LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1 (6) Hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja kasvatuslautakunta Sivistyslautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Voimaan alkaen LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS Tämä toimintasääntö perustuu Järvenpään kaupungin hallintosäännön 1 ja 2 :iin. Tällä toimintasäännöllä määritellään en organisointi ja toimivalta. Palvelualueen avainalueiden toimintayksiköiden organisointi ja yksittäisiä viranhaltijoita koskeva päätösvaltaluettelo ovat tämän toimintasäännön liitteenä. 2. PALVELUALUEEN PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTATAPA en tehtävänä on edistää ja tukea lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Palvelualue vastaa Lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävän ydinprosessin palvelujen järjestämisestä. Palvelualue toteuttaa tehtäväänsä järjestämällä varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluja sekä kasvun tuen ja perhesosiaalityön palveluja sekä päättää näihin liittyvistä asioista. Palvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti korostaen asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja osallisuuden vahvistamista sekä poikkihallinnollista prosessimaista toimintatapaa. Palvelualue osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön. en alaisesta toiminnasta vastaa lasten ja nuorten lautakunta. Lautakuntien tehtävät on määritelty hallintosäännön 7. luvussa. Yksityisten henkilöiden etuusasioissa ensimmäisen asteen muutoksenhakuelimenä toimii sosiaalija terveyslautakunnan alaisuudessa ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunnan sekä lasten ja nuorten lautakunnan kanssa yhteinen yksilöasiainjaosto. en asioissa esittelijänä toimii ko. palvelualueen palvelualuejohtaja.

2 2 (6) 3. PALVELUALUEEN JOHTAJA JA ESIKUNTA Palvelualueen johtajana toimii Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen kanssa yhteinen palvelualuejohtaja. Palvelualuejohtaja vastaa Lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävän ydinprosessin johtamisesta. Palvelualuejohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 32 :ssä. Palvelualuejohtajan sijaisena toimii palvelualueen yleisissä asioissa talouspäällikkö ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen ensisijaisesti asiaa koskevan avainalueen asiakkuusjohtaja tai palvelualueen asiakkuusjohtajat virkaikäjärjestyksessä. Avainalueiden erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa palvelualuejohtajan sijaisena toimivat ko. avainalueiden asiakkuusjohtajat tai heidän sijaisensa. Palvelualuejohtajan apuna toimii esikunta, jota johtaa talouspäällikkö. Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Lasten ja nuorten- sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunnan tehtävänä on myös hoitaa palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtäviä ja -prosesseja sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouspäällikön ollessa estynyt tai esteellinen esikunnan päällikön sijaisena toimii palvelualuejohtaja ja esikunnan päivittäisjohtamisessa esikunnasta nimetty henkilö. Talouspäällikön päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta. 4. PALVELUALUEEN JOHTORYHMÄ Palvelualueella on palvelualuejohtajan nimittämä johtoryhmä, joka voi toimia palvelualuejohtajan johtamien molempien palvelualueiden yhteisenä johtoryhmänä. Palvelualueen johtoryhmän tehtävänä on palvelualuejohtajan johtamana valmistella, yhteen sovittaa ja kehittää palvelualueen prosessimaista palvelutuotantoa kaupungin sääntöjen, ohjeiden, strategioiden ja muiden suunnitelmien mukaisesti sekä käsitellä kaupungin päätöksentekoon valmisteltavat asiat. Palvelualueen johtoryhmä toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden johtoryhmien kanssa. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti sopimanaan ajankohtana. Johtoryhmän kokouksista laaditaan muistio, joka on henkilöstön luettavissa.

3 3 (6) Palvelualueen avainalueilla on johtoryhmä tai vastaava, jonka kokoonpanosta ja toiminnasta päättää asiakkuusjohtaja. Lisäksi palvelualueella voi olla nimettynä muita ryhmiä ja tiimejä. 5. AVAINALUEET jakautuu avainprosessien mukaan neljään avainalueeseen. Avainalueita johtavat asiakkuusjohtajat. Avainalueet ovat seuraavat: 5.1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on varhaisen iän hoidon, kasvun ja oppimisen edistäminen järjestämällä laadukkaita ja monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja. Varhaiskasvatuspalvelut on toimintakokonaisuus, joka muodostuu kunnan tai yksityisen järjestämästä päivähoidosta ja esiopetuksesta sekä vanhempien järjestämän hoidon tuesta. Lisäksi varhaiskasvatuksen avainalueen vastuulla on järjestää esiopetuksen opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto ja Kasvun ja vanhemmuuden tuki järjestää siihen sisältyvät palvelut Vanhempien ja työntekijöiden aktiivinen kasvatuskumppanuus turvaa lapsen ja vanhemmuuden kasvua ja kehitystä perheessä. Varhaiskasvatuspalvelujen avainalue sisältää varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut sekä läntisen, itäisen ja pohjoisen varhaiskasvatusalueen. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, jonka sijaisena toimii varhaiskasvatuksen palvelupäälliköistä nimetty henkilö. Varhaiskasvatusjohtaja johtaa Alle kouluikäisten lasten hoito sekä kasvun ja oppimisen edistämisen avainprosessia ja vastaa sen palvelujen järjestämisestä. Kukin varhaiskasvatuksen alue muodostaa oman toimintayksikön ja niitä johtavat varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt eli varhaiskasvatuksen aluepäälliköt. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä ja toimintayksiköiden esimiesten, palvelupäälliköiden tehtävät 34 :ssä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteessä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta Perusopetuspalvelut Perusopetuksen avainalueen perustehtävänä on vastata kunnan perusopetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulukerhotoiminnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja kehittämisestä tätä koskevien säädösten mukaisesti.

4 4 (6) Lisäksi perusopetuksen avainalueen vastuulla on järjestää opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto ja Kasvun ja vanhemmuuden tuki järjestää siihen sisältyvät palvelut. Perusopetus tekee kiinteää yhteistyötä esiopetuksen järjestämisessä toiminnasta vastaavan varhaiskasvatuspalvelujen kanssa Perusopetuspalvelujen avainalue sisältää perusopetuksen yhteiset palvelut ja peruskoulut. Perusopetuksen avainalueen johtajana toimii asiakkuusjohtaja, perusopetusjohtaja ja hänen sijaisenaan ensisijaisesti perusopetuksen johtava asiantuntija ja toissijaisesti aluerehtoreista nimetty rehtori. Perusopetusjohtaja johtaa Peruskoululaisten kasvun ja oppimisen edistäminen avainprosessia ja vastaa palvelujen järjestämisestä. Kukin peruskoulu muodostaa oman toimintayksikkönsä, jota johtaa perusopetuksen palvelupäällikkö eli koulun rehtori. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä ja toimintayksiköiden esimiesten, palvelupäälliköiden tehtävät 34 :ssä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteessä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelut Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelujen tehtävänä on monialaisen työn keinoin edistää lasten, nuorten ja heidän perheidensä omia voimavaroja ja hyvinvointia terveysneuvonnan, varhaisen puuttumisen, tuen ja kuntoutuksen sekä nuorisotyön avulla yhteistyössä kasvuyhteisöjen, nuorisokeskuksen ja perhesosiaalityön kanssa. Kasvun ja vanhemmuuden tuki järjestää esi- ja perusopetukseen sekä toisen asteen koulutukseen sisältyvät opiskeluhuollon palvelut. Lisäksi avainalueen tehtävänä on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, päihteiden käyttöä ja syrjäytymistä monialaisen prosessimaisesti toteutetun toiminnan avulla. Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelujen avainalue sisältää pienten lasten palvelut, kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelut sekä nuorisotyön palvelut. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, kasvun tuen johtaja, jonka sijaisena toimii avainalueen palvelupäälliköstä nimetty henkilö. Kasvun tuen johtaja johtaa Kasvun ja vanhemmuuden tuen avainprosessia ja vastaa palvelujen järjestämisestä. Avainalueen toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt.

5 5 (6) Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä ja toimintayksiköiden esimiesten, palvelupäälliköiden tehtävät 34 :ssä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteenä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta. Terveydenhuoltolain piiriin kuuluvien palvelujen valvonnasta ja johtamisesta vastaa Järvenpäässä johtajalääkäri, joka ohjeistaa ja antaa tarvittaessa määräyksiä lain piiriin kuuluvista asioista eri palvelualueille. Kasvun tuen palvelujen johtaja vastaa palvelujen järjestämisestä Kasvun ja vanhemmuuden tuen avainalueella Perhesosiaalityö Perhesosiaalityön tehtävänä on vahvistaa lapsen ja perheen toimintakykyä avohuollon tukitoimin sekä tarvittaessa järjestää perheen toimintakykyä korjaavia ja korvaavia palveluita, perheoikeudellista tukea sekä kiireellisen sosiaalityön palveluja. Perhesosiaalityön avainalue sisältää perhetyön palvelut, lastensuojelun palvelut, perhetukikeskuksen ja jälkihuollon palvelut sekä seudullisesti toimivat perheoikeudelliset ja sosiaalipäivystyksen palvelut. Perhetyö toimii yhteistyössä ehkäisevien lastensuojelunpalvelujen kanssa sekä toteuttaa myös itse ehkäisevää palvelua. Perhetyön keskeisin toiminta on tehostettu lastensuojelun perhetyö Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Avohuollon palveluiden osoittauduttua riittämättömiksi tavoitteena on turvata lapselle hänen tarpeitaan vastaavat sijaishuollon palvelut. Järvenpää ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan kunnan yhteisen perheoikeudellisen yksikön tehtävänä on isyyden selvittäminen, lapsen huolto- ja tapaamis- sekä elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen, mikäli ne eivät ole lapsen edun vastaisia. Perheoikeudellinen yksikkö laatii tuomioistuimen pyynnöstä olosuhdeselvityksen lapsen huoltoriitatilanteessa. Lisäksi yksikössä neuvotaan ja tuetaan eroon päätyneitä/eronneita alaikäisten lasten vanhempia sekä yksikön toimesta koordinoidaan ja kehitetään perheasioiden sovittelu- ja tapaamispaikkatoimintaa. Hyvinkään ja Kuuma-kuntien yhteisen seudullisen sosiaalipäivystyksen tehtävänä on kiireellisten sosiaalipalveluiden järjestäminen virka- ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystystä tehdään tiiviissä yhteistyössä poliisin, terveydenhuollon päivystyksen, kuntien sosiaalitointen sekä kolmannen sektorin kanssa. Avainaluetta johtaa asiakkuusjohtaja, perhesosiaalityön johtaja, jonka sijaisena toimii lastensuojelun päällikkö. Perhesosiaalityön johtaja johtaa Lapsiperheiden toimintakyvyn vahvistamisen ja

6 6 (6) korjaamisen avainprosessia ja vastaa palvelujen järjestämisestä. Avainalueen toimintayksiköitä johtavat palvelupäälliköt. Asiakkuusjohtajan yleiset tehtävät on määritelty hallintosäännön 33 :ssä ja toimintayksiköiden esimiesten, palvelupäälliköiden tehtävät 34 :ssä. Lisäksi tämän toimintasäännön liitteessä B on tarkemmin määritelty viranhaltijoiden päätösvalta.

7

8

9 1 (17) LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNNÖN LIITTTEET TOIMINTAYKSIKÖIDEN ORGANISOITUMINEN en toimintasääntö LIITE A LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE Palvelualueen johtaja Palvelualuejohtaja Yleisissä asioissa: 1. Talouspäällikkö 2. Asiaa koskevan asian avainalueen asiakkuusjohtaja 3. Palvelualueen asiakkuusjohtajat virkaikäjärjestyksessä Erityisasiantuntijuutta edellyttävissä asioissa: 1. Ko. asiakkuusjohtaja 2. Ko. asiakkuusjohtajan sijainen 3. Esikunta Toimintayksikön esimies Talouspäällikkö Palvelualuejohtaja ja päivittäisjohtamisessa hallintosihteeri Palvelualuejohtajan apuna toimii kahden palvelualueen, Lasten ja nuorten - sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen yhteinen esikunta. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelutehtäviä sekä tietohallinnon suunnittelu- ja koordinointitehtäviä ja huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Esikunnan sisällä toimii palvelualueiden yhteinen tietohallinnon tiimi, jota johtaa tietohallinnon kehittämispäällikkö. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Esikuntaa johtaa talouspäällikkö, jonka sijaisena toimii palvelualuejohtaja ja esikunnan päivittäisjohtamisessa hallintosihteeri.

10 2 (17) 5. Avainalueet 5.1. Varhaiskasvatuspalvelut Avainalueen päällikkö Asiakkuusjohtaja, Varhaiskasvatusjohtaja Aluepäällikkö Varhaiskasvatuspalveluiden avainalue jakautuu varhaiskasvatuksen yhteisiin palveluihin sekä itäiseen, läntiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen, joista kukin alue muodostaa oman toimintayksikön. Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut Toimintayksikön päällikkö Varhaiskasvatusjohtaja 1. Nimetty aluepäällikkö 2. Asiakasohjaaja Varhaiskasvatuksen yhteisten palvelujen tehtävänä on vastata koko varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelujen järjestämisestä ja sen asiakasvirtojen ohjauksesta sekä vanhempien järjestämän hoidon tuesta avainalueen palveluprosessien mukaisesti. Lisäksi järjestetään esiopetuksen opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto ja Kasvun ja vanhemmuuden tuki järjestää siihen sisältyvät palvelut. Toimintayksikkö vastaa myös avainalueella yhteisten hallinnon- ja tukipalveluiden järjestämisestä ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut järjestetään kolmella varhaiskasvatusalueella. Palveluohjaus neuvoo ja ohjaa asiakkaita kaikkien varhaiskasvatuspalvelujen käytöstä. Toimintayksikön toimintaa johtaa varhaiskasvatusjohtaja, jonka sijaisena toimii nimetty aluepäällikkö. Toimintayksikön päällikkö Itäinen Aluepäällikkö Nimetty aluepäällikkö varhaiskasvatusalue Toimintayksikön tehtävänä on edistää omalla alueellaan alle kouluikäisten lasten kasvua ja oppimisvalmiuksia järjestämällä laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toimintayksikkö vastaa alueellaan päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatuspalvelujen sekä esiopetuksen tuottamisesta. Lisäksi aluepäälliköillä on varhaiskasvatusjohtajan määräämiä avainalueen yhteisiä tehtäviä. Toimintayksikön toimintaa johtaa aluepäällikkö, jonka sijaisena toimii nimetty aluepäällikkö. Toimintayksikön päällikkö Läntinen Aluepäällikkö Nimetty aluepäällikkö varhaiskasvatusalue Toimintayksikön tehtävänä on edistää omalla alueellaan alle kouluikäisten lasten kasvua ja oppimisvalmiuksia järjestämällä laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toimintayksikkö vastaa alueellaan päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatuspalvelujen sekä esiopetuksen tuottamisesta.

11 3 (17) Lisäksi aluepäälliköillä on varhaiskasvatusjohtajan määräämiä avainalueen yhteisiä tehtäviä. Toimintayksikön toimintaa johtaa aluepäällikkö, jonka sijaisena toimii nimetty aluepäällikkö. Toimintayksikön päällikkö Pohjoinen Aluepäällikkö Nimetty aluepäällikkö varhaiskasvatusalue Toimintayksikön tehtävänä on edistää omalla alueellaan alle kouluikäisten lasten kasvua ja oppimisvalmiuksia järjestämällä laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Toimintayksikkö vastaa alueellaan päiväkotien ja perhepäivähoidon varhaiskasvatuspalvelujen sekä esiopetuksen tuottamisesta. Lisäksi aluepäälliköillä on varhaiskasvatusjohtajan määräämiä avainalueen yhteisiä tehtäviä. Toimintayksikön toimintaa johtaa aluepäällikkö, jonka sijaisena toimii nimetty aluepäällikkö Perusopetuspalvelut Avainalueen päällikkö Perusopetusjohtaja 1. Perusopetuksen johtava asiantuntija 2. Nimetty aluerehtori (oppilas- ja opetusasiat) tai Perusopetuksen erityisasiantuntija (IP -asiat ja koulun kerhotoiminnan asiat) Perusopetuksen avainalue jakautuu koulujen muodostamiin toimintayksiköihin sekä perusopetuksen yhteisten palvelujen toimintayksikköön. Perusopetuksen yhteiset palvelut toimintayksikkö sisältää yhteisten opetuspalvelujen lisäksi myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan. Kukin peruskoulu muodostaa oman toimintayksikön. Perusopetuksen yhteiset palvelut Toimintayksikön päällikkö Asiakkuusjohtaja, Perusopetusjohtaja 1. Perusopetuksen johtava asiantuntija 2. Nimetty aluerehtori (oppilas- ja opetusasiat) tai Perusopetuksen eritysasiantuntija (IP ja koulun kerhotoiminnan asiat) Perusopetuksen yhteisten palvelujen tehtävänä on vastata perusopetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä koululaisten iltapäivä- ja koulukerhotoiminnan palvelujen järjestämisestä ja koordinoinnista avainalueen

12 4 (17) palveluprosessien mukaisesti. Lisäksi toimintayksikkö vastaa perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuollon järjestämisestä sekä toimii yhteistyössä oppilashuoltopalvelujen ja kuntouttavien palvelujen järjestäjien kanssa oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi. Toimintayksikkö vastaa myös perusopetuksen oppilaan koulupaikan osoittamisesta sekä oppilashallinnon, yhteisten opetus- ja tukipalvelujen koordinoinnista, järjestämisestä ja opetuksen kehittämisestä. Toimintayksikön toimintaa johtaa perusopetusjohtaja, jonka sijaisena toimii perusopetuksen johtava asiantuntija. Perusopetuksen johtava asiantuntija vastaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan palveluprosessien mukaisten palvelujen suunnittelusta ja järjestämisestä yhteistyössä palveluja tuottavien yksiköiden kanssa. Hän vastaa yhteistyön koordinoinnista oppilashuollollisten ja kuntouttavien palvelujen järjestäjien kanssa. Perusopetuksen johtavan asiantuntijan sijaisena toimii perusopetusjohtaja, paitsi koululaisten iltapäivä- ja koulukerhotoiminnan asioissa, jossa sijaisena toimii perusopetuksen eritysasiantuntija. Peruskoulut Koulut on jaettu Kartanon, Yhteiskoulun ja Koivusaaren alueisiin, siten, että kullakin alueella järjestetään opetusta luokka-asteilla 1-9. Juholan erityiskoulu kuuluu Yhteiskoulun alueeseen. Kukin koulu vastaa osaltaan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja kasvatuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä koulukohtaisen oppilashuollon järjestämisestä sekä yhteistyöstä oppilashuollon palvelujen järjestäjien kanssa. Koulujen toimintaa johtaa rehtori ja hänen apunaan toimii apulais- tai vararehtori. Perusopetusjohtaja nimittää kultakin koulualueelta määräajaksi aluerehtorin, joka toimii oman toimensa ohella perusopetusjohtajan apuna alueensa perusopetuksen järjestämiseen liittyvissä tehtävissä. Lisäksi aluerehtoreilla voi olla perusopetusjohtajan määräämiä muita avainalueen yhteisiä tehtäviä. Perusopetuksen johtava asiantuntija, aluerehtorit ja erityiskoulun rehtori muodostavat perusopetusjohtajan johdolla kokoontuvan perusopetuksen johtotiimin. Perusopetuksen rehtorit muodostavat laajennetun johtotiimin. Alakoulut Toimintayksikön päällikkö Anttilan koulu Rehtori Vararehtori Haarajoen koulu Rehtori Vararehtori Harjulan koulu Rehtori Vararehtori Kinnarin koulu Rehtori Vararehtori Kyrölän koulu Rehtori Vararehtori Mankalan koulu Rehtori Vararehtori Oinaskadun koulu Rehtori Vararehtori Saunakallion koulu Rehtori Vararehtori Vihtakadun koulu Rehtori Vararehtori Yhtenäiskoulut Toimintayksikön pääl-

13 5 (17) likkö Kartanon koulu Rehtori Apulaisrehtori Järvenpään Yhteiskoulu Rehtori Apulaisrehtori Yläkoulu Toimintayksikön päällikkö Koivusaaren koulu Rehtori Apulaisrehtori Erityiskoulu Toimintayksikön päällikkö Juholan koulu Rehtori Vararehtori 5.3. Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelut Asiakkuusjohtaja Kasvun tuen johtaja 1. Kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelujen päällikkö 2. Pienten lasten palvelujen päällikkö 3. Nuorisotyön päällikkö Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelut jakautuvat kolmeen toimintayksikköön; Pienten lasten palvelut (sis. perhekeskus Maahinen) ja Kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelut sekä Nuorisotyön palvelut. Toimintayksikön päällikkö Kasvun tuen Asiakkuusjohtaja, 1. Kouluikäisten ja yhteiset palvelut Kasvun tuen johtaja opiskelijoiden palvelujen päällikkö 2. Pienten lasten palvelujen päällikkö 3. Nuorisotyön päällikkö Kasvun tuen yhteisten palvelujen tehtävänä on vastata kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelujen järjestämisestä avainalueen palveluprosessien mukaisesti sekä vastata avainalueen asiakasohjuksesta ja ostopalveluista sekä hallinnon- ja tukipalveluiden koordinoinnista ja muista avainalueen yhteisistä prosesseista. Toimintayksikön toimintaa johtaa kasvun tuen johtaja, jonka sijaisena toimii ensisijaisesti kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelujen päällikkö.

14 6 (17) Toimintayksikön päällikkö Pienten lasten palvelut Pienten lasten palvelujen 1. Kouluikäisten ja päällikkö opiskelijoiden palvelujen päällikkö 2. Kasvun tuen johtaja Pienten lasten palvelut sisältävät neuvolatoiminnan, alle kouluikäisten lasten tutkimukselliset ja terapeuttiset erityispalvelut sekä pienten lasten ja perheiden toimintakyvyn vahvistamisen ja vanhemmuuden tukemisen palvelut perhekeskuksissa. Toimintayksikkö vastaa pienten lasten kasvun tuen ja vanhemmuuden tukemisen palveluprosessien mukaisten palvelujen tuottamisesta. Toimintayksikön päällikkö Kouluikäisten Kouluikäisten ja opiskelijoiden 1. Pienten lasten palveja opiskelijoiden palvelut palvelujen päällikkö lujen päällikkö 2. Kasvun tuen johtaja Kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelut sisältävät; koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, koulukuraattori- ja - psykologitoiminnan sekä perheneuvolatoiminnan. Näiden yhteisenä tehtävänä on lapsen ja nuoren myönteisen kasvun ja kehityksen turvaaminen. Toimintayksikkö vastaa kouluikäisten kasvun tuen sekä nuorten ja opiskelijoiden tuen palveluprosessin mukaisten palvelujen tuottamisesta. Toimintayksikön päällikkö Nuorisotyö Nuorisopäällikkö nimetty nuorisotyöntekijä Nuorisotyön perustehtävänä on nuorisotyön keinoin edistää nuorten tervettä kasvua, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen sekä edistää nuorisokulttuuria. Työmuotoina ovat alueellinen nuorisotalotoiminta, erityisnuorisotyö, koulunuorisotyö, lasten ja nuorten osallisuus ja vaikuttaminen, leiritoiminta, tapahtumat ja nuorisokulttuurin tukeminen sekä tieto- ja neuvontapalvelut ja sosiaalinen media. Toimintayksikkö vastaa nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamisen palveluprosessin mukaisten palvelujen tuottamisesta. Toimintayksikköä johtaa nuorisopäällikkö, jonka sijaisena toimii erikseen nimetty nuorisotyöntekijä.

15 7 (17) Perhesosiaalityö Avainalueen päällikkö Asiakkuusjohtaja, Perhesosiaalityön johtaja 1. Lastensuojelun päällikkö 2. Sosiaalipäivystyksen päällikkö Perhesosiaalityön avainalue jakautuu kuuteen toimintayksikköön; Perhesosiaalityön yhteiset palvelut, Perhetyön palvelut, Lastensuojelun palvelut, Perhetukikeskus ja jälkihuoltopalvelut sekä seudullisesti toimivat Keski- Uudenmaan sosiaalipäivystys ja perheoikeudellinen yksikkö. Toimintayksikön päällikkö Perhesosiaalityön Perhesosiaalityön johtaja 1. Lastensuojelun päällikkö 2. Sosiaalipäivystyksen päällikkö Perhesosiaalityön yhteisten palvelujen tehtävänä on vastata perhesosiaalityön palvelujen järjestämisestä avainalueen palveluprosessien mukaisesti sekä vastata avainalueen asiakasvirtojen ohjauksesta ja ostopalveluista sekä hallinnon- ja tukipalveluiden koordinoinnista ja avainalueen muista yhteisistä prosesseista. Toimintayksikön toimintaa johtaa perhesosiaalityön johtaja, jonka sijaisena toimii lastensuojelun päällikkö. Toimintayksikön päällikkö Perhetyön palvelut Perhetyön päällikkö 1. Vastaava perheohjaaja 2. Perhesosiaalityön johtaja Perhetyön yksikkö vastaa järvenpääläisten lasten ja perheiden ennaltaehkäisevästä perhetyöstä yhdessä kasvuyhteisöjen kanssa sekä lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä. Toimintayksikkö vastaa perheen toimintakyvyn vahvistaminen palveluprosessin mukaisten palvelujen tuottamisesta. Toimintayksikön toimintaa johtaa perhetyön päällikkö, jonka sijaisena toimii vastaava perheohjaaja. Toimintayksikön päällikkö Lastensuojelun Lastensuojelun päällikkö 1. Nimetty tiimivastaava (avohuolto) 2. Varalle nimetty tiimivastaava Lastensuojelun toimintayksikkö vastaa lastensuojeluilmoitusten käsittelystä ja lastensuojelutarpeen selvitysten tekemisestä sekä avo-, sijais- ja jälkihuollon huollon suunnitelmallisesta sosiaalityöstä toimenpiteineen ja palveluineen. Yksikkö tuottaa myös lapsiperheiden kiireellisen sosiaalityön tuen virka-aikana. Adoptioneuvonnan tuottamisesta on solmittu sopimus Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Toimintayksikkö vastaa lastensuojelu ja kasvun turvaaminen palveluprosessin mukaisten palvelujen järjestämisestä. Toimintayksikön toimintaa johtaa lastensuojelun päällikkö, jonka sijaisena toimii nimetty tiimivastaava.

16 8 (17) Toimintayksikön päällikkö Perhetukikeskus Perhetukikeskuksen 1. Vastaava ohjaaja ja jälkihuoltopalvelut päällikkö (lastenkoti) 2. Vastaava ohjaaja (vastaanottoyksikkö) Auerkulman perhetukikeskuksessa järjestetään kaupungin omia sijaishuollon palveluita, jossa on vastaanottoyksikkö ja pitkäaikaista hoitoa antava lastenkoti. Lisäksi yksikön tehtävään kuuluu vastata jälkihuollon palvelujen toteuttamisesta ja sen alueella järjestettävästä perhekuntoutuksesta. Yksikkö toteuttaa osaltaan lastensuojelu ja kasvun turvaaminen palveluprosessin mukaisia palveluja. Toimintayksikön toimintaa johtaa perhetukikeskuksen päällikkö, jonka sijaisena toimii vastaava ohjaaja. Toimintayksikön päällikkö Keski-Uudenmaan Sosiaalipäivystyksen päällikkö 1. Nimetty sosiaalipäivyssosiaalipäivystys tyksen sosiaalityöntekijä 2. Perhesosiaalityön johtaja Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystyksen sosiaalipalvelut ajoittuvat virka-ajan ulkopuolelle ja ne kattavat Kuuma kuntien ja Hyvinkään kaupungin alueet. Yksikkö vastaa kiireellisen sosiaalityön toteuttamisen palveluprosessin mukaisten palvelujen tuottamisesta virka-ajan ulkopuolella. Toimintayksikön toimintaa johtaa sosiaalipäivystyksen päällikkö, jonka sijaisena toimii nimetty sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä. Toimintayksikön päällikkö Perheoikeudellinen Perheoikeudellisen yksikön 1. Nimetty lastenvalvoja yksikkö (seudullinen) päällikkö 2. Varalle nimetty lasten valvoja Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteisessä perheoikeudellisessa yksikössä vastaa perheoikeudellinen ohjaaminen ja tukeminen palveluprosessin palveluista. Yksikössä hoidetaan isyyden selvittäminen, lapsen huolto- ja tapaamis- sekä elatussopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen, olosuhdeselvitysten laatiminen tuomioistuimelle lapsen huoltoriitatilanteessa, perheasioidensovittelun ja tapaamispaikkatoiminnan koordinointi sekä eroneuvonta ja ohjaus. Yksikössä työskentelee Miessakit ry:n erotyöntekijä kerran viikossa antaen keskusteluapua miehille. Toimintayksikön toimintaa johtaa perheoikeudellisen yksikön päällikkö, jonka sijaisena toimii nimetty lastenvalvoja.

17 9 (17) LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUE VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA en toimintasääntö LIITE B Palvelualuejohtaja 1. päättää Lasten ja nuorten sekä Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueiden tilojen avainalueiden pitkäaikaisesta yhteiskäytöstä 3. Esikunta Talouspäällikkö 2. päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 3. päättää koulutapaturman tai koulussa sattuneen vahingon korvaamisesta ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 4. päätösvallan osalta noudatetaan soveltuvin osin mitä noudatetaan asiakkuusjohtajien osalta, 5. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. Tietojenkäsittelyn kehittämispäällikkö 1. päättää ICT/TVT- hankinnoista rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. 5. Avainalueet 5.1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatusjohtaja 1. päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 2. päättää harkinnanvaraisen kuntalisän myöntämisestä, 3. päättää päivähoidon maksualennuksista ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen sihteerin määrittämän lapsikohtaisen hoitomaksun tarkistamisesta, 4. päättää yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen laissa määritellyn valvontatehtävän toteuttamisesta kaupungin hyväksymien ohjeiden mukaisesti, 5. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen, 6. hyväksyy esiopetuksen vuosisuunnitelmat ja toimintakertomukset, 7. päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat, 8. päättää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmistä sekä lasten ryhmiin sijoittelun linjauksista, 9. päättää niistä varhaiskasvatuksen asioista, jotka eivät kuulu muiden päätäntävaltaan,

18 10 (17) 10. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset, 11. vastaa päivähoitolain mukaisista rekistereistä ja oppilashuoltolain esiopetusta koskevista opiskeluhuoltorekistereistä, 12. päättää vastaamiensa rekistereiden sisältämien asiakirjojen luovuttamisesta /luovuttamatta jättämisestä henkilötietolain ja julkisuuslain mukaisesti. Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö 1. antaa pyydettäessä lausuntoja ja selvityksiä tulosyksikköään koskien, 2. päättää hankinnoista käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 3. päättää tukea tarvitsevien lasten tuen resursseista alueellaan, esim. kahdenpaikkaisuus, avustaja, erityisryhmä yms., 4. päättää varhaiserityiskasvatuksen kuljetuksista erityisryhmien osalta, 5. päättää hoitopaikan myöntämisestä toisen kunnan palveluissa tai toisen kunnan alueella sijaitsevassa yksityisessä hoitopaikassa sekä näitä koskevissa maksusitoumuksista, 6. päättää yksityisen hoidon tuen kuntalisän myöntämisestä perheen kotiinsa palkkaaman hoitajan osalta, 7. päättää esiopetuskuljetuksista, 8. myöntää päiväkotitilojen vakinaiset ja tilapäiset käyttöluvat, 9. päättää alueellaan olevien päiväkotien lapsiryhmien muutoksista Varhaiskasvatuksen asiakasohjaaja 1. päättää hoitopaikan antamisesta perhepäivähoidossa tai päiväkodeissa sekä esiopetuspaikasta uusien lasten osalta päiväkodeissa ja ostopalvelupäiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen esimies 1. päättää esiopetuspaikasta jo päivähoidossa olevan lapsen osalta, 2. päättää perhepäivähoitajien erityisruokavalioihin liittyvistä korvauksista, 3. päättää päiväkodin kiinteistön tilapäisestä käytöstä. Päivähoito-/varhaiskasvatussihteerit 1. määrittelee lapsikohtaisen hoitomaksun maksuasetuksen mukaisesti Perusopetuspalvelut Perusopetusjohtaja 1. hyväksyy koulujen vuosisuunnitelmat ja toimintakertomukset, joiden osana koulukohtaisen oppilashuollon suunnitelmat ja arvioinnit 2. osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan, lukuun ottamatta niitä oppilaita, joille on tehty päätös erityisen tuen järjestämisestä, 3. päättää vieraassa kunnassa koulua käyvälle oppilaalle myönnettävistä etuuksista, 4. myöntää vieraan kunnan oppilaalle koulunkäyntioikeuden Järvenpään peruskoulussa, 5. päättää niistä perusopetuksen oppilasasioista ja perusopetukseen liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu perus-

19 11 (17) opetuksen johtavan asiantuntijan, rehtorin tai lautakunnan päätäntävaltaan, 6. päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat, 7. päättää lukuvuoden työpäivät ja loma-ajat lautakunnan linjauksen mukaisesti, 8. päättää opetusryhmistä, niiden sijoittelusta ja niiden yhdistämisestä koulujen välillä lautakunnan linjauksen mukaisesti, 9. päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 10. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. 11. vastaa perusopetuslain mukaisista rekistereistä ja oppilashuoltolain perusopetuksen koulukohtaisista opiskeluhuoltorekistereistä 12. päättää vastaamiensa rekistereiden sisältämien asiakirjojen luovuttamisesta /luovuttamatta jättämisestä henkilötietolain ja julkisuuslain mukaisesti Perusopetuksen johtava asiantuntija 1. tekee oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen sekä päätöksen erityisen tuen lopettamisesta, 2. päättää erityistä tukea saavan oppilaan koulupaikan, 3. päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta, 4. myöntää luvan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, 5. myöntää oppilaalle oikeuden koulunkäyntiin oppivelvollisuusiän täytyttyä, 6. osoittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan paikan sekä myöntää siihen muutokset ja irtisanomisen, 7. määrittää aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksun perusopetuslain ja hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaisesti, 8. päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautuksista ja huojennuksista enintään viiden kuukauden toiminnan osalta, 9. päättää alueensa vuosi-, kerta- ja leasing-hankinnoista euroon saakka. Peruskoulun rehtori 1. päättää koulun opetusjärjestelyistä, 2. päättää oppilaan vapauttamisesta jonkin aineen opiskelusta, 3. päättää valitun aineen tai oppimäärän muuttamisesta toiseksi, 4. päättää oppilaan opiskelun erityisistä opetusjärjestelyistä, kun kyseessä ei ole erityisen tuen oppilas 5. määrää kotona opiskelevan oppivelvollisen edistymisen tutkivan opettajan ja valvonnan järjestelyt, 6. myöntää oppilaalle yli kolmen päivän mittaiset vapautukset opetukseen osallistumisesta, 7. evää oppilaan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, 8. antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen, 9. päättää koulun oppilaskuljetuksista ja saattoavustuksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti, 10. päättää yksittäistä oppilasta koskevat muut asiat, joita ei ole määrätty jonkun muun päätettäväksi, 11. päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta, 12. vahvistaa perusopetuksen järjestyssääntöjen pohjalta laaditut koulun säännöt, 13. hoitaa koulukohtaisia stipendi- ja lahjarahastoja, ellei toisin ole säädetty,

20 12 (17) 14. myöntää koulukiinteistön käyttöluvat liikunta- ja keittiötiloja lukuun ottamatta, 15. päättää omaa koulua koskevat yksittäiset tutkimusluvat, 16. päättää hankinnoista käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelut Kasvun tuen johtaja 1. päättää hankinnoista, maksuhelpotusten ja -vapautusten sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 2. päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat, 3. antaa avainaluettaan koskevia lausuntoja ja selvityksiä, 4. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. 5. vastaa lasten ja nuorten palvelualueen alaisista vanhemmuuden tukemisen, avoimen varhaiskasvatuksen, perheneuvolan ja koulukuraattoripalvelujen rekistereistä henkilötietolain mukaisesti 6. päättää vastaamiensa rekistereiden sisältämien asiakirjojen luovuttamisesta /luovuttamatta jättämisestä henkilötietolain ja julkisuuslain mukaisesti Pienten lasten palvelujen päällikkö / Kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelujen päällikkö 1. päättää hankinnoista ja maksuhelpotusten ja -vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 2. antaa pyydettäessä lausuntoja ja selvityksiä tulosyksikköään koskien. Nuorisopäällikkö 1. päättää nuorisopalvelujen kohdeavustusten myöntämisestä lautakunnan hyväksymissä rajoissa, 2. hyväksyy nuorisopalvelujen avustusten myöntämisen perusteena olevat asiakirjat ja tilitykset, 3. myöntää nuorisotalojen sekä nuorten musiikkiharjoitustilojen vakiokäyttövuorot, 4. päättää hankinnoista ja maksuhelpotusten ja -vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa. Nuorisotilojen vastuuohjaajat 1. myöntää nuorisotilojen tilapäiset käyttöluvat.

21 13 (17) 5.4. Perhesosiaalityö Perhesosiaalityön johtaja Perhesosiaalityön johtajalla on hänelle määritellyn päätösvallan lisäksi tarvittaessa sama toimivalta kuin alaisillaan viranhaltijoilla tehdä päätöksiä 1. päättää perhesosiaalityön palveluiden toimintaan liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu palvelupäälliköiden tai lautakunnan päätäntävaltaan, 2. päättää ostopalvelusopimusten hankinnasta ja kertahankinnoista sekä maksuhelpotusten ja - vapautusten sekä vahingonkorvauksen myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 3. antaa lausunnot/selvitykset valmisteluvaiheessa tuomioistuimelle valmistelun koskiessa johtavan viranhaltijan lain nojalla tehdystä päätöksestä valittamista, 4. antaa lausunnot/selvitykset tuomioistuimelle vastuullaan olevista sosiaalihuoltoon kuuluvista asioista valmistelun koskiessa toimielimessä tehtyä päätöstä. Toimittaa nämä lausunnot/ selvitykset päätöksen tehneen toimielimen tietoon. 5. vastaa sosiaalihuollon asiakaslain perusteella tehtyyn muistutukseen sekä kanteluihin 6. päättää järjestämisvastuullaan olevien yksityisten sosiaalipalvelujen laissa määritellyn valvontatehtäväntoteuttamisesta kaupungin ohjeen mukaisesti, 7. päättää avainaluetta koskevat yksittäiset tutkimusluvat, 8. vastaa asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus tai henkilötietolain mukaisesti päätöksenteon kuuluessa palvelupäällikölle, 9. vastaa lasten- ja nuorten lautakunnan alaisista perhesosiaalityön rekistereistä, 10. vastaa lastensuojelukustannusten korvausten hallintoriitahakemuksien valmistelusta lastensuojelun päällikön valmistelusta ja muiden hakemusten vireillepanosta, 11. päättää ja allekirjoittaa oman alueensa sopimukset käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa ja allekirjoittaa lautakunnan päätöksiin pohjautuvat oman alueensa yksittäistä palvelua koskevat sopimukset. Lastensuojelun päällikkö ja sosiaalipäivystyksen päällikkö Lastensuojelun päälliköllä ja sosiaalipäivystyksen päälliköllä on heille määritellyn päätösvallan lisäksi tarvittaessa sama toimivalta kuin alaisillaan viranhaltijoilla tehdä päätöksiä 1. päättää lastensuojelusta perittävistä maksusta, sen tarkastamisesta (maksuhelpotukset) ja/tai perimättä jättämisestä (maksuvapautukset) ja -vapautuksista hänelle määriteltyjen ratkaisuvaltarajojen puitteissa 2. päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen tutkimuksen suorittamiseksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta, 3. päättää kiireellisen sijoituksen jatkamisesta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta, 4. päättää huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, huostassapidon lopettamisesta ja sijaishuollon muuttamisesta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta 5. päättää hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle lapsen huostaanottamiseksi ja siihen liittyvän sijaishuollon järjestämiseksi lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta, 6. päättää lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta, jos rajoittamista on tarpeen jatkaa tai sen on alun perin tarpeen määrätä 30 vuorokautta pidemmäksi kuitenkin enintään vuodeksi ja/tai lapsen olinpaikan

22 14 (17) ilmaisematta jättämisestä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta sekä yhteydenpidon rajoituksen muuttamisesta tai lakkauttamisesta, 7. päättää erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta moniammatilliseen arvioon perustuen, 8. päättää kiellosta hoitaa lasta yksityiskodissa yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnan perusteella, 9. päättää toimielimessä kilpailutuksen ulkopuolella olevien lastensuojelulain mukaisten palveluiden käytöstä ja allekirjoittaa sopimukset hänelle määriteltyjen käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa 10. päättää kielteisen huostaanottopäätöksen tekemisestä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta, 11. allekirjoittaa tutkintapyynnön poliisille lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta, kun sen tekemisen edellytykset täyttyvät 12. päättää päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta, 13. vastaa rekisterin pitämisestä kuntaan sijoitetuista lapsista, jotka toinen kunta on sijoittanut Järvenpään kaupunkiin, yksityisesti Järvenpään kaupunkiin sijoitetuista lapsista, lastensuojeluilmoituksista ja pyynnöistä arvioida lastensuojelun tarve sekä lastensuojelun asiakkuuksista sekä adoptioneuvonnasta henkilötietolain mukaisesti, 14. päättää kertahankinnoista käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 15. päättää elatusavun alentamiseen tai elatusavun nostamiseen liittyvän kanteen ajamisesta käräjäoikeudessa (sijoitettu lapsi), 16. antaa määräyksen sosiaalityöntekijälle virka-avun pyytämiseksi poliisilta, kun huollon tarpeen selvittämiseksi on päästävä tällaisen henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan 17. ilmoittaa tekemästään päätöksestä hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle, kun sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva päätös tehdään lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevan asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa 18. päättää lastensuojelun kustannuksista keskimääräisen kustannustason ja lapsen tarpeen mukaisesti, kun lastensuojelupalvelut annetaan muussa kunnassa Järvenpään kaupungin ollessa maksuvelvoitteinen (poikkeuksena Hallinto-oikeuden päätökset kustannusriidoissa) 19. päättää asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus tai henkilötietolain mukaisesti 20. antaa lain nojalla tehdystä päätöksestä tai hakemuksesta lausunnot/selvitykset asian valmisteluvaiheessa tuomioistuimille Lastensuojelun sosiaalityöntekijä 1. vastaa lastensuojelun asiakassuunnitelman laatimisesta 2. päättää lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimien antamisesta 3. päättää avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävästä sijoituksesta joko yhdessä vanhemman kanssa tai yksin sekä myös vankeinhoitolaitokseen perheosastolle yhdessä vanhempansa kanssa ja avohuollon sijoituksen päättämisestä 4. päättää kiireellisestä sijoituksesta, kiireellisen sijoituksen lopettamisesta ja sijoituksen raukeamisesta 39 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa (toteava päätös), 5. ilmoittaa tekemästään päätöksestä välittömästi hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle, kun kiireellistä sijoitusta koskeva päätös tehdään lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevan asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 6. päättää sijaishuollossa olevan lapsen erityismenoista,

23 15 (17) 7. antaa lausunnon alaikäisen passihakemusta koskevassa asiassa sekä antaa suostumuksen passin myöntämiseen huostaan otetulle lapselle, 8. käyttää lautakunnan puhevaltaa tuomioistuimissa lastensuojelulain mukaisissa asioissa, ohjaa tarvittaessa lapsen oikeusavun piiriin 9. päättää hoidonkorvaukseksi lastensuojelusta perittävistä maksuista ja perintäpäätöksen tekemisestä asiakasmaksulain mukaisesti, 10. allekirjoittaa asiakaskohtaiset sopimukset puitejärjestelyn sisällä 11. päättää hakea tuomioistuimelta päätöstä edunvalvojan sijaisen määräämiseksi sosiaalihuollon asiakaslain, lastensuojelulain perusteella tai holhoustoimilain mukaisesti 12. päättää omaisuuden, lähetyksen tai viestin toimittamatta/luovuttamatta jättämisestä lapselle laitoshuollossa, 13. päättää liikkumisvapauden rajoittamisesta lastensuojelulaitoksessa olevalle huostaan otetulle lapselle enintään 30 vrk ajan, 14. päättää erityisen huolenpidon lopettamisesta, 15. päättää lapsen yhteydenpidon rajoittamisesta lapsen kiireelliseen sijoitukseen liittyvänä ja tarvittaessa muissa kiireellisissä tilanteissa, enintään 30 vrk ajan, 16. päättää lapsen ja nuoren jälkihuollon palveluiden ja tukitoimien antamisesta ja siihen liittyvästä vanhemman tai muun henkilön tukemisesta, 17. päättää lapsen itsenäistymisvarojen kerryttämisestä, myöntämisestä ja maksamisesta sekä ja omaa itsenäistymisvaratilien katseluoikeudet. 18. päättää yksityisesti sijoitettujen lasten hoidon valvonnasta sekä yksityiskodin hyväksymisestä lapsen asuinpaikaksi, 19. päättää sosiaalihuollon asiakaslain mukaisista virka-apupyynnöistä sekä pyytää Sosiaalihuoltolain mukaisesti virka-apua poliisilta johtavan sosiaalihuollon viranhaltijan (lastensuojelun päällikkö/sosiaalipäivystyksen päällikkö) määräyksestä, kun huollon tarpeen selvittämiseksi on päästävä tällaisen henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan 20. edustaa lasta lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä (oikeusedustus), jollei läsnäolon arvioida olevan ilmeisen tarpeetonta, 21. on velvollinen tekemään ilmoituksen poliisille epäillystä lapseen kohdistetusta seksuaali- tai henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta, 22. edustaa lasta käsiteltäessä oppivelvollisenlapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa lasten ja nuorten lautakunnassa, jollei läsnäolon arvioida olevan ilmeisen tarpeetonta, 23. päättää lapsen huollon ja asumisen muutoksen hakemisesta käräjäoikeudesta silloin, kun sen arvioidaan olevan tarpeen lapsen edun toteutumiseksi (lsl 32 ) 24. päättää perheen sisäisen lähestymiskiellon hakemisesta, jos uhattu henkilö ei itse uskalla tai pysty sitä tekemään Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä 1. päättää sijaishuoltopaikan muuttamisesta virka-ajan ulkopuolella, 2. päättää yhteydenpidon rajoittamisesta ja lapsen olinpaikan ilmaisematta jättämisestä kiireellisissä tilanteissa sekä yhteydenpidon rajoituksen muuttamisesta tai lakkauttamisesta kiireellisissä tilanteissa, 3. päättää kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen lopettamisesta,

24 16 (17) 4. päättää sosiaalihuollon asiakaslain mukaisista virka-apupyynnöistä sekä pyytää Sosiaalihuoltolain mukaisesti virka-apua poliisilta, kun huollon tarpeen selvittämiseksi on päästävä tällaisen henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan 5. päättää päihdehuoltolain mukaisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta, 6. päättää avohuollon tukitoimenpiteenä annettavasta perhe- ja laitoshoidosta enintään 7 vuorokaudeksi, 7. päättää lyhytaikaisesta sijoittamisesta turvakotiin enintään 7 vuorokaudeksi, 8. edustaa lasta lapsen tekemäksi ilmoitetun rangaistavan teon esitutkinnassa, jollei sosiaalihuollosta vastaava toimielin arvioi läsnäolon olevan ilmeisen tarpeetonta. 9. päättää täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä välttämättömissä kiireellisissä tilanteissa * kohta tulee voimaan ehdollisesti sosiaalihuoltolain mahdollista voimaantuloa noudattaen Sosiaalipäivystyksen sosiaaliohjaaja 1. päättää täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä välttämättömissä kiireellisissä tilanteissa * kohta tulee voimaan ehdollisesti sosiaalihuoltolain mahdollista voimaantuloa noudattaen Perhetukikeskuksen päällikkö Hänen estyneenä ollessaan varajohtaja tai rajoitustoimenpide asioissa määräämänsä lastenkodin tai vastaanottoyksikön hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluva henkilö siten kuin laissa erikseen säädetään 1. päättää lapseen kohdistuvista lastensuojelulaissa mainituista rajoitustoimenpiteistä määräaikojen puitteissa ja niiden lakkauttamisesta oman päätöksensä osalta, 2. vastaa rajoitustoimien raportoinnista lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle siten kuin niistä erikseen on lastensuojelulaissa säädetty, 3. päättää kertahankinnoista käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 4. päättää asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus tai henkilötietolain mukaisesti 5. päättää lapsille maksettavista käyttövaroista sekä ateriakorvauksista huoltajille lapsien kotilomien aikana Perhetyönpäällikkö 1. päättää asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus tai henkilötietolain mukaisesti Perheoikeudellisen yksikön päällikkö Perheoikeudellisen yksikön päälliköllä on hänelle määritellyn päätösvallan lisäksi tarvittaessa sama toimivalta kuin alaisillaan viranhaltijoilla tehdä päätöksiä 1. vastaa rekistereistä isyyden selvittämisestä, lapsen elatuksesta, lapsen huolto- ja tapaamisoikeudesta sekä valvotuista tapaamisista, 2. päättää isyyden selvittämisen keskeyttämisestä, 3. päättää lapsen huoltoa koskevan sopimuksen vahvistamatta jättämisestä, 4. päättää puolisoiden välisistä elatussopimuksista, 5. päättää valvottujen ja tuettujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen myöntämisestä, 6. päättää hankinnoista ja maksuhelpotusten ja -vapautusten myöntämisestä käyttötalousosan rahamääräisten ratkaisuvaltarajojen puitteissa, 7. päättää asiakirjojen luovuttamisesta/luovuttamatta jättämisestä julkisuus tai henkilötietolain mukaisesti,

25 17 (17) Lastenvalvoja 1. vastaa isyyden selvittämisestä sekä laatii isyyden selvittämisestä pöytäkirjan, 2. vastaa isyyden tunnustamisesta ja laatii siitä asiakirjan maistraatille 3. vahvistaa sopimuksen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, 4. vahvistaa sopimuksen lapsen elatusavusta ja koulutusavustuksesta, 5. nostaa kanteen ja/tai toimii lapsen edustajana isyys- (ja elatus) asiassa tuomioistuimessa isyyslain mukaisesti. Perheoikeudellisen yksikön sosiaalityöntekijä 1. antaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain tarkoittamia selvityksiä tuomioistuimen pyynnöstä, 2. käyttää lautakunnan puhevaltaa tuomioistuimessa lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa, ohjaa tarvittaessa lapsen oikeusavun piiriin. KÄYTTÖTALOUSOSAN RAHAMÄÄRÄISET RATKAISUVALTARAJAT päättäjä raja ( ) A. Puitesopimusten vuosihankinnat, kertahankinnat, leasing-hankinnat, ostopalvelu-sopimukset Useampivuotisten ostopalvelusopimusten hankintapäätöksen tekijä määräytyy hankinnan kokonaisarvon mukaan Edellä mainitut ICT/TVT -hankintojen osalta lautakunta yli palvelualuejohtaja alle asiakkuusjohtajat ja alle talouspäällikkö palvelupäälliköt alle tietojenkäsittelyn alle kehittämispäällikkö Lastensuojelun vuotuinen kustannusten hyväksyntä ulkopuolisiin kuntiin silloin, kun Järvenpään kaupunki on maksuvelvotteinen alueensa vuosi-, kerta- ja leasing-hankinnat Lastensuojelun päällikkö Perusopetuksen johtava asiantuntija alle alle B. Helpotus, maksuvapautus, vahingonkorvauksen myöntäminen lautakunta palvelualuejohtaja alle talouspäällikkö alle asiakkuusjohtajat alle palvelupäälliköt alle 750 C. Avustukset avustuksista päättää lautakunta D. Irtaimen omaisuuden myyminen lautakunta yli palvelualuejohtaja alle asiakkuusjohtajat ja alle talouspäällikkö palvelupäälliköt alle Hankintalain euromääräiset kynnysarvot ylittävien tarjouspyyntöjen valmistelun käynnistämisestä on ratkaisuvaltarajoista huolimatta annettava ajoissa tieto ao. lautakunnalle.

26 en prosessit LASTEN JA NUORTEN KASVUN JA OPPIMISEN EDISTÄMINEN Alle kouluikäisten lasten hoito sekä kasvun ja oppimisen edistäminen Peruskoululaisten kasvun ja oppimisen edistäminen Kasvun ja vanhemmuuden tukeminen Lapsiperheiden toimintakyvyn vahvistaminen ja korjaaminen Varhaiskasvatus päiväkodissa ja perhepäivähoidossa Perusopetus ja kasvatus Pienten lasten kasvun tukeminen Perheen toimintakyvyn vahvistaminen Vanhempien järjestämän hoidon tuki Esiopetus Palveluohjaus Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen Iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta Vanhemmuuden tukeminen Kouluikäisten kasvun tukeminen Nuorten ja opiskelijoiden tukeminen Perheoikeudellinen ohjaaminen ja tukeminen Lastensuojelu ja kasvun turvaaminen Kiireellisen sosiaalityön toteuttaminen Nuorten yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen 1

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (5) Hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2012 98 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Lasten ja nuorten lautakunta 18.12.2013 87 LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Hyväksytty Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2012 98 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Lasten ja nuorten lautakunta 18.12.2013 87 Lasten ja nuorten lautakunta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN ORGANISAATIORAKENNE JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA

LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN ORGANISAATIORAKENNE JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA 1 (19) LASTEN JA NUORTEN PALVELUALUEEN ORGANISAATIORAKENNE JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA Voimaan 1.6.2017 alkaen Uuden kuntalain 1.6.2017 voimaan tulevien säännösten mukaan kunnassa on yksi hallintosääntö,

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.5.2017 43 Kulttuurilautakunta 17.5.2017 36 Liikuntalautakunta 10.5.2017 22 Nuorisolautakunta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE LASTEN JA NUORTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE Tällä päätöksellä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta siirtää yksilöön ja perheeseen kohdistuvaa päätösvaltaansa viranomaiselle,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio Koulutulokasinfo Lukion auditorio Arja Korhonen/ Järvenpään kaupunki Illan ohjelma: klo 18 Arja Korhonen avaa tilaisuuden Järvenpään vanhempainverkosto, Jenni Marttinen Iltapäivätoiminta, Anne Peltola

Lisätiedot

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio Koulutulokasinfo 8.2.2016 Lukion auditorio Illan ohjelma: klo 18 tilaisuus alkaa, avaus Arja Korhonen, perusopetusjohtaja Järvenpään vanhempainverkosto, Jenni Marttinen Perusopetuksesta ja oppilassijoittelusta,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2017 Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvalvontaa ja toimii yksityisistä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio Koulutulokasinfo 30.1.2017 Lukion auditorio Elina Taipalus / Järvenpään kaupunki 2017 Illan ohjelma: klo 18.00 tilaisuus alkaa, avaus Elina Taipalus, perusopetuksen johtava asiantuntija Perusopetuksesta

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.5.2017 42 Voimaantulopäivä 1.6.2017 1 Toimintasääntö Kunnanvaltuuston hyväksymän hallintosäännön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Dnro TRE: 6318 /00.02.01/2011 124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Lanula 13.9.2012 Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin ja lakimies Sanna Tohka: Lasten

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA HALLINTOSÄÄNNÖN TOIMIVALLAN DELEGOINTI HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VIRANHALTIJOILLE/SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä päättää 1. suorittaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Lasten ja nuorten palveluiden valiokunta 20.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan toimintasäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta

Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Toimintaohje Viranhaltijoiden ratkaisuvalta ja vastuu yksilöpäätösten osalta Yhtymähallitus 3.10.2017 155 Yhtymävaltuusto 19.10.2017 45 1 (7) I LUKU 1 Toimintasääntö viranhaltijat / yksilöpäätökset Tässä

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö t P,zy- y abi FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa x.x.xxxx x ja se astuu voimaan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTAOHJE

SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTAOHJE 1 (1) Sivistystoimialan toimintaohje on hyväksytty: Opetus- ja kasvatuslautakunta 26.1.2010 1 Sivistyslautakunta 27.1.2010 1 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta 28.1.2010 1 (Tekniset korjaukset

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014 46 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio. 3.2.2014 Va. perusopetusjohtaja Arja Korhonen

Koulutulokasinfo. Lukion auditorio. 3.2.2014 Va. perusopetusjohtaja Arja Korhonen Koulutulokasinfo 4.2.2014 Lukion auditorio 3.2.2014 Va. perusopetusjohtaja Arja Korhonen Järvenpään perusopetuksessa opitaan elämässä tarvittavia perustietoja ja - taitoja yhdessä työskennellen ja kasvaen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialalaan yksilöön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 16 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 2.1.1 1 (18) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (5) Sosiaali - ja terveypalvelujen palvelualue Hyväksytty: Ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten lautakunta 24.02.2015 10 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.02.2015 9 SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Liite PTL 2 / 28.1.2016 156/05.00.00/2013 Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä sosiaalipalveluiden ja toimintakyvyn tukipalvelujen tulosalueilla

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ NASTOLAN KUNTA SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 6.2.2006 5 Voimaantulo 7.2.2006 Muutos Valtuusto 18.12.2006 53 Valtuusto 15.11.2010 42 Voimaantulo 1.1.2011 Valtuusto 5.11.2012 44 Voimaantulo 1.1.2013

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 14 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN ORGANISAATIORAKENNE JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN ORGANISAATIORAKENNE JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA 1 (11) SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN ORGANISAATIORAKENNE JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA Voimaan 1.6.2017 alkaen Uuden kuntalain 1.6.2017 voimaan tulevien säännösten mukaan kunnassa on yksi hallintosääntö,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 26. Kotkan kaupungin. OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2017 Nro 26 OPETUSTOIMEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 26.9.2017) 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointipalveluita ohjataan ensisijaisesti

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN

PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 17.5.2016 64, liite 4 Korvaa 21.4.2015 45 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki Perusturvalautakunnan delegointisääntö Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen

76 Asianro 1144/00.01.01/2014. Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen 76 Asianro 1144/00.01.01/2014 Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta

Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön viranhaltijoiden 1 (5) Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 15.6.2016 Voimaan 1.8.2016 Muutettu 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen toimintasääntö

Sivistyskeskuksen toimintasääntö Sivistyskeskuksen toimintasääntö kasv 18.4.2017 26, liite 1 kultt liik nuor Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Johtoryhmän tehtävät... 1 3 Viranhaltijoiden päätösvalta keskuksessa ja tulosalueella...

Lisätiedot