Toimeksianto Tietoja Kurikan väestörakenteesta...37 Yli 65 - vuotta täyttäneiden osuus...37

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeksianto...33. Tietoja Kurikan väestörakenteesta...37 Yli 65 - vuotta täyttäneiden osuus...37"

Transkriptio

1 Peruspalvelustrategia

2 32 Sisällysluettelo Toimeksianto...33 Kurikan peruspalvelut...33 Peruspalvelujen järjestämisvelvollisuus...31 Sosiaalitoimen siirto JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle...34 Peruspalvelut Kurikassa...35 Sosiaalipalvelut Kurikassa...35 Oma toiminta...35 Ostopalvelu...35 Muut ostopalvelut...35 Terveyspalvelut Kurikassa...36 Tietoja Kurikan väestörakenteesta...37 Yli 65 - vuotta täyttäneiden osuus...37 Ennalta ehkäisy, valistus ja esteetön liikkuminen...38 Ennalta ehkäisy, valistus ja esteetön liikkuminen...38 Lähtötilanne...38 Vanhuspalvelut...40 Terveyspalvelut...42 Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta...42 Terveyskeskuksen akuutti- ja vuodeosastotoiminta...42 Aikuissosiaalityön...43 Työmarkkinatukiuudistus...44 Vammaisten työtoiminta...44

3 33 Toimeksianto Kurikan peruspalvelut Peruspalvelujen järjestämisvelvollisuus Kurikan kaupungissa on meneillään strategian tarkistus vuodelle Kaupungin päästrategiassa määritellään painopisteet ja keinot niiden toteuttamiseen. Toimialakohtaiset strategiat laaditaan eri hallintokuntien toimesta. Peruspalvelustrategian tule sisältää palvelutarpeiden määrittelyn nyt ja tulevaisuudessa. Samoin arvion siitä miten JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän asema kehittyy ja millaisia muutoksia uusi terveydenhuoltolaki mahdollisesti tuo. JIK- peruspalveluliikelaitos on valmistellut oman strategiaansa, jossa on linjaukset vuosille Sosiaalihuoltolain 17 :n perusteella on kunnan huolehdittava seuraavien sosiaalipalveluiden järjestämisestä: - sosiaalityö, - kasvatus- ja perheneuvonta, - kotipalvelut, - asumispalvelut, - laitoshuolto, - perhehoito - vammaisten henkilöiden työllistämistä tukeva toiminta ja työtoiminta - toimenpiteet elatusavun vahvistamiseksi Kunnan on huolehdittava myös - lasten- ja nuorten huollon, - kehitysvammaisten erityishuollon sekä vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien, - ottolapsineuvonnan ja lastenvalvojalle säädettävien tehtävien ja muiden isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen samoin kuin perheasioiden sovitteluun sekä elatusavun turvaamiseen kuuluvien toimenpiteiden sekä - päihdehuollon palvelujen järjestämisestä. - omaishoidon tuen ja muiden sosiaalipalveluiden antamisesta - kuntouttavasta työtoiminnasta

4 34 Kansanterveyslain 14 :n perusteella on kunnan huolehdittava seuraavien terveyspalveluiden järjestämisestä: - terveysneuvonta/terveystarkastukset eri ikäryhmille ja väestöryhmille - sairaanhoito - ehkäisevä mielenterveystyö ja mielenterveyspalvelut - suun terveydenhuolto - kouluterveydenhuolto - työterveyshuolto - seulonnat ja joukkotarkastukset, jotka ovat määrätty valtioneuvoston asetuksella - kiireellinen avosairaanhoito - lääkinnällinen kuntoutus soveltuvin osin ja apuvälinehuolto - sairaankuljetus Erikoissairaanhoitolain 3 :n mukaan on kotikunnan huolehdittava, että asiakkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon. Tämän velvoitteen järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kurikka kuuluu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Kansanterveystyötä suunnitellessaan ja kehittäessään kunnan tulee olla yhteistyössä asianomaiseen sairaanhoitopiiriin. Kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus. Kunnan terveyskeskuksen on myös järjestettävä toimintansa niin, että asiakkaat saavat yhteyden arkipäivisin virka-aikana terveyskeskukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena päivänä siitä kun asiakas otti yhteyden terveyskeskukseen, jos arviointia ei voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Kurikka on lukien osana JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää, jolta hankitaan ostopalveluina terveyspalvelut ja kaikki vanhuspalvelut. Sosiaalitoimen siirto JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymälle Tavoite: Sosiaalitoimi siirretään JIK ky:n alaiseksi toiminnaksi lukien.

5 35 Peruspalvelut Kurikassa Sosiaalipalvelut Kurikassa Kaupungin sosiaalipalvelut järjestetään pääosin itse. Yksityiseltä sektorilta, kuntayhtymiltä tai muilta kunnilta ostetaan sellaisia palveluita joita ei Kurikassa ole tai jotka on katsottu tarpeellisena järjestää ostopalveluina. Oma toiminta Sosiaalityö: sosiaalitoimistot kaupungintalolla ja Jurvan sivupisteessä. Yhteensä 8 työntekijää. Lastensuojelun perhetyö: 5 työntekijää. Vammaispalvelut: kaksi toimintakeskusta, kaksi asuntolaa, kehitysvammaisten koululaisten kerhotoiminta ja tilapäinen viikonloppuhoito. Yhteensä 13 työntekijää. Ostopalvelu Vanhuspalvelut: Kaikki vanhuspalvelut hankitaan ostopalveluna JIK:ltä lukien. Vanhuspalveluihin kuuluvat: kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tehostettu kotihoito vanhusten laitos ja asumispalvelut vanhusten erilaiset tukipalvelut omaishoidontuki yli 65 -vuotiaille JIK:n omia palveluyksiköitä: 3 vanhusten laitoshoitoyksikköä, joista yksi vanhainkoti ja kaksi hoivakotia. 3 tehostetun hoidon palveluasumisyksikköä, joista yksi suuntautuu dementiahoitoon. Lisäksi Jurvan alueella ei- yövalvonnallinen yksikkö Mäntykoti. JIK ostaa itse erilaisia asumispalveluita yksityisiltä palveluiden tuottajilta. Muut ostopalvelut Sosiaalitoimi hoitaa ostopalveluina vammaisille, kehitysvammaisille, mtt- kuntoutujille, pav- asiakkaille ja lastensuojelun sijaishuollonpalveluiden tarvitseville tiettyjä palveluita muilta kunnilta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä tuottajalta.

6 36 Terveyspalvelut Kurikassa Kaikki terveyspalvelut hankitaan JIK:ltä ostopalveluna lukien. JIK on jakanut terveyspalvelunsa hyvinvointipalveluihin kuten lääkärin vastaanotto ja päivystys, terveyskeskusten akuutti- ja kuntoutusosastot, perhekeskus, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, suun terveydenhuolto, lääketieteelliset tukipalvelut, ennaltaehkäisevä vanhustyö, kotiin tarjottavat palvelut, laitoshoito ja asumispalvelut, terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. Vastaanotto ja ensiapu tarjoavat lääkäripalvelut arkisin kansanterveyslain mukaisesti lähipalveluina Kurikan terveyskeskuksessa ja Jurvan terveysasemalla. Kurikassa arkipäivänä päivystys ma -to klo , pe ja Jurvassa ma pe Viikonloppupäivystys järjestetään vuorotellen Kurikan ja Ilmajoen terveyskeskuksessa. Kurikka ja Ilmajoki päivystävät vuoroviikonlopuin ns. pitkän viikonloppupäivystyksen. Yöpäivystys klo välisenä aikana hoidetaan Seinäjoen keskussairaalan ensiavussa. Kurikan ja Jurvan yksiköissä akuutti- ja kuntoutusosastot ja hoivaosastot. Ajanmukainen digiröntgen on Kurikan terveyskeskuksessa. Laboratorio toimii Kurikassa ja näytteenottomahdollisuus on Jurvassa. Terveyskeskusten yhteydessä toimivat myös hammashoitolat, neuvolat ja kotihoitokeskukset. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääsääntöisesti Seinäjoen keskussairaalasta. Eläinlääkintähuolto ja yleinen terveysvalvonta on järjestetty JIK:n taholta.

7 37 Tietoja Kurikan väestörakenteesta Väestö v , v , v , v , ,03 Yhteensä ,00 Yli 65 - vuotta täyttäneiden osuus Tilastokeskuksen tilasto 65-vuotiaista vuonna 2010 ja ennusteet vuosille vuoteen 2025 saakka. v v v v yli 65 v joista joista Ennusteen mukaan Kurikan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 40,7 % verrattuna vuoteen Tästä vuotiaiden määrän kasvu on 49,2 % ja 85- vuotta täyttäneiden osuus 26,5 %. Eritoten 85 vuotta täyttäneiden määrän kasvu on luonnollista, mutta huolestuttavaa. Tulevaisuudessa 85 vuotta täyttäneille joudutaan suuntaamaan ns. raskaat palvelut.

8 38 Kurikan väestö yli 65 v yli 65 v joista joista Ennalta ehkäisy, valistus ja esteetön liikkuminen Ennalta ehkäisy, valistus ja esteetön liikkuminen Lähtötilanne Ennalta ehkäisevällä toiminnalla tulee olemaan tärkeä merkitys sosiaali- ja terveystoimen palvelujen määrään, laatuun ja saatavuuteen. Ennalta ehkäisevällä toiminnalla saadaan aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Sen tähden kuntalaisia tulee kannustaa ja auttaa omaksumaan terveet elämäntavat. Asumisessa ja rakennetussa ympäristössä on myös huomioitava ennalta väestön vanheneminen ja toisaalta viihtyvyystekijät sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Erityisesti seuraaviin tekijöihin tulee kiinnittää huomiota, joilla on vaikutusta väestön tulevaan hyvinvointiin: - väestön vanheneminen ja siitä aiheutuva sairastavuuden lisääntyminen - terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menojen huomattava kasvu - vanhusten palveluasumisen kasvu - sosiaalisten ongelmien kasvu: lastensuojelu- ja perheongelmat ja iäkkäillä yksinäisyys - alkoholin ongelmakäytön kasvu ja siitä aiheutuvat työkyvyttömyydet ja kalliit sairaalahoitojaksot

9 39 Tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2012 Tavoite: Ennaltaehkäisevää toimintaa tehdään yhdessä JIK:n kanssa. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla tulee olemaan ratkaiseva merkitys. Kuntalaisia kannustetaan ja autetaan omaksumaan terveyttä edistävät elämäntavat. Perheiden osalta kiinnitetään erityistä huomiota päihteiden käytön vähentämiseen ja huumeiden käytön tunnistamiseen. Erityisryhmäksi nostetaan nuorten ja työikäisten helposti saatavan oluen käytön vähentäminen. Eläkeläisten lisääntyvään päihteiden käyttöön vähentämiseen tulee myös kiinnittää huomiota. Työpaikoilla, perheissä, sosiaali- ja terveystoimen eri sektoreilla yms. perheitä, lapsia ja nuoria kohtaavissa palveluissa kiinnitetään huomiota ennalta ehkäisevään työhön ja varhaiseen puheeksi ottamiseen. Paneudutaan erityisesti lasten ja nuorten ylipainon vähentämiseen ja fyysisen kunnon kohottamiseen ja turvallisten ja terveellisten elämäntapojen omaksumiseen. Monipuolisista harrastemahdollisuuksista tulee huolehtia. Koko väestön liikunnan lisääminen, joka mahdollistetaan monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla. Iäkkäät kuntalaiset Perusturvaosaston ja JIK:n toiminnassa kiinnitetään huomiota ongelmien ennalta ehkäisemiseen sekä tuetaan omassa kodissa asumista. Tavoitteena on, että tarjolla on paljon eritasoisia ja eri tahojen tuottamia tukipalveluita. Nämä mahdollistetaan esimerkiksi ennalta ehkäisevillä kotikäynneillä, seniorineuvolatoiminnalla, kuljetuspalveluilla ja järjestämällä tapahtumia, joissa on mahdollisuus tavata muita ihmisiä. Tavoitteena parantaa monimuotoisten ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuutta tukemalla kolmiportaisuutta: kolmannen sektorin palvelut, yksityiset palvelut, kunnan ja kuntayhtymän palvelut. Eläkeläisten lisääntyvään päihteiden käyttöön tulee puuttua. Tässä voidaan tehdä yhteistyötä eri eläkeläisjärjestöjen kanssa.

10 40 Kotona asumisen edellytyksenä kiinnitetään huomiota esteettömään liikkumiseen sekä kodissa että lähiympäristössä. Asuntojen varustetason tulee vastata ikääntyvän väestön tarpeita. Toimenpiteinä ovat mm. hissit kerrostaloihin, lähiympäristön levähdysalueet ja penkit. Asumisessa korostuvat liikkumisen vaivattomuus sekä tarvittavat vanhusten turvapalvelut. Hissillisen seniorikerrostalon rakentaminen keskusta-alueelle on hyvin tarpeellinen. Tämä hanke voitaisiin toteuttaa omistuspohjaisena hankkeena. Kunnan vanhustenhuollon merkittävinä yhteistyökumppaneina ovat vapaaehtois-, vammais- ja eläkeläisjärjestöt, kansalaisopisto, seurakunta ja vanhusneuvosto. Kiinnitetään huomiota omaisiin ja heidän rooliinsa ja mukaan ottamiseensa. Vanhuspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt vanhushuollon laatusuositukset. Suosituksen mukaan esim. yli 75- vuotta täyttäneiden asukkaiden osalta pitkäaikaisia laitospaikkoja tarvittaisiin 3 %:lle asukkaista ja tehostetun palveluasumisen paikkoja 5-6 %:lle asukkaista. Alla olevassa taulukossa on Kurikan nykytilanne ja ennuste vuoteen 2030 saakka laatusuosituksen mukaisesti. Vanhuspalvelut vanhushuollon laatusuosituksen mukaisesti

11 41 Palveluasumispaikkoja voidaan harkitusti lisätä. Muistihäiriöasiakkaiden määrän kasvuun tulee varautua. Kotiin suoraan annettavat palvelut on niitä, joita pitää tulevaisuudessa lisätä. Kotona pyritään hoitamaan asiakasta niin pitkään kuin mahdollista. Tavoite: Toiminta valtakunnallisten laatusuositusten ja lainsäädännön mukaista. Yhtenäiset kriteerit kotihoidon palveluiden piiriin pääsemiselle. Omaishoidontuki myönnetään ( määrärahoista riippumatta ), jos kriteerit täyttyvät ja tuen myöntämisellä vältetään palveluasumisen tai laitoshoitoon siirtyminen. Laaditaan yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat ja niitä päivitetään. Yöpartiotoiminnan aloittaminen suunnitellaan.

12 42 Hoito- ja hoivapaikan jonottajien hoidontarpeen arviointia kehitetään. Terveyspalvelut Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta Vastaanottotoimintaa pidetään Kurikassa ja Jurvassa. Päivystystoiminta hoidetaan nykyisellä tavalla. Viikonloppuvastaanotot ovat JIK:n alueella erillisen ohjelman mukaisesti. Vastaanottotoiminnassa voi tapahtua lääkäritilannetta ajatellen yllättäviä muutoksia. Vajausta paikataan ns. ostopalvelulääkäreillä, mutta tämä ei ole voi olla pysyvä hyvä ratkaisu. Seinäjoen keskussairaalan taholta toivotaan päivystyksen siirtämistä heille, mutta kuntalaisen ja kunnan näkökulmasta tämä ei ole tällä hetkellä mielekästä. Tavoite: Lääkäripäivystystä ylläpidetään Kurikan omissa yksiköissä. Tavoitteena iltapäivystyksen ylläpitäminen arkisin nykyisellä tavalla. Ammattitaitoinen hoidon tarpeen arviointi. Oikea potilas oikeassa paikassa. Kansansairauksien ehkäiseminen, tunnistaminen ja hoitaminen sekä palveluohjauksen kehittäminen. Moniammatillisen kuntoutuksen yhteistyön kehittäminen. Terveyskeskuksen akuutti- ja vuodeosastotoiminta Erilaisella ennalta ehkäisevällä toiminnalla on merkittävä vaikutus ihmisen terveyteen. Mutta myös erilaisia uusia toimintatapoja tulee kehittää ja ottaa terveyskeskustoiminnassa käyttöön. Asiakkaalla on myös itsellä oma vastuu terveydestään. Varhainen kuntoutus ja akuuttihoidon lisäys ja parantaminen ehkäisevät pitkäaikaislaitostumista. Terveyskeskuksen vuodeosaston hoitopaikoilla on myös vääriä asiakkaita, jotka odottavat vapautuvaa hoitopaikkaa tai joiden hoitopaikka tulisi olla

13 43 vanhainkoti palveluasunto vammaisten asumisyksikkö mtt- yksikkö / hoitokoti pav- asumisyksikkö Heidän siirtäminen toiseen hoitoyksikköön edellyttää vapaata paikkaa ja yleensä aina maksusitoumusta kunnan taholta. Tavoite: Terveyskeskuksen taholla kehitetään uusia toimintatapoja, varhaista kuntoutusta, parannetaan ja lisätään akuuttihoitoa. Laitostumisen ehkäisy. Kotiuttamisprosessin suunnittelu alkaa heti vuodeosastohoidon alussa. Akuutti- ja kuntoutustoiminnan terävöittäminen. Kuntoutusosastolla kaikille potilaille laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Akuuttihoito kestää enintään 14 vuorokautta. Pitkäaikaishoito hoivakodeissa, ei terveyskeskuksen osastolla.. Sosiaalitoimelle varataan tarvittava määräraha hoitopaikkojen ostoon erilaisista asumisyksiköistä, joihin voidaan sijoittaa sellaiset asiakkaat jotka eivät kuulu terveyskeskuksen osastoille. Aikuissosiaalityön Aikuissosiaalityö on aikuisille suunnattua, suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä, jossa usein hyödynnetään muita palveluita. Aikuissosiaalityöhön katsotaan kuuluviksi yleensä seuraavat palvelut: toimeentulotuki, sosiaaliturvatyö, päihdepalvelut, sosiaalinen kuntoutus, asumispalvelut kotouttamistyö ja työllisyyspalvelut. Laajemmin katsoen siihen kuuluu myös vammaispalvelut ja mielenterveyskuntoutus. Kurikka on mukana alkavassa valtakunnalliseen Kasteohjelmaan kuuluvassa aikuissosiaalityön kehittämishankkeessa. Suurena tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy. Lisäksi on tarkoitus ottaa yhdeksi kohderyhmäksi nuoret romaanit, joita on tarkoitus

14 44 saada koulutukseen ja ohjata työelämään. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun saakka. Työmarkkinatukiuudistus Työmarkkinatuki uudistui lukien. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena työllisyysasteen nostaminen, tulevaisuuden työvoimatarpeiden turvaaminen ja rakenteellisen työttömyyden alentaminen. Myös työmarkkinatuen rahoitusmalli uudistui. Kunta maksaa puolet yli 500 päivää työttömänä olevan työmarkkinatuesta. Kunta voi vähentää omaa taloudellista rasitustaan tästä työmarkkinatuen rahoituksesta aktivoimalla työttömiä ja sijoittamalla heitä ns. kuntouttavaan työtoimintaan. Kuluvan vuoden talousarviossa on määräraha työmarkkinatuen kuntamaksuihin. Viime vuoden kuukausimaksun vaihteluväli on ollut Henkilö voi olla kuntouttavassa työtoiminnassa julkisyhteisön yksiköissä ja yhdistysten palveluksessa on kuntouttavan työtoiminnan piirissä 12 henkilöä. Joulukuussa 2011 oli kuntouttavassa työtoiminnan piirissä 33 henkilöä. Vuoden 2011 aikana toiminnan piirissä oli runsaat 40 henkilöä. Tavoite: Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 35 työpaikkaa kuukaudessa. Kaupungin työyksiköiden tulee sitoutua ottamaan pitkäaikaistyöttömiä kuntouttavaan työtoimintaan. Yksiköiden esimiehet ovat vastuussa siitä, että näitä paikkoja löytyy. Vammaisten työtoiminta Kurikassa toimii Eskoon kuntayhtymän alaisena Kurikan Eke- Tuote. Vammaisia tai työrajoitteisia kurikkalaisia työntekijöitä on maksusitoumuksella 24 ja muita 4. Lisäksi palkkatuella ja työharjoittelussa keskimäärin 7 henkilöä. Henkilökuntaa on 5.

15 45 Määräraha kuluvan vuoden talousarviossa on Viime vuoden talousarviossa Tavoite: Vammaisten työtoimintapalveluita hankitaan edelleen Eskoon kuntayhtymältä.

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014

PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ptlk 5.2.2013 PERUSTURVAOSASTO KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Perusturvaosaston organisaatiota on kehitetty hallintosääntöuudistuksen myötä. Talouden tilikarttaa on uudistettu 1.1.2014 niin, että ne vastaavat

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017

Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017 Palveluiden järjestämissuunnitelma vuosille 2014-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO JA TOIMINTA 2 2.1 SoTen tehtävä 2 2.2 SoTen visio 2 2.3 SoTen arvot 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012

Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Kaupunginhallitus 31.8.2009 liite nro 8 Perusturvalautakunta 30.9.2009 liite nro 10 Äänekosken kaupungin päihdestrategia 2009-2012 Päihdehuollon palvelujärjestelmää ohjaavat osaltaan Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA KANGASALAN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Vanhuskäsitys... 2 1.3 Projektin toimeksianto...

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 1 JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 2 VANHUSPOLITIIKKA NURMIJÄRVELLÄ...4 2.1 SELVITÄ - ARVIOI - SIJOITA (SAS)...5 2.2 VANHUSVÄESTÖN MÄÄRÄN LISÄÄNTYMINEN...6 2.3 DEMENTIAA

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

JOHDANTO. Mäntsälässä

JOHDANTO. Mäntsälässä SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 1. VANHUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT 2 2. MÄNTSÄLÄN YHDYSKUNTARAKENNE JA VANHUSTENHUOLLON KEHITYS 3 2.1. Palvelujen kehitys 3 2.2. Vanhusväestön määrällinen kehitys 4 2.3. Hoidon tarpeen

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot