työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta 1959. Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y."

Transkriptio

1 työväen Urheilulimo r. y. Arkistokappale Työväen Urheiluliiton Toimintakertomus vuodelta I, I Helsinki 1940 Työväen Urheiluliitto r.y.

2 KERTOMU S TYöVÄEN URHEILULIITON TOIMlNN ASTA VUONNA JOHDANTO. / Niinkuin viime liittoneuvoston kokoukselle laaditusta liiton toimintakertomuksesta ilmeni, päättyi v TUL:lle kaikissa suhteissa menestyksellisesti. Vuodelle 1939, joka samalla oli liitolle juhlavuosi liiton täyttäessä taminikuus~a 20 vuotta, lähdettiin valoisin toivein, liiton kaikinpuoliseen jatkuvaan menestykseen luottavina. Eikä näissä toiveissa, lukuunottamatta vuoden viimeisiä kuukausia, petyttykään. Eri paikkakunnille perustettiin ja liitettiin liittoon 20 uutta seuraa, joiden yhteinen jäsenmäärän lisäys oli yli 500. Kurssi-, neuvonta- ja kilpailu toiminta jatkui entistä mene~tyksellisempänä ja laajempana ja kehitys kaikilla liiton toimintaaloilla osoitti jatkuvaa edistystä. Helmikuun 5. p:nä pidettiin Helsingissä ylimääräinen liittokokous, joka jo edellisen vuoden lopulla herätti suurta mielenkiintoa ja ajatusten vaihtoa sekä liiton jäsenistön keskuudessa että sen ulkopuolellakin syystä, että tässä kokouksessa käsiteltiin liittotoimikunnan esitys yhteistoimintaan ryhtymisestä kotimaisten - ja osittain ulkomaistenkin - porvarillisten urheilujärjestöjen kanssa. Ilmeisesti osa liiton jäsenistöä pelkäsi tästä kysymyksestä, joka kieltämättä merkitsi huomattavaa kannanmuutosta liiton suhtautumisessa porvarillisiin urheilu järjestöihin, aiheutuvan liitolle sisäisiä vaikeuksia ja tällaisesta yhteistoiminnasta koituvan jatkuvastikin haittaa liiton itsenäiselle toiminnalle ja urheilu kasvatukselle. Mutta niin vaikeata kuin yhteisymmärrykseen pääseminen liittokokouksessa olikin eri mielipideryhmien kesken, ei päätös käytännössä aiheuttanut Helsinki Työväen kirjapaino.

3 4 liiton sisällä pienintäkään hajaannusta tai muuta haitallista ilmiötä. Tehtyyn päätökseen alistni koko liiton jäsenistö tavalla, joka vakuuttavasti osoitti liiton jäsenistön kypsyneisyyden järjestölliseen yhteis toimintaan. Päätöksen muista käytännöllisistä seurauksista ei ehditty vuoden kuluessa saavuttaa sellaisia kokemuksia, että jatkuvan kehityksen luonnetta ja merkitystä siltä kannalta vielä voitaisiin vakuuttavasti arvostella. Huomioonottaen kuitenkin maatamme vuoden lopulla kohdanneen onnettomuuden, sodan puhkeamisen Suomen ja Neuvostoliiton välille marras-joulukuun vaihteessa, voi päätöstä yleiseltäkin yhteiskunnalliselta kannalta pitää liitollemme myönteisessä mielessä suurimerkityksellisenä. V kurssi-, neuvonta- ja kilpailutoimintaa laajensi huomattavalla tavalla liiton edellämainittu päätös osallistumisesta v olympialaisiin, joiden järjestämiseen Suomi oli sitoutunut. Tosin ylimääräisen liittokokouksen yhteistoimintapäätös ei sellaisenaan johtanut tässä suhteessa myönteiseen ratkaisuun Suomen Voimisteluja Urheiluliiton kieltäydyttyä hyväksymästä yhteistoimintasopimusta, josta liittokokouksemme poisti piiri- ja seuraottelut, mutta lähinnä silloin vallinneesta poliittisesta tilanteesta johtuen oltiin silläkin taholla pakoitettuja hyväksymään yhteistoiminta TULn kanssa olympialaisiin osallistumista koskevalta osalta. TULn liittotoimikunta puolestaan katsoi olevansa ylimääräisen liittokokouksen päätöksen perusteella oikeutettu osallistumaan olympialaisjärjestelyihin ja sallimaan liiton jäsenten osallistumisen olympialaisiin, vaikka' kirjalliseen sopimukseen SVUL:n kanssa ei päästykään. Kansainvälisen tilanteen kärjistyttyä vuoden lopulla ja maamme jouduttua meistä riippumattomien tapau~ten pyörteeseen alkoi liiton ja sen perusjär]estöjen toiminta heti syystoirnintakauden alusta alkaen kohdata voittamattomia vaikeuksia. Vaikeuksia lisäsi myös asevelvollisten miespuolisten jäsenten kutsuminen tavallista suuremmassa määrässä puolustuslaitoksen reservin kertausharjoituksiin, koska monien seurojen pätevimmät toimitsijat ja aktiiviurheilijat joutuivat tällöin siirtymään pois toimintapaikkalmnniltaan. Monista syistä alkoi myös esiintyä pulaa toimintahuoneustoista. Kun vaikeudet päivä päivältä lisääntyivät, kävi urheilu toiminta yhä vaikeammaksi, ja sodan puhjettua marraskuun 30. p:nä lakkasi melkein kokonaan. Vain ne järjestöt, joiden toimipaikkakunta ei ollut sota- toimialueella, saattoivat jossakin määrässä jatkaa järjestötoimintaansa, t.s. huolehtia järjestöjensä juoksevista asioista. Lisäksi koettivat seurat mahdollisuuksiensa mukaan avustaa asevelvollisuuttaan suorittamassa olevia jäseniään, samoin sotatoimialueilta, kaupungeista ja muista suuremmista asutuskeskuksista evakuoitua siirtoväkeä. Tässä työssä liiton naisjäsenistö ja n.s. kotirintamalla työskentelevät miehet tekivät joko urheiluseuroissaan taikka muiden järjestöjen välityksellä arvokkaita palveluksia raskasta velvollisuuttaan täyttämässä oleville liiton jäsenille ja siirtoväelle. Sodasta ja sen aiheuttamista olosuhteista johtuen jälempänä esitettävät yksityiskohtaiset tiedot liiton toiminnasta v jäävät monessa suhteessa puutteellisiksi, koska on ollut tähän mennessä mahdotonta hankkia tarpeellisia yksityiskohtaisia tietoja. Tilastokaavakkeita ei ole ollut mahdollista lähettää seuroille riittävän ajoissa, joten niillä koottavat tiedot saadaan vasta myöhemmin käytettäviksi. V loppupuoliskon jäsenverotilitykset liitolle kärsivät niinikään sodasta huomattavasti, joten liiton jäsenseurojen ja yksityisten jäsenten lukumäärät on otettava tähän toimintakertomukseen arviolukuina. Samoista syistä ei voida esim. seurojen sisäisestä urheilullisesta valistus-, harjoitus- ja kilpailu toiminnasta esittää yksityiskohtaisia tilastoja. Kun aikaisempina vuosina on määrätietoisesti pyritty siihen, että liiton toimintakertomus antaa mahdollisimman yksityiskohtaisen ja todistusvoimaisiin tilastoihin perustuvan kuvan liiton toiminnasta toimintakertomusvuotena, täytyy nyt edelläesitetyistä syistä pyrkiä antamaan vain mahdollisimman luotettava kuvaus liiton toiminnan ja kehityksen yleisistä suuntaviivoista v Jos mahdollisuuksia ilmenee, voidaan toimintakertomusta täydentää tarpeellisilla tilasto- y.m. tiedoilla, ennenkuin se esitetään liittokokouksen lopullisesti vahvistettavaksi. YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS. V loppupuolella päätti liittotoimikunta kutsua koolle liiton ylimääräisen liittokokouksen käsittelemään seuraavia kysymyksiä: a) TULn ja muiden maassa toimivien urheilujärjestöjen yhteistyö. b) TULn liittojuhlien järjestäminen v Kokous pidettiin Helsingissä työväentalon B-salissa helmikuun 5

4 6 5-6 päivinä Kaikki liiton piirikunnat olivat kokouksessa täysilukuisesti edustettuina. Kokouksen puheenjohtajina toimivat V. Penttinen Viipurin piiristä ja E. Rantanen Tampereen piiristä. Kokouksen pöytäkirja päätettiin painattaa ja lähettää yhtenä kappaleena kaikille liittoon kuuluville järjestöille ja liittokokousedustajille y.m. Pöytäkirja valmistui huhtikuussa ja postitehiin 22/4. LIITTONEUVOSTO. Liittoneuvoston v sääntömääräinen kokous pidettiin Helsingissä työväentalon B-salissa toukokuun 7 päivänä. Eri piirien edustajina kokouk~essa olivat seuraavat henkilöt: Etelä-Saimaa: Juho Peltonen. Etolä-Savo: Ville Savolainen. Helsinki: Unto Siivonen. Häme: Hj. Elomaa, varalla L. Nieminen. Itä-Karjala: Sulo Vilhunen. Karjala: R. Pietarinen. Keski-Suomi: Väinö Kaurallen. Kuopio: K Kortelainen. Kyminlaakso: E. Lukkari. Lalni: Uuno Grönvall. Länsi-Uusimaa: 'Kosti Ranta. Oulu- ja Perä-Pohjola: Yrjö Greus. Pohjanmaa: L. Kontturi. Porvoo: E. Koivisto. Satakunta: Martti Ekblom. Tampere: Eino Rantanen. Varsinais-Suomi: A. Heinonen. Viipuri: V. Penttinen. Kokouksessa käsiteltiin liiton sääntöjen 16 :ssä mainitut asiat ja 22 kokoukselle tehtyä esitystä. Pöytäkirja päätettiin painattaa ja lähettää 1 kpl. kullekin liittoon kuuluvalle järjestölle ja liittoneuvostoedustajalle. Pöytäkirja valmistui kesäkuussa ja postitettiin 11 /7. LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan kuuluivat toimintakertomusvuotena 21-24/ pidetyn liittokokouksen valitsemina Urho Rinne puheenjohtajana, Arvi E. Heiskanen varapuheenjohtajana, varsinaisina jäseninä T. H. Vilppula, V. Laherma, Taimi Taisto, K A. Vuori ja O. Suvanto, sekä varajäseninä E. K. Kalervo, J. Erjama, Aarne Leskinen ja Hugo Kangas. Kun yksi liittokokouksen valitsemista liittotoimikunnan varsinaisista jäsenistä erosi edellisen vuoden kuluessa liittotoimikunnasta, on liittotoimikunta, varajäsenen O. Suvannon siirryttyä varsinaiseksi jäseneksi, joutunut työskentelemään yhtä varajäsentä pienemmällä määrällä kuin mitä liiton säännöt edellyttävät. Liittotoimikunnan puheenjohtajan tehtäviä joulukuulla on hoitanut liittotoirnikunnan jäsen T. H. Vilppula syystä, että liiton varsinainen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja puolustuslaitoksen palvelukseen kutsuttuina olivat mainittuna aikana estettyjä hoitamasta tehtäviään liittotoimikunnassa. Samasta syystä ei myöskään Kangas voinut lokakuun puolivälistä lähtien osallistua liittotoimikunnan työskentelyyn. Liittotoimikunta kokoontui vuoden kuluessa 55 kertaa. Liittotoimikunta on kokoontunut varajäsenineen, ja ovat jäsenet käyneet kokouksissa seuraavasti: Rinne 50, Heiskanen 44, Vilppula 43, Laherma 38, Taimi Tai~to 40, Vuori 53, Suvanto 53, Kalervo 46, Erjama 32, Leskinen 47 ja Kangas 37 kokouksessa. Kokouksista merkittiin pöytäkirjoihin 931 :ää. NAISTOIMIKUNTA. Naistoimikuntaan ovat vuoden 1937 liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraav:lt jäsenet: Taimi Taisto puheenjohtajana (16), Mirjam Korhonen varapuheenjohtajana (15), Vieno Linnomaa (11), Rauha Kettula-Ruohonen (12), Alli Salomaa (13) ja varajäsenet: Margit Hietamäki (13), Taina Lehtonen-Suominen (0) ja Aune Kalervo (10). Suluissa olevat numerot tarkoittavat kokouksissa käyntien lukumäärää. Kuluneen vuoden aikana on naistoimikunta kokoontunut 16 kertaa ja pykäliä pöytäkirjoihin on merkitty

5 ~ 8 JAOSTOT. Liittoneuvoston kokouksessa 7/5 valittiin liitolle 14 jaostoa eri urheilunaloja varten. Jaostojen toiminta oli sodan puhkeamiseen saakka erittäin vilkasta etenkin niillä aloilla, joilla jouduttiin työskentelemään muun ohessa olympialaisvalmisteluissa. Syyspuolella jaostojenkin toiminta vaikeutui huomattavan osan jäsenistöstä, eräissä tapauksissa jopa jäsenenemmistönkin, jouduttua asevelvollisuuttaan suorittamaan. Seuraavassa julk"'a.isemme luettelon eri jaostoista ja niiden jäsenistä, jäsenten kokouksissa käynneistä ja kok~)usten lukumääristä. Kunkin jaoston kohdalla on ensiksi mainittu puheenjohtaja, toisek~i varapuheenjohtaja, kolme seuraavaa varsinaisia ja loput varajäseniä. Viimeisimmäksi mainittu on liittotoimikunnan edustaja. Sulkumerkeissä nimien jäljessä mainitaan jäsenen kokouksissakäynti. Hiihtojaosto: K. Niininen (3), A. Leskinen (-), A. Helenius (-), G. Grahn (2), T. Hietanen (1), V. Peura (2), S. Rämä (-), S. Merjama (-) ja J. Erjama (-). Kokouksia 3. Kasvatusjaosto: E. K. Kalervo (1), L. Nurmi (1), A. E. Heiskanen (-), Elina Jääskeläinen (1), A. Leskinen (2), Onni Haini (2), Greta Rajala (1) ja Pentti Lönngren (1). - Taimi Taisto (2). Kokouksia 2. Luistelujaosto: Y. Pirhonen (3), H. Helenius (3), O. Larsen (3), E. Jäntti (4), O. Aulanko (3), T. Lampinen (3), N. Joensuu (1), A. Torikka (1) ja O. Suvanto (-). Kokouksia 4. Nuortenjaosto: E. Virtanen (10), R. Rönnholm (7), T. Merisaari (5), T. Hervala (7), P. Enroos (7), E. Salo (6), A. Geijer (6), V. Vesterinen (-) ja Onni Haini (4). - Kokouksia 10. Nyrkkeily jaosto: U. Ronkanen (20), O. Louhimo (15), P. Saajanto (11), J. Suokas (14), R. Andersin (12), T. Vihavainen (16), E. Alho (10) ja K. Virtanen (3). - E. K. Kalervo (3). Kokouksia 23. Painijaosto: K. A. Vuori (24), A. Tuhkunen (23), S. Salmi (14), V. Pahlsten (22), A. Leino (16), K. Mäkelä (15), H. Lindqvist (17) ja M. Peltomäki (16). - K. A. Vuori. Kokouksia ~5. Painonnostojaosto: M. Hokkanen (6), A. Holopainen (4), M. Kantanen (2), O. Luoma (7), O. Hurme (6), J. Heino (3), A. Broström (7) ja A. Klenberg (6). - O. Helenius (2). Kokouksia-. PaUoilujaosto: K. Altti (24), A. Pulkkinen (23), A. Metsälä (16), A. Nyström (18), P. Vuorio (11), V. Siren (18), A. Alanne (22) ja E. Vuorimaa (22). - V. Pietarinen (5) ja V. Penttinen (5). Kokouksia 25. Pes äpalloilujaosto: O. Suvanto (8), T. Lehtonen (5), L. Kadenius (5), V. Soininen (6J, T. Hietanen (5), V. Suominen (7), A. Rauvola (3), K Vuorio (5). O. Suvanto. Kokouksia 9. Purjehdusjaosto: L. Forsten (2), K. Joutsen (2), V. Väinölä (-), K Sund (-), E. Glans (-), R. Glans (1), V. Alen (2) ja T. Rastas (-). - T. Määttä (1). Kokouksia 2. Pyär (iilyj aosto: V. Malin (16), U. Suomalainen (12), S. Lahtinen (9), K. Hagström (13), A. Koskenvesi (14), R. Valasti (11), V. Lindblom ja O. Sahrlund (12). - O. Helenius (7). Kokouksia 16. 9

6 "1 10 Uintiiaosto: H. Nieminen (12), L. Nyström (9), V. Soininen (8), Helena Leskinen (9). T. Mustonen (7). Kerttu Sihvonen (6), O. Rauttu (6) ja E. Jokinen (9). - A. Leskinen (11). Kokouksia 13. Voimistelui aosto: Y. Ahtio (12), K. Mulli (11), V. Parkkinen (6), O. Puukilainen (8), E. Valkonen (1), V. Laherma (6), T. Selin (2) ja M. Kaksonen (6). - V. Laherma. Kokouksia 12. Yleisurheiluiaosto: V. Koivula (16). H. Kangas (16). V. Järvinen (9), U. Siivonen (17), K. Löfberg (22). E. Salminen (13), V. Puisto (17) ja A. Vallenius (18). - H. Kangas. Kokouksia 23. OSANOTTO ULKOMAISIIN KONGRESSEIHIN. Eesti Töölisspordi Liit'n (ETL) edustajakokouksessa Tallinnassa edusti liittoa Hittotoimikunnan jäsen K. A. Vuori. Norjan Arbeidernes Idrettsforbundin (AlF) liittokokouksessa Oslossa edusti liittoa liiton puheenjohtaja Urho Rinne. HENKILÖKUNTA. Liiton sihteerinä on koko toimintakerlomusvuoden aikana toiminut Onni Haini. Liiton monivuotinen taloudenhoitaja Eero Kaukinen erosi liiton palveluksesta siirtyen Suomen Ammattiyhdistysten Keskus Hiton taloudenhoitajaksi. Uudeksi taloudenhoitajaksi valittiin myymälänhoitaja Veikko Pietarinen Imatralta. Hän ryhtyi hoitamaan tehtäväänsä Vuoden loppupuolella, 30.8., hän kuitenkin erosi liiton palveluksesta siirtyen takaisin osuustoiminta-alalle. Hänen tilalleen liiton taloudenhoitajaksi valittiin liiton Viipurin piirikunnan puheenjohtaja Viktor Penttinen, joka astui toimeensa Taloudenhoitajien vaihdoksissa syntyneinä väliaikoina mimi v. t. taloudenhoitajana liiton sihteeri. Liiton ensimmäisenä jaostosihteerinä toimi koko toimintakertomusvuoden aikana Onni Helenius ja toisena jaostosihteerinä Toivo Määttä. TUL-lehden päätoimittajana toimi toimintakertomusvuotena Väinö Koivula ja toisena toimittajana ja ilmoitushankkijana Lauri Nurmi. Toimittajien kesäloma-aikana toimi lehden väliaikaisena toimitusavustajana Eino Jäntti. Naissihteerinä toimi toimintakerlomusvuoiena Greta Raiala, ja kesäaikana, jolloin hän toimi Pajulahden voimisielukodin emäntänä, naissihteerin apulaisena Lauha Roiha ajalla Liiton toimistossa toimi kirjanpitäjänä toimintakertomusvuotenu Siiri Vuorinen ja toirt;listoapulaisina Aili Kaukonen ja Elma Salmi. Tilapäisenä toimistoapulaisena toimi ajalla Synnöve Sundqvist. Lähetteinä toimivat ajalla Lauri Tuomala, Kerttu Paiu ja Erkki Niininen. JULKAISUTOIMINTA. TUL-lehteä julkaistiin entiseen tapaan liiton pää-äänenkannattajana kerran viikossa. Lehden levikki lisääntyi vuoden alkupuolella huomattavasti. Vuoden loppupuolella julkaistiin lehdestä muutamia erikoisia reserviläisnumeroita, joita jaettiin suuret määrät ilmaiseksi eri joukko-osastoissa palveleville liiton jäsenille. Lehden päätoimittajana toimi V. Koivula ja aputoimittajana L. Nurmi. Naisjäsenistön äänenkannattajana julkaistiin Työläisnaisten U: heilulehteä kerran kuukaudessa. Myös naisten lehden levikki lisääntyi vuoden alkupuolella. Lehden toimittamisesta huolehti naissihteeri Greta Raiala, kesäaikana naissihteerin väliaikainen apulainen Lauha Roiha. Urheilijattaren Joulu ilmestyi naisten lehden joulujulkaisuna. Syksyllä puhjenneen sodan vuoksi ei suunniteltua ja melko pitkälle jo valmisteltua liiton vuosikiria-kalenteria voitu toimittaa julkisuuteen. Sensijaan TUL:n Joulu julkaistiin entiseen tapaan laajana, kuvitettuna TUL-Iehden erikoisnumerona. Sen toimittamisesta huolehti V. Koivula. Vakinaisten julkaisujen lisäksi julkaistiin pöytäkirjat ylimääräi- 11

7 12 sestä liittokokouksesta ja sääntömääräisestä liittoneuvoston kokouksesta ja muita urheilutoiminnassa tarvittavia kirjallillia välineitä, sääntöjä, kilpailupöytäkirjoja y. m. Tämän lisäksi hankittiin erikoisen kilpailun avulla joukko uusia urheiluaiheisia lauluja sekä niihin sävellykset. Laulut annettiin julkaistavaksi Sd. Puoluetoimiston kustannuksella ilmestyneessä, nuoteilla varustetussa Työväen Laulukirjassa. Saapuneita: KIRJEENVAIHTO. Kirjeitä Arvolähetyksiä Lebtitilauskirjeitä Tarviketilauksia Lähetettyjä:. Kirjeitä Kiertokirjeitä ja ristisiteitä Postiennakkolähetyksiä REKISTERIASIAT. 5,500 kpl. 2,243 6,500 1,380 Yhteensä 15,623 kpl. 9,730 kpl. 7,369 1,412 Yhteensä 18,511 kpl. Seurojen rekisteröirnis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa ja lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon 167. KURSSI- JA NEUVONTATOIMINTA. Yleisurheilu valmentaja Väinö Ripatin neuvontamatkat Eteläsaimaan piirissä, 18 tilaisuutta eri paikkak valmentaja L. Korhosen neuvontamatka Kuopion piirissä, 6 paikkakuntaa... 8 Syysk. alkupuolella valm. L. Korhosen neuvontamatka Kuopion piirissä, 6 paikkakuntaa '8. vaimo U. Autereenneuvontamatka Länsiuudenmaan piirissä, 3 paikkakuntaa valm. S. Mielikäisen neuvontamatka Eteläsavon piirissä, 4 paikkakuntaa valmentaja O. Metsistön neuvontamatka Hämeen piirissä, 7 paikkakuntaa valmentaja R. Muukkosen neuvontamatka Karjalan piirissä, 3 paikkakuntaa valmentaja R. Muukkosen neuvontamatka Itäkarjalan piirissä, 4 paikkakuntaa valmentaja R. Muukkosen neuvontamatka Lahden piirissä, 3 paikkakuntaa valmentaja R. Mnukkosen neuvontamatka Eteläsaimaan piirissä, 3 paikkakuntaa valmentaja Pekka Pohjan nenvontamatka Kyminlaakson piirissä, 3 paikkakuntaa valmentaja Pekka Pohjan neuvontamatka Eteläsavon piirissä, 3 paikkakuntaa ajalla valmentaja V. Mellinin neuvontamatka Varsinaissuomen piirissä, 5 paikkakuntaa Valmentaja S. Jokelan neuvontamatka Itä Karjalan piirissä elok. a lussa, 2 paikkakuntaa yleisurheilun piirivalmentajakurssi Oulunkylässä, kurssien ohjaajana O. Metsistö, valvojana H. Kangas, opettajina R. Muukkonen, R. Kaatonen, T. Eronen ja P. Pohja, luennoitsijoina toht. J. Heikkinen, valmentaja A. Valste, sihteerit O. H aini ja O. Helenius yleisurheilutuomarikurssit Hämeen piirissä, ohjaajina Hugo Kangas ja O. Helenius, yht. 3 paikkakunnalla yleisurheilutuomarikurssit Tampereella, luen!l0itsijana O. Helenius välisellä ajalla yleisurheilijain olympia vaimennusleirejä Turussa, ohjaajana valmentaja Karikko Voimistelu miesten voimistelunohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajana Yrjö Ahtio miesten voimistelunohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajana Väinö Laherma ja Toivo Määttä

8 miesten voimistelunohjaajakurssit Kotkassa (Kyminlaakson piiri), ohjaajana Yrjö Ahtio voimistelijain olympiavalmennuskurssi Pajulahdessa, ohjaajina Tapio Hirsikangas, Yrjö Ahtio ja Toivo Määttä voimistelijain olympiavalmennuskurssi Pajulahdessa, ohjaajina Yrjö Ahtio ja Toivo Määttä Jalkapalloilu palloilijain valmennusleiri Helsingissä, ohjaajana norjalainen valmentaja H. Andresen, tulkkina Arth. Nyström jalkapalloilun erotuomari- ja ohjaaja kurssi Tapanilassa ohjaajana P. Vuorio palloilijain olympiavalmennusleiri Helsingissä, ohjaajana Yrjö Tuhkunen, valvojana A. Nyström voimisteluneuvontaa, Tainionkoskella, ohjaajana Toivo Määttä voimisteluneuvontaa Hämeenlinnassa, ohjaajana O. Puukilainen... 2 Nyrkkeily nyrkkeilynohjaaja- ja tuomarikurssi Pajulahdessa, ohjaajina U. Ronkanen ja T. Peltonen, luennoitsijoina toht. J. Heikkinen, J. Suokas ja O. Helenius nyrkkeilijäin olympiavalmennusleiri Pajulahdessa, ohjaajina norjalainen valmentaja Jens Gulliksen, tulkkina Kauko Vuorio ja muina ohjaajina Usko Ronkanen ja T. Peltonen Paini painituomari- ja ohjaajakurssi Pajulahdessa, ohjaajina Toivo Gerdt, Keijo Mäkelä, luennoitsijoina O. Helenius ja toht. J. Heikkinen painijain olympiavalmennusleiri Helsingissä, ohjaajina Robert Oksa ja Toivo Gerdt Toivo Gerdt'in neuvontamatka Keskisuomen piirissä, 13 paikkakuntaa (4 paikkakunnalta puuttuvat tiedot) edell. lisäksi harj. seuraajia..... Pesäpalloilu pesäpallotuomarikurssi ja samalla koripallokurssi Pajulahdessa, ohjaajina O. Suvanto, V. Suominen, V. Soininen, luennoitsijoina siht. O. Haini ja T. Määttä, toht. J. Heikkinen norjalaisen valmentaja H. Andresenin neuvontamatka, tulkkina E. Gröndahl neuvoja V. Honkaniemen neuvontamatka Satakunnan piirissä jalkapalloerotuomarikurssit Turussa (Varsinaissuomen piiri), ohjaajana T. Tuhkunen Mäenlasku norjalaisen valmentaja Hilmar Sol Iin neuvontamatka Helsingin, Länsiuudenmaan, Hämeen, Kyrninlaakson, Kuopion, Eteläsaimaan, Viipurin ja Tampereen piireissä, 17 paikkakuntaa (36) osanottajia mäkiharjoituksissa.... luentotilaisuuksissa koululaistilaisuuksissa mäkiharjoitusten seuraajia Neuvojan tulkkina oli Aarne Leskinen. Pyöräily neuvoja K. Paanasen neuvontamatka Porvoon, Kyminlaakson, Lahden, Viipurin, Kuopion ja Keskisuomen piirikunnissa, 10 paikkakuntaa pyöräilyneuvoja K. Svenssonin neuvontatilaisuudet Helsingissä, 6 tilaisuutta olympiavalmennusleiri Helsingissä, ohjaajana valmentaja Carl Pfeifer, tulkkina E. Backman... 6 Uinti uinninohjaajain neuvottelu tilaisuus HelsIDglssä H. Niemisen neuvontamatka Hämeen ja Länsiuudenmaan piireissä, 5 paikkakuntaa 14 1, ,

9 O. Rautun neuvontamatka Keskisuomen, Kuopion ja Eteläsavon piireissä, 7 paikkakuntaa (Tiedot puuttuvat 2 paikkakunnalta) Jarl Nordström'in neuvontamatka Varsinaissuomen, Satakunnan, Tampereen ja Pohjanmaan piireissä, 10 paikkakuntaa E. Koikkalaisen ~euvontamatka Itäkarjalan ja Viipurin piireissä, 5 paikkakuntaa T. Mustosen neuvontamatka Eteläsaimaan piirissä, 5 paikkakuntaa uimarien olympiavalmennusleiri Helsingissä Uimahallissa Luistelu neuvoja Ole Larsenin matka Helsingissä, Turussa, Lohjalla ja Tampereella neuvoja Tauno Palmion matka Helsingissä, Kotkassa ja Eteläsaimaan piirissä Moottoripyöräily moottoripyöräilyneuvontaa Karkkilassa, opastajina V. Lindgren ja U. Suomalainen moottoripyöräilykilpailujen toimitsijatehtäväneuvontaa 15 eri paikkakunnalla, opastajina U. Suomalainen ja V. Lindgren... 2 Nuorten toiminta nuortenohjaajakurssit Pajulahdessa, ohjaajina T. Määttä, O. Haini, ja R. Muukkonen Toimitsijakasvatus Kuopion piirikunnan toimitsijakurssit Kuopiossa, ohjaajana O. Helenius Itäkarjalan piirin toimitsijakurssit Sortavalassa, ohjaajana T. Määttä , n.15 Poikkeuksellisten olojen johdosta ei kaikista kursseista (m.m. piirikuntien alueillaan järjestämistä kursseista ja neuvontatoiminnasta) y. m. ole voitu toimintakertomukseen saada täydellisiä tie toja. Edelläolevassa on huomioitu kurssitoiminnan osalta siis vain ne tapaukset, jotka ovat olleet liiton toimiston tiedossa toimintakertomusta painokuntoon saatettaessa. KILPAILUTILASTO. Etupäässä seurojen ja myöskin piirikuntien sekä näiden jaostojen ja liiton toimesta järjestettiin vuoden ajalla seuraavat määrät kansainvälisiä' ja kansallisia kilpailutilaisuuksia: jalkapallo-otteluja painikilpailuja yleisurheilukilpailuja jääpallo-otteluja nyrkkeilykilpailuja pesäpallo-otteluja hiihtokilpailuja pöyräilykilpailuja uintikilpailuja mäenlaskukilpailuja painonnostokilpailuja luistelukilpailuja voimistelu kilpailuja moottoripyöräilykilpailuja purjehduskilpailuja.... Yhteensä 515 (Vuonna 1938)..... (533) Edelläolevassa luettelossa on huomioitu kansallisina kilpailutilaisuuksina myöskin liiton mestaruuskilpailut (joukkuekilpailumuodoissa myös liiton mestaruussarjain ottelut), liitto-ottelut ja kansainväliset ja kansalliset seuraottelut. Peruulelul kilpailut. Loppupuolella vuotta jouduttiin useita kilpailutilaisuuksia reruuttamaan. M.m. peruutui 34 kansallista painikilpailulupaa, 15 kansallista' nyrkkeilykilpailulupaa, 2 yleisurheilukilpailulupaa, 17

10 1: II I! I! Ii 18 2 voimistelu kilpailu lupaa, yhdet painonnostokilpailut ja liiton moottoripyöräilymestaruuskilpailut sekä eräitä jalkapallo-otteluja. Peruutettuja kilpailutilaisuuksia oli ainakin 59. LIITON MESTARUUSKILPAILUT. Liiton mestaruuskilpailut järjestettiin v seuraavasti: Yleisurheilu: viestimest. 18/6 Kotkan Kisailijat. mestaruuskilp /8 yhtymä Maarian Pyrkivä Turun Voima. ottelumest. 1-2/7 Lohjan Louhi. b-iuokka /7 yhtymä Tampereen Kisat. ~ naisten mest. 16/7 Kuusankosken Puhti. Murtomaajuoksu: 21/5 Iisveden Kisatov!)rit. Sisähypyt: ei järjestetty. Nyrkkeily: /2 järjestäjänä liitto. Alokasnyrkkeily: ei järjestetty. Paini: /2 järjestäjänä liitto. Painonnosto: 5/3 Helsingin Työväen Painonnostajat. Pyöräily: 26-27/8 yhtymä Viipurin Ryhti-Saarelan Nousu Vanhankylän Elo. Uinti: A-sarja 12-13/8 Porin Pyrintö. B-sarja 19-20/8 Viipurin Työväen Uimarit. Luistelu: 18-19/2 yhtymä Turun Voima-Turun Toverit. Hiihto: 24-26/2 talviurheilujuhlan yhteydessä, Tampereen piiri. Mäenlasku: 24-26/2 talviurheilujuhlan yhteydessä, Tampereen piiri. Voimistelu: 5/3 Maarian Pyrkivä. Moottoripyöräily: ei järjestetty. Joukkuemestaruuskilpailut. Vuoden 1939 ajalla järjestettiin liiton mestaruuskilpailuja edellämainittujen yksityismestaruuskilpailujen lisäksi myöskin jalkapalloilussa (jalkapallosarja 12 joukkueen yksinkertaisena sarjana = 66 sarjaottelua),. pesäpalloilussa (pesäpallosarjana kahtena lohkosarjana, kummassakin 6 ottelua, yht. 12, joiden lisäksi pesäpallomestaruus ratkaistiin kahdessa mestaruusottelussa, pesäpallosarjan yhteinen otteluluku 14 ottelua), jääpalloilussa (jääpallosarja kahtena lohkosarjana, ku=assakin 6 ottelua, ja mestaruusottelu lohkosarjavoittajien kesken, yhteinen otteluluku 13). LIITTO-OTTELUT. Kansainvälisiä liitto-otteluja järjestettiin, kuten edellisinä vuosinakin, vain Norjan ja Eestin Työväen Urheiluliittojen kanssa. Seuraavat liitto-ottelut järjestettiin v. 1939: neljäs nyrkkeilyliitto-ottelu Eestin ETL-TUL Helsingissä Messuhallissa. Ottelun voitti TUL 7-1. TULn joukkue: Kosti Itäluoto, Henry Saarinen, Unto Rask, Aatos Hjerp, Paavo Koivisto, Matti Kuusela, Eino Vaelma ja Arvo Salo. - ETLn joukkue: Harald Reinvald, Josef Everts, Eduard Prii, Bernhard Truuberg, Herman Niiholm, Valdemar Luuk, Dimitri Päästell, Helmuth Köluvere ja joukkueen johtajana sihteeri K. Vitsut kahdeksas nyrkkeilyliitto-ottelu Norjan AIF-TUL Helsingissä Messuhallissa samanaikaisesti ETL-TUL nyrkkeilyottelun kanssa. Ottelun voitti TUL 5-3. TULn joukkue: Ville Kuusinen, Lauri Kostamo, Hannes Oras, Erkki Rask, Olli Nikulainen, Kauko Piippo, Ville Urhonen ja Arvo Lundell. - Norjan AIFn joukkue: Odd Saehle, Charles Braude, Einar Solberg, Alf Larsen, Rolf Solberg, Ame Amundsen, Knut Amundsen ja Kåre Jensen, joukkueen johtajana G. Ajaxson toinen hiihtojiitto-ottelu Norjan AIF-TUL Tampereella talviurheilujuhlan yhteydessä. Ottelun voitti TUL TULn edustajat hiihdossa: Unto Kirjavainen, Gunnar Elovaara, Väinö: Kantola, Pentti Kärkkäinen, Heikki Kujala, Erkki Peri, Väinö Pousi ja Lauri Perälä ja mäenlaskussa: Sv. Halvorsen, B. Tuomi, A. Forss ja O. Rosendahl. - Norjan AIFn edustajat hiihdossa: Kristian Kristiansen, John Bakken, Simon Slottvik, Hilmar Solli, Olle Muruaasen, Öivind Johannesen ja Olav Strömhaug sekä mäenlaskussa: Egil TokJe, Kaare Vasslag, Henry Bottenvann ja (Slottvik). 19

11 toinen jalkapalloliitto-ottelu Eestin ETL-TUL Kotkan urheilukentällä. TUL voitti 6-1 (5-1). TULn joukkue: A. Ahti, U. Hellsten, T. Pulkkinen, T. Paananen, V. Heiskanen, E. Pulska, 1. Åkerblom, A. Koponen, V. Happonen, K. Lehtonen, E. Partanen ja A. Davidsson, joukkueen johtajana S. Kokkola, erotuomarina 1. Muona, kapteenina Heiskanen. - ETLn joukkue: Evartov, Pilv, Saare, Habek, Luuk, Plink, Proos, Rääks, Uudre, Oniks, Laiande, joukkueen johtajina Aleksander Pirson ja K. Vitsut ensimmäinen uinti liitto-ottelu Norjan AIF-TUL Turussa Uittamon uimalaitoksella. TUL voitti TULn edustajat: Kerttu Siltalehto, Pirkko Nieminen, Eeva Klingberg, Mila Kasvio, Jyry Puranen, U. Piekkanen, Väinö Leskinen, Eugen Koikkalainen, Margit Hietamäki, Rauha Pulkkinen, V. Järvi, P. Keronen, K. Pekkanen, Vaarna, R. Ra~tanen, Sulo Vainio, Rauha Pulkkinen, Elis Hämäläinen, Eila Koivunen, R. Drockila, K. Ahola, M. Ekholm, T. Kasvio, T. Saarinen, T. Linnanen, joukkueen johtajana Aarne Leskinen. - AIFn joukkue: Marit Haraldsen, Anna Holm, Hjördis Berger, Inger Ruud, Kaare Borander, Trygve Andersen, Erling Lundberg, Kaare Sveberg, P. Pedersen, Ragnar Uddnäs, Edith Palm, Greta Amundsen, Erik Dahlberg, Ansgar Johansen, Örnulf Toften, joukkueen johtajana A. Akselsen viides yleisurheiluliitto-ottel'l Norjan AIF-TUL Oslossa Bisletin Stadionilla. TUL voitti TULn edustajat: Veikko ~yqvist, Risto Lindfors, Tyko Vanne, Lauri Kahila, Rauni Salmi, Lasse Korppi, Tane Heliö, Reino Lehti, Tauno Sundstedt, Aulis Oksa, Viljo Savola, Tapio Rautavaara, Erkki Autonen, Väinö Lehtonen, Arvo Karttu, Ville Saarinen, Mauno Hurme, joukkueen johtajana Väinö Koivula. - AIFn joukkue: Georg Löchsen, Arvid Kristiansen, Thorolf Jacobsen, Bjarne Maeland, Villy Sponberg, Arvid Börresen, Sverre Ödegaard, Thorleif Amundsen, Odd Benjaminsen, Magnus Jevne, Ole Ofstad, Rolf Svendsen, Hans Olsen, Frithjof Randen, Arvid Myhre, Anton Viik, Hans Lund, Leif Östby, Helmer Hansen, Harald Åberg, Reidar Moan, joukkueen johtajana Johs Fougli jalkapalloliitto-ottelu Norjan AIF-TUL Oslossa. AlF voitti 3-1 (1-0). TULn joukkue: P. Viinikainen, T. Markkanen, E. Salmi, J. Åkerblom, R. Valkama, T. Paananen, A. Davidsson, E. Partanen, K. Lehtonen, V. Happonen, A. Koponen, joukkueen johtajana K. Altti, varamieblnä A. Metsälä, S. Honkaniemi, V. Parkkinen ja T. Vuorinen. Joukkue matkusti otteluun mukanaan useita varamiehiä vakinaisiksi edustajiksi valittujen miesten esteellisyyden johdosta. - Norjan AIFn joukkue: ei varmuutta. Useita liitto-otteluja peruutui. M. m. peruutui Tallinnaan suunniteltu ETLn ja TULn nyrkkeilyliitto-ottelu, Suomessa marrastai joulukuulla järje~tettäviksi suunnitellut Norjan AIF-TUL ja Eestin ETL-TUL painiliitto-ottelut jouduttiin samoin peruuttamaan. SUOMALAISIA ULKOMAILLA kilpailivat Ruotsissa Kirunassa painijat Kalle Lahokoski, M. Kärki ja V. Saarela kilpailivat Pariisissa FSGTn murtomaajuoksukilpailuissa yleisurheilijat Lauri Korppi, Väinö Hellen, Ville Saarinen, Väinö Saarinen ja Valto Salmi, joukkueen johtajana oli toimittaja Toivo Järvinen välisenä aikana toimi Norjan AIFn painivalmentajana Norjassa painijamme Toivo Gerdt kilpailivat Tallinassa Rtinnak-seuran nyrkkeilykilpailuissa M. Kuusela ja Henry Saarinen ja kilpailivat Pohjoisruotsissa Kirunan Winterseuran ja Malmivaaran AIKn nyrkkeilykilpailuissa Aatos Lundell ja Veikko Backman kilpailivat Kirunassa AIKn hiihtokilpailuissa hiihtäjät Lauri Perälä ja Heikki Kujala kilpailivat Tallinnassa Tallinn TTYn nyrkkeilyseura-ottelussa HTNn nyrkkeilijät V. Kuusinen, M. Kokko, G. Enlund, A. HeIkeaho, G. Långström, Autio, K. Vuori, joukkueen johtajana K. Virtanen kilpailivat Oslossa Norjan AIFn Oslon piiritoimikunnan järjestämässä katujuoksussa (Östkantståfetten) TKTn yleisurheilijat M. Sippola, Jorma Järvinen, Pentti Vansen, Tauno Heliö, V. Raita, Arvo Oksanen, Arvo Karttu, Artturi Karttu, Ossi Merikoski, Vilho Ahonen, Arvi Hirvonen, E. Salokoski, T. Vuolle ja Paavo Virtanen. Sama joukkue otti osaa Oslossa järjestettyihin yleisurheilukilpailuihin kilpailivat Tallinnassa Turun Toverien joukkueet: painijat: K. Laine, L. Saari, A. Nieminen, E. Sola, K. Hietanen, L. Tamminen, V. Laakso ja nyrkkeilijät: V. Nieminen, U. Lahtero, S. Levo, T. Tammi, V. 21 I :

12 I 22 Saarinen, Aatos Lundell, E. Elo ja Aivo Lundell. Tuomareina A. Penttilä, A. Lemberg ja A. Nurmi kilpailivat Tallinnassa Hermes-seuran painonnostokilpailuissa painonnostajat A. Broström, O. Sievers, M. Hokkanen, O. Linkovesi ja Kajander. Samat kilpailijat ottivat osaa myöskin Narvassa järjestettyihin Vasar-seuran painonnostokilpailuihin kilpailivat Pariisissa Ranskan TULn kansainvälisissä yleisurheilukilpailuissa V. Hellen ja R. Lehti kilpailivat Malmivaarassa Ruotsissa painiseuraottelussa AIK-Kemin Veto seuraavat viimemainitun seuran painijat: O. Rask, T. Helistö, M. Prykäri, T. Haapa, S. Jänisaro, E. Haapalainen, V. Kinnunen. Joukkueen johtajana K. Mylly ja kilpailivat Oslossa AKKn kansainvälisissä uintikilpailuissa Turun Työväen Uimarien jäsenet Meeri Salminen, Mauri Salminen, Tauno Saarinen, Tauno Vaarna, E. Palken, Eini Laaksonen, Jarl Nordström, Veikko Nordström, Yrjö Elo, Reino Jousi, Erkki Gröndahl, Aarne Heinonen ja Unto Aitio, johtajana P. Vihervaara kilpailivat Oslossa Pohjoismaisissa pyöräilymestaruuskilpailuissa liittomme edustajina pyöräilijät Veikko Kasiin, Eino Boman, Einar Backman, Eino Koskelainen ja joukkueen johtajana Kalle Paananen kilpailivat Belgian TULn liittojuhlakilpailuissa Liegessä yleisurheilijat Erkki Autonen ja Väinö Lehtonen kilpailivat Tallinnassa Metsolan Kirin nyrkkeilijät P. Saastamoinen, K. Laitinen, T. Mattila, E. Hämäläinen, A. Koivulehto, A. Hillberg ja T. Vilenius. Joukkueen johtajana A. Jansson ja tuomarina R. Laitinen vieraili Tallinnassa Viipurin Toverien paini-, nyrkkeily-, painon nosto- ja jalkapallojoukkueet kilpailivat Ruotsissa Södermalms Cykkelklubb-nirnisen seuran Svartsjöloppet-nimisessä pyöräilykilpailussa Helsingin Vauhtiveikkojen pyöräilijät V. KasIin, P. Andersson, K. Silander, J. E. Hamberg, A. Salonen ja A. Riihilampi kilpailivat Norjassa Vardön AILn kilpailuissa seuraavat Rovaniemen Lapin jäsenet: painijat: Pauli Vanhanen, Ilmari Tauriainen, Viljo Salmi, Uuno Lind, Keijo Mikkonen, Kaarlo Haapanen, Oka Laukkanen, Uuno Pietarinen, Pauli Sammalniemi ja Samuli Heikkinen. nyrkkeilijät: R. Pikkarainen, K. Väisänen, O. Laitila, L. Kostamo, A. Laitila, L. Kehusmaa, M. Laitila, O. Leinonen ja P. Mäkynen. Heinäkuun ajalla toimi Norjassa Norjan AIFn yleisurheiluvalmentajana Hugo Kangas. ULKOLAISIA SUOMESSA kilpailivat Tainionkosken Tähden nyrkkeilykilpailuissa norjalaiset nyrkkeilijät Ein...,r Solberg ja Arne. Amund~en kilpailivat Turun VOlman kansalllvähslssa nyrkkeilfkilpailuissa norjalaiset nyrkkeilijät Odd Saehle, Charles Braude ja Kaare Jensen... " kilpailivat Sorlavalan Ponnistuksen kansalll,:,ähslssä nyrkkeily kilpailuissa norjalaiset nyrkkeilijät Einar SoI berg p Arne Amundsen kilpailivat Kymin Veikkojen kansainvälisissä nyrkkeilukilpailuissa norjalaiset nyrkkeilijät Rolf Solberg ja Knut Amundsen kilpailivat nyrkkeilyseuraottelussa HTN-Tallinn Töölisspordi "Ohing Helsingissä eestiläiset nyrkkeilijät J. Birk, Joosef Everls, Evald Taurafeldt, Bernhard Truuberg, U. Himma, Kaarl Räni, Voldemar Luuk ja Richard Moissin kilpaili edellämainittu Tallinn TT"On joukkue nyrkkeilyseuraottelussa TKV-TT"O Tampereella ja 7.2. Porin Pyrintö- TT"O Porissa kilpailivat Kuopion Kisaveikkojen kansainvälisissä mäenlaskukilpailuissa Kuopiossa norjalaiset mäenlaskijat Kaare Vasslag ja Hilmar Solli kilpailivat Tampereen Yntyksen kansamvalisissa nyrkkeilykilpailuissa eestiläiset nyrkkeilijät E.duard Prii)a Joosef. Everls kilpailivat Turun Tovenen kansamvaltslss..., nyr~keilykilpailuissa norjalainen nyrkkeilijä Knut Amundsen ja eestiläiset Helmut Köluvere ja Eduard Prii kilpaili nyrkkeilyseuraottelussa Mets~la~ Kiri-Tallinn.an Rtinnak Kotkassa seuraava eestiläinen nyrkkeilyjoukkue: H. Remvald, Joosef Everts, V. Keil, N. Marnot, Arlur Ojaste, S. Laidna, D. Päästell ja johtajana P. Sutt kilpailivat Hyvinkäällä Hyvinkään Pontevan seuraott~lussa Tallinnan Rtinnak-seuran nyrkkeilijät Reinvald, Laks Ja Laidna (Kollo, Sopolev ja Ojaste eivät otelleet) otteli Hyvinkäällä Pontevaa vastaan TallInnan Runnakseuran jalkapallojoukkue.,'" kilpailivat nyrkkeilyseu~aottelussa. TKV-T.allmnan Runnak eestiläiset nyrkkeilijät VreIberg, Remvald, Ojaste, Aruvee, Laks ja Laidna otteli Tampereella TKV-ja vastaan Tallinnan Rtinnakseuran jalkapallojoukkue otteli Tampereella Tampereen piirijoukkuetta vastaan eestiläinen jalkapalloliittojoukkue (Evartov, Pilv, Saare, Habek, Luuk Plink Proos Rääks, Uudre, Oniks, Laiande). 17.~18. 6: kilpailivat Helsingissä HTPVn kansainvälisissä pyö- 23

13 !. t 24 räilykilpahuissa ruotsalaiset Södermalms CykkelkIubb-seuran pyöräilijät Gustaf Eriksson ja Arne Lodin.. 17.:-~8. 6. ~?ailivat Kem.i.n Vedon kansainvälisissä nyrkkeilykilpallulss.a e~s~ilalset.ny~kkelhjät Eduard Prii ja Helmut Köluvere..4.?. kilpaili. Helsmgm Kotkien kansainvälisissä yleisurheilukilpailuissa norjalainen Thorleif Amundsen. 9. 7: kil'p~il~ Tho.rleif ~m';1nd~en Kotkassa Kotkan Kisailijain kansam vähsissa yleisurheilu kilpailuissa.!5.: ki~pailivat Kemin Vedon kansainvälisissä painikilpailulssa notjalamen Pettersen ja eestiläinen J. Liivamees.. 15.:-~6. 7. kilpaili Mikkelin Vauhdin kansainvälisissä painikilpailuissa eestiläinen painija R. Vallimäe ~9. 7. kilpailivat painijat Pettersen ja Liivamees Oulun ~Isk?n.Ja Pietarsaaren Stjärnanin kansainvälisissä painikilpailuissa kilpailivat Viipurissa seuraotteluissa Toverit-Tallinnan TTO seuraavat eestiläiset: painija~. A. Kajanto, B. Meos, A. Viideman, R. Vallimäe, A. Valdur, A. Lllvamees ja K. Horm. nj?"kkeilij~t: B.. Nikolajev, E. Kari, E. Prii, B. Truuberg, A. Anruo, A. Ojaste Ja Y. Räni sekä seuran jalkapallojoukkue otteli Tallinn TTOn jalkapallojoukkue Lappeenrannassa Lappeenrannan TUn joukkuetta vastaan kilp~ilivat Tiutis~ssa seuraotteluissa Tiutisen Pyrintöä va~taan Talll~n!TOn. Jalkapallojoukkue, painijoukkue (sama kuin Vnpunssa) ja nyrkkeilijät: B. Nikolajev, E. Kari, E. Taurafeldt, B. Trullberg, A. Annio, Y. Räni ja A. Ojaste.? ~ :välisellä ajalla vierailivat Pajulahdessa liittomme voimisteluohjaajakllrsseilla norjalaiset voimistelijat Franz Kohl ja Eugen Larsen. K ul'ssitoiminta. NAISTEN TOIMINTA. Naisten vuoden 1939:n kllrssitoiininta vastasi kaikin puolin odotuksia. Näköpiirissä olleiden koimansien liittojuhlien vuoksi, oli naistoimikunta pannut päämääräksi kouluuttaa voimistelunohjaa. jia erikoisesti niille uusille seuroille, joissa ohjaajia ei vielä ollut. Liittojuhlaohjelmaa opastettaessa ei ohjaajapulaa esiintynyt suuremmassa määrin. Kesän kahdella alkeiskurssilla valmi~tettiinkin 83 uutta voimistelunohjaajaa tytöille ja naisille. Uutta kurssiohjelmassa oli suunnistaminen, joka osoittautuikin varsin suosituksi. I 25 Voimistelunobjaajien jatkokursseilla annettiin lisäopetusta aikaisemmin alkeiskurssin suorittaneilje, joilla oli väqintään yhden vuo den ohjaajakokemus. Kaikilla kesän kursseilla opetettiin vuoden 1940:n piirijuhlien tyttöjen ja naisten yhteisvoimisteluohjelmat sekä voimistelukursseilla olympialaisia varten ~aadittu Suomen naisten yhteisvoimistelun näytösohjelma. Jatkokurssin aikana vieraili 12 Norjan AIFn voimistelunohjaajaa Pajulahdessa, ja kolme heistä jäi osanottajaksi toiselle alkeiskurssilje. Norjalaiset osanottajat olivat seuraavat: Maria Aadnesen, Frisinn Sportklub, Stavanger, Alma Alstad, Örnulf, Trondheim ja Valborg Hansen, Arbeidernes Turnforening, Oslo. Tasan kaksi kuukautta kestäneitä naisten kursseja pidettiin Pajulahdessa seuraavasti: Päivää. Osanottajia naisten voimistelunohjaajien alkeiskurssi. Ohjaajina Elna Tamminen, Unelma Rissanen ja Sylvia Lehtoranta sllunnistamiskurssi, jonka ohjaajana toiini Unelma Rissanen jatkokurssi voimistelunohjaajille. Ohjaajina toiinivat Annikki Karvonen, Kerttu Larjanko ja Toini J alonen toinen alkeiskurssi voimistelunohjaajille. Ohjaajina Liisa Karjalainen, Unelma Rissanen ja Sylvi Lehtoranta Eri piirikuntien järjestäessä syksyllä ensiapukursseja osallistuivat naisjäsenet niihin runsaslukuisasti. Kilpailutoiminta. Naisten kilpailutoiminta osoitti elpymisen merkkejä. Naisuimarimme, jotka aina ovat antaneet kuulua itsestään, rynnistivät eri lajeissa varsin huomattaviin saavutuksiin. Osanotto uintikauden kilpailuihin oli hyvä. Tiedossa olevista uintikilpailuista osallistuivat naiset kaikkiin niistä. Turun Työväen Uimarien tehdessä kilpailumatkan Osloon, oli mukana myöskin kaksi naisuimaria, Meeri Salminen ja Eini Laaksonen. I I I i

14 26 Hiihto on aina ollut kilpailulajeista naisten suosima. Naishiihtäjiä osallistui hiihtokauden aikana kaikkiaan 57 kilpailuun. Uusia harrastajia oli runsaasti. Luistelu ei ole kilpailumielessä saanut naisten huomiota osakseen. Naisten lajeja oli neljissä kilpailuissa, joihin osallistui naisluistelijoita. - Niinikään pyöräily on saanut kilpailijoita vain muutamista harvoista. Pesäpalloilu sensijaan on edelleen löytänyt naisista ahkeria harrastajia. Lukuisia sarjakilpailuja ja seurojen välisiä ystävyysotteluja järjestettiin eri piirikunnissa. Yleisurheilu on jälleen saanut voimakkaampaa jalansijaa naisten keskuudessa, kuin on ollut laita viime vuosina. Seurojen ja piirikuntien järjestämissä kilpailuissa on naisosanottajia ollut 50 kilpailussa. Erillisiä naisten kilpailuja on järjestetty kahdet, nimittäin Tampereen piirin naisten yleisurheilumestaruuskilpailut ja liiton naisten mestaruuskilpailut Kuusankosen Puhdin järjestäminä. Jälkimmäisissä oli osanottajia 43 ja onuistuivat ne niin kilpailullisesti kuin taloudellisestikin hyvin. Innostusta yleisurheiluun on, jos vain seurat muistaisivat kilpailuja järjestäessään panna ohjelmaan myöskin jonkin naisten lajin. Voimistelutoiminta. Voimistelu on se ala, joka on pohjana muulle naisten toiminnalle. Jatkuvasti innostuvat naisjäsenet voimistelusta, harjoittavat uusia ohjelmia, järjestävät voimistelunäytösjuhlia ja esiintyvät eri järjestöjen juhlatilaisuuksissa. Piirijuhlien yhteisesityksistä muodostuivat naisten esitykset jälleen onnistuneimmiksi. Kahdeksassa piirijuhlassa (Etelä-Saimaa, Helsinki, Häme, Kyminlaakso, Oulu- ja Peräpohjola, Pohjanmaa, Tampere ja Varsinais-Suomi) oli naisten yhteisvoimisteluesityksissä naisvoimistelijain yhteinen lukumäärä 1,700. Tamperelaisilla oli suurin luku, 400. Voimistelukauden erääksi työalaksi olisi muodostunut olympialaisohjelman harjoittelu, sillä olympialaisten 1,000 naista käsittävään Suomen naisten voimistelunäytökseen oli ajateltu osallistuvaksi 300 naista TUL:sta. Asiasta tehtiin sopimus Suomen Naisten Liikuntakasvatusliiton kanssa Talikkalan Toverit tekivät Eestiin kilpailumatkan 17. pnä elokuuta. Matkalla oli mukana Toverien 10 naisvoimistelijaa, jotka esittivät suomalaista naisvoimistelua Tallinnan stadionilla. Syyskaudella supistui voimistelutoiminta hyvin vähiin. Voimisteluhuoneistot otettiin reserviläisten käyttöön. Sodan aikana 10- peti:ivat melkein kaikkien seurojen naisosastot harjoituksensa, vain jotkut kaupunkiseurat pitivät harjoituksiansa kerran viikossa. Erikoisesti on mainittava, että TULn lähettämällä voimistelujoukkueella, joka esiintyi reserviläisille järjestetyissä juhlatilaisuuksissa Kannaksella marraskuun lopulla, oli mukana kuusi naisvoimistelijaa. Sama naisjoukkue esiintyi myöskin sodan aikana Puolustusministeriön Sanomatoirniston järjestämissä työrintamajuhlissa Helsingissä, Tampereella ja Nokialla. Liittomme naisvoimistelua jouduttiin edustamaan ja esittämään täten sangen harvinaisissa, mutta mielenkiintoisissa tilaisuuksissa. Muu toiminta. Naisten muu toiminta on, samoinkuin liitonkin toiminta, kohdistunut jäsenhankintatyöhön. Naisjäsenten lukumäärä olikin ilmeisesti lisääntynyt jonkin verran, mutta tilastojen puuttuessa ei tarkkoja tietoja ole saatavissa. Naisten äänenkannattaja, Työläisnaisten Urheilulehti, levisi naisjäsenten keskuuteen runsaammin kuin koskaan aikaisemmin. Samoin kuin muutkin Suomen naiset, osallistuivat TUL:nkin naisjäsenet harrastuksella sodan aikana erilaisiin maanpuolustustehtäviin kotirintamalla. 36:n naisjärjestön toimesta perustetussa Suomen naisten vapaaehtoisessa työvalmiuskeskuksessa oli liiton naistoimikuntakin mukana. Työvalmiuskeskuksen tarkoituksena on erikoisesti poikkeuksellisina aikoina välittää vapaaehtoista työvoimaa sitä tarvitseville. Vapaaehtoisesti työtään tarjoavat Suomen naiset luetteloitiin. Kuntoisuusmerkkisuoritukset. Naisten voimistelumerkkejä, hopeisia kultaisia

15 " 28 Naisten J lk. urheilumerkkejä hopeisia.... II II! t t kultaisia..... Tyttöjen urheilumerkkejä V. TALVIURHEILUJUHLA Liiton V. t.~l~iurheilujuhla järjestettiin Tampereella :rampere~n.~luikunn an huolehtiessa juhlan toimeenpanosta ja jär JestelYIsta luton vastuulla. Juhlassa oli mukana noin 450 osanottajaa kaiken kaikkiaan 101 liiton seurasta. Juhlan yhteydessä s.uoritettiin liiton hiihtomestaruuskilpailut ja mäenlaskumestaruuskilpailut, sekä samalla näiden yhteydessä liiton toinen hiihtoliittoo~elu ~orjan AIFia vastaan. Edelleen sisältyivät ohjelmaan kansa~väliset luistelu kilpailut ja jääpallo-ottelu Tampere-Helsinki näiden piirien piirikuntajoukkueitten kesken. Juhlaan lähetti Norjan AlF 18 henkisen joukkueensa, mukana 5 luistelijaa, 5 hiilitä'ää 6 mäenlaskijaa ja 2 johtajaa. J, PIIRI- Y. M. JUHLAT. Liiton piirikunnista järjestivät seuraavat piirijuhlan: Varsinais Suomen Turussa sekä toiset piirijuhlat Salossa Helsingin Helsingissä stadionilla , Satakunnan Porissa Etelä-Saimaan Imatralla , Tampereen Tampereella 5. 6., Kyminla~kson Kotkassa 5. 6., Hämeen Forssassa 5. 6., Oulun ja Perä-Pohjolan Oulussa ja Pohjanmaan Vaasassa Kaikki juhlat onnistuivat sekä osanottoon että yleisömääriin nähden erittäin hyvin. I. Liito~ 20-vuotisjuhla järjestettiin 5.2. Helsingin työväentalon JuhlasalIssa. - Myös useat piirit ja seurat järjestivät vuoden alkupuolella juhlia liiton 20-vuotisjuhlallisuuksien merkeissä. POIKAURHEILUPÄIVÄT..Liiton p~ik~urheilupäivät järjestettiin HelsingiSSä NIille OSallIStuI lähes kaksisataa urheilupoikaa eri puolilta maata. Tulostaso muodostui yhdeksi kaikkein parhaimmista, millin poika- urheilupäivillä on päästy. M. m. seuraavat uudet poikaurheilupäivien ennätykset saavutettiin seuraavill:;\ aloilla: alle 18-vuotiaitten 100 m T. Tuulari LaTU, J 1,2 ja alle 18-vuotiaitten kiekko, H. Aalto, KorS, 43,23. OLYMPIALAINEN YHTEISTOIMINTA. Ylimääräinen liittokokous antoi liitolle jäsenjärjest5ineen sekä liiton jäsenille valtuudet määrätyillä edellytyksillä ryhtyä yhteistoimintaan kotimaisten porvarillisten urheilujärjestöjen kanssa Suomessa tapahtuvissa liitto-otteluissa, Suomessa tai ulkomailla tapahtuvissa maaotteluissa, olympialaisissa kisoissa ja niissä valinta ja katsastuskilpailuissa, joissa valitaan edustajat edellämainittuihin maan edustustehtäviin. Liittokokus poisti sopimusehdotuksesta piirikunnalliset ja paikalliset seuraottelu t. Vaikka porvarillisen urheiluväen taholta oli moitittu TUL:ää siitä, että se ei anna edustajiaan maan urheilullisiin edustustehtäviin siinä laajuudessa, kuin maan etu vaatisi, hylkäsi Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto meidän taholtamme tehdyn ylimääräisen liittökokouksen päätökseen perustuvan yhteistoimintaehdotuksen käyttäen hylkäämisperustelunaan sitä, että piiri- ja seuraottelujen poistaminen muka liiaksi kaventaa yhteistoiminnan perustaa. Todelliset hylkäämisen syyt lienevät kuitenkin olleet syvemmällä. Niihin ei kuitenkaan ole tässä tarpeellista puuttua. Edellämainittu päätös johti SVULn umpikujaan. Suomilian oli lupautunut järjestämään v olympialaiset koko kansan yhteistoimin ja kaikinpuolin siis parhaalla mahdollisella tavalla. Tilanne muodostui pian sellaiseksi, että SVULn taholta oltiin pakoitettuja tarjoamaan TUL:lle yhteistoimintaa olympialaiskisain järjestämisessä. Kirjalliseen sopimukseen ei kuitenkaan tässäkään asiassa päästy, vaan molempien liittojen taholta järjestettiin yhteistoiminta julkisuuteen saatettujen julkilausumien muodossa, joissa määriteltiin yhteistoiminnan edellytykset. Nämä julki ausumat ja muut asiaa koskevat selvitykset julkaistiin TUL-lehdes~ä TULn liittotoimikunta puolestaan katsoi, että koska ylimääräisen liittokokouksemme päätös, kuten asiankäsittelyssä kokouksessa tuotiin ilmi, tarkoitti lähinnä TULn osallistumista maan urheilulliseen 29,

16 30 edustukseen, ennenkaikkea osallistumista olympialaisiin ja kun liiton taholta liittokokouksen päätökseen sisältyvät edellytykset vastapuolen taholta tunnustettiin molemminpuolisiksi, se voi tällaiseen yhteistoimintaan mennä. Tämä liittotoimikunnan päätös vahvistettiin sitten yksimielisesti liittoneuvoston kokouksessa. Näiden päätösten perusteella ryhdyttiin sitten jo kevätpuolella vuotta tarpeellisiin valmisteluihin, järjestämään kurssi- ja neuvontatyötä olympialaisiin osallistumista silmälläpitäen, katsastamaan miehiä edustustehtäviin j.n.e. Tärkeimpiä urheilunaloja varten palkattiin erikoisvalmentajia, vieläpä ulkomailta asti (jalkapallo- ja nyrkkeilyvalmentajat Norjan AIF:'stä), koulutettiin omia piirikunnallisia valmentajia ja käytettiin näitä sekä muita liiton valmentajia liiton kustannuksella eri alojen ohjaajina ja valmentajina, yleisurheilijoille järjestettiin valmennusleirejä Turkuun, jossa leirien ohjaajana ja päävalmentajana toimi Turun kaupungin kunnallinen urheiluvalmentaja Karikko. Lyhyesti sanoen: sekä liiton omilla varoilla että Suomen Olympiakomitealta neuvonta- ja valmennustyötä varten saaduila ennakkomäärärahalla koetettiin olyrnpialaisvalmennus liiton piirissä saada ruin tehokkaaksi kuin suinkin mahdollista. Työ tuottilcin lupaavia tuloksia, kunnes tässä niinkuin muussakin suhteessa toiminta äkkiä katkesi sodan puhkeamisen vuoksi. Alustavassa olympialaiskatsastusmielessä ehdittiin järjestää seuraavat koko maassa suurta mielenkiintoa herättäneet TULn ja SVULn alaisten erikoisliittojen urheilijain yhteiset katsastusottelut: Paini: TUL-Suomen Painiliitto messuhallissa Osanottajia TUL:stä 35. Nyrkkeily: TUL-Suomen Nyrkkeilyliitto messuhallissa Osanottajia TUL:stä 16. Uuillti: TUL-Suomen Uimaliitto Helsingissä uimahallissa Osanottajia TUL:stä 14. Lisäksi järjestettiin voimisteli joille Vierumäellä katsastustilaisuus, joihin osallistui 7 liittomme voimistelijaa. Pyöräilyssä ja painonnostossa suunniteltuja katsastusotteluja ei ehditty vuoden loppupuolen tapahtumien vuoksi toteuttaa. YHTEISTOIMINTA SUOMEN PALLOLIITON JA SUOMEN LUISTINLIITON KA SSA. 31. Ylimääräisen liittokokouksen jälkeen solmittiin liittokokouksen päätöksiin perustuvat kirjalliset sopimukset yhteisto~minnast.a Suomen Palloliiton ja Suomen Luistinliiton kanssa. Edellinen SOpImus allekirjoitettiin ja julkaistiin TUL-Iehdessä ja jälkimmäinen allekirjoitettiin ja julkaistiin TUL-lehdessä Sopimus Palloliiton kanssa käsittää jää- Ja jalkapalloilun, sopimus luistelu liiton kanssa luistelun. Palloliiton kanssa tehtyä sopimusta selvennettiin lähinnä karanteeniaikaa koskevassa kohdassa, mikä määrättiin kunkin kilpailukauden kestäväksi, liittoneuvoston kokouksessa keväällä. Tämän yhteistoiminnan käytännölliset vaiheet ovat liiton jäsepistölle tunnettuja. Tässä mainittakoon vain, että Luistinliiton kanssa tehtyä sopimusta ei ehditty soveltaa käytäntöön. Palloliiton kanssa järjestettiin seuraavat ottelut, joiden tarkoituksena myös oli lähinnä pelaajien katsastaminen olympialaisotteluihin: Liitto-ottelut: Tu:L-SPL B.-ottelu Kotkassa SPL voitti 2-1 (2-1). TUL-SPL A.-ottelu Helsingissä stadionilla SPL voitti 1-0 (0-0). Piiriottelut: TUL-SPL Helsingin piirit 6.7. SPL voitti 4-1 (1-0). Viipurin piirit 9.7. SPL voitti 7-1 (2-1). Varsinais-Suomen piirit TUL voitti 2-0 (1-0). Kyminlaakson piirit TUL voitti 5-1 (2-0). Tampereen piirit SPL voitti 4-0 (2-0). Vaasan piirit SPL voitti 6-0 (4-0).

17 32 LIITTOON KUULUVIEN SEUROJEN JA JÄSENTEN LUKU MÄÄRÄT. V lopussa kuului liittoon 413 seuraa ja niissä jäseniä miehiä 23,187, naisia 7,094, poikia 10,532, tyttöjä 5,986, yhteensä siis 46,799. V perustettiin ja liitettiin liittoon seuraavat uudet seurat: Liittoon Iiittymispäivämäärä Seuran nimi Kotipaikka Piiri Jäseniä Kaasmarkun Kisa Ulvila, Satakunta Keskisaaren Tiirat, Koiviso, Viipuri Sälinkään Kiri, Mäntsälä, Porvoo Oulaisten Voima, Oulainen Oulu ja Perä-POhj Uuksun Touhu, Uuksu, Itä- Karjala Maarian Ennätys Maaria, Varsinais-Suomi Laitilan Loimu, Laitila, Evon Esa, Lammi, Häme Lahden Veto, Lahti, Lahti Vuoreslahden Veto, Kajaanin mlk., Kuopio Varkauden Työv. Pallo Varkaus, Kuopio Saarijärven Nousu, Saarijärvi, Keski-Suomi Ahvenlammin Veikot Suistamo, Itä-Karjala Oripään Ponnistus, Oripää, Vars.-Suomi Hattuvaaran Kunto, Hattu vaara, Karjala Impilahden Sisu, Impilahti, Itä-Karjala Perniön Nouseva, Perniö, Varsinais-Suomi Paatti sten Puhti, Paattinen, Harjunpään TuiSku, Ulvila, Satakunta Ruhtinaansalmen Pyrintö, RuhtinaansaImi, Kuopio 38 Uusia seuroja yhteensä 20 Jäsenmäärän lisäys yht. 577 Liiton seurojen ja jäsenistön lukumääristä vuoden lopussa ei luonnollisista syistä tässä yhteydessä voida antaa tarkkaa selostusta Sodan vuoksihan oli mahdotonta hankkia tarpeellisia tietoja. Kun kuitenkin liiton toiminta aina sodan syttymiseen saakka jatkui vieläkin vilkkaampana useilla aloilla kuin edellisenä vuotena ja liiton toimistoon saatujen ennakkotietojen mukaan jäsenmäärä ennestään toiminnassaolevissa seuroissa useilla paikkakunnilla kasvoi, on aihetta uskoa, ettei liiton todellinen jäsenmäärä suinkaan laskenut. Päinvastoin voi pitää mahdollisena, että se jo ennen sodan puhkeamista oli saavuttanut jäsenhankintakilpailussa - jota myöskään ei nykyoloissa ole voitu ratkaista - liitolle juhlavuotenaan asetetut vaatimukset, 50,000 jäsenen määrän. Mahdotonta myös on sanoa, missä määrin vastaisuudessakaan on mab,dollisuuksia liiton jäsenistön lopullisten määrien v selvittelemiseen. TOIMINTA SOTA-AIKANA. Johdannossa on jo viitattu niihin vaikeuksiin, jotka liittoa alajärjestöineen kohtasivat sodan sytyttyä Suomen ja Neuvostoliiton välille marras-joulukuun vaihteessa. Samanlaiset vaikeudet kohtasivat myös sekä liittotoimikunnan että sen alaisten muiden toimikuntien ja jaostojen työskentelyä, samoin liiton toimistoa. Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä useat liittotoimikunnan jäsenet joutuivat joko aikaisemmin reservin kertausharjoituksiin kutsuttuina taikka myöhemmin asevelvollisuuttaan täyttämään, samoin liiton sihteeri, molemmat jaostosihteerit ja TUL:lehden aputoimittaja. JaostojIm jäsenistä joutui myös puolustuslaitoksen tehtäviin suurin osa. Liiton toimisto pidettiin koko sota-ajan Helsingissä liiton entisessä toimintahuoneustossa. Toimiston työskentely rajoittui pääasiassa liiton juoksevien asioiden hoitamiseen, liiton arkistojen järjestelyyn, liiton julkaisujen levittämiseen paitsi tilaajille, myös asepalvelukseen kutsutulle liiton jäsenistölle. Juuri ennen sodan puhkeamista saatiin ensiaputoiminta liiton järjestöissä hyvään alkuun, ja harrastus asiaan näyttikin huomattavasti kasvaneen, mutta sodan puhkeaminen katkaisi tämänkin toimintamahdollisuuden. Puolustusministeriön sanomatoimiston aloitteesta järjestettiin liiton taholta voimistelujoukkueen esiintymismatka reservin kertausharjoituksiin kutsuttujen asevelvollisten keskuuteen. Matka, joka tapahtui marrask päivien välisenä aikana, suuntautui 33

18 34 Kannakselle. Tarkoituksena oli, että matka kestäisi 2 viikkoa, mutta sodan puhkeamincn katkaisi tämänkin kesken. Edellämainittuun matkaan, joka herätti ainutlaatuista huomiota ja ihastusta sekä asevelvollisten että heidän päällystönsä keskuudessa kaikkialla siellä, jonne joukkue voi poiketa esiintymään, osallistuivat seuraavat liittomme voimistelijat: naisvoimi$telijat Taimi Hirvonen, Anni Tommola, Eila Ritari, Mirjam Valkonen, Mirjam Pettinen ja Meri Heinonen Helsingin Työväen Naisvoimistelijoista, miesvoimistelijat Aarre Lehto, Tuure Mäkinen, Kaino Ruokonen, Eino Salminen Maarian Pyrkivästä, Yrjö Irjanne, Olli Lehtinen ja Toivo Pehkonen Viipurin Tovereista. Joukkueen johtajina olivat Greta Rajala ja Toivo Määttä, pianistina Sylvia Lehtoranta. TALOUS. Kertomusvuoden alkupuolella näytti toiminta kaikissa suhteissa taloudellisestikin lupaavalta. Maan eri urheiluliittojen keskeisen yhteistoiminnan odotettiin muodostuvan t.aloudellisesti edulliseksi. Näissä odotuksissa osittain petyttiin, sillä taloudellinen tulos ei ollut aivan odotusten mukainen. Kilpailutilin tuotto laajasta kilpailutoiminnasta huolimatta jäi markkaan 298: 05. Valistustilillä on havaittavissa huomattavaa nousua, tehden menojen lisäys 176,462 markkaa. Tämä huomattava lisäys johtuu varsin laajaksi ja monipuoliseksi muodostuneesta kurssi- ja ne11vontatyöstä. Varsinainen valtionavustus lisäänt')'i edelliseen vuoteen verraten 90,000 markalla, ollen kokonaissumma 541,000 markkaa. Lisäksi saatiin valtiolta naisten kurssitoimintaan 25,000, ja olympiakornitealta olympiavalmennukseen 250,000 markkaa. Olympiavalmennuksen tilillä esiintyy ylijäämää 67,939: 30, aiheutuen tämä siitä että mainitulle tilille kuuluvia menoeriä siirtyi tilanteessa syksyllä tapahtuneesta ml!utoksesta johtuen seuraavalle vuodelle. Syksyllä tilanteen muuttuessa, ja varsinkin sodan alettua muuttui tilanne liitollemn'le taloudellisesti varsin epäedulliseksi. Eri tulolähteet joista suoritukset on saatu sisälle vuodenvaihteessa, jäi vät verrattain vähäisiksi. Tosin osa näistä suorituksista on jo saatu, ja saadaan osittain myöhemmin perityksi, mutta sittenkin voidaan sodan tilille merkitä liittomme osalta huomattava taloudellinen menetys. Yleisvaikutclmana voidaan liiton taloudellisesta toiminnasta sanoa, että se 10pputuloJ( cltaan sodan valkutul esta Illuodostui varsin epäedulliseksi, jota 0 altaan kuvastaa tilikauden tappiokin mk 99,850: 87. Työväen Urheiluliiton omaisuustase Varat: Rahatili: Rahaa kassassa... 9,271: 95 Pa~,kk,ttli: H:gin Työv. Säästöp. säästöt. n:o ,226: 65 n:o : ,499: 80 n:o ,576: 15 juoks. t. n:o : ,778: 30 H enllilötili: Saatavat: Viipurin piirikunta... 5,000: - Kurkimäen Alku ,522: - 7,522: _ Velallisten tili: Saatavia asiarniehiltä luettelon mukaan ,801: 70 Liittoverotili: Liittoverosaatavia ,000: - TUL:n tili: Ilmoitussaatavia luettelon mukaan ,450: 80 Työläisnaisten Urheiltllehden tili: Ilmoitussaatavia luettelon mukaan 1,659: 35 Yleiskultljentili: Postikassa ,000: - Edustajakokousten tili: Saatavat luettelon mukaan ?,746: 40 Kustannustuotteiden tili: Varasto luettelon mukaan 64,065: 45 35

19 36 Kimteistö- ja Kalustotili: PaJlllahti kalustoineen ,917: 90 Poisto 5 %... 20,645: ,272:- Kalustoa toinlistossa Kirjasto ,333: _ 1: _ Arvopaperitili : Osakkeita ja arvopapereita luettelon mukaan.... KilpailutUi: SNL-TUL välisen nyrkkeilyliitto-ottelun menot siirtona seuraavalle vuodelle 124,041: 85 SUL--TUL välisen uintiliitto-ottelun menot siirtona seuraavalle vuodelle.... 9,192: 50 Velat: Henkilötili: Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta.... Ryttylän Kokeen omaisuus Oulunsuun Heiton s:n.... Mäntsälän Humun s:n..... Ruokolahden Reippaan s:n Suonenjoen Vesan s:n Syväniemen Tarrnon s:n.... Tornion Iskun s:n Pakinkylän Veljien s:n Rahastojen tili Olympiarahasto Liittotalorahasto.... Väinö Mikkolanrahasto ,571: 80 8,517: 06 7,185: 30 6,187: 54 1,640: - 638: :04 106:90 64: ,226: ,499: 80' 29,576: 15 Pajulahden tili: Radiorahasto K ilpatlutili: I ]alkapallosarjarahasto.... ]ääpallosarjarahasto ,874: : ,606: - 32,601: - 133,234: 35 mk 1,097,737: 30 37,066: ,302: 60 3,402: 30 Pesäpallosarjarahasto... 1,003: 70 SNL-TUL välisen nyrkkeilyliitto-ottelun tulot siirtona seuraavalle vuodelie ,107: 50 SUL-TUL välisen uintiliitto-ottellln tulot siirtona seuraavalle vuodelle.... 4,720:- 221,495: 80 Pääomatili: Edellisten vuosien ylijäämä ,321: 13 Tilikauden ta p p i ,850: ,470: ====--~-- mk 1,097,737: 30 Työväen Urheiluliiton tuiostase ajalta Tulot: Kustannustuotteiden tili 137,008: 70 Liittoverojen tili ,655: 30 Korkotili ,G09: 50 Kilpailutili : 05 Valtionavustuksen tili ,000:- Olympiavalmennuksen tili... 67,939: 30 Tilikauden tappio... 99,850: mk 887,361: 72 Menot: Valistustili ,578:- Yleiskulujen tili ,359: 77 Edustajakokousten tili ,870: 10 TUL:n tili ,132: 75 TNUL:n tili... 20,821: 45 Velallisten tili... 46,801: 70 Kiinteistö- ja Kalustotili... 20,645: 90 Pajulahden tili : mk 887,361: 72 Helsingissä 31 päivänä joulukuuta

20 38 TILINTARKASTUSLA USUNTO. Työväen Urheiluliiton r.y. liittokokouksen valitsemina tarkastamaan liiton vuoden 1939 tilejä ja toimintaa olemme tämän tehtävän suorittaneet. Tutustuttuamme liiton tilinpitoa, tilinpäätöstä sekä hallintoa ja hoitoa koskeviin asioihin esitämme arvo liittokokoukselle seuraavan lausunnon: 1. Tilinavaus oli oikea. 2. Liiton kirjanpito on tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja huolellis~ti hoidettu. Tulojen ja menojen viennit kassatilille samoin kuin muutkin tarkastamamme tilimerkinnät totesimme oikeiksi ja perustuivat ne hyväksyttäviin tositteihin. Liittotoimikunnan valitsemat tilien tarkkailijat ovat myös tarkastaneet kassan tulo- ja menotositteet sekä niiden kirjaukset eivätkä ole niiden johdosta tehneet muistutuksia. 3. Käteiset rahavarat, jotka laskimme tilintarkastustilaisuudessa, vastasivat kirjanpidon osoittamaa saldoa. 4. :I'alletukset vastasivat tilinpäätökseen merkittyjä määriä ja olivat ne sijoitetut hyväksyttävällä tavalla. 5. Liiton omistamat arvopaperit totesimme olevan tallella. 6. Tilinpäätös oli laadittu oikein. Olemme myös tutustuneet liittoneuvoston ja liittotoimikunnan pöytäkirjoihin sekä muihin liiton toimintaa koskeviin asiapapereihin. Tarkastuksen perusteella olemme todenneet, että liiton asioita on hoidettu sääntöjen ja liittokokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Edelläolevan perusteella ehdotamme, että tilinpäätös vahvistettaisiin Ja asianomaisille tilivelvollisille myönnettäisiin vastuuvapaus vuodelta Helsingissä 21 p:nä maaliskuuta Matti Kaja/erä KK:n määräämä tilintarkastaja. Severi Koskinen.

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Urheilun Keskusarkislo. 1. L.td t-j A ka. P PA L 1::.' ,'. UO len Urh eilun

KERTOMUS. Suomen Urheilun Keskusarkislo. 1. L.td t-j A ka. P PA L 1::.' ,'. UO len Urh eilun /.', 1\ {,'..,' l' Suomen Urheilun Keskusarkislo. 1 L.td t-j A ka. P PA L 1::.' KERTOMUS JOHDANTO. ;, '... :;.., f \~t ' Katsaus. liittomme.toimintaan vuonna 1938 muodostuu, ku~en kertomukseen. liittyvistä

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

KEHTOMUS. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina~~~ TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1937. JOHDANTO.

KEHTOMUS. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina~~~ TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1937. JOHDANTO. Suomen Urheilun Keskuaarklsto l-aina KEHTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 197. Helsinki 198. Työväen kirjapaino. JOHDANTO. Sama suotuisa kehityssuunta, joka v. 196 oli vallitsevana, jatkui

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS

TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 31 p:na 1942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ESITYSLISTA SEKA VUODEN 1941 TOIMINTAKERTOMUS TYÖV.ÄEN URHEILULIITON HELSINGISSA TOUKOKUUN 3 p:na 942 PIDETTAvAN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN I ESITYSLISTA SEKA VUODEN 94 TOIMINTAKERTOMUS HELSINKI 942 TYÖVÄEN URHEILULIITON HELSINGISSÄ TOUKOKUUN 3 P:NÄ

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A

TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 19lt3 SEKA. VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ESITYSLIST A TyövAEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 19lt3 SEKA VUODEN 19ltlt saantömäaraisen LIITTO NEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLIST A HELSINGISSA 1944 TYOvAEN URHEILULIITTO Y. TYÖVÄEN URHEILULIITON

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 19~6 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TYÖVÄEN

Lisätiedot

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940.

KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. johdanto. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUONNA 1940. Liittomme vuoden 1940 toiminta jakaantuu kahteen jaksoon: Toimintaan sota-aikana ja toimintaan rauhanteon jälkeen. Näin ei suinkaan yksinomaan

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino.

D 0 KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. v. 1932. Helsinki '933. Työväen kirjapaino. D 0"" KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1932 Helsinki '933. Työväen kirjapaino. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1932. 1. Johdanto. Kertomusvuoden toiminnalle 0;, ollut leimaa-antavina

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 83 7 15 15 20 13 20 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 83 9 9 13 18 14 20 11 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 70 13 0 13 7 0 11 10

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Jälkipolviraportti: Juho Henrik Erkinpoika Salmela. 1. Juho Henrik Erkinpoika Salmela (#143) s. 15 Tammikuuta k.

Sivu 1 / 8. Jälkipolviraportti: Juho Henrik Erkinpoika Salmela. 1. Juho Henrik Erkinpoika Salmela (#143) s. 15 Tammikuuta k. Sivu 1 / 8 1. (#143) s. 15 Tammikuuta 1795 - k. 25 Lokakuuta 1860 vih.anna Juhontytär Salmela (#23) s. 20 Kesäkuuta 1797 - k. 1 Lokakuuta 1815 vih.priita Kaisa Juhontytär Salmela [Haapala] (#43) s. 1797

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 30. 31.3.1930 HELSINGISSÄ 1. Väinö Huuskonen Helsingin Toverit 1. Urho Leskinen Helsingin Voimailijat 2. Viljo Sahrman Helsingin Voimailijat 2. Sten Suvio Viipurin Nyrkkeilijät 3. Runar Dickman

Lisätiedot

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä

Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset Alaosasto perustettu , jolloin paikalla 17 eläkeläistä Alko-Altian Seniorit ry:n Tampereen alaosaston hallitukset 1976 2016 Alaosasto perustettu 23.2.1976, jolloin paikalla 17 eläkeläistä Hallitukset Jäsenmäärä 1976? Eino Mäkinen Aino Antila Erik Pauli Liisa

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q.

KERTOMUS. v. 1930 TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA. Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA v. 1930 Hei 5 i n k i 1 93 1. Työ V ä e n k i r ja p a i 11 Q. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA V. 1930. 1. Johdanto. Leimaa-an tavana piirteenä liiton

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu KILPAILUVALIOKUNTA 18.11.2014. Aika 18.11.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kilpailu 18.11.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 18.11.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (22 pelaajaa) Henkilökohtainen CUP-kilpailu 2015-9/10 osakilpailua 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 70 7 15 15 20 13 2 Juvonen Jyrki n Kyykkä 69 9 9 13 18 20 11 3 Kautto Ari

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

LIITE 2 (Päivitetty )

LIITE 2 (Päivitetty ) 1 LIITE 2 (Päivitetty 07.12.2015) SUOMEN MOOTTORILIITON MYÖNTÄMÄT AJAJAMERKIT JA ANSIOMERKIT HLMK:N JÄSENILLE SEKÄ HML:N KAUPUNGIN JA SML:N MYÖNTÄMÄT TUNNUSTUKSET HLMK:LLE JA SEN JÄSENILLE Huom. Alla olevat

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot SM-KILPAILUT 11. 13.3.1950 HELSINGISSÄ 1. Pentti Hämäläinen Kotkan Voimail. 1. Klaus Tiljander Porin Pyrintö 2. Pentti Niinivuori Forssan Alku 2. Mauno Laine Helsingin Jyry 3. Jouko Ohvanainen J:kylän

Lisätiedot

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012)

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) 11.3.2012 LUOKAT M-A Nimi Seura L Liitto Yhdistys Tulos 1. Heikki Pimiä RKM-Tre A Tampere

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

800 m 800 m M ,06 Dmitri Jagodin 2015 N ,84 Jenni Lahtinen 2011 M ,0 Vesa Korpimäki 1980 N ,2 Ursula Eerola 1998 M40 1.

800 m 800 m M ,06 Dmitri Jagodin 2015 N ,84 Jenni Lahtinen 2011 M ,0 Vesa Korpimäki 1980 N ,2 Ursula Eerola 1998 M40 1. Kunto-Pirkkojen yleisurheiluennätykset Ennätykset hyväksytty kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen. Päivittänyt Pentti Nieminen 23.12.2016 Muutokset ja korjaukset: peetun@luukku.com tai 050 3485607 60 m

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (26 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 92 13 15 15 15 15 12 16 16 7 2 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 86 13 13 20 20 20 13 3 Varis Juha n Kyykkä 60 11 11 11 9 0 18 0 4 Kononen

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008

SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 Johtokunta vuonna 2008 Puheenjohtaja: Ensio Lehto IJA. Sihteeri/tal.hoit.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 12.3.2017 päivitetty 12.3.2017 klo 22.30 MM 1. Järvinen Tarmo JST 39 39 40 44 45 207 2. Jäntti Reijo SST 42 42 40 43 36 203 4*10 3. Lampinen Juha TurTi 40 42

Lisätiedot