haitallista ilmiötä. Tehtyyn päätökseen alistni koko liiton jäsenistö tavalla, joka vakuuttavasti osoitti liiton jäsenistön kypsyneisyyden järjestölliseen yhteis toimintaan. Päätöksen muista käytännöllisistä seurauksista ei ehditty vuoden kuluessa saavuttaa sellaisia kokemuksia, että jatkuvan kehityksen luonnetta ja merkitystä siltä kannalta vielä voitaisiin vakuuttavasti arvostella. Huomioonottaen kuitenkin maatamme vuoden lopulla kohdanneen onnettomuuden, sodan puhkeamisen Suomen ja Neuvostoliiton välille marras-joulukuun vaihteessa, voi päätöstä yleiseltäkin yhteiskunnalliselta kannalta pitää liitollemme myönteisessä mielessä suurimerkityksellisenä. V kurssi-, neuvonta- ja kilpailutoimintaa laajensi huomattavalla tavalla liiton edellämainittu päätös osallistumisesta v olympialaisiin, joiden järjestämiseen Suomi oli sitoutunut. Tosin ylimääräisen liittokokouksen yhteistoimintapäätös ei sellaisenaan johtanut tässä suhteessa myönteiseen ratkaisuun Suomen Voimisteluja Urheiluliiton kieltäydyttyä hyväksymästä yhteistoimintasopimusta, josta liittokokouksemme poisti piiri- ja seuraottelut, mutta lähinnä silloin vallinneesta poliittisesta tilanteesta johtuen oltiin silläkin taholla pakoitettuja hyväksymään yhteistoiminta TULn kanssa olympialaisiin osallistumista koskevalta osalta. TULn liittotoimikunta puolestaan katsoi olevansa ylimääräisen liittokokouksen päätöksen perusteella oikeutettu osallistumaan olympialaisjärjestelyihin ja sallimaan liiton jäsenten osallistumisen olympialaisiin, vaikka' kirjalliseen sopimukseen SVUL:n kanssa ei päästykään. Kansainvälisen tilanteen kärjistyttyä vuoden lopulla ja maamme jouduttua meistä riippumattomien tapau~ten pyörteeseen alkoi liiton ja sen perusjär]estöjen toiminta heti syystoirnintakauden alusta alkaen kohdata voittamattomia vaikeuksia. Vaikeuksia lisäsi myös asevelvollisten miespuolisten jäsenten kutsuminen tavallista suuremmassa määrässä puolustuslaitoksen reservin kertausharjoituksiin, koska monien seurojen pätevimmät toimitsijat ja aktiiviurheilijat joutuivat tällöin siirtymään pois toimintapaikkalmnniltaan. Monista syistä alkoi myös esiintyä pulaa toimintahuoneustoista. Kun vaikeudet päivä päivältä lisääntyivät, kävi urheilu toiminta yhä vaikeammaksi, ja sodan puhjettua marraskuun 30. p:nä lakkasi melkein kokonaan. Vain ne järjestöt, joiden toimipaikkakunta ei ollut sota- toimialueella, saattoivat jossakin määrässä jatkaa järjestötoimintaansa, t.s. huolehtia järjestöjensä juoksevista asioista. Lisäksi koettivat seurat mahdollisuuksiensa mukaan avustaa asevelvollisuuttaan suorittamassa olevia jäseniään, samoin sotatoimialueilta, kaupungeista ja muista suuremmista asutuskeskuksista evakuoitua siirtoväkeä. Tässä työssä liiton naisjäsenistö ja n.s. kotirintamalla työskentelevät miehet tekivät joko urheiluseuroissaan taikka muiden järjestöjen välityksellä arvokkaita palveluksia raskasta velvollisuuttaan täyttämässä oleville liiton jäsenille ja siirtoväelle. Sodasta ja sen aiheuttamista olosuhteista johtuen jälempänä esitettävät yksityiskohtaiset tiedot liiton toiminnasta v jäävät monessa suhteessa puutteellisiksi, koska on ollut tähän mennessä mahdotonta hankkia tarpeellisia yksityiskohtaisia tietoja. Tilastokaavakkeita ei ole ollut mahdollista lähettää seuroille riittävän ajoissa, joten niillä koottavat tiedot saadaan vasta myöhemmin käytettäviksi. V loppupuoliskon jäsenverotilitykset liitolle kärsivät niinikään sodasta huomattavasti, joten liiton jäsenseurojen ja yksityisten jäsenten lukumäärät on otettava tähän toimintakertomukseen arviolukuina. Samoista syistä ei voida esim. seurojen sisäisestä urheilullisesta valistus-, harjoitus- ja kilpailu toiminnasta esittää yksityiskohtaisia tilastoja. Kun aikaisempina vuosina on määrätietoisesti pyritty siihen, että liiton toimintakertomus antaa mahdollisimman yksityiskohtaisen ja todistusvoimaisiin tilastoihin perustuvan kuvan liiton toiminnasta toimintakertomusvuotena, täytyy nyt edelläesitetyistä syistä pyrkiä antamaan vain mahdollisimman luotettava kuvaus liiton toiminnan ja kehityksen yleisistä suuntaviivoista v Jos mahdollisuuksia ilmenee, voidaan toimintakertomusta täydentää tarpeellisilla tilasto- y.m. tiedoilla, ennenkuin se esitetään liittokokouksen lopullisesti vahvistettavaksi. YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS. V loppupuolella päätti liittotoimikunta kutsua koolle liiton ylimääräisen liittokokouksen käsittelemään seuraavia kysymyksiä: a) TULn ja muiden maassa toimivien urheilujärjestöjen yhteistyö. b) TULn liittojuhlien järjestäminen v Kokous pidettiin Helsingissä työväentalon B-salissa helmikuun 5

4 6 5-6 päivinä Kaikki liiton piirikunnat olivat kokouksessa täysilukuisesti edustettuina. Kokouksen puheenjohtajina toimivat V. Penttinen Viipurin piiristä ja E. Rantanen Tampereen piiristä. Kokouksen pöytäkirja päätettiin painattaa ja lähettää yhtenä kappaleena kaikille liittoon kuuluville järjestöille ja liittokokousedustajille y.m. Pöytäkirja valmistui huhtikuussa ja postitehiin 22/4. LIITTONEUVOSTO. Liittoneuvoston v sääntömääräinen kokous pidettiin Helsingissä työväentalon B-salissa toukokuun 7 päivänä. Eri piirien edustajina kokouk~essa olivat seuraavat henkilöt: Etelä-Saimaa: Juho Peltonen. Etolä-Savo: Ville Savolainen. Helsinki: Unto Siivonen. Häme: Hj. Elomaa, varalla L. Nieminen. Itä-Karjala: Sulo Vilhunen. Karjala: R. Pietarinen. Keski-Suomi: Väinö Kaurallen. Kuopio: K Kortelainen. Kyminlaakso: E. Lukkari. Lalni: Uuno Grönvall. Länsi-Uusimaa: 'Kosti Ranta. Oulu- ja Perä-Pohjola: Yrjö Greus. Pohjanmaa: L. Kontturi. Porvoo: E. Koivisto. Satakunta: Martti Ekblom. Tampere: Eino Rantanen. Varsinais-Suomi: A. Heinonen. Viipuri: V. Penttinen. Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 16 :ssä mainitut asiat ja 22 kokoukselle tehtyä esitystä. Pöytäkirja päätettiin painattaa ja lähettää 1 kpl. kullekin liittoon kuuluvalle järjestölle ja liittoneuvostoedustajalle. Pöytäkirja valmistui kesäkuussa ja postitettiin 11 /7. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan kuuluivat toimintakertomusvuotena 21-24/ pidetyn liittokokouksen valitsemina Urho Rinne puheenjohtajana, Arvi E. Heiskanen varapuheenjohtajana, varsinaisina jäseninä T. H. Vilppula, V. Laherma, Taimi Taisto, K A. Vuori ja O. Suvanto, sekä varajäseninä E. K. Kalervo, J. Erjama, Aarne Leskinen ja Hugo Kangas. Kun yksi liittokokouksen valitsemista liittotoimikunnan varsinaisista jäsenistä erosi edellisen vuoden kuluessa liittotoimikunnasta, on liittotoimikunta, varajäsenen O. Suvannon siirryttyä varsinaiseksi jäseneksi, joutunut työskentelemään yhtä varajäsentä pienemmällä määrällä kuin mitä liiton säännöt edellyttävät. Liittotoimikunnan puheenjohtajan tehtäviä joulukuulla on hoitanut liittotoirnikunnan jäsen T. H. Vilppula syystä, että liiton varsinainen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja puolustuslaitoksen palvelukseen kutsuttuina olivat mainittuna aikana estettyjä hoitamasta tehtäviään liittotoimikunnassa. Samasta syystä ei myöskään Kangas voinut lokakuun puolivälistä lähtien osallistua liittotoimikunnan työskentelyyn. Liittotoimikunta kokoontui vuoden kuluessa 55 kertaa. Liittotoimikunta on kokoontunut varajäsenineen, ja ovat jäsenet käyneet kokouksissa seuraavasti: Rinne 50, Heiskanen 44, Vilppula 43, Laherma 38, Taimi Tai~to 40, Vuori 53, Suvanto 53, Kalervo 46, Erjama 32, Leskinen 47 ja Kangas 37 kokouksessa. Kokouksista merkittiin pöytäkirjoihin 931 :ää. NAISTOIMIKUNTA. Naistoimikuntaan ovat vuoden 1937 liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraav:lt jäsenet: Taimi Taisto puheenjohtajana (16), Mirjam Korhonen varapuheenjohtajana (15), Vieno Linnomaa (11), Rauha Kettula-Ruohonen (12), Alli Salomaa (13) ja varajäsenet: Margit Hietamäki (13), Taina Lehtonen-Suominen (0) ja Aune Kalervo (10). Suluissa olevat numerot tarkoittavat kokouksissa käyntien lukumäärää. Kuluneen vuoden aikana on naistoimikunta kokoontunut 16 kertaa ja pykäliä pöytäkirjoihin on merkitty

5 ~ 8 JAOSTOT. Liittoneuvoston kokouksessa 7/5 valittiin liitolle 14 jaostoa eri urheilunaloja varten. Jaostojen toiminta oli sodan puhkeamiseen saakka erittäin vilkasta etenkin niillä aloilla, joilla jouduttiin työskentelemään muun ohessa olympialaisvalmisteluissa. Syyspuolella jaostojenkin toiminta vaikeutui huomattavan osan jäsenistöstä, eräissä tapauksissa jopa jäsenenemmistönkin, jouduttua asevelvollisuuttaan suorittamaan. Seuraavassa julk"'a.isemme luettelon eri jaostoista ja niiden jäsenistä, jäsenten kokouksissa käynneistä ja kok~)usten lukumääristä. Kunkin jaoston kohdalla on ensiksi mainittu puheenjohtaja, toisek~i varapuheenjohtaja, kolme seuraavaa varsinaisia ja loput varajäseniä. Viimeisimmäksi mainittu on liittotoimikunnan edustaja. Sulkumerkeissä nimien jäljessä mainitaan jäsenen kokouksissakäynti. Hiihtojaosto: K. Niininen (3), A. Leskinen (-), A. Helenius (-), G. Grahn (2), T. Hietanen (1), V. Peura (2), S. Rämä (-), S. Merjama (-) ja J. Erjama (-). Kokouksia 3. Kasvatusjaosto: E. K. Kalervo (1), L. Nurmi (1), A. E. Heiskanen (-), Elina Jääskeläinen (1), A. Leskinen (2), Onni Haini (2), Greta Rajala (1) ja Pentti Lönngren (1). - Taimi Taisto (2). Kokouksia 2. Luistelujaosto: Y. Pirhonen (3), H. Helenius (3), O. Larsen (3), E. Jäntti (4), O. Aulanko (3), T. Lampinen (3), N. Joensuu (1), A. Torikka (1) ja O. Suvanto (-). Kokouksia 4. Nuortenjaosto: E. Virtanen (10), R. Rönnholm (7), T. Merisaari (5), T. Hervala (7), P. Enroos (7), E. Salo (6), A. Geijer (6), V. Vesterinen (-) ja Onni Haini (4). - Kokouksia 10. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen (20), O. Louhimo (15), P. Saajanto (11), J. Suokas (14), R. Andersin (12), T. Vihavainen (16), E. Alho (10) ja K. Virtanen (3). - E. K. Kalervo (3). Kokouksia 23. Painijaosto: K. A. Vuori (24), A. Tuhkunen (23), S. Salmi (14), V. Pahlsten (22), A. Leino (16), K. Mäkelä (15), H. Lindqvist (17) ja M. Peltomäki (16). - K. A. Vuori. Kokouksia ~5. Painonnostojaosto: M. Hokkanen (6), A. Holopainen (4), M. Kantanen (2), O. Luoma (7), O. Hurme (6), J. Heino (3), A. Broström (7) ja A. Klenberg (6). - O. Helenius (2). Kokouksia-. PaUoilujaosto: K. Altti (24), A. Pulkkinen (23), A. Metsälä (16), A. Nyström (18), P. Vuorio (11), V. Siren (18), A. Alanne (22) ja E. Vuorimaa (22). - V. Pietarinen (5) ja V. Penttinen (5). Kokouksia 25. Pes äpalloilujaosto: O. Suvanto (8), T. Lehtonen (5), L. Kadenius (5), V. Soininen (6J, T. Hietanen (5), V. Suominen (7), A. Rauvola (3), K Vuorio (5). O. Suvanto. Kokouksia 9. Purjehdusjaosto: L. Forsten (2), K. Joutsen (2), V. Väinölä (-), K Sund (-), E. Glans (-), R. Glans (1), V. Alen (2) ja T. Rastas (-). - T. Määttä (1). Kokouksia 2. Pyär (iilyj aosto: V. Malin (16), U. Suomalainen (12), S. Lahtinen (9), K. Hagström (13), A. Koskenvesi (14), R. Valasti (11), V. Lindblom ja O. Sahrlund (12). - O. Helenius (7). Kokouksia 16. 9

6 "1 10 Uintiiaosto: H. Nieminen (12), L. Nyström (9), V. Soininen (8), Helena Leskinen (9). T. Mustonen (7). Kerttu Sihvonen (6), O. Rauttu (6) ja E. Jokinen (9). - A. Leskinen (11). Kokouksia 13. Voimistelui aosto: Y. Ahtio (12), K. Mulli (11), V. Parkkinen (6), O. Puukilainen (8), E. Valkonen (1), V. Laherma (6), T. Selin (2) ja M. Kaksonen (6). - V. Laherma. Kokouksia 12. Yleisurheiluiaosto: V. Koivula (16). H. Kangas (16). V. Järvinen (9), U. Siivonen (17), K. Löfberg (22). E. Salminen (13), V. Puisto (17) ja A. Vallenius (18). - H. Kangas. Kokouksia 23. OSANOTTO ULKOMAISIIN KONGRESSEIHIN. Eesti Töölisspordi Liit'n (ETL) edustajakokouksessa Tallinnassa edusti liittoa Hittotoimikunnan jäsen K. A. Vuori. Norjan Arbeidernes Idrettsforbundin (AlF) liittokokouksessa Oslossa edusti liittoa liiton puheenjohtaja Urho Rinne. HENKILÖKUNTA. Liiton sihteerinä on koko toimintakerlomusvuoden aikana toiminut Onni Haini. Liiton monivuotinen taloudenhoitaja Eero Kaukinen erosi liiton palveluksesta siirtyen Suomen Ammattiyhdistysten Keskus Hiton taloudenhoitajaksi. Uudeksi taloudenhoitajaksi valittiin myymälänhoitaja Veikko Pietarinen Imatralta. Hän ryhtyi hoitamaan tehtäväänsä Vuoden loppupuolella, 30.8., hän kuitenkin erosi liiton palveluksesta siirtyen takaisin osuustoiminta-alalle. Hänen tilalleen liiton taloudenhoitajaksi valittiin liiton Viipurin piirikunnan puheenjohtaja Viktor Penttinen, joka astui toimeensa Taloudenhoitajien vaihdoksissa syntyneinä väliaikoina mimi v. t. taloudenhoitajana liiton sihteeri. Liiton ensimmäisenä jaostosihteerinä toimi koko toimintakertomusvuoden aikana Onni Helenius ja toisena jaostosihteerinä Toivo Määttä. TUL-lehden päätoimittajana toimi toimintakertomusvuotena Väinö Koivula ja toisena toimittajana ja ilmoitushankkijana Lauri Nurmi. Toimittajien kesäloma-aikana toimi lehden väliaikaisena toimitusavustajana Eino Jäntti. Naissihteerinä toimi toimintakerlomusvuoiena Greta Raiala, ja kesäaikana, jolloin hän toimi Pajulahden voimisielukodin emäntänä, naissihteerin apulaisena Lauha Roiha ajalla Liiton toimistossa toimi kirjanpitäjänä toimintakertomusvuotenu Siiri Vuorinen ja toirt;listoapulaisina Aili Kaukonen ja Elma Salmi. Tilapäisenä toimistoapulaisena toimi ajalla Synnöve Sundqvist. Lähetteinä toimivat ajalla Lauri Tuomala, Kerttu Paiu ja Erkki Niininen. JULKAISUTOIMINTA. TUL-lehteä julkaistiin entiseen tapaan liiton pää-äänenkannattajana kerran viikossa. Lehden levikki lisääntyi vuoden alkupuolella huomattavasti. Vuoden loppupuolella julkaistiin lehdestä muutamia erikoisia reserviläisnumeroita, joita jaettiin suuret määrät ilmaiseksi eri joukko-osastoissa palveleville liiton jäsenille. Lehden päätoimittajana toimi V. Koivula ja aputoimittajana L. Nurmi. Naisjäsenistön äänenkannattajana julkaistiin Työläisnaisten U: heilulehteä kerran kuukaudessa. Myös naisten lehden levikki lisääntyi vuoden alkupuolella. Lehden toimittamisesta huolehti naissihteeri Greta Raiala, kesäaikana naissihteerin väliaikainen apulainen Lauha Roiha. Urheilijattaren Joulu ilmestyi naisten lehden joulujulkaisuna. Syksyllä puhjenneen sodan vuoksi ei suunniteltua ja melko pitkälle jo valmisteltua liiton vuosikiria-kalenteria voitu toimittaa julkisuuteen. Sensijaan TUL:n Joulu julkaistiin entiseen tapaan laajana, kuvitettuna TUL-Iehden erikoisnumerona. Sen toimittamisesta huolehti V. Koivula. Vakinaisten julkaisujen lisäksi julkaistiin pöytäkirjat ylimääräi- 11

7 12 sestä liittokokouksesta ja sääntömääräisestä liittoneuvoston kokouksesta ja muita urheilutoiminnassa tarvittavia kirjallillia välineitä, sääntöjä, kilpailupöytäkirjoja y. m. Tämän lisäksi hankittiin erikoisen kilpailun avulla joukko uusia urheiluaiheisia lauluja sekä niihin sävellykset. Laulut annettiin julkaistavaksi Sd. Puoluetoimiston kustannuksella ilmestyneessä, nuoteilla varustetussa Työväen Laulukirjassa. Saapuneita: KIRJEENVAIHTO. Kirjeitä Arvolähetyksiä Lebtitilauskirjeitä Tarviketilauksia Lähetettyjä:. Kirjeitä Kiertokirjeitä ja ristisiteitä Postiennakkolähetyksiä REKISTERIASIAT. 5,500 kpl. 2,243 6,500 1,380 Yhteensä 15,623 kpl. 9,730 kpl. 7,369 1,412 Yhteensä 18,511 kpl. Seurojen rekisteröirnis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa ja lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 167. KURSSI- JA NEUVONTATOIMINTA. Yleisurheilu valmentaja Väinö Ripatin neuvontamatkat Eteläsaimaan piirissä, 18 tilaisuutta eri paikkak valmentaja L. Korhosen neuvontamatka Kuopion piirissä, 6 paikkakuntaa... 8 Syysk. alkupuolella valm. L. Korhosen neuvontamatka Kuopion piirissä, 6 paikkakuntaa '8. vaimo U. Autereenneuvontamatka Länsiuudenmaan piirissä, 3 paikkakuntaa valm. S. Mielikäisen neuvontamatka Eteläsavon piirissä, 4 paikkakuntaa valmentaja O. Metsistön neuvontamatka Hämeen piirissä, 7 paikkakuntaa valmentaja R. Muukkosen neuvontamatka Karjalan piirissä, 3 paikkakuntaa valmentaja R. Muukkosen neuvontamatka Itäkarjalan piirissä, 4 paikkakuntaa valmentaja R. Muukkosen neuvontamatka Lahden piirissä, 3 paikkakuntaa valmentaja R. Mnukkosen neuvontamatka Eteläsaimaan piirissä, 3 paikkakuntaa valmentaja Pekka Pohjan nenvontamatka Kyminlaakson piirissä, 3 paikkakuntaa valmentaja Pekka Pohjan neuvontamatka Eteläsavon piirissä, 3 paikkakuntaa ajalla valmentaja V. Mellinin neuvontamatka Varsinaissuomen piirissä, 5 paikkakuntaa Valmentaja S. Jokelan neuvontamatka Itä Karjalan piirissä elok. a lussa, 2 paikkakuntaa yleisurheilun piirivalmentajakurssi Oulunkylässä, kurssien ohjaajana O. Metsistö, valvojana H. Kangas, opettajina R. Muukkonen, R. Kaatonen, T. Eronen ja P. Pohja, luennoitsijoina toht. J. Heikkinen, valmentaja A. Valste, sihteerit O. H aini ja O. Helenius yleisurheilutuomarikurssit Hämeen piirissä, ohjaajina Hugo Kangas ja O. Helenius, yht. 3 paikkakunnalla yleisurheilutuomarikurssit Tampereella, luen!l0itsijana O. Helenius välisellä ajalla yleisurheilijain olympia vaimennusleirejä Turussa, ohjaajana valmentaja Karikko Voimistelu miesten voimistelunohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajana Yrjö Ahtio miesten voimistelunohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajana Väinö Laherma ja Toivo Määttä

8 miesten voimistelunohjaajakurssit Kotkassa (Kyminlaakson piiri), ohjaajana Yrjö Ahtio voimistelijain olympiavalmennuskurssi Pajulahdessa, ohjaajina Tapio Hirsikangas, Yrjö Ahtio ja Toivo Määttä voimistelijain olympiavalmennuskurssi Pajulahdessa, ohjaajina Yrjö Ahtio ja Toivo Määttä Jalkapalloilu palloilijain valmennusleiri Helsingissä, ohjaajana norjalainen valmentaja H. Andresen, tulkkina Arth. Nyström jalkapalloilun erotuomari- ja ohjaaja kurssi Tapanilassa ohjaajana P. Vuorio palloilijain olympiavalmennusleiri Helsingissä, ohjaajana Yrjö Tuhkunen, valvojana A. Nyström voimisteluneuvontaa, Tainionkoskella, ohjaajana Toivo Määttä voimisteluneuvontaa Hämeenlinnassa, ohjaajana O. Puukilainen... 2 Nyrkkeily nyrkkeilynohjaaja- ja tuomarikurssi Pajulahdessa, ohjaajina U. Ronkanen ja T. Peltonen, luennoitsijoina toht. J. Heikkinen, J. Suokas ja O. Helenius nyrkkeilijäin olympiavalmennusleiri Pajulahdessa, ohjaajina norjalainen valmentaja Jens Gulliksen, tulkkina Kauko Vuorio ja muina ohjaajina Usko Ronkanen ja T. Peltonen Paini painituomari- ja ohjaajakurssi Pajulahdessa, ohjaajina Toivo Gerdt, Keijo Mäkelä, luennoitsijoina O. Helenius ja toht. J. Heikkinen painijain olympiavalmennusleiri Helsingissä, ohjaajina Robert Oksa ja Toivo Gerdt Toivo Gerdt'in neuvontamatka Keskisuomen piirissä, 13 paikkakuntaa (4 paikkakunnalta puuttuvat tiedot) edell. lisäksi harj. seuraajia..... Pesäpalloilu pesäpallotuomarikurssi ja samalla koripallokurssi Pajulahdessa, ohjaajina O. Suvanto, V. Suominen, V. Soininen, luennoitsijoina siht. O. Haini ja T. Määttä, toht. J. Heikkinen norjalaisen valmentaja H. Andresenin neuvontamatka, tulkkina E. Gröndahl neuvoja V. Honkaniemen neuvontamatka Satakunnan piirissä jalkapalloerotuomarikurssit Turussa (Varsinaissuomen piiri), ohjaajana T. Tuhkunen Mäenlasku norjalaisen valmentaja Hilmar Sol Iin neuvontamatka Helsingin, Länsiuudenmaan, Hämeen, Kyrninlaakson, Kuopion, Eteläsaimaan, Viipurin ja Tampereen piireissä, 17 paikkakuntaa (36) osanottajia mäkiharjoituksissa.... luentotilaisuuksissa koululaistilaisuuksissa mäkiharjoitusten seuraajia Neuvojan tulkkina oli Aarne Leskinen. Pyöräily neuvoja K. Paanasen neuvontamatka Porvoon, Kyminlaakson, Lahden, Viipurin, Kuopion ja Keskisuomen piirikunnissa, 10 paikkakuntaa pyöräilyneuvoja K. Svenssonin neuvontatilaisuudet Helsingissä, 6 tilaisuutta olympiavalmennusleiri Helsingissä, ohjaajana valmentaja Carl Pfeifer, tulkkina E. Backman... 6 Uinti uinninohjaajain neuvottelu tilaisuus HelsIDglssä H. Niemisen neuvontamatka Hämeen ja Länsiuudenmaan piireissä, 5 paikkakuntaa 14 1, ,

9 O. Rautun neuvontamatka Keskisuomen, Kuopion ja Eteläsavon piireissä, 7 paikkakuntaa (Tiedot puuttuvat 2 paikkakunnalta) Jarl Nordström'in neuvontamatka Varsinaissuomen, Satakunnan, Tampereen ja Pohjanmaan piireissä, 10 paikkakuntaa E. Koikkalaisen ~euvontamatka Itäkarjalan ja Viipurin piireissä, 5 paikkakuntaa T. Mustosen neuvontamatka Eteläsaimaan piirissä, 5 paikkakuntaa uimarien olympiavalmennusleiri Helsingissä Uimahallissa Luistelu neuvoja Ole Larsenin matka Helsingissä, Turussa, Lohjalla ja Tampereella neuvoja Tauno Palmion matka Helsingissä, Kotkassa ja Eteläsaimaan piirissä Moottoripyöräily moottoripyöräilyneuvontaa Karkkilassa, opastajina V. Lindgren ja U. Suomalainen moottoripyöräilykilpailujen toimitsijatehtäväneuvontaa 15 eri paikkakunnalla, opastajina U. Suomalainen ja V. Lindgren... 2 Nuorten toiminta nuortenohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajina T. Määttä, O. Haini, ja R. Muukkonen Toimitsijakasvatus Kuopion piirikunnan toimitsijakurssit Kuopiossa, ohjaajana O. Helenius Itäkarjalan piirin toimitsijakurssit Sortavalassa, ohjaajana T. Määttä , n.15 Poikkeuksellisten olojen johdosta ei kaikista kursseista (m.m. piirikuntien alueillaan järjestämistä kursseista ja neuvontatoiminnasta) y. m. ole voitu toimintakertomukseen saada täydellisiä tie toja. Edelläolevassa on huomioitu kurssitoiminnan osalta siis vain ne tapaukset, jotka ovat olleet liiton toimiston tiedossa toimintakertomusta painokuntoon saatettaessa. KILPAILUTILASTO. Etupäässä seurojen ja myöskin piirikuntien sekä näiden jaostojen ja liiton toimesta järjestettiin vuoden ajalla seuraavat määrät kansainvälisiä' ja kansallisia kilpailutilaisuuksia: jalkapallo-otteluja painikilpailuja yleisurheilukilpailuja jääpallo-otteluja nyrkkeilykilpailuja pesäpallo-otteluja hiihtokilpailuja pöyräilykilpailuja uintikilpailuja mäenlaskukilpailuja painonnostokilpailuja luistelukilpailuja voimistelu kilpailuja moottoripyöräilykilpailuja purjehduskilpailuja.... Yhteensä 515 (Vuonna 1938)..... (533) Edelläolevassa luettelossa on huomioitu kansallisina kilpailutilaisuuksina myöskin liiton mestaruuskilpailut (joukkuekilpailumuodoissa myös liiton mestaruussarjain ottelut), liitto-ottelut ja kansainväliset ja kansalliset seuraottelut. Peruulelul kilpailut. Loppupuolella vuotta jouduttiin useita kilpailutilaisuuksia reruuttamaan. M.m. peruutui 34 kansallista painikilpailulupaa, 15 kansallista' nyrkkeilykilpailulupaa, 2 yleisurheilukilpailulupaa, 17

10 1: II I! I! Ii 18 2 voimistelu kilpailu lupaa, yhdet painonnostokilpailut ja liiton moottoripyöräilymestaruuskilpailut sekä eräitä jalkapallo-otteluja. Peruutettuja kilpailutilaisuuksia oli ainakin 59. LIITON MESTARUUSKILPAILUT. Liiton mestaruuskilpailut järjestettiin v seuraavasti: Yleisurheilu: viestimest. 18/6 Kotkan Kisailijat. mestaruuskilp /8 yhtymä Maarian Pyrkivä Turun Voima. ottelumest. 1-2/7 Lohjan Louhi. b-iuokka /7 yhtymä Tampereen Kisat. ~ naisten mest. 16/7 Kuusankosken Puhti. Murtomaajuoksu: 21/5 Iisveden Kisatov!)rit. Sisähypyt: ei järjestetty. Nyrkkeily: /2 järjestäjänä liitto. Alokasnyrkkeily: ei järjestetty. Paini: /2 järjestäjänä liitto. Painonnosto: 5/3 Helsingin Työväen Painonnostajat. Pyöräily: 26-27/8 yhtymä Viipurin Ryhti-Saarelan Nousu Vanhankylän Elo. Uinti: A-sarja 12-13/8 Porin Pyrintö. B-sarja 19-20/8 Viipurin Työväen Uimarit. Luistelu: 18-19/2 yhtymä Turun Voima-Turun Toverit. Hiihto: 24-26/2 talviurheilujuhlan yhteydessä, Tampereen piiri. Mäenlasku: 24-26/2 talviurheilujuhlan yhteydessä, Tampereen piiri. Voimistelu: 5/3 Maarian Pyrkivä. Moottoripyöräily: ei järjestetty. Joukkuemestaruuskilpailut. Vuoden 1939 ajalla järjestettiin liiton mestaruuskilpailuja edellämainittujen yksityismestaruuskilpailujen lisäksi myöskin jalkapalloilussa (jalkapallosarja 12 joukkueen yksinkertaisena sarjana = 66 sarjaottelua),. pesäpalloilussa (pesäpallosarjana kahtena lohkosarjana, kummassakin 6 ottelua, yht. 12, joiden lisäksi pesäpallomestaruus ratkaistiin kahdessa mestaruusottelussa, pesäpallosarjan yhteinen otteluluku 14 ottelua), jääpalloilussa (jääpallosarja kahtena lohkosarjana, ku=assakin 6 ottelua, ja mestaruusottelu lohkosarjavoittajien kesken, yhteinen otteluluku 13). LIITTO-OTTELUT. Kansainvälisiä liitto-otteluja järjestettiin, kuten edellisinä vuosinakin, vain Norjan ja Eestin Työväen Urheiluliittojen kanssa. Seuraavat liitto-ottelut järjestettiin v. 1939: neljäs nyrkkeilyliitto-ottelu Eestin ETL-TUL Helsingissä Messuhallissa. Ottelun voitti TUL 7-1. TULn joukkue: Kosti Itäluoto, Henry Saarinen, Unto Rask, Aatos Hjerp, Paavo Koivisto, Matti Kuusela, Eino Vaelma ja Arvo Salo. - ETLn joukkue: Harald Reinvald, Josef Everts, Eduard Prii, Bernhard Truuberg, Herman Niiholm, Valdemar Luuk, Dimitri Päästell, Helmuth Köluvere ja joukkueen johtajana sihteeri K. Vitsut kahdeksas nyrkkeilyliitto-ottelu Norjan AIF-TUL Helsingissä Messuhallissa samanaikaisesti ETL-TUL nyrkkeilyottelun kanssa. Ottelun voitti TUL 5-3. TULn joukkue: Ville Kuusinen, Lauri Kostamo, Hannes Oras, Erkki Rask, Olli Nikulainen, Kauko Piippo, Ville Urhonen ja Arvo Lundell. - Norjan AIFn joukkue: Odd Saehle, Charles Braude, Einar Solberg, Alf Larsen, Rolf Solberg, Ame Amundsen, Knut Amundsen ja Kåre Jensen, joukkueen johtajana G. Ajaxson toinen hiihtojiitto-ottelu Norjan AIF-TUL Tampereella talviurheilujuhlan yhteydessä. Ottelun voitti TUL TULn edustajat hiihdossa: Unto Kirjavainen, Gunnar Elovaara, Väinö: Kantola, Pentti Kärkkäinen, Heikki Kujala, Erkki Peri, Väinö Pousi ja Lauri Perälä ja mäenlaskussa: Sv. Halvorsen, B. Tuomi, A. Forss ja O. Rosendahl. - Norjan AIFn edustajat hiihdossa: Kristian Kristiansen, John Bakken, Simon Slottvik, Hilmar Solli, Olle Muruaasen, Öivind Johannesen ja Olav Strömhaug sekä mäenlaskussa: Egil TokJe, Kaare Vasslag, Henry Bottenvann ja (Slottvik). 19

11 toinen jalkapalloliitto-ottelu Eestin ETL-TUL Kotkan urheilukentällä. TUL voitti 6-1 (5-1). TULn joukkue: A. Ahti, U. Hellsten, T. Pulkkinen, T. Paananen, V. Heiskanen, E. Pulska, 1. Åkerblom, A. Koponen, V. Happonen, K. Lehtonen, E. Partanen ja A. Davidsson, joukkueen johtajana S. Kokkola, erotuomarina 1. Muona, kapteenina Heiskanen. - ETLn joukkue: Evartov, Pilv, Saare, Habek, Luuk, Plink, Proos, Rääks, Uudre, Oniks, Laiande, joukkueen johtajina Aleksander Pirson ja K. Vitsut ensimmäinen uinti liitto-ottelu Norjan AIF-TUL Turussa Uittamon uimalaitoksella. TUL voitti TULn edustajat: Kerttu Siltalehto, Pirkko Nieminen, Eeva Klingberg, Mila Kasvio, Jyry Puranen, U. Piekkanen, Väinö Leskinen, Eugen Koikkalainen, Margit Hietamäki, Rauha Pulkkinen, V. Järvi, P. Keronen, K. Pekkanen, Vaarna, R. Ra~tanen, Sulo Vainio, Rauha Pulkkinen, Elis Hämäläinen, Eila Koivunen, R. Drockila, K. Ahola, M. Ekholm, T. Kasvio, T. Saarinen, T. Linnanen, joukkueen johtajana Aarne Leskinen. - AIFn joukkue: Marit Haraldsen, Anna Holm, Hjördis Berger, Inger Ruud, Kaare Borander, Trygve Andersen, Erling Lundberg, Kaare Sveberg, P. Pedersen, Ragnar Uddnäs, Edith Palm, Greta Amundsen, Erik Dahlberg, Ansgar Johansen, Örnulf Toften, joukkueen johtajana A. Akselsen viides yleisurheiluliitto-ottel'l Norjan AIF-TUL Oslossa Bisletin Stadionilla. TUL voitti TULn edustajat: Veikko ~yqvist, Risto Lindfors, Tyko Vanne, Lauri Kahila, Rauni Salmi, Lasse Korppi, Tane Heliö, Reino Lehti, Tauno Sundstedt, Aulis Oksa, Viljo Savola, Tapio Rautavaara, Erkki Autonen, Väinö Lehtonen, Arvo Karttu, Ville Saarinen, Mauno Hurme, joukkueen johtajana Väinö Koivula. - AIFn joukkue: Georg Löchsen, Arvid Kristiansen, Thorolf Jacobsen, Bjarne Maeland, Villy Sponberg, Arvid Börresen, Sverre Ödegaard, Thorleif Amundsen, Odd Benjaminsen, Magnus Jevne, Ole Ofstad, Rolf Svendsen, Hans Olsen, Frithjof Randen, Arvid Myhre, Anton Viik, Hans Lund, Leif Östby, Helmer Hansen, Harald Åberg, Reidar Moan, joukkueen johtajana Johs Fougli jalkapalloliitto-ottelu Norjan AIF-TUL Oslossa. AlF voitti 3-1 (1-0). TULn joukkue: P. Viinikainen, T. Markkanen, E. Salmi, J. Åkerblom, R. Valkama, T. Paananen, A. Davidsson, E. Partanen, K. Lehtonen, V. Happonen, A. Koponen, joukkueen johtajana K. Altti, varamieblnä A. Metsälä, S. Honkaniemi, V. Parkkinen ja T. Vuorinen. Joukkue matkusti otteluun mukanaan useita varamiehiä vakinaisiksi edustajiksi valittujen miesten esteellisyyden johdosta. - Norjan AIFn joukkue: ei varmuutta. Useita liitto-otteluja peruutui. M. m. peruutui Tallinnaan suunniteltu ETLn ja TULn nyrkkeilyliitto-ottelu, Suomessa marrastai joulukuulla järje~tettäviksi suunnitellut Norjan AIF-TUL ja Eestin ETL-TUL painiliitto-ottelut jouduttiin samoin peruuttamaan. SUOMALAISIA ULKOMAILLA kilpailivat Ruotsissa Kirunassa painijat Kalle Lahokoski, M. Kärki ja V. Saarela kilpailivat Pariisissa FSGTn murtomaajuoksukilpailuissa yleisurheilijat Lauri Korppi, Väinö Hellen, Ville Saarinen, Väinö Saarinen ja Valto Salmi, joukkueen johtajana oli toimittaja Toivo Järvinen välisenä aikana toimi Norjan AIFn painivalmentajana Norjassa painijamme Toivo Gerdt kilpailivat Tallinassa Rtinnak-seuran nyrkkeilykilpailuissa M. Kuusela ja Henry Saarinen ja kilpailivat Pohjoisruotsissa Kirunan Winterseuran ja Malmivaaran AIKn nyrkkeilykilpailuissa Aatos Lundell ja Veikko Backman kilpailivat Kirunassa AIKn hiihtokilpailuissa hiihtäjät Lauri Perälä ja Heikki Kujala kilpailivat Tallinnassa Tallinn TTYn nyrkkeilyseura-ottelussa HTNn nyrkkeilijät V. Kuusinen, M. Kokko, G. Enlund, A. HeIkeaho, G. Långström, Autio, K. Vuori, joukkueen johtajana K. Virtanen kilpailivat Oslossa Norjan AIFn Oslon piiritoimikunnan järjestämässä katujuoksussa (Östkantståfetten) TKTn yleisurheilijat M. Sippola, Jorma Järvinen, Pentti Vansen, Tauno Heliö, V. Raita, Arvo Oksanen, Arvo Karttu, Artturi Karttu, Ossi Merikoski, Vilho Ahonen, Arvi Hirvonen, E. Salokoski, T. Vuolle ja Paavo Virtanen. Sama joukkue otti osaa Oslossa järjestettyihin yleisurheilukilpailuihin kilpailivat Tallinnassa Turun Toverien joukkueet: painijat: K. Laine, L. Saari, A. Nieminen, E. Sola, K. Hietanen, L. Tamminen, V. Laakso ja nyrkkeilijät: V. Nieminen, U. Lahtero, S. Levo, T. Tammi, V. 21 I :

12 I 22 Saarinen, Aatos Lundell, E. Elo ja Aivo Lundell. Tuomareina A. Penttilä, A. Lemberg ja A. Nurmi kilpailivat Tallinnassa Hermes-seuran painonnostokilpailuissa painonnostajat A. Broström, O. Sievers, M. Hokkanen, O. Linkovesi ja Kajander. Samat kilpailijat ottivat osaa myöskin Narvassa järjestettyihin Vasar-seuran painonnostokilpailuihin kilpailivat Pariisissa Ranskan TULn kansainvälisissä yleisurheilukilpailuissa V. Hellen ja R. Lehti kilpailivat Malmivaarassa Ruotsissa painiseuraottelussa AIK-Kemin Veto seuraavat viimemainitun seuran painijat: O. Rask, T. Helistö, M. Prykäri, T. Haapa, S. Jänisaro, E. Haapalainen, V. Kinnunen. Joukkueen johtajana K. Mylly ja kilpailivat Oslossa AKKn kansainvälisissä uintikilpailuissa Turun Työväen Uimarien jäsenet Meeri Salminen, Mauri Salminen, Tauno Saarinen, Tauno Vaarna, E. Palken, Eini Laaksonen, Jarl Nordström, Veikko Nordström, Yrjö Elo, Reino Jousi, Erkki Gröndahl, Aarne Heinonen ja Unto Aitio, johtajana P. Vihervaara kilpailivat Oslossa Pohjoismaisissa pyöräilymestaruuskilpailuissa liittomme edustajina pyöräilijät Veikko Kasiin, Eino Boman, Einar Backman, Eino Koskelainen ja joukkueen johtajana Kalle Paananen kilpailivat Belgian TULn liittojuhlakilpailuissa Liegessä yleisurheilijat Erkki Autonen ja Väinö Lehtonen kilpailivat Tallinnassa Metsolan Kirin nyrkkeilijät P. Saastamoinen, K. Laitinen, T. Mattila, E. Hämäläinen, A. Koivulehto, A. Hillberg ja T. Vilenius. Joukkueen johtajana A. Jansson ja tuomarina R. Laitinen vieraili Tallinnassa Viipurin Toverien paini-, nyrkkeily-, painon nosto- ja jalkapallojoukkueet kilpailivat Ruotsissa Södermalms Cykkelklubb-nirnisen seuran Svartsjöloppet-nimisessä pyöräilykilpailussa Helsingin Vauhtiveikkojen pyöräilijät V. KasIin, P. Andersson, K. Silander, J. E. Hamberg, A. Salonen ja A. Riihilampi kilpailivat Norjassa Vardön AILn kilpailuissa seuraavat Rovaniemen Lapin jäsenet: painijat: Pauli Vanhanen, Ilmari Tauriainen, Viljo Salmi, Uuno Lind, Keijo Mikkonen, Kaarlo Haapanen, Oka Laukkanen, Uuno Pietarinen, Pauli Sammalniemi ja Samuli Heikkinen. nyrkkeilijät: R. Pikkarainen, K. Väisänen, O. Laitila, L. Kostamo, A. Laitila, L. Kehusmaa, M. Laitila, O. Leinonen ja P. Mäkynen. Heinäkuun ajalla toimi Norjassa Norjan AIFn yleisurheiluvalmentajana Hugo Kangas. ULKOLAISIA SUOMESSA kilpailivat Tainionkosken Tähden nyrkkeilykilpailuissa norjalaiset nyrkkeilijät Ein...,r Solberg ja Arne. Amund~en kilpailivat Turun VOlman kansalllvähslssa nyrkkeilfkilpailuissa norjalaiset nyrkkeilijät Odd Saehle, Charles Braude ja Kaare Jensen... " kilpailivat Sorlavalan Ponnistuksen kansalll,:,ähslssä nyrkkeily kilpailuissa norjalaiset nyrkkeilijät Einar SoI berg p Arne Amundsen kilpailivat Kymin Veikkojen kansainvälisissä nyrkkeilukilpailuissa norjalaiset nyrkkeilijät Rolf Solberg ja Knut Amundsen kilpailivat nyrkkeilyseuraottelussa HTN-Tallinn Töölisspordi "Ohing Helsingissä eestiläiset nyrkkeilijät J. Birk, Joosef Everls, Evald Taurafeldt, Bernhard Truuberg, U. Himma, Kaarl Räni, Voldemar Luuk ja Richard Moissin kilpaili edellämainittu Tallinn TT"On joukkue nyrkkeilyseuraottelussa TKV-TT"O Tampereella ja 7.2. Porin Pyrintö- TT"O Porissa kilpailivat Kuopion Kisaveikkojen kansainvälisissä mäenlaskukilpailuissa Kuopiossa norjalaiset mäenlaskijat Kaare Vasslag ja Hilmar Solli kilpailivat Tampereen Yntyksen kansamvalisissa nyrkkeilykilpailuissa eestiläiset nyrkkeilijät E.duard Prii)a Joosef. Everls kilpailivat Turun Tovenen kansamvaltslss..., nyr~keilykilpailuissa norjalainen nyrkkeilijä Knut Amundsen ja eestiläiset Helmut Köluvere ja Eduard Prii kilpaili nyrkkeilyseuraottelussa Mets~la~ Kiri-Tallinn.an Rtinnak Kotkassa seuraava eestiläinen nyrkkeilyjoukkue: H. Remvald, Joosef Everts, V. Keil, N. Marnot, Arlur Ojaste, S. Laidna, D. Päästell ja johtajana P. Sutt kilpailivat Hyvinkäällä Hyvinkään Pontevan seuraott~lussa Tallinnan Rtinnak-seuran nyrkkeilijät Reinvald, Laks Ja Laidna (Kollo, Sopolev ja Ojaste eivät otelleet) otteli Hyvinkäällä Pontevaa vastaan TallInnan Runnakseuran jalkapallojoukkue.,'" kilpailivat nyrkkeilyseu~aottelussa. TKV-T.allmnan Runnak eestiläiset nyrkkeilijät VreIberg, Remvald, Ojaste, Aruvee, Laks ja Laidna otteli Tampereella TKV-ja vastaan Tallinnan Rtinnakseuran jalkapallojoukkue otteli Tampereella Tampereen piirijoukkuetta vastaan eestiläinen jalkapalloliittojoukkue (Evartov, Pilv, Saare, Habek, Luuk Plink Proos Rääks, Uudre, Oniks, Laiande). 17.~18. 6: kilpailivat Helsingissä HTPVn kansainvälisissä pyö- 23

13 !. t 24 räilykilpahuissa ruotsalaiset Södermalms CykkelkIubb-seuran pyöräilijät Gustaf Eriksson ja Arne Lodin.. 17.:-~8. 6. ~?ailivat Kem.i.n Vedon kansainvälisissä nyrkkeilykilpallulss.a e~s~ilalset.ny~kkelhjät Eduard Prii ja Helmut Köluvere..4.?. kilpaili. Helsmgm Kotkien kansainvälisissä yleisurheilukilpailuissa norjalainen Thorleif Amundsen. 9. 7: kil'p~il~ Tho.rleif ~m';1nd~en Kotkassa Kotkan Kisailijain kansam vähsissa yleisurheilu kilpailuissa.!5.: ki~pailivat Kemin Vedon kansainvälisissä painikilpailulssa notjalamen Pettersen ja eestiläinen J. Liivamees.. 15.:-~6. 7. kilpaili Mikkelin Vauhdin kansainvälisissä painikilpailuissa eestiläinen painija R. Vallimäe ~9. 7. kilpailivat painijat Pettersen ja Liivamees Oulun ~Isk?n.Ja Pietarsaaren Stjärnanin kansainvälisissä painikilpailuissa kilpailivat Viipurissa seuraotteluissa Toverit-Tallinnan TTO seuraavat eestiläiset: painija~. A. Kajanto, B. Meos, A. Viideman, R. Vallimäe, A. Valdur, A. Lllvamees ja K. Horm. nj?"kkeilij~t: B.. Nikolajev, E. Kari, E. Prii, B. Truuberg, A. Anruo, A. Ojaste Ja Y. Räni sekä seuran jalkapallojoukkue otteli Tallinn TTOn jalkapallojoukkue Lappeenrannassa Lappeenrannan TUn joukkuetta vastaan kilp~ilivat Tiutis~ssa seuraotteluissa Tiutisen Pyrintöä va~taan Talll~n!TOn. Jalkapallojoukkue, painijoukkue (sama kuin Vnpunssa) ja nyrkkeilijät: B. Nikolajev, E. Kari, E. Taurafeldt, B. Trullberg, A. Annio, Y. Räni ja A. Ojaste.? ~ :välisellä ajalla vierailivat Pajulahdessa liittomme voimisteluohjaajakllrsseilla norjalaiset voimistelijat Franz Kohl ja Eugen Larsen. K ul'ssitoiminta. NAISTEN TOIMINTA. Naisten vuoden 1939:n kllrssitoiininta vastasi kaikin puolin odotuksia. Näköpiirissä olleiden koimansien liittojuhlien vuoksi, oli naistoimikunta pannut päämääräksi kouluuttaa voimistelunohjaa. jia erikoisesti niille uusille seuroille, joissa ohjaajia ei vielä ollut. Liittojuhlaohjelmaa opastettaessa ei ohjaajapulaa esiintynyt suuremmassa määrin. Kesän kahdella alkeiskurssilla valmi~tettiinkin 83 uutta voimistelunohjaajaa tytöille ja naisille. Uutta kurssiohjelmassa oli suunnistaminen, joka osoittautuikin varsin suosituksi. I 25 Voimistelunobjaajien jatkokursseilla annettiin lisäopetusta aikaisemmin alkeiskurssin suorittaneilje, joilla oli väqintään yhden vuo den ohjaajakokemus. Kaikilla kesän kursseilla opetettiin vuoden 1940:n piirijuhlien tyttöjen ja naisten yhteisvoimisteluohjelmat sekä voimistelukursseilla olympialaisia varten ~aadittu Suomen naisten yhteisvoimistelun näytösohjelma. Jatkokurssin aikana vieraili 12 Norjan AIFn voimistelunohjaajaa Pajulahdessa, ja kolme heistä jäi osanottajaksi toiselle alkeiskurssilje. Norjalaiset osanottajat olivat seuraavat: Maria Aadnesen, Frisinn Sportklub, Stavanger, Alma Alstad, Örnulf, Trondheim ja Valborg Hansen, Arbeidernes Turnforening, Oslo. Tasan kaksi kuukautta kestäneitä naisten kursseja pidettiin Pajulahdessa seuraavasti: Päivää. Osanottajia naisten voimistelunohjaajien alkeiskurssi. Ohjaajina Elna Tamminen, Unelma Rissanen ja Sylvia Lehtoranta sllunnistamiskurssi, jonka ohjaajana toiini Unelma Rissanen jatkokurssi voimistelunohjaajille. Ohjaajina toiinivat Annikki Karvonen, Kerttu Larjanko ja Toini J alonen toinen alkeiskurssi voimistelunohjaajille. Ohjaajina Liisa Karjalainen, Unelma Rissanen ja Sylvi Lehtoranta Eri piirikuntien järjestäessä syksyllä ensiapukursseja osallistuivat naisjäsenet niihin runsaslukuisasti. Kilpailutoiminta. Naisten kilpailutoiminta osoitti elpymisen merkkejä. Naisuimarimme, jotka aina ovat antaneet kuulua itsestään, rynnistivät eri lajeissa varsin huomattaviin saavutuksiin. Osanotto uintikauden kilpailuihin oli hyvä. Tiedossa olevista uintikilpailuista osallistuivat naiset kaikkiin niistä. Turun Työväen Uimarien tehdessä kilpailumatkan Osloon, oli mukana myöskin kaksi naisuimaria, Meeri Salminen ja Eini Laaksonen. I I I i

14 26 Hiihto on aina ollut kilpailulajeista naisten suosima. Naishiihtäjiä osallistui hiihtokauden aikana kaikkiaan 57 kilpailuun. Uusia harrastajia oli runsaasti. Luistelu ei ole kilpailumielessä saanut naisten huomiota osakseen. Naisten lajeja oli neljissä kilpailuissa, joihin osallistui naisluistelijoita. - Niinikään pyöräily on saanut kilpailijoita vain muutamista harvoista. Pesäpalloilu sensijaan on edelleen löytänyt naisista ahkeria harrastajia. Lukuisia sarjakilpailuja ja seurojen välisiä ystävyysotteluja järjestettiin eri piirikunnissa. Yleisurheilu on jälleen saanut voimakkaampaa jalansijaa naisten keskuudessa, kuin on ollut laita viime vuosina. Seurojen ja piirikuntien järjestämissä kilpailuissa on naisosanottajia ollut 50 kilpailussa. Erillisiä naisten kilpailuja on järjestetty kahdet, nimittäin Tampereen piirin naisten yleisurheilumestaruuskilpailut ja liiton naisten mestaruuskilpailut Kuusankosen Puhdin järjestäminä. Jälkimmäisissä oli osanottajia 43 ja onuistuivat ne niin kilpailullisesti kuin taloudellisestikin hyvin. Innostusta yleisurheiluun on, jos vain seurat muistaisivat kilpailuja järjestäessään panna ohjelmaan myöskin jonkin naisten lajin. Voimistelutoiminta. Voimistelu on se ala, joka on pohjana muulle naisten toiminnalle. Jatkuvasti innostuvat naisjäsenet voimistelusta, harjoittavat uusia ohjelmia, järjestävät voimistelunäytösjuhlia ja esiintyvät eri järjestöjen juhlatilaisuuksissa. Piirijuhlien yhteisesityksistä muodostuivat naisten esitykset jälleen onnistuneimmiksi. Kahdeksassa piirijuhlassa (Etelä-Saimaa, Helsinki, Häme, Kyminlaakso, Oulu- ja Peräpohjola, Pohjanmaa, Tampere ja Varsinais-Suomi) oli naisten yhteisvoimisteluesityksissä naisvoimistelijain yhteinen lukumäärä 1,700. Tamperelaisilla oli suurin luku, 400. Voimistelukauden erääksi työalaksi olisi muodostunut olympialaisohjelman harjoittelu, sillä olympialaisten 1,000 naista käsittävään Suomen naisten voimistelunäytökseen oli ajateltu osallistuvaksi 300 naista TUL:sta. Asiasta tehtiin sopimus Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kanssa Talikkalan Toverit tekivät Eestiin kilpailumatkan 17. pnä elokuuta. Matkalla oli mukana Toverien 10 naisvoimistelijaa, jotka esittivät suomalaista naisvoimistelua Tallinnan stadionilla. Syyskaudella supistui voimistelutoiminta hyvin vähiin. Voimisteluhuoneistot otettiin reserviläisten käyttöön. Sodan aikana 10- peti:ivat melkein kaikkien seurojen naisosastot harjoituksensa, vain jotkut kaupunkiseurat pitivät harjoituksiansa kerran viikossa. Erikoisesti on mainittava, että TULn lähettämällä voimistelujoukkueella, joka esiintyi reserviläisille järjestetyissä juhlatilaisuuksissa Kannaksella marraskuun lopulla, oli mukana kuusi naisvoimistelijaa. Sama naisjoukkue esiintyi myöskin sodan aikana Puolustusministeriön Sanomatoirniston järjestämissä työrintamajuhlissa Helsingissä, Tampereella ja Nokialla. Liittomme naisvoimistelua jouduttiin edustamaan ja esittämään täten sangen harvinaisissa, mutta mielenkiintoisissa tilaisuuksissa. Muu toiminta. Naisten muu toiminta on, samoinkuin liitonkin toiminta, kohdistunut jäsenhankintatyöhön. Naisjäsenten lukumäärä olikin ilmeisesti lisääntynyt jonkin verran, mutta tilastojen puuttuessa ei tarkkoja tietoja ole saatavissa. Naisten äänenkannattaja, Työläisnaisten Urheilulehti, levisi naisjäsenten keskuuteen runsaammin kuin koskaan aikaisemmin. Samoin kuin muutkin Suomen naiset, osallistuivat TUL:nkin naisjäsenet harrastuksella sodan aikana erilaisiin maanpuolustustehtäviin kotirintamalla. 36:n naisjärjestön toimesta perustetussa Suomen naisten vapaaehtoisessa työvalmiuskeskuksessa oli liiton naistoimikuntakin mukana. Työvalmiuskeskuksen tarkoituksena on erikoisesti poikkeuksellisina aikoina välittää vapaaehtoista työvoimaa sitä tarvitseville. Vapaaehtoisesti työtään tarjoavat Suomen naiset luetteloitiin. Kuntoisuusmerkkisuoritukset. Naisten voimistelumerkkejä, hopeisia kultaisia

15 " 28 Naisten J lk. urheilumerkkejä hopeisia.... II II! t t kultaisia..... Tyttöjen urheilumerkkejä V. TALVIURHEILUJUHLA Liiton V. t.~l~iurheilujuhla järjestettiin Tampereella :rampere~n.~luikunn an huolehtiessa juhlan toimeenpanosta ja jär JestelYIsta luton vastuulla. Juhlassa oli mukana noin 450 osanottajaa kaiken kaikkiaan 101 liiton seurasta. Juhlan yhteydessä s.uoritettiin liiton hiihtomestaruuskilpailut ja mäenlaskumestaruuskilpailut, sekä samalla näiden yhteydessä liiton toinen hiihtoliittoo~elu ~orjan AIFia vastaan. Edelleen sisältyivät ohjelmaan kansa~väliset luistelu kilpailut ja jääpallo-ottelu Tampere-Helsinki näiden piirien piirikuntajoukkueitten kesken. Juhlaan lähetti Norjan AlF 18 henkisen joukkueensa, mukana 5 luistelijaa, 5 hiilitä'ää 6 mäenlaskijaa ja 2 johtajaa. J, PIIRI- Y. M. JUHLAT. Liiton piirikunnista järjestivät seuraavat piirijuhlan: Varsinais Suomen Turussa sekä toiset piirijuhlat Salossa Helsingin Helsingissä stadionilla , Satakunnan Porissa Etelä-Saimaan Imatralla , Tampereen Tampereella 5. 6., Kyminla~kson Kotkassa 5. 6., Hämeen Forssassa 5. 6., Oulun ja Perä-Pohjolan Oulussa ja Pohjanmaan Vaasassa Kaikki juhlat onnistuivat sekä osanottoon että yleisömääriin nähden erittäin hyvin. I. Liito~ 20-vuotisjuhla järjestettiin 5.2. Helsingin työväentalon JuhlasalIssa. - Myös useat piirit ja seurat järjestivät vuoden alkupuolella juhlia liiton 20-vuotisjuhlallisuuksien merkeissä. POIKAURHEILUPÄIVÄT..Liiton p~ik~urheilupäivät järjestettiin HelsingiSSä NIille OSallIStuI lähes kaksisataa urheilupoikaa eri puolilta maata. Tulostaso muodostui yhdeksi kaikkein parhaimmista, millin poika- urheilupäivillä on päästy. M. m. seuraavat uudet poikaurheilupäivien ennätykset saavutettiin seuraavill:;\ aloilla: alle 18-vuotiaitten 100 m T. Tuulari LaTU, J 1,2 ja alle 18-vuotiaitten kiekko, H. Aalto, KorS, 43,23. OLYMPIALAINEN YHTEISTOIMINTA. Ylimääräinen liittokokous antoi liitolle jäsenjärjest5ineen sekä liiton jäsenille valtuudet määrätyillä edellytyksillä ryhtyä yhteistoimintaan kotimaisten porvarillisten urheilujärjestöjen kanssa Suomessa tapahtuvissa liitto-otteluissa, Suomessa tai ulkomailla tapahtuvissa maaotteluissa, olympialaisissa kisoissa ja niissä valinta ja katsastuskilpailuissa, joissa valitaan edustajat edellämainittuihin maan edustustehtäviin. Liittokokus poisti sopimusehdotuksesta piirikunnalliset ja paikalliset seuraottelu t. Vaikka porvarillisen urheiluväen taholta oli moitittu TUL:ää siitä, että se ei anna edustajiaan maan urheilullisiin edustustehtäviin siinä laajuudessa, kuin maan etu vaatisi, hylkäsi Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto meidän taholtamme tehdyn ylimääräisen liittökokouksen päätökseen perustuvan yhteistoimintaehdotuksen käyttäen hylkäämisperustelunaan sitä, että piiri- ja seuraottelujen poistaminen muka liiaksi kaventaa yhteistoiminnan perustaa. Todelliset hylkäämisen syyt lienevät kuitenkin olleet syvemmällä. Niihin ei kuitenkaan ole tässä tarpeellista puuttua. Edellämainittu päätös johti SVULn umpikujaan. Suomilian oli lupautunut järjestämään v olympialaiset koko kansan yhteistoimin ja kaikinpuolin siis parhaalla mahdollisella tavalla. Tilanne muodostui pian sellaiseksi, että SVULn taholta oltiin pakoitettuja tarjoamaan TUL:lle yhteistoimintaa olympialaiskisain järjestämisessä. Kirjalliseen sopimukseen ei kuitenkaan tässäkään asiassa päästy, vaan molempien liittojen taholta järjestettiin yhteistoiminta julkisuuteen saatettujen julkilausumien muodossa, joissa määriteltiin yhteistoiminnan edellytykset. Nämä julki ausumat ja muut asiaa koskevat selvitykset julkaistiin TUL-lehdes~ä TULn liittotoimikunta puolestaan katsoi, että koska ylimääräisen liittokokouksemme päätös, kuten asiankäsittelyssä kokouksessa tuotiin ilmi, tarkoitti lähinnä TULn osallistumista maan urheilulliseen 29,

16 30 edustukseen, ennenkaikkea osallistumista olympialaisiin ja kun liiton taholta liittokokouksen päätökseen sisältyvät edellytykset vastapuolen taholta tunnustettiin molemminpuolisiksi, se voi tällaiseen yhteistoimintaan mennä. Tämä liittotoimikunnan päätös vahvistettiin sitten yksimielisesti liittoneuvoston kokouksessa. Näiden päätösten perusteella ryhdyttiin sitten jo kevätpuolella vuotta tarpeellisiin valmisteluihin, järjestämään kurssi- ja neuvontatyötä olympialaisiin osallistumista silmälläpitäen, katsastamaan miehiä edustustehtäviin j.n.e. Tärkeimpiä urheilunaloja varten palkattiin erikoisvalmentajia, vieläpä ulkomailta asti (jalkapallo- ja nyrkkeilyvalmentajat Norjan AIF:'stä), koulutettiin omia piirikunnallisia valmentajia ja käytettiin näitä sekä muita liiton valmentajia liiton kustannuksella eri alojen ohjaajina ja valmentajina, yleisurheilijoille järjestettiin valmennusleirejä Turkuun, jossa leirien ohjaajana ja päävalmentajana toimi Turun kaupungin kunnallinen urheiluvalmentaja Karikko. Lyhyesti sanoen: sekä liiton omilla varoilla että Suomen Olympiakomitealta neuvonta- ja valmennustyötä varten saaduila ennakkomäärärahalla koetettiin olyrnpialaisvalmennus liiton piirissä saada ruin tehokkaaksi kuin suinkin mahdollista. Työ tuottilcin lupaavia tuloksia, kunnes tässä niinkuin muussakin suhteessa toiminta äkkiä katkesi sodan puhkeamisen vuoksi. Alustavassa olympialaiskatsastusmielessä ehdittiin järjestää seuraavat koko maassa suurta mielenkiintoa herättäneet TULn ja SVULn alaisten erikoisliittojen urheilijain yhteiset katsastusottelut: Paini: TUL-Suomen Painiliitto messuhallissa Osanottajia TUL:stä 35. Nyrkkeily: TUL-Suomen Nyrkkeilyliitto messuhallissa Osanottajia TUL:stä 16. Uuillti: TUL-Suomen Uimaliitto Helsingissä uimahallissa Osanottajia TUL:stä 14. Lisäksi järjestettiin voimisteli joille Vierumäellä katsastustilaisuus, joihin osallistui 7 liittomme voimistelijaa. Pyöräilyssä ja painonnostossa suunniteltuja katsastusotteluja ei ehditty vuoden loppupuolen tapahtumien vuoksi toteuttaa. YHTEISTOIMINTA SUOMEN PALLOLIITON JA SUOMEN LUISTINLIITON KA SSA. 31. Ylimääräisen liittokokouksen jälkeen solmittiin liittokokouksen päätöksiin perustuvat kirjalliset sopimukset yhteisto~minnast.a Suomen Palloliiton ja Suomen Luistinliiton kanssa. Edellinen SOpImus allekirjoitettiin ja julkaistiin TUL-Iehdessä ja jälkimmäinen allekirjoitettiin ja julkaistiin TUL-lehdessä Sopimus Palloliiton kanssa käsittää jää- Ja jalkapalloilun, sopimus luistelu liiton kanssa luistelun. Palloliiton kanssa tehtyä sopimusta selvennettiin lähinnä karanteeniaikaa koskevassa kohdassa, mikä määrättiin kunkin kilpailukauden kestäväksi, liittoneuvoston kokouksessa keväällä. Tämän yhteistoiminnan käytännölliset vaiheet ovat liiton jäsepistölle tunnettuja. Tässä mainittakoon vain, että Luistinliiton kanssa tehtyä sopimusta ei ehditty soveltaa käytäntöön. Palloliiton kanssa järjestettiin seuraavat ottelut, joiden tarkoituksena myös oli lähinnä pelaajien katsastaminen olympialaisotteluihin: Liitto-ottelut: Tu:L-SPL B.-ottelu Kotkassa SPL voitti 2-1 (2-1). TUL-SPL A.-ottelu Helsingissä stadionilla SPL voitti 1-0 (0-0). Piiriottelut: TUL-SPL Helsingin piirit 6.7. SPL voitti 4-1 (1-0). Viipurin piirit 9.7. SPL voitti 7-1 (2-1). Varsinais-Suomen piirit TUL voitti 2-0 (1-0). Kyminlaakson piirit TUL voitti 5-1 (2-0). Tampereen piirit SPL voitti 4-0 (2-0). Vaasan piirit SPL voitti 6-0 (4-0).

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929

o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA HELSINKI 1929 o ~z.. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 '. / HELSINKI 1929 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA 1928 JOHDANTO Kertomusvuoden aikana 011 liiton toiminta ollut entistään

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y. D TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1961 HELSINGISSÄ 1962 TYOViUN URHEILULIITTO R.Y. TYÖ V Ä E N U R HEI L U LI 1 T T 0 R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1961 HELSINGISSÄ 1962 T Y 0 V Ä

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO

TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TOIMINTAKERTOMUS TYOVÄEN U R HEI LU LIITTO TYöVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1967 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. Merkityksellinen toimintavuosi Toimintavuonna saavutettiin urheilupoliittinen

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOr.,l":::N UR! {EI' U'~I~.JASTO 118;'0 TYöVÄEN URDEIL ULII1.TO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1970 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. Menestyksellinen

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino

TYOVAEN URHEILULIITTO. R,y, TO IMINTAKERTOMUS. Helsinki 1')30. Työviien kirjapaino D TYOVAEN URHEILULIITTO R,y, TO IMINTAKERTOMUS Helsinki 1')30 Työviien kirjapaino KERTOMUS T YÖVÄEN URHEILULIITON TOIMIN ASTA V. 1929. 1. Johdanto. Tapahtumien lukuisuudessa ja tärkeydessä voittaa v. 1929

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto v. 1941.

Suomen Urheiluliitto v. 1941. 33 Suomen Urheiluliitto v. 1941. Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl. insinööri Aku Kuusisto,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN 'JRH 'J J STO j '" II g)../ TYöVÄEN URHEILULIITrO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tasaista e tenemistä Helsinki 1971 Kirjapaino Kursiivi Oy Toimintavuotta

Lisätiedot

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!..

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Työväen Urhei~:uliito~ v. 1941. liittol;:okousedl?btajat Etel ä - Sainaa : Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Etelä-Savo: Helsinki: Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Ida Kallio,

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Tili-asema 31. 12. 1943. Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35. Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35

Tili-asema 31. 12. 1943. Varat: Varoja yhteensä 86,762: 35 mk 86,762: 35. Velat: Puhdas omaisuus 86,762: 35 mk 86,762: 35 Naisten toiminnasta on huolehtinut piiritoimikunnan naisjaosto. Jaoston toimesta on pidetty joka vuosi runsaasti naisten erikoiskursseja, joihin on saatu tehokasta ohjaavaa apua Sos.-dem.Työläisnaisliitosta.

Lisätiedot

HELSI.NKI KAIVOKATU 6

HELSI.NKI KAIVOKATU 6 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 12. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä Liiton toiminta- ja tilikertomukset vv. 1953, 1954 ja 1955 SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN NUORISO

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN 951-9375-17-1 PT-paino Oy - Oulu 1980 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys.........................................

Lisätiedot