ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN"

Transkriptio

1 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ASIAKASMAKSUT LUKIEN

2 2 (27) Sisällys SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN, AVOPALVELUMAKSUT Kotona annettava palvelu Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito Tehostettu vanhusten asumispalvelu Päiväkeskustoiminta ja palvelupäivät Vanhusten päiväkeskus ja palvelupäivämaksut Kuljetustuet Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit alkaen ShL-kuljetuspalvelun myöntämisperusteet alkaen Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset matkat Tukipalvelut Hälytyskäynti Ateriapalvelu Muut tukipalvelut Palvelutalojen, ryhmäkotien ja tehostetun asumispalvelun tukipalvelumaksut Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut Maksun määräytyminen Kehitysvammaisten asumispalvelut Lamminhovi Linnakoti Kuhmoisten asuntola Lyhytaikaispaikat tilapäismaksut Asiakkaiden retket ja matkat Muut asumispalvelut Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen Ensi- ja turvakotimaksut TERVEYSPALVELUN MAKSUT Avoterveydenhoidon maksut Muut perusterveydenhuollon maksut Yksilökohtaisen fysioterapia Jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti Aikuiselle annettava puheterapia ja toimintaterapia Sairaalan poliklinikkamaksut Päiväkirurgiamaksu 8a Suun terveydenhoidon asiakasmaksut Sairaankuljetuksen maksut Sarjassa annettava hoito LAITOSHOIDON MAKSUT Lyhytaikainen laitoshoito Päivä- ja yöhoidon maksut Kuntoutushoidon maksut

3 3 (27) 3.4. Pitkäaikainen laitoshoito MUUT MAKSUT Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut (Asiakasmaksulaki 6b) Perhehoito Vanhusten perhehoito Vammaisten perhehoito Lastensuojelun maksut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kulujen korvauksena perittävät maksut Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito Tilojen vuokrat TODISTUSMAKSUT Maksu lääkärintodistuksesta ULKOMAALAINEN ASIAKAS, PERUUTTAMATON AIKA JA MAKSUKATTO Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu Käyttämättä tai peruttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu Maksukatto ja maksujen seuranta 26 a-b MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIIN MAKSUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ERINÄISET SÄÄDÖKSET KUNNAN MUILTA PALVELUNTUOTTAJILTA OSTAMIEN PALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT... 27

4 4 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN, Noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen määräyksiä. Tekstissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun asetukseen ( /912) ja siihen myöhemmin tehtyihin muutoksiin. Kotihoidon maksut tulevat voimaan lukien. 1 AVOPALVELUMAKSUT 1.1. Kotona annettava palvelu 3 Kotona annettavasta palvelusta peritään käyntikertojen ja asiakkaiden maksukyvyn mukaan kuukausimaksuna seuraavan taulukon perusteella määräytyvä prosenttiosuus bruttotuloista. Asiakkaalta perittävä maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia. Asiakkaalta perittävä maksu ei voi ylittää 35 /tunti. Mikäli asiakas ei anna suostumustaan tulojen tarkistamiseen, peritään asiakkaalta 35 /tunti. Perheen koko Maksuttomuuden tuloraja 0-5 h/kk % 6-14 h/kk % h/kk % yli 30 h/kk % 1 hlö hlöä hlöä hlöä hlöä hlöä Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 342 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Tukipalvelumaksut (ateria-, asiointi-, kylvetys- ja turva- ja vaatepalvelu) määritellään erikseen. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan kanssa laaditaan yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan aina asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa. Asiakasmaksuja tarkistetaan aina kun perheen koossa, kuukausituloissa tai palvelun tarpeessa tapahtuu oleellisia muutoksia Maksua ei peritä sotilasvammalain mukaisilta vähintään 15 %:n elinkoronsaajilta, joiden osalta valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito Lääkärin, hammaslääkärin käynti 14,70 Muun henkilön suorittama kotikäynti (mm. hoitaja, fysioterapeutti) 9,30 Erikoissairaanhoidon henkilöstön kotikäyntimaksu 29,30

5 5 (27) Kotihoidon käynnit luokitellaan tilapäisiksi, mikäli hoitosuhde kestää alle kuukauden ja/tai käyntejä on alle 1 krt viikossa Tehostettu vanhusten asumispalvelu Hoitomaksuna peritään asiakasmaksulain mukaisena, jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta perittävän korvauksen mukaisena (ks. kohta 1.1) Tilapäinen asumispalvelu Osapäivähoito (n. 2h-8h, sis. ateriat) 38,10 /vrk 17,60 /krt Kun asiakkaalle ostetaan asumispalvelu yksityiseltä palvelun tuottajalta, peritään asiakkaalta vastaavat maksut kuin kunnan itsensä tuottamista palveluista. Käyttövarat: Asiakasmaksuja vahvistettaessa ja perittäessä varmistetaan asiakkaan lakisääteisen käyttövaran turvaaminen. Tehostetun asumispalvelun maksun määräämisessä sovelletaan asiakasmaksulain (734/1992) 7 C 1 mom. määriteltyä asiakkaalle henkilökohtaiseen käyttöön jäävää vähimmäismäärää. Asiakasmaksujen perinnän jälkeen asiakkaalle on jäätävä henkilökohtaiseen käyttöön vähintään viimeksi maksuasetuksella vahvistettua henkilökohtaiseen käyttöön jätettävää käyttövaraa vastaava euromäärä kaksinkertaisena = 210. Käyttövaralaskelmassa huomioidaan vähennyksenä asiakkaalle lääkeannosjakelusta aiheutuvat kustannukset, vuokra, hoitomaksu, ateriamaksu, edunvalvojan palkkio ja tukipalvelumaksu. Tehostetun asumispalvelun alkaessa pienempi tuloisen puolison jäädessä asumaan pariskunnan yhteiseen kotiin, huomioidaan asiakasmaksun määrittelyssä puolet asumiseen liittyvistä kiinteistä kustannuksista Päiväkeskustoiminta ja palvelupäivät Vanhusten päiväkeskus ja palvelupäivämaksut Päiväkeskuksen päivämaksu 18,50 /päivä sis. aamupalan, lounaan, päiväkahvin, kuntoutus- ja viriketoiminnan sekä hoidon ja hoivan Päivähinta päiväkeskuksen osapäivämaksu 10,00 /päivä sis. aterian, jumpan ja viriketoiminnan Päiväkeskuskuljetus 6,50 /edestakainen matka Palvelupäivä 18,50 /päivä sis. kuljetuksen, lounaan, päiväkahvin, saunotuksen, hoidon ja ohjelman 1.5. Kuljetustuet Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit alkaen

6 6 (27) Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen 719/1982 ja 607/1983 pykälän 9:n 2 momentin mukaan kotipalvelun tukipalveluna järjestetään kuljetus- ja saattajapalvelua, josta käytetään nimitystä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea ja edistää iäkkäiden henkilöiden liikkumista, omatoimista asiointia ja kotona asumista. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu, jota voidaan käyttää asiointimatkoilla kuten kauppa-, pankki- ja apteekkimatkoilla. Kuljetuspalveluna ei myönnetä sairasvakuutuslain alaisia (Kelan korvaamia) matkoja eikä muita matkoja, joihin on mahdollisuus saada korvausta muun lain perusteella. Hakijalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluun. Sen tavoitteena on tarjota kuljetuspalvelua asiakkaille, joilla vaikeavammaisten kuljetuspalvelun kriteerit eivät täyty, mutta jotka eivät selviydy normaalin julkisen liikenteen tai palveluliikenteen avulla. Sosiaalihuollollinen kuljetuspalvelu kohdennetaan ensisijaisesti pienituloisille ja vähävaraisille kotona asuville tukemaan itsenäistä selviytymistä asioinneissa. Hakijan tulee antaa selvitys taloudellisesta tilanteestaan, tulojen ja varallisuuden osalta (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912 / 1992). Tähän toimintaan varat on budjetoitu vammaispalvelulle. Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa selvitetään asiakkaan palveluiden kokonaisuus, kulkuyhteydet sekä kartoitetaan asiakkaan sosiaaliset suhteet ja kuljetusavun järjestyminen tätä kautta ShL-kuljetuspalvelun myöntämisperusteet alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään henkilölle: joka on täyttänyt 70 vuotta jolla on ikääntymisen ja sairauksien myötä vaikeuksia käyttää julkisia joukkoliikenteen palveluja (haittaluokan tulee olla 2-3 keskivaikea-vaikea), mutta ei ole vammaispalvelulain tarkoittama vaikeavammainen henkilö kuljetuspalvelu kohdennetaan pienituloisille ja vähävaraisille. Nettotulot ovat enintään 1200 euroa/kk ja pariskunnan 2000 euroa/kk. Tuloina huomioidaan kaikki tulot: työeläkkeet, kansaneläkkeet (takuu- ja leskeneläke), rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä, eläkettä saavan hoito- ja asumistuki, korko- ja osinkotulot, metsätulot (metsän vuotuisesta tuotosta vähennettynä 10 %), vuokratulot ja mahdolliset muut tulot. Tulot huomioidaan soveltaen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja asetusta kotipalvelumaksujen tavoin käytettävissä olevien nettotulojen mukaan. säästöraja: kaikkien pankkitilien yhteenlasketut säästöt yksinasuvalta 5000 ja pariskunnalla vähennyksinä huomioidaan suurentuneet sairaus- ja palvelutarpeista (kuten kotihoito) aiheutuneet maksut. hakija esittää nettotulo- ja saldotiedot pankin antamilla tiliotteilla ja liittää hakemukseen myös viimeisimmät verotustiedot. kuljetuspalvelu kohdennetaan kotona asuville (hakija ei ole laitoshoidossa eikä vanhusten tehostetun palveluasumisen piirissä). ShL-kuljetuspalvelun tavoitteena on tukea omassa kodissa asumista ja itsenäistä asioimista.

7 7 (27) kuljetuspalvelua myönnettäessä arvioidaan palveluliikenteen (PALI) ja joukkoliikenteen käytettävyys hakijalla / kotitaloudessa ei ole käytettävissä liikkumiseen henkilöautoa Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan erityisin perustein myöntää itsenäistymisvaiheessa olevan vammaisen nuoren/ nuoren aikuisen itsenäisen toiminnan ja yhteiskuntaan osallistumisen tukemiseen niiden nuorten kohdalla, joilla eivät täyty vammaispalvelulain mukaiset vaikeavammaisuuden kriteerit suhteessa liikkumiseen. Hakeminen edellyttää palvelusuunnitelmaa, josta vastaavat vammaispalveluohjaajat. Päätös kuljetustuesta tehdään aina määräaikaiseksi. Sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalveluna myönnetään vuonna 2015 kahdeksan (8) yhdensuuntaista taksimatkaa/kk taksikorttina. Kuljetuspalvelu myönnetään asiakkaalle henkilökohtaisena etuutena. Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autotaksan suuruinen, alle 12-vuotiaalla 50 % aikuisten taksasta. Omavastuuosuus peritään kaikilta myös ns. kimppataksikyydeissä sekä PALI- eli palveluliikenteessä tai asiointiliikenteessä matkustettaessa. Saattajan matkaa ei makseta ShL:n mukaisena kuljetuspalveluna. Jämsäläisten osalta matkat voivat suuntautua omaan lähimpään asiointikeskukseen ja tai/ Jämsän keskustan alueelle (esim. Halli-Jämsän keskusta, Jämsänkoski-Jämsän keskusta, Länkipohja- Jämsän keskusta) ja Kuhmoisissa Kuhmoisten kunnan keskustan alueelle. Sosiaalityöntekijän erillispäätöksellä matkat voivat suuntautua lähikunnan alueelle, mikäli välttämättä tarvittavat lähipalvelut sijaitsevat naapurikunnassa. Kuljetuspalvelua voi hakea ympäri vuoden. Kuljetuspalvelua myönnetään määrärahojen puitteissa. Päätös kuljetustuesta tehdään aina määräaikaiseksi. Kuljetuspalvelun myöntävällä viranhaltijalla on oikeus poiketa yllä luetelluista myöntämiskriteereistä erityisestä syystä Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät kykene vammasta tai sairaudesta johtuen käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään välttämättömät työ- ja opiskelumatkat ja sen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelumatkat myönnetään taksi- tai invataksimatkoina. Saattajaoikeus myönnetään erikseen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Kuljetuspalveluna ei myönnetä sairasvakuutuslain alaisia (Kelan korvaamia) matkoja eikä muita matkoja, joihin on mahdollisuus saada korvausta muun lain perusteella.

8 8 (27) Jämsässä asuvien osalta matkat voivat ulottua Jyväskylään, Muurameen, Kuhmoisiin, Keuruulle, Mänttä-Vilppulaan, Orivedelle, Juupajoelle ja Petäjävedelle. Kuhmoisissa asuvien osalta matkat voivat ulottua Jämsään, Padasjoelle, Orivedelle ja Kangasalalle. Mikäli kuljetuspalvelun saaja asuu toisella paikkakunnalla esim. vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisyksikössä, määritellään lähikunnat ko. asuinpaikkakunnan mukaan. Työmatkojen osalta voidaan erityisin perustein (esim. yrittäjän työmatkat) hyväksyä yhdensuuntaisen työmatkan pituudeksi enint. 80 km (= työssäkäyntialueen km-raja). Kuljetuspalvelun omavastuuosuus on linja-autotaksan suuruinen, alle 12-vuotiaalla 50 % aikuisten taksasta. Omavastuuosuus peritään kaikilta myös ns. kimppataksikyydeissä sekä PALI- eli palveluliikenteessä tai asiointiliikenteessä matkustettaessa. Vaikeavammaisten oppilaiden opiskelukuljetuksissa omavastuu peritään voimassaolevan opiskelijataksan mukaisesti. Kunnan järjestämän laitoshoidon piirissä olevien henkilöiden kohdalla tulee laitoksen järjestää asukkaalleen kuljetukset, jotka käsittävät enintään kuusi (6) edestakaista matkaa vuodessa. Laitosten osastonhoitajien tulee selvittää asiakkaan kuljetuspalvelun tarve ja myöntää kuljetuspalvelu tarpeen mukaisesti laitoksen varoista Kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset matkat Erityishuoltolain mukaiset matkat erityishuollon saamiseksi ovat asiakkaalle maksuttomia. Erityisneuvolan asiakasmatkat (esim. kuntoutussuunnitelman laatimiseksi) korvataan halvimman liikennevälineen mukaisesti. Oman auton käytöstä korvataan 0,20 euroa/km (Kelan hyväksymä matkakorvaus). Korvaus maksetaan asiakkaan / huoltajan tilille vammaispalveluun toimitetun matkalaskun mukaisesti. Matkalaskussa tulee olla erityisneuvolan työntekijän hyväksyntä. Muut erityishuollon matkat tarpeellisen erityishuollon saamiseksi: oman auton käytöstä korvataan Kelan hyväksymän matkakorvauksen mukaisesti 0,20 e/km tai halvimman julkisen liikennevälineen mukaisesti. Erityistapauksissa korvataan matka taksimatkoina taksiyrittäjälle, mikäli matkoja ei voida toteuttaa julkisella liikennevälineellä (esim. vaikeavammaisen kehitysvammaisen opiskelijan matkat erityisammattikouluihin/valmentava 2 linjat). Matkat korvataan vain siltä osin kuin asiakas on kyydissä. Erityishuollon matkoja haetaan vammaispalveluista ja niistä tehdään aina asiakaskohtaiset päätökset. 1.6.Tukipalvelut Hälytyskäynti Turvapuhelinhälytys käynti Turvapuhelinhälytys, ei säännöllisen 9,30 /käynti

9 kotihoidon asiakkuutta GSM-turvapuhelin/kaupungin laite ja hälytyspäivystys Turvapuhelin/kaupungin laite ja hälytyspäivystys Turvapuhelin/asiakkaan laite hälytyspäivystys Ovihälytin Lisäranneke 9 (27) 22,00 /käynti 28,00 /kk 22,00 /kk 10,00 /kk 11,60 /kk 4,25 /kk Ateriapalvelu Kehitysvammaisten ateriapalvelut Lamminhovi, Linnakoti Kokopäivän ateriapaketti Osapäivän ateriapaketti peritään työ-, päivätoiminta- ja koulupäiviltä Kuhmoisten asuntola Kokopäivän ateriapaketti Osapäivän ateriapaketti peritään työ-, päivätoiminta- ja koulupäiviltä 147 /kk, 4,90 /pv 3,40 /pv 4,90 /pv 3,40 /pv Täysiltä poissaolopäiviltä ei peritä ateriapalvelumaksuja. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta Kuhmoisten toimintakeskus Ylläpitomaksu, sisältää lounaan ja kahvin peritään todellisilta läsnäolopäiviltä 6,00 /pv Vanhusten palvelut Kotiin kuljetettu ateria 6,80 /kpl Lounas palvelupisteessä 5,30 /kpl Päivällinen palvelupisteessä 4,30 /kpl Aamu- tai iltapala (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 3,10 /kpl Päiväkahvi (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 1,70 /kpl Aamupuuro (ei käytössä kaikissa palvelutaloissa) 1,00 /annos Vierasateria 7,30 /kpl Ateriapalvelun kk-maksu 471 /kk (15,70 /vrk) sis. aamupalan, lounaan, kahvin/välipalan, päivällisen ja iltapalan Muut tukipalvelut Asiointipalvelu (kuljetus kauppa/apteekki) 8,00 /kerta Asiointipalvelumaksu peritään asiakkaalta säännöllisen hoito- tai käyntimaksun lisäksi. Asiointipalvelumaksua ei peritä muun hoitokäynnin yhteydessä toimitettujen apteekissa annosjaettujen lääkkeiden kuljetuksesta kotihoitotoimistolta asiakkaan kotiin. Kylvetyspalvelu palvelupisteessä 8,00 /kerta Kylvetyspalvelun kuljetus 8,00 /edestakainen matka Vaatehuolto 8,00 /krt/kone 5 kg

10 10 (27) Palvelutalojen, ryhmäkotien ja tehostetun asumispalvelun tukipalvelumaksut Linnakartanon rivitalot 20,00 /kk sis. turvahälytyspäivystyksen ja yhteisten tilojen ja välineiden käytön Saksalan rivitalot ja tavalliset palvelutalot: (Koskentien pt, Hallin pt (6 as), Peltotien pt, Säterintien pt) 30,00 /kk Sis. turvahälytyspäivystyksen, viriketoiminnan ja yhteisten tilojen ja välineiden käytön Ryhmäkodit: Kotimäki, Koskentien rk, Linnatupa, Linnahovi ja Päijännekodin palveluasunnot 60,00 /kk Sis. turvahälytyspalvelut, pyykkihuollon, kodin päivittäisen siistimisen, siivouksen 1 x kk, siivousvälineet, aineet, tarvikkeet, wc- ja käsipyyhepaperit, suojakäsineet, pesulaput, hygieniatarvikkeet, palvelutalon viriketoiminnan ja palvelutalon yhteisten välineiden käytön. Tehostetut asumispalveluyksiköt: 80,00 /kk Alatupa, Dementiakoti Lammenranta, Hallin palvelutalo, Jämsänkosken palvelutalo, Kuhmoisten palvelutalo, Länkipohjan palvelutalo ja Linnakartanon palvelutalo. Sis. yö- ja kulunvalvonnan turvapalvelut, pyykkihuollon, kodin päivittäisen siistimisen, siivouksen 1 x kk, siivousvälineet, aineet, tarvikkeet, wc- ja käsipyyhepaperit, suojakäsineet, pesulaput, hygieniatarvikkeet, palvelutalon viriketoiminnan ja palvelutalon yleisten välineiden käytön Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain tai kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Asiakasmaksun määräytymiseen vaikuttaa se, minkä lain nojalla asumispalvelu on järjestetty. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalveluja järjestetään vanhuksille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun Maksun määräytyminen - eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki

11 11 (27) - pääomatulot, myös laskennallinen metsätulo - asiakkaan ensisijaiset etuudet (asumistuki, hoitotuki) edellytetään haettaviksi; Hoitotuella katetaan lääkemenoja, joten ei oteta tulona huomioon. - Vanhuspalveluiden asiakasmaksujen määrittelyssä hoitotuki huomioidaan tulona. - vuokratulo omasta asunnosta Tulot otetaan huomioon nettomääräisenä. Tuloista tehtävät vähennykset - vuokra - ateriamaksut (kun asukas maksaa ne itse) - jatkuvat, huomattavan suuret terveydenhuoltomenot, joita Kela ei korvaa ja joista voidaan esittää luotettava selvitys. Tavanomaiset menot kuuluvat käyttövaralla korvattavaksi - hoitotuen ylittävä osa lääkärin määräämien lääkkeiden kuluista (ei koske vanhuspalveluiden asiakasmaksujen määrittelyä). - oman asunnon kulut voidaan huomioida 3 kk ajan asiakkaan siirryttyä asumispalveluihin. (ei koske vanhuspalveluiden asiakasmaksujen määrittelyä). - annosjakelupalkkio - edunvalvontakulut Käyttövarat - 15 % edellisessä kohdassa mainittujen vähennysten jälkeisistä nettotuloista kuitenkin vähintään 210 euroa/kk, ja talletusten ollessa vähintään 4000 euroa 105 euroa /kk.

12 12 (27) Muuta huomioitavaa Asiakasmaksua määrättäessä otetaan huomioon myös asiakasmaksulain 7 c :n (puolison elatuksen turvaaminen) sekä 11 :n (maksun perimättä jättäminen ja alentaminen) säädökset. Maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä viranhaltijapäätöksellä, mikäli vahvistettu maksu aiheuttaisi toimeentulotuen tarpeen. Päiväkävijöiden asiakasmaksu: Päiväkävijöiden asiakasmaksu lasketaan asiakasmaksusta. (kuukausittainen asiakasmaksu jaetaan 30 päivällä, ja kerrotaan toteutuneilla päivillä. Kuitenkin siten, että ylin asiakasmaksu päivältä on 17,60.) Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Asiakasmaksut määritellään samojen perusteiden mukaan sekä omassa toiminnassa että kunnan ostaessa asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Asumispalvelumaksun suuruuden päättää sosiaalityön esimies. Sosiaalityön esimies päättää myös asiakasmaksun perimättä jättämisestä Kehitysvammaisten asumispalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 4:2 :n mukaan kehitysvammaisten erityshuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä enintään siitä aiheutuvat kustannukset. Lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 :ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpitomaksu saa olla enintään asumispalvelun järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten suuruinen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen T 438 mukaan kehitysvammaisella henkilöllä, joka ei pysty kunnan järjestämiin asumispalveluihin liittyen itse valmistamaan aterioitaan, ateriapalveluiden tarve johtuu hänen kehitysvammastaan ja aterian valmistukseen liittyvät palvelut eivät näin ollen kuulu ylläpitoon, vaan ne ovat asiakkaalle maksutonta erityishuoltoa. Ateriamaksujen perusteena ovat ainoastaan aterian raaka-ainekustannukset ja ruoan valmistukseen käytettävän veden ja sähkön kulutus (Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 1633/4/12).

13 13 (27) Kehitysvammaisten päivätoimintaan liittyvän ateriamaksun maksuttomuudesta ei ole säädetty kehitysvammalaissa, ainoastaan päivätoimintaan liittyvät kuljetukset ovat lain mukaan maksuttomia. Lamminhovin ohjattu asuntola Linnakodin autettu asuntola Kuhmoisten asuntola Asumisesta kehitysvammahuollon asumisyksiköissä peritään huoneenvuokralain mukaiseen vuokrasopimukseen perustuva käypä vuokra, sähkö-, vesi- ja ateriamaksut sekä ylläpitokorvaus (tarvikemaksu). Tarvikemaksu sisältää mm. pesuja puhdistusaineet, siivousvälineet ja -aineet, wc- ja talouspaperit sekä muut kodin materiaalit/tarvikkeet. Asukkaan kanssa tehdään huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus ja vuokrataso määritellään paikkakunnalla käyvän tason mukaan. Jos asuntola on sen toiminnallisesta syystä suljettu, asukkaat maksavat ko. ajalta vain vuokran. Ateriat on jaettu kokopäivän ateriapakettiin ja osapäivän ateriapakettiin. Ateriamaksujen perusteena ovat ainoastaan aterian raaka-ainekustannukset ja ruoan valmistukseen käytettävän veden ja sähkön kulutus (Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 1633/4/12). Täysiltä poissaolopäiviltä ei peritä ateriapalvelumaksuja. Maksuja vahvistettaessa ja perittäessä on varmistettava asukkaan toimeentulo. Asukkaan käyttövaraksi on jäätävä lähtien vähintään 105 euroa/kk (sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus ). Maksut peritään kuukausittain jälkikäteen, toteutuneiden suoritteiden mukaisesti Lamminhovi Vuokra Vesimaksu (sisältää saunan) Sähkömaksu Tarvikemaksu Linnakoti Vuokra Vesimaksu (sisältää saunan) Sähkömaksu Tarvikemaksu Kuhmoisten asuntola Vuokra 6,20 / m 2 /kk (266 / asukas) 13,20 /hlö/kk 17,60 /hlö/kk 60,00 /hlö/kk (2 /hlö/vrk) 7,54 /m²/kk 13,20 /hlö/kk 17,60 /hlö/kk 60,00 /hlö/kk (2,00 /hlö/vrk) yksiö (26 m² tai 36 m² 5,88 /m² soluasunto 200,00 /kk

14 Vesimaksu (sis. saunan) Sähkömaksu Tarvikemaksu 14 (27) 8,00 /hlö/kk 13,60 /asunto 60,00 /kk Lyhytaikaispaikat tilapäismaksut Ympärivuorokautinen paikka (läsnä koko vrk) 15,40 /henkilö/vrk (asuminen 8,50, tarvikemaksu 2, ateria 4,90 ) Ympärivuorokautinen paikka (työ- tai koulupäivän poissaolo) 13,90 /henkilö Päiväpaikka (aamu-ilta, peritään ateriapaketti) 4,90 Osapäiväpaikka 1,19 (1 ateria) 3,40 (2 ateriaa) Alle 16-vuotiaan kehitysvammaisen lapsen erityishuoltona 4,90 (täysi vrk) järjestetty ympärivuorokautinen asumispalvelu 3,40 (koulupv) (korvaus täydestä ylläpidosta/vrk) (Hämeenlinnan hallinto-oikeus numero 09/0075/4) Tämä koskee myös kehitysvammaisen alle 16-vuotiaan lapsen omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämisestä perittävää maksua Asiakkaiden retket ja matkat Kehitysvammaisen henkilön osallistuminen retkille ja leireille on vapaaehtoista. Tämän vuoksi kehitysvammainen henkilö voi maksaa kuluja omilla varoillaan Muut asumispalvelut Kun kunta järjestää palvelut ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta, asiakkaalta peritään samat maksut ja korvaukset kuin kunnan itse tuottamista vastaavista palveluista. (Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 14/80/2000). Asumispalveluissa peritään vuokra (+sähkö ja vesi) siten kuin asumisyksikössä on erikseen vahvistettu tai ostopalvelusopimuksessa on käytännöksi sovittu. Ateriamaksut sekä tarvikemaksu peritään samansuuruisena kuin Linnakodin ja Lamminhovin asuntolassa. Maksut peritään kuukausittain jälkikäteen, toteutuneiden suoritteiden mukaisesti. Maksuja vahvistettaessa ja perittäessä on varmistettava asukkaan toimeentulo. Asukkaan käyttövaraksi on jäätävä lähtien vähintään 105 euroa/kk (sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus ). Tarvittaessa maksuja alennetaan 1. tarvikemaksusta ja 2. ateriamaksuista. Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetystä alle 16-vuotiaan asiakkaan osittaisesta ylläpidosta ei peritä maksua. Alle 16-vuotiaan erityishuoltona järjestetystä ympärivuorokautisesta asumispalvelusta (täysi ylläpito) peritään ateriamaksut; kokopäivän ateriat 4,90 /vrk tai osapäivän ateriat 3,40 /vrk (esim. koulupäiviltä). (Hämeenlinnan hallinto-oikeus numero 09/0075/4.)

15 15 (27) Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asiakas itse maksaa kaikki ne maksut, jotka normaalistikin ihmisille asumisestaan aiheutuvat, esimerkiksi vuokra, sähkö- ja vesimaksut sekä muut elinkustannukset, kuten ruoka. Palveluasumiseen liittyvästä ateriapalvelusta kunta voi periä asiakasmaksuna aterian raakaainekustannukset ja ruoan valmistukseen käytettävän veden ja sähkön kulutus (Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 1633/4/12) mutta ei ruoan kuljettamisesta, esille laittamisesta tai valmistamisesta aiheutuneita kustannuksia (Hämeenlinnan hallinto-oikeus T 09/0301/4). Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat saajalleen maksuttomia. Maksuttomia erityispalveluja ovat kaikki ne palvelut ja tukitoimet, jotka edesauttavat hakijan selviytymistä kotona hakijan vamma ja siitä aiheutuva tarve huomioon ottaen Ensi- ja turvakotimaksut Aikuisilta perittävä maksu Alle 18-vuotias lapsi 27,00 /vrk 14,00 /vrk 2. TERVEYSPALVELUN MAKSUT 2.1. Avoterveydenhoidon maksut 7 Terveyskeskusmaksut Asiakas voi suorittaa terveyskeskusmaksun joko vuosimaksuna tai käyntimaksuna käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista perittävät maksut: Vuosimaksu 32,10 Vuosimaksu on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu. Käyntimaksu 16,10 Käyntimaksu peritään asiakkaalta, jotka ei maksa vuosimaksua. Käyntimaksu peritään jokaisesta käynnistä käyntikertojen lukumäärästä riippumatta. Terveyskeskuksen päivystysmaksu 22,10 /käynti Terveyskeskuksen päivystysmaksu peritään terveyskeskusmaksun sijasta 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä koko päivältä. Päivystysmaksulla ei ole käyntimääräkohtaista rajoitusta.

16 16 (27) Jos potilas päivystyksessä suoritetun tarkastuksen jälkeen otetaan välittömästi Jokilaakson sairaalan kirurgian osastolle (erikoissairaanhoito) hoidettavaksi, häneltä ei peritä terveyskeskusmaksua/päivystysmaksua vaan laitoshoidon maksu. Jos potilas lähetetään jatkohoitoon toiseen erikoissairaanhoidon yksikköön (mm. keskussairaalat) häneltä ei peritä terveyskeskusmaksua/päivystysmaksua. Jos potilas otetaan päivystyksestä suoraan terveyskeskussairaalaan (osasto 2, osasto 4, osasta 10, osasto 11 tai osasto 12) häneltä peritään terveyskeskusmaksu/päivystysmaksu ja laitoshoidon maksu. Avoterveydenhuollon asiakasmaksut (terveyskeskusmaksu/päivystysmaksu) maksaa rintamaveteraanitunnuksen tai rintamasotilastunnuksen esittävän jämsäläisen tai kuhmoislaisen henkilön puolesta Jämsän kaupunki tai Kuhmoisten kunta Muut perusterveydenhuollon maksut Yksilökohtaisen fysioterapia Terveyskeskuksen fysioterapiakäynti, joka perustuu hoitavan lääkärin arvioon, hoitosuunnitelmaan tai hoidon tarve on todettu muulla tavoin terveyskeskuksessa. Terveyskeskuksessa annettu yksilökohtainen fysioterapia 8,80 /käynti. Maksu peritään myös ryhmistä, joissa on yksilöllinen ohjelma ja/tai käyntirajoitus 5 kertaa (selkäryhmä, ikääntyvien ryhmä, itsenäisen harjoittelun ryhmä, lääkinnällisen kuntoutuksen pienryhmät). Ryhmistä, joissa asiakkaat saavat käydä koko lukuvuoden (neurologiset ryhmät) peritään 49 /hlö/vuosi. Sarjassa annettavasta hoidosta kuten lääkinnällisestä kuntoutuksesta peritään 8,80 /hoitokerta. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa Jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti Terveyskeskuksessa tapahtuva jalkaterapeutin tai ravitsemusterapeutin vastaanottokäynti 8,80 /käynti Aikuiselle annettava puheterapia ja toimintaterapia 8,80 /käynti Muistipoliklinikka, käyntimaksu 8,80 /käynti Maksu peritään enintään 45 käyntikerralta kalenterivuodessa Sairaalan poliklinikkamaksut 8 Sairaalan poliklinikkamaksu peritään poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta 32,10 /käynti

17 17 (27) Sairaalan poliklinikkamaksu 32,10 laskutetaan sekä erikoislääkärin että muun terveydenhuollon ammattilaisen antamasta palvelusta. Poliklinikkamaksu peritään myös alle 18-vuotiailta. Kehitysvammaisten erityisneuvolakäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia lain kehitysvammaisten erityishuollosta perusteella lukuun ottamatta lääkärin lausunto- ja todistusmaksuja. Sairaalan poliklinikkamaksun maksaa rintamaveteraanitunnuksen tai rintamasotilastunnuksen esittävän jämsäläisen tai kuhmoislaisen henkilön puolesta Jämsän kaupunki tai Kuhmoisten kunta Päiväkirurgiamaksu 8a Päiväkirurginen toimenpide, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa laajaa lääkitystä Päiväkirurgiamaksu 105,50 / käynti 2.5. Suun terveydenhoidon asiakasmaksut Suun ja hampaiden tutkimus 9 Hammashoidon perusmaksu suuhygienistillä Hammashoidon perusmaksu hammaslääkärillä Hammashoidon perusmaksu erikoishammaslääkärillä 8,00 /käynti 10,30 /käynti 14,90 /käynti Perusmaksun lisäksi voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä periä seuraavat maksut: kuvantamistutkimukset; hammaskuva leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 6,60 euroa/kpl 14,70 /kpl 6,60/toimenpide tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta alla mainittuja proteettisia toimenpiteitä, seuraavasti: 0-2 6,60 /toimenpide , , , ,20

18 18 (27) Proteettiset toimenpiteet proteesin hoito pohjauksella 42,90 /toimenpide proteesin korjaus 29,30 akryyliosa- ja kokoproteesi 143,20 kruunut ja sillat, per hammas 143,20 rankaproteesi 173,90 Suun ja hampaiden tutkimus- ja hoitomaksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai jolla on eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 :ssä tarkoitettu todistus lain 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuneet hammastekniset kulut todellisten kustannusten mukaisina. Erikoismateriaaleista peritään todelliset kustannukset. Oikomislaitteen häviämisestä tai vahingoittumisesta peritään uuden laitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset Suun ja leukojen erikoissairaanhoito 9a Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimuksesta ja hoidosta peritään 9 :ssä säädettyjen maksujen sijasta sairaalan poliklinikkamaksua vastaava maksu Sairaankuljetuksen maksut 10 Sairaankuljetuspalvelun tuottaja voi periä asiakkaalta enintään liikenneministeriön vahvistaman taksan mukaisen maksun. Tämä maksu voidaan periä myös silloin, kun annetun ensi hoidon ansiosta potilaan tila on korjaantunut siinä määrin, että kuljetusta hoitopaikkaan ei ole tarvinnut suorittaa Sarjassa annettava hoito 11 Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta peritään (myös yksityiseltä palveluntuottajalta maksusitoumuksella hankituista hoidoista) hoitokerralta yli 18-vuotiailta enintään 45 käynniltä/vuosi 8,80 3. LAITOSHOIDON MAKSUT Laitoshoidon maksuja peritään yksiköissä, jotka antavat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa eli Jokilaakson sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastohoidossa, vanhainkodeissa 3.1. Lyhytaikainen laitoshoito 12 lyhytaikainen hoito 38,10 /vrk

19 katkaisuhoito päihdeklinikalla kuntoutushoito päihdeklinikalla psykiatrinen laitoshoito 19 (27) 15,10 /vrk 15,10 /vrk 17,60 /vrk Laitoshoidon maksut ovat asiakasmaksulain maksukaton piirissä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 17,60 hoitopäivältä (26 a ). Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa Päivä- ja yöhoidon maksut 13 Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Yli 3 kk:n hoidosta asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. 17,60 /vrk 3.3. Kuntoutushoidon maksut 14 Vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta lääkinnällisestä kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään hoitopäivältä 13,20. Alle 18-vuotiailta maksuja peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa Pitkäaikainen laitoshoito 15 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksun perimisessä noudatetaan asiakasmaksulain 7 C :n mukaisia enimmäismääriä. Päätös pitkäaikaisen laitoshoidon maksusta peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta tai kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa. Laitoshoidon maksu voidaan periä tulopäivältä, seuraavilta hoitovuorokausilta sekä lähtöpäivältä. Jos henkilö siirretään suoraan toiseen laitokseen, ei lähettävä laitos peri asiakasmaksua enää lähtöpäivältä. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan nettokuukausituloista. Jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Myös kotona olevan puolison vammaisetuudet otetaan tulona huomioon asiakasmaksulain nojalla. Asiakkaalle taataan kuitenkin henkilökohtaiseen käyttöön kuukausittain vähintään 105 euroa. Asiakasmaksun suuruudesta päättää vanhuspalvelujohtaja.

20 20 (27) Psykiatrisen laitoshoidon ja siihen rinnastettavan psykiatrisen palveluasumisen asiakasmaksun suuruudesta päättää sosiaalityöntekijän esityksestä mielenterveystyön vastuualueen esimies. 4. MUUT MAKSUT 4.1. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset palvelut (Asiakasmaksulaki 6b) Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, peritään Vuorokaudelta (24 h), enintään 3 vrk/kk 11, Perhehoito 19 Sosiaalihuoltolain 25 :ssä tarkoitetusta perhehoidosta lukuun ottamatta lastensuojelulain perusteella järjestettyä perhehoitoa, voidaan periä asiakasmaksulain 7 C :ssä säädetty maksu pitkäaikaisen laitoshoidon maksuperusteiden mukaisesti Vanhusten perhehoito Pitkäaikaisesta vanhusten perhehoidosta peritään pitkäaikaisen laitoshoidon mukainen maksu (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 C ja asetus 19 ). Maksu voi olla enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista lukuun ottamatta hoitotukea. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 105 kuukaudessa. Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä, maksun määräämisen perusteena olevista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty asiakasmaksulain 10, 10 b ja 10 c :ssä. Ks. kohta 3.4. Lyhytaikaisesta vanhusten perhehoidosta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen 12 ja 13 :n mukainen maksu. Lyhytaikaisesta ympärivuorokautisesta perhehoidosta peritään maksu siten kuin lyhytaikaisesta laitoshoidosta on vahvistettu. Ks. kohta 3. Osapäiväisestä vanhusten perhehoidosta peritään maksu siten kuin laitoshoidon päivä- ja yöhoidosta on vahvistettu. Ks. kohta Vammaisten perhehoito Peritään asiakasmaksut kuten kehitysvammaisten asumispalveluissa olevilta. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta lyhytaikaisesta perhehoidosta peritään maksut kuten kohdassa 4.1.

21 21 (27) 4.3. Lastensuojelun maksut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kulujen korvauksena perittävät maksut Asiakasmaksulain 7 :n mukaan lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi voidaan, milloin se on asianomaisten toimeentulon edellytykset huomioon ottaen perusteltua, periä korvaus. Korvaus voidaan periä perimällä elatusvelvolliselle vahvistettu elatusapu, perimällä korvaus lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista taikka vahvistamalla lapsen vanhemmalle erillinen lastensuojelun asiakasmaksu. Kunta voi maksua vahvistamatta periä ja nostaa lapselle tulevat elatusavut siltä ajalta, jolloin lapsi saa ko. palveluja Vanhemmilta perittävät asiakasmaksut Vanhemmilta peritään asiakasmaksu käytettävissä olevien nettokuukausitulojen perusteella. Lastensuojelupalveluista vanhemmilta perittävässä maksussa otetaan huomioon huollettavien määrä ja tulot elatusvelvollisuuden mukaan. Yhdessä asuville vanhemmille määritellään asiakasmaksu kummankin vanhemman nettotulojen perusteella erikseen ja molemmille tehdään oma päätös. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan ja se saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1 3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Jos henkilö tai perhe on varaton tai vähävarainen, maksua ei peritä. Vaikka vanhemmalle ei määrättäisi maksua, tulee se todeta ja perustella. Huomioon otettavat tulot: Ansiotulojen lisäksi tuloina otetaan huomioon eläkkeet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki, pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot sekä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot. Lapsilisä, elatusapu ja elatustuki peritään suoraan hoidon korvaukseksi, jolloin niitä ei pidetä vanhempien tulona. Huomioon otettavat menot: Asiakasmaksua määriteltäessä nettotuloista vähennetään asumismenojen omavastuu (vuokra/yhtiövastike, josta vähennetään mahdollinen asumistuki, asuntolainan lainanhoitokulut/kk) ja maksetut elatusavut. Vanhemman nettotuloista tehdään nk. lapsivähennys. Yhdessä asuvilta vanhemmilta vähennetään 75 euroa/huollettava kotona asuva lapsi/vanhempi. Yksin asuvalta vanhemmalta vähennetään 150 euroa/huollettava kotona asuva lapsi. Lapsivähennystä ei tehdä sijoitettujen lasten osalta. Vanhemmilta, joille ei ole vahvistettu elatusapua tai sitä ei peritä, peritään lastensuojelun asiakasmaksu alla olevan taulukon mukaisesti:

22 22 (27) Tulot /kk vähennysten jälkeen Perintä / kk maksua ei peritä % % % % Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti: Sijoitettuja lapsia (lkm) Korotus % 1 Ei korotusta 2 15 % 3 30 % 4 45 % 5 tai useampi 60 % Vanhempien maksukykyä arvioitaessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös perheen kokonaistilanne. Lastensuojelun asiakasmaksu ei saa missään tilanteessa vaarantaa perheen toimeentuloa ja pyrkimyksiä selviytyä omatoimisesti ongelmistaan Lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista perittävä korvaus Asiakasmaksulain 7 :n 3 momentin mukaan lastensuojelulaissa tarkoitetuista perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren asiakasmaksulain 14 :n mukaisista tuloista, korvauksista tai saamisista. Näitä tuloja ovat mm. eläke, elinkorko, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista perittävä korvaus saa olla enintään 1.432,40 /kk, eikä se saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Elatustuki ja lapsilisä sekä vammaistuki ovat lapsen tuloja, joiden maksamista kunta voi elatustukilain (2008/580) lapsilisälain (1992/796) ja lain vammaisetuuksista (2007/570) perusteella hakea itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella kalenterikuukautta pidemmän ajan. Elatustuki, lapsilisä ja vammaistuki maksetaan tällöin kunnalle aikaisintaan hoidon alkamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Elatustuen, lapsilisän ja vammaistuen voi hakea kunnalle hoidon korvauksena myös niissä tilanteissa, kun niitä ei ole haettu aikaisemmin lapselle. Lisäksi lastensuojelulain 77 :n mukaan lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista on varattava aina vähintään 40% hänen itsenäistymisvaroihinsa, 60% voidaan käyttää hoidon korvauksena.

23 23 (27) 4.4. Kehitysvammaisten erityishuoltoon liittyvä ylläpito 21 Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä ylläpidosta peritään maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa 12 :n mukaisena ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksulain 7 c :n enimmäismäärien mukaisena. Alle 18-vuotiaalta maksuja ei saa periä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksua ei saa periä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) tarkoittamasta erityishuollosta Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä hoito 22 Hengityshalvauspotilaalle järjestettävä kunnallinen hoito ja hoitoon liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia Tilojen vuokrat Päiväkeskuksen tai muun tilan juhlasali 48,00 /krt (sis. alv 24 %) Auditorion 19,00 /h (sis. alv 24 %) Muun neuvottelutilan vuokra 13,00 /h (sis. alv 24 %) Atk-koulutustilan ja tilan laitteiden vuokra 24,00 /h (sis. alv 24 %) Sopimusvuokraaja esim. Työväenopisto 10,00 /h (sis. alv 24 %) Päiväkeskusten keittiöt ja astiat 30,00 /krt (sis. alv 24 %) Päiväkeskuksen juhlasalin vuokraa ei peritä vanhustyötä tekeviltä järjestöiltä eikä myöskään vanhainkodin ja palvelutalon asukkaiden merkkipäivien viettotilaisuuksista tai näiden muistotilaisuuksista. 5. TODISTUSMAKSUT 5.1. Maksu lääkärintodistuksesta 23 Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 39,60 euroa. Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta ym. vastaavista lääkärintodistuksista peritään enintään 47,70 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). Mikäli saman asian selvittäminen edellyttää kahta erihintaista todistusta (esim. T - todistus ja tuberkuloosi lausunto) peritään maksu vain kalleimman todistuksen mukaan.

24 24 (27) Kun sairasloman tarpeen osoittamiseksi tarpeellinen lääkärintodistus annetaan kansanterveystyöhön kuuluvan hoidon yhteydessä, ei siitä saa periä maksua riippumatta siitä onko lausunto kirjoitettu SVA-, SVB- tai jollekin muulle lomakkeelle. Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan todistus, jolla asiakas hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne. Erikoissairaanhoidon todistusten maksut peritään 50 % korotettuna, mikäli todistuksen antaja on ao. alan erikoislääkäriä, lukuun ottamatta niitä todistuksia, joista on määrätty asiakasmaksuasetuksen mukainen enin mahdollinen perittävä asiakashinta. Valmiiksi laaditusta todistuksesta yms. määrätty maksu peritään asiakkaalta, vaikka hän ei sitä sovitun toimitushetken jälkeen enää tarvitsisikaan. Maksuttomia todistuksia/lausuntoja/selvityksiä ovat 1. A -lääkärintodistus päiväraha, matkakustannusten korvaus, kuntoutusarviointi 2. Todistus/lausunto/selvitys matkakustannusten korvausta varten lapsen tai työntekijän sairaudesta koulukyyditys sairauden takia raskauden keskeytys, sterilisointi neuvola- ja kouluterveyden-huoltoon liittyvä todistus allergiatodistukset joukkorokotuksen yhteydessä annettava todistus puolustusvoimien terveystarkastus ja lausunto palvelukelpoisuudesta lääkärinlausunto holhousasioissa kuolintodistus 3. Suositukset toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsyä varten Viranomaisilta perittävät maksut Poliisiviranomaisen pyytämästä lausunnosta peritään viranomaisen ilmoittama maksu. Asiakkailta perittävät todistus- ja lausuntopalkkiot Kansainvälinen rokotustodistus Lääkärinlausunto/-todistus vanhuksen tai vammaisen omaishoidon tuki VPL/SHL mukainen kuljetuspalvelu liikuntavammaisen pysäköintilupa apuvälinehakemus asunnon haku asunnon muutostyöt tuberkuloositodistus 17,50 /lausunto 22,00 /lausunto

25 25 (27) työvoimaviranomaisia varten laadittu suppea lausunto vapaamuotoiset pienehköt lausunnot B-lääkärinlausunto päiväraha, erityiskorvattavat lääkkeet, kuntoutus, työkyvyttömyyseläke 39,60 /lausunto C-lääkärinlausunto 39,60 /lausunto lapsenhoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuki T -lääkärinlausunto terveydentilasta Terveydentilatodistus ulkomaille lähtöä varten Muut terveystarkastustodistukset (erityisryhmät kuten purjelentäjä, sukeltaja) 39,60 /lausunto 39,60 /lausunto 39,60 /lausunto E-lääkärinlausunto 39,60 /lausunto työtapaturma, ammattitauti, liikennevahinko, potilasvahinko, yksityistapahtuma, sotilasvamma Lääkärinlausunto/-todistus veroviranomaisia varten autoveron alennusta varten HIV-vasta-ainetutkimukset Kuntoutussuunnitelma Lääkärinlausunto ampuma-aselupaa varten Maahanmuuttajan oleskelulupaa varten annettava lausunto/todistus 39,60 /lausunto 39,60 /lausunto 39,60 /lausunto 39,60 /lausunto Muut todistukset ja lausunnot asiakkaan tarvitsemat ja pyytämät lausunnot 39,60 /lausunto lääkärintodistus ajokorttia varten 47,70 /lausunto Valmiiksi laaditusta todistuksesta yms. määrätty maksu peritään asiakkaalta, vaikka hän ei sitä sovitun toimitushetken jälkeen enää tarvitsisikaan.

26 26 (27) 6. ULKOMAALAINEN ASIAKAS, PERUUTTAMATON AIKA JA MAKSUKATTO 6.1. Muualta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu 24 Muulta kuin Suomessa asuvalta peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Kaikille ulkomailla kotipaikan omaaville henkilöille on järjestettävä ensiapuluonteinen, kiireellinen sairaanhoito samojen perusteiden mukaan kuin hoitoa järjestetään Suomessa asuvillekin. Henkilö, joka on vakuutettu EU/ETA-alueella, osoittaa kuulumisensa kotivaltionsa sosiaalivakuutusjärjestelmän näyttämällä eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai E111-lomakkeen. Jos henkilöllä on eurooppalainen sairaanhoitokortti, hän maksaa hoidostaan samat maksut kuin Suomessa kotipaikan omaava henkilö. Jos henkilöllä ei ole eurooppalaista sairaanhoitokorttia tai jos henkilö tulee valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta, eikä henkilöllä ole kotikuntaa missään Suomen kunnassa, häneltä peritään kiireellisestäkin hoidosta aiheutuneiden kustannusten mukainen maksu asiakasmaksuna asiakasmaksulain 13 :n ja -asetuksen 24 :n nojalla Käyttämättä tai peruttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu 25 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty, asiakkaan varaama vastaanottoaika suun ja hampaiden tutkimus ja hoito erikoissairaanhoidon avohoito kallis kuvantamistutkimus terveyskeskuksen lääkärin vastaanotto 39,60 /kerta Peritään 15 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy Maksukatto ja maksujen seuranta 26 a-b Noudatetaan asetuksessa päätettyjä periaatteita. 7. MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIIN MAKSUIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Maksukyvyn mukaan määräytyviin maksuihin vaikuttavina tekijöinä noudatetaan maksuasetuksen :en määräyksiä. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan kuukausituloista ei vähennetä asiakasmaksulain 10 c :n 3. kohdan tarkoittamina mahdollisina muina menoina omassa käy-

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Yhtymähallitus 28.1.2014, liite 6 Yhtymähallitus 25.2.2014, liite 26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen 1 1. AVOPALVELUMAKSUT... 2 1.1 KOTONA ANNETTAVA PALVELU... 2 1.2 TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen 1 Liite 4/Perusturvaltk. 20.1.2011 10 YLI-IIN KUNTA Perusturvalautakunta 91200 YLI-II Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen SOVELTAMISALA JA YLEISET PERUSTEET 2 Kunnallisista

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT JA RAHALLISET ETUUDET VUONNA 2014 1. VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT. SEUDULLISET KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2014 alkaen

ASIAKASMAKSUT JA RAHALLISET ETUUDET VUONNA 2014 1. VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT. SEUDULLISET KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2014 alkaen ASIAKAS JA RAHALLISET ETUUDET VUONNA 2014 1. VANHUSPALVELUIDEN ASIAKAS SEUDULLISET KOTIHOIDON 1.1.2014 alkaen YLEISET LÄHTÖKOHDAT Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista annetun lain (734/92)

Lisätiedot

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT

KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT KOTIHOIDON, ASUMISPALVELUIDEN JA LAITOSHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ASIAKASMAKSUT Päivitys hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.5.2015 71 2 SISÄLLYS 1 ASUMISPALVELUT JA LAITOSHOITO... 5 1.1

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot