Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy"

Transkriptio

1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 20 Tilinpätösmerkint 19 Allekirjoitukset 19 Liitetiedot 10 Emoyhtiön tuloslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Konsernin rahoituslaskelma 6 Konsernitase 4 Toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 2 Sisältö sivu TASEKI RJA Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy

2 ..

3 POHJOIS-KARJALAN EN ERGIAHOLDING OY 1 Y-tunnus TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on perustettu vuonna 2000 hoitamaan kuntaomistajien ornistajapolitiikkaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä, josta yhtiö omistaa prosenttia. Poh jois-karjalan Energiaholding Oy:n toimialana on energia-alan liiketoimintaa harjoittavien yhtiöi den osakkeiden ja sellaisten yhtiöiden osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden omistaminen. Pohjois-Karjalan Energiaholdingin omistajina ovat 18 kuntaa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kai killa osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeiden yhteismäärä on kappaletta ja yhtiön osakepääoma on euroa, Yhtiön toiminta Yhtiön hallitus on seurannut aktiivisesti tytäryhtiön toimintaa 1 sähkö-ja rahoitusmarkkinoiden ke hitystä sekä energiayhtiöiden omistusrakenteen muutoksia Suomessa. Yhtiössä on erityisesti seurattu kansainvälisten tapahtumien vaikutuksia Suomen energiamarkkinoihin sekä uusiutuvien energiamuotojen kehittymistä. Tytäryhtiöltä osinkoina saadut varat on sijoitettu pieniriskisiin kor koinstrumentteihin ja määräaikaistileihin. Taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut: Konserni Liikevaihto , Liikevoitto/-tappio , , Tilikaucten voitto , , ,64 Liikevoitto -% 15,18 % 13,60 % 19,00 % Omavaraisuusaste 54,32 % 52,48 % 50,98 % Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 2,62 euroalosake eli yhteensä ,58 euroa. Hallintoneuvosto Yhtiökokous valitsi kokouksessaan hallintoneuvostoon seuraavalle nelivuotiskaudelle seuraavat henkilöt: Pesonen Matti, puheenjohtaja Halonen Pirjo, varapuheenjohtaja Heikura Aino Väyrynen Sinikka Törnqvist Solja Kortelainen Reijo Puhakka Jari Parkkinen Sanna Pääkkönen Hannu Kaalimaa Maija Kuusela Mika Happonen Aarno Kaituri, Harri Joensuu Juuka Joensuu Juuka Lieksa Lieksa Ilomantsi Liperi Nurmes Kitee Kontiolahti Heinävesi Polvijärvi

4 Reijo Kortelainen erosi hallintoneuvostosta alkaen. Kettunen Rauno Juankoski Tynkkynen Jouko Savonlinna Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa. Kokko Petri Outokumpu Albert Rauli-Jan Valtimo Lappalainen Senja Rääkkylä Kolari Terttu Tuusniemi Tiilikainen Hilkka Kaavi Haaranen Martti Tohmajärvi osakkeelta eli yhteensä ,58 euroa. to kirjataan edellisten titikausien voittovarat tilille ja että voittovaroista jaetaan osinkoa 262 euroa Yhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa ,46 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voit Hallituksen esitys voittovarojen käyttäm isestä rninta jatkuu edellisvuosien kaltaisena eikä näköpiirissä ole muutoksia. Toimialan muutoksia ja alan lainsäädännön kehitystä seurataan aktiivisesti. Muutoin yhtiön toi Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia ja näkymiä vuodelle 2015 Yhtiön toiminnassa ei ole erityisiä riskejä. Tytäryhtiön toiminnan riskit liittyvät toimintaympäristön muutoksiin sekä poikkeuksellisiin säälimiöihin. O Keskeiset riskit tustoimisto ldman Viln Grant Thornton Oy, vastuullisena tilintarkastajana Matti Pettersson. Yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä hoiti Jorma Korhonen. Yhtiön tilitarkastuksesta vastaa tilintarkas Kärkkäisen tilalle valittiin Reijo Kortelainen Lieksasta toimikaudelle uudelleen hallituksen jäseniksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi. Erovuorossa olleen Eero Yhtiön hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan erovuorossa olleen Vuokko Väistön Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jaakko Ruokolainen Erkki Räsänen Marja Kauppinen Vuokko Väistö Eero Kärkkäinen Hilkka Hiltunen, puheenjohtaja Eila Ronkainen kilöt vuonna 2014: Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa. Yhtiön hallitukseen kuuluivat seuraavat hen Hallitus Y-tunnus POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDI NG OY 2

5 Valmistus omaan käyttöön tuotteiden varastojen muutos , ,00 Valmiiden ja keskeneräisten LIIKEVAIHTO , ,64 Liite KONSERNITULOSLASKELMA 3 Henkilöstökulut yhteensä Muut henkilösivukulut Materiaalit ja palvelut Ostot Ulikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Eläkekulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilösivuku lut Palkat ja palkkiot Materiaalit ja palvelut yhteensä , , ,49 TILIKAUDEN VOITTO , ,47 Vähemmistön osuus , , , , , , , ,84 Laskennallisen verovelan muutos Varastojen muutos , ,86 Tuloverot , ,27 LIIKEVOITTO , ,18 VOITTO ENNEN VEROJA , ,75 Poistot ja arvonalentumiset , ,11 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Korkokulutja muut rahoituskulut Muut korko- ja rahoitustuotot Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , ,00 Liiketoiminnari muut tuotot , , , , , , , , , , , , , ,76 Y-tunnus: POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY

6 Muut saamiset , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat oikeudet KONSERNITASE Konserniliikearvo Sijoitukset , , , , , ,35 Liite Aineelliset hyödykkeet POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus: Aineelliset hyödykkeet yhteensä VASTAAVAA Sijoitukset yhteensä Aineettomat hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Aineettomat hyödykkeet yhteensä Pitkäaikaiset saamiset Maa-ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,21 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ Muut sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Säh köverkosto Muut aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Muut saamiset Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Ennakkomaksut Laskennallinen verosaaminen Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut arvopaperit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 OMA VÄHEMM ISTÖOSUUS , ,33 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Tilikauden voitto Edellisten tilikausien voitto , , ,13 Ylikurssirahasto ,71 Osakepääoma , , , , , ,11 VASTATTAVAA Liite VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,21 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSA Saadut ennakot Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä C Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtovelat Muut velat Laskennaflinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Ostovelat Eläkelainat Eläkelainat Velat omistusyhteysyrityksille , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 VIERAS PÄÄOMA ,97 Y-tunnus: POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY

8 14 582,44 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Rahoitustuotot ja -kulut Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Suunnitelman mukaiset poistot Di kaisut: Y-tunnus: , , , , , , , ,20 Investointien raha virta ,94 ) , , , , , , , , , , , ,13 Liiketoiminnan rahavirta (A) POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Investointien rahavirta ( 8) KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liittyrnismaksujen lisäys , ,50 Rahoituksen rahavirta Liiketoiminnan raha virta Rahoituksen rahavirta ( C) Rahavarojen muutos (A +B + C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,57 Raha varat 1.1. Raha varat Voitto ennen satunnaisia eriä Käyttöpääoman muutos: Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta ( netto Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot ja muu voitonjako Vaihto-omaisuuden lisäys ( - / vähennys (+) /vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+ ) / vähennys ( -) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59

9 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus: EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA Liite Henkilöstäkulut Palkat palkkiot Henkilösivuku lut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut ja yhteensä ,00-991, , ,36-990, , ,93 Liiketoiminnan muut kulut , ,81 LIIKEVOITTO 1 TAPPIO , ,74 O Rahoitustuototja Tuotot -kulut osuuksista saman konsernin yrityksissä , ,58 Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , , , , , ,31 Rahoitustuototja -kulut yhteensä , ,85 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA TILIKAUDEN TULOS JA VEROJA , , , ,49

10 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus: EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA Lilte PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , ,07 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 37, , ,66 36,48 41, , , , , ,91. VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,51 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,20. VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat , , , , ,31 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 213, ,31 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,51

11 57485, ,31 Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: , , ,80 Oikaisut: , EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan raha virta 9 Raha varat tilikauden alussa Raha varat tilikauden lopussa , , , ,36 Rahavarojen muutos (A +8 + C) lisäys (+) / vähennys (-) , ,30 Rahoituksen rahavirta ( C T , ,58 Maksetut osingot ja muu voitonjako , ,58 Rahoituksen rahavirta , ,58 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta ( B) , ,58 Investointien raha virta Liiketoiminnan rahavirta (A Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta(netto) Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , , , , ,31 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,00 /vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+ ) / vähennys (-) , , , ,72 Y-tunnus: POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY

12 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 10 Y-tunnus: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT KONSERNIIN KUULUVAA KIRJAN PITOVELVOLLISTA KOSKEVAT LI ITETI EDOT Korisernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiö Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n, Enerke Oy:n, Kuuman Voima Oy:n, PKS Sähkönsiirto Oy:n ja SLT-Consults Oy:n muodostamasta konsernista. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpaätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja osakkuusyhtiöt on yhdistelty pääomaosuus menetelmällä. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa syntyneet erot on käsitelty konserniaktiivana, josta on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n keskinäisen omistuksen eliminoinnissa osa liittymismaksuvelasta on katsottu kuuluvan omaan pääomaan, jolloin konsernierotusta ei synny. Konsernitilinpäätöksessä poistoero on jaettu omaan pääomaan 63,7 milj. euroaja laskennalliseen verovelkaan 18,3 milj. euroa. Arvonkorotuksista on kirjattu 2,2 milj. euron laskennallinen verovelka ja konsernin sisäisestä katteesta on laskettu laskennallinen verosaaminen 2,9 milj. euroa. Sisäiset liiketapahtumat Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamisetja velat sekä sisäinen voitonjakoja sisäinen kate on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. ARVOSTUSPERIAATTEET Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintarnenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rakennuksien arvoon sisältyy arvonkorotuksia 6,1 milj. euroaja maa-alueisiin 5,0 milj. euroa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. O Pysyvien vastaavien sijoituksiin sisältyvät pitkäaikaisiksi tarkoitetut sijoitusi nstrumentit on arvostettu talletusmaisen luonteensa mukaisesti tilinpäätöspäivän arvoon. Kyseessä olevia sijoituksia ei nosteta kesken en naltamääriteltyä sijoitusaikaa.

13 Koneet ja kalusto 5-10 Atk-ohjelmat 5 Konserniliikearvo, SLT-Consults Oy 10 Konserniliikearvo, Kuuma 40 Voi malaitoskoneet ja -laitteet 45 Siirto- ja jakeluverkosto Rakennukset Johtoalueiden kyttökorvaukset 5 - Rakenneirnat Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: O kuin kyseinen omaisuuserä poistetaan. arvostettuna muuttuviin menoihin ja ne poistetaan kyseisen omaisuuserän osana samoin poistosäännöin Ympäristösyistä tehtyjen toimenpiteiden menoja on aktivoitu vähäinen määrä, jolloin ne on aktivoitu Yhtiön ynparistömenot kirjataan suoriteperusteella pääsääntöisesti sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet. Ympäristörnenojen käsittely joka vaikuttaa eläkeku lujen vertailtavuuteen Enerke Oy:ssä on tu loutettu vapaaehtoiseen lisäeläkevakuutukseen kertynyttä ylijäämän palautusta euroa, Edellisten tilikausien tietojen vertailukelpoisuus kohdistuvat kulut perustuvat eläkevakuutusyhtiön tekemiin laskelmiin. Elakenienot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksutja tilikauteen Eläkkeet sisältyvä korkosalkku on arvostettu talletusmaisen luonteensa mukaisesti tilinpäätöspäivän arvoon. oleellisesti kirjanpitoarvoa suurempi esitetään erotus erikseen Iiitetiecloissa. Rahoitusomaisuuteen Rahoitusomaisuuteen sisältyvät sijoitukset lyhyen koron raliastoihin on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Siltä osin, kun rahoitusomaisuusarvopaperien jälleenhankintahinta on Rahoitusomaisuuden arvostus myyntihinnan märäisenä. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuviin kustannuksiin keskihinnan mukaan tai sitä alemman todennäköisen Vaihto-omaisuuden arvostus POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 11 Y-tunnus:

14 Johdon palkat ja palkkiot Asennus-ja tarvikemyynti , ,76 Yhteensä , ,64 Sähkön myynti ja siirto , ,88 1 Liikevaihto toimialolttain KONSERNI EIVIOYHTIÖ TULOSLASKELMAN LNTETIEDOT Yhteensä Henkilökunnan lukumäärä tilikauden aikana keskimäärin Yhteensä , ,41 Omaisuuden myyntivoitto , ,14 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 12 Y-tunnus: Liiketoiminnan muut tuotot Vuokrat , ,27 Viivästyrnisrnaksut , ,38 Perintätulot , ,81 Muut tuotot , ,17 3 Henkilöstöä ja toinilelinten jäseniä koskevat liitetiedot Toimihenkilöitä Työntekijöitä Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa , , , ,00 Hallituksen jäsenet , , , ,36 Tilintarkastuspalkkiot 92312, , , ,20 4 Poistot ja arvonalennukset Poistot on esitetty liitetietojen kohdassa 9. Tilintarkastuspalkkiot O Vakuutuskorvaukset

15 Osinkotuotot Osinkotuotot yhteensä , , , ,58 Muilta Omistusyhteysyrityksilt Rahoitustuototja -kulut KONSERNI EMOYHTIÖ Yhteensä , ,44 6 Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos , ,04 Tuloverotvarsinaisesta toiminnasta , ,48 Raholtustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,23 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Korkoktilut yhteensä , , , ,31 Muille , , , ,31 Korkotuotot yhteensä , , ,96 Muilta , , ,96 Saman konsernin yrityksilta Muut korkotuotot yhteensä , , , ,96 Muut korko-ja rahoitustuotot Muilta , ,05 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Y-tunnus: POHJOIS-KARJALAN EN ERGIAHOLDING OY

16 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 34 Y-tunnus: TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat (konserni) 7 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Konserni- Muut pitkä- Yhteensä oikeudet Ilikearvo vaik.menot Hankintameno Lisäykset Harikintameno Kertyneet poistot Tilikauden poisto O Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet Maa Raken- Sähkö- KoneetJa Muut ain. Ennakkomaks.I alueet nukset verkosto kalusto hyödykkeet keskener. hank. Harikintameno Lisäykset Vähennykset Hankintarneno Kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo Rakennusten arvonkorotusten laskennallinen verovelka on euroa. Maa-alueiden arvonkorotukseen sisältyvä laskennallinen verovelka euroa.

17 POHJOlS-KARJALpN ENERGIAHQLDING OY Y-tunnus: Sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintarneno Kertyneet arvonaleri tumiset Arvonalentumiset Kertyneet arvonalen tumiset Klrjanpitoarvo K 0 N S E R N 1 Osakkeet Osakkeet konserni- omistusyhteys yritykset yritykset ,28 EMOY Osakkeet konserni yritykset ,07 HTI Osakkeet omistusyhteys yritykset 9 Muut sijoitukset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintanieno Kirjanpitoarvo K 0 N Osakkeet muut , , ,98 S 2 R N 1 Muut Yhteensä sijoitukset , , , , , , , , , ,87 2 M 0 Osakkeet muut Y H T 1.Ö Muut Yhteensä sijoitukset Konserniyritykset (omistusosuus-%) Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Kuuman Voima Oy, Kontiolahti Enerke Oy, Kontiolahti PKS Sähkönsiirto Oy, Joensuu SLT-Corisults Oy, Varkaus Konserni Emoyhtiö ,2 54,2 54,2 88,9 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,2 Osakkuusyritykset (omistusosuus-%) Kymppivoima Hankinta Oy, Helsinki Kynippivoinia Oy, Helsinki 25,0 25,0 14,3 14,3

18 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 16 Y-tunnus: Laskennallinen verosaaminen Esitetty liitetietojen kohdassa 17. KONSERNI EMOYHTIÖ Siirtosaaniisten olennaiset erät: Maksetut preemiot , ,60 Siirtotulojen jaksotus , ,00 Energiamyynnin jaksotus ,20 Henkilösivukulut , ,46 Vakuutuskorvaus , ,77 Verot , ,33 Muut ,33 3, , ,73 3,66 36,48 12 Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit sisältävät pääasiassa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia joukkovelkakirjoja. Jälleenhankintahinta , , , ,15 Kirjanpitoarvo , , , ,15J Erotus 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Oma pääoma Sidottu omapääoma Osakepääomal , , , ,51 Osakepääoma , , , ,51 Ylikurssirahasto , , , ,70 Ylikurssirahasto , , , ,70 Sidottu omapääoma yhteensä , , ,21 4 I ,21 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,07 Osingonjako , , , ,58 Voitto edellisiltä tilikausilta , , , ,49 Tilikauden voitto , , , ,49 Vapaa omapääoma yhteensä , , , ,98 Oma pääoma yhteensä , , , ,19 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,49 Tilikauden voitto , ,49 Yhteensä , ,98 14 Tilinpäätössiirtojen kertymä Til i npäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta. 15 Laskennalliset verovelatja -saamiset Laskennalliset verosaamiset Yhdistelytoimenpiteistä , ,18 Laskennalliset verovelat Tilinpäätössiirroista , ,91 Arvonkorotuksista , , , ,69 Laskenn. verovelat ja -saamiset yht , ,51

19 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Y-tunnus: Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Eläkelainat ,00 KONSERNI EMOYHTIÖ Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 2 000, ,00 Yhteensä 2 000, ,00 18 Siirtovelkojen olennaiset erät: Sähkömaksuvelat ,80 Palkat sosiaalikuluineen , ,21 Johdannaistenjaksotukset , ,22 Keskeytyskorvaus , ,18 Verot ,70 Muut , , , ,54 19 Annetut vakuudet Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Eläkelainat , ,00 Annetut kiinnitykset , ,00 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä , ,00 Velat ja vastuut, joiden vakuudeksi annettu osakkeita ja rahapantteja Pankkitakaus , ,00 Shekkitilin Iuottoliniiitti , ,00 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo , ,50 Urakkatöiden vakuudet , ,12 Futuurien rahavakuudet , ,00 Muut vastuut Kiinteistökiinnitys , ,00 Yrityskiinnitys , ,94 Kiinnitykset ovat osakepanttien lisäksi 5 milj. euron pankkitakauksen vakuutena. Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,63 Myöhemmin maksettavat , ,97 Yhteensä , ,60 Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet Annetut takaukset Urakkatöiden vakuudetlslt-consults Oy ,00 Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet Ornavelkainen, yhteisvastuullinen takaus/ Kymppivoinia Hankinta Oy , ,00 Annetut vastatakaukset Ornavelkainen, yhteisvastuullinen takaus/ Kymppivoirna Hankinta Oy ,00

20 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 1 Y-tunnus: Muut vastuut Johda n naissopimukset Sähkökaupan johdannaissopimuksia käytetään sähkönhankinnan osana ostojen hintasuojaustarkoituksessa. Suojauslarkoituksessa ostettujen optioiden preemiot, optiovoitotja -tappiot jaksotetaan sille tilivuodelle minkä vuoden kohde-etuutta niillä suojataan. Tilinpäätöksen liitetietona on ilmoitettu Nasdaq OMX Stockholm Ab:sta, ICE-pörssistä Lontoosta ja OTC-markkinoilta hankittujen johdannaisten nimellisarvo. Johdannaisiin ei liity merkittävää avointa positiota. Sähkökaupan johdannaissopimusten sopimusvastuut olivat 75,7 milj. euroa, ja niiden kauppa-arvo vuodenvaihteessa 61,2 milj.euroa... \\

21 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 19 Y-tunnus: Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Joensuussa 8. päivänä huhtikuuta 2015 Hilkka Hiltunen puheenjohtaja R1jo Kortelainen Vuokko Väistö LQ6L Marja Iupppinen, / Eila Ronkainen Erkki Räsänen *.1 ; Jaakko Ruokolainen Jö rma Korhonen toimitusjohtaja Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 2) Idman Viln Grant Thornton Oy KHT-yhteisö Matti Pettersson 7 KHT

22 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY 20 Y-tunnus: Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tasekirja Pääkirjat Pivkirjat Pankkitositteet Muistiotositteet Avaussaidot erikseen sidottuna cd-tallenteina ccl-tallenteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina..

23 GrantThornton TILINTARKASTUSKERTOMUS Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertom uksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksem me kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatim isperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksem me mukaan olemme hankkineet lausuntom me perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattom ia. Tampereella, huhtikuun 21. päivänä 2015 ldman Viln Grant Thornton Oy, KHT-yhteisö Matti Pettersson KHT Idman vilen Grant Thornton Oy KHTyhteis6 Y-tunnus uo62q6i FItarpaäii vaitate 26, Tampere Grant Thornton International Ltdn äsen Kotipaikka Tampere Isoinnankatu 21 E, Pori

24 1frO pjb ;- 6-.5t L. r-: O. * 7fl3s : 4, :. t-:;j. (41 4.-, -- :

25 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY PKEH:n hallintoneuvoston kokous HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tutustunut Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n vuodelta 2014 laadittuun tilinpäätökseen ja siihen sisältyvään konsernitilinpäätökseen sekä toimintakertomukseen ja tili ntarkastuskertomu kseen. Hallintoneuvosto puoltaa tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamista ja yhtyy hallituksen ehdotukseen tilikauden tuloksen ja voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä. Pohjos-KarjaIan Ytunnus Ranlaketu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu JOENSUU

26 ..

27 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY Hallituksen kokous HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ Hallitus esittää hallintoneuvostolle ja yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto ,46 euroa kirjataan voittovarat tilille ja, että voittovaroista jaetaan osinkoa 2,62 euroa osakkeelta eli yhteensä ,58 euroa. Osingot maksetaan alkaen. Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Pohjois-Karjalan Y-tunnus Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu JOENSUU

28 ..

29 POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY KOKOUSKUTSU Jorma Korhonen POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n Hotel Kimmelissä, Sokos Joensuussa varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Ohessa kokouksen esityslista ja kokousaineisto. Joensuussa Hilkka Hiltunen hallituksen puheenjohtaja Jorma Korhonen toimitusjohtaja LIITTEET Kokouksen esityslista liitteineen JAKELU Osakkaat (kirjattuna) TIEDOKSI Hallitus Hallintoneuvosto Tilintarkastaja Pohjois-Karjalan (-tunnus Rantakatu 29 Energiaholding Oy Kotipakka Joensuu JOENSUU

30

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012

TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Vaskelantie 1 81100 KONTIOLAHTI elek relia Oy TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 2-3 Konsernin tase 4-5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8-9 Emoyhtiön

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n

Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Keski-Pohjanmaan kirjapaino oyj:n Vuosikertomus 2014 Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj:n Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...5 Toimitusjohtajan katsaus...6 Liiketoimintarakenne...7 Yhtiörakenne...8

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2014 SISÄLLYS: VUOSIKERTOMUS 2013 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Yleistä Valio Oy vastaanotti kotimaassa maitoa 1 870 miljoonaa litraa. Määrä aleni edellisestä

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: asiakaspalvelu@lponet.fi

Lisätiedot

ts-y 2011 htymä vuosikertomus

ts-y 2011 htymä vuosikertomus ts-yhtymä 2011 vuosikertomus TS-Yhtymä on viestintäalan yritysryhmä, joka jalostaa ja välittää informaatiota sekä kehittää, valmistaa ja markkinoi graafisia tuotteita ja niihin liittyviä palveluita. Sisältö

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot