Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy"

Transkriptio

1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 20 Tilinpätösmerkint 19 Allekirjoitukset 19 Liitetiedot 10 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Konsernin rahoituslaskelma 6 Konsernitase 4 Toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 2 Sisältö sivu TASEKI RJA Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

2 ..

3 POHJOIS-KARJALAN EN ERGIAHOLDING OY 1 Y-tunnus TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien ornistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa prosenttia. Poh jois-karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöi den osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen. Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 18 kuntaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kai killa osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeiden yhteismäärä on kappaletta ja yhtiön osakepääoma on euroa, Yhtiön toiminta Yhtiön hallitus on seurannut aktiivisesti tytäryhtiön toimintaa 1 sähkö-ja rahoitusmarkkinoiden ke hitystä sekä energiayhtiöiden omistusrakenteen muutoksia Suomessa. Yhtiössä on erityisesti seurattu kansainvälisten tapahtumien vaikutuksia Suomen energiamarkkinoihin sekä uusiutuvien energiamuotojen kehittymistä. Tytäryhtiöltä osinkoina saadut varat on sijoitettu pieniriskisiin kor koinstrumentteihin ja määräaikaistileihin. Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut: Konserni Liikevaihto , Liikevoitto/-tappio , , Tilikaucten voitto , , ,64 Liikevoitto -% 15,18 % 13,60 % 19,00 % Omavaraisuusaste 54,32 % 52,48 % 50,98 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 2,62 euroalosake eli yhteensä ,58 euroa. Hallintoneuvosto Yhtiökokous valitsi kokouksessaan hallintoneuvostoon seuraavalle nelivuotiskaudelle seuraavat henkilöt: Pesonen Matti, puheenjohtaja Halonen Pirjo, varapuheenjohtaja Heikura Aino Väyrynen Sinikka Törnqvist Solja Kortelainen Reijo Puhakka Jari Parkkinen Sanna Pääkkönen Hannu Kaalimaa Maija Kuusela Mika Happonen Aarno Kaituri, Harri Joensuu Juuka Joensuu Juuka Lieksa Lieksa Ilomantsi Liperi Nurmes Kitee Kontiolahti Heinävesi Polvijärvi

4 Reijo Kortelainen erosi hallintoneuvostosta alkaen. Kettunen Rauno Juankoski Tynkkynen Jouko Savonlinna Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokko Petri Outokumpu Albert Rauli-Jan Valtimo Lappalainen Senja Rääkkylä Kolari Terttu Tuusniemi Tiilikainen Hilkka Kaavi Haaranen Martti Tohmajärvi osakkeelta eli yhteensä ,58 euroa. to kirjataan edellisten titikausien voittovarat tilille ja että voittovaroista jaetaan osinkoa 262 euroa Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa ,46 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voit Hallituksen esitys voittovarojen käyttäm isestä rninta jatkuu edellisvuosien kaltaisena eikä näköpiirissä ole muutoksia. Toimialan muutoksia ja alan lainsäädännön kehitystä seurataan aktiivisesti. Muutoin yhtiön toi Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ja näkymiä vuodelle 2015 Yhtiön toiminnassa ei ole erityisiä riskejä. Tytäryhtiön toiminnan riskit liittyvät toimintaympäristön muutoksiin sekä poikkeuksellisiin säälimiöihin. O Keskeiset riskit tustoimisto ldman Viln Grant Thornton Oy, vastuullisena tilintarkastajana Matti Pettersson. Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoiti Jorma Korhonen. Yhtiön tilitarkastuksesta vastaa tilintarkas Kärkkäisen tilalle valittiin Reijo Kortelainen Lieksasta toimikaudelle uudelleen hallituksen jäseniksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi. Erovuorossa olleen Eero Yhtiön hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan erovuorossa olleen Vuokko Väistön Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jaakko Ruokolainen Erkki Räsänen Marja Kauppinen Vuokko Väistö Eero Kärkkäinen Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja Eila Ronkainen kilöt vuonna 2014: Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa. Yhtiön hallitukseen kuuluivat seuraavat hen Hallitus Y-tunnus POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDI NG OY 2

5 Valmistus omaan käyttöön tuotteiden varastojen muutos , ,00 Valmiiden ja keskeneräisten LIIKEVAIHTO , ,64 Liite KONSERNITULOSLASKELMA 3 Henkilöstökulut yhteensä Muut henkilösivukulut Materiaalit ja palvelut Ostot Ulikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Eläkekulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilösivuku lut Palkat ja palkkiot Materiaalit ja palvelut yhteensä , , ,49 TILIKAUDEN VOITTO , ,47 Vähemmistön osuus , , , , , , , ,84 Laskennallisen verovelan muutos Varastojen muutos , ,86 Tuloverot , ,27 LIIKEVOITTO , ,18 VOITTO ENNEN VEROJA , ,75 Poistot ja arvonalentumiset , ,11 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Korkokulutja muut rahoituskulut Muut korko- ja rahoitustuotot Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , ,00 Liiketoiminnari muut tuotot , , , , , , , , , , , , , ,76 Y-tunnus: POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY

6 Muut saamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat oikeudet KONSERNITASE Konserniliikearvo Sijoitukset , , , , , ,35 Liite Aineelliset hyödykkeet POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus: Aineelliset hyödykkeet yhteensä VASTAAVAA Sijoitukset yhteensä Aineettomat hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Aineettomat hyödykkeet yhteensä Pitkäaikaiset saamiset Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,21 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Muut sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Säh köverkosto Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Muut saamiset Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Laskennallinen verosaaminen Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut arvopaperit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 OMA VÄHEMM ISTÖOSUUS , ,33 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Tilikauden voitto Edellisten tilikausien voitto , , ,13 Ylikurssirahasto ,71 Osakepääoma , , , , , ,11 VASTATTAVAA Liite VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,21 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSA Saadut ennakot Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä C Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Muut velat Laskennaflinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Ostovelat Eläkelainat Eläkelainat Velat omistusyhteysyrityksille , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 VIERAS PÄÄOMA ,97 Y-tunnus: POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY

8 14 582,44 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja -kulut Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Suunnitelman mukaiset poistot Di kaisut: Y-tunnus: , , , , , , , ,20 Investointien raha virta ,94 ) , , , , , , , , , , , ,13 Liiketoiminnan rahavirta (A) POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Investointien rahavirta ( 8) KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liittyrnismaksujen lisäys , ,50 Rahoituksen rahavirta Liiketoiminnan raha virta Rahoituksen rahavirta ( C) Rahavarojen muutos (A +B + C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,57 Raha varat 1.1. Raha varat Voitto ennen satunnaisia eriä Käyttöpääoman muutos: Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta ( netto Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Vaihto-omaisuuden lisäys ( - / vähennys (+) /vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+ ) / vähennys ( -) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59

9 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus: EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Liite Henkilöstäkulut Palkat palkkiot Henkilösivuku lut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut ja yhteensä ,00-991, , ,36-990, , ,93 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 LIIKEVOITTO 1 TAPPIO , ,74 O Rahoitustuototja Tuotot -kulut osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,58 Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , , , , , ,31 Rahoitustuototja -kulut yhteensä , ,85 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA TILIKAUDEN TULOS JA VEROJA , , , ,49

10 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus: EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA Lilte PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , ,07 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 37, , ,66 36,48 41, , , , , ,91. VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,51 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,20. VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat , , , , ,31 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 213, ,31 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,51

11 57485, ,31 Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: , , ,80 Oikaisut: , EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan raha virta 9 Raha varat tilikauden alussa Raha varat tilikauden lopussa , , , ,36 Rahavarojen muutos (A +8 + C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,30 Rahoituksen rahavirta ( C T , ,58 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,58 Rahoituksen rahavirta , ,58 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta ( B) , ,58 Investointien raha virta Liiketoiminnan rahavirta (A Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta(netto) Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , , , , ,31 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,00 /vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+ ) / vähennys (-) , , , ,72 Y-tunnus: POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY

12 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 10 Y-tunnus: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNIIN KUULUVAA KIRJAN PITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Korisernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n, Enerke Oy:n, Kuuman Voima Oy:n, PKS Sähkönsiirto Oy:n ja SLT-Consults Oy:n muodostamasta konsernista. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpaätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuus menetelmällä. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa syntyneet erot on käsitelty konserniaktiivana, josta on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n keskinäisen omistuksen eliminoinnissa osa liittymismaksuvelasta on katsottu kuuluvan omaan pääomaan, jolloin konsernierotusta ei synny. Konsernitilinpäätöksessä poistoero on jaettu omaan pääomaan 63,7 milj. euroaja laskennalliseen verovelkaan 18,3 milj. euroa. Arvonkorotuksista on kirjattu 2,2 milj. euron laskennallinen verovelka ja konsernin sisäisestä katteesta on laskettu laskennallinen verosaaminen 2,9 milj. euroa. Sisäiset liiketapahtumat Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamisetja velat sekä sisäinen voitonjakoja sisäinen kate on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. ARVOSTUSPERIAATTEET Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintarnenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rakennuksien arvoon sisältyy arvonkorotuksia 6,1 milj. euroaja maa-alueisiin 5,0 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. O Pysyvien vastaavien sijoituksiin sisältyvät pitkäaikaisiksi tarkoitetut sijoitusi nstrumentit on arvostettu talletusmaisen luonteensa mukaisesti tilinpäätöspäivän arvoon. Kyseessä olevia sijoituksia ei nosteta kesken en naltamääriteltyä sijoitusaikaa.

13 Koneet ja kalusto 5-10 Atk-ohjelmat 5 Konserniliikearvo, SLT-Consults Oy 10 Konserniliikearvo, Kuuma 40 Voi malaitoskoneet ja -laitteet 45 Siirto- ja jakeluverkosto Rakennukset Johtoalueiden kyttökorvaukset 5 - Rakenneirnat Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: O kuin kyseinen omaisuuserä poistetaan. arvostettuna muuttuviin menoihin ja ne poistetaan kyseisen omaisuuserän osana samoin poistosäännöin Ympäristösyistä tehtyjen toimenpiteiden menoja on aktivoitu vähäinen määrä, jolloin ne on aktivoitu Yhtiön ynparistömenot kirjataan suoriteperusteella pääsääntöisesti sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet. Ympäristörnenojen käsittely joka vaikuttaa eläkeku lujen vertailtavuuteen Enerke Oy:ssä on tu loutettu vapaaehtoiseen lisäeläkevakuutukseen kertynyttä ylijäämän palautusta euroa, Edellisten tilikausien tietojen vertailukelpoisuus kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. Elakenienot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksutja tilikauteen Eläkkeet sisältyvä korkosalkku on arvostettu talletusmaisen luonteensa mukaisesti tilinpäätöspäivän arvoon. oleellisesti kirjanpitoarvoa suurempi esitetään erotus erikseen Iiitetiecloissa. Rahoitusomaisuuteen Rahoitusomaisuuteen sisältyvät sijoitukset lyhyen koron raliastoihin on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Siltä osin, kun rahoitusomaisuusarvopaperien jälleenhankintahinta on Rahoitusomaisuuden arvostus myyntihinnan märäisenä. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuviin kustannuksiin keskihinnan mukaan tai sitä alemman todennäköisen Vaihto-omaisuuden arvostus POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 11 Y-tunnus:

14 Johdon palkat ja palkkiot Asennus-ja tarvikemyynti , ,76 Yhteensä , ,64 Sähkön myynti ja siirto , ,88 1 Liikevaihto toimialolttain KONSERNI EIVIOYHTIÖ TULOSLASKELMAN LNTETIEDOT Yhteensä Henkilökunnan lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Yhteensä , ,41 Omaisuuden myyntivoitto , ,14 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 12 Y-tunnus: Liiketoiminnan muut tuotot Vuokrat , ,27 Viivästyrnisrnaksut , ,38 Perintätulot , ,81 Muut tuotot , ,17 3 Henkilöstöä ja toinilelinten jäseniä koskevat liitetiedot Toimihenkilöitä Työntekijöitä Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa , , , ,00 Hallituksen jäsenet , , , ,36 Tilintarkastuspalkkiot 92312, , , ,20 4 Poistot ja arvonalennukset Poistot on esitetty liitetietojen kohdassa 9. Tilintarkastuspalkkiot O Vakuutuskorvaukset

15 Osinkotuotot Osinkotuotot yhteensä , , , ,58 Muilta Omistusyhteysyrityksilt Rahoitustuototja -kulut KONSERNI EMOYHTIÖ Yhteensä , ,44 6 Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos , ,04 Tuloverotvarsinaisesta toiminnasta , ,48 Raholtustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,23 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Korkoktilut yhteensä , , , ,31 Muille , , , ,31 Korkotuotot yhteensä , , ,96 Muilta , , ,96 Saman konsernin yrityksilta Muut korkotuotot yhteensä , , , ,96 Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta , ,05 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Y-tunnus: POHJOIS-KARJALAN EN ERGIAHOLDING OY

16 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 34 Y-tunnus: TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat (konserni) 7 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Konserni- Muut pitkä- Yhteensä oikeudet Ilikearvo vaik.menot Hankintameno Lisäykset Harikintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto O Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet Maa Raken- Sähkö- KoneetJa Muut ain. Ennakkomaks.I alueet nukset verkosto kalusto hyödykkeet keskener. hank. Harikintameno Lisäykset Vähennykset Hankintarneno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Rakennusten arvonkorotusten laskennallinen verovelka on euroa. Maa-alueiden arvonkorotukseen sisältyvä laskennallinen verovelka euroa.

17 POHJOlS-KARJALpN ENERGIAHQLDING OY Y-tunnus: Sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintarneno Kertyneet arvonaleri tumiset Arvonalentumiset Kertyneet arvonalen tumiset Klrjanpitoarvo K 0 N S E R N 1 Osakkeet Osakkeet konserni- omistusyhteys yritykset yritykset ,28 EMOY Osakkeet konserni yritykset ,07 HTI Osakkeet omistusyhteys yritykset 9 Muut sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintanieno Kirjanpitoarvo K 0 N Osakkeet muut , , ,98 S 2 R N 1 Muut Yhteensä sijoitukset , , , , , , , , , ,87 2 M 0 Osakkeet muut Y H T 1.Ö Muut Yhteensä sijoitukset Konserniyritykset (omistusosuus-%) Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Kuuman Voima Oy, Kontiolahti Enerke Oy, Kontiolahti PKS Sähkönsiirto Oy, Joensuu SLT-Corisults Oy, Varkaus Konserni Emoyhtiö ,2 54,2 54,2 88,9 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,2 Osakkuusyritykset (omistusosuus-%) Kymppivoima Hankinta Oy, Helsinki Kynippivoinia Oy, Helsinki 25,0 25,0 14,3 14,3

18 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 16 Y-tunnus: Laskennallinen verosaaminen Esitetty liitetietojen kohdassa 17. KONSERNI EMOYHTIÖ Siirtosaaniisten olennaiset erät: Maksetut preemiot , ,60 Siirtotulojen jaksotus , ,00 Energiamyynnin jaksotus ,20 Henkilösivukulut , ,46 Vakuutuskorvaus , ,77 Verot , ,33 Muut ,33 3, , ,73 3,66 36,48 12 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia joukkovelkakirjoja. Jälleenhankintahinta , , , ,15 Kirjanpitoarvo , , , ,15J Erotus 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Oma pääoma Sidottu omapääoma Osakepääomal , , , ,51 Osakepääoma , , , ,51 Ylikurssirahasto , , , ,70 Ylikurssirahasto , , , ,70 Sidottu omapääoma yhteensä , , ,21 4 I ,21 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,07 Osingonjako , , , ,58 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,49 Tilikauden voitto , , , ,49 Vapaa omapääoma yhteensä , , , ,98 Oma pääoma yhteensä , , , ,19 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,49 Tilikauden voitto , ,49 Yhteensä , ,98 14 Tilinpäätössiirtojen kertymä Til i npäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 15 Laskennalliset verovelatja -saamiset Laskennalliset verosaamiset Yhdistelytoimenpiteistä , ,18 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista , ,91 Arvonkorotuksista , , , ,69 Laskenn. verovelat ja -saamiset yht , ,51

19 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus: Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Eläkelainat ,00 KONSERNI EMOYHTIÖ Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 2 000, ,00 Yhteensä 2 000, ,00 18 Siirtovelkojen olennaiset erät: Sähkömaksuvelat ,80 Palkat sosiaalikuluineen , ,21 Johdannaistenjaksotukset , ,22 Keskeytyskorvaus , ,18 Verot ,70 Muut , , , ,54 19 Annetut vakuudet Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Eläkelainat , ,00 Annetut kiinnitykset , ,00 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä , ,00 Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi annettu osakkeita ja rahapantteja Pankkitakaus , ,00 Shekkitilin Iuottoliniiitti , ,00 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo , ,50 Urakkatöiden vakuudet , ,12 Futuurien rahavakuudet , ,00 Muut vastuut Kiinteistökiinnitys , ,00 Yrityskiinnitys , ,94 Kiinnitykset ovat osakepanttien lisäksi 5 milj. euron pankkitakauksen vakuutena. Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,63 Myöhemmin maksettavat , ,97 Yhteensä , ,60 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Annetut takaukset Urakkatöiden vakuudetlslt-consults Oy ,00 Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet Ornavelkainen, yhteisvastuullinen takaus/ Kymppivoinia Hankinta Oy , ,00 Annetut vastatakaukset Ornavelkainen, yhteisvastuullinen takaus/ Kymppivoirna Hankinta Oy ,00

20 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 1 Y-tunnus: Muut vastuut Johda n naissopimukset Sähkökaupan johdannaissopimuksia käytetään sähkönhankinnan osana ostojen hintasuojaustarkoituksessa. Suojauslarkoituksessa ostettujen optioiden preemiot, optiovoitotja -tappiot jaksotetaan sille tilivuodelle minkä vuoden kohde-etuutta niillä suojataan. Tilinpäätöksen liitetietona on ilmoitettu Nasdaq OMX Stockholm Ab:sta, ICE-pörssistä Lontoosta ja OTC-markkinoilta hankittujen johdannaisten nimellisarvo. Johdannaisiin ei liity merkittävää avointa positiota. Sähkökaupan johdannaissopimusten sopimusvastuut olivat 75,7 milj. euroa, ja niiden kauppa-arvo vuodenvaihteessa 61,2 milj.euroa... \\

21 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 19 Y-tunnus: Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Joensuussa 8. päivänä huhtikuuta 2015 Hilkka Hiltunen puheenjohtaja R1jo Kortelainen Vuokko Väistö LQ6L Marja Iupppinen, / Eila Ronkainen Erkki Räsänen *.1 ; Jaakko Ruokolainen Jö rma Korhonen toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 2) Idman Viln Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Matti Pettersson 7 KHT

22 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 20 Y-tunnus: Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tasekirja Pääkirjat Pivkirjat Pankkitositteet Muistiotositteet Avaussaidot erikseen sidottuna cd-tallenteina ccl-tallenteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina..

23 GrantThornton TILINTARKASTUSKERTOMUS Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertom uksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksem me kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatim isperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksem me mukaan olemme hankkineet lausuntom me perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattom ia. Tampereella, huhtikuun 21. päivänä 2015 ldman Viln Grant Thornton Oy, KHT-yhteisö Matti Pettersson KHT Idman vilen Grant Thornton Oy KHTyhteis6 Y-tunnus uo62q6i FItarpaäii vaitate 26, Tampere Grant Thornton International Ltdn äsen Kotipaikka Tampere Isoinnankatu 21 E, Pori

24 1frO pjb ;- 6-.5t L. r-: O. * 7fl3s : 4, :. t-:;j. (41 4.-, -- :

25 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY PKEH:n hallintoneuvoston kokous HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tutustunut Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n vuodelta 2014 laadittuun tilinpäätökseen ja siihen sisältyvään konsernitilinpäätökseen sekä toimintakertomukseen ja tili ntarkastuskertomu kseen. Hallintoneuvosto puoltaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamista ja yhtyy hallituksen ehdotukseen tilikauden tuloksen ja voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä. Pohjos-KarjaIan Ytunnus Ranlaketu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu JOENSUU

26 ..

27 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Hallituksen kokous HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ Hallitus esittää hallintoneuvostolle ja yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto ,46 euroa kirjataan voittovarat tilille ja, että voittovaroista jaetaan osinkoa 2,62 euroa osakkeelta eli yhteensä ,58 euroa. Osingot maksetaan alkaen. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Pohjois-Karjalan Y-tunnus Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu JOENSUU

28 ..

29 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY KOKOUSKUTSU Jorma Korhonen POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n Hotel Kimmelissä, Sokos Joensuussa varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Ohessa kokouksen esityslista ja kokousaineisto. Joensuussa Hilkka Hiltunen hallituksen puheenjohtaja Jorma Korhonen toimitusjohtaja LIITTEET Kokouksen esityslista liitteineen JAKELU Osakkaat (kirjattuna) TIEDOKSI Hallitus Hallintoneuvosto Tilintarkastaja Pohjois-Karjalan (-tunnus Rantakatu 29 Energiaholding Oy Kotipakka Joensuu JOENSUU

30

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2015 KONSERNITULOSLASKELMA Liite 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 1 109 084 563 117 402 604 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2015 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2015

Tilinpäätösasiakirjat 2015 Tilinpäätösasiakirjat 2015 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2015 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot