Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen. hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Sanna Isola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen. hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi. hallituksen jäsen Sanna Isola"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo luentosali 10 Osallistujat Kokoukseen osallistuvat liitteestä 1 ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varsinaiset jäsenet. Jos varsinainen jäsen on estynyt, valtuuston kokoukseen voi osallistua jäsenen kutsumana hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Muut osallistujat n työjärjestyksen 6 :n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoitopiirin johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Em. henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Hallituksen jäsenet, jotka eivät ole valtuuston jäseniä Antti Huttu-Hiltunen hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala hallituksen jäsen Kyösti Juujärvi hallituksen jäsen Sanna Isola hallituksen jäsen Kaisa Louet hallituksen jäsen Pekka Simonen hallituksen jäsen Anne Huotari hallituksen jäsen Hannele Meskus hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Leena Paasivaara hallituksen jäsen Hallituksen kokoukseen osallistuvat virkamiehet (Hallintosäännön 40 :n mukaan hallituksen kokouksessa jäsenten lisäksi on läsnäolo- ja puheoikeus seuraavilla virkamiehillä) Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, valtuuston sihteeri Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja Oulussa, 3. kesäkuuta 2013 MERK. n puheenjohtaja ESKO VALIKAINEN Esko Valikainen Vs. valtuuston sihteeri Pasi Parkkila

2 KOKOUSKUTSU 2/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo luentosali 10 Asian nro Liite nro Asia Sivu 1 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 2 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Sairaanhoitopiirin tilinpäätös Vuoden 2012 arviointikertomus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Tilintarkastuksen kilpailuttaminen Tulevaisuuden sairaala OYS Korvauksen suorittaminen peruspääomasta Reisjärven kunnalle Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Oulun Heikinharjun lainaan Pääomalainan myöntäminen Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinteelle aloitteiden käsittely aloitteiden käsittely Aloitteet Kokouksen päättäminen 42

3 KOKOUSKUTSU 2/ Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo.

4 KOKOUSKUTSU 2/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti, Nykypäivä ja Perussuomalainen. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjan tarkastajien vaali n työjärjestyksen 29 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. valinnee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa.

5 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:119 / Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2012 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 18 mukaan kuntayhtymän kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. Hallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 69 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.

6 KOKOUSKUTSU 2/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2012 Tilinpäätös 2012 Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakokonaisuuksista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Allekirjoitukset ja merkinnät 6. Luettelot ja selvitykset 7. Liiteosa Määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet Sairaanhoidon palvelujen määrätavoitteista laskutettavien avohoitokäyntien tavoite ylittyi 8,4 %, ja avohoitokäynnin kokonaismäärä oli 4,5 % suurempi vuoteen 2011 verrattuna. Avohoitokäynneistä erityisesti erikoissairaanhoidon osalta käyntien määrä kasvoi 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit kasvoivat 3,6 %. Vuodeosastohoidon jaksojen määrä oli 7,0 % arvioitua pienempi ja toteutuneiden hoitojaksojen lukumäärä (54 003) oli 4,0 % pienempi kuin vuonna Vuodeosastohoidon hoitopäivämäärä ( ) oli 2,6 % alhaisempi kuin talousarviossa ennakoitiin ja vähennystä vuoteen 2011 verrattuna muodostui hoitopäivää, mikä tavanomaisella kuormituksella laskettuna merkitsee hieman alle kahden vuodeosaston käytön määrää. Vuodeosastohoidon aleneminen ja avohoitopainotteisuuden kasvu on toteutunut strategian mukaisesti. Hoidossa olleiden jäsenkuntien potilaiden määrä ( ) puolestaan oli noin arvioitua suurempi, mikä on talousarviossa asetettua tavoitetta 2,3 % korkeampi. Vuodeosastoilla hoidettujen keskimääräinen hoitoaika (4,9 vrk) nousi 0,1 vuorokautta edelliseen vuoteen verrattuna ollen 0,2 vuorokautta tavoitetasoa (4,7 vrk) korkeampi. Päiväkirurgisten leikkausten osuus kaikista leikkauksista oli 42,2 prosenttia ja ajanvaraukseen perustuvista leikkauksista päiväkirurgian osuus oli viime vuonna 57,2 prosenttia. Molempien toteutuma on edellisvuotta ja talousarviossa asetettua tavoitetta huomattavasti parempi. Kasvua edelliseen vuoteen oli päiväkirurgisten leikkausten osalta 3,6 % - yksikköä ja ajanvaraukseen perustuvissa leikkauksissa 4,8 % -yksikköä. Jäsenkuntien laskutus (oma tuotanto) asukasta kohti oli 849 euroa vuonna 2012, mikä ylittää alkuperäisen toiminta- ja taloussuunnitelman luvun 9 eurolla/asukas. Kasvua vuoteen 2011 verrattuna on 22 euroa/asukas, mikä on 2,6 % edellisvuotta suurempi. Jäsenkuntalaskutuksen arvioitua suurempi kasvu perustuu hoidossa olleiden potilaiden ennakoitua suurempaan määrään sekä sairaanhoitopiirin vastuulle jäsenkunnilta, erityisesti Oulun kaupungilta siirtyneiden toimintojen johdosta. Lisäksi hoitotakuun velvoitteiden vaatima lisätyö ja arvioitua korkeampi hoidon tarve ovat omalta osaltaan lisänneet jäsenkuntalaskutuksen ennakoitua suurempaa kasvua. Sairaanhoitopiirin talousarvion tuloslaskelman mukaiset asiakaspalvelujen ostot (sis. sairaanhoidon välitettyjen palveluiden ostojen tulojen ja menojen määrärahat) toteutuivat joulukuussa tarkistettua talousarviota 3,7 % korkeampina 17,8 milj. euron suuruisina (TA 17,2 milj. euroa). Edelliseen vuo-

7 KOKOUSKUTSU 2/ Strategiasta johdetut tavoitteet Hoitoonpääsyyn liittyvät säännökset teen verrattuna asiakaspalvelujen ostot pienenivät noin 2,0 milj. eurolla. Tuloslaskelman rahoituskulujen netto-osuuden osalta vuosi 2012 toteutui -1,11 milj. euron suuruisena, kun talousarviossa summaksi arvioitiin -1,64 milj. euroa. Alitus talousarvioon nähden on noin 0,5 milj. euroa. Alitus johtuu arvioitua alhaisemmasta korkotasosta sekä talousarviolainojen suunnitelmasta poikkeavista nostoajankohdista. Sairaanhoitopiirin lainakanta kasvoi tilikauden aikana yhteensä 5,0 milj. eurolla 94,6 milj. eurosta 99,6 milj. euroon. Talousarvion sitovana tavoitteena lainakannan kasvun osalta oli 9,57 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin strategiasta johdetut tavoitteet toteutuivat vuoden 2012 osalta valtaosin myönteisesti. Hoidon potilaslähtöisyyttä kuvaavat mittarit (lähetteen käsittelyaika, ensikäynnin toteutuminen 3 kuukaudessa ja hoitotoimenpiteen toteutuminen 6 kuukaudessa) toteutuivat selkeästi edellisvuotta paremmin. Sairaalan asiakasrakennetta kuvaava mittari (case-mix) toteutui yliopistollisen sairaalan osalta edellisvuoden tasolla ja Oulaskankaan sairaalaan osalta hieman edellisvuotta heikommin. Case-mix -luokittelulla tarkoitetaan asiakkaiden luokittelemista ryhmiin, joiden jäsenet kuluttavat yhtä paljon voimavaroja (henkilöstöä ja heidän osaamistaan yms.). Henkilötyön tuottavuutta kuvaava mittari drg-piste/työpanos nousi hieman edellisestä vuodesta. Drg-pisteen hinta kasvoi edellisestä vuodesta 2,8 %, mikä oli alle 3 % tavoitetason. Korvattujen potilasvahinkojen osalta vuosi 2012 oli edellisvuotta hieman heikompi. Sairaalahoitoon liittyvien infektioiden osalta lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 65:lla. Talouden ja toiminnan osalta kaikkia tavoitteita ei toimintavuoden osalta saavutettu. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion 5,3 %. Tilikauden tulos oli huomattavasti heikompi kuin mitä talousarviossa arvioitiin johtuen erityisesti lomapalkkavelan kirjaustavan muutoksesta. Kustannukset/hoidettu potilas tunnusluvun osalta kasvu sen sijaan toteutui tavoitteen (< 3 %) mukaisena kasvun ollessa 2,6 %. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu (jäsenkuntalaskutus euroa/asukas) kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 %. Työpanoksen kasvu ylitti strategisen tavoitteen 1,7 %:lla. Hoidettu potilas/työpanos -tunnusluku säilyi samana kuin edellisenä vuonna. Henkilöstöä koskevat strategiset mittarit toteutuivat pääosin edellisvuotta paremmin. Sairastavuus % kasvoi 0,1 % -yksiköllä edellisvuodesta. Ammatillisen työnjaon, kannustavan palkitsemisen ja työaikapankin käyttöönoton osalta edistyttiin toimintavuoden aikana. Tutkimustoiminnan määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Opiskelijatyytyväisyyttä kuvaava pisteluku parani. Säännösten mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lähetteiden käsittelyaika on joissakin sairaanhoitopiirin yksiköissä edelleen liian pitkä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vrk, mutta yli määräajan (21 vrk) käsittelyä odottaneita lähetteitä kaudella oli 1,2 % kokonaismäärästä. Toukokuun alusta 2011 lähtien myös ensikäyntien osalle on säädetty aikarajat. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoissairaanhoidon arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Ensikäyntiä odottavien osalta tilanne on parantunut merkittävästi

8 KOKOUSKUTSU 2/ vuoden 2011 lopun tilanteesta. Yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 416 kun vuotta aiemmin vastaava luku oli Hoitoon pääsyn osalta tilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä; yli 6 kuukautta leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli vuoden lopussa 13, kun vuotta aiemmin vataava luku oli 89. Maaliskuun alussa 2011 toimintansa aloittaneen uuden avohoitotalon rooli on hyvin keskeinen jäsenkuntiemme asukkaiden hoitoon pääsyn turvaamisessa. Avohoitotaloon sijoittuu myös Oulun kaupungin kuvantamistoiminta. Taloudellinen tilanne Talouden tunnusluvuilla mitattuna sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne vuonna 2012 heikkeni merkittävästi. Tilikauden alijäämäksi muodostui 9,7 milj. euroa. Taseeseen kertynyt alijäämä on yhteensä 5,1 milj. euroa. Edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä 4,6 milj. euroa heikkeni siten suunnilleen samansuuruiseksi alijäämäksi. Sairaanhoitopiirin tuloksen tulisi olla vuosittain ylijäämäinen, jotta toiminta olisi kustannusvastaavaa ja myös lainojen lyhennykset voitaisiin hoitaa tulorahoituksella. Omavaraisuusaste heikkeni ollen tilikauden lopussa 43,0 % (46,2 %). Suhteellinen velkaisuus kasvoi 36,6 prosenttiin 34,7 prosentista. Vuosikatteen ja poistojen suhdeluku vuonna 2012 on 58 %, kun vuonna 2011 se oli vielä 114 %. Vuosikatteen heikkenemisen myötä myös lainanhoitokate heikkeni 1,3 (3,5). Investointien tulorahoituksen prosenttiosuus oli vuoden 2012 lopussa 45,7 % (61,9 %). Kassan riittävyyden päivämääräluku oli vuoden 2012 lopussa 23 päivää, vuoden 2011 vastaavana ajankohtana 26 päivää. Toimintatuotot Tilinpäätöksen mukaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 toimintatuotot 529,1 milj. euroa ylittävät käyttösuunnitelman 3,7 % ja olivat 1,7 % (8,65 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna Jäsenkuntalaskutus oli kertomusvuonna 343,0 milj. euroa, ja se kasvoi vuoteen 2011 verrattuna 3,4 %. Jäsenkuntalaskutus ylitti alkuperäisen käyttösuunnitelman 2,8 %. Sairaanhoidollisten palvelujen myynti (53,6 milj. euroa) erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille jäsenkuntien ulkopuolisille kasvoi 4,4 %. Asiakasmaksutuottoja kertyi yhteensä 24,5 milj. euroa mikä oli 1,1 milj. euroa alhaisempi (4,5 %) kuin edellisenä vuonna. Erityisesti vuodeosastohoitomaksut pienenivät noin miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Muiden toimintatuottojen osuus ylitti suunnitelman 1,2 miljoonalla eurolla. Tähän tuottoerään kirjautui toimintavuonna tapahtunut Tahkokankaan alueella sijaitsevan tontin myyntivoitto 0,5 milj. euroa. Toimintakulut Sairaanhoitopiirin alkuperäistä talousarviota tarkistettiin joulukuun valtuuston kokouksessa toimintakulujen osalta yhteensä 17,75 milj. eurolla (3,6 %). Sairaanhoitopiirin toimintakulut olivat toimintakertomusvuonna yhteensä 515,7 milj. euroa. Kulujen toteutuma joulukuussa tarkistettuun talousarvioon nähden on 101,7 % ja kulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 %. Huomioimalla kulujen kasvuun vaikuttaneet siirtyneet toiminnot on vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu alhaisempi, noin 3,6 %. Vertailua edellisen vuoden toiminnan kuluihin hankaloittaa mm. Oulaisten perusterveydenhuollon sopimuksen purku, Monetra Oy:n ja NordLabin perustamisesta aiheutuneet kustannukset sekä lisääntynyt palvelutuotanto Oulun

9 KOKOUSKUTSU 2/ kaupungin kanssa (mm. kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot). Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu on omistajastrategisen linjauksen mukainen. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2012 henkilöstömenot olivat yhteensä 339,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen kokonaiskasvu oli yli 22 milj. euroa. Henkilöstömenot nousivat 7,1 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2012 palkkojen nousuun vaikuttivat vielä edellisvuoden sopimuskorotukset 0,9 %. Lisäksi vuosien uuden kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen vaikutus henkilöstömenojen kasvuun oli toimintavuonna 3,9 %. Eri sopimusmuutosten kokonaisvaikutus vuonna 2012 oli yhteensä arviolta 4,8 %. Suurin sopimuskorotusvaikutus oli lääkäreiden henkilöstöryhmässä. Virka- ja työehtosopimusten kustannusvaikutus henkilöstömenoihin oli arviolta 13 milj. euroa. Lisäksi lomapalkkavelan laskentatavassa tapahtui muutos, kun uudessa kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa B-vuosilomataulukot poistettiin ja lomakorvaus määräytyy jatkossa ns. vanhojen A-taulukoiden vuosilomapäivien mukaan. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistuksen mukaan lomapalkkavelka kirjattiin varovaisuuden periaatetta noudattaen jo edellisvuoden tilinpäätökseen uusien vuosilomasäännösten mukaan, mikä ylimääräinen 3 miljoonan varaus purettiin vuonna Varauksen purkamisen jälkeen laskettu lomapalkkavelan laskentatavan nettovaikutus vuonna 2012 oli arviolta 6,1 milj. euroa, mikä nosti henkilöstömenoja 1,8 %. Loput henkilöstömenojen kasvusta (n. 3 milj. euroa) johtuivat toimintamuutoksista, hoitotakuun purkuun ja hoitohenkilökunnan saannin varmistamiseen tehdyistä paikallisista sopimuksista sekä ennakoimattomasta henkilöstömäärän kasvusta. Aineet, tarvikkeet ja tavaraostot pysyivät tarkistetun talousarvion tasolla ollen 98,6 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden 5,2 %. Apteekkitarvikemenot olivat noin 1,1 milj. euroa korkeammat kuin edellisenä vuonna. Hoito-, kuvantamis- ja laboratoriotarvikkeiden sekä kuntoutustarvikkeiden menokehitys oli yhteensä noin 2,0 milj. euroa korkeampi kuin edellisenä vuonna (kasvua yhteensä 5,0 %). Yleistä kustannuskehitystä korkeampi kasvu johtuu hoidettujen potilaiden kasvaneesta määrästä ja ko. tarvikkeiden yleistä kustannuskehitystä korkeammasta noususta. Alkuperäinen talousarvio ylittyi välitettyjen palvelujen osalta n. 0,6 milj. euroa muissa sairaanhoitopiireissä, pääasiassa HUS:ssa, hoidettujen vaikeiden sairauksien mm. elinsiirtojen takia. Edellisen vuoden toteumaan nähden välitettyjen palveluihin ostot pienenivät kuitenkin n, 0,4 milj. euroa. Välitettyjen hoitotakuupalvelujen ostot pienenivät n. 1,5 milj. eurolla edellisestä vuodesta. Sairaanhoitopiirin oma tuotanto pystyi hoitamaan enemmän potilaita mm. avohoitotalon valmistumisen myötä. Tilikauden tulos Tuloslaskelman mukainen vuosikate oli kertomusvuodelta 13,4 milj. euroa. Vuosikate heikkeni 11 milj. eurolla vuoden 2011 vuosikatteesta. Sairaanhoitopiirin poistot kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta (8,2 %) johtuen mm. avohoitotalon käyttöönotosta. Poistot olivat 23,2 milj. euroa (edellisenä vuonna 21,4 milj. euroa). Investointien bruttomenoiksi vuodelle 2012 vahvistettiin alkuperäisessä talousarviossa 30,1 milj. euroa. n vahvistamien talousarviomuutosten jälkeen investointimenoihin varattiin kaikkiaan 37,0 milj. euroa. In-

10 KOKOUSKUTSU 2/ Sairaanhoitopiirin henkilöstö vestoinneista toteutui vuoden 2012 aikana 29,4 milj. euroa. Investoinneista noin 6,9 milj. euroa siirtyi toteutettavaksi vuodelle Näistä ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden osuus on 4,8 milj. euroa ja rakennusten osuus 2,2 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos on ,89 euroa ja tilikauden alijäämäksi poistoeron kirjauksen jälkeen muodostuu ,25 euroa. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2012 aikana keskimäärin henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 113 henkilöllä. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vaihteli suuresti eri kuukausina ollen ylimmillään kesäkuussa henkilöä. Henkilöstömäärän vaihteluun vaikuttavat eniten vuosilomat, jotka nostavat kesällä sijaistarvetta. Henkilöstön lukumäärä oli henkilöä. Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskenteli vuoden lopussa henkilöä, Oulaskankaan sairaalassa 367 ja Visalan sairaalassa 147 henkilöä sekä kehitysvammahuollon palveluksessa 306 henkilöä. Terveydenhuoltoala on varsin naisvaltainen ala, miesten osuus koko henkilöstöstä oli vuoden lopussa 17,1 % (1 191 miestä), naisten osuus vastaavasti 82,9 % (5 758 naista). Miesten osuudessa tapahtui noin puolen prosenttiyksikön kasvu edellisvuoteen, aiempina vuosina suhteelliset osuudet on pysyneet lähes muuttumattomina. Vuoden lopussa vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöstöstä 76,0 % (5 278 henkilöä). Määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilökunnan suhteellinen osuus nousi noin prosenttiyksikön ollen vuoden lopussa 24,0 % (23,1 % ). Määräaikaista henkilökuntaa oli vuoden lopussa suhteellisesti eniten lääkäreiden ryhmässä, mikä selittyy vakanssien alhaisella täyttöasteella. Osa-aikaisena työskenteli vuoden aikana keskimäärin 744 henkilöä. Osaaikatyötä tekeviä oli suhteellisesti eniten (14,4 %) lääkäreiden henkilöstöryhmässä. Lisäksi lakisääteisellä osittaisella hoitovapaalla oli vuoden aikana yhteensä 424 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä sairaanhoitopiirissä oli 44,0 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä oli noin puolen vuoden ero (miehet 43,5 vuotta, naiset 44,1 vuotta). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön 34,7 vuotta. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna korkein keski-ikä oli tutkimusta ja hoitoa avustavien ryhmässä 48,4 vuotta sekä huoltohenkilöillä (48,1 vuotta). Lääkäreiden henkilöstöryhmässä keski-ikä oli alhaisin 42,1 vuotta. Sairaanhoitopiirissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2012 aikana 191 henkilöä, lähes saman verran kuin edellisvuonna. Kaikista eläketapahtumista vanhuuseläkkeelle siirtymisen osuus oli yli puolet (59,2 %). Osa-aikaeläkkeellä oli vuoden aikana 94 henkilöä, uusia osa-aikaeläkeläisiä 15 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja osakuntoutustuella vuoden aikana oli 206 henkilöä, määräaikaisella kuntoutustuella 48 henkilöä.

11 KOKOUSKUTSU 2/ Sairaanhoitopiirissä on laadittu erillinen henkilöstökertomus, joka on kokonaisuudessaan tilinpäätöksen liiteosassa. Tilinpäätös on käsitelty yhteistyötoimikunnan kokouksessa Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää a) allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, b) esittää valtuustolle tilikauden ,89 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään 8.501,64 euroa, - tilikauden alijäämä ,25 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi ja e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 54 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 2: Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2012 Hallituksen esitys: 1) käsittelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen. 2) päättää tilikauden ,89 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään 8.501,64 euroa, - tilikauden alijäämä ,25 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.

12 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:154 / Vuoden 2012 arviointikertomus Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on, että käytössä olevan materiaalin, tilinpäätöksen ja lautakunnan kokouksissa aikaisemmin hankitun materiaalin pohjalta lautakunta antaa evästystä arviointikertomuksen valmisteluun. Tältä pohjalta esitys arviointikertomukseksi valmitellaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomusehdotuksen valmisteluun Tark.ltk 11 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää Tark.ltk 21 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että arviointikertomus saatetaan yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten., liite 3: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus 2012 Tarkastuslautakunnan esitys: 1. merkitsee arviointikertomuksen 2012 tiedoksi. 2. saattaa arviointikertomuksen yhtymähallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

13 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:162 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja päättänyt antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle sekä saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

14 KOKOUSKUTSU 2/ Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää Tark.ltk 22 Päätös: Esitys hyväksyttiin. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi esittää valtuustolle, että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta , liite 4: Tilintarkastuskertomus 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Tarkastuslautakunnan esitys: päättää, että 1) tilintarkastuskertomus 2012 merkitään tiedoksi. 2) vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

15 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:131 / Tilintarkastuksen kilpailuttaminen Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Käydään alustava keskustelu asiasta Tark.ltk 23 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan kokouksessa tullaan keskustelemaan alustavasti tilintarkastuskilpailutuksesta. Kokoukseen kutsutaan hankintatoimistosta hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi, talousjohtaja Jarkko Raatikainen, sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Keskustellaan alustavasti kilpailutuksesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tark.ltk 29 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Keskustellaan alustavasti kilpailutuksesta. Tarvittavat päätökset kilpailutuksen osalta tehdään tarkastuslautakunnan syksyn kokouksessa. Merkittiin, että talousjohtaja Jarkko Raatikainen poistui kello 9.05 ja hankintapäällikkö Juha Putkonen ja sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä poistuivat kello Henkilöt poistuivat kesken asian käsittelyn. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Jatketaan keskustelua tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksesta. Tehdään päätöksiä kilpailutuksen periaatteista, pisteytyksestä ja hankinnan laajuudesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tark.ltk 42 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Jatketaan keskustelua tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksesta. Tehdään päätökset seuraavassa kokouksessa. Merkittiin, että talousjohtaja Jarkko Raatikainen, sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä ja hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi poistuivat kokouksesta kello Henkilöt poistuivat kesken asian käsittelyn.

16 KOKOUSKUTSU 2/ Jatketaan keskustelua tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisesta. Hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi esittelee alustavan tarjouspyynnön ja kilpailuttamisen periaatteet. Alustava tarjouspyyntö on esityslistan oheismateriaalina. Asian käsittelyn alussa kuullaan asiantuntijoina sairaanhoitopiirin tarkastajaa ja sisäistä tarkastajaa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy alustavan tarjouspyyntöesityksen ja kilpailuttamisen periaatteet. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy alustavan tarjouspyyntöesityksen ja kilpailuttamisen periaatteet. Liiteenä oleva oheismateriaali ei ole vielä julkinen (JulkL 6 1.mom. kohta 2) Tark.ltk 48 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä, sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski ja hankintaasiantuntija Anja Kellolampi poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa kello Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt tilintarkastussäännön muuttamisen kokouksessaan käsittelee asian Tilintarkastuksen kilpailuttaminen voidaan tämän jälkeen toteuttaa. Hankintaasiantuntija Anja Kellolampi kertoo kokouksessa kilpailuttamisen aikataulun. Kutsuttuna asiantuntija kokoukseen pyydetään sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkö, hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi kilpailuttamisen aikataulu ja päätetään mil loin lautakunta hyväksyy tarjouspyynnön. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy tarjouspyynnön kokouksessaan Tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-järjestelmässä

17 KOKOUSKUTSU 2/ Tark.ltk 61 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa kello Keskustelujen pohjalta hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi on laatinut liitteen mukaisen tarjouspyynnön tilintarkastuksen kilpailuttamisesta. Kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyyn kokoukseen on pyydetty sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä, sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski ja hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 72 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Lautakunta hyväksyy tilintarkastuksen kilpailuttamisen liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö julkaistaan Hilma järjestelmässä. Merkittiin, että sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykkä, hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkoski poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa kello Tarkastuslautakunta on pyytänyt asiantuntijana kokoukseen hankinta-asiantuntija Anja Kellolammen, sairaanhoitopiirin tarkastaja Jaana Köykän ja sisäinen tarkastaja Kimmo Holtinkosken. Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan kokouksessaan hyväksymä tarjouspyyntö liitteineen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on osallistunut pyydettynä asiantuntijana hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi. Anja Kellolampi alusti asiaa. Alustuksen perusteella käytiin keskustelua. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 29 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Asia jätetään pöydälle ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta on pyytänyt asiantuntijaksi kokoukseen hankinta-asiantuntija Anja Kellolammen.

18 KOKOUSKUTSU 2/ Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa. Tarkastuslautakunnan kokoukseen on osallistunut pyydettynä asiantuntijana hankinta-asiantuntija Anja Kellolampi. Anja Kellolampi on poistunut kokouksesta ennen päätöksentekoa kello Pöytäkirjan liitteenä on tarjouspyyntö sekä pisteytyksen yhteenvetotaulukko. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: - esittää kuntayhtymän valtuustolle, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilintarkastajaksi tilikausille valitaan tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt JHTT yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen - tarkastuslautakunta tekee esityksen valtuustolle option käytöstä vuosille vuoden 2015 loppuun mennessä - PPSHP:n konserniohjeen mukaan konserniohjauksen tukemiseksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastajaksi kuntayhtymän JHTT-tilintarkastaja tai yhteisö. Vaihtoehtoisesti tytäryhteisön tilintarkastajaksi tulee valita kuntayhtymän tilintarkastajaksi valitun JHTT-yhteisön kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluva HTM- tai KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö. Tämän lisäksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin voidaan valita toinen tilintarkastaja, jos yhtiöjärjestys tai jokin muu vastaava määräys sitä edellyttää. Tilintarkastus on järjestettävä kohdeyhteisön yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan määräyksen sekä ao. konserniyhteisöä koskevien tilintarkastussäännösten edellyttämällä tavalla. Tytäryhteisöt päättävät lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja sopivat maksettavista palkkioista erikseen kuntayhtymälle valitun tilintarkastajan kanssa Tark.ltk 34 Päätös: Esitys hyväksyttiin., liite 5: Tarjouspyyntö sekä pisteytyksen yhteenvetotaulukko Tarjousasiakirjat ovat valtuutettujen nähtävinä valtuuston sihteerillä ennen kokouspäivää ja valtuuston kokouksessa.

19 KOKOUSKUTSU 2/ Tarkastuslautakunnan esitys: päättää - että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilintarkastajaksi tilikausille valitaan tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Paula Hellén-Toivanen. - option käytöstä vuosille vuoden 2015 loppuun mennessä.

20 KOKOUSKUTSU 2/ DIAARI:158 / Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Hallitus ja , valtuusto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2009 hyväksytyssä omistajastrategiassa tilojen ja kiinteistöjen tulevaisuuden tarpeiden suunnittelu ja rahoitus on valittu yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilojen ytimen muodostaa Oulun yliopistollinen sairaala (OYS). PPSHP:n omistuksessa olevien kiinteistöjen yhteenlaskettu bruttopinta-ala on noin m2. Valtaosa rakennuskannasta on rakennettu ja 1970-luvuilla, ja edessä on pakostakin mittavat peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeet. Toisaalta terveyspalvelujen, myös erikoissairaanhoidon, kysyntä tulee kasvamaan lähivuosikymmeninä merkittävästi. OYS:n nykyiset tilat on suunniteltu tukemaan vuosikymmenten takaisia toimintamalleja, eivätkä ne enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi ja kustannustehokkaaksi. Toiminnan kehittämisessä ja kallistuvan erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa tavoitteena on tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tuottavuuden kasvu ja parantunut vaikuttavuus saavutetaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä hyödyntämällä tietotekniikkaa selvästi nykyistä laajemmin. Tilaratkaisujen toteuttamisessa korostuvat tilojen suunnittelu tehokkaampien palveluprosessien ehdoilla, muuntojoustavuus sekä ennakointi tulevien teknisten ja ICT-ratkaisujen toteuttamisen edesauttamiseksi. Uusien sairaaloiden suunnittelussa korostuvat erityisesti: potilasturvallisuus, tuottavuuden parantaminen, resurssien joustava käyttö, ammatillisen työnjaon uudistaminen, tilojen ja toimintojen vakiointi, tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen, tehokkaat logistiset ratkaisut, tilojen viihtyisyys ja monikäyttöisyys sekä energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden käyttö. Yleinen suuntaus on, että hoitoa suunnataan vuodeosastoilta avohoitoon, jossa voidaan toteuttaa yhä vaativampia toimenpiteitä aiempaa taloudellisemmin. Sairaansijojen ja vuodeosastojen lukumäärä vähenee, mutta vastaavasti vuodeosastoilla hoidettavien potilaiden keskimääräinen vaikeustaso nousee. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on edessä monivuotinen rakentamis- ja peruskorjausjakso sekä samalla toiminnan uudistamisohjelma. Uudistamisohjelmalla tavoitellaan ensi sijassa hyötyjä taloudelle ja tuottavuudelle. Kustannustehokkuutta pyritään parantamaan % toimintatapamuutosten ja niitä tukevien tilaratkaisujen avulla. Toimintatapamuutosten tavoitteena on mm. nykyistä joustavampi henkilöstöresurssien hyödyntäminen hoitotyössä, potilaiden hoidon nykyistä lyhyemmät kokonaisläpimenoajat sekä oikea-aikaisen ja -sisältöisen hoidon myötä oikein käytetyt hoitoresurssit. Ohjelmalla tavoiteltavat hyödyt potilaille, toiminnalle sekä henkilöstölle ja johtamiselle ovat lähes kaikki sellaisia, että ne parantavat toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta ja luovat täten potentiaalin positiivisille taloudellisille muutoksille.

21 KOKOUSKUTSU 2/ Tehokkuutta parannetaan johtamisjärjestelmän ja toiminnanohjauksen muutosten avulla. Resursseja keskitetään niihin toimintoihin, joista saadaan aikaan suurin vaikuttavuus suhteessa käytettyyn panokseen. Yhteiskäyttöisyys on tilasuunnittelun johtavana ajatuksena ja yhdessä sujuvien toimintaprosessien sekä tehokkaiden teknologisten ratkaisujen kanssa ne tukevat ja mahdollistavat tulevaisuuden sairaalassa tuottavuuden parantamisen. Tehokkaat tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka nopeuttavat prosessien läpimenoaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta. Tulevaisuuden sairaalassa tilatarve voi olla nykyistä pienempi, mutta toiminnallisesti tilat ovat tehokkaammat ja niiden energiatalous on parempi. Merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Toimintaa kehitetään potilaslähtöiseksi ja potilas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, jolloin myös kustannustehokkuus paranee. Potilas hyötyy myös teknologisista ratkaisuista, joilla hänen hoitomahdollisuuksia kotona voidaan lisätä ja sairaalassa oloaikaa lyhentää. Tulevaisuuden sairaala mahdollistaa erikoissairaanhoidon palveluiden nopean saatavuuden ja tuottamisen tulevaisuuden vaatimuksia vastaavissa tiloissa. Tilasuunnittelussa huomioidaan toiminnan tulevat kehittämistarpeet siirtymällä monikäyttöisiin ja joustaviin tiloihin. Työnjakokysymyksiin kiinnitetään erityistä huomiota: moniosaajia arvostetaan ja huippuosaajien työpanos pyritään keskittämään erityisosaamista vaativaan tuottavaan työhön. Teknologia tukee ja auttaa henkilöstöä työssään. Resurssien käyttö on optimoitu sekä määrän että laadun suhteen. Teknologiatuki varmistaa tehokkaan johtamisen ja sen, että johdetaan reaaliaikaisen tilannetiedon kautta. Potilaslähtöisesti johdettu organisaatio parantaa edelleen hoidon laatua, lyhentää tutkimusten ja hoitojen sisäisiä viiveitä, vähentää toiminnan kapeikoita, tehostaa resurssien joustavaa käyttöä ja työkuormituksen hallintaa. Kaikkiaan nykyisten kiinteistöjen peruskorjaustarpeen on arvioitu olevan noin 250 miljoonaa euroa sekä sairaanhoidollisten toimintatapojen muutoksesta ja kehittymisestä johtuvien uudistilojen rakentamistarpeen noin 250 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden sairaala OYS ohjelmakokonaisuus ei ole pelkästään rakennushanke vaan mittava investointi, jolla on pitkäkantoiset taloudelliset vaikutukset koko sairaanhoitopiirille. Uuteen rakennukseen siirtyminen mahdollistaa perusteellisten toiminnallisten muutosten toteuttamisen, joiden suunnittelu tulee toteuttaa samanaikaisesti tilasuunnittelun kanssa. Toiminnan muutos ja nykyiset tilat luovat sekä paineita että tarjoavat mahdollisuuden suunnitella tehokkaampi ja vaikuttavampi sairaalakonsepti. Toiminnan kehittämisen painopiste tulee olemaan hoitoa tukevien ja avustavien teknologioiden ja tehokkaiden prosessien suunnittelussa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toiminnan suunnittelua ja alueen toimijoiden selkeää roolitusta koko hoitoketjun tavoitteiden mukaisesti. Jotta tulevaisuuden sairaalan tiloista saadaan prosessien näkökulmasta merkittävin hyöty irti, tulee toiminnassa ja tiloissa olla riittävästi joustavuutta. Olennaista on löytää sellaisia ratkaisuja, joihin löytyy tarpeeseen sopiva ja toimivaksi todettu teknologia ja joista voidaan olettaa saatavan paras kustannus-, laatu- ja/tai prosessihyöty. Teknologialla tuetaan muiden osakokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamista.

22 KOKOUSKUTSU 2/ Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uusiutumisprosessi ( muutosohjelma ), joka ajoittuu pääosin vuosille Uusiutumisprosessiin tulee kuulumaan 4-8 isompaa osakokonaisuutta ( hanketta ), nämä voivat puolestaan jakaantua pienempiin kokonaisuuksiin (ko. hankkeen projekteja ). Kesän syksyn 2012 aikana suunnitellaan ohjelmakokonaisuus ja edistetään samalla käynnissä olevia hankkeita. Vuoden 2012 loppuun mennessä tehdään tarkemman tason suunnittelu hankekohtaisesti. Ohjelmakokonaisuuden rahoittamisessa tullaan tarkastelemaan ja käyttämään erilaisia malleja rahoituksen suhteen. Tämä on välttämätöntä myös riskien hallinnan kannalta. Tarkasteluun sisällytetään myös kiinteistöjen omistajuuden vaihtoehtoiset ratkaisut. Päätöksenteon taloudellisen näkökulman vahvistamiseksi toteutetaan investointilaskelma ja kustannushyötyanalyysi ohjelmakokonaisuudesta. Tila- ja kiinteistöasian käsittely jatkuu kello alkavassa hallituksen kokouksessa. Kokoukseen ei lähetetä enää erillistä kutsua. Liite, Tulevaisuuden sairaala OYS ohjelmakokonaisuusluonnos. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 1) Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista % - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita.

23 KOKOUSKUTSU 2/ ) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen - tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen tilojen ja toimintojen suunnittelu ja tarvittaessa toteutus tapahtuu yhdessä perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen toimijoiden kanssa toimivien palveluketjujen varmistamiseksi Hall 65 Kutsuttuina asiantuntijoina senior adviser Heikki Salumäki, kehitysjohtaja Pasi Parkkila ja hallintoylilääkäri Juha Korpelainen. Senior adviser Heikki Salumäki esitteli asian. Päätös: Käydyn keskustelun perusteella hallitus antoi jatkotyöskentelyohjeet. Asian käsittely jatkuu torstaina kello (G340) Hallituksen kokouksen 65 käsittelyä jatkettiin klo Kokouksessa olivat läsnä: Kyösti Juujärvi, puheenjohtaja Eija Säilynoja, varapuheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja Tuija Haikola, jäsen Jari Latvala, jäsen (poistui klo asian ollessa kesken) Tuomo Haapalahti, varajäsen Kaija Sepponen, jäsen Esko Valikainen, jäsen Tuulikki Ukkola, jäsen Maire Mäki, jäsen (poistui klo asian ollessa kesken) Juha Kukkonen, jäsen Leena Paasivaara, varajäsen, pöytäkirjan tarkastaja Mikko Raudaskoski, valt. 3. varapj Hannu Leskinen, sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri Juha Jääskeläinen, henkilöstöjohtaja Sari Haataja, hallintolakimies, sihteeri Juha Korpelainen, hallintoylilääkäri, kutsuttu asiantuntija

24 KOKOUSKUTSU 2/ Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, kutsuttu asiantuntija Heikki Salumäki, senior adviser, kutsuttu asiantuntija Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: 1) Hallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on olemassa tarve käynnistää merkittävä erikoissairaanhoidon toiminnan, toimintatapojen ja rakennusten uudistaminen. - Nykyiset tilat eivät enää tue uusien toimintamallien ja teknologioiden mahdollistamaa toiminnan tehostamista nykyistä tuottavammaksi, tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi. - Sairaanhoitopiirin kiinteistöjen uudistaminen toteutuu vanhan purkamisena, peruskorjauksina sekä uudisrakentamisena. - Kansallisten ja kansainvälisten kokemusten perusteella uudella rakennustekniikalla voidaan vähentää merkittävästi kiinteistöjen ylläpitokustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa tuottavuutta. 2) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että - hallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella vuoden 2012 loppuun mennessä etenemisestä konkreettinen suunnitelma valtuuston päätettäväksi - alustava kustannusarvio on noin 500 milj. euroa 15 vuoden aikana - hanke toteutetaan useana (4 8) hankkeena - rahoituksessa voidaan käyttää perinteisen rahoituksen lisäksi myös muita vaihtoehtoja - tulevaisuudessa sairaalan tiloissa voi toimia myös asiakkaita palvelevia yksityisiä toimintoja - toteutettavilla ratkaisuilla tavoitellaan tuottavuuden kasvattamista % ohjelmakokonaisuuden tuloksena - OYS:n rinnalla tarkastellaan myös eteläisen alueen sairaaloiden sekä kehitysvammahuollon tilatarpeita. 3) Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä alustaviksi suunnittelua ohjaaviksi periaatteiksi: - potilasnäkökulman korostaminen - hoidon laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen - pääsääntöisesti yhden hengen potilashuoneet - sairaansijojen vähentäminen - potilashotellitoiminnan vahvistaminen - avohoidon vahvistaminen - tilojen yhteiskäyttöisyys, monikäyttöisyys ja viihtyisyys - tilojen ja toimintojen vakiointi - tehokkaat tilaratkaisut ja muuntojoustavuus - tietotekniikan ja tietojärjestelmien hyödyntäminen - resurssien joustava yhteiskäyttö - ammatillisen työnjaon uudistaminen - tehokkaat logistiset ratkaisut - energiatehokkuuden lisääminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Tilinpäätös 2012 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2012 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2014 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5

126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 127 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 4 128 VARAUTUMINEN TYÖTAISTELUTILANTEESEEN 5 PÖYTÄKIRJA 10/2007 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Kokousaika 19.11.2007 klo 09.30 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 126 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös 2010 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2010 tilinpäätös 1. Toimintakertomus... 2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2014

ARVIOINTIKERTOMUS 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO 8.6.2015 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarkastuslautakunta 7.5.2015 2 (24) 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 TARKASTUSTOIMINTA...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 24.5.2010 klo 9.30-13.57 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaala Asian no Asia Sivu 62 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.30-12.22 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Johdanto. Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (<SM>) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 () VALTUUSTO AIKA 11.12.2013 klo 09:00-12:09 Kokous keskeytettynä ryhmäkokousten ajaksi klo 10:50-11:28 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA

Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA Khall 2.4.2012 74 PUNKALAITUMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2011 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot